Kućni audio sustav
Domači zvočni sistem
Kućni audio-sistem
MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D
Upute za upotrebu
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljenim svijećama).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i na njega
ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje,
ukopčajte ga u lako dostupnu strujnu
utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno
funkcioniranje jedinice, odmah
iskopčajte glavni utikač iz strujne
utičnice.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Ne izlažite baterije ili uređaje s
ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini kao što su sunčeva svjetlost i
vatra.
Jedinica nije isključena iz električne
mreže ako je ukopčana u strujnu
utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode s CE oznakom
Oznaka CE valjana je isključivo u
državama u kojima je zakonski
propisana, prvenstveno u državama
članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora).
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata s ovim
proizvodom povećava opasnost od
ozljede očiju.
2HR
Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI
proizvod KLASE 1 prema normi IEC
60825-1:2007. Ova oznaka nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani jedinice.
Za korisnike u Europi
Odlaganje iskorištenih baterija
te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u
kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za olovo (Pb) dodan je
ako baterija sadrži više od 0,004 %
olova. Pravilnim odlaganjem takvih
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
prirodnih resursa. Kada zbog sigurnosti,
performansi ili integriteta podataka
mora biti ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani
serviser. Kako biste osigurali pravilno
postupanje s baterijom te električnom i
elektroničkom opremom, proizvode po
isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Informacije o svim ostalim baterijama
potražite u dijelu o sigurnom uklanjanju
baterije iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne
službe za odlaganje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije odnose
se samo na opremu koja se
prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka
Sony Corporation ili je proizveden
u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti i uvozniku za EU ili upiti povezani
sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju
se ovlaštenom zastupniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Samo za MHC-M60D:
Ovime Sony Corporation izjavljuje da
je ova oprema u skladu s Direktivom
2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova je radijska oprema namijenjena
upotrebi s odobrenom verzijom
odnosno odobrenim verzijama
softvera navedenim u EU-ovoj izjavi o
sukladnosti. Softver radijske opreme
provjeren je u skladu s temeljnim
zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verzija softvera: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Možete provjeriti verziju softvera
pritiskom gumba OPTIONS, a zatim
odaberite „SYSTEM” – „VERSION”
pomoću / i .
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u
skladu je s ograničenjima navedenima
u regulativi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Ovaj kućni audio sustav osmišljen je
za upotrebu u sljedeće svrhe:
•• reprodukcija glazbenih/video izvora
na diskovima ili USB uređajima
•• prijenos glazbe na USB uređaje
•• slušanje radijskih stanica
•• slušanje zvuka s TV-a
•• reprodukcija glazbenih izvora na
BLUETOOTH uređajima
•• uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije bežične lančane
zabave Wireless Party Chain.
3HR
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare
električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i
drugim državama
koje imaju sustave
za odvojeno
prikupljanje otpada)
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Obavijest o licencijama i
zaštitnim znakovima
••
zaštitni je znak društva DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i
"CD" zaštitni su znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
•• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti imaju
licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
•• Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
4HR
•• Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica
tvrtke Microsoft.
•• U sustav je ugrađena tehnologija
Dolby* Digital.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostruki D zaštitni su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
•• Ovaj sustav sadrži tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing Administrator, Inc u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
•• Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
•• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane
tvrtke Sony Corporation licencirana.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni
nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Android je zaštitni znak tvrtke
Google LLC.
•• Google Play je zaštitni znak tvrtke
Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama. App Store zaštitni je znak
usluge tvrtke Apple Inc. registriran u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim državama.
•• Oznake "Made for iPod" i "Made for
iPhone" znače da je elektronička
oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje
da oprema zadovoljava standarde
rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte
na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na performanse
bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE
U SKLOPU LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4 VISUAL ZA
OSOBNU I NEKOMERCIJALNU
UPORABU KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U
SKLADU S MPEG-4 VIZUALNIM
STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO")
I/ILI
(ii)DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA KOJI JE KODIRAO
KORISNIK ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/
ILI KOJI JE NABAVIO DOBAVLJAČ
VIDEOSADRŽAJA KOJI JE
LICENCIRAN ZA DOBAVLJANJE
MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA.
O ovom priručniku
•• Upute u ovom priručniku
namijenjene su za modele MHCM80D, MHC-M60D i MHC-M40D.
U ovom priručniku MHC-M80D
služi kao primjer osim ako nije
drugačije navedeno.
•• U ovom se priručniku uglavnom
objašnjavaju radnje putem
daljinskog upravljača, ali iste se
radnje mogu izvoditi i pomoću
gumba na uređaju s istim ili
sličnim nazivima.
•• Ikone poput
navedene
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju vrstu medija koja se
može upotrijebiti s objašnjenim
funkcijama.
•• Neke su ilustracije prikazane kao
konceptualni crteži i mogu se
razlikovati od stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV zaslonu
mogu se razlikovati ovisno o regiji.
•• Zadana postavka je podvučena.
•• Tekst u uglatim zagradama ([--])
prikazuje se na TV zaslonu, a tekst
u navodnicima ("--") na zaslonu
uređaja.
LICENCA SE NE DAJE NITI ĆE
SE PODRAZUMIJEVATI NI ZA
KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE
INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE
O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ I
KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO
I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD
TVRTKE MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštitni znakovi u
vlasništvu su svojih vlasnika.
•• U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i ®.
5HR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Sadržaj kutije.......................... 8
Diskovi ili datoteke koje se
mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju........ 8
Web-mjesta za kompatibilne
uređaje................................... 11
Vodič kroz dijelove
i kontrole................................12
Početak rada
Sigurno priključivanje
sustava...................................17
Deaktiviranje
demonstracije........................21
Umetanje baterija..................21
Određivanje položaja
zvučnika.................................21
Povezivanje TV-a................... 22
Promjena sustava boje......... 24
Izvršavanje brzog
postavljanja.......................... 24
Promjena načina prikaza...... 25
Reprodukcija diska /
USB uređaja
Prije upotrebe USB uređaja....25
Osnovna reprodukcija.......... 25
Drugi postupci za
reprodukc ju.......................... 26
Upotreba načina
reprodukcije.......................... 29
6HR
Ograničavanje reprodukcije
diska (rodit eljski nadzor)...... 30
Prikaz informacija o disku
i USB uređaju..........................31
Upotreba izbornika za
postavljanje.......................... 32
USB prijenos
Prije upotrebe USB uređaja....36
Prijenos glazbe..................... 36
Tuner
Slušanje radija....................... 39
BLUETOOTH veza
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH..........................40
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem...........41
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju............. 42
Povezivanje sustava s više
BLUETOOTH uređaja
(veza s više uređaja).............. 42
Postavljanje BLUETOOTH
audiokodeka......................... 43
Postavljanje BLUETOOTH
stanja pripravnosti................44
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala..............44
Kontroliranje sustava
s pomoću pametnog
telefona ili tableta
(Sony | Music Center)............ 45
Lude zabave s aplikacijom
„Fiestable”.............................46
Postizanje i dijeljenje ranga
partijanera Party People i
osvajanje dodatnih značajki
s kraljem zabave Party King....46
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 47
Podešavanje razine
subwoofera (samo
MHC-M80D).......................... 47
Odabir načina virtualnog
nogometa............................. 47
Deaktivacija gumba na
jedinici (zaključavanje
gumba)................................. 56
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti........................... 56
Ažuriranje softvera............... 57
Dodatne informacije
Otklanjanje poteškoća.......... 57
Mjere opreza......................... 67
Specifikacije.......................... 69
Popis jezičnih kodova........... 72
Stvaranje vlastitog zvučnog
efekta....................................48
Stvaranje atmosfere zabave
(DJ Effect)..............................48
Ostali postupci
Upotreba funkcije Kontrola za
HDMI..................................... 49
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću više
sustava (funkcija Wireless
Party Chain)............................51
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke................................. 53
Upotreba glasovnog vodiča
Voice Guidance..................... 54
Uživanje u zvuku gitare......... 54
Uživanje u glazbi uz rasvjetu
zvučnika i rasvjetu za zabavu
(samo MHC-M80D/MHCM60D)................................... 55
Upotreba mjerača vremena za
automatsko isključivanje...... 56
Upotreba dodatne opreme....56
7HR
Sadržaj kutije
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličine AAA) (2)
•• FM antena (1)
•• Strujni kabel za napajanje (mrežni
vod) (1)
•• Adapter za utikač za izmjeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo za
određena područja)
* Ovaj adapter za utikač nije za
upotrebu u Čileu, Paragvaju i
Urugvaju. Upotrebljavajte adapter u
zemljama gdje je to potrebno.
Samo za MHC-M80D
•• Jedinica: HCD-M80D (1)
•• Sustav zvučnika: SS-M80D (2)
•• Subwoofer: SS-WM80D (1)
Samo za MHC-M60D
•• Jedinica: HCD-M60D (1)
•• Sustav zvučnika: SS-M60D (2)
Samo za MHC-M40D
•• Jedinica: HCD-M40D (1)
•• Sustav zvučnika: SS-M40D (2)
Note
Raspakiravanje velikog i/ili teškog
zvučnika ili rukovanje njime ne smije
izvoditi jedna osoba sama. Ako vam
zvučnik ispadne, može doći do ozljede i/
ili oštećenja proizvoda.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj proizvod nije prijenosan
niti je posebno osmišljen za
jednostavno nošenje. Potrebno ga je
sigurno postaviti na vitrinu.
Diskovi ili datoteke koje
se mogu reproducirati na
diskovima / USB uređaju
Diskovi koji se mogu reproducirati
•• DVD VIDEO
8HR
•• DVD-R/DVD-RW u formatu DVD
VIDEO ili video načinu rada
•• DVD+R/DVD+RW u formatu DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (diskovi verz. 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u formatu
VIDEO CD ili super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u formatu AUDIO CD
Datoteke koje se mogu
reproducirati na diskovima
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Datoteke koje se mogu
reproducirati na USB uređaju
•• Glazba:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2, WMA
datoteke (.wma)*2, AAC datoteke
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, WAV
datoteke (.wav)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Note
•• Diskovi moraju biti u sljedećem formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u formatu CD-a
s podacima koji sadrži MP3*1*2,
MPEG4*2*3 i Xvid datoteke te je u
skladu s formatima ISO 9660*4 razine
1 / razine 2 ili Joliet (prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u
formatu DVD-a s podacima koji
sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke te je u skladu s formatom
UDF (univerzalni format diska).
•• Sustav će pokušati reproducirati
sve podatke s gornjim datotečnim
nastavcima, čak i ako nisu u podržanom
formatu. Reproduciranje tih podataka
može uzrokovati glasnu buku koja može
oštetiti vaše zvučnike.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) standardni
je format koji je definirao ISO/MPEG za
podatke komprimiranog zvuka. MP3
datoteke moraju biti u formatu MPEG 1
Audio Layer 3.
*2 Sustav ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom autorskih prava (Digital
Right Management).
3
* MPEG4 datoteke moraju se snimiti u
MP4 formatu datoteke. Sustav podržava
sljedeće videokodeke i audiokodeke:
—— Videokodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
podržan.)
*4 Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima koji je definirala
organizacija ISO (Međunarodna
organizacija za standardizaciju).
Diskovi/datoteke koje nije
moguće reproducirati
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
diskove:
—BD-ovi
—
(Blu-ray diskovi)
—CD-ROM-ovi
—
snimljeni u formatu
PHOTO CD
—Podatkovni
—
dio CD-Extra ili CDova kombiniranog načina rada*
—Grafički
—
CD diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—Audio
—
DVD-i
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji su stvoreni u
Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
diskovi
—CD-i
—
s podacima / DVD-i s
podacima koji nisu ispravno
finalizirani
—DVD-R/-RW
—
diskovi kompatibilni
sa zaštitom CPRM (Content
Protection for Recordable Media)
snimljeni u programima vrste
Copy-Once (kopiraj jednom)
—Diskovi
—
koji nisu standardnog
oblika (npr. oni u obliku srca,
kvadrata ili zvijezde)
—Diskovi
—
na koje je pričvršćen
selotejp, papir ili naljepnica.
•• Nije moguće reproducirati sljedeće
datoteke:
—Datoteke
—
s videozapisima veće
od 720 (širina) × 576 (visina)
piksela.
—Datoteke
—
s videozapisima s
velikim omjerom širine i duljine.
—WMA
—
datoteke u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
—AAC
—
datoteke u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane pri
96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrirane ili
zaštićene lozinkama.
—Datoteke
—
sa zaštitom autorskih
prava DRM (Digital Rights
Management).
—Neke
—
Xvid datoteke koje traju
duže od 2 sata.
•• MP3 PRO audio datoteka može se
reproducirati kao MP3 datoteka.
•• Sustav možda neće reproducirati
Xvid datoteku ako je spojena iz
dvije ili više Xvid datoteka.
* CD kombiniranog načina rada: u tom se
formatu podaci bilježe na prvoj pjesmi,
a zvuk (AUDIO CD podaci) na drugoj i
sljedećim pjesmama sesije.
Napomene o formatima
CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
•• U nekim se slučajevima CD-R/-RW
i DVD-R/-RW/+R/+RW ne mogu
reproducirati na ovom sustavu zbog
kvalitete snimanja, fizičkog stanja
diska ili karakteristika uređaja za
snimanje i softvera za stvaranje
sadržaja. Dodatne informacije
potražite u uputama za upotrebu
koje ste dobili uz uređaj za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije neće
raditi s nekim DVD+Rs/+RW
diskovima, čak i ako su ispravno
finalizirani. U tom slučaju disk
reproducirajte na uobičajeni način.
9HR
Napomene o diskovima
•• Ovaj je proizvod osmišljen za
reprodukciju diskova sukladnih
standardu kompaktnih diskova
(CD-ova).
•• Dual diskovi i neki glazbeni
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava nisu u
skladu sa standardom CD-ova.
Ti diskovi stoga možda neće biti
kompatibilni s ovim proizvodom.
Napomena o višesesijskim
diskovima
Ovaj sustav može reproducirati
kontinuirane sesije na disku ako su
snimljene u istom formatu kao i prva
sesija. No, reprodukcija nije zajamčena.
Napomena o postupcima za
reprodukciju formata DVD
VIDEO i VIDEO CD
Proizvođači softvera mogu
namjerno ograničiti neke postupke
reprodukcije za formate DVD
VIDEO ili VIDEO CD. Neke funkcije
reprodukcije stoga možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
upute za upotrebu formata DVD
VIDEO ili VIDEO CD.
Napomene o datotekama koje
se mogu reproducirati
•• Reprodukcija može dulje potrajati
10HR
u sljedećim slučajevima:
—CD
— s podacima / DVD s
podacima / USB uređaj snima se
sa složenom strukturom stabla.
—Upravo
—
su reproducirane
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima iz druge mape.
•• Sustav može reproducirati CD s
podacima / DVD s podacima ili
USB uređaj u sljedećim uvjetima:
—do
— dubine od 8 mapa
—najviše
—
300 mapa
—najviše
—
999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB uređaju
—najviše
—
650 datoteka u mapi.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
•• Preskaču se mape koje nemaju
audio datoteke ili datoteke s
videozapisima.
•• Datoteke prenesene putem
uređaja kao što je računalo
možda se neće moći reproducirati
redoslijedom kojim su prenesene.
•• Redoslijed reproduciranja možda
neće biti moguće primijeniti
ovisno o softveru upotrijebljenom
za izradu audio datoteke ili
datoteke s videozapisima.
•• Ne može se jamčiti kompatibilnost
sa svim softverima za kodiranje/
pisanje podržanih formata,
uređajima za snimanje i medijima
za snimanje.
•• Ovisno o Xvid datoteci, slika
možda neće biti jasna ili zvuk
može preskakati.
Napomene o USB uređajima
•• Sustav ne jamči rad sa svim USB
uređajima.
•• Iako postoje razne složene funkcije
za USB uređaje, sadržaji koji se
mogu reproducirati s USB uređaja
povezanih sa sustavom uključuju
samo glazbeni i videosadržaj.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Kada se USB umetne, sustav čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako
na USB uređaju ima puno mapa
ili datoteka, čitanje USB uređaja
može potrajati.
•• Sustav i USB uređaj nemojte
povezivati pomoću USB
koncentratora.
•• Kod nekih USB uređaja može doći
do kašnjenja u izvođenju radnji u
sustavu.
•• Redoslijed reprodukcije na
sustavu može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
•• Prije upotrebe USB uređaja
provjerite ima li na njemu datoteka
zaraženih virusom.
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
Web-mjesta za
kompatibilne uređaje
Na web-mjestima u nastavku
provjerite najnovije informacije o
kompatibilnim USB i BLUETOOTH
uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilni modeli uređaja
iPhone/iPod
Sljedeći su modeli uređaja iPhone/
iPod kompatibilni. Prije upotrebe sa
sustavom ažurirajte svoj iPhone/iPod.
BLUETOOTH tehnologija radi s
uređajima:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
11HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Na jedinici možete zaključati tipke osim tipke  (napajanje) kako biste
spriječili njihovo slučajno pritiskanje (str. 56).
Jedinica (prednja strana)














 
* Gumbi  i MIC/GUITAR LEVEL + imaju ispupčenje. Ispupčenje upotrijebite kao orijentir
prilikom rukovanja sustavom.
  (napajanje)
 FIESTA (str. 47)
Uključuje sustav ili ga postavlja u
stanje pripravnosti.
BLUETOOTH
Odabire se funkcija BLUETOOTH.
Indikator BLUETOOTH
(str. 40)
PAIRING
Pritisnite i držite za aktivaciju
uparivanja BLUETOOTH tijekom
funkcije BLUETOOTH.
Zaslon
12HR
 Senzor daljinskog upravljača
(str. 21)
SOUND FIELD (str. 47)
 Ladica za disk
  (otvori/zatvori)
Otvara i zatvara ladicu diska.

+/– (odabir mape)
Odabire mapu na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
/ (idi natrag / idi
naprijed) (str. 26)
TUNING+/– (str. 39)
S1, S2, S3, S4 (str. 48)
 MIC ECHO (str. 53)
GUITAR (str. 55)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(str. 54)
 MIC1 priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona.
MIC2/GUITAR priključak
Upotrijebite ga za povezivanje
mikrofona ili gitare.
Ulaz (USB) (REC/PLAY)
Upotrijebite za povezivanje s
USB uređajem.
Ovaj se ulaz može upotrijebiti za
reprodukciju i prijenos glazbe.
 MEGA BASS (str. 47)
 Osvjetljenje prednje ploče
(Samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Ako je osvjetljenje prednje ploče
previše blještavo, ne gledajte
izravno u osvjetljenje.
 SAMPLER (str. 48)
DJ OFF (str. 49)
 Kotačić VOLUME/DJ CONTROL
Prilagođava glasnoću.*
Kontinuirano prilagođava efekte
FLANGER i ISOLATOR ili zvučni
efekt SAMPLER (str. 48).
 W.PARTY CHAIN (bežična
lančana zabava) (str. 51)
PARTY LIGHT (str. 25, 55)
(Samo MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT (str. 55)
(Samo MHC-M60D)
FOOTBALL (str. 47)
(Samo MHC-M40D)
VOCAL FADER (str. 53)
VOICE CHANGER (str. 54)
  (zaustavljanje)
——zaustavlja reprodukciju.
Ako ga pritisnete dvaput,
možete otkazati nastavak
reprodukcije.
——Zaustavlja prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Zaustavlja ugrađenu
demonstraciju zvuka.
 (reprodukcija)
Pokreće reprodukciju.
Pritisnite  i držite dulje od
2 sekunde kako bi se reproducirala
ugrađena demonstracija zvuka.
Za zaustavljanje demonstracije
pritisnite .
FUNCTION
Služi za odabir funkcije.
* Pomoću tog kotačića ne možete
prilagođavati jačinu zvuka kada je
odabrana opcija DJ Effect.
 FLANGER (str. 48)
ISOLATOR (str. 48)
13HR
Zvučnik (stražnji)
Daljinski upravljač
Samo MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Rasvjeta za zabavu
Ne gledajte izravno u dio koji
emitira svjetlost kada je rasvjeta
za zabavu uključena.
  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja u
stanje pripravnosti.
 DISPLAY (str. 21, 25,
32, 39, 41)
Mijenja informacije o zaslonu.
SLEEP (str. 56)
PLAY MODE (str. 29, 37)
Samo MHC-M80D/
MHC-M60D:
DISPLAY*1 (str. 31)
Prikazuje ili skriva prikaz na
zaslonu.
PARTY LIGHT (str. 25, 55)
LIGHT MODE (str. 55)
14HR
REPEAT/FM MODE
(str. 30, 39)
Samo MHC-M40D:
DISPLAY (str. 31)
Prikazuje ili skriva prikaz na
zaslonu.
FM MODE (str. 39)
REPEAT (str. 30)
 Brojčani gumbi (0 – 9)*1*2
——Odaberite pjesmu, poglavlje
ili datoteku s brojem stavke.
——Unesite broj ili vrijednosti.
MEGA BASS (str. 47)
 DVD TOP MENU
Prikazuje naslov DVD-a na TV
zaslonu.
DVD/TUNER MENU (str. 26,
27, 40)
RETURN (str. 26)
OPTIONS
Služi za otvaranje ili zatvaranje
izbornika opcija.
/ / /
Služi za odabir stavki izbornika.
(unesi)
REC TO USB
Unosi/potvrđuje postavke.
Prenosi glazbu na USB uređaj
priključen na (USB) ulaz.
CLEAR (str. 27)*1
MEDIA MODE (str. 26)
SETUP (str. 32)*1
Odabire medij koji će se
reproducirati na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
FUNCTION
Služi za odabir funkcije.
SUBTITLE (str. 28)
SEARCH (str. 26, 27)
AUDIO*2 (str. 28, 32)
SHIFT*1
ANGLE (str. 28)
Pritisnite ga i držite kako biste
aktivirali ružičaste gumbe.
SCORE (str. 53)
SOUND FIELD +/– (str. 47)
VOICE CHANGER (str. 54)
 (jačina zvuka) +/–*2
MIC LEVEL +/– (str. 53)
VOCAL FADER (str. 53)
MIC ECHO (str. 53)

KEY CONTROL / (str. 53)
+/– (odabir mape)
Odabire mapu na podatkovnom
disku ili USB uređaju.
Prilagođava jačinu zvuka.
 / (brzo premotavanje
unatrag / brzo premotavanje
unaprijed) (str. 27)
/ (sporo premotavanje
unatrag / sporo premotavanje
unaprijed) (str. 27)
TUNING+/– (str. 39)
15HR
 (reprodukcija)*2
Pokreće reprodukciju.
/ (idi natrag /
idi naprijed) (str. 26)
PRESET+/– (str. 40)
 (pauziranje)
Pauzira reprodukciju. Da biste
nastavili reprodukciju,
pritisnite .
 (zaustavljanje)
——zaustavlja reprodukciju.
Ako ga pritisnete dvaput,
možete otkazati nastavak
reprodukcije.
——Zaustavlja prijenos tijekom
prijenosa glazbe.
——Zaustavlja ugrađenu
demonstraciju zvuka.
*1 Ovaj je gumb ružičast. Da biste
upotrijebili ovaj gumb, držite gumb
SHIFT () a zatim pritisnite ovaj gumb.
*2 Brojčani gumb 5/AUDIO, gumbi 
+ i  imaju ispupčenje. Ispupčenje
upotrijebite kao orijentir prilikom
rukovanja sustavom.
16HR
Početak rada
Sigurno priključivanje sustava
Jedinica (stražnji dio)
MHC-M80D
Početak rada
MHC-M60D
17HR
MHC-M40D
 Zvučnici
(Samo MHC-M80D)
•• Terminali PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R
Povežite priključnicu rasvjete za zabavu zvučnika s ovim terminalom.
Osvjetljenje zvučnika reagirat će u skladu s izvorom glazbe. Rasvjetu za
zabavu možete odabrati ovisno o vašim željama (str. 55).
•• Terminali MID/TWEETERS L/R
Povežite priključnicu zvučnika s ovim terminalom.
•• Terminali WOOFERS L/R
Povežite priključnicu zvučnika s ovim terminalom.
•• SUBWOOFER
Povežite priključnicu zvučnika subwoofera s ovim terminalom.
(Samo MHC-M60D)
•• Terminali SPEAKER LIGHT L/R
Povežite priključnicu rasvjete zvučnika s ovim terminalom. Rasvjetu
zvučnika možete odabrati i ovisno o vašoj preferenciji (str. 55).
•• Terminali MID/TWEETERS L/R
Povežite priključnicu zvučnika s ovim terminalom.
•• Terminali WOOFERS L/R
Povežite priključnicu zvučnika s ovim terminalom.
(Samo MHC-M40D)
•• Terminali SPEAKERS L/R
Povežite priključnicu zvučnika s ovim terminalom.
18HR
Primjer:
Crveni
Iz zvučnika (desnog)
Note
Početak rada
Bijeli
•• Obavezno upotrebljavate samo priložene zvučnike.
•• Pri spajanju kabela zvučnika umetnite priključnicu izravno u terminale.
 Terminal FM ANTENNA
Pronađite mjesto i usmjerenje koji omogućuju dobar prijem kada postavite
antenu.
Antenu držite podalje od kabela zvučnika, kabela za napajanje
izmjeničnom strujom (mrežnog voda) i USB kabela kako biste izbjegli šum.
Vodoravno rastegnite
FM antenu
 Priključci AUDIO IN (TV) L/R
Upotrijebite audio kabel (nije priložen) kako biste spojili na priključke audio
izlaza TV-a ili audio i video opreme. Zvuk se čuje iz sustava.
 Priključak HDMI OUT (TV) ARC
HDMI kabelom (nije priložen) povežite s priključkom HDMI ulaza na TV-u
(str. 22).
19HR
 Strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
Priključite kabel za napajanje (glavni vod) na jedinicu, a zatim ga priključite
u zidnu utičnicu.
Strujni kabel za
napajanje (mrežni
kabel) (priložen)
Priključak na zidnu utičnicu
Kada je kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) spojen,
automatski započinje demonstracija (str. 25). Ako pritisnete 
(napajanje) da biste uključiti sustav, demonstracija će se završiti.
20HR
Deaktiviranje
demonstracije
Određivanje položaja
zvučnika
Kako biste deaktivirali demonstraciju
dok je sustav isključen, više puta
zaredom pritisnite gumb DISPLAY i
odaberite način bez prikaza (način
rada za uštedu energije) (str. 25).
Za optimalan rad zvučnika
preporučujemo da ih postavite
kako je prikazano u nastavku.
Umetnite dvije isporučene baterije
R03 (veličine AAA) s polaritetima
usklađenima kao što je prikazano u
nastavku.
0,3 min
Početak rada
Umetanje baterija
Jedinica
Zvučnik (lijevi)
Zvučnik (desni)
Subwoofer (samo MHC-M80D)
TV
0,3 min
Note
•• Ne koristite zajedno staru i novu
bateriju ni baterije različite vrste.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, izvadite
baterije da biste izbjegli moguća
oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
Note
(Samo MHC-M80D)
Kako biste postigli optimalne efekte
rasvjete za zabavu, preporučujemo da
zvučnike odmaknete od zida kako je
prikazano u nastavku.
45 cm
Upravljanje sustavom s pomoću
daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
jedinice.
21HR
Povezivanje TV-a
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Gledanje videa
Spojite HDMI kabel (nije priložen) sa sustavom.
HDMI kabel velike brzine s
Ethernetom (nije priložen)
HDMI IN (ARC)*
ili
HDMI IN
* Možete slušati zvuk s televizora putem sustava ako ga povežete s HDMI IN (ARC)
priključkom televizora. Funkcija Kanal za povrat zvuka (ARC) omogućuje TV-u
emitiranje zvuka kroz sustav HDMI vezom, bez potrebe za audiovezom (veza
 u nastavku). Da biste postavili funkciju ARC na ovom sustavu, pogledajte
[AUDIO RETURN CHANNEL] (str. 36). Informacije o provjeri kompatibilnosti funkcije
ARC TV-a potražite u uputama za upotrebu isporučene s TV-om.
22HR
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Odaberite jednu od veza u nastavku (  ili  ).
 Audio kabel (nije priložen)
AUDIO OUT
 HDMI kabel velike brzine s
Ethernetom (nije priložen)
Za slušanje televizora pritisnite FUNCTION više puta zaredom da biste odabrali „TV”.
Početak rada
HDMI IN (ARC)
Savjet
•• Također možete uživati u zvuku s vanjske opreme (DVD uređaji za reprodukciju itd.)
putem sustava tako da se priključite na AUDIO IN (TV) L/R priključak na prethodno
opisan način . Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
•• Ako je prilikom priključivanja vanjske opreme razina audio izlaza iz sustava niska,
pokušajte namjestiti postavke audio izlaza na povezanoj opremi. Time možete
poboljšati razinu audio izlaza. Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme.
Ako se "CODE 01" i "SGNL ERR" pojave na prikazu jedinice
Kada signali audio ulaza prema sustavu nisu signali 2-kanalnog linearnog
PCM-a, poruke "CODE 01" i "SGNL ERR" (označavaju da ulazni audio signali
nisu podržani) pojavljuju se na zaslonu jedinice.
U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u kako
biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
23HR
Promjena sustava boje
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovisno o sustavu boje TV-a sustav
boje postavite na PAL ili NTSC.
Svaki put kada izvedete postupak
u nastavku, sustav boje mijenja se
sljedećim redoslijedom:
NTSC  PAL
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „DVD/CD“.
Poruka pomoći
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
prikazuje se pri dnu TV zaslona.
4Pritisnite
bez umetanja diska.
Na TV zaslonu prikazuje se
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu se razlikovati ovisno o
državi ili regiji.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
1 Pritisnite  da biste uključili
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
sustav.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „DVD/CD“.
3 Pritisnite VOCAL FADER i SOUND
FIELD i držite dulje od 3 sekunde.
Na zaslonu se pojavljuje "NTSC"
ili "PAL".
Izvršavanje brzog
postavljanja
5 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali jezik,
a zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuje se
[VIDEO SETUP].
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku koja odgovara vrsti
vašeg TV-a, a zatim pritisnite
Prije upotrebe sustava možete
u brzom postavljanju napraviti
minimalne osnovne prilagodbe.
Ručna promjena postavki
1 Uključite TV i prema vezi
(Pogledajte „Upotreba izbornika
za postavljanje“ (stranica 32).
2 Pritisnite  da biste uključili
Izlaz iz brzog postavljanja
odaberite ulaz.
sustav.
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite SETUP.
Note
Poruka vodiča pojavljuje se kada
prvi puta uključite sustav ili nakon
izvršavanja funkcije [RESET] (pogledajte
„Vraćanje zadanih postavki izbornika za
postavljanje” na stranici 65).
24HR
.
Kada se na TV zaslonu prikaže
poruka [QUICK SETUP je dovršen.],
sustav je spreman za reprodukciju.
Promjena načina
prikaza
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav isključen.
Svaki put kada pritisnete taj gumb,
prikaz se mijenja na sljedeći način.
Demonstracija
Nema prikaza (način rada za uštedu
energije)
Zaslon je isključen radi uštede
energije.
(Samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Isključuje se i osvjetljenje.
Prije upotrebe USB
uređaja
Za kompatibilne USB uređaje
pogledajte „Web-mjesta za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje iPhone/iPod možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Osnovna reprodukcija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „DVD/
CD” ili „USB”.
2 Pripremite izvor za
reprodukciju.
Za DVD/CD funkciju:
Pritisnite  na jedinici kako biste
otvorili ladicu za disk i umetnite disk
s oznakom okrenutom prema gore.
Reprodukcija diska / USB uređaja
Poruke o glavnim značajkama
sustava prolaze preko zaslona.
(Samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Tijekom demonstracije uključit će se
i osvjetljenje.
Da biste isključili osvjetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Reprodukcija diska /
USB uređaja
Prilikom reprodukcije diska od 8 cm
kao što je pojedinačni CD stavite ga
na unutarnji krug ladice.
Ponovno pritisnite  na jedinici
kako biste zatvorili ladicu za disk.
Nemojte silom zatvarati ladicu za
disk jer to može uzrokovati kvar.
25HR
Za USB funkciju:
Spojite USB uređaj na
2 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa mapa.
(USB) ulaz.
Note
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
3 (samo
)
Više puta zaredom pritisnite
MEDIA MODE kako biste
odabrali željenu vrstu medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite  da biste pokrenuli
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu mapu.
4 Pritisnite
za prikaz popisa
datoteka.
reprodukciju.
Ostale radnje
U
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Brisanje točke Dvaput pritisnite .
za nastavak
reprodukcije
Odabir pjesme, Pritisnite  ili 
datoteke,
tijekom reprodukcije.
poglavlja ili
Umjesto toga držite
scene
pritisnutim gumb SHIFT
i pritisnite brojčane
gumbe te pritisnite .
(Radnja možda nije
dopuštena na disku ili
USB uređaju.)
Reprodukcija određene
datoteke
1 Pritisnite MEDIA MODE više puta
zaredom kako biste odabrali
[MUSIC] ili [VIDEO].
26HR
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
datoteku, a zatim pritisnite
.
Drugi postupci za
reprodukciju
Funkcija možda neće biti raditi
ovisno o vrsti diska/datoteke.
U
Učinite ovo
Prikaz DVD
izbornika
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Prikaz popisa Pritisnite SEARCH.
mapa ili popisa Ponovno pritisnite
datoteka
SEARCH kako biste
isključili popis mapa ili
popis datoteka.
Povratak na
Pritisnite RETURN.
popis mapa iz
popisa
datoteka
U
Učinite ovo
Brzo
pronalaženje
točke u načinu
brzog
premotavanja
unaprijed ili
unatrag
(zaključavanje
traženja)
Pritisnite  ili 
tijekom reprodukcije.
Svaki put kada
pritisnete  ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe kako biste unijeli broj
naslova, poglavlja, scene,
pjesme ili kazala, a zatim
pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
Note
•• Za VIDEO CD s PBC reprodukcijom
Pretraživanje određene točke
pomoću vremenskog koda
Traženje određene pjesme
1 Više puta zaredom pritisnite
Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe kako biste odabrali pjesmu
koju želite reproducirati, a zatim
pritisnite .
Pretraživanje pomoću gumba
SEARCH
1 Pritisnite SEARCH za prikaz
popisa pjesama.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
za odabir pjesme koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
pjesme/kazala
1 Više puta zaredom pritisnite
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja.
.
SEARCH tijekom reprodukcije
kako biste odabrali način
pretraživanja vremena.
2 Pritisnite i držite SHIFT te
pritisnite brojčane gumbe za
unos vremenskog koda i zatim
pritisnite .
Reprodukcija diska / USB uređaja
pritisnite SEARCH kako biste potražili
prizor.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije
pritisnite SEARCH kako biste potražili
pjesmu i kazalo.
Gledanje kadar Pritisnite , a zatim
po kadar
pritisnite
ili .
(usporena
Svaki put kada
reprodukcija) pritisnete
ili ,
mijenja se brzina
reprodukcije.
Primjer: Za pronalazak prizora na
2 sata, 10 minuta i 20 sekundi nakon
početka pritisnite i držite SHIFT te
pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogriješite, pritisnite SHIFT i
držite ga pritisnutim te pritisnite
CLEAR kako biste poništili broj.
Pretraživanje pomoću DVD
izbornika
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe kako biste
odabrali naslov ili stavku koju
želite reproducirati i zatim
pritisnite .
27HR
Promjena kutova kamere
Tijekom reprodukcije više puta
zaredom pritisnite ANGLE kako
biste odabrali željeni kut kamere.
Odabir postavke titlova
VIDEO CD / AUDIO CD /
audio datoteka
Možete promijeniti izlaz zvuka.
•• [STEREO]: stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
zapisa 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 1.
•• [2:STEREO]: stereo zvuk zvučnog
Više puta zaredom pritisnite
SUBTITLE tijekom reprodukcije
kako biste odabrali željeni jezik
titlova ili isključili titlove.
Promjena jezika/zvuka
zapisa 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monozvuk lijevog ili
desnog kanala zvučnog zapisa 2.
Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama
Više puta zaredom pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije kako
biste odabrali željeni audio format
ili način rada.
Pomoću izbornika PBC
(upravljanje reprodukcijom) možete
upotrebljavati interaktivne značajke
za VIDEO CD (VIDEO CD verzija 2.0 i
Super VCD).
DVD VIDEO
Možete odabrati audio format ili
jezik kada izvor sadrži više audio
formata ili višejezični zvuk.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one
označavaju kôd jezika. Pogledajte
„Popis jezičnih kodova” (str. 72)
za potvrdu kôda jezika. Kada se
isti jezik prikazuje dva ili više puta,
DVD VIDEO snima se u više audio
formata.
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD-a s PBC funkcijama.
Na TV zaslonu prikazuje se PBC
izbornik.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
tipke kako biste odabrali broj
željene stavke, a zatim
pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju prema
uputama u izborniku.
Note
PBC reprodukcija otkazana je ako je
aktivirano ponavljanje reprodukcije.
28HR
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili pritisnite i
držite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane tipke za odabir pjesme
nakon što se reprodukcija
zaustavi.
2 Pritisnite  ili
.
Reprodukcija započinje od odabrane
pjesme.
Dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Sustav može pohraniti točke za
nastavak reprodukcije za čak 6
diskova i nastaviti reprodukciju
nakon ponovnog umetanja istog
diska. Ako pohranite točku za
nastavak reprodukcije za sedmi
disk, briše se točka za nastavak
reprodukcije za prvi disk.
Kako biste aktivirali tu funkciju,
postavite [MULTI-DISC RESUME] u
[SYSTEM SETUP] na [ON] (str. 35).
Note
Ako želite pokrenuti reprodukciju
ispočetka, dvaput pritisnite , a zatim
pritisnite .
Reprodukcija normalnim
redoslijedom (uobičajena
reprodukcija)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC]: reproducira disk.
•• [FOLDER]*: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
 Tijekom reprodukcije s USB
uređaja
•• [ONE USB DEVICE]: reproducira
USB uređaj.
•• [FOLDER]: reproducira sve datoteke
koje se mogu reproducirati u
određenoj mapi na USB uređaju.
Note
Reprodukcija diska / USB uređaja
Povratak na PBC reprodukciju
Upotreba načina
reprodukcije
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [DISC] ili
[ONE USB DEVICE], na zaslonu ne
svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Kada je uobičajena reprodukcija
postavljena na [FOLDER], na zaslonu
svijetli "FLDR".
Reproduciranje nasumičnim
redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Kada se reprodukcija zaustavi, više
puta zaredom pritisnite PLAY MODE.
 Tijekom reprodukcije diska
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke s
diska.
29HR
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na disku.
* Ne može se odabrati za AUDIO CD.
 Tijekom reprodukcije s USB uređaja
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumično reproducira sve audio
datoteke s USB uređaja.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumično
reproducira sve audio datoteke iz
određene mape na USB uređaju.
Note
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na zaslonu
svijetli "SHUF".
•• Kada je nasumična reprodukcija
postavljena na [FOLDER (SHUFFLE)], na
zaslonu svijetle "FLDR" i "SHUF".
•• Nasumična reprodukcija nije moguća za
datoteke s videozapisima.
•• Nasumična reprodukcija otkazat će se ako:
—— otvorite ladicu diska
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite način Media Mode.
•• Nasumična reprodukcija može se otkazati
nakon što odaberete mapu ili pjesmu za
reprodukciju.
Uzastopna reprodukcija
(ponavljanje reprodukcije)
Više puta zaredom pritisnite REPEAT.
Ovisno o vrsti diska ili datoteke, neke
postavke možda neće biti dostupne.
•• [OFF]: reprodukcija se ne ponavlja.
•• [ALL]: ponavljaju se sve pjesme
ili datoteke u odabranom načinu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavlja sav sadržaj (samo
DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavlja trenutačni naslov
(samo DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavlja trenutačno
poglavlje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavlja trenutačnu pjesmu.
30HR
•• [FILE]: ponavlja trenutačnu datoteku
s videozapisima.
Poništavanje ponavljanja
reprodukcije
Više puta zaredom pritisnite REPEAT
kako biste odabrali [OFF].
Note
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je ponavljanje
reprodukcije postavljeno na [ALL] ili [DISC].
•• Na zaslonu svijetli „
“ kada je
ponavljanje reprodukcije postavljeno na
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ili [FILE].
•• Tijekom PBC reprodukcije ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije s
VIDEO CD-om.
•• Ovisno o vrsti DVD VIDEO diska, ne možete
pokrenuti ponavljanje reprodukcije.
•• Ponavljanje reprodukcije poništava se u
sljedećim slučajevima:
—— isključite sustav (samo DVD VIDEO i
VIDEO CD)
—— otvorite ladicu diska
—— promijenite funkciju (samo DVD VIDEO
i VIDEO CD)
—— izvodite sinkronizirani prijenos
—— promijenite način Media Mode.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(rodit eljski nadzor)
Možete ograničiti reprodukciju DVD
VIDEO diskova s obzirom na unaprijed
određenu razinu. Scene se mogu
preskočiti ili zamijeniti drugim scenama.
1 Pritisnite SHIFT i držite ga
2
pritisnutim te pritisnite SETUP
kad se zaustavi reprodukcija.
Više puta zaredom pritisnite /
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [PARENTAL
CONTROL], a zatim pritisnite .
4 Pritisnite SHIFT i držite ga
Ako zaboravite svoju lozinku
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke, a
zatim pritisnite .
5 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [STANDARD],
a zatim pritisnite .
6Više puta zaredom pritisnite
Područje je odabrano.
Nakon što odaberete [OTHERS],
unesite regionalni kôd željenog
geografskog područja koji možete
pronaći na popisu „Popis regionalnih
kodova za roditeljski nadzor“
(str. 73) tako što ćete pritisnuti i
držati SHIFT, a zatim pritisnuti
brojčane gumbe.
7 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [LEVEL], a
zatim pritisnite .
8Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu razinu,
a zatim pritisnite .
Što je vrijednost manja, to je
ograničenje strože.
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV zaslonu
(Samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Pritisnite i držite SHIFT, a zatim više
puta zaredom pritisnite DISPLAY
tijekom reprodukcije.
Reprodukcija diska / USB uređaja
/
kako biste odabrali geografsko
područje kao ograničenje razine
reprodukcije, a zatim pritisnite .
Izvadite disk i ponovite korake od
1 do 3 iz odjeljka „Ograničavanje
reprodukcije diska
(rodit eljski nadzor)“ (str. 30).
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite brojčane gumbe za unos
lozinke „199703”, a zatim pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu i unesite
novu četveroznamenkastu lozinku.
Potom ponovno umetnite disk i
pritisnite .
Morat ćete ponovno unijeti novu
lozinku.
(Samo MHC-M40D)
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY tijekom reprodukcije.
Isključivanje funkcije roditeljskog
nadzora
Postavite [LEVEL] na [OFF] u 8. koraku.
Reproduciranje diska za koji je
postavljen roditeljski nadzor
1 Umetnite disk i pritisnite .
Zaslon za unos lozinke prikazuje se na
TV zaslonu.
2 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite brojčane
gumbe za unos ili ponovni unos
četveroznamenkaste lozinke,
a zatim pritisnite .
Sustav pokreće reprodukciju.
 Informacije o reprodukciji
Vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme reprodukcije
 Brzina prijenosa u bitovima
 Vrsta medija
 Status reprodukcije
 Naslov*1 / pjesma / naziv
datoteke*2
31HR
Album*1 / naziv mape*2 /
poglavlje / broj kazala
 Naziv
Prikazuje se pri reprodukciji
audio datoteke.
izvođača*1*2
*1 Ako audio datoteka ima oznaku ID3,
sustav će prikazati naziv albuma/
naslova/izvođača sadržan u oznaci
ID3. Sustav podržava ID3 verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Ako naziv sadrži znakove koji se
ne mogu prikazati, ti će se znakovi
prikazati kao "_".
Note
•• Ovisno o izvoru koji se reproducira,
—— neke informacije možda se neće
prikazati
—— neće se moći prikazati neki znakovi.
•• Ovisno o načinu reprodukcije, prikazane
informacije mogu se razlikovati.
Prikaz informacija o audio
formatu za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima
Tijekom reprodukcije pritisnite
AUDIO.
Informacije na zaslonu
Više puta zaredom pritisnite
DISPLAY dok je sustav uključen.
Informacije možete prikazati na
sljedeći način:
—vrijeme
—
reprodukcije / preostalo
vrijeme pjesme, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv mape
—naslov,
—
informacije o izvođaču i
albumu.
Note
•• Proteklo vrijeme reprodukcije audio
datoteke kodirane pomoću VBR-a
(varijabilna brzina prijenosa u bitovima)
ne prikazuje se ispravno.
Upotreba izbornika
za postavljanje
Stavke kao što su slika i zvuk možete
prilagođavati na razne načine.
Prikazane stavke mogu se razlikovati
ovisno o državi ili regiji.
Note
Postavke reprodukcije pohranjene na
disku nadjačavaju postavke izbornika za
postavljanje. Neke postavke izbornika za
postavljanje stoga se možda neće izvoditi.
1 Kada se reprodukcija zaustavi u
DVD/CD ili USB funkciji,
pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se
izbornik za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali željenu
stavku, a zatim pritisnite .
4Više puta zaredom pritisnite
/ za odabir željene postavke,
a zatim pritisnite .
Postavka je odabrana i postavljanje
je dovršeno.
•• Naziv diska ili pjesme možda se neće
moći prikazati ovisno o znakovima.
•• Vrijeme reprodukcije audio datoteka
i datoteka s videozapisima možda se
neće pravilno prikazivati.
32HR
Izlazak iz izbornika
Pritisnite SHIFT i držite ga pritisnutim
te pritisnite SETUP.
ostavljanje jezika –
P
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
ostavljanje TV zaslona –
P
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
Postavlja jezik prikaza na zaslonu.
[MENU]
Postavlja jezik za DVD izbornik.
[16:9]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a sa širokim
zaslonom ili funkcijom širokog
zaslona.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Prebacuje jezik titlova snimljenih na
DVD VIDEO disku.
Kada odaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titlova promijenit će se u skladu
s jezikom koji ste odabrali za zvučni
zapis.
Note
Ako odaberete [OTHERS] na [MENU],
[AUDIO] i [SUBTITLE], unesite kôd jezika
iz poglavlja „Popis jezičnih kodova”
(str 72) s pomoću brojčanih gumba.
[4:3 LETTER BOX]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje
široku sliku s crnim crtama na vrhu
i dnu.
[4:3 PAN SCAN]: ova se postavka
odabire prilikom spajanja TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog
zaslona. ova postavka prikazuje sliku
potpune visine preko cijelog zaslona
s odrezanim bočnim stranama.
Reprodukcija diska / USB uređaja
Mijenja jezik zvučnog zapisa.
Kada odaberete [ORIGINAL], odabire
se jezik kojem je dodijeljen prioritet
na disku.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: ova se postavka odabire
prilikom spajanja TV-a s funkcijom
širokog zaslona. Prikazuje sliku na
zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na
TV-u sa širokim zaslonom.
33HR
[NORMAL]: Mijenja veličinu slike
kako bi odgovarala veličini zaslona
s izvornim omjerom slike. Ova
postavka prikazuje crne crte na
lijevoj i desnoj strani kada se slika
prikazuje u omjeru 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Europu i Rusiju)
Ovom se postavkom postavlja
sustav boje (PAL ili NTSC).
[AUTO]: emitira video signal u
skladu sa sustavom boja diska.
Tu postavku odaberite ako TV
upotrebljava sustav DUAL.
[PAL]: mijenja video signal NTSC
diska i emitira ga u sustavu PAL.
[NTSC]: mijenja video signal PAL
diska i emitira ga u sustavu NTSC.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Promjena sustava boje“ (str. 24).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, uključujući objekte
koji se dinamički kreću, prikazuje se
bez podrhtavanja. U uobičajenim
okolnostima odaberite tu postavku.
[FRAME]: slika, uključujući objekte
koji se ne kreću dinamički, prikazuje
se u visokoj rezoluciji.
34HR
ostavljanje mogućnosti
P
zvuka – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Kompresija dinamičkog raspona)
Korisno je kada želite gledati filmove
uz nisku glasnoću zvuka kasno
navečer.
[OFF]: isključeno.
[STANDARD]: dinamički raspon
komprimiran je prema želji
snimatelja.
[TRACK SELECTION]
Zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO disk na
kojemu je snimljeno više audio
formata (format PCM, MPEG audio,
DTS ili Dolby Digital).
[OFF]: bez prioriteta.
[AUTO]: sa zadanim prioritetom.
[A/V SYNC]
(Samo datoteke s videozapisima)
[OFF]: Ne prilagođava se.
[ON]: prilagođava kašnjenje slike
u odnosu na zvuk kada zvuk nije
usklađen s prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
Odabire signal audio izlaza za
reprodukciju višekanalnog zvuka.
[NORMAL]: emitira višekanalni zvuk
u 2-kanalni stereosignal.
[DOLBY SURROUND]: emitira
višekanalni zvuk u 2-kanalni
surround signal.
ostavljanje sustava –
P
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Vraća zadane postavke izbornika za
postavljanje. Pojedinosti potražite u
odjeljku „Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje“ (str. 65).
ostavljanje mogućnosti
P
multimedijskog sučelja
visoke rezolucije (HDMI) –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Odabire boju pozadine ili sliku koja
će se prikazati na TV zaslonu.
[JACKET PICTURE]: zamrznuta slika
(fotografija) snimljena na disku
prikazuje se u pozadini.
[GRAPHICS]: u pozadini se prikazuje
slika pohranjena u sustavu.
[BLUE]: pozadina je plava.
[BLACK]: pozadina je crna.
Odabire rezoluciju TV izlaza kada je
TV povezan putem HDMI kabela.
[AUTO(1920×1080p)]: emitira video
signale prema rezoluciji TV-a.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
emitira video signale prema
odabranoj postavci rezolucije.
[PARENTAL CONTROL]
*1 Samo za modele za Latinsku Ameriku.
*2 Za druge modele.
Postavlja ograničenje reprodukcije.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Ograničavanje reprodukcije diska
(rodit eljski nadzor)“ (str. 30).
[MULTI-DISC RESUME]
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: emitira YCBCR video signale.
[RGB]: Reproducira RGB video
signale.
Reprodukcija diska / USB uređaja
Čuvar zaslona pomaže štititi uređaj
za prikazivanje od oštećenja (dupla
slika). Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara zaslona.
[ON]: slika čuvara zaslona prikazuje se
ako sustav miruje otprilike 15 minuta.
[OFF]: isključuje funkciju. Ne prikazuje
se slika čuvara zaslona.
[RESET]
[AUDIO(HDMI)]
[ON]: pohranjuje točke za nastavak
reprodukcije u memoriju za najviše
6 diskova.
[OFF]: reprodukcija započinje od
točke za nastavak reprodukcije
samo za disk koji se trenutno nalazi
u sustavu.
[AUTO]: emitira audio signale u
izvornom formatu iz HDMI OUT (TV)
ARC priključka.
[PCM]: emitira 2-kanalne linearne
PCM signale iz HDMI OUT (TV) ARC
priključka.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: funkcija Kontrola za HDMI
omogućena je. Možete zajednički
raditi sa sustavom i TV-om koji su
spojeni HDMI kabelom.
[OFF]: isključeno.
35HR
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Postavite ovu funkciju kada sustav
priključite u priključak HDMI IN
na TV-u koji je kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka. Ta
je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Možete slušati zvuk TV-a iz
zvučnika sustava.
[OFF]: isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[AUTO]: kada isključite TV, sustav
se automatski isključuje u sljedećim
slučajevima:
—tijekom
—
reprodukcije videozapisa
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se zaustavi reprodukcija zvuka
u funkciji DVD/CD ili USB
—kad
— se odabere TV funkcija.
[ON]: sustav se automatski
isključuje kada isključite TV bez
obzira na funkciju.
[OFF]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
USB prijenos
Prije upotrebe USB
uređaja
Za kompatibilne USB uređaje
pogledajte „Web-mjesta za
kompatibilne uređaje” (str. 11).
(Uređaje iPhone/iPod možete
upotrebljavati sa sustavom samo
putem BLUETOOTH veze.)
Prijenos glazbe
Možete prenositi glazbu s diska (samo
AUDIO CD ili MP3 diskovi) na USB
uređaj povezan s (USB) ulazom.
Sustav može prenijeti datoteke u
audio formatu MP3.
Note
•• Tijekom prijenosa ili brisanja nemojte
uklanjati USB uređaj. Time možete
oštetiti podatke na USB uređaju ili
oštetiti sam uređaj.
•• MP3 datoteke imaju istu brzinu prijenosa
u bitovima kao i izvorne datoteke.
•• Prilikom prijenosa s AUDIO CD-a prije
prijenosa možete odabrati brzinu
prijenosa u bitovima.
•• Prijenos i brisanje s USB-a nisu
dopušteni ako je otvorena ladica diska.
Informacije o zaštićenom sadržaju
Prenesena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Odabir brzine prijenosa u
bitovima
Možete odabrati veću brzinu
prijenosa u bitovima da biste
prenijeli glazbu veće kvalitete.
36HR
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali "BIT RATE", a
zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali željenu
brzinu prijenosa u bitovima, a
zatim pritisnite .
•• "128 kb/s": kodirane MP3
Prijenos glazbe s diska
Glazbu možete prenijeti na USB
uređaj priključen na
(USB) ulaz
na sljedeći način:
•• Sinkronizirani prijenos: prijenos
svih MP3 datoteka s diska na USB.
•• REC1 prijenos: prijenos jedne
pjesme ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije.
1 Priključite prijenosni USB uređaj
na
(USB) ulaz na jedinici.
Note
USB adapter (nije priložen) možete
upotrebljavati za spajanje USB uređaja
s jedinicom ako se USB uređaj ne može
priključiti u (USB) ulaz.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
"DVD/CD", a zatim umetnite disk.
Sinkronizirani prijenos:
ako sustav automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
kako biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada se reprodukcija zaustavi,
uzastopno pritišćite PLAY MODE
kako biste odabrali željeni način
reprodukcije.
Note
Ako prijenos započnete u nasumičnoj
reprodukciji ili ponavljanju
reprodukcije, odabrani način
reprodukcije automatski se vraća na
uobičajenu reprodukciju.
REC1 prijenos:
odaberite pjesmu ili MP3 datoteku
koju želite prenijeti, a zatim
pokrenite reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
USB prijenos
datoteke manje su i slabije
kvalitete zvuka.
•• "256 kb/s": kodirane MP3
datoteke veće su, ali imaju bolju
kvalitetu zvuka.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
3 Pripremite izvor zvuka.
Na zaslonu se prikazuje
"PUSH ENTER".
5 Pritisnite
.
Prijenos započinje, a na zaslonu se
zatim pojavljuje "DO NOT REMOVE".
Ne uklanjajte USB uređaj dok
prijenos ne završi.
Kada prijenos završi, sustav će
učiniti sljedeće:
Sinkronizirani prijenos:
disk se automatski zaustavlja.
REC1 prijenos:
disk nastavlja s reprodukcijom
sljedeće pjesme ili datoteke.
Zaustavljanje prijenosa
Pritisnite .
Napomene o prijenosu
•• Ne možete prenositi MP3 datoteke s
diska u UDF formatu (univerzalni format
diska) na USB uređaj.
•• Tijekom prijenosa ne emitira se zvuk.
•• Tekstni podaci s CD-a ne prenose se u
stvorene MP3 datoteke.
37HR
•• Prijenos se automatski zaustavlja ako:
—— Tijekom prijenosa ponestane
prostora na USB uređaju.
—— Broj audio datoteka ili mapa na USB
uređaju dosegne najveći broj koji
sustav može prepoznati.
•• Ako mapa ili datoteka koje pokušavate
prenijeti već postoje na USB uređaju
pod istim nazivom, nazivu se dodaje
redni broj, a originalna datoteka ili
mapa ne brišu se.
•• Sljedeće radnje ne možete napraviti
tijekom prijenosa:
—— izbaciti disk
—— odabrati drugu pjesmu ili datoteku
—— pauzirati reprodukciju ili pronaći
mjesto u pjesmi ili datoteci
—— promijeniti funkciju.
•• Kada prenosite glazbu na WALKMAN®
pomoću funkcije "Media Manager for
WALKMAN", obavezno prenosite u MP3
formatu.
•• Prilikom priključivanja uređaja
WALKMAN® na sustav, priključite ga
nakon što se poruke „Creating Library”
ili „Creating Database” više ne prikazuju
na uređaju WALKMAN®.
Pravila za izradu mapa i
datoteka
 Prilikom prijenosa svih pjesama
s AUDIO CD-a
Naziv mape: "CDDA0001"*
Naziv datoteke: "TRACK001"*
 Prilikom prijenosa MP3 datoteka
s diska
Naziv mape: Isto kao izvor
Naziv datoteke: Isto kao izvor
REC1 prijenos
 Prilikom prijenosa pjesme s
AUDIO CD-a
Naziv mape: "REC1-CD"
Naziv datoteke: "TRACK001"*
 Prilikom prijenosa MP3 datoteke
s diska
Naziv mape: "REC1-MP3"
Naziv datoteke: Isto kao izvor
* Nakon toga brojevi mapa i datoteka
dodjeljuju se serijski.
Brisanje audio datoteka ili
mapa s USB uređaja
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji se može generirati
1 Više puta zaredom pritisnite
•• 298 mapa
•• 650 datoteka u mapi
•• 650 datoteka u mapi REC1-CD ili
2 Više puta zaredom pritisnite
REC1-MP3.
Ti se brojevi mogu razlikovati ovisno
o konfiguraciji datoteka i mape.
Tijekom prijenosa na USB uređaj,
mapa "MUSIC" stvara se izravno
ispod mape "ROOT". Mape i
datoteke generiraju se u mapi
"MUSIC" u skladu s načinom
i izvorom prijenosa na način opisan
u nastavku:
38HR
Sinkronizirani prijenos
FUNCTION i odaberite „USB”.
MEDIA MODE kako biste
odabrali [MUSIC].
3 Dok je reprodukcija
zaustavljena, pritisnite OPTIONS.
4Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„ERASE“, a zatim pritisnite
Popis mapa prikazuje se na TV
zaslonu.
.
5 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali mapu,
a zatim pritisnite .
Popis datoteka prikazuje se na TV
zaslonu.
6Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali audio
datoteku koju želite izbrisati,
a zatim pritisnite .
7 Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
"COMPLETE".
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• Možete izbrisati samo podržanu audio
datoteku, datoteku u MP4 formatu i
datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete brisati audio datoteke ili
mape kad je odabrana nasumična
reprodukcija. Prije brisanja postavite
način reprodukcije na način uobičajene
reprodukcije.
•• Brisanje nije dopušteno ako je otvorena
ladica diska.
Slušanje radija
1 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite
„TUNER FM”.
2 Namjestite stanicu.
Za automatsko traženje:
Pritisnite i držite TUNING+/– sve dok
se frekvencija na zaslonu ne počne
mijenjati.
Traženje se prekida automatski
nakon pronalaska i podešavanja
stanice. "ST" (samo za FM
stereoprograme) svijetli na zaslonu.
Ako traženje ne prestaje, pritisnite
 da ga prekinete. Zatim provedite
ručno pretraživanje (u nastavku).
Tuner
Ako želite izbrisati sve audio
datoteke iz mape, na popisu
odaberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se prikazuje "FOLDER
ERASE" ili "TRACK ERASE" i
"PUSH ENTER".
Da biste otkazali brisanje,
pritisnite .
Tuner
Za ručno podešavanje:
Više puta zaredom pritisnite
TUNING+/– kako biste namjestili
stanicu koju želite.
Note
Kada namjestite FM stanicu koja pruža
RDS usluge, emitirani sadržaj prikazuje
informacije kao što su naziv usluge ili
naziv stanice. RDS informacije možete
provjeriti ako tako da više puta zaredom
pritisnete DISPLAY.
Savjet
Da biste smanjili statički šum slabe
FM stereostanice, više puta zaredom
pritisnite FM MODE sve dok "ST"
ne nestane sa zaslona. Izgubit ćete
stereoefekt, ali će prijam biti bolji.
39HR
Memoriranje radijskih stanica
Do 20 FM stanica možete pohraniti
kao omiljene stanice.
1 Prebacite na željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali broj
željene memorirane stanice, a
zatim pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje
"COMPLETE" i stanica se pohranjuje.
Ako je odabranom broju
memoriranja dodijeljena druga
stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Slušanje memoriranih stanica
Više puta zaredom pritisnite
PRESET+/– kako biste odabrali
željeni memorirani broj.
Umjesto toga možete pritisnuti i
držati SHIFT te pritisnuti numeričke
gumbe i zatim pritisnuti .
BLUETOOTH veza
O bežičnoj tehnologiji
BLUETOOTH
Bežična tehnologija BLUETOOTH
jest bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežičnu
podatkovnu komunikaciju između
digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Odjeljak za BLUETOOTH“ (str. 70).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Web-mjesta za kompatibilne
uređaje“ (str. 11).
O indikatoru funkcije
BLUETOOTH
Status funkcije BLUETOOTH pokazuje
indikator BLUETOOTH na jedinici koji
svijetli ili treperi u plavoj boji.
Status sustava
Status indikatora
BLUETOOTH stanje Polako treperi
pripravnosti
BLUETOOTH
Brzo treperi
uparivanje
BLUETOOTH veza je Svijetli
uspostavljena
40HR
Uparivanje sustava s
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem
se BLUETOOTH uređaji međusobno
registriraju prije povezivanja.
Postupak uparivanja dovoljno je
provesti jednom.
1 Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenost od 1 metra od
jedinice.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION kako biste odabrali
„BLUETOOTH“.
Savjet
uparivanju sustava (primjerice ako
upotrebljavate funkciju BLUETOOTH
po prvi put nakon kupnje), "PAIRING"
treperi na zaslonu i sustav ulazi u
način rada za uparivanje. Prijeđite na
4. korak.
•• Ako je sustav priključen na
BLUETOOTH uređaj, pritisnite
BLUETOOTH na jedinici kako bi
se prekinula veza s BLUETOOTH
uređajem.
3 Pritisnite
PAIRING na jedinici i
držite 2 sekunde ili dulje.
"PAIRING" treperi na zaslonu.
4Uključite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju i
provedite postupak uparivanja.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
odaberite naziv sustava
(primjerice, „MHC-M80D”).
Izvršite taj korak u roku od 5 minuta,
inače će se uparivanje otkazati.
U tom slučaju ponovite postupak
od 3. koraka.
Note
Ako je na BLUETOOTH uređaju
potrebno unijeti lozinku, unesite
"0000". Lozinka se može zvati
"pristupni kod", "PIN kod", "PIN broj"
ili "zaporka".
6Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Kada je uparivanje dovršeno i
BLUETOOTH veza uspostavljena,
na zaslonu se prikazuje naziv
BLUETOOTH uređaja.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
uspostavljanje veze možda će
automatski započeti nakon
dovršetka uparivanja.
Adresu BLUETOOTH uređaja možete
provjeriti uzastopnim pritiskanjem
gumba DISPLAY.
BLUETOOTH veza
•• Ako nema informacija o
5 Na zaslonu BLUETOOTH uređaja
Note
•• Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparite deveti BLUETOOTH
uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
•• Ako želite obaviti uparivanje s drugim
BLUETOOTH uređajem, ponovite korake
od 1 do 6.
Poništavanje postupka
uparivanja
Na jedinici pritisnite PAIRING i
držite 2 sekunde ili dulje dok se na
zaslonu ne prikaže „BT AUDIO“.
Brisanje informacija o uparivanju
Sve informacije o uparivanju
možete izbrisati vraćanjem sustava
na izvorne postavke. Pogledajte
„Vraćanje sustava na izvorne
postavke“ (str. 65).
41HR
Note
Nakon vraćanja sustava na izvorne
postavke možda se neće moći povezati
s uređajem iPhone/iPod touch. U tom
slučaju izbrišite informacije o uparivanju
sustava na uređaju iPhone / iPod touch,
a zatim ponovno provedite postupak
uparivanja.
Slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređaju
Možete slušati glazbu na
BLUETOOTH uređaju i upravljati
reprodukcijom pomoću gumba na
jedinici ili daljinskom upravljaču.
Prije reprodukcije glazbe provjerite
jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
—Je
— li BLUETOOTH funkcija
BLUETOOTH uređaja uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno (str. 41).
Kada se povežu sustav i BLUETOOTH
uređaj, reprodukcijom možete
upravljati pomoću gumba , , ,
/ i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste odbrali funkciju
BLUETOOTH.
Na zaslonu se prikazuje
„BLUETOOTH”.
2 Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
kako biste se povezali s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH uređajem ako uređaj
nije povezan.
Kada se uspostavi veza, naziv
BLUETOOTH uređaja prikazuje
se na zaslonu.
42HR
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
Ovisno o BLUETOOTH uređaju,
——možda ćete dvaput morati
pritisnuti gumb .
——možda ćete morati pokrenuti
reprodukciju izvora zvuka na
BLUETOOTH uređaju.
4Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja. Ako je jačina
zvuka i dalje preslaba, prilagodite
jačinu zvuka na sustavu.
Note
Kada sustav nije povezan ni s jednim
BLUETOOTH uređajem, sustav će se
automatski povezati s posljednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
pritisnete BLUETOOTH ili  na jedinici.
Prekid BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Na zaslonu će se prikazat "BT AUDIO".
Ovisno o BLUETOOTH uređaju
BLUETOOTH veza može se
automatski prekinuti kada
zaustavite reprodukciju.
Povezivanje sustava
s više BLUETOOTH
uređaja (veza s više
uređaja)
Možete istovremeno povezati do tri
BLUETOOTH uređaja sa sustavom
pomoću A2DP/AVRCP veze.
Prije uparivanja sljedećeg
BLUETOOTH uređaja provjerite je
li funkcija BLUETOOTH na sustavu
uključena i je li prvi BLUETOOTH
uređaj povezan sa sustavom.
Uparivanje s drugim i trećim
uređajem
Odspajanje svih BLUETOOTH
uređaja s veze s više uređaja
Ponovite korake od 1. do 6. odjeljka
„Uparivanje sustava s BLUETOOTH
uređajem“ (str. 41).
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Prebacivanje izvora reprodukcije
Pokrenite reprodukciju na drugom
povezanom BLUETOOTH uređaju
dok trenutačni uređaj reproducira
glazbu. Sustav će emitirati zvuk s
posljednjeg uređaja.
Note
•• Radnje mogu varirati ovisno o
Možete omogućiti primanje AAC,
LADC ili SBC kodeka s BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC je moguće
odabrati samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „BT
CODEC”, a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
.
•• "AUTO": omogućava prijam u
formatu kodeka AAC ili LDC
Odspajanje bilo kojeg
BLUETOOTH uređaja s veze s više
uređaja
Prekinite BLUETOOTH vezu na
BLUETOOTH uređaju koji želite
odspojiti.
BLUETOOTH veza
BLUETOOTH uređaju. BLUETOOTH
uređaj možda neće biti povezan, ovisno
o kombinaciji uređaja. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad uređaja.
•• Ako pokušate povezati 4. BLUETOOTH
uređaj, odspojit će se najstariji uređaj za
reprodukciju.
•• Ovisno o BLUETOOTH uređaju, možda
nećete moći uspostaviti tri BLUETOOTH
veze istovremeno.
•• Ne možete uspostaviti vezu s više
uređaja ako upotrebljavate funkciju
bežične lančane zabave.
Postavljanje
BLUETOOTH
audiokodeka
•• "SBC": prijam u formatu kodeka
SBC.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• Ako je odabran AAC ili LDAC, možete
uživati u zvuku visoke kvalitete.
Ako ne možete slušati AAC ili LDAC
zvuk s uređaja ili je zvuk isprekidan,
odaberite "SBC".
•• Ako promijenite ovu postavku dok
je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, veza s BLUETOOTH uređajem
bit će prekinuta. Da biste sustav
povezali s BLUETOOTH uređajem,
ponovno provedite uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
43HR
Savjet
LDAC je tehnologija audio kodiranja koju
je razvila tvrtka Sony, a koja omogućuje
prijenos audio sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko BLUETOOTH veze. Za
razliku od ostalih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne s BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi
bez snižavanja frekvencija signala
audiosadržaja visoke rezolucije*1 i
omogućuje prijenos približno tri puta
više podataka*2 od ostalih tehnologija
putem BLUETOOTH bežične mreže uz
neusporedivu kvalitetu zvuka zahvaljujući
učinkovitom kodiranju i poboljšanom
pakiranju.
*1
Ne uključuje sadržaje u DSD formatu.
*2 U usporedbi s tehnologijom SBC
(potpojasno kodiranje) kada je
odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s
(96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Postavljanje
BLUETOOTH stanja
pripravnosti
BLUETOOTH stanje pripravnosti
omogućuje automatsko uključivanje
sustava kad uspostavite BLUETOOTH
vezu s BLUETOOTH uređajem.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „BT
STSBY“, a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
postavku, a zatim pritisnite
•• "ON": sustav se automatski
uključuje čak i kad je sustav u
stanju pripravnosti.
•• "OFF": isključuje tu funkciju.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
44HR
.
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Možete se povezati sa sustavom s
uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal sustava uključen. BLUETOOTH
signal uključen je po zadanim
postavkama.
Na jedinici pritisnite i držite VOCAL
FADER i + oko tri sekunde.
Na zaslonu se prikazuje "BT ON" ili
"BT OFF".
Note
•• Sljedeće radnje ne možete obaviti kada
je BLUETOOTH signal isključen:
—— uparivanje i/ili povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
—— upotreba mogućnosti „Sony | Music
Center”
—— mijenjanje BLUETOOTH audiokodeka.
•• Ako je uključeno BLUETOOTH stanje
pripravnosti, BLUETOOTH signal uključit
će se automatski.
Kontroliranje
sustava s pomoću
pametnog telefona
ili tableta (Sony |
Music Center)
BLUETOOTH veze (str. 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center”
i slijedite upute na zaslonu.
Note
•• Preporučujemo vam upotrebu najnovije
verzije aplikacije „Sony | Music Center”.
•• Ako aplikacija „Sony | Music Center“ ne
radi ispravno, pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovno uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza uobičajeno radila.
•• Dostupne radnje putem aplikacije
„Sony | Music Center” mogu se
razlikovati ovisno o audio uređajima.
•• Više pojedinosti o aplikaciji „Sony |
Music Center” potražite na sljedećom
URL-u.
http://www.sony.net/smcqa/
•• Specifikacija i dizajn aplikacije „Sony |
Music Center” podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
BLUETOOTH veza
„Sony | Music Center” je namjenska
aplikacija za upravljanje audio
uređajima tvrtke Sony koji su
kompatibilni s aplikacijom „Sony |
Music Center” pomoću pametnog
telefona ili tableta. Potražite
aplikaciju „Sony | Music Center” u
trgovinama Google Play ili App Store
i preuzmite je pomoću pametnog
telefona ili tableta.
„Sony | Music Center” omogućuje vam:
—Promjenu
—
funkcije sustava,
upravljanje reprodukcijom diska/
USB uređaja i namještanje FM
stanice.
—Pregledavanje
—
glazbenog sadržaja
diska/USB uređaja.
—Prikaz
—
informacija o disku/
USB uređaju kao što su vrijeme
reprodukcije i naslova.
—Podešavanje
—
jačine zvuka i
promjena postavke zvuka.
—Kontroliranje
—
više sustava kada
upotrebljavate funkciju Wireless
Party Chain.
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
1 Tražite „Sony | Music Center”
ili pretražite dvodimenzionalni
kod u nastavku.
2 Preuzmite aplikaciju „Sony |
Music Center” na uređaj.
45HR
Lude zabave
s aplikacijom
„Fiestable”
Možete kontrolirati značajke
zabave na kućnom audio sustavu
tvrtke Sony pomoću intuitivnog
i elegantnog korisničkog sučelja
aplikacije "Fiestable". Aplikacija
"Fiestable" omogućuje vam da
kontrolirate značajke kao što su
DJ Effect, osvjetljenje i Karaoke.
Možete uživati i u funkciji „Motion
Control” putem koje možete
upravljati određenim značajkama
na sustavu tako što ćete tresti
BLUETOOTH uređaj u različitim
smjerovima.
„Fiestable” je dodatak aplikacije
„Sony | Music Center”.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center” na uređaj
(str. 45).
2 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable” u trgovinama
Google Play ili App Store
pomoću uređaja.
3 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center”
i dodirnite ikonu „Fiestable”.
Note
Više pojedinosti o aplikaciji „Sony | Music
Center” potražite na sljedećom URL-u.
http://www.sony.net/smcqa/
46HR
Postizanje i dijeljenje
ranga partijanera Party
People i osvajanje
dodatnih značajki s
kraljem zabave
Party King
Sustav ima jedinstvenu značajku
kojom se može automatski
zabilježiti upotreba sustava.
Na osnovi upotrebe sustav će vas
rangirati prema različitom rangu
partijanera Party People prema
prethodno utvrđenim kriterijima.
Što češće upotrebljavate sustav,
postići ćete veći rang.
Kad postignete određeni rang
partijanera Party People, možete
svoje postignuće podijeliti putem
društvenih medija.
Sustav će nagraditi vaša postignuća
dodatnim značajkama.
Note
Da biste upotrebljavali ovu
značajku, provjerite jesu li na vašem
uređaju već instalirane aplikacije
„Sony | Music Center“ (str. 45) i
„Fiestable“ (str. 46).
1 Povežite sustav i uređaj pomoću
BLUETOOTH veze (str. 41).
2 Pokrenite „Sony | Music Center” i
dodirnite ikonu „Fiestable”,
a zatim slijedite upute na zaslonu.
Možete provjeriti svoj trenutačni
rang, dodatne značajke, kao i
saznati kako prijeći na sljedeći rang.
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
U
Učinite ovo
Pojačavanje
basa i
stvaranje
snažnijeg
zvuka (MEGA
BASS)
Uzastopno pritišćite
MEGA BASS da biste
odabrali „BASS ON”.
Za isključivanje
uzastopno pritišćite
MEGA BASS kako biste
odabrali "BASS OFF".
Odabir
Pritisnite SOUND FIELD
zvučnog polja +/– (ili SOUND FIELD na
jedinici) više puta
zaredom za odabir
zvučnog polja koji
želite. Za poništavanje
pritisnite SOUND FIELD
+/– (ili SOUND FIELD na
jedinici) više puta
zaredom za odabir
mogućnosti „FLAT“.
Podešavanje razine
subwoofera (samo
MHC-M80D)
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopce pritišćite
/ kako
biste odabrali „S-WOOFER“, a
zatim pritisnite .
/ kako
biste odabrali razinu
subwoofera, a zatim
pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Odabir načina
virtualnog nogometa
Dok gledate prijenos nogometne
utakmice, osjećat ćete se kao da se
nalazite na stadionu.
Način virtualnog nogometa možete
odabrati samo tijekom funkcija
AUDIO IN i TV.
Više puta zaredom pritisnite
SOUND FIELD +/– dok gledate
prijenos nogometne utakmice.
(Samo MHC-M40D)
Možete i pritisnuti FOOTBALL
na jedinici.
•• "ON NARRATION": možete uživati u
očaravajućem osjećaju prisutnosti na
nogometnom stadionu zahvaljujući
naglašenom zvuku navijanja.
•• "OFF NARRATION": možete uživati u
još više očaravajućem osjećaju
prisutnosti na nogometnom stadionu
smanjujući jačinu zvuka naracije u
korist naglašavanja navijanja.
Prilagođavanje zvuka
Reprodukcija Pritisnite FIESTA na
zvučnog
jedinici. Možete i
efekta dvorane pritisnuti SOUND FIELD
(Fiesta)
+/– (ili SOUND FIELD na
jedinici) više puta
zaredom za odabir
mogućnosti „FIESTA“.
Kako biste poništili,
ponovno pritisnite
FIESTA.
3 Uzastopce pritišćite
Otkazivanje načina virtualnog
nogometa
Više puta zaredom pritisnite SOUND
FIELD +/– za odabir mogućnosti „FLAT”.
Note
•• Preporučujemo da odaberete način
virtualnog nogometa svaki put kada
gledate prijenos nogometne utakmice.
•• Ako čujete neprirodne zvukove kada
je odabrana opcija "OFF NARRATION",
preporučujemo da odaberete
"ON NARRATION".
•• Ova značajka ne podržava monozvuk.
47HR
Stvaranje vlastitog
zvučnog efekta
Stvaranje atmosfere
zabave (DJ Effect)
Možete pojačati ili sniziti razinu
određenih frekvencijskih pojasa, a
zatim spremiti postavku u memoriju
kao "CUSTOM EQ".
1 Pritisnite sljedeći gumb za
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali
„CUSTOM EQ”, a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste prilagodili
razinu ekvilizatora ili postavku
surround zvuka, a zatim
pritisnite .
4Ponovite 3. korak kako biste
prilagodili razinu drugih
frekvencijskih pojasa i
surround efekta.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Odabir prilagođene postavke
ekvilizatora
Više puta zaredom pritisnite
SOUND FIELD +/– za odabir funkcije
„CUSTOM EQ”.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
odabir vrste efekta.
•• FLANGER: stvaranje dubokog
flanger efekta koji je sličan huci
mlažnjaka.
•• ISOLATOR: izdvajanje određenog
frekvencijskog pojasa
prilagodbom ostalih
frekvencijskih pojasa. Na primjer,
kada se želite fokusirati na vokale.
•• SAMPLER: omogućavanje niza
specijalnih zvučnih efekata.
2 Promijenite zvučni efekt.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Okrenite kotačić VOLUME/DJ CONTROL
kako biste prilagodili razinu efekta.
Za SAMPLER:
Više puta zaredom pritisnite
SAMPLER kako biste odabrali željeni
način rada uređaja za uzorkovanje
zvuka, a zatim pritisnite S1, S2, S3 ili
S4 kako biste emitirali zvuk uređaja
za uzorkovanje zvuka.
Za neprekidno emitiranje drugog
zvuka uređaja za uzorkovanje
zvuka, okrenite kotačić VOLUME/
DJ CONTROL.
Podešavanje razine zvuka
uređaja za uzorkovanje zvuka
1 Pritisnite OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
/ na daljinskom
upravljaču više puta zaredom za
odabir mogućnosti „SAMPLER“,
a zatim pritisnite .
3 Pritisnite / na daljinskom
upravljaču više puta zaredom za
podešavanje razine zvuka
uređaja za uzorkovanje zvuka,
a zatim pritisnite .
2 Pritisnite
48HR
Isključivanje efekta
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Ponovno pritisnite odabrani
gumb efekta (samo za FLANGER i
ISOLATOR).
Note
•• Efekt DJ Effect automatski se isključuje
Upotreba funkcije
Kontrola za HDMI
Povezivanje TV-a kompatibilnog s
funkcijom Kontrola za HDMI* HDMI
kabelom (HDMI kabel visoke brzine s
Ethernetom, nije priložen) omogućuje
vam jednostavno upravljanje uređajem
putem daljinskog upravljača za TV.
S funkcijom Kontrola za HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
•• Funkcija isključivanja sustava
•• Funkcija upravljanja zvukom sustava
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
•• Funkcija jednostavnog upravljanja
daljinskim upravljačem
•• Funkcija praćenja jezika
* Funkcija Kontrola za HDMI standardna je
funkcija koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućivanje
međusobnog upravljanja za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) uređaje.
Note
Te će funkcije možda raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije
zajamčeno.
Ostali postupci
kada napravite sljedeće:
—— isključite sustav
—— promijenite funkciju
—— promijenite zvučni efekt
—— upotrijebite prigušenje glasa.
—— upotrijebite uređaj za promjenu
glasa.
—— promijenite tonalitet (kontrola
tonaliteta).
—— pritisnete DJ OFF na jedinici.
•• Ako aktivirate efekt DJ Effect tijekom
prijenosa, zvučni efekt neće se prenijeti
na USB uređaj.
•• Ako je efekt DJ Effect aktivan, za
podešavanje jačine zvuka na možete
upotrijebiti gumb VOLUME/DJ
CONTROL na jedinici.
Pritisnite  +/– na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu
zvuka.
Ostali postupci
Priprema upotrebe funkcije
Kontrola za HDMI
Pritisnite i držite SHIFT te
pritisnite SETUP, a zatim postavite
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
na [ON] na sustavu (str. 35).
Zadana postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Kontrola za HDMI za TV povezan
sa sustavom.
49HR
Savjet
Ako omogućite funkciju Kontrola za
HDMI ("BRAVIA" sinkronizacija) kada
upotrebljavate TV koji je proizvela tvrtka
Sony, funkcija Kontrola za HDMI sustava
također je automatski omogućena. Nakon
završetka postavljanja na zaslonu će se
prikazati "COMPLETE".
Funkcija isključivanja sustava
Kada isključite TV, sustav će se
automatski isključiti.
Pritisnite i držite SHIFT te
pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON]
ili [AUTO] na sustavu (str. 36).
Zadana postavka je [AUTO].
Note
Ovisno o statusu uređaja, spojeni se
uređaj možda neće isključiti.
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate
TV, zvuk TV-a emitirat će se kroz
zvučnike sustava. Jačina zvuka
sustava može se prilagoditi pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Note
•• Razina jačine zvuka sustava prikazuje se
na TV zaslonu, ovisno o TV-u. Može se
razlikovati od jačine zvuka na zaslonu.
•• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda
neće biti dostupna. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
Audio Return Channel
Ako je sustav spojen na HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Kanal za povrat zvuka,
možete slušati zvuk TV-a iz zvučnika
sustava bez priključivanja audio
kabela (nije priložen).
Pritisnite i držite SHIFT te pritisnite
SETUP, a zatim postavite [HDMI SETUP]
– [AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(str. 36). Zadana postavka je [ON].
Note
Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
Kanal za povrat zvuka, potrebno je
priključiti audio kabel (nije priložen)
(str. 23).
Funkcija reprodukcije jednim
dodirom
Kada pritisnete  u funkciji
DVD/CD-a ili USB funkciji, TV se
automatski uključuje. TV ulaz
prebacuje se na HDMI ulaz na koji je
sustav spojen.
Note
Ovisno o TV-u, početni dio
reproduciranog sadržaja možda se neće
ispravno reproducirati.
Funkcija jednostavnog
upravljanja daljinskim
upravljačem
Možete odabrati sustav gumbom
SYNC MENU na daljinskom
upravljaču za TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati
ako TV podržava izbornik veze.
Za pojedinosti pogledajte upute
za rad televizora.
Note
•• Na izborniku veza TV-a TV prepoznaje
sustav kao "Player".
•• Neke radnje možda neće biti dostupne s
nekim TV-ovima.
50HR
Funkcija praćenja jezika
Kada promijenite jezik prikaza
na zaslonu TV-a, jezik prikaza na
zaslonu sustava također će se
promijeniti.
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću
više sustava (funkcija
Wireless Party Chain)
Postavljanje i uživanje u
funkciji Wireless Party Chain
Primjer: postavljanje modela
MHC-M80D kao prvog sustava
(domaćin zabave)
1 Uključite sve sustave.
2 Postavite prvi sustav kao
3 Postavite drugi sustav kao
gosta zabave.
 Pritisnite BLUETOOTH na
drugom sustavu za odabir
funkcije BLUETOOTH.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
drugom sustavu.
Drugi sustav postat će gost
zabave.
Na zaslonu svijetli „P.CHAIN”.
Note
Funkcija Wireless Party Chain otkazuje
se u sljedećim situacijama.
—— Ne izvrši se ikakva radnja unutar
1 minute nakon postavljanja
domaćina zabave u 2. koraku.
—— Ponovno je pritisnut gumb
W.PARTY CHAIN na domaćinu
zabave prije dovršetka koraka 3.
Ostali postupci
Možete spojiti više audio sustava u
lancu putem BLUETOOTH veze ako
su svi sustavi opremljeni funkcijom
Wireless Party Chain. Ta vam funkcija
omogućuje stvaranje uzbudljivijeg
ugođaja zabave i dobivanje jačeg
zvuka bez povezivanja kabelom.
Imajte na umu da možete
reproducirati izvor zvuka samo s
BLUETOOTH uređaja.
Prvi sustav u lancu koji će se
aktivirati postaje domaćin Party Host
i dijeli glazbu. Ostali sustavi postaju
Party Guests i reproduciraju istu
glazbu kao i Party Host.
 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
za odabir funkcije BLUETOOTH.
 Povežite BLUETOOTH uređaj sa
sustavom putem BLUETOOTH
veze.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN na
jedinici.
Na zaslonu se prikazuje
„CHAINING”. Sustav ulazi u način
rada za postavljanje funkcije
bežične lančane zabave.
Kad sustav uđe u način
postavljanja funkcije Wireless
Party Chain, veza s BLUETOOTH
uređajem automatski se
prekida.
4Postavite treći sustav kao gost
zabave ili više sustava kao
goste zabave.
Ponovite 3. korak.
domaćina zabave.
51HR
Note
Povežite treći sastav ili kasnije sustave
unutar 30 sekunde od povezivanja
prethodnog sustava. „P. CHAIN”
treperi na zaslonu domaćina Party
Host unutar 30 sekunde. Nakon
30 sekundi sustav se ne može povezati.
5 Pričekajte 30 sekundi nakon
povezivanja posljednjeg gosta
Party Guest.
„P.CHAIN” prestat će treperiti na
zaslonu domaćina Party Host i
BLUETOOTH uređaj ponovno će se
povezati s domaćinom Party Host.
6Pokrenite reprodukciju na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
7 Prilagodite jačinu zvuka.
Kad se jačina zvuka na domaćinu
Party Host prilagodi, prilagodi se i
jačina zvuka na Party Guests. Ako
želite prilagoditi jačinu zvuka na
određenom gostu Party Guest,
prilagodite jačinu zvuka za tog
gosta Party Guest.
Note
•• Ne možete odabrati drugi sustav kao
novi Party Host dok je aktivirana funkcija
Wireless Party Chain.
•• Kada na domaćinu zabave upotrebljavate
mikrofon, gosti zabave ne emitiraju zvuk.
•• Pojedinosti o radu drugih sustava
pogledajte u uputama za upotrebu tih
sustava.
Savjet
Kako biste dodali nove goste zabave
nakon što je već uspostavljena funkcija
bežične lančane zabave, pritisnite i držite
W.PARTY CHAIN na domaćinu zabave i
ponovite postupak iz koraka 3.
Isključivanje funkcije Wireless
Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na
domaćinu zabave.
52HR
Note
Kada promijenite funkciju ili isključite
Party Host, deaktivirat će se funkcija
Wireless Party Chain.
Isključivanje funkcije Wireless
Party Chain na gostu zabave
Pritisnite W.PARTY CHAIN na gostu
zabave koji želi otići. U tom će
slučaju ostatak funkcije Wireless
Party Chain ostati aktivan.
Note
•• Kada promijenite funkciju ili isključite
određenog gosta Party Guest, tom
će gostu biti poništena veza funkcije
Wireless Party Chain.
•• Funkcije mjerača vremena za
automatsko isključivanje i automatskog
stanja pripravnosti nisu dostupne na
gostima Party Guests.
Sinkronizacija postavki tijekom
funkcije Wireless Party Chain
Kad je uključena funkcija Wireless
Party Chain, primijenit će se sljedeći
uvjeti:
••Postavke Mega Bass, rasvjeta
zabave (samo MHC-M80D)
i rasvjeta zvučnika (samo
MHC-M80D/MHC-M60D) na
gostima zabave sinkroniziraju
se s domaćinom zabave. Ako se
postavke izmijene na domaćinu
zabave, mijenjaju se i postavke na
gostima zabave.
••Postavke DJ Effect i Karaoke kao
što su prigušenje glasa Vocal Fader
i kontrola tonaliteta Key Control
isključene su i na domaćinu Party
Host i gostima Party Guests.
••Postavke zvučnog polja vraćaju se
na izvorne postavke i na domaćinu
Party Host i na gostima Party
Guests.
••Kad je domaćin Party Host
isključen, isključeni su i gosti
Party Guests.
Pjevanje uz podlogu:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Više puta zaredom pritisnite
MIC LEVEL – kako biste smanjili
jačinu zvuka mikrofona.
Možete i više puta zaredom
pritisnuti MIC/GUITAR LEVEL– na
jedinici kako biste smanjili jačinu
zvuka mikrofona.
2 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR na jedinici da biste
odabrali „OFF“.
3 Spojite dodatni mikrofon s
utikačem od 6,3 mm na priključak
MIC1 ili MIC2/GUITAR na jedinici.
4Pokrenite reprodukciju glazbe i
prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
Više puta zaredom pritisnite
MIC ECHO da biste prilagodili
efekt jeke.
5 Počnite pjevati uz glazbu.
Note
•• Ne preporučujemo upotrebu adaptera
mikrofona kada mikrofon priključujete
na priključak MIC1 ili MIC2/GUITAR.
•• Ako zvuk zavija:
—— premjestite mikrofon dalje od
zvučnika.
—— promijenite usmjerenje mikrofona.
—— više puta zaredom pritisnite MIC
LEVEL –.
—— Više puta zaredom pritisnite MIC ECHO
kako biste prilagodili razinu jeke.
•• Zvuk iz mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tijekom USB prijenosa.
lančane zabave, zvuk iz mikrofona
emitira se samo iz sustava na koji je
priključen mikrofon.
•• Ne možete prilagoditi jačinu zvuka
mikrofona pomoću kotačića VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici ili gumbu
 +/– na daljinskom upravljaču. Više puta
zaredom pritisnite MIC LEVEL+/– kako
biste prilagodili jačinu zvuka mikrofona.
•• Ako je zvuk iz mikrofona iznimno glasan,
možda će biti izobličen. Više puta
zaredom pritisnite MIC LEVEL– kako biste
smanjili jačinu zvuka mikrofona.
Smanjenje zvuka vokala
(prigušenje glasa Vocal Fader)
Možete smanjiti zvuk vokala u
stereoizvoru.
Pritisnite VOCAL FADER više puta
zaredom kako biste odabrali "ON V
FADER".
Da biste otkazali efekt prigušenja
glasa, više puta zaredom pritisnite
VOCAL FADER da biste odabrali "OFF".
Promjena tonaliteta (kontrola
tonaliteta)
Pritisnite KEY CONTROL / •
kako biste prilagodili tonalitet
svoga glasa.
Ostali postupci
Spojite drugi dodatni mikrofon ako
želite pjevati u duetu.
•• Kada upotrebljavate funkciju bežične
Odabir načina bilježenja
rezultata za karaoke (način
bilježenja rezultata)
Funkciju bilježenja rezultata možete
upotrebljavati samo kada je spojen
mikrofon.
Vaš se rezultat izračunava na ljestvici
od 0 do 99 uspoređivanjem vašeg
glasa s izvorom glazbe.
1 Pokrenite reprodukciju glazbe.
2 Pritisnite SCORE prije pjevanja
pjesme.
53HR
3 Nakon pjevanja dulje od jedne
minute ponovno pritisnite SCORE
kako biste provjerili rezultat.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
Promjena glasa (uređaj za
promjenu glasa Voice Changer)
/
kako biste odabrali „SAMPLER“, a
zatim pritisnite .
Možete promijeniti svoj glas kada
govorite ili pjevate u mikrofon.
Više puta zaredom pritisnite VOICE
CHANGER da biste promijenili
efekt svog glasa.
Isključivanje uređaja za
promjenu glasa Voice Changer
se prema jačini zvuka sustava. Međutim,
u nekim slučajevima jačina zvuka
glasovnog vodiča ne može se mijenjati.
•• U nekim slučajevima može doći do
odgode emitiranja glasovnog vodiča.
Možete čuti glasovnog vodiča
Voice Guidance kad sustav uđe u
BLUETOOTH način rada za uparivanje
ili kad se BLUETOOTH uređaj povezuje
sa sustavom ili se odspaja od njega.
/
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „ON“,
a zatim pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran.
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Isključivanje glasovnog vodiča
Voice Guidance
54HR
Ponovite korake u odjeljku
„Upotreba glasovnog vodiča Voice
Guidance“ (str. 54) i odaberite
„OFF“ u koraku 3.
/
kako biste prilagodili razinu
glasovnog vodiča, a zatim
pritisnite .
Note
Upotreba glasovnog
vodiča Voice Guidance
kako biste odabrali „VOICE
GUIDANCE“, a zatim pritisnite
3 Više puta zaredom pritisnite
•• Jačina zvuka glasovnog vodiča mijenja
Više puta zaredom pritisnite VOICE
CHANGER da biste odabrali „OFF”.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Više puta zaredom pritisnite
Prilagodba jačine zvuka
glasovnog vodiča Voice
Guidance
.
Uživanje u zvuku gitare
Možete slušati zvuk gitare tako da
priključite gitaru na priključak MIC2/
GUITAR na jedinici.
Također možete svirati gitaru i
pjevati ako priključite dodatni
mikrofon su utikačem od 6,3 mm na
priključak MIC1 na jedinici.
Zvuk gitare može se promijeniti
odabirom efekta gitare.
1 Više puta zaredom pritisnite
MIC/GUITAR LEVEL na jedinici
kako biste smanjili jačinu zvuka
gitare.
2 Kabelom instrumenta
(nije priložen) priključite gitaru
(nije priložena) na MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
3 Više puta zaredom pritisnite
GUITAR na jedinici za odabir
efekta gitare.
•• „CLEAN”: izvorni zvuk gitare.
Preporučeno za električnu gitaru
ili elektro-akustičnu gitaru.
•• „O.DRIVE”: izobličeni zvuk sličan
prekomjernoj upotrebi pojačala
gitare. Preporučeno za električnu
gitaru.
•• „BASS”: izvorni zvuk gitare.
Preporučeno za bas gitaru.
4Započnite svirati gitaru i
prilagodite jačinu zvuka gitare.
Iz sustava se emitira zvuk gitare.
Note
•• Ne preporučujemo upotrebu adaptera
Isključivanja načina gitare
Više puta zaredom pritisnite GUITAR
na jedinici da biste odabrali „OFF“.
Note
Rasvjeta za zabavu dostupna je samo za
model MHC-M80D.
1 Više puta zaredom pritisnite
PARTY LIGHT kako biste
odabrali „LED ON“.
Možete i više puta zaredom
pritisnuti SPEAKER LIGHT na jedinici
kako biste odabrali „LED ON“ (samo
MHC-M60D).
2 Više puta zaredom pritisnite
LIGHT MODE kako biste odabrali
željeni način osvjetljenja.
Način osvjetljenja bit će drugačiji
kada je uključena funkcija bežične
lančane zabave.
Isključivanje rasvjete za zabavu
i rasvjete zvučnika
Više puta zaredom pritisnite PARTY
LIGHT i odaberite "LED OFF".
Ostali postupci
mikrofona kada mikrofon priključujete
na priključak MIC1.
•• Do zavijanja zvuka može doći pri
upotrebi elektro-akustične gitare s
efektom „O.DRIVE”. Više puta zaredom
pritisnite MIC/GUITAR LEVEL – na
jedinici kako biste smanjili jačinu zvuka
gitare. U suprotnom promijenite efekt
gitare.
•• Prije odspajanja gitare iz sustava, više
puta zaredom pritisnite MIC/GUITAR
LEVEL – na jedinici kako biste smanjili
jačinu zvuka gitare.
Uživanje u glazbi uz
rasvjetu zvučnika i
rasvjetu za zabavu
(samo MHC-M80D/
MHC-M60D)
Note
•• Kada su rasvjeta za zabavu (samo MHC-
M80D) i rasvjeta zvučnika uključene,
nemojte gledati izravno u dio koji
emitira svjetlost.
•• Ako je osvjetljenje previše blještavo,
prebacite se na osvjetljenje sobe ili
isključite osvjetljenje.
•• Možete uključiti ili isključiti funkciju
rasvjete za zabavu (samo MHC-M80D)
ili rasvjete zvučnika kada je uključen
demonstracijski način.
55HR
Upotreba mjerača
vremena za automatsko
isključivanje
Deaktivacija gumba na
jedinici (zaključavanje
gumba)
Sustav se automatski isključuje nakon
isteka unaprijed postavljenog vremena.
Gumbe na jedinici možete
deaktivirati (osim ) kako biste
spriječili pogrešno rukovanje,
primjerice prilikom dječje igre.
Više puta zaredom pritisnite SLEEP
za odabir željenog vremena.
Za isključivanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje više puta
zaredom pritisnite SLEEP kako biste
odabrali "OFF".
Savjet
Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja sustava pritisnite SLEEP.
Upotreba dodatne
opreme
1 Pritisnite  – više puta
zaredom dok se "VOL MIN"
ne pojavi na zaslonu.
2 Povežite dodatnu opremu
(str. 19).
3 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite
„AUDIO IN”.
4Pokrenite reprodukciju na
dodatnoj opremi.
5 Pritisnite  +/– više puta
zaredom kako biste prilagodili
jačinu zvuka.
Note
56HR
Sustav može automatski prijeći u
stanje pripravnosti ako je jačina zvuka
priključene opreme preniska. Prilagodite
jačinu zvuka opreme.
Za isključivanje funkcije automatskog
stanja pripravnosti pogledajte odjeljak
„Postavljanje funkcije automatskog stanja
pripravnosti“ (str. 56).
Pritisnite  na jedinici i držite dulje
od 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje
"CHILD LOCK ON".
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za isključivanje funkcije zaključavanja
zbog djece pritisnite i držite  na jedinici
dulje od 5 sekundi dok se „CHILD LOCK
OFF“ ne prikaže na zaslonu.
Note
•• Funkcija zaključavanja zbog djece
automatski će se isključiti kada
iskopčate strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
•• Funkcija zaključavanja zbog djece ne može
se uključiti kada otvorite ladicu diska.
Postavljanje funkcije
automatskog stanja
pripravnosti
Sustav automatski prelazi u stanje
pripravnosti nakon približno
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala.
Funkcija automatskog stanja
pripravnosti uključena je prema
zadanim postavkama.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Uzastopno pritišćite
/ kako
biste odabrali „AutoSTBY”,
a zatim pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/ kako biste odabrali „ON“ ili
„OFF“, a zatim pritisnite .
Za izlazak iz izbornika opcija
pritisnite OPTIONS.
Note
•• "AutoSTBY" treperi na zaslonu
oko 2 minute prije ulaska u stanje
pripravnosti.
•• Funkcija automatskog prelaska u stanje
pripravnosti ne funkcionira u sljedećim
slučajevima:
—— tijekom rada funkcije tunera
—— kada je uključen mjerač vremena za
automatsko isključivanje
—— kada su priključeni mikrofon ili gitara.
—— kada sustav postane gost zabave
tijekom bežične lančane zabave.
Ažuriranje softvera
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Europi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Otklanjanje poteškoća
Ako naiđete na problem sa sustavom,
pronađite problem na kontrolnom
popisu za rješavanje problema
u nastavku, a zatim poduzmite
korektivnu radnju.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Imajte na umu da će serviser,
zamijeni li tijekom popravka neke
dijelove, te dijelove možda zadržati.
Ako „PROTECTX” (X je broj) i
„CHECK MANUAL” trepere na
zaslonu
Odmah isključite kabel za
napajanje (mrežni vod) i
provjerite sljedeće stavke.
•• Upotrebljavate li samo
priložene zvučnike?
•• Blokira li nešto ventilacijske
otvore jedinice?
Kada provjerite i zaključite da nema
problema, ponovno ukopčajte
strujni kabel za napajanje (mrežni
vod) i uključite sustav. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Općenito
Dodatne informacije
Softver ovog sustava mogao bi se
ažurirati u budućnosti.
Unaprijed instalirani softver na svom
sustavu možete ažurirati na webmjestima navedenima u nastavku.
Za ažuriranje softvera slijedite online
upute.
Dodatne informacije
Napajanje se ne uključuje.
•• Provjerite je li kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto ukopčan.
Sustav je ušao u stanje
pripravnosti.
•• To nije kvar. Sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti nakon
15 minuta neaktivnosti ili ako nema
izlaznog audio signala (str. 56).
57HR
Nema zvuka.
•• Prilagodite jačinu zvuka.
•• Provjerite priključke zvučnika
(str. 19).
•• Provjerite povezanost s dodatnom
opremom ako ona postoji
(str. 19).
•• Uključite priključenu opremu.
•• Iskopčajte kabel za napajanje iz
strujne utičnice (mrežni vod), a
zatim ga ponovno ukopčajte i
uključite sustav.
Nema slike/zvuka kada je sustav
priključen na HDMI OUT (TV) ARC
priključak.
•• Promijenite postavku
u [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Tako ćete
možda riješiti problem.
•• Oprema povezana HDMI OUT (TV)
ARC priključkom nije u skladu s
formatom audio signala. U tom
slučaju postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] na [PCM] (str. 35).
•• Pokušajte sljedeće:
—Isključite
—
i ponovno uključite
sustav.
—Isključite
—
i ponovno uključite
priključenu opremu.
—Odspojite,
—
a zatim ponovno
ukopčajte HDMI kabel.
Nema zvuka mikrofona.
•• Prilagodite jačinu zvuka
mikrofona.
•• Provjerite je li mikrofon pravilno
spojen na priključak MIC1 ili MIC2/
GUITAR na jedinici.
•• Provjerite je li mikrofon uključen.
58HR
Adapter mikrofona (nije priložen)
ne može se ukloniti.
•• Upotrijebite alat kao što su kliješta
kako biste odspojili adapter
mikrofona iz priključka MIC1 ili
MIC2/GUITAR na jedinici.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
"CODE 01" i "SGNL ERR" pojavljuju
se na zaslonu.
•• Ovaj sustav podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Provjerite postavku audio izlaza
na TV-u te promijenite način PCM
izlaza ako je odabran automatski
način rada.
•• Provjerite je li postavka izlaza
zvučnika na TV-u postavljena na
upotrebu vanjskih zvučnika.
Čuje se jako zujanje ili buka.
•• Premjestite sustav dalje od izvora
šuma.
•• Ukopčajte sustav u drugu zidnu
utičnicu.
•• Postavite filtar protiv šuma
(nije priložen) na strujni kabel
za napajanje (mrežni vod).
•• Isključite električnu opremu u
blizini.
•• Kada je sustav uključen, možda
ćete čuti šum iz ventilatora
sustava. To nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih
znakova ili fluorescentnog svjetla.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Usmjerite daljinski upravljač
prema senzoru jedinice.
•• Zamijenite baterije (R03/veličine
AAA).
•• Premjestite jedinicu dalje od
fluorescentnog svjetla.
Čuje se akustični odziv.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sustava ili drugamo usmjerite
mikrofon.
Boje na zaslonu televizora trajno
se nepravilno prikazuju.
•• Odmah isključite televizor pa ga
ponovno uključite nakon 15 do
30 minuta. Ako se boja i dalje
nepravilno prikazuje, sustav
postavite dalje od TV-a.
„CHILD LOCK” se prikazuje kada
pritisnete bilo koji gumb na
jedinici.
•• Postavite funkciju zaključavanja na
isključeno (str. 56).
Prilikom uključivanja sustava čuje
se škljocaj.
•• To je zvuk rada i pojavljuje se,
primjerice, prilikom uključivanja ili
isključivanja sustava. To nije kvar.
Zvučnici
Čuje se zvuk samo iz jednog
kanala ili je jačina zvuka lijevog i
desnog kanala neuravnotežena.
•• Postavite zvučnike što je
simetričnije moguće.
•• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
čvrsto i ispravno priključeni.
•• Izvor koji se reproducira je mono.
Uređaj za reprodukciju diska
Ladica diska se ne otvara i poruka
"LOCKED" prikazuje se na zaslonu.
•• Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom
ovlaštenom servisu te tvrtke.
Ladica diska se ne zatvara.
•• Pravilno umetnite disk.
Disk se ne izbacuje.
•• Izbacivanje diska tijekom
sinkroniziranog prijenosa ili REC1
prijenosa nije moguće. Pritisnite 
za otkazivanje prijenosa, a zatim
pritisnite  na jedinici kako biste
izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sonyjevu
distributeru.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 67).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sustav
može reproducirati (str. 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu na
disku, a zatim ostavite sustav
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ishlapi.
•• Regionalni kôd na DVD VIDEO disku
ne podudara se sa sustavom.
Zvuk je isprekidan.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 67).
•• Ponovno umetnite disk.
•• Premjestite jedinicu na mjesto
gdje nema vibracija.
•• Premjestite zvučnike dalje od
jedinice. Kada slušate pjesmu s
basovima pri velikoj jačini zvuka,
vibracija zvučnika može uzrokovati
isprekidani zvuk.
Dodatne informacije
Zvuk gubi stereoefekt tijekom
reprodukcije.
•• Isključite prigušenje glasa
(str. 53).
•• Provjerite je li sustav pravilno
priključen.
•• Provjerite priključke zvučnika
(str. 18).
Nema zvuka iz određenog zvučnika.
•• Provjerite je li zvučnik čvrsto i
ispravno priključen.
59HR
Reprodukcija ne započinje od prve
pjesme.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 29).
•• Odabrana je funkcija nastavljanja
reprodukcije. Dvaput pritisnite
. Zatim pritisnite  kako biste
pokrenuli reprodukciju.
Izvođenje funkcija poput
zaustavljanja, zaključavanja
traženja, usporene reprodukcije,
ponavljanja reprodukcije i
nasumične reprodukcije nije
moguće.
•• Ovisno o disku, možda nećete
moći izvršiti neke gore navedene
radnje. Pogledajte upute za
upotrebu priložene uz disk.
Reprodukcija s DATA CD/DATA
DVD diskova (MP3, MPEG4 ili Xvid)
nije moguća.
•• Podaci se ne pohranjuju u
podržanom formatu.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
Naziv mape, naziv pjesme, naziv
datoteke i informacije oznake ID3
ne prikazuju se pravilno.
•• Oznaka ID3 nije verzija 1 (1.0/1.1) ili
verzija 2 (2.2/2.3).
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
USB uređaj
Prijenos uzrokuje pogrešku.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
60HR
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Informacije o
formatiranju potražite u uputama
za upotrebu USB uređaja.
•• Isključite sustav i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za uključivanje, ponovno
uključite i isključite uređaj nakon
što ga uklonite iz sustava. Zatim
ponovite prijenos.
•• Ako prijenos i brisanje ponavljate
više puta, struktura datoteka u USB
uređaju postaje fragmentirana.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
•• USB uređaj bio je isključen ili je
isključeno napajanje tijekom
prijenosa. Izbrišite djelomično
prenesenu datoteku i pokušajte
je ponovno prenijeti. Ako se time
problem ne riješi, USB uređaj
možda je neispravan. Pogledajte
upute za upotrebu USB uređaja
kako biste riješili problem.
Ne možete izbrisati audio datoteke
ili mape na USB uređaju.
•• Provjerite ima li USB uređaj zaštitu
od snimanja.
•• Tijekom brisanja USB uređaj bio je
isključen ili je isključeno napajanje.
Izbrišite djelomično izbrisanu
datoteku. Ako se time problem
ne riješi, USB uređaj možda je
neispravan. Pogledajte upute za
upotrebu USB uređaja kako biste
riješili problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije ispravno
priključen. Isključite sustav i
ponovno priključite USB uređaj, a
zatim uključite sustav i provjerite
pojavljuje li se "USB" na zaslonu.
Čuje se šum, isprekidan ili
izobličen zvuk.
•• Upotrebljavate USB uređaj koji nije
podržan. Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Glazbeni podaci sadržavaju
šumove ili je zvuk izobličen. Šum se
možda pojavio tijekom postupka
prijenosa. Izbrišite datoteku i
pokušajte je ponovno prenijeti.
•• Prilikom kodiranja audio datoteke
korištena je niska brzina prijenosa
u bitovima. Na USB uređaj pošaljite
audio datoteku visokom brzinom
prijenosa u bitovima.
Na zaslonu se prikazuje "NO FILE".
•• Sustav je prešao u način rada za
ažuriranje softvera i svi su gumbi
(osim ) deaktivirani. Pritisnite
 na jedinici kako biste otkazali
ažuriranje softvera.
Pogrešan prikaz.
•• Podaci pohranjeni na USB uređaju
možda su oštećeni. Ponovite
prijenos.
•• Kodovi znakova koje sustav može
prikazati:
—velika
—
slova (A do Z)
—brojevi
—
(0 do 9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi se znakovi prikazuju kao "_".
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim
USB uređajima (str. 11).
•• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za upotrebu USB
uređaja kako biste riješili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sustav i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite sustav.
•• Na web-mjestu provjerite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (str. 11).
Dodatne informacije
"READING" se prikazuje dulje
vrijeme ili treba dugo vremena
prije nego reprodukcija počne.
•• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
—Na
— USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka (str. 10).
—Struktura
—
datoteke iznimno je
složena.
—Kapacitet
—
memorije je prevelik.
—Unutarnja
—
memorija je
fragmentirana.
Na zaslonu se prikazuje
"OVER CURRENT".
•• Utvrđen je problem s razinom
električne struje iz
(USB) ulaza.
Isključite sustav i uklonite USB
uređaj iz ulaza. Provjerite je li sve u
redu s USB uređajem. Ako se ovaj
uzorak prikaza i dalje pojavljuje,
obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Postavite način reprodukcije na
način uobičajene reprodukcije
(str. 29).
61HR
Nije moguće reproducirati
datoteke.
•• Prije reprodukcije povjerite jeste li
odabrali ispravan način medija.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani datotečnim sustavima
koji nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, mogu se reproducirati
samo datoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT formate. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu USB
uređaja ili se obratite proizvođaču.
Slika
Nema slike.
•• Provjerite je li sustav čvrsto
priključen.
•• Ako je HDMI kabel oštećen,
zamijenite ga novim.
•• Provjerite jeste li jedinicu priključili
na priključak HDMI ulaza na TV-u
(str. 22).
•• Provjerite je li TV uključen i
pravilno rukujte TV-om.
•• Provjerite jeste li odabrali video
ulaz na TV-u kako biste mogli
prikazivati slike sa sustava.
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju.)
Provjerite jeste li pravilno postavili
sustav boja u skladu sa sustavom
boja televizora.
Pojavljuje se šum na slici.
•• Prebrišite disk kako biste ga očistili
(str. 67).
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju) Kada
reproducirate VIDEO CD snimljen
u sustavu boja koji je drukčiji od
onoga koji ste postavili za sustav,
slika može biti izobličena
(str. 24, 34).
62HR
•• (Osim za modele za Latinsku
Ameriku, Europu i Rusiju)
Provjerite jeste li pravilno prema
sustavu boja na TV-u postavili boju
na sustavu (str. 24, 34).
Omjer širine i visine TV zaslona ne
može se izmijeniti.
•• Omjer širine i visine fiksno je
zadan za DVD VIDEO diskove i
datoteke s videozapisima.
•• Ovisno o televizoru, možda nećete
moći promijeniti omjer širine i visine.
Jezik zvučnog zapisa ne može se
promijeniti.
•• Višejezični zapisi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
zvučnog zapisa za DVD VIDEO
diskove.
Jezik titlova ne može se promijeniti.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni
na DVD VIDEO disku koji se
reproducira.
•• Zabranjena je promjena jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Titlovi se ne mogu isključiti.
•• Zabranjeno je isključivanje jezika
titlova za DVD VIDEO diskove.
Kutovi kamere ne mogu se
mijenjati.
•• Više kutova nije snimljeno na DVD
VIDEO disku koji se reproducira.
•• Zabranjena je promjena kuta za
DVD VIDEO disk.
Tuner*
Čuje se jako zujanje ili šum ili nije
moguć prijam stanica.
•• Ispravno priključite antenu.
•• Promijenite mjesto i usmjerenje
antene kako biste dobili dobar prijam.
•• Isključite električnu opremu u blizini.
* Ovisno o uvjetima radijskih valova ili
građevinama u vašem području, možda
neće biti radijskog prijama.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje se ne može obaviti.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sustavu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se u blizini sustava
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Pripazite jeste li prilikom odabira
naziva sustava (ovog sustava)
na BLUETOOTH uređaju unijeli
ispravnu lozinku.
BLUETOOTH uređaj ne otkriva
sustav ili se "BT OFF" prikazuje na
zaslonu.
•• Postavite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (str. 44).
Zvuk je isprekidan, oscilira ili je
došlo do prekida veze.
•• Sustav i BLUETOOTH uređaj
predaleko su jedan od drugog.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
Zvuk BLUETOOTH uređaja ne može
se čuti na ovom sustavu.
•• Prvo pojačajte zvuk na
BLUETOOTH uređaju, a zatim
prilagodite jačinu zvuka s
pomoću  +/–.
Čuje se jako zujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako postoje prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja,
uklonite ili zaobiđite te prepreke.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja generira elektromagnetsko
zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrovalna pećnica, premjestite ih.
•• Smanjite jačinu zvuka spojenog
BLUETOOTH uređaja.
Funkcija Kontrola za HDMI
("BRAVIA" Sync)
Sustav se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP, a
zatim postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(str. 35). TV mora podržavati
funkciju Kontrola za HDMI (str. 49).
Za pojedinosti pogledajte upute
za rad televizora.
•• Provjerite postavke zvučnika
TV-a. Sustav se sinkronizira s
postavkama zvučnika TV-a.
Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
Dodatne informacije
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali povezati ne podržava
A2DP profil i ne može se povezati s
ovim sustavom.
•• Omogućite funkciju BLUETOOTH
na BLUETOOTH uređaju.
•• Uspostavite vezu s BLUETOOTH
uređaja.
•• Izbrisat će se informacije o
registraciji uparivanja. Ponovite
postupak uparivanja.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
63HR
•• Ako je prethodni put zvuk emitiran
iz zvučnika TV-a, sustav se ne
uključuje čak ni kada je TV uključen.
Sustav se isključuje kada
se isključi TV.
•• Provjerite postavku
za [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(str. 36). Kada je opcija
[STANDBY LINKED TO TV]
postavljena na [ON], sustav
se automatski isključuje kada
isključite TV, bez obzira na ulaz.
Sustav se ne isključuje čak ni kada
je TV isključen.
•• Provjerite postavku za [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV] (str. 36).
Kako biste automatski isključili sustav
kada isključite TV bez obzira na ulaz,
postavite [STANDBY LINKED TO TV]
na [ON]. TV mora podržavati funkciju
Kontrola za HDMI (str. 49).
Za pojedinosti pogledajte
upute za rad televizora.
Iz sustava se ne čuje zvuk
televizora.
•• Provjerite vrstu i povezanost HDMI
kabela ili audio kabela koji je
priključen na sustav i TV (str. 22).
•• Ako je TV kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
provjerite je li sustav povezan s
priključkom HDMI IN na TV-u koji
je kompatibilan s funkcijom ARC
(str. 22). Ako se zvuk i dalje ne
emitira ili je isprekidan, priključite
audio kabel (nije priložen),
pritisnite i držite SHIFT i pritisnite
SETUP, a zatim [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
postavite na [OFF] (str. 36).
64HR
•• Ako TV nije kompatibilan s
funkcijom Kanal za povrat zvuka,
sustav neće emitirati zvuk TV-a čak i
ako je spojen na HDMI IN priključak
TV-a. Kako biste emitirali zvuk TV-a
iz sustava, priključite audio kabel
(nije priložen) (str. 23).
•• Promijenite funkciju sustava na
„TV“ (str. 23).
•• Povećajte jačinu zvuka na sustavu.
•• Ovisno o redoslijedu kojim ste
spojili TV i sustav, na sustavu može
biti isključen zvuk i na zaslonu
jedinice zasvijetlit će poruka „ “
(isključivanje zvuka). U tom slučaju
prvo uključite TV, a zatim sustav.
•• Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava i
iz televizora.
•• Isključite zvuk sustava ili TV-a.
•• Promijenite izlaz zvučnika na TV-u
u zvučnik TV-a ili audio sustav.
Funkcija Kontrola za HDMI ne
funkcionira ispravno.
•• Provjerite vezu sa sustavom
(str. 17).
•• Omogućite funkciju Kontrola za
HDMI na TV-u. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad televizora.
•• Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav,
morat ćete pričekati neko vrijeme
prije provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
•• Provjerite podržava li TV priključen
na sustav funkciju Kontrola za HDMI.
•• Vrsta i broj uređaja kojima se može
upravljati putem funkcije Kontrola
za HDMI ograničeni su standardom
HDMI CEC na sljedeći način:
—uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
—uređaji
—
za reprodukciju (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju i
sl.): do 3 uređaja (ovaj sustav
upotrebljava jedan od njih)
—uređaji
—
za tuner: do 4 uređaja
—audio
—
sustav (prijamnik/
slušalice): do 1 uređaja
(koji upotrebljava ovaj sustav)
Funkcija bežične lančane zabave
BLUETOOTH uređaj ne može se
povezati sa sustavom dok je funkcija
Wireless Party Chain uključena.
•• Nakon povezivanja svih sustava,
izvedite postupke uparivanja i
povezivanja između BLUETOOTH
uređaja i domaćina Party Host.
Vraćanje sustava na izvorne
postavke
Na zaslonu se prikazuje poruka
"RESET".
Nakon što vraćanje na izvorne
postavke završi, sustav se
automatski ponovno pokreće.
Pritisnite  da biste uključili sustav.
Sve informacije o BLUETOOTH
uparivanju i korisnički konfigurirane
postavke kao što su memorirane
radijske stanice, vraćaju se na tvornički
zadanu postavku (osim nekih postavki
Vraćanje zadanih postavki
izbornika za postavljanje
Postavke izbornika za
postavljanje (osim postavki za
[PARENTAL CONTROL]) možete
vratiti na izvorne postavke.
1 Pritisnite SHIFT i držite ga
pritisnutim te pritisnite SETUP.
Na TV zaslonu prikazat će se izbornik
za postavljanje.
2 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [RESET], a
zatim pritisnite .
4 Više puta zaredom pritisnite
/
kako biste odabrali [DA], a zatim
pritisnite .
Za dovršavanje postupka potrebno
je nekoliko sekundi. Nemojte
pritisnuti  prilikom vraćanja
sustava na izvorne postavke.
Funkcija samodijagnostike
Dodatne informacije
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
vratite ga na zadane tvorničke
postavke.
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Iskopčajte i ponovo ukopčajte
strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
2 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
3 Pritisnite i držite VOCAL FADER i
MIC ECHO oko 3 sekunde.
izbornika za postavljanje).
Više o vraćanju postavki izbornika za
postavljanje na izvorne postavke
potražite u odjeljku „Vraćanje zadanih
postavki izbornika za postavljanje“
(str. 65).
Kada se na TV zaslonu ili zaslonu
prikažu slova/brojke
Kada je funkcija samodijagnostike
uključena radi sprječavanja
neispravnog rada sustava, prikazuje
se servisni broj. Servisni broj sastoji
se od slova i brojki (npr. C 13 50).
Uzrok i korektivne radnje potražite
u tablici u nastavku.
65HR
Prva 3 znaka Uzrok i radnja koja
servisnog
rješava problem
broja
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
krpom (str. 67).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sustav i
ponovno ga uključite.
Zatim ponovno pravilno
umetnite disk.
E XX
(XX je broj)
Da bi se spriječio kvar,
sustav je proveo
samodijagnostičku
funkciju.
•• Obratite se najbližem
prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili
ovlaštenom servisu
tvrtke Sony i navedite
peteroznamenkasti
servisni broj.
Primjer: E 61 10
Poruke
Jedna od sljedećih poruka može
se prikazati ili treperiti na zaslonu
tijekom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reproducirati.
•• Umetnut je DVD VIDEO disk s
nepodržanim regionalnim kodom.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržan audio signal emitira
se iz HDMI IN (ARC) priključka TV-a
(str. 22).
DATA ERROR
•• Stvorena datoteka je
u nepodržanom formatu.
•• Datotečni nastavci ne odgovaraju
formatu datoteke.
66HR
DEVICE ERROR
USB uređaj ne može se prepoznati ili
je priključen nepoznat uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio datoteka ili mapa na
USB uređaju nije uspjelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen tijekom
postupaka prijenosa ili brisanja i
možda je oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
mapa.
NoDEVICE
Nije povezan niti jedan USB ili je
povezan nepodržan uređaj.
NO DISC
Nema diska u uređaju
za reprodukciju.
NO MUSIC
U izvoru reprodukcije nema
podržanih audio datoteka.
NO VIDEO
U izvoru reprodukcije nema
podržanih datoteka s videozapisima.
NOT USE
Pokušali ste izvesti određeni
postupak u uvjetima kada taj je
postupak zabranjen.
NO SUPPORT
Priključen je nepodržani USB uređaj
ili je USB uređaj priključen preko USB
koncentratora.
OVER CURRENT
Otkrivena je prejaka struja s
ulaza.
(USB)
PROTECT
USB uređaj ima zaštitu od snimanja.
PUSH STOP
Pokušali ste obaviti radnju koju
je moguće obaviti samo kada je
reprodukcija zaustavljena.
READING
Sustav čita informacije s diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
REC ERROR
Prijenos nije započeo, zaustavljen je
na pola puta ili se nije mogao obaviti
iz nekog drugog razloga.
TRACK FULL
Ne možete prenositi na USB uređaj
jer je dosegnut maksimalan broj
datoteka.
Mjere opreza
Prilikom nošenja jedinice
Provedite tu radnju pomoću gumba
na jedinici.
1 Pritisnite  da biste uključili
sustav.
2 Više puta zaredom pritisnite
FUNCTION i odaberite „DVD/CD“.
3 Uklonite disk.
Pritisnite  kako biste otvorili i
zatvorili ladicu za disk.
Pričekajte da se "NO DISC" prikaže
na zaslonu.
od sredine prema van.
•• Ne čistite diskove pomoću otapala kao
što su benzin, razrjeđivač, sredstva
za čišćenje dostupna na tržištu ili
antistatički raspršivač namijenjen za
gramofonske ploče.
•• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
Sigurnost
•• Isključite kabel za napajanje (mrežni
vod) iz zidne utičnice ako se duže
vrijeme neće upotrebljavati. Prilikom
isključivanja jedinice uvijek držite
priključak. Nikada ne vucite kabel.
•• Ako u sustav dospije neki predmet
ili tekućina, isključite sustav iz struje
i odnesite ga na pregled u ovlašteni
servis prije nastavka uporabe.
•• Kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
Rukovanje sustavom
Sustav nije otporan na kapanje vode
ili polijevanje vodom. Nemojte prskati
vodom po sustavu niti ga čistiti vodom.
Postavljanje
•• Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj
ili na mjesta koja su izuzetno vruća,
hladna, prašnjava, prljava, vlažna,
nemaju odgovarajuće prozračivanje
ili su izložena vibracijama, izravnom
sunčevom svjetlu ili jarkom svjetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
jedinice na posebno tretirane površine
(npr. ulaštene, nauljene, polirane) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na
površini.
Dodatne informacije
Kako biste izbjegli oštećenje
mehanizma diska, provedite sljedeći
postupak prije prenošenja jedinice.
Napomene o diskovima
•• Prije reprodukcije prebrišite disk krpom
4 Pritisnite  da biste isključili
sustav.
5 Isključite kabel za napajanje
(mrežni vod).
67HR
•• Ako prenesete sustav izravno s hladnog
na toplo mjesto ili ako je postavljen
u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar jedinice može se kondenzirati
vlaga i uzrokovati kvar sustava. U tom
slučaju uklonite disk i ostavite sustav
uključen približno jedan sat dok vlaga
ne ishlapi.
Stvaranje topline
•• Zagrijavanje jedinice tijekom rada
normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
•• Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje
vrijeme upotrebljavali pri velikoj
glasnoći jer se može zagrijati.
•• Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika nije zaštićen od
magnetskog zračenja pa se slika na
televizorima u blizini može izobličiti
zbog magnetskih valova. U tom slučaju
isključite TV i nakon 15 do 30 minuta
ponovno ga uključite. Ako nema
poboljšanja, premjestite zvučnike dalje
od TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ako putem ovog sustava na
televizoru dulje vrijeme prikazujete
nepomičnu videosliku ili zaslonski
prikaz, postoji rizik od trajnog
oštećenja zaslona televizora. Posebno
su osjetljivi projekcijski televizori.
Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo
navlaženom u otopini blagog
deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili
otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara (bez
prepreka). Učinkoviti komunikacijski
raspon može se skratiti u sljedećim
uvjetima:
68HR
—— Ako se između uređaja s BLUETOOTH
vezom nalazi osoba, metalni
predmet, zid ili druga prepreka.
—— Na lokacijama gdje je instaliran
bežični LAN.
—— U blizini mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi.
—— Na mjestima na kojima se stvaraju
drugi elektromagnetski valovi.
•• BLUETOOTH uređaji i oprema s
bežičnim LAN-om (IEEE 802.11b/g/n)
upotrebljavaju isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To može
izazvati smanjenje brzina prijenosa
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. Ako se to dogodi,
pokušajte nešto od sljedećeg:
—— Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežične LAN opreme.
—— Isključite napajanje uređaja s
bežičnim LAN opremom pri upotrebi
Bluetooth uređaja u krugu od 10
metara.
—— Sustav i BLUETOOTH uređaj prilikom
upotrebe postavite što je moguće
bliže jedno drugom.
•• Radiovalovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja
na sljedećim mjestima:
—— U bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima gdje
može biti zapaljivih plinova.
—— U blizini automatskih vrata ili
požarnih alarma.
•• Sustav podržava sigurnosne funkcije
koju su sukladne BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. No ta sigurnost može biti
nedovoljna ovisno o sadržaju postavke
i drugim čimbenicima, pa uvijek
budite oprezni prilikom uspostavljanja
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije.
•• BLUETOOTH komunikacija ne može se
sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
sustav.
•• BLUETOOTH uređaji povezani s
ovim sustavom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati slučajevi
kada karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja onemogućavaju
povezivanje ili mogu rezultirati različitim
načinima kontrole, prikaza ili rada.
•• Može se pojaviti šum ili se zvuk
može isključiti ovisno o BLUETOOTH
uređaju povezanom s ovim sustavom,
komunikacijskim okruženjem ili
uvjetima okoline.
Specifikacije
AUDIO IN (TV) L/R:
Napon 2 V, impedancija 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osjetljivost 1 mV, impedancija
10 kilooma (kad je način gitare
isključen)
Osjetljivost 200 mV, impedancija
250 kilooma (kad je način gitare
uključen)
HDMI OUT (TV) ARC:
Podržani audio signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
HDMI odjeljak
Priključnica:
Vrsta A (19-pinska)
Odjeljak uređaja za
reprodukciju diska
Sustav:
Kompaktni disk i digitalni audio i
videosustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera*: Manje od
44,6 μW
* Ova je izlazna vrijednost izmjerena
na udaljenosti od 200 mm
od površine leće objektiva na
optičkom čitaču s otvorom blende
od 7 mm.
Frekvencijski odziv:
20 Hz – 20 kHz
Video format sustava boje:
Model za Latinsku Ameriku:
NTSC
Za ostale modele:
NTSC i PAL
Odjeljak za USB
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
vrsta A
Dodatne informacije
Ulazi
Izlazi
Odjeljak FM tunera
FM stereo, FM superheterodinski tuner
Antena:
FM antena
Raspon namještanja:
87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima
od 50 kHz)
69HR
Odjeljak za BLUETOOTH
Podržani audio formati
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa
snage 2
Maksimalna izlazna snaga:
< 9.5 dBm
Maksimalni komunikacijski raspon:
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Maksimalan broj uređaja koji se mogu
registrirati
8 uređaja
Maksimalan broj istovremeno
uspostavljenih veza (više točaka)
3 uređaja
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum) (prošireni spektar s
frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Potpojasni kodek)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Podržana brzina prijenosa u bitovima i
frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s (CBR/
VBR)
WMA:
44.1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijma, izvedba antene,
operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili
označavaju svrhu BLUETOOTH
komunikacije između uređaja.
70HR
Podržani video formati
Xvid:
Videokodek: Xvid video
Brzina prijenosa u bitovima:
4,854 Mb/s (MAX)
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan)
Brzina prijenosa u bitovima: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina prijenosa:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Latinsku Ameriku)
Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC nije
kompatibilan)
DRM: nije kompatibilan
Sustav zvučnika
SS-WM80D
Sustav zvučnika:
Jednosmjerni, Bass Reflex
Zvučnik:
Subwoofer: 250 mm, konusni
Nazivna impedancija:
3 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
340 mm × 405 mm × 315 mm
Težina (pribl.):
8,5 kg
SS-M80D
Sustav zvučnika:
Trosmjerni, Bass reflex
Zvučnik:
Srednje: 80 mm, konusni
Visokotonci: 50 mm, konusni
Niskotonci: 200 mm, konusni
Nazivna impedancija:
Srednjotonac/visokotonac: 8 oma
Niskotonci: 3 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
285 mm × 405 mm × 350 mm
Težina (pribl.):
7,4 kg
SS-M60D
SS-M40D
Sustav zvučnika:
Dvosmjerni, Bass reflex
Zvučnik:
Visokotonci: 50 mm, konusni
Niskotonci: 200 mm, konusni
Nazivna impedancija:
6 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Težina (pribl.):
5,1 kg
Preduvjeti napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Potrošnja energije (tijekom načina za
uštedu energije):
0,5 W (kad je „BT STBY” postavljen
na „OFF” i [CONTROL FOR HDMI]
na [OFF].)
2 W* (kad je „BT STBY” postavljen
na „ON” i [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika)
(pribl.):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Težina (bez zvučnika) (pribl.):
HCD-M80D: 4,0 kg
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
* Potrošnja energije sustava bit će manja
od 0,5 W kada nema HDMI veze, a "BT
STBY" je postavljen na "OFF".
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Dodatne informacije
Sustav zvučnika:
Trosmjerni, Bass reflex
Zvučnik:
Srednje: 80 mm, konusni
Visokotonci: 50 mm, konusni
Niskotonci: 200 mm, konusni
Nazivna impedancija:
Srednjotonac/visokotonac: 8 oma
Niskotonci: 3 oma
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
285 mm × 405 mm × 310 mm
Težina (pribl.):
7,2 kg
Općenito
71HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kratice odgovaraju standardu ISO 639:1988 (E/F).
72HR
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
Kôd
Language
1027
Afarski
1186
Škotski gaelski
1350
Malajalamski
1513
Swati
1028
Abhaski
1194
Galješki
1352
Mongolski
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavski
1515
Sundski
1039
Amharski
1203
Gudžaratski
1356
Marathi
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Swahili
1045
Asamski
1217
Hindu
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmarski
1226
hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Armenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Bjeloruski
1235
Interlingua
1376
Nizozemski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingue
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiački
1393
Oksitanski
1532
Tagaloški
1061
Bislama
1248
Indonezijski
1403
(Afan) Oromo
1534
Tswana
1066
Bengalski; bangla 1253
Islandski
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetanski
Talijanski
1417
Istočnopandžapski 1538
Turski
1254
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Tsonga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Paštunski
1540
Tatarski
1093
Korzički
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Twi
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečuanski
1557
Ukrajinski
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Retoromanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Rundi
1572
Uzbečki
1109
Njemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunjski
1581
Vijetnamski
1130
Butanski
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapük
1142
Grčki
1300
Kanada
1491
Rwanda
1613
Wolofski
1144
Hrvatski
1301
Korejski
1495
Sanskrt
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španjolski
1307
Kurdski
1501
Sangho
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Singaleski
1703
Nije navedeno
1157
Perzijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenski
1507
Samoanski
1166
Fidži
1332
Litavski
1171
Ferojski
1334
Latvijski; letonski 1508
Shona
1174
Francuski
1345
Malgaški
Somalski
1509
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Popis regionalnih kodova za roditeljski nadzor
Kôd
Area
Kôd
Area
Kôd
Area
Kôd
Area
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Meksiko
2149
Španjolska
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Njemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švicarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
73HR
OPOZORILO
Zmanjšajte nevarnost požara, tako
da prezračevalnih rež naprave ne
prekrivate s predmeti, kot so časopisi,
prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom
odprtega ognja (na primer gorečim
svečam).
Da bi zmanjšali tveganje električnega
udara, naprave ne izpostavljajte
tekočinam in nanjo ne postavljajte
predmetov, napolnjenih s tekočinami,
kot so vaze.
Ker se glavni napajalni priključek
uporablja za prekinitev povezave z
napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje
enote, takoj izvlecite glavni napajalni
priključek iz električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor,
na primer v knjižno ali vgradno omaro.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije,
ne izpostavljajte čezmerni vročini, na
primer sončni svetlobi ali ognju.
Če je enota priključena v električno
vtičnico, je povezana z napajalnim
omrežjem, tudi če je izklopljena.
Naprava je namenjena samo za
uporabo v zaprtih prostorih.
Za izdelke z oznako CE
Veljavnost oznake CE je omejena samo
na države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP)).
POZOR
Uporaba optičnih pripomočkov
s tem izdelkom poveča nevarnost
poškodb oči.
2SL
Ta naprava sodi v razred izdelkov
CLASS 1 LASER pod oznako IEC 608251:2007. Ta oznaka je nameščena na
zadnji zunanji strani enote.
Za uporabnike v Evropi
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja za
države EU in druge države s
sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske
odpadke. Ta oznaka na
nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za
svinec (Pb) je dodan, če baterija
vsebuje več kot 0,004 % svinca.
S pravilnim odstranjevanjem izdelkov
in baterij pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročila napačna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k
ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za
svoje delovanje ali zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti
podatkov potrebuje trajno napajanje
prek notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko
opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij
iz izdelka. Baterije odložite
na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Opomba za stranke: spodaj
navedene informacije se
nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony
Corporation, ali pa je bil izdelan v
imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali
skladnosti izdelka v Evropi naslovite na
pooblaščenega predstavnika družbe
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija.
Samo MHC-M60D:
Družba Sony Corporation izjavlja,
da je oprema skladna z direktivo
2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti
je na voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Radijska oprema je namenjena
uporabi z odobrenimi različicami
programske opreme, ki so navedene
v izjavi EU o skladnosti. Programska
oprema, vključena v to radijsko
opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene
zahteve direktive 2014/53/EU.
Različica programske opreme: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _
Različico programske opreme preverite
tako, da pritisnete OPTIONS in nato
izberete "SYSTEM" – "VERSION"
z gumboma / in .
Oprema je bila preizkušena in ustreza
zahtevam uredbe o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnega kabla, krajšega
od 3 metrov.
Domači zvočni sistem se uporablja
za naslednje namene:
•• Predvajanje virov glasbe/videa
na ploščah ali napravah USB
•• Prenos glasbe v naprave USB
•• Poslušanje radijskih postaj
•• Predvajanje zvoka televizorja
•• Predvajanje glasbenih virov
na napravah BLUETOOTH
•• Popestritev družabnih srečanjih
z brezžično funkcijo "Party Chain"
3SL
Za uporabnike v Avstraliji
Odlaganje odpadne
električne in
elektronske opreme
(velja za države EU in
druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)
Za stranke v Združenih
arabskih emiratih
Opombe glede licenc in
blagovnih znamk
••
je blagovna znamka družbe
za licenciranje DVD-formata/
logotipov.
•• Logotipi "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO"
in "CD" so blagovne znamke.
•• WALKMAN® in logotip WALKMAN®
sta registrirani blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
•• Tehnologija zvočnega šifriranja
in patenti MPEG Layer-3 z licenco
združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
•• Windows Media je zaščitena
blagovna znamka ali blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
4SL
•• Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi
pravicami intelektualne lastnine
družbe Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne
tehnologije zunaj tega izdelka ni
dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene
podružnice.
•• Sistem je opremljen s tehnologijo
Dolby* Digital.
* Izdelano z licenco družbe Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio
in simbol dvojnega D so blagovne
znamke družbe Dolby Laboratories.
•• Sistem uporablja tehnologijo
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™). Izraza HDMI in
večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti HDMI ter logotip HDMI
so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe HDMI
Licensing Administrator, Inc. v ZDA
in drugih državah.
•• BRAVIA je blagovna znamka
podjetja Sony Corporation.
•• LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
•• Besedna znamka in logotipi
BLUETOOTH® so zaščitene blagovne
znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc.
Družba Sony Corporation
te blagovne znamke uporablja
na podlagi licence. Druge blagovne
znamke in tovarniška imena so
blagovne znamke svojih lastnikov.
•• Android je blagovna znamka družbe
Google LLC.
•• Google Play je blagovna znamka
družbe Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone in iPod
touch so blagovne znamke družbe
Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah. App Store je storitvena
znamka družbe Apple Inc., zaščitena
v ZDA in drugih državah.
•• Oznaki "Made for iPod" in "Made for
iPhone" pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo
z napravo iPod ali iPhone in da ima
potrdilo proizvajalca o skladnosti
s standardi za delovanje izdelkov
podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave
ali njeno skladnost z varnostnimi
in predpisanimi standardi. Uporaba
tega pripomočka z napravo iPod ali
iPhone lahko vpliva na delovanje
brezžične povezave.
•• IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU
LICENCE PORTFELJA ZA PATENT
MPEG-4 VISUAL ZA OSEBNO IN
NEKOMERCIALNO UPORABO
POTROŠNIKA ZA
(I) KODIRANJE VIDEOVSEBIN V
SKLADU S STANDARDOM
MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4
VIDEO")
IN/ALI
(ii)ODKODIRANJE VIDEOVSEBIN
MPEG-4, KI JIH JE POTROŠNIK
KODIRAL V OKVIRU OSEBNE IN
NEKOMERCIALNE DEJAVNOSTI
IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA
VIDEOVSEBIN Z LICENCO ZA
DISTRIBUCIJO VIDEOVSEBIN
MPEG-4.
O tem priročniku
•• Navodila v tem priročniku veljajo
za modele MHC-M80D, MHCM60D in MHC-M40D. V priročniku
je v ilustrativne namene prikazan
model MHC-M80D, razen kjer
je drugače navedeno.
•• V tem priročniku je opisano
predvsem upravljanje sistema
z daljinskim upravljalnikom,
vendar iste upravljalne funkcije
omogočajo tudi gumbi na enoti
z istimi ali podobnimi imeni.
•• Na vrhu vsake razlage so
navedene ikone, kot je
,
ki prikazujejo vrste medijev, ki jih
lahko uporabljate, razložena pa
je tudi funkcija.
•• Nekatere slike so prikazane
kot vzorčne skice in se lahko
razlikujejo od dejanskih izdelkov.
•• Oznake, prikazane na zaslonu
televizorja, se lahko razlikujejo
glede na območje.
•• Privzeta nastavitev je podčrtana.
•• Besedilo v oglatih oklepajih ([--])
se prikaže na zaslonu televizorja,
besedilo v narekovajih ("--") pa na
zaslonu.
LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI
NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI
DRUGO UPORABO. DODATNE
INFORMACIJE, VKLJUČNO Z
INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE
V REKLAMNE, INTERNE IN
KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE
PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO
PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Vse druge blagovne znamke so
blagovne znamke svojih lastnikov.
•• Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista
posebej navedeni.
5SL
Vsebina
O tem priročniku..................... 5
Odstranjevanje embalaže...... 8
Plošče ali datoteke
na ploščah/napravi USB,
ki jih lahko predvajate............. 8
Spletna mesta za združljive
naprave.................................. 11
Vodnik po delih sistema
in upravljalnih gumbih...........12
Uvod
Varna namestitev sistema.....17
Onemogočenje
predstavitve...........................21
Vstavljanje baterij..................21
Postavitev zvočnikov.............21
Priključitev televizorja........... 22
Spreminjanje barvnega
sistema................................. 24
Izvajanje hitre nastavitve...... 24
Spreminjanje načina
zaslona................................. 25
Predvajanje plošče/prek
Ogled informacij o plošči in
napravi USB............................31
Uporaba nastavitvenega
menija................................... 32
Prenos prek USB-ja
Pred uporabo naprave USB....36
Prenos glasbe....................... 36
Sprejemnik
Poslušanje radia.................... 39
Povezava BLUETOOTH
Več o brezžični tehnologiji
BLUETOOTH..........................40
Seznanjanje sistema
z napravo BLUETOOTH...........41
Poslušanje glasbe v napravi
BLUETOOTH.......................... 42
Povezava sistema z več
napravami BLUETOOTH
(povezava z več
napravami)........................... 42
Pred uporabo
naprave USB.......................... 25
Nastavitev zvočnih kodekov
BLUETOOTH.......................... 43
Osnovno predvajanje........... 25
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH..........................44
Druge funkcije
predvajanja........................... 26
Uporaba načina
predvajanja........................... 29
6SL
Omejitev predvajanja
plošče (starševski nadzor).... 30
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH..........................44
Nadzor sistema s pametnim
telefonom ali tabličnim
računalnikom (Sony |
Music Center)............................45
Z aplikacijo "Fiestable"
do divje zabave.....................46
Doseganje in skupna raba
ocene Party People ter
pridobitev dodatnih funkcij
z enoto Party King.................46
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka................. 47
Prilagajanje stopnje
globokotonca (samo
MHC-M80D).......................... 47
Izbira navideznega
nogometnega načina........... 47
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka...................48
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect).................48
Druge funkcije
Uživanje v zvoku kitare......... 54
Uživanje v glasbi s funkcijama
Party Light in Speaker Light
(samo MHC-M80D in
MHC-M60D).......................... 55
Uporaba izklopnega
časovnika.............................. 56
Uporaba dodatne
opreme................................. 56
Onemogočanje gumbov
na enoti (ključavnica
za otroke).............................. 56
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti............ 56
Posodabljanje programske
opreme................................. 57
Dodatne informacije
odpravljanje težav................ 57
Previdnostni ukrepi............... 67
Tehnični podatki................... 69
Seznam jezikovnih kod......... 72
Uporaba funkcije Control
for HDMI................................ 49
Uporaba brezžičnega
predvajanja z več sistemi
(brezžična funkcija
Party Chain)............................51
Petje ob spremljavi:
karaoke................................. 53
Uporaba glasovnih
navodil.................................. 54
7SL
Odstranjevanje
embalaže
•• Daljinski upravljalnik (1)
•• Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
•• Antenski kabel FM (1)
•• Napajalni kabel (1)
•• Prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla* (1) (priložen samo
za nekatera območja)
* Ta prilagojevalnik za vtič napajalnega
kabla ni namenjen za uporabo v Čilu,
Paragvaju in Urugvaju. Prilagojevalnik
uporabite v državah, kjer je to potrebno.
Samo MHC-M80D
•• Enota: HCD-M80D (1)
•• Zvočniški sistem: SS-M80D (2)
•• Globokotonski zvočnik:
SS-WM80D (1)
Samo MHC-M60D
•• Enota: HCD-M60D (1)
•• Zvočniški sistem: SS-M60D (2)
Samo MHC-M40D
•• Enota: HCD-M40D (1)
•• Zvočniški sistem: SS-M40D (2)
Opomba
Pri odpakiranju ali rokovanju z velikim in/
ali težkim zvočnikom morata sodelovati
dve osebi ali več. Če zvočnik pade na tla,
se lahko poškodujejo osebe in/ali lastnina.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Ta izdelek ni prenosen in
ni zasnovan z namenom, da bi ga
premikali. Varno ga postavite
na omarico.
Plošče ali datoteke na
ploščah/napravi USB,
ki jih lahko predvajate
Plošče, ki jih lahko predvajate
8SL
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW v obliki DVD
VIDEO ali video načinu
•• DVD+R/DVD+RW v obliki DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (plošče razl. 1.0, 1.1 in 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM v obliki
VIDEO CD ali obliki super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW v obliki AUDIO CD
Datoteke na ploščah, ki jih lahko
predvajate
•• Glasba:
Datoteke mp3 (.mp3)*1*2
•• Video:
Datoteke mpeg4 (.mp4/.m4v)*2*3,
datoteke Xvid (.avi)
Datoteke, ki jih lahko predvajate
na napravi USB
•• Glasba:
Datoteke mp3 (.mp3)*1*2, datoteke
WMA (.wma)*2, datoteke AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, datoteke
WAV (.wav)*2
•• Video:
Datoteke mpeg4 (.mp4/.m4v)*2*3,
datoteke Xvid (.avi)
Opomba
•• Plošče morajo biti v tej obliki:
—— CD-ROM/-R/-RW v obliki DATA CD, ki
vsebuje datoteke mp3*1*2, mpeg4*2*3
in Xvid in je v skladu s standardom
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 ali Joliet
(razširjena oblika).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW v obliki
DATA DVD, ki vsebuje datoteke
mp3*1*2, mpeg4*2*3 in Xvid in je v
skladu z obliko UDF (Universal Disk
Format).
•• Sistem bo poskušal predvajati vse
podatke z zgornjimi priponami, tudi
če niso v podprti obliki. Pri predvajanju
takšnih podatkov se lahko pojavi glasen
šum, ki lahko poškoduje
zvočniški sistem.
*1 mp3 (mpeg 1 Audio Layer 3)
je standardna oblika, ki jo določa
standard ISO/MPEG za stisnjene
zvočne podatke. Datoteke mp3 morajo
biti v obliki mpeg 1 Audio Layer 3.
*2 Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM
(upravljanje digitalnih pravic) s tem
sistemom ni mogoče predvajati.
*3 Datoteke mpeg4 morajo biti posnete
v obliki datoteke mp4. Spodaj so
navedeni podprti video in zvočni kodeki:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC ni podprt.)
—— Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
podprt.)
*4 Logična oblika datotek in map na
ploščah CD-ROM, ki jo določa standard
ISO (International Organization for
Standardization).
Plošče/datoteke, ki jih ne morete
predvajati
•• Naslednjih plošč ni mogoče
predvajati
—BD
— (plošče Blu-Ray)
—Plošče
—
CD-ROM, posnete v obliki
PHOTO CD
—Podatkovni
—
deli plošč CD-Extra
ali CD-plošč Mixed Mode*
—Plošče
—
CD Graphics
—Plošče
—
Super Audio CD
—DVD
—
Avdio
—DATA
—
CD/DATA DVD,
ki je ustvarjen v obliki paketnega
zapisovanja
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, ki ni bil
pravilno posnet
—CPRM
—
(Content Protection for
Recordable Media), združljivo
s ploščami DVD-R/-RW,
posnetimi s programi
za enkratno kopiranje.
—Plošče
—
z nestandardno obliko
(npr. z obliko srca, kvadrata ali
zvezde)
—Plošče
—
s pritrjenim lepilnim
trakom, papirjem ali nalepko
•• Naslednjih datotek ni mogoče
predvajati
—Videodatoteke,
—
ki so večje
od 720 (širina) × 576 (višina)
slikovnih pik.
—Videodatoteke
—
z visokim
razmerjem med širino in dolžino.
—Datoteka
—
WMA v obliki WMA
DRM, WMA Lossless ali WMA PRO.
—Datoteka
—
AAC v obliki AAC DRM
ali AAC Lossless.
—Datoteke
—
AAC, ki so kodiranepri
96 kHz.
—Datoteke,
—
ki so šifrirane ali
zaščitene z gesli.
—Datoteke
—
z zaščito avtorskih
pravic DRM (Digital Rights
Management).
—Nekatere
—
datoteke Xvid, ki so
daljše od dveh ur.
•• Zvočno datoteko mp3 PRO
je mogoče predvajati kot datoteko
mp3.
•• Sistem morda ne predvaja
datoteke Xvid, če je bila datoteka
združena iz dveh ali več datotek Xvid.
* Mixed Mode CD: Ta oblika posname
podatke na prvi skladbi in zvok (podatki
AUDIO CD) na drugi in naslednjih
skladbah seje.
Opombe o ploščah CD-R/-RW in
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V nekaterih primerih plošč CD-
R/-RW in DVD-R/-RW/+R/+RW
ni mogoče predvajati s sistemom
zaradi kakovosti zapisovanja ali
fizičnega stanja plošče ali zaradi
značilnosti snemalne naprave ali
programske opreme za izdelavo
vsebin. Več informacij je na voljo
v navodilih za uporabo naprave
za snemanje.
•• Nekatere funkcije predvajanja
morda ne delujejo z določenimi
ploščami DVD+R/+RW, tudi če
so bile pravilno posnete. V tem
primeru ploščo predvajajte
v običajnem načinu.
9SL
Opombe o ploščah
•• Ta izdelek je namenjen
predvajanju plošč, ki so izdelane
v skladu s standardom Compact
Disc (CD).
•• Plošče DualDisc in nekatere
glasbene plošče, kodirane s
tehnologijami za zaščito avtorskih
pravic, niso izdelane v skladu
s standardom CD. Takšne plošče
zato morda niso združljive s tem
izdelkom.
Opomba o ploščah za več sej
Sistem lahko predvaja več
zaporednih sej, posnetih na ploščo,
če je njihova oblika zapisa enaka
obliki zapisa prve seje. Vendar
predvajanje ni zagotovljeno.
Opomba glede predvajanja
plošč DVD VIDEO in VIDEO CD
Nekatere operacije predvajanja plošč
DVD VIDEO ali VIDEO CD so proizvajalci
programske opreme morda namerno
omejili. Zato nekatere funkcije
predvajanja morda niso na voljo.
Preberite navodila za uporabo plošč
DVD VIDEO ali VIDEO CD.
Opombe glede datotek, ki jih
lahko predvajate
•• Začetek predvajanja lahko zamuja,
kadar:
—je
— plošča DATA CD/DATA
DVD/naprava USB posneta z
zapleteno drevesno strukturo;
—so
— bile pravkar predvajane
zvočne datoteke ali
videodatoteke v drugi mapi.
•• Sistem lahko predvaja ploščo
DATA CD/DATA DVD ali napravo
USB pod naslednjimi pogoji:
—do
— globine 8 map
—do
— 300 map
—do
— 999 datotek na plošči
—do
— 2000 datotek v napravi USB
10SL
—do
— 650 datotek v mapi
Število se lahko razlikuje glede
na konfiguracijo datotek ali map.
•• Sistem preskoči mape brez
zvočnih datotek ali videodatotek.
•• Datotek, prenesenih z napravo, kot
je računalnik, sistem morda ne bo
predvajal v vrstnem redu,
v katerem so bile prenesene.
•• Od programske opreme,
uporabljene za ustvarjanje
zvočnih datotek ali videodatotek,
je odvisno, ali bo sistem upošteval
vrstni red predvajanja.
•• Ni mogoče zagotoviti združljivosti
z vso programsko opremo
za kodiranje/zapisovanje podprtih
oblik datotek, snemalnimi
napravami in snemalnimi mediji.
•• Od datoteke Xvid je odvisno, ali
bo slika nejasna in ali bo zvok
preskakoval.
Opombe glede naprav USB
•• Delovanje sistema z vsemi
napravami USB ni zagotovljeno.
•• Čeprav obstaja vrsta kompleksnih
funkcij za naprave USB, je mogoče
predvajati samo glasbene in
video vsebine iz naprav USB,
ki so povezane s sistemom.
Za podrobnejše informacije
preberite navodila za uporabo
naprave USB.
•• Ko vstavite napravo USB, sistem
prebere vse datoteke v napravi USB.
Če je v napravi USB večje število
map ali datotek, lahko branje vsebin
v napravi USB traja dalj časa.
•• Za povezavo sistema in naprave
USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
•• Pri nekaterih povezanih napravah
USB lahko pride do zamika, preden
sistem izvede funkcijo.
•• Vrstni red predvajanja, ki ga
določi sistem, se lahko razlikuje
od vrstnega reda predvajanja v
priključeni napravi USB.
•• Pred uporabo naprave USB
preverite, da v njej ni datotek z virusi.
Spletna mesta za
združljive naprave
Na spodnjih spletnih mestih poiščite
najnovejše informacije o združljivih
napravah USB in napravah BLUETOOTH.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>
Združljivi modeli naprav
iPhone/iPod
Spodaj so našteti združljivi modeli
naprav iPhone/iPod. Pred uporabo
naprave iPhone/iPod s sistemom
posodobite njeno programsko
opremo.
Tehnologija BLUETOOTH deluje
z naslednjimi napravami:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generacija)
•• iPod touch (5. generacija)
11SL
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Vse gumbe na enoti, razen  (napajanje), lahko zaklenete in tako preprečite
nenamerno pritiskanje (stran 56).
Enota (sprednja stran)














 
* Gumba  in MIC/GUITAR LEVEL + imata otipljive pike. Ta pika vam bo v pomoč pri
upravljanju sistema.
  (vklop/izklop)
S tem gumbom vklopite
sistem ali preklopite v stanje
pripravljenosti.
BLUETOOTH
Izbere funkcijo BLUETOOTH.
Indikator BLUETOOTH
(stran 40)
PAIRING
Za seznanjanje naprav
BLUETOOTH ob delovanju funkcije
BLUETOOTH pridržite gumb.
Zaslon
 Senzor daljinskega
upravljalnika (stran 21)
12SL
 FIESTA (stran 47)
SOUND FIELD (stran 47)
 Pladenj za plošče
  (odpiranje/zapiranje)
Odpre ali zapre pladenj za ploščo.

+/– (izberi mapo)
Izbere mapo na podatkovni
plošči ali napravi USB.
/ (pomik naprej/
nazaj) (stran 26)
TUNING+/– (stran 39)
S1, S2, S3, S4 (stran 48)
 MIC ECHO (stran 53)
GUITAR (stran 55)
MIC/GUITAR LEVEL
+/– (stran 54)
 Vtičnica MIC1
Uporabite jo za priključitev
mikrofona.
 W.PARTY CHAIN (Brezžična
zabavna veriga) (stran 51)
PARTY LIGHT (stran 25, 55)
(samo MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT (stran 55)
(samo MHC-M60D)
FOOTBALL (stran 47)
Vtičnica MIC2/GUITAR
(samo MHC-M40D)
Uporabite jo za priključitev
mikrofona ali kitare.
VOCAL FADER (stran 53)
Vrata
(USB) (REC/PLAY)
Uporabite za povezavo naprave
USB.
Ta vrata je mogoče uporabljati
za predvajanje in prenos glasbe.
 MEGA BASS (stran 47)
 Osvetlitev sprednje strani
(samo MHC-M80D in MHC-M60D)
Ko je osvetlitev sprednje strani
vklopljena, ne glejte neposredno
vanjo.
 SAMPLER (stran 48)
DJ OFF (stran 49)
 Vrtljiv gumb VOLUME/DJ
CONTROL
Prilagodi glasnost.*
Prilagodi učinka FLANGER
in ISOLATOR ali stalno predvaja
zvočni učinek SAMPLER
(stran 48).
VOICE CHANGER (stran 54)
  (zaustavitev)
——Zaustavi predvajanje.
Če ga pritisnete dvakrat,
lahko prekličete nadaljevanje
predvajanja.
——Zaustavi prenos glasbe.
——Omogoča zaustavitev
predvajanja vdelanega
predstavitvenega zvočnega
posnetka.
 (predvajanje)
Zažene predvajanje.
Gumb  pridržite za več kot
2 sekundi in predvajal se bo
vgrajen predstavitveni zvočni
posnetek. Za zaustavitev
predstavitve pritisnite .
FUNCTION
Omogoča izbiro funkcije.
* Tega gumba ne morete uporabljati
za nastavitev glasnosti, ko je
izbrana funkcija DJ Effect.
 FLANGER (stran 48)
ISOLATOR (stran 48)
13SL
Zvočnik (zadnja stran)
Daljinski upravljalnik
Samo MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Osvetlitev za zabavo
Ko osvetlitev za zabavo sveti,
ne glejte neposredno v del, ki
oddaja svetlobo.
  (vklop/izklop)
S tem gumbom vklopite
sistem ali preklopite v stanje
pripravljenosti.
 DISPLAY (stran 21, 25,
32, 39, 41)
Spremeni informacije na
zaslonu.
SLEEP (stran 56)
PLAY MODE (stran 29, 37)
Samo MHC-M80D in MHCM60D:
DISPLAY*1 (stran 31)
Prikaže ali skrije prikaz na
zaslonu.
PARTY LIGHT (stran 25, 55)
LIGHT MODE (stran 55)
14SL
REPEAT/FM MODE
(stran 30, 39)
Samo MHC-M40D:
DISPLAY (stran 31)
Prikaže ali skrije prikaz na
zaslonu.
FM MODE (stran 39)
REPEAT (stran 30)
 Številski gumbi (0–9)*1*2
——Za izbiro posnetka, poglavja ali
datoteke pod izbrano številko.
——Za vnos številk in vrednosti.
MEGA BASS (stran 47)
REC TO USB
Prenos glasbe v napravo USB,
priključeno v vrata (USB).
MEDIA MODE (stran 26)
Za izbiro medija, ki naj se
predvaja s podatkovne plošče
ali naprave USB.
SUBTITLE (stran 28)
AUDIO*2
(stran 28, 32)
ANGLE (stran 28)
SCORE (stran 53)
VOICE CHANGER (stran 54)
MIC LEVEL +/– (stran 53)
VOCAL FADER (stran 53)
MIC ECHO (stran 53)

+/– (izberi mapo)
Izbere mapo na podatkovni
plošči ali napravi USB.
KEY CONTROL / (stran 53)
 DVD TOP MENU
Prikaže naslov
DVD-ja na televizijskem zaslonu.
DVD/TUNER MENU
(stran 26, 27, 40)
RETURN (stran 26)
OPTIONS
Odpre ali zapre meni z
možnostmi.
/ / /
Omogoča izbiro elementov
menija.
(vnos)
Vnese/potrdi nastavitve.
CLEAR (stran 27)*1
SETUP (stran 32)*1
FUNCTION
Omogoča izbiro funkcije.
SEARCH (stran 26, 27)
SHIFT*1
Pridržite, da vklopite rožnate
gumbe.
SOUND FIELD +/– (stran 47)
 (glasnost) +/–*2
Prilagodi glasnost.
 / (hitro previjanje
naprej/nazaj) (stran 27)
/ (počasno previjanje
naprej/nazaj) (stran 27)
TUNING+/– (stran 39)
15SL
 (predvajanje)*2
Zažene predvajanje.
/ (pomik naprej/
nazaj) (stran 26)
PRESET+/– (stran 40)
 (začasna zaustavitev)
Premor predvajanja. Za
nadaljevanje predvajanja
pritisnite gumb .
 (zaustavitev)
——Zaustavi predvajanje.
Če ga pritisnete dvakrat,
lahko prekličete nadaljevanje
predvajanja.
——Zaustavi prenos glasbe.
——Omogoča zaustavitev
predvajanja vdelanega
predstavitvenega zvočnega
posnetka.
*1 Ta gumb je natisnjen v rožnati barvi.
Za uporabo tega gumba pridržite
gumb SHIFT () in nato pritisnite ta
gumb.
2
* Številski gumb 5/AUDIO in gumba  +
in  imajo otipljivo piko. Ta pika vam
bo v pomoč pri upravljanju sistema.
16SL
Uvod
Varna namestitev sistema
Enota (zadaj)
MHC-M80D
Uvod
MHC-M60D
17SL
MHC-M40D
 Zvočniki
(samo MHC-M80D)
•• Priključki PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R
Povežite konektor Party Light na zvočniku s tem priključkom. Osvetlitev
na zvočnikih se bo odzivala glede na vir glasbe. Po želji lahko izberete
osvetlitev za zabavo Party Light (stran 55).
•• Priključki MID/TWEETERS L/R
Povežite konektor zvočnika s tem priključkom.
•• Priključka WOOFERS L/R
Povežite konektor zvočnika s tem priključkom.
•• GLOBOKOTONEC
Povežite konektor globokotonca s tem priključkom.
(samo MHC-M60D)
•• Priključka SPEAKER LIGHT L/R
Povežite konektor Speaker Light na zvočniku s tem priključkom. Po želji
lahko izberete tudi osvetlitev zvočnikov Speaker Light (stran 55).
•• Priključki MID/TWEETERS L/R
Povežite konektor zvočnika s tem priključkom.
•• Priključka WOOFERS L/R
Povežite konektor zvočnika s tem priključkom.
(samo MHC-M40D)
•• Priključki SPEAKERS L/R
Povežite konektor zvočnika s tem priključkom.
18SL
Primer:
Rdeč
Uvod
Bel
Priklop v desni zvočnik
Opomba
•• Uporabljajte izključno priložene zvočnike.
•• Med priklapljanjem kablov zvočnikov vstavite priključek neposredno v priključke na enoti.
 Priključek za anteno FM
Ko nameščate anteno, poiščite mesto in usmeritev, kjer je dober sprejem.
Antena naj ne bo v bližini zvočniških kablov, napajalnega kabla in kabla
USB, da ne bo zajemala šumov.
Svinčeno anteno FM
izvlecite vodoravno
 Vtičnici AUDIO IN (TV) L/R
Zvočni kabel (ni priložen) priključite v vtičnici za izhod zvoka na televizorju
ali avdio/video opremi. Zvok se predvaja prek tega sistema.
 Vtičnica HDMI OUT (TV) ARC
Kabel HDMI (ni priložen) priključite v vhod HDMI na televizorju (stran 22).
19SL
 Napajalni kabel
Povežite napajalni kabel (priložen) z enoto, nato pa ga priključite
v električno vtičnico.
Napajalni
kabel
(priložen)
V električno vtičnico
Ko je napajalni kabel povezan, se samodejno začne predvajati
predstavitveni posnetek (stran 25). Če pritisnete gumb  (napajanje)
za vklop sistema, se predstavitev konča.
20SL
Onemogočenje
predstavitve
Za zagotovitev optimalnega
delovanja sistema vam priporočamo,
da zvočnike postavite tako, kot je
prikazano na spodnji sliki.
Enota
Zvočnik (levi)
Zvočnik (desni)
Globokotonec (samo MHC-M80D)
Televizor
Vstavljanje baterij
Vstavite dve priloženi bateriji R03
(velikost AAA) tako, da se ujemata
s polarnostjo, kot je prikazano
spodaj.
Opomba
•• Ne vstavljajte skupaj starih in novih
baterij ali baterij različnih vrst.
•• Če daljinskega upravljalnika ne
nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije, da preprečite škodo
zaradi razlitja baterij in korozije.
0,3 m
Uvod
Če želite onemogočiti predstavitev,
medtem ko je sistem izključen,
z večkratnim pritiskom gumba
DISPLAY izberete način brez prikaza
(način varčevanja z energijo)
(stran 25).
Postavitev zvočnikov
0,3 m
Opomba
(samo MHC-M80D)
Za optimalno delovanje učinkov
osvetlitve za zabavo priporočamo, da
zvočnike namestite na oddaljenosti od
stene, kot je prikazano spodaj.
45 cm
Upravljanje sistema z daljinskim
upravljalnikom
Daljinski upravljalnik usmerite proti
senzorju daljinskega upravljalnika
enote.
21SL
Priključitev televizorja
Pred priključevanjem kablov odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
Ogled videoposnetka
Priključite kabel HDMI (ni priložen) v sistem.
Kabel HDMI za hiter prenos z
ethernetnim priključkom (ni priložen)
HDMI IN (ARC)*
ali
HDMI IN
* Zvok televizorja lahko predvajate prek sistema, če sistem povežete z vhodom HDMI IN
(ARC) na televizorju. Funkcija povratnega zvočnega kanala (ARC) omogoča televizorju,
da zvok predvaja prek sistema s povezavo HDMI brez vzpostavitve zvočne povezave
(povezava  je spodaj). Podrobnosti o nastavitvi funkcije ARC v tem sistemu so
na voljo v razdelku [AUDIO RETURN CHANNEL] (stran 36). Če želite preveriti, ali je
funkcija ARC vašega televizorja združljiva, preberite navodila za uporabo, ki so bila
priložena televizorju.
22SL
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema
Izberite eno od spodnjih povezav (  ali ).
 Zvočni kabel (ni priložen)
AUDIO OUT
Uvod
HDMI IN (ARC)
K
abel HDMI za hiter prenos z
ethernetnim priključkom (ni priložen)
Če želite predvajati zvok televizorja, večkrat pritisnite FUNCTION in izberite "TV".
Namig
•• Uživate lahko tudi v zvoku zunanje opreme (DVD-predvajalniki itd.) prek sistema,
če vzpostavite povezavo z vhodom AUDIO IN (TV) L/R, kot je to pri zgornji
povezavi . Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
•• Če je pri povezovanju zunanje opreme raven avdio izhoda sistema nizka, poskusite
prilagoditi nastavitve avdio izhoda na povezani opremi. Raven avdio izhoda se lahko
poveča. Podrobnosti poiščite v navodilih za uporabo opreme.
Če se na zaslonu enote izpiše "CODE 01" in "SGNL ERR"
Če vhodni zvočni signali, ki pridejo v sistem, niso dvokanalni linearni signali
PCM, se na zaslonu enote izpišeta sporočili "CODE 01" in "SGNL ERR"
(kar pomeni, da vhodnih zvočnih signalov sistem ne podpira).
V tem primeru izberite pravilen način zvočnega izhoda na televizorju,
da oddajate dvokanalne linearne zvočne signale PCM. Če želite več
informacij, preberite navodila za uporabo televizorja.
23SL
Spreminjanje barvnega
sistema
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
Barvni sistem nastavite na PAL ali
NTSC, odvisno od barvnega sistema
televizorja.
Vsakič ko opravite spodaj opisani
postopek, se barvni sistem spremeni
na naslednji način:
NTSC  PAL
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
3 S pritiskanjem gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD«.
Na dnu televizijskega zaslona se
prikaže sporočilo z navodilom
[Press ENTER to run QUICK SETUP.].
4Pritisnite gumb
, a ne vstavite
plošče.
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[LANGUAGE SETUP]. Prikazani
elementi se lahko razlikujejo glede
na državo ali regijo.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
2 S pritiskanjem gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD«.
3 Za več kot 3 sekunde pridržite
gumba VOCAL FADER in SOUND
FIELD.
Na zaslonu se izpiše "NTSC" ali "PAL".
Izvajanje hitre
nastavitve
Pred uporabo sistema lahko v hitri
nastavitvi opravite minimalne
osnovne nastavitve.
1 Vklopite televizor in izberite
vhod glede na povezavo.
2 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
24SL
5 S pritiskanjem gumba
/
izberite jezik in nato
pritisnite .
Na TV-zaslonu se prikaže oznaka
[VIDEO SETUP].
6S pritiskanjem gumba
/
izberite nastavitev, ki ustreza
vrsti televizorja, in nato
pritisnite .
Ko se na TV-zaslonu prikaže sporočilo
[QUICK SETUP is complete.],
je sistem pripravljen za predvajanje.
Ročno spreminjanje nastavitve
Glejte »Uporaba nastavitvenega
menija« (stran 32).
Izhod iz hitrih nastavitev
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
Opomba
Sporočilo z navodilom se izpiše, ko prvič
vklopite sistem ali ko izvedete funkcijo
[RESET] (glejte »Ponastavitev nastavitev
menija na privzete vrednosti« na strani 65).
Spreminjanje načina
zaslona
Večkrat pritisnite DISPLAY,
ko je sistem izklopljen.
Vsakič, ko pritisnete gumb, se način
zaslona spremeni, kot sledi.
Predstavitev
Ni prikaza (način varčevanja z energijo)
Zaslon je izklopljen zaradi
varčevanja z energijo.
(samo MHC-M80D in MHC-M60D)
Tudi osvetlitev je izklopljena.
Pred uporabo
naprave USB
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(Ta sistem omogoča uporabo
naprave iPhone/iPod samo prek
povezave BLUETOOTH.)
Osnovno predvajanje
1 Večkrat pritisnite FUNCTION,
da izberete "DVD/CD" ali "USB".
2 Pripravite vir predvajanja.
Predvajanje plošče/prek
Sporočila o glavnih funkcijah
sistema se pomikajo po zaslonu.
(samo MHC-M80D in MHC-M60D)
Med predstavitvijo se vključi tudi
osvetlitev.
Če želite izklopiti osvetlitev, pritisnite
PARTY LIGHT.
Predvajanje plošče/prek
Za funkcijo DVD/CD:
na enoti pritisnite gumb ,
da odprete pladenj za plošče,
in vstavite ploščo z nalepko
obrnjeno navzgor.
Če želite predvajati ploščo s
premerom 8 cm, kot je mala
plošča CD, jo vstavite v notranje
ležišče pladnja.
Ponovno pritisnite gumb  na
enoti, da zaprete pladenj za plošče.
Ne potiskajte pladnja na silo, da ga
zaprete, saj lahko pride do okvare.
25SL
Za funkcijo USB:
Priključite napravo USB v vrata USB
2 Pritisnite SEARCH, da se prikaže
.
seznam map.
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
3 (Samo
)
S pritiskanjem gumba MEDIA
MODE izberite želeno vrsto
medija ([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite , da začnete
predvajanje.
3 Večkrat pritisnite
/ ,
da izberete želeno mapo.
4 Pritisnite
, da se prikaže
seznam datotek.
Druge funkcije
Kaj
Kako
Zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Pritisnite .
5 S pritiskanjem gumba
Nadaljevanje Pritisnite .
predvajanja ali
vrnitev v
običajno
predvajanje
Preklic točke za Dvakrat pritisnite .
nadaljevanje
predvajanja
Izbira
posnetka,
datoteke,
poglavja ali
prizora
Pritisnite  ali 
med predvajanjem.
Lahko pa pridržite
SHIFT in pritisnete
številske gumbe, nato
pa pritisnete še .
(Postopek lahko
onemogoči plošča ali
naprava USB.)
Predvajanje iz določene datoteke
1 S pritiskanjem gumba MEDIA
MODE izberite [MUSIC] ali [VIDEO].
26SL
/ izberite
želeno datoteko in nato pritisnite .
Druge funkcije
predvajanja
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
ta funkcija morda ne bo delovala.
Kaj
Kako
Ogled menija
DVD-ja
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Ogled
seznama map
ali seznama
datotek
Pritisnite SEARCH.
Znova pritisnite
SEARCH, da skrijete
seznam map ali
seznam datotek.
Vrnitev v
seznam map,
ko ste v
seznamu
datotek
Pritisnite RETURN.
Kaj
Kako
Hitro iskanje
Med predvajanjem
določene točke pritisnite  ali .
v načinu
Ob vsakem pritisku
hitrega
gumba  ali  se
pomikanja po spremeni hitrost
posnetku
predvajanja.
naprej ali nazaj
(osredotočeno
iskanje)
Pritisnite , nato pa
pritisnite
ali .
Z vsakim pritiskom
gumba
ali  se
spremeni hitrost
predvajanja.
Iskanje določene skladbe
s številskimi gumbi vnesite
številko želenega naslova,
poglavja, prizora, posnetka ali
seznama in nato pritisnite .
Predvajanje se začne.
Opomba
•• Pri VIDEO CD s predvajanjem PBC
pritisnite SEARCH za iskanje prizora.
•• Pri VIDEO CD brez predvajanja PBC
pritisnite SEARCH za iskanje posnetka
in seznama.
Iskanje določene točke
s pomočjo časovne kode
1 Med predvajanjem večkrat
pritisnite SEARCH, da izberete
način časovnega iskanja.
Pridržite gumb SHIFT in nato
s številskimi gumbi izberite
posnetek, ki ga želite predvajati,
in nato pritisnite .
Iskanje z gumbom SEARCH
1 Pritisnite SEARCH, da se prikaže
seznam posnetkov.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete posnetek, ki ga želite
predvajati, in nato pritisnite .
Iskanje določenega naslova/
poglavja/prizora/posnetka/
seznama
1 Med predvajanjem večkrat
pritisnite SEARCH, da izberete
način iskanja.
2 Držite pritisnjen SHIFT in nato
s številskimi gumbi vnesite
časovno kodo, nato pa
pritisnite .
Predvajanje plošče/prek
Prikaz vsake
slike posebej
(predvajanje v
počasnem
posnetku)
2 Pridržite gumb SHIFT in nato
Primer: Če želite poiskati prizor
pri 2 urah, 10 minutah in
20 sekundah, pridržite SHIFT,
ter pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Če naredite napako, pridržite SHIFT
in pritisnite CLEAR, da prekličete
številko.
Iskanje z menijem DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ali držite
pritisnjen gumb SHIFT, nato s
številskimi gumbi izberite naslov
ali element, ki ga želite
predvajati, in pritisnite .
27SL
Spreminjanje kotov snemanja
Med predvajanjem večkrat
pritisnite ANGLE, da izberete
želeni kot snemanja.
Izbiranje nastavitev
podnapisov
Med predvajanjem večkrat
pritisnite SUBTITLE, da izberete
želeni jezik podnapisov ali
izklopite podnapise.
Spreminjanje jezika/zvoka
Med predvajanjem večkrat
pritisnite AUDIO, da izberete
želeno obliko zvočnega zapisa ali
želeni zvočni način.
DVD VIDEO
Ko vir vsebuje različne oblike
zvočnega zapisa ali zvoke v več
jezikih, lahko izbirate med različnimi
zvočnimi zapisi ali jeziki.
Prikazana štirimestna številka pomeni
jezikovno kodo. V poglavju »Seznam
jezikovnih kod« (stran 72) si oglejte,
kateri jezik predstavlja koda. Če je
isti jezik prikazan dvakrat ali večkrat,
je plošča DVD VIDEO posneta v več
oblikah zvočnega zapisa.
VIDEO CD/AUDIO CD/zvočna
datoteka
Predvajani zvok lahko spremenite.
•• [STEREO]: Stereo zvok.
•• [1/L]/[2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvok zvočnega
posnetka 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Mono zvok levega
ali desnega kanala zvočnega
posnetka 2.
Predvajanje plošče VIDEO CD s
funkcijami PBC
Z menijem PBC (nadzor predvajanja)
lahko uživate v interaktivnih
funkcijah plošče VIDEO CD (VIDEO
CD različice 2.0 in Super VCD).
1 Pritisnite  za predvajanje
plošče VIDEO CD s funkcijami PBC.
Na televizijskem zaslonu se prikaže
meni PBC.
2 Držite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi izberite
številko želenega elementa
ter pritisnite .
3 Za nadaljevanje predvajanja
sledite navodilom v meniju.
Opomba
Predvajanje PBC je preklicano, ko vklopite
ponavljajoče se predvajanje.
28SL
Preklic predvajanja PBC
1 Pritisnite  ali  ali pridržite
gumb SHIFT, nato pa s številskimi
gumbi izberite posnetek, ko se
predvajanje prekine.
2 Pritisnite  ali
.
Predvajanje se začne od izbrane
skladbe.
Vrnitev v predvajanje PBC
Nadaljevanje predvajanja več
plošč
Predvajanje v zaporedju
(običajno predvajanje)
Ko se predvajanje ustavi, večkrat
pritisnite PLAY MODE.
 Predvajanje plošče
•• [DISC]: predvaja ploščo.
•• [FOLDER]*: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati,
iz določene mape na plošči.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
Sistem lahko shrani mesta za
nadaljnje predvajanje za do 6 plošč
in nadaljuje predvajanje, ko znova
vstavite isto ploščo. Če shranite
mesto za nadaljnje predvajanje
sedme plošče, se mesto za nadaljnje
predvajanje prve plošče izbriše.
Za vklop funkcije nastavite
možnost [MULTI-DISC RESUME]
v [SYSTEM SETUP] na [ON]
(stran 35).
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE]: predvaja
napravo USB.
•• [FOLDER]: predvaja vse datoteke,
ki jih je mogoče predvajati,
iz določene mape v napravi USB.
Predvajanje plošče/prek
Dvakrat pritisnite , nato pa
pritisnite .
Uporaba načina
predvajanja
Opomba
•• Na zaslonu zasvetita »FLDR« in »SHUF«,
ko je običajno predvajanje nastavljeno
na [DISC] ali [ONE USB DEVICE].
•• Na zaslonu zasveti »FLDR«, ko je
običajno predvajanje nastavljeno
na [FOLDER].
Opomba
Če želite začeti predvajati ploščo od začetka,
dvakrat pritisnite , nato pa pritisnite .
Predvajanje v naključnem
vrstnem redu (naključno
predvajanje)
Ko se predvajanje ustavi, večkrat
pritisnite PLAY MODE.
 Predvajanje plošče
•• [DISC (SHUFFLE)]: predvaja vse
zvočne datoteke na plošči
v naključnem vrstnem redu.
29SL
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: predvaja vse
zvočne datoteke iz določene mape
na plošči v naključnem vrstnem redu.
* Ni mogoče izbrati za AUDIO CD.
 Predvajanje naprave USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
predvaja vse zvočne datoteke v
napravi USB v naključnem
vrstnem redu.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: predvaja
vse zvočne datoteke iz določene
mape v napravi USB v naključnem
vrstnem redu.
Opomba
•• Na zaslonu zasveti »SHUF«,
ko je naključno predvajanje
nastavljeno na [DISC (SHUFFLE)] ali
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Na zaslonu zasvetita »FLDR« in »SHUF«,
ko je naključno predvajanje nastavljeno
na [FOLDER (SHUFFLE)].
•• Naključno predvajanje ni mogoče pri
videodatotekah.
•• Naključno predvajanja se prekliče, če:
—— odprete pladenj za plošče;
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način medija.
•• Naključno predvajanje lahko prekličete,
ko izberete mapo ali skladbo, ki jo želite
predvajati.
Večkratno predvajanje
(ponavljajoče se predvajanje)
Večkrat pritisnite REPEAT.
Odvisno od vrste plošče ali datoteke
nekatere nastavitve morda ne bodo
na voljo.
•• [OFF]: ne predvaja ponavljajoče.
•• [ALL]: ponovi vse skladbe ali datoteke
v izbranem načinu predvajanja.
•• [DISC]: ponovi vso vsebino
(samo DVD VIDEO in VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponovi trenutni naslov
(samo DVD VIDEO).
30SL
•• [CHAPTER]: ponovi trenutno
poglavje (samo DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponovi trenutno skladbo.
•• [FILE]: ponovi trenutno video datoteko.
Preklic ponavljajočega se
predvajanja
S pritiskanjem gumba REPEAT
izberite [OFF].
Opomba
•• Na zaslonu zasveti »
«, ko
je ponavljajoče se predvajanje
nastavljeno na [ALL] ali [DISC].
•• Na zaslonu zasveti »
«, ko je
ponavljajoče se predvajanje nastavljeno
na [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] ali [FILE].
•• Ponavljajoče se predvajanje ni mogoče s
ploščo VIDEO CD med predvajanjem PBC.
•• Od plošče DVD VIDEO je odvisno, ali je
ponavljajoče se predvajanje mogoče.
•• Ponavljajoče se predvajanje se prekliče, če:
—— izklopite sistem (samo DVD VIDEO in
VIDEO CD);
—— odprete pladenj za plošče;
—— spremenite funkcijo (samo DVD
VIDEO in VIDEO CD);
—— opravite sinhronizirani prenos;
—— spremenite način medija.
Omejitev predvajanja
plošče (starševski nadzor)
Omejite lahko predvajanje plošč
DVD VIDEO glede na predhodno
določeno omejitev. Prizori se lahko
preskočijo ali zamenjajo z drugimi.
1 Ko se predvajanje prekine,
pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP],
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [PARENTAL CONTROL],
nato pa pritisnite .
4Pridržite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
5 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
[STANDARD], nato pa pritisnite .
6Večkrat pritisnite
/ ,
da izberete geografsko območje
kot raven omejitve predvajanja,
in nato pritisnite .
7 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
[LEVEL], nato pa pritisnite .
8Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno raven, in nato
pritisnite .
Nižja je vrednost, strožja je omejitev.
Izklop funkcije starševskega
nadzora
Odstranite disk in ponovite korake
od 1 do 3 v razdelku »Omejitev
predvajanja plošče (starševski
nadzor)« (stran 30). Pridržite gumb
SHIFT in s številskimi gumbi vnesite geslo
"199703" ter nato pritisnite .
Upoštevajte navodila na zaslonu in
vnesite novo štirimestno geslo. Nato
znova vstavite ploščo in pritisnite .
Novo geslo morate vnesti še enkrat.
Ogled informacij o
plošči in napravi USB
Informacije na televizijskem
zaslonu
(samo MHC-M80D in MHC-M60D)
Pridržite gumb SHIFT in med
predvajanjem večkrat pritisnite
gumb DISPLAY.
Predvajanje plošče/prek
Območje je izbrano.
Ko izberete [OTHERS], vnesite
območno kodo za želeno geografsko
območje glede na "Seznam
območnih kod za starševski nadzor"
(stran 73) tako, da pridržite gumb
SHIFT, nato pa pritiskate številske
gumbe.
Če pozabite geslo
(samo MHC-M40D)
Med predvajanjem večkrat
pritisnite gumb DISPLAY.
V 8. koraku možnost [LEVEL]
nastavite na [OFF].
Predvajanje plošče z
nastavljenim starševskim
nadzorom
1 Vstavite ploščo in pritisnite .
Na zaslonu televizorja se prikaže
zaslon za vnos gesla.
2 Pridržite gumb SHIFT in s
številskimi gumbi vnesite ali
znova vnesite svoje štirimestno
geslo, nato pa pritisnite .
Sistem začne predvajati.
 Informacije o predvajanju
Čas predvajanja in preostali
čas predvajanja
 Bitna hitrost
 Vrsta medija
 Stanje predvajanja
31SL
 Naslov*1/posnetek/ime
datoteke*2

Album*1/ime
mape
*2/poglavje/številka seznama
 Ime izvajalca*1*2
Prikaže se med predvajanjem
zvočne datoteke.
*1 Če ima zvočna datoteka oznako ID3, bo
sistem izpisal naslov albuma/naslov
skladbe/izvajalca, ki jih bo pridobil s
pomočjo podatkov v oznaki ID3. Sistem
podpira ID3 razl. 1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Če ime vsebuje znake, ki jih ni mogoče
prikazati, bodo ti znaki prikazani kot "_".
Opomba
•• Odvisno od predvajanega vira:
—— nekatere informacije morda ne bodo
prikazane,
—— prikaz nekaterih znakov ni mogoč.
•• Prikazane informacije se lahko
razlikujejo glede na način predvajanja.
Prikaz informacij o obliki
zvočnega zapisa na ploščah
DVD VIDEO in video datotekah
Pritisnite AUDIO med predvajanjem.
Informacije na zaslonu
Večkrat pritisnite DISPLAY,
ko je sistem vklopljen.
Ogledate si lahko naslednje
informacije:
——čas predvajanja/preostali čas
predvajanja skladbe, naslov, poglavje
—številka
—
prizora
—ime
—
datoteke, ime mape
—informacije
—
o naslovu, izvajalcu in
albumu
Opomba
•• Ime plošče ali skladbe morda ne bo
prikazano, odvisno od znakov.
•• Čas predvajanja zvočnih datotek
in videodatotek morda ne bo pravilno
prikazan.
32SL
•• Pretečeni čas predvajanja zvočne
datoteke, šifrirane z variabilno bitno
hitrostjo (VBR), ni prikazan pravilno.
Uporaba
nastavitvenega menija
Možnosti, kot sta slika in zvok, lahko
spreminjate na različne načine.
Prikazani elementi se lahko
razlikujejo glede na državo ali regijo.
Opomba
Nastavitve predvajanja, shranjene na
plošči, imajo prednost pred nastavitvami
v nastavitvenem meniju. Zato nekatere
nastavitve v nastavitvenem meniju morda
ne bodo delovale.
1 Ko se predvajanje ustavi v funkciji
plošč DVD/CD ali naprav USB,
pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ali
[HDMI SETUP], nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeni element, in nato
pritisnite .
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno nastavitev,
in nato pritisnite .
Možnost je izbrana, nastavitev pa
končana.
Izhod iz menija
Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
astavitev jezika –
N
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Nastavitev jezika zaslonskega
prikaza.
[MENU]
astavitev televizijskega
N
zaslona – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Ta nastavitev je izbrana, ko
povežete televizor s širokim zaslonom
ali funkcijo širokega zaslona.
Nastavi jezik za meni DVD-ja.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Preklopi jezik podnapisa, posnetega
na plošči DVD VIDEO.
Če izberete [AUDIO FOLLOW], se
jezik podnapisov spremeni glede
na jezik, ki ste ga izbrali za zvočni
posnetek.
Opomba
Če izberete [OTHERS] v [MENU],
[AUDIO] in [SUBTITLE], vnesite jezikovno
kodo iz »Seznam jezikovnih kod«
(stran 72) s številskimi gumbi.
[4:3 LETTER BOX]: Ta nastavitev je
izbrana, ko povežete televizor
z zaslonom z razmerjem
stranic 4 : 3, ki nima funkcije širokega
zaslona. Ta nastavitev prikaže široko
sliko s črnim pasom na vrhu in na dnu.
Predvajanje plošče/prek
Omogoča izbiro jezika za zvočni
posnetek.
Ko izberete možnost [ORIGINAL],
je izbran jezik, ki ima prednost na
plošči.
[4:3 PAN SCAN]: Ta nastavitev je
izbrana, ko povežete televizor
z zaslonom z razmerjem
stranic 4 : 3, ki nima funkcije širokega
zaslona. Ta nastavitev prikaže sliko
polne višine na celotnem zaslonu,
s prirezanimi stranicami.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Ta nastavitev je izbrana,
ko povežete televizor s funkcijo
širokega zaslona. Zaslonska slika
4 : 3 se prikaže v razmerju 16 : 9 tudi
na televizorju s širokim zaslonom.
33SL
[NORMAL]: spremeni velikost slike,
tako da se ta prilagodi velikosti
zaslona in ohrani razmerje izvirne slike.
Ta nastavitev prikaže črna trakova na
levi in desni strani, če prikažete sliko z
razmerjem stranic 4 : 3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(razen za modele v Latinski Ameriki,
Evropi in Rusiji)
Nastavitev barvnega sistema
(PAL ali NTSC).
[AUTO]: Oddaja video signal
v skladu z barvnim sistemom
na plošči. To nastavitev izberite,
če televizor uporablja sistem DUAL.
[PAL]: Sprememba video signala
plošče NTSC in oddaja v sistemu
PAL.
[NTSC]: Sprememba video signala
plošče PAL in oddaja v sistemu
NTSC.
Za podrobnosti glejte »Spreminjanje
barvnega sistema« (stran 24).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: slika, vključno s predmeti, ki
se dinamično premikajo, se predvaja
brez tresljajev. Običajno izberite to
nastavitev.
[FRAME]: slika, vključno s predmeti,
ki se ne premikajo dinamično,
se predvaja v visoki ločljivosti.
34SL
astavitev zvočnih
N
možnosti – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(stiskanje dinamičnega obsega)
Možnost je uporabna, če želite
ponoči gledati filme pri nizki
glasnosti.
[OFF]: izklopljeno.
[STANDARD]: dinamični obseg se
stisne v tolikšni meri, kot si je zamislil
snemalni tehnik.
[TRACK SELECTION]
Prednost ima zvočni posnetek
z najvišjim številom kanalov, ko
predvajate ploščo DVD VIDEO,
na kateri je zapisanih več oblik
zvočnega zapisa (PCM, MPEG audio
ali Dolby Digital).
[OFF]: Brez prednosti.
[AUTO]: S prednostjo.
[A/V SYNC]
(samo videodatoteke)
[OFF]: Funkcija ne dela.
[ON]: Prilagodi časovni zamik
med sliko in zvokom, ko zvok ni
sinhroniziran s prikazano sliko.
[DOWNMIX]
Določi zvočni signal za predvajanje
večkanalnega zvoka.
[NORMAL]: večkanalni zvok oddaja
v obliki dvokanalnega stereo
signala.
[DOLBY SURROUND]: večkanalni
zvok oddaja v obliki dvokanalnega
prostorskega signala.
astavitev sistema –
N
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Omogoča izbiro barve ozadja ali
slike na zaslonu televizorja.
[JACKET PICTURE]: V ozadju se
prikaže ovojna slika (mirujoča slika),
posneta na plošči.
[GRAPHICS]: v ozadju se prikaže
prednastavljena slika, shranjena v
sistemu.
[BLUE]: ozadje je modro.
[BLACK]: ozadje je črno.
[PARENTAL CONTROL]
Omogoča nastavitev omejevanja
predvajanja. Za podrobnosti glejte
"Omejitev predvajanja plošče
(starševski nadzor)" (stran 30).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Shrani mesta za nadaljnje
predvajanje v pomnilniku za do
6 plošč.
[OFF]: Predvajanje se začne na točki,
kjer je bilo prekinjeno, samo
za plošči, ki je trenutno v sistemu.
Povrne nastavitve v nastavitvenem
meniju na privzete vrednosti.
Za podrobnosti glejte »Ponastavitev
nastavitev menija na privzete
vrednosti« (stran 65).
astavitev možnosti
N
HDMI – [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Izbere izhodno ločljivost televizorja, ko
je televizor povezan prek kabla HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Oddaja
video signale glede na ločljivost
televizorja.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Oddaja video signale glede na
izbrano nastavitev ločljivosti.
*1 Samo za latinskoameriške modele.
*2 Za druge modele.
Predvajanje plošče/prek
Ohranjevalnik zaslona pomaga
preprečiti poškodbe zaslona vaše
naprave (bleščanje). Pritisnite
 +/–, da prekinete ohranjevalnik
zaslona.
[ON]: Slika ohranjevalnika zaslona
se prikaže, če 15 minut ne uporabljate
sistema.
[OFF]: izklopi funkcijo. Slika
ohranjevalnika zaslona se ne
prikaže.
[RESET]
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Oddaja video
signale YCBCR.
[RGB]: Oddaja video signale RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Oddaja zvočne signale v
izvirni obliki zapisa iz vhoda HDMI
OUT (TV) ARC.
[PCM]: Oddaja dvokanalne linearne
signale PCM iz vhoda HDMI OUT (TV)
ARC.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogočena. Lahko jo upravljate
prek sistema ali prek televizorja,
ki sta povezana s kablom HDMI.
[OFF]: izklopljeno.
35SL
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Funkcijo nastavite, ko je sistem
povezan z vhodno vtičnico HDMI
na televizorju, ki je združljiva s
povratnim zvočnim kanalom.
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[ON]: Zvok televizorja lahko
poslušate prek zvočnikov sistema.
[OFF]: izklopljeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ta funkcija je omogočena, ko je
možnost [CONTROL FOR HDMI]
nastavljena na [ON].
[AUTO]: Ob izklopu televizorja
se sistem samodejno izklopi pod
naslednjimi pogoji:
—med
—
predvajanjem videoposnetka
s funkcijo DVD/CD ali USB;
—ko
— je predvajanje zvoka prekinjeno
s funkcijo DVD/CD ali USB;
—ko
— je izbrana funkcija televizorja.
[ON]: Sistem se ob izklopu
televizorja samodejno izklopi ne
glede na funkcijo.
[OFF]: Sistem se ne izklopi, ko izklopite
televizor.
Prenos prek USB-ja
Pred uporabo
naprave USB
Za združljive naprave USB glejte
»Spletna mesta za združljive
naprave« (stran 11).
(Ta sistem omogoča uporabo
naprave iPhone/iPod samo prek
povezave BLUETOOTH.)
Prenos glasbe
Glasbo lahko prenesete s plošče
(samo AUDIO CD ali mp3) v napravo
USB, ki je priključena v vrata (USB).
Oblika zvočnega zapisa datotek,
ki jih sistem prenaša, je mp3.
Opomba
•• Med prenosom ali brisanjem
ne odstranjujte naprave USB.
V nasprotnem primeru se lahko
poškodujejo podatki v napravi USB
ali naprava USB sama.
•• Datoteke mp3 se prenesejo z enako
bitno hitrostjo kot izvirne datoteke.
•• Pred prenosom s plošče AUDIO CD
lahko izberete bitno hitrost.
•• Postopkov prenosa prek USB-ja in
brisanja ne smete izvajati, ko je pladenj
za plošče odprt.
Opomba o vsebini z zaščito avtorskih
pravic
Prenesena glasba je omejena na zasebno
uporabo. Za druge vrste uporabe
potrebujete dovoljene lastnikov avtorskih
pravic.
Izbira bitne hitrosti
Izberete lahko višjo bitno hitrost
za prenos glasbe višje kakovosti.
1 Pritisnite OPTIONS.
36SL
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »BIT RATE«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete želeno bitno hitrost,
in nato pritisnite .
•• "128 KBPS": šifrirane datoteke
Prenašanje glasbe s plošče
Glasbo lahko prenesete v napravo
USB, ki je priključena v vrata
(USB), na naslednji način:
•• Sinhronizirani prenos: Prenesite
vse skladbe ali datoteke mp3 s
plošče v napravo USB.
•• Prenos REC1: Prenesite eno
skladbo ali datoteko mp3 med
predvajanjem.
1 Priključite prenosno napravo
USB v vrata
(USB) na enoti.
Opomba
Če naprave USB ni mogoče priključiti
v vrata (USB) , lahko za priključitev
naprave USB v enoto uporabite
vmesnik USB (ni priložen).
2 Z večkratnim pritiskom gumba
FUNCTION izberite »DVD/CD«
in nato vstavite ploščo.
Sinhronizirani prenos:
Če sistem samodejno začne
predvajanje, dvakrat pritisnite ,
da se predvajanje povsem ustavi.
Ko je predvajanje zaustavljeno,
večkrat pritisnite PLAY MODE, da
izberete želeni način predvajanja.
Opomba
Če začnete prenos v načinu
naključnega predvajanja ali
ponavljajočega se predvajanja, se
izbrani način predvajanja samodejno
spremeni v običajni način predvajanja.
Prenos REC1:
Izberite skladbo ali datoteko mp3,
ki jo želite prenesti, in zaženite
predvajanje.
4Pritisnite REC TO USB.
Na zaslonu se izpiše "PUSH ENTER".
5 Pritisnite
Prenos prek USB-ja
mp3 so manjše in imajo nižjo
kakovost zvoka.
•• "256 KBPS": šifrirane datoteke
mp3 so večje, a imajo višjo
kakovost zvoka.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
3 Pripravite zvočni vir.
.
Prenos se začne, nato se na zaslonu
izpiše "DO NOT REMOVE".
Ne odstranite naprave USB,
dokler prenos ni dokončan.
Ko je prenos dokončan, sistem
opravi naslednje:
Sinhronizirani prenos:
Plošča se samodejno zaustavi.
Prenos REC1:
Predvaja se naslednja skladba ali
datoteka na plošči.
Zaustavitev prenosa
Pritisnite .
Opombe glede prenosa
•• V napravo USB ne morete prenesti
datotek mp3, ki so na disku, ki je
formatiran v skladu z UDF (Universal
Disk Format).
•• Med prenosom se ne predvaja zvok.
•• Besedilne informacije CD-ja (CD-TEXT) se
ne prenesejo v ustvarjene datoteke mp3.
37SL
•• Prenos se samodejno zaustavi v
naslednjih primerih:
—— Če med prenosom v napravi USB
zmanjka prostora.
—— Če število zvočnih datotek ali map v
napravi USB doseže omejitev števila
datotek ali map, ki jih sistem lahko
prepozna.
•• Če mapa ali datoteka, ki jo želite
prenesti, v napravi USB že obstaja
z istim imenom, se imenu doda
zaporedna številka, izvirna mapa ali
datoteka pa ostane nedotaknjena.
•• Med prenosom ne morete izvajati
naslednjih funkcij:
—— Odstraniti ploščo.
—— Izbrati drugo skladbo ali datoteko.
—— Začasno zaustaviti predvajanje ali
poiskati točke v posnetku ali datoteki.
—— Spremenite funkcijo.
•• Glasbo morate v predvajalnik
WALKMAN® s programsko opremo
"Media Manager for WALKMAN"
prenesti v obliki zapisa mp3.
•• Predvajalnik WALKMAN® povežite
s sistemom šele, ko z zaslona
predvajalnika WALKMAN® izgine
napis »Creating Library« ali
»Creating Database«.
Pravila ustvarjanja map in
datotek
Največje število datotek mp3, ki
jih lahko ustvarite
•• 298 map
•• 650 datotek v mapi
•• 650 datotek v mapi REC1-CD ali
REC1-MP3.
Število se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo datotek ali map.
Med prenosom v napravo USB se
neposredno pod "ROOT" ustvari
mapa "MUSIC". Mape in datoteke so
ustvarjene v tej mapi "MUSIC" glede na
način in vir prenosa na naslednji način:
38SL
Sinhronizirani prenos
 Prenos vseh skladb s plošče
AUDIO CD
Ime mape: "CDDA0001"*
Ime datoteke: "TRACK001"*
 Prenos datotek mp3 s plošče
Ime mape: Enako kot izvirnik
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
REC1, prenos
 Prenos skladbe s plošče AUDIO CD
Ime mape: "REC1-CD"
Ime datoteke: "TRACK001"*
 Prenos datoteke mp3 s plošče
Ime mape: "REC1-MP3"
Ime datoteke: Enako kot izvirnik
* Številke map in datotek se nato
dodeljujejo v vrstnem redu.
Brisanje zvočnih datotek ali
map v napravi USB
1 Večkrat pritisnite FUNCTION,
da izberete "USB".
2 Večkrat pritisnite MEDIA MODE,
da izberete [MUSIC].
3 Ko se predvajanje ustavi,
pritisnite OPTIONS.
4Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ERASE«, nato pa
pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam map.
5 Večkrat pritisnite
/ ,
da izberete mapo, nato
pa pritisnite .
Na televizijskem zaslonu se prikaže
seznam datotek.
6Večkrat pritisnite
/ , da izberete
zvočno datoteko, ki jo želite
izbrisati, in nato pritisnite .
Če želite izbrisati vse zvočne
datoteke v mapi, na seznamu
izberite [ALL TRACKS].
Na zaslonu se izpiše "FOLDER ERASE"
ali "TRACK ERASE" in "PUSH ENTER".
Za preklic brisanja pritisnite .
7 Pritisnite
.
Opomba
•• Izbrišete lahko samo podprto zvočno
datoteko, datoteko oblike zapisa mp3 in
datoteko oblike zapisa 3gp.
•• Ko je izbrano naključno predvajanje,
ne morete izbrisati zvočnih datotek ali
map. Pred brisanjem nastavite način
predvajanja na običajno predvajanje.
•• Brisanje je onemogočeno, ko je pladenj
za plošče odprt.
Poslušanje radia
1 Večkrat pritisnite FUNCTION,
da izberete "TUNER FM".
2 Na sprejemniku izberite postajo.
Samodejno iskanje postaj:
Pridržite gumb TUNING+/–, dokler
se na zaslonu ne začne spreminjati
frekvenca.
Iskanje se samodejno ustavi, ko
sprejemnik najde postajo. Na
zaslonu zasveti "ST" (samo za
programe FM stereo).
Če se iskanje ne ustavi, pritisnite ,
da ga ustavite sami. Nato ročno
poiščite radijsko postajo (spodaj).
Ročno iskanje postaj:
Večkrat pritisnite gumb TUNING+/–,
da izberete želeno postajo.
Sprejemnik
Na zaslonu se izpiše "COMPLETE".
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Sprejemnik
Opomba
Če izberete postajo FM, ki omogoča
storitve RDS, oddajani program omogoča
informacije, kot sta ime storitve ali ime
postaje. Informacije RDS prikažete tako,
da večkrat pritisnete gumb DISPLAY.
Namig
Če želite zmanjšati statično šumenje
postaje FM stereo s šibkim signalom,
večkrat pritisnite gumb FM MODE, dokler
z zaslona ne izgine "ST". Izgubili boste
stereo učinek, vendar bo sprejem boljši.
39SL
Prednastavitev radijskih postaj
Postaje FM (do 20) lahko shranite kot
priljubljene postaje.
1 Izberite želeno radijsko postajo.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Večkrat pritisnite / , da
izberete želeno številko
prednastavljene postaje,
nato pa pritisnite .
Na zaslonu se izpiše "COMPLETE"
in postaja je shranjena.
Če je izbrani prednastavljeni številki
že dodeljena postaja, bo to postajo
nadomestila nova.
Poslušanje prednastavljene
postaje
Večkrat pritisnite PRESET+/–,
da izberete številko želene
prednastavljene postaje.
Lahko pa pridržite SHIFT in
pritisnete številske gumbe,
nato pa pritisnete še .
40SL
Povezava BLUETOOTH
Več o brezžični
tehnologiji BLUETOOTH
Brezžična tehnologija BLUETOOTH
je brezžična tehnologija kratkega
dosega, ki omogoča brezžično
podatkovno komunikacijo med
digitalnimi napravami.
Podprta različica BLUETOOTH,
profili in kodeki
Za podrobnosti glejte »BLUETOOTH«
(stran 70).
Združljive naprave BLUETOOTH
Za podrobnosti glejte »Spletna mesta
za združljive naprave« (stran 11).
Več o indikatorju BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH zasveti ali
utripa modro, da prikaže stanje
povezave BLUETOOTH.
Stanje sistema
Stanje indikatorja
Stanje
pripravljenosti
BLUETOOTH
BLUETOOTH,
seznanjanje
Povezava
BLUETOOTH je
vzpostavljena
Počasi utripa
Hitro utripa
Sveti
Seznanjanje sistema z
napravo BLUETOOTH
Seznanjanje je postopek, pri
katerem se naprave BLUETOOTH
predhodno medsebojno registrirajo.
Ko so naprave seznanjene, tega
postopka ni treba ponavljati.
1 Oddaljenost med napravo
BLUETOOTH in enoto mora
biti največ en meter.
2 Večkrat pritisnite FUNCTION, da
izberete možnost "BLUETOOTH".
Namig
•• Ko v sistemu ni nobenih informacij
3 Na enoti pritisnite gumb
PAIRING in ga držite vsaj dve
sekundi.
Na zaslonu utripa napis "PAIRING".
4Na napravi BLUETOOTH vklopite
funkcijo BLUETOOTH ter izvedite
postopek seznanjanja.
Če želite več informacij, preberite
navodila za uporabo naprave
BLUETOOTH.
izberite ime sistema (na primer
"MHC-M80D").
Ta korak morate opraviti v petih
minutah, sicer je postopek
seznanjanja preklican. V tem primeru
ponovite postopek od koraka 3.
Opomba
Če naprava BLUETOOTH zahteva geslo,
vnesite "0000". "Geslo" je lahko
označeno z besedami "Passcode",
"PIN code", "PIN number" ali "Password".
6Vzpostavitev povezave z
napravo BLUETOOTH.
Ko je postopek seznanjanja
dokončan in je povezava
BLUETOOTH vzpostavljena, se
na zaslonu izpiše ime naprave
BLUETOOTH.
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
ali se po dokončanem postopku
seznanjanja povezava vzpostavi
samodejno.
Naslov naprave BLUETOOTH lahko
preverite s pritiskanjem gumba
DISPLAY.
Opomba
•• Seznanite lahko do 8 naprav
Povezava BLUETOOTH
o seznanjanju (ko na primer prvič
po nakupu uporabite funkcijo
BLUETOOTH), na zaslonu utripa
"PAIRING" in sistem vključi način
seznanjanja. Nadaljujte s 4. korakom.
•• Če je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, pritisnite gumb
BLUETOOTH na enoti, če želite
prekiniti povezavo z napravo
BLUETOOTH.
5 Na zaslonu naprave BLUETOOTH
BLUETOOTH. Če boste seznanili še
deveto napravo BLUETOOTH, bo
najstarejša seznanjena naprava
izbrisana.
•• Če želite sistem seznaniti z drugo
napravo BLUETOOTH, ponovite
postopek od 1. do 6. koraka.
Preklic postopka seznanjanja
Na enoti vsaj za dve sekundi
pridržite gumb PAIRING, dokler se
na zaslonu ne izpiše "BT AUDIO".
Brisanje informacij o seznanjanju
S ponastavitvijo sistema lahko izbrišete
vse podatke o seznanjanju. Oglejte si
"Ponastavitev sistema" (stran 65).
41SL
Opomba
Po ponastavitvi sistema se morda ne
boste mogli povezati z napravo iPhone/
iPod touch. V tem primeru v napravi
iPhone/iPod touch izbrišite informacije
o seznanjanju sistema, nato pa znova
izvedite postopek seznanjanja.
Poslušanje glasbe v
napravi BLUETOOTH
Na napravi BLUETOOTH lahko
poslušate glasbo in upravljate
predvajanje s tipkami na enoti ali
daljinskem upravljalniku.
Preden predvajate glasbo, preverite
naslednje:
—Funkcija
—
BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH je vključena.
—Postopek
—
seznanjanja je dokončan
(stran 41).
Ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, lahko predvajanje
upravljate z gumbi , , ,
/ in /.
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH
na enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
3 Pritisnite , da začnete
predvajanje.
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
——ali boste morda morali gumb 
pritisniti dvakrat;
——ali boste predvajanje zvočnega
vira morda morali začeti v napravi
BLUETOOTH.
4Prilagodite glasnost.
Najprej prilagodite glasnost
naprave BLUETOOTH. Če
predvajanje še vedno ni dovolj
glasno, prilagodite glasnost na
sistemu.
Opomba
Če sistem nima vzpostavljene povezave
z nobeno napravo BLUETOOTH, se bo
samodejno povezal z nazadnje povezano
napravo BLUETOOTH, ko pritisnete gumb
BLUETOOTH ali  na enoti.
Prekinitev povezave BLUETOOTH
Pritisnite gumb BLUETOOTH
na enoti. Na zaslonu se izpiše
"BT AUDIO".
Od naprave BLUETOOTH je odvisno,
ali bo povezava BLUETOOTH
samodejno prekinjena, ko zaustavite
predvajanje.
Na zaslonu se izpiše »BLUETOOTH«.
2 Vzpostavitev povezave z
napravo BLUETOOTH.
Na enoti pritisnite gumb
BLUETOOTH, da vzpostavite
povezavo z nazadnje povezano
napravo BLUETOOTH.
Povezavo BLUETOOTH opravite i
z naprave BLUETOOTH, če povezava
še ni vzpostavljena.
Ko je povezava vzpostavljena,
se na zaslonu izpiše ime naprave
BLUETOOTH.
42SL
Povezava sistema z več
napravami BLUETOOTH
(povezava z več
napravami)
S povezavo A2DP/AVRCP lahko
s sistemom hkrati povežete največ
tri naprave BLUETOOTH.
Preden seznanite naslednjo napravo
BLUETOOTH, se prepričajte,
da je v sistemu vklopljena funkcija
BLUETOOTH in je prva naprava
BLUETOOTH povezana s sistemom.
Prekinitev povezave vseh
naprav BLUETOOTH s povezavo
več naprav
Seznanjanje z drugo ali tretjo
napravo
Nastavitev zvočnih
kodekov BLUETOOTH
Ponovite korake od 1 do 6 v poglavju
"Seznanjanje sistema z napravo
BLUETOOTH" (stran 41).
Preklop vira predvajanja
Začnite predvajanje na drugi
povezani napravi BLUETOOTH,
medtem ko trenutna naprava
predvaja glasbo. Sistem bo predvajal
zvok nazadnje povezane naprave.
•• Delovanje se lahko razlikuje, kar je
odvisno od naprave BLUETOOTH.
Naprave BLUETOOTH morda ne bo
mogoče povezati, kar je odvisno od
kombinacije naprav. Za več informacij
preberite navodila za uporabo naprave.
•• Če poskusite povezati četrto napravo
BLUETOOTH, bo prekinjena povezava
z najstarejšo predvajalno napravo.
•• Morda ne boste mogli sočasno
vzpostaviti treh povezav BLUETOOTH,
kar je odvisno od naprav BLUETOOTH.
•• Povezave z več napravami ni mogoče
vzpostaviti, če uporabljate funkcijo
Wireless Party Chain.
Prekinitev povezave katerekoli
naprave BLUETOOTH s povezavo
več naprav
Prekinite povezavo BLUETOOTH
z napravo BLUETOOTH, s katero
želite prekiniti povezavo.
Iz naprave BLUETOOTH lahko
omogočite sprejem kodekov AAC,
LDAC ali SBC. AAC/LDAC
je mogoče izbrati, samo ko naprava
BLUETOOTH podpira AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »BT CODEC«,
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete nastavitev, nato pa
pritisnite .
•• "AUTO": Omogočite sprejem v
obliki kodeka AAC ali LDAC.
•• "SBC": Sprejemajte obliko
kodeka SBC.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Povezava BLUETOOTH
Opomba
Pritisnite gumb BLUETOOTH na enoti.
Opomba
•• Če izberete kodek AAC ali LDAC, lahko
uživate v visokokakovostnem zvoku.
Če s svojo napravo ne morete poslušati
zvoka AAC ali LDAC ali je zvok prekinjen,
izberite "SBC".
•• Če spremenite to nastavitev, medtem
ko je sistem povezan z napravo
BLUETOOTH, bo povezava z napravo
BLUETOOTH prekinjena. Če želite
vzpostaviti povezavo z napravo
BLUETOOTH, znova opravite korake za
vzpostavitev povezave BLUETOOTH.
43SL
Namig
LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja
družbe Sony, ki omogoča prenos zvočne
vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi
prek povezave BLUETOOTH. Za razliko od
drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo
standard BLUETOOTH (npr. SBC), deluje
brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko
ločljivostjo na nižjo raven*1, omogoča
prenos trikrat večje količine podatkov*2
prek brezžičnega omrežja BLUETOOTH
kot druge tehnologije ter zagotavlja
neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi
učinkovitega šifriranja in optimiziranega
paketiranja.
*1
Razen vsebin formata DSD.
*2 V primerjavi s tehnologijo SBC
(šifriranje podpasov), ko je izbrana
bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Nastavitev stanja
pripravljenosti
BLUETOOTH
Stanje pripravljenosti BLUETOOTH
omogoča samodejni vklop
sistema, ko vzpostavite povezavo
BLUETOOTH iz naprave BLUETOOTH.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
,
da izberete »BT STBY«,
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete nastavitev, nato
pa pritisnite .
•• »ON«: sistem se samodejno
vklopi, tudi ko je v stanju
pripravljenosti.
•• »OFF«: izklopi to funkcijo.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
44SL
Vklop ali izklop signala
BLUETOOTH
S sistemom se lahko povežete iz
seznanjene naprave BLUETOOTH
z vsemi funkcijami, ko je signal
BLUETOOTH vklopljen. Signal
BLUETOOTH je privzeto vklopljen.
Za približno tri sekunde pridržite
gumba VOCAL FADER in + na enoti.
Na zaslonu se izpiše »BT ON« ali »BT OFF«.
Opomba
•• Ko je signal BLUETOOTH izklopljen,
naslednjih operacij ni mogoče izvesti:
—— Seznanjanje in povezovanje z
napravo BLUETOOTH
—— Uporabite "Sony | Music Center"
—— Spremenite zvočne kodeke
BLUETOOTH
•• Če je stanje pripravljenosti BLUETOOTH
vključeno, se bo signal BLUETOOTH
samodejno vključil.
Nadzor sistema
s pametnim
telefonom
ali tabličnim
računalnikom
(Sony | Music
Center)
aplikacijo "Sony | Music Center".
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 41).
4Zaženite aplikacijo "Sony |
Music Center" in sledite
navodilom na zaslonu.
Opomba
•• Priporočamo uporabo najnovejše
različice "Sony | Music Center".
•• Če aplikacija "Sony | Music Center"
ne deluje ustrezno, pritisnite gumb
BLUETOOTH na enoti, da prekinete
povezavo BLUETOOTH, nato pa znova
vzpostavite povezavo BLUETOOTH,
da bo normalno delovala.
•• Operacije, ki so na voljo prek aplikacije
"Sony | Music Center", se razlikujejo
glede na zvočne naprave.
•• Podrobnejše informacije o "Sony |
Music Center" so na voljo na spodnji
povezavi.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Tehnični podatki in oblika zaslona
aplikacije "Sony | Music Center"
se lahko spremenijo brez obvestila.
Povezava BLUETOOTH
"Sony | Music Center" je namenska
aplikacija za upravljanje zvočnih
naprav Sony, ki so združljive z
aplikacijo "Sony | Music Center",
prek pametnega telefona
ali tabličnega računalnika. S
pametnim telefonom ali tabličnim
računalnikom poiščite aplikacijo
"Sony | Music Center" v spletni
trgovini Google Play ali App Store in
jo prenesite.
"Sony | Music Center" omogoča:
—spremembo
—
funkcije sistema,
upravljanje predvajanja plošče/
naprave USB in nastavitev
postaje FM;
—brskanje
—
po glasbeni vsebini
plošče/naprave USB;
—ogled
—
informacij, kot sta čas
predvajanja in naslov, na plošči/
napravi USB;
—nastavitev
—
glasnosti in
spremembo zvočnih nastavitev;
—upravljanje
—
več sistemov med
uporabo funkcije Wireless
Party Chain.
2 V svojo napravo prenesite
1 Poiščite "Sony | Music Center"
ali skenirajte spodnjo
dvodimenzionalno kodo.
45SL
Z aplikacijo
"Fiestable" do
divje zabave
Funkcije za zabavo Sonyjevega
domačega zvočnega sistema
lahko upravljate z intuitivnim in
čednim uporabniškim vmesnikom
z aplikacijo "Fiestable". "Fiestable"
omogoča upravljanje funkcij, kot
so DJ Effect, osvetlitev in Karaoke.
Uživate lahko tudi v funkciji "Motion
Control", ki omogoča upravljanje
določenih funkcij sistema s
stresanjem naprave BLUETOOTH v
različnih smereh.
"Fiestable" je priključna aplikacija
aplikacije "Sony | Music Center".
1 Poiščite in prenesite aplikacijo
"Sony | Music Center" v svojo
napravo (stran 45).
2 S svojo napravo poiščite in
prenesite aplikacijo "Fiestable"
iz spletnega mesta Google Play
ali App Store.
3 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom
in napravo (stran 41).
4Zaženite aplikacijo "Sony |
Music Center" in se dotaknite
ikone "Fiestable".
Opomba
Podrobnejše informacije o "Sony | Music
Center" so na voljo na spodnji povezavi.
http://info.vssupport.sony.net/help/
46SL
Doseganje in skupna
raba ocene Party
People ter pridobitev
dodatnih funkcij
z enoto Party King
Sistem ima edinstveno funkcijo,
ki samodejno beleži uporabo sistema.
Sistem poda vašo oceno Party
People glede na uporabo
in predhodno določena merila. Bolj
pogosto uporabljate sistem, višjo
oceno si boste prislužili.
Ko dosežete določeno oceno Party
People, lahko svoj dosežek delite
na družabnih medijih.
Sistem vašim dosežkom dodeli tudi
dodatne funkcije.
Opomba
Za uporabo te funkcije se prepričajte,
da sta aplikaciji "Sony | Music Center"
(stran 45) in "Fiestable" (stran 46)
nameščeni v napravi.
1 Vzpostavite povezavo
BLUETOOTH med sistemom in
napravo (stran 41).
2 Zaženite aplikacijo "Sony | Music
Center" in se dotaknite ikone
"Fiestable", nato pa sledite
navodilom na zaslonu.
Lahko preverite svojo trenutno
oceno, dodatne funkcije in tudi
izveste, kako doseči višjo oceno.
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete stopnjo globokotonca,
nato pritisnite .
Nastavitev zvoka
Prilagajanje zvoka
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Kaj
Kako
Ojačajte
nizkotonski zvok
in ustvarite
močnejši zvok
(MEGA BASS)
Večkrat pritisnite
tipko MEGA BASS,
da izberete možnost
»BASS ON«.
Če želite preklicati,
pritiskajte MEGA
BASS, da izberete
»BASS OFF«.
Reproducirajte
zvočni učinek
dvorane z zabavo
(Fiesta)
Večkrat pritisnite
tipko SOUND FIELD
+/– (ali tipko SOUND
FIELD na enoti),
da izberete želeno
zvočno polje.
Če želite preklicati,
večkrat pritisnite
tipko SOUND FIELD
+/– (ali tipko SOUND
FIELD na enoti) in
izberite "FLAT".
Prilagajanje stopnje
globokotonca
(samo MHC-M80D)
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite / , da izberete
"S-WOOFER", nato pritisnite
.
Med ogledom prenosa nogometne
tekme lahko podoživite stadionske
občutke.
Navidezni nogometni način lahko
izberete samo med funkcijama
AUDIO IN in TV.
Med gledanjem prenosa
nogometne tekme večkrat
pritisnite tipko SOUND FIELD +/–.
(samo MHC-M40D)
Lahko pa tudi pritisnete gumb
FOOTBALL na enoti.
•• "ON NARRATION": ker boste slišali
glasno navijanje, se vam bo zdelo,
kot da ste na tribuni nogometnega
stadiona.
•• "OFF NARRATION": če zmanjšate
glasnost glasovnega posnetka in
povečate glasnost navijanja, bo
občutek prisotnosti na nogometni
tekmi še bolj pristen.
Nastavitev zvoka
Izberite zvočno
polje
Pritisnite gumb
FIESTA na enoti.
Lahko pa večkrat
pritisnete tipko
SOUND FIELD +/–
(ali tipko SOUND
FIELD na enoti), da
izberete "FIESTA".
Če želite preklicati,
znova pritisnite
tipko FIESTA.
Izbira navideznega
nogometnega načina
Preklic načina za športne
dogodke
Večkrat pritisnite SOUND FIELD
+/–, da izberete "FLAT".
Opomba
•• Priporočamo, da navidezni nogometni
način izberete med ogledom prenosa
nogometne tekme.
•• Če v vsebini slišite nenaravne zvoke, ko
je izbrana možnost "OFF NARRATION",
priporočamo izbiro možnosti "ON
NARRATION".
•• Ta funkcija ne podpira mono zvoka.
47SL
Ustvarjanje lastnega
zvočnega učinka
Ustvarjanje zabavnega
vzdušja (DJ Effect)
Ravni določenih frekvenčnih pasov
lahko zvišate ali znižate in nato
nastavitev shranite v pomnilnik kot
"CUSTOM EQ".
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »CUSTOM EQ«, nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
prilagodite raven
izenačevalnika ali prostorsko
nastavitev, in nato pritisnite .
4Ponovite 3. korak, da prilagodite
raven drugih frekvenčnih pasov
in prostorski učinek.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Izbira nastavitve izenačevalnika
po meri
Večkrat pritisnite tipko SOUND FIELD
+/–, da izberete možnost "CUSTOM EQ".
1 Pritisnite naslednji gumb,
da izberete vrsto učinka.
•• FLANGER: ustvari močan učinek
"flanger", ki spominja na zvok
reaktivnega letala.
•• ISOLATOR: izolira določeni frekvenčni
pas, tako da prilagodi druge
frekvenčne pasove (če se želite na
primer osredotočiti na glas).
•• SAMPLER: zagotovi niz posebnih
zvočnih učinkov.
2 Spremenite zvočni učinek.
Za FLANGER in ISOLATOR:
Zavrtite vrtljiv gumb VOLUME/DJ
CONTROL, da prilagodite raven učinka.
Za SAMPLER:
Z večkratnim pritiskom gumba
SAMPLER izberite želeni način
SAMPLER, nato pa z gumbi S1, S2, S3 ali
S4 predvajajte zvok enote "sampler".
Za stalno oddajanje drugega zvoka
enote "sampler" zavrtite vrtljiv
gumb VOLUME/DJ CONTROL.
Nastavitev ravni glasnosti zvoka
enote "sampler"
1 Na daljinskem upravljalniku
pritisnite OPTIONS.
2 Na daljinskem upravljalniku
večkrat pritisnite / , da izberete
"SAMPLER", nato pa pritisnite .
3 Na daljinskem upravljalniku
48SL
večkrat pritisnite / , da
nastavite raven glasnosti enote
"sampler", nato pa pritisnite .
Izklop učinka
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Znova pritisnite gumb za izbrani
učinek (samo za FLANGER in
ISOLATOR).
Opomba
•• Funkcija DJ Effect se samodejno izklopi, ko:
—— izklopite sistem;
—— spremenite funkcijo;
—— spremenite zvočni učinek;
—— uporabite učinek Vocal Fader;
—— uporabite Voice Changer;
—— spremenite tonaliteto (Key Control);
—— pritisnite gumb DJ OFF na enoti.
•• Če med prenosom vklopite funkcijo DJ
Effect, se zvočni učinek ne bo prenesel
v napravo USB.
•• Na enoti ni mogoče uporabljati gumba
VOLUME/DJ CONTROL za nastavitev
glasnosti, ko je vključena funkcija DJ Effect.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite 
+/–, da nastavite glasnost.
Druge funkcije
Uporaba funkcije
Control for HDMI
Priključitev televizorja, ki podpira
funkcijo Control for HDMI*, s
kablom HDMI (kabel HDMI za hiter
prenos z ethernetnim priključkom,
ni priložen) omogoča enostavno
upravljanje naprave z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
S funkcijo Control for HDMI lahko
uporabljate naslednje funkcije.
•• Funkcija izklopa sistema
•• Funkcija nadzora zvoka v sistemu
•• Povratni zvočni kanal
•• Predvajanje z enim dotikom
•• Preprosto upravljanje z daljinskim
upravljalnikom
•• Povezanost jezikov
Opomba
Te funkcije bodo morda delovale pri
napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony,
vendar delovanje ni zagotovljeno.
Druge funkcije
* Control for HDMI je standard, ki ga
uporablja CEC (Consumer Electronics
Control), da omogoča napravam HDMI
(večpredstavnostni vmesnik visoke
ločljivosti), da upravljajo druga z drugo.
Priprava na uporabo funkcije
Control for HDMI
Pridržite gumb SHIFT in pritisnite
SETUP, nato pa v sistemu
možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nastavite
na [ON] (stran 35). Privzeta
nastavitev je [ON].
Omogočite nastavitve funkcije
Control for HDMI za televizor, ki
je povezan s sistemom.
49SL
Namig
Če omogočite funkcijo Control for
HDMI ("BRAVIA" Sync) med uporabo
Sonyjevega televizorja, bo tudi funkcija
Control for HDMI na sistemu samodejno
omogočena. Ko so nastavitve dokončane,
se na zaslonu izpiše "COMPLETE".
Funkcija izklopa sistema
Ko izklopite televizor, se bo sistem
samodejno izklopil.
Pridržite gumb SHIFT in pritisnite
SETUP, nato pa v sistemu
možnost [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] nastavite
na [ON] ali [AUTO] (stran 36).
Privzeta nastavitev je [AUTO].
Opomba
Povezana naprava se morda ne bo
izklopila, odvisno od njenega stanja.
Funkcija nadzora zvoka v
sistemu
Če vklopite sistem, ko gledate
televizor, se zvok televizorja oddaja
iz zvočnikov sistema. Glasnost
sistema lahko prilagodite z daljinskim
upravljalnikom televizorja.
Če se je zvok televizorja predvajal prek
zvočnikov sistema, ko ste nazadnje
gledali televizor, se sistem samodejno
vklopi, ko znova vklopite televizor.
Nastavitve lahko spreminjate tudi
prek menija televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
Opomba
•• Raven glasnosti sistema je prikazana na
televizijskem zaslonu, kar je odvisno od
televizorja. Lahko se razlikuje od ravni
glasnosti na zaslonu.
•• Funkcija za nadzor zvoka sistema morda
ne bo na voljo, odvisno od nastavitev
televizorja. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
50SL
Povratni zvočni kanal
Če je sistem povezan z vhodno
vtičnico HDMI na televizorju, ki je
združljiva s povratnim zvočnim
kanalom, lahko poslušate zvok
televizorja prek zvočnikov sistema
brez povezave z zvočnim kablom
(ni priložen).
Pridržite gumb SHIFT in
pritisnite gumb SETUP, nato
pa možnost [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] nastavite
na [ON] (stran 36). Privzeta
nastavitev je [ON].
Opomba
Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, ga morate priključiti z
zvočnim kablom (ni priložen) (stran 23).
Predvajanje z enim dotikom
Ko pritisnete  v funkciji DVD/CD ali
USB, se televizor vklopi samodejno.
Ko priključite sistem, vhod televizorja
preklopi na vhod HDMI.
Opomba
Začetni del predvajane vsebine se morda ne
bo pravilno predvajal, odvisno od televizorja.
Preprosto upravljanje z
daljinskim upravljalnikom
Sistem lahko izberete z gumbom
SYNC MENU na daljinskem
upravljalniku televizorja in upravljate
sistem.
To funkcijo lahko uporabljate,
če televizor podpira meni s
povezavami. Če želite več informacij,
preberite navodila za uporabo
televizorja.
Opomba
•• V meniju s povezavami v televizorju
je sistem prepoznan kot "Player".
•• Nekatere funkcije v določenih
televizorjih morda niso na voljo.
Povezanost jezikov
Če spremenite jezik zaslonskega
prikaza televizorja, se spremeni tudi
jezik zaslonskega prikaza sistema.
Uporaba brezžičnega
predvajanja z več
sistemi (brezžična
funkcija Party Chain)
Nastavitev brezžične funkcije
Party Chain
Primer: nastavitev sistema MHCM80D kot prvega sistema (gostitelj
Party Host)
1 Vklopite vse sisteme.
2 Nastavite prvi sistem
3 Drugi sistem nastavite kot gosta
Party Guest.
 Pritisnite tipko BLUETOOTH na
drugem sistemu, da izberete
funkcijo BLUETOOTH.
 Pritisnite tipko W.PARTY CHAIN
na drugem sistemu.
Drugi sistem postane gost Party
Guest.
Na zaslonu se izpiše "P.CHAIN".
Opomba
Brezžična funkcija Party Chain se v
naslednjih primerih izklopi.
—— Če po nastavitvi gostitelja Party
Host v 2. koraku 1 minuto ne
opravite nobenega dejanja.
—— Če tipko W.PARTY CHAIN na
gostitelju Party Host pritisnete
pred dokončanjem 3. koraka.
Druge funkcije
Prek povezave BLUETOOTH lahko
povežete več zvočnih sistemov v
verigo, če imajo vsi sistemi brezžično
funkcijo Party Chain. S to funkcijo
lahko ustvarite živahnejše vzdušje
in predvajate glasnejši zvok brez
kabelske povezave.
Upoštevajte, da lahko zvočni
vir predvajate samo iz naprave
BLUETOOTH.
Prvi sistem v verigi, ki se aktivira,
postane gostitelj Party Host in glasbo
deli z drugimi. Ostali sistemi postanejo
gostje Party Guest in predvajajo isto
glasbo kot gostitelj Party Host.
 Pritisnite tipko BLUETOOTH na
enoti, da izberete funkcijo
BLUETOOTH.
 Napravo BLUETOOTH povežite s
sistemom prek povezave
BLUETOOTH.
 Pritisnite tipko W.PARTY CHAIN
na enoti.
Na zaslonu se izpiše
"CHAINING". Sistem preklopi v
brezžični način Party Chain.
Ko sistem vstopi v brezžični
način Party Chain, se povezava z
napravo BLUETOOTH
samodejno prekine.
4Nastavitev tretjega in ostalih
sistemov kot goste »Party
Guests«.
Ponovite korak 3.
za gostitelja »Party Host«.
51SL
Opomba
Tretjega in ostale sisteme priključite
v roku 30 sekund po priključitvi
predhodnega sistema. Na zaslonu
enote Party Host utripa napis "P.
CHAIN" 30 sekund. Po 30 sekundah
sistema ni mogoče povezati.
5 Ko povežete zadnjo enoto Party
Guest, počakajte 30 sekund.
Na zaslonu enote Party Host
preneha utripati napis "P.CHAIN",
naprava BLUETOOTH pa se ponovno
poveže z enoto Party Host.
6Začnite predvajanje v povezani
napravi BLUETOOTH.
7 Prilagodite glasnost.
Ko prilagodite glasnost na enoti Party
Host, se prilagodi tudi glasnost na
enotah Party Guest. Če želite
prilagoditi glasnost na določeni enoti
Party Guest, prilagodite glasnost na
enoti Party Guest.
Opomba
•• Ko je brezžična funkcija Party Chain
vključena, ne morete izbrati novega
sistema kot novega gostitelja Party Host.
•• Ko uporabljate mikrofon ali igrate kitaro
z enoto Party Host, enote Party Guests
ne bodo oddajale zvoka.
•• Za podrobnosti o delovanju na drugih
sistemih glejte navodila za uporabo
sistemov.
Namig
Če želite dodati novega gosta Party
Guest, ko je brezžični način Party Chain
že vzpostavljen, pridržite tipko W.PARTY
CHAIN na enoti Party Host in ponovite
postopek iz 3. koraka.
Izklop brezžične funkcije Party
Chain
Pritisnite tipko W.PARTY CHAIN na
enoti Party Host.
52SL
Opomba
Če spremenite funkcijo ali izklopite
gostitelja Party Host, se brezžična funkcija
Party Chain izklopi.
Odklop gosta »Party Guest« iz
brezžične funkcije Party Chain
Pritisnite tipko W.PARTY CHAIN
na gostu Party Guest, ki ga želite
odklopiti. V tem primeru ostali
udeleženci v brezžičnem načinu
Party Chain ostanejo aktivni.
Opomba
•• Če spremenite funkcijo ali izklopite
določenega gosta Party Guest, se ta
gost Party Guest odklopi iz brezžične
povezave Party Chain.
•• Funkcija izklopnega časovnika in
samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti nista na voljo na enotah
Party Guest.
Sinhronizacija nastavitev med
brezžičnim načinom Party Chain
Ko je vzpostavljen brezžični način
Party Chain, velja naslednje:
••Funkcije Mega Bass, Party Light
(samo MHC-M80D) in Speaker Light
(samo MHC-M80D in MHC-M60D)
na enotah Party Guest se uskladijo
z enoto Party Host. Če te nastavitve
spremenite na enoti Party Host,
se skladno s tem spremenijo tudi
nastavitve na enotah Party Guest.
••Nastavitve za DJ Effect in Karaoke,
kot sta Vocal Fader in Key Control,
se izklopijo na enoti Party Host in
enotah Party Guest.
••Nastavitve za Sound field se vrnejo
na privzete v enoti Party Host in
enotah Party Guest.
••Ko izklopite enoto Party Host, se
izklopijo tudi enote Party Guest.
Petje ob spremljavi:
karaoke
Priprava za karaoke
1 Večkrat pritisnite tipko MIC
LEVEL –, da znižate raven
glasnosti mikrofona.
Lahko pa tudi večkrat pritisnete
tipko MIC/GUITAR LEVEL– na enoti,
da znižate raven glasnosti
mikrofona.
2 Večkrat pritisnite tipko GUITAR
na enoti in izberite "OFF".
3 Priključite dodatni mikrofon z
vtičem velikosti 6,3 mm v
vtičnico MIC1 ali MIC2/GUITAR
na enoti.
4Začnite predvajanje glasbe in
prilagodite glasnost mikrofona.
Večkrat pritisnite MIC ECHO,
da prilagodite učinek odmeva.
5 Začnite peti ob glasbi.
Opomba
•• Uporaba priključka za mikrofon, ko
priključujete mikrofon v vtičnico MIC1 ali
MIC2/GUITAR, ni priporočljiva.
•• V primeru zvočne resonance:
—— mikrofon odmaknite od zvočnikov;
—— zamenjajte smer mikrofona;
—— večkrat pritisnite tipko MIC LEVEL –;
—— s pritiskanjem gumba MIC ECHO
uravnajte jakost odmeva.
•• Med prenosom prek povezave USB zvok
mikrofona ne bo prenesen v napravo USB.
•• Ob uporabi brezžične funkcije Party
Chain se zvok mikrofona predvaja le
v sistemu, na katerega je mikrofon
priključen.
nastaviti z vrtljivim gumbom VOLUME/
DJ CONTROL na enoti ali z gumbom
 +/– na daljinskem upravljalniku.
Večkrat pritisnite tipko MIC LEVEL+/–,
da nastavite raven glasnosti mikrofona.
•• Če je zvok, ki ga sprejme mikrofon,
zelo glasen, lahko pride do popačenja.
Večkrat pritisnite MIC LEVEL– in znižajte
raven glasnosti mikrofona.
Utišanje vokalov (Vocal Fader)
V stereo viru lahko zmanjšate zvok
vokala.
Večkrat pritisnite VOCAL FADER,
da izberete "ON V FADER".
Za preklic učinka Vocal Fader, večkrat
pritisnite VOCAL FADER, da izberete "OFF".
Spreminjanje tonalitete
(Key Control)
Pritisnite KEY CONTROL / ,
da prilagodite svojemu
vokalnemu razponu.
Vklop načina točkovanja
karaok (način točkovanja)
Druge funkcije
Priklopite drug dodaten mikrofon,
če želite peti v duetu.
•• Ravni glasnosti mikrofona ni mogoče
Funkcijo točkovanja lahko uporabite
samo ob priključenem mikrofonu.
Točke se prištejejo na lestvici od 0
do 99 s primerjavo vašega glasu z
glasbenim virom.
1 Zaženite predvajanje glasbe.
2 Pritisnite SCORE, preden
zapojete skladbo.
53SL
3 Po več kot minuti petja znova
pritisnite SCORE, da si ogledate
svoje točke.
Sprememba glasu (Voice
Changer)
Ko govorite ali pojete v mikrofon,
lahko spremenite svoj glas.
Večkrat pritisnite VOICE CHANGER
in spremenite glasovni učinek.
Izklop funkcije za spremembo glasu
Večkrat pritisnite VOICE CHANGER in
izberite "OFF".
Uporaba glasovnih
navodil
Glasovna navodila slišite, ko
sistem vstopi v način seznanjanja
BLUETOOTH ali ko naprava
BLUETOOTH vzpostavlja ali prekinja
povezavo s sistemom.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete »VOICE GUIDANCE«,
nato pa pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ERASE«, nato pa
pritisnite .
Glasovna navodila so vklopljena.
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Izklop glasovnih navodil
Ponovite korake v poglavju "Uporaba
glasovnih navodil" (stran 54) in v
3. koraku izberite "OFF".
54SL
Nastavitev ravni glasnosti
glasovnih navodil
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite /
, da
izberete možnost "SAMPLER",
nato pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da nastavite
raven glasnosti glasovnih navodil,
nato pritisnite .
Opomba
•• Raven glasnosti glasovnih navodil se
spreminja v skladu z ravnjo glasnosti
sistema. Toda v nekaterih primerih
se raven glasnosti glasovnih navodil
morda ne bo spremenila.
•• V nekaterih primerih lahko pride do
časovnega zamika pri predvajanju
glasovnih navodil.
Uživanje v zvoku kitare
Če priključite kitaro v vtičnico MIC2/
GUITAR na enoti, lahko poslušate
zvok kitare.
Če priključite dodatni mikrofon z
vtičem velikosti 6,3 mm v vtičnico
MIC1 na enoti, lahko poleg igranja
kitare tudi pojete.
Zvok kitare lahko spremenite z izbiro
učinka kitare.
1 Na enoti večkrat pritisnite tipko
MIC/GUITAR LEVEL –, da znižate
raven glasnosti kitare.
2 S kablom za instrumente (ni
priložen) priključite kitaro (ni
priložena) v vtičnico MIC2/
GUITAR na enoti.
3 Na enoti večkrat pritisnite tipko
GUITAR, da izberete učinek
kitare.
•• "CLEAN": izvirni zvok kitare.
Priporočljivo za električno kitaro
ali elektro-akustično kitaro.
•• "O.DRIVE": popačen zvok,
podoben hreščečemu
ojačevalniku kitare. Priporočljivo
za električno kitaro.
•• "BASS": izvirni zvok kitare.
Priporočljivo za bas kitaro.
4Začnite igrati kitaro in
prilagodite glasnost kitare.
Sistem oddaja zvok kitare.
Opomba
•• Uporaba priključka za mikrofon, ko
Izklop načina kitare
Večkrat pritisnite tipko GUITAR na
enoti in izberite "OFF".
Opomba
Funkcija Party Light je na voljo samo pri
modelu MHC-M80D.
1 Večkrat pritisnite tipko PARTY
LIGHT, da izberete "LED ON".
Lahko pa tudi večkrat pritisnete
tipko SPEAKER LIGHT na enoti,
da izberete "LED ON" (samo
MHC-M60D).
2 Večkrat pritisnite LIGHT MODE,
da izberete želeni način
osvetlitve.
Način osvetlitve je drugačen,
ko je aktivirana brezžična funkcija
Party Chain.
Izklop luči za zabavo in
osvetlitve zvočnika
Večkrat pritisnite PARTY LIGHT,
da izberete "LED OFF".
Druge funkcije
priključujete mikrofon v vtičnico MIC1, ni
priporočljiva.
•• Če uporabljate elektro-akustično
kitaro z učinkom "O.DRIVE", lahko
pride do zvočne resonance. Na enoti
večkrat pritisnite tipko MIC/GUITAR
LEVEL –, da zmanjšate glasnost kitare.
V nasprotnem primeru izberite drug
učinek kitare.
•• Preden odklopite kitaro s sistema, na
enoti večkrat pritisnite MIC/GUITAR
LEVEL – in zmanjšajte glasnost kitare.
Uživanje v glasbi s
funkcijama Party Light
in Speaker Light
(samo MHC-M80D
in MHC-M60D)
Opomba
•• Ko luč za zabavo (samo MHC-M80D)
in osvetlitev zvočnika svetita, ne glejte
neposredno v del, ki oddaja svetlobo.
•• Če je svetlost osvetlitve premočna,
vklopite luči v prostoru ali izklopite
osvetlitev.
•• Luč za zabavo (samo MHC-M80D) in
osvetlitev zvočnika lahko vključite ali
izključite, ko je predstavitev vključena.
55SL
Uporaba izklopnega
časovnika
Po predhodno nastavljenem času se
sistem samodejno izklopi.
Večkrat pritisnite SLEEP, da
izberete želeni čas.
Za preklic izklopnega časovnika večkrat
pritisnite SLEEP, da izberete "OFF".
Namig
Če želite preveriti preostali čas pred
izklopom sistema, pritisnite SLEEP.
Uporaba dodatne
opreme
1 Večkrat pritisnite  –, dokler se
na zaslonu ne izpiše "VOL MIN".
2 Priključite dodatno opremo
(stran 21).
3 Večkrat pritisnite FUNCTION in
izberite "AUDIO IN".
4Zaženite predvajanje s
priključeno opremo.
5 Večkrat pritisnite  +,
da prilagodite glasnost.
Opomba
Sistem lahko samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti, če je raven glasnosti
priključene opreme prenizka. Prilagodite
raven glasnosti opreme.
Če želite izklopiti funkcijo samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti, glejte
»Nastavitev funkcije samodejnega
preklopa v stanje pripravljenosti«
(stran 56).
Onemogočanje
gumbov na enoti
(ključavnica za otroke)
Gumbe na enoti (razen ) lahko
izklopite, da preprečite nenamerno
upravljanje, na primer zaradi
razigranih otrok.
Na enoti pritisnite gumb  za več
kot 5 sekund.
Na zaslonu se izpiše "CHILD LOCK ON".
Sistem lahko upravljate le z gumbi
na daljinskem upravljalniku.
Če želite izklopiti funkcijo ključavnice
za otroke, pritisnite gumb  na enoti
za več kot 5 sekund, dokler se na
zaslonu ne izpiše »CHILD LOCK OFF«.
Opomba
•• Funkcija ključavnice za otroke bo
samodejno izklopljena, ko odklopite
napajalni kabel.
•• Funkcije ključavnice za otroke ni mogoče
aktivirati, ko odprete pladenj plošče.
Nastavitev funkcije
samodejnega preklopa
v stanje pripravljenosti
Če sistema ne uporabljate približno
15 minut ali če ni oddajanja
zvočnega signala, sistem
samodejno preklopi v stanje
pripravljenosti.
Funkcija samodejnega preklopa v
stanje pripravljenosti je privzeto
vklopljena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Večkrat pritisnite / , da izberete
»AutoSTBY«, nato pa pritisnite
56SL
.
3 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete »ON« ali »OFF«,
nato pa pritisnite .
Pritisnite OPTIONS, da zaprete meni
z možnostmi.
Opomba
•• Približno dve minuti pred preklopom v
stanje pripravljenosti na zaslonu utripa
"AutoSTBY".
•• Funkcija samodejnega preklopa v stanje
pripravljenosti ne deluje v teh primerih:
—— med funkcijo sprejemnika;
—— ko je vklopljen izklopni časovnik;
—— ko sta priključena mikrofon ali kitara;
—— ko je sistem gost Party Guest v
brezžični funkciji Party Chain.
Posodabljanje
programske opreme
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
odpravljanje težav
Če imate težavo s sistemom, jo poiščite
na spodnjem seznamu za odpravljanje
težav in jo ustrezno odpravite.
Če težave ne morete odpraviti, se
obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Če serviser pri popravilu zamenja
nekatere dele naprave, lahko te dele
obdržite.
Če na zaslonu utripa
"PROTECTX" (X je število) in
"CHECK MANUAL"
Takoj odklopite napajalni kabel in
preverite naslednje.
•• Ali uporabljate izključno
priložena zvočnika?
•• Ali je pretok zraka skozi
prezračevalne odprtine enote
oviran?
Če kljub preverjanju niste našli
težave, znova vtaknite napajalni
kabel in vklopite sistem.
Če težava ni odpravljena,
se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Splošno
Za uporabnike v drugih državah/
regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>
Izdelek se ne vklopi.
•• Preverite, ali je napajalni kabel
ustrezno povezan.
Dodatne informacije
V prihodnosti bodo morda na voljo
posodobitve za programsko opremo
tega sistema.
Predhodno nameščeno programsko
opremo lahko posodobite prek
spodnjih spletnih strani.
Za posodobitev programske opreme
sledite spletnim navodilom.
Dodatne informacije
Sistem je preklopil v stanje
pripravljenosti.
•• Ne gre za okvaro. Sistem samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti
približno 15 minut po tem, ko ne
zazna delovanja ali izhodnega
zvočnega signala (stran 56).
57SL
Zvok se ne predvaja.
•• Prilagodite glasnost.
•• Preverite povezave zvočnikov
(stran 19).
•• Preverite povezavo morebitne
dodatne opreme (stran 21).
•• Vklopite vso priključeno opremo.
•• Izključite napajalni kabel, ga znova
priključite in vklopite sistem.
Ni slike/zvoka, ko je sistem priključen
v vhod HDMI OUT (TV) ARC.
•• Spremenite nastavitev v
možnosti [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Težava je
morda odpravljena.
•• Oprema, ki je priključena v vhod
HDMI OUT (TV) ARC, ni skladna
z obliko zvočnega signala. V
tem primeru [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] nastavite na [PCM]
(stran 35).
•• Poskusite naslednje:
—Izklopite
—
in znova vklopite
sistem.
—Izklopite
—
in znova vklopite
priključeno opremo.
—Iztaknite
—
in znova vtaknite
kabel HDMI.
Zvok mikrofona se ne predvaja.
•• Nastavite glasnost mikrofona.
•• Mikrofon mora biti ustrezno
priključen v izhod
MIC1 ali MIC2/GUITAR na enoti.
•• Preverite, ali je mikrofon vklopljen.
58SL
Priključka za mikrofon (ni priložen)
ni mogoče odstraniti.
•• Če želite priključek za mikrofon
izključiti iz vtičnice MIC1 ali MIC2/
GUITAR na enoti, uporabite orodje
(na primer klešče).
Sistem ne predvaja zvoka
televizorja. Na zaslonu se izpiše
"CODE 01" in "SGNL ERR".
•• Ta sistem podpira le formate
dvokanalnega linearnega PCM-ja.
Preverite nastavitev avdio izhoda
na televizorju in če je izbran
samodejni način, ga spremenite v
način izhoda PCM.
•• Prepričajte se, da je nastavitev
izhoda zvočnikov na televizorju
nastavljena na zunanje zvočnike.
Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
•• Premaknite sistem stran od virov
šuma.
•• Sistem priključite v drugo
električno vtičnico.
•• Na napajalni kabel namestite filter
za šume (ni priložen).
•• Izklopite električno opremo v bližini.
•• Zvok ventilatorjev je mogoče
slišati, ko je sistem vklopljen.
Ne gre za okvaro.
•• Enoto odmaknite proč od
neonskih znakov in fluorescentne
svetlobe.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
•• Odstranite vse predmete med
daljinskim upravljalnikom in
enoto.
•• Daljinski upravljalnik premaknite
bližje enoti.
•• Daljinski upravljalnik usmerite
proti senzorju enote.
•• Zamenjajte baterije (R03/velikost
AAA).
•• Enoto odmaknite od vira
fluorescentne svetlobe.
Zasliši se zvok.
•• Zmanjšajte glasnost.
•• Mikrofon in kitaro premaknite
stran od sistema ali spremenite
smer mikrofona.
Barve na televizijskem zaslonu
niso prikazane pravilno.
•• Takoj izklopite televizor in ga
znova vklopite po 15–30 minutah.
Če barve še vedno niso prave,
povečajte razdaljo med sistemom
in televizorjem.
Ob pritisku kateregakoli gumba na
enoti se pojavi napis »CHILD LOCK«.
•• Izklopite funkcijo ključavnice za
otroke (stran 56).
Ob vklopu sistema se zasliši klik.
•• To je zvok delovanja, ki se zasliši
na primer ob vklopu ali izklopu
sistema. Ne gre za okvaro.
Zvočniki
Zvok se predvaja le prek enega
kanala ali glasnost predvajanega
zvoka prek levega in desnega
kanala ni enaka.
•• Postavite zvočnika v kar najbolj
sorazmeren položaj.
•• Preverite, ali so zvočniki in oprema
trdno ter ustrezno povezani.
•• Vir, ki se predvaja, je mono.
Predvajalnik plošč
Pladenj za plošče se ne odpre, na
zaslonu pa se izpiše "LOCKED".
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony ali
na lokalnega pooblaščenega
serviserja izdelkov Sony.
Pladenj za plošče se ne zapre.
•• Ustrezno vstavite ploščo.
Plošča se ne izvrže.
•• Plošče ni mogoče izvreči med
sinhroniziranih prenosom ali
prenosom REC1. S pritiskom
gumba  prekličite prenos in nato
pritisnite  na enoti, da plošča
izskoči.
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Predvajanje se ne začne.
•• Očistite ploščo (stran 67).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Vstavite ploščo, ki jo ta sistem
lahko predvaja (stran 8).
•• Odstranite ploščo in z nje obrišite
vlago, nato pustite sistem
vklopljen nekaj ur, da vlaga izhlapi.
•• Področna koda na DVD VIDEO
se ne ujema s sistemom.
Dodatne informacije
Zvok izgubi stereo učinek pri
predvajanju.
•• Izklopite učinek za utišanje
vokalov Vocal Fader (stran 53).
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
povezan.
•• Preverite povezave zvočnikov
(stran 18).
Določen zvočnik ne predvaja
zvoka.
•• Preverite, ali je ta zvočnik trdno in
ustrezno povezan.
Zvok je prekinjen.
•• Očistite ploščo (stran 67).
•• Znova vstavite ploščo.
•• Postavite enoto na mesto, kjer ni
vibracij.
•• Zvočnike odmaknite od enote.
Pri glasnem predvajanju skladbe
z nizkotonskim zvokom se lahko
predvajanje prekinja zaradi
tresljajev zvočnikov.
59SL
Sistem ne začne predvajati prvega
posnetka.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 29).
•• Izbrana je bila možnost
nadaljevanja predvajanja. Dvakrat
pritisnite . Nato pritisnite ,
da zaženete predvajanje.
Nekaterih funkcij, kot so zaustavitev,
osredotočeno iskanje, predvajanje v
počasnem posnetku, ponavljajoče
se predvajanje ali naključno
predvajanje, ni mogoče izvesti.
•• Odvisno od plošče morda ne
boste mogli izvesti nekaterih od
zgornjih postopkov. Upoštevajte
navodila za uporabo, ki so bila
priložena plošči.
DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4
ali Xvid) ni mogoče predvajati.
•• Podatki niso shranjeni v podprti
obliki zapisa.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
Ime mape, ime skladbe, ime
datoteke in znaki oznake ID3 se ne
prikazujejo ustrezno.
•• Oznaka ID3 ni različice 1 (1.0/1.1) ali
različice 2 (2.2/2.3).
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
USB device
Prenos se ne konča uspešno.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 11).
60SL
•• Naprava USB ni ustrezno
formatirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite,
kako jo formatirate.
•• Izklopite sistem in odstranite
napravo USB. Če ima naprava USB
stikalo za vklop/izkop, jo izklopite
in znova vklopite, ko jo odstranite
s sistema. Nato ponovite prenos.
•• Če postopke prenosov in brisanja
ponovite večkrat, postane
struktura datotek v napravi USB
fragmentirana. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
•• Med postopkom prenosa je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bilo izklopljeno napajanje. Izbrišite
deloma preneseno datoteko
in jo prenesite še enkrat. Če težave
s tem ne odpravite, je naprava USB
morda okvarjena. V navodilih
za uporabo naprave USB preberite
več o tem, kako odpraviti težavo.
Zvočnih datotek ali map v napravi
USB ni mogoče izbrisati.
•• Preverite, ali je naprava USB
zaščitena pred pisanjem.
•• Med postopkom brisanja je bila
naprava USB odklopljena oz. je
bil izklopljeno napajanje. Izbrišite
delno izbrisane datoteke. Če težave
s tem ne odpravite, je naprava USB
morda okvarjena. V navodilih za
uporabo naprave USB preberite več
o tem, kako odpraviti težavo.
Zvok se ne predvaja.
•• Naprava USB ni pravilno priključena.
Izklopite sistem in znova priključite
napravo USB, nato pa sistem znova
vklopite in preverite, ali se na
zaslonu izpiše "USB".
Sliši se šum, zvok preskakuje
ali je popačen.
•• Uporabljate nepodprto vrsto
naprave USB. Na spletnem mestu
poiščite informacije o združljivih
napravah USB (stran 11).
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato
pa sistem znova vklopite.
•• Zvočni podatki že v osnovi
vsebujejo šum oziroma so
popačeni. Med prenosom je lahko
v datoteko vstopil šum. Izbrišite
datoteko in znova poskusite
opraviti prenos.
•• Bitna hitrost pri šifriranju zvočne
datoteke je bila nizka. V napravo
USB pošljite zvočno datoteko z
višjo bitno hitrostjo.
Na zaslonu se izpiše "NO FILE".
•• Sistem je v načinu posodobitve
programske opreme in vsi gumbi
(razen ) so izklopljeni. Na
enoti pritisnite , da prekličete
posodobitev programske opreme.
Nepravilen prikaz.
•• Podatki, shranjeni v napravi USB,
so morda poškodovani, zato
ponovite prenos.
•• Sistem lahko prikaže naslednje
kode znakov:
—Velike
—
črke (A–Z)
—Številke
—
(0–9)
—Simboli
—
(< > * +, [ ] \ _)
Drugi znaki se prikažejo kot "_".
Sprejemnik ne prepozna
naprave USB.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato
pa sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 11).
•• Naprava USB ne deluje pravilno.
V navodilih za uporabo naprave
USB preberite več o tem, kako
odpraviti težavo.
Predvajanje se ne začne.
•• Izklopite sistem in znova
priključite napravo USB, nato
pa sistem znova vklopite.
•• Na spletnem mestu poiščite
informacije o združljivih napravah
USB (stran 11).
Dodatne informacije
Na zaslonu je dalj časa prikazano
sporočilo "READING" ali pa traja
dolgo, da se predvajanje začne.
•• Postopek branja lahko traja dalj
časa v naslednjih primerih.
—Na
— napravi USB je veliko map ali
datotek (stran 10).
—Datotečna
—
struktura je zelo
zapletena.
—Pomnilnik
—
je zelo velik.
—Notranji
—
pomnilnik je
fragmentiran.
Na zaslonu se izpiše
"OVER CURRENT".
•• Zaznana je bila težava v zvezi z
ravnjo električnega toka iz vrat
(USB) . Izklopite sistem in
odstranite napravo USB iz vrat.
Preverite, ali je z napravo USB
vse v redu. Če težave z zaslonom
ne morete odpraviti, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Predvajanje se ne zažene pri prvi
datoteki.
•• Način predvajanja nastavite na
običajno predvajanje (stran 29).
61SL
Datotek ni mogoče predvajati.
•• Pred predvajanjem morate izbrati
ustrezni način medija.
•• Podprte so samo naprave USB z
datotečnim sistemom FAT16
ali FAT32.*
•• Če uporabljate napravo USB, ki je
razdeljena na particije, je mogoče
predvajati samo datoteke na prvi
particiji.
* Ta sistem podpira formata FAT16 in
FAT32, vendar ni nujno, da ta formata
FAT podpirajo tudi naprave USB. Več
informacij poiščite v navodilih za
uporabo posamezne naprave USB ali
se obrnite na proizvajalca.
Slika
Ni slike.
•• Preverite, ali je sistem ustrezno
priključen.
•• Če je kabel HDMI poškodovan, ga
zamenjajte z novim.
•• Enoto morate povezati z vhodno
vtičnico HDMI na televizorju
(stran 22).
•• Televizijo morate vklopiti in
ustrezno nastaviti.
•• Izberite vhod glede na povezavo
na televizorju, da si boste lahko
ogledali slike s sistema.
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Barvni
sistem morate ustrezno nastaviti
glede na barvni sistem televizorja.
Prihaja do šuma slike.
•• Očistite ploščo (stran 67).
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Ko
predvajate ploščo VIDEO CD,
posneto v drugačnem barvnem
sistemu od tega, ki ste ga nastavili
za sistem, se lahko slika popači
(stran 24, 34).
62SL
•• (Razen za modele v Latinski
Ameriki, Evropi in Rusiji) Nastavite
barvni sistem, ki se bo ujemal s
televizorjem (stran 24, 34).
Razmerja stranic televizijskega
zaslona ni mogoče spremeniti.
•• Razmerje strani je fiksno na DVD
VIDEO ploščah in v videodatoteki.
•• Odvisno od televizorja morda ni
mogoče spremeniti razmerja stranic.
Jezika zvočnega posnetka ni
mogoče spremeniti.
•• Večjezični posnetki niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
jezika na zvočnem posnetku.
Jezika podnapisov ni mogoče
spremeniti.
•• Večjezični podnapisi niso posneti
na DVD VIDEO plošči, ki se
predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
podnapisov.
Podnapisov ni mogoče izklopiti.
•• DVD VIDEO ne dovoli izklopa
podnapisov.
Kotov snemanja ni mogoče
spreminjati.
•• Posnetki z več zornih kotov niso
posneti na DVD VIDEO plošči,
ki se predvaja.
•• DVD VIDEO ne dovoli spreminjanja
kotov.
Sprejemnik*
Sliši se glasno brnenje ali šum ali
pa sprejem postaj ni mogoč.
•• Pravilno priključite anteno.
•• Premaknite anteno in spremenite
njeno usmeritev, da dosežete
dober sprejem.
•• Izklopite električno opremo v bližini.
* Radijskega signala morda ne bo
mogoče sprejeti, odvisno od pogojev za
radijske valove ali od okoliških stavb na
vašem območju.
Naprava BLUETOOTH
Postopka seznanjanja ni mogoče
izvesti.
•• Napravo BLUETOOTH prestavite
bližje sistemu.
•• Če so v bližini sistema še
druge naprave BLUETOOTH,
seznanjanje morda ne bo mogoče.
V tem primeru druge naprave
BLUETOOTH izklopite.
•• Vnesti morate pravilno geslo,
ko izbirate ime sistema (ta sistem)
na napravi BLUETOOTH.
Naprava BLUETOOTH ne more
zaznati sistema ali pa se na
zaslonu izpiše "BT OFF".
•• Signal Bluetooth nastavite na »
BT ON« (stran 44).
Zvok preskakuje, niha ali pa je
prekinjena povezava.
•• Sistem in naprava BLUETOOTH sta
preveč narazen.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite
ali se jim izognite.
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
Zvoka naprave BLUETOOTH ni
mogoče slišati prek tega sistema.
•• Najprej povišajte glasnost na napravi
BLUETOOTH, nato pa nastavite
glasnost z gumbom  +/–.
Sliši se glasno brnenje, šum ali
popačeni zvok.
•• Če so med sistemom in napravo
BLUETOOTH ovire, jih odstranite
ali se jim izognite.
•• Če je v bližini naprava, ki oddaja
elektromagnetno sevanje,
kot na primer brezžični LAN,
druga naprava BLUETOOTH ali
mikrovalovna pečica, jo odstranite.
•• Zmanjšajte glasnost naprave
BLUETOOTH.
Control for HDMI ("BRAVIA" Sync)
Sistem se ne vklopi, tudi če
je televizor vklopljen.
•• Pridržite gumb SHIFT in
pritisnite gumb SETUP, nato
pa možnost [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] nastavite
na [ON] (stran 35). Televizor
mora podpirati funkcijo Control
for HDMI (stran 49). Če želite več
informacij, preberite navodila
za uporabo televizorja.
•• Preverite nastavitve zvočnikov
televizorja. Napajanje sistema
se sinhronizira z nastavitvami
zvočnikov televizorja. Če želite več
informacij, preberite navodila za
uporabo televizorja.
•• Če so bili vir zvoka prejšnjič
zvočniki televizorja, se sistem
ne bo vklopil, tudi če je televizor
vklopljen.
Dodatne informacije
Povezava ni mogoča.
•• Naprava BLUETOOTH, s katero
ste želeli vzpostaviti povezavo,
ne podpira profila A2DP in je ni
mogoče povezati s sistemom.
•• Vključite funkcijo BLUETOOTH
na napravi BLUETOOTH.
•• Vzpostavitev povezave z napravo
BLUETOOTH.
•• Podatki o seznanjanju oz.
registraciji so bili izbrisani.
Ponovno opravite postopek
seznanjanja.
•• Če je v bližini naprava, ki oddaja
63SL
Sistem se izklopi, ko izklopite
televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(stran 36). Kadar je možnost
[STANDBY LINKED TO TV]
nastavljena na [ON], se sistem
samodejno izklopi, ko izklopite
televizor, ne glede na vhod.
Sistem se ne izklopi, tudi če se
izklopi televizor.
•• Preverite nastavitev [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(stran 36).
Če želite, da se sistem ne glede na
vhod samodejno izklopi ob izklopu
televizorja, nastavite možnost
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
Televizor mora podpirati funkcijo
Control for HDMI (stran 49). Če
želite več informacij, preberite
navodila za uporabo televizorja.
Sistem ne oddaja zvoka
televizorja.
•• Preverite vrsto in povezavo kabla
HDMI ali zvočnega kabla, ki je
priključen na sistem in televizor
(stran 22).
•• Če je televizor združljiv
s povratnim zvočnim kanalom,
mora biti sistem priključen
na vhod HDMI IN na televizorju,
ki podpira povratni zvočni kanal
(stran 22). Če zvok še vedno
ni predvajan oziroma je zvočni
signal prekinjen, priključite zvočni
kabel (ni priložen), pridržite
SHIFT in pritisnite SETUP, nato
pa funkcijo [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
nastavite na [OFF] (stran 36).
64SL
•• Če televizor ni združljiv s povratnim
zvočnim kanalom, se zvok
televizorja ne bo predvajal prek
sistema, čeprav je sistem priključen
v vhod HDMI IN na televizorju.
Če želite predvajati zvok televizorja
prek sistema, priključite zvočni
kabel (ni priložen) (stran 23).
•• Spremenite funkcijo sistema v
»TV« (stran 23).
•• Povišajte glasnost sistema.
•• Od vrstnega reda priključitve
televizorja in sistema je odvisno,
ali bo sistem utišan in bo na
zaslonu enote zasvetil simbol "
" (izklop zvoka). V tem primeru
najprej vklopite televizor in nato
sistem.
•• Nastavite zvočnike televizorja
(BRAVIA) na zvočni sistem.
Za informacije o nastavitvi
televizorja glejte navodila za
nastavitev televizorja.
Zvok se oddaja iz sistema in
televizorja.
•• Izklopite zvok sistema ali
televizorja.
•• Izhod zvočnika na televizorju
spremenite v zvočnik televizorja
ali zvočni sistem.
Funkcija Control for HDMI ne
deluje pravilno.
•• Preverite povezavo s sistemom
(stran 17).
•• Vklopite funkcijo Control for
HDMI v televizorju. Če želite več
informacij, preberite navodila
za uporabo televizorja.
•• Počakajte trenutek in nato
poskusite znova. Če odklopite
sistem, bo trajalo nekaj časa,
preden lahko opravljate postopke.
Počakajte vsaj 15 sekund in nato
poskusite znova.
•• Televizor, povezan s sistemom, mora
podpirati funkcijo Control for HDMI.
•• Vrste in število naprav, ki jih je
mogoče upravljati s funkcijo
Control for HDMI, je omejeno
s standardom HDMI CEC, kot je
opisano spodaj:
—Snemalne
—
naprave (snemalnik
Blu-Ray Disc, DVD-snemalnik itd.):
do 3 naprave
—Predvajalne
—
naprave
(predvajalnik Blu-Ray Disc, DVDpredvajalnik itd.): do 3 naprave
(ta sistem uporablja eno od njih)
—Naprave,
—
povezane
s sprejemnikom: do 4 naprave
—Zvočni
—
sistem (sprejemnik/
slušalke): samo 1 naprava
(ki jo uporablja sistem)
Brezžična funkcija Party Chain
Med delovanjem brezžične
funkcije Party Chain naprave
BLUETOOTH ni mogoče povezati s
sistemom.
•• Ko povežete vse sisteme, seznanite
napravo BLUETOOTH z gostiteljem
Party Host ter ju povežite.
Če sistem vseeno ne deluje
pravilno, ga ponastavite na privzete
tovarniške nastavitve.
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 Iztaknite napajalni kabel in ga
znova vtaknite.
2 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
3 Za približno tri sekunde pridržite
gumba VOCAL FADER in MIC ECHO.
Na zaslonu se izpiše "RESET".
Ko je ponastavitev zaključena, se
sistem samodejno znova zažene.
S pritiskom gumba  vklopite sistem.
Ponastavitev nastavitev
menija na privzete vrednosti
Nastavitve v nastavitvenem meniju
lahko ponastavite (razen nastavitve
[PARENTAL CONTROL]) na privzete
nastavitve.
1 Pridržite SHIFT in pritisnite SETUP.
Na zaslonu televizorja se prikaže
nastavitveni meni.
2 Večkrat pritisnite
/ , da
izberete [SYSTEM SETUP], nato pa
pritisnite .
3 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
[RESET], nato pa pritisnite .
4 Večkrat pritisnite
/ , da izberete
[YES], nato pa pritisnite .
To traja nekaj sekund. Med
ponastavitvijo sistema ne pritiskajte .
Funkcija samodiagnoze
Ko se na televizijskem zaslonu
ali zaslonu sistema izpišejo
črke/številke
Dodatne informacije
Ponastavitev sistema
Vse podatke o seznanjanju naprave
BLUETOOTH in uporabniško
konfigurirane nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje,
se ponastavijo na tovarniško
privzete nastavitve (razen nekaterih
nastavitev v nastavitvenem meniju).
Za ponastavitev vseh nastavitev
v nastavitvenem meniju si oglejte
»Ponastavitev nastavitev menija
na privzete vrednosti« (stran 65).
Ko se vklopi funkcija samodiagnoze,
da prepreči okvaro sistema, se izpiše
servisna številka. Servisno številko
sestavljajo črka in številke (npr. C 13 50).
Vzrok in navodila za odpravljanje težave
si oglejte v naslednji tabeli.
65SL
Prvi trije
znaki
servisne
številke
Vzrok in navodila za
odpravljanje
DEVICE ERROR
Sistem ni prepoznal naprave USB
ali pa je povezana neznana naprava.
C 13
Plošča je umazana.
DEVICE FULL
Pomnilnik naprave USB je poln.
•• Ploščo očistite z mehko
krpo (stran 67).
C 31
Plošča ni ustrezno
vstavljena.
•• Izklopite sistem in ga
znova vklopite. Nato
pravilno vstavite ploščo.
E XX
(XX je
številka)
Sistem je z namenom
preprečevanja okvar
izvedel samodiagnozo.
•• Obrnite se na najbližjega
prodajalca izdelkov
Sony ali na lokalnega
pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony in mu
zaupajte petmestno
servisno številko.
Primer: E 61 10
Sporočila
FATAL ERROR
Naprava USB je bila odstranjena
med prenosom ali brisanjem in
je morda poškodovana.
FOLDER FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč,
saj že ima največje število map.
NoDEVICE
Nobena naprava USB ni priključena
oziroma je priključena naprava, ki je
sistem ne podpira.
NO DISC
V enoti ni plošče.
Med delovanjem se lahko
na zaslonu prikaže ali utripa eno od
naslednjih sporočil.
NO MUSIC
CANNOT PLAY
•• Vstavljena je plošča, ki je ni
mogoče predvajati.
•• Vstavljen je plošča DVD VIDEO
s področno kodo, ki je sistem ne
podpira.
NO VIDEO
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
videodatotek.
CODE 01/SGNL ERR
Zvočni signal brez podpore se predvaja
prek vhodne vtičnice HDMI (ARC)
priključenega televizorja (stran 22).
DATA ERROR
•• Ustvari se datoteka z nepodprto
obliko zapisa.
•• Pripona datoteke se ne ujema z
obliko zapisa datoteke.
66SL
ERASE ERROR
Brisanje zvočnih datotek ali map
v napravi USB ni uspelo.
Vir predvajanja ne vsebuje podprtih
zvočnih datotek.
NOT USE
Poskušali ste izvesti poseben
postopek pod pogoji, pri katerih
je takšen postopek prepovedan.
NO SUPPORT
Priključena je nepodprta naprava
USB ali pa je naprava USB priključena
prek zvezdišča USB.
OVER CURRENT
Zaznan je bil prekomeren tok prek
vrat
(USB).
PROTECT
Naprava USB je zaščitena pred
pisanjem.
PUSH STOP
Poskušali ste izvesti postopek,
ki je mogoč le, ko je predvajanje
zaustavljeno.
READING
Sistem bere podatke s plošče ali
iz naprave USB. Nekateri postopki
niso na voljo.
REC ERROR
Prenos se ni začel, se je na sredini
zaustavil ali ga ni bilo mogoče izvesti.
TRACK FULL
Prenos v napravo USB ni mogoč,
saj že ima največje število datotek.
Previdnostni ukrepi
Prenašanje enote
Za izvedbo tega postopka uporabite
gumbe na enoti.
1 S pritiskom gumba  vklopite
sistem.
2 S pritiskanjem gumba FUNCTION
izberite »DVD/CD«.
3 Odstranite ploščo.
S pritiskom gumba  odprite in
zaprite pladenj za ploščo.
Počakajte, da se na zaslonu izpiše
"NO DISC".
s čistilno krpo v smeri od sredine
navzven.
•• Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil,
kot so bencin, razredčila ali komercialna
čistila, ali antistatičnih razpršilnikov,
ki so namenjeni za čiščenje vinilnih
gramofonskih plošč.
•• Plošč ne izpostavljajte neposredni
sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot
so toplozračne cevi, in jih ne puščajte
v notranjosti parkiranih avtomobilov,
izpostavljenih neposredni sončni
svetlobi.
Varnost
•• Če sistema ne nameravate uporabljati
dalj časa, odklopite napajalni kabel
iz električne vtičnice. Kabel odklopite
tako, da ga držite za vtikač. Ne vlecite
samega kabla.
•• Če v sistem pade predmet ali če vanj
uide tekočina, ga izključite, pred
ponovno uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
•• Napajalni kabel lahko zamenja samo
usposobljen serviser.
Ravnanje s sistemom
Sistem ni vodoodporen, niti ni odporen
na kapljice. Ne smete ga zmočiti ali
ga čistiti z vodo.
Postavitev
•• Sistema ne nameščajte v nagnjen
položaj ali na mestih, ki so izjemno
topla, hladna, zaprašena, umazana,
vlažna, brez ustreznega prezračevanja
ali izpostavljena vibracijam, neposredni
sončni svetlobi ali močni svetlobi.
•• Pri postavljanju enote ali zvočnikov
na obdelano površino (na primer
z voskom, oljem, polirnim sredstvom
ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo
madeži ali se razbarva površina.
Dodatne informacije
Da se izognete poškodbam
mehanizma za plošče, pred
prenašanjem enote opravite
naslednji postopek.
Opombe o ploščah
•• Pred predvajanjem očistite ploščo
4 Sistem izklopite tako,
da pritisnete .
5 Odstranite napajalni kabel.
67SL
•• Če sistem prenesete s hladnega na
toplo mesto ali če ga postavite v zelo
vlažen prostor, se lahko na lečah enote
nabere kondenzacijska vlaga, zaradi
katere se lahko sistem okvari. V tem
primeru odstranite ploščo in pustite
sistem vklopljen približno eno uro,
da vlaga izhlapi.
Pri segrevanju
•• Segrevanje enote med delovanjem je
običajno in ni vzrok za preplah.
•• Če sistem dalj časa oddaja zvok pri
visoki glasnosti, se ne dotikajte ohišja,
saj je morda vroče.
•• Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.
Zvočniški sistem
Zvočniški sistem ima magnetne lastnosti,
tako da je lahko slika na televizorjih
v bližini motena. V tem primeru izklopite
televizor, počakajte 15–30 minut, nato pa
ga znova vklopite. Če se slika ne izboljša,
premaknite zvočnika stran od televizorja.
POMEMBNO OBVESTILO
Pozor: Dolgotrajen neprekinjen prikaz
mirujoče slike ali zaslonski prikaz
na televizorju prek tega sistema lahko
povzroči trajno okvaro televizijskega
zaslona. To še posebej velja za
projekcijsko televizijsko sliko.
Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo
navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot je razredčilo, bencin
ali alkohol.
Komunikacija BLUETOOTH
•• Naprave BLUETOOTH uporabljajte
na medsebojni razdalji do desetih
metrov (brez vmesnih ovir). Obseg
za učinkovito komunikacijo
med napravami je lahko manjši pod
temi pogoji:
—— če med napravami s povezavo
BLUETOOTH stoji oseba, kovinski
predmet, stena ali kaj drugega;
68SL
—— na mestih, kjer je nameščena
brezžična povezava LAN;
—— okrog mikrovalovnih pečic, ki so
v uporabi;
—— na mestih, kjer se ustvarjajo drugi
elektromagnetni valovi.
•• Naprave BLUETOOTH in oprema z
brezžično povezavo LAN
(IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enak
frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo
BLUETOOTH uporabljate v bližini
naprave, ki se lahko poveže
z brezžično povezavo LAN, lahko pride
do elektromagnetnih motenj. To lahko
upočasni hitrosti prenosa podatkov,
povzroči šum ali nezmožnost povezave.
Če se to zgodi, naredite naslednje:
—— Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov
stran od opreme z brezžično
povezavo LAN.
—— Ko uporabljate napravo BLUETOOTH,
izklopite opremo z brezžično povezavo
LAN v območju desetih metrov.
—— Sistem in napravo BLUETOOTH
postavite čim bližje skupaj.
•• Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem,
lahko vplivajo na delovanje nekaterih
medicinskih naprav. Ker lahko motnje
zaradi radijskih valov povzročijo okvaro,
sistem in napravo BLUETOOTH vedno
izklopite na teh mestih:
—— V bolnišnicah, na vlakih, letalih,
bencinskih črpalkah in povsod, kjer
so lahko prisotni vnetljivi plini.
—— V bližini avtomatskih vrat ali požarnih
alarmov.
•• Sistem podpira varnostne funkcije,
ki so skladne s specifikacijami
BLUETOOTH za zagotavljanje varnih
povezav med komunikacijo prek
tehnologije BLUETOOTH. Ta varnost
pa je lahko nezadostna, odvisno od
vsebin nastavitev in drugih dejavnikov,
zato bodite previdni vedno, kadar
komunicirate prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Družba Sony ne odgovarja za kakršno
koli nastalo škodo ali izgubo,
ki je posledica uhajanja informacij
v času komunikacije prek tehnologije
BLUETOOTH.
•• Komunikacija BLUETOOTH z vsemi
napravami BLUETOOTH, ki imajo
enak profil, kot ta sistem, ni nujno
zagotovljena.
•• Naprave BLUETOOTH, ki so povezane
s tem sistemom, morajo izpolnjevati
pogoje specifikacije BLUETOOTH,
ki jo je predpisalo podjetje Bluetooth
SIG, Inc., in morajo biti overjeno
skladne. Četudi je naprava v skladu s
specifikacijo BLUETOOTH, lahko
v posameznih primerih značilnosti
ali specifikacije naprave BLUETOOTH
ne dopustijo povezovanja ali
imajo posledično drugačne načine
upravljanja, drugačen zaslon in delujejo
na drugačen način.
•• Odvisno od naprave BLUETOOTH,
ki je povezana s tem sistemom, od
okolja, v katerem poteka komunikacija,
ter od ostalih pogojev, se lahko pojavijo
šumi in zvok je lahko odrezan.
Tehnični podatki
Vhodi
Konektor:
Tip A (19-pinski)
Predvajalnik plošč
Sistem:
Sistem za predvajanje CD-jev ter
digitalnih zvočnih in videovsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: Neprekinjeno
Moč laserja*: Manj kot 44,6 μW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri
razdalji 200 mm od površine leče
objektiva na optičnem bralniku
z odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz
Oblika zapisa barvnega video sistema:
Latinskoameriški model:
NTSC
Drugi modeli:
NTSC in PAL
USB
Podprta naprava USB:
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok:
1 A
:
Vrata (USB)
Vrsta A
Radio FM
FM stereo, FM superheterodinski
sprejemnik
Antena:
Glavna antena FM
Frekvenčni pas:
87,5–108 MHz (v intervalih po
50 kHz)
Dodatne informacije
AUDIO IN (TV) L/R:
Napetost 2 V, impedanca 47 kΩ
TV (ARC):
Podprti zvočni signal:
dvokanalni linearni PCM
MIC1:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ
MIC2/GUITAR:
Občutljivost 1 mV, impedanca
10 kΩ (pri izključenem načinu
kitare)
Občutljivost 200 mV, impedanca
250 kΩ (pri vključenem načinu
kitare)
HDMI
Izhodni priključki
HDMI OUT (TV) ARC:
Podprti zvočni signal: Dvokanalni
linearni PCM (do 48 kHz), Dolby
Digital
69SL
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem:
standardna različica BLUETOOTH 4.2
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred
moči 2
Največja izhodna moč:
< 9,5 dBm
Največji obseg za komunikacijo:
Brez fizičnih ovir doseg približno
10 m1
Največje število naprav, ki jih lahko
registrirate
8 naprav
Največje število istočasnih povezav
(večtočkovna povezava):
3 naprave
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Podprta profila BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Profil za serijska vrata)
Podprti kodeki:
SBC (kodiranje podpasov)
AAC (napredno zvočno šifriranje)
LDAC
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki,
kot so fizične ovire med napravama,
magnetna polja okrog mikrovalovne
pečice, statična elektrika, občutljivost
sprejema, zmogljivost antene,
operacijski sistem, aplikacija
programske opreme itd.
2
* Običajni profili BLUETOOTH označujejo
namen komunikacije BLUETOOTH med
napravami.
70SL
Podprte oblike zvočnega
zapisa
Podprte bitne hitrosti in frekvence
vzorčenja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32–320 kb/s (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48–192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16-bitni)
Podprti video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Bitna hitrost: 4854 Mb/s (MAX)
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo (razen
za modele v Latinski Ameriki)
Zvočni kodek: MP3
MPEG4:
Oblika zapisa datoteke: Format
datoteke MP4
Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC ni združljiv)
Bitna hitrost: 4 Mb/s
Ločljivost/hitrost sličic:
720 × 480, 30 sličic/sekundo
720 × 576, 25 sličic/sekundo (razen
za modele v Latinski Ameriki)
Zvočni kodek: AAC-LC (HE-AAC ni
združljiv)
DRM: Ni združljiv
Zvočniški sistem
SS-WM80D
Zvočniški sistem:
1-sistemski, Bass Reflex
Zvočniška enota:
Globokotonski zvočnik: 250 mm,
stožčast
Nazivna impedanca:
3 ohmi
Mere (š/v/g) (pribl.):
340 × 405 × 315 mm
Teža (pribl.):
8,5 kg
SS-M80D
Zvočniški sistem:
3-sistemski, Bass Reflex
Zvočniška enota:
Mid: 80 mm, stožčasti
Visokotonski zvočniki: 50 mm,
stožčast
Nizkotonski zvočniki: 200 mm,
stožčasti
Nazivna impedanca:
Srednjetonec/visokotonec:
8 ohmov
Nizkotonski zvočniki: 3 ohmi
Mere (š/v/g) (pribl.):
285 × 405 × 350 mm
Teža (pribl.):
7,4 kg
SS-M60D
SS-M40D
Zvočniški sistem:
2-sistemski, Bass Reflex
Splošno
Zahteve napajanja:
AC 120–240 V, 50/60 Hz
Poraba energije:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Poraba energije (v načinu varčevanja
z energijo):
0,5 W (ko ima funkcija "BT STBY"
nastavitev "OFF" in funkcija
[CONTROL FOR HDMI] nastavitev
[OFF].)
2 W* (ko ima funkcija "BT STBY"
nastavitev "ON" in funkcija
[CONTROL FOR HDMI] nastavitev
[ON].)
Mere (š/v/g) (brez zvočnikov) (pribl.):
335 × 172 × 310 mm
Teža (brez zvočnikov) (pribl.):
HCD-M80D: 4,0 kg
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Delovna temperatura:
od 5 °C do 35 °C
Dodatne informacije
Zvočniški sistem:
3-sistemski, Bass Reflex
Zvočniška enota:
Mid: 80 mm, stožčasti
Visokotonski zvočniki: 50 mm,
stožčast
Nizkotonski zvočniki: 200 mm,
stožčasti
Nazivna impedanca:
Srednjetonec/visokotonec:
8 ohmov
Nizkotonski zvočniki: 3 ohmi
Mere (š/v/g) (pribl.):
285 × 405 × 310 mm
Teža (pribl.):
7,2 kg
Zvočniška enota:
Visokotonski zvočniki: 50 mm,
stožčast
Nizkotonski zvočniki: 200 mm,
stožčasti
Nazivna impedanca:
6 ohmov
Mere (š/v/g) (pribl.):
255 × 405 × 220 mm
Teža (pribl.):
5,1 kg
* Poraba energije sistema bo manjša
od 0,5 W, ko ni povezave HDMI in je
funkcija "BT STBY" nastavljena na "OFF".
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
71SL
Seznam jezikovnih kod
Jezikovne kode so v skladu s standardom ISO 639:1988 (E/F).
72SL
Koda Jezik
Koda Jezik
1027
Afarščina
1186
Škotska gelščina 1350
Koda Jezik
Malajalščina
1513
Sisvatščina
1028
Abhaščina
1194
Galicijščina
Mongolščina
1514
Sotojščina
1352
Koda Jezik
1032
Afrikanščina
1196
Gvaranščina
1353
Moldavščina
1515
Sudanščina
1039
Amharščina
1203
Gudžaratščina
1356
Maratščina
1516
Švedščina
1044
Arabščina
1209
Havščina
1357
Malajščina
1517
Svahili
1045
Asamščina
1217
Hindijščina
1358
Malteščina
1521
Tamilščina
1051
Ajmarščina
1226
Hrvaščina
1363
Burmanščina
1525
Teluščina
1052
Azerbajdžanščina
1229
Madžarščina
1365
Nauruanščina
1527
Tadžiščina
1053
Baškirščina
1233
Armenščina
1369
Nepalščina
1528
Taščina
1057
Beloruščina
1235
Interlingva
1376
Nizozemščina
1529
Tigrajščina
1059
Bolgarščina
1239
Interlingva
1379
Norveščina
1531
Turkmenščina
1060
Biharščina
1245
Inupiaščina
1393
Okcitanščina
1532
Tagaloščina
1061
Bislama
1248
Indonezijščina
1403
Oromščina
1534
Setsvanščina
1066
Bengalščina
1253
Islandščina
1408
Orijščina
1535
Tonganščina
1067
Tibetanščina
1254
Italijanščina
1417
Pandžabščina
1538
Turščina
1070
Bretonščina
1257
Hebrejščina
1428
Poljščina
1539
Tsonga
1079
Katalonščina
1261
Japonščina
1435
Paštunščina
1540
Tatarščina
1093
Korzijščina
1269
Jidiš
1436
Portugalščina
1543
Tvijščina
Ukrajinščina
1097
Češčina
1283
Javanščina
1463
Kečuanščina
1557
1103
Valižanščina
1287
Gruzijščina
1481
Retoromanščina
1564
Urdujščina
1105
Danščina
1297
Kazaščina
1482
Rundijščina
1572
Uzbeščina
1109
Nemščina
1298
Grenlandščina
1483
Romunščina
1581
Vietnamščina
1130
Dzongkha
1299
Kmerščina
1489
Ruščina
1587
Volapukščina
1142
Grščina
1300
Kannadščina
1491
Kinjaruandščina
1613
Wolofščina
1144
Angleščina
1301
Korejščina
1495
Sanskrit
1632
Koščina
1145
Esperanto
1305
Kašmirščina
1498
Sindščina
1665
Joruba
1149
Španščina
1307
Kurdščina
1501
Sangoščina
1684
Kitajščina
1150
Estonščina
1311
Kirgiščina
1502
Srbohrvaščina
1697
Zulujščina
1151
Baskovščina
1313
Latinščina
1503
Sinhalščina
1703
Ni določeno
1157
Perzijščina
1326
Lingalščina
1505
Slovaščina
1165
Finščina
1327
Laoščina
1506
Slovenščina
Samojščina
1166
Fidžijščina
1332
Litovščina
1507
1171
Ferščina
1334
Latvijščina
1508
Šona
1174
Francoščina
1345
Malagajščina
1509
Somalščina
1181
Frizijščina
1347
Maorščina
1511
Albanščina
1183
Irščina
1349
Makedonščina
1512
Srbščina
Seznam območnih kod za starševski nadzor
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
Koda Območje
2044
Argentina
2165
Finska
2362
Mehika
2149
Španija
2047
Avstralija
2174
Francija
2376
Nizozemska
2499
Švedska
2046
Avstrija
2109
Nemčija
2390
Nova Zelandija
2086
Švica
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajska
2184
Združeno kraljestvo
2070
Brazilija
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japonska
2436
Portugalska
2092
Kitajska
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
73SL
UPOZORENJE
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer, vaze.
Pošto se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite bilo kakvu
nepravilnost u radu uređaja, odmah
izvucite glavni utikač iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Ne izlažite baterije ili uređaj u
kojem se nalaze baterije visokim
temperaturama, na primer, sunčevoj
svetlosti i vatri.
Jedinica dobija mrežno napajanje sve
dok je priključena na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Za proizvode sa oznakom CE
Valjanost oznake CE je ograničena
samo na one zemlje u kojima je
zakonski primenljiva, uglavnom
u zemljama EEA (engl. European
Economic Area – Evropski
ekonomski prostor).
PAŽNJA
Upotreba optičkih instrumenata
zajedno sa ovim proizvodom će
povećati opasnost od oštećenja vida.
2SR
Ovaj uređaj je klasifikovan kao
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 prema
standardu IEC 60825-1:2007. Ova
oznaka se nalazi na spoljnoj površini
zadnje strane jedinice.
Za korisnike u Evropi
Odlaganje potrošenih baterija i
električne i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji i
ostalim zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu,
bateriji ili pakovanju
označava da se proizvod i
baterija ne smeju tretirati
kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski
simbol. Hemijski simbol za olovo (Pb)
je dodat ako baterija sadrži više od
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u
sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog
odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Ako proizvodi
zahtevaju stalno prisustvo baterije
zbog bezbednosti, performansi ili
celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser. Da biste bili sigurni da će se
baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na
odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte poglavlje o bezbednom
uklanjaju baterije iz proizvoda.
Predajte bateriju na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
potrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, obratite se lokalnoj upravi,
komunalnoju službi ili prodavnici u
kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija
Sony Corporation ili je proizveden u
njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili
u vezi sa usklađenošću proizvoda
u Evropi treba poslati ovlašćenom
predstavniku proizvođača na adresu:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Samo MHC-M60D:
Kompanija Sony Corporation ovim
izjavljuje da je ova oprema usklađena
sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti
EZ je dostupan na sledećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova radio oprema je namenjena
korišćenju sa odobrenim verzijama
softvera, koje su navedene u izjavi o
usklađenosti EU. Softver učitan u ovu
radio opremu je provereno usaglašen
sa osnovnim zahtevima direktive
2014/53/EU.
Verzija softvera: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Možete da proverite verziju softvera
ako pritisnete OPTIONS, a zatim
izaberete „SYSTEM“ – „VERSION“
pomoću / i .
Ova oprema je testirana i utvrđeno
je da je u skladu sa ograničenjima
navedenim u EMC uredbi kada se
za povezivanje koristi kabl kraći od
3 metra.
Ovaj kućni audio-sistem namenjen je
za upotrebu u sledeće svrhe:
•• Reprodukovanje muzičkih/video
izvora na diskovima i USB uređajima
•• Prenošenje muzike na USB uređaje
•• Slušanje radio-stanica
•• Slušanje TV zvuka
•• Reprodukovanje muzičkih izvora
na BLUETOOTH uređajima
•• Uživanje u društvenim okupljanjima
pomoću funkcije „Wireless Party
Chain“
3SR
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare
električne i
elektronske opreme
(primenljivo u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Za korisnike u Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Obaveštenje o licenci i
zaštićenim znakovima
••
je zaštićeni znak korporacije
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Logotipi „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
i „CD“ su zaštićeni znakovi.
•• WALKMAN® i logotip WALKMAN®
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 tehnologija
za kodiranje zvuka i patenti su
licencirale kompanije Fraunhofer
IIS i Thomson.
•• Windows Media je registrovani
zaštićeni znak ili zaštićeni znak
kompanije Microsoft Corporation
u SAD i/ili ostalim zemljama.
4SR
•• Ovaj proizvod je zaštićen određenim
pravima na intelektualnu svojinu
kompanije Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez odgovarajuće
licence korporacije Microsoft ili
njene ovlašćene podružnice.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
Dolby* Digital.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio i simbol dvostrukog D su
zaštićeni znakovi kompanije Dolby
Laboratories.
•• Ovaj sistem koristi tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™). Termini HDMI i
HDMI High-Definition Multimedia
Interface i logotip HDMI su zaštićeni
znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing
Administrator, Inc. u SAD i ostalim
zemljama.
•• „BRAVIA“ je zaštitni znak korporacije
Sony.
•• LDAC™ i logotip LDAC su
zaštićeni znakovi kompanije Sony
Corporation.
•• Slovna oznaka BLUETOOTH®
i logotipi su registrovani zaštićeni
znakovi u vlasništvu kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi
i zaštićena imena pripadaju svojim
vlasnicima.
•• Android je zaštićeni žig kompanije
Google LLC.
•• Google Play je zaštićeni znak
kompanije Google LLC.
•• Apple, logotip Apple, iPhone i iPod
touch su zaštićeni znakovi kompanije
Apple Inc. registrovani u SAD i ostalim
zemljama. App Store je oznaka usluge
kompanije Apple Inc., registrovana u
Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
•• „Made for iPod“ i „Made for
iPhone“ znači da je elektronska
oprema posebno dizajnirana za
rad sa iPod ili iPhone uređajima i
sertifikovana od strane proizvođača
tako da ispunjava standarde za
performanse kompanije Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja niti za njegovu usklađenost
sa bezbednosnim standardima
i propisima. Imajte u vidu to da
upotreba ove dodatne opreme sa
iPod ili iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
•• OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO
MPEG-4 VISUAL PATENTNOJ LICENCI
ZA LIČNO I NEKOMERCIJALNO
KORIŠĆENJE OD STRANE KORISNIKA
U SVRHU
(i) KODIRANJA VIDEA U SKLADU SA
STANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
I/ILI
(ii)DEKODIRANJA MPEG-4 VIDEA
KODIRANIM OD STRANE
KORISNIKA U OKVIRU LIČNE I
NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI
I/ILI KOJI JE DOBIJEN OD
LICENCIRANOG DOBAVLJAČA
VIDEO SADRŽAJA ZA
OBEZBEĐIVANJE MPEG-4 VIDEO
SADRŽAJA.
O ovom priručniku
•• Uputstva u ovom priručniku se
odnose na modele MHC-M80D,
MHC-M60D i MHC-M40D. U ovom
priručniku model MHC-M80D se
koristi za potrebe ilustracija, osim
ako nije drugačije navedeno.
•• U ovom priručniku uglavnom je
opisano upravljanje jedinicom
pomoću daljinskog upravljača.
Međutim, iste radnje je moguće
obaviti pomoću dugmadi na
jedinici koja imaju isti ili sličan naziv.
•• Ikone poput
, koje se nalaze
na vrhu svakog objašnjenja
označavaju tip medija koji se može
koristiti sa funkcijom navedenom
u objašnjenju.
•• Neke slike su u vidu konceptualnih
crteža i mogu se razlikovati od
stvarnih proizvoda.
•• Stavke prikazane na TV ekranu se
mogu razlikovati u zavisnosti od
prikazane oblasti.
•• Podrazumevano podešavanje je
podvučeno.
•• Tekst u zagradama ([--]) prikazuje
se na TV ekranu, a tekst uokviren
duplim navodnicima („--“)
prikazuje se na ekranu.
LICENCA NEĆE BITI IZDATA NITI
ĆE SE ODNOSITI NA BILO KAKVU
DRUGU UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA
UPOTREBE U PROMOTIVNE, INTERNE
I KOMERCIJALNE SVRHE, KAO I
INFORMACIJE O LICENCIRANJU
MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
•• U ovom priručniku, oznake ™ i ® nisu
navedene.
5SR
Sadržaj
O ovom priručniku.................. 5
Otpakivanje............................ 8
Podržani diskovi ili datoteke
na diskovima/USB uređaju..... 8
Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje................................... 11
Vodič za delove i kontrole.....12
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje
sistema..................................17
Deaktiviranje
demonstracije........................21
Umetanje baterija..................21
Postavljanje zvučnika............21
Povezivanje sa televizorom.. 22
Menjanje sistema boja......... 24
Obavljanje brzog
podešavanja......................... 24
Menjanje režima prikaza...... 25
Reprodukcija diska/USB-a
Pre korišćenja
USB uređaja.......................... 25
Korišćenje menija
za podešavanja..................... 32
USB prenos
Pre korišćenja USB uređaja....36
Prenošenje muzike............... 36
Tjuner
Slušanje radija....................... 39
BLUETOOTH veza
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji.............................40
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem...........41
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju............. 42
Povezivanje sistema sa više
BLUETOOTH uređaja
(veza sa više uređaja)............ 42
Podešavanje BLUETOOTH
audio-kodeka....................... 43
Osnovna reprodukcija.......... 25
Podešavanje režima
mirovanja za BLUETOOTH....44
Ostale radnje tokom
reprodukcije.......................... 26
Uključivanje ili isključivanje
BLUETOOTH signala..............44
Korišćenje režima
reprodukcije.......................... 29
Upravljanje sistemom pomoću
pametnog telefona ili tableta
(Sony | Music Center)............ 45
Ograničavanje reprodukcije
diska (Parental Control –
Roditeljska kontrola)............. 30
6SR
Prikaz informacija o disku
i USB uređaju..........................31
Lude zabave uz aplikaciju
„Fiestable“............................46
Postizanje i deljenje Party
People ranga i dobijanje
bonus funkcija pomoću
opcije Party King...................46
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka........... 47
Podešavanje nivoa sabvufera
(samo MHC-M80D)............... 47
Biranje režima za virtuelni
fudbal.................................... 47
Postavka funkcije
automatskog prelaska
u stanje mirovanja................ 56
Ažuriranje softvera............... 57
Dodatne informacije
Rešavanje problema............. 57
Mere opreza.......................... 67
Specifikacije..........................69
Lista sa šiframa jezika........... 72
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta.....................48
Pravljenje atmosfere za
zabavu (DJ Effect)..................48
Ostale radnje
Korišćenje funkcije Control
for HDMI (Kontrola za
HDMI)....................................49
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću više
zvučnika (funkcija Wireless
Party Chain)............................51
Pridruženo pevanje:
Karaoke................................. 53
Korišćenje glasovnog
vodiča................................... 54
Uživanje u zvuku gitare......... 54
Uživanje u muzici uz
Party Light i Speaker
Light (samo MHC-M80D/
MHC-M60D).......................... 55
Korišćenje merača vremena
za isključivanje...................... 56
Korišćenje opcione opreme....56
Deaktiviranje dugmadi na
jedinici (Child Lock)............... 56
7SR
Otpakivanje
•• Daljinski upravljač (1)
•• Baterije R03 (veličina AAA) (2)
•• FM žičana antena (1)
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (1)
•• Adapter utikača za naizmeničnu
struju* (1) (isporučuje se samo
u određenim područjima)
* Ovaj adapter utikača nije za korišćenje
u Čileu, Paragvaju i Urugvaju. Koristite
ovaj adapter utikača u zemljama u
kojima je to neophodno.
Samo MHC-M80D
•• Jedinica: HCD-M80D (1)
•• Sistem zvučnika: SS-M80D (2)
•• Subwoofer: SS-WM80D (1)
Samo MHC-M60D
•• Jedinica: HCD-M60D (1)
•• Sistem zvučnika: SS-M60D (2)
Samo MHC-M40D
•• Jedinica: HCD-M40D (1)
•• Sistem zvučnika: SS-M40D (2)
Napomena
Prilikom raspakivanja velikog i/ili teškog
zvučnika ili rukovanja njime, obavezno
držite zvučnik sa dve osobe ili više njih.
Ako ispustite zvučnik, to može da izazove
lične povrede i/ili oštećenje imovine.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ovaj proizvod nije prenosan
i nije posebno projektovan za lako
nošenje. On mora da bude bezbedno
postavljen na ormariću.
Podržani diskovi ili
datoteke na diskovima/
USB uređaju
Podržani diskovi
8SR
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW u DVD VIDEO
formatu ili video režimu
•• DVD+R/DVD+RW u DVD VIDEO
formatu
•• VIDEO CD (ver. diskova 1.0, 1.1 i 2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM u VIDEO
CD formatu ili super VCD formatu
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW u AUDIO CD formatu
Podržane datoteke na diskovima
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Podržane datoteke na USB uređaju
•• Muzika:
MP3 datoteke (.mp3)*1*2,
WMA datoteke (.wma)*2,
AAC datoteke (.m4a/.mp4/.3gp)*2,
WAV datoteke (.wav)*2
•• Video:
MPEG4 datoteke (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid datoteke (.avi)
Napomena
•• Diskovi moraju da budu u sledećem
formatu:
—— CD-ROM/-R/-RW u DATA CD formatu
koji sadrži MP3*1*2, MPEG4*2*3 i Xvid
datoteke i usklađen je sa standardom
ISO 9660*4 Level 1/Level 2 ili Joliet
(prošireni format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW u DATA
DVD formatu koji sadrži MP3*1*2,
MPEG4*2*3 i Xvid datoteke i usklađen
je sa standardom UDF
(Universal Disk Format).
•• Sistem će pokušati da reprodukuje
sve podatke sa gorenavedenim
oznakama tipa datoteke, čak i ako
nisu u podržanom formatu. Međutim,
reprodukcija takvih podataka može
dovesti do pojave jake buke koja može
oštetiti sistem zvučnika.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
je standardni format definisan
standardom ISO/MPEG
za komprimovane audio-podatke. MP3
datoteke moraju da budu u MPEG 1
Audio Layer 3 formatu.
*2 Datoteke koje sadrže zaštitu od
kopiranja (Digital Rights Management)
ovaj sistem ne može da reprodukuje.
3
* MPEG4 datoteke moraju da budu
snimljene u MP4 formatu datoteke.
Podržani video kodeci i audio-kodeci
su sledeći:
—— Video kodek: MPEG4 Simple Profile
(AVC nije podržan.)
—— Audio-kodek: AAC-LC
(HE-AAC nije podržan.)
*4 Logički format datoteka i fascikli na
CD-ROM diskovima, definisan
standardom ISO (International
Organization for Standardization).
Diskovi/datoteke koji ne mogu
da se reprodukuju
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće diskove
—BD
— diskovi (Blu-ray diskovi)
—CD-ROM
—
diskovi snimljeni u
PHOTO CD formatu
—Deo
—
sa podacima na CD-Extra ili
CD-ovima mešovitog režima*
—CD
— Graphics diskovi
—Super
—
Audio CD-ovi
—DVD
—
audio
—DATA
—
CD/DATA DVD koji je
kreiran u Packet Write formatu
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD koji nije
ispravno dovršen
—DVD-R/-RW
—
kompatibilan sa
CPRM (Content Protection for
Recordable Media) snimljen u
Copy-Once programima
—Disk
—
nestandardnog oblika (npr.
u obliku srca, kvadrata, zvezde)
—Diskovi
—
na kojima se nalazi
lepljiva traka, papir ili nalepnica
•• Ne možete da reprodukujete
sledeće datoteke
—Video
—
datoteke koje su veće od
720 (širina) × 576 (visina) piksela.
—Video
—
datoteke sa visokim
odnosom širine i dužine.
—WMA
—
datoteka u WMA DRM,
WMA Lossless ili WMA PRO
formatu.
—AAC
—
datoteka u AAC DRM ili AAC
Lossless formatu.
—AAC
—
datoteke kodirane u 96 kHz.
—Datoteke
—
koje su šifrovane ili
zaštićene lozinkom.
—Datoteke
—
sa DRM
(Digital Rights Management)
zaštitom autorskih prava.
—Neke
—
Xvid datoteke koje su duže
od 2 sata.
•• MP3 PRO audio-datoteka može da
se reprodukuje kao MP3 datoteka.
•• Sistem možda neće moći da
reprodukuje Xvid datoteku kada je
ona kombinovana od dve ili više
Xvid datoteka.
* CD mešovitog režima: Ovaj format
snima podatke na prvoj numeri, a
audio-podatke (AUDIO CD podatke) na
drugoj i sledećim numerama u sesiji.
Napomene o CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW diskovima
•• U nekim slučajevima, CD-R/-RW i
DVD-R/-RW/+R/+RW nije moguće
reprodukovati na ovom sistemu
zbog kvaliteta snimka ili fizičkog
stanja diska ili karakteristika
uređaja za snimanje i softvera
za kreiranje. Više informacija
potražite u uputstvu za upotrebu
uređaja za snimanje.
•• Neke funkcije reprodukcije možda
neće raditi sa određenim DVD+R/
RW diskovima, čak i ako su
pravilno dovršeni. U tom slučaju,
pokrenite disk u režimu normalne
reprodukcije.
9SR
Napomene o diskovima
•• Ovaj proizvod je namenjen
reprodukciji diskova koji su u skladu
sa standardom Compact Disc (CD).
•• DualDisc diskovi i neki muzički
diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu od kopiranja nisu u
skladu sa CD standardom. Zbog
toga takvi diskovi možda neće biti
kompatibilni sa ovim proizvodom.
Napomena o diskovima
snimljenim u više sesija
Ovaj sistem može da reprodukuje
više sesija na disku zaredom ako su
one snimljene u istom formatu kao
prva sesija. Međutim, ne garantujemo
mogućnost reprodukcije.
Napomena o operacijama
reprodukcije DVD VIDEO
i VIDEO CD diskova
Proizvođači softvera mogu namerno
da ograniče neke operacije
reprodukcije za DVD VIDEO ili VIDEO
CD diskove. Zbog toga, neke funkcije
tokom reprodukcije možda neće
biti dostupne. Obavezno pročitajte
uputstvo za korišćenje DVD VIDEO ili
VIDEO CD diska.
Napomene o podržanim
datotekama
•• Možda će biti potrebno duže
vreme da reprodukcija započne u
sledećim slučajevima:
—struktura
—
stabla sadržaja
snimljenog na DATA CD/DATA
DVD/USB uređaj je komplikovana.
—kada
—
su audio-datoteke ili video
datoteke koje se nalaze u drugoj
fascikli upravo reprodukovane.
•• Sistem može da reprodukuje DATA
CD/DATA DVD ili USB uređaj u
sledećim uslovima:
—hijerarhija
—
do 8 fascikli
10SR
—do
— 300 fascikli
—do
— 999 datoteka na disku
—do
— 2000 datoteka na USB uređaju
—do
— 650 datoteka u fascikli
Ovi brojevi se mogu razlikovati
u zavisnosti od konfiguracije
datoteka ili fascikli.
•• Fascikle koje nemaju audio-datoteke
ili video datoteke se preskaču.
•• Datoteke prenete na uređaj
poput računara možda neće
biti reprodukovane redosledom
kojim su prenete.
•• Redosled reprodukcije možda
neće biti primenljiv u zavisnosti od
softvera koji se koristio za kreiranje
audio-datoteke ili video datoteke.
•• Kompatibilnost sa svakim
softverom za kodiranje/upisivanje
podržanih formata, uređajima za
snimanje i medijima za snimanje
ne može se garantovati.
•• U zavisnosti od Xvid datoteke, slika
može da bude nejasna ili zvuk
može da bude isprekidan.
Napomene o USB uređajima
•• Ne garantujemo da će ovaj sistem
raditi sa svim USB uređajima.
•• Iako postoje različite kompleksne
funkcije za USB uređaje, podržani
sadržaj USB uređaja povezanog sa
sistemom obuhvata samo muzički i
video sadržaj. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja.
•• Kada umetnete USB uređaj, sistem
čita sve datoteke na USB uređaju.
Ako na USB uređaju ima mnogo
fascikli ili datoteka, čitanje USB
uređaja može da potraje duže
vremena.
•• Ne povezujte sistem i USB uređaj
preko USB čvorišta.
•• Kada zadate komandu na nekim
povezanim USB uređajima, može
doći do kašnjenja u njenom
izvršavanju na sistemu.
•• Redosled reprodukcije na sistemu
može da se razlikuje od redosleda
reprodukcije na povezanom
USB uređaju.
•• Pre upotrebe USB uređaja, uverite
se da na njemu nema datoteka
zaraženih virusima.
Veb-lokacije za
kompatibilne uređaje
Na dolenavedenim veb-lokacijama
proverite najnovije informacije
o kompatibilnim USB uređajima
i BLUETOOTH uređajima.
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Kompatibilni iPhone/iPod modeli su
sledeći. Ažurirajte softver iPhone/iPod
uređaja na najnoviju verziju pre nego
što počnete da ga koristite sa sistemom.
Tehnologija BLUETOOTH radi sa
sledećim modelima:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (šesta generacija)
•• iPod touch (peta generacija)
11SR
Vodič za delove i kontrole
Možete da zaključate tastere, osim  (napajanje), na jedinici da biste sprečili
slučajno pritiskanje (stranica 56).
Jedinica (prednja strana)














 
* Dugmad  i MIC/GUITAR LEVEL + imaju taktilnu tačku. Koristite je kao referencu kada
upravljate sistemom.
  (napajanje)
 FIESTA (stranica 47)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
BLUETOOTH
Bira BLUETOOTH funkciju.
BLUETOOTH indikator
(stranica 40)
PAIRING
Držite pritisnuto da biste aktivirali
BLUETOOTH uparivanje dok je
aktivna BLUETOOTH funkcija.
Ekran
12SR
 Senzor za daljinsko
upravljanje (stranica 21)
SOUND FIELD (stranica 47)
 Ležište za disk
  (otvaranje/zatvaranje)
Otvara ili zatvara ležište za disk.

+/– (izbor fascikle)
Bira fasciklu na disku sa
podacima ili USB uređaju.
/ (idi unazad/
unapred) (stranica 26)
TUNING+/– (stranica 39)
S1, S2, S3, S4 (stranica 48)
 MIC ECHO (stranica 53)
GUITAR (stranica 55)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(stranica 54)
 MIC1 priključak
Koristite za povezivanje mikrofona.
Priključak MIC2/GUITAR
Koristite za povezivanje
mikrofona ili gitare.
(USB) (REC/PLAY) ulaz
Koristi se za priključivanje
USB uređaja.
Ovaj ulaz može da se koristi
za reprodukciju i prenošenje
muzike.
 MEGA BASS (stranica 47)
 Osvetljenje na prednjoj tabli
(samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Ako osvetljenje na prednjoj
tabli svetli, nemojte da gledate
direktno u njega.
 SAMPLER (stranica 48)
DJ OFF (stranica 49)
 Dugme VOLUME/DJ CONTROL
Prilagođavanje jačine zvuka.*
Podešava efekat FLANGER
i ISOLATOR ili neprekidno
emituje zvučni efekat SAMPLER
(stranica 48).
* Ovo kružno dugme ne možete da
koristite za podešavanje jačine
zvuka kada je izabran DJ Effect.
 W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) (stranica 51)
PARTY LIGHT
(stranica 25, 55)
(samo MHC-M80D)
SPEAKER LIGHT
(stranica 55)
(samo MHC-M60D)
FOOTBALL (stranica 47)
(samo MHC-M40D)
VOCAL FADER (stranica 53)
VOICE CHANGER
(stranica 54)
  (zaustavljanje)
——Zaustavlja reprodukciju.
Kada pritisnete dvaput,
nastavak reprodukcije može
da se otkaže.
——Zaustavlja prenos tokom
prenosa muzike.
——Zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
 (reprodukcija)
Pokretanje reprodukcije.
Držite pritisnuto  duže
od 2 sekunde, ugrađena
demonstracija zvuka će
se reprodukovati. Da biste
zaustavili demonstraciju,
pritisnite .
FUNCTION
Izbor funkcije.
 FLANGER (stranica 48)
ISOLATOR (stranica 48)
13SR
Zvučnik (na zadnjoj strani)
Daljinski upravljač
Samo MHC-M80D
MHC-M80D/
MHC-M60D
MHC-M40D
 Party Light
Ne gledajte direktno u deo koji
emituje svetlost kada je Party
Light uključen.
  (napajanje)
Uključivanje sistema ili njegovo
postavljanje u režim mirovanja.
 DISPLAY (stranica 21, 25,
32, 39, 41)
Menja informacije na ekranu.
SLEEP (stranica 56)
PLAY MODE
(stranica 29, 37)
Samo MHC-M80D/
MHC-M60D:
DISPLAY*1 (stranica 31)
Prikazuje ili sakriva prikaz na
ekranu.
PARTY LIGHT
(stranica 25, 55)
LIGHT MODE (stranica 55)
14SR
REPEAT/FM MODE
(stranica 30, 39)
Samo MHC-M40D:
DISPLAY (stranica 31)
Prikazuje ili sakriva prikaz
na ekranu.
 DVD TOP MENU
Prikazuje naslov DVD diska na
TV ekranu.
FM MODE (stranica 39)
DVD/TUNER MENU
(stranica 26, 27, 40)
REPEAT (stranica 30)
RETURN (stranica 26)
 Numerička dugmad (0–9)*1*2
OPTIONS
——Bira numeru, poglavlje ili
datoteku pod tim brojem.
——Unosi brojeve ili vrednosti.
Ulazak u meni sa opcijama ili
izlazak iz njega.
MEGA BASS (stranica 47)
Izbor stavki u meniju.
REC TO USB
Prenosi muziku na USB uređaj koji
je povezan sa (USB) ulazom.
MEDIA MODE (stranica 26)
Bira medij za reprodukovanje
na disku sa podacima ili USB
uređaju.
/ / /
(unos)
Unos/potvrda postavki.
CLEAR (stranica 27)*1
SETUP (stranica 32)*1
FUNCTION
Izbor funkcije.
SUBTITLE (stranica 28)
SEARCH (stranica 26, 27)
AUDIO*2 (stranica 28, 32)
SHIFT*1
SCORE (stranica 53)
Držite pritisnuto da biste
aktivirali dugmad odštampanu
ružičastom bojom.
VOICE CHANGER
(stranica 54)
SOUND FIELD +/–
(stranica 47)
MIC LEVEL +/– (stranica 53)
 (jačina zvuka) +/–*2
ANGLE (stranica 28)
VOCAL FADER (stranica 53)
MIC ECHO (stranica 53)

KEY CONTROL /
(stranica 53)
+/– (izbor fascikle)
Bira fasciklu na disku sa
podacima ili USB uređaju.
Prilagođava jačinu zvuka.
 / (brzo premotavanje
unazad/unapred) (stranica 27)
/ (sporo premotavanje
unazad/unapred) (stranica 27)
TUNING+/– (stranica 39)
15SR
 (reprodukcija)*2
Pokretanje reprodukcije.
/ (idi unazad/
unapred) (stranica 26)
PRESET+/– (stranica 40)
 (pauziranje)
Pauziranje reprodukcije.
Da biste nastavili reprodukciju,
pritisnite .
 (zaustavljanje)
——Zaustavlja reprodukciju.
Kada pritisnete dvaput,
nastavak reprodukcije može
da se otkaže.
——Zaustavlja prenos tokom
prenosa muzike.
——Zaustavljanje ugrađene
demonstracije zvuka.
*1 Ovo dugme je označeno ružičastom
bojom. Da biste koristili ovo dugme,
držite pritisnuto dugme SHIFT ()
i pritisnite ovo dugme.
*2 Numeričko dugme 5/dugmad AUDIO,
 + i  imaju taktilnu tačku. Koristite
je kao referencu kada upravljate
sistemom.
16SR
Početni koraci
Bezbedno prikopčavanje sistema
Jedinica (zadnji deo)
MHC-M80D
Početni koraci
MHC-M60D
17SR
MHC-M40D
 Zvučnici
(samo MHC-M80D)
•• Priključci PARTY LIGHT SUBWOOFER/L/R
Povežite priključak Party Light zvučnika sa ovim priključkom. Osvetljenje
na zvučnicima će reagovati u skladu sa muzikom. Možete da izaberete
Party Light u skladu sa svojim željama (stranica 55).
•• Priključci MID/TWEETERS L/R
Povežite priključak zvučnika sa ovim priključkom.
•• Priključci WOOFERS L/R
Povežite priključak zvučnika sa ovim priključkom.
•• SUBWOOFER
Povežite priključak zvučnika na sabvuferu sa ovim priključkom.
(samo MHC-M60D)
•• Priključci SPEAKER LIGHT L/R
Povežite priključak Speaker Light zvučnika sa ovim priključkom.
Možete takođe da izaberete Speaker Light u skladu sa svojim željama
(stranica 55).
•• Priključci MID/TWEETERS L/R
Povežite priključak zvučnika sa ovim priključkom.
•• Priključci WOOFERS L/R
Povežite priključak zvučnika sa ovim priključkom.
(samo MHC-M40D)
•• Priključci SPEAKERS L/R
Povežite priključak zvučnika sa ovim priključkom.
18SR
Primer:
Crveni
Od zvučnika (desno)
Napomena
Početni koraci
Beli
•• Koristite samo isporučene zvučnike.
•• Kada povezujete kablove zvučnika, umetnite priključke pravo u priključke.
 Priključak FM ANTENNA
Tokom podešavanja antene, pronađite lokaciju i smer koji obezbeđuju
dobar prijem.
Udaljite antenu od kablova za zvučnike, kabla za napajanje naizmeničnom
strujom i USB kabla da biste izbegli stvaranje šuma.
Razvucite FM žičanu
antenu horizontalno
 Priključci AUDIO IN (TV) L/R
Koristite audio-kabl (ne isporučuje se) za povezivanje sa priključcima za
emitovanje zvuka na televizoru ili audio/video opremi. Zvuk se emituje
kroz ovaj sistem.
 Priključak HDMI OUT (TV) ARC
Koristite HDMI kabl (ne isporučuje se) za povezivanje sa priključkom za
HDMI ulaz na televizoru (stranica 22).
19SR
 Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom sa jedinicom, a zatim ga
priključite u zidnu utičnicu.
Kabl za napajanje
naizmeničnom
strujom (isporučen)
U zidnu utičnicu
Kada je povezan kabl za napajanje naizmeničnom strujom, automatski
se pokreće demonstracija (stranica 25). Ako pritisnete  (napajanje)
da biste uključili sistem, demonstracija se završava.
20SR
Deaktiviranje
demonstracije
Da biste deaktivirali demonstraciju
dok je sistem isključen, pritiskajte
DISPLAY da biste izabrali režim bez
prikaza (Power Saving Mode – Režim
uštede energije) (stranica 25).
Da biste postigli optimalne
performanse sistema,
preporučujemo da zvučnike
postavite kao što je prikazano
na slici u nastavku.
Jedinica
Zvučnik (levi)
Zvučnik (desni)
Sabvufer (samo MHC-M80D)
TV
Umetnite dve isporučene baterije
R03 (veličina AAA), podudarajući
polaritete kao što je dole prikazano.
0,3 m
Početni koraci
Umetanje baterija
Postavljanje zvučnika
0,3 m
Napomena
•• Nemojte mešati staru bateriju sa novom
niti mešati različite tipove baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne koristite duže
vreme, izvadite baterije da biste izbegli
oštećenje od curenja baterije i korozije.
Upravljanje sistemom pomoću
daljinskog upravljača
Uperite daljinski upravljač ka
senzoru za daljinsko upravljanje
na jedinici.
Napomena
(Samo MHC-M80D)
Da biste postigli optimalne Party Light
efekte, preporučujemo da stavite
zvučnike dalje od zida kao što je
prikazano ispod.
45 cm
21SR
Povezivanje sa televizorom
Pre nego što povežete kablove, obavezno iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
Gledanje video sadržaja
Povežite HDMI kabl (ne isporučuje se) sa sistemom.
HDMI kabl velike brzine sa
Ethernet vezom (ne isporučuje se)
HDMI IN (ARC)*
ili
HDMI IN
* Zvuk sa televizora možete da slušate putem sistema ako povežete sistem sa HDMI
IN (ARC) priključkom televizora. Funkcija Audio Return Channel (ARC) omogućava
televizoru da emituje zvuk putem sistema pomoću HDMI veze, bez obavljanja
audio-povezivanja (veza  ispod). Da biste na ovom sistemu podesili funkciju
ARC, pogledajte [AUDIO RETURN CHANNEL] (stranica 36). Da biste proverili
kompatibilnost ARC funkcije televizora, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa televizorom.
22SR
Slušanje zvuka sa televizora putem sistema
Izaberite jednu od veza u nastavku (  or  ).
 Audio-kabl (ne isporučuje se)
AUDIO OUT
 HDMI kabl velike brzine sa
Ethernet vezom (ne isporučuje se)
Da biste slušali zvuk sa televizora, više puta pritisnite FUNCTION da biste
izabrali „TV“.
Početni koraci
HDMI IN (ARC)
Savet
•• U zvuku spoljne opreme (DVD plejerima itd.) možete da uživate i povezivanjem
sa priključkom AUDIO IN (TV) L/R poput veze  iznad. Detaljnije informacije pogledajte
u uputstvu za upotrebu opreme.
•• Ako je nivo audio-izlaza iz sistema prenizak kada povežete spoljnu opremu, prilagodite
podešavanja za audio-izlaz na povezanoj opremi. To može da poboljša nivo audio-izlaza.
Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu opreme.
Poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ se prikazuju na ekranu jedinice
Kada su signali audio-ulaza ka sistemu drugačiji od 2-kanalnih linearnih
PCM signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (ukazuju na to da su signali
audio-ulaza nepodržani) prikazuju se na ekranu jedinice.
U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru
da biste mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-signale.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
23SR
Menjanje sistema boja
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podesite sistem boja na PAL ili
NTSC u zavisnosti od sistema boja
televizora.
Svaki put kada obavite postupak
u nastavku, sistem boja se menja
na sledeći način:
NTSC  PAL
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite  da biste uključili
3 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
Poruka vodiča
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
se prikazuje na dnu TV ekrana.
4Pritisnite
bez ubacivanja
diska.
Na TV ekranu će se prikazati
[LANGUAGE SETUP]. Prikazane
stavke mogu da zavise od zemlje
ili regiona.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Držite pritisnutu dugmad
VOCAL FADER i SOUND FIELD
duže od 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati
„NTSC“ ili „PAL“.
Obavljanje brzog
podešavanja
Pre upotrebe sistema, možete
da obavite minimalna osnovna
podešavanja u brzom podešavanju.
1 Uključite televizor, a zatim
izaberite ulaz u skladu
sa vezom.
2 Pritisnite  da biste uključili
sistem.
24SR
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
jezik, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati
[VIDEO SETUP].
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
postavku koja odgovara tipu
televizora, a zatim pritisnite .
Kada se na TV ekranu prikaže
[QUICK SETUP is complete.], sistem
je spreman za reprodukciju.
Ručno menjanje podešavanja
Pogledajte „Korišćenje menija
za podešavanja“ (stranica 32).
Izlazak iz brzog podešavanja
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP.
Napomena
Poruka vodiča se prikazuje kada uključite
sistem prvi put ili nakon što obavite
[RESET] (pogledajte „Vraćanje postavki
menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“
na stranici 65).
Menjanje režima
prikaza
Pritiskajte DISPLAY dok je sistem
isključen.
Svaki put kada pritisnete ovaj taster,
režim prikaza se menja na sledeći način.
Demonstracija
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Sa ovim sistemom možete da
koristite iPhone/iPod samo putem
BLUETOOTH veze.)
Osnovna reprodukcija
Nema prikaza (Režim uštede energije)
Ekran je isključen da bi se uštedela
energija.
(samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Osvetljenje se takođe isključje.
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“ ili „USB“.
2 Pripremite izvor reprodukcije.
Reprodukcija diska/USB-a
Poruke o glavnim funkcijama
sistema se kreću preko ekrana.
(samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Osvetljenje će se takođe uključiti
tokom demonstracije.
Da biste isključili osvetljenje,
pritisnite PARTY LIGHT.
Reprodukcija diska/USB-a
Za funkciju DVD/CD:
Pritisnite  na jedinici da biste
otvorili ležište za disk, a zatim
umetnite disk okrenut obeleženom
stranom nagore.
Kada reprodukujete disk prečnika
8 cm kao što je CD singl, postavite
ga na unutrašnji krug ležišta.
Ponovo pritisnite  na jedinici
da biste zatvorili ležište za disk.
Nemojte silom gurati ležište diska
da biste ga zatvorili jer to može
dovesti do kvara.
25SR
Za USB funkciju:
Priključite USB uređaj u
2 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu fascikli.
(USB) ulaz.
Napomena
Možete da koristite USB adapter
(ne isporučuje se) da biste povezali
USB uređaj sa jedinicom ukoliko USB
jedinica ne može da se priključi
na (USB) ulaz.
3 (Samo
)
Pritiskajte MEDIA MODE da
biste izabrali željeni tip medija
([MUSIC]/[VIDEO]).
4Pritisnite  da biste pokrenuli
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu fasciklu.
4 Pritisnite
da biste prikazali
listu datoteka.
reprodukciju.
Ostale radnje
Za
Uradite sledeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite .
Nastavak
Pritisnite .
reprodukcije ili
povratak na
normalnu
reprodukciju
Otkazivanje
tačke za
nastavak
Dvaput pritisnite .
Biranje
numere,
datoteke,
poglavlja ili
scene
Pritisnite  ili 
tokom reprodukcije.
Odnosno, držite
pritisnutim taster
SHIFT i pritisnite
numeričku dugmad,
a zatim pritisnite .
(Disk ili USB uređaj može
da zabrani radnju.)
Reprodukcija iz određene datoteke
1 Pritiskajte MEDIA MODE da biste
izabrali [MUSIC] ili [VIDEO].
26SR
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu datoteku, a zatim
pritisnite .
Ostale radnje tokom
reprodukcije
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, funkcija možda neće raditi.
Za
Uradite sledeće
Pregled
menija DVD
Pritisnite DVD/TUNER
MENU.
Pregled liste
fascikli ili liste
datoteka
Pritisnite SEARCH.
Ponovo pritisnite
SEARCH da biste
isključili listu fascikli ili
listu datoteka.
Povratak u listu Pritisnite RETURN.
fascikli kada ste
u listi datoteka
Za
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
Uradite sledeće
i pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli broj naslova,
poglavlja, scene, numere ili
indeksa, a zatim pritisnite .
Brzo
Pritisnite  ili 
pronalaženje
tokom reprodukcije.
mesta u toku
Svaki put kada
brzog
pritisnete  ili ,
premotavanja brzina reprodukcije
unapred ili
se menja.
unazad (funkcija
Lock Search)
Pokrenuće se reprodukcija.
Napomena
•• Za VIDEO CD sa PBC reprodukciju,
Pretraga određenog mesta
pomoću vremenskog koda
Pretraživanje određene numere
1 Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da biste izabrali
režim vremenske pretrage.
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru koju želite
da reprodukujete, a zatim
pritisnite .
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli vremenski kôd,
a zatim pritisnite .
Primer: Da biste našli scenu
na 2 sata, 10 minuta i 20 sekundi,
držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ako pogrešite, držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite CLEAR da
biste otkazali broj.
Pretraga pomoću dugmeta
SEARCH
1 Pritisnite SEARCH da biste
prikazali listu numera.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
numeru koju želite da
reprodukujete, a zatim pritisnite
Pretraživanje određenog
naslova/poglavlja/scene/
numere/indeksa
1 Pritiskajte SEARCH tokom
reprodukcije da biste izabrali
režim pretrage.
Reprodukcija diska/USB-a
pritisnite SEARCH da biste pretražili
scenu.
•• Za VIDEO CD bez PBC reprodukcije,
pritisnite SEARCH da biste pretražili
numeru i indeks.
Gledanje
Pritisnite , a zatim
jednog po
pritisnite
ili .
jednog kadra Svaki put kada
(Slow-motion pritisnete
ili ,
Play – Usporena brzina reprodukcije
reprodukcija) se menja.
.
Pretraga pomoću menija DVD
1 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
2 Pritisnite / / / ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, zatim
pritisnite numeričku dugmad da
biste izabrali numeru ili stavku
koju želite da reprodukujete,
a zatim pritisnite .
27SR
Promena uglova kamere
Pritiskajte ANGLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni ugao kamere.
Izbor postavke titla
VIDEO CD/AUDIO CD/
audio-datoteka
Izlaz zvuka možete da promenite.
•• [STEREO]: Stereo zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: Monoauralni zvuk
levog ili desnog kanala.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Stereo zvuk
audio-numere 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Monoauralni
Pritiskajte SUBTITLE tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni jezik titla ili isključili titlove.
Menjanje jezika/zvuka
zvuk levog ili desnog kanala
audio-numere 1.
•• [2:STEREO]: Stereo zvuk
audio-numere 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Monoauralni
zvuk levog ili desnog kanala
audio-numere 2.
Reprodukovanje VIDEO CD
diska sa PBC funkcijama
Pritiskajte AUDIO tokom
reprodukcije da biste izabrali
željeni audio-format ili režim.
DVD VIDEO
Ukoliko izvor sadrži više audioformata ili zvuk koji je snimljen na
više jezika, moći ćete da izaberete
format zvuka ili jezik.
Kada se prikažu četiri cifre, one
označavaju šifru jezika. Pogledajte
odeljak „Lista sa šiframa jezika“
(stranica 72) da biste videli koji
jezik ta šifra predstavlja. Ako se isti
jezik prikaže dva ili više puta, DVD
VIDEO je snimljen u više zvučnih
formata.
Možete da koristite meni PBC (Playback
Control – Kontrola reprodukcije) da
biste uživali u interaktivnim funkcijama
VIDEO CD diska (VIDEO CD verzija 2.0
i Super VCD).
1 Pritisnite  za reprodukciju
VIDEO CD diska sa funkcijama PBC.
Na TV ekranu će se prikazati PBC meni.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite numeričku dugmad
da biste izabrali broj željene
stavke, a zatim pritisnite .
3 Nastavite reprodukciju u skladu
sa uputstvima u meniju.
Napomena
PBC reprodukcija se otkazuje kada aktivirate
funkciju za ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play – Ponovljena reprodukcija).
28SR
Otkazivanje PBC reprodukcije
1 Pritisnite  ili  ili držite
pritisnuto dugme SHIFT, a zatim
pritisnite numeričku dugmad
da biste izabrali numeru kada
je reprodukcija zaustavljena.
2 Pritisnite  ili
.
Korišćenje režima
reprodukcije
Reprodukcija sekvencijalnim
redosledom (Normal Play –
Normalna reprodukcija)
Reprodukcija započinje od izabrane
numere.
Dvaput pritisnite ,
a zatim pritisnite .
Nastavak reprodukcije za više
diskova
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
 Kada se reprodukuje disk
•• [DISC]: reprodukcija diska.
•• [FOLDER]*: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
Sistem može da uskladišti tačke za
nastavak reprodukcije za najviše
šest diskova i nastavi reprodukciju
kada ponovo umetnete isti disk.
Kada uskladištite tačku za nastavak
reprodukcije za sedmi disk,
biće izbrisana tačka za nastavak
reprodukcije prvog diska.
Da biste aktivirali ovu
funkciju, podesite funkciju
[MULTI-DISC RESUME] u meniju
[SYSTEM SETUP] na [ON]
(stranica 35).
Napomena
Da biste disk reprodukovali ispočetka,
dvaput pritisnite , a zatim pritisnite .
K
ada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE]: reprodukcija
USB uređaja.
•• [FOLDER]: reprodukcija svih
podržanih datoteka u navedenoj
fascikli na USB uređaju.
Reprodukcija diska/USB-a
Povratak na PBC reprodukciju
Napomena
•• Indikatori „FLDR“ (Fascikla) i
„SHUF“ (Nasumično) isključuju
se na ekranu kada je normalna
reprodukcija podešena na [DISC] ili
[ONE USB DEVICE].
•• Indikator „FLDR“ (Fascikla) uključuje
se na ekranu kada je normalna
reprodukcija podešena na [FOLDER].
Reprodukcija nasumičnim
redosledom (Shuffle Play)
Kada se reprodukcija zaustavi,
pritiskajte PLAY MODE.
K
ada se reprodukuje disk
•• [DISC (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
na disku.
29SR
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka
iz navedene fascikle na disku.
* Nije moguće izabrati za AUDIO CD.
 K
ada se reprodukuje USB uređaj
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
nasumična reprodukcija svih audio
datoteka na USB uređaju.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: nasumična
reprodukcija svih audio datoteka iz
navedene fascikle na USB uređaju.
Napomena
•• Indikator „SHUF“ uključuje se na
ekranu kada je nasumična reprodukcija
podešena na [DISC (SHUFFLE)] ili
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• Indikatori „FLDR“ i „SHUF“ uključuju
se na ekranu kada je nasumična
reprodukcija podešena na
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Nasumičnu reprodukciju nije moguće
obaviti za video datoteke.
•• Nasumična reprodukcija će biti
prekinuta kada:
—— otvorite ležište za disk.
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate Media Mode.
•• Nasumična reprodukcija može da
se otkaže kada izaberete fasciklu ili
numeru za reprodukciju.
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Play)
30SR
Pritiskajte REPEAT.
U zavisnosti od tipa diska ili
datoteke, neka podešavanja možda
neće biti dostupna.
•• [OFF]: ne ponavlja reprodukciju.
•• [ALL]: ponavljanje svih numera
ili datoteka u izabranom režimu
reprodukcije.
•• [DISC]: ponavljanje celog sadržaja
(samo za DVD VIDEO i VIDEO CD).
•• [TITLE]: ponavljanje trenutnog
naslova (samo za DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: ponavljanje trenutnog
poglavlja (samo za DVD VIDEO).
•• [TRACK]: ponavljanje trenutne
numere.
•• [FILE]: ponavljanje trenutne video
datoteke.
Otkazivanje reprodukcije
sa ponavljanjem
Pritiskajte REPEAT da biste
izabrali [OFF].
Napomena
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [ALL] ili [DISC].
•• Indikator „
“ uključuje se na ekranu
kada je ponovljena reprodukcija
podešena na [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] ili [FILE].
•• Ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju VIDEO CD diska tokom
PBC reprodukcije.
•• U zavisnosti od DVD VIDEO diska,
ne možete da obavite ponovljenu
reprodukciju.
•• Funkcija Repeat Play će biti
prekinuta kada:
—— isključite sistem
(samo za DVD VIDEO i VIDEO CD).
—— otvorite ležište za disk.
—— promenite funkciju
(samo za DVD VIDEO i VIDEO CD).
—— obavljate sinhronizovani prenos.
—— menjate Media Mode.
Ograničavanje
reprodukcije diska
(Parental Control –
Roditeljska kontrola)
Možete da ograničite reprodukciju
sadržaja na nekim DVD VIDEO
diskovima prema nekom unapred
određenom kriterijumu. Scene
mogu biti preskočene ili zamenjene
drugim scenama.
1 Dok je zaustavljena
Reprodukcija diska za koji je
podešena roditeljska kontrola
reprodukcija, držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite SETUP.
1 Umetnite disk, a zatim pritisnite .
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
Na TV ekranu se prikazuje ekran za
unos lozinke.
2 Držite pritisnuto dugme SHIFT
3 Pritiskajte
i pritisnite numeričku dugmad da
biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
/ da biste izabrali
[PARENTAL CONTROL], a zatim
pritisnite .
Sistem pokreće reprodukciju.
i pritisnite numeričku dugmad
da biste uneli ili ponovo uneli
4-cifrenu lozinku, a zatim
pritisnite .
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[STANDARD], a zatim pritisnite
Ako zaboravite lozinku
.
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
geografsko područje kao nivo
ograničenja reprodukcije, a
zatim pritisnite .
Područje je izabrano.
Kada izaberete [OTHERS], unesite
poštanski broj za željeno
geografsko područje u skladu sa
listom „Lista sa šiframa područja za
roditeljsku kontrolu“ (stranica 73)
tako što ćete držati pritisnuto
dugme SHIFT i pritiskati numeričku
dugmad.
7 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LEVEL], a zatim pritisnite .
8Pritiskajte
/ da biste izabrali
željeni nivo, a zatim pritisnite .
Što je niža vrednost, strože je
ograničenje.
Isključivanje funkcije roditeljske
kontrole
Podesite [LEVEL] na [OFF]
u 8. koraku.
Uklonite disk i ponovite korake od 1 do 3
u odeljku „Ograničavanje reprodukcije
diska (Parental Control – Roditeljska
kontrola)“ (stranica 30). Držite
pritisnuto dugme SHIFT i pritisnite
numeričku dugmad da biste uneli
lozinku „199703“, a zatim pritisnite .
Pratite uputstva na ekranu i unesite
novu četvorocifrenu lozinku. Zatim
ponovo umetnite disk i pritisnite .
Treba da ponovo unesete novu lozinku.
Reprodukcija diska/USB-a
4Držite pritisnuto dugme SHIFT
Prikaz informacija o
disku i USB uređaju
Informacije na TV ekranu
(Samo MHC-M80D/MHC-M60D)
Držite pritisnutim dugme SHIFT
i pritiskajte DISPLAY tokom
reprodukcije
(Samo MHC-M40D)
Pritiskajte DISPLAY tokom
reprodukcije.
31SR
Informacije na ekranu
 Informacije o reprodukciji
Vreme reprodukcije i preostalo
vreme
 Brzina protoka bitova
 Tip medija
 Status reprodukcije

Naslov*1/numera/
naziv datoteke*2
 Naziv albuma*1/fascikle*2/
broj poglavlja/indeksa
 Naziv izvođača*1*2
Prikazuje se prilikom
reprodukcije audio-datoteke.
*1 Ako audio-datoteka poseduje
ID3 oznaku, sistem će prikazati
naziv albuma/naziv numere/naziv
izvođača iz informacija ID3 oznake.
Sistem podržava ID3 oznake verzije
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Ako naziv sadrži znakove koje nije
moguće prikazati, ovi znakovi biće
prikazani kao „_“.
Napomena
•• U zavisnosti od izvora iz kojeg se sadržaj
reprodukuje,
—— neke informacije se možda neće
prikazati.
—— neki znakovi neće moći da se prikažu.
•• U zavisnosti od režima reprodukcije,
prikazane informacije mogu da se
razlikuju.
Prikazivanje informacija o
audio-formatu na DVD VIDEO
diskovima i video datotekama
Pritisnite AUDIO tokom reprodukcije.
32SR
Pritiskajte DISPLAY kada je sistem
uključen.
Možete da vidite sledeće informacije:
—vreme
—
reprodukcije/preostalo
vreme numere, naslov, poglavlje
—broj
—
scene
—naziv
—
datoteke, naziv fascikle
—naslov,
—
izvođač i informacije
o albumu
Napomena
•• Naziv diska ili numere možda se neće
prikazivati u zavisnosti od znakova.
•• Vreme reprodukcije audio-datoteka i
video datoteka možda se neće pravilno
prikazivati.
•• Proteklo vreme reprodukcije za
audio-datoteku kodiranu kao VBR
(promenljiva brzina protoka bitova)
ne prikazuje se pravilno.
Korišćenje menija
za podešavanja
Možete da unesete brojna
prilagođavanja, na primer za sliku
i zvuk.
Prikazane stavke zavise od zemlje
ili regiona.
Napomena
Podešavanja za reprodukciju koja se
nalaze na disku imaju prioritet nad
podešavanjima koja izaberete u meniju
za podešavanje. Zbog toga neke
postavke u meniju za podešavanja
možda neće raditi.
1 Dok je zaustavljena
reprodukcija u funkciji DVD/CD
ili USB, držite pritisnuto dugme
SHIFT i pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni za
podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] ili [HDMI SETUP],
a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu stavku, a zatim
pritisnite .
4Pritiskajte
Postavka je izabrana i podešavanje
je dovršeno.
Izlazak iz menija
odešavanje TV ekrana
P
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom sa
širokim ekranom ili televizorom koji
ima funkciju za režim širokog prikaza.
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP.
odešavanje jezika
P
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Podešavanje jezika menija na ekranu.
[MENU]
Podešavanje jezika za meni DVD.
[4:3 LETTER BOX]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete sa
televizorom sa ekranom sa odnosom
širina/visina 4:3 ili televizorom koji
nema funkciju za režim širokog prikaza.
Kada je izabrana ova postavka, slika
širokog formata se prikazuje sa crnim
trakama na vrhu i dnu ekrana.
Reprodukcija diska/USB-a
/ da biste izabrali
željenu postavku, a zatim
pritisnite .
Napomena
Ako izaberete [OTHERS] u opcijama
[MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE], unesite
kôd jezika iz tabele u odeljku „Lista sa
šiframa jezika“ (stranica 72) pomoću
numeričke dugmadi.
[AUDIO]
Menjanje jezika zvučnog zapisa.
Kada izaberete [ORIGINAL], biće
izabran jezik kojem je dat prioritet
na disku.
[SUBTITLE]
Prebacivanje jezika titla snimljenog
na DVD VIDEO disku.
Kada izaberete [AUDIO FOLLOW],
jezik titla se menja u skladu sa
izabranim jezikom zvučnog zapisa.
[4:3 PAN SCAN]: Izaberite ovu
postavku ako sistem povezujete sa
televizorom sa ekranom sa odnosom
širina/visina 4:3 ili televizorom koji
nema funkciju za režim širokog
prikaza. Kada je izabrana ova postavka,
slika se prikazuje celom visinom, ali sa
odsečenim ivicama sa strane.
33SR
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Izaberite ovu postavku ako
sistem povezujete sa televizorom
koji ima funkciju za režim širokog
prikaza. Slika za ekran sa odnosom
širina/visina 4:3 se prikazuje u
odnosu širina/visina 16:9 čak i na
televizorima sa širokim ekranom.
[NORMAL]: Veličina slike se menja
tako da odgovara veličini ekrana,
ali slika zadržava originalni odnos
širina/visina. Ova postavka prikazuje
crne trake sa leve i desne strane ako
prikazujete sliku ekrana sa odnosom
širina/visina 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju)
Podešava sistem boja (PAL ili NTSC).
[AUTO]: Emituje video signal u
skladu sa sistemom boja diska.
Izaberite ovu postavku ako TV koristi
DUAL sistem.
[PAL]: Menja video signal NTSC
diska i emituje ga u PAL sistemu.
[NTSC]: Menja video signal PAL
diska i emituje ga u NTSC sistemu.
Za više detalja pogledajte „Menjanje
sistema boja“ (stranica 24).
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Slika i objekti koji se kreću
prikazuju se bez podrhtavanja. Obično
je potrebno da izaberete ovu postavku.
[FRAME]: Slika i objekti koji se ne
kreću prikazuju se u visokoj rezoluciji.
34SR
odešavanje audio
P
opcija – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimovanje dinamičkog opsega)
Funkcija je korisna za gledanje
filmova sa utišanim zvukom kasno
uveče.
[OFF]: Isključeno.
[STANDARD]: Dinamički opseg se
komprimuje onako kako je zamislio
tonski snimatelj.
[TRACK SELECTION]
Daje prioritet zvučnom zapisu koji
sadrži najveći broj kanala kada
reprodukujete DVD VIDEO na kojem
je snimljeno više audio-formata
(PCM, MPEG audio ili Dolby Digital).
[OFF]: Bez datog prioriteta.
[AUTO]: Prioritet je dat.
[A/V SYNC]
(Samo video datoteke)
[OFF]: Ne prilagođava sliku.
[ON]: Podešava kašnjenje između
slike i zvuka kada se zvuk ne
sinhronizuje sa prikazanom slikom.
[DOWNMIX]
Biranje signala za emitovanje zvuka
za reprodukovanje višekanalnog
zvuka.
[NORMAL]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog stereo signala.
[DOLBY SURROUND]: Emitovanje
višekanalnog zvuka u vidu
dvokanalnog okružujućeg signala.
odešavanje sistema –
P
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Vraća postavke menija za
podešavanje na podrazumevane
vrednosti. Za više detalja pogledajte
„Vraćanje postavki menija
za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“
(stranica 65).
odešavanje HDMI opcija
P
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Biranje pozadinske boje ili slike koja
će se prikazivati na TV ekranu.
[JACKET PICTURE]: U pozadini će se
prikazati naslovna slika (fotografija)
koja je snimljena na disku.
[GRAPHICS]: U pozadini će se
prikazati slika koja je fabrički
uskladištena u sistemu.
[BLUE]: Boja pozadine je plava.
[BLACK]: Boja pozadine je crna.
Izbor rezolucije emitovanja za TV
kada je TV povezan putem HDMI
kabla.
[AUTO (1920×1080p)]: Emituje
video signale u skladu sa
rezolucijom televizora.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Emituje video signale u skladu sa
izabranim podešavanjem rezolucije.
[PARENTAL CONTROL]
*1 Samo za modele za Južnu Ameriku.
*2 Za druge modele.
Podešavanje ograničavanja
reprodukcije. Za više detalja,
pogledajte „Ograničavanje
reprodukcije diska (Parental
Control – Roditeljska kontrola)“
(stranica 30).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Čuvanje tačaka za nastavak
reprodukcije za najviše 6 diskova.
[OFF]: Reprodukcija počinje od
tačke za nastavak reprodukcije samo
za trenutni disk u sistemu.
Reprodukcija diska/USB-a
Čuvar ekrana će sprečiti oštećenje
uređaja ekrana (dupliranje).
Pritisnite  +/– da biste izašli
iz čuvara ekrana.
[ON]: Slika čuvara ekrana prikazaće
se ako ne koristite sistem približno
15 minuta.
[OFF]: Isključuje funkciju. Slika
čuvara ekrana se ne prikazuje.
[RESET]
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Emituje YCBCR video signale.
[RGB]: Emituje RGB video signal.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Emituje audio signale u
originalnom formatu sa HDMI OUT
(TV) ARC priključka.
[PCM]: Emituje 2-kanalne linearne
PCM signale sa HDMI OUT (TV) ARC
priključka.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Možete da upravljate
sistemom sa TV-a povezanog HDMI
kablom i obrnuto.
[OFF]: Isključeno.
35SR
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Podesite ovu funkciju kada je sistem
povezan sa HDMI IN priključkom
TV-a, kompatibilnim sa funkcijom
Audio Return Channel. Ova
funkcija je dostupna kada podesite
[CONTROL FOR HDMI] na [ON].
[ON]: Zvuk sa TV-a možete da
slušate sa zvučnika sistema.
[OFF]: Isključeno.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ova funkcija je dostupna kada
podesite [CONTROL FOR HDMI]
na [ON].
[AUTO]: Kada isključite TV, sistem
se automatski isključuje u sledećim
uslovima:
—prilikom
—
reprodukcije video
snimka u funkciji DVD/CD ili USB
—kada
—
se reprodukcija zvuka
zaustavi u funkciji DVD/CD ili USB
—kada
—
je izabrana funkcija TV
[ON]: Sistem će se automatski
isključiti kada isključite TV bez obzira
na funkciju.
[OFF]: Sistem se neće isključiti kada
isključite TV.
USB prenos
Pre korišćenja USB
uređaja
Više informacija o kompatibilnim
USB uređajima potražite u poglavlju
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
(Sa ovim sistemom možete da
koristite iPhone/iPod samo putem
BLUETOOTH veze.)
Prenošenje muzike
Možete da prenesete muziku sa
diska (samo za AUDIO CD ili MP3
disk) na USB uređaj povezan na
(USB) ulaz.
Audio-format datoteka koje ovaj
sistem prenosi je MP3.
Napomena
•• Ne uklanjajte USB uređaj u toku prenosa
ili brisanja. To bi moglo da ošteti podatke
na USB uređaju ili sam USB uređaj.
•• MP3 datoteke se prenose istom brzinom
protoka bitova kao originalne datoteke.
•• Pre prenosa sa AUDIO CD diska, možete
da izaberete brzinu protoka bitova.
•• Radnje USB prenosa i brisanja su
zabranjene kada je ležište za disk
otvoreno.
Napomena o sadržaju zaštićenom
autorskim pravima
Reprodukcija prenete muzike je
ograničena samo na ličnu upotrebu.
Upotreba muzike van ovog ograničenja
zahteva dozvolu vlasnika autorskih prava.
Biranje brzine protoka bitova
36SR
Možete da izaberete veću brzinu
protoka bitova da biste muziku
preneli u boljem kvalitetu.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BIT RATE“ (Brzina protoka
bitova), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
željenu brzinu protoka bitova,
a zatim pritisnite .
•• „128 KBPS“: kodirane MP3
Prenos muzike sa diska
Muziku možete da prenesete na USB
uređaj povezan na
(USB) ulaz na
sledeći način:
•• Sinhronizovani prenos: Prenos
svih numera ili MP3 datoteka
sa diska na USB.
•• REC1 prenos: Prenos pojedinačne
numere ili MP3 datoteke tokom
reprodukcije.
1 Povežite prenosni USB uređaj
na
(USB) ulaz na jedinici.
Napomena
Možete da koristite USB adapter
(ne isporučuje se) da biste povezali
USB uređaj sa jedinicom ukoliko USB
jedinica ne može da se priključi
na (USB) ulaz.
2 Pritiskajte dugme FUNCTION
da biste izabrali „DVD/CD“,
a zatim ubacite disk.
3 Pripremite izvor zvuka.
Napomena
Ako pokrenete prenos tokom
nasumične reprodukcije ili ponovljene
reprodukcije, izabrani režim
reprodukcije menja se automatski na
normalnu reprodukciju.
REC1 prenos:
Izaberite numeru ili MP3 datoteku
koju želite da prenesete i započnite
njenu reprodukciju.
4Pritisnite REC TO USB.
USB prenos
datoteke imaju manje datoteke
i slabiji kvalitet zvuka.
•• „256 KBPS“: kodirane MP3
datoteke imaju veće datoteke,
ali bolji kvalitet zvuka.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Sinhronizovani prenos:
Ako sistem automatski pokrene
reprodukciju, dvaput pritisnite 
da biste u potpunosti zaustavili
reprodukciju.
Kada je reprodukcija zaustavljena,
pritiskajte PLAY MODE da izaberete
željeni režim reprodukcije.
Na ekranu će se prikazati
„PUSH ENTER“ (Pritisnite Enter).
5 Kad pritisnete
.
Prenos počinje, a zatim će se na
ekranu prikazati „DO NOT REMOVE“
(Ne uklanjajte). Ne uklanjajte USB
uređaj dok se prenos ne završi.
Kada se prenos završi, sistem
obavlja sledeće radnje:
Sinhronizovani prenos:
Disk se automatski zaustavlja.
REC1 prenos:
Disk nastavlja da reprodukuje
sledeću numeru ili datoteku.
Zaustavljanje prenosa
Pritisnite .
Napomene o prenosu
•• Ne možete da prenesete MP3 datoteke
sa diska koji je formatiran kao UDF
(Universal Disk Format – Univerzalni
format diska) na USB uređaj.
•• Zvuk se ne emituje tokom prenosa.
•• CD-TEXT informacije neće biti prenete
u kreirane MP3 datoteke.
37SR
•• Prenos će biti automatski zaustavljen
u sledećim slučajevima:
—— Tokom prenosa je nestalo prostora
na USB uređaju.
—— Broj audio-datoteka ili fascikli na
USB uređaju je dostigao granicu koju
sistem može da prepozna.
•• Ako fascikla ili datoteka koju
prebacujete već postoji na USB uređaju
pod istim nazivom, nakon naziva se
dodaje redni broj, pa neće doći do
prepisivanja originalne fascikle ili
datoteke.
•• Sledeće radnje ne možete da obavite u
toku prenosa:
—— Izbacivanje diska.
—— Biranje druge numere ili datoteke
—— Pauziranje reprodukcije ili nalaženje
tačke u numeri ili datoteci.
—— Menjanje funkcije.
•• Kada prenosite muziku na WALKMAN®
koristeći „Media Manager for
WALKMAN“, obavezno je prenesite u
MP3 formatu.
•• Kada povezujete uređaj WALKMAN® sa
sistemom, povežite ga nakon što prikaz
„Creating Library“ ili „Creating Database“
na uređaju WALKMAN® ne nestane.
Pravila kreiranja fascikli
i datoteka
Maksimalni broj MP3 datoteka
koji može da se kreira
•• 298 fascikli
•• 650 datoteka u fascikli
•• 650 datoteka u REC1-CD ili
REC1-MP3 fascikli.
Ovi brojevi se mogu razlikovati u
zavisnosti od konfiguracije datoteka
ili fascikli.
Pri prenosu na USB uređaj, fascikla
„MUSIC“ kreira se direktno ispod
fascikle „ROOT“. Fascikle i datoteke
se kreiraju unutar fascikle „MUSIC“
u skladu sa metodom prenosa i
izvorom na sledeći način:
38SR
Sinhronizovani prenos
 Kada prenosite sve numere sa
AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „CDDA0001“*
Naziv datoteke: „TRACK001“*
U
slučaju prenosa MP3 datoteka
sa diska
Naziv fascikle: Isti kao izvor
Naziv datoteke: Isti kao izvor
REC1 prenos
 Kada prenosite jednu numeru
sa AUDIO CD diska
Naziv fascikle: „REC1-CD“
Naziv datoteke: „TRACK001“*
U
slučaju prenosa MP3 datoteke
sa diska
Naziv fascikle: „REC1-MP3“
Naziv datoteke: Isti kao izvor
* Fasciklama i datotekama se potom
dodeljuju redni brojevi.
Brisanje audio-datoteka ili
fascikli sa USB uređaja
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „USB“.
2 Pritiskajte MEDIA MODE
da biste izabrali [MUSIC].
3 Kada se reprodukcija zaustavi,
pritisnite OPTIONS.
4Pritiskajte
/ da biste
izabrali „ERASE“ (Brisanje),
a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
fascikli.
5 Pritiskajte
/ da biste izabrali
fasciklu, a zatim pritisnite .
Na TV ekranu će se prikazati lista
datoteka.
6Pritiskajte
/ da biste izabrali
audio datoteku koju želite da
izbrišete, a zatim pritisnite .
Ako želite da izbrišete sve audio
datoteke u fascikli, izaberite
[ALL TRACKS] sa liste.
Na ekranu će se prikazati „FOLDER
ERASE“ (Brisanje fascikle) ili „TRACK
ERASE“ (Brisanje numere) i „PUSH
ENTER“ (Pritisnite Enter).
Da biste otkazali radnje brisanja,
pritisnite .
.
Na ekranu će se prikazati
„COMPLETE“ (Završeno).
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• Možete da izbrišete samo podržanu
audio-datoteku, datoteku u MP4
formatu i datoteku u 3GP formatu.
•• Ne možete da izbrišete audio-datoteke
ili fascikle kada se izabere nasumična
reprodukcija. Pre brisanja podesite
režim reprodukcije na normalnu
reprodukciju.
•• Radnja brisanja je zabranjena kada
je ležište za disk otvoreno.
Slušanje radija
1 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „TUNER FM“.
2 Podesite na stanicu.
Automatsko skeniranje:
Držite pritisnuto TUNING+/– dok
frekvencija ne počne da se menja
na ekranu.
Skeniranje se automatski zaustavlja
kada je stanica podešena. Indikator
„ST“ (samo za FM stereo programe)
uključuje se na ekranu.
Ako se skeniranje ne zaustavi,
pritisnite  da biste prekinuli
skeniranje. Zatim izvedite ručno
podešavanje (u nastavku).
Tjuner
7 Kad pritisnete
Tjuner
Ručno podešavanje:
Pritiskajte TUNING+/– da biste
podesili željenu stanicu.
Napomena
Kada podesite FM stanicu koja pruža RDS
usluge, tokom programa će se prikazivati
informacije kao što je naziv stanice ili
usluge. RDS informacije možete da
proverite tako što ćete pritiskati DISPLAY.
Savet
Da biste umanjili statički šum na slabim
FM stereo stanicama, pritiskajte FM MODE
dok „ST“ ne nestane sa ekrana. Izgubićete
stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.
39SR
Memorisanje radio-stanica
Možete da memorišete najviše
20 FM stanica kao omiljene stanice.
1 Izaberite željenu stanicu.
2 Pritisnite DVD/TUNER MENU.
3 Pritiskajte / da biste izabrali
broj memorije koji želite, a
zatim pritisnite .
Na ekranu će se prikazati
„COMPLETE“ (Završeno) i stanica
je memorisana.
Ako je izabranom broju memorije
već dodeljena druga stanica,
ona će biti zamenjena novom.
Slušanje memorisane stanice
Pritiskajte PRESET+/– da biste
izabrali željeni memorisani broj.
Odnosno, držite pritisnutim dugme
SHIFT i pritisnite numeričku dugmad,
a zatim pritisnite .
40SR
BLUETOOTH veza
O BLUETOOTH bežičnoj
tehnologiji
BLUETOOTH bežična tehnologija je
bežična tehnologija kratkog opsega
koja omogućava bežični prenos
podataka između digitalnih uređaja.
Podržana BLUETOOTH verzija,
profili i kodeci
Za više detalja pogledajte
„BLUETOOTH odeljak“ (stranica 70).
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Za više detalja pogledajte
„Veb-lokacije za kompatibilne
uređaje“ (stranica 11).
O indikatoru BLUETOOTH
Indikator BLUETOOTH na jedinici
uključuje se ili trepće plavom bojom
da prikaže status BLUETOOTH veze.
Status sistema
Status indikatora
Stanje mirovanja
za BLUETOOTH
BLUETOOTH
uparivanje
BLUETOOTH veza
je uspostavljena
Sporo trepće
Brzo trepće
Svetli
Uparivanje sistema sa
BLUETOOTH uređajem
Uparivanje je postupak u kojem
se BLUETOOTH uređaji unapred
međusobno registruju. Kada jednom
obavite uparivanje, više nije potrebno
da ga ponovo obavljate.
1 Postavite BLUETOOTH uređaj
na udaljenost do 1 metra od
jedinice.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „BLUETOOTH“.
Savet
•• Ako na sistemu nema informacija
3 Držite pritisnuto dugme
PAIRING
na jedinici 2 sekunde ili duže.
Na uređaju treperi „PAIRING“
(Uparivanje).
4Uključite BLUETOOTH funkciju
na BLUETOOTH uređaju i izvršite
proceduru uparivanja.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu BLUETOOTH uređaja.
(na primer, „MHC-M80D“)
na ekranu BLUETOOTH uređaja.
Obavite ovaj korak u roku od
5 minuta. U suprotnom, uparivanje
će biti otkazano. U ovom slučaju,
ponovite postupak od 3. koraka.
Napomena
Ako se od vas traži da unesete šifru na
BLUETOOTH uređaju, unesite „0000“.
Šifra je poznata i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ ili „lozinka“.
6Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Kada se uparivanje dovrši i
BLUETOOTH veza se uspostavi, ime
BLUETOOTH uređaja prikazaće se na
ekranu.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja, povezivanje može da
započne automatski nakon što
uparivanje bude dovršeno.
Informacije o BLUETOOTH uređaju
možete da proverite ako pritiskate
DISPLAY.
Napomena
BLUETOOTH veza
o uparivanju (na primer, kada
BLUETOOTH funkciju koristite prvi
put posle kupovine), na ekranu
trepće „PAIRING“ (Uparivanje), a
sistem prelazi u režim za uparivanje.
Pređite na korak 4.
•• Ako je sistem povezan sa
BLUETOOTH uređajem, pritisnite
BLUETOOTH na jedinici da biste
prekinuli vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
5 Izaberite naziv sistema
•• Možete da uparite do 8 BLUETOOTH
uređaja. Ako uparujete deveri
BLUETOOTH uređaj, najranije povezani
uređaj će biti izbrisan.
•• Ako želite da obavite uparivanje sa
drugim BLUETOOTH uređajem, ponovite
korake od 1 do 6.
Otkazivanje postupka uparivanja
Držite pritisnuto PAIRING na
jedinici 2 sekunde ili duže dok se
„BT AUDIO“ ne prikaže na ekranu.
Brisanje informacija o uparivanju
Možete obrisati sve informacije
o uparivanju ako vratite sistem
u početno stanje. Pogledajte
„Vraćanje sistema u početno stanje“
(stranica 65).
41SR
Napomena
Nakon što vratite sistem u početno stanje,
možda nećete moći da uspostavite vezu
sa iPhone/iPod touch uređajem. U tom
slučaju, izbrišite informacije o uparivanju
sistema na iPhone/iPod touch uređaju,
a zatim ponovo obavite uparivanje.
Slušanje muzike na
BLUETOOTH uređaju
Možete da slušate muziku na
BLUETOOTH uređaju i kontrolišete
reprodukciju pomoću dugmadi na
jedinici ili daljinskom upravljaču.
Proverite sledeće pre reprodukcije
muzike:
—Da
— li je funkcija BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju uključena.
—Uparivanje
—
je dovršeno
(stranica 41).
Kada se sistem i BLUETOOTH uređaj
povežu, reprodukcijom možete da
upravljate pritiskom na dugmad ,
, , / i /.
1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici
da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
Na ekranu će se prikazati
„BLUETOOTH“.
2 Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređajem.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici da
biste se povezali sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem.
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa
BLUETOOTH uređaja ako uređaj nije
povezan.
Kada se veza uspostavi, na ekranu
će se prikazati naziv BLUETOOTH
uređaja.
42SR
3 Pritisnite  da biste pokrenuli
reprodukciju.
U zavisnosti od BLUETOOTH
uređaja,
——možda će biti potrebno da dvaput
pritisnete .
——možda ćete morati da pokrenete
reprodukciju audio-izvora na
BLUETOOTH uređaju.
4Podesite jačinu zvuka.
Najpre prilagodite jačinu zvuka na
BLUETOOTH uređaju. Ako je nivo
jačine zvuka i dalje nizak,
prilagodite jačinu zvuka na sistemu.
Napomena
Kada sistem nije povezan sa nekim
BLUETOOTH uređajem, sistem će se
automatski povezati sa poslednjim
povezanim BLUETOOTH uređajem kada
dodirnete BLUETOOTH ili  na jedinici.
Prekidanje BLUETOOTH veze
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici. Na
ekranu će se prikazati „BT AUDIO“
(Bluetooth audio).
U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
BLUETOOTH veza može da se
prekine automatski kada zaustavite
reprodukciju.
Povezivanje sistema
sa više BLUETOOTH
uređaja (veza sa više
uređaja)
Možete istovremeno da povežete
najviše tri BLUETOOTH uređaja sa
sistemom pomoću A2DP/AVRCP veze.
Pre nego što uparite sledeći
BLUETOOTH uređaj, uverite se da
je BLUETOOTH funkcija na sistemu
uključena i da je prvi BLUETOOTH
uređaj povezan sa sistemom.
Uparivanje sa drugim ili trećim
uređajem
Ponovite korake od 1 do 6 iz odeljka
„Uparivanje sistema sa BLUETOOTH
uređajem“ (stranica 41).
Promena izvora reprodukcije
Počnite reprodukciju na drugom
povezanom BLUETOOTH uređaju
dok trenutni uređaj reprodukuje
muziku. Sistem će emitovati zvuk
sa poslednjeg uređaja.
•• Radnje mogu da se razlikuju u
zavisnosti od BLUETOOTH uređaja.
BLUETOOTH uređaj možda neće biti
povezan u zavisnosti od kombinacije
uređaja. Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu uređaja.
•• Ako pokušate da povežete 4. BLUETOOTH
uređaj, najstariji uređaj za reprodukciju će
biti isključen.
•• U zavisnosti od BLUETOOTH uređaja,
možda nećete moći da uspostavite tri
BLUETOOTH veze istovremeno.
•• Ne možete da uspostavite vezu sa više
uređaja kada koristite funkciju Wireless
Party Chain.
Isključivanje nekog BLUETOOTH
uređaja iz veze sa više uređaja
Prekinite BLUETOOTH vezu na
BLUETOOTH uređaju koji želite
da isključite.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Podešavanje BLUETOOTH
audio-kodeka
Možete da omogućite prijem kodeka
AAC, LDAC ili SBC sa BLUETOOTH
uređaja. AAC/LDAC možete da
izaberete samo ako BLUETOOTH
uređaj podržava AAC/LDAC.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT CODEC“ (Bluetooth kodek),
a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste
izabrali ovu postavku,
a zatim pritisnite .
•• „AUTO“: Omogućite prijem u
formatu kodeka AAC ili LDAC.
•• „SBC“: Prijem u formatu
kodeka SBC.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
BLUETOOTH veza
Napomena
Isključivanje svih BLUETOOTH
uređaja iz veze sa više uređaja
Napomena
•• Možete da uživate u zvuku visokog
kvaliteta ako je izabran format AAC ili
LDAC. Ako ne možete da slušate AAC
ili LDAC zvuk sa uređaja ili ako se zvuk
prekida, izaberite „SBC“.
•• Ako promenite ovu postavku dok je
sistem povezan na BLUETOOTH uređaj,
veza sa BLUETOOTH uređajem će biti
prekinuta. Da biste se povezali na
BLUETOOTH uređaj, ponovo uspostavite
BLUETOOTH vezu.
43SR
Savet
LDAC je tehnologija audio-kodiranja
koju je razvila kompanija Sony i koja
omogućava prenos audio-sadržaja visoke
rezolucije, čak i putem BLUETOOTH veze.
Za razliku od drugih tehnologija kodiranja
koje su kompatibilne sa BLUETOOTH
funkcijom, kao što je SBC, ona radi bez
ikakve konverzije audio-sadržaja visoke
rezolucije naniže*1 i omogućava prenos
približno tri puta više podataka*2 od
ostalih tehnologija putem BLUETOOTH
bežične mreže uz jedinstveni kvalitet
zvuka, pomoću efikasnog kodiranja i
optimizovane paketizacije signala.
*1 Izuzimajući sadržaje u DSD formatu.
*2 U poređenju sa SBC (Subband Coding –
potpojasno kodiranje) tehnologijom,
kada je izabrana brzina protoka bitova
od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
Uključivanje ili
isključivanje
BLUETOOTH signala
Na sistem možete da se povežete
sa uparenog BLUETOOTH uređaja u
svim funkcijama kada je BLUETOOTH
signal uključen. BLUETOOTH signal
je podrazumevano uključen.
Držite pritisnutu dugmad
VOCAL FADER i + na jedinici
oko 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „BT ON“
(Bluetooth uključen) ili „BT OFF“
(Bluetooth isključen).
Napomena
•• Sledeće radnje ne možete da obavite
Podešavanje režima
mirovanja za BLUETOOTH
Režim mirovanja za BLUETOOTH
omogućava automatsko
isključivanje sistema kada
uspostavite BLUETOOTH vezu
sa BLUETOOTH uređaja.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„BT STBY“ (Režim mirovanja za
Bluetooth), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
ovu postavku, a zatim
pritisnite .
•• „ON“: Sistem se automatski
uključuje, čak i kada je sistem u
režimu mirovanja.
•• „OFF“: Isključuje ovu funkciju.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
44SR
kada je BLUETOOTH signal isključen:
—— Uparivanje i/ili povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
—— Korišćenje opcije „Sony | Music
Center“
—— Promena BLUETOOTH audio-kodeka
•• Ako je režim mirovanja za BLUETOOTH
uključen, BLUETOOTH signal će se
automatski uključiti.
Upravljanje
sistemom pomoću
pametnog telefona
ili tableta (Sony |
Music Center)
putem BLUETOOTH veze
(stranica 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center“
i pratite uputstva na ekranu.
Napomena
•• Preporučujemo da koristite najnoviju
verziju aplikacije „Sony | Music Center“.
•• Ako aplikacija „Sony | Music Center“ ne
radi ispravno, pritisnite BLUETOOTH na
jedinici da biste prekinuli BLUETOOTH
vezu, a zatim ponovo uspostavite
BLUETOOTH vezu kako bi BLUETOOTH
veza radila ispravno.
•• Operacije koje su dostupne putem
aplikacije „Sony | Music Center“ mogu
da se razlikuju u zavisnosti od audio
uređaja.
•• Za više detalja o aplikaciji „Sony | Music
Center“, pogledajte sledeću URL adresu.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Specifikacije i dizajn prikaza aplikacije
„Sony | Music Center“ su podložni
promenama bez najave.
BLUETOOTH veza
„Sony | Music Center“ je namenska
aplikacija za upravljanje „Sony |
Music Center“-kompatibilnom
audio uređajima koje je proizvela
kompanija Sony pomoću pametnog
telefona ili tableta. Potražite „Sony
| Music Center“ na portalu Google
Play ili App Store i preuzmite
aplikaciju pomoću pametnog
telefona ili tableta.
„Sony | Music Center“ vam
omogućava:
—promenu
—
funkcije sistema,
kontrolu nad reprodukcijom
diska/USB uređaja i podešavanje
FM stanice.
—pretragu
—
muzičkog sadržaja
na disku/USB uređaju.
—prikaz
—
informacija o disku /
USB uređaju, kao što su vreme
reprodukcije i naslov.
—podešavanje
—
jačine zvuka i
promenu postavke zvuka.
—kontrolisanje
—
više sistema pomoću
funkcije Wireless Party Chain.
3 Povežite sistem i uređaj
1 Potražite „Sony | Music Center“
ili skenirajte dvodimenzionalni
kôd ispod.
2 Preuzmite aplikaciju „Sony |
Music Center“ na svoj uređaj.
45SR
Lude zabave
uz aplikaciju
„Fiestable“
Funkcije za zabavu kućnog audiosistema kompanije Sony možete da
kontrolišete pomoću intuitivnog i
prefinjenog korisničkog interfejsa
aplikacije „Fiestable“. „Fiestable“
vam omogućava da kontrolišete
funkcije kao što su DJ Effect,
osvetljenje i Karaoke. Takođe
možete da uživate u funkciji „Motion
Control“ pomoću koje možete da
upravljate određenim funkcijama na
sistemu pomeranjem BLUETOOTH
uređaja u raznim smerovima.
„Fiestable“ je dodatna komponenta
aplikacije „Sony | Music Center“.
1 Potražite i preuzmite aplikaciju
„Sony | Music Center“ pomoću
svog uređaja (stranica 45).
2 Pretražite i preuzmite aplikaciju
„Fiestable“ na portalu Google
Play ili App Store na uređaj.
3 Povežite sistem i uređaj
putem BLUETOOTH veze
(stranica 41).
4Pokrenite „Sony | Music Center“
i dodirnite ikonu „Fiestable“.
Napomena
Za više detalja o aplikaciji „Sony | Music
Center“, pogledajte sledeću URL adresu.
http://info.vssupport.sony.net/help/
46SR
Postizanje i deljenje
Party People ranga i
dobijanje bonus
funkcija pomoću
opcije Party King
Sistem ima jedinstvenu funkciju koja
može automatski da beleži kako
koristite sistem.
Na osnovu vašeg korišćenja sistem
će vas rangirati pomoću različitih
Party People rangiranja u skladu sa
unapred definisanim kriterijumima.
Što češće koristite sistem,
ostvarićete viši rang.
Kada postignete određeni Party
People rang, možete da podelite
svoj uspeh kroz društvene medije.
Sistem će takođe nagraditi vaše
uspehe bonus funkcijama.
Napomena
Da biste koristili ovu funkciju, uverite se
da su aplikacija „Sony | Music Center“
(stranica 45) i aplikacija „Fiestable“
(stranica 46) već instalirane na vašem
uređaju.
1 Povežite sistem i uređaj
putem BLUETOOTH veze
(stranica 41).
2 Pokrenite „Sony | Music Center“
i dodirnite ikonu „Fiestable“,
a zatim pratite uputstva
na ekranu.
Možete da proverite svoj trenutni
rang i bonus funkcije, kao i da
saznate kako da ostvarite
sledeći rang.
Prilagođavanje zvuka
Prilagođavanje zvuka
Za
Uradite sledeće
Ojačavanje bas
zvuka i stvaranje
snažnijeg zvuka
(MEGA BASS)
Pritiskajte MEGA
BASS da biste
izabrali „BASS ON“.
Da otkažete
funkciju, pritiskajte
MEGA BASS da
izaberete
„BASS OFF“.
Izbor zvučnog
polja
Pritiskajte SOUND
FIELD +/– (ili SOUND
FIELD na jedinici) da
biste izabrali zvučno
polje koje želite.
Da biste otkazali,
pritiskajte SOUND
FIELD +/– (ili SOUND
FIELD na jedinici) da
biste izabrali „FLAT“.
Podešavanje
nivoa sabvufera
(samo MHC-M80D)
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste
izabrali „S-WOOFER“,
a zatim pritisnite .
/ da biste izabrali
nivo sabvufera, a zatim
pritisnite .
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Biranje režima za
virtuelni fudbal
Imaćete utisak da ste na stadionu
dok gledate direktan prenos
fudbalske utakmice.
Imajte u vidu da režim Virtual Football
možete da izaberete samo kada su
aktivne funkcije AUDIO IN i TV.
Pritiskajte SOUND FIELD +/– dok
gledate emitovanje fudbalske
utakmice.
(Samo MHC-M40D)
Odnosno, pritisnite FOOTBALL
na jedinici.
•• „ON NARRATION“ (Naracija
uključena): Možete da uživate u
realnom osećaju prisustva na
fudbalskom stadionu zahvaljujući
poboljšanom zvuku navijanja.
•• „OFF NARRATION“ (Naracija isključena):
Možete da uživate u realističnijem
osećaju prisustva na fudbalskom
stadionu zahvaljujući smanjenoj jačini
zvuka naracije uz istovremeno
poboljšanje zvuka navijanja.
Prilagođavanje zvuka
Reprodukovanje Pritisnite FIESTA na
zvučnog efekta jedinici. Odnosno,
kluba (Fiesta)
pritiskajte SOUND
FIELD +/– (ili SOUND
FIELD na jedinici)
da biste izabrali
„FIESTA“. Da biste
otkazali, ponovo
pritisnite FIESTA.
3 Pritiskajte
Otkazivanje režima za virtuelni
fudbal
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali „FLAT“.
Napomena
•• Preporučujemo vam da izaberete režim
Virtual Football kada gledate prenos
fudbalske utakmice.
47SR
•• Ako čujete neprirodne zvukove u
sadržaju kada je izabrana postavka
„OFF NARRATION“ (Naracija isključena),
preporučuje se da koristite postavku
„ON NARRATION“ (Naracija uključena).
•• Ova funkcija ne podržava
monoauralni zvuk.
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
1 Pritisnite sledeće dugme da
biste izabrali vrstu efekta.
Kreiranje sopstvenog
zvučnog efekta
•• FLANGER: Kreira efekat dubokog i
snažnog zvuka koji je sličan buci
mlaznog aviona.
•• ISOLATOR: Izoluje određeni
frekventni opseg prilagođavanjem
ostalih frekventnih opsega.
Na primer, kada želite da se
fokusirate na vokale.
•• SAMPLER: Omogućava niz
specijalnih zvučnih efekata.
Možete da pojačate ili oslabite
nivoe određenih frekventnih
opsega, a zatim da memorišete
postavku kao „CUSTOM EQ“
(Prilagođeni ekvilajzer).
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„CUSTOM EQ“ (Prilagođeni
ekvilajzer), a zatim pritisnite
Pravljenje atmosfere
za zabavu (DJ Effect)
2 Promenite zvučni efekat.
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
nivo ekvilajzera ili okružujuću
postavku, a zatim pritisnite .
4Ponovite 3. korak da biste
prilagodili nivo drugih
frekventnih opsega
i okružujući efekat.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Biranje prilagođenog
podešavanja ekvilajzera
Pritiskajte SOUND FIELD +/– da biste
izabrali „CUSTOM EQ“.
Za FLANGER i ISOLATOR:
Da biste podesili nivo efekta,
okrenite dugme VOLUME/MULTI
CONTROL.
Za SAMPLER:
Pritiskajte SAMPLER da biste izabrali
željeni režim SAMPLER, a zatim
dodirnite S1, S2, S3 ili S4 da biste
emitovali SAMPLER zvuk.
Da biste neprekidno emitovali drugi
SAMPLER zvuk, okrenite dugme
VOLUME/DJ CONTROL.
Podešavanje nivoa zvuka
semplera
1 Pritisnite OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
2 Pritiskajte
/ na daljinskom
upravljaču da biste izabrali
„SAMPLER“, a zatim pritisnite
3 Pritiskajte
48SR
/ na daljinskom
upravljaču da biste podesili nivo
zvuka semplera, a zatim
pritisnite .
.
Isključivanje efekta
•• Pritisnite DJ OFF.
•• Ponovo pritisnite dugme
izabranog efekta (samo
za FLANGER i ISOLATOR).
Napomena
•• DJ Effect se automatski isključuje kada:
—— isključite sistem.
—— promenite funkciju.
—— promenite zvučni efekat.
—— koristite Vocal Fader.
—— koristite Voice Changer.
—— promenite taster (Key Control).
—— pritisnite DJ OFF na jedinici.
•• Ako aktivirate DJ Effect tokom prenosa,
zvučni efekat neće biti prenet na USB
uređaj.
•• Kružno dugme VOLUME/DJ CONTROL
na jedinici ne možete da koristite
za podešavanje jačine zvuka ako je
aktiviran DJ Effect.
Pritisnite  +/– na daljinskom
upravljaču da biste podesili jačinu zvuka.
Ostale radnje
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
(Kontrola za HDMI)
Povezivanje televizora kompatibilnog
sa funkcijom Control for HDMI* putem
HDMI kabla (HDMI kabl velike brzine
sa Eternet vezom, ne isporučuje se)
omogućava jednostavno upravljanje
uređajem putem daljinskog
upravljača televizora.
Sledeće funkcije mogu se koristiti
sa funkcijom Control for HDMI.
•• Funkcija isključivanja sistema
•• Funkcija kontrole zvuka na sistemu
•• Audio Return Channel
•• Funkcija reprodukcije pritiskom
na jedno dugme
•• Remote Easy Control
•• Language Follow
Ostale radnje
* Control for HDMI je standard koji koristi
CEC (Consumer Electronics Control –
Kontrola potrošačke elektronike) za
omogućavanje HDMI (High-Definition
Multimedia Interface – Multimedijski
interfejs visoke rezolucije) uređajima
da se međusobno kontrolišu.
Napomena
Ove funkcije će možda funkcionisati sa
uređajima koje nije proizveo Sony, ali ne
garantujemo njihov rad.
Priprema za korišćenje funkcije
Control for HDMI
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na
sistemu na [ON] (stranica 35).
Podrazumevana postavka je [ON].
Omogućite postavke funkcije
Control for HDMI za televizor
povezan na sistem.
49SR
Savet
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
(„BRAVIA“ sinhronizacija) kada koristite
televizor kompanije Sony, funkcija Control
for HDMI sistema je takođe omogućena
automatski. Kada se podešavanja dovrše,
na ekranu će se prikazati „COMPLETE“
(Završeno).
Funkcija isključivanja sistema
Kada isključite TV, sistem će se
automatski isključiti.
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] na sistemu
na [ON] ili [AUTO] (stranica 36).
Podrazumevana postavka je [AUTO].
Napomena
Povezani uređaj se možda neće isključiti u
zavisnosti od statusa uređaja.
Funkcija kontrole zvuka na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se emitovati
sa zvučnika sistema. Jačinu zvuka
sa sistema možete da prilagodite
pomoću daljinskog upravljača za TV.
Ako je zvuk televizora emitovan sa
zvučnika sistema kada ste prošli put
gledali TV, sistem će se automatski
uključiti kada ponovo uključite TV.
Operacijama takođe možete da
upravljate iz menija televizora.
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
Napomena
•• Nivo jačine zvuka na sistemu se
prikazuje na TV ekranu u zavisnosti od
televizora. Može se razlikovati od nivoa
jačine zvuka na ekranu.
•• U zavisnosti od postavki na televizoru,
funkcija System Audio Control
možda neće biti dostupna. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
50SR
Audio Return Channel
Ako je sistem povezan sa
priključkom HDMI IN televizora,
kompatibilnim sa funkcijom Audio
Return Channel, možete da slušate
zvuk sa televizora iz zvučnika
sistema bez povezivanja audiokabla (ne isporučuje se).
Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]
(stranica 36). Podrazumevana
postavka je [ON].
Napomena
Ako televizor nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
potrebno je povezati audio kabl
(ne isporučuje se) (stranica 23).
Funkcija reprodukcije pritiskom
na jedno dugme
Kada pritisnite  u DVD/CD ili USB
funkciji, televizor se automatski
uključuje. Ulaz televizora je
postavljen na HDMI ulaz sa kojim je
sistem povezan.
Napomena
U zavisnosti od televizora, početni deo
sadržaja koji se reprodukuje se možda
neće reprodukovati pravilno.
Remote Easy Control
Možete da izaberete sistem pomoću
dugmeta SYNC MENU na daljinskom
upravljaču televizora i da upravljate
sistemom.
Ovu funkciju je moguće koristiti ako
TV podržava meni za povezivanje.
Za detalje pogledajte uputstvo za
upotrebu televizora.
Napomena
•• U meniju za povezivanje na televizoru,
sistem se prepoznaje na televizoru kao
„Player“ (Plejer).
•• Neke radnje možda neće biti dostupne
sa nekim televizorima.
Language Follow
Kada promenite jezik prikaza
na ekranu na televizoru, jezik
sistemskog menija na ekranu se
takođe menja.
Uživanje u bežičnoj
reprodukciji pomoću
više zvučnika (funkcija
Wireless Party Chain)
Podešavanje i uživanje u
funkciji Wireless Party Chain
Primer: podešavanje uređaja
MHC-M80D kao prvog sistema
(Party Host)
1 Uključite sve sisteme.
2 Podesite prvi sistem kao
3 Podesite drugi sistem kao
Party Guest.
 Pritisnite BLUETOOTH na
drugom sistemu da biste
izabrali funkciju BLUETOOTH.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN
na drugom sistemu.
Drugi sistem će postati
Party Guest.
„P.CHAIN“ se uključuje
na ekranu.
Napomena
Ostale radnje
Možete da povežete više audio
sistema u lanac putem BLUETOOTH
veze ako su svi sistemi opremljeni
funkcijom Wireless Party Chain. Ova
funkcija vam omogućava da kreirate
uzbudljivije okruženje zabave i da
proizvedete viši izlaz zvuka bez
kablovske veze.
Imajte u vidu da možete da
reprodukujete samo audio izvor sa
BLUETOOTH uređaja.
Prvi sistem u lancu koji će biti
aktiviran postaje Party Host, koji
će deliti muziku. Ostali sistemi će
postati Party Guests i reprodukovaće
istu muziku koju reprodukuje Party
Host.
 Dodirnite BLUETOOTH na
jedinici da biste izabrali funkciju
BLUETOOTH.
 Povežite BLUETOOTH uređaj
sa sistemom putem
BLUETOOTH veze.
 Pritisnite W.PARTY CHAIN
na jedinici.
Na ekranu će se prikazati
„CHAINING“. Sistem ulazi u
režim za podešavanje funkcije
Wireless Party Chain.
Kada sistem uđe u režim
podešavanja funkcije Wireless
Party Chain, veza sa BLUETOOTH
uređajem se automatski
prekida.
Funkcija Wireless Party Chain
otkazana je u sledećim situacijama.
—— Tokom jednog minuta nema
aktivnosti nakon podešavanja
sistema Party Host u 2. koraku.
—— W.PARTY CHAIN je pritisnuto
na sistemu Party Host pre
dovršavanja 3. koraka.
4Podesite treći sistem ili više njih
kao Party Guest.
Ponovite 3. korak.
Party Host.
51SR
Napomena
Povežite treći sistem ili više njih u
roku od 30 sekundi od povezivanja
prethodnog sistema. „P. CHAIN“
trepće na ekranu sistema Party Host
tokom 30 sekundi. Posle 30 sekundi
sistem neće moći da se poveže.
5 Sačekajte 30 sekundi nakon što
se poslednji Party Guest poveže.
„P.CHAIN“ će prestati da trepće na
ekranu sistema Party Host i
BLUETOOTH uređaj će se ponovo
povezati sa sistemom Party Host.
6Počnite reprodukciju na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
7 Podesite jačinu zvuka.
Kada se podesi jačina zvuka na
sistemu Party Host, podešava se
jačina zvuka i na sistemima Party
Guests. Ako želite da podesite
jačinu zvuka na određenom sistemu
Party Guest, podesite jačinu zvuka
na tom sistemu Party Guest.
Napomena
•• Ne možete da izaberete drugi sistem
kao novi sistem Party Host dok je
aktivna funkcija Wireless Party Chain.
•• Kada koristite mikrofon ili svirate gitaru
na Party Host sistemu, zvuk se neće
emitovati sa Party Guest sistema.
•• Za detalje o upravljanju drugim
sistemima pogledajte uputstvo za
upotrebu tih sistema.
Savet
Da biste dodali nove Party Guest sisteme
nakon što je već uspostavljena funkcija
Wireless Party Chain, držite pritisnuto
W.PARTY CHAIN na Party Host sistemu
i ponovite postupak od 3. koraka.
Deaktiviranje funkcije Wireless
Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na
sistemu Party Host.
52SR
Napomena
Kada promenite funkciju ili isključite Party
Host, funkcija Wireless Party Chain će se
deaktivirati.
Da bi Party Guest napustio
Wireless Party Chain
Pritisnite W.PARTY CHAIN na Party
Guest sistemu koji želite da napusti
vezu. U ovom slučaju, ostatak
sistema Wireless Party Chain će
ostati aktivan.
Napomena
•• Kada promenite funkciju ili isključite
određeni sistem Party Guest, taj sistem
Party Guest će napustiti Wireless Party
Chain vezu.
•• Funkcije Sleep Timer i Auto Standby
nisu dostupne na sistemima Party
Guests.
Podešavanje sinhronizacije
tokom rada funkcije Wireless
Party Chain
Kada se uspostavi Wireless Party
Chain veza, primenjivaće se
sledeći uslovi:
••Postavke Mega Bass, Party Light
(samo MHC-M80D) i Speaker Light
(samo MHC-M80D/MHC-M60D) na
Party Guest sistemima sinhronizuju
se sa sistemom Party Host. Ako se
ove postavke promene na sistemu
Party Host, postavke na sistemima
Party Guest će se takođe promeniti.
••Postavke funkcija DJ Effect i
Karaoke, kao što su Vocal Fader
i Key Control, biće isključene na
sistemima Party Host i Party Guests.
••Postavke zvučnog polja se vraćaju
na podrazumevane vrednosti na
sistemima Party Host i Party Guests.
••Kada se sistem Party Host isključi,
isključuju se i sistemi Party Guests.
Pridruženo pevanje:
Karaoke
Priprema za karaoke
1 Pritiskajte MIC LEVEL – da biste
smanjili nivo jačine zvuka
mikrofona.
Odnosno, pritiskajte MIC/GUITAR
LEVEL – na jedinici da biste smanjili
nivo jačine zvuka mikrofona.
2 Pritiskajte GUITAR da biste
izabrali „OFF“.
3 Povežite opcioni mikrofon sa
utikačem od 6,3 mm na priključak
MIC1 ili MIC2/GUITAR na jedinici.
Povežite drugi opcioni mikrofon ako
želite da pevate u duetu.
i podesite jačinu zvuka
mikrofona.
Pritiskajte MIC ECHO da biste
podesili efekat eha.
5 Počnite da pevate uz muziku.
Napomena
•• Ne preporučujemo da koristite adapter
za mikrofon kada povezujete mikrofon
sa priključkom MIC1 ili MIC2/GUITAR.
•• Ako se javi zavijanje:
—— udaljite mikrofon od zvučnika.
—— promenite smer mikrofona.
—— pritiskajte MIC LEVEL –.
—— pritiskajte MIC ECHO da biste podesili
efekat eha.
•• Zvuk mikrofona neće se prenositi na
USB uređaj tokom USB prenosa.
•• Kada koristite funkciju Wireless Party
Chain, zvuk iz mikrofona se emituje
samo iz sistema sa kojim je mikrofon
povezan.
zvuka koristeći kružno dugme VOLUME/
DJ CONTROL na jedinici ili dugme  +/–
na daljinskom upravljaču. Pritiskajte MIC
LEVEL+/– da biste podesili nivo jačine
zvuka mikrofona.
•• Ako je zvuk iz mikrofona izuzetno
glasan, može biti izobličen. Pritiskajte
MIC LEVEL– da biste smanjili jačinu
zvuka mikrofona.
Smanjivanje zvuka vokala
(Vocal Fader)
Možete da umanjite zvuk vokala
u stereo izvoru.
Pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „ON V FADER“
(Utišavanje vokala uključeno).
Da biste otkazali efekat Vocal Fader,
pritiskajte VOCAL FADER da biste
izabrali „OFF“ (Isključeno).
Promena tonaliteta (Key
Control – kontrola visine tona)
Pritisnite KEY CONTROL / tako
da odgovara vašem vokalnom
rasponu.
Ostale radnje
4Pokrenite reprodukciju muzike
•• Ne možete da podešavate nivo jačine
Aktiviranje režima ocenjivanja
karaoka (Score Mode – Režim
ocenjivanja)
Funkciju ocenjivanja možete da
koristite samo kada je mikrofon
povezan.
Ocena se izračunava pomoću skale
od 0 do 99 tako što se vaš glas
poredi sa muzičkim izvorom.
1 Pokrenite reprodukciju muzike.
2 Pritisnite SCORE pre nego što
počnete da pevate pesmu.
53SR
3 Nakon pevanja duže od jednog
minuta, ponovo pritisnite
SCORE da biste videli ocenu.
Menjanje glasa (Voice Changer)
Možete da promenite glas kada
govorite ili pevate u mikrofon.
Pritiskajte VOICE CHANGER da
biste promenili efekat glasa.
Podešavanje nivoa glasovnog
vodiča
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„SAMPLER“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste podesili
nivo funkcije Voice Guidance, a
zatim pritisnite .
Napomena
•• Nivo jačine zvuka glasovnog vodiča
Isključivanje funkcije Voice
Changer
Pritiskajte VOICE CHANGER da biste
izabrali „OFF“.
Korišćenje glasovnog
vodiča
Možete da čujete glasovni
vodič kada sistem uđe u režim
BLUETOOTH uparivanja ili se
BLUETOOTH uređaj povezuje sa
sistemom ili isključuje iz njega.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„VOICE GUIDANCE“ (Glasovni
vodič), a zatim pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ON“ (Uključeno), a zatim
pritisnite .
Glasovni vodič je aktiviran.
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Deaktiviranje glasovnog vodiča
Ponovite korake iz odeljka
„Korišćenje glasovnog vodiča“
(stranica 54) i izaberite „OFF“ u 3.
koraku.
54SR
menja se u skladu sa nivoom jačine
zvuka sistema. Međutim, u nekim
slučajevima, nivo jačine zvuka
glasovnog vodiča možda se neće
promeniti.
•• U nekim slučajevima može da dođe do
kašnjenja emitovanja glasovnog vodiča.
Uživanje u zvuku gitare
Zvuk gitare možete da slušate
tako što ćete povezati gitaru sa
priključkom MIC2/GUITAR na
jedinici.
Takođe možete da svirate gitaru
i pevate ako priključite opcioni
mikrofon sa utikačem od 6,3 mm
u MIC1 priključak na jedinici.
Zvuk gitare može da se promeni
ako izaberete efekat gitare.
1 Pritiskajte MIC/GUITAR LEVEL –
na jedinici da biste smanjili nivo
jačine zvuka gitare.
2 Koristite kabl za instrument
(ne isporučuje se) da biste
povezali gitaru (ne isporučuje se)
sa priključkom MIC2/GUITAR
na jedinici.
3 Pritiskajte GUITAR na jedinici da
biste izabrali efekat gitare.
•• „CLEAN“: originalni zvuk gitare.
Preporučuje se za električnu
gitaru ili elektro-akustičnu gitaru.
•• „O.DRIVE“: izobličen zvuk slično
preopterećenom pojačalu za
gitaru. Preporučuje se za
električnu gitaru.
•• „BASS“: originalni zvuk gitare.
Preporučuje se za bas gitaru.
4Počnite da svirate gitaru i
podesite jačinu zvuka gitare.
Zvuk gitare se emituje sa sistema.
Napomena
•• Ne preporučujemo da koristite adapter
Isključivanje režima gitare
Pritiskajte GUITAR da biste
izabrali „OFF“.
Napomena
Funkcija Party Light je dostupna samo
za model MHC-M80D.
1 Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED ON“.
Odnosno, pritiskajte SPEAKER LIGHT
na jedinici da biste izabrali „LED ON“
(samo MHC-M60D).
2 Pritiskajte LIGHT MODE da biste
izabrali željeni režim
osvetljenja.
Režim osvetljenja će se razlikovati
kada se aktivira Wireless Party
Chain.
Isključivanje svetala Party Light
i Speaker Light
Pritiskajte PARTY LIGHT da biste
izabrali „LED OFF“ (LED isključen).
Napomena
Ostale radnje
za mikrofon kada povezujete mikrofon
sa priključkom MIC1.
•• Zavijanje može da se pojavi kada
se koristi elektro-akustična gitara
sa efektom „O.DRIVE“. Pritiskajte
MIC/GUITAR LEVEL – na jedinici da
biste smanjili jačinu zvuka gitare.
U suprotnom, promenite na drugi
efekat gitare.
•• Pre nego što iskopčate gitaru iz sistema,
pritiskajte MIC/GUITAR LEVEL – na
jedinici da biste smanjili jačinu zvuka
gitare.
Uživanje u muzici uz
Party Light i Speaker
Light (samo MHC-M80D/
MHC-M60D)
•• Ne gledajte direktno u deo koji emituje
svetlost kada su uključene funkcije
Party Light (samo MHC-M80D)
i Speaker Light.
•• Ako je osvetljenje zvučnika bleštavo,
uključite svetla u prostoriji ili isključite
osvetljenje zvučnika.
•• Možete da uključite ili isključite funkcije
Party Light (samo MHC-M80D) i Speaker
Light kada je uključena demonstracija.
55SR
Korišćenje merača
vremena za isključivanje
Deaktiviranje dugmadi
na jedinici (Child Lock)
Sistem se automatski isključuje
nakon programiranog vremena.
Možete da deaktivirate dugmad
(osim ) na jedinici da biste sprečili
nenamerno aktiviranje, na primer
u slučaju dečije igre.
Pritiskajte SLEEP da biste izabrali
željeno vreme.
Da biste otkazali Sleep Timer
(Merač vremena za isključivanje),
pritiskajte SLEEP da biste izabrali
„OFF“ (Isključeno).
Savet
Da biste proverili preostalo vreme do
isključivanja sistema, pritisnite SLEEP.
Korišćenje opcione
opreme
1 Pritiskajte  – dok se na ekranu
ne prikaže „VOL MIN“ (Min.
jačina zvuka).
2 Povežite opcionu opremu
(stranica 19).
3 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „AUDIO IN“.
4Pokrenite reprodukciju sa
povezane opreme.
5 Pritiskajte  + da biste podesili
jačinu zvuka.
Napomena
Sistem može automatski da uđe u režim
mirovanja ako je nivo jačine zvuka na
povezanoj opremi prenizak. Prilagodite
nivo jačine zvuka na opremi.
Da biste isključili funkciju automatskog
prelaska u stanje mirovanja, pogledajte
„Postavka funkcije automatskog prelaska
u stanje mirovanja“ (stranica 56).
56SR
Držite pritisnuto dugme  na
jedinici duže od 5 sekundi.
Na ekranu će se prikazati „CHILD LOCK
ON“ (Dečija brava uključena).
Sistemom možete da upravljate samo
pomoću dugmadi na daljinskom
upravljaču.
Da biste isključili funkciju Child
Lock, držite pritisnuto dugme  na
jedinici duže od 5 sekundi dok se na
ekranu ne prikaže „CHILD LOCK OFF“
(Dečija brava isključena).
Napomena
•• Funkcija Child Lock automatski će
se isključiti kada iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Funkcija Child Lock ne može da se
aktivira kada otvorite ležište za disk.
Postavka funkcije
automatskog prelaska
u stanje mirovanja
Sistem automatski ulazi u režim
mirovanja za otprilike 15 minuta ako
ne preduzmete nijednu radnju ili ako
se ne emituje audio-signal.
Funkcija automatskog
ulaska u stanje mirovanja je
podrazumevano uključena.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritiskajte / da biste izabrali
„AutoSTBY“, a zatim pritisnite
.
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
„ON“ (Uključeno) ili „OFF“
(Isključeno), a zatim pritisnite .
Da biste izašli iz menija sa opcijama,
pritisnite OPTIONS.
Napomena
•• „AutoSTBY“ (Automatski režim mirovanja)
trepće na ekranu oko 2 minuta pre nego
što sistem pređe u režim mirovanja.
•• Funkcija automatskog ulaska u
stanje mirovanja ne radi u sledećim
slučajevima:
—— u toku rada funkcije tjunera.
—— kada se aktivira merač vremena za
isključivanje.
—— kada se poveže mikrofon ili gitara.
—— kada sistem postane Party Guest
tokom sesije Wireless Party Chain.
Ažuriranje softvera
Za korisnike u Južnoj Americi:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za korisnike u Evropi i Rusiji:
<http://www.sony.eu/support>
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Rešavanje problema
Ako naiđete na problem u
radu sistema, pronađite ga u
dolenavedenoj listi za proveru pri
rešavanju problema i preduzmite
radnju za otklanjanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Imajte u vidu da ako osoblje u servisu
promeni neke delove u toku popravke,
ti delovi mogu da budu zadržani.
Ako na ekranu trepću
„PROTECTX“ (X je broj)
i „CHECK MANUAL“
Odmah iskopčajte kabl za
napajanje i proverite sledeće stavke.
•• Da li koristite samo isporučene
zvučnike?
•• Da li nešto blokira ventilacione
otvore na jedinici?
Nakon što proverite i ustanovite
da nema problema, ponovo
povežite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
uključite sistem. Ako se problem
ponavlja, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Opšte
Uređaj neće da se uključi.
•• Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Dodatne informacije
Softver ovog sistema može biti
ažuriran u budućnosti.
Unapred instalirani softver
sistema možete da ažurirate
sa veb-lokacija ispod.
Pratite postupak u nastavku da biste
ažurirali softver.
Dodatne informacije
Sistem je ušao u režim mirovanja.
•• Ovo nije kvar. Sistem automatski
prelazi u režim mirovanja ako
se tokom približno 15 minuta
ne obavi nijedna radnja ili
nema emitovanja audio signala
(stranica 56).
57SR
Nema zvuka.
•• Podesite jačinu zvuka.
•• Proverite vezu zvučnika
(stranica 19).
•• Proverite kako je povezana
opciona oprema, ako je ima
(stranica 18).
•• Uključite povezanu opremu.
•• Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, zatim
ga ponovo priključite i uključite
sistem.
Nema slike/zvuka kada je veza
uspostavljena preko HDMI OUT
(TV) ARC priključka.
•• Promenite podešavanje u
[HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Problem je možda rešen.
•• Oprema priključena u HDMI
OUT (TV) ARC priključak nije
usklađena sa formatom audio
signala. U ovom slučaju, postavite
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)]
na [PCM] (stranica 35).
•• Pokušajte sledeće:
—Isključite
—
sistem, a zatim ga
ponovo uključite.
—Isključite
—
povezanu opremu,
a zatim je ponovo uključite.
—Isključite
—
HDMI kabl, a zatim
ga ponovo uključite.
Nema zvuka iz mikrofona.
•• Podesite nivo jačine zvuka
mikrofona.
•• Uverite se da je mikrofon ispravno
povezan u MIC1 ili MIC2/GUITAR
priključak na jedinici.
•• Uverite se da je mikrofon uključen.
58SR
Adapter za mikrofon
(ne isporučuje se) ne može
da se ukloni.
•• Koristite alatku kao što su klešta
da biste iskopčali adapter za
mikrofon iz MIC1 ili MIC2/GUITAR
priključka na jedinici.
Na sistemu se ne čuje TV zvuk.
Na ekranu se prikazuju „CODE 01“
i „SGNL ERR“.
•• Ovaj sistem podržava samo
2-kanalne linearne PCM formate.
Proverite podešavanje audioizlaza na televizoru. Ako je izabran
automatski režim, promenite ga
u režim PCM izlaza.
•• Proverite da li je izlaz za zvučnike
na televizoru podešen za
korišćenje spoljnih zvučnika.
Čuju se jake smetnje ili šum.
•• Pomerite sistem dalje od izvora
šuma.
•• Povežite sistem na drugu zidnu
utičnicu.
•• Instalirajte filter za šum
(ne isporučuje se) na kabl za
napajanje naizmeničnom strujom.
•• Isključite okolnu električnu
opremu.
•• Buka koju stvaraju ventilatori
sistema mogu da se čuju kada se
sistem uključi. Ovo nije kvar.
•• Udaljite jedinicu od neonskih
znakova ili fluorescentnog svetla.
Daljinski upravljač ne radi.
•• Uklonite prepreke između
daljinskog upravljača i jedinice.
•• Približite daljinski upravljač
jedinici.
•• Uperite daljinski upravljač prema
senzoru na jedinici.
•• Zamenite baterije
(R03/veličine AAA).
•• Udaljite jedinicu od
fluorescentnog svetla.
Dolazi do mikrofonije.
•• Smanjite jačinu zvuka.
•• Udaljite mikrofon i gitaru od
sistema ili promenite smer
mikrofona.
Opstaje nepravilan prikaz boja na
TV ekranu.
•• Odmah isključite TV, a zatim
ga ponovo uključite nakon
15 do 30 minuta. Ako se boje još
uvek prikazuju nepravilno,
udaljite sistem od televizora.
Kada pritisnete bilo koje dugme na
jedinici, prikazuje se „CHILD LOCK“
(Dečija brava).
•• Isključite funkciju Child Lock
(stranica 56).
Čuće se zvuk klika kada se sistem
uključi.
•• Ovo je zvuk rada uređaja i javlja se
kada npr. uključujete ili isključujete
sistem. Ovo nije kvar.
Zvučnici
Zvuk se čuje samo sa jednog
kanala ili je jačina zvuka sa levog
i desnog kanala neujednačena.
•• Postavite zvučnike što simetričnije.
•• Proverite da li su zvučnici dobro i
pravilno povezani.
•• Izvor reprodukcije je monauralni.
Disk plejer
Ležište za disk se ne otvara, a na
ekranu se prikazuje „LOCKED“
(Zaključano).
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu.
Ležište za disk se ne zatvara.
•• Umetnite disk pravilno.
Disk se ne izbacuje.
•• Ne možete da izbacite disk dok
je sinhronizovani prenos ili REC1
prenos u toku. Pritisnite  da biste
otkazali prenos, a zatim pritisnite 
na jedinici da biste izbacili disk.
•• Obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Obrišite disk (stranica 67).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Umetnite disk koji ovaj sistem može
da reprodukuje (stranica 8).
•• Uklonite disk i obrišite vlagu
sa diska, zatim ostavite sistem
uključen nekoliko sati dok vlaga
ne ispari.
•• Oznaka za region na DVD VIDEO
disku ne poklapa se sa sistemom.
Dodatne informacije
Zvuk gubi stereo efekat tokom
reprodukcije.
•• Isključite Vocal Fader
(stranica 53).
•• Uverite se da je sistem pravilno
povezan.
•• Proverite vezu zvučnika
(stranica 18).
Ne čuje se zvuk iz određenog
zvučnika.
•• Proverite da li je zvučnik dobro
i pravilno povezan.
Zvuk je isprekidan.
•• Obrišite disk (stranica 67).
•• Ponovo umetnite disk.
•• Pomerite jedinicu na mesto
na kojem nema vibracija.
•• Udaljite zvučnike od jedinice.
Kada slušate numeru sa visoko
pojačanim basovima, vibracija
zvučnika može da dovede do
preskakanja zvuka.
59SR
Reprodukcija ne počinje od prve
numere.
•• Podesite režim reprodukcije u
normalnu reprodukciju (stranica 29).
•• Izabrali ste funkciju za nastavak
reprodukcije. Dvaput pritisnite .
Zatim pritisnite  da biste
pokrenuli reprodukciju.
Ne možete da obavite neke
funkcije kao što je Stop (Zaustavi),
Lock Search (Brzo nalaženje mesta
u toku brzog premotavanja
unapred ili unazad), Slow-motion
Play (Usporena reprodukcija),
Repeat Play (Ponovljena
reprodukcija) ili Shuffle Play
(Nasumična reprodukcija).
•• U zavisnosti od diska, možda
nećete moći da obavljate neke
od navedenih radnji. Pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste
dobili uz disk.
Nije moguće reprodukovati DATA
CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 ili Xvid).
•• Podaci nisu uskladišteni u
podržanom formatu.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
Znakovi u nazivu fascikle, nazivu
numere, nazivu datoteke i ID3
oznaci ne prikazuju se pravilno.
•• Oznaka ID3 nije verzije 1 (1.0/1.1) ili
verzije 2 (2.2/2.3).
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj
60SR
Pri prenosu sadržaja dolazi do greške.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim
USB uređajima (stranica 11).
•• USB uređaj nije pravilno
formatiran. Pogledajte uputstva
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da ga formatirate.
•• Isključite sistem i uklonite USB
uređaj. Ako USB uređaj ima
prekidač za napajanje, isključite
USB uređaj i uključite ga ponovo
nakon što ga uklonite iz sistema.
Zatim ponovo obavite prenos.
•• Ako radnje prenosa i brisanja
ponavljate više puta, struktura
datoteka na USB uređaju će
postati fragmentirana. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
•• USB uređaj je iskopčan ili je
napajanje isključeno u toku
prenosa. Izbrišite delimično
prenetu datoteku i ponovo
obavite prenos. Ako problem nije
otklonjen, USB uređaj je možda
pokvaren. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
Audio-datoteke ili fascikle na USB
uređaju nije moguće izbrisati.
•• Proverite da li je USB uređaj
zaštićen od upisivanja.
•• USB uređaj je iskopčan ili je
napajanje isključeno u toku
brisanja. Izbrišite delimično
izbrisanu datoteku. Ako problem
nije otklonjen, USB uređaj je
možda pokvaren. Pogledajte
uputstvo za upotrebu USB uređaja
o tome kako da rešite taj problem.
Nema zvuka.
•• USB uređaj nije pravilno povezan.
Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem i proverite da li se „USB“
prikazuje na ekranu.
Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili
izobličen.
•• Koristite nepodržani USB uređaj.
Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim USB
uređajima (stranica 11).
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Muzički podaci sadrže šumove ili
je zvuk izobličen. Do pojave šuma
je možda došlo prilikom postupka
prenosa. Izbrišite datoteku, a
zatim pokušajte sa prenosom
ponovo.
•• Brzina protoka bitova koja je
korišćena pri kodiranju audiodatoteke je bila mala. Pošaljite
audio-datoteku sa većom brzinom
protoka bitova na USB uređaj.
Na ekranu se prikazuje „NO FILE“
(Nema datoteke).
•• Sistem je prešao u režim za
ažuriranje softvera, pa je sva
dugmad (osim ) deaktivirana.
Pritisnite  na jedinici da biste
otkazali ažuriranje softvera.
Greške na displeju.
•• Podaci uskladišteni na USB
uređaju su možda oštećeni,
obavite prenos ponovo.
•• Ovaj sistem može da prikaže
sledeće kodove znakova:
—Velika
—
slova (od A do Z)
—Brojeve
—
(od 0 do 9)
—Simbole
—
(< > * +, [ ] \ _)
Ostali znakovi se prikazuju kao „_“.
USB uređaj nije prepoznat.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim
USB uređajima (stranica 11).
•• USB uređaj ne funkcioniše
ispravno. Pogledajte uputstvo
za upotrebu USB uređaja o tome
kako da rešite taj problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
•• Isključite sistem i ponovo povežite
USB uređaj, a zatim uključite
sistem.
•• Na Web lokaciji proverite
informacije o kompatibilnim
USB uređajima (stranica 11).
Dodatne informacije
Poruka „READING“ se prikazuje
tokom dužeg vremena ili je
potrebno mnogo vremena pre
nego što reprodukcija započne.
•• Postupak učitavanja može
potrajati duže u sledećim
slučajevima.
—Na
— USB uređaju ima
mnogo fascikli ili datoteka
(stranica 10).
—Struktura
—
datoteka je veoma
složena.
—Memorija
—
je velikog kapaciteta.
—Interna
—
memorija je
fragmentirana.
Na ekranu se prikazuje „OVER
CURRENT“ (Prekomerna struja).
•• Došlo je do problema sa nivoom
električne struje na
(USB) ulazu.
Isključite sistem i uklonite USB
uređaj iz ulaza. Uverite se da ne
postoji problem sa USB uređajem.
Ako se na displeju i dalje prikazuju
iste poruke, kontaktirajte najbližeg
Sony prodavca.
Reprodukcija ne započinje od prve
datoteke.
•• Podesite režim reprodukcije
u normalnu reprodukciju
(stranica 29).
61SR
Nije moguća reprodukcija
datoteka.
•• Uverite se da ste pre reprodukcije
izabrali pravilan režim za medije.
•• Nisu podržani USB uređaji
formatirani sistemima datoteka
koje nisu FAT16 ili FAT32.*
•• Ako koristite USB uređaj koji je
podeljen na particije, moguće
je reprodukovati samo audiodatoteke na prvoj particiji.
* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve ove FAT sisteme datoteka. Detaljne
informacije potražite u uputstvu
za upotrebu svakog USB uređaja ili
kontaktirajte proizvođača.
Slika
Nema slike.
•• Proverite da li je sistem dobro
povezan.
•• Ako je HDMI kabl oštećen,
zamenite ga novim.
•• Vodite računa da jedinicu
povežete sa ulaznim HDMI
priključkom na televizoru
(stranica 22).
•• Uverite se da ste uključili TV i da
njime rukujete pravilno.
•• Pobrinite se da izaberete ulaz u
skladu sa vezom na televizoru
kako biste mogli da prikažete slike
sa sistema.
•• (Osim za modele za Južnu
Ameriku, Evropu i Rusiju) Uverite
se da ste sistem boja podesili
pravilno, u skladu sa sistemom
boja na televizoru.
Pojavljuju se smetnje u slici.
•• Obrišite disk (stranica 67).
•• (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Kada reprodukujete
VIDEO CD snimljen u sistemu boja
različitom od onog koji ste podesili
na sistemu, slika može da bude
izobličena (stranica 24, 34).
62SR
•• (Osim za modele za Južnu Ameriku,
Evropu i Rusiju) Podesite sistem
boja tako da se podudara sa
televizorom (stranica 24, 34).
Ne možete da izaberete odnos
širine i visine na TV ekranu.
•• Odnos širine i visine je fiksiran
na DVD VIDEO disku i u video
datoteci.
•• U zavisnosti od televizora, možda
nećete moći da promenite odnos
širine i visine.
Nije moguće promeniti jezik
zvučnog zapisa.
•• Višejezične numere nisu snimljene
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
jezika za zvučni zapis.
Nije moguće promeniti jezik titlova.
•• Višejezični titlovi nisu snimljeni na
DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
titlova.
Titlovi ne mogu da se isključe.
•• DVD zabranjuje isključivanje
titlova.
Uglove kamere nije moguće
promeniti.
•• Više uglova kamere nije snimljeno
na DVD VIDEO koji se reprodukuje.
•• DVD VIDEO zabranjuje promenu
uglova.
Tjuner*
Čuje se jako brujanje ili šum ili
stanice ne mogu da se primaju.
•• Povežite antenu pravilno.
•• Promenite lokaciju antene i
njenu orijentaciju da biste
dobili dobar prijem.
•• Isključite obližnju električnu
opremu.
* Radio-prijem možda neće biti moguć
u zavisnosti od uslova radio-talasa ili
gustine naselja u vašem području.
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje nije moguće.
•• Približite BLUETOOTH uređaj
sistemu.
•• Uparivanje možda neće biti
moguće ako se blizu sistema
nalaze drugi BLUETOOTH uređaji.
U tom slučaju, isključite druge
BLUETOOTH uređaje.
•• Obavezno unesite pravilnu šifru
kada birate naziv sistema (ovaj
sistem) na BLUETOOTH uređaju.
BLUETOOTH uređaj ne može
da detektuje sistem ili se na
ekranu prikazuje „BT OFF“
(Bluetooth isključen).
•• Podesite BLUETOOTH signal na
„BT ON“ (Bluetooth uključen)
(stranica 44).
Zvuk je isprekidan ili se menja ili je
veza prekinuta.
•• Sistem i BLUETOOTH uređaj su
previše udaljeni jedan od drugog.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite je na drugo mesto.
Zvuk sa BLUETOOTH uređaja
se ne čuje na sistemu.
•• Prvo povećajte jačinu zvuka
na BLUETOOTH uređaju,
a zatim podesite jačinu zvuka
pomoću  +/–.
Čuje se jako brujanje, šum ili
izobličen zvuk.
•• Ako između sistema i BLUETOOTH
uređaja postoje prepreke, uklonite
ih ili ih zaobiđite.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
koja emituje elektromagnetno
zračenje, poput uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, drugi
BLUETOOTH uređaj ili mikrotalasna
rerna, pomerite je na drugo mesto.
•• Smanjite jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Control for HDMI
(„BRAVIA“ Sync)
Sistem se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
•• Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP, a zatim
postavite [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] na [ON]
(stranica 35). TV mora da
podržava funkciju Control for
HDMI (stranica 49). Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Proverite postavke zvučnika na
televizoru. Sistem se aktivno
sinhronizuje sa postavkama
zvučnika na televizoru. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
Dodatne informacije
Povezivanje nije moguće.
•• BLUETOOTH uređaj koji ste
pokušali da povežete ne podržava
A2DP profil i ne može da se
poveže sa sistemom.
•• Omogućite BLUETOOTH funkciju
BLUETOOTH uređaja.
•• Uspostavite vezu sa BLUETOOTH
uređaja.
•• Informacije o registraciji
uparivanja su izbrisane. Ponovo
obavite uparivanje.
•• Ako se u blizini nalazi oprema
63SR
•• Ako je prethodni put zvuk
emitovan sa zvučnika televizora,
sistem se ne uključuje čak i kada je
TV uključen.
Sistem se isključuje kada
sključite TV.
•• Proverite postavku [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 36). Kada je
[STANDBY LINKED TO TV] podešeno
na [ON], sistem se automatski
isključuje kada isključite TV bez
obzira na ulaz.
Sistem se ne isključuje čak ni kada
se TV isključi.
•• Proverite postavku [HDMI SETUP]
– [STANDBY LINKED TO TV]
(stranica 36).
Da biste automatski isključili
sistem bez obzira na ulaz
kada isključite TV, podesite
[STANDBY LINKED TO TV] na [ON].
TV mora da podržava funkciju
Control for HDMI (stranica 49).
Za detalje pogledajte uputstvo
za upotrebu televizora.
64SR
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
•• Proverite tip i vezu HDMI kabla
ili audio kabla koji je povezan
sa sistemom i televizorom
(stranica 22).
•• Ako je TV kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel
(Povratni audio kanal), uverite
se da je sistem povezan sa
ARC kompatibilnim HDMI
IN priključkom na televizoru
(stranica 22). Ako se zvuk
i dalje ne emituje ili ako se
prekida, povežite audio kabl (ne
isporučuje se), držite pritisnuto
dugme SHIFT i pritisnite SETUP,
a zatim podesite [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] na
[OFF] (stranica 36).
•• Ako TV nije kompatibilan sa
funkcijom Audio Return Channel,
zvuk sa televizora se neće
emitovati na sistemu, čak ni ako
je sistem povezan sa HDMI IN
priključkom na televizoru. Za
emitovanje zvuka sa televizora
na sistemu, povežite audio kabl
(ne isporučuje se) (stranica 23).
•• Promenite funkciju sistema
na „TV“ (stranica 23).
•• Povećajte jačinu zvuka sistema.
•• U zavisnosti od redosleda po
kojem ste povezali TV i sistem,
zvuk sistema može da bude
isključen, a „ “ (isključivanje
zvuka) počinje da svetli na ekranu
jedinice. Ako se to desi, prvo
uključite TV, a zatim sistem.
•• Podesite podešavanja zvučnika na
televizoru (BRAVIA) za audio-sistem.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora za više informacija o
njegovom podešavanju.
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
•• Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
•• Promenite izlaz zvučnika na
televizoru na TV zvučnik ili
audio-sistem.
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
•• Proverite vezu sa sistemom
(stranica 17).
•• Aktivirajte funkciju Control for
HDMI na televizoru. Za detalje
pogledajte uputstvo za upotrebu
televizora.
•• Sačekajte malo, a zatim pokušajte
ponovo. Ako iskopčate sistem,
biće potrebno neko vreme pre
nego što radnje budu izvodljive.
Sačekajte 15 sekundi ili duže,
a zatim pokušajte ponovo.
•• Uverite se da TV povezan sa
sistemom podržava funkciju
Control for HDMI.
•• Tip i broj uređaja kojima se može
upravljati funkcijom Control for
HDMI je ograničen standardom
HDMI CEC na sledeći način:
—Uređaji
—
za snimanje (Blu-ray Disc
rikorder, DVD rikorder itd.):
do 3 uređaja
—Uređaji
—
za reprodukciju
(Blu-ray Disc plejer, DVD plejer itd.):
do 3 uređaja (ovaj sistem koristi
jedan od njih)
—Uređaji
—
vezani za tjuner:
do 4 uređaja
——Audio-sistem (risiver/slušalice):
do 1 uređaj (koji koristi ovaj sistem)
Wireless Party Chain
BLUETOOTH uređaj ne može
da se poveže sa sistemom tokom
funkcije Wireless Party Chain.
•• Nakon što povežete sve sisteme,
obavite uparivanje i povezivanje
između BLUETOOTH uređaja
i sistema Party Host.
Vraćanje sistema u početno stanje
1 Isključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
ga ponovo priključite.
2 Pritisnite  da biste uključili sistem.
3 Držite pritisnutu dugmad VOCAL
FADER i MIC ECHO oko 3 sekunde.
Na ekranu će se prikazati „RESET“
(Poništi).
Kada se vraćanje sistema u početno
stanje dovrši, sistem se automatski
ponovo pokreće. Pritisnite  da biste
uključili sistem.
Sve informacije o BLUETOOTH
uparivanju i postavke koje
Vraćanje postavki menija
za podešavanje
na podrazumevane vrednosti
Postavke menija
za podešavanje (osim podešavanja
[PARENTAL CONTROL]) možete da
vratite na podrazumevane vrednosti.
1 Držite pritisnuto dugme SHIFT
i pritisnite SETUP.
Na TV ekranu će se pojaviti meni
za podešavanje.
2 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[SYSTEM SETUP], a zatim
pritisnite .
3 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[RESET], a zatim pritisnite .
4 Pritiskajte
/ da biste izabrali
[YES], a zatim pritisnite .
Potrebno je nekoliko sekundi
da se radnja dovrši. Nemojte da
pritiskate  tokom vraćanja sistema
u početno stanje.
Dodatne informacije
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na fabrička
podrazumevana podešavanja.
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
je konfigurisao korisnik, kao što
su memorisane radio stanice, vratiće
se na fabričke podrazumevane
postavke (osim nekih postavki
u meniju za podešavanje).
Da biste poništili sve postavke menija
za podešavanje, pogledajte „Vraćanje
postavki menija za podešavanje
na podrazumevane vrednosti“
(stranica 65).
Funkcija samodijagnostike
Slova/brojevi prikazuju se na TV
ekranu ili ekranu
Kada je funkcija samodijagnostike
aktivirana da bi se sprečio kvar sistema,
prikazuje se servisni broj. Servisni broj
sastoji se od slova i brojeva
(npr. C 13 50). U sledećoj tabeli
potražite uzrok i rešenje.
65SR
Prva tri znaka Uzrok i radnja
servisnog
za otklanjanje problema
broja
C 13
Ovaj disk je prljav.
•• Očistite disk mekom
tkaninom (stranica 67).
C 31
Disk nije pravilno
umetnut.
•• Isključite sistem, a zatim
ga ponovo uključite.
Zatim ponovo umetnite
disk ispravno.
E XX
(XX je broj)
Da bi se sprečio kvar,
sistem je pokrenuo
funkciju
samodijagnostike.
•• Obratite se najbližem
Sony prodavcu
ili lokalnom ovlašćenom
Sony servisu i dajte
im 5-cifreni servisni broj.
Primer: E 61 10
Poruke
Jedna od sledećih poruka
će se možda prikazivati ili treptati
na ekranu tokom rada.
CANNOT PLAY
•• Umetnut je disk koji nije moguće
reprodukovati.
•• Umetnut je DVD VIDEO
sa nepodržanom oznakom
za region.
CODE 01/SGNL ERR
Nepodržani audio signal se prima
sa HDMI IN (ARC) priključka
povezanog televizora (stranica 22).
DATA ERROR
•• Datoteka je kreirana
u nepodržanom formatu.
•• Tipovi datoteke ne odgovaraju
formatu datoteke.
DEVICE ERROR
USB uređaj nije mogao da bude
prepoznat ili je povezan
nepoznat uređaj.
DEVICE FULL
Memorija USB uređaja je puna.
ERASE ERROR
Brisanje audio-datoteka ili fascikli
na USB uređaju nije uspelo.
FATAL ERROR
USB uređaj je uklonjen u toku prenosa
ili brisanja i možda je oštećen.
FOLDER FULL
Ne možete da obavite prenos
na USB uređaj jer je broj fascikli
dostigao maksimum.
NoDEVICE
Nijedan USB uređaj nije priključen
ili je priključen nepodržani uređaj.
NO DISC
U jedinci nema diska.
NO MUSIC
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane audio-datoteke.
NO VIDEO
Izvor reprodukcije ne sadrži
podržane video datoteke.
NOT USE
Pokušali ste da obavite određenu
radnju u uslovima kada je njeno
obavljanje zabranjeno.
NO SUPPORT
Povezan je nepodržani USB uređaj ili je
USB uređaj povezan kroz USB čvorište.
OVER CURRENT
Otkrivena je prekomerna struja sa
(USB) ulaza.
PROTECT
USB uređaj je zaštićen od upisivanja.
66SR
PUSH STOP
Pokušali ste da obavite radnju koja
može da bude obavljena samo kada
je reprodukcija zaustavljena.
READING
Sistem čita informacije sa diska ili USB
uređaja. Neke radnje nisu dostupne.
REC ERROR
Prenos nije započeo, zaustavljen
je pre završetka ili nije mogao
da bude obavljen iz drugog razloga.
TRACK FULL
Ne možete da obavljate prenos
na USB uređaj jer je broj datoteka
dostigao maksimum.
Mere opreza
Kada nosite jedinicu
Da biste izbegli oštećivanje
mehanizma diska, postupite na
sledeći način pre prenošenja jedinice.
1 Pritisnite  da biste uključili sistem.
2 Pritiskajte FUNCTION da biste
izabrali „DVD/CD“.
3 Izvadite disk.
Pritisnite  da biste otvorili i zatvorili
ležište za disk.
Sačekajte da se na ekranu prikaže
„NO DISC“ (Nema diska).
4 Pritisnite  da biste isključili sistem.
5 Iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
čišćenje od centra ka ivici.
•• Ne čistite diskove rastvaračima poput
benzina, razređivača ili komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje
ili antistatičkim sprejevima za
gramofonske ploče.
•• Ne izlažite diskove direktnom
sunčevom svetlu ili izvorima toplote
poput otvora za dovod toplog vazduha
niti ih ostavljajte u automobilu koji je
parkiran na direktnom sunčevom svetlu.
Bezbednost
•• Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom iz zidne utičnice ako uređaj
nećete koristiti u dužem periodu. Kada
iskopčavate kabl, uvek ga držite za utikač.
Nikada ne povlačite sam kabl.
•• Ako u sistem dospe neki predmet
ili tečnost, isključite sistem iz mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
•• Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo kod
ovlašćenog servisera.
Rukovanje sistemom
Ovaj sistem nije otporan na prskanje
ili vodu. Pobrinite se da ne prskate vodu
po sistemu niti da ga čistite vodom.
Postavljanje
•• Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj
ili na lokacije koje su izuzetno tople,
hladne, prašnjave, prljave
ili vlažne, odnosno ako mu nedostaje
odgovarajuća ventilacija ili je izložen
vibraciji, direktnom sunčevom svetlu
ili sjajnom svetlu.
•• Budite pažljivi prilikom postavljanja
jedinice ili zvučnika na posebno
tretirane površine (na primer,
voskovane, lakirane, polirane) jer može
doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
Dodatne informacije
Koristite tastere na jedinici da biste
obavili ovu radnju.
Napomene o diskovima
•• Pre reprodukcije, očistite disk krpom za
67SR
•• Ako sistem direktno unesete iz
hladnog u toplo mesto ili ga postavite
u prostoriju sa dosta vlage, može doći
do kondenzacije vlage na sočivu unutar
uređaja, što može dovesti do kvara.
U tom slučaju, izvadite disk i ostavite
sistem uključenim oko jednog sata dok
vlaga ne ispari.
Zagrevanje
•• Zagrevanje jedinice tokom rada je
normalno i ne predstavlja razlog za brigu.
•• Ne dodirujte kućište ako je sistem bio
neprekidno korišćen na visokoj jačini
zvuka, jer kućište može da postane vrelo.
•• Ne zaklanjajte ventilacione otvore.
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika nije magnetno oklopljen, pa
slika na obližnjim TV prijemnicima može da
postane magnetno izobličena. U tom slučaju
isključite TV, sačekajte od 15 do 30 minuta,
a zatim ga ponovo uključite. Ako nema
poboljšanja, udaljite zvučnike od TV-a.
VAŽNA NAPOMENA
Pažnja: Ako se statična slika ili meni
sistema prikazuju na TV ekranu u
dužem periodu preko ovog sistema,
rizikujete trajno oštećenje TV ekrana.
Na taj problem su posebno osetljivi
projekcioni televizori.
Čišćenje kućišta
Ovaj sistem čistite mekanom krpom
koja je nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvarač poput razređivača,
benzina ili alkohola.
BLUETOOTH komunikacija
•• BLUETOOTH uređaje bi trebalo
da koristite na udaljenosti do 10 metara
i između njih ne bi trebalo da se nalaze
prepreke. Opseg efikasne komunikacije
može da postane kraći pod
sledećim uslovima.
68SR
—— Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
—— Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN.
—— U blizini uključene mikrotalasne rerne.
—— Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
se generišu elektromagnetni talasi
•• BLUETOOTH uređaji i oprema
za bežični LAN (IEEE802.11 b/g/n)
koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz).
Kada BLUETOOTH uređaj koristite
blizu uređaja sa funkcijom za bežični
LAN, može doći do elektromagnetnih
smetnji. To može da dovede do nižih
brzina prenosa podataka, šuma ili
nemogućnosti povezivanja. Ako se to
dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
—— Koristite ovaj sistem na udaljenosti
od najmanje 10 metara od opreme
za bežični LAN.
—— Isključite napajanje opreme za
bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj
koristite u opsegu od 10 metara.
—— Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže jedan drugom.
•• Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući da
ove smetnje mogu da dovedu do kvara,
uvek isključite napajanje na sistemu
i BLUETOOTH uređaju na sledećim
lokacijama:
—— U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
pumpi i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
—— U blizini automatskih vrata
ili požarnih alarma.
•• Ovaj sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su usklađene sa
BLUETOOTH specifikacijama kako bi
se osigurale veze tokom komunikacije
putem BLUETOOTH tehnologije.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja, sadržaja i drugih
faktora, pa uvek budite na oprezu
kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
•• Kompanija Sony neće biti odgovorna
u slučaju štete ili drugog gubitka koji
nastane usled otkrivenih informacija
korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
•• Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju
sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju
isti profil kao ovaj sistem.
•• BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da
ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju
da budu sertifikovani. Međutim, čak
i kada uređaj ispunjava BLUETOOTH
specifikaciju, u nekim slučajevima
karakteristike ili specifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da
onemoguće povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
•• Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti od
BLUETOOTH uređaja koji je povezan
sa sistemom, okruženja u kojem se odvija
komunikacija ili uslova u okruženju.
Specifikacije
AUDIO IN (TV) L/R:
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
TV (ARC):
Podržani audio-signal:
2-kanalni linearni PCM
MIC1:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma
MIC2/GUITAR:
Osetljivost 1 mV, impedansa
10 kilooma (Kada je režim gitare
isključen.)
Osetljivost 200 mV, impedansa
250 kilooma
(Kada je režim gitare uključen.)
HDMI OUT (TV) ARC:
Podržani audio-signal: 2-kanalni
linearni PCM (do 48 kHz),
Dolby Digital
HDMI odeljak
Priključak:
Tip A (19-pinski)
Odeljak plejera diskova
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio
i video sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: manja od 44,6 μW
* Ova snaga je izmerena na
udaljenosti od 200 mm od
površine sočiva na glavi lasera
sa otvorom blende od 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz
Format sistema boja za video:
Model za Južnu Ameriku:
NTSC
Ostali modeli:
NTSC i PAL
Odeljak za USB
Podržani USB uređaji:
Klasa uređaja za masovno
skladištenje
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
Type A
Dodatne informacije
Ulazi
Izlazi
Odeljak FM tjunera
FM stereo, FM superheterodinski tjuner
Antena:
FM žičana antena
Frekventni opseg:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
69SR
BLUETOOTH odeljak
Podržani audio-formati
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH standardna verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa snage 2
Maksimalna izlazna snaga:
< 9,5 dBm
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost od približno 10 m*1
Maksimalan broj uređaja koje
je moguće registrovati
8 uređaja
Maksimalni broj istovremenih veza
(u više tačaka):
3 uređaja
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS
(Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Podržana brzina protoka bitova
i frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)
*1 Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što
su prepreke između uređaja,
magnetnog polja oko mikrotalasne
pećnice, statičkog elektriciteta,
osetljivosti prijema, performansi
antene, operativnog sistema,
softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
70SR
Podržani video formati
Xvid:
Video kodek: Xvid video
Brzina protoka bitova: 4,854 Mb/s
(MAX)
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Južnu Ameriku)
Audio-kodek: MP3
MPEG4:
Format datoteke: MP4 format
datoteke
Video kodek: MPEG4 Simple
Profile (AVC nije kompatibilan.)
Brzina protoka bitova: 4 Mb/s
Rezolucija/brzina kadrova:
720×480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (osim za model
za Južnu Ameriku)
Audio-kodek: AAC-LC
(HE-AAC nije kompatibilan.)
DRM: Nije kompatibilan
Sistem zvučnika
SS-WM80D
Sistem zvučnika:
Jednosistemski, Bass Reflex
Jedinica zvučnika:
Subwoofer: 250 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
3 oma
Dimenzije (š/v/d) (približne):
340 mm × 405 mm × 315 mm
Masa (približno):
8,5 kg
SS-M80D
Sistem zvučnika:
Trosistemski, Bass Reflex
Jedinica zvučnika:
Mid: 80 mm, sa kupolom
Visokotonci 50 mm, sa kupolom
Niskotonci: 200 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
Srednjetonac/Visokotonac: 8 oma
Niskotonci: 3 oma
Dimenzije (š/v/d) (približne):
285 mm × 405 mm × 350 mm
Masa (približno):
7,4 kg
SS-M60D
SS-M40D
Sistem zvučnika:
Dvosistemski, Bass Reflex
Jedinica zvučnika:
Visokotonci 50 mm, sa kupolom
Niskotonci: 200 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
6 oma
Dimenzije (š/v/d) (približne):
255 mm × 405 mm × 220 mm
Masa (približno):
5,1 kg
Zahtevi za napajanje:
Naizmenična struja 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Potrošnja energije:
MHC-M80D: 390 W
MHC-M60D: 290 W
MHC-M40D: 120 W
Potrošnja energije
(u režimu štednje energije):
0,5 W (Kada je „BT STBY“
podešeno na „OFF“, a
[CONTROL FOR HDMI] je
podešeno na [OFF].)
2 W* (Kada je „BT STBY“ podešeno
na „ON“, a [CONTROL FOR HDMI]
je podešeno na [ON].)
Dimenzije (š/v/d)
(bez zvučnika) (približne):
335 mm × 172 mm × 310 mm
Masa (bez zvučnika) (približna):
HCD-M80D: 4,0 kg
HCD-M60D: 3,8 kg
HCD-M40D: 2,9 kg
Radna temperatura:
5 °C do 35 °C
* Potrošnja energije sistema biće
manja od 0,5 W kada HDMI veza nije
uspostavljena, a „BT STBY“ (Režim
mirovanja za Bluetooth) je podešeno
na „OFF“ (Isključeno).
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
Dodatne informacije
Sistem zvučnika:
Trosistemski, Bass Reflex
Jedinica zvučnika:
Mid: 80 mm, sa kupolom
Visokotonci 50 mm, sa kupolom
Niskotonci: 200 mm, sa kupolom
Nominalna impedansa:
Srednjetonac/Visokotonac: 8 oma
Niskotonci: 3 oma
Dimenzije (š/v/d) (približne):
285 mm × 405 mm × 310 mm
Masa (približno):
7,2 kg
Opšte
71SR
Lista sa šiframa jezika
Nazivi jezika su u skladu sa standardom ISO 639:1988 (E/F).
72SR
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
Šifra Jezik
1027
Afarski
1186
Škotski gelski
1350
Malajalam
1513
Sisvati
1028
Abhaski
1194
Galicijski
1352
Mongolski
1514
Sesoto
1032
Afrikans
1196
Gvarani
1353
Moldavski
1515
Sundanski
1039
Amharski
1203
Gudžarati
1356
Marati
1516
Švedski
1044
Arapski
1209
Hausa
1357
Malajski
1517
Svahili
1045
Asamski
1217
Hindi
1358
Malteški
1521
Tamilski
1051
Ajmara
1226
Hrvatski
1363
Burmanski
1525
Telugu
1052
Azerbejdžanski
1229
Mađarski
1365
Nauru
1527
Tadžički
1053
Baškirski
1233
Jermenski
1369
Nepalski
1528
Tajski
1057
Beloruski
1235
Interlingva
1376
Holandski
1529
Tigrinja
1059
Bugarski
1239
Interlingva
1379
Norveški
1531
Turkmenski
1060
Biharski
1245
Inupiak
1393
Oksitanski
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonežanski
1403
(Afan) oromski
1534
Secana
1066
Bengalski;
bangla
1253
Islandski
1408
Orijski
1535
Tonga
1067
Tibetanski
1254
Italijanski
1417
Pandžapski
1538
Turski
1070
Bretonski
1257
Hebrejski
1428
Poljski
1539
Conga
1079
Katalonski
1261
Japanski
1435
Pašto; Pušto
1540
Tatarski
1093
Korzikanski
1269
Jidiš
1436
Portugalski
1543
Tvi
Ukrajinski
1097
Češki
1283
Javanski
1463
Kečua
1557
1103
Velški
1287
Gruzijski
1481
Reto-romanski
1564
Urdu
1105
Danski
1297
Kazaški
1482
Kirundi
1572
Uzbečki
1109
Nemački
1298
Grenlandski
1483
Rumunski
1581
Vijetnamski
1130
Butani
1299
Kambodžanski
1489
Ruski
1587
Volapik
1142
Grčki
1300
Kanada jezik
1491
Kinjaruanda
1613
Volof
1144
Srpski
1301
Korejski
1495
Sanskrit
1632
Ksosa
1145
Esperanto
1305
Kašmirski
1498
Sindi
1665
Joruba
1149
Španski
1307
Kurdski
1501
Sango
1684
Kineski
1150
Estonski
1311
Kirgiski
1502
Srpsko-hrvatski
1697
Zulu
1151
Baskijski
1313
Latinski
1503
Sinhalski
1703
Nije navedeno
1157
Persijski
1326
Lingala
1505
Slovački
1165
Finski
1327
Laoski
1506
Slovenački
Samoanski
1166
Fidži
1332
Litvanski
1507
1171
Farski
1334
Letonski
1508
Šona
1174
Francuski
1345
Malagaški
1509
Somalski
1181
Frizijski
1347
Maorski
1511
Albanski
1183
Irski
1349
Makedonski
1512
Srpski
Lista sa šiframa područja za roditeljsku kontrolu
Šifra Područje
Šifra Područje Šifra Područje
Šifra
Područje
2044
2165
2149
Španija
Argentina
Finska
2362
Meksiko
2047
Australija
2174
Francuska
2376
Holandija
2499
Švedska
2046
Austrija
2109
Nemačka
2390
Novi Zeland
2086
Švajcarska
2057
Belgija
2248
Indija
2379
Norveška
2528
Tajland
2070
Brazil
2238
Indonezija
2427
Pakistan
2184
Ujedinjeno Kraljevstvo
2079
Kanada
2254
Italija
2424
Filipini
2090
Čile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Koreja
2489
Rusija
2115
Danska
2363
Malezija
2501
Singapur
Dodatne informacije
73SR
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-731-977-13(1)
Download PDF

advertising