Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-kanálový kompaktný reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

Panelový reproduktor
Návod na použitie
HT-MT300/MT301
Odporúčané káble
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
Panelový reproduktor
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami ani inými materiálmi,
aby nedošlo k požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Štítok s názvom je na spodnej strane
panelového reproduktora.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Pre zákazníkov v Európe
Hoci je jednotka vypnutá, kým je
pripojená k sieťovej zásuvke, nie je
odpojená od elektrickej siete.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak na jednotke spozorujete
niečo neobvyklé, ihneď odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Keďže sieťový napájací adaptér sa od
elektrickej siete odpája pomocou
hlavnej zástrčky sieťového napájacieho
adaptéra, zapojte zástrčku do ľahko
prístupnej sieťovej zásuvky. Ak na
zástrčke spozorujete niečo neobvyklé,
ihneď ju odpojte od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenia s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
alebo ohňu.
Zariadenie je určené iba na používanie
v interiéri.
2SK
Sieťový adaptér
Štítky s číslom modelu a sériovým
číslom sieťového adaptéra sú na
spodnej strane sieťového adaptéra.
Upozornenie pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte
otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a ďalšie dôležité
ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že pri použití pripájacieho kábla
kratšieho ako 3 metre spĺňa
limity stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha chrániť prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia
nepotrebných batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Iba pre
Európu
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým
odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
keď batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov
pomáha chrániť prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných
dôvodov, prevádzkových dôvodov
alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto
batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste
ho mali odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vyberaní
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
3SK
Využívanie rôznych funkcií
Obsah
Základné
nastavenia
Príručka pri
spustení
 (samostatný
dokument)
O tomto návode na použitie ........ 4
Obsah balenia ............................... 5
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami ................................... 6
Počúvanie zvuku
Počúvanie televízora a iných
zariadení ................................ 13
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB .......................14
Výber zvukového efektu
Nastavenie zvukových
efektov prispôsobených
zdrojom zvuku ....................... 16
Počúvanie čistého zvuku pri
nízkej hlasitosti v nočných
hodinách (tlačidlo NIGHT) ..... 17
Zrozumiteľnejšie dialógy
(tlačidlo VOICE) ...................... 17
Kompresia dynamického rozsahu
kvôli lepšej počuteľnosti
pri nízkej hlasitosti ................. 18
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora .......................... 18
Počúvanie hudby alebo zvuku
cez BLUETOOTH
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia .............................. 19
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia pomocou
aplikácie SongPal ...................22
Zapnutie systému pomocou
zariadenia BLUETOOTH .........23
4SK
Aktivovanie bezdrôtového
prenosu medzi konkrétnymi
jednotkami (SECURE LINK) .... 24
Multiplexné vysielanie zvuku
(tlačidlo AUDIO) .................... 25
Úspora energie ............................ 25
Optimalizácia zvuku
hlbokotónového
reproduktora inštalovaného
pod pohovku ........................ 26
Nastavenie funkcie zoslabenia
zvuku pre konektory
ANALOG IN a TV IN
(OPTICAL) ...............................27
Riešenie problémov
Riešenie problémov .................... 28
Obnovenie nastavení systému ....32
Ďalšie informácie
Technické údaje ...........................33
Prehrateľné typy súborov ........... 35
Podporované vstupné
formáty zvuku ....................... 35
Komunikácia cez BLUETOOTH .... 36
Bezpečnostné opatrenia ..............37
O tomto návode
na použitie
• V tomto návode na použitie nájdete
opis ovládacích prvkov na diaľkovom
ovládači.
• Niektoré obrázky sú len názornými
kresbami a od skutočných produktov
sa môžu líšiť.
• Predvolené nastavenia sú v opisoch
jednotlivých funkcií podčiarknuté.
• Sieťový adaptér (1)
Obsah balenia
• Panelový reproduktor (1)
• Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Podložka pod hlbokotónový
reproduktor (4)
• Diaľkový ovládač (1)
• Príručka pri spustení
• Návod na použitie
• Batéria R03 (veľkosť AAA) (2)
• Optický digitálny kábel (1)
5SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Na obrázkoch nie sú uvedené detaily.
Panelový reproduktor (hlavná jednotka)
Predná strana
 Snímač diaľkového ovládania
Systém sa ovláda tak, že diaľkový
ovládač nasmerujete na snímač
diaľkového ovládania.
 Značka-N (s. 20)
Pri používaní funkcie NFC sa
zariadením kompatibilným
s funkciou NFC dotknite tejto
značky.
 Tlačidlo
(s. 13)
(výber vstupu)
 Tlačidlo BLUETOOTH PAIRING
(s. 19)
 Tlačidlá +/– (hlasitosť)
6SK
 Tlačidlo  (napájanie)
Zapnutie systému alebo jeho
prepnutie do pohotovostného
režimu.
 Indikátory
Podrobné informácie nájdete
v časti Indikátory na hlavnej
jednotke (s. 7).
Indikátory na hlavnej jednotke
Rozsvietenie alebo blikanie indikátorov na hlavnej jednotke signalizuje vstup alebo
stav vstupného zariadenia.
Indikátory
Stav
• Svieti: Je zvolený televízny vstup.
• Blikne raz: Pri zmene hlasitosti/hlasitosti hlbokotónového reproduktora.
• Svieti na modro: Je zapnuté pripojenie BLUETOOTH (zvolený vstup
BLUETOOTH).
• Blikne raz: Pri zmene hlasitosti/hlasitosti hlbokotónového reproduktora.
• Rýchlo bliká na modro: Počas pohotovostného režimu párovania.
• Bliká na modro: Skúša sa pripojiť cez BLUETOOTH.
• Svieti: Je zvolený vstup USB.
• Blikne raz: Pri zmene hlasitosti/hlasitosti hlbokotónového reproduktora.
• Rýchlo bliká: Pri čítaní dát z pripojeného USB zariadenia.
• Opakovane bliká dvakrát: Pri pripojení nepodporovaného zariadenia.
• Svieti: Je zvolený analógový vstup.
• Blikne raz: Pri zmene hlasitosti/hlasitosti hlbokotónového reproduktora.
• Svietia: Je zvolený zvukový efekt. (s. 16)
Indikátory svietia pri zapnutí/vypnutí nastavenia danej funkcie alebo pri používaní
diaľkového ovládača.
Indikátory
Stav
• Blikajú dvakrát: Pri zapnutí jednej z týchto funkcií:
– Dolby DRC (s. 18)
– Pohotovostný režim BLUETOOTH (s. 23)
– Automatický pohotovostný režim (s. 25)
– Režim pohovky (s. 26)
– Zoslabenie zvuku (s. 27)
• Bliká dvakrát: Pri vypnutí jednej z týchto funkcií:
– Dolby DRC (s. 18)
– Pohotovostný režim BLUETOOTH (s. 23)
– Automatický pohotovostný režim (s. 25)
– Režim pohovky (s. 26)
– Zoslabenie zvuku (s. 27)
• Blikajú dvakrát: Zvukový kanál je nastavený na hlavný (s. 25) alebo je zapnutá
jedna z týchto funkcií:
– Nočný režim (s. 17)
– Hlasový režim (s. 17)
• Svietia 2 sekundy a potom sa vypnú: Zvukový efekt je nastavený na
CLEAR AUDIO+.
• Blikajú striedavo: Hlbokotónový reproduktor sa pokúša pripojiť k systému
pomocou funkcie zabezpečeného pripojenia (Secure Link) (s. 24).
• Bliká dvakrát: Zvukový kanál je nastavený na vedľajší (s. 25) alebo je vypnutá
jedna z týchto funkcií:
– Nočný režim (s. 17)
– Hlasový režim (s. 17)
7SK
Indikátory
Stav
• Bliká dvakrát: Zvukový kanál je nastavený na hlavný/vedľajší (s. 25).
• Blikajú trikrát: Hlasitosť/hlasitosť hlbokotónového reproduktora je
nastavená na maximum/minimum.
• Opakovane blikajú: Je stlmený zvuk.
• Blikajú 10 sekúnd a systém sa vypne: Je aktivovaná
funkcia ochrany (s. 31).
• Blikajú pomaly: Prostredníctvom funkcie automatického
pohotovostného režimu sa systém prepne do
pohotovostného režimu.
8SK
Zadná strana
 Port
(USB) (s. 14)
 Konektor ANALOG IN
 Konektor TV IN (OPTICAL)
 Konektor DC IN
9SK
Hlbokotónový reproduktor
 Tlačidlo  (napájanie)
Zapnutie hlbokotónového
reproduktora alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
 Indikátor napájania
– Svieti na červeno: Hlbokotónový
reproduktor je v pohotovostnom
režime.
– Svieti na zeleno: Hlbokotónový
reproduktor je pripojený
k systému.
– Svieti na oranžovo: Hlbokotónový
reproduktor je pripojený
k systému pomocou funkcie
zabezpečeného pripojenia
Secure Link.
– Bliká na zeleno: Hlbokotónový
reproduktor sa pokúša pripojiť
k systému.
– Bliká na oranžovo: Hlbokotónový
reproduktor sa pokúša pripojiť
k systému pomocou funkcie
zabezpečeného pripojenia
Secure Link.
– Bliká na červeno: Je aktivovaná
funkcia ochrany hlbokotónového
reproduktora (s. 29).
 Tlačidlo SECURE LINK (s. 24)
 Vetracie otvory
Z bezpečnostných dôvodov
nezakrývajte vetracie otvory
na zadnom paneli.
10SK
Diaľkový ovládač
Funkcie niektorých tlačidiel závisia od
toho, ako dlho ich držíte stlačené.
Nasledujúce ikony označujú, ako dlho
držať tlačidlo stlačené:
• : Stlačenie tlačidla.
•
: Stlačenie a podržanie tlačidla päť
sekúnd.
 TV (s. 13)
Vyberá televízor pripojený ku
konektoru TV IN (OPTICAL) na
výstup zvuku.
 BLUETOOTH (s. 20)
Aktivácia funkcie BLUETOOTH
v systéme.
 USB (s. 14)
Vyberá USB zariadenie pripojené
k portu (USB) na výstup zvuku.
 ANALOG
: Vyberá televízor pripojený ku
konektoru ANALOG IN na výstup
zvuku. (s. 13)
: Zapnutie/vypnutie funkcie
zoslabenia zvuku. (s. 27)
  (hlasitosť) +*/–
Nastavenie hlasitosti.
 SW  +/– (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
(s. 18)
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora.
 / (predchádzajúce/
nasledujúce) (s. 14, 19)
Prechod na začiatok
predchádzajúceho alebo
nasledujúceho súboru.
 –
+ (výber) (s. 14)
Prepína medzi predchádzajúcim
a nasledujúcim priečinkom,
ktorého obsah sa má prehrať
cez USB.
 CLEAR AUDIO+
: Výber zvukového efektu
stlačením tlačidla CLEAR AUDIO+.
(s. 16)
: Aktivácia režimu
zabezpečeného pripojenia. (s. 24)
11SK
 Tlačidlo  (napájanie)
Zapnutie systému alebo jeho
prepnutie do pohotovostného
režimu.
 AUDIO*
: Výber zvukového kanála
pre multiplexné vysielanie
Dolby Digital. (s. 25)
: Zapnutie/vypnutie funkcie
Dolby DRC. (s. 18)
 VOICE
: Zapnutie/vypnutie hlasového
režimu. (s. 17)
: Zapnutie/vypnutie režimu
pohovky. (s. 26)
 NIGHT
: Zapnutie/vypnutie nočného
režimu. (s. 17)
: Zapnutie/vypnutie
pohotovostného režimu
BLUETOOTH. (s. 23)
  (stlmenie zvuku)
Dočasné vypnutie zvuku.
  (prehrať/pozastaviť)*
(s. 14, 19)
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
 MOVIE/MUSIC
: Výber zvukového efektu
MOVIE alebo MUSIC. (s. 16)
: Zapnutie/vypnutie funkcie
automatického pohotovostného
režimu. (s. 25)
* Tlačidlá AUDIO,  a  + majú
hmatový bod. Ten slúži ako orientačná
pomôcka pri používaní ovládača.
12SK
TV
Televízor je zapojený do konektora TV IN
(OPTICAL).
Počúvanie zvuku
BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH podporujúce
profil A2DP.
Podrobné informácie nájdete v časti
Počúvanie hudby alebo zvuku
cez BLUETOOTH (s. 19).
TV
USB
Zariadenie USB, ktoré je zapojené do
portu (USB).
Podrobné informácie nájdete v časti
Počúvanie hudby zo zariadenia USB
(s. 14).
BLUETOOTH
USB
ANALOG
2
 +/–
SW  +/–
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/–
na diaľkovom ovládači upravte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 18).
Tip
1
Stlačením tlačidla TV, ANALOG,
BLUETOOTH alebo USB vyberte
vstup, ku ktorému je príslušné
zariadenie pripojené.
Na hlavnej jednotke sa rozsvieti
indikátor zvoleného vstupu.
Ak na hlavnej jednotke stačíte tlačidlo
,
zariadenie sa bude cyklicky striedať takto:
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG
13SK
Počúvanie zvuku
ANALOG
Televízor je zapojený do konektora
ANALOG IN.
Počúvanie televízora
a iných zariadení
2
3
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB
Môžete si prehrávať hudobné súbory
uložené v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti Prehrateľné typy súborov
(s. 35).
USB
5
 +/–
SW  +/–
/
1
+
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
14SK
Stlačte tlačidlo  (prehrať/
pozastaviť).
Stláčaním tlačidiel –
+
prepnete medzi predchádzajúcim
a nasledujúcim priečinkom,
ktorého obsah chcete prehrať.
Pomocou tlačidiel / na
diaľkovom ovládači prejdete na
začiatok predchádzajúceho alebo
nasledujúceho súboru.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/–
na diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 18).
Poznámka

—
4
Stlačte tlačidlo USB.
Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Ak chcete predísť poškodeniu
údajov alebo zariadenia USB, pred
pripojením alebo odpojením zariadenia
USB vypnite systém.
Poradie prehrávania hudby
Počúvanie zvuku
Ak sú v USB zariadení priečinky,
hudobné súbory sa prehrávajú
v poradí od hudobných súborov
v prvej hierarchii.
Poradie prehrávania hudobných
súborov závisí od systému súborov
v zariadení USB.
Prvá
hierarchia
Druhá
hierarchia
: Priečinok
: Hudobný súbor
Systém
súborov
Poradie prehrávania
priečinkov a hudobných
súborov
FAT32
V poradí podľa názvov
priečinkov alebo súborov.
NTFS
V poradí podľa dátumu
a času nahratia
(od najstarších po
najnovšie).
Tip
Spôsob prehrávania môžete vybrať
pomocou aplikácie SongPal (s. 22).
15SK
Výber zvukového efektu
Nastavenie zvukových
efektov prispôsobených
zdrojom zvuku
Vopred naprogramované zvukové
efekty, ktoré sú prispôsobené rôznym
typom zvukových zdrojov, si môžete
ľahko prehrať.
Stlačením tlačidla CLEAR AUDIO+
alebo MOVIE/MUSIC vyberte
zvukové efekty.
Keď vyberáte MOVIE alebo MUSIC,
opakovane stláčajte tlačidlo
MOVIE/MUSIC.
CLEAR AUDIO+
Vychutnajte si zvuk so zvukovým poľom
odporúčaným spoločnosťou Sony.
Zvukové pole sa automaticky optimalizuje
podľa obsahu a funkcie prehrávania.
Indikátory MOVIE a MUSIC sa na 2 sekundy
rozsvietia a potom sa vypnú.
MOVIE
Zvuky sa prehrávajú s efektmi priestorového
zvuku. Sú realistické a intenzívne, a preto
vhodné na sledovanie filmov.
Rozsvieti sa indikátor MOVIE.
MUSIC
Zvukové efekty sú optimalizované
na počúvanie hudby.
Rozsvieti sa indikátor MUSIC.
CLEAR AUDIO+
MOVIE/MUSIC
16SK
Počúvanie čistého zvuku
pri nízkej hlasitosti
v nočných hodinách
(tlačidlo NIGHT)
Zrozumiteľnejšie dialógy
(tlačidlo VOICE)
Ak chcete zvýšiť zrozumiteľnosť
dialógov, zapnite hlasový režim.
Výber zvukového efektu
Zvuk môžete komprimovať v súlade
s informáciami obsiahnutými v jeho
obsahu po zapnutí nočného režimu.
Zvuk sa prehráva pri nízkej hlasitosti
s minimálnou stratou kvality
a zreteľnosti dialógov.
VOICE
NIGHT
Funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením tlačidla VOICE.
Zapnutie hlasového režimu
Indikátory MOVIE a MUSIC dvakrát zablikajú.
Vypnutie hlasového režimu
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením tlačidla NIGHT.
Zapnutie nočného režimu
Indikátory MOVIE a MUSIC dvakrát zablikajú.
Vypnutie nočného režimu
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Poznámka
Keď systém vypnete, automaticky sa vypne
aj nočný režim.
17SK
Kompresia dynamického
rozsahu kvôli lepšej
počuteľnosti pri nízkej
hlasitosti
Táto funkcia sa dá použiť iba pri
prehrávaní signálu Dolby Digital
zo zariadenia, ktoré je pripojené ku
konektoru TV IN (OPTICAL). Keď zapnete
Dolby DRC (ovládanie dynamického
rozsahu), dynamický rozsah zvukového
signálu (rozsah medzi maximálnou
a minimálnou hlasitosťou) sa
komprimuje, čo zlepší počuteľnosť
zvukov s nízkou hlasitosťou.
AUDIO
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Hlbokotónový reproduktor je určený
na prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
SW  +/–
Hlasitosť hlbokotónového
reproduktora nastavte stláčaním
tlačidiel SW  +/–.
Poznámka
Ak vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, napríklad v televíznych
programoch, basový zvuk
z hlbokotónového reproduktora
nemusí byť dobre počuť.
Funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením a podržaním tlačidla AUDIO
5 sekúnd.
Zapnutie funkcie Dolby DRC
Indikátory USB a ANALOG dvakrát zablikajú.
Vypnutie funkcie Dolby DRC
Dvakrát zabliká indikátor USB.
18SK
2
Počúvanie hudby alebo zvuku
cez BLUETOOTH
Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia
4
5
Počúvanie hudby zo
spárovaného mobilného
zariadenia
1
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
PAIRING na hlavnej jednotke.
Systém prejde do režimu párovania
a indikátor BLUETOOTH začne
rýchlo blikať.
BLUETOOTH
PAIRING
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
svieti na modro.
Systém a mobilné zariadenie
sú prepojené.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom
zariadení.
Zvuk sa prehráva z hlavnej jednotky.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/–
na diaľkovom ovládači upravte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 18).
• Pre funkciu BLUETOOTH sa môžu
použiť tlačidlá  a /
na diaľkovom ovládači.
Poznámky
• Spárovať môžete najviac 10 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete 11. zariadenie
BLUETOOTH, zariadenie pripojené
najdlhšie sa nahradí novým zariadením.
• Spárujte druhé a ďalšie mobilné
zariadenia.
Tip
BLUETOOTH
Indikátor
BLUETOOTH
Stav pripojenia cez BLUETOOTH zistíte
podľa indikátora BLUETOOTH (s. 7).
19SK
Počúvanie hudby alebo zvuku cez BLUETOOTH
Hudbu uloženú v mobilnom zariadení,
napríklad v smartfóne alebo tablete,
môžete počúvať prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia. Stačí, keď
systém a príslušné mobilné zariadenie
prepojíte cez BLUETOOTH.
Ak ste mobilné zariadenie pripojili
cez BLUETOOTH, môžete ho ovládať
dodaným diaľkovým ovládačom bez
toho, aby ste museli zapnúť televízor.
3
Zapnite funkciu BLUETOOTH
a v mobilnom zariadení
vyhľadajte a vyberte položku
HT-MT300/301.
Ak sa vyžaduje prístupový kľúč,
zadajte 0000.
Počúvanie hudby zo
spárovaného mobilného
zariadenia
BLUETOOTH
 +/–
SW  +/–
1
2
3
4
Zapnite funkciu BLUETOOTH
v mobilnom zariadení.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Systém sa znova automaticky
pripojí k zariadeniu BLUETOOTH,
ku ktorému bol pripojený
naposledy.
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH svieti na modro.
Systém a mobilné zariadenie sú
prepojené.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom
zariadení.
Zvuk sa prehráva z hlavnej jednotky.
20SK
5
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/–
na diaľkovom ovládači upravte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 18).
Pripojenie k mobilnému
zariadeniu pomocou funkcie
ovládania jedným dotykom
(NFC)
Keď podržíte mobilné zariadenie
kompatibilné s funkciou NFC, napríklad
smartfón alebo tablet, v blízkosti
značky N na hlavnej jednotke, systém
sa automaticky zapne a zariadenia sa
automaticky spárujú a prepoja cez
BLUETOOTH.
Kompatibilné zariadenia
Smartfóny, tablety a hudobné
prehrávače so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android™ 2.3.3 alebo novšia
verzia okrem systému Android 3.x)
1
2
Zapnite funkciu NFC v mobilnom
zariadení.
Mobilným zariadením sa dotknite
značky N na hlavnej jednotke.
Mobilné zariadenie podržte
na značke N, kým zariadenie
nezavibruje a nezobrazí sa na
ňom hlásenie.
Párovanie hlavnej jednotky
a mobilného zariadenia vykonajte
podľa pokynov na obrazovke.
Zastavenie prehrávania pomocou
funkcie ovládania jedným
dotykom
Mobilným zariadením sa znova dotknite
značky N na hlavnej jednotke.
Pripojenie BLUETOOTH sa preruší.
Poznámky
3
4
5
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH svieti na modro.
Systém a mobilné zariadenie
sú prepojené.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom
zariadení.
Zo systému sa reprodukuje zvuk.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/–
na diaľkovom ovládači upravte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 18).
21SK
Počúvanie hudby alebo zvuku cez BLUETOOTH
Indikátor
BLUETOOTH
• Podľa toho, aké zariadenie máte, môže
byť potrebné vykonať v ňom tieto kroky:
– Zapnúť funkciu NFC.
– Nainštalovať aplikáciu NFC Easy
Connect z obchodu Google Play™
a spustiť ju. (V niektorých krajinách
alebo regiónoch môže byť aplikácia
nedostupná.) Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie vášho
zariadenia.
• Ak máte mobilné zariadenie, ktoré pri
pôsobení magnetickej sily prechádza
do pohotovostného režimu, možno sa
pomocou funkcie NFC nebude dať
pripojiť. Ak funkcia ovládania jedným
dotykom nefunguje, zariadenie pripojte
cez BLUETOOTH (s. 19).
Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia
pomocou aplikácie
SongPal
Používanie aplikácie
SongPal
1
Možnosti použitia aplikácie
SongPal
SongPal je aplikácia na ovládanie
kompatibilných zvukových zariadení
Sony pomocou mobilného zariadenia,
ako je smartfón alebo tablet.
Podrobné informácie o aplikácii
SongPal nájdete na webovej adrese:
http://info.songpal.sony.net/help/
Inštaláciou aplikácie SongPal
v mobilnom zariadení získate:
Nastavenia zvuku systému
Zvuk si ľahko prispôsobíte podľa seba,
prípadne môžete použiť nastavenie
CLEAR AUDIO+, ktoré odporúča Sony.
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB
Hudbu si môžete prehrávať aj zo
zariadenia pripojeného k portu (USB)
na hlavnej jednotke.
Nastavenia náhodného a opakovaného
prehrávania môžete urobiť a meniť iba
cez aplikáciu SongPal.
Poznámka
Funkcie, ktoré sa dajú ovládať s aplikáciou
SongPal, sa líšia v závislosti od pripojeného
zariadenia. Technické údaje a dizajn
aplikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
22SK
2
3
4
Do mobilného zariadenia si
nainštalujte bezplatnú aplikáciu
SongPal.
Aplikáciu SongPal vyhľadajte
v obchode Google Play alebo
App Store a nainštalujte si ju do
mobilného zariadenia.
Systém a mobilné zariadenie
prepojte pomocou funkcie
BLUETOOTH (s. 19) alebo NFC
(s. 20).
Spustite aplikáciu SongPal.
Ďalej postupujte podľa pokynov
na obrazovke aplikácie SongPal.
Poznámka
Používajte najnovšiu verziu aplikácie
SongPal.
Zapnutie systému
pomocou zariadenia
BLUETOOTH
Počúvanie hudby alebo zvuku cez BLUETOOTH
Ak systém obsahuje informácie
o párovaní, môžete ho zapnúť a počúvať
hudbu zo zariadenia BLUETOOTH. Platí
to aj vtedy, ak systém po nastavení
pohotovostného režimu BLUETOOTH
prešiel do pohotovostného režimu.
NIGHT
Túto funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením a podržaním tlačidla NIGHT
5 sekúnd.
Zapnutie pohotovostného režimu
BLUETOOTH
Indikátory USB a ANALOG dvakrát zablikajú.
Vypnutie pohotovostného režimu
BLUETOOTH
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Poznámka
Pri zapnutom pohotovostnom režime
BLUETOOTH stúpa spotreba energie
v pohotovostnom režime.
23SK
Využívanie rôznych funkcií
Aktivovanie
bezdrôtového prenosu
medzi konkrétnymi
jednotkami
(SECURE LINK)
Pomocou funkcie Secure Link môžete
hlavnú jednotku bezdrôtovo prepojiť
s hlbokotónovým reproduktorom.
Môžete tak zabrániť rušeniu v prípade,
keď používate viaceré bezdrôtové
zariadenia alebo ak také zariadenia
používajú vaši susedia.
SECURE LINK
24SK
CLEAR AUDIO+
1
2
Stlačte tlačidlo SECURE LINK na
zadnej strane hlbokotónového
reproduktora.
Indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
bliká na oranžovo.
Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo
CLEAR AUDIO+.
Dvakrát zablikajú indikátory USB
a ANALOG a potom striedavo
svietia indikátory MOVIE a MUSIC.
Indikátory prestanú blikať,
keď sa hlavná jednotka pripojí
k hlbokotónovému reproduktoru.
Ak pripojenie zlyhá, indikátory
MOVIE a MUSIC zostanú svietiť
5 sekúnd. V takom prípade skúste
celý postup zopakovať.
Multiplexné vysielanie
zvuku (tlačidlo AUDIO)
Multiplexný zvuk si môžete vypočuť,
keď systém prijíma multiplexný vysielací
signál typu Dolby Digital.
Úspora energie
Ak chcete systém používať a popritom
šetriť energiu, urobte nasledujúce
nastavenia.
Vypnutie systému pri zistení
stavu používania
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO.
Kanál sa bude cyklicky striedať takto:
hlavný  vedľajší  hlavný/vedľajší
Hlavný
Vysiela iba hlavný kanál.
Indikátory MOVIE a MUSIC dvakrát zablikajú.
Vedľajší
Vysiela iba vedľajší kanál (Sub channel).
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Hlavný/vedľajší
Hlavný zvuk vychádza z ľavého reproduktora
a vedľajší z pravého reproduktora.
Dvakrát zabliká indikátor MUSIC.
Poznámka
MOVIE/MUSIC
Túto funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením a podržaním tlačidla
MOVIE/MUSIC 5 sekúnd.
Zapnutie automatického pohotovostného
režimu
Indikátory USB a ANALOG dvakrát zablikajú.
Vypnutie automatického pohotovostného
režimu
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Ak chcete prijímať signál Dolby Digital,
televízor alebo iné zariadenia musíte
pripojiť ku konektoru TV IN (OPTICAL)
pomocou optického digitálneho kábla
(dodáva sa).
25SK
Využívanie rôznych funkcií
AUDIO
Keď zapnete funkciu automatického
pohotovostného režimu a systém
20 minút nepoužijete ani nebude
prijímať žiadny vstupný signál,
automaticky prejde to pohotovostného
režimu.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Ak chcete v pohotovostnom režime
šetriť energiu, vypnite pohotovostný
režim BLUETOOTH (s. 23).
Toto nastavenie je predvolene zapnuté.
Optimalizácia zvuku
hlbokotónového
reproduktora
inštalovaného pod
pohovku
Zvuk hlbokotónového reproduktora,
ktorý je inštalovaný pod pohovkou,
môžete optimalizovať tak, že zapnete
režim pohovky.
VOICE
Túto funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením a podržaním tlačidla VOICE
5 sekúnd.
Zapnutie režimu pohovky
Indikátory USB a ANALOG dvakrát zablikajú.
Vypnutie režimu pohovky
Dvakrát zabliká indikátor USB.
26SK
Nastavenie funkcie
zoslabenia zvuku pre
konektory ANALOG IN
a TV IN (OPTICAL)
Pri počúvaní zariadenia zapojeného
do konektorov ANALOG IN a TV IN
(OPTICAL) môže dôjsť ku skresleniu
zvuku. Dá sa tomu predísť zoslabením
vstupného signálu v systéme.
Využívanie rôznych funkcií
ANALOG
Túto funkciu zapnete alebo vypnete
stlačením a podržaním tlačidla
ANALOG 5 sekúnd.
Zapnutie zoslabenia zvuku
Indikátory USB a ANALOG dvakrát zablikajú.
Vypnutie zoslabenia zvuku
Dvakrát zabliká indikátor USB.
27SK
Zvuk
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z nasledujúcich
problémov, skôr ako budete požadovať
opravu, pokúste sa problém vyriešiť
pomocou tohto sprievodcu riešením
problémov. Ak niektorý problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
Keď budete požadovať opravu, prineste
hlavnú jednotku spolu s hlbokotónovým
reproduktorom, aj keby sa vám zdalo,
že problém je iba v jednom z nich.
Napájanie
Systém sa nenapája.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne pripojená.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete) a po
niekoľkých minútach ju znova
zapojte.
Systém sa automaticky vypína.
 Je zapnutá funkcia automatického
pohotovostného režimu.
Vypnite funkciu automatického
pohotovostného režimu (s. 25).
28SK
Zo systému sa neprehráva zvuk
televízora.
 Ak z konektora optického digitálneho
výstupu nevychádza žiaden signál,
vyskúšajte toto:
– Prijímač káblovej televízie alebo
satelitný prijímač zapojte priamo
do konektora TV IN (OPTICAL)
na systéme.
– Systém a televízor prepojte
pomocou analógového zvukového
kábla (nedodáva sa) a vstup
systému prepnite na ANALOG.
 Stlačte tlačidlo vstupu, ktoré
zodpovedá konektoru, do ktorého
ste zapojili televízor (s. 13).
 Zvýšte hlasitosť v televízore alebo
zrušte stlmenie zvuku.
 Skontrolujte zvukový výstup
televízora. Nastavenia televízora
nájdete v jeho návode na použitie.
 Systém podporuje zvukové formáty
Dolby Digital a PCM (s. 35). Keď
prehrávate nepodporovaný formát,
nastavte digitálny zvukový výstup
v televízore (BRAVIA) na PCM.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Zvuk sa prehráva zo systému aj
z televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo televízora.
Zo systému nepočuť žiadny alebo
len veľmi slabý zvuk zariadenia,
ktoré je k systému pripojené.
 Stlačte tlačidlo  + a skontrolujte
Nedá sa dosiahnuť efekt
priestorového zvuku.
 Efektívnosť spracovania
priestorového zvuku môže závisieť
od vstupného signálu a nastavenia
zvukového poľa. V závislosti od
programu alebo disku môže byť efekt
priestorového zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie dodanom
s pripojeným zariadením.
Hlbokotónový reproduktor
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny alebo len veľmi
slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 18).
 Overte, či indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore svieti
na zeleno.
29SK
Riešenie problémov
hlasitosť (s. 11).
 Stlačením tlačidla  alebo  +
zrušte funkciu stlmenia zvuku (s. 11).
 Skontrolujte, či je vybratý správny
zdroj zvuku. Mali by ste vyskúšať aj
iné vstupné zdroje stlačením tlačidla
iného vstupu na diaľkovom ovládači
(s. 13).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
 Ak pripojené zariadenie podporuje
funkciu nadvzorkovania (z angl.
up-sampling), musíte ju vypnúť.
 Ak sa indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
nerozsvieti, vyskúšajte tento postup:
– Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) hlbokotónového
reproduktora riadne pripojená.
– Napájanie zapnite stlačením
tlačidla  (napájanie) na
hlbokotónovom reproduktore.
 Ak indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
pomaly bliká na zeleno alebo svieti
na červeno, vyskúšajte tento postup:
– Hlbokotónový reproduktor
presuňte blízko hlavnej jednotky
tak, aby sa indikátor napájania
rozsvietil na zeleno.
– Postupujte podľa pokynov v časti
Aktivovanie bezdrôtového prenosu
medzi konkrétnymi jednotkami
(SECURE LINK) (s. 24).
 Ak indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore bliká
na červeno, znamená to, že sa
aktivovala funkcia ochrany
hlbokotónového reproduktora.
Stlačením tlačidla  (napájanie)
na hlbokotónovom reproduktore
vypnite napájanie a skontrolujte,
či nie sú zakryté ventilačné otvory
hlbokotónového reproduktora.
 Hlbokotónový reproduktor je určený
na prehrávanie basového zvuku.
V prípade, že vstupný zdroj obsahuje
veľmi málo komponentov basového
zvuku (napríklad televízne vysielanie),
zvuk hlbokotónového reproduktora
nemusí byť dobre počuť.
 Hlbokotónový reproduktor je určený
na prehrávanie basového zvuku.
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to v prípade
väčšiny televíznych programov,
basový zvuk nemusí byť počuť.
 Vypnite nočný režim. Podrobné
informácie nájdete v časti Počúvanie
čistého zvuku pri nízkej hlasitosti
v nočných hodinách (tlačidlo NIGHT)
(s. 17).
Zvuk je trhaný alebo obsahuje šum.
 Ak sa nablízku používa zariadenie,
ktoré vytvára elektromagnetické vlny,
napríklad zariadenie v bezdrôtovej
sieti LAN alebo mikrovlnná rúra,
systém od neho premiestnite ďalej.
 Ak je medzi hlavnou jednotkou
a hlbokotónovým reproduktorom
prekážka, presuňte ju alebo
odstráňte.
 Hlavnú jednotku a hlbokotónový
reproduktor umiestnite čo najbližšie
k sebe.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača siete LAN
alebo osobného počítača, ktorý je
nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.
 Televízor, prehrávač diskov Blu-ray
alebo iné zariadenie prepnite
z bezdrôtovej na káblovú sieť LAN.
Pripojenie zariadenia USB
Zariadenie USB sa nedá rozpoznať.
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova zapojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu (USB)
(s. 14).
 Skontrolujte, či zariadenie USB alebo
kábel nie je poškodený.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
cez rozbočovač USB, odpojte ho
a pripojte priamo k systému.
 Zariadenie USB zapojte do konektora
ANALOG IN na systéme pomocou
analógového zvukového kábla
(nedodáva sa).
30SK
Pripojenie mobilného
zariadenia
Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či svieti indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
(s. 6).
 Skontrolujte, či zariadenie
BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť,
je zapnuté a či má zapnutú funkciu
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno budete musieť
najskôr zrušiť párovanie so systémom
v zariadení BLUETOOTH.
Zariadenia sa nedajú spárovať.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém nie je rušený
zariadením v bezdrôtovej sieti LAN,
inými bezdrôtovými zariadeniami
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnnou rúrou. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Párovanie nemusí fungovať, ak sa
v okolí systému nachádzajú iné
zariadenia BLUETOOTH. V takom
prípade tie ďalšie zariadenia
BLUETOOTH vypnite.
Zo systému nevychádza zvuk
pripojeného mobilného zariadenia
BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či svieti indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
(s. 6).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
Zvuk a obraz nie sú
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov môže zvuk
mierne zaostávať za obrazom.
Diaľkové ovládanie
Nefunguje diaľkový ovládač
systému.
 Diaľkový ovládač nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania na
hlavnej jednotke (s. 6).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo (s. 11).
Nefunguje diaľkový ovládač
televízora.
 Hlavnú jednotku nainštalujte tak,
aby nezakrývala snímač diaľkového
ovládania na televízore.
Iné
Všetky indikátory na hlavnej
jednotke na 10 sekúnd zablikajú
a systém sa vypne.
 Funkcia ochrany je aktivovaná.
Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a skontrolujte tieto položky:
– Skontrolujte, či nie sú zakryté
ventilačné otvory hlavnej jednotky,
a po chvíli systém zapnite.
– Keď systém používa USB pripojenie,
odpojte príslušné USB zariadenie
a zapnite systém. Ak systém
pracuje správne, prúd z pripojeného
zariadenia USB presahuje
maximálny výstupný prúd systému
500 mA, prípadne zariadenie USB
môže vykazovať odchýlku.
Snímače na televízore nefungujú
správne.
 Hlavná jednotka môže blokovať
niektoré snímače (napríklad snímač
jasu), prijímač diaľkového ovládania
televízora alebo vysielač pre
3D okuliare (infračervený prenos)
na 3D televízore, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov,
prípadne bezdrôtovú komunikáciu.
Hlavnú jednotku presuňte ďalej od
televízora do vzdialenosti, ktorá
umožňuje správne fungovanie týchto
častí. Informácie o umiestnení
snímačov a prijímača diaľkového
ovládania nájdete v návode na
použitie dodanom s televízorom.
Systém nefunguje správne.
 Systém môže byť v režime ukážky
(demo). Ak chcete režim ukážky
zrušiť, obnovte (resetujte) nastavenia
systému. Na hlavnej jednotke
stlačte a podržte tlačidlá 
(napájanie) a – dlhšie ako 5 sekúnd
(s. 32).
31SK
Riešenie problémov
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenie
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením BLUETOOTH
alebo systém premiestnite ďalej od
nich.
 Pripojené zariadenie BLUETOOTH
presuňte inam.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača bezdrôtovej
siete LAN alebo počítača, ktorý je
nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
Obnovenie nastavení
systému
Ak systém naďalej funguje
nesprávne, obnovte jeho nastavenia
podľa týchto pokynov:
1
2
3
4
Na hlavnej jednotke stlačte
a podržte tlačidlá  a – dlhšie
ako 5 sekúnd.
Všetky indikátory na hlavnej
jednotke 3-krát zablikajú a obnovia
sa pôvodné hodnoty nastavení.
Odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Pripojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) a stlačením
tlačidla  zapnite systém.
Systém pripojte
k hlbokotónovému
reproduktoru (s. 24).
Tip
Predvolené nastavenia sú v opisoch
jednotlivých funkcií podčiarknuté.
32SK
Ďalšie informácie
Technické údaje
Panelový reproduktor
(SA-MT300, SA-MT301)
Zosilňovač
Blok predného Ľ/predného P
reproduktora
Vstupy
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Systém reproduktorov
Širokopásmový systém reproduktorov,
akustické tlmenie
Reproduktor
40 mm × 100 mm, kužeľovitý typ
Rozhranie USB
Všeobecné
Port
Požiadavky na napájanie
Jednosmerné napätie 19,5 V
(s použitím napájania pomocou
dodaného sieťového adaptéra
pripojeného do zásuvky so striedavým
napätím 100 – 240 V, 50/60 Hz)
Spotreba energie
Zapnuté: 25 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
Pohotovostný režim BLUETOOTH
je zapnutý: najviac 1,8 W*
Pohotovostný režim BLUETOOTH
je vypnutý: najviac 0,5 W
* Ak sa systém predtým nepároval cez
BLUETOOTH, automaticky sa prepne
do úsporného režimu, a to aj vtedy,
ak je zapnutý pohotovostný režim
BLUETOOTH.
Približné rozmery* (š × v × h)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Bez prečnievajúcich častí
Hmotnosť (približne)
1,4 kg
(USB):
Typ A (na pripojenie pamäťového
USB zariadenia)
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH,
výkonnostná trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
približne 25 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4)
33SK
Ďalšie informácie
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný Ľ + predný P reproduktor:
20 W + 20 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % celkového
harmonického skreslenia)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Bloky predného Ľ/predného P
reproduktora: 25 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Aktuálny rozsah sa môže meniť
v závislosti od takých faktorov, ako
sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia okolo mikrovlnnej
rúry, statická elektrina, používanie
bezkáblového telefónu, citlivosť príjmu,
operačný systém, softvérové aplikácie
a iné.
2) Štandardné profily BLUETOOTH
označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4) Skratka pre kodek podpásma
(Subband Codec)
Kompatibilné modely zariadení iPod
a iPhone
Kompatibilné modely zariadení iPod
a iPhone sú uvedené nižšie. Skôr než
začnete zariadenie iPod alebo iPhone
používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje so
zariadeniami:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generácie)/iPod touch
(5. generácie).
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WMT300, SA-WMT301)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
50 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
120 mm, kužeľovitý typ
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 Hz/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 25 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
Približné rozmery* (š × v × h)
95 mm × 383 mm × 365 mm
* Bez prečnievajúcich častí
Hmotnosť (približne)
4,9 kg
Bezdrôtový vysielač/
prijímač
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
34SK
Prehrateľné typy
súborov
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Podporované vstupné
formáty zvuku
Systém podporuje tieto zvukové
formáty:
• Dolby Digital
• Linear PCM 2ch
Poznámky
Ďalšie informácie
• Niektoré súbory sa vzhľadom na ich
formát, kódovanie alebo kvalitu nahrávky
nemusia dať prehrať.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Systém neprehráva šifrované súbory,
napríklad vo formátoch DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach
USB:
– cesty k priečinkom s dĺžkou najviac
128 znakov,
– až 200 priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
– až 200 zvukových súborov/priečinkov
v každom priečinku.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
z triedy veľkokapacitných.
35SK
Komunikácia cez
BLUETOOTH
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť v týchto prípadoch:
– ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
– v miestach, v ktorých sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– v miestach, v ktorých pôsobia iné
elektromagnetické vlny.
• Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE 802.11b/g/n) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
To môže mať za následok nižšie
prenosové rýchlosti, šum alebo
problémy s pripojením. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce
riešenia:
– Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia v bezdrôtovej sieti LAN.
– Vypnite zariadenie bezdrôtovej siete
LAN, ak vo vzdialenosti menšej ako
10 metrov používate zariadenie
BLUETOOTH.
– Nainštalujte tento systém
a zariadenie BLUETOOTH čo
najbližšie k sebe.
36SK
• Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH
na týchto miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na
všetkých miestach, v ktorých sa
môžu vyskytovať horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí
alebo požiarnych hlásičov.
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré spĺňajú
špecifikácie BLUETOOTH na zaistenie
bezpečného pripojenia počas
komunikácie cez BLUETOOTH.
Toto zabezpečenie však nemusí byť
dostatočné. Závisí aj od obsahu
nastavenia a ďalších faktorov, preto
buďte pri komunikácii cez BLUETOOTH
vždy opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie cez BLUETOOTH.
• Komunikácia cez BLUETOOTH
nemusí nutne fungovať so všetkými
zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú
rovnaký profil ako tento systém.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám technológie
BLUETOOTH predpísaným
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
a ich súlad musí byť overený.
Aj v prípade, že zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti
alebo špecifikácie zariadenia
BLUETOOTH znemožnia pripojenie
alebo môžu mať za následok odlišné
metódy ovládania, zobrazovania
alebo prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tomuto systému,
od prostredia komunikácie alebo
okolitých podmienok sa môže
vyskytnúť šum alebo sa zvuk
môže prerušiť.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
pevného predmetu alebo kvapaliny do
systému odpojte systém od elektrickej
siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
• Na hlavnú jednotku ani na hlbokotónový
reproduktor sa nešplhajte, pretože
môžete spadnúť, poraniť sa alebo
poškodiť systém.
Zdroje napájania
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu.
Ak dlhší čas používate systém pri vysokej
hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Povrchu systému sa vtedy
nedotýkajte, aby ste sa nepopálili.
37SK
Ďalšie informácie
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na spodnej strane hlavnej jednotky.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
vytiahnite ho z elektrickej zásuvky v stene
(elektrickej siete). Pri odpájaní sieťovej
šnúry (napájacieho kábla) ťahajte za
zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete)
možno zasunúť len jedným spôsobom.
Ak zástrčku nemôžete do zásuvky
zasunúť úplne, obráťte sa na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Umiestnenie
Čistenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém nedávajte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na vrchnú časť hlavnej jednotky
nepokladajte žiadne predmety.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže sa objaviť
šum a zhoršená kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili
na rohoch hlavnej jednotky
a hlbokotónového reproduktora.
• Pri inštalácii hlbokotónového
reproduktora pod pohovku môžete
v dôsledku jeho vibrovania pociťovať
nevoľnosť. V takom prípade upravte
hlasitosť hlbokotónového reproduktora
alebo ho nainštalujte inde.
Systém čistite mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenie, systém
vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Nerovnomerné rozloženie farieb
na blízkej televíznej obrazovke
V niektorých typoch televízorov možno
pozorovať nerovnomernosť farieb.
• Ak spozorujete nerovnomernosť farieb:
televízor vypnite a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
• Ak nerovnomernosť farieb pretrváva:
premiestnite systém ďalej od televízora.
38SK
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Autorské práva a ochranné
známky
Tento systém je vybavený technológiou
Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D
sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
a spoločnosť Sony Corporation takéto
známky používa výhradne na základe
licencie. Ostatné ochranné známky
a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
„ClearAudio+“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od tohto produktu zakázaná.
Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
Android a Google Play sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
Apple, logo Apple, iPhone, iPod,
iPod touch a Retina sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré
sú registrované v USA a iných krajinách.
App Store je servisná známka spoločnosti
Apple Inc.
Spojenia Made for iPod a Made for iPhone
znamenajú, že elektronické príslušenstvo
bolo vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová
spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
39SK
Ďalšie informácie
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených
štátoch a iných krajinách.
Logo BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-21(1) (SK)
Download PDF

advertising