Sony | MHC-V50D | Sony MHC-V50D Domáci zvukový systém s vysokým výkonom a technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

Domáci zvukový
systém
Prevádzkové pokyny
Úvodné informácie
Prehrávanie z disku/
rozhrania USB
Prenos USB
Ladič rozhlasových staníc
Pripojenie BLUETOOTH
Nastavenie zvuku
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
MHC-V50D
UPOZORNENIE
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami a podobne, aby ste predišli
požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže systém sa odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej
elektrickej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné správanie zariadenia,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
alebo ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, kým je
pripojené k sieťovej zásuvke, nie je
odpojené od elektrickej siete.
Iba na používanie v interiéri.
Pre produkt s označením CE
Označenie CE platí iba v krajinách,
ktoré to vyžadujú na základe zákonov,
predovšetkým v krajinách Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
VAROVANIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvyšuje nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
2SK
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY
podľa normy IEC 60825-1:2007. Toto
označenie sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia odpadových batérií,
elektrického a elektronického
vybavenia (platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedenými
systémami separovaného
zberu odpadu)
Tento symbol na produkte,
batérii alebo na balení
znamená, že s produktom
a batériou nemožno
zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na
určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha šetriť
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál. Po
uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali
tieto produkty odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kúpili.
Upozornenie pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonsko. Splnomocneným
zástupcom pre otázky týkajúce sa
súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je
spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte
akékoľvek otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom dokumente.
Podrobné informácie nájdete na tejto
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako 3 metre.
Tento domáci zvukový systém je
navrhnutý na tieto účely:
•• prehrávanie hudby/videí z diskov
alebo zariadení USB,
•• prenos hudby do zariadení USB,
•• počúvanie rozhlasových staníc,
•• počúvanie zvuku televízora,
•• prehrávanie hudby zo zariadení
BLUETOOTH,
•• uskutočňovanie sociálnych
zhromaždení vďaka funkcii Party
Chain.
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii a Indii
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným
zberom)
Spoločnosť Sony Corp. týmto
vyhlasuje, že toto zariadenie je
v súlade so základnými požiadavkami
a ďalšími súvisiacimi ustanoveniami
smernice 1999/5/ES.
3SK
Informácie pre zákazníkov v
Spojených arabských
emirátoch
Upozornenie na licencie
a ochranné známky
••
je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
•• Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO a CD sú ochrannými
známkami.
•• WALKMAN® a logo WALKMAN® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
•• Na technológiu kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a príslušné patenty poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
•• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných
krajinách.
•• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation. Bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo
jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je
používanie alebo distribuovanie takejto
technológie oddelene od produktu
zakázané.
•• Tento systém je vybavený
technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio a symbol dvojitého písmena
D sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
4SK
•• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing, LLC v USA
a iných krajinách.
•• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
•• Značka LDAC™ a logo LDAC sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
•• Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG,
Inc. a spoločnosť Sony Corporation
používa takéto známky na základe
licencie. Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
•• N-Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a v
iných krajinách.
•• Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
•• Google Play™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
•• Apple, Apple logo, iPhone a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v
USA a iných krajinách. App Store je
servisná známka spoločnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a iných krajinách.
•• Spojenia „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne
na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia
ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami.
Upozorňujeme, že používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
•• TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
NA ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
SPOTREBITEĽA NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL
STANDARD (MPEG-4 VIDEO)
ALEBO
(ii)NA DEKÓDOVANIE VIDEA
MPEG-4 VIDEO, KTORÉ ZAKÓDOVAL
SPOTREBITEĽ PRI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI
ALEBO KTORÉ SA ZÍSKALO OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU
NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4
VIDEO.
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE
ANI NIE JE POSKYTNUTÁ IMPLICITNE
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM, INTERNÝM
A KOMERČNÝM POUŽÍVANÍM A
LICENCOVANÍM MOŽNO ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
•• V tejto príručke sa označenia ™ a ®
neuvádzajú.
Informácie o tejto
príručke
•• Táto príručka vysvetľuje
predovšetkým ovládanie pomocou
diaľkového ovládača. Tie isté
operácie však možno vykonať aj
pomocou tlačidiel na dotykovom
paneli jednotky, ktoré majú rovnaké
alebo podobné názvy.
•• Ikony, napríklad
, uvedené
v hornej časti každého vysvetlenia,
označujú typ média, ktoré možno
použiť s vysvetľovanou funkciou.
•• Niektoré obrázky majú podobu
abstraktných kresieb a môžu sa líšiť
od skutočných produktov.
•• Položky zobrazené na televíznej
obrazovke sa môžu v jednotlivých
oblastiach líšiť.
•• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
•• Text v hranatých zátvorkách ([--]) sa
zobrazuje na televíznej obrazovke a
text v úvodzovkách („--“) na displeji.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke........ 5
Vybalenie................................... 8
Prehrateľné disky alebo
súbory na diskoch alebo
v zariadení USB.......................... 8
Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia........... 11
Popis súčastí a ovládacích
prvkov.......................................12
Úvodné informácie
Bezpečné zapojenie systému.... 17
Inaktivácia ukážky.....................18
Vkladanie batérií.......................19
Pripojenie televízora................ 20
Zmena systému farieb............. 22
Vykonanie rýchleho
nastavenia............................... 22
Zmena režimu zobrazenia....... 23
Prehrávanie z diskov/
zariadenia USB
Používanie ponuky
nastavení................................. 30
Prenos USB
Pred použitím
zariadenia USB......................... 34
Prenos hudby........................... 34
Tuner
Počúvanie rádia....................... 37
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH.......... 38
Párovanie tohto systému so
zariadením BLUETOOTH.......... 39
Počúvanie hudby v zariadení
BLUETOOTH............................. 40
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom pomocou
technológie NFC.......................41
Pred použitím
zariadenia USB......................... 23
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH............... 42
Základné prehrávanie.............. 23
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH................. 42
Ďalšie možnosti ovládania
prehrávania.............................. 24
Používanie režimu
prehrávania.............................. 27
Obmedzenie prehrávania
disku (Rodičovská ochrana)..... 28
6SK
Zobrazenie informácií o
disku a zariadení USB.............. 29
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH................. 43
Ovládanie systému pomocou
smartfónu alebo tabletu
(aplikácia SongPal).................. 43
Rozbehnite divoké večierky
s aplikáciou Fiestable.............. 44
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku.................... 45
Výber virtuálneho
futbalového režimu................. 45
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu.................... 45
Vytvorenie atmosféry
večierka (DJ Effect)................... 46
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control
for HDMI................................... 47
Používanie funkcie
Party Chain............................... 49
Spievanie s hudbou:
Karaoke.................................... 52
Vychutnajte si zvuk gitary........ 53
Prehrávanie hudby
s funkciami Party Light
a Speaker Light........................ 53
Používanie časovača
automatického vypnutia......... 54
Používanie hlasového
usmernenia.............................. 54
Používanie voliteľného
vybavenia................................ 54
Inaktivácia dotykového
panelu na jednotke
(Detská zámka)........................ 55
Nastavenie funkcie
automatického prepínania
do pohotovostného režimu..... 55
Aktualizácia softvéru............... 55
Ďalšie informácie
Riešenie problémov................ 56
Bezpečnostné upozornenia.... 66
Technické parametre............... 68
Zoznam kódov jazykov............ 70
7SK
Vybalenie
•• Táto jednotka (MHC-V50D) (1)
•• Diaľkové ovládanie (1)
•• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
•• Drôtová anténa FM (1)
•• Sieťový napájací kábel (1)
•• Adaptér sieťovej zástrčky* (1)
(dodáva sa len v niektorých
oblastiach)
* Adaptér sieťovej zástrčky nie je
určený na používanie v Čile, Paraguaji
a Uruguaji. Adaptér zástrčky používajte v
krajinách, v ktorých je to potrebné.
Poznámka
Pri vybaľovaní zo škatule dbajte, aby
s jednotkou manipulovali dve osoby. Pád
jednotky môže spôsobiť ublíženie na zdraví a
poškodenie majetku.
Prehrateľné disky alebo
súbory na diskoch alebo
v zariadení USB
Prehrateľné disky
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW vo formáte DVD
VIDEO alebo režime videa
•• DVD-R/DVD-RW vo formáte DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (verzie diskov 1.0, 1.1 a 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte
VIDEO CD alebo formáte super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW vo formáte AUDIO CD
Prehrateľné súbory na diskoch
•• Hudba:
Súbory MP3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
súbory Xvid (.avi)
8SK
Prehrateľné súbory v zariadení USB
•• Hudba:
Súbory MP3 (.mp3)*1*2, súbory WMA
(.wma)*2, súbory AAC (.m4a/.mp4/
.3gp)*2, súbory WAV (.wav)*2
•• Video:
Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
súbory Xvid (.avi)
Poznámka
•• Disky musia byť v nasledujúcom formáte:
—— CD-ROM/-R/-RW vo formáte DATA
CD obsahujúcom súbory MP3*1*2,
MPEG4*2*3 a Xvid, pričom je v súlade
s normami ISO 9660*4 level 1/level 2
alebo Joliet (rozšírený formát).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW vo formáte
DATA DVD obsahujúcom súbory
MP3*1*2, MPEG4*2*3 a Xvid, pričom je
v súlade s normou UDF (Universal Disk
Format).
•• Systém sa pokúsi prehrať všetky údaje
s príponami uvedenými vyššie dokonca
aj vtedy, ak nie sú v podporovanom
formáte. Prehrávanie týchto údajov môže
vygenerovať hlasný hluk, ktorý môže
poškodiť systém reproduktorov.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je štandardný
formát definovaný organizáciami ISO/
MPEG pre komprimované zvukové údaje.
Súbory MP3 musia byť vo formáte MPEG 1
Audio Layer 3.
2
* Súbory s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv) sa v tomto
systéme nedajú prehrávať.
3
* Súbory MPEG4 musia byť zaznamenané
vo formáte súboru MP4. Podporujú sa
nasledujúce obrazové kodeky a zvukové
kodeky:
—— obrazový kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC sa nepodporuje),
—— zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC sa
nepodporuje).
*4 Logický formát súborov a priečinkov na
diskoch CD-ROM definovaný organizáciou
ISO (International Organization for
Standardization).
Disky alebo súbory, ktoré
nemožno prehrať
•• Nasledujúce disky nemožno
prehrávať:
——BD (disky Blu-ray),
——disky CD-ROM nahraté vo formáte
PHOTO CD,
——údajovú časť diskov CD-Extra
alebo diskov Mixed Mode CD*,
——grafické disky CD,
——disky Super Audio CD,
——DVD audio,
——DATA CD/DATA DVD vytvorené vo
formáte Packet Write,
——DVD-RAM,
——DATA CD/DATA DVD, ktoré neboli
správne finalizované,
——DVD-R/-RW kompatibilné
s ochranou obsahu pre
zaznamenateľné médiá CPRM
(Content Protection for Recordable
Media) zaznamenané programami
na jedno kopírovanie,
——disk, ktorý má neštandardný tvar
(napríklad srdce, štvorec, hviezda),
——disky, na ktorých je prilepená
lepiaca páska, papier alebo
nálepka.
•• Nasledujúce súbory nemožno
prehrávať:
——videosúbory, ktoré sú väčšie ako
720 (šírka) × 576 (výška) pixelov,
——videosúbory s pomerom veľkej
šírky k dĺžke,
——súbor WMA vo formáte WMA DRM,
WMA Lossless alebo WMA PRO,
——súbor AAC vo formáte AAC DRM
alebo AAC Lossless,
——súbory AAC s kódovaním 96 kHz,
——súbory, ktoré sú zašifrované alebo
chránené heslami,
——súbory s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management),
——niektoré súbory Xvid, ktoré sú
dlhšie ako 2 hodiny.
•• Zvukový súbor MP3 PRO možno
prehrať ako súbor MP3.
•• Systém nemusí prehrať súbor Xvid,
ak bol vytvorený kombináciou dvoch
alebo viacerých súborov Xvid.
* Mixed Mode CD: Tento formát
zaznamenáva údaje na prvú stopu a zvuk
(údaje AUDIO CD) na druhú a ďalšie stopy
relácie.
Poznámky k diskom CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V niektorých prípadoch disky
CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW
nemožno prehrať v systéme v
dôsledku kvality záznamu alebo
fyzického stavu disku, prípadne
v dôsledku parametrov nahrávacieho
zariadenia a softvéru na vytváranie
obsahu. Ďalšie informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k
nahrávaciemu zariadeniu.
•• Niektoré funkcie prehrávania
nemusia fungovať s niektorými
diskami DVD+R/+RW, a to ani v
prípade, ak boli správne finalizované.
V takom prípade si pozrite disk
použitím normálneho prehrávania.
Poznámky o diskoch
•• Tento produkt je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
•• Disky DualDisc a niektoré hudobné
disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských
práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky CD. Tieto disky
preto nemusia byť kompatibilné s
týmto produktom.
Poznámka o diskoch s podporou
viacerých relácií
Tento systém dokáže prehrávať
nepretržité relácie na disku v prípade,
keď sú nahraté v rovnakom formáte
ako prvá relácia. Prehrávanie však nie
je zaručené.
9SK
Poznámka k ovládaniu
prehrávania diskov DVD VIDEO
a VIDEO CD
Niektoré možnosti ovládania
prehrávania diskov DVD VIDEO
alebo VIDEO CD môžu byť výrobcami
softvéru zámerne obmedzené.
Preto nemusia byť niektoré funkcie
prehrávania dostupné. Prečítajte
si prevádzkové pokyny k diskom
DVD VIDEO alebo VIDEO CD.
Poznámky k prehrateľným
súborom
•• Spustenie prehrávania môže určitý
čas trvať v týchto prípadoch:
——na disku DATA CD/DATA DVD alebo
zariadení USB je zaznamenaná
zložitá stromová štruktúra,
——práve sa prehrávali zvukové
súbory alebo videosúbory v inom
priečinku.
•• Systém dokáže prehrať disky DATA
CD/DATA DVD alebo zariadenie USB
v nasledujúcich podmienkach:
——až do hĺbky 8 priečinkov,
——až 300 priečinkov,
——až 999 súborov na disku,
——až 2 000 súborov v zariadení USB,
——až 650 súborov v priečinku.
Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti
od konfigurácie súboru alebo
priečinka.
•• Priečinky, ktoré neobsahujú
zvukové súbory ani videosúbory,
sa vynechajú.
•• Súbory prenesené zariadením, ako je
počítač, sa nemusia prehrať v poradí,
v akom boli prenesené.
•• Poradie prehrávania nemusí platiť v
závislosti od softvéru použitého na
vytvorenie zvukového súboru alebo
videosúboru.
10SK
•• Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo
zápis podporovaných formátov,
nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami.
•• V závislosti od súboru Xvid môže byť
obrázok nejasný a zvuk trhaný.
Poznámky k zariadeniam USB
•• Nie je zaručené, že tento systém
bude fungovať so všetkými
zariadeniami USB.
•• Hoci je k dispozícii množstvo
komplexných funkcií pre zariadenia
USB, prehrateľným obsahom
zariadení USB pripojených k systému
je iba hudba a videozáznamy.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch
k zariadeniu USB.
•• Po vložení zariadenia USB systém
načíta všetky súbory v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, čítanie
môže trvať dlho.
•• Systém a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
•• Pri niektorých pripojených
zariadeniach USB sa môže
vyskytovať oneskorenie predtým,
než systém vykoná príslušnú
operáciu.
•• Poradie prehrávania systému sa
môže líšiť od poradia prehrávania
pripojeného zariadenia USB.
•• Pred používaním zariadenia USB
skontrolujte, či v ňom nie sú žiadne
súbory napadnuté vírusom.
Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia
Na webových lokalitách nižšie
nájdete najnovšie informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
a BLUETOOTH.
Pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
Kompatibilné sú nasledujúce
modely zariadení iPhone a iPod.
Skôr než začnete zariadenie iPhone
alebo iPod používať so systémom,
aktualizujte softvér zariadenia na
najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje so
zariadeniami:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generácia)
•• iPod touch (5. generácia)
11SK
Popis súčastí a ovládacích prvkov
Tlačidlá na jednotke okrem tlačidla  (napájanie) môžete zamknúť, aby ste predišli
ich nechcenému použitiu (str. 55).
Jednotka
Vrchná strana










12SK





Predná
strana








Zadná strana

Tlačidlo  (napájanie)
Stlačením systém zapnete alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
 Tlačidlo FLANGER (str. 46)
Tlačidlo ISOLATOR (str. 46)
Tlačidlo  (prehrávanie)
Dotykom spustíte prehrávanie.
Stlačením a podržaním tlačidla
 na dlhšie ako 2 sekundy sa
prehrá zabudovaná ukážka zvuku.
Stlačením tlačidla  zastavíte
ukážku.
Tlačidlo  (zastavenie)
—— Dotykom zastavíte prehrávanie.
Pri druhom dotknutí sa
pozastavenie prehrávania zruší.
—— Dotykom počas prenosu hudby
zastavíte prenos.
—— Dotykom zastavíte zabudovanú
ukážku zvuku.
 Tlačidlo FUNCTION
Dotykom vyberte funkciu.
 Tlačidlo SOUND FIELD
(str. 45)
Indikátor MEGA BASS
Rozsvieti sa po zvolení zvukového
efektu MEGA BASS.
Tlačidlo MEGA BASS
(str. 45)
Tlačidlo FIESTA (str. 45)
Tlačidlo FOOTBALL (str. 45)
Port
(USB) (REC/PLAY)
Slúži na pripojenie zariadenia USB.
Tento port je možné využiť na
prehrávanie aj prenos hudby.
Tlačidlo REC TO USB
Dotykom spustíte prenos hudby
do zariadenia USB pripojeného
k portu
(USB).
Tlačidlo ENTER
Tlačidlom zadáte nastavenia.
 Tlačidlo PARTY LIGHT
(str. 23, 53)
Displej
Svetlo Party Light (str. 53)
Keď je zapnuté svetlo funkcie
Party, nepozerajte sa priamo do
súčasti vyžarujúcej svetlo.
 Konektor MIC1
Slúži na pripojenie mikrofónu.
Konektor MIC2/GUITAR
Slúži na pripojenie mikrofónu
alebo gitary.
 Tlačidlo PARTY CHAIN
(str. 51)
 Tlačidlo MIC ECHO (str. 52)
Tlačidlo VOCAL FADER
(str. 52)
 Indikátor GUITAR
Rozsvieti sa pri zapnutí režimu
gitary.
Tlačidlo GUITAR (str. 53)
 Tlačidlo MIC/GUITAR LEVEL
+/– (str. 52, 53)
 Indikátor BLUETOOTH
(str. 38)
13SK
Tlačidlo BLUETOOTH
Diaľkové ovládanie
Dotykom zvolíte funkciu
BLUETOOTH.
Tlačidlo
PAIRING
Dotykom a podržaním aktivujete
spárovanie cez BLUETOOTH počas
použitia funkcie BLUETOOTH.
Tlačidlo
+/– (výber priečinka)
Dotykom vyberiete priečinok na
disku s údajmi alebo v zariadení
USB.
Tlačidlo / (presun
dozadu/presun dopredu)
(str. 24)
Tlačidlo TUNING +/– (str. 37)
Tlačidlo S1, S2, S3, S4 (str. 46)
 Tlačidlo DJ OFF (str. 46)
Tlačidlo SAMPLER (str. 46)

(N-Mark) (str. 41)
Tlačidlo  (otvoriť/zatvoriť)
Dotykom otvoríte alebo zatvoríte
zásobník diskov.
 Ovládací prvok VOLUME/DJ
CONTROL
Stlačením systém zapnete alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
 Tlačidlo PLAY MODE
(str. 27, 35)
* Ak je vybratá funkcia DJ Effect,
tento ovládací prvok nie je možné
použiť na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo REPEAT/FM MODE
(str. 28, 37)
 Zásobník diskov
 Snímač diaľkového ovládania
14SK
Tlačidlo  (napájanie)
Otáčaním nastavte hlasitosť.*
Otočením upravíte efekty
FLANGER a ISOLATOR alebo
aktivujete nepretržité prehrávanie
zvukového efektu SAMPLER
(str. 46).
 Numerické tlačidlá (0 – 9)*1*2
—— Stlačením vyberiete skladbu,
kapitolu alebo súbor
s príslušným číslom položky.
—— Stlačením zadáte číslice alebo
hodnoty.
Tlačidlo SUBTITLE (str. 26)
Tlačidlo
Tlačidlo AUDIO*2
(str. 26, 30)
Stlačením prejdite na nastavenia
alebo ich potvrďte.
Tlačidlo ANGLE (str. 26)
(potvrdenie výberu)
Tlačidlo SETUP (str. 30)
 Tlačidlo SEARCH
(str. 24, 25)
Tlačidlo MEDIA MODE
(str. 24)
Tlačidlo  (hlasitosť) +/–*2
Stlačením vyberte médiá na disku
s údajmi alebo v zariadení USB,
ktoré chcete prehrávať.
 Tlačidlo SHIFT*1
Tlačidlo CLEAR (str. 25)
Tlačidlo VOCAL FADER
(str. 52)
Tlačidlo MIC ECHO (str. 52)
Tlačidlo SCORE (str. 53)
Tlačidlo
+/– (výber priečinka)
Stlačením vyberiete priečinok na
disku s údajmi alebo v zariadení
USB.
Tlačidlo KEY CONTROL /
(str. 52)
 Tlačidlo DVD TOP MENU
Stlačením zobrazíte na televíznej
obrazovke názov disku DVD.
Stlačením môžete upraviť hlasitosť.
Stlačením a podržaním aktivujte
tlačidlo označené ružovou farbou.
Tlačidlo / (rýchly posun
dozadu/dopredu) (str. 25)
Tlačidlo
/ (pomalý posun
dozadu/dopredu) (str. 25)
Tlačidlo TUNING+/– (str. 37)
Tlačidlo  (prehrávanie)*2
Stlačením spustíte prehrávanie.
Tlačidlo / (posun
dozadu/dopredu) (str. 24)
Tlačidlo PRESET+/– (str. 38)
Tlačidlo  (pozastavenie)
Tlačidlo DVD/TUNER MENU
(str. 24, 25, 38)
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla  ho zas
obnovíte.
Tlačidlo RETURN (str. 25)
Tlačidlo  (zastavenie)
Tlačidlo OPTIONS
—— Stlačením zastavíte prehrávanie.
Pri druhom stlačení sa
pozastavenie prehrávania zruší.
—— Stlačením počas prenosu hudby
zastavíte prenos.
—— Stlačením zastavíte zabudovanú
ukážku zvuku.
Stlačením prejdite do ponuky
možností alebo ju zatvorte.
Tlačidlo / / /
Stláčaním vyberte položky ponuky.
15SK
 Tlačidlo FUNCTION +/–
Stlačením vyberte funkciu.
 Tlačidlo MEGA BASS (str. 45)
 Tlačidlá SOUND FIELD
MUSIC (str. 45),
VIDEO (str. 45), FOOTBALL
(str. 45)
 Tlačidlo PARTY LIGHT
(str. 23, 53)
Tlačidlo LIGHT MODE (str. 53)
 Tlačidlo DISPLAY (str. 18,
23, 30, 37, 39)
Stlačením zmeňte informácie na
displeji.
Tlačidlo
DISPLAY*1 (str. 29)
Stlačením zobrazíte alebo skryjete
zobrazenie na obrazovke.
 Tlačidlo SLEEP (str. 54)
*1 Toto tlačidlo je potlačené ružovou
farbou. Ak chcete toto tlačidlo použiť,
podržte stlačené tlačidlo SHIFT ()
a následne stlačte toto tlačidlo.
*2 Na numerickom tlačidle 2/AUDIO,  +
a tlačidlách  sa nachádzajú hmatové
body. Pri ovládaní systému využívajte
hmatový bod na orientáciu.
16SK
Úvodné informácie
Bezpečné zapojenie systému
Jednotka (zozadu)
Úvodné informácie
 Konektor VIDEO OUT
Na pripojenie do konektora
obrazového vstupu na televízore
alebo projektore použite obrazový
kábel (str. 20).
 Konektor HDMI OUT (TV)
Na pripojenie do vstupného
konektora HDMI na televízore
(str. 20) použite kábel HDMI
(nedodáva sa).
Poznámka
Tento systém nepripájajte k televízoru
prostredníctvom videoprehrávača.
17SK
 Konektory zvukového vstupu
a výstupu
Pomocou zvukového kábla
(nedodáva sa) vytvorte niektoré
z nasledujúcich pripojení:
•• Konektory AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R
——Pripojte ku konektorom
zvukového vstupu na
voliteľnom vybavení.
——Pripojte k inému zvukovému
systému, aby ste mohli
používať funkciu Party Chain
(str. 49).
•• Konektory AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
——Pripojte ku konektorom
zvukového výstupu televízora,
zvukového alebo obrazového
vybavenia. Zvuk sa prenáša
prostredníctvom tohto
systému.
——Pripojte k inému zvukovému
systému, aby ste mohli
používať funkciu Party Chain
(str. 49).
 Konektor FM ANTENNA
Pri nastavovaní antén vyberte
umiestnenie a smerovanie,
ktoré umožnia dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od
sieťového napájacieho kábla a
kábla USB, aby sa neprijímal šum.
Drôtovú anténu FM
natiahnite vodorovne
18SK
 Sieťový napájací kábel
Pripojte sieťový napájací kábel
(dodáva sa) k jednotke a následne
kábel zasuňte do otvoru na
spodnej časti jednotky. Pripojte
sieťový napájací kábel do
elektrickej zásuvky.
Do elektrickej zásuvky
Automaticky sa spustí ukážka
(str. 23). Ak stlačením tlačidla 
(napájanie) zapnete systém,
ukážka sa ukončí.
Inaktivácia ukážky
Ak chcete ukážku vypnúť, keď je
systém vypnutý, opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY vyberte
režim bez zobrazovania (režim úspory
energie) (str. 23).
Vkladanie batérií
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA), pričom póly musia
zodpovedať obrázku nižšie.
novými ani batérie rôznych typov.
•• Ak diaľkové ovládanie dlhý čas
nepoužívate, vyberte z neho batérie, aby
sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodilo
a neskorodovalo.
Úvodné informácie
Poznámka
•• Nepoužívajte staré batérie spoločne s
Ovládanie systému pomocou
diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania na
jednotke.
19SK
Pripojenie televízora
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťový napájací kábel.
Sledovanie videa
Spôsob pripojenia vyberte podľa konektorov na televízore.
Vysoká kvalita
HDMI IN (ARC)*2
 Kábel HDMI*1 (nedodáva sa)
alebo
HDMI IN
 Videokábel (nedodáva sa)
VIDEO IN
Štandardná kvalita
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
*1 Vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom
*2 Ak systém pripojíte ku konektoru HDMI IN (ARC) na televízore, môžete prehrávať zvuk
televízora prostredníctvom systému. Funkcia Audio Return Channel (ARC, spätný zvukový
kanál) umožňuje prehrávať zvuk televízora prostredníctvom systému s pripojením HDMI bez
toho, aby bolo nutné vytvárať zvukové pripojenie (pripojenie  nižšie). Informácie o tom, ako
funkciu ARC nastaviť na tomto systéme, nájdete v časti [AUDIO RETURN CHANNEL] (str. 34).
Informácie o kompatibilite funkcie ARC vášho televízora nájdete v prevádzkových pokynoch
dodaných s televízorom.
20SK
Prehrávanie zvuku televízora prostredníctvom systému
Ak systém nepripájate ku konektoru HDMI IN (ARC) na televízore, vytvorte toto
pripojenie.
 Zvukový kábel (nedodáva sa)
AUDIO OUT
Tip
Úvodné informácie
Ak chcete prehrávať zvuk televízora, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/–
vyberte možnosť TV.
Prípadne sa opakovane dotknite tlačidla FUNCTION priamo na jednotke.
•• Prostredníctvom systému si môžete vychutnať aj zvuk externých zariadení (DVD prehrávače
atď.) vďaka pripojeniu ku konektoru AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) spôsobom  uvedeným
vyššie. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k vybaveniu.
•• Ak je pri pripájaní externého vybavenia úroveň zvukového výstupu zo systému nízka, skúste
upraviť nastavenia zvukového výstupu na pripojenom vybavení. Môže sa tým zlepšiť úroveň
zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k vybaveniu.
Ak sa na displeji jednotky zobrazia hlásenia CODE 01 a SGNL ERR
Keď sú vstupné zvukové signály do systému iné ako 2-kanálové signály
vo formáte Linear PCM, na displeji jednotky sa zobrazia hlásenia CODE 01
a SGNL ERR (signalizujú, že vstupné zvukové signály nie sú podporované).
V takom prípade na televízore vyberte vhodný režim zvukového výstupu, aby
sa prehrávali 2-kanálové zvukové signály vo formáte Linear PCM. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru.
21SK
Zmena systému farieb
(Okrem modelov pre Latinskú Ameriku,
Európu a Rusko)
Nastavte systém farieb na možnosť
PAL alebo NTSC podľa systému farieb
vášho televízora.
Po každom vykonaní postupu nižšie sa
systém farieb zmení takto:
NTSC  PAL
4Stlačte tlačidlo
bez vloženia
disku.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [LANGUAGE SETUP].
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
regiónoch líšiť.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli jednotky.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Opakovaným dotykom tlačidla
FUNCTION vyberte položku
DVD/CD.
3 Dotknite sa tlačidiel MIC ECHO
a ENTER a podržte ich dlhšie ako
3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie NTSC
alebo PAL.
Vykonanie rýchleho
nastavenia
Pred použitím systému môžete
vykonať minimálne základné
nastavenia prostredníctvom rýchleho
nastavenia.
1 Zapnite televízor a vyberte
vstup podľa príslušného
pripojenia.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3 Opakovaným stlačením tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
DVD/CD.
V spodnej časti televíznej obrazovky
sa zobrazí hlásenie sprievodcu
[Press ENTER to run QUICK SETUP.].
22SK
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte jazyk a potom stlačte
tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [VIDEO SETUP].
6Opakovaním stláčaním tlačidiel
/ vyberte nastavenie, ktoré sa
zhoduje s typom vášho televízora,
a potom stlačte tlačidlo .
Po zobrazení hlásenia
[QUICK SETUP is complete.] na
televíznej obrazovke je systém
pripravený na prehrávanie.
Manuálna zmena nastavenia
Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení (str. 30).
Ukončenie rýchleho nastavenia
Stlačte tlačidlo SETUP.
Poznámka
Hlásenie sprievodcu sa zobrazí po prvom
zapnutí systému alebo po vykonaní
úkonu [RESET] (pozrite časť Obnovenie
nastavení ponuky nastavení na
predvolené hodnoty na strane 64).
Zmena režimu
zobrazenia
Kým je systém vypnutý, opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tohto tlačidla sa bude
striedať režim zobrazenia nasledujúcim
spôsobom.
Žiadne zobrazenie (Režim úspory
energie)
Displej je vypnutý, aby sa šetrila
energia.
Pred použitím
zariadenia USB
Kompatibilné zariadenia USB
nájdete v časti Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia (str. 11).
(Zariadenia Apple môžete
s týmto systémom používať
len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.)
Základné prehrávanie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
DVD/CD alebo USB.
Prípadne sa opakovane dotknite
tlačidla FUNCTION priamo na jednotke.
2 Pripravte zdroj prehrávania.
Pre funkciu DVD/CD:
Dotykom tlačidla  na jednotke
otvorte zásobník diskov a vložte doň
disk s potlačou smerom nahor.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Ukážka
Na displeji prebieha hlásenie
o hlavných funkciách tohto systému
a zapne sa osvetlenie.
Ak chcete vypnúť osvetlenie, stlačte
tlačidlo PARTY LIGHT.
Prehrávanie z diskov/
zariadenia USB
Ak prehrávate 8 cm disk, napríklad
singlový disk CD, umiestnite ho do
vnútorného kruhu zásobníka.
23SK
Opätovným dotykom tlačidla  na
jednotke zatvorte zásobník diskov.
Zásobník diskov nezatvárajte nasilu,
pretože to môže spôsobiť poruchu.
Prehrávanie z konkrétneho súboru
Pre funkciu USB:
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
2 Stlačením tlačidla SEARCH zobrazte
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC] alebo [VIDEO].
zoznam priečinkov.
Poznámka
Ak zariadenie USB nemožno zapojiť
do portu (USB), môžete na jeho
pripojenie k jednotke použiť adaptér
USB (nie je súčasťou dodávky).
3 (Iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte
požadovaný typ média
([MUSIC]/[VIDEO]).
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný priečinok.
4 Stlačením tlačidla
zobrazte
zoznam súborov.
4Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
Ďalšie operácie
Funkcia
Postup
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Obnovenie
prehrávania
alebo návrat k
normálnemu
prehrávaniu
Stlačíte tlačidlo .
Zrušenie bodu
obnovenia
Dvakrát stlačte
tlačidlo .
/ vyberte požadovaný súbor
a potom stlačte tlačidlo .
Ďalšie možnosti
ovládania prehrávania
Výber skladby, Stlačte tlačidlo 
súboru, kapitoly alebo  počas
alebo scény
prehrávania.
Prípadne podržte
stlačené tlačidlo SHIFT,
stlačte numerické
tlačidlá a potom stlačte
.
tlačidlo
(Operácia môže byť
zakázaná diskom alebo
zariadením USB.)
24SK
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
V závislosti od typu disku alebo súboru
táto funkcia nemusí fungovať.
Funkcia
Postup
Zobrazenie
ponuky DVD
Stlačte tlačidlo
DVD/TUNER MENU.
Zobrazenie
zoznamu
priečinkov alebo
zoznamu
súborov
Stlačte tlačidlo SEARCH.
Ak chcete vypnúť
zoznam priečinkov
alebo zoznam súborov,
znova stlačte tlačidlo
SEARCH.
Postup
Návrat do
zoznamu
priečinkov zo
zoznamu
súborov
Stlačte tlačidlo RETURN.
Rýchle nájdenie
bodu v režime
rýchleho
posunu disku
dopredu
alebo dozadu
(Zamknúť
hľadanie)
Stlačte tlačidlo 
alebo  počas
prehrávania.
Každým stlačením
tlačidla  alebo 
sa zmení rýchlosť
prehrávania.
Sledovanie po
jednotlivých
snímkach
(Prehrávanie v
spomalenom
režime)
Stlačte tlačidlo 
a následne tlačidlo
alebo .
Každým stlačením
tlačidla
alebo  sa
zmení rýchlosť
prehrávania.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel zadajte číslo
požadovaného titulu, kapitoly,
scény, skladby alebo registra.
Nakoniec stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Poznámka
•• V prípade disku VIDEO CD s prehrávaním
PBC stlačením tlačidla SEARCH spustíte
vyhľadanie scény.
•• V prípade disku VIDEO CD bez prehrávania
PBC stlačením tlačidla SEARCH spustíte
vyhľadanie skladby a registra.
Vyhľadanie konkrétneho bodu
pomocou časového kódu
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
Vyhľadanie konkrétnej skladby
SEARCH počas prehrávania vyberte
režim časového vyhľadávania.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel vyberte skladbu, ktorú
chcete prehrať. Nakoniec stlačte
tlačidlo .
Vyhľadávanie pomocou tlačidla
SEARCH
1 Stlačením tlačidla SEARCH zobrazte
zoznam skladieb.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte skladbu, ktorú chcete
prehrať, a potom stlačte tlačidlo .
Vyhľadanie konkrétneho titulu/
kapitoly/scény/skladby/registra
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH počas prehrávania
vyberte režim vyhľadávania.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel zadajte časový kód a
stlačte tlačidlo .
Príklad: Ak chcete nájsť scénu v
čase 2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd,
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a
potom stlačte 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ak urobíte chybu, stlačením tlačidla
CLEAR dané číslo zrušte.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Funkcia
Vyhľadávanie pomocou ponuky
DVD
1 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
2 Stlačte tlačidlo / / / alebo
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel vyberte titul alebo položku,
ktorú chcete prehrať. Nakoniec
stlačte tlačidlo .
25SK
Zmena uhlov kamery
Opakovaným stláčaním tlačidla
ANGLE počas prehrávania vyberte
požadovaný uhol kamery.
Výber nastavenia titulkov
Opakovaným stláčaním tlačidla
SUBTITLE počas prehrávania
vyberte požadovaný jazyk titulkov
alebo vypnite titulky.
Zmena jazyka/zvuku
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO počas prehrávania vyberte
požadovaný formát zvuku alebo
režim.
DVD VIDEO
Ak zdroj obsahuje viaceré zvukové
formáty alebo zvuk vo viacerých
jazykoch, môžete vybrať zvukový
formát alebo jazyk.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód
jazyka. V časti Zoznam kódov jazykov
(str. 70) si overte, ktorý jazyk tento
kód predstavuje. Keď sa rovnaký
jazyk zobrazí minimálne dvakrát, disk
DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
VIDEO CD/AUDIO CD/zvukový
súbor
Môžete zmeniť zvukový výstup.
•• [STEREO]: stereofónny zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monofónny zvuk ľavého
alebo pravého kanála.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 1.
•• [2:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 2.
Prehrávanie disku VIDEO CD s
funkciami PBC
Pomocou ponuky PBC (ovládanie
prehrávania) môžete využiť
interaktívne funkcie disku VIDEO CD
(VIDEO CD verzie 2.0 a Super VCD).
1 Stlačením tlačidla  spustíte
prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka PBC.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel vyberte číslo
požadovanej položky a stlačte
tlačidlo .
3 Pokračuje v prehrávaní podľa
pokynov v ponuke.
Poznámka
Prehrávanie PBC sa zruší, keď sa aktivuje
opakované prehrávanie.
26SK
Zrušenie prehrávania PBC
1 Stlačte tlačidlo  alebo ,
prípadne stlačte a podržte tlačidlo
SHIFT. Stláčaním numerických
tlačidiel vyberte skladbu po
zastavení prehrávania.
2 Stlačte tlačidlo  alebo
.
Spustí sa prehrávanie od vybratej
skladby.
Návrat na prehrávanie PBC
Obnovenie prehrávania
viacerých diskov
Prehrávanie v pôvodnom poradí
(normálne prehrávanie)
Po zastavení prehrávania
opakovane stláčajte tlačidlo PLAY
MODE.
 Pri prehrávaní disku
•• [DISC]: prehrávanie disku.
•• [FOLDER]*: prehrávanie všetkých
prehrateľných súborov v zadanom
priečinku na disku.
* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.
Tento systém dokáže uložiť body
obnovenia prehrávania až pre 6 diskov
a obnoviť prehrávanie po vložení
rovnakého disku. Ak uložíte bod
obnovenia prehrávania siedmeho
disku, bod obnovenia prehrávania
prvého disku sa odstráni.
Ak chcete aktivovať túto
funkciu, nastavte položku
[MULTI-DISC RESUME] v ponuke
[SYSTEM SETUP] na hodnotu [ON]
(str. 33).
Poznámka
Ak chcete znova spustiť prehrávanie od
začiatku disku, dvakrát stlačte tlačidlo  a
potom stlačte tlačidlo .
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ONE USB DEVICE]: prehrávanie
pomocou zariadenia USB.
•• [FOLDER]: prehrávanie všetkých
prehrateľných súborov v zadanom
priečinku v zariadení USB.
Poznámka
•• Pri nastavení bežného prehrávania na
možnosť [DISC] alebo [ONE USB DEVICE] na
displeji zhasnú indikátory FLDR a SHUF.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Dvakrát stlačte tlačidlo  a následne
tlačidlo .
Používanie režimu
prehrávania
•• Pri nastavení bežného prehrávania na
možnosť [FOLDER] sa na displeji rozsvieti
indikátor FLDR.
Prehrávanie v náhodnom poradí
(náhodné prehrávanie)
Po zastavení prehrávania
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE.
 Pri prehrávaní disku
•• [DISC (SHUFFLE)]: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových súborov
v zadanom priečinku na disku.
27SK
* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
náhodné prehrávanie všetkých
zvukových súborov v zariadení USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov v zadanom priečinku v
zariadení USB.
Poznámka
•• Pri nastavení náhodného prehrávania
na možnosť [DISC (SHUFFLE)] alebo
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)] sa na displeji
rozsvieti indikátor SHUF.
•• Pri nastavení náhodného prehrávania na
možnosť [FOLDER (SHUFFLE)] sa na displeji
rozsvietia indikátory FLDR a SHUF.
•• Náhodné prehrávanie nie je možné v
prípade videosúborov.
•• Náhodné prehrávanie sa zruší, keď:
—— otvoríte zásobník diskov,
—— spustíte synchronizovaný prenos,
—— zmeníte nastavenie MEDIA MODE.
•• Náhodné prehrávanie sa môže zrušiť,
ak vyberiete priečinok alebo skladbu na
prehranie.
Opakované prehrávanie (režim
opakovaného prehrávania)
Opakovane stlačte tlačidlo REPEAT.
V závislosti od typu disku alebo súboru
nemusia byť nastavenia k dispozícii.
•• [OFF]: neprehráva sa opakovane.
•• [ALL]: opakovane sa prehrajú všetky
skladby alebo súbory vo vybratom
režime prehrávania.
•• [DISC]: opakovane sa prehráva všetok
obsah (iba DVD VIDEO a VIDEO CD).
•• [TITLE]: opakovane sa prehráva
aktuálny titul (iba DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: opakovane sa prehráva
aktuálna kapitola (iba DVD VIDEO).
•• [TRACK]: opakovane sa prehráva
aktuálna skladba.
•• [FILE]: opakovane sa prehráva
aktuálny videosúbor.
28SK
Zrušenie opakovaného
prehrávania
Opakovaným stláčaním tlačidla
REPEAT vyberte položku [OFF].
Poznámka
•• Pri nastavení opakovaného prehrávania na
možnosť [ALL] alebo [DISC] sa na displeji
rozsvieti indikátor
.
•• Pri nastavení opakovaného prehrávania na
možnosť [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] alebo
[FILE] sa na displeji rozsvieti indikátor
.
•• Opakované prehrávanie s funkciou PBC
nie je možné počas prehrávania disku
VIDEO CD.
•• V závislosti od disku DVD VIDEO nie je
možné vykonať opakované prehrávanie.
•• Opakované prehrávanie sa zruší, keď
—— otvoríte zásobník diskov,
—— vypnete systém (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD),
—— prepnete funkciu (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD),
—— spustíte synchronizovaný prenos,
—— zmeníte nastavenie MEDIA MODE.
Obmedzenie prehrávania
disku (Rodičovská
ochrana)
Prehrávanie niektorých diskov DVD
VIDEO môžete obmedziť podľa vopred
stanovených úrovní. Scény môžu byť
preskočené alebo nahradené inými
scénami.
1 Po zastavení prehrávania stlačte
tlačidlo SETUP.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[SYSTEM SETUP] a stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
tlačidlo .
4Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Ak zabudnete heslo
Potom stláčaním numerických
tlačidiel prvýkrát alebo
opakovane zadajte svoje
4-miestne heslo a stlačte
tlačidlo .
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[STANDARD] a stlačte tlačidlo
.
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
Oblasť je vybratá.
Po vybratí položky [OTHERS] podržte
tlačidlo SHIFT a pomocou numerických
tlačidiel zadajte kód oblasti pre
požadovanú geografickú oblasť podľa
stránky Zoznam kódov oblastí na
rodičovskú ochranu (str. 71).
7 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [LEVEL]
a stlačte tlačidlo .
8Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú úroveň
a potom stlačte tlačidlo .
Zobrazenie informácií o
disku a zariadení USB
Informácie na televíznej
obrazovke
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom počas prehrávania
opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
/ vyberte geografickú oblasť
ako úroveň obmedzenia
prehrávania a potom stlačte
tlačidlo .
Vyberte disk a zopakujte kroky 1 až 3 z
časti Obmedzenie prehrávania disku
(Rodičovská ochrana) (str. 28). Stlačte
a podržte tlačidlo SHIFT, stláčaním
numerických tlačidiel zadajte heslo
199703 a stlačte tlačidlo .
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte nové štvorciferné
heslo. Potom znova vložte disk a
stlačte tlačidlo .
Nové heslo musíte zadať znova.
Čím je hodnota nižšia, tým väčšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie rodičovskej
ochrany
V kroku 8 nastavte položku [LEVEL] na
možnosť [OFF].
Prehrávanie disku s nastavenou
funkciou rodičovskej ochrany
1 Vložte disk a stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka zadania hesla.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel prvýkrát alebo opakovane
zadajte svoje 4-miestne heslo a
stlačte tlačidlo .
Systém spustí prehrávanie.
 Informácie o prehrávaní
Čas prehrávania a zostávajúci čas
 Bitová rýchlosť
 Typ súboru
 Stav prehrávania
 Názov*1/skladba/názov súboru*2
 Album*1/názov priečinku*2/
kapitola/číslo registra
29SK
 Meno interpreta*1*2
Zobrazuje sa pri prehrávaní
zvukového súboru.
*1 Ak zvukový súbor obsahuje značku
ID3, systém zobrazí názov albumu,
názov titulu alebo meno interpreta
z informácií zo značky ID3. Systém
podporuje značky ID3 verzií 1.0, 1.1, 2.2,
2.3.
2
* Ak názov obsahuje znaky, ktoré sa
nedajú zobraziť, zobrazia sa ako _.
Poznámka
•• V závislosti od prehrávaného zdroja
—— sa niektoré informácie nemusia
zobraziť,
—— niektoré znaky nemožno zobraziť.
•• V závislosti od režimu prehrávania sa môžu
zobrazené informácie líšiť.
Zobrazenie informácií o zvukovom
formáte na diskoch DVD VIDEO
a videosúboroch
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo AUDIO.
Informácie na displeji
Kým je systém zapnutý,
opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
Môžete zobraziť tieto informácie:
——čas prehrávania/zostávajúci čas
skladby, titulu, kapitoly,
——číslo scény,
——názov súboru, názov priečinka,
——titul, interpreta a informácie o
albume.
Poznámka
•• V závislosti od príslušných znakov sa názov
disku alebo názov skladby nemusí zobraziť.
•• Čas prehrávania zvukových súborov a
videosúborov sa nemusí zobrazovať
správne.
•• Uplynulý čas prehrávania zvukového
súboru, ktorý je kódovaný pomocou
premenlivej bitovej rýchlosti (VBR), sa
nezobrazí správne.
30SK
Používanie ponuky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete
rôzne nastavovať.
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
regiónoch líšiť.
Poznámka
Nastavenia prehrávania uložené na disku
sú nadradené nad nastaveniami v ponuke
nastavení. Z tohto dôvodu nemusia byť
niektoré nastavenia ponuky nastavení k
dispozícii.
1 V prípade zastavenia
prehrávania pri funkcii DVD/CD
alebo USB stlačte tlačidlo SETUP.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
položku [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] alebo
[HDMI SETUP] a stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte
tlačidlo .
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
Nastavenie sa vyberie a dokončí.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo SETUP.
Nastavenie jazyka –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Slúži na nastavenie jazyka zobrazenia
na obrazovke.
[MENU]
Slúži na nastavenie jazyka ponuky
disku DVD.
astavenie televíznej
N
obrazovky –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého
režimu.
Slúži na prepínanie jazyka zvukovej
stopy.
Po výbere položky [ORIGINAL] sa zvolí
jazyk, ktorý je na disku nastavený ako
primárny.
[SUBTITLE]
Slúži na prepínanie jazyka titulkov
nahratých na disku DVD VIDEO.
Po výbere položky [AUDIO FOLLOW]
sa jazyk titulkov mení v závislosti od
zvoleného jazyka pre zvukovú stopu.
Poznámka
Ak vyberiete položku [OTHERS]
v ponukách [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE],
pomocou numerických tlačidiel zadajte
kód jazyka, ktorý nájdete v časti Zoznam
kódov jazykov (str. 70).
[4:3 LETTER BOX]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s
pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu. Toto nastavenie
zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi
okrajmi v hornej a dolnej časti.
[4:3 PAN SCAN]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s
pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu. Toto nastavenie
zobrazí obraz v celej výške na celej
obrazovke s orezanými bočnými
stranami.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
[AUDIO]
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s
pomerom strán 4 : 3 sa bude
zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na
širokouhlom televízore.
31SK
[NORMAL]: Slúži na zmenu veľkosti
obrazu, aby sa zmestil na obrazovku
s pôvodným pomerom strán obrazu.
Pri tomto nastavení sa pri zobrazení
obrazu s pomerom 4 : 3 na pravej
a ľavej strane zobrazia čierne pásy.
[FRAME]: Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky,
sa vysiela vo vysokom rozlíšení.
astavenie zvukových
N
možností – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresia dynamického rozsahu)
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Okrem modelov pre Latinskú Ameriku,
Európu a Rusko)
Slúži na nastavenie systému farieb
(PAL alebo NTSC).
[AUTO]: Slúži na nastavenie výstupu
videosignálov v závislosti od systému
farieb disku. Toto nastavenie vyberte,
ak televízor používa systém DUAL.
[PAL]: Slúži na zmenu videosignálu
disku NTSC a jeho reprodukciu
v systéme PAL.
[NTSC]: Slúži na zmenu videosignálu
disku PAL a jeho reprodukciu v systéme
NTSC.
Podrobné informácie nájdete v časti
Zmena systému farieb (str. 22).
[BLACK LEVEL]
(Iba modely pre Latinskú Ameriku)
Slúži na nastavenie úrovne čiernej
farby (úroveň nastavenia) pre
videosignály reprodukované z
konektora VIDEO OUT.
[ON]: Nastaví úroveň čiernej farby
signálu výstupu na štandardnú úroveň.
[OFF]: Zníži štandardnú úroveň čiernej
farby. Túto možnosť použite v prípade,
ak je obraz príliš biely.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Obraz vrátane objektov, ktoré
sa dynamicky pohybujú, sa vysiela
bez chvenia. Toto nastavenie vyberte
v bežných prípadoch.
32SK
Užitočné pri sledovaní filmov v noci s
nízkou hlasitosťou.
[OFF]: Vypnuté.
[STANDARD]: Dynamický rozsah sa
komprimuje podľa zámerov technika
nahrávania.
[TRACK SELECTION]
Nastaví prioritu zvukovej stopy, ktorá
obsahuje najvyšší počet kanálov
pri prehrávaní disku DVD VIDEO s
viacerými zaznamenanými zvukovými
formátmi (PCM, MPEG audio alebo
Dolby Digital).
[OFF]: Nenastaví sa žiadna priorita.
[AUTO]: Nastaví sa priorita.
[A/V SYNC]
(Len videosúbory)
[OFF]: Neupravuje sa.
[ON]: Slúži na nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom, keď zvuk
nie je synchronizovaný so zobrazeným
obrazom.
[DOWNMIX]
Slúži na vybratie signálu zvukového
výstupu pri prehrávaní viackanálového
zvuku.
[NORMAL]: Reprodukuje
viackanálový zvuk do dvojkanálového
stereofónneho signálu.
[DOLBY SURROUND]: Reprodukuje
viackanálový zvuk do dvojkanálového
priestorového signálu.
Poznámka
Túto funkciu je možné uplatniť iba pre
konektor HDMI OUT (TV).
astavenie systému –
N
[SYSTEM SETUP]
[BACKGROUND]
Slúži na výber farby pozadia alebo
obrázka, ktorý sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa
zobrazí obrázok obalu (statický), ktorý
je zaznamenaný na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí
predvolený obrázok uložený v
systéme.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.
[PARENTAL CONTROL]
Slúži na nastavenie obmedzení
prehrávania. Podrobné informácie
nájdete v časti Obmedzenie
prehrávania disku (Rodičovská
ochrana) (str. 28).
[ON]: Slúži na uloženie bodu
obnovenia prehrávania v pamäti až pre
6 diskov.
[OFF]: Prehrávanie sa spustí od
bodu obnovenia prehrávania iba pre
aktuálny disk v systéme.
[RESET]
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené hodnoty.
Podrobné informácie nájdete v časti
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené hodnoty
(str. 64).
astavenie možností
N
rozhrania HDMI –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Slúži na nastavenie rozlíšenia
televízneho výstupu, keď je televízor
pripojený pomocou kábla HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Reprodukcia
videosignálov podľa rozlíšenia
televízora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Reprodukcia videosignálov podľa
vybratého nastavenia rozlíšenia.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
[SCREEN SAVER]
Šetrič obrazovky napomáha
predchádzať poškodeniu
zobrazovacieho zariadenia
(viacnásobnému zobrazovaniu).
Stlačením tlačidla  +/– ukončíte
šetrič obrazovky.
[ON]: Obraz šetriča obrazovky sa
zobrazí, ak systém nepoužívate
približne 15 minút.
[OFF]: Slúži na vypnutie funkcie. Obraz
šetriča obrazovky sa nezobrazí.
[MULTI-DISC RESUME]
*1 Len pre modely pre Latinskú Ameriku.
*2 Pre ostatné modely.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Reprodukujú sa videosignály
YCBCR.
[RGB]: Reprodukujú sa videosignály
RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Reprodukujú sa zvukové
signály v pôvodnom formáte
z konektora HDMI OUT (TV).
33SK
[PCM]: Reprodukujú sa 2-kanálové
lineárne signály PCM z konektora HDMI
OUT (TV).
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcia ovládania pripojenia
HDMI je povolená. Môžete vzájomne
ovládať systém a televízor prepojené
pomocou kábla HDMI.
[OFF]: Vypnuté.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Túto funkciu nastavte, keď je systém
pripojený ku konektoru HDMI na
televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál). Táto funkcia je
k dispozícii len v prípade, že položku
[CONTROL FOR HDMI] nastavíte na
možnosť [ON].
[ON]: Môžete počúvať zvuk televízora
z reproduktorov systému.
[OFF]: Vypnuté.
[STANDBY LINKED TO TV]
Táto funkcia je k dispozícii
len v prípade, že položku
[CONTROL FOR HDMI] nastavíte na
možnosť [ON].
[AUTO]: Keď vypnete televízor, systém
sa automaticky vypne v nasledujúcich
podmienkach:
——pri prehrávaní videa pomocou
funkcie DVD/CD alebo USB,
——pri zastavení prehrávania zvuku
pomocou funkcie DVD/CD alebo
USB,
——pri zvolení funkcie televízora.
[ON]: Systém sa pri vypnutí televízora
automaticky vypne bez ohľadu na
funkciu.
[OFF]: Systém sa pri vypnutí televízora
nevypne.
Prenos USB
Pred použitím
zariadenia USB
Kompatibilné zariadenia USB
nájdete v časti Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia (str. 11).
(Zariadenia Apple môžete
s týmto systémom používať
len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.)
Prenos hudby
Môžete vykonať prenos hudby z disku
(iba disky AUDIO CD alebo MP3) do
zariadenia USB pripojené k portu
(USB).
Formát zvuku súborov prenesených
týmto systémom je MP3.
Poznámka
•• Počas prenosu ani vymazávania zariadenie
USB neodpájajte. V opačnom prípade by
mohlo dôjsť k poškodeniu údajov v zariadení
USB alebo samotného zariadenia USB.
•• Súbory MP3 sa prenesú s rovnakou bitovou
rýchlosťou ako pôvodné súbory.
•• Pri prenose z disku AUDIO CD môžete pred
začiatkom prenosu nastaviť požadovanú
bitovú rýchlosť.
•• Prenos a vymazanie údajov na disku USB je
zakázané, ak je zásobník diskov otvorený.
Poznámka k obsahu s ochranou
autorských práv
Prenesená hudba je obmedzená len na
súkromné použitie. Používanie hudby
nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje
povolenie od vlastníkov autorských práv.
Výber bitovej rýchlosti
Môžete vybrať vyššiu bitovú rýchlosť,
aby sa hudba preniesla s lepšou
kvalitou.
34SK
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 Pripravte zdroj zvuku.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku BIT RATE
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú bitovú
rýchlosť a potom stlačte tlačidlo
.
128 KBPS: kódované skladby MP3 sú
menšie a majú nižšiu kvalitu zvuku.
•• 256 KBPS: kódované skladby MP3 sú
väčšie, no majú vyššiu kvalitu zvuku.
••
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
Prenos hudby z disku
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli jednotky.
1 Pripojte prenosné zariadenie
USB k portu
(USB).
Poznámka
Ak zariadenie USB nemožno zapojiť
do portu (USB), môžete na jeho
pripojenie k jednotke použiť adaptér
USB (nie je súčasťou dodávky).
2 Opakovaným dotykom tlačidla
FUNCTION vyberte položku
DVD/CD a následne vložte disk.
Poznámka
Ak spustíte prenos v režime
náhodného prehrávania alebo
opakovaného prehrávania, vybratý
režim prehrávania sa automatický
zmení na normálne prehrávanie.
Prenos REC1:
Vyberte skladbu alebo súbor MP3,
ktoré chcete preniesť, a potom
spustite prehrávanie.
Prenos USB
Hudbu môžete preniesť zo zdroja
hudby do zariadenia USB pripojeného
k portu
(USB) takto:
•• Synchronizovaný prenos: Prenos
všetkých skladieb alebo súborov
MP3 z disku do zariadenia USB.
•• Prenos REC1: Prenos jednej
skladby alebo súboru MP3 počas
prehrávania.
Synchronizovaný prenos:
Ak systém spustí prehrávanie
automaticky, dvoma dotykmi tlačidla 
úplne zastavte prehrávanie.
Po zastavení prehrávania opakovaným
stláčaním tlačidla PLAY MODE na
diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný
režim prehrávania.
4Dotknite sa tlačidla REC TO USB.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
PUSH ENTER.
5 Dotknite sa tlačidla ENTER.
Prenos sa spustí a následne sa na
displeji zobrazí hlásenie DO NOT
REMOVE. Neodpájajte zariadenie USB,
kým sa prenos nedokončí.
Po dokončení prenosu systém
postupuje takto:
Synchronizovaný prenos:
Disk sa automaticky zastaví.
Prenos REC1:
Disk pokračuje v prehrávaní
nasledujúcej skladby alebo súboru.
Zastavenie prenosu
Dotknite sa tlačidla .
Poznámky o prenose
•• Súbory MP3 nie je do zariadenia USB
možné preniesť z disku s formátovaním
UDF (Universal Disk Format).
•• Počas prenosu sa neprehráva žiadny zvuk.
•• Informácie CD-TEXT sa neprenášajú do
vytvorených súborov MP3.
35SK
•• Prenos sa automaticky zastaví, keď:
—— sa v zariadení USB počas prenosu
vyčerpá voľné miesto,
—— počet zvukových súborov alebo
priečinkov v zariadení USB dosiahne
limit, ktorý systém dokáže rozpoznať.
•• Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom ako ten,
ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa
pridá poradové číslo a pôvodný priečinok
alebo súbor sa neprepíše.
•• Počas prenosu nemôžete vykonávať tieto
operácie:
—— Vysunutie disku.
—— Výber ďalšej skladby alebo súboru.
—— Pozastavenie prehrávania alebo
vyhľadanie miesta v skladbe alebo
súbore.
—— Prepnutie funkcie.
•• Pri prenose hudby do zariadenia
WALKMAN® pomocou aplikácie Media
Manager for WALKMAN® sa uistite, že
prenos prebieha vo formáte MP3.
•• Zariadenie WALKMAN® pripojte
k systému až potom, ako z displeja
zariadenia WALKMAN® zmizne hlásenie
Creating Library alebo Creating Database.
Pravidlá vytvárania priečinkov a
súborov
Maximálny počet súborov MP3,
ktoré možno vygenerovať
•• 298 priečinkov,
•• 650 súborov v priečinku,
•• 650 súborov v priečinku REC1-CD
alebo REC1-MP3.
Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od
konfigurácie súboru alebo priečinka.
Pri prenose do zariadenia USB sa
vytvorí podpriečinok MUSIC priamo
v priečinku ROOT. Priečinky a súbory
sa v tomto priečinku MUSIC vytvárajú
na základe spôsobu prenosu a zdroja
nasledujúcim spôsobom:
Synchronizovaný prenos
 Pri prenose skladieb CD-DA z disku
AUDIO CD
Názov priečinka: CDDA0001*
Názov súboru: TRACK001*
 Pri prenose súborov MP3 z disku
Názov priečinka: Rovnaké ako
zdroj
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj
Prenos REC1
 Pri prenose skladby CD-DA z disku
AUDIO CD
Názov priečinka: REC1-CD
Názov súboru: TRACK001*
 Pri prenose súboru MP3 z disku
Názov priečinka: REC1-MP3
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj
* Čísla priečinkov a súborov sa potom
priraďujú sériovo.
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov v zariadení USB
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
USB.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC].
3 Po zastavení prehrávania stlačte
tlačidlo OPTIONS.
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku ERASE
a potom stlačte tlačidlo
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov.
36SK
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte priečinok a potom
stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam súborov.
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte zvukový súbor,
ktorý chcete vymazať, a stlačte
tlačidlo .
7 Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
Poznámka
•• Vymazať môžete iba podporované zvukové
súbory, súbory formátu MP4 a formátu 3GP.
•• Ak bol vybratý režim náhodného
prehrávania, zvukové súbory a priečinky
nemožno vymazať. Pred vymazaním
nastavte režim prehrávania na normálne
prehrávanie.
•• Vymazanie je zakázané, ak je zásobník
diskov otvorený.
Počúvanie rádia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
TUNER FM.
Prípadne sa opakovane dotknite
tlačidla FUNCTION priamo na jednotke.
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie:
Stlačte a podržte tlačidlo TUNING+/–,
kým sa na displeji nezačne meniť
frekvencia.
Po naladení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví. Na displeji sa
rozsvieti indikátor ST (len pre
stereofónne programy FM).
Ak sa vyhľadávanie nezastaví, zastavte
ho stlačením tlačidla . Potom
vykonajte manuálne ladenie (postup
nájdete nižšie).
Tuner
Ak chcete vymazať všetky zvukové
súbory v priečinku, vyberte zo
zoznamu položku [ALL TRACKS].
Na displeji sa zobrazia položky FOLDER
ERASE alebo TRACK ERASE a PUSH
ENTER.
Ak chcete operácie vymazania zrušiť,
stlačte tlačidlo .
Tuner
Manuálne ladenie:
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
Poznámka
Ak naladíte stanicu v pásme FM, ktorá
poskytuje služby RDS, pri vysielaní sa
zobrazia informácie ako názov služby
alebo stanice. Informácie o službách
RDS môžete skontrolovať opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum pri
stereofónnych staniciach FM so slabým
príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM
MODE, kým z displeja nezmizne hlásenie
ST. Stratíte stereofónny efekt, ale príjem
sa zlepší.
37SK
Predvolenie rozhlasových staníc
Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc
v pásme FM.
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER
MENU.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované číslo
predvoľby a stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE a stanica sa uloží.
Ak je už vybratému číslu predvoľby
priradená iná stanica, nahradí sa
novou stanicou.
Počúvanie uloženej stanice
Opakovaným stlačením tlačidla
PRESET+/– vyberte požadované číslo
predvoľby.
Prípadne podržte stlačené tlačidlo
SHIFT, stlačte numerické tlačidlá a
potom stlačte tlačidlo .
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
je bezdrôtová technológia krátkeho
dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi digitálnymi
zariadeniami.
Podporované verzie, profily a
kodeky BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Rozhranie BLUETOOTH (str. 68).
Kompatibilné zariadenia
BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Webové lokality pre kompatibilné
zariadenia (str. 11).
Informácie o indikátore
BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH na jednotke
svietením alebo blikaním na modro
signalizuje stav pripojenia BLUETOOTH.
Stav systému
Stav indikátora
Pohotovostný režim Bliká pomaly
BLUETOOTH
Párovanie zariadení Bliká rýchlo
BLUETOOTH
Vytvorilo sa
pripojenie
BLUETOOTH
38SK
Rozsvieti sa
Párovanie tohto
systému so zariadením
BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej
sa zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie stačí
urobiť iba raz.
Ak používate smartfón kompatibilný
s funkciou NFC, postup manuálneho
párovania sa nevyžaduje. (Pozrite si
časť Pripojenie BLUETOOTH jedným
dotykom pomocou technológie NFC
(str. 41).)
1 Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od jednotky.
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí text BT AUDIO.
Tip
•• Ak sa v systéme nenachádzajú
žiadne informácie o párovaní
(napríklad ak funkciu BLUETOOTH
použijete prvýkrát po zakúpení),
na displeji bliká indikátor PAIRING
a systém prejde do režimu
párovania. Prejdite na krok č. 4.
•• Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, stlačením tlačidla
BLUETOOTH na jednotke odpojte
zariadenie BLUETOOTH.
3 Dotykom stlačte a viac ako
BLUETOOTH vyberte možnosť
MHC-V50D.
Tento krok vykonajte do 5 minút, inak
sa párovanie zruší. V takom prípade
znova začnite od kroku 3.
Poznámka
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu
0000. Prístupový kód sa môže nazývať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
6Vytvorte spojenie so
zariadením BLUETOOTH.
Po spárovaní a vytvorení pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
sa po spárovaní môže pripojenie
vytvoriť automaticky.
Informácie o adrese zariadenia
BLUETOOTH si môžete pozrieť
opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY.
BLUETOOTH
2 Dotykom tlačidla BLUETOOTH
5 Na displeji zariadenia
Poznámka
•• Spárovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, najstaršie
spárované zariadenie sa odstráni.
•• Ak chcete spárovať iné zariadenie
BLUETOOTH, zopakujte kroky 1 až 6.
Zrušenie párovania
Stlačte a minimálne 2 sekundy podržte
tlačidlo PAIRING, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie BT AUDIO.
2 sekundy podržte tlačidlo
PAIRING na jednotke.
Na displeji zabliká hlásenie PAIRING.
4Vykonajte postup párovania
v zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu BLUETOOTH.
39SK
Vymazanie informácií o párovaní
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli jednotky.
1 Dotykom tlačidla BLUETOOTH
vyberte funkciu BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí text BT AUDIO.
Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, na displeji sa zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
Dotykom tlačidla BLUETOOTH
odpojte zariadenie BLUETOOTH.
2 Stlačte a podržte tlačidlá ENTER a na približne 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie BT
HIST CLEAR a vymažú sa všetky
informácie o párovaní.
Počúvanie hudby
v zariadení BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH môžete ovládať
prepojením systému a zariadenia
BLUETOOTH pomocou profilu AVRCP.
Skôr ako spustíte prehrávanie hudby,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti:
zariadením BLUETOOTH.
Dotykom tlačidla BLUETOOTH na
jednotke pripojte naposledy pripojené
zariadenie BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie nepripojí, vytvorte
pripojenie BLUETOOTH zo zariadenia
BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia sa na displeji
zobrazí názov zariadenia BLUETOOTH.
3 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
——sa možno budete musieť dotknúť
tlačidla  dvakrát,
——možno budete musieť spustiť
prehrávanie zdroja zvuku v zariadení
BLUETOOTH.
4Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH. Ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte úroveň
hlasitosti na systéme.
Poznámka
•• Keď systém nie je pripojený k žiadnemu
——Funkciu BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
——Párovanie sa dokončilo (str. 39).
Po prepojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať
prehrávanie stláčaním tlačidiel , ,
, / a /.
zariadeniu BLUETOOTH, po dotyku tlačidla
BLUETOOTH alebo  na jednotke sa
systém automaticky pripojí k naposledy
pripojenému zariadeniu BLUETOOTH.
•• Ak sa k systému pokúsite pripojiť iné
zariadenie BLUETOOTH, aktuálne pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa odpojí.
1 Dotykom tlačidla BLUETOOTH
Ukončenie pripojenia BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí text BT AUDIO.
40SK
2 Vytvorte spojenie so
Dotknite sa tlačidla BLUETOOTH na
jednotke. Na displeji sa zobrazí text BT
AUDIO.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
sa pripojenie BLUETOOTH po zastavení
prehrávania môže automaticky
ukončiť.
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom
pomocou technológie
NFC
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami,
napríklad smartfónmi a IC štítkami.
Keď sa systému dotknete smartfónom
kompatibilným s funkciou NFC, systém
automaticky:
——zapne funkciu BLUETOOTH,
——vykoná párovanie a pripojenie
BLUETOOTH.
Poznámka
•• Systém dokáže rozpoznať a pripojiť sa iba
k jednému smartfónu kompatibilnému
s funkciou NFC súčasne. Ak sa k systému
pokúsite pripojiť ďalší smartfón
kompatibilný s funkciou NFC, aktuálne
pripojený smartfón kompatibilný s funkciou
NFC sa odpojí.
•• V závislosti od smartfónu kompatibilného
s funkciou NFC možno bude potrebné
najprv vykonať nasledujúce úkony
v smartfóne kompatibilnom s funkciou NFC.
—— Zapnite funkciu NFC. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k smartfónu kompatibilnému
s funkciou NFC.
—— Ak smartfón kompatibilný s funkciou
NFC obsahuje verziu operačného
systému, ktorá je staršia ako Android
4.1.x, prevezmite a spustite aplikáciu
NFC Easy Connect. NFC Easy Connect
je bezplatná aplikácia pre smartfóny
s operačným systémom Android, ktorú
môžete získať prostredníctvom služby
Google Play. (Aplikácia nemusí byť
v niektorých krajinách alebo oblastiach
dostupná.)
značky N na jednotke a
počkajte, kým smartfón
nezavibruje.
Pripojenie dokončite podľa pokynov
zobrazených v smartfóne.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa
na displeji zobrazí názov zariadenia
BLUETOOTH.
2 Spustite prehrávanie zdroja
zvuku v smartfóne.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu BLUETOOTH.
Tip
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhajú, postupujte takto:
—— Ak používate komerčne dostupné
puzdro na smartfón, vyberte ho
z puzdra.
—— Smartfónom sa znova dotknite značky
N na jednotke.
—— Znova spustite aplikáciu
NFC Easy Connect.
BLUETOOTH
Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novší
okrem systému Android 3.x)
1 Dotknite sa smartfónom
Ukončenie pripojenia BLUETOOTH
Smartfónom sa znova dotknite značky
N na jednotke.
41SK
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH
Zo zariadenia BLUETOOTH môžete
aktivovať príjem kodekov AAC, LDAC
alebo SBC. Kodeky AAC/LDAC je možné
vybrať, iba ak zariadenie BLUETOOTH
podporuje kodeky AAC/LDAC.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku BT CODEC
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
AUTO: Povolenie príjmu kodeku
formátu AAC alebo LDAC.
•• SBC: Prijímajte vo formáte
kodeku SBC.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
••
Poznámka
•• Ak je vybratá funkcia AAC alebo LDAC,
môžete si vychutnávať zvuk vo vysokej
kvalite. Ak zvuk AAC alebo LDAC
na zariadení nepočuť alebo je zvuk
prerušovaný, vyberte položku SBC.
•• Ak toto nastavenie zmeníte, kým je systém
pripojený k zariadeniu BLUETOOTH,
zariadenie BLUETOOTH sa odpojí. Ak
chcete zariadenie BLUETOOTH pripojiť,
znova vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
Tip
LDAC je technológia kódovania zvuku,
ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá
umožňuje prenos obsahu HighResolution (Hi-Res) Audio dokonca aj
prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.
Na rozdiel od iných technológií
kódovania kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH, ako napríklad SBC, funguje
bez akéhokoľvek znižovania kvality
obsahu Hi-Res Audio*1 a vďaka účinnému
kódovaniu a optimalizovanej paketizácii
umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť
BLUETOOTH približne trikrát viac údajov*2
ako ostatné technológie a dosiahnuť tak
bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
*1 S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
*2 V porovnaní s kódovaním SBC
(Subband Coding), keď je vybratá
bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz)
alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Nastavenie
pohotovostného
režimu BLUETOOTH
Pohotovostný režim pripojenia
BLUETOOTH umožňuje automatické
zapnutie systému po vytvorení
pripojenia BLUETOOTH zo zariadenia
BLUETOOTH.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku BT STBY
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
ON: Systém sa automaticky zapne,
aj keď je v pohotovostnom režime.
•• OFF: Slúži na vypnutie tejto funkcie.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
••
42SK
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH
Ak je zapnutý signál BLUETOOTH
systému, zo spárovaného zariadenia
BLUETOOTH sa môžete k systému
pripojiť v rámci všetkých funkcií. Príjem
signálu BLUETOOTH je predvolene
zapnutý.
Dotykom stlačte a podržte tlačidlá
ENTER a + na jednotke na
približne 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie BT ON
alebo BT OFF.
Poznámka
•• Ak je príjem signálu BLUETOOTH vypnutý,
SongPal je špecializovaná aplikácia
na ovládanie zvukových zariadení
kompatibilných s aplikáciou SongPal
od spoločnosti Sony pomocou
smartfónu alebo tabletu. Vyhľadajte
aplikáciu SongPal v obchode Google
Play alebo App Store a prevezmite si ju
do smartfónu alebo tabletu.
Aplikácia SongPal vám umožňuje:
——prepínať funkcie systému, ovládať
prehrávanie disku/zariadenia USB
a naladiť stanicu FM,
——prehľadávať hudobný obsah disku/
zariadenia USB,
——prehliadať informácie o diskoch/
zariadeniach USB, ako sú čas
prehrávania a názov,
——upraviť hlasitosť a zmeniť nastavenia
zvuku.
BLUETOOTH
nemôžete vykonávať tieto operácie:
—— párovanie a pripojenie zariadenia
BLUETOOTH,
—— vymazávanie informácií o párovaní,
—— používanie aplikácie SongPal,
—— zmena zvukových kodekov BLUETOOTH.
•• Ak sa značky N na jednotke dotknete
smartfónom kompatibilným s funkciou
NFC alebo ak zapnete pohotovostný režim
pripojenia BLUETOOTH, signál BLUETOOTH
sa automaticky zapne.
Ovládanie systému
pomocou smartfónu
alebo tabletu
(aplikácia SongPal)
1 Vyhľadajte text „SongPal“ alebo
naskenujte nižšie uvedený
dvojrozmerný kód.
2 Prevezmite aplikáciu SongPal
do zariadenia.
3 Prepojte systém a zariadenie
pomocou pripojenia
BLUETOOTH (str. 38).
4Spustite aplikáciu SongPal a
postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
43SK
Poznámka
•• Odporúčame používať najnovšiu verziu
aplikácie SongPal.
•• Ak aplikácia SongPal správne nefunguje,
dotykom tlačidla BLUETOOTH na jednotke
ukončite pripojenie BLUETOOTH a vytvorte
pripojenie BLUETOOTH znova, aby
pripojenie BLUETOOTH opäť normálne
fungovalo.
•• Operácie dostupné prostredníctvom
aplikácie SongPal sa môžu pri jednotlivých
zariadeniach líšiť.
•• Ďalšie informácie o aplikácii SongPal sú
k dispozícii na nasledujúcej adrese URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Špecifikácie a dizajn zobrazenia
aplikácie SongPal sa môžu zmeniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Rozbehnite divoké
večierky
s aplikáciou
Fiestable
Funkcie domáceho zvukového
systému Sony určené pre večierky
môžete ovládať pomocou pôsobivého
a intuitívneho používateľského
rozhrania aplikácie Fiestable. Aplikácie
Fiestable umožňuje ovládať funkcie,
ako sú osvetlenie, DJ Effect a Karaoke.
Ikona aplikácie Fiestable sa
nezobrazuje na domovskej obrazovke
smartfónov ani tabletov, aj ak je
aplikácia Fiestable nainštalovaná. Je
obsiahnutá v aplikácii SongPal ako
zásuvný modul.
1 Vyhľadajte a prevezmite
aplikáciu SongPal do zariadenia
(str. 43).
2 Vyhľadajte a prevezmite
aplikáciu Fiestable v obchode
Google Play alebo App Store.
44SK
3 Prepojte systém a zariadenie
pomocou pripojenia
BLUETOOTH (str. 38).
4Spustite aplikáciu SongPal
a dotknite sa ikony Fiestable
v ľavom hornom rohu.
Poznámka
Ďalšie informácie o aplikácii SongPal sú
k dispozícii na nasledujúcej adrese URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Postup
Zdôraznenie
basových tónov
a vytvorenie ešte
mohutnejšieho
zvuku (MEGA
BASS)
Dotykom tlačidla
MEGA BASS na
jednotke vyberte
položku BASS ON.
Rozsvieti sa indikátor
MEGA BASS. Ak ho
chcete zrušiť,
opätovným dotykom
tlačidla MEGA BASS
nastavte možnosť
BASS OFF.
Vytvorenie
zvukového efektu
podobného
ozvene vo veľkej
sále (Fiesta)
Dotknite sa tlačidla
FIESTA na jednotke.
Ak ho chcete zrušiť,
opätovným dotykom
tlačidla SOUND FIELD
na jednotke nastavte
možnosť FLAT.
Výber zvukového
poľa
Opakovane stlačte
tlačidlo MUSIC alebo
VIDEO.
Prípadne sa
opakovane dotknite
tlačidla SOUND FIELD
na jednotke.
Ak ho chcete zrušiť,
opakovaným
stláčaním tlačidla
MUSIC nastavte
možnosť FLAT.
Výber virtuálneho
futbalového režimu
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu môžete zažiť pocit,
ako by ste boli priamo na štadióne.
Virtuálny futbalový režim je možné
nastaviť iba počas použitia funkcií
AUDIO IN a TV.
ON NARRATION: Vďaka funkcii
zlepšeného povzbudzovania na
štadióne si môžete vychutnať pocit,
ako keby ste sa nachádzali priamo na
futbalovom štadióne.
•• OFF NARRATION: Okrem funkcie
zlepšeného povzbudzovania si môžete
ešte viac vychutnať pocit, ako keby ste
sa nachádzali priamo na futbalovom
štadióne, minimalizovaním úrovne
hlasitosti hovoreného komentára.
••
Zrušenie režimu Virtuálny futbal
Opakovaným stláčaním tlačidla MUSIC
nastavte možnosť FLAT.
Poznámka
•• Virtuálny futbalový režim odporúčame
vybrať pri sledovaní vysielania futbalového
zápasu.
•• Ak v obsahu počujete neprirodzený zvuk,
keď je vybraté nastavenie OFF NARRATION,
odporúčame vybrať nastavenie ON
NARRATION.
•• Táto funkcia nepodporuje monofónny
zvuk.
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu
Nastavenie zvuku
Funkcia
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu opakovane
stlačte tlačidlo FOOTBALL.
Úrovne konkrétnych frekvenčných
pásiem môžete zvýšiť alebo znížiť
a potom ich uložiť v pamäti ako
CUSTOM EQ.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku CUSTOM
EQ a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ upravte úroveň ekvalizéra a
potom stlačte tlačidlo .
45SK
4Opakovaním kroku 3 upravte
úroveň ostatných frekvenčných
pásiem a priestorového zvuku.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
Výber vlastného nastavenia
ekvalizéra
Opakovaným stláčaním tlačidla MUSIC
nastavte možnosť CUSTOM EQ.
Vytvorenie atmosféry
večierka (DJ Effect)
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli jednotky.
1 Dotykom nasledujúceho tlačidla
vyberte typ efektu.
FLANGER: Vytvorí efekt
oneskorovaného zvuku, ktorý sa
podobá revu prúdového lietadla.
•• ISOLATOR: Izoluje konkrétne
frekvenčné pásmo úpravou
ostatných frekvenčných pásiem.
Ak sa chcete zamerať napríklad na
vokály.
•• SAMPLER: Poskytuje série
špeciálnych zvukových efektov.
••
2 Zmena zvukového poľa.
Pre efekty FLANGER a
ISOLATOR:
Otočením ovládacieho prvka VOLUME/
DJ CONTROL upravte úroveň efektu.
Pre efekt SAMPLER:
46SK
Opakovaným dotykom tlačidla
SAMPLER vyberte požadovaný režim
efektu SAMPLER a následne dotykom
tlačidla S1, S2, S3 alebo S4 prehrajte
zvukový efekt SAMPLER.
Ak chcete reprodukovať zvukový efekt
SAMPLER nepretržite, otočte ovládací
prvok VOLUME/DJ CONTROL.
Vypnutie efektu
•• Dotknite sa tlačidla DJ OFF.
•• Znova sa dotknite tlačidla vybratého
efektu (len pre efekty FLANGER
a ISOLATOR).
Poznámka
•• Funkcia DJ Effect sa automaticky zapne,
keď:
—— vypnete systém,
—— zmeníte funkciu,
—— aktivujete alebo inaktivujete funkciu
PARTY CHAIN,
—— zmeníte zvukový efekt,
—— použijete efekt Vocal Fader,
—— zmeníte tóninu (ovládanie tóniny).
•• Ak aktivujete počas prenosu funkciu DJ
Effect, zvukový efekt sa neprenesie do
zariadenia USB.
•• Kým je aktivovaná funkcia DJ Effect,
nemôžete pomocou ovládacieho prvka
VOLUME/DJ CONTROL na jednotke
upravovať hlasitosť.
Stlačením tlačidla  +/– na diaľkovom
ovládaní upravte hlasitosť.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Control for HDMI
Ak pripojíte televízor kompatibilný
s funkciou Control for HDMI pomocou
kábla HDMI (vysokorýchlostného kábla
HDMI s podporou siete Ethernet, ktorý
nie je súčasťou balenia), môžete toto
zariadenie ľahko ovládať diaľkovým
ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
•• funkcia vypnutia systému,
•• funkcia ovládania hlasitosti systému,
•• funkcia Audio Return Channel,
•• funkcia prehrávania jediným
dotykom,
•• remote Easy Control,
•• sledovanie jazyka.
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov, než je spoločnosť Sony,
ale ich fungovanie nie je zaručené.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Stlačte tlačidlo SETUP, následne
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na systéme na
možnosť [ON] (str. 34). Predvolené
nastavenie je [ON].
Povoľte nastavenia funkcie Control
for HDMI na televízore pripojenom k
systému.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém sa
automaticky vypne.
Stlačte tlačidlo SETUP, následne
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] na systéme
na možnosť [ON] alebo [AUTO]
(str. 34). Predvolené nastavenie je
[AUTO].
Poznámka
Pripojené zariadenie sa niekedy nemusí
vypnúť v závislosti to od stavu zariadenia.
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie zapnete
aj systém, zvuk televízora sa bude
prehrávať z reproduktorov systému.
Hlasitosť systému môžete upraviť
pomocou diaľkového ovládania
televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora reprodukoval
z reproduktorov systému, systém sa
pri opätovnom zapnutí televízora
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať
aj ponuku televízora. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
Ďalšie operácie
* Funkcia Control for HDMI je štandard
využívaný systémom CEC (Consumer
Electronics Control), ktorý umožňuje
vzájomné ovládanie zariadení HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Tip
Ak povolíte funkciu Control for HDMI
(synchronizácia BRAVIA) pri používaní
televízora od spoločnosti Sony, automaticky
sa zapne aj funkcia Control for HDMI
systému. Po dokončení nastavení sa na
displeji zobrazí hlásenie COMPLETE.
Poznámka
•• Úroveň hlasitosti systému sa zobrazuje
na televíznej obrazovke v závislosti od
televízora. Môže sa líšiť od úrovne hlasitosti
na displeji.
•• Prítomnosť funkcie na ovládanie
hlasitosti systému závisí od nastavení
televízora. Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k televízoru.
47SK
Funkcia Audio Return Channel
Sledovanie jazyka
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI na televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
môžete prehrávať zvuk televízora
z reproduktorov systému bez pripojenia
zvukového kábla (nedodáva sa).
Na systéme stlačte tlačidlo SETUP
a nastavte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
možnosť [ON] (str. 34). Predvolené
nastavenie je [ON].
Keď zmeníte jazyk ponuky na
obrazovke televízora, jazyk ponuky na
obrazovke systému sa tiež zmení.
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel (spätný zvukový
kanál), je potrebné pripojiť zvukový kábel
(nedodáva sa) (str. 21).
Funkcia prehrávania jediným
dotykom
Keď stlačíte tlačidlo  vo funkcii
DVD/CD alebo USB, televízor sa
automaticky zapne. Vstup televízora
sa prepne na vstup HDMI, do ktorého
je pripojený systém.
Poznámka
V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
Remote Easy Control
Pomocou tlačidla SYNC MENU na
diaľkovom ovládaní televízora môžete
vybrať systém a ovládať ho.
Túto funkciu môžete používať iba
vtedy, keď televízor podporuje ponuku
prepojenia. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch k
televízoru.
Poznámka
•• Televízor v ponuke prepojenia rozpozná
systém pod názvom Player.
•• Pri niektorých televízoroch nemusia byť
niektoré operácie k dispozícii.
48SK
Používanie funkcie Party Chain
Zapojením viacerých zvukových systémov do reťaze môžete vytvoriť zaujímavejšie
prostredie na večierok a vytvoriť lepší zvukový výstup.
Aktivovaný systém v reťazi bude hostiteľom večierka a bude zdieľať hudbu. Ostatné
systémy sa stanú hosťami večierka a budú prehrávať rovnakú hudbu, akú prehráva
hostiteľ večierka.
Nastavenie funkcie Party Chain
Funkciu Party Chain nastavte prepojením všetkých systémov pomocou zvukových
káblov (nedodávajú sa).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťový napájací kábel.
 Ak sú všetky systémy vybavené funkciou Party Chain
Príklad: Pripájanie využívajúce tento systém ako prvý systém
Ďalšie operácie
Pokračujte v
pripájaní, až
kým nepripojíte
posledný
systém
Prvý systém
Druhý
systém
Posledný
systém
•• Posledný systém musí byť pripojený k prvému systému.
•• Hostiteľom večierka sa môže stať ktorýkoľvek systém.
49SK
•• Hostiteľa večierka môžete zmeniť na iný systém v reťazi. Podrobné informácie
nájdete v časti Nastavenie nového hostiteľa večierka (keď sú všetky systémy
vybavené funkciou Party Chain) (str. 51).
 Ak niektorý zo systémov nie je vybavený funkciou Party Chain
Príklad: Pripájanie využívajúce tento systém ako prvý systém
Pokračujte v
pripájaní, až
kým nepripojíte
posledný
systém
Prvý systém
Druhý
systém
Posledný
systém*
* Pripojte systém, ktorý nie je vybavený funkciou Party Chain, ako posledný systém, pretože
v opačnom prípade by sa reťaz pri tomto systéme ukončila. V poslednom systéme
nezabudnite vybrať funkciu Audio In.
•• Posledný systém nie je pripojený k prvému systému.
•• Prvý systém musíte vybrať ako hostiteľa večierka, aby po aktivácii funkcie
Party Chain všetky systémy prehrávali rovnakú hudbu.
50SK
Používanie funkcie Party Chain
1 Pripojte sieťový napájací kábel
a zapnite všetky systémy.
2 Na každom systéme upravte
hlasitosť.
3 Aktivujte funkciu Party Chain
v systéme, ktorý použijete ako
hostiteľa večierka.
Poznámka
•• V závislosti od celkového počtu
pripojených jednotiek systémov môže
chvíľu trvať, kým hostia večierka začnú
prehrávať hudbu.
•• Zmena hlasitosti a zvukového efektu
v hostiteľovi večierka neovplyvní výstup
v hosťoch večierka.
•• Hosť večierka pokračuje v prehrávaní
rovnakého hudobného zdroja ako hostiteľ
večierka, aj keď v hosťovi večierka zmeníte
príslušnú funkciu. V hosťovi večierka však
môžete upraviť hlasitosť a zmeniť zvukový
efekt.
•• Ak v hostiteľovi večierka použijete
mikrofón alebo gitaru, zvuk sa z hostí
večierka nebude reprodukovať.
prenos z rozhrania USB, pred aktiváciou
funkcie Party Chain počkajte, kým systém
dokončí alebo zastaví prenos.
•• Podrobné informácie o ovládaní ostatných
systémov nájdete v prevádzkových
pokynoch k nim.
Nastavenie nového hostiteľa
večierka (keď sú všetky systémy
vybavené funkciou Party Chain)
V systéme, ktorý má byť novým
hostiteľom večierka, zopakujte krok
3 z časti Používanie funkcie Party
Chain. Aktuálny hostiteľ večierka sa
automaticky stane hosťom večierka.
Všetky systémy budú prehrávať
rovnakú hudbu, akú prehráva nový
hostiteľ večierka.
Poznámka
•• Ďalší systém môžete vybrať ako nového
hostiteľa večierka, až keď sa aktivuje
funkcia Party Chain vo všetkých systémoch
v reťazi.
•• Ak sa vybratý systém nezmení na nového
hostiteľa večierka ani po niekoľkých
sekundách, zopakujte krok 3 z časti
Používanie funkcie Party Chain.
Zrušenie funkcie Party Chain
Dotknite sa tlačidla PARTY CHAIN na
hostiteľovi večierka.
Poznámka
Ďalšie operácie
Príklad: Používanie systému ako
hostiteľa večierka
Opakovaným dotykom tlačidla
FUNCTION na jednotke vyberte
požadovanú funkciu (s výnimkou
použitia funkcie AUDIO IN pri pripojení
 (str. 49)). Spustite prehrávanie
hudby a následne sa dotknite tlačidla
PARTY CHAIN na jednotke.
Na displeji sa zobrazí hlásenie PARTY
CHAIN. Hostiteľ večierka spustí funkciu
Party Chain a ostatné systémy sa stanú
hosťami večierka automaticky. Všetky
systémy budú prehrávať rovnakú
hudbu, akú prehráva hostiteľ večierka.
•• Ak jeden zo systémov v reťazi vykonáva
Ak sa funkcia Party Chain nezruší ani po
niekoľkých sekundách, znova sa dotknite
tlačidla PARTY CHAIN na hostiteľovi večierka.
51SK
4Spustite prehrávanie hudby a
Nastavenie zvukového režimu
funkcie Party Chain
nastavte hlasitosť mikrofónu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC ECHO nastavte efekt ozveny.
Po aktivácii funkcie Party Chain môžete
nastaviť zvukový režim.
5 Začnite spievať spolu s hudbou.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
•• Ak počuť kvílenie:
/ vyberte položku P CHAIN
MODE a potom stlačte tlačidlo
Poznámka
.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný režim
a potom stlačte tlačidlo .
STEREO: reprodukuje stereofónny
zvuk.
•• RIGHT CH: reprodukuje monofónny
zvuk pravého kanála.
•• LEFT CH: reprodukuje monofónny
zvuk ľavého kanála.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
••
Spievanie s hudbou:
Karaoke
Príprava na karaoke
1 Opakovaným dotykom tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke
znížte úroveň hlasitosti mikrofónu.
2 Opakovane sa dotknite tlačidla
GUITAR na jednotke, kým
nezhasne indikátor GUITAR.
3 Pripojte voliteľný mikrofón do
konektora MIC1 alebo MIC2/
GUITAR na jednotke.
Ak chcete spievať dueto, pripojte ďalší
voliteľný mikrofón.
52SK
—— premiestnite mikrofón ďalej od systému,
—— zmeňte smerovanie mikrofónu,
—— opakovane sa dotknite tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke,
—— stlačením tlačidla  – znížte úroveň
hlasitosti alebo opakovaným stláčaním
tlačidla MIC ECHO nastavte úroveň
ozveny.
•• Zvuk mikrofónu sa počas prenosu cez
rozhranie USB nebude prenášať do
zariadenia USB.
•• Úroveň hlasitosti mikrofónu nie je možné
upraviť pomocou ovládacieho prvku
VOLUME/DJ CONTROL na jednotke ani
tlačidla  +/– na diaľkovom ovládaní.
Úroveň hlasitosť mikrofónu upravíte
opakovaným dotykom tlačidla MIC/GUITAR
LEVEL +/– na jednotke.
Použitie funkcie Vocal Fader
Zvuk vokálov môžete zredukovať v
zdroji stereofónneho zvuku.
Opakovaným stláčaním tlačidla
VOCAL FADER vyberte položku
ON V FADER.
Ak chcete efekt Vocal Fader zrušiť,
opakovaným stláčaním tlačidla VOCAL
FADER vyberte položku OFF.
Zmena tóniny (ovládanie tóniny)
Stlačte tlačidlo KEY CONTROL /
podľa svojho hlasového rozsahu.
Aktivácia režimu skórovania
Karaoke (režim skórovania)
Funkciu skórovania je možné použiť,
iba keď je pripojený mikrofón.
Vaše skóre (od 0 do 99) sa vypočíta
porovnaním vášho hlasu s hudobným
zdrojom.
1 Spustite prehrávanie hudby.
2 Pred zaspievaním skladby stlačte
tlačidlo SCORE.
3 Po odspievaní viac ako minúty
znova stlačte tlačidlo SCORE,
aby ste videli svoje skóre.
Vychutnajte si zvuk
gitary
1 Opakovaným dotykom tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke
znížite úroveň hlasitosti gitary.
2 Pomocou nástrojového kábla
(nedodáva sa) pripojte gitaru
(nedodáva sa) ku konektoru
MIC2/GUITAR na jednotke.
3 Opakovane sa dotknite tlačidla
GUITAR na jednotke, kým sa
nerozsvieti indikátor GUITAR.
4Začnite hrať na gitare a upravte
úroveň hlasitosti, kým skreslenie zvuku
neprestane. Ak je úroveň hlasitosti gitary
príliš nízka, opakovaným dotykom tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL + na jednotke upravte
hlasitosť gitary.
•• Počas hrania na gitare môžete upraviť efekt
ozveny opakovaným stlačením tlačidla
MIC ECHO.
Vypnutie režimu gitary
Opakovane sa dotknite tlačidla GUITAR
na jednotke, kým nezhasne indikátor
GUITAR.
Prehrávanie hudby
s funkciami Party Light
a Speaker Light
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte položku
LED ON.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
LIGHT MODE vyberte požadovaný
efekt osvetlenia.
Vypnutie funkcií Party Light
a Speaker Light
Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte položku LED OFF.
Ďalšie operácie
Po pripojení gitary ku konektoru MIC2/
GUITAR na jednotke si môžete dopriať
aj zvuk gitary.
Taktiež môžete hrať na gitare a súčasne
spievať vďaka pripojeniu mikrofónu ku
konektoru MIC1 na jednotke.
Poznámka
•• Ak je zvuk gitary skreslený, na gitare znížite
Poznámka
•• Keď sú zapnuté funkcie Party Light
a Speaker Light, nepozerajte sa priamo
do súčasti vyžarujúcej svetlo.
•• Ak je jas osvetlenia príliš intenzívny,
zapnite svetlá v miestnosti alebo vypnite
osvetlenie.
•• Funkcie Party Light a Speaker Light je
možné zapnúť a vypnúť, keď je zapnutá
ukážka.
hlasitosť gitary.
Zo systému sa reprodukuje zvuk gitary.
53SK
Používanie časovača
automatického vypnutia
Po uplynutí predvoleného času sa
systém vypne automaticky.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SLEEP nastavte požadovaný čas.
Ak chcete časovač automatického
vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP vyberte položku OFF.
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.
Používanie hlasového
usmernenia
Pri nasledujúcich situáciách je
prostredníctvom systému možné
prehrať hlasové usmernenie
v angličtine.
——Pri spúšťaní párovania BLUETOOTH.
——Pri pripojení zariadenia BLUETOOTH.
——Pri odpojení zariadenia BLUETOOTH.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku VOICE
GUIDANCE a potom stlačte
tlačidlo .
3 Stláčaním tlačidiel
/ vyberte
položku ON a stlačte tlačidlo .
Hlasové usmernenie sa aktivuje.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
54SK
Poznámka
•• Hlasové usmernenie a zvukový efekt
SAMPLER nie je možné prehrávať súčasne.
Ak nastavíte zvukový efekt SAMPLER
počas používania hlasového usmernenia,
hlasové usmernenie sa automaticky
zastaví. Ak použijete hlasové usmernenie
počas znenia zvukového efektu SAMPLER,
zvukový efekt SAMPLER sa automaticky
zastaví.
•• Úroveň hlasitosti hlasového usmernenia
sa prispôsobuje úrovni hlasitosti systému.
V niektorých prípadoch sa však úroveň
hlasitosti hlasového usmernenia nemusí
zmeniť.
•• V niektorých prípadoch môže prísť
k oneskoreniu zvukového usmernenia.
Používanie voliteľného
vybavenia
1 Opakovane stláčajte tlačidlo  –,
kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie VOL MIN.
2 Pripojte voliteľné vybavenie
(str. 17).
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
AUDIO IN.
4Spustite prehrávanie z
pripojeného zariadenia.
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
 + nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného vybavenia príliš
nízka, systém môže automaticky prejsť do
pohotovostného režimu. Nastavte hlasitosť
vybavenia.
Ak chcete vypnúť funkciu automatického
prepínania do pohotovostného
režimu, pozrite si časť Nastavenie
funkcie automatického prepínania do
pohotovostného režimu (str. 55).
Inaktivácia dotykového
panelu na jednotke
(Detská zámka)
Tlačidlá na dotykovom paneli jednotky
(okrem tlačidla ) je možné inaktivovať,
aby ste zabránili nechcenému použitiu,
napríklad aj v dôsledku detských
šibalstiev.
Dotknite sa tlačidla  na jednotke
a podržte ho dlhšie ako 5 sekúnd.
Na displeji sa zobrazí hlásenie CHILD
LOCK ON.
Systém môžete ovládať len pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete funkciu detskej zámky vypnúť,
dotykom stlačte a viac ako 5 sekúnd
podržte tlačidlo  na jednotke, kým sa na
displeji nezobrazí hlásenie CHILD LOCK OFF.
Poznámka
•• Funkcia detskej zámky sa vypne automaticky
odpojením sieťového napájacieho kábla.
ak je otvorený zásobník diskov.
Nastavenie funkcie
automatického
prepínania do
pohotovostného režimu
/ vyberte možnosť ON alebo
OFF a stlačte tlačidlo .
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
Poznámka
•• Približne 2 minúty pred prepnutím do
pohotovostného režimu bude na displeji
blikať hlásenie AutoSTBY.
•• Funkcia automatického pohotovostného
režimu nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch:
—— počas funkcie tunera,
—— keď sa aktivuje časovač automatického
vypnutia,
—— po pripojení mikrofónu alebo gitary.
Aktualizácia softvéru
Softvér tohto systému sa v budúcnosti
môže aktualizovať.
Predinštalovaný softvér systému je
možné aktualizovať prostredníctvom
nižšie uvedených webových lokalít.
Softvér aktualizujte podľa pokynov
online.
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných krajinách
alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/support>
Ďalšie operácie
•• Funkciu detskej zámky nemožno aktivovať,
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Systém sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu, ak sa
nepoužíva alebo sa nevyskytne žiadny
zvukový signál približne 15 minút.
Funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu je predvolene
zapnutá.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku AutoSTBY
a stlačte tlačidlo .
55SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne problém so systémom,
vyhľadajte ho v nasledujúcom
kontrolnom zozname a vykonajte
nápravu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Ak servisný personál vymení počas
opravy niektoré časti, môže si ich
ponechať.
Ak sa na displeji zobrazí
hlásenie PROTECTX
(X predstavuje číslo)
Ihneď odpojte sieťový napájací
kábel a skontrolujte, či niečo
neblokuje ventilačné otvory
jednotky.
Ak vykonáte kontrolu a nezistíte
žiadne problémy, znova pripojte
sieťový napájací kábel a zapnite
systém. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné informácie
Napájanie sa nezapne.
•• Skontrolujte, či je sieťový napájací
kábel bezpečne pripojený.
Systém sa prepol do
pohotovostného režimu.
•• Nejde o poruchu. Systém
sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak sa
približne 15 minút nepoužíva alebo
ak nereprodukuje zvukový signál
(str. 55).
Neprehráva sa zvuk.
•• Upravte hlasitosť.
56SK
•• Skontrolujte pripojenie voliteľného
vybavenia, ak ho používate
(str. 17).
•• Zapnite pripojené zariadenie.
•• Odpojte sieťový napájací kábel.
Potom sieťový napájací kábel znova
pripojte a zapnite systém.
Pri pripojení ku konektoru HDMI OUT
(TV) nie je k dispozícii žiadny obraz
ani zvuk.
•• Zmeňte nastavenie položky [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Problém sa možno vyrieši.
•• Zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI OUT (TV) nezodpovedá
požadovanému formátu zvukového
signálu. V takomto prípade
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na možnosť [PCM]
(str. 33).
•• Vyskúšajte tieto kroky:
——Vypnite a znova zapnite systém.
——Vypnite a znova zapnite pripojené
zariadenie.
——Odpojte a znova pripojte kábel
HDMI.
Neprehráva sa zvuk z mikrofónu.
•• Upravte úroveň hlasitosti mikrofónu.
•• Skontrolujte, či je mikrofón správne
pripojený ku konektoru MIC1 alebo
MIC2/GUITAR na jednotke.
•• Skontrolujte, či je zapnutý mikrofón.
Zo systému nepočuť zvuk televízora.
Na displeji sa zobrazia hlásenia
CODE 01 a SGNL ERR.
•• Tento systém podporuje len
2-kanálové signály vo formáte
Linear PCM. Skontrolujte nastavenie
zvukového výstupu na televízore,
a ak je vybratý automatický režim,
zmeňte ho na režim výstupu PCM.
•• Skontrolujte, či je výstup
reproduktora na televízore
nastavený na použitie externých
reproduktorov.
Počuť šum alebo hluk.
•• Premiestnite systém ďalej od zdrojov
šumu.
•• Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
•• K sieťovému napájaciemu káblu
namontujte filter proti šumu
(nedodáva sa).
•• Vypnite elektrické vybavenie
nachádzajúce sa v blízkosti.
•• Ak je systém zapnutý, môžete počuť
šum z jeho ventilátorov. Nejde o
poruchu.
•• Premiestnite jednotku ďalej od
neónových znakov a žiariviek.
Počuť akustickú odozvu.
•• Znížte hlasitosť.
•• Premiestnite mikrofón a gitaru
ďalej od systému alebo zmeňte
smerovanie mikrofónu.
Na televíznej obrazovke pretrváva
nerovnomernosť farieb.
•• Okamžite vypnite televízor a po 15
až 30 minútach ho znova zapnite.
Ak nerovnomernosť farieb stále
pretrváva, presuňte systém ďalej od
televízora.
Pri zapínaní napájania počuť klikavý
zvuk.
•• Ide o prevádzkový zvuk, ktorý vzniká
napríklad pri zapínaní alebo vypínaní
napájania. Nejde o poruchu.
Prehrávač diskov
Zásobník diskov sa neotvára a na
displeji sa zobrazí hlásenie LOCKED.
•• Poraďte sa s najbližším predajcom
produktov spoločnosti Sony alebo
miestnym autorizovaným servisným
strediskom spoločnosti Sony.
Zásobník diskov sa nezatvára.
•• Vložte disk správne.
Disk sa nevysunie.
•• Disk nie je možné vysunúť počas
synchronizovaného prenosu ani
prenosu REC1. Stlačením tlačidla
 zrušte prenos. Potom dotykom
tlačidla  na jednotke vysuňte disk.
•• Poraďte sa s najbližším obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Disk utrite dočista (str. 66).
•• Disk načítajte znova.
•• Vložte disk, ktorý tento systém
dokáže prehrať (str. 8).
•• Vyberte disk a utrite na ňom vlhkosť.
Potom nechajte systém zapnutý
niekoľko hodín, kým sa vlhkosť
neodparí.
•• Kód oblasti disku DVD VIDEO sa
nezhoduje so systémom.
Ďalšie informácie
Diaľkové ovládanie nefunguje
•• Odstráňte prekážky medzi diaľkovým
ovládaním a jednotkou.
•• Presuňte diaľkové ovládanie bližšie
k jednotke.
•• Diaľkové ovládanie smerujte na
snímač na jednotke.
•• Vymeňte batérie (R03/veľkosť AAA).
•• Premiestnite jednotku ďalej od
žiariviek.
Keď sa dotknete akéhokoľvek
tlačidla na jednotke, zobrazí sa
hlásenie CHILD LOCK.
•• Vypnite funkciu detskej zámky
(str. 55).
Zvuk je trhaný.
•• Disk utrite dočista (str. 66).
•• Disk načítajte znova.
•• Jednotku premiestnite na miesto bez
vibrácií.
57SK
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 27).
•• Bola vybratá možnosť obnovenia
prehrávania. Dvakrát stlačte tlačidlo .
Potom stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
Nemožno spustiť niektoré funkcie,
ako sú Zastaviť, Zamknúť hľadanie,
Režim spomaleného prehrávania,
Opakované prehrávanie alebo
Náhodné prehrávanie.
•• V závislosti od disku možno
nebudete môcť vykonať niektoré
z operácií vyššie. Pozrite si
prevádzkové pokyny dodané
s diskom.
Disky DATA CD/DATA DVD (MP3,
MPEG4 alebo Xvid) nie je možné
prehrať.
•• Údaje nie sú uložené v
podporovanom formáte.
•• Skontrolujte, či ste vybrali pred
prehrávaním správny režim médií.
Názov priečinka, názov skladby,
názov súboru a znaky značky ID3 sa
nezobrazujú správne.
•• Verzia značky ID3 nie je verzia 1
(1.0/1.1) alebo verzia 2 (2.2/2.3).
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
——veľké písmená (A až Z),
——číslice (0 až 9),
——symboly (< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Pri prehrávaní disku AUDIO CD,
VIDEO CD, zvukového súboru,
videosúboru alebo disku DVD VIDEO
sa stratí stereofónny efekt.
•• Vypnite funkciu Vocal Fader
(str. 52).
•• Skontrolujte, či je systém pripojený
správne.
58SK
Zariadenie USB
Pri prenose sa vyskytla chyba.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Informácie
nájdete na webovej lokalite o
kompatibilných zariadeniach USB
(str. 11).
•• Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Pred pripojením si
pozrite informácie o formátovaní
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
•• Vypnite systém a odstráňte
zariadenie USB. Ak má zariadenie
USB vypínač, zariadenie USB po
odstránení zo systému znova vypnite
a zapnite. Potom prenos vykonajte
znova.
•• Ak ste viackrát zopakovali
procesy prenosu a vymazania,
štruktúra súborov v zariadení USB
je fragmentovaná. Informácie
o riešení tohto problému nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
•• Zariadenie USB ste počas prenosu
odpojili alebo vypli. Odstráňte
čiastočne prenesený súbor a
prenos zopakujte znova. Ak sa
problém nevyriešil, zariadenie USB
môže byť poškodené. Informácie
o riešení tohto problému nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
Zvukové súbory alebo priečinky v
zariadení USB nemožno vymazať.
•• Skontrolujte, či nie je zariadenie USB
chránené proti zápisu.
•• Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo vypli.
Vymažte čiastočne odstránený
súbor. Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť poškodené.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
Neprehráva sa zvuk.
•• Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém a znova
pripojte zariadenie USB. Potom
systém zapnite a skontrolujte, či sa
na displeji zobrazilo hlásenie USB.
Zobrazenie hlásenia READING alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
•• Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
——V zariadení USB je uložených
veľa priečinkov alebo súborov
(str. 10).
——Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
——Pamäťová kapacita je nadmerne
veľká.
——Interná pamäť je fragmentovaná.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
OVER CURRENT.
•• Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu
(USB). Vypnite systém a vytiahnite
zariadenie USB z portu. Skontrolujte,
či so zariadením USB nie sú žiadne
problémy. Ak sa tieto hlásenia
naďalej zobrazujú, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Chybné zobrazenie.
•• Údaje uložené v zariadení USB sa
mohli poškodiť. Preneste ich znova.
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
——veľké písmená (A až Z),
——číslice (0 až 9),
——symboly (< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB sa nerozpozná.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Informácie nájdete na webovej
lokalite o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 11).
•• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
Ďalšie informácie
Zvuk je zašumený, trhaný alebo
skreslený.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Informácie
nájdete na webovej lokalite o
kompatibilných zariadeniach USB
(str. 11).
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Šum obsahujú už samotné hudobné
údaje, prípadne je zvuk skreslený.
Šum sa mohol pridať počas prenosu.
Odstráňte súbor a skúste prenos
zopakovať.
•• Pri kódovaní zvukového súboru
bola použitá nízka bitová rýchlosť.
Odošlite do zariadenia USB zvukový
súbor s vyššou bitovou rýchlosťou.
Na displeji sa zobrazuje hlásenie
NO FILE.
•• Systém prešiel do režimu softvérovej
aktualizácie a všetky tlačidlá
(okrem ) sú inaktivované. Ak
chcete zrušiť softvérovú aktualizáciu,
stlačte na jednotke tlačidlo .
59SK
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Informácie nájdete na webovej
lokalite o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 11).
Prehrávanie sa nespustí od prvého
súboru.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 27).
Nemožno prehrávať súbory.
•• Skontrolujte, či ste vybrali pred
prehrávaním správny režim médií.
•• Zariadenia USB naformátované
pomocou iných systémov súborov
než FAT16 alebo FAT32 nie sú
podporované.*
•• Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať
možno len súbory uložené v prvej
oblasti.
* Tento systém podporuje systémy FAT16
a FAT32, ale niektoré zariadenia USB
nemusia podporovať všetky tieto systémy
FAT. Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k jednotlivým
zariadeniam USB, prípadne sa obráťte na
ich výrobcu.
Obraz
Nie je žiadny obraz.
•• Skontrolujte, či je systém bezpečne
pripojený.
•• Ak je videokábel alebo kábel HDMI
poškodený, vymeňte ho za nový.
•• Skontrolujte, či ste pripojili jednotku
k vstupnému konektoru HDMI alebo
konektoru obrazového vstupu
televízora (str. 20).
•• Uistite sa, že ste zapli televízor a
správne ho ovládate.
•• Uistite sa, že ste vybrali vstup podľa
pripojenia k televízoru, aby ste mohli
sledovať obraz zo systému.
60SK
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Uistite sa,
že ste nastavili systém farieb správne
a podľa systému farieb svojho
televízora.
Na obraze sa objavuje šum.
•• Disk utrite dočista (str. 66).
•• Ak videosignál zo systému musí
ísť do televízora cez videorekordér,
kvalitu obrazu môže ovplyvňovať
signál ochrany pred kopírovaním,
ktorý sa používa pri niektorých
programoch na diskoch DVD VIDEO.
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Ak prehrávate disk VIDEO CD
zaznamenaný v inom systéme
farieb, ako je nastavený v systéme,
obraz môže byť skreslený
(str. 22, 32).
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Nastavte
systém farieb tak, aby sa zhodoval
s televízorom (str. 22, 32).
Pomer strán televíznej obrazovky
nemožno zmeniť.
•• Pomer strán je pevne určený na
disku DVD VIDEO a vo videosúbore.
•• V závislosti od televízora možno
pomer strán nebudete môcť zmeniť.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej
stopy.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané zvukové stopy
vo viacerých jazykoch.
•• Disk DVD VIDEO bráni v zmene
jazyka zvukovej stopy.
Nemožno zmeniť jazyk titulkov.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané titulky vo
viacerých jazykoch.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje zmeniť
titulky.
Titulky nemožno vypnúť.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje vypnúť
titulky.
Uhly kamery nemožno zmeniť.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané viaceré uhly.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje zmeniť
uhol.
Tuner*
Počuť výrazný šum, hluk alebo
nemožno prijímať stanice.
•• Zapojte správne anténu.
•• Zmenou umiestnenia a smerovania
antény skúste dosiahnuť dobrý
príjem.
•• Vypnite elektrické zariadenia v
blízkosti.
* Rádio nemusí byť možné prijímať
v závislosti od kvality rádiových vĺn alebo
zástavby v danej oblasti.
Zariadenie BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH nedokáže
vyhľadať systém alebo sa na displeji
zobrazuje hlásenie BT OFF.
•• Nastavte signál pripojenia
BLUETOOTH na hodnotu BT ON
(str. 43).
Zvuk vynecháva alebo sa mení,
prípadne sa stráca pripojenie.
•• Systém a zariadenie BLUETOOTH sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
•• Ak sa medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie, ako
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
Zvuk zariadenia BLUETOOTH v
systéme nepočuť.
•• Najprv zvýšte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH a potom ju upravte
pomocou tlačidiel +/–.
Počuť výrazný šum, hluk alebo
skreslený zvuk.
•• Ak sa medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH nachádzajú prekážky,
odstráňte ich alebo sa im vyhnite.
Ďalšie informácie
Nemožno vykonať párovanie.
•• Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k systému.
•• Párovanie nemusí byť možné, ak
sa v okolí systému nachádzajú iné
zariadenia BLUETOOTH. V takom
prípade vypnite ostatné zariadenia
BLUETOOTH.
•• Pri výbere názvu systému (tohto
systému) v zariadení BLUETOOTH
zadajte správny prístupový kód.
Pripojenie nie je možné.
•• Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste sa
pokúsili pripojiť, nepodporuje profil
A2DP a nedá sa pripojiť k systému.
•• V zariadení BLUETOOTH aktivujte
funkciu BLUETOOTH.
•• Vytvorte pripojenie zo zariadenia
BLUETOOTH.
•• Informácie o registrácii párovania sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
párovania.
•• Vymažte informácie o registrácii
párovania zariadenia BLUETOOTH
(str. 40) a párovanie vykonajte
znova (str. 39).
61SK
•• Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie, ako
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
•• Znížte hlasitosť pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
•• Stlačte tlačidlo SETUP, následne
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na systéme na
možnosť [ON] (str. 34). Televízor
musí podporovať funkciu Control
for HDMI (str. 47). Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
•• Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
•• Ak sa zvuk predtým reprodukoval
z reproduktorov televízora, systém sa
nezapne, ani keď zapnete televízor.
Systém sa pri vypnutí televízora
vypne.
•• Skontrolujte nastavenie položky
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] (str. 34). Keď je položka
[STANDBY LINKED TO TV] nastavená
na možnosť [ON], systém sa pri
vypnutí televízora automaticky
vypne bez ohľadu na vstup.
62SK
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
•• Skontrolujte nastavenie
položky [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(str. 34).
Ak chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky
bez ohľadu na vstup, nastavte
položku [STANDBY LINKED TO TV]
na možnosť [ON]. Televízor musí
podporovať funkciu Control for HDMI
(str. 47). Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
•• Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI alebo zvukového kábla, ktorý
je pripojený k systému a televízoru
(str. 20).
•• Keď je váš televízor kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál), skontrolujte,
či je systém pripojený k vstupnému
konektoru HDMI IN kompatibilnému
s funkciou ARC na televízore (str.
20). Ak zvuk stále nepočuť
alebo je prerušovaný, pripojte
zvukový kábel (nedodáva sa)
a stlačte tlačidlo SETUP. Následne
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
možnosť [OFF] (str. 34).
•• Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál), zvuk
televízora sa nebude reprodukovať
zo systému ani vtedy, keď je
systém zapojený do konektora
HDMI IN na televízore. Ak chcete
zvuk z televízora reprodukovať
prostredníctvom systému, prepojte
ich zvukovým káblom (str. 21).
•• Prepnite funkciu systému na
možnosť TV (str. 21).
•• Zvýšte na systéme hlasitosť.
•• Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji jednotky sa môže
zobraziť text MUTING. Ak k tomu
dôjde, najprv zapnite televízor a až
potom systém.
•• Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v prevádzkových pokynoch k
televízoru.
Zvuk sa reprodukuje zo systému aj
televízora.
•• Stlmte zvuk systému alebo
televízora.
•• Prepnite výstup reproduktora na
televízore na reproduktor televízora
alebo zvukový systém.
Party Chain
Nemožno aktivovať funkciu Party
Chain.
•• Skontrolujte pripojenia (str. 49).
•• Skontrolujte, či sú zvukové káble
pripojené správne.
Na displeji bliká hlásenie PARTY
CHAIN.
•• Funkciu AUDIO IN nemôžete vybrať,
ak ste vytvorili pripojenie 
(str. 49) počas používania funkcie
Party Chain. Vyberte inú funkciu
(str. 51).
•• Dotknite sa tlačidla PARTY CHAIN na
jednotke.
•• Vypnite a znova zapnite systém.
Funkcia Party Chain nefunguje
správne.
•• Vypnete systém. Potom systém
znova zapnite, aby sa aktivovala
funkcia Party Chain.
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli jednotky.
Ďalšie informácie
Funkcia Control for HDMI riadne
nefunguje
•• Skontrolujte prepojenie so
systémom (str. 17).
•• Zapnite funkciu Control for HDMI
v televízore. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
•• Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
•• Skontrolujte, či televízor pripojený k
systému podporuje funkciu Control
for HDMI.
•• Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control
for HDMI, je štandardom HDMI CEC
obmedzený nasledovne:
——nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
atď.): maximálne 3 zariadenia,
——prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray, DVD atď.):
maximálne 3 zariadenia (tento
systém využíva jedno z nich),
——zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne 4
zariadenia,
——zvukový systém (prijímač/
slúchadlá): maximálne 1 zariadenie
(ktoré využíva tento systém).
1 Odpojte sieťový napájací kábel a
potom ho znova zapojte.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
63SK
3 Dotknite sa a približne 3 sekundy
podržte tlačidlá ENTER a .
Na displeji sa zobrazí hlásenie RESET.
Po dokončení obnovenia nastavení
sa systém automaticky reštartuje.
Stlačením tlačidla  zapnite systém.
Všetky nastavenia zadané
používateľom, ako napríklad
prednastavené rozhlasové stanice,
sa obnovia na hodnoty z výroby
(okrem niektorých nastavení ponuky
nastavení).
Ak chcete obnoviť všetky nastavenia
ponuky nastavení, pozrite si časť
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené hodnoty
(str. 64).
Funkcia autodiagnostického testu
Ak sa na televíznej obrazovke
alebo na displeji zobrazia písmená
alebo čísla
Keď je aktivovaná funkcia
autodiagnostiky slúžiaca na zamedzenie
poruche systému, zobrazí sa servisné
číslo. Servisné číslo pozostáva z písmena
a číslic (napr. C 13 50). V nasledujúcej
tabuľke sú uvedené informácie
o príčinách a nápravných krokoch.
Prvé 3 znaky Príčina alebo opravná
servisného činnosť
čísla
C 13
Tento disk je znečistený.
•• Vyčistite disk jemnou
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené
hodnoty
Nastavenia ponuky nastavení
(okrem nastavení funkcie
[PARENTAL CONTROL]) je možné
obnoviť na predvolené hodnoty.
1 Stlačte tlačidlo SETUP.
handričkou (str. 66).
C 31
•• Systém vypnite a potom
ho znova zapnite.
Následne znova správne
vložte disk.
E XX
(XX
zastupuje
číslo)
predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované
servisné stredisko
spoločnosti Sony a uveďte
päťmiestne servisné číslo.
Príklad: E 61 10
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[SYSTEM SETUP] a stlačte
tlačidlo .
/ vyberte položku [RESET]
a stlačte tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [YES]
a stlačte tlačidlo .
Dokončenie trvá niekoľko sekúnd.
Pri obnove systému nestláčajte
tlačidlo .
64SK
Systém aktivoval funkciu
autodiagnostického testu
s cieľom zabrániť
poruche.
•• Obráťte sa na najbližšieho
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Disk je nesprávne vložený.
Hlásenia
Počas prevádzky sa na displeji môže
zobraziť alebo blikať niektoré z
nasledujúcich hlásení.
CANNOT PLAY
•• Bol vložený disk, ktorý nemožno
prehrať.
•• Bol vložený disk DVD VIDEO s
NO DISC
V jednotke sa nenachádza žiadny disk.
CODE 01/SGNL ERR
Z konektora HDMI IN (ARC)
pripojeného televízora sa prijíma
nepodporovaný zvukový signál
(str. 20).
NO MUSIC
Na zdroji prehrávania sa nenachádzajú
žiadne podporované zvukové súbory.
nepodporovaným kódom oblasti.
DATA ERROR
•• Súbor je vytvorený
v nepodporovanom formáte.
•• Prípony súboru nezodpovedajú
formátu súboru.
DEVICE ERROR
Zariadenie USB sa nerozpoznalo alebo
je pripojené neznáme zariadenie.
DEVICE FULL
Pamäť zariadenia USB je plná.
ERASE ERROR
Vymazanie zvukových súborov alebo
priečinkov v zariadení USB zlyhalo.
FATAL ERROR
Počas prenosu alebo vymazávania
bolo odpojené zariadenie USB a mohlo
sa poškodiť.
GUEST
Systém sa stal hosťom večierka, keďže
hostiteľ večierka aktivoval funkciu
Party Chain.
HOST
Systém aktivoval funkciu Party Chain
a stal sa hostiteľom večierka.
NoDEVICE
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB
alebo je pripojené nepodporované
zariadenie.
NO VIDEO
Na zdroji prehrávania sa nenachádzajú
žiadne podporované videosúbory.
NOT USE
Pokúsili ste sa vykonať špecifickú
operáciu v situácii, v ktorej je táto
operácia zakázaná.
OVER CURRENT
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
PROTECT
Zariadenie USB je chránené proti
zápisu.
PUSH STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu, ktorú
možno vykonať, len ak je prehrávanie
zastavené.
READING
Systém načítava informácie z disku
alebo zariadenia USB. Niektoré
operácie nie sú dostupné.
REC ERROR
Prenos sa nezačal, zastal v priebehu
alebo sa inak nemohol vykonať.
Ďalšie informácie
FOLDER FULL
Nie je možné vykonať prenos do
zariadenia USB, pretože sa dosiahol
maximálny počet priečinkov.
NO SUPPORT
Pripojili ste nepodporované zariadenie
USB alebo je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB.
TRACK FULL
Nie je možné vykonať prenos do
zariadenia USB, pretože sa dosiahol
maximálny počet súborov.
65SK
Bezpečnostné
upozornenia
Pri prenášaní jednotky
Aby sa nepoškodil diskový
mechanizmus, pred prenášaním
jednotky vykonajte nasledujúci postup.
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli jednotky.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Opakovaným dotykom tlačidla
FUNCTION vyberte položku
DVD/CD.
3 Vyberte disk.
Dotykom tlačidla  otvorte a zatvorte
zásobník diskov.
Počkajte, kým sa na displeji zobrazí
hlásenie NO DISC.
4 Odpojte sieťový napájací kábel.
Poznámky o diskoch
•• Pred prehrávaním pretrite disk čistiacou
tkaninou, pričom postupujte od stredu
k okrajom.
•• Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné
čistiace prostriedky alebo antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
•• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte vo vozidle zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
Bezpečnosť
•• Ak jednotku plánujete dlhšie
66SK
nepoužívať, úplne odpojte sieťový
napájací kábel od nástennej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní systému
vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy
neťahajte za samotný kábel.
•• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať kvalifikovaným personálom.
•• Výmenu sieťového napájacieho kábla
smie vykonať len oprávnená osoba v
autorizovanom servise.
Informácie o manipulácii so
systémom
Tento systém nie je vodotesný ani odolný
voči kvapkajúcej vode. Dbajte, aby na
systém nevyšplechla voda ani ho vodou
nečistite.
Umiestnenie
•• Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie
vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému svetlu
alebo jasnému svetlu.
•• Pri umiestňovaní systému na
špeciálne upravené povrchy (napríklad
voskované, olejované alebo leštené)
buďte opatrní, pretože môže dôjsť
k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto
povrchov.
•• Ak je systém prinesený priamo z
chladného na teplé miesto alebo je
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovke vo vnútri jednotky sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť
poruchu systému. V takom prípade
vyberte disk a nechajte systém zapnutý
asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
•• Nárast teploty v jednotke počas
prevádzky je normálny a nemusíte sa
preň znepokojovať.
•• Nedotýkajte sa krytu, ak sa jednotka
používala pri vysokej hlasitosti, pretože
kryt môže byť horúci.
•• Neblokujte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Zabudovaný systém reproduktorov nie
je magneticky tienený, a preto sa obraz
na televízoroch v jeho blízkosti môže
magneticky zdeformovať. V takom
prípade vypnite televízor, počkajte 15 až
30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde
k zlepšeniu, premiestnite systém ďalej od
televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Ak zastavený
videoobraz alebo obraz ponuky na
obrazovke necháte na televízore
zobrazený dlhší čas prostredníctvom
systému, hrozí trvalé poškodenie
televíznej obrazovky. Tento problém
hrozí najmä projekčným televízorom.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Komunikácia cez BLUETOOTH
•• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
Ďalšie informácie
používať do vzdialenosti približne
10 metrov od seba (vzdialenosť bez
prekážok). Efektívny komunikačný
rozsah sa môže skrátiť pri nasledujúcich
podmienkach:
—— keď sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
—— umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
—— v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
—— na miestach, kde sa vytvárajú iné
elektromagnetické vlny.
•• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie
bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g/n)
používajú rovnaké frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so
schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. To môže
mať za následok nižšie rýchlosti prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
—— Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
—— Vypnite napájanie zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN,
keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov.
—— Používajte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
•• Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých zdravotníckych pomôcok.
Keďže toto rušenie môže spôsobiť
poruchu zariadenia, vždy vypnite
napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
—— v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny;
—— v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
•• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám BLUETOOTH na zaistenie
bezpečného pripojenia počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však
nemusí byť dostatočné v závislosti od
obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
•• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
•• Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako táto jednotka.
•• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Avšak aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať
za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
•• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, od prostredia
komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo výpadok zvuku.
67SK
Technické parametre
Reproduktory
Systém reproduktorov:
3-pásmový, technológia Sound
Pressure Horn
Jednotka reproduktora:
Ľ/P výškový reproduktor: 40 mm
kužeľový typ
Ľ/P stredový reproduktor: 80 mm,
kužeľový typ
Hĺbkový reproduktor: 200 mm,
kužeľový typ
Menovitá impedancia:
Ľ/P výškový reproduktor:
5 ohmov
Ľ/P stredový reproduktor:
5 ohmov
Hĺbkový reproduktor: 2 ohmy
Vstupy
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napätie 2 V, impedancia
47 kiloohmov
TV (ARC):
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový signál vo formáte
Linear PCM
MIC1:
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov
MIC2/GUITAR:
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov (Keď je režim gitary
vypnutý.)
Citlivosť 200 mV, impedancia
1 megaohmov (Keď je režim gitary
zapnutý.)
Výstupy
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm
VIDEO OUT:
Max. úroveň výstupu 1 Vš-š,
nevyvážená, synchronizovaná
negatívna záťažová impedancia
75 ohmov
HDMI OUT (TV):
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový lineárny PCM
(maximálne 48 kHz), Dolby Digital
68SK
Rozhranie HDMI
Konektor:
Typ A (19-kolíkový)
Prehrávač diskov
Systém:
Systém na prehrávanie
kompaktných diskov a
digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej
ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
objektívu na bloku optickej prenosky
s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:
20 Hz – 20 kHz
Formát systému farieb obrazu:
Model pre Latinskú Ameriku:
NTSC
Ostatné modely:
NTSC a PAL
Rozhranie USB
Podporované zariadenie USB:
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd:
1 A
Port
(USB):
typ A
Ladenie v pásme FM
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM
Anténa:
Drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokom
50 kHz)
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém:
Štandard BLUETOOTH, verzia 3.0
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH,
energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Približne 10 m*1 pri priamej
viditeľnosti
Frekvenčné pásmo:
2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické polia
v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina,
citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia a pod.
2
* Štandardné profily BLUETOOTH
signalizujú účel BLUETOOTH komunikácie
medzi zariadeniami.
Podporované formáty zvuku
Xvid:
Obrazový kodek: Xvid video
Bitová rýchlosť: 4,854 Mb/s (MAX)
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem
modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: MP3
MPEG4:
Formát súborov: Formát súborov
MP4
Obrazový kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nie je kompatibilný.)
Bitová rýchlosť: 4 Mb/s
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem
modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC
nie je kompatibilný.)
DRM: Nie je kompatibilný
Všeobecné informácie
Požiadavky na napájanie:
120 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie:
120 W
Spotreba energie (v režime úspory
energie):
0,5 W (keď je položka BT STBY
nastavená na možnosť OFF
a položka [CONTROL FOR HDMI]
nastavená na možnosť [OFF].)
3 W (keď je položka BT STBY
nastavená na možnosť ON
a položka [CONTROL FOR HDMI]
nastavená na možnosť [ON].)
Rozmery (Š/V/H) (približne):
293 mm × 798 mm × 300 mm
Hmotnosť (približne):
14 kg
Ďalšie informácie
Podporovaná bitová rýchlosť
a vzorkovacie frekvencie:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s– 320 kb/s
(CBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bitov)
Podporované formáty videa
* Spotreba energie systému je nižšia
než 0,5 W, keď sa nevyužíva pripojenie
HDMI a položka BT STBY je nastavená na
možnosť OFF.
Dizajn a špecifikácie podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
69SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639:1988 (E/F).
70SK
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afarčina
1186
Škótska galčina
1350
Malajálamčina
1513
Siswati
1028
Abcházčina
1194
Gaelština
1352
Mongolčina
1514
Sesotho
1032
Afrikánčina
1196
Guarani
1353
Moldavčina
1515
Sudánčina
1039
Amharčina
1203
Gudžarátčina
1356
Maráthčina
1516
Švédčina
1044
Arabčina
1209
Hausa
1357
Malajčina
1517
Swahilčina
1045
Ásamčina
1217
Hindčina
1358
Maltčina
1521
Tamilčina
1051
Ajmarčina
1226
Chorvátčina
1363
Barmčina
1525
Telugčina
1052
Azerbajdžančina
1229
Maďarčina
1365
Nauruština
1527
Tadžičtina
1053
Baškirčina
1233
Arménčina
1369
Nepálčna
1528
Thajčina
1057
Bieloruština
1235
Interlingua
1376
Holandčina
1529
Tigriňa
1059
Bulharčina
1239
Interlingue
1379
Nórčina
1531
Turkménčina
1060
Biharčina
1245
Inupiaq
1393
Okcitánčina
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonézčina
1403
Oromština (afan)
1534
Tswančina
1066
Bengálčina;
bangla
1253
Islandčina
1408
Oriya
1535
Tongčina
1067
Tibetčina
1254
Taliančina
1417
Pandžábčina
1538
Turečtina
1070
Bretónčina
1257
Hebrejčina
1428
Poľština
1539
Tsonga
1079
Katalánčina
1261
Japončina
1435
Paštčina
1540
Tatárčina
1093
Korzičtina
1269
Jidiš
1436
Portugalčina
1543
Twi
1097
Čeština
1283
Jávančina
1463
Kečuánčina
1557
Ukrajinčina
1103
Velština
1287
Gruzínčina
1481
Rétorománčina
1564
Urdčina
1105
Dánčina
1297
Kazaština
1482
Kirundi
1572
Uzbečtina
1109
Nemčina
1298
Grónčina
1483
Rumunčina
1581
Vietnamčina
1130
Balúčtina
1299
Kmérčina
1489
Ruština
1587
Volapük
1142
Gréčtina
1 300
Kannadčina
1491
Rwandčina
1613
Wolof
1144
Angličtina
1301
Kórejčina
1495
Sanskrit
1632
Xhoština
1145
Esperanto
1305
Kašmírčina
1498
Sindhčina
1665
Jorubčina
1149
Španielčina
1307
Kurdčina
1501
Sangho
1684
Čínština
1150
Estónčina
1311
Kirgizština
1502
Srbochorvátčina
1697
Zuluština
1151
Baskičtina
1313
Latinčina
1503
Sinhálčina
1703
Neurčené
1157
Perština
1326
Lingalčina
1505
Slovenčina
1165
Fínčina
1327
Laoština
1506
Slovinčina
1166
Fidžiština
1332
Litovčina
1507
Samojčina
1171
Faerčina
1334
Lotyština
1508
Šona
1174
Francúzština
1345
Malgaština
1509
Somálčina
1181
Frízština
1347
Maorština
1511
Albánčina
1183
Írčina
1349
Macedónčina
1512
Srbčina
Zoznam kódov oblastí na rodičovskú ochranu
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
Argentína
2165
Fínsko
2362
Mexiko
2149
Španielsko
2047
Austrália
2174
Francúzsko
2376
Holandsko
2499
Švédsko
2046
Rakúsko
2109
Nemecko
2390
Nový Zéland
2086
Švajčiarsko
2057
Belgicko
2248
India
2379
Nórsko
2528
Thajsko
2070
Brazília
2238
Indonézia
2427
Pakistan
2184
Spojené kráľovstvo
2079
Kanada
2254
Taliansko
2424
Filipíny
2090
Čile
2276
Japonsko
2436
Portugalsko
2092
Čína
2304
Kórea
2489
Rusko
2115
Dánsko
2363
Malajzia
2501
Singapur
Ďalšie informácie
71SK
© 2017 Sony Corporation, vytlačené v Číne
4-689-512-12(1)
Download PDF

advertising