Sony | MHC-GT5D | Sony MHC-GT5D Domáci zvukový systém s vysokým výkonom a technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

Domáci zvukový systém
Návod na použitie
Začíname
Prehrávanie diskov
a zariadení USB
Prenos cez USB
Tuner
BLUETOOTH
Nastavenie zvuku
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
MHC-GT5D
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami ani inými vecami, aby ste
predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
vody na zariadenie a neklaďte naň
predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Keďže sa zariadenie odpája
od elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Pokiaľ je systém pripojený k sieťovej
elektrickej zásuvke, nie je odpojený
od elektrickej siete, ani keď je vypnutý.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov
s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku.
2SK
Pre zákazníkov v Európe
a Spojených arabských
emirátoch
Tento produkt je klasifikovaný ako
laserový produkt 1. triedy spĺňajúci
normu IEC 60825-1:2007.
Toto označenie sa nachádza
na zadnom kryte produktu.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia nepotrebných
batérií, elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte,
batérii alebo na balení
znamená, že s produktom
a batériou nemožno
zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických
zariadení by ste mali tieto produkty
odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných
batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt alebo batériu
kúpili.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocneným
zástupcom pre otázky týkajúce sa
súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto
vyhlasuje, že zariadenie spĺňa
základné požiadavky a ďalšie súvisiace
ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Platnosť označenia CE je obmedzená
iba na tie krajiny, ktoré to vyžadujú
na základe zákonov. To sa týka hlavne
krajín v Európskom hospodárskom
priestore (EHP).
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené v smernici EMC pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.
Tento systém je navrhnutý
na používanie na tieto účely:
•• prehrávanie zdrojov hudby,
videa alebo fotografií na diskoch
alebo v zariadeniach USB,
•• prenos hudby do zariadení USB,
•• počúvanie rozhlasových staníc,
•• počúvanie zvuku televízora,
•• prehrávanie zdrojov hudby
v zariadeniach BLUETOOTH,
•• na zábavu na spoločenských
stretnutiach s funkciou
Party Chain.
3SK
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach
••
je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
•• Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO a CD sú
ochrannými známkami.
•• WALKMAN® a logo WALKMAN®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti
Sony Corporation.
•• Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
•• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
•• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie
alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od tohto produktu
zakázaná.
•• Tento systém je vybavený
technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie
od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmena D
sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
•• Slovná značka a logá BLUETOOTH®
sú registrovaným ochrannými
známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť
Sony Corporation používa takéto
známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
4SK
•• Značka N je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc. v USA a iných krajinách.
•• Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
•• Google Play™ je ochrannou
známkou spoločnosti Google Inc.
•• Apple, logo Apple, iPhone a iPod
touch sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú
registrované v USA a iných krajinách.
App Store je servisná známka
spoločnosti Apple Inc.
•• Spojenia „Made for iPod“
a „Made for iPhone“ znamenajú,
že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
•• TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ
V RÁMCI LICENCIE NA SKUPINU
PATENTOV NA TECHNOLÓGIU
KÓDOVANIA OBRAZU MPEG-4
NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽITIE SPOTREBITEĽOM NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE
S OBRAZOVOU NORMOU MPEG-4
(ĎALEJ LEN „VIDEO MPEG-4“)
A/ALEBO
(ii)DEKÓDOVANIE VIDEA
MPEG-4, KTORÉ ZAKÓDOVAL
SPOTREBITEĽ PRI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI
A/ALEBO KTORÉ SA ZÍSKALO
OD POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE
VIDEA MPEG-4.
NEUDEĽUJE SA ANI SA IMPLICITNE
NEPOSKYTUJE ŽIADNA LICENCIA
NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM,
INTERNÝM A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
•• V tejto príručke sa neuvádzajú
označenia ™ a ®.
Informácie o tejto
príručke
•• V tejto príručke sa vysvetľuje
najmä ovládanie pomocou
diaľkového ovládača. Rovnaké
operácie však možno vykonávať
aj pomocou tlačidiel na
hlbokotónovom reproduktore,
ktoré majú rovnaké alebo
podobné názvy.
, uvedené
•• Ikony, napríklad
v hornej časti každého vysvetlenia
označujú typ média, ktoré možno
použiť s vysvetľovanou funkciou.
•• Niektoré obrázky majú podobu
ilustračných kresieb a môžu sa líšiť
od skutočných produktov.
•• Položky zobrazené na televíznej
obrazovke sa môžu líšiť v závislosti
od oblasti.
•• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
•• Text v hranatých zátvorkách
([--]) sa zobrazuje na obrazovke
televízora a text v úvodzovkách
(„--“) sa zobrazuje na displeji.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke..... 5
Prehrávateľné disky
a súbory na diskoch alebo
v zariadeniach USB................. 8
Webové stránky
pre kompatibilné
zariadenia.............................. 11
Popis častí a ovládacích
prvkov....................................12
Začíname
Vybalenie...............................18
Inštalácia systému.................18
Bezpečné zapojenie
systému................................ 24
Deaktivácia ukážky............... 26
Vloženie batérií..................... 26
Príprava na počúvanie
zvuku televízora.................... 27
Pred použitím
zariadenia USB...................... 32
Základné prehrávanie........... 32
Ďalšie funkcie
prehrávania........................... 34
Používanie režimu
prehrávania........................... 38
Obmedzenie prehrávania
disku.......................................41
Zobrazenie informácií
o disku alebo
zariadení USB........................ 42
Používanie ponuky
nastavení.............................. 43
Prenos cez USB
Prenášanie systému............. 29
Pred použitím
zariadenia USB...................... 47
Zmena systému farieb.......... 30
Prenos hudby........................ 47
Rýchle nastavenie................. 30
Nastavenie hodín...................31
Zmena režimu zobrazenia.....31
6SK
Prehrávanie diskov
a zariadení USB
Tuner
Počúvanie rádia.................... 52
BLUETOOTH
Ďalšie operácie
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH.......................... 54
Používanie funkcie
Party Chain............................ 63
Párovanie tohto systému
so zariadením
BLUETOOTH.......................... 54
Spievanie s hudbou:
Karaoke.................................66
Počúvanie hudby
zo zariadenia BLUETOOTH.... 56
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom cez NFC..... 57
Umocnenie hudobných
zážitkov pomocou funkcií
osvetlenia Party Light
a Speaker Light..................... 67
Používanie časovačov........... 67
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH............ 58
Používanie voliteľných
zariadení............................... 69
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH.............. 58
Deaktivácia tlačidiel
na hlbokotónovom
reproduktore
(detská zámka)..................... 69
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH.............. 59
Používanie aplikácie
SongPal cez BLUETOOTH...... 59
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku.................60
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora.........................60
Nastavenie funkcie
automatického prepnutia
do pohotovostného
režimu................................... 70
Aktualizácia softvéru............ 70
Ďalšie informácie
Riešenie problémov...............71
Výber režimu virtuálneho
futbalu (Virtual Football)........61
Preventívne opatrenia...........81
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu..................61
Zoznam kódov jazykov......... 87
Špecifikácie...........................84
Navodenie atmosféry
večierka (DJ EFFECT).............. 62
7SK
Prehrávateľné
disky a súbory
na diskoch alebo
v zariadeniach USB
Prehrávateľné disky
•• disky DVD VIDEO,
•• disky DVD-R/DVD-RW vo formáte
DVD VIDEO alebo vo videorežime,
•• disky DVD+R/DVD+RW vo formáte
DVD VIDEO,
•• disky VIDEO CD (ver. 1.0, 1.1 a 2.0),
•• disky Super VCD,
•• disky CD-R/CD-RW/CD-ROM
vo formáte VIDEO CD alebo
Super VCD,
•• disky AUDIO CD,
•• disky CD-R/CD-RW vo formáte
AUDIO CD.
Prehrávateľné súbory na diskoch
alebo v zariadeniach USB
1)2)
•• Hudba: súbory MP3
(.mp3), súbory WMA2)3) (.wma),
súbory AAC2)3) (.m4a/.mp4/.3gp)
4)
•• Fotografie: súbory JPEG
(.jpg/.jpeg/.jpe)
5)
•• Obraz: súbory MPEG4
(.mp4/.m4v), súbory Xvid (.avi)
Poznámky
•• Disky musia byť v nasledujúcom
formáte:
—— Disky CD-ROM/-R/-RW vo formáte
DATA CD, ktoré obsahujú súbory
MP31)2), JPEG4), MPEG45) a Xvid
a spĺňajú normu ISO 96606) Level 1/
Level 2 alebo Joliet (rozšírený formát).
—— Disky DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
vo formáte DATA DVD, ktoré
obsahujú súbory MP31)2), JPEG4),
MPEG45) a Xvid a vyhovujú formátu
UDF (Universal Disk Format).
8SK
•• Systém sa pokúsi prehrať všetky údaje
s uvedenými príponami dokonca
aj vtedy, ak nie sú vo formáte MP3,
WMA, AAC, JPEG, MPEG4 alebo Xvid.
Prehrávanie týchto údajov môže
vygenerovať hlasný hluk, ktorý môže
poškodiť systém reproduktorov.
1)MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
je štandardný formát definovaný
organizáciami ISO a MPEG pre
komprimované zvukové údaje.
Súbory MP3 musia byť vo formáte
MPEG 1 Audio Layer 3.
2)Súbory s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management –
Správa digitálnych práv) sa v tomto
systéme nedajú prehrávať.
3)Iba zariadenie USB.
4)Súbory JPEG musia byť kompatibilné
s formátom DCF pre obrázkové súbory.
(DCF „Design rule for Camera File
System“: obrazové normy pre digitálne
fotoaparáty regulované asociáciou
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
(JEITA).)
5)Súbory MPEG4 musia byť nahraté
v súborovom formáte MP4. Podporujú
sa nasledujúce videokodeky a zvukové
kodeky:
—— videokodek: MPEG4 Simple Profile
(nepodporuje sa formát AVC),
—— zvukový kodek: AAC-LC
(nepodporuje sa formát HE-AAC).
6)
Logický formát súborov a priečinkov
na diskoch CD-ROM definovaný
organizáciou ISO (International
Organization for Standardization).
Disky alebo súbory, ktoré sa
nedajú prehrávať
•• Prehrávať sa nedajú tieto disky:
—disky
—
BD (Blu-ray Disc),
—disky
—
CD-ROM nahrané
vo formáte PHOTO CD,
—dátová
—
časť disku CD-Extra
alebo Mixed Mode CD*,
—disk
—
CD Graphics,
—disky
—
Super Audio CD,
—disky
—
DVD Audio,
—disky
—
DATA CD/DATA DVD,
ktoré sú vytvorené vo formáte
Packet Write,
—disky
—
DVD-RAM,
—disky
—
DATA CD/DATA DVD, ktoré
neboli správne finalizované,
—disky
—
DVD-R/-RW kompatibilné
s formátom CPRM (Content
Protection for Recordable
Media), ktoré boli nahraté
v programoch na jedno
kopírovanie,
—disk,
—
ktorý má neštandardný
tvar (napríklad srdce, štvorec,
hviezda),
—disk,
—
na ktorom je prilepená
lepiaca páska, papier alebo
nálepka.
•• Prehrávať sa nedajú tieto súbory:
—súbor
—
JPEG väčší ako
3 072 (šírka) × 2 048 (výška)
pixlov v normálnom režime
alebo väčší ako 3 300 000 pixlov
v progresívnom režime JPEG,
ktorý sa používa najmä
na webových lokalitách
na internete,
—videosúbory
—
väčšie než
720 (šírka) × 576 (výška) pixlov,
—obrázkové
—
súbory a videosúbory
s vysokým pomerom šírky
k dĺžke,
—súbor
—
WMA vo formáte
WMA DRM, WMA Lossless
alebo WMA PRO,
—súbor
—
AAC vo formáte AAC DRM
alebo AAC Lossless,
—súbory
—
AAC kódované
so vzorkovacou frekvenciou
96 kHz,
—zašifrované
—
súbory alebo súbory
chránené heslami,
—súbory
—
s ochranou
autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv),
—zvukový
—
súbor MP3 PRO možno
prehrať ako súbor MP3,
—systém
—
nemusí prehrať súbor
Xvid, pokiaľ bol skombinovaný
z aspoň dvoch alebo viacerých
súborov Xvid,
—systém
—
nedokáže prehrať
niektoré súbory Xvid dlhšie
než 2 hodiny.
* Mixed Mode CD: Tento formát nahráva
na prvú stopu údaje a na druhú a ďalšie
stopy v rámci relácie nahráva zvuk
(údaje disku AUDIO CD).
Poznámky k diskom CD-R/-RW
a DVD-R/-RW/+R/+RW
•• V niektorých prípadoch tento
systém nedokáže prehrať disky
CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW
z dôvodu kvality záznamu alebo
fyzického stavu disku, prípadne
charakteristiky nahrávacieho
zariadenia a autorského
softvéru. Ďalšie informácie
nájdete v návode na používanie
nahrávacieho zariadenia.
•• Niektoré funkcie prehrávania
nemusia s niektorými diskami
DVD+R/+RW fungovať, a to ani
vtedy, ak boli správne finalizované.
V takom prípade si pozrite disk
pomocou funkcie normálneho
prehrávania.
Poznámky k diskom
•• Tento produkt je navrhnutý
na prehrávanie diskov, ktoré
spĺňajú štandard pre kompaktné
disky (CD).
•• Disky DualDisc a niektoré
hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú
štandard CD. Tieto disky preto
nemusia byť kompatibilné s týmto
produktom.
9SK
Poznámka k diskom s viacerými
reláciami
Tento systém dokáže prehrávať
jednotlivé relácie na disku idúce
za sebou, pokiaľ sú nahraté
v rovnakom formáte ako prvá
relácia. Prehrávanie však nemožno
zaručiť.
Poznámka k prehrávaniu diskov
DVD VIDEO a VIDEO CD
Niektoré funkcie prehrávania diskov
DVD VIDEO alebo VIDEO CD môžu
byť výrobcami softvéru zámerne
obmedzené. Preto niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Prečítajte si návod
na použitie disku DVD VIDEO alebo
VIDEO CD.
Poznámky k prehrateľným
súborom
•• Spustenie prehrávania môže trvať
dlhšie v nasledujúcich prípadoch:
—disk
—
DATA CD, DATA DVD alebo
zariadenie USB je nahrané
so zložitou stromovou
štruktúrou,
—práve
—
sa prehrali zvukové
súbory, obrázkové súbory alebo
videosúbory v inom priečinku.
•• Systém dokáže prehrať disk
DATA CD, DATA DVD alebo
zariadenie USB za týchto
podmienok
—hĺbka
—
najviac 8 priečinkov,
—najviac
—
300 priečinkov,
—najviac
—
999 súborov na disku,
—najviac
—
2 000 súborov
v zariadení USB,
—najviac
—
650 súborov v priečinku.
Tento počet sa môže líšiť
v závislosti od konfigurácie
súborov alebo priečinkov.
10SK
•• Priečinky neobsahujúce zvukové
súbory, obrázkové súbory ani
videosúbory sa vynechajú.
•• Súbory prenesené pomocou
zariadenia, ako je napríklad
počítač, sa nemusia prehrávať
v poradí, v akom boli prenesené.
•• Poradie prehrávania sa nemusí
zachovať v závislosti od softvéru
použitého na vytvorenie
zvukového súboru, obrázkového
súboru alebo videosúboru.
•• Nemožno zaručiť kompatibilitu
s každým kódovacím/zapisovacím
softvérom, so všetkými
nahrávacími zariadeniami
a médiami pre súbory MP3,
WMA, AAC, MPEG4 a Xvid.
•• V závislosti od súboru Xvid môže
byť obraz neostrý alebo zvuk
môže preskakovať.
Poznámky o zariadeniach USB
•• Nie je zaručené, že tento systém
bude fungovať so všetkými
zariadeniami USB.
•• Hoci je k dispozícii množstvo
zložitých funkcií pre zariadenia
USB, prehrateľný obsah zariadení
USB pripojených k systému
je iba hudba, fotografie
a video. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
•• Po vložení zariadenia USB systém
načíta všetky súbory v zariadení
USB. Ak je v zariadení USB
uložených veľa priečinkov alebo
súborov, prečítanie zariadenia USB
môže trvať dlho.
•• Systém a zariadenie USB
nepripájajte prostredníctvom
rozbočovača USB.
•• Pri niektorých pripojených
zariadeniach USB sa môže
vyskytovať oneskorenie predtým,
než systém vykoná príslušnú
operáciu.
•• Poradie prehrávania systému sa
môže líšiť od poradia prehrávania
pripojeného zariadenia USB.
•• Pred používaním zariadenia USB
skontrolujte, či v zariadení USB
nie sú žiadne súbory napadnuté
vírusom.
Kód oblasti
Systém má kód oblasti a bude
prehrávať iba disky DVD VIDEO
označené rovnakým kódom oblasti
alebo značkou .
Webové stránky
pre kompatibilné
zariadenia
Na webových stránkach nižšie
nájdete najnovšie informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
a BLUETOOTH.
Pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Informácie o komunikácii cez
BLUETOOTH pre zariadenia
iPhone a iPod touch
Vyrobené pre
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPhone 4
•• iPhone 3GS
•• iPod touch (5. generácie)
•• iPod touch (4. generácie)
11SK
Popis častí a ovládacích prvkov
Uzamknutím všetkých tlačidiel na hlbokotónovom reproduktore
okrem tlačidla  (zapnutie/pohotovostný režim) môžete zabrániť
ich neúmyselnému použitiu (s. 69).
Aktívny hlbokotónový reproduktor
Tlačidlo
Speaker Light*
(s. 67)
Tlačidlo
Party Light*
(s. 67)
* Nepozerajte sa priamo do častí, z ktorých vychádza svetlo, keď sú zapnuté funkcie
Speaker Light a Party Light.
12SK
Systém reproduktorov
 Tlačidlo FUNCTION2)
Tlačidlo  (zapnutie/
pohotovostný režim)
Stlačením zapnete systém alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
Tlačidlo PARTY LIGHT (s. 67)
1)
Tlačidlo  (prehrávanie)
Stlačením spustite prehrávanie.
Podržaním tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore
dlhšie ako 2 sekundy sa prehrá
zabudovaná zvuková ukážka.
Stlačením tlačidla  zastavíte
ukážku.
Tlačidlo  (zastaviť)
——Stlačením zastavíte
prehrávanie. Dvojnásobným
stlačením tlačidla možno
zrušiť obnovenie prehrávania.
——Stlačením zastavíte prenos
počas prenosu hudby.
——Stlačením zastavíte
zabudovanú zvukovú ukážku.
Tlačidlo BLUETOOTH-PAIRING
——Stlačením vyberiete funkciu
BLUETOOTH.
——Podržaním aktivujete
párovanie BLUETOOTH
vo funkcii BLUETOOTH.
Indikátor BLUETOOTH
(s. 54)
Tlačidlo SOUND FIELD2)
Tlačidlo LIGHT MODE (s. 67)
Tlačidlo ENTER
Stlačením prejdete na
nastavenia alebo ich potvrdíte.
Gombík MULTI CONTROL
Otočením vyberiete funkciu,
zvukové pole alebo režim
osvetlenia.
 Tlačidlo FLANGER, ISOLATOR,
SAMPLER, DJ OFF (s. 62)
Tlačidlo REC TO USB
Stlačením prenesiete hudbu
do zariadenia USB pripojeného
k portu (USB) 2.
Tlačidlo PARTY CHAIN (s. 65)
Port (USB) 1 (PLAY)
Slúži na pripojenie zariadenia
USB. Tento port USB možno
použiť len na prehrávanie.
Port (USB) 2 (REC/PLAY)
Slúži na pripojenie zariadenia
USB. Tento port USB možno
použiť na prehrávanie aj prenos
hudby.
Tlačidlo MEGA BASS (s. 60)
Indikátor MEGA BASS (s. 60)
13SK

(značka N) (s. 57)
Displej
 Konektor MIC 1/2
Slúži na pripojenie mikrofónov.
Tlačidlo VOCAL FADER
(s. 66)
Tlačidlo MIC ECHO (s. 66)
Gombík MIC LEVEL
(MIN/MAX) (s. 66)
Tlačidlá +/–
(výber priečinka)
Stlačením vyberiete priečinok
na dátovom disku alebo
v zariadení USB.
Tlačidlá S1, S2 (s. 62)
Tlačidlo / (presun
dozadu/presun dopredu)
Stlačením vyberiete skladbu
alebo súbor.
Tlačidlo TUNING+/– (s. 52)
Tlačidlá S3, S4 (s. 62)
 Tlačidlo FOOTBALL (s. 61)
Opakovaným stláčaním
vyberiete režim vylepšenia
povzbudzovania na štadióne
pri sledovaní vysielania
futbalových zápasov.
Tlačidlo  (otvorenie alebo
zatvorenie)
Stlačením otvoríte alebo
zatvoríte zásobník diskov.
14SK
Gombík
VOLUME/DJ CONTROL
——Otáčaním nastavíte hlasitosť.
Ak je vybratá funkcia
DJ EFFECT alebo SAMPLER,
tento gombík nemôžete
použiť na nastavenie
hlasitosti.
——Otáčaním nastavíte efekt
FLANGER a ISOLATOR alebo
nepretržitú reprodukciu
zvukového efektu SAMPLER
(s. 62).
 Snímač diaľkového ovládača
 Zásobník diskov
1)Na tlačidle  na hlbokotónovom
reproduktore sa nachádza hmatový
bod. Pri ovládaní systému môžete
tento bod využiť na orientáciu.
2)Po stlačení tlačidla FUNCTION alebo
SOUND FIELD otočením gombíka
MULTI CONTROL vyberiete požadovanú
funkciu alebo zvukové pole. Potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Diaľkový ovládač
 Tlačidlo DISPLAY
Stlačením zmeníte informácie
na displeji.
Tlačidlo
DISPLAY1)
Stlačením zobrazíte
alebo skryjete zobrazenie
na obrazovke.
Tlačidlo SLEEP (s. 67)
Tlačidlo TIMER MENU1)
(s. 31, 68)
Tlačidlo  (zapnutie/
pohotovostný režim)
Stlačením zapnete systém alebo
ho prepnete do pohotovostného
režimu.
 Tlačidlo PARTY LIGHT (s. 67)
Tlačidlo LIGHT MODE (s. 67)
Tlačidlo PLAY MODE (s. 38)
Tlačidlo REPEAT/FM MODE
(s. 40, 53)
 Tlačidlá SOUND FIELD (MUSIC,
VIDEO, FOOTBALL) (s. 60)
15SK
 Číselné tlačidlá1) 2)
Stlačením zobrazíte na televíznej
obrazovke titul disku DVD.
Tlačidlo SUBTITLE (s. 36)
Tlačidlo RETURN (s. 34)
Tlačidlo AUDIO2)
(s. 36, 42)
Tlačidlo OPTIONS
Tlačidlo ANGLE (s. 36)
Tlačidlo SETUP (s. 43)
Tlačidlo MEDIA MODE
Stlačením vyberiete médiá
na dátovom disku alebo
v zariadení USB, ktoré sa
majú prehrať.
Tlačidlo CLEAR (s. 35, 39)
Tlačidlo VOCAL FADER
(s. 66)
Tlačidlo DVD/TUNER MENU
(s. 34, 36, 53)
Stlačením prejdete do ponuky
možností alebo ju zavriete.
Tlačidlá / / /
Stlačením vyberiete položky
ponuky.
Tlačidlo
Stlačením prejdete na
nastavenia alebo ich potvrdíte.
 Tlačidlo MEGA BASS (s. 60)
Tlačidlo FUNCTION +/–
Stlačením vyberiete funkciu.
Tlačidlo MIC ECHO (s. 66)
Tlačidlo SEARCH
(s. 34, 35)
Tlačidlo SCORE (s. 67)
Tlačidlo SHIFT1)
Tlačidlo +/–
(výber priečinka)
Stlačením a podržaním
aktivujete funkciu tlačidiel
vytlačenú ružovou farbou.
Stlačením vyberiete priečinok
na dátovom disku alebo
v zariadení USB.
Tlačidlo KEY CONTROL /
(s. 66)
16SK
 Tlačidlo DVD TOP MENU
——Stlačením vyberiete skladbu,
kapitolu alebo súbor
s príslušným číslom položky.
——Stláčaním zadáte čísla alebo
hodnoty.
Tlačidlo  +/–2)
Stláčaním nastavíte hlasitosť.
Tlačidlá / (rýchle
posunutie dozadu/rýchle
posunutie dopredu) (s. 34)
Stlačením vyhľadáte miesto
v skladbe alebo súbore počas
prehrávania.
Tlačidlá
/ (pomalý
posun dozadu/pomalý
posun dopredu) (s. 34)
1)Funkcia tohto tlačidla je na diaľkovom
ovládači vytlačená ružovou farbou.
Ak chcete použiť funkciu tohto tlačidla,
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT ()
a potom stlačte toto tlačidlo.
2)Na číselnom tlačidle 2/AUDIO
a tlačidlách  + a  na diaľkovom
ovládači sa nachádza hmatový bod.
Pri ovládaní systému môžete tento bod
využiť na orientáciu.
Stlačením môžete obraz
sledovať spomalene.
Tlačidlo TUNING+/– (s. 52)
Tlačidlo  (prehrávanie)2)
Stlačením spustite prehrávanie.
Tlačidlá / (presun
dozadu/presun dopredu)
Stlačením vyberiete skladbu
alebo súbor.
Tlačidlo PRESET+/– (s. 53)
Tlačidlo  (pozastavenie)
Stlačením pozastavíte
prehrávanie. Ak chcete obnoviť
prehrávanie, stlačte tlačidlo .
Tlačidlo  (zastaviť)
——Stlačením zastavíte
prehrávanie. Dvojnásobným
stlačením tlačidla možno
zrušiť obnovenie prehrávania.
——Stlačením zastavíte prenos
počas prenosu hudby.
——Stlačením zastavíte
zabudovanú zvukovú ukážku.
17SK
Začíname
Vybalenie
•• Diaľkový ovládač (1)
•• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
•• Stojany reproduktorov (2)
•• Reproduktorový kábel (1)
•• Podložky reproduktorov (8)
•• Drôtová anténa FM/Rámová
anténa AM (1)
Inštalácia systému
Na nasledujúcich obrázkoch sú
znázornené príklady inštalácie
systému.
•• Použitie dodaných stojanov
reproduktorov (s. 20)
a inštalácia reproduktorov zvisle
na skrinku na ľubovoľnú stranu
televízora
•• Sieťová šnúra (1)
•• Optický digitálny kábel (1)
•• Obrazový kábel (1)
•• Sieťový zástrčkový adaptér* (1)
(dodáva sa iba pre niektoré
oblasti)
* Tento zástrčkový adaptér nie je
určený na použitie v Čile, Paraguaji
ani v Uruguaji. Sieťový zástrčkový
adaptér používajte v krajinách,
kde je potrebný.
Systém obsahuje:
•• Aktívny hlbokotónový
reproduktor: SA-WGT5D (1)
•• Systém reproduktorov:
SS-GT5DB (2)
Poznámka
Hlbokotónový reproduktor musia
zo škatule vyberať dvaja ľudia.
Pri páde tohto reproduktora by
mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo
poškodeniu majetku.
18SK
•• Kombinovanie reproduktorov
(v štýle zvukového panela)
a inštalácia kombinovanej
jednotky do televíznej skrinky
(s. 20)
•• Inštalácia reproduktorov ako
kombinovanej jednotky (v štýle
zvukového panela) na stenu
(s. 21)
•• Ak systém reproduktorov umiestníte
pred televízor, dbajte o to, aby
neblokoval televíznu obrazovku alebo
snímač diaľkového ovládača televízora.
Ak by systém reproduktorov blokoval
snímač diaľkového ovládača televízora,
televízor by nemusel na ovládač
reagovať.
Začíname
•• Inštalácia reproduktorov na tyč
hlbokotónového reproduktora
(lineárne) (s. 22)
•• Hlbokotónový reproduktor umiestnite
aspoň 8 cm od steny, aby ste predišli
poškodeniu vyčnievajúcej sieťovej
šnúry.
8 cm
Poznámky
•• Zabráňte deťom, aby sa pohybovali
v blízkosti systému.
•• Systém neinštalujte na šikmú plochu.
•• Pri inštalácii systému reproduktorov
a hlbokotónového reproduktora
dodržiavajte nasledujúce opatrenia.
—— Nezakrývajte ventilačné otvory
na zadnom paneli hlbokotónového
reproduktora.
—— Systém reproduktorov
a hlbokotónový reproduktor
neumiestňujte do kovovej skrinky.
—— Medzi systém reproduktorov
a hlbokotónový reproduktor
neumiestňujte objekty, ako je
napríklad akvárium.
—— Hlbokotónový reproduktor
umiestnite blízko systému
reproduktorov v rovnakej miestnosti.
19SK
Pripevnenie stojanov
reproduktorov
Stojany reproduktorov pripevnite
podľa obrázka nižšie. Použite
správne stojany reproduktorov
určené pre ľavý a pravý reproduktor.
 Pre pravý reproduktor
Vyvýšenú časť reproduktora
vložte do zapustenej časti stojana
reproduktora a stojan zasuňte
v smere šípky , kým nezapadne
na miesto.
 Pre ľavý reproduktor
Vyvýšenú časť stojana reproduktora
vložte do zapustenej časti
reproduktora a stojan zasuňte
v smere šípky , kým nezapadne
na miesto.
Značka 
Háčiky na stojane a reproduktore
pri zasúvaní stojana do seba
zapadnú.
Odpojenie stojanov
reproduktorov
Značka 
Háčiky na stojane a reproduktore
pri zasúvaní stojana do seba
zapadnú.
Stojan vysuňte v opačnom smere,
než ukazuje šípka .
Kombinovanie reproduktorov
(v štýle zvukového panela)
1 Na reproduktory
pripevnite dodané podložky
reproduktorov, aby ste zabránili
zošmyknutiu reproduktorov.
Ľavý reproduktor
Pravý reproduktor
20SK
2 Vyvýšenú časť pravého
reproduktora vložte
do zapustenej časti ľavého
reproduktora.
Ľavý
reproduktor
Pravý
reproduktor
Inštalácia reproduktorov
ako kombinovanej jednotky
(v štýle zvukového panela)
na stenu
Poznámky
•• Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre
v smere šípky, kým nezapadne
do zamknutej polohy.
Pri posúvaní ľavého reproduktora
háčiky na konzolách zapadnú
do seba a obidva reproduktory
zacvaknú do zamknutej polohy.
Oddelenie reproduktorov
Pri stláčaní uvoľňovacieho tlačidla
v smere šípky  posúvajte ľavý
reproduktor v smere šípky .
Začíname
3 Ľavý reproduktor zasuňte
materiál steny a jej pevnosť. Keďže
stena zo sadrokartónu je mimoriadne
krehká, pripevnite skrutky bezpečne
do nástennej konštrukcie. Systém
reproduktorov nainštalujte na zvislú
a rovnú spevnenú časť steny.
•• Inštaláciou poverte predajcov
produktov spoločnosti Sony alebo
licencovaných dodávateľov a počas
inštalácie venujte zvýšenú pozornosť
bezpečnosti.
•• Spoločnosť Sony nezodpovedá
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou
inštaláciou skrutiek alebo prírodnými
katastrofami a pod.
1 Skombinujte reproduktory
(v štýle zvukového panela)
(s. 20).
2 Pripravte si skrutky
(nedodávajú sa) vhodné
pre otvory na zadnej strane
systému reproduktorov.
4 mm
Viac ako 25 mm
Otvor na zadnej strane
systému reproduktorov
Uvoľňovacie tlačidlo
5 mm
10 mm
21SK
3 Pripevnite skrutky do steny.
Skrutky by mali zo steny vytŕčať 6 až
7 mm.
387 mm
Inštalácia reproduktorov
na montážnu tyč
hlbokotónového
reproduktora (lineárne)
Poznámka
Najskôr zo systému odstráňte všetky
zariadenia USB, aby ste ich nepoškodili,
keby vám reproduktory náhodou spadli.
6 mm až 7 mm
4Zaveste reproduktorový
systém na skrutky.
1 Vytiahnite montážnu tyč
hlbokotónového reproduktora.
Odomknite zarážku, potom tyč
vytiahnite a roztiahnite ju, kým
držíte uvoľňovacie tlačidlo
stlačené.
Zarovnajte otvory na zadnej
strane reproduktorového
systému so skrutkami a potom
reproduktorový systém zaveste
na 2 skrutky.
Zarážka
Poznámka
Dbajte o to, aby ste držali obidva
reproduktory. Kombinované
reproduktory sa môžu oddeliť,
ak držíte iba jeden koniec.
22SK
Uvoľňovacie tlačidlo
Uvoľnením tlačidla zastavte tyč
v požadovanej pozícii. Tyč sa
zastaví v dvoch pozíciách pozdĺž
otvorov na tyči. Uzamknite
zarážku a uistite sa, že tyč je
bezpečne upevnená.
Poznámky
Zatvorte uzamykaciu páčku.
•• Pred pripevnením reproduktorov
nastavte polohu tyče.
•• Pri skladaní tyče späť do zloženej
polohy dávajte pozor, aby vám
nezachytila ruku.
2 Namontujte reproduktory
do prípojok.
Otvorte uzamykaciu páčku.
3 Nastavte uhol reproduktorov.
Začíname
Uvoľnite gombík a reproduktory
nastavte do požadovaného uhla.
Zarovnajte konzolu
reproduktora s konzolou
na prípojke reproduktora
a potom zasunutím nadol
pripevnite reproduktor.
Po nastavení uhla uzamknite
reproduktor v danej polohe
utiahnutím gombíka.
Odpojenie reproduktorov
Otvorte uzamykaciu páčku
a reproduktory odstráňte tak,
že ich vysuniete smerom nahor.
23SK
Bezpečné zapojenie systému
Značka 
Biely
Do elektrickej
zásuvky v stene
Sivý
Biely
Značka 
Červený
24SK
A
nténa
Pri nastavovaní umiestnite a otočte
antény tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem signálu.
Antény umiestnite ďalej od sieťovej
šnúry a kábla USB, aby ste zabránili
šumu.
•• Konektory AUDIO IN/PARTY
CHAIN IN L/R
—Pripojte
—
do konektorov
zvukového výstupu na televízore
alebo na zvukovom, prípadne
obrazovom zariadení. Z tohto
systému sa prenáša zvuk.
—Pripojte
—
k inému zvukového
systému, aby ste mohli používať
funkciu Party Chain (s. 63).
Roztiahnite drôtovú
anténu FM vodorovne
Na pripojenie ku konektoru
obrazového vstupu na televízore
alebo projektore použite
obrazový kábel.
Začíname
 Konektor pre obrazový
výstup
Rámová
anténa AM
 Konektor pre optický vstup
(OPT IN)
Keď počúvate zvuk z televízora
prostredníctvom tohto systému,
na pripojenie ku (optickému)
konektoru pre digitálny výstup
na televízore použite optický
digitálny kábel (dodáva sa) (s. 27).
 Konektory pre zvukový vstup
a výstup
Pomocou zvukového kábla
(nedodáva sa) vytvorte jedno
z týchto pripojení:
•• Konektory AUDIO OUT/PARTY
CHAIN OUT L/R
—Pripojte
—
ku konektorom
zvukových vstupov voliteľného
zariadenia.
—Pripojte
—
k inému zvukového
systému, aby ste mohli používať
funkciu Party Chain (s. 63).
Poznámka
Nepripájajte tento systém k televízoru
cez videoprehrávač.
 Reproduktory
Na pripojenie k reproduktorom
použite reproduktorový kábel
(dodáva sa).
Poznámky
•• Vždy použite iba dodaný reproduktor.
•• Pri pripájaní reproduktorového kábla
vložte konektor priamo do terminálu.
Odpojenie
reproduktorového kábla
Za súčasného stláčania uzamykacej
páčky nadol vytiahnite konektor
z terminálu.
25SK
 Napájanie
Pripojte sieťovú šnúru (dodáva sa)
do systému a potom do elektrickej
zásuvky v stene.
Po zapojení sieťovej šnúry sa
automaticky spustí ukážka (s. 31).
Ukážka sa skončí, keď stlačíte
tlačidlo  na zapnutie systému.
Deaktivácia ukážky
Kým je systém vypnutý, ukážku
deaktivujete tak, že opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY vyberiete
režim úspory energie (s. 31).
Vloženie batérií
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA) tak, aby póly
zodpovedali obrázku nižšie.
Poznámky
•• Nepoužívajte staré batérie spolu
s novými ani batérie rôznych typov.
•• Ak diaľkový ovládač dlhý čas
nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia
nepoškodil a neskorodoval.
26SK
Diaľkové ovládanie
hlbokotónového reproduktora
Diaľkový ovládač nasmerujte na
snímač diaľkového ovládača na
hlbokotónovom reproduktore.
Snímač diaľkového
ovládača
Príprava na počúvanie zvuku televízora
Zvuk televízora môžete cez tento systém počúvať tak, že hlbokotónový
reproduktor prepojíte s televízorom pomocou optického digitálneho kábla
(dodáva sa), ako vidíte na obrázku nižšie .
Konektor
pre digitálny
výstup (optický)
Televízor
Začíname
Optický digitálny
kábel (dodáva sa)
Počúvanie zvuku televízora s optickým digitálnym pripojením
Optickú funkciu zvolíte tak, že zapnete televízor a opakovane budete stláčať
tlačidlo FUNCTION +/–.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného televízora príliš nízka, systém sa môže automaticky
prepnúť do pohotovostného režimu. Nastavte hlasitosť televízora. Ak vypnete
funkciu automatického pohotovostného režimu, pozrite si časť Nastavenie funkcie
automatického prepnutia do pohotovostného režimu (s. 70).
Tipy
•• Ku konektoru OPT IN môžete pripojiť aj externé zariadenia (DVD prehrávače a pod.).
Pri pripájaní takýchto zariadení pripojte konektor OPT IN a konektor pre digitálny
výstup (optický) na zariadení rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie. Podrobné
informácie nájdete v návode na používanie zariadenia.
•• Ak je po pripojení externého zariadenia úroveň zvukového výstupu zo systému nízka,
skúste upraviť nastavenia zvukového výstupu na pripojenom zariadení. Môže to zlepšiť
úroveň zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie
zariadenia.
Ak sa na displeji hlbokotónového reproduktora zobrazia hlásenia
„CODE 01” a „SIGNAL ERR”
Ak sú zvukové signály vstupujúce do systému iné než 2-kanálové lineárne
signály PCM, na displeji hlbokotónového reproduktora sa zobrazia správy
„CODE 01” a „SIGNAL ERR” (informujúce, že vstupné zvukové signály
nemajú podporu).
V takom prípade v televízore alebo externom zariadení vyberte vhodný
režim zvukového výstupu, ktorý bude vysielať 2-kanálové lineárne zvukové
signály PCM.
27SK
Ak zo systému nepočuť zvuk televízora
Ak sa na displeji objavia správy „CODE 01” a „SIGNAL ERR”
a z hlbokotónového reproduktora a systému reproduktorov nepočuť
žiadny zvuk televízora, skontrolujte nasledujúce položky a v televízore
urobte príslušné opravné opatrenia.
•• Skontrolujte, či je nastavenie výstupu z reproduktorov konfigurované
na použitie externých reproduktorov.
Príklad: KDL-42W800B
1 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo HOME a potom
vyberte položku nastavení.
2 Vyberte nastavenie zvuku a potom nastavenie reproduktorov.
3 Vyberte režim výstupu z externých reproduktorov.
•• Skontrolujte nastavenie zvukového výstupu a ak je vybraný automatický
režim, zmeňte ho na režim výstupu PCM. Tento systém podporuje iba
2-kanálové lineárne formáty PCM.
Príklad: KDL-42W800B
1 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo HOME a potom
vyberte položku nastavení.
2 Vyberte nastavenie zvuku a potom vyberte nastavenie digitálneho
zvukového výstupu.
3 Vyberte režim výstupu PCM.
Poznámka
Informácie poskytnuté vyššie sa týkajú televízorov značky Sony. V prípade iného
televízora alebo externého zariadenia skontrolujte nastavenie podobných položiek.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie televízora alebo externého
zariadenia.
28SK
Prenášanie systému
Keď je rukoväť
vytočená úplne
nahor, automaticky
sa zamkne.
Zloženie rukoväte
Zarážku zatlačte doprava a rukoväť
zložte nadol.
Poznámky
•• Kolieska sa dajú používať iba na rovných
plochách. Na nerovných plochách
musia hlbokotónový reproduktor
nadvihnúť dvaja ľudia. Veľmi dôležité
je správne uchopenie hlbokotónového
reproduktora. V opačnom prípade môže
dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu
majetku.
•• Buďte maximálne opatrní, keď
hlbokotónový reproduktor nesiete
na šikmej ploche.
•• Nedvíhajte hlbokotónový reproduktor
za pohyblivú rukoväť na tyči.
•• Reproduktorový systém typu
zvukového panela neprenášajte tak,
že držíte iba jeden koniec, pretože
kombinované reproduktory sa môžu
od seba oddeliť.
Začíname
Hlbokotónový reproduktor má
kolieska a pohyblivú rukoväť na tyči,
takže ho môžete jednoducho
odviezť. Tento spôsob prenosu
hlbokotónového reproduktora sa
zvyčajne odporúča pri prenášaní
na rovných plochách.
Skôr ako hlbokotónový reproduktor
prenesiete, odpojte od neho všetky
káble a reproduktory.
•• Neprenášajte hlbokotónový
reproduktor s nainštalovanými
reproduktormi (lineárne), pretože
reproduktory by mohli vypadnúť.
•• Na hlbokotónovom reproduktore
neprenášajte osoby, batožinu ani
iné veci.
•• Zabráňte deťom, aby sa pohybovali
v blízkosti prenášaného systému.
•• Systém nie je vodotesný ani odolný voči
kvapkajúcej vode. Neprenášajte systém
na mokrom mieste.
29SK
Zmena systému farieb
(okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Systém farieb nastavte na PAL
alebo NTSC podľa systému farieb
v televízore.
Pri každom vykonaní postupu
uvedeného nižšie sa systém farieb
zmení takto:
NTSC  PAL
Na vykonanie tejto operácie
použite tlačidlá na hlbokotónovom
reproduktore.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte možnosť
DVD/CD, USB 1 alebo USB 2.
V spodnej časti televíznej obrazovky
sa zobrazí sprievodná správa [Press
ENTER to run QUICK SETUP.].
4Stlačte tlačidlo
bez načítania
disku alebo pripojenia
zariadenia USB.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [LANGUAGE SETUP].
Zobrazené položky sa môžu líšiť
v závislosti od krajiny alebo oblasti.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka
MULTI CONTROL vyberte
možnosť DVD/CD a stlačte
tlačidlo ENTER.
3 Stlačte a podržte tlačidlá
MIC ECHO a ENTER na viac
ako 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COLOR NTSC” alebo „COLOR PAL”.
Rýchle nastavenie
/ vyberte jazyk a stlačte
tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlásenie [VIDEO SETUP].
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte nastavenie, ktoré
sa zhoduje s typom vášho
televízora, a stlačte tlačidlo .
Keď sa na obrazovke televízora
objaví hlásenie [QUICK SETUP is
complete.], systém je pripravený
na prehrávanie.
Skôr ako začnete systém používať,
môžete urobiť niektoré minimálne
základné úpravy v rýchlych
nastaveniach.
Manuálna zmena nastavení
1 Zapnite televízor a vyberte
Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení (s. 43).
2 Stlačením tlačidla  zapnite
Ukončenie rýchleho nastavenia
obrazový vstup.
systém.
30SK
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
Stlačte tlačidlo SETUP.
Poznámka
Pri prvom zapnutí systému alebo
po resetovaní [RESET] sa zobrazí
sprievodná správa (pozrite si časť
Nastavenie pôvodných hodnôt v ponuke
nastavení na strane 79).
Nastavenie hodín
systém.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
s potom stlačte tlačidlo
TIMER MENU.
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie
„PLAY SET”, opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
CLOCK SET a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte hodinu a stlačte
tlačidlo .
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte minúty a stlačte
tlačidlo .
Kým je systém vypnutý,
opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
Pri každom stlačení tlačidla sa režim
displeja zmení, ako je uvedené ďalej.
Ukážka
Na displeji sa zobrazujú správy
o hlavných funkciách tohto systému,
pričom je zapnuté osvetlenie.
Osvetlenie vypnete stlačením
tlačidla PARTY LIGHT.
Začíname
1 Stlačením tlačidla  zapnite
Zmena režimu
zobrazenia
Žiadny displej (v režime úspory
energie)
Displej sa vypne, aby sa šetrila
energia. Časovač a hodiny budú
naďalej aktívne.
Hodiny
Na niekoľko sekúnd sa zobrazia
hodiny a potom systém vstúpi
do režimu úspory energie.
Poznámka
V režime úspory energie sa hodiny nedajú
nastaviť.
31SK
Prehrávanie diskov
a zariadení USB
Pred použitím
zariadenia USB
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
Webové stránky pre kompatibilné
zariadenia (s. 11).
(Zariadenia Apple môžete s týmto
systémom používať iba cez
pripojenie BLUETOOTH.)
Základné prehrávanie
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte možnosť
DVD/CD, USB 1 alebo USB 2.
Môžete použiť aj tlačidlá na
hlbokotónovom reproduktore.
Stlačte tlačidlo FUNCTION, otočením
gombíka MULTI CONTROL vyberte
možnosť DVD/CD, USB 1 alebo
USB 2 a stlačte tlačidlo ENTER.
2 Pripravte zdroj prehrávania.
Pre funkciu DVD/CD:
Stlačením tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore
otvorte zásobník diskov a načítajte
disk, ktorý je v zásobníku diskov
vložený etiketou nahor.
Keď prehrávate 8 cm disk,
napríklad, napríklad CD singel,
vložte ho do vnútorného
kruhu diskového zásobníka.
Zásobník diskov zatvoríte
opätovným stlačením tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore.
Diskový zásobník nezatvárajte
nasilu, pretože to môže spôsobiť
poruchu.
Pre funkciu USB:
Zariadenie USB zapojte do portu
(USB) 1 alebo (USB) 2 podľa
vášho výberu v 1. kroku.
Port
(USB) 1
Port
(USB) 2
Poznámka
Ak sa zariadenie USB nedá pripojiť
k portu (USB), na pripojenie
zariadenia USB k hlbokotónovému
reproduktoru môžete použiť adaptér
USB (nedodáva sa).
3 (iba
)
Opakovaným stláčaním
tlačidla MEDIA MODE
vyberte požadovaný typ médií
([MUSIC]/[VIDEO]/[PHOTO]).
4Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
32SK
Ďalšie operácie
Operácia
Postup
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Pokračovanie Stlačte tlačidlo .
v prehrávaní
alebo návrat
k normálnemu
prehrávaniu
Prehrávanie z konkrétneho
zvukového súboru alebo
videosúboru
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte možnosť
[MUSIC] alebo [VIDEO].
2 Stlačením tlačidla SEARCH
zobrazíte zoznam priečinkov.
Výber stopy,
súboru,
kapitoly
alebo scény
Počas prehrávania
stlačte tlačidlo 
alebo .
Prípadne stlačte
a podržte tlačidlo
SHIFT, stlačte číselné
tlačidlá a potom
tlačidlo .
(Operáciu môže
zakázať disk alebo
zariadenie USB.)
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný
priečinok.
4 Stlačením tlačidla
zobrazíte
zoznam súborov.
Výber pamäte USB
Ak má zariadenie USB vnútornú
pamäť a pamäťovú kartu, môžete
si vybrať, ktorá pamäť sa bude
používať ako zdroj prehrávania
alebo cieľ prenosu. Pamäť vyberte
ešte pred spustením prehrávania
alebo prenosu.
Prehrávanie diskov a zariadení USB
Zrušenie bodu Dvakrát stlačte
pokračovania tlačidlo .
v prehrávaní
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný súbor
a stlačte tlačidlo .
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť MEM SEL
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú pamäť
a stlačte tlačidlo .
Ak chcete zatvoriť ponuku možností,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
33SK
Prehrávanie z konkrétneho
obrázkového súboru
(prezentácia)
Ďalšie funkcie
prehrávania
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte možnosť
[PHOTO].
2 Stlačte tlačidlo
DVD/TUNER MENU.
Na televíznej obrazovke sa
vo zvolenom priečinku zobrazia
zmenšeniny prvých 16 obrázkových
súborov vo formáte JPEG.
Ak vybratý priečinok obsahuje
viac než 16 obrázkových súborov,
vpravo sa zobrazí posúvač.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ / / vyberte požadovaný
súbor a stlačte tlačidlo .
34SK
V závislosti od typu disku alebo
súboru táto funkcia nemusí
fungovať.
Operácia
Postup
Zobrazenie
Stlačte tlačidlo
ponuky disku DVD DVD/TUNER MENU.
Zobrazenie
zoznamu
priečinkov alebo
zoznamu súborov
Stlačte tlačidlo
SEARCH.
Opätovným
stlačením tlačidla
SEARCH zoznam
priečinkov alebo
zoznam súborov
vypnete.
Návrat
do zoznamu
priečinkov
zo zoznamu
súborov
Stlačte tlačidlo
RETURN.
Rýchle vyhľadanie
požadovaného
bodu rýchlym
posúvaním
dopredu alebo
dozadu
(Lock Search)
Počas prehrávania
stlačte tlačidlo 
alebo .
Pri každom
stlačení tlačidla
 alebo  sa
zmení rýchlosť
prehrávania.
Prehrávanie
po jednotlivých
snímkach
(spomalené
prehrávanie)
Stlačte tlačidlo 
a potom tlačidlo
alebo .
Pri každom
stlačení tlačidla
alebo  sa zmení
rýchlosť
prehrávania.
Zobrazenie
obrázkov
v prehľade
zmenšených
obrázkov
Stlačte tlačidlo
DVD/TUNER MENU.
Operácia
Postup
Navigácia
v prehľade
zmenšených
obrázkov
Stlačte tlačidlo
/ / / .
Zobrazenie
jedného obrázka
V prehľade
zmenšených
obrázkov stlačte
tlačidlo .
Spustenie
prezentácie
obrázkov
Stlačte tlačidlo .
Zobrazenie
Stlačte tlačidlo
nasledujúceho
 alebo .
alebo
predchádzajúceho
obrázka počas
prezentácie
Otočenie obrázka Počas zobrazenia
o 90 stupňov
obrázka stlačte
tlačidlo / .
Stlačením tlačidla
CLEAR sa vrátite
do pôvodného
zobrazenia.
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel
vyberte stopu, ktorú chcete
prehrať, a potom stlačte tlačidlo
.
Vyhľadávanie pomocou
tlačidla SEARCH
1 Stlačením tlačidla SEARCH
zobrazíte zoznam stôp.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte stopy,
ktoré chcete prehrať, a potom
stlačte tlačidlo .
Vyhľadanie konkrétneho titulu,
kapitoly, scény, stopy alebo
registra
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
Prehrávanie diskov a zariadení USB
Zastavenie
prezentácie
obrázkov
Stlačte tlačidlo .
Môžete zmeniť
interval
prezentácie
(s. 45) a pridať
do nej efekty
(s. 45).
Vyhľadanie konkrétnej stopy
SEARCH počas prehrávania
vyberte režim vyhľadávania.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte požadované číslo titulu,
kapitoly, scény, stopy alebo
registra a potom stlačte
tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Poznámky
•• Pri VIDEO CD s funkciou prehrávania
PBC vyhľadajte scénu stlačením tlačidla
SEARCH.
•• Pri VIDEO CD bez funkcie prehrávania
PBC vyhľadajte stopu alebo register
stlačením tlačidla SEARCH.
35SK
Vyhľadanie konkrétneho bodu
pomocou časovej značky
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
SEARCH počas prehrávania
vyberte režim vyhľadávania času.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT,
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte časový kód a potom
stlačte tlačidlo .
Príklad: Ak napríklad chcete nájsť
scénu 2 hodiny 10 minút a 20 sekúnd
od začiatku prehrávania, stlačte
a podržte tlačidlo SHIFT a stlačte
2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ak sa pomýlite, číslo môžete zrušiť
stlačením tlačidla CLEAR.
Vyhľadávanie pomocou ponuky
disku DVD
1 Stlačte tlačidlo
DVD/TUNER MENU.
2 Stlačte tlačidlo
/ / / alebo
stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a stláčaním číselných tlačidiel
vyberte titul alebo položku,
ktorú chcete prehrať, a potom
stlačte tlačidlo .
Zmena uhlov fotoaparátu
Opakovaným stláčaním tlačidla
ANGLE počas prehrávania vyberte
požadovaný uhol fotoaparátu.
36SK
Výber nastavenia titulkov
Opakovaným stláčaním tlačidla
SUBTITLE počas prehrávania
vyberte jazyk titulkov alebo
vypnite titulky.
Zmena jazyka alebo zvuku
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO počas prehrávania vyberte
formát alebo režim zvuku.
DVD VIDEO
Ak zdroj obsahuje viacero formátov
zvuku alebo zvukové nahrávky
vo viacerých jazykoch, môžete
vybrať zvukový formát alebo jazyk.
Zobrazenie 4 číslic označuje kód
jazyka. V časti Zoznam kódov
jazykov (s. 87) si overte, ktorý
jazyk daný kód predstavuje. Keď sa
jazyk zobrazí dva alebo viackrát, disk
DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (súbor MP3) alebo
zariadenie USB (zvukový súbor)
Môžete zmeniť zvukový výstup.
•• [STEREO]: štandardný stereofónny
zvuk.
•• [1/L]/[2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereofónny zvuk
Zrušenie prehrávania
v režime PBC
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monofónny zvuk
1 Stlačte tlačidlo  alebo 
zvukovej stopy č. 1.
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 1.
•• [2:STEREO]: stereofónny zvuk
zvukovej stopy č. 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monofónny zvuk
ľavého alebo pravého kanála
zvukovej stopy č. 2.
Pomocou ponuky PBC (ovládanie
prehrávania) môžete využívať
výhody interaktívnych funkcií disku
VIDEO CD (VIDEO CD verzie 2.0
a Super VCD).
1 Stlačením tlačidla  prehráte
disk VIDEO CD s funkciami PBC.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka PBC.
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a stláčaním číselných tlačidiel
vyberte požadované číslo
položky a potom stlačte
tlačidlo .
3 Pokračujte v prehrávaní podľa
pokynov v ponuke.
Poznámka
Keď aktivujete opakované prehrávanie,
prehrávanie v režime PBC sa zruší.
2 Stlačte tlačidlo  alebo
.
Prehrávanie sa spustí od vybratej
stopy.
Návrat k prehrávaniu
v režime PBC
Dvakrát stlačte tlačidlo  a potom
stlačte tlačidlo .
Pokračovanie v prehrávaní
viacerých diskov
Tento systém umožňuje uložiť
body pokračovania v prehrávaní
až pre 6 diskov a keď znova vložíte
rovnaký disk, bude sa pokračovať
v jeho prehrávaní. Ak uložíte bod
pokračovania v prehrávaní pre 7.
disk, odstráni sa bod pokračovania
v prehrávaní prvého disku.
Ak chcete aktivovať túto
funkciu, nastavte položku
[MULTI-DISC RESUME] v časti
[SYSTEM SETUP] na možnosť [ON]
(s. 46).
Prehrávanie diskov a zariadení USB
Prehrávanie diskov VIDEO CD
s funkciami PBC
alebo stlačte a podržte tlačidlo
SHIFT a potom stláčaním
číselných tlačidiel vyberte stopu,
keď je zastavené prehrávanie.
Poznámka
Ak chcete prehrávať od začiatku disku,
dvakrát stlačte tlačidlo  a potom stlačte
tlačidlo .
37SK
Používanie režimu
prehrávania
Prehrávanie v postupnom
poradí (normálne prehrávanie)
Keď je prehrávanie zastavené,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE.
 Pri prehrávaní z disku
•• [DISC]: prehrá všetky stopy alebo
súbory v postupnom poradí.
•• [FOLDER]*: prehrá všetky
kompatibilné súbory v určenom
priečinku na disku.
* Nedá sa vybrať pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ALL USB DEVICES]: prehrá všetky
kompatibilné súbory v obidvoch
zariadeniach USB v postupnom
poradí.
•• [ONE USB DEVICE]: prehrá všetky
kompatibilné súbory v jednom
zariadení USB v postupnom
poradí.
•• [FOLDER]: prehrá všetky
kompatibilné súbory v určenom
priečinku v zariadení USB.
Prehrávanie v náhodnom
poradí (náhodné prehrávanie)
Keď je prehrávanie zastavené,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE.
 Pri prehrávaní z disku
•• [DISC (SHUFFLE)]: prehráva
v náhodnom poradí všetky
zvukové súbory na disku.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: prehráva
v náhodnom poradí všetky
zvukové súbory v určenom
priečinku na disku.
* Nedá sa vybrať pre AUDIO CD.
 Pri prehrávaní zo zariadenia USB
•• [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
prehráva v náhodnom poradí
všetky zvukové súbory v obidvoch
zariadeniach USB.
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
prehráva v náhodnom poradí
všetky zvukové súbory v jednom
zariadení USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: prehráva
v náhodnom poradí všetky
zvukové súbory v určenom
priečinku v zariadení USB.
Poznámky
•• Prehrávať v náhodnom poradí sa nedajú
obrázkové súbory ani videosúbory.
•• Prehrávanie v náhodnom poradí sa
zruší, keď:
—— vypnete systém.
—— otvoríte diskový zásobník.
—— vykonáte prenos USB 1 do USB 2
(okrem prenosu REC1).
—— vykonáte prenos z disku
do zariadenia USB (okrem
prenosu REC1).
—— zmeníte režim MEDIA MODE.
—— zmeníte výber pamäte USB.
38SK
•• Prehrávanie v náhodnom poradí sa
môže zrušiť, keď vyberiete priečinok
alebo stopu na prehrávanie.
Vytvorenie vlastného
programu (programované
prehrávanie)
Naprogramovať môžete iba zvukové
stopy alebo súbory z disku alebo
zariadenia USB 1.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte možnosť
DVD/CD alebo USB 1.
2 (iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte možnosť
[MUSIC].
3 Keď je prehrávanie zastavené,
opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE vyberte položku
[PROGRAM].
4Stlačte tlačidlo SEARCH.
Na televíznej obrazovke sa
zobrazí zoznam priečinkov
alebo zoznam stôp.
5 (iba
)
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovaný
priečinok a stlačte tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam súborov.
/ vyberte požadovanú stopu
alebo súbor a stlačte tlačidlo .
Vľavo od vybratej stopy alebo
súboru sa zobrazí číslo kroku
programu.
7 Ak chcete naprogramovať
ďalšie stopy alebo zvukové
súbory v rovnakom priečinku,
zopakujte krok 6.
Ak chcete naprogramovať
súbory v iných priečinkoch,
stlačením tlačidla RETURN sa vráťte
do zoznamu priečinkov a zopakujte
kroky 5 a 6.
8Stlačením tlačidla  spustite
programované prehrávanie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam programov.
Keď sa programované prehrávanie
skončí, stlačením tlačidla 
môžete znova spustiť rovnaký
program.
Odstránenie
naprogramovaného kroku
Prehrávanie diskov a zariadení USB
Môžete vytvoriť program obsahujúci
až 25 stôp v požadovanom poradí
prehrávania.
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
1 Použite rovnaký postup
ako v krokoch 4 a 5 v časti
Prehrávanie v postupnom poradí
(normálne prehrávanie).
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte stopu alebo súbor
na odstránenie a stlačte
tlačidlo .
Číslo kroku programu zmizne.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Stlačte tlačidlo CLEAR.
39SK
Zrušenie programovaného
prehrávania
Keď je prehrávanie zastavené,
opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE môžete vybrať iné
režimy prehrávania.
Zobrazenie naprogramovaného
zoznamu
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a opakovane stláčajte tlačidlo
DISPLAY.
Poznámky
•• Programované prehrávanie sa nedá
vykonať pre obrázkové súbory
a videosúbory.
•• Programované prehrávanie sa zruší, keď:
—— otvoríte diskový zásobník.
—— zmeníte režim MEDIA MODE.
—— zmeníte výber pamäte USB.
•• (iba funkcia DVD/CD) Naprogramovaný
zoznam sa po otvorení diskového
zásobníka vymaže.
•• (iba funkcia USB) Naprogramovaný
zoznam sa vymaže, keď:
—— vykonáte operáciu vymazania.
—— odpojíte zariadenie USB.
—— zmeníte výber pamäte USB.
•• (iba funkcia USB) Programované
prehrávanie je k dispozícii, iba keď
je zariadenie USB pripojené k portu
(USB) 1.
Opakované prehrávanie
Opakovane stláčajte
tlačidlo REPEAT.
V závislosti od typu disku alebo
súboru nemusia byť niektoré
nastavenia k dispozícii.
•• [OFF]: neprehráva sa opakovane.
•• [ALL]: opakuje sa prehrávanie
všetkých stôp alebo súborov
vo vybratom režime prehrávania.
•• [DISC]: opakuje sa prehrávanie
všetkého obsahu (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD).
•• [TITLE]: opakuje sa prehrávanie
aktuálneho titulu (iba DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: opakuje sa
prehrávanie aktuálnej kapitoly
(iba DVD VIDEO).
•• [TRACK]: opakuje sa prehrávanie
aktuálnej stopy.
•• [FILE]: opakuje sa prehrávanie
aktuálneho videosúboru.
Zrušenie opakovaného
prehrávania
Opakovaným stláčaním tlačidla
REPEAT vyberte možnosť [OFF].
Poznámky
•• Indikátor
sa rozsvieti na displeji,
keď je režim opakovaného prehrávania
nastavený na hodnotu [ALL] alebo
[DISC].
sa rozsvieti na displeji,
•• Indikátor
keď je režim opakovaného prehrávania
nastavený na hodnotu [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] alebo [FILE].
•• Opakované prehrávanie nemôžete
vykonávať s diskom VIDEO CD počas
prehrávania v režime PBC.
•• Opakované prehrávanie závisí od toho,
či ho DVD VIDEO podporuje.
40SK
6Opakovaným stláčaním
•• Opakované prehrávanie sa zruší, keď:
—— otvoríte diskový zásobník.
—— vypnete systém (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD).
—— zmeníte funkciu (iba DVD VIDEO
a VIDEO CD).
—— vykonáte prenos USB 1 do USB 2
(okrem prenosu REC1).
—— vykonáte prenos z disku
do zariadenia USB (okrem
prenosu REC1).
—— zmeníte režim MEDIA MODE.
—— zmeníte výber pamäte USB.
tlačidiel / vyberte ako
úroveň obmedzenia
prehrávania niektorú
geografickú oblasť a stlačte
tlačidlo .
Obmedzenie
prehrávania disku
7 Opakovaným stláčaním tlačidiel
(Rodičovská kontrola)
8Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť [LEVEL]
a stlačte tlačidlo .
Prehrávanie diskov DVD VIDEO
môžete obmedziť podľa predvolenej
úrovne. Scény sa môžu vynechať
alebo nahradiť inými scénami.
1 Keď je zastavené prehrávanie,
/ vyberte požadovanú
úroveň a stlačte tlačidlo .
Čím je hodnota nižšia, tým
prísnejšie je obmedzenie.
Vypnutie funkcie rodičovskej
ochrany
V kroku 8 nastavte položku [LEVEL]
na hodnotu [OFF].
stlačte tlačidlo SETUP.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
[SYSTEM SETUP] a stlačte
tlačidlo .
Prehrávanie diskov a zariadení USB
Vyberie sa táto oblasť.
Keď vyberiete možnosť [OTHERS],
pomocou číselných tlačidiel zadajte
kód požadovanej geografickej
oblasti v súlade s časťou Zoznam
kódov oblastí pre rodičovskú
kontrolu (s. 88).
Prehrávanie disku s nastavenou
rodičovskou ochranou
1 Vložte disk a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
Na obrazovke televízora sa zobrazí
pole na zadanie hesla.
tlačidiel / vyberte možnosť
[PARENTAL CONTROL] a stlačte
tlačidlo .
2 Pomocou číselných tlačidiel
zadajte 4-ciferné heslo a stlačte
tlačidlo .
4Pomocou číselných tlačidiel
Systém spustí prehrávanie.
zadajte alebo znova zadajte
4-ciferné heslo a stlačte
tlačidlo .
5 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
[STANDARD] a stlačte tlačidlo
.
41SK
Ak zabudnete heslo
Vyberte disk a zopakujte kroky 1 až
3 uvedené v časti Obmedzenie
prehrávania disku (s. 41).
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
heslo „199703“ a stlačte tlačidlo .
Podľa pokynov na obrazovke zadajte
nové 4-ciferné heslo. Potom znova
vložte disk a stlačte tlačidlo .
Musíte znova zadať svoje nové
heslo.
Zobrazenie informácií
o disku alebo
zariadení USB
Informácie na televíznej
obrazovke
Počas prehrávania stlačte
a podržte tlačidlo SHIFT
a potom opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY.
 Názov albumu2)/priečinka3)/
číslo kapitoly/registra
 Meno interpreta2)3)
Zobrazuje sa pri prehrávaní
zvukového súboru.
1)
Informácie o dátume sa zobrazujú,
keď je v obrázkovom súbore
JPEG zaznamenaný formát Exif
(Exchangeable Image File Format).
Exif je formát obrázka pre digitálne
fotoaparáty definovaný asociáciou
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
(JEITA).
2)Ak zvukový súbor obsahuje značku ID3,
systém zobrazí názov albumu/názov
titulu/meno interpreta z informácií
obsiahnutých v tejto značke. Systém
podporuje značku ID3 v. 1.0/1.1/2.2/2.3.
3)Ak súbor alebo priečinok obsahuje
znaky, ktoré sa nedajú zobraziť, tieto
znaky sa zobrazia ako „_“.
Poznámky
•• V závislosti od prehrávaného zdroja:
—— niektoré informácie sa nemusia
zobraziť.
—— niektoré znaky sa nedajú zobraziť.
•• V závislosti od režimu prehrávania sa
zobrazené informácie môžu líšiť.
Zobrazenie informácií o
zvukovom formáte v diskoch
DVD VIDEO a videosúboroch
(iba DVD VIDEO a videosúbory)
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo AUDIO.
 Informácie o prehrávaní
Informácie o dobe prehrávania,
zostávajúcom čase a dátume1)
 Bitová rýchlosť
 Typ súboru
 Stav prehrávania
 Názov titulu2)/stopy/súboru3)
42SK
Informácie na displeji
Keď je systém zapnutý, opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Informácie môžete zobraziť takto:
—doba
—
prehrávania, zostávajúca
doba stopy, titul, kapitola,
—číslo
—
scény,
—názov
—
súboru, názov priečinka,
—informácie
—
o titule, interpretovi
a albume.
zobraziť názov disku alebo názov stopy.
•• Doba prehrávania zvukových súborov
a videosúborov sa nemusí zobrazovať
správne.
•• Uplynutá doba prehrávania zvukového
súboru kódovaného pomocou
VBR (variabilná bitová rýchlosť) sa
nezobrazuje správne.
Môžete vykonávať rôzne úpravy
položiek, napríklad obrazu a zvuku.
Zobrazené položky sa môžu
v jednotlivých krajinách alebo
oblastiach líšiť.
Poznámka
Nastavenia prehrávania uložené na disku
majú prednosť pred nastaveniami
v ponuke nastavení. Z tohto dôvodu sa
niektoré nastavenia ponuky nastavení
nemusia použiť.
1 Keď je zastavené prehrávanie,
stlačte tlačidlo SETUP.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka nastavení.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
možnosť [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP]
alebo [SYSTEM SETUP] a stlačte
tlačidlo .
Prehrávanie diskov a zariadení USB
Poznámky
•• V závislosti od znakov sa nemusí
Používanie ponuky
nastavení
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadovanú
položku a stlačte tlačidlo
.
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte požadované
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa vyberie a proces
nastavenia sa dokončí.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo SETUP.
43SK
N
astavenie jazyka
– [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
N
astavenie obrazovky
televízora –
[VIDEO SETUP]
Slúži na nastavenie jazyka ponuky
na obrazovke.
[TV TYPE]
[MENU]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého
režimu.
Slúži na výber jazyka pre ponuku
disku DVD.
[AUDIO]
Slúži na prepínanie jazyka
zvukovej stopy.
Keď vyberiete možnosť [ORIGINAL],
vyberie sa jazyk, ktorý je na disku
nastavený ako primárny.
[SUBTITLE]
Slúži na prepínanie jazyka titulkov
nahratých na disku DVD VIDEO.
Keď vyberiete možnosť
[AUDIO FOLLOW], jazyk titulkov sa
zmení podľa jazyka vybratého pre
zvukovú stopu.
Poznámka
Ak vyberiete možnosť [OTHERS]
v ponuke [MENU], [AUDIO] a [SUBTITLE],
pomocou číselných tlačidiel zadajte
kód jazyka zo zoznamu Zoznam kódov
jazykov (s. 87).
44SK
[4:3 LETTER BOX]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor
s pomerom strán 4:3, ktorý nemá
funkciou širokouhlého režimu.
Toto nastavenie slúži na zobrazenie
širokého obrazu s čiernymi okrajmi
v hornej a dolnej časti.
[4:3 PAN SCAN]: Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor
s pomerom strán 4:3, ktorý nemá
funkciou širokouhlého režimu. Toto
nastavenie slúži na zobrazenie celej
výšky obrazu na celej obrazovke
s orezanými bočnými stranami.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
(iba obrázkové súbory JPEG)
Vyberte efekt pre prezentáciu.
[MODE 1]: Obrázok schádza z hornej
do dolnej časti obrazovky.
[MODE 2]: Obrázok prechádza
z ľavej na pravú stranu obrazovky.
[MODE 3]: Obrázok sa rozťahuje
od stredu.
[MODE 4]: Efekty obrázka sa
prepínajú cyklicky v náhodnom
poradí.
[MODE 5]: Nasledujúci obrázok
postupne prekrýva aktuálny
obrázok.
[OFF]: Slúži na vypnutie efektov.
[PHOTO INTERVAL]
[BLACK LEVEL]
(iba modely pre Latinskú Ameriku)
Slúži na výber úrovne čiernej
farby (úroveň nastavenia)
pre videosignály z výstupného
konektora VIDEO OUT.
[ON]: Nastaví úroveň čiernej farby
pre výstupný signál na štandardnú
úroveň.
[OFF]: Znižuje štandardnú úroveň
čiernej farby. Túto možnosť použite
v prípade, ak je obraz príliš biely.
(iba obrázkové súbory JPEG)
Vyberte trvanie prezentácie.
[NORMAL]: Nastavuje štandardné
trvanie.
[FAST]: Nastavuje trvanie kratšie
ako [NORMAL].
[SLOW 1]: Nastavuje trvanie dlhšie
ako [NORMAL].
[SLOW 2]: Nastavuje trvanie dlhšie
ako [SLOW 1].
Prehrávanie diskov a zariadení USB
Slúži na nastavenie systému farieb
(PAL alebo NTSC) pri prehrávaní
disku VIDEO CD.
[AUTO]: Slúži na reprodukciu
videosignálov v súlade so systémom
farieb, ktorý používa disk. Toto
nastavenie vyberte, ak televízor
používa systém DUAL.
[PAL]: Mení videosignál disku NTSC
a reprodukuje ho v systéme PAL.
[NTSC]: Mení videosignál disku PAL
a reprodukuje ho v systéme NTSC.
Podrobné informácie nájdete v časti
Zmena systému farieb (s. 30).
[PHOTO EFFECT]
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Obraz vrátane objektov,
ktoré sa dynamicky pohybujú,
sa reprodukuje bez chvenia.
Túto funkciu vyberte v bežných
prípadoch.
[FRAME]: Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa
reprodukuje vo vysokom rozlíšení.
N
astavenie možností
zvuku – [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(kompresia dynamického rozsahu)
Táto funkcia je užitočná pri sledovaní
filmov s nízkou hlasitosťou v noci.
[OFF]: Žiadna kompresia
dynamického rozsahu.
[STANDARD]: Dynamický rozsah
sa komprimuje podľa zámerov
technika, ktorý vyrobil nahrávku.
45SK
[TRACK SELECTION]
Dáva prioritu zvukovej stope, ktorá
obsahuje najvyšší počet kanálov
pri prehrávaní disku DVD VIDEO,
na ktorom sú nahraté viaceré
zvukové formáty (PCM, MPEG
alebo Dolby Digital).
[OFF]: Bez určenej priority.
[AUTO]: S určenou prioritou.
[SCORE MODE]
Vyberte režim hodnotenia vášho
spevu v režime Karaoke.
[BEGINNER 1]: Začiatočník. Skóre sa
zobrazuje počas spievania.
[BEGINNER 2]: Začiatočník.
[EXPERT 1]: Pokročilý. Skóre sa
zobrazuje počas spievania.
[EXPERT 2]: Pokročilý.
[DEMO]: Ukážkový režim. Skóre sa
zobrazuje bez ohľadu na spievanie.
[A/V SYNC]
(iba videosúbory)
Slúži na úpravu oneskorenia medzi
obrazom a zvukom, keď sa zvuk
nesynchronizuje s oneskoreným
obrazom.
[OFF]: Oneskorenie sa neupravuje.
[ON]: Oneskorenie medzi obrazom
a zvukom sa upravuje.
[DOWNMIX]
46SK
Vyberte vstupný zvukový signál
pri prehrávaní viackanálového
zvuku.
[NORMAL]: Slúži na výstup
viackanálového zvuku
konvertovaného na signál
dvojkanálového stereofónneho
zvuku.
[DOLBY SURROUND]: Slúži
na konverziu viackanálového
zvuku na signál 2-kanálového
priestorového zvuku.
N
astavenie systému
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Šetrič obrazovky pomôže zabrániť
poškodeniu zobrazovacieho
zariadenia (viacnásobnému
zobrazovaniu). Stlačením
ľubovoľného tlačidla ukončíte
šetrič obrazovky.
[ON]: Ak systém nebudete používať
približne 15 minút, zobrazí sa
obrázok šetriča obrazovky.
[OFF]: Slúži na vypnutie funkcie.
Obrázok šetriča displeja sa
nezobrazí.
[BACKGROUND]
Slúži na výber farby alebo obrázka
pozadia pre obrazovku televízora.
[JACKET PICTURE]: Na pozadí sa
zobrazí obrázok obalu (statická
snímka) nahratý na disku.
[GRAPHICS]: Na pozadí sa zobrazí
predvolený obrázok uložený
v systéme.
[BLUE]: Pozadie je modré.
[BLACK]: Pozadie je čierne.
[PARENTAL CONTROL]
Slúži na nastavenie obmedzení
prehrávania. Podrobné informácie
nájdete v časti Obmedzenie
prehrávania disku (s. 41).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Slúži na uloženie bodu
pokračovania v prehrávaní
do pamäte až pre 6 diskov.
[OFF]: Bod obnovenia prehrávania
neuloží do pamäte. Prehrávanie
sa začne od uloženého bodu
pokračovania v prehrávaní iba
pre aktuálny disk v systéme.
.
[RESET]
Nastavenia ponuky nastavení vráti
späť na predvolené nastavenia
Podrobné informácie nájdete v časti
Nastavenie pôvodných hodnôt
v ponuke nastavení (s. 79).
Prenos cez USB
Pred použitím
zariadenia USB
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete v časti
Webové stránky pre kompatibilné
zariadenia (s. 11).
(Zariadenia Apple môžete s týmto
systémom používať iba cez
pripojenie BLUETOOTH.)
Môžete prenášať hudbu zo zdroja
zvuku do zariadenia USB
pripojeného k portu (USB) 2.
Prenos cez USB
Prenos hudby
Zvukové formáty vytvárané
pri prenose
 Zdroj zvuku: Disky, rádio alebo
voliteľné zariadenie pripojené
ku konektorom AUDIO IN L/R
Prenášané súbory sa vytvárajú
vo formáte MP3.
 Zdroj zvuku: Zariadenie USB
pripojené k portu (USB) 1
Prenášané súbory sa vytvárajú
v rovnakom formáte (MP3, WMA
alebo AAC) ako zdrojové zvukové
súbory.
47SK
Poznámky
•• Zariadenie USB neodstraňujte počas
prenosu alebo vymazávania. Mohli by
sa poškodiť údaje v zariadení USB alebo
samotné zariadenie USB.
•• Súbory MP3, WMA a AAC sa prenášajú
s rovnakou bitovou rýchlosťou ako
pôvodné súbory.
•• Prenos USB a vymazávanie sú
nedostupné, kým je diskový zásobník
otvorený.
Poznámka k obsahu chránenému
autorskými právami
Prenesená hudba je obmedzená iba
na súkromné používanie. Používanie
hudby nad rámec týchto obmedzení
vyžaduje povolenie vlastníkov
autorských práv.
Výber pamäte USB
Pozrite si stranu 33.
Výber bitovej rýchlosti
Na prenos hudby s vyššou kvalitou
môžete vybrať vyššiu bitovú
rýchlosť.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť BIT RATE
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte bitovú rýchlosť
a stlačte tlačidlo .
•• 128 kb/s: kódované súbory
MP3 sú menšie čo do veľkosti
súboru a majú nižšiu zvukovú
kvalitu.
•• 256 kb/s: kódované súbory
MP3 sú väčšie čo do veľkosti
súboru, ale majú vyššiu
zvukovú kvalitu.
Ak chcete zatvoriť ponuku možností,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
48SK
Poznámka
Bitová rýchlosť sa dá zmeniť, iba keď sú
zdrojom zvuku stopy CD-DA na diskoch
AUDIO CD, zvuk rádia alebo voliteľné
zariadenie pripojené ku konektorom
AUDIO IN L/R.
Prenos hudby z disku,
zariadenia USB alebo
analógového zvukového
zdroja
Môžete prenášať hudbu
do zariadenia USB pripojeného
k portu (USB) 2:
•• Synchronizovaný prenos:
Prenesie všetku hudbu na disku
alebo v zariadení USB 1 do USB 2.
•• Prenos REC1: Prenesie jednu
stopu alebo zvukový súbor počas
prehrávania.
•• Analógový prenos: Prenesie
zvuk z rádia alebo z voliteľného
zariadenia pripojeného
do konektorov AUDIO IN L/R.
1 Cieľové zariadenie USB,
do ktorého sa budú prenášať
súbory, pripojte do portu
(USB) 2.
Port
(USB) 2
Poznámka
Ak sa zariadenie USB nedá pripojiť
k portu (USB), na pripojenie
zariadenia USB k hlbokotónovému
reproduktoru môžete použiť adaptér
USB (nedodáva sa).
2 Vyberte funkciu.
Disky:
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte možnosť
DVD/CD. Keď vyberiete funkciu,
načítajte disk.
Ak systém spustí prehrávanie
automaticky, dvojitým stlačením
tlačidla  zastavíte prehrávanie
úplne.
USB:
Analógový zvukový zdroj:
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte požadovaný
zdroj zvuku (TUNER FM/TUNER AM/
AUDIO IN), ktorý chcete preniesť.
3 Pripravte zdroj zvuku.
Ak chcete preniesť rozhlasový
program, pozrite si časť Počúvanie
rádia (s. 52) o naladení
požadovanej stanice.
Ak chcete preniesť zvuk
z voliteľného zariadenia
pripojeného ku konektorom
AUDIO IN L/R, pozrite si časť
Používanie voliteľných zariadení
(s. 69) o spustení prehrávania
z pripojeného zariadenia.
4Stlačte tlačidlo REC TO USB
na hlbokotónovom
reproduktore.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PUSH ENTER”.
5 Stlačte tlačidlo
.
Prenos sa začne, keď sa na displeji
zobrazí hlásenie „DO NOT REMOVE”.
Zariadenie USB nevyberajte, kým sa
prenos neskončí.
Keď je prenos hotový, systém
vykoná nasledujúce kroky:
Synchronizovaný prenos:
Synchronizovaný prenos:
Keď je zastavené prehrávanie,
opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE vyberte požadovaný
režim prehrávania.
Po dokončení prenosu sa disk alebo
zariadenie USB automaticky zastaví.
Poznámka
Ak spustíte prenos v režime
náhodného prehrávania,
opakovaného prehrávania alebo
programovaného prehrávania bez
nastavených krokov, zvolený režim
prehrávania sa automaticky zmení
na normálne prehrávanie.
Prenos REC1:
Vyberte stopu alebo zvukový súbor,
ktorý chcete preniesť, a potom
spustite prehrávanie.
Prenos cez USB
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte možnosť
USB 1. Po zvolení funkcie pripojte
zariadenie USB obsahujúce
požadované zvukové súbory, ktoré
chcete preniesť, do portu (USB) 1.
Analógový prenos:
Prenos REC1:
Prenos sa ukončí automaticky,
ale disk alebo zariadenie USB
pokračujú v prehrávaní ďalšej
stopy alebo súboru.
Analógový prenos:
Prenos pokračuje, kým nestlačíte
tlačidlo .
Zastavenie prenosu
Stlačte tlačidlo .
49SK
Prenos zvuku ako nového
súboru MP3 počas
analógového prenosu
Počas analógového prenosu
stlačte tlačidlo REC TO USB
na hlbokotónovom reproduktore.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„NEW TRACK”.
Poznámky o analógovom prenose
•• Počas vytvárania súboru MP3 sa
prenos vypne.
•• Opätovným stlačením tlačidla
REC TO USB na hlbokotónovom
reproduktore po niekoľkých sekundách
môžete vytvoriť nový súbor MP3.
•• Nový súbor MP3 sa vytvorí automaticky
asi 1 hodinu po spustení analógového
prenosu.
Poznámky k prenosu
•• Do zariadenia USB nemôžete
prenášať zvukové súbory uložené
na formátovanom disku UDF (Universal
Disk Format).
•• Pri prenose hudby (okrem analógového
prenosu) sa nereprodukuje žiaden zvuk.
•• Do vytvorených súborov MP3 sa
neprenesú informácie z textu CD-TEXT.
•• Prenos sa automaticky zastaví
v prípade, že:
—— sa v zariadení USB počas prenosu
vyčerpá voľné miesto,
—— počet zvukových súborov alebo
priečinkov v zariadení USB dosiahne
limit, ktorý systém dokáže rozpoznať.
•• Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom
ako ten, ktorý sa snažíte preniesť,
za jeho názov sa pridá poradové číslo
a pôvodný priečinok alebo súbor sa
neprepíše.
•• Počas prenosu nemôžete vykonávať
nasledujúce operácie:
—— Vysunutie disku.
—— Výber inej skladby alebo súboru.
—— Pozastavenie prehrávania alebo
vyhľadanie miesta v skladbe alebo
súbore.
—— Zmena funkcie alebo pásma tunera.
50SK
•• Pri prenose hudby do zariadenia
Walkman® pomocou aplikácie
Media Manager for WALKMAN
použite formát MP3.
•• Keď k systému pripájate Walkman®,
zapojte ho až potom, keď z displeja
zariadenia Walkman® zmizne
hlásenie „Creating Library” alebo
„Creating Database”.
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Maximálny počet zvukových
súborov, ktoré možno vytvoriť
•• 298 priečinkov,
•• 650 súborov v jednom priečinku,
•• 650 súborov v priečinku REC1-CD
alebo REC1-MP3.
Tento počet sa môže líšiť v závislosti
od konfigurácie súborov alebo
priečinkov.
Pri prenose do zariadenia USB sa
vytvorí priečinok MUSIC priamo
v priečinku ROOT. Priečinky a súbory
sa v priečinku MUSIC vytvárajú
v súlade so spôsobom prenosu
a zdrojom takto:
Synchronizovaný prenos
 Pri prenose stôp CD-DA z disku
AUDIO CD
Názov priečinka:„CDDA0001”*
Názov súboru:„TRACK001”*
 Pri prenose súborov MP3 z disku
alebo súborov MP3, WMA a AAC
zo zariadenia USB
Názov priečinka: rovnaký
ako zdroj
Názov súboru: rovnaký ako zdroj
Prenos REC1
 Pri prenose stopy CD-DA z disku
AUDIO CD
Názov priečinka: „REC1-CD”
Názov súboru: „TRACK001”*
 Pri prenose súboru MP3 z disku
alebo súboru MP3, WMA a AAC
zo zariadenia USB
Názov priečinka: „REC1-MP3”
Názov súboru: rovnaký ako zdroj
Analógový prenos
 Pri prenose programu AM
Názov priečinka: „TUAM0001”*
Názov súboru: „TRACK001”*
 Pri prenose zvuku z voliteľného
zariadenia pripojeného ku
konektorom AUDIO IN L/R
Názov priečinka: „EXAU0001”*
Názov súboru: „TRACK001”*
* Ďalšie čísla priečinkov a súborov sa
priraďujú postupne.
Tip
V režime programovaného prehrávania
je názov priečinka „PGM_xxxx“ a názov
súboru závisí od zdroja hudby (disk
AUDIO CD alebo zvukové súbory).
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte možnosť
USB 1 alebo USB 2.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
MEDIA MODE vyberte možnosť
[MUSIC].
3 Keď je zastavené prehrávanie,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
4Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť ERASE
a stlačte tlačidlo .
Na obrazovke televízora sa zobrazí
zoznam priečinkov.
5 Opakovaným stláčaním tlačidiel
Prenos cez USB
 Pri prenose programu FM
Názov priečinka: „TUFM0001”*
Názov súboru: „TRACK001”*
Vymazanie zvukových
súborov alebo priečinkov
v zariadení USB
/ vyberte priečinok a stlačte
tlačidlo .
6Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte zvukový súbor,
ktorý chcete vymazať, a stlačte
tlačidlo .
Ak chcete odstrániť všetky zvukové
súbory v priečinku, zo zoznamu
vyberte možnosť [ALL TRACKS].
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„FLDR ERASE” alebo „TRK ERASE”
a hlásenie „PUSH ENTER”.
Ak chcete operácie vymazávania
zrušiť, stlačte tlačidlo .
7 Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMPLETE”.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
51SK
Poznámky
•• Keď je vybraté prehrávanie v režime
náhodného prehrávania alebo
programovaného prehrávania,
nemôžete vymazať zvukové súbory
ani priečinky. Pred vymazaním nastavte
režim normálneho prehrávania.
•• Priečinok, ktorý obsahuje súbory
vo zvukovom formáte inom ako MP3,
WMA a AAC alebo podpriečinky, sa
nedá vymazať.
•• Keď je otvorený diskový zásobník,
operácia vymazania je zakázaná.
Tuner
Počúvanie rádia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte funkciu
tunera (TUNER FM alebo
TUNER AM).
Môžete použiť aj tlačidlá
na hlbokotónovom reproduktore.
Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka MULTI CONTROL
vyberte možnosť TUNER FM alebo
TUNER AM a stlačte tlačidlo ENTER.
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie:
Stlačte a podržte tlačidlo
TUNING+/–, kým sa na displeji
nezačne meniť frekvencia.
Keď sa nájde stanica, vyhľadávanie
sa automaticky zastaví a na displeji
sa rozsvieti hlásenie „TUNED”.
Ak sa hlásenie TUNED nerozsvieti
a vyhľadávanie sa nezastaví,
vyhľadávanie zastavte stlačením
tlačidla . Potom vykonajte
manuálne ladenie (nižšie).
Manuálne ladenie:
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
Poznámka
Po naladení stanice FM poskytujúcej
služby RDS sa zobrazia informácie
o vysielaní, napríklad názov služby alebo
stanice. Informácie o službách RDS si
môžete pozrieť opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY.
52SK
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum
pri slabých stereofónnych staniciach FM,
opakovane stláčajte tlačidlo FM MODE,
kým sa na displeji nerozsvieti indikátor
MONO. Príjem signálu bude bez
stereofónneho efektu, ale zlepší sa.
Zmena intervalu ladenia
v pásme AM
Na vykonanie tejto operácie
použite tlačidlá na hlbokotónovom
reproduktore.
1 Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka
MULTI CONTROL vyberte
možnosť TUNER AM a stlačte
tlačidlo ENTER.
2 Stlačením tlačidla  vypnite
Uložiť si môžete až 20 obľúbených
staníc v pásme FM a 10 v pásme AM.
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo
DVD/TUNER MENU.
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte číslo predvoľby
a stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„COMPLETE” potvrdzujúce,
že stanica sa uložila.
Ak je už vybratému číslu predvoľby
priradená iná stanica, príslušná
stanica sa nahradí novou stanicou.
Tuner
(okrem modelov pre Európu
a Rusko)
Interval ladenia v pásme AM je
z výroby predvolene nastavený
na hodnotu 9 kHz (alebo 10 kHz
pre niektoré oblasti).
Upozorňujeme, že v režime úspory
energie sa interval ladenia AM nedá
zmeniť.
Predvolenie rozhlasových
staníc
Počúvanie uloženej stanice
Opakovaným stláčaním tlačidla
PRESET+/– vyberte číslo predvoľby.
Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo
SHIFT a potom stláčaním číselných
tlačidiel a následne tlačidla
vybrať predvolenú stanicu.
systém.
3 Stlačte a podržte tlačidlo ENTER
a súčasne stlačte tlačidlo
FOOTBALL.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„9K STEP” alebo „10K STEP”.
Po zmene intervalu sa všetky
predvolené stanice v pásme AM
vymažú.
53SK
BLUETOOTH
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH
BLUETOOTH je bezdrôtová
technológia krátkeho dosahu,
ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú
komunikáciu medzi digitálnymi
zariadeniami. Bezdrôtová
technológia BLUETOOTH funguje
v rozsahu približne 10 metrov.
Podporované verzie, profily
a kodeky BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
BLUETOOTH (s. 85).
Kompatibilné zariadenia
BLUETOOTH
Podrobné informácie nájdete v časti
Webové stránky pre kompatibilné
zariadenia (s. 11).
Indikátor BLUETOOTH
Párovanie tohto
systému so zariadením
BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej
sa zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa
po vykonaní nemusí vykonať znova.
Ak je zariadením smartfón
kompatibilný s funkciou NFC,
manuálne párovanie nie je
nutné. (Pozrite si časť Pripojenie
BLUETOOTH jedným dotykom
cez NFC (s. 57).)
1 Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite asi 1 meter
od systému.
2 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom
reproduktore vyberte
funkciu BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BLUETOOTH”.
Tipy
Indikátor BLUETOOTH
na hlbokotónovom reproduktore
svietením alebo blikaním namodro
signalizuje stav pripojenia
BLUETOOTH.
54SK
Stav systému
Stav indikátora
BLUETOOTH
pohotovostný
režim
BLUETOOTH
párovanie
Pripojenie
BLUETOOTH je
vytvorené
pomaly bliká
rýchlo bliká
svieti
•• Ak v systéme nie sú uložené žiadne
informácie o párovaní (ak napríklad
funkciu BLUETOOTH používate
prvýkrát po zakúpení), na displeji
bliká hlásenie „PAIRING“ a systém
prejde do režimu párovania.
Pokračujte krokom 4.
•• Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, stlačením tlačidla
BLUETOOTH na hlbokotónovom
reproduktore zariadenie BLUETOOTH
odpojíte.
3 Stlačte a podržte tlačidlo
PAIRING na hlbokotónovom
reproduktore aspoň 2 sekundy.
Na displeji bliká hlásenie „PAIRING”.
4V zariadení BLUETOOTH
vykonajte párovanie.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia
BLUETOOTH.
5 Vyberte názov systému
(napríklad MHC-GT5D)
na displeji zariadenia
BLUETOOTH.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa párovanie zruší. V takomto
prípade zopakujte postup
od kroku 3.
Poznámka
6Vytvorte pripojenie BLUETOOTH
v zariadení BLUETOOTH.
Po spárovaní a vytvorení pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa po spárovaní môže
pripojenie vytvoriť automaticky.
Adresu zariadenia BLUETOOTH
môžete skontrolovať opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY.
Stlačte a podržte tlačidlo PAIRING
na hlbokotónovom reproduktore
aspoň 2 sekundy, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie „BLUETOOTH”.
Odstránenie informácií
o párovaní
Na vykonanie tejto operácie
použite tlačidlá na hlbokotónovom
reproduktore.
1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
vyberte funkciu BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BLUETOOTH”.
Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH na displeji sa zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
ukončite pripojenie BLUETOOTH.
2 Stlačte a asi 3 sekundy podržte
tlačidlá ENTER a
–.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BT HISTORY CLEAR“ a všetky
informácie o párovaní sa vymažú.
BLUETOOTH
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč, zadajte hodnotu
0000. Prístupový kľúč sa môže nazývať
aj prístupový kód, PIN kód, číslo PIN
alebo heslo.
Zrušenie párovania
Poznámky
•• Spárovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, najstaršie
spárované zariadenie sa odstráni.
•• Ak chcete vytvoriť párovanie s iným
zariadením BLUETOOTH, zopakujte
kroky 1 až 6.
55SK
Počúvanie hudby
zo zariadenia
BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH môžete
ovládať spojením systému
a zariadenia BLUETOOTH
prostredníctvom profilu AVRCP.
Pred prehrávaním hudby
skontrolujte nasledujúce body:
—Funkcia
—
BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
—Párovanie
—
sa dokončilo (s. 54).
Po pripojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete prehrávanie
ovládať stláčaním tlačidiel , , ,
/ a /.
1 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom
reproduktore vyberte
funkciu BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BLUETOOTH”.
2 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH
so zariadením BLUETOOTH.
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom reproduktore sa
pripojíte k naposledy pripojenému
zariadeniu BLUETOOTH.
Ak sa zariadenie nepripojí,
vytvorte pripojenie BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
Po nadviazaní pripojenia sa
na displeji zobrazí názov
zariadenia BLUETOOTH.
56SK
3 Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH
——možno budete musieť stlačiť
tlačidlo  dvakrát.
——možno budete musieť spustiť
prehrávanie zdroja zvuku
v zariadení BLUETOOTH.
4Upravte hlasitosť.
Najprv upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH. Ak je úroveň hlasitosti
stále príliš nízka, upravte úroveň
hlasitosti v systéme.
Poznámky
•• Keď systém nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu BLUETOOTH, automaticky
sa pripojí k naposledy pripojenému
zariadeniu BLUETOOTH, keď stlačíte
tlačidlo BLUETOOTH na hlbokotónovom
reproduktore alebo tlačidlo .
•• Ak sa k systému pokúsite pripojiť iné
zariadenie BLUETOOTH, aktuálne
pripojené zariadenie BLUETOOTH sa
odpojí.
Ukončenie pripojenia
BLUETOOTH
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
na hlbokotónovom reproduktore.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„BLUETOOTH”.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa pripojenie
BLUETOOTH môže po zastavení
prehrávania automaticky ukončiť.
Pripojenie BLUETOOTH
jedným dotykom
cez NFC
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu
krátkeho dosahu medzi rôznymi
zariadeniami, ako sú smartfóny
a štítky IC.
Keď sa dotknete systému
smartfónom kompatibilným
s funkciou NFC, systém automaticky:
—zapne
—
sa vo funkcii BLUETOOTH.
—dokončí
—
párovanie a vytváranie
pripojenia BLUETOOTH.
—— Ak má smartfón kompatibilný
s funkciou NFC verziu operačného
systému, ktorá je staršia než
Android 4.1.x, stiahnite si a spustite
aplikáciu NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je bezplatná
aplikácia pre smartfóny s Androidom,
ktorú získate zo služby Google
Play™. (V niektorých krajinách alebo
oblastiach nemusí byť táto aplikácia
k dispozícii.)
1 Dotknite sa smartfónom
značky N na hlbokotónovom
reproduktore a podržte,
kým smartfón nezavibruje.
Smartfóny so zabudovanou
funkciou NFC (OS: Android™ 2.3.3
alebo novší s výnimkou systému
Android 3.x)
Poznámky
•• Systém dokáže naraz rozpoznať
len jeden smartfón kompatibilný
s funkciou NFC a pripojiť sa k nemu.
Ak sa k systému pokúsite pripojiť iný
smartfón kompatibilný s funkciou NFC,
práve pripojený smartfón kompatibilný
s funkciou NFC sa odpojí.
•• V závislosti od smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC možno
budete musieť v danom smartfóne
urobiť nasledujúce kroky.
—— Zapnite funkciu NFC. Podrobné
informácie nájdete v návode
na používanie smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC.
Podľa pokynov zobrazených
v smartfóne nadviažte pripojenie.
Po nadviazaní pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
BLUETOOTH
Kompatibilné smartfóny
2 Spustite prehrávanie zdroja
zvuku v smartfóne.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia
BLUETOOTH.
Tip
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhajú, postupujte nasledujúcim
spôsobom.
—— Ak používate bežne dostupné puzdro
na smartfón, snímte ho.
—— Znova sa dotknite smartfónom značky
N na hlbokotónovom reproduktore.
—— Znova spustite aplikáciu
NFC Easy Connect.
57SK
Ukončenie pripojenia
BLUETOOTH
Nastavenie
pohotovostného
režimu BLUETOOTH
Znova sa dotknite smartfónom
značky N na hlbokotónovom
reproduktore.
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH
Pohotovostný režim BLUETOOTH
umožňuje automatické zapnutie
systému, keď vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH so zariadením
BLUETOOTH.
Môžete vybrať zvukový kodek
BLUETOOTH typu AAC alebo SBC.
Kódovanie AAC môžete vybrať,
iba keď ho zariadenie BLUETOOTH
podporuje.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
BT STBY a stlačte tlačidlo .
tlačidiel / vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
tlačidiel / vyberte možnosť
BT AAC a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
nastavenie a stlačte tlačidlo
.
•• BT AAC ON: Kódovanie AAC je
dostupné.
•• BT AAC OFF: Kódovanie AAC je
nedostupné a namiesto neho sa
zapne kódovanie SBC.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Poznámky
•• Ak je vybratá funkcia AAC, môžete
si vychutnať vysokokvalitný zvuk.
Ak zariadenie nereprodukuje zvuk
vo formáte AAC alebo ak je zvuk
prerušovaný, vyberte možnosť
BT AAC OFF.
•• Ak toto nastavenie zmeníte, kým
je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH
sa odpojí. Ak sa chcete pripojiť k
zariadeniu BLUETOOTH, znova
nadviažte pripojenie BLUETOOTH.
58SK
.
•• ON: Systém sa zapne
automaticky, aj keby bol
v pohotovostnom režime.
•• OFF: Táto funkcia sa vypne.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Zapnutie alebo
vypnutie signálu
BLUETOOTH
Používanie aplikácie
SongPal cez BLUETOOTH
K systému sa môžete pripojiť
zo spárovaného zariadenia
BLUETOOTH v rámci všetkých funkcií,
keď je v systéme zapnutý signál
BLUETOOTH. Signál BLUETOOTH
je predvolene zapnutý.
Systém môžete spravovať pomocou
aplikácie SongPal, ktorá je dostupná
v obchodoch Google Play a App
Store. Vyhľadajte text „SongPal“
alebo zoskenujte dvojrozmerný
kód nižšie. Potom si prevezmite
túto aplikáciu, aby ste zistili viac
o užitočných funkciách, ktoré
ponúka.
Na vykonanie tejto operácie
použite tlačidlá na hlbokotónovom
reproduktore.
Informácie o aplikácii
Stlačte a asi 3 sekundy podržte
tlačidlá ENTER a +.
Poznámky
•• Nasledujúce operácie nemôžete
vykonať, keď je signál BLUETOOTH
vypnutý:
—— párovanie alebo pripojenie
zariadenia BLUETOOTH,
—— vymazanie informácií o párovaní,
—— používanie aplikácie SongPal
cez BLUETOOTH,
—— zmena zvukových kodekov
BLUETOOTH.
•• Ak sa značky N na hlbokotónovom
reproduktore dotknete smartfónom
kompatibilným s technológiou
NFC alebo zapnete pohotovostný
režim BLUETOOTH, signál pripojenia
BLUETOOTH sa nastaví automaticky.
Poznámka
Ak aplikácia SongPal nefunguje
správne, stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom reproduktore
ukončite pripojenie BLUETOOTH a potom
pripojenie BLUETOOTH vytvorte znova,
aby ste zaistili správne fungovanie
pripojenia BLUETOOTH.
BLUETOOTH
Na displeji sa zobrazí hlásenie „BT ON”
alebo „BT OFF”.
59SK
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Operácia
Posilnenie
basov
a vytvorenie
silnejšieho
zvuku
Postup
Opakovaným
stláčaním tlačidla
MEGA BASS vyberte
položku BASS ON.
Na hlbokotónovom
reproduktore sa
rozsvieti indikátor
MEGA BASS.
Výber
Stlačte tlačidlo MUSIC
predvoleného alebo VIDEO. Môžete
zvukového
použiť aj tlačidlá
efektu
na hlbokotónovom
reproduktore. Stlačte
tlačidlo SOUND FIELD,
otočením gombíka
MULTI CONTROL
vyberte požadovaný
efekt a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Ak chcete zrušiť
predvolený zvukový
efekt, opakovaným
stláčaním tlačidla
MUSIC vyberte
možnosť FLAT.
Na výber možnosti
FLAT môžete
použiť aj tlačidlá
na hlbokotónovom
reproduktore.
60SK
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
možnosť SUBWOOFER
a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte úroveň hlasitosti
hlbokotónového reproduktora
a stlačte tlačidlo .
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Výber režimu
virtuálneho futbalu
(Virtual Football)
Počas sledovania vysielania
futbalového zápasu môžete zažiť
pocit prítomnosti na štadióne.
Upozorňujeme, že režim Virtual
Football môžete vybrať iba
pri používaní funkcie zvukového
vstupu (Audio In) a optickej funkcie.
Počas sledovania futbalového
zápasu opakovane stláčajte
tlačidlo FOOTBALL.
Zrušenie režimu Virtual Football
Opakovaným stláčaním tlačidla
MUSIC vyberte možnosť FLAT.
Môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň
príslušných frekvenčných pásiem
a nastavenie uložiť do pamäte ako
„CUSTOM EQ“.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť EQ EDIT a
stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte úroveň ekvalizéra
a stlačte tlačidlo .
4Opakovaním kroku číslo
3 nastavte úroveň ostatných
frekvenčných pásiem a efektu
priestorového zvuku.
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Výber vlastného nastavenia
ekvalizéra
Opakovaným stláčaním tlačidla
MUSIC vyberte možnosť
CUSTOM EQ.
Nastavenie zvuku
• ON NARRATION: Vďaka vylepšenej
funkcii povzbudzovania na štadióne
si môžete vychutnať pocit, ako keby
ste sa nachádzali priamo
na futbalovom štadióne.
• OFF NARRATION: Minimalizovaním
úrovne hlasitosti hovoreného
komentára spolu s vylepšenou
funkciou povzbudzovania si môžete
vychutnať ešte realistickejší pocit,
ako keby ste sa nachádzali priamo
na futbalovom štadióne.
Vytvorenie vlastného
zvukového efektu
Poznámky
•• Režim Virtual Football odporúčame
vybrať pri sledovaní vysielania
futbalového zápasu.
•• Ak pri výbere možnosti OFF NARRATION
počujete neprirodzené zvuky,
odporúčame použiť možnosť
ON NARRATION.
•• Táto funkcia nepodporuje
monofónny zvuk.
61SK
Navodenie atmosféry
večierka (DJ EFFECT)
Na vykonanie tejto operácie
použite tlačidlá na hlbokotónovom
reproduktore.
1 Stlačením nasledujúceho
tlačidla vyberte typ efektu.
•• FLANGER: Slúži na vytvorenie
hlbokého efektu typu flanger,
ktorý znie podobne ako hučanie
prúdového lietadla.
•• ISOLATOR: Slúži na izolovanie
určitého frekvenčného pásma
nastavením ostatných
frekvenčných pásiem.
Je to užitočné, keď sa chcete
zamerať iba na vokály.
•• SAMPLER: Poskytuje série
špeciálnych zvukových efektov.
2 Zmeňte zvukový efekt.
Pre FLANGER a ISOLATOR :
Otáčaním gombíka
VOLUME/DJ CONTROL upravte
úroveň efektu.
Pre SAMPLER:
Opakovaným stláčaním tlačidla
SAMPLER vyberte možnosť
SAMPLER1 alebo SAMPLER2
a stláčaním tlačidiel S1/S2/S3/S4
zreprodukujte zvukový efekt
SAMPLER.
Ak chcete reprodukovať zvukový
efekt SAMPLER nepretržite, otočte
gombík VOLUME/DJ CONTROL.
Vypnutie efektu
Znova stlačte tlačidlo DJ OFF alebo
tlačidlo zvoleného efektu (len pre
režimy FLANGER a ISOLATOR).
62SK
Poznámky
•• Efekt DJ EFFECT sa automaticky vypne,
keď:
—— vypnete systém,
—— zmeníte funkciu,
—— zmeníte pásmo tunera,
—— aktivujete alebo deaktivujete funkciu
Party Chain,
—— aktivujete režim Virtual Football.
•• Efekt DJ EFFECT neovplyvňuje
prenášané zvukové súbory. Prenášané
zvukové súbory sa vytvoria bez efektu
DJ EFFECT aj vtedy, ak ste ho aktivovali.
•• Gombíkom VOLUME/DJ CONTROL
na hlbokotónovom reproduktore
nemôžete upravovať hlasitosť, ak je
aktivovaný efekt DJ EFFECT. Ak chcete
zmeniť hlasitosť, použite tlačidlo  +/–
na diaľkovom ovládači.
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Party Chain
Zreťazeným zapojením viacerých zvukových systémov môžete vytvoriť
zaujímavejšie prostredie na oslavu a vytvoriť lepší zvukový výstup.
Aktivovaný systém v reťazci tak bude nastavený ako hostiteľský systém
(Party Host) a bude zdieľajte hudbu. Ostatné systémy sa nastavia ako
hosťovský systém (Party Guest) a budú prehrávať rovnakú hudbu, ako je
hudba prehrávaná v hostiteľskom systéme (Party Host).
Nastavenie funkcie Party Chain
Funkciu Party Chain môžete nastaviť prepojením všetkých systémov pomocou
zvukových káblov (nedodávajú sa).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru.
 Ak sú všetky systémy vybavené funkciou Party Chain
Príklad: Keď pri pripojení použijete tento systém ako prvý
Prvý systém
Ďalšie operácie
Postupne
pripájajte ďalšie
systémy až
po posledný
Druhý systém
Posledný
systém
•• Posledný systém musí byť pripojený k prvému systému.
•• Hostiteľským systémom (Party Host) môže byť ktorýkoľvek systém.
•• Hostiteľský systém môžete zmeniť na iný systém v reťazci.
Podrobné informácie nájdete v časti Výber nového hostiteľského systému
(Party Host) (s. 65).
63SK
 Ak niektorý systém nie je vybavený funkciou Party Chain
Príklad: Keď pri pripojení použijete tento systém ako prvý
Prvý systém
Postupne
pripájajte ďalšie
systémy až
po posledný
Druhý systém
Posledný
systém*
* Systém, ktorý nie je vybavený funkciou Party Chain, pripojte k poslednému systému.
V tomto poslednom systéme musíte vybrať funkciu zvukového vstupu.
•• Posledný systém nie je pripojený k prvému systému.
•• Prvý systém musíte vybrať ako hostiteľský systém (Party Host), aby
po zapnutí funkcie Party Chain všetky systémy prehrávali rovnakú hudbu.
64SK
Používanie funkcie Party Chain
1 Zapojte sieťovú šnúru a zapnite
všetky systémy.
2 V každom systéme upravte
hlasitosť.
3 Zapnite funkciu Party Chain
v systéme, ktorý chcete
používať ako hostiteľský
(Party Host).
Poznámky
•• V závislosti od celkového počtu
pripojených systémov môže
hosťovským systémom (Party Guest)
určitý čas trvať, kým začnú prehrávať
hudbu.
•• Zmena hlasitosti a zvukového efektu
v hostiteľskom systéme (Party Host)
neovplyvní výstup v hosťovských
systémoch (Party Guest).
naďalej prehrávajú zdroj hudby
z hostiteľského systému (Party Host),
aj keď zmeníte danú funkciu
v ktoromkoľvek z hosťovských
systémov. Hlasitosť a zvukový efekt
však môžete upraviť v ktoromkoľvek
hosťovskom systéme (Party Guest).
•• Pri použití mikrofónu v hostiteľskom
systéme (Party Host) sa zvuk nebude
reprodukovať z hosťovských systémov
(Party Guest).
•• Keď jeden zo systémov v reťazci
vykonáva prenos cez USB,
pred zapnutím funkcie Party Chain
počkajte, kým systém prenos dokončí
alebo zastaví.
•• Podrobné informácie o obsluhe ďalších
systémov nájdete v návodoch na ich
používanie.
Výber nového hostiteľského
systému (Party Host)
Pre systém, ktorý chcete nastaviť ako
nový hostiteľský systém (Party Host),
zopakujte krok 3 v časti Používanie
funkcie Party Chain. Aktuálny
hostiteľský systém (Party Host) sa
automaticky stáva hosťovským
systémom (Party Guest). Všetky
systémy prehrávajú tú istú hudbu,
ako prehráva nový hostiteľský
systém (Party Host).
Ďalšie operácie
Príklad: Keď používate tento
systém ako hostiteľský
(Party Host)
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte požadovanú
funkciu (okrem prípadu, keď sa
v pripojení používa funkcia
zvukového vstupu  (s. 63)).
Spustite prehrávanie hudby
a stlačte tlačidlo PARTY CHAIN
na hlbokotónovom reproduktore.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„PARTY CHAIN”. Hostiteľský systém
(Party Host) spustí funkciu
Party Chain a ďalšie systémy sa
automaticky stanú hosťovskými
systémami (Party Guest). Všetky
systémy prehrajú tú istú hudbu,
ako prehráva hostiteľský systém
(Party Host).
•• Hosťovské systémy (Party Guest)
Poznámky
•• Iný systém môžete vybrať ako nový
hostiteľský systém (Party Host), až keď
bola funkcia Party Chain aktivovaná
vo všetkých systémoch v reťazci.
•• Ak sa vybraný systém po niekoľkých
sekundách nezmení na hostiteľský
systém (Party Host), zopakujte krok 3
v časti Používanie funkcie Party Chain.
65SK
Vypnutie funkcie Party Chain
Na hostiteľskom systéme (Party
Host) stlačte tlačidlo PARTY CHAIN.
Poznámka
Ak sa funkcia Party Chain po niekoľkých
sekundách nevypne, v hostiteľskom
systéme (Party Host) znova stlačte
tlačidlo PARTY CHAIN.
Spievanie s hudbou:
Karaoke
Príprava na karaoke
1 Ovládač MIC LEVEL
na hlbokotónovom
reproduktore nastavte
do polohy MIN, čím znížite
úroveň hlasitosti mikrofónu.
Rozsah hlasitosti mikrofónu
Poznámky
•• Režim Karaoke sa zapne po pripojení
mikrofónov počas používania funkcie
DVD/CD alebo USB.
•• Ak bude počuť kvílivé zvuky:
—— premiestnite mikrofón ďalej
od systému.
—— zmeňte smer mikrofónu.
—— znížte úroveň hlasitosti mikrofónu.
—— stlačením tlačidla  – znížte úroveň
hlasitosti alebo opakovaných
stláčaním tlačidla MIC ECHO upravte
úroveň echa.
•• Počas prenosu cez USB sa zvuk
mikrofónu nebude prenášať
do zariadenia USB.
Použitie funkcie stlmenia
vokálov
Môžete znížiť hlasitosť vokálov
v stereofónnom zdroji.
Opakovaným stláčaním tlačidla
VOCAL FADER vyberte možnosť
V,FADER ON.
Ak chcete zrušiť efekt stlmenia vokálov,
opakovaným stláčaním tlačidla
VOCAL FADER vyberte možnosť
V,FADER OFF.
Poznámka
2 Do konektora MIC 1 alebo MIC 2
na hlbokotónovom
reproduktore zapojte
voliteľný mikrofón.
Ak chcete spievať duet, pripojte
druhý voliteľný mikrofón.
3 Spustite prehrávanie hudby
a nastavte hlasitosť mikrofónu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
MIC ECHO nastavte efekt echa.
4Začnite spievať spolu s hudbou.
66SK
Ak chcete funkciu stlmenia vokálov
použiť v rámci funkcie DVD/CD alebo
USB, zapnite režim Karaoke pripojením
mikrofónu.
Zmena tóniny (Key Control)
Stlačením tlačidla KEY CONTROL
/ môžete nastavenie režimu
Karaoke prispôsobiť svojmu
hlasovému rozsahu.
Výber režimu hodnotenia
(Score Mode)
Keď je zapnutý režim Karaoke,
môžete použiť funkciu hodnotenia.
Vaše skóre sa vypočíta na stupnici
od 0 do 99 porovnaním vášho hlasu
so zdrojom hudby.
1 Spustite prehrávanie hudby.
2 Skôr ako začnete spievať
v režime Karaoke, stlačte
tlačidlo SCORE.
3 Po viac ako minúte spievania
opätovaným stlačením tlačidla
SCORE zobrazíte svoje skóre.
Výber hodnotenia v režime
Score Mode
Umocnenie hudobných
zážitkov pomocou
funkcií osvetlenia Party
Light a Speaker Light
1 Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte možnosť
LED ON.
Opakovaným stláčaním tlačidla
PARTY LIGHT vyberte možnosť
LED OFF.
Poznámka
Ak osvetlenie príliš žiari, zapnite svetlo
v miestnosti alebo osvetlenie vypnite.
Používanie časovačov
Systém ponúka tri funkcie časovača.
Časovač prehrávania a nahrávania
nemôže byť aktivovaný súčasne.
Ak používate niektorý z nich spolu
s časovačom automatického
vypnutia, prednosť má časovač
automatického vypnutia.
Časovač automatického
vypnutia
Systém sa po uplynutí predvoleného
času automaticky vypne.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SLEEP vyberte požadovaný čas.
Ak chcete časovač automatického
vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP vyberte možnosť OFF.
Ďalšie operácie
Pozrite si popis funkcie
[SCORE MODE] v časti „Nastavenie
možností zvuku – [AUDIO SETUP]“
(s. 45).
Vypnutie funkcií Party Light
a Speaker Light
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci
do vypnutia systému, stlačte tlačidlo
SLEEP.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
LIGHT MODE môžete zmeniť
režim osvetlenia.
67SK
Časovač prehrávania a časovač
nahrávania
Skontrolujte, či ste nastavili hodiny
(s. 31).
Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete
zobúdzať na hudbu z disku, tunera
alebo zariadenia USB.
ako v kroku 4 nastavte čas
zastavenia prehrávania alebo
prenosu.
6Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte zdroj
zvuku a stlačte tlačidlo .
Pre časovač nahrávania pripojte
zariadenie USB do portu (USB) 2
po zvolení zdroja zvuku.
Časovač nahrávania:
V zadanom čase môžete prenášať
hudbu z predvolenej rozhlasovej
stanice do zariadenia USB.
7 Stlačením tlačidla  vypnite
1 Pripravte zdroj zvuku.
Ak systém zostane zapnutý, nastavenia
časovačov sa neuplatnia.
Časovač prehrávania:
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
tlačidla  +/– nastavte hlasitosť.
Ak si ako zdroj zvuku vyberiete disk
alebo zariadenie USB a chcete začať
od konkrétnej stopy alebo súboru,
vytvorte si vlastný program
(s. 39).
Časovač nahrávania:
Naladenie rozhlasovej stanice
(s. 52).
2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo
TIMER MENU.
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
PLAY SET alebo REC SET a stlačte
tlačidlo .
4Nastavte čas spustenia
prehrávania alebo prenosu.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte hodiny a minúty
a stlačte tlačidlo .
68SK
5 Podľa rovnakého postupu
systém.
Poznámka
Kontrola nastavenia časovača
alebo jeho opätovná aktivácia
1 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT
a potom stlačte tlačidlo
TIMER MENU.
Na displeji bliká hlásenie
„TIMER SEL”.
2 Stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
PLAY SEL alebo REC SEL a stlačte
tlačidlo .
Zrušenie časovača
Zopakujte rovnaký postup ako
v časti Kontrola nastavenia časovača
alebo jeho opätovná aktivácia,
v kroku 3 vyberte položku TIMER OFF
a stlačte tlačidlo .
Poznámky
•• Systém sa automaticky zapne
pred predvoleným časom. Ak už je
v predvolenom čase systém zapnutý
alebo na displeji bliká hlásenie
„STANDBY”, časovače prehrávania
a nahrávania sa neaktivujú.
•• Systém v čase od jeho zapnutia
do spustenia prehrávania alebo
prenosu nepoužívajte.
Používanie voliteľných
zariadení
1 Opakovane stláčajte
tlačidlo  –, kým sa
na displeji nezobrazí
hlásenie „VOLUME MIN”.
2 Pripojte voliteľné zariadenie
(s. 24).
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
4Spustite prehrávanie
pripojeného zariadenia.
5 Opakovaným stláčaním
Deaktiváciou tlačidiel
na hlbokotónovom reproduktore
(okrem tlačidla ) môžete
zabrániť nevhodnej manipulácii,
napríklad zo strany detí.
Stlačte a podržte tlačidlo 
na hlbokotónovom reproduktore
dlhšie než 5 sekúnd.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„CHILD LOCK ON”.
Systém môžete ovládať iba pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej
zámky, stlačte a podržte tlačidlo 
na hlbokotónovom reproduktore
dlhšie než 5 sekúnd, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie „CHILD LOCK OFF”.
Poznámky
•• Po odpojení sieťovej šnúry sa funkcia
detskej zámky vypne automaticky.
•• Funkcia detskej zámky sa nedá
aktivovať, keď je otvorený diskový
zásobník.
Ďalšie operácie
FUNCTION +/– vyberte funkciu,
ktorá zodpovedá pripojenému
zariadeniu.
Deaktivácia tlačidiel
na hlbokotónovom
reproduktore
(detská zámka)
tlačidla  + nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia
príliš nízka, systém sa môže automaticky
prepnúť do pohotovostného režimu.
Nastavte hlasitosť zariadenia.
Ak vypnete funkciu automatického
pohotovostného režimu, pozrite si časť
Nastavenie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného režimu
(s. 70).
69SK
Nastavenie funkcie
automatického
prepnutia
do pohotovostného
režimu
Keď sa systém nepoužíva
alebo nereprodukuje zvukový
signál, približne po 15 minútach
sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu.
Funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu je
predvolene zapnutá.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
AUTO STBY a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
možnosť ON alebo OFF
a stlačte tlačidlo .
Ak chcete zatvoriť ponuku
možností, stlačte tlačidlo OPTIONS.
Poznámky
•• Približne 2 minúty pred prepnutím
do pohotovostného režimu bude
na displeji blikať hlásenie „AUTO STBY”.
•• Funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu nefunguje
v nasledujúcich prípadoch:
—— počas používania funkcie tunera.
—— keď je aktivovaný časovač.
—— keď je pripojený mikrofón.
70SK
Aktualizácia softvéru
Softvér tohto systému sa môže
v budúcnosti aktualizovať. Softvér
môžete aktualizovať z webových
lokalít uvedených nižšie.
Pre zákazníkov v Latinskej
Amerike:
<http://esupport.sony.com/LA>
Pre zákazníkov v Európe a Rusku:
<http://www.sony.eu/support>
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách alebo oblastiach:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Pri aktualizácii softvéru postupujte
podľa pokynov online.
Ďalšie informácie
Všeobecné
Riešenie problémov
Napájanie sa nezapína.
•• Skontrolujte, či je sieťová šnúra
riadne pripojená.
Ak sa vyskytne problém
so systémom, vyhľadajte ho
v uvedenom kontrolnom zozname
na riešenie problémov a vykonajte
nápravu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Systém sa nedá vypnúť ani
po stlačení tlačidla .
•• Možno ste režim zobrazenia
neúmyselne nastavili na režim
ukážky. Opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY vyberte režim
úspory energie (s. 31).
Ak servisný personál vymení počas
opravy niektoré časti, môže si ich
ponechať.
Ak sa na displeji zobrazí
hlásenie „PROTECT XX”
(X je číslo)
Ak sa po kontrole skutočností
uvedených vyššie nevyskytnú
žiadne problémy, znova pripojte
sieťovú šnúru a zapnite systém.
Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Nastavenie hodín alebo časovača
sa zrušilo.
•• Odpojila sa sieťová šnúra alebo
došlo k výpadku napájania.
Znova nastavte hodiny (s. 31)
a časovač (s. 67).
Neprehráva sa zvuk.
•• Upravte hlasitosť.
•• Skontrolujte pripojenie
reproduktorov (s. 24).
•• Skontrolujte pripojenie voliteľného
zariadenia, ak sa používa (s. 24).
•• Zapnite pripojené zariadenie.
•• Po aktivovaní časovača nahrávania
sa neprehráva žiadny zvuk.
•• Odpojte sieťovú šnúru, znova ju
zapojte a zapnite systém.
Ďalšie informácie
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
a skontrolujte nasledujúce
skutočnosti.
•• Sú ventilačné otvory
hlbokotónového reproduktora
niečím zakryté?
•• Je port USB skratovaný?
Systém sa prepol
do pohotovostného režimu.
•• Nie je to porucha. Keď sa systém
nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál, po približne
15 minútach sa automaticky
prepne do pohotovostného
režimu (s. 70).
71SK
Z mikrofónu nepočuť žiadny zvuk.
•• Nastavte úroveň hlasitosti
mikrofónu.
•• Skontrolujte, či je mikrofón
správne pripojený
do konektora MIC 1 alebo MIC 2
na hlbokotónovom reproduktore.
•• Skontrolujte, či je mikrofón
zapnutý.
Zo systému nepočuť zvuk
televízora.
Na displeji sa zobrazujú hlásenia
„CODE 01” a „SIGNAL ERR”.
•• Tento systém podporuje
iba 2-kanálové lineárne
formáty PCM. Skontrolujte
nastavenie zvukového výstupu
na televízore a ak je vybraný
automatický režim, zmeňte ho
na režim výstupu PCM (s. 28).
•• Skontrolujte, či je nastavenie
výstupu z reproduktorov
na televízore konfigurované
na použitie externých
reproduktorov (s. 28).
Počuť silné bzučanie alebo šum.
•• Premiestnite systém ďalej
od zdrojov šumu.
•• Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
•• K sieťovej šnúre pripojte filter
šumu (bežne sa predáva).
•• Vypnite elektrické zariadenia
v blízkom okolí.
•• Keď je systém v pohotovostnom
režime alebo počas prehrávania,
môže byť počuť hluk vydávaný
chladiacimi ventilátormi systému.
Nie je to porucha.
Časovač nefunguje.
•• Skontrolujte nastavenie časovača
a nastavte správny čas (s. 67).
•• Zrušte funkciu časovača
automatického vypnutia (s. 67).
72SK
Diaľkový ovládač nefunguje.
•• Odstráňte prekážky medzi
diaľkovým ovládačom
a hlbokotónovým reproduktorom.
•• Presuňte diaľkový ovládač bližšie
k hlbokotónovému reproduktoru.
•• Nasmerujte diaľkový ovládač
na snímač hlbokotónového
reproduktora.
•• Vymeňte batérie
(R03/veľkosť AAA).
•• Premiestnite hlbokotónový
reproduktor ďalej od žiariviek.
Dochádza k akustickej
spätnej väzbe.
•• Znížte hlasitosť.
•• Premiestnite mikrofón ďalej
od systému alebo zmeňte
jeho nasmerovanie.
Na obrazovke televízora sa stále
zobrazujú skreslené farby.
•• Vypnite televízor, počkajte
15 až 30 minút a potom ho
znova zapnite. Ak skreslenie
farieb pretrváva, premiestnite
systém ďalej od televízora.
Keď stlačíte nejaké tlačidlo
na hlbokotónovom reproduktore,
zobrazí sa hlásenie „CHILD LOCK”.
•• Vypnite funkciu detskej zámky
(s. 69).
Po zapnutí napájania sa ozve
kliknutie.
•• Ide o prevádzkový zvuk, ktorý sa
vyskytuje napríklad pri zapnutí
alebo vypnutí napájania.
Nie je to porucha.
Prehrávač diskov
Diskový zásobník sa neotvára
a na displeji sa zobrazuje hlásenie
„LOCKED”.
•• Poraďte sa s najbližším
predajcom produktov
spoločnosti Sony alebo
miestnym autorizovaným
servisným strediskom
spoločnosti Sony.
Zásobník diskov sa nezatvára.
•• Vložte disk správne.
Disk sa nevysúva.
•• Disk nemôžete vysunúť počas
synchronizovaného prenosu
CD-USB ani počas prenosu REC1.
Stlačením tlačidla  zrušíte
prenos a stlačením tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore
vysuniete disk.
•• Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Zvuk preskakuje.
•• Vyčistite disk (s. 81).
•• Znova vložte disk.
•• Hlbokotónový reproduktor uložte
na miesto bez vibrácií.
Niektoré funkcie sa nedajú
vykonať, ako napríklad
zastavenie, Lock Search,
spomalené prehrávanie,
opakované prehrávanie,
náhodné prehrávanie alebo
programované prehrávanie.
•• V závislosti od disku sa nemusia
dať vykonať niektoré operácie
uvedené vyššie. Pozrite si návod
na použitie dodaný s diskom.
Prehrávať sa nedajú disky
DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG,
MPEG4 alebo Xvid).
•• Údaje nie sú uložené
v podporovanom formáte.
•• Pred prehrávaním skontrolujte,
či ste vybrali správny režim médií.
Názov priečinka, stopy, súboru
a znaky v značke ID3 sa
nezobrazujú správne.
•• Verzia ID3 nie je vo verzii 1 (1.0/1.1)
ani vo verzii 2 (2.2/2.3).
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
—veľké
—
písmená (A až Z),
—číslice
—
(0 až 9),
—symboly
—
(< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom „_“.
Ďalšie informácie
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Vyčistite disk (s. 81).
•• Znova vložte disk.
•• Vložte disk, ktorý systém dokáže
prehrať (s. 8).
•• Vyberte disk, utrite z jeho povrchu
prípadnú vlhkosť a nechajte
systém niekoľko hodín zapnutý,
kým sa vlhkosť neodparí.
•• Kód oblasti na disku DVD VIDEO sa
nezhoduje so systémom.
Prehrávanie sa nespúšťa
od prvej stopy.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (s. 38).
•• Vybrali ste režim Resume Play.
Dvakrát stlačte tlačidlo . Potom
spustite prehrávanie stlačením
tlačidla .
73SK
Pri prehrávaní disku AUDIO CD,
VIDEO CD, zvukového súboru,
videosúboru alebo disku
DVD VIDEO zvuk stráca
stereofónny efekt.
•• Odpojte všetky mikrofóny.
Indikátor
zmizne z displeja.
•• Skontrolujte, či je systém správne
pripojený.
•• Skontrolujte pripojenie
reproduktorov (s. 24).
Zariadenie USB
Pri prenose sa vyskytla chyba.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Informácie
o kompatibilných zariadeniach
USB nájdete na webovej lokalite
(s. 11).
•• Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Spôsob
formátovania nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
•• Vypnite systém a odpojte
zariadenie USB. Ak je zariadenie
USB vybavené prepínačom
napájania, po odpojení
od systému zariadenie USB
vypnite a znova zapnite.
Potom prenos zopakujte.
•• Ak ste niekoľkokrát opakovane
presúvali a vymazávali súbory,
štruktúra súborov v zariadení
USB sa fragmentuje. Informácie
o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
•• Zariadenie USB sa počas
prenosu odpojilo alebo vyplo.
Odstráňte čiastočne prenesený
súbor a prenos zopakujte.
Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
74SK
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno
vymazať.
•• Skontrolujte, či zariadenie USB
nie je chránené proti zápisu.
•• Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo vypli.
Odstráňte čiastočne vymazaný
súbor. Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Neprehráva sa zvuk.
•• Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém, znova
pripojte zariadenie USB a potom
systém zapnite a skontrolujte,
či sa na displeji rozsvieti indikátor
USB 1 alebo USB 2.
Zvuk obsahuje šum, preskakuje
alebo je skreslený.
•• Používate nepodporované
zariadenie USB. Informácie
o kompatibilných zariadeniach
USB nájdete na webovej lokalite
(s. 11).
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné
údaje. Šum sa mohol pridať počas
prenosu. Odstráňte súbor a skúste
prenos zopakovať.
•• Pri kódovaní zvukového súboru
sa použila nízka bitová rýchlosť.
Do zariadenia USB odošlite
zvukový súbor kódovaný vyššou
bitovou rýchlosťou.
Hlásenie „READING” sa zobrazuje
dlhší čas alebo dlho trvá spustenie
prehrávania.
•• Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
—V zariadení
—
USB je uložených
veľa priečinkov alebo súborov
(s. 10).
—Štruktúra
—
súborov je veľmi
zložitá.
—Pamäťová
—
kapacita
je nadmerne veľká.
—Vnútorná
—
pamäť je
fragmentovaná.
Na displeji sa zobrazuje hlásenie
„NO FILE”.
•• Systém sa prepol do režimu
aktualizácie softvéru, všetky
tlačidlá (okrem ) sú
neaktívne. Stlačením tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore
môžete aktualizáciu softvéru
zrušiť.
sa mohli poškodiť, preneste ich
znova.
•• Tento systém dokáže zobraziť
nasledujúce znakové kódy:
—veľké
—
písmená (A až Z),
—číslice
—
(0 až 9),
—symboly
—
(< > * +, [ ] \ _).
Iné znaky sa nahradia znakom „_“.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Na príslušnej webovej
lokalite vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach
USB (s. 11).
•• Zariadenie USB nefunguje
správne. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Nespúšťa sa prehrávanie.
•• Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
•• Na príslušnej webovej
lokalite vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach
USB (s. 11).
Prehrávanie sa nespúšťa
od prvého súboru.
•• Nastavte režim normálneho
prehrávania (s. 38).
Nedajú sa prehrávať súbory.
•• Pred prehrávaním skontrolujte,
či ste vybrali správny režim médií.
•• Zariadenia USB formátované
pomocou systémov súborov
iných než FAT16 alebo FAT32
nemajú podporu.*
•• Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať
možno len súbory uložené v prvej
oblasti.
Ďalšie informácie
Na displeji sa zobrazuje hlásenie
„OVER CURRENT”.
•• Zistil sa problém
s úrovňou elektrického prúdu
z portu (USB) 1 alebo z portu (USB) 2. Vypnite systém
a vytiahnite zariadenie USB
z portu. Skontrolujte, či je
zariadenie USB v poriadku.
Ak sa tento text zobrazuje
na displeji aj naďalej, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Chybné zobrazenie.
•• Údaje uložené v zariadení USB
75SK
* Tento systém podporuje systémy
súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré
zariadenia USB nemusia podporovať
obidva tieto systémy FAT. Podrobnosti
nájdete v návode na použitie
jednotlivých zariadení USB alebo sa
obráťte na výrobcu.
Obraz
Nie je žiadny obraz.
•• Skontrolujte, či je systém riadne
pripojený.
•• Ak je poškodený obrazový kábel,
vymeňte ho za nový.
•• Hlbokotónový reproduktor musíte
pripojiť do konektora obrazového
vstupu na televízore (s. 25).
•• Zapnite televízor a dbajte na jeho
správne ovládanie.
•• Na televízore musíte zvoliť
obrazový vstup, aby ste mohli
sledovať obraz zo systému.
•• (okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Skontrolujte správne nastavenie
systému farieb podľa systému
farieb televízora.
V obraze sa objavuje šum.
•• Vyčistite disk (s. 81).
•• Ak sa videosignál zo systému
prenáša do televízora cez
videorekordér, kvalitu obrazu
môže ovplyvňovať ochrana
pred kopírovaním, ktorá sa
používa pre niektoré programy
na diskoch DVD VIDEO.
•• (okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Pri prehrávaní disku VIDEO CD
nahratého v odlišnom systéme
farieb, než je nastavený
pre systém, môže byť obraz
skreslený (s. 30, 45).
76SK
•• (okrem modelov pre Latinskú
Ameriku, Európu a Rusko)
Nastavte systém farieb podľa
televízora (s. 30, 45).
Pomer strán obrazovky televízora
sa nedá zmeniť.
•• Na disku DVD VIDEO
a vo videosúbore je nastavený
fixný pomer strán.
•• V závislosti od televízora sa pomer
strán nemusí dať zmeniť.
Jazyk zvukovej stopy sa nedá
zmeniť.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú nahraté viacjazyčné stopy.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje zmenu
jazyka zvukovej stopy.
Jazyk titulkov sa nedá zmeniť.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú nahraté viacjazyčné titulky.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje zmenu
titulkov.
Titulky sa nedajú vypnúť.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje vypnutie
titulkov.
Uhly fotoaparátu sa nedajú
zmeniť.
•• Na prehrávanom disku DVD VIDEO
nie sú nahraté pohľady z viacerých
uhlov.
•• Disk DVD VIDEO zakazuje zmenu
uhlov.
Tuner*
Počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne sa nedajú prijímať
stanice. (Na displeji bliká indikátor
TUNED alebo STEREO.)
•• Správne zapojte anténu.
•• Zmeňte umiestnenie a orientáciu
antény tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem.
•• Ak sa dodaná anténa AM uvoľnila
z plastového podstavca, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
•• Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
* Rozhlasový signál sa možno nebude
dať prijímať v závislosti od podmienok
rozhlasových vĺn alebo obytného
prostredia vo vašej oblasti.
Zariadenie BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH nedokáže
rozpoznať tento systém alebo sa
na displeji zobrazuje text BT OFF.
•• Nastavte signál BLUETOOTH
na hodnotu BT ON (s. 59).
sa pokúsili pripojiť, nepodporuje
profil A2DP a nedá sa pripojiť
k systému.
•• Zapnite funkciu BLUETOOTH
v zariadení BLUETOOTH.
•• Vytvorte pripojenie zo zariadenia
BLUETOOTH.
•• Informácie o registrácii párovania
sa vymazali. Znova vykonajte
operáciu párovania.
•• Vymažte informácie o registrácii
párovania zariadenia BLUETOOTH
(s. 55) a znova vykonajte
párovanie (s. 54).
Zvuk preskakuje alebo sa mení,
prípadne vypadáva pripojenie.
•• Systém a zariadenie BLUETOOTH
sú príliš ďaleko od seba.
•• Ak sú medzi systémom
a zariadením BLUETOOTH
prekážky, odstráňte ich alebo sa
im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie,
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite
ho ďalej.
V systéme nepočuť zvuk
zariadenia BLUETOOTH.
•• Najprv zvýšte hlasitosť v zariadení
BLUETOOTH a potom ju upravte
pomocou tlačidla +/–.
Ďalšie informácie
Nedá sa vykonať párovanie.
•• Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k systému.
•• Párovanie nemusí byť možné,
ak sa v okolí systému nachádzajú
iné zariadenia BLUETOOTH.
V takom prípade ostatné
zariadenia BLUETOOTH vypnite.
•• Pri výbere názvu systému (tohto
systému) v zariadení BLUETOOTH
zadajte správny prístupový kľúč.
Pripojenie nie je možné.
•• Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste
77SK
Počuť silné bzučanie, šum alebo
skreslený zvuk.
•• Ak sú medzi systémom
a zariadením BLUETOOTH
prekážky, odstráňte ich alebo sa
im vyhnite.
•• Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie,
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite
ho ďalej.
•• Znížte hlasitosť pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
Party Chain
Funkcia Party Chain sa nedá
aktivovať.
•• Skontrolujte pripojenia (s. 63).
•• Skontrolujte, či sú správne
pripojené zvukové káble.
Na displeji bliká hlásenie
„PARTY CHAIN”.
•• Funkciu zvukového vstupu (Audio
In) nemôžete vybrať, ak ste počas
používania funkcie Party Chain
vytvorili pripojenie  (s. 63).
Vyberte inú funkciu, než je funkcia
zvukového vstupu (s. 65).
•• Stlačte tlačidlo PARTY CHAIN
na hlbokotónovom reproduktore.
•• Skúste systém vypnúť a potom
ho znova zapnúť.
Funkcia Party Chain nepracuje
správne.
•• Vypnite systém. Potom ho znova
zapnite a aktivujte funkciu
Party Chain.
78SK
Obnovenie nastavení systému
Ak systém naďalej funguje
nesprávne, obnovte jeho
predvolené nastavenia z výroby.
Na vykonanie tejto operácie
použite tlačidlá na hlbokotónovom
reproduktore.
1 Odpojte sieťovú šnúru a potom
ju znova pripojte.
2 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3 Stlačte a asi 3 sekundy podržte
stlačené tlačidlá ENTER
a TUNING+/ .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
„RESET”.
Všetky nastavenia konfigurované
používateľom, napríklad predvolené
rozhlasové stanice, časovač alebo
hodiny, sa vrátia na hodnoty
nastavené z výroby.
Nastavenie pôvodných hodnôt
v ponuke nastavení
Hodnoty ponuky nastavení
(okrem nastavení funkcie
[PARENTAL CONTROL]) môžete
vrátiť na predvolené hodnoty.
1 Stlačte tlačidlo SETUP.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
[SYSTEM SETUP] a stlačte
tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte možnosť
[RESET] a stlačte tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť [YES] a
stlačte tlačidlo .
Vykonanie tejto operácie trvá
niekoľko sekúnd. Počas
obnovovania predvolených
nastavení systému nestláčajte
tlačidlo .
Funkcia autodiagnostického
testu
Keď sa na obrazovke televízora
alebo na displeji zobrazujú
písmená alebo číslice
Keď sa aktivuje funkcia
autodiagnostického testu
na ochranu systému pred
poruchami, zobrazí sa servisné
číslo. Servisné číslo je alfanumerické
(napr. C 13 50). V nasledujúcej
tabuľke si môžete pozrieť zoznam
príčin a príslušných riešení porúch.
Prvé
Príčina a riešenie
tri znaky
servisného
čísla
C 13
Disk je znečistený.
•• Vyčistite disk jemnou
textíliou (s. 81).
C 31
Disk nie je vložený
správne.
•• Vypnite systém a znova
E XX
(XX
zastupuje
číslo)
Systém vykonal funkciu
autodiagnostického testu
s cieľom zabrániť
poruche.
•• Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo
miestne autorizované
servisné stredisko
spoločnosti Sony
a uveďte päťmiestne
servisné číslo.
Príklad: E 61 10
Ďalšie informácie
ho zapnite. Potom znova
vložte disk správnym
spôsobom.
79SK
Hlásenia
Počas prevádzky môže na displeji
blikať alebo sa zobraziť niektoré
z nasledujúcich hlásení.
CANNOT PLAY
•• Vložili ste disk, ktorý sa nedá
prehrať.
•• Vložili ste disk DVD VIDEO
s nepodporovaným kódom
oblasti.
CODE 01/SIGNAL ERR
Pripojený televízor vysiela
do konektora OPT IN
nepodporovaný zvukový signál.
Pozrite si časť Ak zo systému
nepočuť zvuk televízora (s. 28).
DATA ERROR
•• Súbor sa vytvoril
v nepodporovanom formáte.
•• Prípona súboru sa nezhoduje
s formátom súboru.
DEVICE ERROR
Zariadenie USB sa nerozpoznalo
alebo ste pripojili neznáme
zariadenie.
DEVICE FULL
Pamäť zariadenia USB je plná.
ERASE ERROR
Vymazávanie zvukových súborov
alebo priečinkov v zariadení USB
zlyhalo.
FATAL ERROR
Zariadenie USB sa počas prenosu
alebo vymazávania odpojilo
a mohlo sa poškodiť.
FOLDER FULL
Do zariadenia USB sa nedajú
presúvať súbory, pretože obsahuje
maximálny počet priečinkov.
80SK
GUEST
Po aktivovaní funkcie Party Chain
hostiteľským systémom (Party Host)
sa systém stal hosťovským
systémom (Party Guest).
HOST
Systém aktivoval funkciu Party Chain
a stal sa hostiteľským systémom
(Party Host).
NO DEVICE
Nepripojili ste žiadne
zariadenie USB.
NO DISC
V prehrávači nie je vložený disk.
NO MEMORY
V pamäti zvolenej na prehrávanie
alebo prenos do zariadenia USB
(zariadenie na čítanie viacerých
kariet) nie je vložené žiadne
pamäťové médium.
NO MUSIC
V zdroji prehrávania nie sú žiadne
súbory MP3, WMA alebo AAC.
NO PHOTO
V zdroji prehrávania nie sú žiadne
súbory JPEG.
NO STEP
Všetky naprogramované kroky sa
vymazali.
NO VIDEO
V zdroji prehrávania nie sú žiadne
súbory MPEG4/Xvid.
NOT IN USE
Pokúsili ste sa vykonať špecifickú
operáciu v situácii, v ktorej je táto
operácia zakázaná.
NOT SUPPORTED
Pripojili ste nepodporované
zariadenie USB alebo je zariadenie
USB pripojené cez rozbočovač USB.
OVER CURRENT
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
PROTECTED
Zariadenie USB je chránené proti
zápisu.
PUSH STOP
Pokúsili ste sa vykonať operáciu,
ktorú možno vykonať iba
pri zastavenom prehrávaní.
READING
Systém číta informácie z disku alebo
zariadenia USB. Niektoré funkcie nie
sú dostupné.
REC ERROR
Prenos sa nespustil, po určitom čase
sa zastavil alebo sa nedal vykonať.
STEP FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac
než 25 krokov.
TIME NG
Čas zapnutia a vypnutia časovača
prehrávania alebo časovača
nahrávania je rovnaký.
Prenášanie hlbokotónového
reproduktora
Aby ste pri prenose hlbokotónového
reproduktora zabránili poškodeniu
diskovej mechaniky, postupujte
podľa uvedených pokynov.
Na vykonanie tejto operácie
použite tlačidlá na hlbokotónovom
reproduktore.
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Stlačte tlačidlo FUNCTION,
otočením gombíka
MULTI CONTROL vyberte
možnosť DVD/CD a stlačte
tlačidlo ENTER.
3 Vyberte disk.
Stlačením tlačidla  otvorte
alebo zatvorte diskový zásobník.
Počkajte, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie „NO DISC“.
4 Odpojte sieťovú šnúru.
Poznámky k diskom
•• Pred prehrávaním utrite disk čistiacou
textíliou, postupujte od stredu
k okrajom.
•• Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel,
ako sú benzín, riedidlo, komerčné
čistiace prostriedky alebo antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
•• Disky nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani zdrojom tepla,
napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom
svetle.
Ďalšie informácie
TRACK FULL
Nie je možné presúvať súbory
do zariadenia USB, pretože už
obsahuje maximálny počet súborov.
Preventívne opatrenia
81SK
Bezpečnosť
Nárast teploty vnútri zariadenia
•• Ak systém plánujete dlhšie nepoužívať,
•• Nárast teploty v hlbokotónovom
úplne odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) z nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní systému
vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy
neťahajte za samotný kábel.
•• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
•• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
autorizovaný servis.
reproduktore počas jeho používania
je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte
znepokojovať.
•• Ak sa zariadenie používalo nepretržite
pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa
jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
•• Neblokujte ventilačné otvory.
Manipulácia s jednotkou
Systém nie je vodotesný ani odolný
voči kvapkajúcej vode. Systém nesmie
prísť do kontaktu s vodou ani sa vodou
nesmie čistiť.
Umiestnenie
•• Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, studené, prašné, znečistené,
vlhké, bez dostatočnej cirkulácie
vzduchu alebo ktoré sú vystavené
vibráciám, priamemu slnečnému
svetlu alebo jasnému svetlu.
•• Pri umiestňovaní systému
na špeciálne upravené povrchy
(napríklad voskované, olejované alebo
leštené) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť ku vzniku škvŕn alebo zmene
sfarbenia týchto povrchov.
•• Ak je systém prinesený priamo
z chladného na teplé miesto alebo je
umiestnený do veľmi vlhkej miestnosti,
na objektíve vnútri hlbokotónového
reproduktora sa môže kondenzovať
vlhkosť a spôsobiť poruchu systému.
V takej situácii vyberte disk a nechajte
systém zapnutý približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
82SK
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky
tienený, a preto sa obraz na blízkych
televíznych prijímačoch môže magneticky
zdeformovať. V takej situácii vypnite
televízor, počkajte 15 až 30 minút
a znova ho zapnite. Ak nedôjde
k zlepšeniu, premiestnite reproduktory
ďalej od televízora.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Ak cez tento systém
ponecháte dlhšiu dobu zobrazený
na televízore zastavený obraz
videozáznamu alebo zobrazenie
ponuky na obrazovke, hrozí trvalé
poškodenie obrazovky televízora.
Na tento problém sú citlivé najmä
projekčné televízory.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
Nepoužívajte žiaden typ drsnej podušky,
čistiaci prášok ani rozpúšťadlo, ako
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.
Komunikácia cez BLUETOOTH
•• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
zabezpečenia, ktoré spĺňajú
špecifikácie BLUETOOTH na zaručenie
zabezpečeného pripojenia počas
komunikácie cez BLUETOOTH.
Toto zabezpečenie však nemusí
byť dostatočné. Závisí od obsahu
nastavenia a ďalších faktorov.
Pri komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH buďte preto vždy opatrní.
•• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie cez BLUETOOTH.
•• Komunikácia cez BLUETOOTH nemusí
fungovať so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako tento systém.
•• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou
Bluetooth SIG, Inc., a ich súlad musí
byť overený. Hoci zariadenie spĺňa
špecifikácie BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať
za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
•• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tomuto systému,
prostredia komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo výpadok zvuku.
Ďalšie informácie
používať do vzdialenosti približne
10 metrov (vzdialenosť bez prekážok)
od seba. Efektívny komunikačný rozsah
sa môže skrátiť pri nasledujúcich
podmienkach:
—— ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
—— umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
—— na miestach, kde sa používajú
mikrovlnné rúry,
—— na miestach, kde sa vytvárajú iné
elektromagnetické vlny.
•• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie
bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g)
používajú rovnaké frekvenčné
pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti
zariadenia so schopnosťou pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
To môže mať za následok nižšie
rýchlosti prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť pripojenia. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce
riešenia:
—— Tento systém používajte
vo vzdialenosti najmenej 10 metrov
od zariadení v bezdrôtovej sieti LAN.
—— Keď používate zariadenie
BLUETOOTH vo vzdialenosti
do 10 metrov, vypnite napájanie
zariadenia pripojeného
k bezdrôtovej sieti LAN.
—— Používajte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
•• Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu, vždy
vypnite napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
—— v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
—— v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.
•• Tento systém podporuje funkcie
83SK
Špecifikácie
Aktívny hlbokotónový
reproduktor (SA-WGT5D)
Zosilňovač
Nasledujúce údaje boli namerané pri:
striedavý prúd 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Výstupný výkon (nominálny):
Ľavý/pravý kanál: 400 W + 400 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD)
Efektívny výstupný výkon (referenčný):
Ľavý/pravý kanál: 600 W + 600 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
1 200 W (pri 8 ohmoch, 100 Hz)
Reproduktory
Systém reproduktorov:
hlbokotónový reproduktor,
Sound Pressure Horn
Reproduktor:
350 mm, kónický typ
Menovitá impedancia:
8 ohmy
Vstupy
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
napätie 2 V, impedancia
47 kiloohmov
OPT IN:
Podporované zvukový signály:
2-kanálový lineárny formát PCM
MIC 1, MIC 2:
citlivosť 1 mV, impedancia
10 kiloohmov
Výstupy
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm
VIDEO OUT:
max. úroveň výstupu 1 Vš-š,
nevyvážená, synchronizovaná
negatívna záťažová impedancia
75 ohmov
84SK
Prehrávač diskov
Systém:
systém na prehrávanie
kompaktných diskov
a digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: súvislé
Výstupný výkon lasera*:
menej ako 44,6 μW
* Tento výkon je hodnota
nameraná vo vzdialenosti 200 mm
od povrchu šošovky objektívu
na bloku optickej prenosky
s clonou 7 mm.
Frekvenčná charakteristika:
20 Hz – 20 kHz
Formát systému farieb obrazu:
Model pre Latinskú Ameriku:
NTSC
Ostatné modely:
NTSC a PAL
Rozhranie USB
Podporované zariadenie USB:
trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd:
1 A
Port USB:
(USB) 1, (USB) 2
typ A
Tuner
stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner
pásiem FM a AM
Anténa:
drôtová anténa FM
rámová anténa AM
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Ladenie v pásme AM
1)Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
Ladiaci rozsah:
Európske a ruské modely:
531 kHz – 1 602 kHz
(s krokom 9 kHz)
Latinskoamerické a austrálske
modely:
531 kHz – 1 710 kHz
(s krokom 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz
(s krokom 10 kHz)
Ostatné modely:
531 kHz – 1 602 kHz
(s krokom 9 kHz)
530 kHz – 1 610 kHz
(s krokom 10 kHz)
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické
polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény,
operačný systém, softvérová aplikácia
a pod.
2)
Štandardné profily BLUETOOTH
signalizujú účel komunikácie cez
BLUETOOTH medzi zariadeniami.
BLUETOOTH
Podporovaná bitová rýchlosť:
MPEG1 Layer-3:
32 kb/s – 320 kb/s (VBR)
WMA (iba zariadenia USB):
48 kb/s – 192 kb/s (VBR, CBR)
AAC (iba zariadenia USB):
48 kb/s – 320 kb/s (VBR, CBR)
Vzorkovacie frekvencie:
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA (iba zariadenia USB):
44,1 kHz
AAC (iba zariadenia USB):
44,1 kHz
Podporované formáty videa
Xvid:
Videokodek: video Xvid
Bitová rýchlosť: 4,854 Mb/s (MAX)
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem
modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: MP3
Ďalšie informácie
Komunikačný systém:
BLUETOOTH, štandardná
verzia 3.0
Výstup:
BLUETOOTH, štandardná
energetická trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Viditeľnosť medzi koncovými
bodmi približne 10 m1)
Frekvenčné pásmo:
pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH 2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
Podporované formáty zvuku
85SK
MPEG4:
Formát súborov: súborový
formát MP4
Videokodek: MPEG4 Simple
Profile (formát AVC nie je
kompatibilný)
Bitová rýchlosť: 4 Mb/s
Rozlíšenie/snímková frekvencia:
720 × 480, 30 snímok/s
720 × 576, 25 snímok/s (okrem
modelu pre Latinskú Ameriku)
Zvukový kodek: AAC-LC (formát
HE-AAC nie je kompatibilný).
DRM: nekompatibilné
Systém reproduktorov
(SS-GT5DB)
Systém reproduktorov:
2-cestné, Bass Reflex
Reproduktor (ľavý):
Vysokotónový reproduktor:
50 mm × 1, kónický typ
Stredový reproduktor:
90 mm × 2, kónický typ
Reproduktor (pravý):
Vysokotónový reproduktor:
50 mm × 1, kónický typ
Stredový reproduktor:
90 mm × 2, kónický typ
Menovitá impedancia:
4 ohmy
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
striedavý prúd 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Spotreba energie:
350 W
Príkon (v režime úspory energie):
0,5 W (keď je položka BT STBY
nastavená na hodnotu OFF)
2,5 W (keď je položka BT STBY
nastavená na hodnotu ON)
Rozmery (Š/V/H) (približne):
Aktívny hlbokotónový
reproduktor:
450 mm × 728 mm × 503 mm
Reproduktor (ľavý):
500 mm × 115 mm × 142 mm
Reproduktor (pravý):
507 mm × 115 mm × 142 mm
Reproduktory (v štýle
zvukového panela)
1 000 mm × 115 mm × 142 mm
Hmotnosť (približne):
Aktívny hlbokotónový
reproduktor:
32 kg
Reproduktor (ľavý):
3,2 kg
Reproduktor (pravý):
3,2 kg
Počet:
Aktívny hlbokotónový
reproduktor:
1 kus
Reproduktor:
2 kusy
Dizajn a špecifikácie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia.
86SK
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639:1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Neurčené
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Ďalšie informácie
1109
1130
87SK
Zoznam kódov oblastí pre rodičovskú kontrolu
88SK
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
Argentína
2174
Francúzsko
2109
Nemecko
2149
Španielsko
2047
Austrália
2376
Holandsko
2390
Nový Zéland
2499
Švédsko
2057
Belgicko
2248
India
2379
Nórsko
2086
Švajčiarsko
2070
Brazília
2238
Indonézia
2427
Pakistan
2254
Taliansko
2090
Čile
2276
Japonsko
2436
Portugalsko
2528
Thajsko
2092
Čína
2079
Kanada
2046
Rakúsko
2115
Dánsko
2304
Kórea
2489
Rusko
2424
Filipíny
2363
Malajzia
2501
Singapur
2165
Fínsko
2362
Mexiko
2184
Spojené kráľovstvo
©2015 Sony Corporation
4-570-734-12(1) (SK)
Download PDF

advertising