Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-kanálový kompaktný reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Obsah balenia
2
4-688-012-21(1) (SK)
Panelový reproduktor
Panelový reproduktor (1)
Hlbokotónový reproduktor (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batéria R03 (veľkosť AAA) (2)
Optický digitálny kábel (1)
Sieťový adaptér (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Podložka pod
hlbokotónový reproduktor (4)
Zapnutie systému

/
Indikátor napájania (zelený)
Príručka pri spustení

HT-MT300/MT301
Sieťová šnúra (napájací kábel)
(dodáva sa)
Návod na použitie
Hlbokotónový
reproduktor
Panelový
reproduktor
Sieťový adaptér (dodáva sa)
 Spojte sieťový adaptér a sieťovú šnúru (napájací kábel) a potom sieťový adaptér pripojte k panelovému reproduktoru. Sieťové šnúry (napájacie káble) panelového
Príručka pri spustení
(tento dokument)
reproduktora a hlbokotónového reproduktora zapojte do sieťových zásuviek (elektrickej siete).
 Stlačte tlačidlo  (napájanie) na diaľkovom ovládači systému.
Rozsvieti sa indikátor vstupu.
 Overte, či indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti na zeleno.
Ak sa indikátor nerozsvieti, v návode na použitie (samostatný dokument) si pozrite časť „Hlbokotónový reproduktor“ v kapitole Riešenie problémov.
Príprava diaľkového ovládača
Poznámka
• Na systém ani blízko neho neumiestňujte magnetické karty.
• Okolo systému neumiestňujte iné kovové predmety než televízor. Môže to znížiť stabilitu bezdrôtových funkcií.
Inštalácia hlbokotónového reproduktora pod pohovku
 Na hlbokotónový reproduktor umiestnite reproduktorové podložky a potom
Keď hlbokotónový reproduktor inštalujete vodorovne, použite
podložku pod reproduktor (dodáva sa).
hlbokotónový reproduktor umiestnite pod pohovku reproduktorom nahor.
 Na ovládači stlačte a 5 minút podržte stlačené tlačidlo VOICE.
Indikátory USB a ANALOG dvakrát zablikajú a potom sa aktivuje režim pohovky. Kvalita
zvuku hlbokotónového reproduktora sa po jeho umiestnení pod pohovku zmení.
Podložka pod reproduktor
(dodáva sa)
Hlbokotónový reproduktor
1
3
Pripojenie k televízoru
Počúvanie zvuku

Je na televízore optický digitálny konektor?
/
Napájanie
ÁNO
NIE
Vstup
Televízor
 +/–
SW  +/–
Prehrávač diskov Blu-ray Disc,
prijímač káblovej televízie alebo
satelitný prijímač a pod.
Prehrávač diskov Blu-ray Disc™,
prijímač káblovej televízie alebo
satelitný prijímač a pod.
Zvukový
signál
Optický digitálny kábel
(dodáva sa)
Zvukový
signál
Analógový zvukový kábel
(nedodáva sa)
 Zapnite televízor, vyberte požadovaný program alebo ho zadajte pomocou diaľkového ovládača televízora.
 Na diaľkovom ovládači systému stlačte tlačidlo TV, aby sa zapol indikátor televízora.
Ak ste televízor v kroku 1 zapojili do konektora ANALOG, na diaľkovom ovládači systému stlačte tlačidlo ANALOG.
 Nastavte hlasitosť.
Hlasitosť nastavte stláčaním tlačidiel  +/– na diaľkovom ovládači systému.
Hlasitosť hlbokotónového reproduktora nastavte stláčaním tlačidla  +/– na diaľkovom ovládači systému.
Systém je nastavený.
Prajeme príjemný zážitok.
Podrobné informácie o ďalších funkciách a riešení problémov
nájdete v dodanom návode na použitie.
Návod na použitie
Poznámka
• Ak konektor pre slúchadlá na televízore slúži aj ako konektor zvukového výstupu, skontrolujte nastavenia zvukového výstupu na televízore. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.
• Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising