Sony | MHC-EC719IP | Sony MHC-EC719iP Návod na použitie

4-467-786-11(1) (SK)
Domáci zvukový
systém
Návod na použitie
Začíname
Disk
Ladič rozhlasových staníc
Zariadenie iPod alebo iPhone
Zariadenie USB
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
MHC-EC919iP/EC719iP
VAROVANIE
Nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď.,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte
ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým je
pripojené k sieťovej zásuvke.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo
poškodenia zraku.
Okrem modelov pre zákazníkov
v USA a Kanade
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY.
Toto označenie sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
2SK
Poznámka pre zákazníkov v USA
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú
na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla
vpíšte na vyhradené riadky nižšie.
Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti
vody.
6) Čistite ho iba suchou handričkou.
7) Nezakrývajte žiadne ventilačné
otvory. Zariadenie inštalujte podľa
pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti
zdrojov tepla, napríklad radiátorov,
teplotných regulátorov, sporákov
ani iných zariadení (vrátane
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky
polarizovanej ani uzemňovacej
zástrčky. Polarizovaná zástrčka
má dva konektory, z ktorých jeden
je hrubší než druhý. Uzemňovacia
zástrčka má dva konektory a tretí
uzemňovací kolík. Širší konektor a tretí
kolík plnia bezpečnostnú funkciu. Ak
dodaná zástrčka nevyhovuje zásuvke,
požiadajte príslušného elektrikára
o výmenu zastaranej zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani
ho nestláčajte, a to najmä v oblasti
zástrčky, objímky a výstupu
zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo
príslušenstvo určené výrobcom.
12) Používajte len vozík,
podstavec, stojan,
konzolu alebo stolík
určený výrobcom alebo
predávaný so zariadením.
Pri použití vozíka buďte opatrní,
aby pri pohybe vozíka, na ktorom je
zariadenie položené, nedošlo k úrazu
v dôsledku jeho prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky
počas búrok, alebo ak ho dlhší čas
nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte
kvalifikovanému servisnému
personálu. Kvalifikovaný servis je
nevyhnutný v prípade akéhokoľvek
poškodenia zariadenia, napríklad
v prípade poškodenia napájacieho
kábla alebo zástrčky, obliatia
zariadenia alebo zásahu inými
predmetmi, vystavenia zariadenia
dažďu alebo vlhkosti, neštandardnej
prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto modelu,
ktorá bola vyrobená na predaj v USA.
Ostatné verzie nemusia byť v súlade
s technickými smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené pre digitálne zariadenia
triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto obmedzenia zaručujú primeranú
ochranu pred škodlivým rušením
v obytných oblastiach. Toto zariadenie
vytvára, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa
neinštaluje a nepoužíva v súlade
s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé
rušenie rádiokomunikácie.
Nemožno však zaručiť, že sa rušenie
v konkrétnych prípadoch inštalácie
nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje
škodlivé rušenie rádiového alebo
televízneho signálu, ktoré sa dá zistiť
vypnutím a zapnutím prístroja, používateľ
sa môže pokúsiť o nápravu rušenia
jedným z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte smerovanie alebo
umiestnenie prijímajúcej antény.
Zväčšite vzdialenosť medzi
zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie k zásuvke
v odlišnom obvode, než ku ktorému
je pripojený prijímač.
Obráťte sa na predajcu alebo
skúseného technika zabezpečujúceho
údržbu rádií a televízorov.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek
zmenami alebo úpravami, ktoré nie
sú výslovne uvedené v tejto príručke,
sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného
„nebezpečného
napätia“ vo vnútri
zariadenia, ktoré môže
byť dostatočne veľké,
aby osobám spôsobilo
úraz elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité
pokyny týkajúce sa
prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia
uvedené v dokumentoch
dodaných so zariadením.
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom
pre otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych
predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo
záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
3SK
Pre zákazníkov v Európe a Austrálii
Likvidácia
starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Vzťahuje sa na toto príslušenstvo:
diaľkový ovládač
Iba pre
Európu
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb)
sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
4SK
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti produktu
by ste ho mali odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámky o diskoch DualDisc
DualDisc je obojstranný disk, ktorého
jedna strana obsahuje materiál nahratý
vo formáte DVD a druhá strana digitálny
zvukový materiál. Keďže však strana
so zvukovým materiálom nespĺňa
štandard pre kompaktné disky (CD),
prehrávanie v tomto produkte sa
nezaručuje.
Hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento produkt je navrhnutý
na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD).
V poslednom čase začali niektoré
nahrávacie spoločnosti predávať rôzne
hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských
práv. Medzi týmito diskami sa
nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú
štandard pre disky CD, a preto ich
možno nebudete môcť prehrať v tomto
produkte.
Obsah
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami................. 6
Začíname
Bezpečné zapojenie
systému.................................... 10
Vloženie batérií.......................... 11
Nastavenie času........................ 11
Ďalšie informácie
Zariadenia kompatibilné
so systémom............................ 25
Riešenie problémov................. 25
Hlásenia....................................30
Preventívne opatrenia..............30
Technické parametre................ 32
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach.......... 34
Disk
Prehrávanie disku CD
alebo MP3..................................12
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia........................ 14
Zariadenie iPod alebo iPhone
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo
iPhone........................................15
Zariadenie USB
Pred používaním
zariadenia USB...........................17
Prenos hudby z disku............... 18
Prehranie súboru...................... 19
Ďalšie operácie
Používanie voliteľných
zvukových zariadení................. 22
Nastavenie zvuku..................... 22
Zmena informácií na displeji.... 23
Používanie časovačov.............. 23
5SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača.
Rovnaké operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke,
ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.
Jednotka
Funkcia detskej zámky
Uzamknutím všetkých tlačidiel na jednotke okrem tlačidla  (zapnúť/
pohotovostný režim) môžete zabrániť ich neúmyselnému použitiu. Podržte
tlačidlo  (zastavenie) na jednotke, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie
LOCK ON alebo LOCK OFF. Všetky tlačidlá na jednotke okrem tlačidla  sa
uzamknú alebo odomknú.
6SK
Diaľkový ovládač

Tlačidlo REC TO USB (str. 18)
Stlačením prenesiete hudbu
z disku do pripojeného voliteľného
zariadenia USB.

Jednotka: tlačidlo ENTER
Diaľkový ovládač: tlačidlo
Stlačením prejdete na nastavenia
alebo ich potvrdíte.

Tlačidlo TUNING+/TUNING
Stlačením naladíte požadovanú
stanicu.
Tlačidlo  (presun dozadu)/
(presun dopredu)
Stlačením vyberiete skladbu alebo
súbor.
Tlačidlo  (rýchle posunutie
dozadu)/ (rýchle posunutie
dopredu)
Stlačením vyhľadáte miesto v skladbe
alebo súbore.

Tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete alebo vypnete
systém.

Tlačidlo OPTIONS (str. 20)
Stlačením prejdete do ponúk možností
alebo ich zavriete.

Snímač diaľkového ovládača

Konektor typu Lightning
Pripojte zariadenia iPhone 5,
iPod touch (5. generácie) alebo
iPod nano (7. generácie).
Diaľkový ovládač: tlačidlo PRESET+/
PRESET
Stláčaním vyberiete predvolenú
rozhlasovú stanicu.

Tlačidlo
+/
 (výber priečinka)
(str. 12, 19)
Stlačením vyberiete priečinok.
Jednotka: tlačidlo PRESET+/PRESET
Stláčaním vyberiete predvolenú
rozhlasovú stanicu.
Diaľkový ovládač: tlačidlo ///
Stláčaním ovládajte ponuku zariadenia
iPod alebo iPhone.
7SK

Tlačidlo  OPEN/CLOSE
Stlačením otvoríte alebo zatvoríte
zásobník diskov.

Jednotka: ovládač VOLUME
Otáčaním nastavíte hlasitosť.
Diaľkový ovládač: tlačidlá
VOLUME +*/
Stlačením nastavíte hlasitosť.

Port (USB)
Pripojíte voliteľné zariadenie USB.

Konektor AUDIO IN
Pripojte externý zvukový komponent.

Tlačidlo BASS BOOST (str. 22)
Stlačením vytvoríte dynamickejší zvuk.

Jednotka: tlačidlo EQ
Diaľkový ovládač: tlačidlo EQ +/EQ 
(str. 22)
Stlačením vyberiete predvolený
zvukový efekt.

Tlačidlo  (zastavenie)
Stlačením tlačidla zastavte
prehrávanie.

Jednotka: tlačidlo  (prehrávanie/
pozastavenie)
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie.
Diaľkový ovládač: tlačidlo 
(prehrávanie)*
Stlačením spustíte prehrávanie.
Diaľkový ovládač: tlačidlo 
(pozastavenie)
Stlačením pozastavíte prehrávanie.
8SK

Tlačidlo FUNCTION
Stlačením vyberiete funkciu.

Tlačidlo TUNING MODE (str. 14)
Stlačením vyberiete režim ladenia.

Tlačidlo PLAY MODE (str. 12, 20)
Stlačením vyberiete režim prehrávania
disku CD alebo MP3, prípadne
zariadenia USB.

Tlačidlo REPEAT (str. 12, 19)
Stlačením aktivujete režim
opakovaného prehrávania.
Tlačidlo FM MODE (str. 14)
Stlačením vyberiete režim príjmu
v pásme FM (monofónny alebo
stereofónny).

Tlačidlo CLEAR (str. 21)
Stlačením odstránite posledný krok
z naprogramovaného zoznamu.

Tlačidlo RETURN (str. 15)
Stlačením sa vrátite
do predchádzajúcej ponuky
zariadenia iPod alebo iPhone.

Tlačidlo TUNER MEMORY (str. 14)
Stlačením uložíte rozhlasovú stanicu
ako predvoľbu.

Tlačidlo TUNER MEMORY NUMBER
(str. 14)
Stlačením naladíte predvolenú
rozhlasovú stanicu.

Tlačidlo CD
Stlačením vyberiete funkciu CD.
Tlačidlo USB
Stlačením vyberiete funkciu USB.
Tlačidlo AUDIO IN
Stlačením vyberiete funkciu AUDIO IN.
Tlačidlo TUNER
Stlačením vyberiete funkciu ladenia
(v pásme FM alebo AM).
Tlačidlo iPod
Stlačením vyberiete funkciu iPod.

Tlačidlo DISPLAY (str. 23)
Stlačením zmeníte informácie
na displeji.

Tlačidlo SLEEP (str. 23)
Stlačením nastavíte časovač
automatického vypnutia.

Tlačidlo TIMER MENU (str. 11, 23)
Stláčaním nastavíte čas a časovač
prehrávania.
* Na tlačidlách VOLUME + a 
na diaľkovom ovládači sa nachádzajú
hmatové body. Pri ovládaní systému
môžete tento bod využiť na orientáciu.
9SK
Začíname
Bezpečné zapojenie systému
Model MHC-EC719iP
 Do hlbokotónového reproduktora
 Do ľavého reproduktora
 Do pravého reproduktora
 Reproduktorový kábel (červený/)
 Reproduktorový kábel (čierny/)
D
rôtová anténa FM (Roztiahnite ju
do vodorovnej polohy.)
 Rámová anténa AM
 Do nástennej elektrickej zásuvky
 SUBWOOFER
(len model MHC‑EC919iP)
 ANTENNA
Pripojte kábel hlbokotónového
reproduktora ku konektoru SUBWOOFER.
Ak chcete dosiahnuť lepší prenos
nízkych tónov, umiestnite hlbokotónový
reproduktor zvislo. Hlbokotónový
reproduktor tiež umiestnite:
na pevnú podlahu, kde je menšia
pravdepodobnosť rezonancie,
aspoň niekoľko centimetrov od steny,
mimo stredu miestnosti (prípadne
k stene umiestnite regál na knihy,
aby sa nevytvárala stojatá vlna).
 FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP)
Pripojte reproduktorové káble.
10SK
Pri pripájaní konektora drôtovej
antény FM alebo rámovej antény AM
skontrolujte, či má správnu orientáciu.
Pri nastavovaní umiestnite a otočte
antény tak, aby ste dosiahli dobrý
príjem.
Antény umiestnite ďalej
od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste
predišli šumu.
 Napájanie
Zapojte napájací kábel do nástennej
elektrickej zásuvky.
Prilepenie podložiek
reproduktorov
Dodané podložky reproduktorov
prilepte na spodnú stranu predných
reproduktorov a hlbokotónového
reproduktora, aby sa nešmýkali.
Vloženie batérií
Vložte batériu R6 (veľkosti AA)
(dodáva sa) tak, aby póly zodpovedali
obrázku nižšie.
Pri prenášaní systému
Skontrolujte, či nie je vložený disk
alebo pripojené zariadenie USB
ani zariadenie iPod alebo iPhone,
a vytiahnite napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
Pri bežnom používaní by batéria mala
vydržať približne šesť mesiacov.
Ak diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate,
vyberte z neho batériu, aby sa v dôsledku
jej vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
Začíname
Poznámky k používaniu diaľkového
ovládača
Nastavenie času
1 Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Stlačením tlačidla TIMER
MENU vyberte režim
nastavenia času.
Ak sa zobrazí hlásenie SELECT,
opakovaným stáčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť CLOCK
a potom stlačte tlačidlo (ENTER).
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel /// nastavte
hodiny a stlačte tlačidlo .
4 Podľa rovnakého postupu
nastavte minúty.
Poznámka
Nastavenia času sa stratia po odpojení
napájacieho kábla alebo po výpadku
napájania.
Zobrazenie času pri vypnutom
systéme
Stlačte tlačidlo DISPLAY. Čas sa zobrazí
na niekoľko sekúnd.
11SK
Operácia
Disk
Prehrávanie disku CD
alebo MP3
1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD.
2 Vložte disk.
Stlačením tlačidla  OPEN/CLOSE
na jednotke otvorte zásobník
diskov a umiestnite doň disk tak,
aby strana s potlačou smerovala
nahor.
3 Stlačením tlačidla  OPEN/
CLOSE na jednotke zatvorte
zásobník diskov.
Po zatvorení zásobníka diskov sa
automaticky spustí prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, stlačte tlačidlo 
(prehrávanie).
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie
prehrávania
. Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo .
Zastavenie
prehrávania
. Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo .
Ak chcete obnovené
prehrávanie zrušiť,
stlačte tlačidlo 
znova.
Výber
priečinka na
disku MP3
+/

opakovane.
Výber
/.
skladby alebo
súboru
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
alebo súbore
12SK
Počas prehrávania
podržte stlačené
tlačidlo /
a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
Stlačte tlačidlo
Výber
Opakovane tlačidlo
opakovaného REPEAT/FM MODE,
prehrávania
až kým sa nezobrazí
hlásenie REP ONE*1,
REP FLDR*2 alebo
REP ALL*3.
Zmena
režimu
prehrávania
PLAY MODE
opakovane, kým je
prehrávač zastavený.
Môžete vybrať
normálne prehrávanie
(FLDR na prehrávanie
všetkých súborov MP3
uložených na disku),
náhodné prehrávanie
(SHUF alebo FLDRSHUF
na náhodné
prehrávanie súborov
v priečinku) alebo
naprogramované
prehrávanie
(PROGRAM).
*1 REP ONE: slúži na opakovanie aktuálnej
skladby alebo súboru.
*2REP FLDR (iba disky MP3): slúži
na opakovanie aktuálneho priečinka.
*3REP ALL: slúži na opakovanie všetkých
skladieb alebo súborov.
Poznámky k prehrávaniu diskov MP3
Na disk so súbormi MP3 neukladajte iné
typy súborov ani nepotrebné priečinky.
Priečinky, ktoré neobsahujú súbory MP3,
sa preskočia.
Súbory MP3 sa prehrávajú v poradí,
v akom sú nahraté na disku.
Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3
s príponou „.mp3“.
Ak názov súboru obsahuje správnu
príponu, ale nejde o súbor v príslušnom
formáte, jeho prehrávaním môžete
spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť
k poruche systému.
Maximálny počet:
 priečinkov je 256 (vrátane koreňového
priečinka),
 súborov MP3 je 999,
 úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov) je 8.
Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými programami
na kódovanie alebo zápis súborov MP3,
nahrávacími zariadeniami a záznamovými
médiami. Nekompatibilné disky MP3 môžu
vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie
zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
Poznámka k prehrávaniu diskov
s podporou viacerých relácií
Systém dokáže prehrávať nepretržité
relácie na disku v prípade, keď sú nahraté
v rovnakom formáte relácie ako prvá relácia.
Keď sa vyskytne relácia nahratá v odlišnom
formáte, túto reláciu ani relácie nasledujúce
po nej nemožno prehrávať. Upozorňujeme,
že aj v prípade, keď sú relácie nahraté
v rovnakom formáte, niektoré z nich sa
nemusia prehrávať.
1 Vyberte funkciu CD.
Stlačte tlačidlo CD.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, kým sa nezobrazí
indikátor PROGRAM.
3 Vyberte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
až 4 naprogramujte ďalšie
skladby alebo súbory
až po maximálny počet
64 skladieb alebo súborov.
6 Naprogramovaný zoznam
skladieb alebo súborov
prehráte stlačením tlačidla .
Naprogramovaný zoznam sa
vymaže po otvorení zásobníka
diskov alebo po odpojení
napájacieho kábla.
Ak chcete ten istý naprogramovaný
zoznam prehrať znova, stlačte
tlačidlo .
Disk
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
5 Zopakovaním krokov č. 3
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo CLEAR.
Opakovane stláčajte tlačidlo
/, kým sa nezobrazí číslo
požadovanej skladby alebo súboru.
Pri programovaní súborov MP3
v špecifickom priečinku opakovaným
stláčaním tlačidiel
 +/
 
vyberte požadovaný priečinok
a potom vyberte požadovaný súbor.
4 Naprogramujte vybratú
skladbu alebo súbor.
Stlačením tlačidla zadajte
vybratú skladbu alebo súbor.
Vybraté
číslo skladby
alebo
súboru
Celkový čas
prehrávania
vybratej skladby
(iba disk CD-DA)
13SK
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia
1 Vyberte funkciu ladenia
(v pásme FM alebo AM).
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNER (alebo tlačidlo FUNCTION
na jednotke).
2 Nalaďte stanicu.
Automatické vyhľadávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING MODE, kým sa nezobrazí
hlásenie AUTO, a potom stlačte
tlačidlo TUNING+/TUNING.
Vyhľadávanie sa po zistení stanice
automaticky zastaví.
Predvolenie rozhlasových staníc
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačením tlačidla TUNER
MEMORY vyberte režim
pamäte ladenia.
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel PRESET+/PRESET
vyberte číslo požadovanej
predvoľby.
Ak už je k vybratému číslu
predvoľby priradená iná stanica,
nahradí sa novou stanicou.
4 Stlačením tlačidla
uložte
stanicu.
Ak sa vyhľadávanie nezastaví,
stlačením tlačidla  ho zastavte
a nalaďte stanicu manuálne
(postup nájdete nižšie).
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING MODE, kým sa nezobrazí
hlásenie MANUAL, a potom
opakovane stláčajte tlačidlo
TUNING+/TUNING, kým
nenaladíte požadovanú stanicu.
Po naladení stanice poskytujúcej
služby RDS sa na displeji zobrazí
názov stanice (iba európsky model).
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum
stereofónnej stanice FM s nekvalitným
príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo
REPEAT/FM MODE, kým sa nezobrazí
indikátor MONO. Tým vypnete stereofónny
príjem. Príjem stratí stereofónny efekt,
ale zlepší sa.
14SK
5 Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšie stanice.
Môžete predvoliť až 20 staníc FM
a 10 staníc AM. Aj po odpojení
napájacieho kábla alebo
po výpadku napájania ostanú
predvolené stanice uložené
približne pol dňa.
Naladenie predvolenej
rozhlasovej stanice
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú
stanicu pod číslom predvoľby 1 až 4,
rozhlasová stanica sa naladí stlačením
tlačidla TUNER MEMORY NUMBER
(1 až 4), keď je systémová funkcia
nastavená na pásmo FM alebo AM.
Ak ste zaregistrovali rozhlasovú
stanicu pod číslom predvoľby 5
alebo vyšším, opakovane stláčajte
tlačidlo TUNING MODE, kým sa
nezobrazí indikátor PRESET, a potom
opakovaným stláčaním tlačidiel
PRESET+/PRESET vyberte číslo
požadovanej predvoľby.
Zariadenie iPod alebo iPhone
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo
iPhone
Konektor typu Lightning funguje
so zariadeniami iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) a iPod nano (7. generácie).
Zariadenie USB funguje
so zariadeniami iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(3., 4. a 5. generácie), iPod classic
a iPod nano (4. – 7. generácie).
Informácie tiež nájdete na strane 25.
Ďalšie operácie
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie
prehrávania
/.
Zastavenie
.
Výber skladby
/.
Vyhľadanie
miesta
v skladbe
Počas prehrávania
podržte stlačené
tlačidlo /
a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
Výber zvolenej
položky
/. Môžete si
vybrať zvolenú
položku pomocou
stredného tlačidla
alebo dotyku
na zariadení iPod
alebo iPhone.
Posúvanie
nahor
alebo nadol
v ponukách
/. V zariadení
iPod alebo iPhone sa
môžete v ponukách
posúvať nahor alebo
nahor pomocou
klikacieho kolieska
alebo presunu nahor
či nadol.
1 Vyberte funkciu.
Pre zariadenia iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) alebo iPod nano
(7. generácie)
Stlačte tlačidlo iPod.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone.
Pre zariadenia iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) alebo iPod nano
(7. generácie)
Návrat na
/RETURN.
predchádzajúcu
ponuku*
* V niektorých aplikáciách môže byť táto
operácia neplatná.
Zariadenie iPod alebo iPhone
Operácia
Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone ku konektoru typu
Lightning.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Zariadenie iPod alebo iPhone
pripojte k portu (USB) pomocou
kábla USB dodaného so zariadením
iPod alebo iPhone.
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo .
15SK
Poznámky
Výkon systému sa môže líšiť v závislosti
od špecifikácií zariadenia iPod alebo
iPhone.
Ak nemôžete zariadenie iPod alebo
iPhone ovládať bežne pomocou systému,
ovládajte ho priamo.
Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia
iPod alebo iPhone jednou rukou podržte
systém a dávajte pozor, aby ste omylom
nestlačili ovládacie prvky zariadenia iPod
alebo iPhone.
Skôr než odpojíte zariadenie iPod alebo
iPhone, pozastavte prehrávanie.
Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá
VOLUME +/. Hlasitosť sa nezmení, keď ju
nastavíte pomocou zariadenia iPod alebo
iPhone.
Spoločnosť Sony nezodpovedá
za stratu ani poškodenie údajov
zaznamenaných v zariadení iPod alebo
iPhone pri používaní zariadenia iPod
alebo iPhone s týmto systémom.
Používanie systému ako nabíjačky
batérie
Keď je systém zapnutý, môžete
ho používať ako nabíjačku batérie
zariadenia iPod alebo iPhone.
1 Vyberte funkciu.
Pre zariadenia iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) alebo iPod nano
(7. generácie)
Stlačte tlačidlo iPod.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone.
Pre zariadenia iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) alebo iPod nano
(7. generácie)
Pripojte zariadenie iPod alebo
iPhone ku konektoru typu
Lightning.
Pre iné kompatibilné modely
zariadení iPod alebo iPhone
Zariadenie iPod alebo iPhone
pripojte k portu (USB) pomocou
kábla USB dodaného so zariadením
iPod alebo iPhone.
16SK
Nabíjanie sa spustí, keď sa
zariadenie iPod alebo i Phone
pripojí ku konektoru typu
Lightning alebo k portu (USB).
Stav nabíjania sa zobrazuje
na displeji zariadenia iPod alebo
iPhone. Podrobné informácie
nájdete v používateľskej príručke
zariadenia iPod alebo iPhone.
Zastavenie nabíjania zariadenia iPod
alebo iPhone
Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone.
Nabíjanie zariadenia iPod alebo iPhone
sa zastaví aj po vypnutí systému.
Zariadenie USB
Pred používaním
zariadenia USB
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete na adresách
URL webových stránok uvedených
v sekcii Zariadenia USB v časti
Zariadenia kompatibilné so systémom
(str. 25). Podrobné informácie
o spôsobe používania zariadenia USB
nájdete v používateľskej príručke tohto
zariadenia.
Používanie systému ako nabíjačky
batérie
Keď je systém zapnutý, môžete
ho používať ako nabíjačku batérie
zariadení USB s funkciou opätovného
nabíjania.
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu (USB).
Zariadenie USB sa začne nabíjať
po pripojení k portu (USB).
Podrobné informácie nájdete
v používateľskej príručke
zariadenia USB.
Poznámky
Zariadenie USB
Ak sa požaduje pripojenie pomocou
kábla USB, pripojte kábel USB dodaný
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o spôsobe ovládania
nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
V závislosti od typu pripojeného
zariadenia USB môže zobrazenie
indikátora SEARCH trvať dlhšie.
Systém a zariadenie USB nepripájajte
prostredníctvom rozbočovača USB.
Po pripojení zariadenia USB systém načíta
všetky súbory uložené v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie
zariadenia USB môže trvať dlho.
Pri niektorých pripojených zariadeniach
USB sa po vykonaní operácie môže
vyskytnúť oneskorenie, kým danú operáciu
vykoná systém.
Nemožno zaručiť kompatibilitu
so všetkými softvérovými programami
na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové
súbory uložené v zariadení USB
boli pôvodne kódované pomocou
nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať
hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku
alebo sa vôbec nemusia prehrávať.
Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
Počas prenosu alebo operácií vymazávania
neodpájajte zariadenie USB. Mohli by sa
poškodiť údaje v zariadení alebo samotné
zariadenie.
17SK
Prenos hudby z disku
Môžete prenášať hudbu z disku
(CD-DA alebo MP3) pomocou
nasledujúcich prenosových režimov
systému.
Prenos CD SYNC: prenos všetkých
skladieb z disku CD-DA, ktoré sa
na ňom nachádzajú.
Prenos priečinka MP3: prenos
súborov MP3 do špecifického
priečinka z disku MP3.
Prenos REC1: prenos aktuálne
prehrávanej skladby alebo súboru MP3
z disku.
1 Vyberte funkciu CD.
5 Stlačte tlačidlo REC TO USB
na jednotke.
Na displeji sa zobrazí hlásenie READY.
6 Stlačte tlačidlo
.
Spustí sa prenos a na displeji sa
zobrazí hlásenie USB REC.
Zariadenie USB neodpájajte,
až kým sa prenos nedokončí.
Po dokončení prenosu sa
na displeji zobrazí hlásenie
COMPLETE a vytvoria sa zvukové
súbory vo formáte MP3.
Pravidlá vytvárania priečinkov
a súborov
Stlačte tlačidlo CD.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
3 Vložte disk, ktorý chcete
preniesť.
Ak sa prehrávanie spustí
automaticky, stlačte dvakrát
tlačidlo .
4 Pripravte sa na prenos.
V prípade prenosu CD SYNC
prejdite na krok č. 5.
Prenos priečinka MP3
Ak chcete prenášať súbory MP3
v špecifickom priečinku, opakovane
stlačte tlačidlo
+/

a vyberte požadovaný priečinok.
Potom spustite prehrávanie
a jedenkrát stlačte tlačidlo .
Skontrolujte, či sa na displeji
zastavil uplynulý čas prehrávania.
Prenos REC1
Stlačte tlačidlo /, vyberte
skladbu alebo súbor MP3, ktoré
chcete preniesť, a potom spustite
prehrávanie.
Ak chcete prenášať súbor MP3
v špecifickom priečinku, opakovane
stlačte tlačidlo
+/
, vyberte
požadovaný priečinok a stlačením
tlačidla / vyberte
súbor MP3, ktorý chcete preniesť.
Spustite prehrávanie.
18SK
Pri prvom prenose do zariadenia USB
sa priamo v položke ROOT vytvorí
priečinok (CDDA001*, MP3_REC1
alebo CD_REC1) (v prípade prenosu
priečinka MP3 sa v priečinku ROOT
vytvorí priečinok s rovnakým názvom
ako zdroj prenosu).
Priečinky a súbory sa vytvárajú
nasledovne.
Prenos CD SYNC
Zdroj
prenosu
CD-DA
Názov
priečinka
CDDA001*
Názov
súboru
TRACK001*
Prenos priečinka MP3
Zdroj
prenosu
MP3
Názov
Názov
priečinka súboru
Rovnaký ako zdroj
prenosu
Prenos REC1
Zdroj
prenosu
MP3
Názov
priečinka
MP3_REC1
CD-DA
CD_REC1
Názov
súboru
Rovnaký
ako zdroj
prenosu
TRACK001*
* Ďalšie čísla priečinkov a súborov sa
priraďujú postupne.
Poznámky
Ak spustíte prenos v režime náhodného
alebo opakovaného prehrávania, zvolený
režim prehrávania sa automaticky zmení
na normálne prehrávanie.
Do vytvorených súborov MP3 sa neprenesú
informácie z textu CD-TEXT. Tento systém
nepodporuje normu CD-TEXT.
Prenos sa automaticky zastaví v prípade, že:
 sa v zariadení USB počas prenosu
vyčerpá voľné miesto,
 počet zvukových súborov a priečinkov
v zariadení USB dosiahne obmedzenie
počtu priečinkov, ktoré dokáže systém
rozpoznať.
Ak v zariadení USB už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom ako ten,
ktorý sa snažíte preniesť, za jeho názov sa
pridá poradové číslo a pôvodný priečinok
alebo súbor sa neprepíše.
Počas prenosu nepoužívajte tlačidlá
na diaľkovom ovládači ani na jednotke,
aby ste sa vyhli jeho zastaveniu.
Prenesená hudba je obmedzená iba
na súkromné používanie. Používanie hudby
nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje
povolenie od vlastníkov autorských práv.
Systém dokáže prehrávať formát zvuku
MP3 alebo WMA*.
* Súbory s ochranou autorských práv DRM
(Správa digitálnych práv) sa v tomto
systéme nedajú prehrávať.
Súbory prevzaté z hudobných predajní
online sa v tomto systéme nedajú
prehrávať.
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
3 Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo .
Ďalšie operácie
Operácia
Stlačte tlačidlo
Pozastavenie
prehrávania
. Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo .
Zastavenie
prehrávania
. Ak chcete
prehrávanie obnoviť,
stlačte tlačidlo  *1.
Ak chcete obnovené
prehrávanie zrušiť,
stlačte tlačidlo 
znova.
Výber
priečinka
+/

opakovane.
Zariadenie USB
Poznámka k obsahu chránenému
autorskými právami
Prehranie súboru
Výber súboru /.
Vyhľadanie
miesta
v súbore
Počas prehrávania
podržte stlačené
tlačidlo /
a na požadovanom
mieste ho uvoľnite.
Výber
Opakovane tlačidlo
opakovaného REPEAT/FM MODE,
prehrávania
až kým sa nezobrazí
hlásenie REP ONE*2,
REP FLDR*3 alebo
REP ALL*4.
19SK
Operácia
Stlačte tlačidlo
Zmena
režimu
prehrávania
Tlačidlo PLAY MODE
opakovane, kým je
zastavené zariadenie
USB. Môžete vybrať
normálne prehrávanie
(FLDR na prehrávanie
všetkých súborov
uložených v priečinku
na zariadení USB),
náhodné prehrávanie
(SHUF alebo
FLDRSHUF na náhodné
prehrávanie súborov
v priečinku) alebo
naprogramované
prehrávanie
(PROGRAM).
* Pri prehrávaní súboru MP3 alebo WMA
s premenlivou bitovou rýchlosťou (VBR)
môže systém prehrávanie obnoviť z iného
miesta.
*2REP ONE: slúži na opakovanie aktuálneho
súboru.
*3REP FLDR: slúži na opakovanie aktuálneho
priečinka.
*4REP ALL: slúži na opakovanie všetkých
súborov v zariadení USB.
1
Poznámky
Tento systém nedokáže prehrávať
zvukové súbory uložené v zariadení USB
v nasledujúcich prípadoch:
 keď je v priečinku viac než
999 zvukových súborov,
 keď je v zariadení USB uložených
celkovo viac než 999 zvukových súborov,
 keď je v zariadení USB uložených viac
než 256 priečinkov (vrátane priečinka
ROOT a prázdnych priečinkov).
Tento počet sa môže líšiť v závislosti
od štruktúry súborov a priečinkov.
V zariadení USB so zvukovými súbormi
neukladajte iné typy súborov ani
nepotrebné priečinky.
Systém dokáže prehrávať iba do hĺbky
8 priečinkov.
Súbory a priečinky sa zobrazujú v poradí
ich vytvorenia v zariadení USB.
Priečinky bez zvukových súborov sa
preskočia.
Pomocou tohto systému môžete počúvať
nasledujúce formáty zvuku:
 MP3: prípona súboru „.mp3“.
 WMA: prípona súboru „.wma“.
Ak má názov súboru správnu príponu,
ale nejde o súbor príslušného formátu,
systém môže vydávať hluk alebo sa môže
poškodiť.
20SK
Vymazanie zvukových súborov
alebo priečinkov zo zariadenia USB
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Pripojte zariadenie USB
k portu
(USB).
3 Opakovane stláčajte tlačidlo
/ alebo
+/
,
vyberte zvukový súbor alebo
priečinok, ktorý chcete vymazať,
a spustite prehrávanie.
4 Na jednotke stlačte tlačidlo
OPTIONS.
5 Stlačením tlačidla /
vyberte položku ERASE a stlačte
tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
FO ERASE alebo FI ERASE.
6 Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE.
Vytvorenie vlastného programu
(naprogramované prehrávanie)
1 Vyberte funkciu USB.
Stlačte tlačidlo USB.
2 Vyberte režim prehrávania.
Keď je prehrávač zastavený,
opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, kým sa nezobrazí
indikátor PROGRAM.
Zrušenie naprogramovaného
prehrávania
Stlačte tlačidlo PLAY MODE.
Odstránenie posledného kroku
z naprogramovaného zoznamu
Počas zastavenia prehrávania stlačte
tlačidlo CLEAR.
3 Vyberte číslo požadovaného
súboru.
4 Naprogramujte vybratý súbor.
Stlačením tlačidla
vybratý súbor.
zadajte
Zariadenie USB
Opakovane stláčajte tlačidlá
/, kým sa nezobrazí číslo
požadovaného súboru.
Pri programovaní súborov MP3
alebo WMA v špecifickom priečinku
opakovaným stláčaním tlačidiel
 +/
  vyberte požadovaný
priečinok a potom vyberte
požadovaný súbor.
Vybraté číslo súboru
5 Zopakovaním krokov 3 až 4
naprogramujte ďalšie súbory
až po maximálny počet
64 súborov.
6 Naprogramovaný zoznam
súborov prehráte stlačením
tlačidla .
Naprogramovaný zoznam sa
vymaže po otvorení zásobníka
diskov alebo po odpojení
napájacieho kábla.
Ak chcete ten istý naprogramovaný
zoznam prehrať znova, stlačte
tlačidlo .
21SK
Ďalšie operácie
Používanie voliteľných
zvukových zariadení
1 Pripravte zdroj zvuku.
Ku konektoru AUDIO IN na jednotke
pripojte prídavné zvukové
zariadenie pomocou kábla
na prenos analógového zvuku
(nedodáva sa).
2 Opakovane stláčajte tlačidlo
VOLUME , kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie VOL MIN.
3 Vyberte funkciu AUDIO IN.
Stlačte tlačidlo AUDIO IN.
4 Spustite prehrávanie.
Spustite prehrávanie z pripojeného
zariadenia a nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je hlasitosť pripojeného zariadenia príliš
nízka, systém sa môže automaticky prepnúť
do pohotovostného režimu. Adekvátne
nastavte hlasitosť zariadenia. Pozrite si časť
Vypnutie funkcie automatického prepnutia
do pohotovostného režimu (str. 29).
22SK
Nastavenie zvuku
Operácia
Stlačte tlačidlo
Úprava
hlasitosti
VOLUME +/.
Vytvorenie
BASS BOOST.
dynamickejšieho
zvuku
Nastavenie
zvukového
efektu
EQ +/EQ 
opakovane,
kým sa nezobrazí
požadovaný
zvukový efekt.
Zmena informácií
na displeji
Operácia
Stlačte tlačidlo
Zmena
informácií
na displeji*
DISPLAY opakovane
pri zapnutom systéme.
* Môžete napríklad zobraziť informácie
ako číslo skladby, názov súboru alebo
priečinka, názov albumu a meno umelca.
Systém ponúka nasledujúce režimy
zobrazenia.
Režim
zobrazenia
Keď je systém
vypnutý
Režim úspory Displej sa vypne,
energie
aby sa šetrila energia.
Nastavenia časovača
a času budú naďalej
aktívne.
Znaky, ktoré nemožno zobraziť,
sú nahradené znakom -.
Nezobrazujú sa nasledujúce informácie:
 celkový čas prehrávania disku MP3
a zariadenia USB,
 zostávajúci čas prehrávania súboru
MP3/WMA.
Nasledujúce informácie sa nezobrazujú
správne:
 uplynulý čas prehrávania súboru
MP3/WMA kódovaného pomocou
formátu VBR (premenlivá bitová
rýchlosť),
 názvy priečinkov a súborov, ktoré nie
sú v súlade s normami ISO9660 Level 1
alebo Level 2 v rozšírenom formáte.
Systém ponúka dve funkcie časovačov.
Ak používate obidva časovače, prednosť
má časovač automatického vypnutia.
Časovač automatického vypnutia:
Môžete zaspávať pri hudbe. Táto
funkcia je k dispozícii aj v prípade,
že nie sú nastavené hodiny.
Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP.
Ak vyberiete možnosť AUTO, systém
sa automaticky vypne po zastavení
aktuálne prehrávaného disku
alebo zariadenia USB, prípadne
po 100 minútach.
Časovač prehrávania:
V predvolenom čase sa môžete
zobúdzať na hudbu z disku CD alebo
zariadenia iPod, iPhone alebo USB,
prípadne na vysielanie stanice FM
alebo AM.
Skontrolujte, či ste nastavili čas.
1 Pripravte zdroj zvuku.
Pripravte zdroj zvuku a stláčaním
tlačidiel VOLUME +/ nastavte
hlasitosť.
Ak chcete začať konkrétnou
skladbou na disku CD-DA alebo
zvukovým súborom, vytvorte
vlastný program (str. 13, 21).
Ďalšie operácie
Poznámky k informáciám na displeji
Používanie časovačov
2 Vyberte režim nastavenia
časovača.
Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
Ak čas nie je nastavený, systém
bude v režime nastavenia času.
V takom prípade nastavte čas.
3 Nastavte časovač prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť
PLAY SET a stlačte tlačidlo .
4 Nastavte čas spustenia
prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
/// nastavte hodiny a stlačte
tlačidlo . Rovnakým spôsobom
nastavte minúty.
23SK
5 Čas zastavenia prehrávania
nastavte rovnakým spôsobom
ako v kroku č. 4.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovane stláčajte tlačidlá /,
kým sa nezobrazí požadovaný zdroj
zvuku, a potom stlačte tlačidlo .
7 Vypnite systém.
Stlačte tlačidlo . Systém
sa automaticky zapne pred
predvoleným časom.
Ak už je v predvolenom čase systém
zapnutý, časovač prehrávania sa
neaktivuje. Systém nepoužívajte
v čase od jeho zapnutia
po spustenie prehrávania.
Kontrola nastavenia
1 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť SELECT
a potom stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ vyberte možnosť
PLAY SEL a stlačte tlačidlo .
Zrušenie časovača
Opakujte postup ako v časti Kontrola
nastavenia, kým sa v kroku č. 3
nezobrazí hlásenie OFF. Potom stlačte
tlačidlo .
Zmena nastavenia
Začnite znova od kroku č. 1 v časti
Používanie časovačov.
Poznámky pre používateľov zariadenia
iPod alebo iPhone
Pri používaní časovača prehrávania sa
uistite, že sa neprehráva obsah zariadenia
iPod alebo iPhone.
V závislosti od stavu pripojeného
zariadenia iPod alebo iPhone sa časovač
prehrávania nemusí aktivovať.
Tip
Nastavenie časovača prehrávania sa
zachová, až kým ho manuálne nezrušíte.
24SK
Ďalšie informácie
Zariadenia kompatibilné
so systémom
Zariadenie iPod alebo iPhone
Spoločne so systémom môžete
používať nasledujúce modely
zariadenia iPod alebo iPhone.
Skôr než začnete zariadenie iPod
alebo iPhone používať, aktualizujte
jeho softvér na najnovšiu verziu.
Made for
1 Skontrolujte, či sú napájací
kábel a reproduktorové káble
správne a bezpečne zapojené.
2 V kontrolnom zozname
nižšie vyhľadajte svoj
problém a vyriešte ho
podľa uvedených pokynov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ak sa na displeji zobrazí text
PROTECT
Okamžite odpojte napájací kábel
a po skončení zobrazovania
indikátora PROTECT skontrolujte
nasledujúce skutočnosti.
Nastal medzi pólmi + a 
reproduktorových káblov skrat?
Sú ventilačné otvory systému
niečím zakryté?
Ak sa po kontrole skutočností
uvedených vyššie nevyskytnú
žiadne problémy, znova pripojte
napájací kábel a zapnite systém.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Zariadenia USB
Na webových lokalitách uvedených
nižšie vyhľadajte informácie
o kompatibilných zariadeniach USB.
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/
Pre zákazníkov v USA:
http://esupport.sony.com/
Pre zákazníkov v Kanade:
http://esupport.sony.com/CA
Informácie pre zákazníkov v iných
krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Ak sa na displeji zobrazí text
OVER CURRENT
Ďalšie informácie
 iPhone 5,
 iPhone 4S,
 iPhone 4,
 iPhone 3GS,
 iPod touch (5. generácie),
 iPod touch (4. generácie),
 iPod touch (3. generácie),
 iPod classic,
 iPod nano (7. generácie),
 iPod nano (6. generácie),
 iPod nano (5. generácie),
 iPod nano (4. generácie).
Riešenie problémov
Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu (USB)
a konektora typu Lightning. Vypnite
systém a odpojte zariadenie USB,
iPod alebo iPhone z portu (USB)
a konektora typu Lightning.
Skontrolujte, či sú zariadenia USB,
iPod alebo iPhone v poriadku.
Ak sa tento text zobrazuje
na displeji aj naďalej, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
25SK
Všeobecné
Systém sa nezapne.
Je zapojený napájací kábel?
Systém sa neočakávane prepol
do pohotovostného režimu.
Nie je to porucha. Keď sa systém
nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál, približne
po 30 minútach sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
Pozrite si časť Vypnutie funkcie
automatického prepnutia do
pohotovostného režimu (str. 29).
Nastavenie hodín alebo funkcia časovača
prehrávania sa neočakávane zrušila.
Ak približne minútu nevykonáte
žiaden úkon, nastavenie času
alebo časovača prehrávania
sa automaticky zruší. Operáciu
vykonajte znova od začiatku.
Neprehráva sa zvuk.
Nastal medzi pólmi + a 
reproduktorových káblov skrat?
Používate iba dodané reproduktory?
Sú ventilačné otvory systému niečím
zakryté?
Naladená stanica mohla dočasne
prestať vysielať.
Zvuk sa reprodukuje len z jedného
kanálu alebo je hlasitosť ľavého
a pravého kanálu nevyvážená.
Umiestnite reproduktory čo
najsymetrickejšie.
Pripojte iba dodané reproduktory.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
Premiestnite systém ďalej od zdrojov
šumu.
Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
K napájaciemu káblu pripojte filter
šumu (dostupný samostatne).
26SK
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a snímačom
diaľkového ovládania na jednotke
a premiestnite jednotku ďalej
od žiariviek.
Namierte diaľkový ovládač
na snímač na systéme.
Presuňte diaľkový ovládač bližšie
k systému.
Okrem tlačidla  nefungujú žiadne
tlačidlá na jednotke a na displeji sa
zobrazuje text LOCK ON.
Zapli ste funkciu detskej zámky.
Ak chcete detskú zámku vypnúť,
podržte tlačidlo  na jednotke,
kým sa na displeji nezobrazí hlásenie
LOCK OFF.
Disk nemožno vysunúť a na displeji sa
zobrazí nápis LOCKED.
Obráťte sa na predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Disk CD/MP3
Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva
disk.
Utrite disk dočista a vložte ho naspäť.
Presuňte systém na miesto, ktoré nie
je vystavené vibráciám (napríklad
na stabilný podstavec).
Premiestnite reproduktory ďalej
od systému alebo ich položte
na samostatné podstavce. Pri vysokej
hlasitosti môžu vibrácie reproduktora
spôsobovať trhané prehrávanie zvuku.
Prehrávanie sa nespustí od prvej
skladby.
Nastavte režim normálneho
prehrávania.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie než
zvyčajne.
Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas
potrebný na spustenie prehrávania:
disk nahratý so zložitou
stromovou štruktúrou,
disk nahratý v režime viacerých
relácií,
nefinalizovaný disk (disk, na ktorý
možno pridávať údaje),
disk s veľkým počtom priečinkov.
iPod/iPhone
Zariadenie USB
Neprehráva sa zvuk.
Pripojené zariadenie USB nemožno
nabiť.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Skontrolujte, či zariadenie iPod alebo
iPhone prehráva hudbu.
Skontrolujte, či zariadenie iPod
alebo iPhone používa najnovšiu
verziu softvéru. V opačnom prípade
aktualizujte zariadenie iPod alebo
iPhone, skôr než ho začnete
používať so systémom.
Upravte hlasitosť.
Zvuk je skreslený.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Znížte hlasitosť.
Položku EQ zariadenia iPod alebo
iPhone nastavte na hodnotu Off
alebo Flat.
Zariadenie iPod alebo iPhone
nefunguje.
Používate podporované zariadenie USB?
Po pripojení nepodporovaného
zariadenia USB sa môžu vyskytnúť
nasledujúce problémy. Informácie
o kompatibilných zariadeniach USB
nájdete na adresách URL webových
stránok uvedených v sekcii
Zariadenia USB v časti Zariadenia
kompatibilné so systémom (str. 25).
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
V systéme sa nezobrazujú názvy
súborov ani priečinkov.
Nemožno prehrávať.
Zvuk je trhaný.
Počuť šum.
Počuť skreslený zvuk.
Neprehráva sa zvuk.
Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém a znova
pripojte zariadenie USB.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo
skreslený.
Vypnite systém a znova pripojte
zariadenie USB.
Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné
údaje. Šum sa mohol pridať
v priebehu vytvárania hudby
v tomto systéme alebo v počítači.
Vytvorte hudobné údaje znova.
Pri kódovaní súborov bola použitá
nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia
USB odošlite súbory kódované
s vyššou bitovou rýchlosťou.
Ďalšie informácie
Ukončite všetky ostatné aplikácie
systému iOS spustené v zariadení
iPod alebo iPhone. Podrobné
informácie nájdete v návode
na použitie dodanom so zariadením
iPod alebo iPhone.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Keďže sa ovládanie systému
odlišuje od ovládania zariadenia
iPod alebo iPhone, pravdepodobne
nebudete môcť zariadenie iPod
alebo iPhone ovládať pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládači
alebo jednotke. V takom prípade
vykonávajte operácie priamo
na zariadení iPod alebo iPhone.
Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené.
Pripojené zariadenie iPod alebo iPhone
nemožno nabiť.
Skontrolujte, či je zariadenie iPod
alebo iPhone bezpečne pripojené.
Skontrolujte, či je zapnutý systém.
27SK
Zobrazenie indikátora SEARCH alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
Zvukové súbory alebo priečinky
v zariadení USB nemožno vymazať.
Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
Pamäťová kapacita je nadmerne
veľká.
Interná pamäť je fragmentovaná.
Chybné zobrazenie.
Skontrolujte, či zariadenie USB
nie je chránené proti zápisu.
Zariadenie USB ste počas
vymazávania odpojili alebo vypli.
Odstráňte čiastočne vymazaný
súbor. Ak sa problém nevyriešil,
zariadenie USB môže byť
poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
Znaky, ktoré nemožno zobraziť,
sú nahradené znakom -.
Nespustí sa prehrávanie.
Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete
na adresách URL webových stránok
uvedených v sekcii Zariadenia USB
v časti Zariadenia kompatibilné so
systémom (str. 25).
Vypnite systém, znova pripojte
zariadenie USB a zapnite systém.
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete
na adresách URL webových stránok
uvedených v sekcii Zariadenia USB
v časti Zariadenia kompatibilné so
systémom (str. 25).
Stlačením tlačidla  spustíte
prehrávanie.
Pri prenose sa vyskytla chyba.
Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
Informácie o kompatibilných
zariadeniach USB nájdete
na adresách URL webových stránok
uvedených v sekcii Zariadenia USB
v časti Zariadenia kompatibilné so
systémom (str. 25).
Zariadenie USB nie je správne
naformátované. Spôsob formátovania
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Vypnite systém a odpojte
zariadenie USB. Ak je zariadenie USB
vybavené spínačom napájania,
po odpojení od systému ho vypnite
a znova zapnite. Potom znova
uskutočnite prenos.
Zariadenie USB ste počas prenosu
odpojili alebo vypli. Odstráňte
čiastočne prenesený súbor
a zopakujte prenos. Ak sa problém
nevyriešil, zariadenie USB môže
byť poškodené. Informácie o riešení
tohto problému nájdete v návode
na použitie zariadenia USB.
28SK
Nastavte režim normálneho
prehrávania.
Nemožno prehrávať súbory.
Zvukové súbory majú pravdepodobne
nevhodné prípony. Tento systém
podporuje nasledujúce prípony
súborov:
MP3: prípona súboru „.mp3“,
WMA: prípona súboru „.wma“.
Ukladacie zariadenia USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT16
alebo FAT32 sa nepodporujú.*
Ak používate ukladacie zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať možno
len súbory uložené v prvej oblasti.
Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Tento systém podporuje systémy súborov
FAT16 a FAT32, ale niektoré ukladacie
zariadenia USB nemusia podporovať
všetky tieto systémy FAT. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
jednotlivých ukladacích zariadení USB
alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Tuner
Je počuť silné bzučanie alebo šum,
prípadne nemožno prijímať stanice.
Správne zapojte anténu.
Anténu umiestnite na iné miesto
alebo ju otočte tak, aby ste dosiahli
lepší príjem.
Anténu umiestnite ďalej
od reproduktorových káblov
a napájacieho kábla, aby ste
predišli šumu.
Vypnite elektrické zariadenia
v blízkosti.
Zmena intervalu ladenia v pásme AM
(okrem európskeho modelu)
Interval ladenia v pásme AM je
z výroby predvolene nastavený
na hodnotu 9 kHz alebo 10 kHz.
Pomocou tlačidiel na jednotke môžete
interval ladenia v pásme AM zmeniť.
1 Nalaďte akúkoľvek stanicu
v pásme AM.
2 Podržte tlačidlo OPTIONS
Obnovenie výrobných nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho výrobné nastavenia.
1 Odpojte a znova zapojte napájací
kábel a potom zapnite systém.
2 Podržte tlačidlo  a tlačidlo EQ
Systém je vybavený funkciou
automatického prepnutia
do pohotovostného režimu.
Vďaka tejto funkcii sa systém približne
po 30 minútach automaticky prepne
do pohotovostného režimu v prípade,
že sa nepoužíva alebo nereprodukuje
zvukový signál.
Pri predvolenom nastavení je
funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu zapnutá.
Funkciu automatického prepnutia
do pohotovostného režimu vypnite
pomocou tlačidiel na jednotke.
Keď je systém zapnutý,
podržte stlačené tlačidlo ,
kým sa nezobrazí indikátor
AUTO STANDBY OFF.
Ak chcete túto funkciu zapnúť,
zopakujte tento postup,
kým sa nezobrazí indikátor
AUTO STANDBY ON.
Poznámky
Funkcia automatického prepnutia
do pohotovostného režimu neplatí
pre funkciu ladenia (v pásme FM
alebo AM).
Systém sa nemusí automaticky
prepnúť do pohotovostného režimu
v nasledujúcich prípadoch:
 po zistení zvukového signálu,
 ak je zariadenie iPod alebo iPhone
pripojení ku konektoru typu Lightning,
 počas prehrávania zvukových skladieb
alebo súborov,
 kým je aktívny časovač prehrávania
alebo automatického vypnutia.
Ďalšie informácie
na jednotke, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie 530 alebo 531.
Všetky predvolené stanice
v pásme AM sa vymažú.
Vypnutie funkcie automatického
prepnutia do pohotovostného
režimu
na jednotke, kým sa nezobrazí
hlásenie RESET OK.
Odstránia sa všetky nastavenia
nakonfigurované používateľom,
napríklad nastavenia predvolených
rozhlasových staníc, časovača
alebo času.
29SK
Hlásenia
Preventívne opatrenia
DISC ERR
Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:
Vložili ste disk, ktorý nemožno prehrať.
ERROR
Zariadenie USB je chránené proti
zápisu.
Pamäť zariadenia USB je plná.
Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE
prehrávať:
Počas operácie časovača ste stlačili
tlačidlo TIMER MENU.
disky CD-ROM,
disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú
nahraté vo formáte hudobných
diskov CD v súlade s normou
ISO9660 Level 1/Level 2,
disky CD-R/CD-RW nahraté v režime
viacerých relácií, ktoré neboli
finalizované pomocou funkcie
ukončenia relácie,
nekvalitne nahraté disky
CD-R/CD-RW, poškriabané alebo
znečistené disky CD-R/CD-RW
alebo disky CD-R/CD-RW nahraté
pomocou nekompatibilného
nahrávacieho zariadenia,
nesprávne finalizované disky
CD-R/CD-RW,
disky obsahujúce iné súbory než
súbory vo formáte MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3),
disky neštandardného tvaru
(napríklad srdce, štvorec, hviezda),
disky, na ktorých je prilepená lepiaca
páska, papier alebo nálepka,
disky z požičovne alebo používané
disky s nalepenými štítkami,
pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
disky s etiketami vytlačenými
pomocou atramentu, ktorý je
na dotyk lepkavý.
TIME NG
Poznámky k diskom
FULL
Pokúsili ste sa naprogramovať viac než
64 skladieb alebo súborov (krokov).
NO FILE
Na diskoch CD-R/CD-RW alebo
v zariadení USB nie sú žiadne súbory,
ktoré by sa dali prehrať.
NO STEP
Všetky naprogramované kroky sa
vymazali.
NO USB
Nie je pripojené žiadne
zariadenie USB alebo ste pripojili
nepodporované zariadenie USB.
V zariadení USB nie sú žiadne
prehrateľné súbory.
PLAY SET
Nie je nastavený časovač prehrávania
a pokúsili ste sa ho vybrať.
PLS STOP
Počas prehrávania ste stlačili tlačidlo
PLAY MODE.
SELECT
Čas začatia a ukončenia časovača
prehrávania je rovnaký.
30SK
disky Audio CD,
disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje
alebo súbory MP3).
Pred prehrávaním utrite disk
pomocou čistiacej tkaniny, pričom
postupujte od stredu k okrajom.
Disky nečistite pomocou
rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo,
komerčné čistiace prostriedky
alebo antistatické spreje určené
pre vinylové LP platne.
Disky nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani zdrojom tepla,
napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ich nenechávajte
v aute zaparkovanom na priamom
slnečnom svetle.
Bezpečnosť
Ak jednotku plánujete dlhšie
nepoužívať, úplne odpojte
napájací kábel (sieťovú šnúru)
od nástennej zásuvky (elektrickej
siete). Pri odpájaní jednotky vždy
ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotný kábel.
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
Výmenu sieťovej šnúry smie
vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je
magneticky tienený, a preto sa obraz
na blízkych televíznych prijímačoch
môže magneticky zdeformovať. V takej
situácii vypnite televízor, počkajte
15 až 30 minút a znova ho zapnite.
Ak nedôjde k zlepšeniu, premiestnite
reproduktory ďalej od televízora.
Čistenie krytu
Systém čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
žiaden typ drsnej podušky, čistiaci
prášok ani rozpúšťadlo, ako napríklad
riedidlo, benzín alebo alkohol.
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Systém neumiestňujte na šikmú
plochu ani na miesta, ktoré sú
mimoriadne horúce, studené,
prašné, znečistené, vlhké, bez
dostatočnej cirkulácie vzduchu
alebo ktoré sú vystavené vibráciám,
priamemu slnečnému svetlu alebo
jasnému svetlu.
Pri umiestňovaní jednotky alebo
reproduktorov na špeciálne
upravené povrchy (napríklad
voskované, olejované alebo leštené)
buďte opatrní, pretože môže dôjsť
k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Ak je systém prinesený priamo
z chladného na teplé miesto alebo
je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovke vo vnútri
prehrávača diskov CD sa môže
skondenzovať vlhkosť a spôsobiť
poruchu systému. V takej situácii
vyberte disk a nechajte systém
zapnutý približne hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Nárast teploty v jednotke počas jej
používania je normálny jav, pre ktorý
sa nemusíte znepokojovať.
Ak sa zariadenie používalo
nepretržite pri vysokej hlasitosti,
nedotýkajte sa jeho povrchu,
pretože môže byť horúci.
Neblokujte ventilačné otvory.
31SK
Technické parametre
Hlavná jednotka
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE (THD):
(Iba model pre Spojené štáty)
V rozsahu výkonov od 250 mW
po menovitý výkon vo frekvenčnom
rozsahu 120  10 000 Hz
so zaťažením obidvoch kanálov
3 ohmov pri minimálnom výkone
30 W RMS (efektívnom) na kanál
je celkové harmonické skreslenie
menšie než 0,7 %.
Zosilňovač
MHC-EC919iP
Model pre Spojené štáty:
Predný reproduktor:
Výstupný výkon (referenčný):
235 W + 235 W
(na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
Výstupný výkon (referenčný):
230 W (pri 3 ohmoch, 100 Hz)
Ostatné modely:
Predný reproduktor:
Výstupný výkon (nominálny):
60 W + 60 W
(pri 3 ohmoch, 1 kHz, 1% THD)
Výstupný výkon (referenčný):
235 W + 235 W
(na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
Výstupný výkon (referenčný):
230 W (pri 3 ohmoch, 100 Hz)
MHC-EC719iP
Model pre Spojené štáty:
Výstupný výkon (referenčný):
235 W + 235 W
(na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Ostatné modely:
Výstupný výkon (nominálny):
60 W + 60 W
(pri 3 ohmoch, 1 kHz, 1% THD)
Výstupný výkon (referenčný):
235 W + 235 W
(na kanál pri 3 ohmoch, 1 kHz)
32SK
Vstup
AUDIO IN (stereofónny minikonektor):
Citlivosť 800 mV, impedancia
10 kiloohmov
Výstupy
FRONT SPEAKERS (MHC-EC919iP)/
SPEAKERS (MHC-EC719iP):
podporuje impedanciu 3 ohmov.
SUBWOOFER (len model
MHC‑EC919iP): podporuje
impedanciu 3 ohmov.
CD prehrávač
Systém: systém na prehrávanie
kompaktných diskov a digitálneho zvuku.
Vlastnosti laserovej diódy
Trvanie žiarenia: nepretržité
Výstupný výkon lasera*:
menej ako 44,6 µW
* Tento výkon je hodnota nameraná
vo vzdialenosti 200 mm od povrchu
objektívu na bloku optickej prenosky
s clonou 7 mm.
Tuner
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM a AM
Anténa:
Drôtová anténa FM
Rámová anténa AM
Ladenie v pásme FM:
Ladiaci rozsah:
Severoamerické modely: 87,5 MHz –
108,0 MHz (s krokom 100 kHz)
Ostatné modely: 87,5 MHz –
108,0 MHz (s krokom 50 kHz)
Ladenie v pásme AM:
Ladiaci rozsah:
Európsky model: 531 kHz – 1 602 kHz
(krok 9 kHz)
Ostatné modely:
531 kHz – 1 710 kHz
(s krokom po 9 kHz)
530 kHz – 1 710kHz (s krokom
po 10 kHz)
Panel
Typ konektora: 8-kolíkový konektor typu
Lightning*
Výstupné napätie: jednosmerný prúd, 5 V
Maximálny výstupný prúd: 1 A
* Konektor typu Lightning funguje
so zariadeniami iPhone 5, iPod touch
(5. generácie) a iPod nano
(7. generácie).
USB
Port
(USB)*: typ A, maximálny prúd 1 A
* Na pripojenie zariadenia
k portu (USB) využite kábel USB
dodávaný so zariadením iPod alebo
iPhone.
Podporované formáty zvuku
(iba disky MP3/WMA a zariadenia USB)
* iba zariadenia USB
Reproduktor
Predný reproduktor (SS-EC719iP)
Systém reproduktorov: Dvojsmerný
systém reproduktorov, Bass Reflex
Jednotky reproduktorov:
Reproduktor na prenos nízkych
tónov: 160 mm (6 1/2 palca),
kónický typ
Reproduktor na prenos vysokých
tónov: 40 mm (1 1/2 palca),
lievikovitý typ
Menovitá impedancia: 3 ohmy
Rozmery (Š x V x H):
Približne 230 mm × 300 mm × 205 mm
(9 palcov × 11 3/4 palca × 8 1/8 palca)
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého
reproduktora približne 2,5 kg
(5 libry 8 1/8 unce)
Počet: 2 kusy
Systém reproduktorov: systém
hlbokotónového reproduktora,
odraz nízkych tónov
Jednotka reproduktora:
200 mm (8 palcov), kónický typ
Menovitá impedancia: 3 ohmy
Rozmery (Š x V x H):
Približne 280 mm × 300 mm × 290 mm
(11 palcov × 11 3/4 palca × 11 3/8 palca)
Hmotnosť: čistá hmotnosť každého
reproduktora približne 5,0 kg
(11 libier 3/8 unce)
Počet: 1 kus
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
Severoamerické modely:
striedavý prúd 120 V, 60 Hz
Ostatné modely: striedavý prúd
120 V  240 V, 50 alebo 60 Hz
Spotreba energie:
MHC-EC919iP: 90 W
MHC-EC719iP: 75 W
(0,5 W v režime úspory energie)
Rozmery (Š x V x H) vrátane najväčších
vyčnievajúcich častí (bez reproduktorov):
MHC-EC919iP:
pribl. 193 mm × 300 mm × 260 mm
(7 5/8 palca × 11 3/4 palca × 10 1/4 palca)
MHC-EC719iP:
pribl. 193 mm × 300 mm × 260 mm
(7 5/8 palca × 11 3/4 palca × 10 1/4 palca)
Hmotnosť (bez reproduktorov):
MHC-EC919iP:
pribl. 2,4 kg (5 libier 4 5/8 unce)
MHC-EC719iP:
pribl. 2,4 kg (5 libier 4 5/8 unce)
Počet hlavných jednotiek: 1 kus
Ďalšie informácie
Podporovaná bitová rýchlosť:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť
WMA*: 32 kb/s  192 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32, 44,1 alebo 48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
Hlbokotónový reproduktor (SS-WG919iP)
– len pre model MHC-EC919iP
Dodané príslušenstvo: diaľkový
ovládač (1), batérie R6 (veľkosť AA) (1),
drôtová anténa FM (1), rámová
anténa AM (1), podložky reproduktorov
MHC-EC919iP (12)/MHC-EC719iP (8)
Dizajn a technické údaje podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
Príkon v pohotovostnom režime: 0,5 W
33SK
Oznámenie o licenciách
a ochranných známkach
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. Lightning je ochrannou
známkou spoločnosti Apple Inc.
Spojenia „Made for iPod“
a „Made for iPhone“ znamenajú,
že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto
produktu je zakázaná bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo jej
oprávnenej dcérskej spoločnosti.
Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky
patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú
označenia TM a ®.
34SK
©2013 Sony Corporation
4-467-786-11(1) (SK)
Download PDF

advertising