Sony | MHC-V90DW | Sony MHC-V90DW Zvukový systém V90DW MUTEKI s vysokým výkonom Návod na použitie

Domáci zvukový
systém
Návod na používanie
Úvodné informácie
Prehrávanie z disku/
rozhrania USB
Prenos pomocou USB
Tuner
BLUETOOTH
Sieť
Ovládanie gestami
Nastavenie zvuku
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
MHC-V90DW
UPOZORNENIE
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami a podobne, aby ste predišli
požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže sa jednotka odpája od
elektrickej siete odpojením hlavnej
zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej
sieťovej elektrickej zásuvke. Ak
spozorujete nezvyčajné správanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
alebo ohňu.
Kým je jednotka pripojená k sieťovej
zásuvke, nie je odpojená od elektrickej
siete, ani keď je vypnutá.
Iba na používanie v interiéri.
Informácie o produktoch
s označením CE
Označenie CE platí iba v krajinách,
ktoré to vyžadujú na základe zákonov,
predovšetkým v krajinách Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
VAROVANIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvyšuje nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
2SK
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY
podľa normy IEC 60825-1:2007. Toto
označenie sa nachádza na zadnej
strane zvonka.
Likvidácia odpadových batérií,
elektrického a elektronického
vybavenia (platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedenými
systémami separovaného
zberu odpadu)
Tento symbol na produkte,
batérii alebo na balení
znamená, že s produktom
a batériou nemožno
zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na
určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha šetriť
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu
likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom
vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kúpili.
Upozornenie pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov Európskej
únie je spoločnosť Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko. Ak máte akékoľvek otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte
sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom dokumente.
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý
text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pre toto rádiové zariadenie platia
nasledujúce obmedzenia týkajúce
sa uvedenia do prevádzky alebo
požiadavky na schválenie používania
v týchto krajinách: BE, BG, CZ, DK, DE,
EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU,
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE,
UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS,
ME, XK, TR: Pásmo 5 150 – 5 350 MHz
je obmedzené iba na prevádzku
v interiéri.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako 3 metre.
Tento systém je navrhnutý na
používanie na tieto účely:
•• prehrávanie hudby/videí z diskov
alebo zariadení USB,
•• prenos hudby do zariadení USB,
•• počúvanie rozhlasových staníc,
•• počúvanie zvuku televízora,
•• prehrávanie hudby zo zariadení
BLUETOOTH,
•• organizovanie spoločenských akcií
vďaka funkcii Party Chain,
•• prehrávanie hudby cez sieťové
pripojenie.
Pre zákazníkov v Austrálii a na
Novom Zélande
Toto zariadenie by sa malo inštalovať
a používať tak, aby sa zachovala
vzdialenosť aspoň 20 cm medzi
vyžarovačom a ľudským telom (okrem
končatín: rúk, zápästí, chodidiel
a členkov).
3SK
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii a Indii
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Pre zákazníkov v Singapure
Informácie pre zákazníkov
v Spojených arabských
emirátoch
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY
podľa normy IEC 60825-1:2007. Toto
označenie sa nachádza na zadnej
strane zvonka.
Oznámenie o licenciách a
ochranných známkach
••
je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
•• Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO a CD sú ochrannými
známkami.
•• WALKMAN® a logo WALKMAN® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
•• Na technológiu kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a príslušné patenty poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
•• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných
krajinách.
•• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation. Bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo
jej oprávnenej dcérskej spoločnosti
je používanie alebo distribuovanie
takejto technológie oddelene od
produktu zakázané.
•• Tento systém je vybavený
technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio a symbol dvojitého
písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
•• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
•• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
•• Značka LDAC™ a logo LDAC sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
4SK
•• Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG,
Inc. a spoločnosť Sony Corporation
používa takéto známky na základe
licencie. Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
•• N-Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a
v iných krajinách.
•• Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
•• Google Play™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
•• Android, Google Play, logo Google
Play a Chromecast sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
•• Apple, logo Apple, iPhone a iPod Touch
sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
App Store je značkou služby
spoločnosti Apple Inc.
•• Spojenia „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne
na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia
ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami.
Upozorňujeme, že používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
a Wi-Fi Alliance® sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti
Wi-Fi Alliance®.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
•• DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochrannými známkami, značkami
služieb alebo certifikačnými značkami
spoločnosti Digital Living Network
Alliance.
•• AOSS je ochrannou známkou
spoločnosti BUFFALO INC.
•• Tento produkt obsahuje softvér
Spotify, ktorý podlieha licenciám
tretej strany, ktoré nájdete tu:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify a logá Spotify sú ochrannými
známkami skupiny Spotify Group.
•• ClearAudio+ a
sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
•• „Xperia“ a „Xperia Tablet“ sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Mobile Communications AB.
•• TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
NA ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
SPOTREBITEĽA NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL
STANDARD (MPEG-4 VIDEO)
ALEBO
(ii)NA DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG4 VIDEO, KTORÉ ZAKÓDOVAL
SPOTREBITEĽ PRI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI
ALEBO KTORÉ SA ZÍSKALO
OD POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE
VIDEA MPEG-4 VIDEO.
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE
ANI NIE JE POSKYTNUTÁ IMPLICITNE
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM,
INTERNÝM A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
•• V tejto príručke sa označenia ™ a ®
neuvádzajú.
5SK
Informácie o tejto
príručke
•• Táto príručka vysvetľuje
predovšetkým ovládanie pomocou
diaľkového ovládača. Tie isté
operácie však možno vykonať aj
pomocou tlačidiel na dotykovom
paneli jednotky, ktoré majú
rovnaké alebo podobné názvy.
•• Ikony, napríklad
, uvedené
v hornej časti jednotlivých
vysvetlení označujú typ média,
ktoré možno použiť s funkciou, na
ktorú sa vysvetlenie vzťahuje.
•• Niektoré obrázky majú podobu
abstraktných kresieb a môžu sa
líšiť od skutočných produktov.
•• Položky zobrazené na televíznej
obrazovke sa môžu v jednotlivých
oblastiach líšiť.
•• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
•• Text v hranatých zátvorkách
([--]) sa zobrazuje na televíznej
obrazovke a text v úvodzovkách
(„--“) na displeji.
6SK
Obsah
Informácie o tejto príručke..... 6
Vybalenie................................ 9
Prehrateľné disky alebo
súbory na diskoch alebo
v zariadení USB....................... 9
Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia........12
Popis súčastí a ovládacích
prvkov....................................13
Úvodné informácie
Zostavenie jednotky............. 20
Bezpečné zapojenie
systému.................................21
Deaktivácia ukážky............... 23
Vkladanie batérií................... 23
Pripojenie televízora............. 25
Prenášanie jednotky............. 27
Zmena systému farieb.......... 28
Vykonanie rýchleho
nastavenia............................ 28
Zmena režimu zobrazenia.... 29
Prehrávanie z diskov/
zariadenia USB
Pred použitím
zariadenia USB...................... 30
Obmedzenie
prehrávania disku
(Rodičovská ochrana)........... 35
Zobrazenie informácií
o disku a zariadení USB......... 36
Používanie ponuky
nastavení.............................. 37
Prenos pomocou USB
Pred použitím
zariadenia USB.......................41
Prenos hudby.........................41
Tuner
Počúvanie rádia....................44
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH....... 45
Párovanie tohto systému so
zariadením BLUETOOTH....... 45
Počúvanie hudby
v zariadení BLUETOOTH........46
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom pomocou
technológie NFC................... 47
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH............48
Základné prehrávanie........... 30
Ďalšie možnosti ovládania
prehrávania............................31
Používanie režimu
prehrávania........................... 34
7SK
Sieť
Výber spôsobu pripojenia
k sieti..................................... 49
Pripojenie k počítaču............ 49
Počúvanie rovnakej hudby
z viacerých reproduktorov.....51
Počúvanie internetových
hudobných služieb
(zabudovaný prehrávač
Chromecast)...........................51
Počúvanie internetových
hudobných služieb
(Spotify)................................. 52
Ovládanie gestami
Používanie funkcie Control
for HDMI................................ 58
Používanie funkcie
Party Chain.............................61
Spievanie s hudbou:
Karaoke.................................64
Vychutnajte si zvuk gitary..... 65
Prehrávanie hudby
s funkciami Party Light
a Speaker Light.....................66
Používanie časovača
automatického vypnutia......66
Používanie gest.................... 53
Používanie hlasového
usmernenia...........................66
Používanie ovládania
gestami počas prehrávania.... 54
Používanie voliteľného
vybavenia.............................. 67
Vytvorenie atmosféry
večierka (DJ Effect)................ 54
Inaktivácia dotykového
panelu na jednotke
(Detská zámka)..................... 67
Ovládanie gestami pri
použití funkcie Karaoke........ 55
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku................. 56
Výber virtuálneho
futbalového režimu.............. 56
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora......................... 57
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu................. 57
Ďalšie operácie
Ovládanie systému pomocou
smartfónu alebo tabletu
(aplikácia SongPal)................ 57
8SK
Rozbehnite divoké večierky
s aplikáciou Fiestable............ 58
Nastavenie funkcie
automatického prepínania
do pohotovostného režimu.... 67
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH/
Network................................68
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH/Wi-Fi......68
Aktualizácia softvéru............ 69
Ďalšie informácie
Riešenie problémov.............. 70
Bezpečnostné upozornenia.....81
Technické parametre............ 85
Zoznam kódov jazykov.........88
Vybalenie
•• Táto jednotka (MHC-V90DW) (1)
(pozostáva z jednotky satelitu
a jednotky hlbokotónového
reproduktora)
•• Montážne skrutky (M5 × 30) (4)
•• Diaľkové ovládanie (1)
•• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
•• Drôtová anténa FM (1)
•• Sieťový adaptér (1)*
Adaptér sieťovej zástrčky nie je
určený na používanie v Čile, Paraguaji
a Uruguaji. Adaptér zástrčky
používajte v krajinách, v ktorých je to
potrebné.
•• Sieťový napájací kábel (1)*
Upozornenie pre zákazníkov
v Spojenom kráľovstve, Írsku, na
Malte a Cypre:
——Používajte sieťový napájací kábel
typu A.
——Z dôvodu bezpečnosti nie je
sieťový napájací kábel typu B
určený pre vyššie uvedené krajiny
alebo oblasti a nesmie sa v nich
používať.
Pre zákazníkov v ostatných krajinách
alebo oblastiach:
——Používajte sieťový napájací kábel
typu B.
(A)
(B)
Prehrateľné disky alebo
súbory na diskoch
alebo v zariadení USB
Prehrateľné disky
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW vo formáte DVD
VIDEO alebo režime videa
•• DVD+R/DVD+RW vo formáte DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (verzie diskov 1.0, 1.1 a 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM vo formáte
VIDEO CD alebo formáte super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW vo formáte AUDIO CD
Prehrateľné súbory na diskoch
•• Hudba:
Súbory MP3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
súbory Xvid (.avi)
Prehrateľné súbory v zariadení
USB
•• Hudba:
Súbory MP3 (.mp3)*1*2, súbory
WMA (.wma)*2, súbory AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, súbory WAV
(.wav)*2, súbory AIFF (.aiff)*2,
súbory FLAC (.flac)*2, súbory ALAC
(.alac)*2, súbory DSD (.dsf/.dff)*2
•• Video:
Súbory MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
súbory Xvid (.avi)
Poznámka
* Závisí od regiónu alebo krajiny.
Poznámka
Pri vybaľovaní zo škatule dbajte, aby
s jednotkou manipulovali dve osoby. Pád
jednotky môže spôsobiť ublíženie na zdraví a
poškodenie majetku.
•• Disky musia byť v nasledujúcom
formáte:
—— CD-ROM/-R/-RW vo formáte DATA
CD obsahujúcom súbory MP3*1*2,
MPEG4*2*3 a Xvid, pričom je v súlade
s normami ISO 9660*4 úroveň 1/
úroveň 2 alebo Joliet (rozšírený formát).
9SK
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW vo
formáte DATA DVD obsahujúcom
súbory MP3*1*2, MPEG4*2*3 a Xvid,
pričom je v súlade s normou UDF
(Universal Disk Format).
•• Systém sa pokúsi prehrať všetky údaje
s príponami uvedenými vyššie dokonca
aj vtedy, ak nie sú v podporovanom
formáte. Prehrávanie týchto údajov
môže vygenerovať hlasný hluk, ktorý
môže poškodiť systém reproduktorov.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je
štandardný formát definovaný
organizáciami ISO/MPEG pre
komprimované zvukové údaje. Súbory
MP3 musia byť vo formáte MPEG 1
Audio Layer 3.
2
* Súbory s ochranou autorských práv
DRM (Správa digitálnych práv) sa v
tomto systéme nedajú prehrávať.
*3 Súbory MPEG4 musia byť
zaznamenané vo formáte súboru MP4.
Podporujú sa nasledujúce obrazové
kodeky a zvukové kodeky:
—— obrazový kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC sa nepodporuje),
—— zvukový kodek: AAC-LC (HE-AAC sa
nepodporuje).
*4 Logický formát súborov a priečinkov
na diskoch CD-ROM definovaný
organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Disky alebo súbory, ktoré
nemožno prehrať
•• Nasledujúce disky nemožno
10SK
prehrávať:
—BD
— (disky Blu-ray),
—disky
—
CD-ROM nahraté vo
formáte PHOTO CD,
—údajovú
—
časť diskov CD-Extra
alebo diskov Mixed Mode CD*,
—grafické
—
disky CD,
—disky
—
Super Audio CD,
—DVD
—
audio,
—DATA
—
CD/DATA DVD vytvorené
vo formáte Packet Write,
—DVD-RAM,
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, ktoré neboli
správne finalizované,
—DVD-R/-RW
—
kompatibilné
s ochranou obsahu pre
zaznamenateľné médiá
CPRM (Content Protection
for Recordable Media)
zaznamenané programami na
jedno kopírovanie,
—disk,
—
ktorý má neštandardný
tvar (napríklad srdce, štvorec,
hviezda),
—disky,
—
na ktorých je prilepená
lepiaca páska, papier alebo
nálepka.
•• Nasledujúce súbory nemožno
prehrávať:
—videosúbory,
—
ktoré sú väčšie ako
720 (šírka) × 576 (výška) pixelov,
—videosúbory
—
s pomerom veľkej
šírky k dĺžke,
—súbor
—
WMA vo formáte WMA
DRM, WMA Lossless alebo
WMA PRO,
—súbor
—
AAC vo formáte AAC DRM
alebo AAC Lossless,
—súbory
—
AAC s kódovaním pri
vzorkovacej frekvencii 96 kHz,
—súbory,
—
ktoré sú zašifrované
alebo chránené heslami,
—súbory
—
s ochranou autorských
práv DRM (Digital Rights
Management),
—niektoré
—
súbory Xvid, ktoré sú
dlhšie ako 2 hodiny.
•• Zvukový súbor MP3 PRO možno
prehrať ako súbor MP3.
•• Systém nemusí prehrať súbor Xvid,
ak bol vytvorený kombináciou
dvoch alebo viacerých
súborov Xvid.
* Mixed Mode CD: Tento formát
zaznamenáva údaje na prvú stopu
a zvuk (údaje AUDIO CD) na druhú a
ďalšie stopy relácie.
Poznámky k diskom CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW
Poznámky k prehrateľným
súborom
•• V niektorých prípadoch disky
•• Spustenie prehrávania môže určitý
CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW
nemožno prehrať v systéme v
dôsledku kvality záznamu alebo
fyzického stavu disku, prípadne
v dôsledku parametrov nahrávacieho
zariadenia a softvéru na vytváranie
obsahu. Ďalšie informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k
nahrávaciemu zariadeniu.
•• Niektoré funkcie prehrávania
nemusia fungovať s niektorými
diskami DVD+R/+RW, a to ani v
prípade, ak boli správne finalizované.
V takom prípade si pozrite disk
použitím normálneho prehrávania.
Poznámky o diskoch
•• Tento produkt je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
•• Disky DualDisc a niektoré hudobné
disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských
práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky CD. Tieto disky
preto nemusia byť kompatibilné s
týmto produktom.
Poznámka o diskoch s podporou
viacerých relácií
Tento systém dokáže prehrávať
nepretržité relácie na disku v prípade,
keď sú nahraté v rovnakom formáte
ako prvá relácia. Prehrávanie však nie
je zaručené.
Poznámka k ovládaniu
prehrávania diskov DVD VIDEO
a VIDEO CD
Niektoré možnosti ovládania
prehrávania diskov DVD VIDEO alebo
VIDEO CD môžu byť výrobcami softvéru
zámerne obmedzené. Preto nemusia
byť niektoré funkcie prehrávania
dostupné. Prečítajte si prevádzkové
pokyny k diskom DVD VIDEO alebo
VIDEO CD.
čas trvať v týchto prípadoch:
——na disku DATA CD/DATA
DVD alebo zariadení USB je
zaznamenaná zložitá stromová
štruktúra,
——práve sa prehrávali zvukové
súbory alebo videosúbory v inom
priečinku.
•• Systém dokáže prehrať disky DATA
CD, DATA DVD alebo videosúbory
v zariadení USB za týchto
podmienok:
——až do hĺbky 8 priečinkov,
——až 300 priečinkov,
——až 999 súborov na disku,
——až 2 000 súborov v zariadení USB,
——až 650 súborov v priečinku.
Systém dokáže prehrať zvukové
súbory v zariadení USB za týchto
podmienok:
——až do hĺbky 8 priečinkov,
——v priečinku je najviac 998
súborov a podpriečinkov.
Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti
od konfigurácie súboru alebo
priečinka.
•• Priečinky, ktoré neobsahujú
zvukové súbory ani videosúbory, sa
vynechajú.
•• Súbory prenesené zariadením, ako
je počítač, sa nemusia prehrať v
poradí, v akom boli prenesené.
•• Poradie prehrávania nemusí platiť
v závislosti od softvéru použitého
na vytvorenie zvukového súboru
alebo videosúboru.
•• Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo
zápis podporovaných formátov,
nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami.
•• V závislosti od súboru Xvid môže
byť obrázok nejasný a zvuk trhaný.
11SK
Poznámky k zariadeniam USB
•• Nie je zaručené, že tento systém
bude fungovať so všetkými
zariadeniami USB.
•• Hoci je k dispozícii množstvo
komplexných funkcií pre
zariadenia USB, prehrateľným
obsahom zariadení USB
pripojených k systému je
iba hudba a videozáznamy.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch
k zariadeniu USB.
•• Po vložení zariadenia USB systém
načíta všetky súbory v zariadení
USB. Ak je v zariadení USB
uložených veľa priečinkov alebo
súborov, čítanie môže trvať dlho.
•• Systém a zariadenie USB
nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
•• Pri niektorých pripojených
zariadeniach USB sa môže
vyskytovať oneskorenie predtým,
než systém vykoná príslušnú
operáciu.
•• Poradie prehrávania systému sa
môže líšiť od poradia prehrávania
pripojeného zariadenia USB.
•• Pred používaním zariadenia
USB skontrolujte, či v ňom nie
sú žiadne súbory napadnuté
vírusom.
Kód oblasti
Systém má kód oblasti a bude
prehrávať iba disky DVD VIDEO
označené rovnakým kódom oblasti
alebo značkou .
12SK
Webové lokality pre
kompatibilné
zariadenia
Na webových lokalitách nižšie
nájdete najnovšie informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
a BLUETOOTH.
Pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
Kompatibilné sú nasledujúce
modely zariadení iPhone a iPod.
Skôr než začnete zariadenie iPhone
alebo iPod používať so systémom,
aktualizujte softvér zariadenia na
najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje so
zariadeniami:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generácia)
•• iPod touch (5. generácia)
Popis súčastí a ovládacích prvkov
Jednotka (predná str.):
 Strednopásmový reproduktor
× 4 (Vybavené svetelnou
funkciou reproduktora*)
 Výškový reproduktor × 4
Jednotka (zadná str.):
 Jednotka hlbokotónového
reproduktora
 Rozptylový generátor zvuku
Zaisťuje rozptyl zvuku okolo zadnej
strany jednotky.
 Dotykový panel (str. 14)
 Panel s konektormi (str. 21)
 Zásobník diskov a jeho okolie
(str. 14)
 Svetlá na večierky (ľavé/pravé)*
(str. 66)
 Hlbokotónový reproduktor × 2
(Vybavené svetelnou funkciou
reproduktora*)
 Rukoväte na držanie
a prenášanie jednotky
 Jednotka satelitu
* Nepozerajte sa priamo do častí, z ktorých
vychádza svetlo, keď sú zapnuté funkcie
Speaker Light a Party Light.
13SK
Dotykový panel:
Tlačidlá na jednotke okrem tlačidla  (napájanie) môžete zamknúť, aby ste
predišli ich nechcenému použitiu (str. 67).
Priestor zásobníka na disky:

Port (USB) (REC/PLAY)
Slúži na pripojenie zariadenia
USB. Tento port je možné využiť
na prehrávanie aj prenos hudby.
 Tlačidlo LIGHT MODE
(str. 66)
 Tlačidlo PARTY LIGHT
(str. 66)
Tlačidlo PARTY CHAIN
(str. 63)
14SK
 Indikátor BLUETOOTH
(str. 45)
Tlačidlo BLUETOOTH
Dotykom zvolíte funkciu
BLUETOOTH.
Tlačidlo
PAIRING
Dotykom a podržaním aktivujete
spárovanie cez BLUETOOTH
počas použitia funkcie
BLUETOOTH.
Displej
 Snímač GESTURE CONTROL
(str. 53, 54, 55)
 Indikátor GUITAR
Rozsvieti sa pri zapnutí režimu
gitary.
Tlačidlo GUITAR (str. 65)
 Tlačidlo MIC/GUITAR LEVEL
+/– (str. 64, 65)
 Tlačidlo FIESTA (str. 56)
 Tlačidlo SOUND FIELD
(str. 56)
 Indikátor MEGA BASS
Rozsvieti sa po zvolení
zvukového efektu MEGA BASS.
Tlačidlo MEGA BASS
(str. 56)
Tlačidlo
(priečinok) +/–
Dotykom vyberiete priečinok na
disku s údajmi alebo v zariadení
USB.
 Tlačidlo VOLUME +/–
Dotykom upravíte hlasitosť.
upravíte hlasitosť.
Tlačidlo / (presun
dozadu alebo dopredu)
Dotknutím sa tlačidla vyberiete
stopu alebo súbor.
Tlačidlo TUNING +/– (str. 44)
Tlačidlo  (otvoriť/zatvoriť)
Dotykom otvoríte alebo
zatvoríte zásobník diskov.
 Tlačidlo priameho výberu
funkcie (DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN, TV)
Ak chcete použiť toto tlačidlo,
dotknite sa tlačidla PLAYBACK ()
a následne tlačidla požadovanej
funkcie.
Tlačidlo VOCAL FADER
(str. 64)
Tlačidlo SCORE (str. 65)
Tlačidlo VOICE CHANGER +/–
(str. 65)
Tlačidlo MIC ECHO (str. 64)
 Tlačidlo PLAYBACK (str. 54)
Tlačidlo DJ (str. 54)
Tlačidlo SAMPLER (str. 54)
Tlačidlo KARAOKE (str. 55)
 Indikátor napájania
Označuje aktuálny stav systému:
Nesvieti: Systém je v
pohotovostnom režime a
pohotovostný režim BLUETOOTH/
Network je vypnutý.
Svieti:
—— Naoranžovo: Systém je v
pohotovostnom režime
a pohotovostný režim
BLUETOOTH/Network je
zapnutý.
—— Nazeleno: Systém je zapnutý.
Bliká:
—— Nazeleno: Systém je uprostred
procesu zapínania alebo
prechodu do pohotovostného
režimu.
—— Načerveno: Systém zaznamenal
odchýlku, ktorá sa nedá zobraziť
formou chybového hlásenia.
15SK
Tlačidlo NETWORK
Tlačidlo  (napájanie)
Dotykom vyberiete funkciu
NETWORK.
Stlačením systém zapnete alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
Tlačidlo WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) (str. 49)
Tlačidlo  (stop)
Dotykom zastavíte prehrávanie.
Pri druhom dotknutí sa
pozastavenie prehrávania zruší.
Dotykom počas prenosu hudby
zastavíte prenos.
Dotykom zastavíte zabudovanú
ukážku zvuku.
Tlačidlo  (prehrávanie)
Dotykom spustíte prehrávanie.
Stlačením a podržaním tlačidla
 na dlhšie ako 2 sekundy
sa prehrá zabudovaná ukážka
zvuku.
Stlačením tlačidla  zastavíte
ukážku.
 Tlačidlo FUNCTION
Dotykom vyberte funkciu.
 Tlačidlo GESTURE ON/OFF
(str. 53, 54, 55)
 Indikátor NETWORK
Označuje aktuálny stav systému:
Vypnutý: Systém je v
pohotovostnom režime.
Svieti:
——Nabielo: Pripojenie k sieti je
aktívne.
——Nazeleno: Systém je pripojený
k hudobnej službe cez Spotify.
——Namodro: Systém je
pripojený k hudobnej službe
cez zabudovaný prehrávač
Chromecast.
Bliká:
——Nabielo: Počas pripájania sa
k sieti.
16SK
Dotykom a podržaním nastavíte
sieť Wi-Fi.

(značka N) (str. 47)
 Snímač diaľkového
ovládania ( ) (str. 24)
 Zásobník diskov
 Konektor MIC1
Slúži na pripojenie mikrofónu.
Konektor MIC2/GUITAR
Slúži na pripojenie mikrofónu
alebo gitary.
Diaľkový ovládač:
Numerické tlačidlá (0 – 9)*1*2
——Stlačením vyberiete skladbu,
kapitolu alebo súbor
s príslušným číslom položky.
——Stlačením zadáte číslice alebo
hodnoty.
Tlačidlo SUBTITLE (str. 32)
Tlačidlo AUDIO*2
(str. 32, 36)
Tlačidlo ANGLE (str. 32)
Tlačidlo DVD SETUP
(str. 37)
Tlačidlo MEDIA MODE
(str. 30)
Stlačením vyberiete médiá na
disku s údajmi alebo v zariadení
USB, ktoré chcete prehrávať.
Tlačidlo CLEAR (str. 32)
Tlačidlo REC TO USB
(str. 42)
Stlačením tlačidla prenesiete
hudbu do zariadenia USB
pripojeného k portu (USB).
Tlačidlo  (napájanie)
Stlačením systém zapnete alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
 Tlačidlo PLAY MODE
(str. 34, 42)
 Tlačidlo REPEAT/FM MODE
(str. 34, 44)
Tlačidlo MIC ECHO (str. 64)
Tlačidlo SCORE (str. 65)
(priečinok) +/–
Stlačením vyberiete priečinok na
disku s údajmi alebo v zariadení
USB.
Tlačidlo SEARCH
(str. 31, 32)
Tlačidlo KEY CONTROL /
(str. 64)
17SK
 Tlačidlo DVD TOP MENU
Stlačením zobrazíte na televíznej
obrazovke názov disku DVD.
Tlačidlo DVD/TUNER MENU
(str. 31, 32, 44)
Tlačidlo RETURN (str. 31)
Tlačidlo OPTIONS
Stlačením prejdite do ponuky
možností alebo ju zatvorte.
Tlačidlo / / /
Stláčaním vyberte položky ponuky.
tlačidlo
Stlačením prejdite na nastavenia
alebo ich potvrďte.
 Tlačidlo MUSIC SERVICE
(str. 52)
Stlačením spustíte/obnovíte
hudobnú službu.
Tlačidlo  (hlasitosť) +/–*2
Stlačením môžete upraviť hlasitosť.
 Tlačidlo SHIFT*1
Stlačením a podržaním aktivujete
tlačidlo označené ružovou farbou.
Tlačidlo  (prehrávanie)*2
Stlačením spustíte prehrávanie.
Tlačidlo / (posun
dozadu/dopredu) (str. 31)
Stlačením tlačidla vyberiete stopu
alebo súbor.
Tlačidlo PRESET+/– (str. 44)
Tlačidlo  (pozastavenie)
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla  ho zas
obnovíte.
Tlačidlo  (zastavenie)
—— Stlačením zastavíte prehrávanie.
Po druhom stlačení sa
zruší možnosť obnovenia
prehrávania.
—— Stlačením počas prenosu hudby
zastavíte prenos.
—— Stlačením zastavíte zabudovanú
ukážku zvuku.
 Tlačidlo FUNCTION +/–
Stlačením vyberte funkciu.
 Tlačidlo MEGA BASS (str. 56)
 Tlačidlo SOUND FIELD (str. 56)
Tlačidlo / (rýchly posun
dozadu/dopredu) (str. 31)
Tlačidlo MUSIC (str. 57)
Stlačením vyhľadáte miesto
v skladbe alebo súbore počas
prehrávania.
Tlačidlo MUSIC ARENA
(str. 56)
Tlačidlo / (pomalý posun
dozadu/dopredu) (str. 31)
Stlačením tlačidla spustíte
spomalené prehrávanie.
Tlačidlo TUNING+/–
(str. 44)
 Tlačidlo PARTY LIGHT
(str. 29, 66)
Tlačidlo LIGHT MODE (str. 66)
 Tlačidlo DISPLAY
(str. 23, 29, 36, 44, 46)
Stlačením zmeňte informácie na
displeji.
18SK
Tlačidlo
(str. 36)
DISPLAY*1
Stlačením zobrazíte alebo
skryjete zobrazenie na
obrazovke.
 Tlačidlo SLEEP (str. 66)
*1 Toto tlačidlo je potlačené ružovou
farbou. Ak chcete toto tlačidlo použiť,
podržte stlačené tlačidlo SHIFT ()
a následne stlačte toto tlačidlo.
*2 Na numerickom tlačidle 2/AUDIO
a na tlačidlách  +  sa nachádzajú
hmatové body. Pri ovládaní systému
využívajte hmatový bod na orientáciu.
19SK
Úvodné informácie
Zostavenie jednotky
Počas montáže musia s jednotkou manipulovať dvaja ľudia. Pád jednotky
môže spôsobiť ublíženie na zdraví a poškodenie majetku.
Nasaďte jednotku satelitu na jednotku hlbokotónového reproduktora
a následne ju spoľahlivo upevnite pomocou dodaných skrutiek (M5 × 30).
Poloha rúk
Dodané skrutky (M5 × 30)
Poznámka
•• Na zostavenie jednotky používajte iba dodané skrutky (M5 × 30).
•• Dajte pozor, aby ste si pri montáži jednotky satelitu neprivreli prsty alebo káble reproduktora.
•• Po zostavení jednotky sa uistite, že je jednotka satelitu spoľahlivo upevnená na
hlbokotónovom reproduktore pomocou dodaných skrutiek.
•• Pri uťahovaní skrutiek pomocou elektrického skrutkovača nastavte jeho uťahovací moment na
hodnotu približne 1 N m {10 kgf cm}.
•• Jednotku neumiestňujte na nestabilné povrchy. Dbajte, aby bola jednotka umiestnená na
rovnom povrchu.
20SK
•• Ak sa skrutky počas používania jednotky uvoľnia, nezabudnite ich utiahnuť.
Bezpečné zapojenie systému
Jednotka (zadná str.):
Červený
Úvodné informácie
Biely
V záujme tesného priliehania káblov
Veďte káble cez sponu na káble.
Panel s konektormi:
21SK
 Konektor HDMI OUT (TV)
Na pripojenie do konektora HDMI
IN na televízore použite kábel HDMI
(nie je súčasť dodávky) (str. 25).
 Konektor VIDEO OUT
Na pripojenie do konektora
obrazového vstupu na televízore
alebo projektore použite
videokábel (nie je súčasť dodávky)
(str. 25).
 Terminál FM ANTENNA
Pri nastavovaní antén vyberte
umiestnenie a smerovanie, ktoré
umožnia dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od
sieťového napájacieho kábla a
kábla USB, aby sa neprijímal šum.
Drôtovú anténu FM
natiahnite vodorovne
 Terminál LED SPEAKER
Poznámka
Tento systém nepripájajte k televízoru
prostredníctvom videoprehrávača.
 Konektory zvukového vstupu
a výstupu
Pomocou zvukového kábla (nie je
súčasť dodávky) vytvorte niektoré
z nasledujúcich pripojení:
•• Konektory AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R
——Pripojte ku konektorom
zvukového vstupu na
voliteľnom vybavení.
——Pripojte k inému zvukovému
systému, aby ste mohli
používať funkciu Party Chain
(str. 61).
•• Konektory AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
——Pripojte ku konektorom
zvukového výstupu televízora,
zvukového alebo obrazového
vybavenia. Zvuk sa prenáša
prostredníctvom tohto
systému.
——Pripojte k inému zvukovému
systému, aby ste mohli
používať funkciu Party Chain
(str. 61).
 Port LAN (100)
22SK
Na pripojenie k sieťovému
zariadeniu použite kábel LAN (nie je
súčasť dodávky) (str. 50).
K tomuto terminálu zapojte
konektor LED speaker na
reproduktoroch. Osvetlenie na
reproduktoroch reaguje podľa
zdroja hudby (str. 66).
Odpojenie reproduktorového
kábla
Vytiahnite konektor z terminálu.
 Terminály SPEAKERS L/R
Do tohto terminálu zapojte
konektor reproduktora z jednotky
reproduktora.
Poznámka
•• Vždy použite iba dodaný
reproduktor.
Deaktivácia ukážky
Ak chcete ukážku vypnúť, keď je
systém vypnutý, opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY vyberte
režim bez zobrazovania (režim
úspory energie) (str. 29).
•• Pri pripájaní reproduktorového kábla
vložte konektor priamo do terminálu.
reproduktora je správne pripojený
k terminálu SPEAKERS R a konektor
ľavého reproduktora je správne
pripojený k terminálu SPEAKERS L.
Odpojenie reproduktorového
kábla
Za súčasného stláčania
uzamykacej páčky nadol
vytiahnite konektor z terminálu.
Pri vyťahovaní kábla vždy zatlačte
uzamykaciu páčku smerom
nadol. V opačnom prípade by sa
kábel mohol roztrhnúť.
Vkladanie batérií
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA), pričom póly musia
zodpovedať obrázku nižšie.
Úvodné informácie
•• Uistite sa, že konektor pravého
Poznámka
•• Nepoužívajte staré batérie spoločne
s novými ani batérie rôznych typov.
•• Ak diaľkové ovládanie dlhý čas
nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia
nepoškodilo a neskorodovalo.
 Sieťový napájací kábel
Sieťovú šnúru (napájací kábel)
(súčasť dodávky) pripojte k
jednotke a potom ju zapojte do
elektrickej zásuvky v stene.
Ak je pripojená sieťová šnúra
(napájací kábel), systém vykonáva
inicializáciu. Počas inicializácie
systému sa na displeji zobrazuje
uvítací text WELCOME. Počas
prebiehajúcej inicializácie sa
systém nedá zapnúť.
Po dokončení inicializácie sa
automaticky spustí ukážka
(str. 29). Po stlačení tlačidla
 na zapnutie systému ukážka
skončí.
23SK
Ovládanie jednotky diaľkovým
ovládaním
Diaľkové ovládanie nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania na
jednotke.
24SK
Pripojenie televízora
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťový napájací kábel.
Sledovanie videa
Spôsob pripojenia vyberte podľa konektorov na televízore.
Vysoká kvalita
alebo
 Videokábel (nie je súčasť dodávky)
Štandardná kvalita
Úvodné informácie
 Kábel HDMI*1 (nie je súčasť dodávky)
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
*1 Vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom
*2 Ak systém pripojíte ku konektoru HDMI IN (ARC) na televízore, môžete prehrávať
zvuk televízora prostredníctvom systému. Funkcia Audio Return Channel (ARC,
spätný zvukový kanál) umožňuje prehrávať zvuk televízora prostredníctvom systému
s pripojením HDMI bez toho, aby bolo nutné vytvárať zvukové pripojenie (pripojenie 
nižšie). Informácie o tom, ako funkciu ARC nastaviť na tomto systéme, nájdete v časti
[AUDIO RETURN CHANNEL] (str. 40). Informácie o kompatibilite funkcie ARC vášho
televízora nájdete v prevádzkových pokynoch dodaných s televízorom.
25SK
Prehrávanie zvuku televízora prostredníctvom systému
Ak systém nepripájate ku konektoru HDMI IN (ARC) na televízore, vytvorte toto
pripojenie.
 Zvukový kábel (nie je súčasť dodávky)
Ak chcete prehrávať zvuk televízora, opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION
+/– vyberte možnosť TV.
Tip
•• Prostredníctvom systému si môžete vychutnať aj zvuk externých zariadení (DVD
prehrávače atď.) vďaka pripojeniu ku konektoru AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) spôsobom
 uvedeným vyššie. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových pokynoch k
vybaveniu.
•• Ak je pri pripájaní externého vybavenia úroveň zvukového výstupu zo systému nízka,
skúste upraviť nastavenia zvukového výstupu na pripojenom vybavení. Môže sa tým
zlepšiť úroveň zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k vybaveniu.
26SK
Prenášanie jednotky
ˋna
ˋ nerovných povrchoch:
Jednotka má kolieska kvôli
jednoduchšiemu presúvaniu.
Pred prenášaním jednotky odpojte
sieťový napájací kábel.
Úvodné informácie
Jednotku sa odporúča prenášať
nasledujúcim spôsobom:
ˋna
ˋ rovných povrchoch:
Prenášanie jednou osobou
Poznámka
•• Kolieska sa dajú používať iba na rovných
Prenášanie dvoma osobami
povrchoch. Na nerovných povrchoch
musia jednotku nadvihnúť dvaja ľudia.
Veľmi dôležité je správne uchopenie
jednotky. Inak môže dôjsť k zraneniu
osôb alebo poškodeniu majetku. Pri
dvíhaní jednotky vždy používajte
rukoväť.
•• Pri prenose jednotky po šikmej ploche
dbajte na maximálnu opatrnosť.
•• Na jednotke neprenášajte osoby,
batožinu ani iné veci.
•• Nedovoľte deťom, aby sa pohybovali
v blízkosti prenášanej jednotky.
27SK
Pre deti
•• Nedovoľte deťom, aby
na jednotku vyliezali.
•• Upozornenie:
Uchovávajte drobné
príslušenstvo (napr.
sieťový adaptér, batérie, skrutky
atď.) mimo dosahu detí, aby ho
náhodou neprehltli.
Zmena systému farieb
(Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Nastavte systém farieb na možnosť
PAL alebo NTSC podľa systému
farieb vášho televízora.
Po každom vykonaní postupu nižšie
sa systém farieb zmení takto:
NTSC  PAL
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli
jednotky.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Opakovaným dotykom tlačidla
FUNCTION vyberte položku
DVD/CD.
3 Dotknite sa tlačidiel DJ a
TUNING + a podržte ich stlačené
dlhšie ako 2 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie NTSC
alebo PAL.
Vykonanie rýchleho
nastavenia
Pred použitím systému môžete vykonať
minimálne základné nastavenia
prostredníctvom rýchleho nastavenia.
1 Zapnite televízor a vyberte vstup
podľa príslušného pripojenia.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3 Opakovaným stlačením tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
DVD/CD.
V spodnej časti televíznej obrazovky sa
zobrazí hlásenie sprievodcu [Press
ENTER to run QUICK SETUP.].
4 Stlačte tlačidlo
bez vloženia
disku.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [LANGUAGE SETUP].
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
regiónoch líšiť.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte jazyk a potom stlačte
tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [VIDEO SETUP].
6 Opakovaním stláčaním tlačidiel
/
vyberte nastavenie, ktoré sa
zhoduje s typom vášho televízora,
a potom stlačte tlačidlo .
28SK
Po zobrazení hlásenia
[QUICK SETUP is complete.] na
televíznej obrazovke je systém
pripravený na prehrávanie.
Manuálna zmena nastavenia
Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení (str. 37).
Ukončenie rýchleho nastavenia
Stlačte tlačidlo DVD SETUP.
Poznámka
Zmena režimu
zobrazenia
Úvodné informácie
Hlásenie sprievodcu sa zobrazí po prvom
zapnutí systému alebo po vykonaní
úkonu [RESET] (pozrite si časť Obnovenie
nastavení ponuky nastavení na
predvolené hodnoty na strane 79).
Kým je systém vypnutý,
opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
Stláčaním tohto tlačidla sa bude
striedať režim zobrazenia nasledujúcim
spôsobom.
Ukážka
Na displeji prebieha hlásenie
o hlavných funkciách tohto systému
a zapne sa osvetlenie.
Ak chcete vypnúť osvetlenie, stlačte
tlačidlo PARTY LIGHT.
Žiadne zobrazenie (Režim úspory
energie)
Displej je vypnutý, aby sa šetrila
energia.
29SK
Prehrávanie z diskov/
zariadenia USB
Pred použitím
zariadenia USB
Opätovným dotykom tlačidla  na
jednotke zatvorte zásobník diskov.
Zásobník diskov nezatvárajte nasilu,
pretože to môže spôsobiť poruchu.
Pre funkciu USB:
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Kompatibilné zariadenia USB
nájdete v časti Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia (str. 12).
Základné prehrávanie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
DVD/CD alebo USB.
Prípadne sa dotknite tlačidla
PLAYBACK a potom tlačidla DVD/CD
alebo USB na jednotke.
2 Pripravte zdroj prehrávania.
Pre funkciu DVD/CD:
Dotykom tlačidla  na jednotke
otvorte zásobník diskov a vložte
doň disk s potlačou smerom nahor.
Poznámka
Ak zariadenie USB nemožno zapojiť
do portu (USB), môžete na jeho
pripojenie k jednotke použiť adaptér
USB (nie je súčasť dodávky).
3 (Iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte
požadovaný typ média
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
Ak prehrávate 8 cm disk,
napríklad singlový disk CD,
umiestnite ho do vnútorného
kruhu zásobníka.
30SK
Ďalšie operácie
Funkcia
Postup
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
vyberte požadovaný priečinok.
4 Stlačením tlačidla zobrazte
zoznam súborov.
/
Pozastavenie Stlačte tlačidlo .
prehrávania
Obnovenie
Stlačíte tlačidlo .
prehrávania
alebo návrat
k normálnemu
prehrávaniu
Výber skladby, Stlačte tlačidlo
 alebo 
súboru,
kapitoly alebo počas prehrávania.
scény
Prípadne podržte
stlačené tlačidlo
SHIFT, stlačte číselné
tlačidlá a potom stlačte
tlačidlo .*
(Operácia môže byť
zakázaná diskom alebo
zariadením USB.)
* Táto operácia sa nedá použiť na
prehrávanie zvukových súborov zo
zariadenia USB.
Používanie gest pri prehrávaní
Pozrite si stranu 54.
Prehratie konkrétneho
videosúboru z disku alebo
zariadenia USB
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[VIDEO].
2 Podržte stlačené tlačidlo SHIFT
a následne stlačením tlačidla
SEARCH zobrazte zoznam
priečinkov.
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný súbor
a potom stlačte tlačidlo .
Ďalšie možnosti
ovládania prehrávania
V závislosti od typu disku alebo
súboru táto funkcia nemusí fungovať.
Funkcia
Postup
Zobrazenie
ponuky DVD
Zobrazenie
zoznamu
priečinkov
alebo zoznamu
súborov
Stlačte tlačidlo DVD/
TUNER MENU.
Podržte stlačené tlačidlo
SHIFT a následne stlačte
tlačidlo SEARCH.
Ak chcete vypnúť
zoznam priečinkov alebo
zoznam súborov, znova
stlačte tlačidlo SEARCH.
Stlačte tlačidlo RETURN.
Návrat do
zoznamu
priečinkov zo
zoznamu
súborov
Vyhľadanie
Počas prehrávania
konkrétneho
podržte stlačené tlačidlo
miesta vo
 alebo .
zvukovom
súbore
uloženom v
zariadení USB
Rýchle nájdenie Stlačte tlačidlo
bodu v režime  alebo  počas
rýchleho
prehrávania.
posunu disku Každým stlačením
dopredu alebo tlačidla  alebo 
dozadu
sa zmení rýchlosť
(Lock Search) prehrávania.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Zrušenie bodu Dvakrát stlačte tlačidlo .
obnovenia
31SK
Funkcia
Sledovanie po
jednotlivých
snímkach
(prehrávanie
v spomalenom
režime)
Postup
Stlačte tlačidlo 
a následne tlačidlo
alebo .
Každým stlačením
tlačidla alebo  sa
zmení rýchlosť
prehrávania.
Vyhľadanie konkrétneho titulu/
kapitoly/scény/skladby/registra
1 Podržte stlačené tlačidlo SHIFT
2
a následne opakovaným stláčaním
tlačidla SEARCH počas prehrávania
vyberte režim vyhľadávania.
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel zadajte číslo
požadovaného titulu, kapitoly,
scény, skladby alebo registra.
Nakoniec stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Vyhľadávanie pomocou ponuky DVD
1 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER MENU.
2 Stlačte tlačidlo / / / alebo
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel vyberte titul alebo položku,
ktorú chcete prehrať. Nakoniec
stlačte tlačidlo .
Zmena uhlov kamery
Opakovaným stláčaním tlačidla
ANGLE počas prehrávania vyberte
požadovaný uhol kamery.
Výber nastavenia titulkov
Poznámka
•• V prípade disku VIDEO CD s prehrávaním PBC,
podržte stlačené tlačidlo SHIFT a stlačením
tlačidla SEARCH spustíte vyhľadanie scény.
•• V prípade disku VIDEO CD bez prehrávania
PBC, podržte stlačené tlačidlo SHIFT
a stlačením tlačidla SEARCH spustíte
vyhľadanie skladby a registra.
Vyhľadanie konkrétneho bodu
pomocou časového kódu
Opakovaným stláčaním tlačidla
SUBTITLE počas prehrávania vyberte
požadovaný jazyk titulkov alebo
vypnite titulky.
Zmena jazyka/zvuku
1 Podržte stlačené tlačidlo SHIFT
a následne opakovaným stláčaním
tlačidla SEARCH počas prehrávania
vyberte režim časového
vyhľadávania.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel zadajte časový kód a
stlačte tlačidlo .
32SK
Príklad: Ak chcete nájsť scénu v čase
2 hodiny, 10 minút a 20 sekúnd od
začiatku, stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stlačte 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ak urobíte chybu, stlačením tlačidla
CLEAR dané číslo zrušte.
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO počas prehrávania vyberte
požadovaný formát zvuku alebo
režim.
DVD VIDEO
Ak zdroj obsahuje viaceré zvukové
formáty alebo zvuk vo viacerých
jazykoch, môžete vybrať zvukový
formát alebo jazyk.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú
kód jazyka. V časti Zoznam kódov
jazykov (str. 88) si overte, ktorý
jazyk tento kód predstavuje. Keď sa
rovnaký jazyk zobrazí minimálne
dvakrát, disk DVD VIDEO je nahraný
vo viacerých zvukových formátoch.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel vyberte číslo požadovanej
položky a stlačte tlačidlo .
3 Pokračuje v prehrávaní podľa
pokynov v ponuke.
Poznámka
Prehrávanie PBC sa zruší, keď sa aktivuje
opakované prehrávanie.
Môžete zmeniť zvukový výstup.
•• [STEREO]: štandardný
stereofónny zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála.
Zrušenie prehrávania PBC
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 1.
•• [2:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 2.
Prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC
Pomocou ponuky PBC (ovládanie
prehrávania) môžete využiť
interaktívne funkcie disku VIDEO CD
(VIDEO CD verzie 2.0 a Super VCD).
1 Stlačením tlačidla  spustíte
prehrávanie disku VIDEO CD
s funkciami PBC.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka PBC.
1 Stlačte tlačidlo  alebo ,
prípadne stlačte a podržte tlačidlo
SHIFT. Stláčaním numerických
tlačidiel vyberte skladbu po
zastavení prehrávania.
2 Stlačte tlačidlo  alebo
.
Spustí sa prehrávanie od vybratej
skladby.
Návrat na prehrávanie PBC
Dvakrát stlačte tlačidlo  a následne
tlačidlo .
Obnovenie prehrávania viacerých
diskov
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (súbor MP3)
Tento systém dokáže uložiť body
obnovenia prehrávania až pre 6 diskov
a obnoviť prehrávanie po vložení
rovnakého disku. Ak uložíte bod
obnovenia prehrávania siedmeho
disku, bod obnovenia prehrávania
prvého disku sa odstráni.
Ak chcete aktivovať túto funkciu,
nastavte položku [MULTI-DISC RESUME]
v ponuke [SYSTEM SETUP] na hodnotu
[ON] (str. 39).
Poznámka
Ak chcete znova spustiť prehrávanie od
začiatku disku, dvakrát stlačte tlačidlo 
a potom stlačte tlačidlo .
33SK
Používanie režimu
prehrávania
Prehrávanie v pôvodnom poradí
(normálne prehrávanie)
Po zastavení prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE.
P
ri prehrávaní disku
•• [DISC]: prehrávanie disku.
•• [FOLDER]*: prehrávanie všetkých
prehrateľných súborov v zadanom
priečinku na disku.
* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ONE USB DEVICE]: prehrávanie
zariadenia USB.
•• [FOLDER]: prehrávanie všetkých
prehrateľných súborov v zadanom
priečinku v zariadení USB.
Poznámka
•• Pri nastavení bežného prehrávania na
možnosť [DISC] alebo [ONE USB DEVICE] na
displeji zhasnú indikátory FLDR a SHUF.
•• Pri nastavení bežného prehrávania na
možnosť [FOLDER] sa na displeji rozsvieti
indikátor FLDR.
•• Keď sú vybrané funkcia USB a režim
[MUSIC], vyberte požadovaný režim
prehrávania sledovaním indikátorov na
displeji.
Prehrávanie v náhodnom poradí
(náhodné prehrávanie)
Po zastavení prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo PLAY MODE.
34SK
 Pri prehrávaní disku
•• [DISC (SHUFFLE)]: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov v zadanom priečinku na
disku.
* Nie je možné nastaviť pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
náhodné prehrávanie všetkých
zvukových súborov v zariadení USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: náhodné
prehrávanie všetkých zvukových
súborov v zadanom priečinku
v zariadení USB.
Poznámka
•• Pri nastavení náhodného prehrávania
na možnosť [DISC (SHUFFLE)] alebo
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)] sa na displeji
rozsvieti indikátor SHUF.
•• Keď je náhodné prehrávanie nastavené
na [FOLDER (SHUFFLE)], na displeji sa
rozsvietia indikátory „FLDR“ a „SHUF“.
•• Keď sú vybrané funkcia USB a režim
[MUSIC], vyberte požadovaný režim
prehrávania sledovaním indikátorov na
displeji.
•• Náhodné prehrávanie nie je možné v
prípade videosúborov.
•• Náhodné prehrávanie sa zruší, keď:
—— otvoríte zásobník diskov,
—— spustíte synchronizovaný prenos,
—— zmeníte nastavenie MEDIA MODE.
•• Náhodné prehrávanie sa môže zrušiť,
ak vyberiete priečinok alebo skladbu na
prehranie.
Opakované prehrávanie (režim
opakovaného prehrávania)
Opakovane stlačte tlačidlo REPEAT.
V závislosti od typu disku alebo súboru
nemusia byť nastavenia k dispozícii.
•• [OFF]: obsah sa neprehráva
opakovane.
•• [ALL]: opakovane sa prehrávajú
všetky skladby alebo súbory vo
vybratom režime prehrávania.
•• [DISC]: opakovane sa prehráva všetok
obsah (iba DVD VIDEO a VIDEO CD).
•• [TITLE]: opakovane sa prehráva
aktuálny titul (iba DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: opakovane sa prehráva
aktuálna kapitola (iba DVD VIDEO).
•• [TRACK]: opakovane sa prehráva
aktuálna skladba.
•• [FILE]: opakovane sa prehráva
aktuálny videosúbor.
Zrušenie opakovaného
prehrávania
3
4
Poznámka
•• Pri nastavení opakovaného prehrávania na
možnosť [ALL] alebo [DISC] sa na displeji
rozsvieti indikátor .
•• Pri nastavení opakovaného prehrávania na
možnosť [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] alebo
[FILE] sa na displeji rozsvieti indikátor
.
•• Keď sú vybrané funkcia USB a režim [MUSIC],
vyberte požadovaný režim prehrávania
sledovaním indikátorov na displeji.
•• Opakované prehrávanie s funkciou PBC
nie je možné počas prehrávania disku
VIDEO CD.
•• V závislosti od disku DVD VIDEO nie je
možné vykonať opakované prehrávanie.
•• Opakované prehrávanie sa zruší, keď
—— otvoríte zásobník diskov,
—— vypnete systém
(iba DVD VIDEO a VIDEO CD),
—— prepnete funkciu
(iba DVD VIDEO a VIDEO CD),
—— spustíte synchronizovaný prenos,
—— zmeníte nastavenie MEDIA MODE.
Obmedzenie prehrávania
disku (Rodičovská
ochrana)
Prehrávanie niektorých diskov DVD
VIDEO môžete obmedziť podľa vopred
stanovených úrovní. Scény môžu byť
preskočené alebo nahradené inými
scénami.
5
6
/ vyberte položku
[SYSTEM SETUP] a stlačte
tlačidlo .
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
tlačidlo .
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel prvýkrát alebo znova
zadajte svoje 4-miestne heslo
a stlačte tlačidlo .
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [STANDARD]
a stlačte tlačidlo .
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte geografickú oblasť ako
úroveň obmedzenia prehrávania
a potom stlačte tlačidlo .
Oblasť je vybratá.
Po vybratí položky [OTHERS] podržte
tlačidlo SHIFT a pomocou numerických
tlačidiel zadajte kód oblasti pre
požadovanú geografickú oblasť podľa
stránky Zoznam kódov oblastí na
rodičovskú ochranu (str. 89).
7 Opakovaným stláčaním tlačidiel
8
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT
vyberte položku [OFF].
1 Keď sa prehrávanie zastaví, stlačte
tlačidlo DVD SETUP.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [LEVEL]
a stlačte tlačidlo .
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú úroveň
a potom stlačte tlačidlo .
Čím je hodnota nižšia, tým väčšie je
obmedzenie.
Vypnutie funkcie rodičovskej
ochrany
V kroku 8 nastavte položku [LEVEL]
na možnosť [OFF].
Prehrávanie disku s nastavenou
funkciou rodičovskej ochrany
1 Vložte disk a stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka zadania hesla.
35SK
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom stláčaním numerických
tlačidiel prvýkrát alebo znova
zadajte svoje 4-miestne heslo
a stlačte tlačidlo .
Systém spustí prehrávanie.
Ak zabudnete heslo
Vyberte disk a zopakujte kroky 1 až 3 z
časti Obmedzenie prehrávania disku
(Rodičovská ochrana) (str. 35). Stlačte
a podržte tlačidlo SHIFT, stláčaním
numerických tlačidiel zadajte heslo
199703 a stlačte tlačidlo .
Postupujte podľa pokynov na obrazovke
a zadajte nové štvorciferné heslo. Potom
znova vložte disk a stlačte tlačidlo .
Nové heslo musíte zadať znova.
Zobrazenie informácií
o disku a zariadení USB
Informácie na televíznej
obrazovke
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT.
Potom počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
 Názov*1/skladba/názov
súboru*2
Album*1/názov priečinku*2/
kapitola/číslo registra
 Meno interpreta*1*2
Zobrazuje sa pri prehrávaní
zvukového súboru.
*1 Ak zvukový súbor obsahuje značku ID3,
systém zobrazí názov albumu, názov
titulu alebo meno interpreta z informácií
zo značky ID3. Systém podporuje značky
ID3 verzií 1.0, 1.1, 2.2, 2.3.
2
* Ak súbor alebo priečinok obsahuje
znaky, ktoré sa nedajú zobraziť,
zobrazia sa ako _.
Poznámka
•• V závislosti od prehrávaného zdroja
—— sa niektoré informácie nemusia
zobraziť,
—— niektoré znaky nemožno zobraziť.
•• V závislosti od režimu prehrávania sa
môžu zobrazené informácie líšiť.
•• Keď vyberiete funkciu USB, informácie
na televíznej obrazovke môžete vidieť
iba vtedy, keď je režim MEDIA MODE
nastavený na [VIDEO].
Zobrazenie informácií
o zvukovom formáte na diskoch
DVD VIDEO a videosúboroch
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo AUDIO.
Informácie na displeji
Kým je systém zapnutý, opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
 Informácie o prehrávaní
Čas prehrávania a zostávajúci čas
 Bitová rýchlosť
 Typ súboru
 Stav prehrávania
36SK
Môžete zobraziť tieto informácie:
—čas
— prehrávania, zostávajúci čas
stopy, titul, kapitola,
—číslo
—
scény,
—názov
—
súboru, názov priečinka,
—titul,
—
interpreta a informácie o
albume.
Zatvorenie ponuky
Poznámka
•• V závislosti od príslušných znakov sa názov
disku alebo názov skladby nemusí zobraziť.
•• Čas prehrávania zvukových súborov a
videosúborov sa nemusí zobrazovať
správne.
•• Uplynulý čas prehrávania zvukového
súboru, ktorý je kódovaný pomocou
premenlivej bitovej rýchlosti (VBR), sa
nezobrazí správne.
[OSD]
Slúži na nastavenie jazyka
zobrazenia na obrazovke.
[AUDIO]
Slúži na prepínanie jazyka zvukovej
stopy.
Výberom položky [ORIGINAL]
sa zvolí jazyk, ktorý je na disku
nastavený ako primárny.
Poznámka
Nastavenia prehrávania uložené na disku
sú nadradené nad nastaveniami v ponuke
nastavení. Z tohto dôvodu nemusia byť
niektoré nastavenia ponuky nastavení
k dispozícii.
[SUBTITLE]
1 V prípade zastavenia prehrávania
pri funkcii DVD/CD stlačte tlačidlo
DVD SETUP.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Slúži na prepínanie jazyka titulkov
nahratých na disku DVD VIDEO.
Po výbere položky [AUDIO FOLLOW]
sa jazyk titulkov mení v závislosti od
zvoleného jazyka pre zvukovú stopu.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Slúži na nastavenie jazyka ponuky
disku DVD.
Možnosti ako obraz a zvuk môžete
rôzne nastavovať.
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
regiónoch líšiť.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
astavenie jazyka
N
– [LANGUAGE SETUP]
[MENU]
Používanie ponuky
nastavení
/ vyberte položku
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] alebo
[HDMI SETUP] a stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlo DVD SETUP.
Poznámka
.
Ak vyberiete položku [OTHERS]
v ponukách [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE],
pomocou numerických tlačidiel zadajte
kód jazyka, ktorý nájdete v časti Zoznam
kódov jazykov (str. 88).
/ vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
Nastavenie sa vyberie a dokončí.
37SK
astavenie televíznej
N
obrazovky – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého
režimu.
[NORMAL]: Slúži na zmenu veľkosti
obrazu, aby sa zmestil na obrazovku
s pôvodným pomerom strán obrazu.
Pri tomto nastavení sa pri zobrazení
obrazu s pomerom 4 : 3 na pravej
a ľavej strane zobrazia čierne pásy.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Okrem modelov pre Latinskú Ameriku,
Európu a Rusko)
[4:3 LETTER BOX]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s
pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu. Toto nastavenie
zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi
okrajmi v hornej a dolnej časti.
[4:3 PAN SCAN]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s
pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu. Toto nastavenie
zobrazí obraz v celej výške na celej
obrazovke s orezanými bočnými str.
mi.
[4:3 OUTPUT]
38SK
[FULL]: Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s
pomerom strán 4 : 3 sa bude
zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na
širokouhlom televízore.
Slúži na nastavenie systému farieb
(PAL alebo NTSC).
[AUTO]: Slúži na nastavenie výstupu
videosignálov v závislosti od systému
farieb disku. Toto nastavenie vyberte,
ak televízor používa systém DUAL.
[PAL]: Slúži na zmenu videosignálu
disku NTSC a jeho reprodukciu
v systéme PAL.
[NTSC]: Slúži na zmenu videosignálu
disku PAL a jeho reprodukciu
v systéme NTSC.
Podrobné informácie nájdete v časti
Zmena systému farieb (str. 28).
[BLACK LEVEL]
(Iba modely pre Latinskú Ameriku)
Slúži na nastavenie úrovne čiernej farby
(úroveň nastavenia) pre videosignály
reprodukované z konektora VIDEO OUT.
[ON]: Nastaví úroveň čiernej farby
signálu výstupu na štandardnú úroveň.
[OFF]: Zníži štandardnú úroveň čiernej
farby. Túto možnosť použite v prípade,
ak je obraz príliš biely.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Obraz vrátane objektov, ktoré
sa dynamicky pohybujú, sa vysiela
bez chvenia. Toto nastavenie vyberte
v bežných prípadoch.
[FRAME]: Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa
vysiela vo vysokom rozlíšení.
Nastavenie zvukových
možností – [AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
Poznámka
Túto funkciu je možné uplatniť iba pre
konektor HDMI OUT (TV). Ak chcete použiť
túto funkciu, musíte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] nastaviť na možnosť [PCM].
Nastavenie systému
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[A/V SYNC]
(Len videosúbory)
[OFF]: Neupravuje sa.
[ON]: Slúži na nastavenie
oneskorenia medzi obrazom a
zvukom, keď sa zvuk nesynchronizuje
s obrazom.
Poznámka
•• Táto funkcia nemusí v závislosti od
prehrávaného obsahu fungovať.
•• Pri použití pripojenia HDMI je táto
funkcia účinná, iba keď položku
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
nastavíte na možnosť [PCM].
[DOWNMIX]
Slúži na vybratie signálu
zvukového výstupu pri prehrávaní
viackanálového zvuku.
[NORMAL]: Reprodukuje
viackanálový zvuk do dvojkanálového
stereofónneho signálu.
[DOLBY SURROUND]: Reprodukuje
viackanálový zvuk do dvojkanálového
priestorového signálu.
Šetrič obrazovky napomáha
predchádzať poškodeniu
zobrazovacieho zariadenia
(viacnásobnému zobrazovaniu).
Stlačením tlačidla  +/– ukončíte
šetrič obrazovky.
[ON]: Obraz šetriča obrazovky sa
zobrazí, ak systém nepoužívate
približne 15 minút.
[OFF]: Slúži na vypnutie funkcie. Obraz
šetriča obrazovky sa nezobrazí.
[BACKGROUND]
Slúži na výber farby pozadia alebo
obrázka, ktorý sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa
zobrazí obrázok obalu (statický), ktorý
je zaznamenaný na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí
predvolený obrázok uložený v systéme.
[BLUE]: Farba pozadia je modrá.
[BLACK]: Farba pozadia je čierna.
Prehrávanie z diskov/zariadenia USB
Nastaví prioritu zvukovej stopy,
ktorá obsahuje najvyšší počet
kanálov pri prehrávaní disku DVD
VIDEO s viacerými zaznamenanými
zvukovými formátmi (PCM, MPEG
audio alebo Dolby Digital).
[OFF]: Nenastaví sa žiadna priorita.
[AUTO]: Nastaví sa priorita.
[PARENTAL CONTROL]
Slúži na nastavenie obmedzení
prehrávania. Podrobné informácie
nájdete v časti „Obmedzenie
prehrávania disku (Rodičovská
ochrana)” (str. 35).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Slúži na uloženie bodu
obnovenia prehrávania v pamäti
až pre 6 diskov.
39SK
[OFF]: Prehrávanie sa spustí od
bodu obnovenia prehrávania iba pre
aktuálny disk v systéme.
[RESET]
Obnovenie nastavení ponuky nastavení
na predvolené hodnoty. Podrobné
informácie nájdete v časti Obnovenie
nastavení ponuky nastavení na
predvolené hodnoty (str. 79).
Nastavenie možností
rozhrania HDMI –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Slúži na nastavenie rozlíšenia
televízneho výstupu, keď je televízor
pripojený pomocou kábla HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Reprodukcia
videosignálov podľa rozlíšenia
televízora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Reprodukcia videosignálov podľa
vybratého nastavenia rozlíšenia.
*1 Len pre modely pre Latinskú Ameriku.
*2 Pre ostatné modely.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Reprodukujú sa
videosignály YCBCR.
[RGB]: Reprodukujú sa
videosignály RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Reprodukujú sa zvukové
signály v pôvodnom formáte
z konektora HDMI OUT (TV).
[PCM]: Reprodukujú sa 2-kanálové
lineárne signály PCM z konektora
HDMI OUT (TV).
40SK
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcia ovládania pripojenia
HDMI je povolená. Môžete
vzájomne ovládať systém a televízor
prepojené pomocou kábla HDMI.
[OFF]: Vypnuté.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Túto funkciu nastavte, keď je systém
pripojený ku konektoru HDMI na
televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál). Táto funkcia
je k dispozícii len v prípade, že ste
položku [CONTROL FOR HDMI]
nastavili na možnosť [ON].
[ON]: Môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému.
[OFF]: Vypnuté.
[STANDBY LINKED TO TV]
Táto funkcia je k dispozícii
len v prípade, že ste položku
[CONTROL FOR HDMI] nastavili na
možnosť [ON].
[AUTO]: Keď vypnete televízor,
systém sa automaticky vypne
v nasledujúcich podmienkach:
—vložíte
—
disk VIDEO CD alebo DVD
VIDEO pri funkcii DVD/CD,
—vložíte
—
disk DATA CD alebo DATA
DVD a vyberiete režim [VIDEO],
—vyberiete
—
funkciu USB a režim
[VIDEO].
—vyberiete
—
funkciu TV.
[ON]: Systém sa pri vypnutí
televízora automaticky vypne bez
ohľadu na funkciu.
[OFF]: Systém sa pri vypnutí
televízora nevypne.
Prenos pomocou USB
Pred použitím
zariadenia USB
Kompatibilné zariadenia USB
nájdete v časti Webové lokality pre
kompatibilné zariadenia (str. 12).
(Zariadenia Apple môžete
s týmto systémom používať
len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.)
Hudbu môžete preniesť z disku
(iba disky AUDIO CD alebo MP3) do
zariadenia USB pripojeného k portu
(USB).
Formát zvuku súborov prenesených
týmto systémom je MP3.
Poznámka
•• Počas prenosu ani vymazávania
zariadenie USB neodpájajte. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu
údajov v zariadení USB alebo
samotného zariadenia USB.
•• Súbory MP3 sa prenesú s rovnakou
bitovou rýchlosťou ako pôvodné súbory.
•• Pri prenose z disku AUDIO CD môžete
pred začiatkom prenosu nastaviť
požadovanú bitovú rýchlosť.
•• Prenos a vymazanie údajov na disku
USB je zakázané, ak je zásobník diskov
otvorený.
/ vyberte položku BIT RATE
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú bitovú
rýchlosť a potom stlačte tlačidlo
.
•• 128 KBPS: kódované skladby MP3 sú
menšie a majú nižšiu kvalitu zvuku.
•• 256 KBPS: kódované skladby MP3 sú
väčšie, no majú vyššiu kvalitu zvuku.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
Prenos hudby z disku
Hudbu môžete preniesť zo zdroja
hudby do zariadenia USB pripojeného
k portu (USB) takto:
•• Synchronizovaný prenos:
Do zariadenia USB sa z disku
prenesú všetky súbory MP3.
•• Prenos REC1: Prenos jednej
skladby alebo súboru MP3 počas
prehrávania.
Prenos pomocou USB
Prenos hudby
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
1 Pripojte prenosné zariadenie USB
k portu (USB).
Poznámka k obsahu s ochranou
autorských práv
Prenesená hudba je obmedzená len na
súkromné použitie. Používanie hudby
nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje
povolenie od vlastníkov autorských práv.
Výber bitovej rýchlosti
Môžete vybrať vyššiu bitovú rýchlosť,
aby sa hudba preniesla s lepšou
kvalitou.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Poznámka
Ak zariadenie USB nemožno zapojiť do
portu (USB), môžete na jeho pripojenie
k jednotke použiť adaptér USB (nie je
súčasť dodávky).
41SK
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte „DVD/CD“
a potom vložte disk.
3 Pripravte zdroj zvuku.
Synchronizovaný prenos:
Ak systém spustí prehrávanie
automaticky, dvoma stlačeniami
tlačidla  úplne zastavte prehrávanie.
Po zastavení prehrávania
opakovaným stláčaním tlačidla PLAY
MODE vyberte požadovaný režim
prehrávania.
Poznámka
Ak spustíte prenos v režime náhodného
prehrávania alebo opakovaného
prehrávania, vybratý režim prehrávania
sa automatický zmení na normálne
prehrávanie.
Prenos REC1:
Vyberte skladbu alebo súbor MP3,
ktoré chcete preniesť, a potom
spustite prehrávanie.
4 Stlačte tlačidlo REC TO USB.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
PUSH ENTER.
5 Stlačte tlačidlo
.
Prenos sa spustí a následne sa na
displeji zobrazí hlásenie DO NOT
REMOVE. Neodpájajte zariadenie
USB, kým sa prenos nedokončí.
Po dokončení prenosu systém
postupuje takto:
Synchronizovaný prenos:
Po dokončení prenosu sa disk
automaticky zastaví.
Prenos REC1:
Prenos sa ukončí automaticky, ale
disk pokračuje v prehrávaní ďalšej
stopy alebo súboru.
Zastavenie prenosu
Stlačte tlačidlo .
42SK
Poznámky o prenose
•• Súbory MP3 nie je do zariadenia USB
možné preniesť z disku s formátovaním
UDF (Universal Disk Format).
•• Počas prenosu sa neprehráva
žiadny zvuk.
•• Informácie CD-TEXT sa neprenášajú do
vytvorených súborov MP3.
•• Prenos sa automaticky zastaví, keď:
—— sa v zariadení USB počas prenosu
vyčerpá voľné miesto,
—— počet zvukových súborov alebo
priečinkov v zariadení USB dosiahne
limit, ktorý systém dokáže rozpoznať.
•• Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom
ako ten, ktorý sa snažíte preniesť, za
jeho názov sa pridá poradové číslo
a pôvodný priečinok alebo súbor sa
neprepíše.
•• Počas prenosu nemôžete vykonávať
tieto operácie:
—— vysunutie disku,
—— výber ďalšej skladby alebo súboru,
—— pozastavenie prehrávania alebo
vyhľadanie miesta v skladbe alebo
súbore,
—— prepnutie funkcie.
•• Pri prenose hudby do zariadenia
WALKMAN® pomocou aplikácie Media
Manager for WALKMAN® sa uistite, že
prenos prebieha vo formáte MP3.
•• Zariadenie WALKMAN® pripojte
k systému až potom, ako z displeja
zariadenia WALKMAN® zmizne
hlásenie Creating Library alebo
Creating Database.
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Maximálny počet súborov MP3,
ktoré možno vygenerovať:
•• 298 priečinkov,
•• 650 súborov v priečinku,
•• 650 súborov v priečinku
REC1-CD alebo REC1-MP3.
Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti
od konfigurácie súboru alebo
priečinka.
Pri prenose do zariadenia USB sa
vytvorí podpriečinok MUSIC priamo
v priečinku ROOT. Priečinky a súbory
sa v tomto priečinku MUSIC vytvárajú
na základe spôsobu prenosu a zdroja
nasledujúcim spôsobom:
Synchronizovaný prenos
 Pri prenose skladieb CD-DA
z disku AUDIO CD
Názov priečinka: CDDA0001*
Názov súboru: TRACK001*
Prenos REC1
 Pri prenose skladby CD-DA
z disku AUDIO CD
Názov priečinka: REC1-CD
Názov súboru: TRACK001*
 Pri prenose súboru MP3 z disku
Názov priečinka: REC1-MP3
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj
* Čísla priečinkov a súborov sa potom
priraďujú sériovo.
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov v zariadení USB
1 Opakovaným stláčaním
tlačidla FUNCTION +/–
vyberte položku USB.
Prípadne sa dotknite tlačidla
PLAYBACK a potom možnosti USB na
jednotke.
/ vyberte položku ERASE
a potom stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam priečinkov.
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte priečinok a potom
stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam súborov.
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte zvukový súbor,
ktorý chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Ak chcete vymazať všetky zvukové
súbory v priečinku, zo zoznamu
vyberte položku [ALL TRACKS].
Na displeji sa zobrazia položky
FOLDER ERASE alebo TRACK ERASE
a PUSH ENTER.
Ak chcete operácie vymazania
zrušiť, stlačte tlačidlo .
7 Stlačte tlačidlo
Prenos pomocou USB
 Pri prenose súborov MP3 z disku
Názov priečinka: Rovnaké ako zdroj
Názov súboru: Rovnaké ako zdroj
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Stlačením tlačidla  zatvorte
ponuku možností.
Poznámka
•• Vymazať môžete iba súbor vo formáte
MP3, WMA, AAC alebo WAV.
•• Priečinok, ktorý obsahuje súbory v inom
zvukovom formáte, než je MP3, WMA,
AAC alebo WAV, alebo podpriečinky, sa
vymazať nedá.
•• Vymazanie je zakázané, ak je zásobník
diskov otvorený.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte položku
[MUSIC].
3 Po zastavení prehrávania stlačte
tlačidlo OPTIONS.
43SK
Tuner
Počúvanie rádia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
TUNER FM.
Prípadne sa dotknite tlačidla
PLAYBACK a potom možnosti FM
na jednotke.
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie:
Stlačte a podržte tlačidlo
TUNING+/–, kým sa na displeji
nezačne meniť frekvencia.
Po naladení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví. Na displeji sa
rozsvieti indikátor ST (len pre
stereofónne programy FM).
Ak sa vyhľadávanie nezastaví,
zastavte ho stlačením tlačidla .
Potom vykonajte manuálne ladenie
(postup nájdete nižšie).
Manuálne ladenie:
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
Poznámka
Ak naladíte stanicu v pásme FM, ktorá
poskytuje služby RDS, pri vysielaní sa
zobrazia informácie ako názov služby
alebo stanice. Informácie o službách
RDS môžete skontrolovať opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum pri
stereofónnych staniciach FM so slabým
príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo FM
MODE, kým z displeja nezmizne hlásenie
ST. Stratíte stereofónny efekt, ale príjem
sa zlepší.
44SK
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete uložiť až 20 obľúbených
staníc v pásme FM.
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo DVD/TUNER
MENU.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
/ vyberte požadované číslo
predvoľby a stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE a stanica sa uloží.
Ak je už vybratému číslu predvoľby
priradená iná stanica, nahradí sa
novou stanicou.
Počúvanie uloženej stanice
Opakovaným stlačením tlačidla
PRESET+/– vyberte požadované
číslo predvoľby.
BLUETOOTH
Informácie
o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
je bezdrôtová technológia krátkeho
dosahu, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi
digitálnymi zariadeniami.
Podporované verzie, profily
a kodeky BLUETOOTH
Kompatibilné zariadenia
BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Webové lokality pre kompatibilné
zariadenia (str. 12).
Párovanie je operácia, pri ktorej
sa zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie
stačí urobiť iba raz.
Ak používate smartfón kompatibilný
s funkciou NFC, postup manuálneho
párovania sa nevyžaduje. (Pozrite
si časť Základné prehrávanie
(str. 47).)
1 Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od jednotky.
2 Dotykom tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí text BT AUDIO.
Tip
Informácie o indikátore
BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH na jednotke
svietením alebo blikaním na
modro signalizuje stav pripojenia
BLUETOOTH.
Stav systému
Stav indikátora
Pohotovostný
Bliká pomaly
režim BLUETOOTH
Párovanie
Bliká rýchlo
zariadení
BLUETOOTH
Vytvorilo sa
Rozsvieti sa
pripojenie
BLUETOOTH
Tuner/BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Rozhranie BLUETOOTH (str. 86).
Párovanie tohto
systému so zariadením
BLUETOOTH
•• Ak sa v systéme nenachádzajú
žiadne informácie o párovaní
(napríklad ak funkciu BLUETOOTH
použijete prvýkrát po zakúpení),
na displeji bliká indikátor PAIRING
a systém prejde do režimu
párovania. Prejdite na krok č. 4.
•• Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, stlačením tlačidla
BLUETOOTH na jednotke odpojte
zariadenie BLUETOOTH.
3 Dotykom stlačte a viac ako
2 sekundy podržte tlačidlo
PAIRING na jednotke.
Na displeji zabliká hlásenie PAIRING.
4Vykonajte postup párovania
v zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch
k zariadeniu BLUETOOTH.
45SK
5 Na displeji zariadenia
BLUETOOTH vyberte
„MHC-V90DW“.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa párovanie zruší. V takom
prípade znova začnite od kroku 3.
Poznámka
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu
0000. Prístupový kód sa môže nazývať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
6Vytvorte spojenie so
zariadením BLUETOOTH.
Po spárovaní a vytvorení pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa po spárovaní môže
pripojenie vytvoriť automaticky.
Informácie o adrese zariadenia
BLUETOOTH si môžete pozrieť
opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY.
Poznámka
•• Spárovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, najstaršie
spárované zariadenie sa odstráni.
•• Ak chcete spárovať iné zariadenie
BLUETOOTH, zopakujte kroky 1 až 6.
Zrušenie párovania
Stlačte a minimálne 2 sekundy
podržte tlačidlo PAIRING, kým sa
na displeji nezobrazí hlásenie BT
AUDIO.
Počúvanie hudby
v zariadení BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH môžete
ovládať prepojením systému
a zariadenia BLUETOOTH pomocou
profilu AVRCP.
Skôr ako spustíte prehrávanie
hudby, skontrolujte nasledujúce
skutočnosti:
—Funkciu
—
BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
—Párovanie
—
sa dokončilo (str. 45).
Po prepojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať
prehrávanie stláčaním tlačidiel
, , , / a /.
1 Dotykom tlačidla BLUETOOTH
na jednotke vyberte funkciu
BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí text BT AUDIO.
2 Vytvorte spojenie BLUETOOTH
so zariadením BLUETOOTH.
Dotykom tlačidla BLUETOOTH na
jednotke pripojte naposledy
pripojené zariadenie BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie nepripojí, vytvorte
pripojenie BLUETOOTH zo
zariadenia BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia sa na
displeji zobrazí názov zariadenia
BLUETOOTH.
3 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH
——sa možno budete musieť dotknúť
tlačidla  dvakrát,
——možno budete musieť spustiť
prehrávanie zdroja zvuku v
zariadení BLUETOOTH.
46SK
4 Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH. Ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte úroveň
hlasitosti na systéme.
Poznámka
•• Ak systém nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu BLUETOOTH, automaticky
sa pripojí k naposledy pripojenému
zariadeniu BLUETOOTH, keď sa dotknete
tlačidla BLUETOOTH na jednotke alebo
tlačidla .
•• Ak sa k systému pokúsite pripojiť iné
zariadenie BLUETOOTH, aktuálne pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa odpojí.
Používanie gest pri prehrávaní
Pozrite si stranu 54.
Dotknite sa tlačidla BLUETOOTH na
jednotke. Na displeji sa zobrazí text
BT AUDIO.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
sa pripojenie BLUETOOTH po zastavení
prehrávania môže automaticky ukončiť.
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom
pomocou technológie NFC
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami,
napríklad smartfónmi a IC štítkami.
Keď k systému priložíte smartfón
kompatibilný s funkciou NFC, systém
automaticky:
——zapne funkciu BLUETOOTH,
——vykoná párovanie a pripojenie
BLUETOOTH.
Smartfóny so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novší
okrem systému Android 3.x)
Poznámka
•• Systém dokáže rozpoznať a pripojiť sa iba
k jednému smartfónu kompatibilnému
s funkciou NFC súčasne. Ak sa k systému
pokúsite pripojiť ďalší smartfón
kompatibilný s funkciou NFC, aktuálne
pripojený smartfón kompatibilný
s funkciou NFC sa odpojí.
•• V závislosti od smartfónu kompatibilného
s funkciou NFC možno bude potrebné
najprv vykonať nasledujúce úkony
v smartfóne kompatibilnom s funkciou NFC.
—— Zapnite funkciu NFC. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k smartfónu kompatibilnému
s funkciou NFC.
—— Ak smartfón kompatibilný s funkciou
NFC obsahuje verziu operačného
systému, ktorá je staršia ako Android
4.1.x, prevezmite a spustite aplikáciu
NFC Easy Connect. NFC Easy Connect
je bezplatná aplikácia pre smartfóny
s operačným systémom Android, ktorú
môžete získať prostredníctvom služby
Google Play. (Aplikácia nemusí byť
v niektorých krajinách alebo oblastiach
dostupná.)
BLUETOOTH
Ukončenie pripojenia BLUETOOTH
Kompatibilné smartfóny
1 Dotknite sa smartfónom značky N
na jednotke a počkajte, kým
smartfón nezavibruje.
Pripojenie dokončite podľa pokynov
zobrazených v smartfóne.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa
na displeji zobrazí názov zariadenia
BLUETOOTH.
47SK
2 Spustite prehrávanie zdroja zvuku
v smartfóne.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch
k zariadeniu BLUETOOTH.
Tip
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhajú, postupujte takto:
ˋˋ Ak používate komerčne dostupné puzdro
na smartfón, vyberte ho z puzdra.
ˋˋ Smartfónom sa znova dotknite značky N
na jednotke.
ˋˋ Znova spustite aplikáciu
NFC Easy Connect.
Ukončenie pripojenia BLUETOOTH
Smartfónom sa znova dotknite značky
N na jednotke.
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH
Zo zariadenia BLUETOOTH môžete
zapnúť kodek AAC, LDAC alebo SBC.
Kodeky AAC/LDAC je možné vybrať, iba
ak zariadenie BLUETOOTH podporuje
kodeky AAC/LDAC.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku BT CODEC
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
•• AUTO: Zapnite príjem v kodekovom
48SK
formáte AAC alebo LDAC v závislosti
od možností zariadenia BLUETOOTH.
•• SBC: Prijímajte vo formáte
kodeku SBC.
Ponuku možností zatvorte stlačením
tlačidla OPTIONS.
Poznámka
•• Ak je vybratá funkcia AAC alebo LDAC,
môžete si vychutnávať zvuk vo vysokej
kvalite. Ak zvuk AAC alebo LDAC
na zariadení nepočuť alebo je zvuk
prerušovaný, vyberte položku SBC.
•• Ak toto nastavenie zmeníte, kým
je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH
sa odpojí. Ak chcete zariadenie
BLUETOOTH pripojiť, znova vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.
Tip
LDAC je technológia kódovania zvuku,
ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá
umožňuje prenos obsahu HighResolution (Hi-Res) Audio dokonca aj
prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH.
Na rozdiel od iných technológií
kódovania kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH, ako napríklad SBC, funguje
bez akéhokoľvek znižovania kvality
obsahu Hi-Res Audio*1 a vďaka účinnému
kódovaniu a optimalizovanej paketizácii
umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť
BLUETOOTH približne trikrát viac údajov*2
ako ostatné technológie a dosiahnuť tak
bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
*1 S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
*2 V porovnaní s kódovaním SBC
(Subband Coding), keď je vybratá
bitová rýchlosť 990 kb/s (96/48 kHz)
alebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Sieť
Výber spôsobu
pripojenia k sieti
Ak tento systém pripojíte k sieti,
môžete ho používať rôznymi
spôsobmi. V závislosti od sieťového
prostredia sa spôsoby nastavenia
od seba líšia. Z nižšie uvedených
možností vyberte vhodnú metódu
pripojenia pre sieťové prostredie.
Poznámka
Použitie bezdrôtového
smerovača s tlačidlom
WPS (AOSS)
Dotknite sa tlačidla WPS na
jednotke a podržte ho. Potom stlačte
tlačidlo Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) na bezdrôtovom smerovači.
Podrobné informácie nájdete
v úvodnej príručke k sieti Wi-Fi
(samostatný dokument).
Metóda na použitie počítača
Pozrite si časť Základné prehrávanie
(str. 49).
•• Súčasné pripojenie k sieti Wi-Fi aj
Metóda na použitie káblovej siete
káblovej sieti nie je možné. Pred
pripojením k sieti Wi-Fi odpojte od
systému kábel siete LAN.
•• V závislosti od funkcie možno budete
musieť systém aktualizovať.
Podrobné informácie nájdete
v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Sieť
Tip
Na nastavenie pevnej adresy IP použite
obrazovku uvedenú v kroku 6 časti
Pripojenie k počítaču (str. 49).
Metóda na použitie smartfónu
alebo zariadenia iPhone
Vyžaduje sa inštalácia aplikácie
SongPal v smartfóne alebo v
zariadení iPhone.
Skôr ako pripojenie vytvoríte,
nezabudnite zapnúť funkciu
BLUETOOTH v smartfóne alebo v
iPhone. Pomocou aplikácie SongPal
potom cez BLUETOOTH pripojte
smartfón alebo iPhone k systému.
Podrobné informácie nájdete
v úvodnej príručke k sieti Wi-Fi
(samostatný dokument).
Pripojenie k počítaču
Ak na bezdrôtovom smerovači nie
je tlačidlo WPS (AOSS), nastavenia
siete Wi-Fi nakonfigurujete tak,
že jednotku pripojíte k počítaču
pomocou kábla LAN (nie je súčasť
dodávky).
Tip
Pri nastavovaní siete Wi-Fi sa môže
vyžadovať identifikátor SSID (názov
siete Wi-Fi) a bezpečnostný kľúč (WEP
alebo WPA). Bezpečnostný kľúč (alebo
sieťový kľúč) využíva šifrovanie na
obmedzenie počtu zariadení, s ktorými
možno komunikovať. Poskytuje lepšie
zabezpečenie zariadení, ktoré komunikujú
prostredníctvom bezdrôtového smerovača
alebo prístupového bodu.
49SK
1 Poznačte si identifikátor SSID
a heslo smerovača.
Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie smerovača.
Identifikátor SSID (názov siete Wi-Fi):
4Otvorte obrazovku [Sony
Network Device Settings].
Spustite prehliadač a do panela
s adresou zadajte túto adresu URL:
http://169.254.1.1
Heslo (bezpečnostný kľúč):
2 Jednotku pripojte priamo
k počítaču pomocou kábla LAN
(nie je súčasť dodávky).
Vyššie uvedená adresa URL platí len
pre situáciu, keď sú počítač a systém
pripojené pomocou kábla siete LAN.
5 Z ponuky vyberte
[Network Settings].
3 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
Počkajte, kým sa na displeji
nerozsvieti indikátor . Trvá to asi
2 minúty (v niektorých prípadoch
4 až 5 minút).
Network Settings
6Vyberte identifikátor SSID
bezdrôtového smerovača
a zadajte heslo.
SSID
Pozrite si heslo poznačené
v kroku 1 .
50SK
7 Vyberte [Apply].
8Po zobrazení výzvy odpojte
kábel siete LAN od jednotky.
Po odpojení kábla LAN z jednotky sa
indikátor na displeji vypne. Po
pripojení k sieti Wi-Fi sa na displeji
rozsvieti indikátor .
Rozsvietenie indikátora môže trvať
viac ako 2 minúty.
Informácie o tom, ako počúvať
hudbu pomocou tohto systému,
nájdete v príručke pri spustení siete
Wi-Fi (samostatný dokument).
2 Systém aj smartfón alebo iPhone
pripojte k sieti Wi-Fi.
Systém a smartfón alebo iPhone
pripojte k rovnakému (sieťovému)
identifikátoru SSID smerovača.
3 Pri pripájaní viacerých zariadení
pripojte kompatibilné zariadenia
pre viaceré miestnosti k sieti Wi-Fi.
Podrobné informácie o používaní
nájdete v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Poznámka
Tento postup sa musí vykonať do
10 minút. Ak sa nedokončí, resetujte
systém (str. 79).
Môžete počúvať svoju obľúbenú
hudbu uloženú v počítačoch alebo
mobilných telefónoch a navyše cez
Wi-Fi aj hudbu zo streamovacích
služieb v špičkovej zvukovej kvalite,
a to v ktorejkoľvek miestnosti.
1 Do smartfónu alebo iPhonu si
nainštalujte aplikáciu SongPal.
Ak pripojíte reproduktory kompatibilné
s prehrávaním vo viacerých
miestnostiach k sieti Wi-Fi a nastavíte
ich v jednej miestnosti, môžete si
prostredníctvom rozhrania Wi-Fi
vychutnať mohutný zvuk podobný
funkcii Party Chain. (Táto funkcia je
k dispozícii iba počas prehrávania disku
CDDA alebo zvukových súborov zo
zariadenia USB.)
Sieť
Počúvanie rovnakej
hudby z viacerých
reproduktorov
Používanie funkcie Wireless
Party Chain
Počúvanie internetových
hudobných služieb
(zabudovaný prehrávač
Chromecast)
Pomocou zabudovaného prehrávača
Chromecast môžete vybrať hudobný
obsah z aplikácie s podporou
technológie Chromecast a prehrať ho
v systéme.
Zabudovaný prehrávač Chromecast
si vyžaduje počiatočné nastavenie
pomocou aplikácie SongPal.
51SK
1 Do smartfónu alebo iPhonu si
nainštalujte aplikáciu SongPal.
2 Systém aj smartfón alebo iPhone
pripojte k sieti Wi-Fi.
Systém a smartfón alebo iPhone
pripojte k rovnakému (sieťovému)
identifikátoru SSID smerovača.
3 Spustite aplikáciu SongPal
a prevezmite aplikáciu s podporou
technológie Chromecast.
 Spustite aplikáciu SongPal
a potom ťuknite na položky
[MHC-V90DW]  [Nastavenia] 
[Chromecast built-in] 
[Learn how to Cast].
 Pozrite si pokyny, potom
vyhľadajte aplikáciu s podporou
technológie Chromecast
a nainštalujte ju do smartfónu
alebo zariadenia iPhone.
4 Spustite aplikáciu s podporou
technológie Chromecast
a ťuknutím na tlačidlo Cast ( )
vyberte položku MHC-V90DW.
Počúvanie internetových
hudobných služieb
(Spotify)
Cez službu Spotify máte okamžitý
prístup k miliónom skladieb. Funkcia
Spotify Connect umožňuje vybrať
hudbu v aplikácii Spotify a prehrávať
ju v systéme. Na používanie funkcie
Spotify Connect potrebujete konto
Premium.
Podrobnosti nájdete na stránke
www.spotify.com/connect.
Po nadviazaní pripojenia môžete
stlačením tlačidla MUSIC SERVICE
spustiť alebo obnoviť hudobnú
službu.
1 Systém aj smartfón alebo iPhone
pripojte k sieti Wi-Fi.
Systém a smartfón alebo iPhone
pripojte k rovnakému (sieťovému)
identifikátoru SSID smerovača.
2 Zo služby Google Play alebo
App Store si do smartfónu alebo
iPhonu prevezmite aplikáciu
Spotify.
5 Vyberte hudbu, ktorú chcete
prostredníctvom aplikácie
s podporou technológie
Chromecast počúvať.
Hudba sa bude prehrávať v systéme.
Podrobné informácie o používaní
nájdete v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
52SK
3 Spustite aplikáciu Spotify
a prihláste sa do konta Spotify
Premium.
4 Vyberte hudbu a spustite jej
prehrávanie.
5 Ťuknite na ikonu Spotify Connect
( ) a ako výstupné zvukové
zariadenie vyberte systém.
Poznámka
Hudobné služby a dĺžka ich dostupnosti
sa môžu v jednotlivých krajinách a
oblastiach líšiť.
Tip
Keď je funkcia „Spotify Connect“ aktívna,
rozsvieti sa ikona Spotify Connect ( ).
Ovládanie gestami
Používanie gest
Pohybom ruky ponad snímač
GESTURE CONTROL na jednotke
môžete ovládať funkcie v režimoch
PLAYBACK, DJ, SAMPLER a KARAOKE.
Poznámka
Keď prechádzate rukou ponad snímač
GESTURE CONTROL, nedotýkajte sa ho.
Pohyb
Smer pohybu
Sprava doľava
Zľava doprava
Zdola nahor
Zhora nadol
V smere
hodinových
ručičiek
Ovládanie gestami
Ponad snímač GESTURE CONTROL
môžete rukou prechádzať v
6 uvedených smeroch.
Proti smeru
hodinových
ručičiek
Aktivácia ovládania gestami
Dotknite sa tlačidla GESTURE ON/
OFF a potom požadovaného režimu
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER alebo
KARAOKE).
Rozsvieti sa funkcia GESTURE
CONTROL.
53SK
Vypnutie ovládania gestami
Dotknite sa tlačidla GESTURE ON/OFF.
Indikátor funkcie GESTURE CONTROL
zhasne.
Používanie ovládania
gestami počas
prehrávania
Gestá môžete používať na ovládanie
základného prehrávania, keď
prehrávate hudbu z disku, zariadení
USB alebo zariadenia BLUETOOTH.
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel a snímača GESTURE
CONTROL na dotykovom paneli
jednotky.
1 Dotknite sa tlačidla GESTURE
ON/OFF.
Rozsvieti sa funkcia GESTURE
CONTROL.
2 Dotknite sa tlačidla PLAYBACK.
Aktivoval sa režim PLAYBACK.
3 Dotknutím sa tlačidla DVD/CD,
USB, FM, AUDIO IN alebo TV
vyberte požadovanú funkciu.
4Rukou prejdite ponad snímač
GESTURE CONTROL.
Funkcia
Prechod dozadu
Prechod dopredu
Prehrávanie
Zastavenie
Zvýšenie
hlasitosti
Zníženie
hlasitosti
54SK
Smer pohybu
Vytvorenie atmosféry
večierka (DJ Effect)
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel a snímača GESTURE
CONTROL na dotykovom paneli
jednotky.
1 Dotknite sa tlačidla
GESTURE ON/OFF.
Rozsvieti sa funkcia GESTURE
CONTROL.
2 Dotknite sa tlačidla DJ alebo
SAMPLER.
Aktivuje sa režim DJ alebo SAMPLER.
3 Rukou prejdite ponad snímač
GESTURE CONTROL.
Pre režim DJ:
Funkcia
Smer pohybu
Výber položky
FLANGER*1
Výber položky
ISOLATOR*2
Výber položky WAH*3
Výber položky PAN*4
Zvýšenie hlasitosti
vybraného efektu
Zníženie hlasitosti
vybraného efektu
*1 Vytvorí efekt oneskorovaného
zvuku, ktorý sa podobá revu
prúdového lietadla.
*2 Izoluje konkrétne frekvenčné
pásmo úpravou ostatných
frekvenčných pásiem. Ak sa chcete
zamerať napríklad na vokály.
*3 Automatickým posúvaním
frekvencie filtra nahor a nadol
vytvára špeciálny „kvákajúci“
zvukový efekt.
*4 Vytvára pocit, že zvuk prechádza
okolo reproduktorov medzi ľavým
a pravým kanálom.
Pre režim SAMPLER:
Funkcia
Smer pohybu
Výstup
„Come On!“
Výstup „Let’s Go!“
Výstup zvukového
efektu reggae
húkačky
Ovládanie gestami pri
použití funkcie Karaoke
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel a snímača GESTURE
CONTROL na dotykovom paneli
jednotky.
Výstup zvukového
efektu fázovača
1 Dotknite sa tlačidla GESTURE
Výstup zvukového
efektu škriabania
Rozsvieti sa funkcia GESTURE
CONTROL.
Výstup zvukového
efektu publika
ON/OFF.
2 Dotknite sa tlačidla KARAOKE.
Aktivuje sa režim KARAOKE.
Reprodukcia zvukového efektu
režimu SAMPLER
Dotknite sa tlačidla SAMPLER
a potom jedného z priamych
funkčných tlačidiel (DVD/CD, USB,
FM, AUDIO IN alebo TV) podľa toho,
ktorý zvukový efekt chcete použiť.
Rukou prejdite ponad snímač
GESTURE CONTROL v rovnakom
smere ako vyššie v kroku 3.
Poznámka
•• Funkcia DJ Effect sa automaticky
zapne, keď:
—— vypnete systém,
—— zmeníte funkciu,
—— vypnete ovládanie gestami,
—— prepnete režim na PLAYBACK/
SAMPLER/KARAOKE.
•• Ak aktivujete počas prenosu funkciu DJ
Effect, zvukový efekt sa neprenesie do
zariadenia USB.
GESTURE CONTROL.
Funkcia
Smer pohybu
Zníženie
výšok ()
Zvýšenie
výšok ()
Zvýšenie
hlasitosti
mikrofónu
Zníženie
hlasitosti
mikrofónu
Reprodukcia
zvukového
efektu tlieskania
Ovládanie gestami
Vypnutie režimu DJ
3 Rukou prejdite ponad snímač
Reprodukcia
zvukového
efektu bučania
55SK
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Funkcia
Postup
Zdôraznenie
basových tónov
a vytvorenie ešte
mohutnejšieho
zvuku
(MEGA BASS)
Opakovaným
stláčaním tlačidla
MEGA BASS vyberte
položku BASS ON.
Rozsvieti sa
indikátor MEGA
BASS. Ak chcete
nastavenie zrušiť,
opakovaným
stláčaním tlačidla
MEGA BASS vyberte
„BASS OFF“.
Vytvorenie
Dotknite sa tlačidla
zvukového efektu FIESTA na jednotke.
podobného
Funkciu zrušíte
ozvene vo veľkej opätovným
sále (Fiesta)
dotykom tlačidla
FIESTA.
Reprodukcia
Stlačením tlačidla
zvukového efektu MUSIC ARENA
koncertnej haly vyberte „ON“. Ak
(Digital Music
chcete nastavenie
Arena)
zrušiť, znova stlačte
tlačidlo MUSIC
ARENA.
Výber
Opakovaným
predvoleného
stláčaním tlačidla
zvukového efektu SOUND FIELD vyberte
(Preset sound
požadovaný zvukový
effect)
efekt. Ak chcete
nastavenie zrušiť,
opakovaným
stláčaním tlačidla
SOUND FIELD vyberte
možnosť FLAT.
56SK
Výber virtuálneho
futbalového režimu
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu môžete zažiť
pocit, akoby ste boli priamo na
štadióne.
Virtuálny futbalový režim je možné
nastaviť iba počas použitia funkcií
AUDIO IN a TV.
Počas sledovania prenosu
z futbalového zápasu opakovane
stláčajte tlačidlo SOUND FIELD.
•• ON NARRATION: Vďaka funkcii
zlepšeného povzbudzovania na
štadióne si môžete vychutnať pocit,
ako keby ste sa nachádzali priamo
na futbalovom štadióne.
•• OFF NARRATION: Okrem funkcie
zlepšeného povzbudzovania si
môžete ešte viac vychutnať pocit,
ako keby ste sa nachádzali priamo
na futbalovom štadióne,
minimalizovaním úrovne hlasitosti
hovoreného komentára.
Zrušenie režimu Virtuálny futbal
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD vyberte „FLAT“.
Poznámka
•• Virtuálny futbalový režim odporúčame
vybrať pri sledovaní vysielania
futbalového zápasu.
•• Ak v obsahu počujete neprirodzený
zvuk, keď je vybraté nastavenie OFF
NARRATION, odporúčame vybrať
nastavenie ON NARRATION.
•• Táto funkcia nepodporuje
monofónny zvuk.
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku S-WOOFER
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte úroveň
hlbokotónového reproduktora
a stlačte tlačidlo .
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku CUSTOM
EQ a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Ovládanie systému
pomocou smartfónu
alebo tabletu
(aplikácia SongPal)
SongPal je špecializovaná
aplikácia na ovládanie
zvukových zariadení
kompatibilných s aplikáciou SongPal
od spoločnosti Sony pomocou
smartfónu alebo tabletu. Vyhľadajte
aplikáciu SongPal v obchode Google
Play alebo App Store a prevezmite si
ju do smartfónu alebo tabletu.
Aplikácia SongPal vám umožňuje:
—prepínať
—
funkcie systému, ovládať
prehrávanie disku/zariadenia USB
a naladiť stanicu FM,
—prehľadávať
—
hudobný obsah
disku/zariadenia USB,
—prehliadať
—
informácie o diskoch/
zariadeniach USB, ako sú čas
prehrávania a názov,
—upraviť
—
hlasitosť a zmeniť
nastavenia zvuku.
1 Vyhľadajte text „SongPal“ alebo
naskenujte nižšie uvedený
dvojrozmerný kód.
/ upravte úroveň ekvalizéra
a potom stlačte tlačidlo .
4Opakovaním kroku 3 upravte
úroveň ostatných frekvenčných
pásiem a priestorového zvuku.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
2 Prevezmite si aplikáciu SongPal
Výber vlastného nastavenia
ekvalizéra
3 Systém a zariadenie prepojte cez
Opakovaným stláčaním tlačidla MUSIC
nastavte možnosť CUSTOM EQ.
do vzdialeného zariadenia.
Nastavenie zvuku/Ďalšie operácie
Úrovne konkrétnych frekvenčných
pásiem môžete zvýšiť alebo znížiť
a potom ich uložiť v pamäti ako
CUSTOM EQ.
Ďalšie operácie
BLUETOOTH (str. 45) alebo cez
sieťové pripojenie (str. 49).
57SK
Tip
Ak prepojíte systém a vzdialené
zariadenie cez sieť, zariadenie pripojte
cez Wi-Fi do rovnakej siete, v akej je
pripojený systém.
4Spustite aplikáciu SongPal a
postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Poznámka
•• Odporúčame používať najnovšiu verziu
aplikácie SongPal.
•• Ak aplikácia SongPal správne
nefunguje, dotykom tlačidla
BLUETOOTH na jednotke ukončite
pripojenie BLUETOOTH a vytvorte
pripojenie BLUETOOTH znova, aby
pripojenie BLUETOOTH opäť normálne
fungovalo.
•• Operácie dostupné prostredníctvom
aplikácie SongPal sa môžu pri
jednotlivých zariadeniach líšiť.
•• Ďalšie informácie o aplikácii SongPal sú
k dispozícii na nasledujúcej adrese URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Špecifikácie a dizajn zobrazenia
aplikácie SongPal sa môžu zmeniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Rozbehnite divoké
večierky s aplikáciou
Fiestable
58SK
Funkcie domáceho
zvukového systému
Sony určené pre večierky
môžete ovládať pomocou
pôsobivého a intuitívneho
používateľského rozhrania aplikácie
Fiestable. Aplikácie Fiestable
umožňuje ovládať funkcie, ako sú
osvetlenie, DJ Effect a Karaoke.
Ikona aplikácie Fiestable sa na
domovskej obrazovke vzdialeného
zariadenia nezobrazuje ani vtedy,
keď je táto aplikácia nainštalovaná.
Je obsiahnutá v aplikácii SongPal
ako zásuvný modul.
1 Vyhľadajte aplikáciu SongPal a
prevezmite si ju do svojho
vzdialeného zariadenia (str. 57).
2 Pomocou vzdialeného
zariadenia vyhľadajte aplikáciu
Fiestable v obchode Google
Play alebo App Store a
prevezmite si ju.
3 Spustite aplikáciu SongPal
a dotknite sa ikony Fiestable
v ľavom hornom rohu.
Poznámka
•• Pred použitím aplikácie Fiestable na
smartfóne alebo tablete zapnite funkciu
BLUETOOTH.
•• Ďalšie informácie o aplikácii SongPal sú
k dispozícii na nasledujúcej adrese URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Používanie funkcie
Control for HDMI
Ak pripojíte televízor
kompatibilný s funkciou Control
for HDMI pomocou kábla HDMI
(vysokorýchlostného kábla HDMI s
podporou siete Ethernet, ktorý nie
je súčasťou balenia), môžete toto
zariadenie ľahko ovládať diaľkovým
ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
•• funkcia vypnutia systému,
•• funkcia ovládania hlasitosti systému,
•• funkcia Audio Return Channel,
•• funkcia prehrávania jediným dotykom,
•• funkcia Remote Easy Control,
•• sledovanie jazyka.
* Funkcia Control for HDMI je štandard
využívaný systémom CEC (Consumer
Electronics Control), ktorý umožňuje
vzájomné ovládanie zariadení HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so
zariadeniami od iných výrobcov, než je
spoločnosť Sony, ale ich fungovanie nie
je zaručené.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Stlačte tlačidlo DVD SETUP a potom
v systéme nastavte [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI]
na [ON] (str. 40). Predvolené
nastavenie je [ON].
Povoľte nastavenia funkcie Control
for HDMI na televízore pripojenom k
systému.
Tip
funkcia vypnutia systému,
Keď vypnete televízor, systém sa
automaticky vypne.
Stlačte tlačidlo DVD SETUP a potom
v systéme nastavte [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON]
alebo [AUTO] (str. 40). Predvolené
nastavenie je [AUTO].
Poznámka
Pripojené zariadenie sa niekedy nemusí
vypnúť v závislosti to od stavu zariadenia.
Ak počas sledovania televízie
zapnete aj systém, zvuk televízora
sa bude prehrávať z reproduktorov
systému. Hlasitosť systému môžete
upraviť pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom
sledovaní televízie zvuk televízora
reprodukoval z reproduktorov
systému, systém sa pri opätovnom
zapnutí televízora automaticky
zapne.
Na ovládanie môžete používať
aj ponuku televízora. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
Poznámka
•• Úroveň hlasitosti systému sa zobrazuje
na televíznej obrazovke v závislosti
od televízora. Môže sa líšiť od úrovne
hlasitosti na displeji.
•• Prítomnosť funkcie na ovládanie
hlasitosti systému závisí od nastavení
televízora. Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k televízoru.
funkcia Audio Return Channel,
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel, môžete prehrávať
zvuk televízora z reproduktorov
systému bez pripojenia zvukového
kábla (nie je súčasť dodávky).
V systéme stlačte tlačidlo
DVD SETUP a potom nastavte [HDMI
SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL]
na [ON] (str. 40). Predvolené
nastavenie je [ON].
Ďalšie operácie
Ak povolíte funkciu Control for HDMI
(synchronizácia BRAVIA) pri používaní
televízora od spoločnosti Sony,
automaticky sa zapne aj funkcia Control
for HDMI systému. Po dokončení
nastavení sa na displeji zobrazí hlásenie
COMPLETE.
funkcia ovládania hlasitosti
systému,
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný so
spätným zvukovým kanálom, je potrebné
pripojiť zvukový kábel (nie je súčasť
dodávky) (str. 26).
59SK
Funkcia ovládania jediným
dotykom
Keď v systéme prehrávate
videozáznam z disku alebo zo
zariadenia USB, automaticky sa
zapne televízor. Vstup televízora sa
prepne na vstup HDMI, do ktorého je
pripojený systém.
Poznámka
V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
Please remove comma
Pomocou tlačidla SYNC MENU na
diaľkovom ovládaní televízora
môžete vybrať systém a ovládať ho.
Túto funkciu môžete používať iba
vtedy, keď televízor podporuje
ponuku prepojenia. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
Poznámka
•• Televízor v ponuke prepojenia rozpozná
systém pod názvom Player.
•• Pri niektorých televízoroch nemusia byť
niektoré operácie k dispozícii.
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na
obrazovke televízora, jazyk ponuky
na obrazovke systému sa tiež zmení.
60SK
Používanie funkcie Party Chain
Zapojením viacerých zvukových systémov do reťaze môžete vytvoriť
zaujímavejšie prostredie na večierok a vytvoriť lepší zvukový výstup.
Aktivovaný systém v reťazi bude hostiteľom večierka a bude zdieľať hudbu.
Ostatné systémy sa stanú hosťami večierka a budú prehrávať rovnakú hudbu,
akú prehráva hostiteľ večierka.
Nastavenie funkcie Party Chain
Funkciu Party Chain nastavte prepojením všetkých systémov pomocou
zvukových káblov (nie sú súčasť dodávky).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťový napájací kábel.
 Ak sú všetky systémy vybavené funkciou Party Chain
Príklad: Pripájanie využívajúce tento systém ako prvý systém
Prvý systém
Ďalšie operácie
Pokračujte v
pripájaní, až
kým nepripojíte
posledný
systém
Druhý
systém
Posledný
systém
61SK
•• Posledný systém musí byť pripojený k prvému systému.
•• Hostiteľom večierka sa môže stať ktorýkoľvek systém.
•• Hostiteľa večierka môžete zmeniť na iný systém v reťazi. Podrobné
informácie nájdete v časti Výber vlastného nastavenia ekvalizéra (str. 63).
 Ak niektorý zo systémov nie je vybavený funkciou Party Chain
Príklad: Pripájanie využívajúce tento systém ako prvý systém
Prvý systém
Pokračujte v
pripájaní, až
kým nepripojíte
posledný
systém
Druhý
systém
Posledný
systém*
* Pripojte systém, ktorý nie je vybavený funkciou Party Chain, ako posledný systém,
pretože v opačnom prípade by sa reťaz pri tomto systéme ukončila. V poslednom
systéme nezabudnite vybrať funkciu Vstup zvuku.
•• Posledný systém nie je pripojený k prvému systému.
•• Prvý systém musíte vybrať ako hostiteľa večierka, aby po aktivácii funkcie
Party Chain všetky systémy prehrávali rovnakú hudbu.
62SK
Používanie funkcie Party Chain
1 Pripojte sieťový napájací kábel
a zapnite všetky systémy.
2 Na každom systéme upravte
hlasitosť.
3 Aktivujte funkciu Party Chain
v systéme, ktorý použijete ako
hostiteľa večierka.
Príklad: Používanie systému ako
hostiteľa večierka
Opakovaným dotykom tlačidla
FUNCTION na jednotke vyberte
požadovanú funkciu (s výnimkou
použitia funkcie AUDIO IN pri
pripojení  (str. 61)). Spustite
prehrávanie hudby a následne sa
dotknite tlačidla PARTY CHAIN na
jednotke a podržte ho.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
PARTY CHAIN. Hostiteľ večierka
spustí funkciu Party Chain a ostatné
systémy sa stanú hosťami večierka
automaticky. Všetky systémy budú
prehrávať rovnakú hudbu, akú
prehráva hostiteľ večierka.
Pozrite si stranu 51.
Poznámka
ostatných systémov nájdete
v prevádzkových pokynoch k nim.
Nastavenie nového hostiteľa
večierka (keď sú všetky systémy
vybavené funkciou Party Chain)
V systéme, ktorý má byť novým
hostiteľom večierka, zopakujte krok
3 z časti Používanie funkcie Party
Chain. Aktuálny hostiteľ večierka sa
automaticky stane hosťom večierka.
Všetky systémy budú prehrávať
rovnakú hudbu, akú prehráva nový
hostiteľ večierka.
Poznámka
•• Ďalší systém môžete vybrať ako
nového hostiteľa večierka, až keď sa
aktivuje funkcia Party Chain vo všetkých
systémoch v reťazi.
•• Ak sa vybratý systém nezmení na
nového hostiteľa večierka ani po
niekoľkých sekundách, zopakujte
krok 3 z časti Používanie funkcie Party
Chain.
Zrušenie funkcie Party Chain
Dotknite sa tlačidla PARTY CHAIN
na hostiteľovi večierka a podržte ho.
Poznámka
Ak sa funkcia Party Chain nezruší ani po
niekoľkých sekundách, znova sa dotknite
tlačidla PARTY CHAIN na hostiteľovi
večierka a podržte ho.
•• V závislosti od celkového počtu
pripojených jednotiek systémov môže
chvíľu trvať, kým hostia večierka začnú
prehrávať hudbu.
•• Zmena hlasitosti a zvukového efektu
v hostiteľovi večierka neovplyvní výstup
v hosťoch večierka.
•• Ak v hostiteľovi večierka použijete
mikrofón alebo gitaru, zvuk sa z hostí
večierka nebude reprodukovať.
•• Ak jeden zo systémov v reťazi vykonáva
prenos z rozhrania USB, pred aktiváciou
funkcie Party Chain počkajte, kým
systém dokončí alebo zastaví prenos.
Nastavenie zvukového režimu
funkcie Party Chain
Ďalšie operácie
Ak chcete spustiť funkciu
Wireless Party Chain
•• Podrobné informácie o ovládaní
Po aktivácii funkcie Party Chain
môžete nastaviť zvukový režim.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku P CHAIN
MODE a potom stlačte tlačidlo
.
63SK
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný režim
a potom stlačte tlačidlo .
•• STEREO: reprodukuje
stereofónny zvuk.
•• RIGHT CH: reprodukuje
monofónny zvuk pravého kanála.
•• LEFT CH: reprodukuje monofónny
zvuk ľavého kanála.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Spievanie s hudbou:
Karaoke
Príprava na karaoke
1 Opakovaným dotykom tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na
jednotke znížte úroveň
hlasitosti mikrofónu.
2 Pripojte voliteľný mikrofón do
konektora MIC1 alebo
MIC2/GUITAR na jednotke.
Ak chcete spievať dueto, pripojte
ďalší voliteľný mikrofón.
Ak svieti indikátor GUITAR,
opakovane sa dotknite tlačidla
GUITAR na jednotke, kým indikátor
GUITAR nezhasne.
3 Spustite prehrávanie hudby a
nastavte hlasitosť mikrofónu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC ECHO nastavte efekt
ozveny.
4Začnite spievať spolu s hudbou.
Používanie gest pri karaoke
Pozrite si stranu 55.
64SK
Poznámka
•• Úroveň hlasitosť mikrofónu upravíte
opakovaným dotykom tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL +/– na jednotke.
Úroveň hlasitosti mikrofónu nie je
možné upraviť pomocou ovládacieho
prvku VOLUME +/– na jednotke ani
 +/– na diaľkovom ovládaní.
•• Ak počuť kvílenie:
—— premiestnite mikrofón ďalej od
systému,
—— zmeňte smerovanie mikrofónu,
—— opakovane sa dotknite tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na jednotke.
•• Zvuk mikrofónu sa počas prenosu cez
rozhranie USB nebude prenášať do
zariadenia USB.
Použitie funkcie Stlmenie
vokálov
Zvuk vokálov môžete zredukovať
v zdroji stereofónneho zvuku.
Dotknite sa tlačidla KARAOKE
a potom opakovaným dotykom
tlačidla VOCAL FADER na jednotke
vyberte položku ON V FADER.
Ak chcete efekt Vocal Fader zrušiť,
opakovaným dotykom tlačidla VOCAL
FADER vyberte položku OFF.
Zmena tóniny
(ovládanie tóniny)
Stlačte tlačidlo KEY CONTROL /
podľa svojho hlasového rozsahu.
Aktivácia režimu skórovania
Karaoke (režim skórovania)
Funkciu skórovania je možné použiť,
iba keď je pripojený mikrofón.
Vaše skóre (od 0 do 99) sa vypočíta
porovnaním vášho hlasu s
hudobným zdrojom.
Ak chcete použiť režim skórovania,
nezabudnite pripojiť mikrofón
aspoň ku konektoru MIC1, pretože
v opačnom prípade režim
skórovania nebude fungovať.
Pre konektor MIC2/GUITAR je režim
skórovania k dispozícii, iba keď je
vypnutý režim gitary.
1 Spustite prehrávanie hudby.
2 Pred zaspievaním skladby
stlačte tlačidlo SCORE.
3 Po odspievaní viac ako minúty
znova stlačte tlačidlo SCORE,
aby ste videli svoje skóre.
Používanie meniča hlasu
(Voice Changer)
Vychutnajte si zvuk
gitary
Po pripojení gitary ku konektoru
MIC2/GUITAR na jednotke si môžete
dopriať aj zvuk gitary. Taktiež
môžete hrať na gitare a súčasne
spievať vďaka pripojeniu mikrofónu
ku konektoru MIC1 na jednotke.
1 Opakovaným dotykom tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL – na
jednotke znížite úroveň
hlasitosti gitary.
2 Pomocou nástrojového kábla
(nie je súčasť dodávky) pripojte
gitaru (nie je súčasť dodávky) ku
konektoru MIC2/GUITAR na
jednotke.
Keď rozprávate alebo spievate do
mikrofónu, môžete si zmeniť hlas.
Existuje 7 rôznych modelov.
3 Opakovane sa dotknite tlačidla
Dotknite sa tlačidla KARAOKE
a opakovaným dotykom tlačidla
VOICE CHANGER +/– na jednotke
zmeňte efekt svojho hlasu.
4Začnite hrať na gitare a upravte
GUITAR na jednotke, kým sa
nerozsvieti indikátor GUITAR.
hlasitosť gitary.
Poznámka
•• Ak je zvuk gitary skreslený, na
gitare znížite úroveň hlasitosti, kým
skreslenie zvuku neprestane. Ak je
úroveň hlasitosti gitary príliš nízka,
opakovaným dotykom tlačidla
MIC/GUITAR LEVEL + na jednotke
upravte hlasitosť gitary.
•• Počas hrania na gitare môžete upraviť
efekt ozveny opakovaným stlačením
tlačidla MIC ECHO.
Ďalšie operácie
Zo systému sa reprodukuje zvuk
gitary.
Vypnutie režimu gitary
Opakovane sa dotknite tlačidla
GUITAR na jednotke, kým nezhasne
indikátor GUITAR.
65SK
Prehrávanie hudby
s funkciami Party Light
a Speaker Light
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte položku
LED ON.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
LIGHT MODE môžete zmeniť
režim osvetlenia.
Vypnutie funkcií Party Light
a Speaker Light
Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte položku
LED OFF.
Poznámka
•• Keď je zapnuté osvetlenie Party Light,
nepozerajte sa priamo na časť, z ktorej
vychádza svetlo.
•• Ak je jas osvetlenia príliš intenzívny,
zapnite svetlá v miestnosti alebo
vypnite osvetlenie.
•• Funkcie Party Light a Speaker Light je
možné zapnúť a vypnúť, keď je zapnutá
ukážka.
Používanie časovača
automatického
vypnutia
Po uplynutí predvoleného času sa
systém vypne automaticky.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SLEEP nastavte požadovaný čas.
Ak chcete časovač automatického
vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP vyberte položku OFF.
Tip
66SK
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.
Používanie hlasového
usmernenia
Pri nasledujúcich situáciách je
prostredníctvom systému možné
prehrať hlasové usmernenie
v angličtine.
—Pri
— spúšťaní párovania
BLUETOOTH.
—Pri
— pripojení zariadenia
BLUETOOTH.
—Pri
— odpojení zariadenia
BLUETOOTH.
—Počas
—
použitia štandardu Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
—Keď
—
je nadviazané pripojenie
k sieti Wi-Fi.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku VOICE
GUIDANCE a potom stlačte
tlačidlo .
3 Stláčaním tlačidiel
/ vyberte
položku ON a stlačte tlačidlo .
Hlasové usmernenie sa aktivuje.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Poznámka
•• Hlasové usmernenie a zvukový efekt
SAMPLER nie je možné prehrávať
súčasne. Ak nastavíte zvukový efekt
SAMPLER počas používania hlasového
usmernenia, hlasové usmernenie sa
automaticky zastaví. Ak použijete
hlasové usmernenie počas znenia
zvukového efektu SAMPLER, zvukový
efekt SAMPLER sa automaticky zastaví.
•• Úroveň hlasitosti hlasového usmernenia
sa prispôsobuje úrovni hlasitosti
systému. V niektorých prípadoch
sa však úroveň hlasitosti hlasového
usmernenia nemusí zmeniť.
•• V niektorých prípadoch môže prísť
k oneskoreniu zvukového usmernenia.
Používanie voliteľného
vybavenia
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
 –, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie VOL MIN.
2 Pripojte voliteľné vybavenie
(str. 21).
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte položku
AUDIO IN.
4Spustite prehrávanie
z pripojeného zariadenia.
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
 + nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného vybavenia
príliš nízka, systém môže automaticky
prejsť do pohotovostného režimu.
Nastavte hlasitosť vybavenia.
Ak chcete vypnúť funkciu automatického
prepínania do pohotovostného režimu,
pozrite si časť Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora (str. 67).
Tlačidlá na dotykovom paneli
jednotky (okrem tlačidla ) je
možné inaktivovať, aby ste zabránili
nechcenému použitiu, napríklad aj
v dôsledku detských šibalstiev.
Dotknite sa tlačidla  na jednotke
a podržte ho dlhšie ako 5 sekúnd.
Na displeji sa zobrazí hlásenie CHILD
LOCK ON.
Systém môžete ovládať len pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Poznámka
•• Funkcia detskej zámky sa vypne
automaticky odpojením sieťového
napájacieho kábla.
•• Funkciu detskej zámky nemožno
aktivovať, ak je otvorený zásobník diskov.
Nastavenie funkcie
automatického
prepínania do
pohotovostného režimu
Systém sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu, ak sa
nepoužíva alebo sa nevyskytne
žiadny zvukový signál približne
15 minút.
Funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu je
predvolene zapnutá.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku AutoSTBY
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť ON alebo
OFF a stlačte tlačidlo .
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Ďalšie operácie
Inaktivácia dotykového
panelu na jednotke
(Detská zámka)
Ak chcete funkciu detskej zámky
vypnúť, dotykom stlačte a viac ako
5 sekúnd podržte tlačidlo  na
jednotke, kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie CHILD LOCK OFF.
Poznámka
•• Približne 2 minúty pred prepnutím
do pohotovostného režimu bude na
displeji blikať hlásenie AutoSTBY.
•• Funkcia automatického
pohotovostného režimu nie je
k dispozícii v nasledujúcich prípadoch:
—— počas funkcie tunera,
—— keď sa aktivuje časovač
automatického vypnutia,
—— po pripojení mikrofónu alebo gitary.
67SK
Nastavenie
pohotovostného
režimu BLUETOOTH/
Network
Zapnutie alebo
vypnutie signálu
BLUETOOTH/Wi-Fi
Pohotovostný režim BLUETOOTH/
Network umožňuje, aby sa systém
automaticky zapol, keď aktivujete
pripojenie BLUETOOTH, pripojenie
Wi-Fi alebo sieťové pripojenie
pomocou kábla LAN.
Keď je v systéme zapnutý signál
BLUETOOTH/Wi-Fi, k systému sa
môžete pripojiť z prepojeného
sieťového zariadenia alebo
zo spárovaného zariadenia
BLUETOOTH vo všetkých funkciách.
Signál BLUETOOTH/Wi-Fi je
predvolene zapnutý.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku NW STBY
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
•• ON: Systém sa automaticky
zapne, aj keď je v pohotovostnom
režime.
•• „OFF“: Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
/ vyberte položku RF a stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo .
•• „RF ON“: signál Wi-Fi je zapnutý/
signál BLUETOOTH je zapnutý.
•• „WIFI OFF“: signál Wi-Fi je
vypnutý/signál BLUETOOTH je
zapnutý.
•• „RF OFF“: signál Wi-Fi je vypnutý/
signál BLUETOOTH je vypnutý.
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Poznámka
Ak je signál BLUETOOTH/Wi-Fi vypnutý,
nemôžete vykonávať tieto operácie:
ˋˋ vytvárať párovanie alebo pripojenie
k zariadeniu BLUETOOTH,
ˋˋ používať aplikáciu SongPal,
68SK
Aktualizácia softvéru
Softvér tohto systému sa
v budúcnosti môže aktualizovať.
Softvér predinštalovaný v systéme
môžete aktualizovať jedným z týchto
3 spôsobov:
Automatická aktualizácia cez
internet
Keď je systém pripojený k internetu
a nájde nový aktualizačný súbor,
automaticky aktualizuje softvér. Táto
funkcia si vyžaduje konfiguráciu
niektorých nastavení pomocou
smartfónu alebo zariadenia iPhone
s nainštalovanou aplikáciou
SongPal.
V smartfóne alebo iPhone spustite
aplikáciu SongPal a v ponuke
[Settings] nastavte [Auto Update].
Podrobnejšie informácie nájdete v
Pomocníkovi pre aplikáciu SongPal:
http://info.songpal.sony.net/help/
Manuálna aktualizácia cez
internet
/ vyberte položku SYSTEM
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku UPDATE
a potom stlačte tlačidlo .
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku VIA NW
a potom stlačte tlačidlo .
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku EXEC
a potom stlačte tlačidlo .
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku YES
a potom stlačte tlačidlo .
Ponuku možností zatvorte
stlačením tlačidla OPTIONS.
Manuálna aktualizácia zo
zariadenia USB
Pomocou počítača alebo iného
zariadenia si z webových lokalít
nižšie prevezmite aktualizačný
súbor a uložte ho v zariadení USB.
Softvér aktualizujte podľa pokynov
online.
Pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Ďalšie operácie
Tip
Po prevzatí všetkých aktualizačných
súborov funkcia automatickej aktualizácie
spustí aktualizáciu softvéru. Keby aj došlo
k neúmyselnému odpojeniu od siete,
poškodenie ani strata dát nehrozia. Ak
chybové hlásenie pretrváva, vykonajte
aktualizáciu manuálne zo zariadenia USB.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/support>
Keď je systém pripojený k internetu
a nájde nový aktualizačný súbor,
na displeji sa rozsvieti hlásenie
„UPDATE“.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
69SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne problém so
systémom, vyhľadajte ho v
nasledujúcom kontrolnom zozname
a vykonajte nápravu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Ak servisný personál vymení počas
opravy niektoré časti, môže si ich
ponechať.
Ak sa na displeji zobrazuje
hlásenie PROTECTx CHECK
MANUAL („x“ predstavuje číslo)
Ihneď odpojte sieťový napájací
kábel a skontrolujte, či niečo
neblokuje ventilačné otvory
jednotky.
Ak vykonáte kontrolu a nezistíte
žiadne problémy, znova pripojte
sieťový napájací kábel a zapnite
systém. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Všeobecné informácie
Napájanie sa nezapne.
•• Skontrolujte, či je sieťový napájací
kábel bezpečne pripojený.
Systém sa nedá vypnúť ani po
stlačení tlačidla .
•• Možno ste režim zobrazenia
neúmyselne nastavili na režim
ukážky. Opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY vyberte režim
šetrenia energie (str. 29).
70SK
Systém sa prepol do
pohotovostného režimu.
•• Nejde o poruchu. Systém
sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak sa
približne 15 minút nepoužíva
alebo ak nereprodukuje zvukový
signál (str. 67).
Neprehráva sa zvuk.
•• Upravte hlasitosť.
•• Skontrolujte pripojenie voliteľného
vybavenia, ak ho používate
(str. 21).
•• Zapnite pripojené zariadenie.
•• Odpojte sieťový napájací kábel.
Potom sieťový napájací kábel
znova pripojte a zapnite systém.
Pri pripojení ku konektoru HDMI
OUT (TV) nie je k dispozícii žiadny
obraz ani zvuk.
•• Zmeňte nastavenie položky [HDMI
SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Problém sa možno vyrieši.
•• Zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI OUT (TV) nezodpovedá
požadovanému formátu
zvukového signálu. V takomto
prípade nastavte položku
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
na možnosť [PCM] (str. 40).
•• Vyskúšajte tieto kroky:
—Vypnite
—
a znova zapnite systém.
—Vypnite
—
a znova zapnite
pripojené zariadenie.
—Odpojte
—
a znova pripojte
kábel HDMI.
Neprehráva sa zvuk z mikrofónu.
•• Upravte úroveň hlasitosti
mikrofónu.
•• Skontrolujte, či je mikrofón
správne pripojený ku konektoru
MIC1 alebo MIC2/GUITAR na
jednotke.
•• Skontrolujte, či je zapnutý
mikrofón.
Zo systému nepočuť zvuk
televízora.
•• Skontrolujte, či je výstup
reproduktora na televízore
nastavený na použitie externých
reproduktorov.
Počuť šum alebo hluk.
•• Premiestnite systém ďalej od
zdrojov šumu.
•• Premiestnite systém ďalej od
neónových znakov a žiariviek.
•• Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
•• K sieťovému napájaciemu káblu
namontujte filter proti šumu (nie
je súčasť dodávky).
•• Vypnite elektrické vybavenie
nachádzajúce sa v blízkosti.
•• Ak je systém zapnutý, môžete
počuť šum z jeho ventilátorov.
Nejde o poruchu.
Počuť akustickú odozvu.
•• Znížte hlasitosť.
•• Premiestnite mikrofón alebo
gitaru ďalej od systému alebo
zmeňte smerovanie mikrofónu.
Na televíznej obrazovke pretrváva
nerovnomernosť farieb.
•• Okamžite vypnite televízor a
po 15 až 30 minútach ho znova
zapnite. Ak nerovnomernosť farieb
stále pretrváva, presuňte systém
ďalej od televízora.
Pri zapínaní napájania počuť
klikavý zvuk.
•• Ide o prevádzkový zvuk, ktorý
vzniká napríklad pri zapínaní
alebo vypínaní napájania. Nejde
o poruchu.
Prehrávač diskov
Zásobník diskov sa neotvára
a na displeji sa zobrazí hlásenie
LOCKED.
•• Poraďte sa s najbližším predajcom
produktov spoločnosti Sony alebo
miestnym autorizovaným servisným
strediskom spoločnosti Sony.
Zásobník diskov sa nezatvára.
•• Vložte disk správne.
Disk sa nevysunie.
•• Disk nie je možné vysunúť počas
synchronizovaného prenosu ani
prenosu REC1. Stlačením tlačidla
 zrušte prenos. Potom dotykom
tlačidla  na jednotke vysuňte disk.
•• Poraďte sa s najbližším
obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Disk utrite dočista (str. 81).
•• Disk načítajte znova.
•• Vložte disk, ktorý tento systém
dokáže prehrať (str. 9).
•• Vyberte disk a utrite na ňom
vlhkosť. Potom nechajte systém
zapnutý niekoľko hodín, kým sa
vlhkosť neodparí.
•• Kód oblasti disku DVD VIDEO sa
nezhoduje so systémom.
Zvuk je trhaný.
•• Disk utrite dočista (str. 81).
•• Disk načítajte znova.
•• Jednotku premiestnite na miesto
bez vibrácií.
Ďalšie informácie
Diaľkové ovládanie nefunguje
•• Odstráňte prekážky medzi
diaľkovým ovládaním a jednotkou.
•• Presuňte diaľkové ovládanie
bližšie k jednotke.
•• Diaľkové ovládanie smerujte na
snímač na jednotke.
•• Vymeňte batérie
(R03/veľkosť AAA).
•• Premiestnite jednotku ďalej od
žiariviek.
Keď sa dotknete akéhokoľvek
tlačidla na jednotke, zobrazí sa
hlásenie CHILD LOCK.
•• Vypnite funkciu detskej zámky
(str. 67).
71SK
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 34).
•• Bola vybratá možnosť obnovenia
prehrávania. Dvakrát stlačte
tlačidlo . Potom stlačením
tlačidla  spustite prehrávanie.
Nemožno spustiť niektoré funkcie,
ako sú Zastaviť, Lock Search, Režim
spomaleného prehrávania,
Opakované prehrávanie alebo
Náhodné prehrávanie.
•• V závislosti od disku možno
nebudete môcť vykonať niektoré
z operácií vyššie. Pozrite si
prevádzkové pokyny dodané
s diskom.
Disky DATA CD/DATA DVD
(MP3, MPEG4 alebo Xvid) nie je
možné prehrať.
•• Údaje nie sú uložené v
podporovanom formáte.
•• Skontrolujte, či ste vybrali pred
prehrávaním správny režim médií.
Názov priečinka, názov skladby,
názov súboru a znaky značky ID3
sa nezobrazujú správne.
•• Verzia značky ID3 nie je verzia 1
(1.0/1.1) alebo verzia 2 (2.2/2.3).
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
—veľké
—
písmená (A až Z),
—číslice
—
(0 až 9),
—symboly
—
(< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Pri prehrávaní disku AUDIO CD,
VIDEO CD, zvukového súboru,
videosúboru alebo disku DVD
VIDEO sa stratí stereofónny efekt.
•• Vypnite funkciu stlmenia vokálov
(str. 64).
•• Skontrolujte, či je systém pripojený
správne.
72SK
Zariadenie USB
Pri prenose sa vyskytla chyba.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Informácie
nájdete na webovej lokalite o
kompatibilných zariadeniach
USB (str. 12).
•• Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Pred pripojením si
pozrite informácie o formátovaní
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
•• Vypnite systém a odstráňte
zariadenie USB. Ak má zariadenie
USB vypínač, zariadenie USB po
odstránení zo systému znova
vypnite a zapnite. Potom prenos
vykonajte znova.
•• Ak ste viackrát zopakovali
procesy prenosu a vymazania,
štruktúra súborov v zariadení USB
je fragmentovaná. Informácie
o riešení tohto problému nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
•• Zariadenie USB ste počas prenosu
odpojili alebo vypli. Odstráňte
čiastočne prenesený súbor a
prenos zopakujte znova. Ak sa
problém nevyriešil, zariadenie USB
môže byť poškodené. Informácie
o riešení tohto problému nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno vymazať.
•• Skontrolujte, či nie je zariadenie
USB chránené proti zápisu.
•• Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo
vypli. Vymažte čiastočne
odstránený súbor. Ak sa problém
nevyriešil, zariadenie USB môže
byť poškodené. Informácie
o riešení tohto problému nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
Neprehráva sa zvuk.
•• Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém a znova
pripojte zariadenie USB. Potom
systém zapnite a skontrolujte, či sa
na displeji zobrazilo hlásenie USB.
Zobrazenie hlásenia READING
alebo spustenie prehrávania
trvá dlho.
•• Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
—V zariadení
—
USB je uložených
veľa priečinkov alebo súborov
(str. 11).
Na displeji sa zobrazuje hlásenie
NO FILE.
•• Systém prešiel do režimu
softvérovej aktualizácie a všetky
tlačidlá (okrem ) sú inaktivované.
Ak chcete zrušiť softvérovú
aktualizáciu, stlačte na jednotke
tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
OVER CURRENT.
•• Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu
(USB). Odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) a zariadenie USB
vytiahnite z portu. Skontrolujte, či
so zariadením USB nie sú žiadne
problémy. Ak sa tieto hlásenia
naďalej zobrazujú, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Chybné zobrazenie.
•• Údaje uložené v zariadení USB
sa mohli poškodiť. Preneste ich
znova.
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
—veľké
—
písmená (A až Z),
—číslice
—
(0 až 9),
—symboly
—
(< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom _.
Zariadenie USB sa nerozpozná.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Informácie nájdete na webovej
lokalite o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 12).
Ďalšie informácie
Zvuk je zašumený, trhaný alebo
skreslený.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Informácie
nájdete na webovej lokalite o
kompatibilných zariadeniach USB
(str. 12).
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Šum obsahujú už samotné
hudobné údaje, prípadne je zvuk
skreslený. Šum sa mohol pridať
počas prenosu. Odstráňte súbor a
skúste prenos zopakovať.
•• Pri kódovaní zvukového súboru
bola použitá nízka bitová rýchlosť.
Odošlite do zariadenia USB
zvukový súbor s vyššou bitovou
rýchlosťou.
—Štruktúra
—
súborov je veľmi
zložitá.
—Pamäťová
—
kapacita je nadmerne
veľká.
—Interná
—
pamäť je
fragmentovaná.
73SK
•• Zariadenie USB nefunguje
správne. Informácie o riešení
tohto problému nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu USB.
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Informácie nájdete na webovej
lokalite o kompatibilných
zariadeniach USB (str. 12).
Prehrávanie sa nespustí od prvého
súboru.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 34).
Nemožno prehrávať súbory.
•• Skontrolujte, či ste vybrali pred
prehrávaním správny režim médií.
•• Zariadenia USB naformátované
pomocou iných systémov súborov
než FAT16 alebo FAT32 nie sú
podporované.*
•• Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať
možno len súbory uložené v prvej
oblasti.
* Tento systém podporuje systémy
FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia
USB nemusia podporovať všetky tieto
systémy FAT. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k jednotlivým zariadeniam USB,
prípadne sa obráťte na ich výrobcu.
Obraz
Nie je žiadny obraz.
•• Skontrolujte, či je systém
bezpečne pripojený.
•• Ak je videokábel alebo kábel HDMI
poškodený, vymeňte ho za nový.
•• Skontrolujte, či ste pripojili jednotku
k vstupnému konektoru HDMI alebo
ku konektoru obrazového vstupu
televízora (str. 25).
74SK
•• Uistite sa, že ste zapli televízor a
správne ho ovládate.
•• Uistite sa, že ste vybrali vstup
podľa pripojenia k televízoru,
aby ste mohli sledovať obraz zo
systému.
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Uistite
sa, že ste nastavili systém farieb
správne a podľa systému farieb
svojho televízora.
Na obraze sa objavuje šum.
•• Disk utrite dočista (str. 81).
•• Ak videosignál zo systému musí
ísť do televízora cez videorekordér,
kvalitu obrazu môže ovplyvňovať
signál ochrany pred kopírovaním,
ktorý sa používa pri niektorých
programoch na diskoch DVD VIDEO.
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko) Pri
prehrávaní disku VIDEO CD
nahratého v odlišnom systéme
farieb, než je nastavený pre
systém, môže byť obraz skreslený
(str. 28, 38).
•• (Okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Nastavte systém farieb podľa
televízora (str. 28, 38).
Pomer strán televíznej obrazovky
nemožno zmeniť.
•• Pomer strán je pevne určený na
disku DVD VIDEO a vo videosúbore.
•• V závislosti od televízora možno
pomer strán nebudete môcť
zmeniť.
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej
stopy.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané zvukové
stopy vo viacerých jazykoch.
•• Disk DVD VIDEO bráni v zmene
jazyka zvukovej stopy.
Nemožno zmeniť jazyk titulkov.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané titulky vo
viacerých jazykoch.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje
zmeniť titulky.
Zariadenie BLUETOOTH nedokáže
systém vyhľadať alebo sa na displeji
zobrazuje hlásenie „RF OFF“.
•• Signál BLUETOOTH/Wi-Fi nastavte
na možnosť WIFI OFF alebo RF ON
(str. 68).
Titulky nemožno vypnúť.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje
vypnúť titulky.
Pripojenie nie je možné.
•• Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste
sa pokúsili pripojiť, nepodporuje
profil A2DP a nedá sa pripojiť
k systému.
•• V zariadení BLUETOOTH aktivujte
funkciu BLUETOOTH.
•• Vytvorte pripojenie zo zariadenia
BLUETOOTH.
•• Informácie o registrácii párovania
sa vymazali. Znova vykonajte
operáciu párovania.
Uhly kamery nemožno zmeniť.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú zaznamenané viaceré uhly.
•• Disk DVD VIDEO neumožňuje
zmeniť uhol.
Tuner*
Počuť výrazný šum, hluk alebo
nemožno prijímať stanice.
•• Zapojte správne anténu.
•• Zmenou umiestnenia a
smerovania antény skúste
dosiahnuť dobrý príjem.
•• Vypnite elektrické zariadenia v
blízkosti.
* Rádio nemusí byť možné prijímať
v závislosti od kvality rádiových vĺn
alebo zástavby v danej oblasti.
Zariadenie BLUETOOTH
Zvuk zariadenia BLUETOOTH v
systéme nepočuť.
•• Najprv zvýšte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH a potom ju upravte
pomocou tlačidiel +/–.
Ďalšie informácie
Nemožno vykonať párovanie.
•• Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k systému.
•• Párovanie nemusí byť možné, ak
sa v okolí systému nachádzajú
iné zariadenia BLUETOOTH.
V takom prípade vypnite ostatné
zariadenia BLUETOOTH.
•• Pri výbere názvu systému (tohto
systému) v zariadení BLUETOOTH
zadajte správny prístupový kód.
Zvuk vynecháva alebo sa mení,
prípadne sa stráca pripojenie.
•• Systém a zariadenie BLUETOOTH sa
nachádzajú príliš ďaleko od seba.
•• Ak sa medzi systémom
a zariadením BLUETOOTH
nachádzajú prekážky, odstráňte
ich alebo sa im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie, ako
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
75SK
Počuť výrazný šum, hluk alebo
skreslený zvuk.
•• Ak sa medzi systémom
a zariadením BLUETOOTH
nachádzajú prekážky, odstráňte
ich alebo sa im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie, ako
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
•• Znížte hlasitosť pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
Pripojenie k sieti
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
(Ďalšie vybavenie v sieti nemôže
systém nájsť alebo rozpoznať.)
•• Skontrolujte, či na displeji svieti
indikátor .
•• Keď je systém zapnutý v prostredí
komunikácie bez smerovača, trvá
mu približne 2 minúty, kým získa
adresu IP.
•• Ak používate pevnú adresu IP, tú
istú adresu IP môže používať aj iné
vybavenie. Použite inú adresu IP.
Systém sa nemôže pripojiť k sieti
prostredníctvom pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN.
•• Ak je sieťový (LAN) kábel pripojený
k systému, systém automaticky
vytvorí pripojenie ku káblovej sieti
LAN. Ak chcete použiť pripojenie
k bezdrôtovej sieti LAN, nepripájajte
sieťový (LAN) kábel k systému.
•• Skontrolujte nastavenia smerovača
alebo prístupového bodu bezdrôtovej
siete LAN. Ak je režim utajenia
identifikátora SSID v prístupovom
bode nastavený na „On“, nastavte ho
na „Off“. Podrobnejšie informácie o
nastaveniach prístupového bodu pre
bezdrôtový smerovač nájdete v návode
na použitie prístupového bodu.
76SK
•• Signál BLUETOOTH/Wi-Fi nastavte
na „RF ON“ (str. 68).
Systém sa nemôže pripojiť k sieti
pomocou nastavenia WPS.
•• Po vyhľadaní prístupového bodu
pomocou funkcie vyhľadávania
prístupových bodov nastavte sieť.
•• Ak je prístupový bod nastavený
na používanie protokolu WEP,
nemôžete sa pripojiť k sieti
používajúcej štandard WPS.
•• Aktualizujte firmvér smerovača
alebo prístupového bodu
bezdrôtovej siete LAN na
najnovšiu verziu.
Hudobné služby
Systém nemožno pripojiť
k hudobným službám.
•• Skontrolujte, či je zapnutý
smerovač alebo prístupový bod
bezdrôtovej siete LAN.
•• Skontrolujte, či na displeji
svieti indikátor . Ak nesvieti,
znova nastavte bezdrôtovú sieť.
Podrobné informácie nájdete v
úvodnej príručke k sieti Wi-Fi.
•• Ak je systém pripojený k bezdrôtovej
sieti, presuňte smerovač alebo
prístupový bod bezdrôtovej
siete LAN a systém bližšie k sebe
a vykonajte nastavenie znova.
•• V závislosti od jednotlivých
poskytovateľov môže byť povolené
iba jedno pripojenie k internetu.
•• Keď po krátkom výpadku napájania
zapnete mobilný telefón (zariadenie
Android, Xperia, iPhone alebo
iPod touch), pokúste sa reštartovať
aplikáciu SongPal.
Home Network
Ovládač (ovládacie zariadenie)
nemôže nájsť tento systém.
(Ovládač nemôže prehľadávať
obsah systému.)
•• Skontrolujte, či je ovládač
pripojený k domácej sieti.
•• Ovládanie rozosielania
v prístupovom bode je zapnuté.
Hudba sa spustila automaticky.
•• Systém môže byť ovládaný iným
zariadením. Ak chcete takéto
ovládanie zablokovať, vypnite
pohotovostný režim prepojenia
BLUETOOTH/siete (str. 68).
Ladenie alebo prehrávanie
nemožno spustiť.
•• Skontrolujte, či sa nepoužíva
nesprávny zvukový súbor alebo
či nebol zo servera odstránený.
Pozrite si návod na použitie
servera.
súbor v zvukovom formáte, ktorý
systém nepodporuje. Pozrite si
informácie o formáte zvuku na
serveri.
•• Vypnite ovládanie rozosielania
v smerovači alebo prístupovom
bode bezdrôtovej siete LAN. Ak
je zapnuté, môže trvať niekoľko
minút, kým sa prehrá zvuk.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie smerovača
alebo prístupového bodu
bezdrôtovej siete LAN.
•• Server nepovoľuje prístup zo
systému. Ak chcete prístup
zo systému povoliť, zmeňte
nastavenia servera. Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie servera.
Ovládanie gestami
Funkcia ovládania gestami sa
nedá aktivovať.
•• Opakovane sa dotýkajte tlačidla
GESTURE ON/OFF, kým sa
nerozsvieti indikátor GESTURE
CONTROL.
•• Skontrolujte, či nie je aktivovaná
funkcia detskej zámky (str. 67).
Funkcia ovládania gestami
nefunguje správne.
•• Keď robíte pohyb rukou, pohybujte
ňou bližšie pri snímači GESTURE
CONTROL (str. 53).
•• Vykonajte tento pohyb pomalšie.
•• Skôr ako začnete používať gestá,
vyberte správny režim (PLAYBACK,
DJ, SAMPLER alebo KARAOKE)
(str. 54, 55).
•• K sieťovému napájaciemu káblu
namontujte filter proti šumu (nie
je súčasť dodávky).
•• Vypnite elektrické vybavenie
nachádzajúce sa v blízkosti.
Ďalšie informácie
Zvuk je prerušovaný.
•• Server DLNA je preťažený.
Ukončite všetky spustené
aplikácie.
•• Bezdrôtový signál je rušený.
Vypnite ostatné zariadenia,
napríklad mikrovlnnú rúru.
•• Komunikačná rýchlosť bezdrôtovej
siete LAN sa pre smerovače alebo
prístupové body bezdrôtovej siete
LAN kompatibilné so štandardom
IEEE802.11n môže znížiť, ak je
metóda zabezpečenia nastavená
na WEP, WPA alebo WPA2-PSK
(TKIP). Ak sa rýchlosť zníži, zmeňte
metódu zabezpečenia na možnosť
WPA alebo WPA2-PSK (AES).
Schéma šifrovania (zabezpečenia)
sa pri jednotlivých zariadeniach
líši. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie smerovača
alebo prístupového bodu.
•• Server sa pokúša prehrať zvukový
77SK
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
•• Stlačte tlačidlo DVD SETUP a potom
nastavte [HDMI SETUP] – [CONTROL
FOR HDMI] na [ON] (str. 40).
Televízor musí podporovať funkciu
Control for HDMI (str. 58).
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k
televízoru.
•• Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
•• Ak sa zvuk predtým reprodukoval
z reproduktorov televízora, systém
sa nezapne, ani keď zapnete
televízor.
Systém sa pri vypnutí televízora
vypne.
•• Skontrolujte nastavenie položky
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] (str. 40). Keď je položka
[STANDBY LINKED TO TV] nastavená
na možnosť [ON], systém sa pri
vypnutí televízora automaticky
vypne bez ohľadu na vstup.
78SK
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
•• Skontrolujte nastavenie
položky [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] (str. 40).
Ak chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky
bez ohľadu na vstup, nastavte
položku [STANDBY LINKED TO TV]
na možnosť [ON]. Televízor musí
podporovať funkciu Control
for HDMI (str. 58). Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
•• Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI alebo zvukového kábla, ktorý
je pripojený k systému a k televízoru (str. 25).
•• Keď je váš televízor kompatibilný
s funkciou spätného zvukového
kanála (ARC), skontrolujte, či je
systém pripojený k vstupnému
konektoru HDMI IN kompatibilnému
s funkciou ARC na televízore
(str. 25). Ak zvuk stále
nepočuť alebo je prerušovaný,
pripojte zvukový kábel (nie
je súčasť dodávky) a stlačte
tlačidlo DVD SETUP. Následne
nastavte položku [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
možnosť [OFF] (str. 40).
•• Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel
(spätný zvukový kanál), zvuk
televízora sa nebude reprodukovať
zo systému ani vtedy, keď je
systém zapojený do konektora
HDMI IN na televízore. Ak chcete
zvuk z televízora reprodukovať
prostredníctvom systému, prepojte
ich zvukovým káblom (str. 26).
•• Vstup systému prepnite na „TV“
(str. 26).
•• Zvýšte na systéme hlasitosť.
•• Podľa toho, v akom poradí pripájate
televízor a systém, zvuk systému sa
môže stlmiť a na displeji systému sa
môže rozsvietiť hlásenie „MUTING“.
Ak k tomu dôjde, najprv zapnite
televízor a až potom systém.
•• Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
Zvuk sa reprodukuje zo systému aj
televízora.
•• Stlmte zvuk systému alebo
televízora.
•• Prepnite výstup reproduktora
na televízore na reproduktor
televízora alebo zvukový systém.
Funkcia Control for HDMI riadne
nefunguje
•• Skontrolujte prepojenie so
systémom (str. 21).
•• Zapnite funkciu Control for HDMI
v televízore. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
•• Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
•• Skontrolujte, či televízor pripojený
k systému podporuje funkciu
Control for HDMI.
•• Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control
for HDMI, je štandardom HDMI CEC
obmedzený nasledovne:
——nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
atď.): maximálne 3 zariadenia,
——prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray, DVD atď.):
maximálne 3 zariadenia (tento
systém využíva jedno z nich),
—zariadenia
—
s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
4 zariadenia,
——zvukový systém (prijímač/
slúchadlá): maximálne 1 zariadenie
(ktoré využíva tento systém).
Nemožno aktivovať funkciu Party
Chain.
•• Skontrolujte pripojenia (str. 61).
•• Skontrolujte, či sú zvukové káble
pripojené správne.
Funkcia Party Chain nefunguje
správne.
•• Vypnite systém. Potom systém
znova zapnite, aby sa aktivovala
funkcia Party Chain.
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
1 Odpojte sieťový napájací kábel a
potom ho znova zapojte.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku SYSTEM
a potom stlačte tlačidlo .
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku RESET
a potom stlačte tlačidlo .
6 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku YES
a potom stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie RESET.
Po dokončení obnovenia nastavení sa
systém automaticky reštartuje.
Stlačením tlačidla  zapnite systém.
Obnovia sa výrobné hodnoty všetkých
nastavení nakonfigurovaných
používateľom, napríklad predvolené
rozhlasové stanice a časovač
automatického vypnutia.
Obnovenie nastavení ponuky
nastavení na predvolené hodnoty
Nastavenia ponuky nastavení
(okrem nastavení funkcie
[PARENTAL CONTROL]) je možné
obnoviť na predvolené hodnoty.
1 Stlačte tlačidlo DVD SETUP.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
Ďalšie informácie
Party Chain
Obnovenie výrobných
nastavení systému
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/
vyberte položku [SYSTEM SETUP]
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [RESET]
a stlačte tlačidlo .
79SK
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte položku [ÁNO]
a stlačte tlačidlo .
Dokončenie trvá niekoľko sekúnd.
Pri obnove systému nestláčajte
tlačidlo .
Funkcia autodiagnostického
testu
Ak sa na televíznej obrazovke
alebo na displeji zobrazia
písmená alebo čísla
Keď je aktivovaná funkcia
autodiagnostiky slúžiaca na
zamedzenie poruche systému,
zobrazí sa servisné číslo. Servisné
číslo pozostáva z písmena a číslic
(napr. C 13 50). V nasledujúcej
tabuľke sú uvedené informácie
o príčinách a nápravných krokoch.
Prvé 3 znaky Príčina alebo opravná
servisného činnosť
čísla
C 13
Tento disk je znečistený.
•• Vyčistite disk jemnou
handričkou (str. 81).
C 31
Disk je nesprávne
vložený.
•• Systém vypnite a potom
ho znova zapnite.
Následne znova správne
vložte disk.
E XX
(XX
zastupuje
číslo)
Systém aktivoval funkciu
autodiagnostického testu
s cieľom zabrániť
poruche.
•• Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované
servisné stredisko
spoločnosti Sony a uveďte
päťmiestne servisné číslo.
Príklad: E 61 10
80SK
Hlásenia
Počas prevádzky sa na displeji môže
zobraziť alebo blikať niektoré z
nasledujúcich hlásení.
CANNOT PLAY
•• Bol vložený disk, ktorý nemožno
prehrať.
•• Bol vložený disk DVD VIDEO s
nepodporovaným kódom oblasti.
DATA ERROR
•• Súbor je vytvorený
v nepodporovanom formáte.
•• Prípony súboru nezodpovedajú
formátu súboru.
DEVICE ERROR
Zariadenie USB sa nerozpoznalo
alebo je pripojené neznáme
zariadenie.
DEVICE FULL
Pamäť zariadenia USB je plná.
ERASE ERROR
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov v zariadení USB
zlyhalo.
FATAL ERROR
Počas prenosu alebo vymazávania
bolo odpojené zariadenie USB a
mohlo sa poškodiť.
FOLDER FULL
Nie je možné vykonať prenos do
zariadenia USB, pretože sa dosiahol
maximálny počet priečinkov.
GUEST
Systém sa stal hosťom večierka,
keďže hostiteľ večierka aktivoval
funkciu Party Chain.
GROUP
Systém sa stal súčasťou reťaze
funkcie Wireless Party Chain
aktivovanej hostiteľom funkcie
Wireless Party Chain.
HOST
Systém aktivoval funkciu Party Chain
a stal sa hostiteľom večierka.
REC ERROR
Prenos sa nezačal, zastal v priebehu
alebo sa inak nemohol vykonať.
M-ROOM
Systém aktivoval funkciu Wireless
Party Chain a stal sa hostiteľom
funkcie Wireless Party Chain.
TRACK FULL
Nie je možné vykonať prenos do
zariadenia USB, pretože sa dosiahol
maximálny počet súborov.
NoDEVICE
Nie je pripojené žiadne zariadenie
USB alebo
je pripojené nepodporované
zariadenie.
NO DISC
V prehrávači nie je vložený disk.
NO MUSIC
Na zdroji prehrávania sa
nenachádzajú žiadne podporované
zvukové súbory.
NO SUPPORT
Pripojili ste nepodporované
zariadenie USB alebo je zariadenie
USB pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB.
NO VIDEO
Na zdroji prehrávania sa nenachádzajú
žiadne podporované videosúbory.
OVER CURRENT
Zistil sa nadprúd z portu
Pri prenášaní jednotky
Aby sa nepoškodil diskový
mechanizmus, pred prenášaním
jednotky vykonajte nasledujúci
postup.
Túto operáciu vykonajte pomocou
tlačidiel na dotykovom paneli jednotky.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Opakovaným dotykom tlačidla
FUNCTION vyberte položku DVD/
CD.
3 Vyberte disk.
Dotykom tlačidla  otvorte a
zatvorte zásobník diskov.
Počkajte, kým sa na displeji zobrazí
hlásenie NO DISC.
4 Odpojte sieťový napájací kábel.
(USB).
PROTECT
Zariadenie USB je chránené proti
zápisu.
PUSH STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu,
ktorú možno vykonať, len ak je
prehrávanie zastavené.
READING
Systém načítava informácie z disku
alebo zariadenia USB. Niektoré
operácie nie sú dostupné.
Poznámky o diskoch
•• Pred prehrávaním pretrite disk čistiacou
tkaninou, pričom postupujte od stredu
k okrajom.
•• Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné
čistiace prostriedky alebo antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
•• Disky nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani zdrojom tepla,
napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom
slnečnom svetle.
Ďalšie informácie
NOT USE
Pokúsili ste sa vykonať špecifickú
operáciu v situácii, v ktorej je táto
operácia zakázaná.
Bezpečnostné
upozornenia
81SK
Bezpečnosť
Systém reproduktorov
•• Ak jednotku plánujete dlhšie
Zabudovaný systém reproduktorov nie
je magneticky tienený, a preto sa obraz
na televízoroch v jeho blízkosti môže
magneticky zdeformovať. V takom
prípade vypnite televízor, počkajte 15 až
30 minút a znova ho zapnite. Ak nedôjde
k zlepšeniu, premiestnite systém ďalej od
televízora.
nepoužívať, úplne odpojte sieťový
napájací kábel od nástennej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní systému
vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy
neťahajte za samotný kábel.
•• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať kvalifikovaným
personálom.
•• Výmenu sieťového napájacieho kábla
smie vykonať len oprávnená osoba v
autorizovanom servise.
Umiestnenie
•• Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie
vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému svetlu
alebo jasnému svetlu.
•• Pri umiestňovaní systému na
špeciálne upravené povrchy (napríklad
voskované, olejované alebo leštené)
buďte opatrní, pretože môže dôjsť
k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu týchto
povrchov.
•• Ak je systém prinesený priamo z
chladného na teplé miesto alebo je
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovke vo vnútri jednotky sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť
poruchu systému. V takom prípade
vyberte disk a nechajte systém zapnutý
asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
•• Nárast teploty v jednotke počas
prevádzky je normálny a nemusíte sa
preň znepokojovať.
•• Nedotýkajte sa krytu, ak sa jednotka
používala pri vysokej hlasitosti, pretože
kryt môže byť horúci.
•• Neblokujte ventilačné otvory.
82SK
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Ak zastavený
videoobraz alebo obraz ponuky na
obrazovke necháte na televízore
zobrazený dlhší čas prostredníctvom
systému, hrozí trvalé poškodenie
televíznej obrazovky. Tento problém
hrozí najmä projekčným televízorom.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Poznámky k aktualizácii
Tento systém vám umožňuje aktualizovať
softvér automaticky pri pripojení k internetu
cez káblovú alebo bezdrôtovú sieť.
Aktualizácia systému poskytuje nové
funkcie a umožňuje pohodlnejšie
a bezpečnejšie používanie systému.
Ak softvér nechcete aktualizovať automaticky,
môžete túto funkciu vypnúť prostredníctvom
aplikácie SongPal nainštalovanej v smartfóne
alebo iPhone. V niektorých prípadoch,
napríklad kvôli bezpečnosti, môže systém
aktualizovať softvér automaticky, aj keď je táto
funkcia vypnutá.
Keď je táto funkcia vypnutá, softvér
môžete aktualizovať aj pomocou ponuky
nastavení. Podrobnejšie informácie
nájdete v časti Aktualizácia softvéru
(str. 69).
Počas aktualizácie softvéru sa systém
nesmie používať.
Odopretie záruk na služby, ktoré
ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa
môžu zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť
bez predchádzajúceho upozornenia.
V takýchto situáciách spoločnosť Sony
nenesie žiadnu zodpovednosť.
Komunikácia cez BLUETOOTH
•• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať
Ďalšie informácie
do vzdialenosti približne 10 metrov od
seba (vzdialenosť bez prekážok). Efektívny
komunikačný rozsah sa môže skrátiť pri
nasledujúcich podmienkach:
ˋˋ keď sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
ˋˋ umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
ˋˋ v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
ˋˋ na miestach, kde sa vytvárajú iné
elektromagnetické vlny.
•• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie
bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g/n)
používajú rovnaké frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so
schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. To môže
mať za následok nižšie rýchlosti prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
ˋˋ Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
ˋˋ Vypnite napájanie zariadenia
s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN,
keď používate zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti 10 metrov.
ˋˋ Používajte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
•• Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých zdravotníckych pomôcok.
Keďže toto rušenie môže spôsobiť
poruchu zariadenia, vždy vypnite
napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
ˋˋ v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny;
ˋˋ v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
•• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám BLUETOOTH na zaistenie
bezpečného pripojenia počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však
nemusí byť dostatočné v závislosti od
obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
•• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúcu z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
•• Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako táto jednotka.
•• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Avšak aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať
za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
•• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, od prostredia
komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo výpadok zvuku.
83SK
Poznámky k licencii
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
spoločnosť Sony používa na základe
licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom
autorských práv. Na základe požiadavky
vlastníka autorských práv na tento softvér
sme povinní oznámiť zákazníkom obsah
tejto zmluvy.
Na nasledujúcej adrese URL sa môžete
oboznámiť s obsahom licencie.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/
Softvér sa však môže aktualizovať na
účely stabilnejšej prevádzky a podobne
aj v prípade, ak túto funkciu vypnete. Aj
keď túto funkciu vypnete, softvér môžete
naďalej aktualizovať manuálne.
Podrobnosti o nastavení a ovládaní
nájdete v elektronickej príručke.
Počas aktualizácie sa systém nemusí dať
ovládať.
Odopretie záruk na služby, ktoré
ponúkajú tretie strany
Služby ponúkané tretími str.mi sa môžu
zmeniť, prerušiť alebo ukončiť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Sony v takýchto situáciách
nenesie žiadnu zodpovednosť.
Oznámenie o softvéri podliehajúcom
licencii GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
podlieha nasledujúcej licencii GNU
General Public License (ďalej len „GPL“)
alebo GNU Lesser General Public License
(ďalej len „LGPL“). Tieto ustanovujú právo
zákazníka na získanie, úpravu a ďalšiu
distribúciu zdrojového kódu uvedeného
softvéru v súlade s podmienkami
uvedenými v licencii GPL alebo LGPL.
Zdrojový kód vyššie uvedeného softvéru
je dostupný na internete.
Ak ho chcete prevziať, prejdite na
nasledujúcu adresu URL a vyberte názov
modelu MHC-V90DW.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani
reagovať na prípadné otázky týkajúce sa
obsahu tohto zdrojového kódu.
Poznámky k aktualizácii
84SK
Ak je systém pripojený na internet
pomocou káblovej siete alebo siete Wi-Fi,
môže automaticky aktualizovať softvér na
najnovšiu verziu.
Aktualizáciou softvéru sa pridávajú
nové funkcie umožňujúce pohodlnejšie
a stabilnejšie používanie.
Ak nechcete softvér aktualizovať
automaticky, môžete túto funkciu vypnúť
prostredníctvom aplikácie SongPal
nainštalovanej v smartfóne alebo
zariadení iPhone.
Informácie o verzii softvéru
Toto rádiové zariadenie je určené na
používanie so schválenými verziami
softvéru, ktoré sú uvedené vo vyhlásení
o zhode EÚ. Softvér uložený v tomto
rádiovom zariadení preukázateľne spĺňa
kľúčové požiadavky smernice 2014/53/
EÚ.
Verzia softvéru: SYS _._ _
Verziu softvéru môžete skontrolovať
stlačením tlačidla OPTIONS na diaľkovom
ovládaní.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný
systém a stlačte tlačidlo .
3 Vyberte položku VERSION
a stlačte tlačidlo
Na displeji sa zobrazí
hlásenie SYS _._ _.
.
Technické parametre
Jednotka satelitu (systém
reproduktorov SS-V90DW)
Systém reproduktorov:
Výškový reproduktor +
strednopásmový reproduktor
Jednotka reproduktora:
Reproduktor na prenos vysokých
tónov: 50 mm × 4, kužeľovitý typ
Stredový reproduktor:
130 mm × 4, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia:
8 ohmov
Jednotka hlbokotónového
reproduktora (DVD prijímač
SA-V90DW)
Systém reproduktorov:
Hlbokotónový reproduktor, Bass
Reflex
Jednotka reproduktora:
250 mm × 2, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia:
8 ohmov
Vstupy
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm
VIDEO OUT:
Max. úroveň výstupu 1 Vš-š,
nevyvážená, synchronizovaná
negatívna záťažová impedancia
75 ohmov
HDMI OUT (TV):
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový lineárny PCM
(maximálne 48 kHz), Dolby Digital
Rozhranie HDMI
Konektor:
Typ A (19-kolíkový)
Prehrávač diskov
Systém:
Systém na prehrávanie
kompaktných diskov a
digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*: menej
ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od
povrchu objektívu na bloku
optickej prenosky s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:
20 Hz – 20 kHz
Formát systému farieb obrazu:
Model pre Latinskú Ameriku:
NTSC
Ostatné modely:
NTSC a PAL
Rozhranie USB
Podporované zariadenie USB:
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd:
1 A
Port (USB):
Type A
Ďalšie informácie
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Napätie 2 V, impedancia
47 kiloohmov
TV (ARC):
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový signál vo formáte
Linear PCM
MIC1:
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov
MIC2/GUITAR:
Citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov (Keď je režim gitary
vypnutý.)
Citlivosť 200 mV, impedancia
1 megaohmov (Keď je režim gitary
zapnutý.)
Výstupy
85SK
Ladenie v pásme FM
Sieť
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM
Anténa:
Drôtová anténa FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz (v 50 kHz
prírastkoch)
Ethernetová sieť LAN
100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Kompatibilné štandardy:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Zabezpečenie:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Prevádzková frekvencia:
2 400 – 2 483,5 MHz/
5 150 – 5 250 MHz/
5 250 – 5 350 MHz/
5 470 – 5 725 MHz
Maximálny výstupný výkon:
< 20,0 dBm
Prevádzková frekvencia:
5 725 – 5 850 MHz
Maximálny výstupný výkon:
< 13,9 dBm
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandardnej
verzie 4.2
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH,
energetická trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah:
Približne 30 m*1 pri priamej
viditeľnosti
Prevádzková frekvencia:
2 400 – 2 483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon:
< 20,0 dBm
Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť
v závislosti od takých faktorov, ako
sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej
rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu,
výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a pod.
2
* Štandardné profily BLUETOOTH
signalizujú účel BLUETOOTH
komunikácie medzi zariadeniami.
86SK
NFC
Prevádzková frekvencia:
13,56 MHz
Maximálny výstupný výkon:
< 60 dBμA/m pri 10 m
Podporované formáty zvuku
Podporovaná bitová rýchlosť
a vzorkovacie frekvencie:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 kb/s – 320 kb/s (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 kHz, 16 kb/s –
320 kb/s (CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 bitov)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
DSD (DSF/DFF):
2,8 MHz (1 bit)
Podporované formáty videa
Požiadavky na napájanie:
120 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie:
320 W
Spotreba energie
(v režime úspory energie):
0,5 W (Keď „NW STBY“ je
nastavené na „OFF“ a [CONTROL
FOR HDMI] je nastavené na [OFF].)
3 W* (Keď „NW STBY“ je nastavené
na „ON“ a [CONTROL FOR HDMI]
je nastavené na [ON].)
Rozmery (Š/V/H) (približne):
Zostavená jednotka:
532 mm × 1,706 mm × 494 mm
Jednotka satelitu:
429 mm × 830 mm × 344 mm
Jednotka hlbokotónového
reproduktora:
532 mm × 1,080 mm × 494 mm
Hmotnosť (približne):
Zostavená jednotka:
50,5 kg
Jednotka satelitu:
13,5 kg
Jednotka hlbokotónového
reproduktora:
37 kg
* Ak nie je žiadne pripojenie HDMI a
položka „NW STBY“ je nastavená na
„OFF“, spotreba energie systému bude
menšia než 0,5 W.
Dizajn a špecifikácie podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
Ďalšie informácie
Xvid:
obrazový kodek: Xvid video
Bitová rýchlosť: 4,854 Mb/s (MAX)
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s
(okrem modelu pre Latinskú
Ameriku)
zvukový kodek: MP3
MPEG4:
Formát súborov: Formát
súborov MP4
obrazový kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nie je kompatibilný.)
Bitová rýchlosť: 4 Mb/s
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem
modelu pre Latinskú Ameriku)
zvukový kodek: AAC-LC
(HE-AAC nie je kompatibilný.)
DRM: Nie je kompatibilný
Všeobecné informácie
87SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639:1988 (E/F).
88SK
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afarčina
1186
Škótska galčina 1350
Kód
Malajálamčina
1513
Siswati
1028
Abcházčina
1194
Gaelština
1352
Mongolčina
1514
Sesotho
1032
Afrikánčina
1196
Guarani
1353
Moldavčina
1515
Sudánčina
1039
Amharčina
1203
Gudžarátčina
1356
Maráthčina
1516
Švédčina
1044
Arabčina
1209
Hausa
1357
Malajčina
1517
Swahilčina
1045
Ásamčina
1217
Hindčina
1358
Maltčina
1521
Tamilčina
1051
Ajmarčina
1226
Chorvátčina
1363
Barmčina
1525
Telugčina
1052
Azerbajdžančina 1229
Maďarčina
1365
Nauruština
1527
Tadžičtina
1053
Baškirčina
1233
Arménčina
1369
Nepálčna
1528
Thajčina
1057
Bieloruština
1235
Interlingua
1376
Holandčina
1529
Tigriňa
1059
Bulharčina
1239
Interlingue
1379
Nórčina
1531
Turkménčina
1060
Biharčina
1245
Inupiaq
1393
Okcitánčina
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonézčina
1403
Oromština (afan)
1534
Tswančina
1066
Bengálčina;
bangla
1253
Islandčina
1408
Oriya
1535
Tongčina
1067
Tibetčina
1254
Taliančina
1417
Pandžábčina
1538
Turečtina
1070
Bretónčina
1257
Hebrejčina
1428
Poľština
1539
Tsonga
1079
Katalánčina
1261
Japončina
1435
Paštčina
1540
Tatárčina
1093
Korzičtina
1269
Jidiš
1436
Portugalčina
1543
Twi
1097
Čeština
1283
Jávančina
1463
Kečuánčina
1557
Ukrajinčina
1103
Velština
1287
Gruzínčina
1481
Rétorománčina
1564
Urdčina
1105
Dánčina
1297
Kazaština
1482
Kirundi
1572
Uzbečtina
1109
Nemčina
1298
Grónčina
1483
Rumunčina
1581
Vietnamčina
1130
Balúčtina
1299
Kmérčina
1489
Ruština
1587
Volapük
1142
Gréčtina
1 300
Kannadčina
1491
Rwandčina
1613
Wolof
1144
Angličtina
1301
Kórejčina
1495
Sanskrit
1632
Xhoština
1145
Esperanto
1305
Kašmírčina
1498
Sindhčina
1665
Jorubčina
1149
Španielčina
1307
Kurdčina
1501
Sangho
1684
Čínština
1150
Estónčina
1311
Kirgizština
1502
Srbochorvátčina
1697
Zuluština
1151
Baskičtina
1313
Latinčina
1503
Sinhálčina
1703
Neurčené
1157
Perština
1326
Lingalčina
1505
Slovenčina
1165
Fínčina
1327
Laoština
1506
Slovinčina
1166
Fidžiština
1332
Litovčina
1507
Samojčina
1171
Faerčina
1334
Lotyština
1508
Šona
1174
Francúzština
1345
Malgaština
1509
Somálčina
1181
Frízština
1347
Maorština
1511
Albánčina
1183
Írčina
1349
Macedónčina
1512
Srbčina
Zoznam kódov oblastí na rodičovskú ochranu
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
Argentína
2165
Fínsko
2362
Mexiko
2149
Španielsko
2047
Austrália
2174
Francúzsko
2376
Holandsko
2499
Švédsko
2046
Rakúsko
2109
Nemecko
2390
Nový Zéland
2086
Švajčiarsko
2057
Belgicko
2248
India
2379
Nórsko
2528
Thajsko
2070
Brazília
2238
Indonézia
2427
Pakistan
2184
Spojené kráľovstvo
2079
Kanada
2254
Taliansko
2424
Filipíny
2090
Čile
2276
Japonsko
2436
Portugalsko
2092
Čína
2304
Kórea
2489
Rusko
2115
Dánsko
2363
Malajzia
2501
Singapur
Ďalšie informácie
89SK
©2017 Sony Corporation
4-694-841-34(1)
Download PDF

advertising