Sony | MHC-EC68USB | Sony MHC-EC68USB Návod na použitie

3-294-664-11 (1)
Mini Hi-Fi
komponentový
systém
Návod na použitie
MHC-EC68USB
© 2008 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku
vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, záclonami atď.
Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom, na
zariadenie neklaďte nádoby naplnené
kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie nainštalujte tak, aby v prípade
akéhokoľvek problému alebo poruchy
ho bolo možné okamžite odpojiť
od elektrickej siete.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte
nadmernému teplu ako napr. priamemu
slnečnému žiareniu a pod.
Zariadenie neumiestňujte do
uzatvorených miest, ako je napr.
vstavaná skriňa alebo knižnica.
Tento systém je klasifikovaný ako výrobok
CLASS 1 LASER. Označenie o klasifikácii
je umiestnené v zadnej časti systému.
2SK
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii
alebo na jeho obale upozorňuje, že
akumulátor/batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade. Tým,
že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s akumulátormi/
batériami. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických
zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych
predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre
recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka pre užívateľov z krajín,
ktoré sa riadia smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom
služieb alebo záručných záležitostí
použite adresy poskytnuté v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný
disk, ktorý má DVD záznam nahraný
na jednej strane a digitálny zvuk na
druhej strane. Keďže strana disku
DualDisc s audio záznamom nezodpovedá
štandardu CD, nie je ich prehrávanie
v tomto zariadení zaručené.
Audio disk kódovaný technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD). V poslednom čase niektoré
hudobné vydavateľstvá distribuujú disky
kódované technológiou pre ochranu
autorských práv. Medzi takýmito diskmi
sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré
nevyhovujú štandardu CD a z toho
dôvodu ich nemusí byť možné v tomto
zariadení prehrávať.
Používanie nahraného hudobného
obsahu je obmedzené len na súkromné
účely. Na jeho používanie na iné účely
je potrebný súhlas vlastníka autorských
práv.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 MICROVAULT je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
 Technológia kódovania MPEG Layer-3
a patenty sú licencované spoločnosťami
Fraunhofer IIS a Thomson.
3SK
Obsah
Popis častí a ovládacích prvkov ...... 5
Správne zapojenie systému ............. 9
Nastavenie hodín ...............................11
Vytvorenie programu
(Program Play) ....................................23
Uloženie rozhlasových staníc ........24
Používanie časovačov.......................25
Základné operácie
Ďalšie informácie
Prehrávanie CD/MP3 disku .............12
Počúvanie rozhlasu ...........................14
Nahrávanie obsahu disku
na USB zariadenie ..............................15
Počúvanie hudby
z USB zariadenia .................................18
Používanie voliteľných audio
zariadení ................................................20
Nastavenie zvuku ...............................21
Zmena zobrazení na displeji ..........21
Riešenie problémov ..........................26
Hlásenia .................................................31
Bezpečnostné upozornenia ...........32
Technické údaje ..................................33
USB zariadenia podporujúce
prehrávanie/nahrávanie ..................35
Začíname
4SK
Ďalšie operácie
V návode sú popísané operácie vykonávané pomocou diaľkového ovládania
(ďalej aj DO). Tie isté operácie je možné vykonať aj ovládacími prvkami na systéme,
ktoré majú totožné alebo podobné označenia.
Systém
Pokračovanie

Popis častí a ovládacích prvkov
Popis častí a ovládacích prvkov
5SK
Diaľkové ovládanie

Systém:  (prehrávanie/
pozastavenie)
(str. 10, 12, 18, 19, 29)
DO:  (prehrávanie)
(str. 12, 18, 23, 29)
 (pozastavenie) (str. 12, 19)
Stlačením spustíte alebo pozastavíte
prehrávanie.
 (zastavenie)
(str. 12, 14, 16, 17, 19, 30)
Stlačením zastavíte prehrávanie.

FUNCTION (str. 20, 30)
Stláčaním zvolíte zdroj zvuku.
CD (str. 12, 23, 30)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na CD.
TUNER/BAND (str. 14)

/ (zapnutie/pohotovostný režim)
(str. 10, 11, 25, 30)
Stlačením zapnete systém.

Senzor signálov DO (str. 26)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na
TUNER. Stláčaním prepínate pásmo FM
alebo AM.
USB (str. 17, 18)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.

/ (posuv vzad/vpred)
(str. 11, 12, 17, 19, 23, 25)
Stláčaním volíte skladbu alebo súbor.
Systém: TUNING +/ (str. 14)
DO: +/ (ladenie) (str. 14)
Stláčaním naladíte želanú stanicu.
/ (zrýchlený posuv vzad/
vpred) (str. 12, 19)
Stláčaním vyhľadávate miesto v skladbe
alebo súbore.
6SK

Systém: USB (str. 17, 19)
Stlačením prepnete zdroj zvuku na USB.
Systém: DISC SKIP/EX-CHANGE
(str. 12)

Stlačením zvolíte disk. Stlačením
prepnete disk počas prehrávania.
DISPLAY (str. 11, 21, 23)
Stláčaním prepínate zobrazené
informácie na displeji.
DO: DISC SKIP (str. 12, 23)


Systém: DSGX, EQ (str. 21)
DO: EQ (str. 21)
Systém: ERASE (str. 17)
Stlačením zvolíte disk.

Stlačením vymažete MP3 súbory
a priečinky z pripojeného voliteľného
USB zariadenia (digitálny audio
prehrávač alebo USB pamäťové médium).
 (otvorenie/zatvorenie) (str. 12)
ENTER (str. 11, 16, 17, 23, 24, 25)
Stláčaním zvolíte zvukový efekt.
Stlačte pre vloženie alebo vybratie disku.

Systém: DISC 1  3 (str. 12)
Stlačením zvolíte disk. Stlačením
prepnete na zdroj zvuku CD z iného
zdroja zvuku.

(USB) port
(str. 15, 16, 17, 18, 28)
Pripojenie voliteľného USB zariadenia
(digitálny audio prehrávač alebo
USB pamäťové médium).

Konektor AUDIO INPUT (str. 20)
Pripojenie audio zariadenia (prenosný
audio prehrávač atď.).

Popis častí a ovládacích prvkov

Stlačením potvrdíte nastavenia.
DO: CLEAR (str. 23)
Stlačením zrušíte skladbu alebo súbor
zaradený do programu.

USB SYNC REC/REC1 (str. 16)
Stlačením nahráte obsah disku
do pripojeného voliteľného USB
zariadenia (digitálny audio prehrávač
alebo USB pamäťové médium).

Systém: MASTER VOLUME
(str. 12, 14, 18, 20, 25)
Otáčaním nastavíte úroveň hlasitosti.
DO: VOLUME +/
(str. 12, 14, 18, 20, 25)
Konektor PHONES
Stláčaním nastavíte úroveň hlasitosti.
Zapojte slúchadlá.

CLOCK/TIMER SET (str. 11, 25)
Stlačte pre nastavenie hodín a časovačov.
Pokračovanie

7SK

REPEAT/FM MODE (str. 12, 14, 19)
Stlačte pre opakované prehrávanie
skladby alebo súboru na disku alebo
USB zariadení.
Stláčaním prepínate režim príjmu
v pásme FM (mono/stereo).
TUNER MEMORY (str. 24)
Stlačením uložíte stanicu.
PLAY MODE/TUNING MODE
(str. 13, 14, 16, 19, 23, 24, 27)
Stláčaním zvolíte režim prehrávania
CD diskov, MP3 diskov alebo voliteľného
USB zariadenia (digitálny audio
prehrávač alebo USB pamäťové médium).
Stláčaním prepínate režim ladenia.

+/ (výber priečinka)
(str. 12, 17, 19, 23)
Stláčaním zvolíte priečinok.

SLEEP (str. 25)
Stláčaním nastavíte vypínací časovač
Sleep Timer.

Kryt priestoru pre batérie (str. 11)
8SK
Začíname
Začíname
Správne zapojenie systému
Predný reproduktor (pravý)
Elektrická zásuvka
Predný reproduktor (ľavý)
 AM rámová anténa
 FM drôtová anténa (Vodorovne vystrite.)
 Červený (Jednofarebný/)
 Čierny (Jednofarebný/)
Pokračovanie

9SK
 Antény
Nájdite vhodné miesto a nasmerujte
antény tak, aby umožňovali čo najlepší
príjem.
Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble ďalej
od reproduktorových káblov, sieťovej
šnúry a USB kábla.
Použite tlačidlá na systéme.
 Reproduktory
Do konektorov SPEAKER vkladajte len
odizolovanú časť káblov.
 Napájanie
Pri modeloch s prepínačom napätia
nastavte prepínač VOLTAGE SELECTOR
do polohy zodpovedajúcej napätiu
v miestnej elektrickej sieti.
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky. Ak vidlica tvarovo nepasuje
do zásuvky, zložte dodávaný adaptér
pre vidlicu (iba pre modely vybavené
adaptérom).
10SK
Bezpečné prenášanie systému
1
Za účelom ochrany CD mechaniky
vyberte zo systému disk.
2
Držte zatlačené   a súčasne
stlačte /  na systéme tak, aby sa
zobrazilo “STANDBY”.
3
Po zobrazení “LOCK” odpojte sieťovú
šnúru.
Podložky pod reproduktor
Upevnite dodávané podložky na spodnú
časť predných reproduktorov, čím
predídete ich posúvaniu.
Používanie diaľkového ovládania
(ďalej aj DO)
Poznámky
 Pri štandardnom používaní by mali batérie
vydržať cca 6 mesiacov.
 Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Nemiešajte rôzne typy batérií.
 Ak neplánujete DO dlhší čas používať,
vyberte z neho batérie. Predídete tak
možnému poškodeniu DO vytečením batérií
a následnou koróziou.
 Batérie v DO nevystavujte príliš vysokým
teplotám ako napríklad priamemu slnečnému
žiareniu alebo ohňu.
Nastavenie hodín
Pre nastavenie hodín používajte tlačidlá
na DO.
1
Stlačením /  zapnite
systém.
2
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Začne blikať indikácia hodiny. Ak na
displeji bliká “PLAY SET”, stláčaním
/  zvoľte “CLOCK”
a potom stlačte ENTER .
3
4
Nastavte čas.
5
Začíname
Vysuňte kryt priestoru pre batérie
 a vložte dve dodávané batérie R6
(veľkosť AA) do diaľkového ovládania.
Najskôr vkladajte stranu s označením .
Dodržte správnu polaritu podľa obrázka.
Stláčaním / 
nastavte hodinu a stlačte
ENTER .
Rovnako nastavte minúty.
Poznámka
Ak odpojíte sieťovú šnúru od elektrickej siete
alebo nastane výpadok dodávky elektrickej
energie, nastavenie hodín sa zruší.
Zobrazenie hodín pri vypnutom
systéme
Stláčajte DISPLAY , kým sa nezobrazia
hodiny. Hodiny sa zobrazia približne na
8 sekúnd.
11SK
Ďalšie operácie
Základné operácie
Prehrávanie CD/
MP3 disku
1 Zvoľte zdroj zvuku CD.
Stlačte tlačidlo CD .
2
Vložte disk.
Na systéme stlačte   a na nosič
disku položte disk popisom nahor.
Ak chcete vložiť ďalšie disky, prstom
posuňte nosič disku podľa obrázka.
Stlačením   na systéme nosič
zatvoríte.
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Výber
priečinka na
MP3 disku
Výber skladby
alebo súboru
Vyhľadanie
miesta
v skladbe alebo
súbore
Výber režimu
Repeat Play
Výber disku
Nosič disku nezatvárajte nasilu
prstom. Môžete poškodiť systém.
3
Zvoľte disk.
Ak je prehrávanie diskov práve
zastavené, stlačte DISC SKIP .
Ak chcete zmeniť disky počas
ostatných funkcií, stlačte DISC 1 – 3
 na systéme.
12SK
4
Spustite prehrávanie.
5
Nastavte hlasitosť.
Stlačte  (alebo  na systéme)
. Ak chcete zmeniť disky počas
prehrávania, stlačte DISC SKIP  .
Stláčajte VOLUME +/ .
Prepnutie na
zdroj zvuku
CD z iného
zdroja zvuku
Prepínanie
diskov počas
prehrávania
Stlačte
 (alebo 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 .
+/ .
/ .
Počas prehrávania
držte zatlačené
/ 
a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Opakovane REPEAT
 na DO, kým sa
nezobrazí “REP” alebo
“REP1”.
DISC SKIP  (alebo
DISC 1  3 na systéme
) počas zastavenia.
DISC 1  3  na
systéme (Automatický
výber zdroja zvuku).
DISC SKIP/
EX-CHANGE 
na systéme.
* Pri používaní CD-DA disku môžete na výber
skladieb použiť rovnaké operácie.
Zmena režimu prehrávania
* Pri prehrávaní CD-DA disku režim
(SHUF) Play pracuje rovnako ako 1 DISC
(SHUF) Play.
Poznámky k režimu Repeat Play
 Všetky skladby alebo súbory na disku
sa opakovane prehrajú až 5-krát.
 Nie je možné súčasne zvoliť režimy “REP”
a “ALL DISCS SHUF”.
 “REP1” indikuje opakovanie jednej skladby,
až kým prehrávanie nezastavíte.
Poznámky k prehrávaniu MP3 diskov
 Na disk s MP3 súbormi neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
 Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
 MP3 súbory sa prehrávajú v poradí, v akom
sú uložené na disku.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory
s príponou “.mp3”.
 Ak sú na disku súbory s príponou
“.mp3”, ale nejde o súbory MP3, môže sa
reprodukovať šum alebo sa môže systém
poškodiť.
 Maximálny počet:
Priečinkov je 150 (vrátane hlavného
priečinka).
MP3 súborov je 255.
MP3 súborov a priečinkov na jednom
disku je 300.
Úrovní priečinkov (stromová štruktúra
súborov) je 8.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími MP3 softvérmi, záznamovými
zariadeniami a médiami nie je zaručená.
Nekompatibilné MP3 disky môžu
produkovať šum alebo prerušovaný zvuk,
alebo sa nemusia vôbec prehrať.
Základné operácie
Počas zastavenia prehrávača stláčajte
PLAY MODE . Môžete zvoliť
normálne prehrávanie (“ALL DISCS”
pre všetky disky, “1DISC” pre konkrétny
disk alebo “ *” pre všetky MP3 súbory
v priečinku na disku), Shuffle Play
(“ALL DISCS SHUF”, “1DISC SHUF”
alebo “
SHUF*”) alebo prehrávanie
programu (“PGM”).
Poznámky k prehrávaniu
Multi Session diskov
 Ak disk začína sekciou CD-DA (alebo MP3),
je rozpoznaný ako CD-DA (alebo MP3) disk
a prehrávanie bude pokračovať až po ďalšiu
sekciu.
 CD disk v zmiešanom CD formáte bude
rozpoznaný ako CD-DA (audio) disk.
13SK
Počúvanie rozhlasu
1 Zvoľte “FM” alebo “AM”.
Stláčajte TUNER/BAND .
2
3
Zvoľte režim ladenia.
Stláčajte TUNING MODE 
dovtedy, kým sa nezobrazí “AUTO”.
Nalaďte požadovanú rozhlasovú
stanicu.
Stlačte +/ (alebo TUNING +/
na systéme) . Keď systém vyhľadá
stanicu, ladenie sa automaticky
zastaví. Na displeji sa zobrazí
“TUNED” a “ST” (len pri stereo FM
vysielaní).
4
Nastavte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME +/ .
Zastavenie automatického ladenia
Stlačte  .
Naladenie stanice s nekvalitným
signálom
Ak sa nezobrazí “TUNED” a ladenie
sa nezastaví, stláčajte TUNING MODE
, kým sa nezobrazí “MANUAL”
a potom stláčaním +/ (TUNING +/
na systéme)  nalaďte želanú rozhlasovú
stanicu.
14SK
Redukcia šumu pri nekvalitnom príjme
FM stereo stanice
Stláčajte FM MODE  dovtedy, kým
sa nezobrazí “MONO”. Stereo príjem sa
vypne.
Nahrávanie obsahu
disku na USB
zariadenie
Celý obsah disku môžete jednoducho
nahrať na USB zariadenie.
1
Podľa nižšie uvedeného obrázka
pripojte do (USB) portu 
USB zariadenie podporujúce
nahrávanie.
Základné operácie
Do
(USB) portu  systému môžete
pripojiť voliteľné USB zariadenie
(digitálny audio prehrávač alebo
USB pamäťové médium) a nahrávať
hudbu uloženú na disku do USB
zariadenia.
Nahrávať je možné len z CD-DA alebo
MP3 diskov.
Audio formát súborov, ktoré systém
dokáže nahrávať, je MP3.
Približná rýchlosť nahrávania je 1 MB
za minútu pri nahrávaní z CD disku.
Pri nahrávaní z MP3 disku môže byť táto
rýchlosť aj vyššia.
Pozri zoznam v časti “USB zariadenia
podporujúce prehrávanie/nahrávanie”
(str. 35), v ktorom sú uvedené USB
zariadenia pripojiteľné k tomuto systému.
Synchronizované nahrávanie
USB zariadenie (digitálny
audio prehrávač alebo USB
pamäťové médium)
Ak je potrebné na prepojenie pripojiť
USB kábel, pripojte USB kábel
dodávaný s USB zariadením.
Podrobnosti o pripojení a ovládaní
pozri v návode na použitie
dodávanom s USB zariadením.
2
Prepnite zdroj zvuku na CD
a potom vložte disk, z ktorého
chcete nahrávať.
Pokračovanie

15SK
3
Počas zastavenia CD prehrávača
stláčaním PLAY MODE  zvoľte
režim prehrávania.
Režim prehrávania sa automaticky
prepne do bežného režimu
prehrávania, ak nahrávanie spustíte
v režime náhodného prehrávania,
opakovaného prehrávania alebo
prehrávania programu (ak nie sú
naprogramované žiadne skladby
alebo súbory MP3).
Pre viac podrobností o režime
prehrávania pozri časť “Zmena
režimu prehrávania” (str. 19).
4
Skladbu alebo MP3 súbor, ktorý je práve
prehrávaný môžete jednoducho nahrať
na USB zariadenie.
1
Do (USB) portu  pripojte
USB zariadenie podporujúce
nahrávanie.
2
Prepnite zdroj zvuku na CD
a potom vložte disk, z ktorého
chcete nahrávať.
3
Zvoľte skladbu alebo súbor MP3,
ktorý chcete nahrať a spustite
prehrávanie.
4
Počas prehrávania zvolenej
skladby alebo MP3 súboru
stlačte USB SYNC REC/REC1 
na systéme.
Stlačte USB SYNC REC/REC1 
na systéme.
Začne blikať “REC” a na displeji
sa bude cyklicky zobrazovať
“CD SYNC”, “FREExxxx” (zostávajúci
voľný priestor na USB zariadení)
a “PUSH ENTER”.
USB zariadenie je v pohotovostnom
režime nahrávania a CD prehrávač
v režime pozastavenia prehrávania.
5
Nahrávanie jednej skladby
alebo MP3 súboru počas
prehrávania (REC1)
Stlačte ENTER .
Začne blikať “REC” a na displeji
sa bude cyklicky zobrazovať
“REC1”, “FREExxxx” (zostávajúci
voľný priestor na USB zariadení)
a “PUSH ENTER”.
USB zariadenie je v pohotovostnom
režime nahrávania a CD prehrávač
v režime pozastavenia prehrávania.
Spustí sa nahrávanie. Po dokončení
nahrávania sa CD prehrávač aj
USB zariadenie automaticky zastavia.
5
Stlačte ENTER .
Spustí sa nahrávanie. Po dokončení
nahrávania bude CD prehrávač
pokračovať v prehrávaní.
Zastavenie nahrávania
Stlačte  .
16SK
Odpojenie USB zariadenia
Skontrolujte, či sa z USB zariadenia
neprenášajú dáta (počas nahrávania,
vymazávania atď.).
2
Pridržte   na systéme, kým sa na
displeji nezobrazí “NoDEVICE”.
3
Odpojte USB zariadenie
Rada
Zariadenie môžete tiež bezpečne odpojiť
po vypnutí systému.
Ak do USB zariadenia nahrávate
prvýkrát, tak v hlavnom priečinku
“ROOT” sa vytvorí podpriečinok
“MUSIC”. Priečinky a súbory sa budú
v priečinku “MUSIC” vytvárať podľa
nižšie uvedených metód nahrávania.
Synchronizované nahrávanie1)
Zdroj pre
nahrávanie
Názov
priečinka
MP3
Rovnaký ako zdroj pre nahrávanie2)
CD-DA
“FLDR001”3)
Vymazanie MP3 súborov alebo
priečinkov z USB zariadenia
Nahrávanie REC1
MP3 súbory alebo priečinky môžete
z USB zariadenia vymazať.
Zdroj pre
nahrávanie
Do
(USB) portu  pripojte USB
zariadenie podporujúce nahrávanie.
MP3
2
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
CD-DA
3
Stláčaním /  alebo
+/  zvoľte MP3 súbor alebo
priečinok, ktorý chcete vymazať.
1
4
5
Stlačte ERASE  na systéme.
Na displeji sa striedavo zobrazuje
“TRACK ERASE” alebo “FOLDER
ERASE” a “PUSH ENTER”.
Pre zrušenie operácie vymazania
stlačte  .
Názov
priečinka
“REC1”5)
1)
2)
3)
4)
5)
Názov súboru
“TRACK001”4)
Názov súboru
Základné operácie
1
Všeobecné pravidlá o vytváraní
súborov a priečinkov
Rovnaký ako
zdroj pre
nahrávanie2)
“TRACK001”4)
V režime Program Play má priečinok názov
“FLDRxxx” a názov súboru závisí od zdroja
pre nahrávanie (CD-DA alebo MP3 disk).
Je možné zadať názov až z 32 znakov.
Priečinkom sú čísla priraďované postupne.
Súborom sú čísla priraďované postupne.
Po každom nahrávaní REC1 je nový súbor
nahraný do priečinka “REC1”.
Stlačte ENTER .
Zvolený MP3 súbor alebo priečinok
sa vymaže.
Pokračovanie

17SK
Poznámky
 Systém a USB zariadenie neprepájajte
cez USB hub.
 Pri nahrávaní z CD disku sa skladby ukladajú
ako súbory MP3 s dátovým tokom 128 kb/s.
Pri nahrávaní z MP3 disku sa súbory MP3
ukladajú s rovnakým dátovým tokom, aký
majú pôvodné súbory MP3.
 Počas nahrávania z MP3 disku sa
nereprodukuje žiadny zvuk a zobrazí sa
“HI-SPEED”.
 Do vytvoreného súboru MP3 sa neukladá
informácia CD Text.
 Ak ukončíte nahrávanie v jeho priebehu,
vytvorí sa neúplný súbor MP3 ukončený
v mieste, pri ktorom došlo k ukončeniu
nahrávania.
 Nahrávanie sa zastaví automaticky, ak:
 Počas nahrávania sa USB zariadenie
zaplnilo.
 Počet súborov MP3 na USB zariadení
dosiahol limitovaný počet, ktorý systém
dokáže sprístupniť.
 Na jednom zariadení môže byť uložených
až 999 MP3 súborov alebo 997 priečinkov.
Maximálny počet MP3 súborov a priečinkov
sa môže líšiť v závislosti od štruktúry MP3
súborov a priečinkov.
 V režime Shuffle Play alebo Program Play nie
je možné MP3 súbory a priečinky vymazať.
 Ak odstraňovaný priečinok obsahuje iné než
MP3 súbory alebo včlenené priečinky, tieto
sa neodstránia.
 Ak na USB zariadení už existuje priečinok
alebo súbor s rovnakým názvom, pôvodný
priečinok alebo súbor sa pri nahrávaní
neprepíše, ale nový priečinok alebo súbor sa
označí názvom s číslom o jedno vyšším.
 Keď nahrávate po vymazávaní, nové
priečinky a súbory sa uložia na vymazané
miesta, a preto sa tieto súbory nemusia
prehrávať v takom poradí ako sa nahrali.
 Po uskutočnení vymazania sa tiež zruší
nastavenie Program Play.
18SK
Počúvanie hudby
z USB zariadenia
Audio súbory uložené v USB zariadení
môžete prehrávať.
Tento systém dokáže prehrávať len
formát MP3*.
Pozri zoznam v časti “USB zariadenia
podporujúce prehrávanie/nahrávanie”
(str. 35), v ktorom sú uvedené
USB zariadenia pripojiteľné k tomuto
systému.
* Súbory, ktoré obsahujú ochranu proti
kopírovaniu (Digital Rights Management),
tento systém nedokáže prehrať.
1
2
Zvoľte zdroj zvuku USB.
Stlačte USB .
Do (USB) portu 
na systéme pripojte voliteľné
USB zariadenie.
Po pripojení USB zariadenia
sa zobrazenie na displeji mení
nasledovne:
“READING”  “STORAGE*”
* Ak pripojíte USB pamäťové médium,
zobrazí sa tiež označenie zariadenia,
v prípade že je zaznamenané.
Poznámka
V závislosti od typu pripájaného USB
zariadenia môže trvať cca 10 sekúnd,
kým sa zobrazí na displeji “READING”.
3
4
Spustite prehrávanie.
Stlačte  (alebo  na systéme)
.
Nastavte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME +/ .
Poznámka
Niektoré súbory nemusia byť systémom
detekované, aj keď budú v podporovanom
formáte. Podrobnosti pozri str. 27, 28.
Odpojenie USB zariadenia
Stlačením   zastavte prehrávanie.
2
Skontrolujte, či sa z USB zariadenia
neprenášajú dáta (počas nahrávania,
vymazávania atď.).
3
Pridržte   na systéme, kým sa
na displeji nezobrazí “NoDEVICE”.
4
Odpojte USB zariadenie
Rada
Zariadenie môžete tiež bezpečne odpojiť po
vypnutí systému.
Ďalšie operácie
Pre
Pozastavenie
prehrávania
Zastavenie
prehrávania
Stlačte
 (alebo 
na systéme) .
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
 . Pre zrušenie
režimu Resume
Play stlačte tlačidlo
dvakrát a skontrolujte,
či z displeja zmizlo
“RESUME”.
Výber
+/ .
priečinka
Výber súboru / .
Vyhľadanie
Počas prehrávania
miesta v súbore držte zatlačené
/ 
a tlačidlo uvoľnite
v požadovanom mieste.
Výber režimu Opakovane REPEAT
Repeat Play
, kým sa nezobrazí
“REP” alebo “REP1”.
Počas režimu zastavenia USB zariadenia
stláčajte PLAY MODE . Môžete
zvoliť normálne prehrávanie (“
pre
všetky súbory v priečinku na digitálnom
hudobnom prehrávači), náhodné
prehrávanie (“SHUF” alebo “
SHUF”)
alebo prehrávanie programu (“PGM”).
Poznámky k USB zariadeniu
 Počas prehrávania nie je možné zmeniť režim
prehrávania.
 Spustenie prehrávanie môže niekedy určitý
čas trvať ak:
 Štruktúra priečinkov je zložitá.
 Prekročila sa kapacita pamäte.
 Po pripojení USB zariadenia systém z neho
načíta všetky súbory. Ak je v USB zariadení
množstvo súborov alebo priečinkov, celé
načítavanie môže trvať dlhý čas.
 Systém a USB zariadenie neprepájajte cez
USB hub.
 Pri niektorých USB zariadeniach môže byť
medzi vykonaním operácie na USB zariadení
a jej vykonaním týmto systémom časové
oneskorenie.
 Ak systém vypnete v režime Resume Play,
po jeho opätovnom zapnutí sa prehrávanie
spustí od začiatku MP3 súboru, ktorý sa
prehrával v režime Resume Play.
 Systém nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným USB zariadením.
 Súbory nahrané týmto systémom sa
prehrajú v poradí, v akom boli nahrané do
priečinku. Súbory nahrané iným zariadením,
napr. pomocou PC, sa nemusia prehrať
v poradí, v akom boli nahrané.
 Poradie prehrávania v systéme sa môže
líšiť od poradia prehrávania na pripojenom
USB zariadení.
 Pred odpájaním USB zariadenia vždy vypnite
systém. Ak odpojíte USB zariadenie, keď je
systém zapnutý, môžu sa poškodiť dáta na
USB zariadení.
 Na USB zariadenie s MP3 súbormi
neukladajte iné typy súborov ani nepotrebné
priečinky.
Pokračovanie

Základné operácie
1
Zmena režimu prehrávania
19SK
 Priečinky bez MP3 súborov sa vynechajú.
 Systém dokáže prehrávať len MP3 súbory
s príponou “.mp3”.
 Ak sú na USB zariadení súbory s príponou
“.mp3”, ale nejde o súbory MP3, môže sa
reprodukovať šum alebo sa môže systém
poškodiť.
 Na jednom zariadení môže byť uložených
až 999 MP3 súborov alebo 997 priečinkov.
Maximálny počet MP3 súborov a priečinkov
sa môže líšiť v závislosti od štruktúry MP3
súborov a priečinkov.
 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími softvérmi MP3 súborov,
záznamovými zariadeniami a médiami nie
je zaručená. Nekompatibilné USB zariadenie
môže produkovať hluk alebo rušenie audio
signálu, alebo sa z neho vôbec nebude
prehrávať.
Používanie voliteľných
audio zariadení
1 Pomocou analógového audio
kábla (nedodávaný) pripojte
voliteľné audio zariadenia
do konektora AUDIO INPUT .
2
3
4
5
Znížte hlasitosť.
Stlačte VOLUME  .
Zvoľte zdroj zvuku AUDIO IN.
Opakovane stláčajte FUNCTION ,
kým sa nezobrazí “AUDIO IN”.
Spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Nastavte hlasitosť.
Stláčajte VOLUME +/ .
Pripojenie voliteľných slúchadiel
Slúchadlá pripojte do konektora
PHONES  na systéme.
20SK
Nastavenie zvuku
Zapnutie zvukového efektu
Pre
Zmenu
informácií
na displeji*
Zmenu režimu
zobrazenia
(pozri nižšie)
Stlačte
Opakovane DISPLAY
, keď je systém
zapnutý.
Opakovane DISPLAY
, keď je systém
vypnutý.
* Môžete zobraziť informácie z CD/MP3
diskov alebo USB zariadení ako napríklad:
 Číslo skladby alebo súboru v režime
bežného prehrávania.
 Názov skladby alebo súboru (“ ”)
v režime bežného prehrávania.
 Meno interpreta (“ ”) v režime bežného
prehrávania.
 Názov albumu alebo priečinka (“
”)
v režime bežného prehrávania.
 Celkový čas prehrávania, keď je prehrávač
v režime zastavenia.
Základné operácie
Pre
Stlačte
Reprodukciu
DSGX  na systéme.
dynamickejšieho
zvuku (Dynamic
Sound Generator
X-tra)
Nastavenie
EQ .
zvukového
efektu
Zmena zobrazení
na displeji
Systém ponúka dva režimy zobrazenia.
Režim
zobrazenia
Režim úspory
energie1)
Hodiny2)
1)
2)
Keď je systém
vypnutý
Zobrazenie je
za účelom úspory
energie vypnuté.
Časovač aj hodiny však
fungujú.
Zobrazujú sa hodiny.
Nastavenie hodín nie je možné vykonať
v režime úspory energie.
Po ôsmich sekundách sa zobrazenie prepne
do režimu úspory energie.
Pokračovanie

21SK
Poznámky k zobrazeným
informáciám
 Znaky, ktoré nemôžu byť zobrazené, sa
zobrazia ako “_”.
 Nasledujúca informácia sa nezobrazí:
 Celkový prehrávací čas a zostávajúci čas
pre MP3 disk a USB zariadenie.
 Nasledovné informácie sa nezobrazia
správne:
 Uplynutý prehrávací čas súboru
kódovaného VBR (variabilný dátový tok).
 Názvy priečinkov alebo súborov
nekompatibilných s normou ISO9660
Level 1, Level 2 alebo Joliet v rozšírenom
formáte.
 Nasledovné informácie sa zobrazia:
 Celkový prehrávací čas CD-DA disku pri
aktivovanom režime “1 DISC”.
 Zostávajúci prehrávací čas skladby.
 Informácia ID3 tag verzie 1 a 2 pre MP3
súbory (v prípade, že je súboru priradená
informácia ID3 tag verzie 1 aj 2, pri
zobrazovaní bude mať prioritu informácia
ID3 tag verzie 2).
 Až 15 znakov informácie ID3 tag
vytvorenej veľkými písmenami (A až Z),
číslicami (0 až 9) a symbolmi (˝ $ % ’ ( ) * ,
– . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^).
22SK
Ďalšie operácie
5
Vytvorenie programu
CD
Keď celkový čas programu pri CD
disku prekročí 100 minút, alebo
ak zvolíte MP3 skladbu, zobrazí sa
“ . ”.
(Prehrávanie programu)
Pomocou tlačidiel na DO vytvorte
program.
USB
Celkový čas sa nemôže zobraziť, preto
sa zobrazí “ . ”.
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
CD
Stlačením CD  prepnete zdroj
zvuku na CD.
6
Pre zaradenie ďalších skladieb
alebo súborov do programu
zopakujte kroky 3 až 5. Celkovo
môžete do programu zaradiť až
25 skladieb alebo súborov.
7
Prehrávanie skladieb
alebo súborov zaradených
do programu spustíte
stlačením  .
USB
Stlačením USB  prepnete zdroj
zvuku na USB.
2
3
4
Počas zastavenia stláčajte
PLAY MODE  dovtedy,
kým sa nezobrazí “PGM”.
Stláčaním DISC SKIP  zvoľte
disk.
Stláčaním / 
zobrazte číslo požadovanej
skladby alebo súboru.
Pri zaraďovaní MP3 súborov do
programu stláčaním
+/ 
zvoľte požadovaný priečinok a zvoľte
číslo požadovaného súboru.
Číslo zvolenej skladby alebo súboru
Ďalšie operácie
1
Stlačením ENTER  zaradíte
skladbu alebo súbor do
programu.
Vytvorený program zostáva v pamäti
systému, kým neotvoríte nosič disku,
alebo neodpojíte USB zariadenie.
Stlačením   prehráte ten istý
program znova.
Zrušenie prehrávania programu
Počas zastavenia stláčajte PLAY MODE
 dovtedy, kým sa nevypne zobrazenie
“PGM”.
Zrušenie poslednej skladby alebo
súboru z programu
Celkový čas prehrávania zvolenej skladby
V režime zastavenia stlačte tlačidlo
CLEAR .
Zobrazenie informácií o programe
(napr. celkový počet skladieb
v programe)
Stláčajte DISPLAY .
23SK
Uloženie rozhlasových
staníc
Do pamäte systému je možné uložiť
obľúbené rozhlasové stanice a potom ich
môžete naladiť jednoduchým navolením
príslušného čísla predvoľby.
Pri ukladaní staníc používajte tlačidlá
na DO.
1
Nalaďte rozhlasovú stanicu
(pozri “Počúvanie rozhlasu”
(str. 14)).
2
Stlačte TUNER MEMORY .
Číslo predvoľby
3
Stláčaním +/  zvoľte číslo
požadovanej predvoľby.
Ak už je pod zvoleným číslom
predvoľby uložená iná stanica, nová
stanica prepíše starú.
4
24SK
Stlačte ENTER .
5
Pre uloženie ďalších staníc
opakujte kroky 1 až 4.
Do pamäte systému je možné uložiť
až 20 staníc v pásme FM a 10 staníc
v pásme AM. Ak odpojíte sieťovú
šnúru alebo nastane výpadok
dodávky elektrickej energie, stanice
budú uložené v pamäti systému
cca pol dňa.
6
Pre vyvolanie uložených staníc
stláčajte TUNING MODE 
dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí “PRESET” a potom
stláčaním +/  zvoľte číslo
požadovanej predvoľby.
Používanie časovačov
4
Stláčaním /  nastavte
hodinu a stlačte ENTER . Začne
blikať indikácia minút. Rovnako
nastavte minúty.
Systém je vybavený dvomi časovačmi.
Ak používate obidva časovače, časovač
Sleep Timer (vypínací časovač) má
prioritu.
5
6
Stláčajte SLEEP .
Ak zvolíte “AUTO”, systém sa
automaticky vypne po 100 minútach
alebo po skončení prehrávania
aktuálneho disku alebo USB zariadenia.
Počas synchronizovaného nahrávania na
USB zariadenie alebo počas vymazávania
nenastavujte voľbu “AUTO”.
Play Timer (Prehrávací časovač):
Systém môžete nastaviť tak, aby sa
CD prehrávač, rádio alebo voliteľné
USB zariadenie v určitý čas zapli.
1
2
3
Pripravte zdroj zvuku.
7
Postupom z kroku 4 nastavte
čas ukončenia prehrávania.
Zvoľte požadovaný zdroj zvuku.
Stláčajte /  dovtedy, kým
sa nezobrazí požadovaný zdroj zvuku
a stlačte ENTER . Na displeji sa
zobrazia nastavenia časovača.
Stlačením /  vypnite
systém.
Systém sa zapne v nastavenom čase.
Aktivovanie časovača alebo kontrola
nastavení
Stlačte CLOCK/TIMER SET , potom
stláčajte /  kým sa nezobrazí
“PLAY SEL” a stlačte ENTER .
Stláčaním VOLUME +/  nastavte
hlasitosť.
Aby sa prehrávanie spustilo od určitej
skladby na CD disku alebo súboru,
vytvorte program (str. 23).
Zrušenie časovača
Stlačte CLOCK/TIMER SET .
Opakujte postup od kroku 1.
Stláčaním /  zvoľte
“PLAY SET” a potom stlačte
ENTER .
Ďalšie operácie
Sleep Timer (Vypínací časovač):
Môžete zaspávať pri hudbe. Tento časovač
môžete používať, aj keď ste nenastavili
čas (hodiny).
Nastavte čas spustenia
prehrávania.
Podľa vyššie uvedeného postupu zobrazte
“OFF” a stlačte ENTER .
Zmena nastavenia
Rada
Nastavenie pre časovač Play Timer zostáva
v pamäti, kým ho nezrušíte manuálne.
Zobrazí sa “ON TIME” a indikácia
hodín bliká.
25SK
Všeobecne
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
a reproduktorové káble správne
pripojené.
2 Vyhľadajte problém v tomto
prehľade a vykonajte uvedené
opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Ak sa na displeji zobrazí
“PROTECT”
Okamžite odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete a skontrolujte
nasledovné.
 Ak je váš systém vybavený
prepínačom napätia. Je prepínač
nastavený na správnu hodnotu?
 Nie sú reproduktorové káble + a 
skratované?
 Používate len dodávané
reproduktory?
 Neblokuje niečo ventilačné otvory
na vrchnej alebo zadnej časti
systému?
Ak po skontrolovaní vyššie uvedených
odporúčaní zistíte, že je všetko
v poriadku, zapojte sieťovú šnúru
a zapnite systém. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
26SK
Systém sa nezapol.
 Je pripojená sieťová šnúra?
 Je prepínač napätia nastavený na
správne napätie vo vašej miestnej
elektrickej sieti?
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného
kanála, prípadne zvuk pravého
a ľavého reproduktora nie je
vyvážený.
 Reproduktory rozmiestnite maximálne
symetricky.
 Používajte len dodávané reproduktory.
Zvuk neobsahuje hlboké tóny.
 Skontrolujte, či je čierny (alebo
červený) kábel zapojený správne do
konektora reproduktora  (alebo +).
Zvuk nie je kvalitný (šumí).
 Premiestnite systém ďalej od zdroja
šumu.
 Systém pripojte do inej elektrickej
zásuvky.
 Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru so šumovým filtrom
(komerčne dostupný).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
DO a senzorom  na systéme
a premiestnite systém ďalej od
žiariviek.
 DO smerujte na senzor diaľkového
ovládania na systéme.
 DO priblížte k systému.
CD/MP3 prehrávač
Vypadáva zvuk, alebo sa disk
neprehráva.
 Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte.
 Systém umiestnite na miesto bez
vibrácií (napr. na stabilný podstavec).
 Reproduktory umiestnite ďalej
od systému, alebo ich položte na
samostatné podstavce. Pri reprodukcii
hudby pri vysokej hlasitosti môže
vibrácia reproduktorov spôsobiť
výpadky zvuku.
Spustenie prehrávania trvá dlhšie
než zvyčajne.
 Pri nasledovných diskoch trvá
spustenie prehrávania dlhší čas.
 Disk so zložitou štruktúrou
priečinkov.
 Disk zapísaný vo formáte
Multi Session.
 Neuzatvorený disk (disk, na ktorý je
možné dopĺňať dáta).
 Disky s veľkým počtom priečinkov.
USB zariadenie
Nie je možné spustiť nahrávanie
do USB zariadenia.
 Mohli vzniknúť nasledovné problémy.
 USB zariadenie je zaplnené.
 Počet súborov MP3 a priečinkov
na USB zariadení presiahol
maximálny limit.
 USB zariadenie má nastavenú
ochranu pred zápisom.
Ďalšie informácie
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Stláčaním PLAY MODE  vypnite
zobrazenie “PGM” alebo “SHUF”, aby
sa obnovilo štandardné prehrávanie.
Nahrávanie sa zastaví pred
dokončením.
 Používate nepodporované
USB zariadenie. Pozri “USB zariadenia
podporujúce prehrávanie/nahrávanie”
(str. 35), kde sú uvedené podporované
typy zariadení.
 USB zariadenie nie je správne
naformátované. Viac podrobností
o formátovaní nájdete v návode na
použitie USB zariadenia.
 Vypnite systém a odpojte
USB zariadenie. Ak má USB zariadenie
vypínač napájania, po odpojení od
systému ho vypnite a opätovne zapnite.
Potom vykonajte nahrávanie znova.
 Ak sa mnohokrát vykonávalo
nahrávanie a odstraňovanie dát,
súborová štruktúra na USB zariadení
sa fragmentuje. Podrobnosti ako
vyriešiť tento problém nájdete v návode
na použitie USB zariadenia.
Nahrávanie na USB zariadenie
skončilo chybou.
 Používate nepodporované
USB zariadenie. Pozri “USB zariadenia
podporujúce prehrávanie/nahrávanie”
(str. 35), kde sú uvedené podporované
typy zariadení.
 Počas nahrávania ste USB zariadenie
odpojili alebo vypli. Odstráňte
neúplne uložený súbor a zopakujte
nahrávanie. Ak sa problém nevyrieši,
USB zariadenie môže byť poškodené.
Podrobnosti ako vyriešiť tento
problém nájdete v návode na použitie
USB zariadenia.
 Vypnite systém a odpojte USB
zariadenie. Ak má USB zariadenie
vypínač napájania, po odpojení od
systému ho vypnite a opätovne zapnite.
Potom vykonajte nahrávanie znova.
Pokračovanie

27SK
Súbory sa neprehrávajú v poradí,
v akom boli nahrané.
 Keď nahrávate po vymazávaní, nové
priečinky a súbory sa uložia na
vymazané miesta, a tak sa tieto súbory
nemusia prehrávať v takom poradí ako
sa nahrali.
Súbory alebo priečinky na USB
zariadení sa nedajú odstrániť.
 Skontrolujte, či nie je na USB zariadení
nastavená ochrana proti zápisu.
 Počas odstraňovania ste USB
zariadenie odpojili alebo vypli.
Odstráňte neúplne odstránený
súbor. Ak sa problém nevyrieši,
USB zariadenie môže byť poškodené.
Podrobnosti ako vyriešiť tento
problém nájdete v návode na použitie
USB zariadenia.
Používate podporované
USB zariadenie?
 Ak pripojíte nepodporované
USB zariadenie, môžu vzniknúť
nasledovné problémy. Pozri “USB
zariadenia podporujúce prehrávanie/
nahrávanie” (str. 35), kde sú uvedené
podporované typy zariadení.
 USB zariadenie sa nesprístupní.
 Názvy priečinkov/súborov sa
nezobrazia prostredníctvom
systému.
 Prehrávanie nie je možné.
 Zvuk preskakuje.
 Vyskytuje sa šum.
 Reprodukuje sa rušený zvuk.
 Nahrávanie sa zastaví pred
dokončením.
28SK
Zobrazí sa “OVER CURRENT”.
 Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z
(USB)
portu . Vypnite systém a odpojte
USB zariadenie od
(USB) portu
. Skontrolujte, či nie je problém
na USB zariadení. Ak zobrazenie
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Nie je počuť zvuk.
 USB zariadenie nie je správne
pripojené. Vypnite systém, nanovo
pripojte USB zariadenie, potom opäť
zapnite systém a skontrolujte, či je
na displeji zobrazené “USB MEMORY”.
Zvuk je prerušovaný, skreslený alebo
je v ňom šum.
 Vypnite systém, nanovo pripojte
USB zariadenie a potom opäť zapnite
systém.
 Samotné hudobné dáta obsahujú šum
alebo skreslený zvuk. Šum sa mohol
zaznamenať počas nahrávania alebo
kopírovania. Odstráňte súbor a skúste
nahrávanie zopakovať.
USB zariadenie nie je možné pripojiť
do
(USB) portu .
 USB zariadenie pripájate nesprávne.
Pripojte USB zariadenie správnym
smerom.
Chybné zobrazenie.
 Uložte dáta do USB zariadenia
nanovo, pretože uložené dáta môžu byť
poškodené.
 Systém dokáže zobrazovať len číslice
a písmená abecedy. Iné znaky sa
nezobrazia správne.
USB zariadenie sa nerozpozná.
 Vypnite systém, nanovo pripojte
USB zariadenie a potom opäť zapnite
systém.
 Pripojte podporované USB zariadenie
(str. 35).
 USB zariadenie nefunguje správne.
Podrobnosti ako vyriešiť tento
problém nájdete v návode na použitie
USB zariadenia.
Prehrávanie sa nespustí.
 Vypnite systém, nanovo pripojte
USB zariadenie a potom opäť zapnite
systém.
 Pripojte podporované USB zariadenie
(str. 35).
 Stlačením  (alebo  na
systéme)  spustite prehrávanie.
Pri prehrávaní disku systém
neprehráva disk od začiatku.
 Nastavte normálny režim prehrávania.
MP3 súbory nie je možné prehrávať.
 Súbor MP3 nemá príponu: “.mp3.”
 Dáta nie sú uložené vo formáte MP3
(pozri str. 18).
 USB pamäťové médiá formátované
iným súborovým systémom než je
FAT16 alebo FAT32 (veľkosť klastra
512 B  32 kB) nie sú podporované.*
 Ak USB pamäťové médium obsahuje
partície, tak sa prehrávajú len MP3
súbory z prvej partície.
 Systém dokáže prehrávať súbory
z podpriečinkov až do 8. úrovne.
 Počet priečinkov presiahol 997.
 Počet súborov presiahol 999.
 Kódované súbory alebo súbory
chránené heslom atď. nie je možné
prehrávať.
Ďalšie informácie
Spustenie prehrávania môže trvať
dlhší čas a zobrazí sa “READING”.
 Čítanie môže trvať dlhý čas
v nasledovných prípadoch.
 Na USB zariadení je mnoho
priečinkov alebo súborov.
 Štruktúra súborov je extrémne
zložitá.
 Prekročila sa kapacita pamäte.
 Interná pamäť je fragmentovaná.
Preto sa odporúča nasledovné.
 Celkový počet priečinkov na
USB zariadení: 100 alebo menej
 Celkový počet súborov v priečinku:
100 alebo menej
* Tento systém podporuje súborový systém
FAT16 a FAT32, avšak niektoré USB
pamäťové médiá nemusia podporovať
oba tieto systémy FAT. Podrobnosti pozri
v návode na použitie USB pamäťového
média.
Pokračovanie

29SK
Rádio
Zvuk nie je kvalitný (šumí), alebo nie
je možné naladiť stanicu. (Na displeji
bliká “TUNED” alebo “ST”.)
 Správne pripojte anténu.
 Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie
pre anténu tak, aby umožňovala čo
najlepší príjem.
 Aby ste sa vyvarovali rušeniu,
umiestnite antény a anténové káble
ďalej od reproduktorových káblov,
sieťovej šnúry a USB kábla.
 Ak je AM anténa poškodená,
kontaktujte predajcu Sony.
 Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Zmena kroku ladenia v rozhlasovom
pásme AM
Krok ladenia v rozhlasovom pásme AM
je z výroby nastavený na hodnotu 9 kHz
(alebo 10 kHz) (pre niektoré oblasti: táto
funkcia nie je dostupná pri modeloch pre
Európu).
Na zmenu kroku ladenia v pásme AM
používajte tlačidlá na systéme.
1 Nalaďte nejakú stanicu v pásme AM
a vypnite systém.
2 Keď “STANDBY” prestane blikať,
stlačením DISPLAY  zobrazte
hodiny a potom podržte stlačené
TUNING +  a súčasne stlačte /
 na systéme.
Všetky uložené stanice v pásme AM
sa zrušia. Pre nastavenie pôvodného
kroku ladenia postup zopakujte.
Skvalitnenie príjmu rozhlasu
Vypnite napájanie CD/USB prehrávača
funkciou riadenia napájania CD/USB
prehrávača. Z výroby je funkcia riadenia
napájania CD/USB prehrávača zapnutá.
Pre vypnutie funkcie riadenia napájania
CD/USB prehrávača používajte tlačidlá
na systéme.
1 Stlačením CD  zvoľte zdroj zvuku
CD.
2 Stlačením /  vypnite systém.
3 Keď “STANDBY” prestane blikať,
stlačením DISPLAY  zobrazte
hodiny a potom podržte stlačené
 (zastavenie)  a súčasne stlačte
/  na systéme.
Zobrazí sa “CD/USB POWER OFF”.
Pri vypnutom napájaní CD/USB
prehrávača sa predĺži čas sprístupnenia
disku. Okrem toho, keď prepnete zdroj
zvuku na TUNER, USB zariadenie
nebude napájané a nebude tak pri
pripojení sprístupnené.
Pre zapnutie funkcie riadenia
napájania CD/USB prehrávača
zopakujte uvedený postup, kým sa
nezobrazí “CD/USB POWER ON”.
Obnovenie výrobných nastavení
Ak systém stále nepracuje správne
napriek vykonaniu uvedených
odporúčaní, nasledovným postupom
obnovte výrobné nastavenia systému.
V režime úspory energie nie je možné
obnoviť výrobné nastavenia systému.
Pre obnovenie výrobných nastavení
používajte tlačidlá na samotnom systéme.
1 Odpojte sieťovú šnúru. Zapojte
sieťovú šnúru. Zapnite systém.
2 Súčasne stlačte  , FUNCTION ,
a / .
Zrušia sa užívateľské nastavenia, ako
sú napr. uloženie staníc, nastavenie
hodín a časovača.
30SK
Hlásenia
Všeobecne
CD/MP3 prehrávač, rádio
LOCKED: Nosič disku sa neotvorí.
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony.
NO STEP: Skladby zaradené
do programu sa zrušili.
TIME NG: Časy aktivácie a vypnutia
pre časovač Play Timer sú nastavené
na rovnaký čas.
OVER : Počas zatlačenia   v režime
prehrávania/pozastavenia ste na konci
disku.
PUSH SELECT: Zvoľte “PLAY SELECT”.
PUSH STOP: Zastavte prehrávanie
a zvoľte režim prehrávania.
READING: Systém načítava informácie
z disku. Niektoré tlačidlá nie je možné
použiť.
FULL : Do programu chcete zaradiť viac
než 26 skladieb (krokov programu).
DATA ERROR: Pokúšate sa prehrať súbor,
ktorý nie je možné prehrávať.
DEVICE ERROR: USB zariadenie nebolo
sprístupnené, alebo je pripojené
neznáme zariadenie (str. 29).
FATAL ERROR: Počas nahrávania
alebo vymazávania bolo odpojené
USB zariadenie a mohlo dôjsť k jeho
poškodeniu.
NO STEP: Skladby alebo súbory zaradené
do programu sa vymazali.
NO SUPPORT: Je pripojené
nepodporované USB zariadenie, alebo
je USB zariadenie pripojené k systému
prostredníctvom rozbočovača
(USB hub).
NO TRACK: V systéme nie je nahraný
žiadny súbor, ktorý sa môže prehrať.
NOT USED : Pokúšate sa vykonať
špecifickú operáciu, ktorá nie je za
súčasných podmienok povolená.
OVER CURRENT: Vyskytlo sa prúdové
preťaženie.
PROTECTED: USB zariadenie má
nastavenú ochranu pred zápisom.
PUSH STOP: Pokúšate sa vykonať
operáciu, ktorú je možné vykonať, len
keď je systém v režime zastavenia.
READING: Systém načítava informácie
z USB zariadenia. Niektoré tlačidlá nie
je možné použiť.
REC ERROR: Nahrávanie sa nespustilo,
zastavilo sa alebo ho nie je možné
vykonať (str. 27).
REMOVED: USB zariadenie bolo
odpojené.
FULL : Do programu chcete zaradiť viac
než 26 skladieb (krokov programu).
Ďalšie informácie
PROTECT: Môžu sa vyskytnúť
nasledovné poruchy:
 Prepínač napätia nemusí byť
nastavený na správne napätie
vo vašej miestnej elektrickej sieti.
 Reproduktorové káble môžu byť
skratované.
 Ventilačné otvory môžu byť
blokované.
Pozri “Ak sa na displeji zobrazí
“PROTECT”” (str. 26) a zistite čo treba
vykonať, ak sa toto hlásenie zobrazí.
USB zariadenie
31SK
Bezpečnostné
upozornenia
Disky VHODNÉ na prehrávanie
 Audio CD disk
 CD-R/CD-RW disk (audio údaje/
MP3 súbory)
Disky, ktoré sa v tomto systéme
NEDAJÚ prehrávať
 CD-ROM disk.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
v iných než CD alebo MP3 formátoch
vyhovujúcich norme ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet.
 CD-R/CD-RW disky so záznamom
vo formáte Multi Session neukončené
“zatváracou sekciou”.
 CD-R/CD-RW disky s nekvalitným
záznamom, poškriabané alebo
znečistené CD-R/CD-RW disky,
alebo CD-R/CD-RW disky zapísané
na nekompatibilnom záznamovom
zariadení.
 Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW
disky.
 Disky obsahujúce iné súbory ako
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3).
 Disky neštandardných tvarov
(napr. srdce, obdĺžnik, hviezda).
 Disky polepené papierom alebo
nálepkami.
 Disky z požičovní alebo disky so
zvyškami lepidla na povrchu/okrajoch.
 Disky so znečisteným povrchom od
popisovacieho atramentu, ktorý je na
dotyk lepkavý.
32SK
Poznámky k diskom
 Pred prehrávaním vyčistite disk
pomocou čistiacej handričky.
Postupujte od stredu k okrajom.
 Na čistenie diskov nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne
dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje určené na čistenie
vinylových LP platní.
 Disky nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné
potrubia, ani nenechávajte disky v aute
zaparkovanom na slnku.
Bezpečnosť
 Systém je pod stálym napätím, kým
je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj
keď je samotné zariadenie vypnuté.
 Ak systém neplánujete dlhší čas
používať, odpojte sieťovú šnúru od
elektrickej zásuvky. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
 Ak do systému vnikne akýkoľvek
predmet alebo kvapalina, systém
odpojte od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Sieťovú šnúru je možné vymeniť iba
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte do naklonenej
polohy ani na miesta, ktoré sú
extrémne horúce alebo chladné,
prašné alebo znečistené, veľmi
vlhké, bez dostatočnej ventilácie,
vystavené otrasom, vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu osvetleniu.
Nárast teploty vo vnútri systému
 Systém sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu.
 Ak bude systém dlhšie pracovať pri
vysokej hlasitosti, teplota povrchu
systému narastie. Aby ste predišli riziku
popálenia, nedotýkajte sa povrchu
systému.
 Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Reproduktory nie sú magneticky tienené,
preto môže byť obraz v blízko stojacom
TVP vplyvom magnetizmu skreslený.
V takom prípade vypnite TVP a po
15 až 30 minútach ho opäť zapnite.
Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil,
premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Čistenie povrchu systému
Na čistenie systému použite jemnú
handričku mierne navlhčenú v jemnom
čistiacom roztoku. Nepoužívajte
drsné handričky, čistiace prášky ani
rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo
lieh.
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
Modely pre Európu:
Výstupný výkon (menovitý):
70 W + 70 W (pri 6 Ω (Ohm), 1 kHz,
1% celkové harmonické skreslenie
(ďalej THD))
Výstupný výkon RMS (referenčný):
90 W + 90 W (6 Ω (Ohm) na jeden
kanál, 1 kHz, 10% THD)
Ostatné modely:
Nasledujúce hodnoty boli namerané pri
striedavom napätí 120, 127, 220, 240 V,
50/60 Hz
Výstupný výkon (menovitý):
50 W + 50 W (6 Ω (Ohm) pri 1 kHz,
1% THD)
Výstupný výkon RMS (referenčný):
70 W + 70 W (6 Ω (Ohm) na jeden
kanál, 1 kHz, 10% THD)
Ďalšie informácie
 Pri umiestnení systému alebo
reproduktorov na povrchy, ktoré sú
špeciálne ošetrované (napr. voskom,
olejom, leštiacim prípravkom atď.)
buďte opatrní. Môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo zmene odtieňov na
povrchu.
 Ak systém prenesiete priamo zo
studeného prostredia do teplého,
alebo ak je systém umiestnený vo
veľmi vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme CD prehrávača môže
kondenzovať vlhkosť a systém sa môže
poškodiť. V takomto prípade vyberte
disk a ponechajte systém zapnutý bez
obsluhy približne hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
Vstupy
AUDIO IN (stereo minikonektor):
Citlivosť 800 mV, impedancia 22 kOhm
(USB) port: Typ A
Výstupy
PHONES (stereo minikonektor):
Pre slúchadlá s impedanciou 8 Ω (Ohm)
alebo viac
SPEAKER: Impedancia 6 Ω (Ohm)
USB
Podporovaný dátový tok
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kb/s, VBR
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Prenosová rýchlosť
Full-Speed
Podporované USB zariadenie
Veľkokapacitné pamäťové zariadenie
typu Mass Storage
Maximálna prúdová záťaž
500 mA
Pokračovanie

33SK
CD prehrávač
Reproduktor
Systém: Systém prehrávania kompaktných
diskov a digitálneho zvuku
Laser: Polovodičový laser
(λ=770  810 nm)
Vyžarovanie: nepretržité
Frekvenčný rozsah: 20 Hz  20 kHz
Odstup signál - šum: Viac než 90 dB
Dynamický rozsah: Viac než 88 dB
Predný reproduktor (SS-EC68/SS-EC68S)
Systém reproduktorov:
2-pásmový systém reproduktorov
s 2 budičmi, typ Bass-reflex
Reproduktor:
Stredohlbokotónový: Priemer 16 cm,
kónusový typ
Vysokotónový: Priemer 4 cm,
kalotový typ
Menovitá impedancia: 6 Ohm
Rozmery (cca):
220 × 306 × 215 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca): 2,5 kg
Rádio
FM stereo, superheterodyne tuner
s pásmami FM/AM
Anténa:
FM drôtová anténa
AM rámová anténa
Pásmo FM:
Ladiaci rozsah:
87,5  108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Medzifrekvencia: 10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM:
Ladiaci rozsah
Modely pre Európu:
531  1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Ostatné modely:
530  1 710 kHz
(krok ladenia 10 kHz)
531  1 710 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
Medzifrekvencia: 450 kHz
Všeobecne
Napájanie
Modely pre Európu:
Striedavé napätie (AC) 230 V, 50/60 Hz
Modely pre Mexiko: AC 127 V, 60 Hz
Modely pre Argentínu: AC 220 V, 50/60 Hz
Ostatné modely: AC 120, 220 alebo
230 – 240 V, 50/60 Hz, nastaviteľné
prepínačom napätia
Príkon
Modely pre Európu:
130 W
0,5 W (v režime úspory energie)
Ostatné modely: 110 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov)
Cca 200 × 306 × 415 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov)
Modely pre Európu:
6,0 kg
Ostatné modely:
5,6 kg
Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
(1), Batérie R6 (veľkosť AA) (2), FM drôtová
anténa/AM rámová anténa (1), Podložky
pod reproduktor (8)
Právo na zmeny vyhradené.
 Príkon v pohotovostnom režime:
0,5 W
 V niektorých plošných spojoch
nie sú použité halogenidové
samozhasínajúce prísady.
 Skrinky nie sú vyrobené
s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
34SK
Poznámky
USB zariadenia
podporujúce
prehrávanie/nahrávanie
Overené digitálne audio prehrávače
Sony (k decembru 2007)
Názov
produktu
Walkman
®
Typové označenie
Poznámka k Walkmanu
Keď prepájate Walkman® so systémom
uistite sa, že zobrazenie “Creating Library”
alebo “Creating Database” zmizlo z displeja
Walkmana®.
Ďalšie informácie
Môžete používať USB zariadenia ako
napríklad USB Flash pamäte, pevné disky
alebo digitálne audio prehrávače, ktoré
majú:
 USB výstup
 Podporujú USB veľkokapacitné
pamäťové zariadenia typu Mass Storage
 Pamäťové médium naformátované
v súborovom systéme FAT32/FAT16
Tento systém spolupracuje
s nasledovnými USB zariadeniami Sony.
 Systém nedokáže čítať dáta formátu NTFS.
 Systém nedokáže čítať dáta, ktoré sú uložené
na inej ako prvej partícii na pevnom disku.
 Nepoužívajte iné USB zariadenia než
uvedené USB zariadenia. Fungovanie tu
neuvedených modelov nie je zaručené.
 Správne fungovanie nie je možné zaručiť
za každých podmienok ani pri uvedených
USB zariadeniach.
 Niektoré z uvedených USB zariadení nemusia
byť v niektorých krajinách v predaji.
 Formátovanie uvedených modelov
vykonávajte pomocou samotného modelu
alebo prostredníctvom softvéru určeného
na formátovanie modelu. Inak nebudete
môcť prostredníctvom tohto systému
nahrávať na USB zariadenia správne.
NWD-B103/B105/
B103F/B105F
NWZ-A815/A816/
A818
NWZ-S515/S516/
S615F/S616F/S618F
Overené digitálne záznamníky Sony
(k decembru 2007)
Názov produktu
Typové
označenie
Digitálny záznamník ICD-U50/U60/U70
Overené USB pamäťové jednotky Sony
(k decembru 2007)
Názov produktu
MICROVAULT
Typové
označenie
USM512JX / 1GJX
/ 2GJX / 4GJX
35SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF