Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiami Wi-Fi a Bluetooth® Návod na použitie

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\010COV.fm
masterpage:
Right
Zvukový panel
Návod na použitie
HT-CT790
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\020REG.fm
masterpage: Left
Pre zákazníkov v Európe
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici ani
vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami a pod.,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je
odpojená od elektrickej siete, kým je
pripojená k sieťovej zásuvke.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie jednotky, okamžite odpojte
hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
Pre panelový reproduktor
Štítok s názvom sa nachádza na spodnej
strane panelového reproduktora.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte
sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími
dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Produkt je určený na používanie
v týchto krajinách:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené
len na používanie vo vnútorných
priestoroch.
Toto vybavenie bolo testované a bolo
zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené v smernici EMC pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
2SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\020REG.fm
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Likvidácia
nepotrebných batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
masterpage:
Right
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
keď batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto
batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste
ho mali odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
3SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Obsah
Dodané príslušenstvo ................... 6
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami ..............7
Informácie o domovskej
ponuke ................................... 12
Pripojenie a príprava
Základné
pripojenia
a príprava

Príručka pri
spustení
(samostatný
dokument)
Pripojenie na prehrávanie obsahu
vo formáte 4K s ochranou
autorských práv ..................... 15
Montáž jednotky na stenu ........... 17
Pripojenie ku káblovej sieti .......... 18
Pripojenie k bezdrôtovej sieti ..... 20
Počúvanie zvukového signálu
Počúvanie zvuku televízora .........22
Počúvanie zvuku z pripojeného
zariadenia ..............................22
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB ..................23
Výber zvukového efektu
Nastavenie zvukového efektu
prispôsobeného zdrojom zvuku
(tlačidlo SOUND FIELD) ..........25
Reprodukovanie kvalitného zvuku
s nízkou hlasitosťou uprostred
noci (tlačidlo NIGHT) ............. 26
Nastavenie jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov
(tlačidlo VOICE) ..................... 26
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora ..........................27
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom ................27
Počúvanie hudby alebo
zvukového signálu
prostredníctvom funkcie
BLUETOOTH
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia ............................. 29
Počúvanie zvukového signálu
z pripojeného televízora
alebo zaria-denia pomocou
slúchadiel alebo
reproduktorov ........................32
Používanie funkcie siete
Počúvanie hudby z počítača
prostredníctvom domácej
siete ....................................... 34
Počúvanie hudby v hudobných
službách (položka Music
Services) ................................ 35
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia pomocou
aplikácie SongPal .................. 36
Používanie funkcie
Google Cast ...........................37
Počúvanie hudby pripojením
zariadenia kompatibilného
s funkciou SongPal Link .........37
Zobrazenie obrazovky mobilného
zariadenia v televízore
(funkcia MIRRORING) ............ 38
Používanie rôznych
funkcií/nastavení
Bezdrôtové pripojenie
hlbokotónového
reproduktora (LINK) .............. 39
Prehrávanie komprimovaných
zvukových súborov
s prirodzenou
kvalitou zvuku ....................... 40
4SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Prehrávanie multiplexného
zvukového vysielania
(tlačidlo AUDIO) .....................40
Inaktivácia tlačidiel
na jednotke ........................... 41
Zmena jasu displeja predného
panela a indikátora
BLUETOOTH
(tlačidlo DIMMER) .................. 41
Úspora energie v pohotovostnom
režime ....................................42
Používanie funkcie Control
for HDMI ................................42
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync .......................44
Používanie displeja
nastavenia .............................46
Zoznam ponuky možností ..........54
Riešenie problémov
Riešenie problémov .................... 55
Obnovenie nastavení systému ...62
Ďalšie informácie
Technické údaje ...........................63
Prehrateľné typy súborov ............65
Podporované vstupné formáty
zvuku .....................................66
Podporované vstupné
formáty videa ........................ 67
Komunikácia BLUETOOTH ...........68
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA ........................69
Preventívne opatrenia ................. 74
Symboly ....................................... 78
5SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage: Left
• Optický digitálny kábel (1)
Dodané príslušenstvo
• Panelový reproduktor (1)
• Príručka pri spustení (1)
• Konzoly na montáž na stenu (2),
skrutky (2)
• Návod na použitie (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Diaľkový ovládač (1)
• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
6SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage:
Right
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Na obrázkoch nie sú uvedené detaily.
Jednotka (panelový reproduktor)
Predná strana
 Snímač diaľkového ovládania
 Displej predného panela
 Indikátor BLUETOOTH (modrý)
– Intenzívne bliká na modro: Počas
stavu pohotovostného režimu
párovania
– Bliká na modro: prebieha pokus
o pripojenie BLUETOOTH
– Svieti na modro: pripojenie
BLUETOOTH sa nadviazalo
 Značka N-Mark (str. 31)
Pri používaní funkcie NFC sa
zariadením kompatibilným
s funkciou NFC dotknite tejto značky.
 Port
(USB)
 Tlačidlo  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 Tlačidlo INPUT (str. 12, 22)
 Tlačidlo PAIRING (str. 29)
 Tlačidlá VOL +/–
7SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage: Left
Zadný panel
 Port LAN(100)
 Konektor TV IN (OPTICAL)
 Konektor ANALOG IN
 Konektor HDMI IN 3
Kompatibilné s technológiou
HDCP 2.2.
 Konektor HDMI IN 2
Kompatibilné s technológiou
HDCP 2.2.
 Konektor HDMI IN 1
Kompatibilné s technológiou
HDCP 2.2.
 Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
Kompatibilné s technológiou
HDCP 2.2.
8SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage:
Right
Hlbokotónový reproduktor
 Indikátor napájania
– Svieti na červeno: hlbokotónový
reproduktor je v pohotovostnom
režime.
– Bliká na zeleno: pokiaľ prebieha
pokus o pripojenie
– Svieti na zeleno: hlbokotónový
reproduktor je pripojený k
systému s funkciou prepojenia
 Tlačidlo  (napájanie)
Slúži na zapnutie
hlbokotónového reproduktora
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 Tlačidlo LINK (str. 39)
 Vetracie otvory
Z bezpečnostných dôvodov
nezakrývajte vetracie otvory
na zadnom paneli.
9SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage: Left
Diaľkový ovládač
 INPUT +/– (str. 12, 22)
Tlačidlo  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní na televíznej
obrazovke.
 CLEARAUDIO+ (str. 25)
SOUND FIELD (str. 25)
VOICE (str. 26)
NIGHT (str. 26)
 DIMMER (str. 41)
 Farebné tlačidlá
Tlačidlové skratky na výber
položiek v niektorých ponukách.
 MIRRORING (str. 38)
PAIRING (str. 29)
 OPTIONS (str. 27, 54)
BACK (str. 12)
/// (str. 12)
Tlačidlo
(potvrdiť) (str. 12)
HOME (str. 12)
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Tlačidlá  (hlasitosť) +/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
Tlačidlá SW 
(hlasitosť hlbokotónového
reproduktora) +/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora.
10SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage:
Right
 Tlačidlá operácií prehrávania
/ (rýchlo posunúť
dozadu/dopredu)
Slúžia na hľadanie dozadu alebo
dopredu.
/ (predchádzajúce/
nasledujúce)
Slúžia na výber predchádzajúcej
alebo nasledujúcej kapitoly,
skladby alebo súboru.
Tlačidlo  (prehrať)
Slúži na spustenie alebo
opätovné spustenie (obnovenie)
prehrávania.
Tlačidlo  (pozastaviť)
Slúži na pozastavenie alebo
opätovné spustenie prehrávania.
Tlačidlo  (zastaviť)
Slúži na zastavenie prehrávania.
 Tlačidlo RX/TX (prijímač/
vysielač) (str. 33)
 AUDIO (str. 40)
11SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage: Left
Informácie o domovskej ponuke
Domovskú ponuku môžete zobraziť na televíznej obrazovke prepojením systému
a televízora pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Z domovskej ponuky
môžete konfigurovať rôzne nastavenia výberom položky
[Setup], prípadne
zo zoznamu vstupov vybrať vstup alebo službu, ktorú chcete sledovať.
[Setup]
Zoznam vstupov
Používanie domovskej ponuky
///,
(potvrdiť)
HOME
BACK
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel /// to select
v zozname vstupov a stlačte tlačidlo
[Setup] alebo požadovanú položku
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraný vstup alebo displej nastavenia.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla BACK.
12SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage:
Right
Zoznam vstupov
Názov vstupu
Vysvetlenie
[TV]
Slúži na reprodukciu zvuku televízora. (str. 22)
[HDMI1]
Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou
konektora HDMI IN 1. (str. 22)
[HDMI2]
Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou
konektora HDMI IN 2. (str. 22)
[HDMI3]
Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou
konektora HDMI IN 3. (str. 22)
[Bluetooth Audio]
Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou
funkcie BLUETOOTH. (str. 29)
[Analog]
Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou
konektora ANALOG IN.
[USB]
Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov
s fotografiami, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB. (str. 23)
[Screen mirroring]
Slúži na zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia na televíznej
obrazovke. (str. 38)
[Home Network]
Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov s fotografiami
v zariadení pripojenom prostredníctvom siete. (str. 34)
[Music Services]
Slúži na používanie hudobných služieb na internete. (str. 35)
[Setup]
Pozrite si časť „Používanie displeja nastavenia“ (str. 46).
Tip
Vstup môžete vybrať aj opakovaným stláčaním tlačidiel INPUT +/–.
13SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\030PAC.fm
masterpage: Left
Informácie o opise krokov
V tomto návode na použitie sú operácie opísané ako kroky, ktoré sa vykonávajú
v domovskej ponuke zobrazenej na televíznej obrazovke pomocou diaľkového
ovládača v čase, keď sú systém a televízor pripojené pomocou kábla HDMI
(nie je súčasťou dodávky).
Kroky operácií, pomocou ktorých sa vyberajú položky na televíznej obrazovke
použitím tlačidiel /// a , sú zjednodušené nasledujúcim spôsobom.
Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku
[Setup].
Operácia, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a
výrazom „vyberte“.
, je označená
Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Pri opakovaní operácie, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a
sú vybraté položky prepojené znakom „–“.
,
Tipy
• Tlačidlá na jednotke môžete používať, ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
• Znaky v zátvorkách [ ] sa zobrazujú na televíznej obrazovke. Znaky v úvodzovkách „ “
sa zobrazujú na displeji predného panela.
14SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\040CON.fm
masterpage:
Right
Pripojenie a príprava
Pripojenie a príprava
Pripojenie na
prehrávanie obsahu vo
formáte 4K s ochranou
autorských práv
Pripojenie televízora
s formátom 4K a zariadenia
s formátom 4K
Ak chcete prehrávať obsah vo
formáte 4K, na ktorý sa vzťahuje
ochrana autorských práv, a počúvať
zvuk zo systému, pripojte televízor a
zariadenie prostredníctvom konektora
HDMI kompatibilného s technológiou
HDCP 2.2.
Obsah vo formáte 4K s ochranou
autorských práv možno prehrávať iba
prostredníctvom pripojenia pomocou
konektora HDMI kompatibilného
s technológiou HDCP 2.2.
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou
HDCP 2.2
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou
HDCP 2.2
TV
Prehrávač diskov Blu-ray Disc™, prijímač
káblovej televízie alebo satelitný prijímač
atď.
 Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
 Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúča sa používať kvalitný
vysokorýchlostný kábel HDMI
s podporou siete Ethernet.
1
Skontrolujte po pripojení
vstupného konektora HDMI k
vášmu televízoru kompatibilného
s technológiou HDCP 2.2.
Bližšie informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
15SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\040CON.fm
2
3
4
masterpage: Left
Vstupný konektor televízora HDMI
kompatibilný s technológiou
HDCP 2.2 prepojte s konektorom
HDMI OUT jednotky pomocou kábla
HDMI (nie je súčasťou dodávky).
Pripojenie televízora je vytvorené.
Prepojte výstupný konektor HDMI
zariadenia 4K kompatibilný
s technológiou HDCP 2.2 a
konektor HDMI IN jednotky
pomocou kábla HDMI (nie je
súčasťou dodávky).
V návode na použitie zariadenia 4K
zistite, či je konektor HDMI OUT
zariadenia 4K kompatibilný
s technológiou HDCP 2.2.
Pripojenie zariadenia 4K je vytvorené.
Prehrávajte obsah vo formáte 4K
s ochranou autorských práv.
Obraz sa zobrazí na televíznej
obrazovke a zo systému sa bude
reprodukovať zvuk.
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou
HDCP 2.2
Tip
Zariadenie 4K môžete pripojiť
k ľubovoľnému konektoru HDMI IN 1, HDMI
IN 2 alebo HDMI IN 3, pretože všetky
konektory sú kompatibilné s technológiou
HDCP 2.2.
Keď sa na konektore HDMI
na televízore nenachádza
označenie ARC
Ak konektor HDMI IN vášho televízora
kompatibilný s technológiou HDCP 2.2
nie je kompatibilný s funkciou ARC,
systém nebude reprodukovať zvuk
televízora.
V takom prípade pripojte optický
výstupný konektor televízora a konektor
TV IN (OPTICAL) jednotky pomocou
optického digitálneho kábla
(je súčasťou dodávky).
TV
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou
HDCP 2.2
Prehrávač diskov Blu-ray Disc, prijímač
káblovej televízie alebo satelitný prijímač
atď.
 Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
 Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Odporúča sa používať kvalitný
vysokorýchlostný kábel HDMI
s podporou siete Ethernet.
 Optický digitálny kábel (je súčasťou
dodávky)
16SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\040CON.fm
1
Jednotku možno namontovať na stenu.
Konzoly na montáž na stenu
(súčasť dodávky) upevnite do
montážnych otvorov konzoly na
spodnej strane jednotky pomocou
skrutiek (súčasť dodávky) tak,
aby bol povrch každej konzoly na
montáž na stenu ako na obrázku.
Pripevnite obidve konzoly na
montáž na stenu do ľavého
a pravého montážneho otvoru
na spodnej strane jednotky.
Skrutka (je súčasťou dodávky)
Poznámky
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
dodávky), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky bezpečne do
nástenného nosníka. Reproduktory
nainštalujte vodorovne, pričom ich
zaveste na skrutky v úchytkách v súvisle
plochej časti steny.
• Inštaláciou poverte predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo licencovaného
dodávateľa a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
Konzoly na montáž na stenu (súčasť dodávky)
2
Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
dodávky) vhodné do otvorov
konzol na montáž na stenu.
4 mm
Viac ako 30 mm
4,6 mm
10 mm
Otvor v konzole na montáž na stenu
17SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Pripojenie a príprava
Montáž jednotky
na stenu
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\040CON.fm
3
Pripevnite skrutky do steny.
Skrutka by mala vyčnievať podľa
obrázka.
730 mm
3,5 mm až
4,5 mm
masterpage: Left
Pripojenie ku káblovej
sieti
Pripravte sieť pripojením systému
a počítača k domácej sieti pomocou
kábla LAN.
Pripojenie k počítaču
alebo smerovaču pomocou
kábla LAN
Na nasledujúcom obrázku je znázornený
príklad pripojenia systému a počítača
k domácej sieti.
4
Montážnu konzolu zaveste
pomocou otvorov na skrutky.
Otvory v montážnej konzole
zarovnajte so skrutkami a zaveste
jednotku na dve skrutky.
Internet
Modem
Kábel LAN
(nie je súčasťou dodávky)
Smerovač
Server
Poznámka
Server musí byť pripojený k rovnakej sieti,
v ktorej je pripojený systém.
Tip
Odporúčame používať tienený rovný kábel
rozhrania (nie je súčasťou dodávky).
18SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\040CON.fm
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
5
6
Podľa pokynov na obrazovke
vykonajte nastavenie.
Systém spustí nastavenia siete
a zobrazí sa stav nastavenia siete.
Stláčaním tlačidiel / prehľadávajte
informácie a stlačte tlačidlo .
Vyberte položku [Save & Connect].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v správach, ktoré sa zobrazujú
na televíznej obrazovke.
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Vyberte položku [Auto].
Systém spustí nastavenia siete
a zobrazí sa stav nastavenia siete.
Stláčaním tlačidiel /
prehľadávajte informácie a stlačte
tlačidlo .
5
Vyberte položku [Save & Connect].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v správach, ktoré sa zobrazujú
na televíznej obrazovke.
Pripojenie pomocou pevnej
adresy IP
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Vyberte položku [Manual].
19SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Pripojenie a príprava
Pripojenie s automatickým
získaním informácií o sieti
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\040CON.fm
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti
Pripravte sieť pripojením systému
a počítača k smerovaču bezdrôtovej
siete LAN.
Poznámka
Server musí byť pripojený k rovnakej sieti,
v ktorej je pripojený systém.
Pripojenie pomocou
tlačidla WPS
Keď je smerovač bezdrôtovej siete LAN
(prístupový bod) kompatibilný so
štandardom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), môžete jednoducho vybrať
nastavenia siete pomocou tlačidla WPS.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Pripojenie výberom názvu
siete (SSID)
Ak smerovač bezdrôtovej siete LAN
(prístupový bod) nie je kompatibilný
so štandardom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), vopred si overte nasledujúce
informácie.
– Názov siete (SSID)*
_____________________________________
– Kľúč zabezpečenia (heslo)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) je názov, ktorý
identifikuje konkrétny prístupový bod.
**Tieto údaje by sa mali nachádzať na
štítku na smerovači alebo prístupovom
bode bezdrôtovej siete LAN, v návode
na použitie, medzi informáciami od
poskytovateľa internetových služieb
alebo ich môžete získať od osoby, ktorá
nastavila bezdrôtovú sieť.
1
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
2
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)].
3
Vyberte položku [Start].
Stlačte tlačidlo WPS
na prístupovom bode.
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
masterpage: Left
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam názvov sietí.
Vyberte požadovaný názov
siete (SSID).
Pomocou softvérovej klávesnice
zadajte kľúč zabezpečenia
(alebo prístupovú frázu) a vyberte
položku [Enter].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
20SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\040CON.fm
masterpage:
Right
Pripojenie a príprava
Pripojenie pomocou pevnej
adresy IP
V kroku č. 4 v časti “Pripojenie výberom
názvu siete (SSID)” vyberte položku
[New connection registration] – [Manual
registration] a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Pripojenie pomocou
kódu PIN
V kroku č. 4 v časti “Pripojenie výberom
názvu siete (SSID)” vyberte položku
[New connection registration] a vyberte
položku [(WPS) PIN Method].
Pripojenie pomocou
aplikácie SongPal
Aplikácia SongPal môže pripojiť systém
k rovnakej bezdrôtovej sieti, v ktorej
je pripojené mobilné zariadenie.
Podrobné informácie nájdete
v pokynoch aplikácie alebo si pozrite
nasledujúcu adresu URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
21SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\050LST.fm
Počúvanie zvukového signálu
Počúvanie zvuku
z pripojeného zariadenia
Počúvanie zvuku
televízora
1
1
2
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [TV].
Pomocou diaľkového ovládača
televízora vyberte požadovaný
program.
Vybraný televízny program
sa zobrazí na televíznej obrazovke
a zo systému sa bude reprodukovať
zvuk televízora.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 27).
Tip
Stláčaním tlačidiel INPUT +/– na diaľkovom
ovládači môžete vybrať položku [TV].
masterpage: Left
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
vstup, pomocou ktorého je
požadované zariadenie pripojené.
Obraz z vybratého zariadenia sa
zobrazí na televíznej obrazovke a zo
systému sa bude reprodukovať zvuk.
Ak vyberiete položku [Analog],
na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 27).
Tip
Stláčaním tlačidla INPUT +/– na diaľkovom
ovládači môžete vybrať vstup.
Zmena názvu vstupu
zobrazovaného
v domovskej ponuke
Môžete zmeniť názov vstupu [HDMI1],
[HDMI2] alebo [HDMI3], ktorý sa
zobrazuje v domovskej ponuke.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
22SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\050LST.fm
2
5
Vyberte položku [Input Label].
Vyberte názov vstupu.
Názov vstupu si môžete vybrať
spomedzi nasledujúcich možností.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB
Môžete prehrávať súbory s hudbou
a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy
súborov“ (str. 65).
1
Zapojte zariadenie USB do portu
(USB).
Stlačením tlačidla
výber dokončite.
Tip
Po zmene názvu vstupu sa automaticky
zmení aj zobrazená ikona.
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [USB (Connected)].
Vyberte položku [Music] –
priečinok, v ktorom sú uložené
skladby – skladbu.
Vybraná skladba sa prehrá a zvuk
sa reprodukuje zo systému.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 27).
23SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Počúvanie zvukového signálu
3
4
Presuňte kurzor na niektorú
z položiek [HDMI1], [HDMI2],
or [HDMI3] domovskej ponuky
a potom stlačte tlačidlo OPTION.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\050LST.fm
masterpage: Left
Poznámka
Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Ak chcete predísť poškodeniu
údajov alebo poškodeniu zariadenia USB,
pred pripojením alebo odpojením
zariadenia USB vypnite systém.
Tip
Z ponuky možností môžete vykonať rôzne
operácie (str. 54).
Zobrazovanie fotografií
v zariadení USB
Môžete prehrávať súbory
s fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy
súborov“ (str. 65).
V kroku č. 4 vyberte položku [Photo] –
priečinok, v ktorom sú uložené
fotografie – fotografiu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
vybraná fotografia.
Tip
Z ponuky možností môžete vykonať rôzne
operácie (str. 54).
24SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\060SOU.fm
masterpage:
Right
Vysvetlenie
[Music]
Zvukové efekty
sú optimalizované
na počúvanie hudby.
Nastavenie zvukového
efektu prispôsobeného
zdrojom zvuku (tlačidlo
SOUND FIELD)
[Sports]
Komentár je zreteľný,
povzbudzovanie
počuť ako priestorový
zvuk a zvuky sú
realistické.
[Game
Studio]
Zvukové efekty
sú optimalizované
na hranie hier.
Vopred naprogramované zvukové
efekty, ktoré sú prispôsobené rozličným
druhom zdrojov zvuku, možno
jednoducho reprodukovať.
[Standard]
Zvukové efekty
sú optimalizované
pre jednotlivé zdroje.
Výber zvukového efektu
SOUND FIELD
CLEARAUDIO+
1
2
Tipy
• Stláčaním tlačidla CLEARAUDIO+
na diaľkovom ovládači môžete vybrať
položku [ClearAudio+].
• Zvukové pole môžete vybrať z ponuky
možností (str. 54).
Stlačte tlačidlo SOUND FIELD.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka zvukových polí.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadované zvukové
pole.
Zvukové pole
Vysvetlenie
[ClearAudio+]
Pre zdroj zvuku sa
automaticky vyberie
vhodné nastavenie
zvuku.
[Movie]
Zvukové efekty
sú optimalizované
pre filmy. Tento
režim reprodukuje
intenzívny zvuk
s rozsiahlym
priestorovým
záberom.
25SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Výber zvukového efektu
Zvukové pole
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\060SOU.fm
Reprodukovanie
kvalitného zvuku s nízkou
hlasitosťou uprostred
noci (tlačidlo NIGHT)
masterpage: Left
Nastavenie jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov
(tlačidlo VOICE)
Zvuk sa reprodukuje pri nízkej hlasitosti
s minimálnou stratou kvality
a zreteľnosti dialógov.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Stlačte tlačidlo NIGHT.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
nočný režim.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný nočný režim.
Režim
Vysvetlenie
[On]
Slúži na zapnutie
funkcie nočného
režimu.
[Off]
Slúži na inaktiváciu
funkcie nočného
režimu.
Tip
Stlačte tlačidlo VOICE.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
režim hlasu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný režim hlasu.
Režim
Vysvetlenie
[Type 1]
Štandardné
nastavenie.
[Type 2]
Dialóg je ľahko
počuteľný zosilnením
rozsahu dialógu.
[Type 3]
Rozsah dialógu
je zosilnený a zvuk
dialógu môžu ľahko
počuť aj starší ľudia.
Tip
Položku [Voice] môžete vybrať z ponuky
možností (str. 54).
Položku [Night] môžete vybrať z ponuky
možností (str. 54).
26SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\060SOU.fm
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
Keď zvuk nezodpovedá obrazu na
televíznej obrazovke, môžete upraviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti
od vstupu.
///,
SW  +/–
OPTIONS
Stláčaním tlačidiel SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora) +/–
nastavte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Pri sledovaní televízie
1
Poznámka
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to napríklad pri
televíznych programoch, basový zvuk
z hlbokotónového reproduktora nemusí
byť počuť.
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela
sa zobrazí text „SYNC“.
2
Stlačte tlačidlo  alebo .
Na displeji predného panela
sa zobrazí nastavovaný čas.
3
Pomocou tlačidiel / upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu
0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji
predného panela sa vypne.
27SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Výber zvukového efektu
Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\060SOU.fm
masterpage: Left
Pri sledovaní iného
zariadenia
1
2
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Vyberte položku [A/V SYNC].
Pomocou tlačidiel / upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu
0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.
28SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\070BTF.fm
Počúvanie hudby alebo zvukového
signálu prostredníctvom funkcie
BLUETOOTH
Počúvanie hudby spárovaním
s mobilným zariadením
1
Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia
INPUT +/–
2
3
PAIRING
SW  +/–
4
HOME
 +/–
Tlačidlá operácií
prehrávania
RX/TX
5
Stlačte tlačidlo PAIRING.
Systém sa prepne do režimu
párovania, na displeji predného
panela sa zobrazí text „BT“
a indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.
Zapnite funkciu BLUETOOTH
a v mobilnom zariadení vyhľadajte
a vyberte položku „HT-CT790“.
Ak sa vyžaduje prístupový kód,
zadajte hodnotu 0000.
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH na jednotke svieti
na modro.
Vytvorilo sa pripojenie medzi
systémom a mobilným zariadením.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom zariadení.
Z jednotky sa reprodukuje zvuk.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 27).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania na
diaľkovom ovládači.
29SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH
Môžete počúvať hudbu uloženú
v mobilnom zariadení, napríklad
v smartfóne alebo tablete,
prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia pripojením systému
a mobilného zariadenia pomocou
funkcie BLUETOOTH.
Pri pripájaní k mobilnému zariadeniu
pomocou funkcie BLUETOOTH stačí
na ovládanie použiť dodaný diaľkový
ovládač bez zapnutia televízora.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\070BTF.fm
Kontrola stavu pripojenia funkcie
BLUETOOTH
Stav
Indikátor BLUETOOTH
Počas stavu
pohotovostného
režimu
párovania
Intenzívne bliká na
modro
Prebieha pokus
o pripojenie
Bliká na modro
Pripojenie sa
vytvorilo
Svieti na modro
Nie je pripojené
Vypnuté
3
4
5
Tipy
• Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa zobrazí hlásenie s odporúčanou
aplikáciou na prevzatie podľa typu
pripojeného zariadenia.
Podľa zobrazených pokynov môžete
prevziať aplikáciu s názvom SongPal,
ktorá vám umožní ovládať tento systém.
Podrobné informácie o aplikácii SongPal
nájdete v časti „Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia pomocou
aplikácie SongPal“ (str. 36).
• Vykonajte párovanie pre druhé a ďalšie
mobilné zariadenia.
• Ak chcete zrušiť párovanie, stlačte tlačidlo
HOME.
Počúvanie hudby zo
spárovaného mobilného
zariadenia
1
2
Zapnite funkciu BLUETOOTH
na mobilnom zariadení.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
INPUT +/– zobrazte na displeji
predného panela text „BT“.
Vstup sa automaticky zmení na
možnosť [Bluetooth Audio] a potom
sa systém automaticky znova
pripojí k mobilnému zariadeniu, ku
ktorému bol naposledy pripojený.
masterpage: Left
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH svieti na modro.
Vytvorilo sa pripojenie medzi
systémom a mobilným zariadením.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom zariadení.
Z jednotky sa reprodukuje zvuk.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 27).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania na
diaľkovom ovládači.
Odpojenie mobilného zariadenia
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov:
• Vypnite funkciu BLUETOOTH
na mobilnom zariadení.
• Stlačte tlačidlo PAIRING na diaľkovom
ovládači.
• Vypnite systém alebo mobilné
zariadenie.
Poznámka
Ak sa po stlačení tlačidiel INPUT +/– v kroku
č. 2 v časti Počúvanie hudby zo
spárovaného mobilného zariadenia
nezobrazí na displeji predného panela text
„BT“, raz stlačte tlačidlo RX/TX na
diaľkovom ovládači.
Tip
Keď sa pripojenie nevytvorí, na mobilnom
zariadení vyberte položku „HT-CT790“.
30SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\070BTF.fm
Pripojenie k mobilnému
zariadeniu pomocou funkcie
jedným dotykom (NFC)
Kompatibilné zariadenia
Smartfóny, tablety a hudobné
prehrávače so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android™ 2.3.3 alebo novšia
verzia okrem systému Android 3.x)
1
2
Zapnite funkciu NFC na mobilnom
zariadení.
Mobilným zariadením sa dotknite
značky N na jednotke.
Mobilné zariadenie podržte na
značke N, kým zariadenie nezavibruje
a nezobrazí sa na ňom hlásenie.
Podľa pokynov na obrazovke
dokončite párovanie jednotky
a mobilného zariadenia.
Indikátor BLUETOOTH
3
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH svieti na modro.
Vytvorilo sa pripojenie medzi
systémom a mobilným zariadením.
5
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom zariadení.
Zo systému sa reprodukuje zvuk.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 27).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania
na diaľkovom ovládači.
Zastavenie prehrávania pomocou
funkcie jedným dotykom
Znova sa mobilným zariadením dotknite
značky N na jednotke.
Poznámky
• V závislosti od zariadenia môže byť
potrebné vopred vykonať na mobilnom
zariadení nasledujúce úkony:
– zapnúť funkciu NFC,
– prevziať aplikáciu NFC Easy Connect
z obchodu Google Play™ a spustiť ju.
(V niektorých krajinách alebo regiónoch
môže byť aplikácia nedostupná.)
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie zariadenia.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pre slúchadlá
alebo reproduktory kompatibilné
s rozhraním BLUETOOTH. Ak chcete
počúvať zvuk pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH, pozrite si časť „Počúvanie
zvukového signálu z pripojeného televízora
alebo zaria-denia pomocou slúchadiel
alebo reproduktorov“ (str. 32).
• Položka [Bluetooth Mode] sa zmení na
možnosť [Receiver] automaticky pri
vytváraní pripojenia BLUETOOTH
pomocou funkcie jedným dotykom. Aj
keď je funkcia jedným dotykom zrušená,
nastavenie [Bluetooth Mode] zostane na
hodnote [Receiver]. Podrobné informácie
o režime [Bluetooth Mode] nájdete v časti
[Bluetooth Settings] (str. 49).
31SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH
Podržaním mobilného zariadenia
kompatibilného s funkciou NFC,
napríklad smartfónu alebo tabletu,
v blízkosti značky N na jednotke, sa
systém automaticky zapne a potom sa
automaticky vykoná párovanie a vytvorí
sa pripojenie BLUETOOTH.
4
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\070BTF.fm
Počúvanie zvukového
signálu z pripojeného
televízora alebo zariadenia pomocou slúchadiel
alebo reproduktorov
device is connected.]. (Zobrazí sa
aj názov pripojeného zariadenia.)
Ak v zozname [Device List] nemôžete
nájsť názov slúchadiel alebo
reproduktora, vyberte položku [Scan].
6
Môžete počúvať zvukový signál
z pripojeného televízora alebo
zariadenia pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH jeho pripojením
prostredníctvom funkcie BLUETOOTH.
Počúvanie zvukového signálu
spárovaním so slúchadlami
alebo reproduktormi
1
2
3
4
5
7
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
masterpage: Left
Vráťte sa na domovskú ponuku
a vyberte požadovaný vstup.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obraz z vybraného vstupu, na
displeji predného panela sa zobrazí
text „BT TX“ a potom sa bude zvuk
reprodukovať zo slúchadiel alebo
reproduktora.
Zo systému sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
Informácie o výbere vstupu nájdete
v časti „Používanie domovskej
ponuky“ (str. 12).
Nastavte hlasitosť.
Najprv upravte úroveň hlasitosti
slúchadiel alebo reproduktora.
Po pripojení k slúchadlám alebo
reproduktorom možno úroveň
hlasitosti slúchadiel alebo
reproduktora ovládať pomocou
tlačidiel VOL +/– na jednotke
a tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
Zrušenie párovania
Vyberte položku [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth Mode] –
[Transmitter].
Systém sa prepne do režimu
prenosu BLUETOOTH.
V kroku č. 4 zrušte párovanie slúchadiel
alebo reproduktora.
Nastavte reproduktor alebo
slúchadlá kompatibilné
s rozhraním BLUETOOTH
do režimu párovania.
Informácie o metóde párovania
nájdete v návode na použitie
slúchadiel alebo reproduktora.
1
Postupujte podľa krokov č. 1 až 5
v časti Počúvanie zvukového signálu
spárovaním so slúchadlami alebo
reproduktormi.
2
Vyberte názov slúchadiel alebo
reproduktora a potom stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3
4
Vyberte položku [Remove].
Vyberte názov slúchadiel alebo
reproduktora zo zoznamu [Device
List] v časti [Bluetooth Settings].
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa zobrazí položka [Bluetooth
Odstránenie zaregistrovaného
zariadenia zo zoznamu zariadení
Podľa pokynov na obrazovke odstráňte
požadované slúchadlá alebo
reproduktor zo zoznamu zariadení.
32SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\070BTF.fm
Počúvanie zvukového
signálu pomocou
spárovaných slúchadiel
alebo reproduktorov
1
2
4
5
Vyberte požadovaný vstup.
Informácie o výbere vstupu nájdete
v časti „Používanie domovskej
ponuky“ (str. 12).
Zapnite funkciu BLUETOOTH na
slúchadlách alebo reproduktore.
Stlačte tlačidlo RX/TX
na diaľkovom ovládači.
Položka [Bluetooth Mode] je
nastavená na možnosť [Transmitter]
a na displeji predného panela
sa zobrazuje text „BT TX“.
Systém sa automaticky opätovne
pripojí k slúchadlám alebo
reproduktoru, ku ktorému bol
naposledy pripojený, a potom
sa bude zo slúchadiel alebo
reproduktora reprodukovať zvuk.
Zo systému sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
Nastavte hlasitosť.
Upravte úroveň hlasitosti slúchadiel
alebo reproduktora. Úroveň hlasitosti slúchadiel alebo reproduktora
môžete upraviť aj pomocou tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
Odpojenie slúchadiel alebo
reproduktora
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov:
– Vypnite funkciu BLUETOOTH na
slúchadlách alebo reproduktore.
– Stlačte tlačidlo RX/TX.
– Vypnite systém, prípadne slúchadlá
alebo reproduktor.
– Vyberte názov zariadenia pripojených
slúchadiel alebo reproduktora
z ponuky [Setup] – [Bluetooth
Settings] – [Device List].
Informácie o pripojení
slúchadiel alebo
reproduktora
• V závislosti od reproduktora alebo
slúchadiel kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH nemusí byť možné
upravovať úroveň hlasitosti.
• Položky [Screen mirroring], [Bluetooth
Audio] a funkcia Home Theatre
Control sú vypnuté, keď je položka
[Bluetooth Mode] nastavená na
možnosť [Transmitter].
• Ak je nastavený vstup [Bluetooth
Audio] alebo [Screen mirroring], režim
[Bluetooth Mode] nemožno nastaviť
na režim [Transmitter]. Takisto nie je
možné prepnúť ho pomocou tlačidla
RX/TX na diaľkovom ovládači.
• Zaregistrovať môžete najviac
9 zariadení BLUETOOTH. Ak
zaregistrujete desiate zariadenie
BLUETOOTH, najdlhšie nepripojené
zariadenie BLUETOOTH sa nahradí
novým.
• Systém dokáže zobraziť najviac
15 nájdených zariadení BLUETOOTH
v zozname [Device List].
• Počas vysielania zvuku do
reproduktora alebo slúchadiel
kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH nemôžete zmeniť
zvukový efekt ani nastavenia v ponuke
možností.
• Niektorý obsah sa nemusí dať
reprodukovať z dôvodu ochrany
obsahu.
• Z dôvodu vlastností bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH je
prehrávanie zvuku alebo hudby zo
zariadenia BLUETOOTH v porovnaní
s jednotkou oneskorené.
• Môžete povoliť alebo zakázať príjem
zvuku AAC alebo LDAC zo zariadenia
BLUETOOTH (str. 49).
33SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\080NTW.fm
masterpage: Left
Počúvanie hudby z počítača
Používanie funkcie siete
Počítač
Počúvanie hudby
z počítača
prostredníctvom
domácej siete
Môžete prehrávať hudobné súbory
uložené v počítači prostredníctvom
domácej siete.
Hudobné súbory možno prehrávať
ovládaním pomocou zobrazenia
na obrazovke systému alebo
špecializovanej aplikácie SongPal
v mobilnom zariadení, napríklad
v smartfóne alebo tablete.
Príprava domácej siete
1
2
3
Pripojte systém k sieti.
Pozrite si časti „Pripojenie ku
káblovej sieti“ (str. 18) a „Pripojenie
k bezdrôtovej sieti“ (str. 20).
Pripojte počítač k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie počítača.
Nastavte počítač.
Ak chcete používať počítač
v domácej sieti, musíte ho nastaviť
ako server. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
počítača.
Tip
Ak chcete skontrolovať stav pripojenia
k sieti, pozrite si položku
[Setup] –
[Network Settings] – [Network Connection
Status].
Smerovač bezdrôtovej
siete LAN
1
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [Home Network].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
názov zariadenia v domácej sieti.
Vyberte požadované zariadenie –
[Music] – priečinok, v ktorom sú
uložené skladby – skladbu.
Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa
reprodukuje zo systému.
4
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 27).
Tipy
• Fotografie uložené v počítači si môžete
prezerať výberom položky [Photo]
v kroku č. 3.
• Z ponuky možností môžete vykonať
rôzne operácie (str. 54).
34SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\080NTW.fm
Počúvanie hudby z počítača
pomocou aplikácie SongPal
Počítač
masterpage:
Right
Počúvanie hudby
v hudobných službách
(položka Music Services)
Pomocou tohto systému môžete
počúvať obsah hudobných služieb
ponúkaných na internete. Ak chcete
používať túto funkciu, musíte systém
pripojiť k internetu.
1
Smartfón alebo
tablet
2
Hudobné súbory uložené v počítači
môžete prehrávať ovládaním pomocou
špecializovanej aplikácie SongPal
prevzatej do mobilného zariadenia,
napríklad do smartfónu alebo tabletu.
Podrobné informácie o aplikácii
SongPal nájdete v časti „Možnosti
aplikácie SongPal“ (str. 36) alebo
na nasledujúcej adrese URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [Music Services].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam hudobných služieb.
Vyberte požadovanú hudobnú
službu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
sprievodca používaním hudobnej
služby.
Postupujte podľa pokynov
a vychutnajte si hudobné služby.
Tip
Zoznam poskytovateľov služieb môžete
aktualizovať stlačením tlačidla OPTIONS
a výberom položky [Update Services]
v kroku č. 2.
35SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie funkcie siete
Smerovač
bezdrôtovej
siete LAN
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\080NTW.fm
masterpage: Left
Počúvanie hudby v domácej sieti
Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia
pomocou aplikácie
SongPal
Možnosti aplikácie SongPal
SongPal je aplikácia na ovládanie
kompatibilných zvukových zariadení
od spoločnosti Sony pomocou
smartfónu alebo zariadenia iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode
Google Play™ alebo App Store
a prevezmite ju do smartfónu alebo
zariadenia iPhone.
Podrobné informácie o aplikácii
SongPal nájdete na nasledujúcej
adrese URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Po prevzatí aplikácie SongPal do
smartfónu alebo zariadenia iPhone
sú k dispozícii nasledujúce možnosti.
Cez sieť môžete prehrávať hudbu
uloženú v počítači alebo na serveri
domácej siete.
Počúvanie hudby zo zariadenia
USB
Môžete prehrávať hudbu zo zariadenia
pripojeného k portu (USB) na
jednotke.
Poznámka
Funkcie, ktoré sa dajú ovládať aplikáciou
SongPal, sa líšia v závislosti od pripojeného
zariadenia. Technické parametre a dizajn
aplikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Používanie aplikácie
SongPal
1
2
Nastavenia zvuku systému
Zvuk si môžete jednoducho prispôsobiť
alebo môžete použiť nastavenie
[ClearAudio+] odporúčané
spoločnosťou Sony.
Hudobná služba
Môžete konfigurovať úvodné nastavenia
na používanie hudobných služieb*.
* V závislosti od krajiny a regiónu
sa hudobné služby a doby ich
dostupnosti môžu líšiť.
Môže sa vyžadovať aktualizácia zariadenia.
Pri používaní technológie Google Cast™
v hudobnej službe si pozrite časť
„Používanie funkcie Google Cast“ (str. 37).
3
4
Aplikáciu SongPal si prevezmite
bezplatne do mobilného
zariadenia.
Pripojte systém a mobilné
zariadenie pomocou funkcie
BLUETOOTH (str. 29) alebo funkcie
siete (str. 18).
Spustite aplikáciu SongPal.
Ovládajte pomocou obrazovky
aplikácie SongPal.
Poznámky
• Pred použitím aplikácie SongPal nastavte
položku [Bluetooth Mode] na možnosť
[Receiver] (str. 49).
• Použite najnovšiu verziu aplikácie
SongPal.
Tipy
• Systém a mobilné zariadenie môžete
pripojiť pomocou funkcie NFC (str. 31).
• Pri pripájaní pomocou funkcie siete
pripojte mobilné zariadenie k rovnakej
sieti, v ktorej je pripojený systém.
36SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\080NTW.fm
Používanie funkcie
Google Cast
Pomocou technológie Google Cast
môžete vybrať hudobný obsah
z aplikácie s podporou technológie
Google Cast a prehrať ho v jednotke.
Technológia Google Cast vyžaduje
úvodné nastavenie pomocou aplikácie
SongPal.
1
3
4
5
6
Zariadenie pripojte prostredníctvom siete Wi-Fi k sieti, v ktorej
je pripojený systém (str. 20).
Spustite aplikáciu SongPal,
vyberte systém a ťuknite na
položku [Settings] – [Google
Cast] – [Learn how to Cast].
Pozrite si operačné aplikácie
a aplikácie s podporou
technológie Google Cast
a prevezmite si príslušnú aplikáciu.
Spustite aplikáciu s podporou
technológie Google Cast, ťuknite
na tlačidlo cast a vyberte systém.
Počúvanie hudby
pripojením zariadenia
kompatibilného
s funkciou SongPal Link
Počúvanie rovnakej hudby
v rôznych miestnostiach
(bezdrôtové prehrávanie
vo viacerých miestnostiach)
Hudbu uloženú v počítačoch alebo
smartfónoch a iných zariadeniach
a hudbu zo služieb siete môžete
počúvať v rôznych miestnostiach
so špičkovou kvalitou zvuku.
Prehrávanie môžete ovládať pomocou
aplikácie SongPal nainštalovanej
v smartfóne alebo zariadení iPhone.
Ak chcete používať viaceré zariadenia
kompatibilné s aplikáciou SongPal, pripojte ich k rovnakej bezdrôtovej sieti LAN.
Vykonanie nastavenia v aplikácii
SongPal
Nastavenie vykonajte podľa pomocníka
v aplikácii SongPal.
Tip
Podrobné informácie o aplikácii SongPal
nájdete v časti „Možnosti aplikácie
SongPal“ (str. 36).
Vyberte si a prehrávajte hudbu
pomocou aplikácie s podporou
technológie Google Cast.
Hudba sa bude prehrávať v systéme.
Poznámka
Technológiu Google Cast nemožno
používať, kým sa na displeji predného
panela jednotky zobrazuje text „google
cast updating“. Počkajte na dokončenie
aktualizácie a potom to skúste znova.
37SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie funkcie siete
2
Aplikáciu SongPal si prevezmite
bezplatne do mobilného
zariadenia.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\080NTW.fm
Zobrazenie obrazovky
mobilného zariadenia
v televízore (funkcia
MIRRORING)
[Screen mirroring] je funkcia na
zobrazovanie obrazovky mobilného
zariadenia v televízore použitím
technológie Miracast.
Systém možno pripojiť priamo
k zariadeniu kompatibilnému s funkciou
Screen mirroring (napríklad smartfónu,
tabletu). Používanie displeja zariadenia
si môžete vychutnať na veľkej televíznej
obrazovke. Na používanie tejto funkcie
nie je potrebný žiadny bezdrôtový
smerovač (ani prístupový bod).
masterpage: Left
Poznámky
• Pri používaní funkcie Screen mirroring
sa kvalita obrazu a zvuku môže niekedy
zhoršiť z dôvodu rušenia z iných sietí.
• V závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenie používa, sa kvalita obrazu
a zvuku môže zhoršiť.
• Počas používania funkcie Screen
mirroring nemusia byť niektoré sieťové
funkcie k dispozícii.
• Skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné
s technológiou Miracast. Nedá sa zaručiť
pripojenie k všetkým zariadeniam
kompatibilným s technológiou Miracast.
Zrušenie funkcie
Screen mirroring
Stlačte tlačidlo HOME alebo BACK.
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Stlačte tlačidlo MIRRORING.
Postupujte podľa pokynov
na televíznej obrazovke.
Aktivujte funkciu Screen mirroring
v mobilnom zariadení.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka mobilného zariadenia.
Tipy
• V kroku č. 1 môžete z domovskej ponuky
vybrať položku [Screen mirroring].
• Stabilitu prehrávania môžete zlepšiť
nastavením položky [Screen mirroring RF
Setting] (str. 52).
38SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
3
Používanie rôznych funkcií/
nastavení
Bezdrôtové pripojenie
hlbokotónového
reproduktora (LINK)
Lepšie pripojenie hlbokotónového
reproduktora dosiahnete jeho
opätovným bezdrôtovým pripojením.
4
5
LINK
Indikátor napájania
Vyberte položku [System
Settings] – [Wireless Sound
Connection] – [Secure Link].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka [Secure Link].
Stlačte tlačidlo LINK na zadnej
strane hlbokotónového
reproduktora.
Indikátor napájania hlbokotónového
reproduktora bliká na zeleno.
Do 1 minúty prejdite na ďalší krok.
Vyberte položku [Start].
Spustí sa nastavenie prepojenia.
Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúce zobrazenie,
vyberte položku [Cancel].
Podľa pokynov na obrazovke
dokončite nastavenie prepojenia.
Indikátor napájania hlbokotónového
reproduktora svieti na zeleno.
Poznámky
• Ak sa zobrazí hlásenie [Cannot set Link.],
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Keď je položka [Bluetooth Mode]
nastavená na možnosť [Transmitter]
a zariadenie BLUETOOTH je pripojené
k systému, nemožno nadviazať spojenie
s bezdrôtovým hlbokotónovým
reproduktorom.
1
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
39SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie rôznych funkcií/nastavení
6
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
Prehrávanie
komprimovaných
zvukových súborov
s prirodzenou
kvalitou zvuku
Táto funkcia zlepšuje kvalitu zvuku
komprimovaných zvukových súborov
obnovením zvuku s vysokým rozsahom,
ktorý bol odstránený počas kompresie.
Môžete počúvať zvukový signál, ktorý
znie takmer ako originálny, prirodzený
a priestorový zvuk.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď
je ako zvukové pole vybratá položka
[Music] (str. 25).
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Audio Settings] –
[DSEE].
Vyberte položku [On].
Poznámky
• Táto funkcia je kompatibilná
s 2-kanálovými digitálnymi vstupnými
signálmi so vzorkovacou frekvenciou
44,1 kHz alebo 48 kHz.
• Vzorkovacia frekvencia/bitová hĺbka po
zvýšení kvality je najviac 96 kHz/24 bitov.
• Táto funkcia nie je kompatibilná
so signálmi DSD.
• Táto funkcia nie je k dispozícii po výbere
položky [Analog].
masterpage: Left
Prehrávanie
multiplexného
zvukového vysielania
(tlačidlo AUDIO)
Multiplexné zvukové vysielanie možno
prehrávať, ak systém prijíma multiplexný
signál vysielania typu Dolby Digital.
AUDIO
1
Stlačte tlačidlo AUDIO.
Na displeji predného panela sa zobrazí
zvukový signál.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný zvukový
signál.
Zvukový
signál
Vysvetlenie
„MAIN”
Bude sa reprodukovať
zvuk v hlavnom jazyku.
„SUB”
Bude sa reprodukovať
zvuk vo vedľajšom jazyku.
„MN/SB”
Bude sa reprodukovať
zmiešaný zvuk v hlavnom
aj vedľajšom jazyku.
Poznámky
• Ak chcete prijímať signál Dolby Digital,
televízor alebo iné zariadenia musíte
pripojiť ku konektoru TV IN (OPTICAL)
pomocou optického digitálneho kábla
(je súčasťou dodávky).
• Ak je konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (str. 43), môžete signál Dolby
Digital prijímať pomocou kábla HDMI.
40SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
Inaktivácia tlačidiel
na jednotke
Inaktiváciou tlačidiel na jednotke
môžete zabrániť nesprávnej operácii,
napríklad v dôsledku detských šibalstiev
(funkcia detskej zámky).
masterpage:
Right
Zmena jasu displeja
predného panela
a indikátora BLUETOOTH
(tlačidlo DIMMER)
Môžete zmeniť jas displeja predného
panela a indikátora BLUETOOTH.
Podržte stlačené tlačidlo INPUT na
jednotke a postupne stlačte tlačidlá
VOL –, VOL + a VOL –.
Na displeji predného panela sa zobrazí
text „LOCK“ a tlačidlá na jednotke
nefungujú.
Jednotku môžete ovládať len pomocou
diaľkového ovládača.
Zrušenie funkcie detskej
zámky
Podržte stlačené tlačidlo INPUT na
jednotke a postupne stlačte tlačidlá
VOL –, VOL + a VOL –.
Na displeji predného panela sa zobrazí
text „UNLCK“ a funkcia detskej zámky
sa zruší.
Poznámka
1
2
Stlačte tlačidlo DIMMER.
Na displeji predného panela
sa zobrazí režim zobrazenia.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný režim
zobrazenia.
Režim
Vysvetlenie
„BRIGHT”
Displej predného
panela a indikátor
BLUETOOTH svietia
jasno.
„DARK”
Displej predného
panela a indikátor
BLUETOOTH stmavnú.
„OFF”
Displej predného
panela je vypnutý.
Tlačidlo  (napájanie) sa pri použití funkcie
detskej zámky neuzamkne.
41SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie rôznych funkcií/nastavení
DIMMER
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
Poznámka
Keď vyberiete položku „OFF“, displej
predného panela sa vypne. Zapne sa
automaticky, keď stlačíte ktorékoľvek
tlačidlo, a potom sa znova vypne, ak
sa systém približne 10 sekúnd nepoužíva.
V niektorých prípadoch sa však displej
predného panela nemusí vypnúť. V takom
prípade je jas displeja predného panela
rovnaký ako pri nastavení „DARK“.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či ste vybrali tieto
nastavenia:
– Položka [Bluetooth Standby] je
nastavená na možnosť [Off] (str. 49).
– Položka [Standby Through] je
nastavená na možnosť [Off] (str. 50).
– Položka [Quick Start/Network
Standby] je nastavená na možnosť
[Off] (str. 51).
– Položka [Remote Start] je nastavená
na možnosť [Off] (str. 52).
masterpage: Left
Používanie funkcie
Control for HDMI
Ak pripojíte zariadenie, napríklad
televízor alebo rekordér diskov Blu-ray
Disc kompatibilný s funkciou Control for
HDMI*, pomocou kábla HDMI, môžete
toto zariadenie ľahko ovládať diaľkovým
ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
• funkciu vypnutia systému,
• funkciu ovládania hlasitosti systému,
• Audio Return Channel
• Funkcia prehrávania jediným dotykom
• Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom
• Nastavenie úspory energie
v pohotovostnom režime pomocou
funkcie HDMI Standby Through
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov, než je spoločnosť Sony,
ale ich fungovanie nie je zaručené.
* Control for HDMI je štandard využívaný
systémom CEC (Consumer Electronics
Control), ktorý umožňuje zariadeniam
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) vzájomne sa ovládať.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
v systéme na možnosť [On] (str. 50).
Predvoleným nastavením
je možnosť [On].
Povoľte nastavenia funkcie Control for
HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie
pripojené k systému.
42SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
Tip
Ak zapnete funkciu Control for HDMI
(„BRAVIA“ Sync) pri používaní televízora
od spoločnosti Sony, automaticky sa zapne
aj funkcia Control for HDMI systému.
Po dokončení nastavení sa na displeji
predného panela zobrazí text „DONE“.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém
a pripojené zariadenie sa automaticky
vypnú.
Poznámka
Pripojené zariadenie sa niekedy nemusí
vypnúť v závislosti to od stavu zariadenia.
Funkcia ovládania
hlasitosti systému
Ak počas sledovania televízie zapnete aj
systém, zvuk televízora sa bude prehrávať
z reproduktorov systému. Hlasitosť
systému môžete upraviť pomocou
diaľkového ovládača televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora reprodukoval
z reproduktorov systému, systém sa pri
opätovnom zapnutí televízora
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať aj
ponuku televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
• Číslo úrovne hlasitosti systému sa
zobrazuje na televíznej obrazovke
v závislosti od televízora. Číslo úrovne
hlasitosti zobrazené na televízore môže
byť iné než číslo, ktoré je zobrazené
na displeji predného panela systému.
• Dostupnosť funkcie ovládania hlasitosti
systému závisí od nastavení televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Audio Return Channel
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI IN na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel, môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému bez
pripojenia optického digitálneho kábla.
V systéme nastavte položku [System
Settings]] – [HDMI Settings] – [Audio
Return Channel] na možnosť [Auto]
(str. 50). Predvoleným nastavením je
možnosť [Auto].
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, musíte pripojiť
optický digitálny kábel (je súčasťou dodávky)
(pozrite si dodanú príručku pri spustení).
Funkcia prehrávania
jediným dotykom
Poznámky
Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia
(rekordéra diskov Blu-ray Disc, konzoly
„PlayStation®4“ a pod.) pripojeného
k systému sa systém a televízor
automaticky zapnú, vstup systému
sa prepne na vstup prehrávajúceho
zariadenia a zvuk sa bude reprodukovať
z reproduktorov systému.
• Zvuk sa reprodukuje z televízora len
vtedy, ak je pri používaní funkcie Twin
Picture vybratý iný vstup ako [TV],
[HDMI1], [HDMI2] alebo [HDMI3].
Keď je funkcia Twin Picture vypnutá,
zvuk sa reprodukuje zo systému.
• Ak sú položky systému [System Settings]] –
[HDMI Settings] – [Standby Through]
nastavené na možnosti [On] alebo [Auto]
a zvuk televízora sa pri predchádzajúcom
Poznámky
43SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie rôznych funkcií/nastavení
Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
v systéme na možnosť [On] alebo [Auto]
(str. 50). Predvoleným nastavením
je možnosť [Auto].
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
sledovaní televízora reprodukoval z jeho
reproduktorov, systém sa nezapne a zvuk
a obraz sa reprodukujú z televízora, aj keď
sa prehráva obsah zariadenia (str. 50).
• V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
Jednoduché ovládanie
diaľkovým ovládačom
Systém môžete ovládať výberom
systému z ponuky Sync Menu televízora.
Túto funkciu môžete používať iba vtedy,
keď televízor podporuje funkciu Sync
Menu. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Televízor v riadkovej ponuke rozpozná
systém ako „Player“.
• Pri niektorých televízoroch nemusia byť
niektoré operácie k dispozícii.
HDMI Nastavenie úspory
energie v pohotovostnom
režime pomocou funkcie
Standby Through
HDMI Nastavenie úspory energie
v pohotovostnom režime Standby
Through (str. 50) je funkcia, ktorá vám
umožňuje počúvať zvuk a sledovať
obraz pripojeného zariadenia bez
zapnutia systému.
Nastavte položku [System Settings]] –
[HDMI Settings] – [Standby Through] na
možnosť [Auto] (str. 50). Predvoleným
nastavením je možnosť [Auto].
Poznámka
Ak sa obraz zo zariadenia pripojeného
k systému na televízore nezobrazuje,
nastavte položku [Standby Through]
na možnosť [On]. Toto nastavenie
odporúčame vybrať, ak pripojíte iný
televízor ako televízor od spoločnosti Sony.
masterpage: Left
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync
Okrem funkcie Control for HDMI môžete
na zariadeniach kompatibilných
s funkciou „BRAVIA“ Sync používať
aj nasledujúce funkcie:
• funkciu Scene Select,
• funkciu Home Theatre Control,
• funkciu Echo Canceling,
• sledovanie jazyka.
Poznámka
Tieto funkcie vyvinula spoločnosť Sony.
Túto funkciu nemožno používať
s produktmi od iných výrobcov než
spoločnosti Sony.
Funkcia Scene Select
Zvukové pole systému sa automaticky
prepne podľa nastavení funkcie Scene
Select v televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Nastavte zvukové pole na možnosť
[ClearAudio+] (str. 25).
Funkcia Home
Theatre Control
Pri používaní televízora kompatibilného
s funkciou Home Theatre Control
možno vykonať nastavenie systému,
konfiguráciu nastavení zvukového poľa,
prepnutie vstupu a pod. bez prepnutia
vstupu televízora.
Túto funkciu možno používať, keď je
televízor pripojený k internetu.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
44SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
Funkcia Echo Canceling
Ozvena sa zredukuje, keď počas
sledovania televíznych programov
použijete funkciu Social Viewing, ako
napríklad Skype. Túto funkciu môžete
používať, ak televízor podporuje funkciu
Social Viewing. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI.
• Zvukové signály (vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo
počtu kanálov zvukových výstupných
signálov z prehrávacieho zariadenia
môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
• Ak je vybratý vstup [TV], videosignály
prenášané prostredníctvom jedného
z konektorov HDMI IN 1/2/3, ktorý
ste naposledy vybrali, sa budú
reprodukovať z konektora HDMI OUT
(ARC).
• Systém podporuje vysielanie vo
formáte „TRILUMINOS“, ITU-R
BT.2020, HDR (High Dynamic Range),
3D a 4K.
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, jazyk ponuky na obrazovke
systému sa tiež zmení.
Poznámky k pripojeniu
HDMI
• Používajte kábel HDMI
(vysokorýchlostný kábel HDMI
s podporou siete Ethernet alebo
vysokorýchlostný kábel HDMI
Premium s podporou siete Ethernet).
Ak použijete štandardný kábel HDMI,
obsah vo formáte 1080p, 3D a 4K
sa nemusí zobrazovať správne.
• Používajte schválený kábel HDMI.
• Používajte vysokorýchlostný kábel
HDMI od spoločnosti Sony s podporou
siete Ethernet s logom typu kábla.
45SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie rôznych funkcií/nastavení
• Ak je vstup systému nastavený na
položku [HDMI1], [HDMI2] alebo [HDMI3],
vstup sa automaticky zmení na možnosť
[TV], ak sa používa funkcia Social Viewing.
Zvuk funkcie Social Viewing a televízneho
programu sa reprodukuje
z reproduktorov systému.
• Zvuk sa reprodukuje z reproduktora
televízora len vtedy, ak je pri používaní
funkcie Social Viewing vybratý iný vstup
systému ako [TV], [HDMI1], [HDMI2] alebo
[HDMI3].
• Túto funkciu nemôžete používať,
keď sa zvuk reprodukuje z televízora.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
masterpage: Left
Používanie displeja nastavenia
Môžete robiť rôzne úpravy položiek, napríklad obrazu a zvuku.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
1
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia.
Vyberte požadovanú položku.
Položka nastavenia
Vysvetlenie
[Software Update] Aktualizácia softvéru systému. (str. 47)
[Screen Settings]
Výber nastavení obrazovky podľa typu televízora. (str. 47)
[Audio Settings]
Výber nastavení zvuku podľa typu spojovacích konektorov. (str. 48)
[Bluetooth
Settings]
[System Settings]]
Výber podrobných nastavení funkcie BLUETOOTH. (str. 49)
Výber nastavení týkajúcich sa systému. (str. 50)
[Network Settings] Výber podrobných nastavení internetu a domácej siete. (str. 52)
[Input Skip
Setting]
Výber nastavenia preskočenia vstupu pre jednotlivé vstupy. (str. 52)
[Easy Setup]
Opätovné spustenie jednoduchého nastavenia, ktoré umožňuje
vybrať základné nastavenia. (str. 53)
[Resetting]
Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému. (str. 53)
46SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
[Software Update]
Aktualizáciou softvéru na najnovšiu
verziu môžete využívať jeho najnovšie
funkcie.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na tejto webovej stránke:
www.sony.eu/support
Poznámky
[Update via Internet]
Slúži na aktualizáciu softvéru systému
pomocou dostupnej siete. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Skontrolujte, či je sieť pripojená
k internetu.
[Update via USB Memory]
Slúži na aktualizáciu softvéru pomocou
pamäťového zariadenia USB.
Skontrolujte, či je priečinok aktualizácií
softvéru správne pomenovaný ako
„UPDATE“.
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Reprodukuje videosignál podľa
rozlíšenia televízora alebo pripojeného
zariadenia.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Reprodukuje videosignál
podľa vybratého nastavenia rozlíšenia.
* Ak má obsah prehrávania systém farieb
NTSC, rozlíšenie videosignálov možno
skonvertovať len na možnosť [480i]
a [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Táto funkcia nastavuje signály
reprodukované z konektora HDMI OUT
(ARC) na systéme pri používaní funkcie
Screen mirroring.
[Auto]: Reprodukuje videosignály 24p len
pri pripojení televízora kompatibilného
s rozlíšením 1080/24p prostredníctvom
pripojenia HDMI a keď je položka [Output
Video Resolution] nastavená na možnosť
[Auto] alebo [1080p].
[Off]: Túto možnosť vyberte, keď
televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi s rozlíšením 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Reprodukuje videosignály vo
formáte 2K počas používania funkcie
Screen mirroring a videosignály vo
formáte 4K počas prehrávania fotografií
pri pripojení k zariadeniu od spoločnosti
Sony kompatibilnému s formátom 4K.
[Auto2]: Reprodukuje videosignály vo
formáte 4K počas prehrávania obsahu
vo formáte 24p s funkciou Screen
mirroring alebo prehrávania fotografií
pri pripájaní zariadenia kompatibilného
s formátom 4K/24p.
[Off]: Slúži na vypnutie funkcie.
Poznámky
[TV Type]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte televízor s pomerom strán 4 : 3
bez funkcie širokouhlého režimu.
• Ak sa zariadenie od spoločnosti Sony
nenájde, keď je vybratá položka [Auto1],
toto nastavenie bude mať rovnaký účinok
ako nastavenie [Auto2].
• Položka [Network content 24p Output]
v ponuke [24p Output] musí byť vhodne
nastavená pre možnosť [Auto2].
47SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie rôznych funkcií/nastavení
• Na vykonanie aktualizácií cez internet
je potrebné internetové prostredie.
• Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
predného panela zobrazí text „UPDT“.
Po dokončení aktualizácie sa systém
automaticky reštartuje. Počas
prebiehajúcej aktualizácie nezapínajte
ani nevypínajte systém, ani nepoužívajte
systém alebo televízor. Počkajte na
dokončenie aktualizácie softvéru.
• Ak chcete vykonávať aktualizácie softvéru
automaticky, nastavte položku [Auto
Update] na možnosť [On] (str. 51).
V závislosti od podrobností aktualizácií sa
môže aktualizácia softvéru vykonať aj
vtedy, keď vyberiete položku [Off] v časti
[Auto Update].
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
masterpage: Left
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Audio DRC]
[Auto]: Automaticky sa zistí typ
externého zariadenia a prepne sa
na zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Reprodukujú
sa videosignály YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Reprodukujú
sa videosignály YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Toto nastavenie vyberte pri
pripájaní k zariadeniu s konektorom DVI
kompatibilným s technológiou HDCP.
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto]: Slúži na automatickú kompresiu
zvuku kódovaného technológiou Dolby
TrueHD.
[On]: Systém reprodukuje zvukovú
stopu s typom dynamického rozsahu
podľa zámerov technika nahrávania.
[Off]: Žiadna kompresia dynamického
rozsahu.
[Video Direct]
[Attenuation settings - Analog]
Ponuku na obrazovke (OSD) systému
môžete vypnúť, keď je vybratý vstup
[HDMI1], [HDMI2] alebo [HDMI3].
Táto funkcia je užitočná pri hraní hier,
kedy si môžete naplno vychutnať
obrazovku danej hry.
[On]: Slúži na vypnutie ponuky OSD.
Na televíznej obrazovke sa nebudú
zobrazovať informácie a tlačidlá
OPTIONS a DISPLAY nebudú k dispozícii.
[Off]: Slúži na zobrazenie informácií na
televíznej obrazovke len pri zmene
nastavení, napríklad pri výbere
zvukového poľa.
Pri počúvaní zariadenia zapojeného
do konektorov ANALOG IN sa môže
vyskytnúť skreslenie. Skresleniu môžete
predísť stlmením úrovne vstupu
na systéme.
[On]: Slúži na stlmenie úrovne vstupu.
Úroveň výstupu sa pri tomto nastavení
zníži.
[Off]: Bežná úroveň vstupu.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Slúži na vytvorenie plynulej
gradácie videosignálov
reprodukovaných z konektora HDMI
OUT (ARC).
[Off]: Toto nastavenie vyberte, ak sú
videosignály skreslené alebo farby
neprirodzené.
[Audio Settings]
[DSEE]
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď
je ako zvukové pole vybratá položka
[Music].
[On]: Slúži na zlepšenie kvality zvuku
obnovením zvuku s vysokým rozsahom
(str. 40).
[Off]: Vypnuté.
[Audio Output]
Môžete vybrať spôsob výstupu, ktorý
sa použije na reprodukciu zvukového
signálu.
[Speaker]: Viackanálový zvuk sa
reprodukuje len z reproduktorov
systému.
[Speaker + HDMI]: Viackanálový zvuk sa
reprodukuje z reproduktorov systému
a 2-kanálové signály vo formáte Linear
PCM z konektora HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Zvuk sa prenáša len z konektora
HDMI OUT (ARC). Formát zvuku závisí
od pripojeného zariadenia.
Poznámky
• Keď je položka [Control for HDMI]
nastavená na možnosť [On] (str. 50),
položka [Audio Output] sa automaticky
nastaví na možnosť [Speaker + HDMI]
a toto nastavenie nemožno zmeniť.
• Ak je položka [Audio Output] nastavená
na možnosť [Speaker + HDMI] a položka
[HDMI1 Audio Input Mode] (str. 50) je
nastavená na možnosť [TV], zvukové
signály sa nebudú prenášať z konektora
HDMI OUT (ARC). (Iba modely pre Európu)
48SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
[Bluetooth Codec - AAC]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,
že položku [Bluetooth Mode] nastavíte na
možnosť [Receiver] alebo [Transmitter].
[On]: Slúži na povolenie kodeku AAC.
[Off]: Slúži na zakázanie kodeku AAC.
Poznámky
• Ak je povolená položka AAC a zariadenie
podporuje formát AAC, môžete si
vychutnávať vysokokvalitný zvuk.
• Pri pripájaní slúchadiel alebo
reproduktorov kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH toto nastavenie
nemožno zmeniť.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,
že položku [Bluetooth Mode] nastavíte na
možnosť [Receiver] alebo [Transmitter].
[On]: Slúži na povolenie kodeku LDAC.
[Off]: Slúži na zakázanie kodeku LDAC.
Poznámka
Poznámky
Môžete sa pripojiť k zariadeniu
BLUETOOTH pomocou funkcie jedným
dotykom, aj keď je položka [Bluetooth
Mode] nastavená na možnosť [Off].
• Ak je povolená položka LDAC a zariadenie
podporuje formát LDAC, môžete si
vychutnávať ešte viac vysokokvalitného
zvuku.
• Pri pripájaní slúchadiel alebo reproduktorov
kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH
toto nastavenie nemožno zmeniť.
[Device List]
Keď je položka [Bluetooth Mode]
nastavená na možnosť [Transmitter],
zobrazí sa zoznam spárovaných
a nájdených zariadení BLUETOOTH
(zariadenie SNK).
[Bluetooth Standby]
Položku [Bluetooth Standby] môžete
nastaviť tak, aby bolo systém možné
zapnúť prostredníctvom zariadenia
BLUETOOTH, aj keď sa systém nachádza
v pohotovostnom režime. Táto funkcia
je k dispozícii len v prípade, že položku
[Bluetooth Mode] nastavíte na možnosť
[Receiver] alebo [Transmitter].
[On]: Systém sa automaticky zapne, keď
vyžiadate pripojenie BLUETOOTH zo
spárovaného zariadenia BLUETOOTH.
[Off]: Vypnuté.
[Wireless Playback Quality]
Môžete nastaviť rýchlosť prenosu
údajov prehrávania LDAC. Táto funkcia
je k dispozícii len v prípade, že položku
[Bluetooth Mode] nastavíte na možnosť
[Transmitter] a položku [Bluetooth
Codec - LDAC] na možnosť [On].
[Auto]: Rýchlosť prenosu údajov sa
automaticky zmení v závislosti od
prostredia. Ak je prehrávanie zvuku
v tomto režime nestabilné, použite
ostatné tri režimy.
[Sound Quality]: Použije sa najvyššia
bitová rýchlosť. Zvuk sa odošle vo vyššej
kvalite, prehrávanie zvuku sa však
niekedy môže stať nestabilným, keď
kvalita linky nie je dostatočne dobrá.
49SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie rôznych funkcií/nastavení
Môžete prehrávať obsah zo zariadenia
BLUETOOTH prostredníctvom tohto
systému alebo počúvať zvukový signál
z tohto systému prostredníctvom
reproduktora alebo slúchadiel
kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH.
[Receiver]: Tento systém je v režime
prijímača, ktorý mu umožňuje prijímať
a reprodukovať zvuk zo zariadenia
BLUETOOTH.
[Transmitter]: Tento systém je v režime
vysielača, ktorý mu umožňuje odosielať
zvuk do reproduktora alebo slúchadiel
kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH.
Ak prepnete vstup systému, na displeji
predného panela sa zobrazí text „BT TX“.
[Off]: Funkcia BLUETOOTH je vypnutá,
nemožno vybrať vstup [Bluetooth Audio].
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
[Standard]: Použije sa stredná bitová
rýchlosť. Poskytuje rovnováhu kvality
zvuku aj stability prehrávania.
[Connection]: Stabilita má prioritu.
Kvalita zvuku môže byť primeraná a stav
pripojenia bude s najväčšou
pravdepodobnosťou stabilný. Toto
nastavenie sa odporúča použiť, keď je
pripojenie nestabilné.
[System Settings]]
[OSD Language]
Môžete si vybrať jazyk, ktorý sa má
zobrazovať na obrazovke systému.
[Wireless Sound Connection]
Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového
reproduktora môžete vykonať znova.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového
reproduktora (LINK)“ (str. 39).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (str. 42)
[On]: Funkcia Control for HDMI
je zapnutá. Zariadenia pripojené
pomocou kábla HDMI sa môžu
vzájomne ovládať.
[Off]: Vypnuté.
masterpage: Left
televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel.
Táto funkcia je k dispozícii len
v prípade, že položku [Control for
HDMI] nastavíte na možnosť [On].
[Auto]: Môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému.
[Off]: Toto nastavenie použite, keď
je pripojený optický digitálny kábel.
• [Standby Through] (str. 44)
Táto funkcia je k dispozícii len
v prípade, že položku [Control for
HDMI] nastavíte na možnosť [On].
[Auto]: Signály budú zo systémového
konektora HDMI OUT (ARC)
prichádzať, aj keď je televízor zapnutý,
zatiaľ čo systém je vypnutý. Spotrebu
energie systému v pohotovostnom
režime možno ešte výraznejšie znížiť
po nastavení na možnosť [On].
[On]: Signály budú zo systémového
konektora HDMI OUT (ARC) vždy
prichádzať, aj keď systém nie je
zapnutý. Toto nastavenie odporúčame
vybrať, ak pripojíte iný televízor ako
televízor od spoločnosti Sony.
[Off]: Signály nebudú zo systémového
konektora HDMI OUT (ARC)
prichádzať, keď systém nie je zapnutý.
Zapnite systém, aby ste mohli
sledovať televízny obsah zo zariadenia
pripojeného k systému. Spotrebu
energie systému v pohotovostnom
režime možno ešte výraznejšie znížiť
po nastavení na možnosť [On].
• [Standby Linked to TV] (str. 43)
Táto funkcia je k dispozícii len
v prípade, že položku [Control for
HDMI] nastavíte na možnosť [On].
[Auto]: Ak je vstup systému nastavený
na možnosť [TV], [HDMI1], [HDMI2],
[HDMI3] alebo [Screen mirroring],
systém sa pri vypnutí televízora
automaticky vypne.
[On]: Systém sa pri vypnutí televízora
automaticky vypne bez ohľadu
na vstup.
[Off]: Systém sa pri vypnutí televízora
nevypne.
• [HDMI1 Audio Input Mode]
(iba modely pre Európu)
Môžete vybrať zvukový vstup zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI IN 1 sa prijíma
z konektora HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI IN 1 sa prijíma
z konektora TV IN (OPTICAL).
• [Audio Return Channel] (str. 43)
Túto funkciu nastavte, keď je systém
pripojený ku konektoru HDMI IN na
• [HDMI Signal Format]
Vykonajte toto nastavenie,
ak zobrazujete obsah vo
50SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
vysokokvalitnom formáte 4K*
prostredníctvom vstupu HDMI.
[Standard format]: Štandardný formát
na bežné používanie.
[Enhanced format]: Vysokokvalitný
formát HDMI. Túto možnosť nastavte
len v prípade, že používate zariadenia,
ktoré ju podporujú.
masterpage:
Right
[Off]: Informácie sa zobrazia až po
stlačení tlačidla DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: Slúži na nastavenie systému tak,
aby poskytoval informácie o najnovšej
verzii softvéru (str. 47).
[Off]: Vypnuté.
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Aktualizácia softvéru sa
automaticky vykoná medzi 2:00 a 5:00
miestneho času v rámci vybranej
položky [Time Zone], kým sa tento
systém nepoužíva. Ak vyberiete položku
[Off] v časti [Quick Start/Network
Standby], aktualizácia softvéru
sa vykoná po vypnutí systému.
[Off]: Vypnuté.
[Time Zone]
Vyberte krajinu alebo región.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0
10 bit atď. Podrobné informácie
nájdete v časti „Podporované vstupné
formáty videa“ (str. 67).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Slúži na skrátenie času spustenia
systému z pohotovostného režimu.
Systém môžete používať krátko po jeho
zapnutí.
[Off]: Vypnuté.
Poznámky
• V závislosti od podrobností aktualizácií
sa môže aktualizácia softvéru vykonať aj
vtedy, keď vyberiete položku [Off] v časti
[Auto Update].
• Aktualizácia softvéru prebehne
automaticky do 11 dní od vydania nového
softvéru.
[Device Name]
[On]: Slúži na zapnutie funkcie [Auto
Standby]. Keď sa systém nepoužíva
približne 20 minút, automaticky sa
prepne do pohotovostného režimu.
[Off]: Vypnuté.
Názov tohto systému môžete zmeniť
podľa svojich potrieb, aby ho bolo
možné jednoduchšie rozpoznať, keď
používate funkciu [Bluetooth Audio]
alebo [Screen mirroring]. Tento názov sa
použije aj pri iných sieťach, napríklad
v domácej sieti. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a pomocou
softvérovej klávesnice zadajte názov.
[Auto Display]
[System Information]
[On]: Informácie sa na televíznej
obrazovke zobrazia automaticky pri
zmene zvukových signálov, režimu
obrazu a pod.
Môžete zobraziť adresu MAC
a informácie o verzii softvéru systému.
[Auto Standby]
[Software License Information]
Môžete zobraziť informácie o licenciách
na softvér.
51SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Používanie rôznych funkcií/nastavení
Poznámky
• Položku [Enhanced format] vyberte
len v prípade, že pripojení zariadenie
a televízor podporujú vysokokvalitný
4K* formát.
• V závislosti od televízora sa môže
vyžadovať nastavenie televízora. Bližšie
informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
• V prípade zmeny tohto nastavenia
sa obraz nemusí zobrazovať správne.
V takom prípade zmeňte toto nastavenie
na možnosť [Standard format].
• Pri sledovaní obrazu v rozlíšení 4K
vo vysokej kvalite používajte kvalitný
vysokorýchlostný kábel HDMI, ktorý
podporuje rýchlosti 4K 60p 18 Gbps.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
[Network Settings]
[Internet Settings]
Najprv pripojte systém k sieti.
[Wired Setup]: Toto nastavenie vyberte
pri pripojení k širokopásmovému
smerovaču pomocou kábla LAN.
[Wireless Setup]: Toto nastavenie
vyberte, keď na pripojenie k bezdrôtovej
sieti používate zabudovanú funkciu
Wi-Fi systému.
Tip
masterpage: Left
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Umožňuje automatický prístup
z novozisteného ovládača domácej
siete.
[Off]: Vypnuté.
[Home Network Access Control]
Slúži na zobrazenie zoznamu produktov
kompatibilných s ovládačom domácej
siete a nastavenie, či sa budú prijímať
príkazy z ovládačov v zozname.
Ďalšie podrobnosti nájdete na
nasledujúcej webovej stránke v časti
s najčastejšími otázkami:
www.sony.eu/support
[External Control]
[On]: Umožňuje ovládaču domácej
[Network Connection Status]
[Remote Start]
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu
pripojenia k sieti.
[On]: Umožňuje zapnúť systém
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete, keď sa systém
nachádza v pohotovostnom režime.
[Off]: Systém nemožno zapnúť
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete.
[Network Connection Diagnostics]
Diagnostiku siete môžete spustiť, keď
chcete zistiť, či je pripojenie k sieti
vytvorené správne.
automatizácie ovládať tento systém.
[Off]: Vypnuté.
[Screen mirroring RF Setting]
Ak používate viaceré bezdrôtové
systémy, napríklad bezdrôtovú sieť LAN,
bezdrôtové signály môžu byť
nestabilné. V takom prípade možno
stabilitu prehrávania zlepšiť nastavením
prioritného rádiofrekvenčného kanála
pre funkciu Screen mirroring.
[Auto]: Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch. Systém
automaticky vyberie najlepší kanál pre
funkciu Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Vybratý kanál má
prioritu pri pripojení v rámci funkcie
Screen mirroring.
[Input Skip Setting]
Nastavenie preskočenia je užitočná
funkcia, ktorá umožňuje preskočiť
nepoužívané vstupy pri výbere funkcie
stláčaním tlačidiel INPUT +/–.
[Do not skip]: Systém nepreskočí
vybratý vstup.
[Skip]: Systém preskočí vybratý vstup.
Poznámka
Ak pri zobrazení domovskej ponuky stlačíte
tlačidlá INPUT +/–, ikona vstupu sa bude
zobrazovať ako neaktívna, ak je táto
položka nastavená na možnosť [Skip].
[Connection Server Settings]
Tip
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server domácej siete.
Nastavenie [Input Skip Setting] môžete
vykonať z ponuky možností (str. 54).
52SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
masterpage:
Right
[Easy Setup]
Spúšťa funkciu [Easy Setup] na výber
základných počiatočných nastavení
a základných nastavení siete pre
systém. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Predvolené výrobné nastavenia
systému môžete obnoviť výberom
skupiny nastavení. Obnovia sa všetky
nastavenia v rámci danej skupiny.
Používanie rôznych funkcií/nastavení
[Initialize Personal Information]
Osobné údaje uložené v systéme
môžete vymazať.
Poznámka
Pri likvidácii, prenose alebo predaji tohto
systému odstráňte z bezpečnostných
dôvodov všetky osobné údaje. Po použití
služby siete vykonajte primerané
opatrenia, napríklad sa odhláste.
53SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\090OST.fm
masterpage: Left
Zoznam ponuky možností
Po stlačení tlačidla OPTIONS sú k dispozícii rôzne nastavenia a operácie prehrávania.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
Položka
Vysvetlenie
[A/V SYNC]
Slúži na nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom.
Reprodukovanie zvuku môže byť oneskorené (str. 27).
[Sound Field]
Slúži na zmeny nastavenia zvukového poľa (str. 25).
[Night]
Slúži na výber nočného režimu (str. 26).
[Voice]
Slúži na výber hlasového režimu (str. 26).
[Input Skip Setting]
Slúži na preskočenie nepoužitých vstupov pri výbere funkcie stláčaním
tlačidiel INPUT +/– (str. 52).
[Input Label]
Zmeny názvu vstupu [HDMI1]. [HDMI2] alebo [HDMI3] sa zobrazuje
v domovskej ponuke (str. 22).
[Repeat Setting]
Slúži na nastavenie opakovaného prehrávania.
[Play/Stop]
Slúži na spustenie alebo zastavenie prehrávania.
[Play from beginning]
Slúži na prehratie položky od začiatku.
[Shuffle Setting]
Slúži na nastavenie náhodného prehrávania.
[Add Slideshow BGM]
Slúži na zaregistrovanie hudobných súborov v pamäťovom zariadení
USB ako hudby na pozadí (BGM) prezentácie.
[Slideshow]
Slúži na spustenie prezentácie.
[Slideshow Speed]
Slúži na zmenu rýchlosti prezentácie.
[Slideshow Effect]
Slúži na nastavenie efektu pri prehrávaní prezentácie.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Slúži na vypnutie funkcie.
• [My Music from USB]: Slúži na nastavenie hudobných súborov
s hudbou zaregistrovaných v položke [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Slúži na prepínanie medzi možnosťami [Grid View] a [List View].
[Rotate Left]
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
[Rotate Right]
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
[View Image]
Slúži na zobrazenie vybratého obrázka.
54SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm
masterpage:
Right
Systém sa pri vypnutí televízora
vypne.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak niektorý problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Napájanie
Systém sa nenapája.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne pripojená.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých
minútach ju znova zapojte.
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
 Nastavte položku [System Settings]] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI] na
možnosť [On] (str. 50). Televízor musí
podporovať funkciu Control for HDMI
(str. 42). Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
 Skontrolujte nastavenia reproduktorov
televízora. Napájanie systému
sa synchronizuje s nastaveniami
reproduktorov televízora. Podrobné
informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
 Ak sa zvuk predtým reprodukoval
z reproduktorov televízora, systém
sa nezapne, ani keď zapnete televízor.
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
 Skontrolujte nastavenie položky
[System Settings]] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] (str. 50). Ak
chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky bez
ohľadu na vstup, nastavte položku
[Standby Linked to TV] na možnosť
[On]. Televízor musí podporovať
funkciu Control for HDMI (str. 42).
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Obraz
Nereprodukuje sa žiadny obraz
alebo sa nereprodukuje správne.
 Vyberte príslušný vstup (str. 12).
 Ak chcete nastaviť najnižšie rozlíšenie
obrazového výstupu, držte stlačené
tlačidlo INPUT a postupne stlačte
tlačidlá VOL +, VOL –, VOL +
na jednotke.
 Keď sa z pripojeného zariadenia
nereprodukuje žiadny obraz alebo
sa obraz z pripojeného zariadenia
reprodukuje nesprávne, nastavte
položky [System Settings]] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] na
možnosť [Standard format] (str. 50).
Po vytvorení pripojenia pomocou
kábla HDMI sa nereprodukuje obraz.
 Ak pripojíte zariadenie, ktoré
podporuje technológiu HDCP 2.2,
pripojte zariadenie ku konektoru
HDMI IN a televízor ku konektoru
HDMI OUT systému.
55SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Riešenie problémov
Keď budete požadovať opravu, prineste
jednotku spolu s hlbokotónovým
reproduktorom, aj keby sa vám zdalo,
že problém je iba v jednom z týchto
zariadení.
 Skontrolujte nastavenie položky
[System Settings]] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] (str. 50). Keď
je položka [Standby Linked to TV]
nastavená na možnosť [On], systém
sa pri vypnutí televízora automaticky
vypne bez ohľadu na vstup.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm
 Systém je pripojený k vstupnému
zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s technológiou HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). V takom prípade
skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
 Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.
Skontrolujte, či je kábel pevne
zasunutý.
Na televíznej obrazovke
sa nezobrazuje 3D obsah
z konektora HDMI IN 1/2/3.
 V závislosti od televízora alebo
videozariadenia sa 3D obsah nemusí
zobrazovať. Skontrolujte podporované
formáty videa HDMI (str. 67).
Na televíznej obrazovke sa
nezobrazuje obsah vo formáte 4K
z konektora HDMI IN 1/2/3.
 V závislosti od televízora alebo
videozariadenia sa obsah vo
formáte 4K nemusí zobrazovať.
Skontrolujte podporované formáty
videosignálov a nastavenia televízora
a videozariadenia.
 Používajte kábel HDMI
(vysokorýchlostný kábel HDMI
s podporou siete Ethernet alebo
vysokorýchlostný kábel HDMI
Premium s podporou siete Ethernet).
Obraz sa nezobrazuje na celej
televíznej obrazovke.
 Skontrolujte nastavenie položky [TV
Type] v časti [Screen Settings] (str. 47).
 Médium má pevný pomer strán.
Obraz z konektora HDMI je skreslený.
 Videosignál prenášaný zo zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI
môže byť skreslený. V takom prípade
nastavte položku [Video Direct]
na možnosť [On] (str. 48).
masterpage: Left
Keď systém nie je zapnutý,
z televízora sa neprenáša obraz
ani zvuk.
 V systéme nastavte položky [System
Settings]] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] na možnosť [On] a potom
nastavte položku [Standby Through]
na možnosť [Auto] alebo [On]
(str. 50).
 Zapnite systém a prepnite vstup
prehrávajúceho zariadenia.
 V prípade pripojenia zariadení
nevyrobených spoločnosťou Sony,
ktoré podporujú funkciu Control for
HDMI nastavte položky [System
Settings]] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] na možnosť [On]
(str. 50).
Zvuk
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI, optického digitálneho kábla
alebo analógového zvukového kábla
pripojeného k prijímaču a televízoru
(pozrite si dodaný návod na spustenie).
 Keď je systém pripojený k televízoru
kompatibilnému s funkciou Audio
Return Channel, presvedčte sa, či
je systém zapojený do vstupného
terminálu HDMI kompatibilného
s rozhraním ARC televízora (pozrite
si dodanú príručku pri spustení). Ak
sa zvuk stále nereprodukuje alebo je
prerušovaný, pripojte optický digitálny
kábel (je súčasťou dodávky) a nastavte
v systéme položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] na možnosť [Off] (str. 50).
 Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
pripojte optický digitálny kábel (je
súčasťou dodávky) (pozrite si dodanú
príručku pri spustení). Ak televízor nie
je kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel zvuk televízora sa
nebude reprodukovať zo systému ani
56SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm





Keď systém nie je zapnutý,
z televízora sa neprenáša obraz
ani zvuk.
 V systéme nastavte položky [System
Settings]] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] na možnosť [On] a potom
nastavte položku [Standby Through]
na možnosť [Auto] alebo [On]
(str. 50).
 Zapnite systém a prepnite vstup
prehrávajúceho zariadenia.
 V prípade pripojenia zariadení
nevyrobených spoločnosťou Sony,
ktoré podporujú funkciu Control for
HDMI nastavte položky [System
Settings]] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] na možnosť [On]
(str. 50).
Zvuk sa reprodukuje zo systému
aj televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo televízora.
Zvuk televízora z tohto systému
zaostáva za obrazom.
 Položku [A/V SYNC] nastavte
na možnosť 0 ms, ak je nastavená
na rozsah 25 ms až 300 ms (str. 27).
Zo zariadenia pripojeného
k systému nepočuť žiadny zvuk
alebo počuť len veľmi slabý zvuk.
 Stlačte tlačidlo  + na diaľkovom
ovládači a skontrolujte úroveň
hlasitosti (str. 10).
 Stlačením tlačidla  alebo  +
na diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku (str. 10).
 Uistite sa, že je správne vybratý
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje opakovaným
stláčaním tlačidiel INPUT +/–
na diaľkovom ovládači (str. 12).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
 Keď prehrávate obsah kompatibilný
s technológiou ochrany autorských
práv (HDCP), možno ho systém
nebude môcť reprodukovať.
 Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [HDMI Signal Format]
na možnosť [Standard format] (str. 50).
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť
len veľmi slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW  + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora (str. 27).
 Presvedčte sa, či indikátor napájania
hlbokotónového reproduktora svieti na
zeleno. Pokiaľ to tak nie je, pozrite si
57SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Riešenie problémov

vtedy, keď je systém zapojený do
konektora HDMI IN na televízore.
Ak sa zo systému nereprodukuje
zvuk, aj keď je systém a televízor
pripojený optickým digitálnym
káblom, prípadne ak televízor nemá
optický konektor na digitálny výstup,
zapojte analógový zvukový kábel (nie
je súčasťou dodávky) a nastavte
položky systému [System Settings]] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] na možnosť [Off] (str. 50).
Vstup systému prepnite na možnosť
[TV] (str. 12).
Zvýšte hlasitosť systému alebo zrušte
stlmenie zvuku.
Ak sa neprenáša zvuk z prijímača káblovej televízie (CATV) alebo satelitného
tunera pripojeného k televízoru, pripojte zariadenie ku konektoru HDMI IN
systému a prepnite vstup systému na
vstup pre pripojené zariadenie (HDMI
IN 1/2/3) (pozrite si dodávanú príručku
pri spustení).
Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji predného panela
systému sa zobrazí text „MUTING“.
Ak k tomu dôjde, najskôr zapnite
televízor a až potom systém.
Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v návode na použitie televízora.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm
časť „Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.“ (str. 60).
 Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového zvuku.
V prípade, keď vstupný zdroj
obsahuje veľmi málo komponentov
basového zvuku (napríklad televízne
vysielanie), zvuk hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
Nemožno vytvoriť efekt
priestorového zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa nemusí
účinne fungovať spracovanie
priestorového zvuku. V závislosti od
programu alebo disku môže byť efekt
priestorového zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojeným zariadením.
Pripojenie zariadenia USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova zapojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu (USB)
(str. 23).
 Skontrolujte, či zariadenie USB alebo
kábel nie je poškodený.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte ho a pripojte zariadenie USB
priamo k systému.
masterpage: Left
Pripojenie mobilného
zariadenia
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 30).
 Skontrolujte, či je zariadenie
BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť,
zapnuté a či má zapnutú aj funkciu
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie tohto
systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
 Informácie o párovaní môžu byť
odstránené. Znova vykonajte
párovanie (str. 29).
Párovanie nie je možné.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém neruší
zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné
bezdrôtové zariadenia s frekvenciou
2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa
v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, premiestnite ho ďalej od
systému.
Funkciu NFC nemožno použiť.
 Funkcia NFC nie je k dispozícii pre
reproduktor alebo slúchadlá
kompatibilné s rozhraním
BLUETOOTH. Ak chcete počúvať zvuk
pomocou reproduktora alebo
slúchadiel kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH, pozrite si
časť „Počúvanie zvukového signálu
z pripojeného televízora alebo zariadenia pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov“ (str. 32).
58SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm
Z pripojeného zariadenia
BLUETOOTH sa nereprodukuje zvuk.
Pripojenie slúchadiel alebo
reproduktora
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 7).
 Skontrolujte, či je zariadenie
BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť,
zapnuté a či má zapnutú aj funkciu
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie tohto
systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
 Informácie o párovaní môžu byť
odstránené. Znova vykonajte
párovanie (str. 29).
Párovanie nie je možné.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém neruší
zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné
bezdrôtové zariadenia s frekvenciou
2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra.
Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
Funkciu NFC nemožno použiť.
 Funkcia NFC nie je k dispozícii
pre reproduktor alebo slúchadlá
kompatibilné s rozhraním
BLUETOOTH. Ak chcete počúvať zvuk
pomocou reproduktora alebo
slúchadiel kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH, pozrite
si časť „Počúvanie zvukového signálu
z pripojeného televízora alebo zariadenia pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov“ (str. 32).
Z pripojeného zariadenia
BLUETOOTH sa nereprodukuje zvuk.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 30).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenie
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením BLUETOOTH
alebo systém premiestnite ďalej
od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
počítača prepnite na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
 Nastavte položku [Wireless Playback
Quality] na možnosť [Connection]
(str. 49).
59SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Riešenie problémov
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 30).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenie
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením BLUETOOTH
alebo systém premiestnite ďalej
od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
počítača prepnite na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm
Pripojenie ku káblovej
sieti LAN
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
 Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 18)
a nastavenia siete (str. 52).
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] nemožno
počítač pripojiť k internetu.
 Ak pred úpravou nastavení
smerovača použijete funkciu Wi-Fi
Protected Setup, nastavenia
bezdrôtového pripojenia smerovača
sa môžu automaticky zmeniť.
V takom prípade adekvátne zmeňte
aj nastavenia bezdrôtového
pripojenia počítača.
Systém sa nemôže pripojiť k sieti
alebo je pripojenie k sieti nestabilné.
 Skontrolujte, či je zapnutý smerovač
bezdrôtovej siete LAN.
 Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 20)
a nastavenia siete (str. 52).
 V závislosti od prostredia, v ktorom
sa zariadenie používa (vrátane
materiálu stien), podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo
prekážok medzi systémom
a smerovačom bezdrôtovej siete LAN
sa možná komunikačná vzdialenosť
môže skrátiť. Premiestnite systém
a smerovač bezdrôtovej siete LAN
bližšie k sebe.
 Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo
2,4 GHz, napríklad mikrovlnná rúra,
zariadenie s rozhraním BLUETOOTH
alebo digitálne bezšnúrové
zariadenie. Presuňte jednotku ďalej
od takýchto zariadení, prípadne
vypnite takéto zariadenia.
masterpage: Left
 Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
môže byť nestabilné v závislosti od
prostredia, v ktorom sa zariadenie
používa, predovšetkým pri používaní
funkcie BLUETOOTH systému.
V takom prípade upravte prostredie,
v ktorom sa zariadenie používa.
Požadovaný bezdrôtový smerovač
sa nezobrazuje v zozname
bezdrôtových sietí.
 Stlačením tlačidla BACK sa vráťte na
predchádzajúcu obrazovku a znova
skúste vykonať nastavenie [Wireless
Setup] (str. 20). Ak sa požadovaný
bezdrôtový smerovač napriek tomu
nezistí, v zozname sietí vyberte
položku [New connection registration]
a potom prostredníctvom výberu
položky [Manual registration] zadajte
názov siete (SSID) manuálne.
Hlbokotónový reproduktor
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.
 A sa indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore nerozsvieti, vyskúšajte nasledujúci postup.
– Skontrolujte, či je správne pripojená
sieťová šnúra (napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora.
– Napájanie zapnite stlačením tlačidla
 (napájanie) na hlbokotónovom
reproduktore.
 Ak indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore pomaly
bliká na zeleno alebo svieti na červeno,
vyskúšajte nasledujúci postup.
– Hlbokotónový reproduktor
premiestnite do blízkosti jednotky,
aby sa indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
rozsvietil na zeleno.
– Postupujte podľa krokov
uvedených v časti „Bezdrôtové
pripojenie hlbokotónového
reproduktora (LINK)“ (str. 39).
60SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm
Zvuk je trhaný alebo obsahuje šum.
 Ak sa v blízkosti používa zariadenie,
ktoré vytvára elektromagnetické vlny,
ako napríklad zariadenie bezdrôtovej
siete LAN alebo mikrovlnná rúra,
systém od neho premiestnite ďalej.
 Ak sa medzi jednotkou
a hlbokotónovým reproduktorom
nachádza prekážka, presuňte ju
alebo odstráňte.
 Jednotku a hlbokotónový reproduktor
umiestnite čo najbližšie k sebe.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
počítača prepnite na pásmo 5 GHz.
 Prepnite pripojenie k sieti televízora
alebo prehrávača diskov Blu-ray Disc
z bezdrôtového na káblové.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač tohto systému
nefunguje.
 Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na jednotke
(str. 7).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo.
Iné
Funkcia Control for HDMI nefunguje
správne.
 Skontrolujte pripojenie k systému
(pozrite si dodanú príručku pri
spustení).
 Povoľte funkciu Control for HDMI
na televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
 Skontrolujte, či zariadenia pripojené
k systému podporujú funkciu
Control for HDMI.
 Povoľte funkciu Control for HDMI v
zariadeniach pripojených k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia.
 Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control for
HDMI, sú obmedzené štandardom
HDMI CEC takto:
– nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
najviac 3 zariadenia,
– prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
najviac 3 zariadenia,
– zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: najviac
4 zariadenia,
– zvukový systém (prijímač,
slúchadlá): najviac 1 zariadenie
(používané týmto systémom)
61SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Riešenie problémov
 Ak indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktora bliká
načerveno, stlačením tlačidla 
(napájanie) na hlbokotónovom
reproduktore vypnite napájanie
a skontrolujte, či nie je zakrytý
vetrací otvor.
 Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku. Keď
vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to v prípade
väčšiny televíznych programov,
basový zvuk sa nemusí reprodukovať.
 Stlačením tlačidla SW  + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora (str. 27).
 Nastavte nočný režim na hodnotu
[Off]. Podrobné informácie nájdete
v časti „Reprodukovanie kvalitného
zvuku s nízkou hlasitosťou uprostred
noci (tlačidlo NIGHT)“ (str. 26).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\100TBS.fm
Na displeji predného panela
striedavo blikajú hlásenia „PRTCT“,
„PUSH“ a „POWER“.
 Stlačením tlačidla  (napájanie)
vypnite systém. Keď indikátor zmizne,
odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a uistite sa, že ventilačné
otvory systému nie sú ničím
zablokované.
Na displeji predného panela
sa zobrazí text „BT TX“.
 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
RX/TX a režim [Bluetooth Mode]
prepnite na režim [Receiver]. Hlásenie
„BT TX“ sa zobrazuje v prípade, ak
je režim [Bluetooth Mode] nastavený
na možnosť [Transmitter] (str. 49).
Ak na diaľkovom ovládači stlačíte
tlačidlo RX/TX, režim [Bluetooth
Mode] sa prepne na režim [Receiver]
a na displeji predného panela
sa zobrazí vybratý vstup.
masterpage: Left
Obnovenie nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje
správne, obnovte jeho nastavenia
podľa nasledujúceho postupu.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Resetting] –
[Reset to Factory Default
Settings].
Vyberte položku ponuky, ktorú
chcete obnoviť.
Snímače televízora nefungujú
správne.
5
 Jednotka môže blokovať niektoré
snímače (napríklad snímač jasu),
prijímač diaľkového ovládania
televízora alebo vysielač pre
3D okuliare (infračervený prenos)
3D televízora, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov,
alebo bezdrôtovú komunikáciu.
Jednotku premiestnite ďalej od
televízora v rozsahu, ktorý umožňuje
správne fungovanie týchto častí.
Informácie o umiestnení snímačov
a prijímača diaľkového ovládania
nájdete v návode na použitie
dodanom s televízorom.
Zrušenie obnovenia
Vyberte položku [Start].
V kroku č. 5 vyberte položku [Cancel].
Poznámka
Pri obnovení prepojenia môže dôjsť
k strate spojenia s hlbokotónovým
reproduktorom. V takom prípade
vykonajte nasledujúci postup „Bezdrôtové
pripojenie hlbokotónového reproduktora
(LINK)“ (str. 39).
Bezdrôtové funkcie (bezdrôtová
sieť LAN, BLUETOOTH alebo
hlbokotónový reproduktor)
sú nestabilné.
 Okolo systému neumiestňujte iné
kovové predmety než televízor.
62SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
masterpage:
Right
Rozhranie BLUETOOTH
Ďalšie informácie
Technické údaje
Panelový reproduktor
(SA-CT790)
Zosilňovač
POWER OUTPUT (menovitý)
Predný Ľ + predný P reproduktor:
50 W + 50 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD)
POWER OUTPUT (referenčný)
Bloky predného Ľ/predného P
reproduktora: 110 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)
* Konektory HDMI IN 1/2/3 a HDMI OUT
(TV (ARC)) podporujú protokol HDCP 2.2.
HDCP 2.2 je nová, zlepšená technológia
ochrany autorských práv, ktorá sa
používa na ochranu obsahu, akým
sú napríklad filmy vo formáte 4K.
Rozhranie HDMI
Konektor
Typ A (19-kolíkový)
Rozhranie USB
Port (USB):
Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB, čítačky pamäťových
kariet, digitálneho fotoaparátu)
Rozhranie LAN
Terminál LAN(100)
Terminál 100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Komunikačný systém
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
Časť bloku predného Ľ/
predného P reproduktora
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov s plným
rozsahom, akustický záves
Speaker
60 mm, kónusový typ
63SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Ďalšie informácie
Vstupy
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Výstupy
HDMI OUT (TV (ARC))*
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 4.1
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 30 m1)
Maximálny počet registrovateľných
zariadení: 9
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5), LDAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia LDAC 96 kHz s prenosovou
rýchlosťou 990 kb/s)
20 Hz – 20 000 Hz
(vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
1)
Aktuálna rýchlosť sa môže meniť
v závislosti od rôznych faktorov,
napríklad prekážok medzi zariadeniami,
magnetických polí okolo mikrovlnnej
rúry, statickej elektriny, používania
bezdrôtového telefónu, citlivosti príjmu,
operačného systému, softvérových
aplikácií a pod.
2) Štandardné profily BLUETOOTH
označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4) Skratka pre kodek podpásma (Subband
Codec)
5)
Skratka pre rozšírené kódovanie zvuku
(Advanced Audio Coding)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 Hz/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 42 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo
menej (podrobné informácie
o nastavení nájdete na str. 42),
položka[Quick Start/Network Standby]
je nastavená na možnosť [Off]
(predvolené nastavenie): 3 W položka
[Quick Start/Network Standby] je
nastavená na možnosť [On] (všetky
porty káblovej siete pripojené, všetky
porty bezdrôtovej siete aktivované):
7W
Rozmery* (približne) (š/v/h)
1 030 mm × 52 mm × 126 mm
(bez konzoly na montáž na stenu)
1 030 mm × 120 mm × 68,5 mm
(s konzolou na montáž na stenu)
* Bez prečnievajúcich častí
Hmotnosť (približne)
2,8 kg
masterpage: Left
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 Hz/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 25 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
Približné rozmery (š x v x h)
190 mm × 382 mm × 386 mm
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (približne)
7,8 kg
Bezdrôtový vysielač/
prijímač
Systém reproduktorov
Špecifikácie bezdrôtového zvuku,
verzia 2.0
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
Pi/4 DQPSK
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Kompatibilné modely zariadení iPod
a iPhone
Kompatibilné sú nasledujúce modely
zariadení iPod a iPhone. Skôr, než začnete
zariadenie iPod alebo iPhone používať so
systémom, aktualizujte softvér zariadenia
na najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje so
zariadeniami:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generácie)/iPod touch
(5. generácie).
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT790)
POWER OUTPUT (referenčný)
110 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
16 cm, kónusový typ
64SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
Prehrateľné typy
súborov
Hudba
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografie
Formát
Prípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania,
podmienok nahrávania alebo stavu
servera domácej siete.
• Niektoré súbory upravené v počítači
sa nemusia prehrať.
• Funkcia rýchleho posunu dopredu alebo
dozadu nemusí byť k dispozícii pri
niektorých súboroch.
• Systém neprehráva kódované súbory,
napríklad kódované technológiou DRM.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve (vrátane
koreňového priečinka),
– až 500 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky uložené na serveri
domácej siete:
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať veľkokapacitné
zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash
alebo pevný disk), zariadenia na
zachytávanie statických snímok (SICD)
a klávesnice so 101 klávesmi.
Systém dokáže prehrať súbory .mka.
Tieto súbory nemožno prehrávať na
serveri domácej siete.
Systém nemusí prehrávať tento formát
súboru na serveri domácej siete.
Systém neprehráva tento formát súboru
na serveri domácej siete.
Systém neprehráva súbory kódované
pomocou technológie DST.
Systém neprehráva animované súbory
PNG ani animované súbory GIF.
Systém neprehráva 16-bitové
súbory BMP.
Systém neprehráva šifrované súbory
vo formáte Lossless.
65SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Ďalšie informácie
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
masterpage: Left
Podporované vstupné formáty zvuku
Systém podporuje nasledujúce formáty zvuku.
Formát
Funkcia
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Podporovaný formát.
–: Nepodporovaný formát.
Poznámka
Konektory HDMI IN 1/2/3 nepodporujú zvuk vo formáte, ktorý obsahuje ochranu proti
kopírovaniu, ako napríklad Super Audio CD alebo DVD-Audio.
66SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
masterpage:
Right
Podporované vstupné formáty videa
Systém podporuje nasledujúce formáty videa.
Kábel HDMI
Formát
4096/3840 ×
2160p 4K
Snímková
frekvencia
50/59,94/
60 Hz
Farebný
systém
Kvalitný kábel
Kábel High
High Speed
Speed HDMI
HDMI s
s podporou
podporou
siete Ethernet
siete Ethernet
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
HDMI Signal Format
Rozšírený
Normálny
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29.97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
Ďalšie informácie
1920 × 1080p
RGB
: Odporúčané/ : Podporované/–: Nepodporované
• Všetky konektory HDMI IN a HDMI OUT podporujú šírku pásma až do 18 Gbps, technológiu
HDCP 2.2, široké farebné systémy ITU-R BT.2020 a funkciu Pass-Through pre obsah HDR
(High Dynamic Range).
• HDCP 2.2 je nová, zlepšená technológia ochrany autorských práv, ktorá sa používa na
ochranu obsahu, akým sú napríklad filmy vo formáte 4K.
• ITU-R BT.2020 farebný systém BT.2020 je nový širší farebný štandard určený pre televízne
systémy s mimoriadne vysokým rozlíšením.
• HDR je nový videoformát, ktorý dokáže zobraziť viac úrovní jasu.
67SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
Komunikácia BLUETOOTH
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť za týchto podmienkach:
– ak sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
– v miestach, v ktorých sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– v miestach, v ktorých sa nachádzajú iné
elektromagnetické vlny.
• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN (IEEE 802.11 b/
g/n) používajú rovnaké frekvenčné
pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia
s podporou bezdrôtovej siete LAN sa
môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. Výsledkom toho môže byť nižšia
rýchlosť prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť sa pripojiť. V takom prípade
vyskúšajte nasledujúce riešenia:
– Používajte tento systém vo vzdialenosti
najmenej 10 metrov od zariadenia
bezdrôtovej siete LAN.
– Vypnite zariadenie bezdrôtovej siete
LAN, ak vo vzdialenosti menšej ako
10 metrov používate zariadenie
BLUETOOTH.
– Nainštalujte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
• Vysielanie rádiových vĺn zo systému môže
rušiť prevádzku niektorých medicínskych
zariadení. Keďže toto rušenie môže
spôsobiť poruchu zariadenia, vždy
vypnite napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách, na
čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, v ktorých sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
masterpage: Left
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám funkcie BLUETOOTH, na
zaistenie bezpečného pripojenia počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. V závislosti od obsahu
nastavení a iných faktorov však toto
zabezpečenie nemusí byť dostatočné,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH, ktoré majú
rovnaký profil ako tento systém.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám
BLUETOOTH, môžu nastať prípady, keď
vlastnosti či špecifikácie zariadenia
BLUETOOTH neumožnia pripojenie alebo
môžu mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo
prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tomuto systému,
prostredia komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo
sa zvuk môže prerušiť.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
68SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
masterpage:
Right
LICENCIA NA SOFTVÉR
LICENČNÁ ZMLUVA
KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA
DÔLEŽITÉ:
AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva a tituly týkajúce sa
SOFTVÉRU (vrátane, ale nie výhradne,
akýchkoľvek obrázkov, fotografií,
animácií, videí, zvuku, hudby, textov
a apletov obsiahnutých v tomto
SOFTVÉRI) sú majetkom spoločnosti
SONY alebo jedného či viacerých
DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN.
UDELENIE LICENCIE
Spoločnosť SONY vám udeľuje
obmedzenú licenciu na používanie
SOFTVÉRU výhradne v súvislosti s vaším
kompatibilným zariadením
(„ZARIADENIE“) a len na vaše
individuálne nekomerčné použitie.
Spoločnosť SONY a DODÁVATELIA
V POZÍCII TRETÍCH STRÁN si výslovne
vyhradzujú všetky práva, tituly a nároky
(vrátane, ale nie výhradne, všetkých
práv na duševné vlastníctvo) súvisiace
so SOFTVÉROM, ktoré vám táto ZMLUVA
špecificky neudeľuje.
POŽIADAVKY A OBMEDZENIA
Nesmiete kopírovať, publikovať,
upravovať, distribuovať, pokúšať sa
odvodiť zdrojový kód, meniť, spätne
analyzovať, dekompilovať ani rozoberať
SOFTVÉR, či už v celku, alebo po
častiach, ani vytvárať akékoľvek
odvodené diela z tohto SOFTVÉRU,
pokiaľ takéto odvodené diela SOFTVÉR
zámerne neumožňuje. Žiadnu z funkcií
SOFTVÉRU na správu digitálnych práv
nesmiete meniť ani s ňou inak
manipulovať. Nesmiete vynechať,
zmeniť, zrušiť ani obísť žiadnu z funkcií
či ochranných mechanizmov SOFTVÉRU
69SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Ďalšie informácie
SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TENTO
SOFTVÉR, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE
TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA („ZMLUVA“).
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE
SÚHLAS S USTANOVENIAMI TEJTO
ZMLUVY. AK S USTANOVENIAMI TEJTO
ZMLUVY NESÚHLASÍTE, SOFTVÉR
NESMIETE POUŽÍVAŤ.
Táto ZMLUVA je právnou zmluvou
medzi vami a spoločnosťou Sony
Corporation („spoločnosť SONY“).
Táto ZMLUVA upravuje vaše práva
a povinnosti týkajúce sa softvéru od
spoločnosti SONY a poskytovateľov
licencií naň v pozícii tretích strán
(vrátane pobočiek spoločnosti SONY)
a ich príslušných pobočiek (spolu
„POSKYTOVATELIA V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN“), ako aj aktualizácií a inovácií
poskytovaných spoločnosťou SONY,
akejkoľvek tlačenej dokumentácie,
dokumentácie online alebo inej
elektronickej dokumentácie k tomuto
softvéru a všetkých údajových súborov
vytvorených pri prevádzke tohto
softvéru (spolu „SOFTVÉR“).
Bez ohľadu na vyššie uvedené musí byť
akýkoľvek softvér v rámci SOFTVÉRU,
ktorý podlieha samostatnej licenčnej
zmluve koncového používateľa
(vrátane, ale nie výhradne, licencie GNU
General Public License a Lesser/Library
General Public License), obsiahnutý
v takejto príslušnej samostatnej
licenčnej zmluve koncového
používateľa namiesto ustanovení tejto
ZMLUVY v rozsahu požadovanom touto
samostatnou licenčnou zmluvou
koncového používateľa („VYHRADENÝ
SOFTVÉR“).
SOFTVÉR sa poskytuje na základe
licencie, nepredáva sa. SOFTVÉR je
chránený zákonmi o autorských
právach, ako aj inými zákonmi
a medzinárodnými dohodami o právach
duševného vlastníctva.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
ani žiadny z mechanizmov funkčne
spojených so SOFTVÉROM. Nesmiete
oddeliť žiadny jednotlivý komponent
SOFTVÉRU na použitie s viac než jedným
ZARIADENÍM bez výslovného súhlasu
spoločnosti SONY. Nesmiete odstrániť,
zmeniť, prekryť či poškodiť žiadnu
z ochranných známok či upozornení
SOFTVÉRU. SOFTVÉR nesmiete zdieľať,
distribuovať, prenajímať, udeľovať naň
licencie, sublicencie, prideliť ho,
preniesť ani predať. Softvér, služby siete
alebo produkty iné ako SOFTVÉR, od
ktorých závisí výkon SOFTVÉRU, môžu
byť prerušené alebo ukončené podľa
uváženia dodávateľov (dodávateľov
softvéru, poskytovateľov služieb alebo
spoločnosti SONY). Spoločnosť SONY
ani títo dodávatelia sa nezaručujú, že
SOFTVÉR, služby siete, obsahy či iné
produkty budú naďalej dostupné ani že
budú fungovať bez prerušenia či zmeny.
POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S
MATERIÁLMI PODLIEHAJÚCIMI
AUTORSKÝM PRÁVAM
SOFTVÉR možno použiť na prezeranie,
ukladanie, spracovávanie a používanie
obsahu vytvoreného vami alebo tretími
stranami. Tento obsah môže byť
chránený zákonmi o autorských právach
aj inými zákonmi a dohodami o právach
duševného vlastníctva. Súhlasíte s tým,
že budete SOFTVÉR používať iba v súlade
so všetkými zákonmi a dohodami, ktoré
sa vzťahujú na takýto obsah. Súhlasíte
s tým, že spoločnosť SONY môže
podniknúť primerané opatrenia na
ochranu autorských práv obsahu
ukladaného, spracovávaného alebo
používaného pomocou tohto SOFTVÉRU.
Tieto opatrenia zahŕňajú, ale nie
výhradne, počítanie frekvencie vašich
zálohovaní a obnovovaní pomocou
určitých funkcií SOFTVÉRU, odmietnutí
vašich požiadaviek na umožnenie
obnovy údajov a vypovedanie tejto
ZMLUVY v prípade nezákonného
používania SOFTVÉRU.
masterpage: Left
SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO SOFTVÉR
MÔŽE BYŤ NAVRHNUTÝ NA POUŽITIE
S OBSAHOM DOSTUPNÝM
PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ ALEBO
VIACERÝCH SLUŽIEB („SLUŽBY
SÚVISIACE S OBSAHOM“). POUŽÍVANIE
SLUŽBY A TAKÉHOTO OBSAHU
PODLIEHA USTANOVENIAM
O SLUŽBÁCH TÝKAJÚCIM SA DANÝCH
SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSAHOM.
AK SÚHLAS S TÝMITO USTANOVENIAMI
ODMIETNETE, POUŽITIE SOFTVÉRU
BUDE PRE VÁS OBMEDZENÉ. Súhlasíte,
že určitý obsah a služby dostupné
prostredníctvom SOFTVÉRU môžu byť
poskytované tretími stranami, nad
ktorými spoločnosť SONY nemá žiadnu
kontrolu. POUŽITIE SLUŽIEB
SÚVISIACICH S OBSAHOM SI VYŽADUJE
PRIPOJENIE K INTERNETU.
POSKYTOVANIE SLUŽIEB SÚVISIACICH
S OBSAHOM MÔŽE BYŤ KEDYKOĽVEK
UKONČENÉ.
MOŽNOSTI PRIPOJENIA
K INTERNETU A SLUŽBY TRETÍCH
STRÁN
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že
prístup k určitým funkciám SOFTVÉRU si
môže vyžadovať pripojenie k internetu,
za ktoré ste zodpovední výlučne vy.
Okrem toho ste výhradne zodpovední
za platby akýchkoľvek poplatkov
súvisiacich s pripojením k internetu
hradené tretím stranám vrátane, ale nie
výhradne, poplatkov poskytovateľovi
internetových služieb a poplatkov za
čas vysielania. Prevádzka SOFTVÉRU
môže byť obmedzená v závislosti od
kapacity, šírky pásma alebo technických
obmedzení vášho pripojenia k internetu
a služieb. Za poskytovanie, kvalitu
a zabezpečenie týchto možností
pripojenia k internetu je výhradne
zodpovedná tretia strana poskytujúca
tieto služby.
70SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
EXPORT A ĎALŠIE PREDPISY
Súhlasíte s tým, že budete konať
v súlade so všetkými príslušnými
exportnými a reexportnými
obmedzeniami a predpismi v oblasti
alebo krajine, v ktorej sídlite,
a nebudete prenášať ani schvaľovať
prenos SOFTVÉRU do krajín, v ktorých
je zakázaný, ani inak porušovať žiadne
z týchto obmedzení či predpisov.
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
VYLÚČENIE ZÁRUKY
NA SOFTVÉR
Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na
vlastné riziko a že ste za použitie
SOFTVÉRU zodpovední. SOFTVÉR sa
poskytuje „TAK, AKO JE“, bez záruky,
povinnosti či záväzku akéhokoľvek druhu.
SPOLOČNOSŤ SONY A VŠETCI
DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN
(na účely tejto časti budú spoločnosť
SONY a každý z DODÁVATEĽOV V
POZÍCII TRETÍCH STRÁN súhrnne
nazývaní „spoločnosť SONY“)
VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY,
POVINNOSTI ALEBO ZÁVÄZKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI,
NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SONY SA NEZARUČUJE
ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA,
(A) ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI
BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY
ALEBO ŽE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ,
(B) ŽE FUNGOVANIE SOFTVÉRU BUDE
SPRÁVNE ALEBO BEZCHYBNÉ ALEBO
ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY BUDÚ
ODSTRÁNENÉ, (C) ŽE SOFTVÉR
NEPOŠKODÍ ŽIADNY INÝ SOFTVÉR,
HARDVÉR ANI ÚDAJE, (D) ŽE ŽIADNY
SOFTVÉR, SLUŽBY SIETE (VRÁTANE
INTERNETU) ALEBO PRODUKTY (INÉ AKO
SOFTVÉR), OD KTORÝCH ZÁVISÍ VÝKON
SOFTVÉRU, BUDÚ NAĎALEJ DOSTUPNÉ,
NEPRERUŠOVANÉ ČI NEZMENENÉ,
ANI (E) VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA
POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV
POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, POKIAĽ IDE
O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ,
SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI.
ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ
INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ
SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO
OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM
SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ
ZÁRUKU, POVINNOSŤ ANI ZÁVÄZOK ANI
ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ
ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. AK BY SA
SOFTVÉR PREUKÁZAL AKO CHYBNÝ,
PREBERIETE VŠETKY NÁKLADY
POTREBNÉ NA JEHO ÚDRŽBU, OPRAVU ČI
NÁPRAVU. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY
NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH
ZÁRUK, PRETO SA TIETO VYLÚČENIA
NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
71SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Ďalšie informácie
SOFTVÉR nie je odolný voči chybám
a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený
na používanie ani predaj ako ovládací
prostriedok online v nebezpečnom
prostredí, v ktorom sa vyžaduje
bezchybný výkon, napríklad pri
prevádzke nukleárnych zariadení,
v systémoch leteckej navigácie,
komunikácie alebo riadenia leteckej
dopravy, v zariadeniach na priamu
podporu životných funkcií alebo
v zbraňových systémoch, kde by
zlyhanie SOFTVÉRU mohlo viesť k smrti,
ublíženiu na zdraví alebo vážnym
fyzickým škodám či škodám na
životnom prostredí („VYSOKORIZIKOVÉ
AKTIVITY“). Spoločnosť SONY, každý
z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN a každá z ich príslušných
pobočiek sa výslovne vzdávajú
akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej
záruky, povinnosti či záväzku vhodnosti
pre VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ SONY A ŽIADNY
Z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN (na účely tejto časti budú
spoločnosť SONY a každý
z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN súhrnne nazývaní „spoločnosť
SONY“) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA
ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, TÝCH,
KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ ZALOŽENÉ
NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ
ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ
ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO
AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII.
OKREM TOHO NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA
ŽIADNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z UŠLÉHO
ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY
ÚDAJOV, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ
SOFTVÉR ALEBO AKÝKOĽVEK SÚVISIACI
HARDVÉR, PRESTOJOV A UŠLÉHO ČASU
POUŽÍVATEĽA BEZ OHĽADU NA TO, ČI
BOLA NIEKTORÁ ZO ZÚČASTNENÝCH
STRÁN UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ
TAKÝCHTO ŠKÔD. V KAŽDOM PRÍPADE
BUDE ICH JEDNOTLIVÁ A SÚHRNNÁ
ZODPOVEDNOSŤ PODĽA AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY
OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE
SKUTOČNE ZAPLATILI ZA TENTO
PRODUKT. NIEKTORÉ PRÁVNE
PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE
ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ČI
NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA
VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA
UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS
VZŤAHOVAŤ.
masterpage: Left
funkcií, kým budete komunikovať so
servermi spoločnosti SONY alebo tretích
strán, prípadne inak. Tieto aktualizácie
alebo zmeny môžu vymazať alebo zmeniť
charakter funkcií alebo iné aspekty
SOFTVÉRU vrátane, ale nie výhradne,
funkcií, na ktoré sa spoliehate. Beriete na
vedomie a súhlasíte s tým, že k týmto
aktivitám môže dôjsť na základe
výhradného uváženia spoločnosti SONY
a že spoločnosť SONY môže podmieniť
ďalšie použitie SOFTVÉRU úplnou
inštaláciou alebo prijatím takejto
aktualizácie alebo zmeny. Všetky
aktualizácie alebo zmeny sa na účely tejto
ZMLUVY musia považovať za SOFTVÉR
a budú tvoriť jeho súčasť. Prijatím tejto
ZMLUVY vyjadrujete súhlas s týmito
aktualizáciami alebo zmenami.
CELÁ ZMLUVA, ZRIEKNUTIE
SA PRÁVA, ODDELITEĽNOSŤ
Táto ZMLUVA a zásady ochrany
osobných údajov spoločnosti SONY,
oboje v znení neskorších úprav a zmien,
spolu tvoria celú zmluvu medzi vami
a spoločnosťou SONY v súvislosti so
SOFTVÉROM. Ak si spoločnosť SONY
neuplatní alebo nevynúti akékoľvek
právo alebo ustanovenie tejto ZMLUVY,
neznamená to, že sa vzdáva takéhoto
práva alebo ustanovenia. Ak je
ktorákoľvek časť tejto ZMLUVY
neplatná, nezákonná alebo
nevynútiteľná, toto ustanovenie bude
vymáhané do maximálnej povolenej
miery tak, aby sa zachoval zámer tejto
ZMLUVY, a úplná platnosť a účinnosť
ďalších častí ostane zachovaná.
FUNKCIA AUTOMATICKEJ
AKTUALIZÁCIE
PLATNÉ ZÁKONY A PRÁVNY
PORIADOK
Spoločnosť SONY alebo DODÁVATELIA
V POZÍCII TRETÍCH STRÁN môžu
automaticky aktualizovať alebo inak
upraviť SOFTVÉR vrátane, ale nie
výhradne, na účely zdokonalenia funkcií
zabezpečenia, nápravy chýb a vylepšenia
Dohovor OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru sa na túto
ZMLUVU nevzťahuje. Táto ZMLUVA sa
bude riadiť zákonmi Japonska bez
ohľadu na akýkoľvek konflikt zákonných
ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci
z tejto ZMLUVY bude podliehať
72SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
právomoci okresného súdu v Tokiu
v Japonsku a zúčastnené strany týmto
vyjadrujú súhlas s právomocou
a príslušnosťou týchto súdov.
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
PODĽA EKVITY
WEBOVEJ LOKALITE URČENEJ
SPOLOČNOSŤOU SONY, UPOZORNENÍM
PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA EMAILOVÚ ADRESU, KTORÚ STE UVIEDLI,
POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA V RÁMCI
PROCESU NADOBÚDANIA INOVÁCIÍ
ALEBO AKTUALIZÁCIÍ ALEBO
AKOUKOĽVEK INOU PRÁVNE UZNANOU
FORMOU OZNÁMENIA. Ak so zmenou
nesúhlasíte, ihneď sa obráťte na
spoločnosť SONY so žiadosťou o ďalšie
pokyny. Ak budete SOFTVÉR po dni
účinnosti takéhoto oznámenia ďalej
používať, bude sa to považovať za
vyjadrenie súhlasu byť viazaní touto
zmenou.
OPRÁVNENÉ OSOBY TRETÍCH
STRÁN
Každý DODÁVATEĽ V POZÍCII TRETEJ
STRANY je výslovnou určenou
oprávnenou osobou tretej strany a bude
mať právo uplatňovať ktorékoľvek
ustanovenie tejto ZMLUVY v súvislosti
so SOFTVÉROM tejto strany.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa
tejto ZMLUVY, obráťte sa na spoločnosť
SONY písomne na príslušnej kontaktnej
adrese pre danú oblasť alebo krajinu.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
VYPOVEDANIE
Bez záväzkov voči ostatným svojim
právam môže spoločnosť SONY
vypovedať túto ZMLUVU, ak nedodržíte
ktorékoľvek z jej ustanovení. V prípade
takéhoto vypovedania musíte ukončiť
akékoľvek používanie SOFTVÉRU
a zlikvidovať všetky jeho kópie.
ZMENA
SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE
PRÁVO ZMENIŤ KTORÉKOĽVEK
Z USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY NA
ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA
UVEREJNENÍM OZNÁMENIA NA
73SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Ďalšie informácie
Bez ohľadu na ustanovenia tejto
ZMLUVY o opaku súhlasíte s tým, že
akékoľvek porušenie alebo nesúlad
s touto ZMLUVOU z vašej strany môže
spôsobiť nenapraviteľné škody
spoločnosti SONY, pre ktoré by peňažné
náhrady škôd neboli primerané,
a súhlasíte s tým, aby spoločnosť SONY
získala akúkoľvek nápravu na základe
súdneho príkazu alebo ekvity, ktorú
spoločnosť SONY považuje za potrebnú
alebo vhodnú za daných okolností.
Spoločnosť SONY môže tiež podniknúť
všetky právne a technické nápravné
prostriedky, aby zabránila porušovaniu
tejto ZMLUVY, a na jej vymáhanie
vrátane, ale nie výhradne, toho, že pre
vás okamžite ukončí používanie
SOFTVÉRU, ak bude na základe
vlastného uváženia presvedčená, že
porušujete alebo máte v úmysle porušiť
túto ZMLUVU. Tieto opravné prostriedky
predstavujú dodatok k akýmkoľvek
ďalším opravným prostriedkom, ktoré
môže spoločnosť SONY mať na základe
zákona, ekvity alebo zmluvy.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Nevychádzajte na jednotku ani na
hlbokotónový reproduktor, pretože
môžete spadnúť, poraniť sa alebo
poškodiť systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené
na štítku na spodnej strane jednotky.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
vytiahnite ho z nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete)
možno zasunúť len jedným spôsobom.
Ak zástrčku nemožno do zásuvky zasunúť
úplne, obráťte sa na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
masterpage: Left
• Na zadnú stranu jednotky ani
hlbokotónového reproduktora neklaďte
nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Okolo systému neumiestňujte iné kovové
predmety než televízor. Bezdrôtové
funkcie môžu byť nestabilné.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili
na rohoch jednotky a hlbokotónového
reproduktora.
• Pri zavesení jednotky na stenu nechajte
pod ňou priestor najmenej 3 cm.
• Reproduktory tohto systému nie sú
magneticky tienené. Do blízkosti systému
ani na systém neumiestňujte magnetické
karty.
Poznámky k manipulácii
s hlbokotónovým reproduktorom
Pri nadvihovaní hlbokotónového
reproduktora nevkladajte ruku do jeho
štrbiny. Mohol by sa poškodiť jeho
prevodník. Pri nadvihovaní držte
hlbokotónový reproduktor za spodnú časť.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Prevádzka
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
systém pri vysokej hlasitosti, jeho zadná
a spodná stena sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu systému, aby ste
sa nepopálili.
Skôr, než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Umiestnenie
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
na určitých typoch televízorov.
• Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
74SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
Ak pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho
znova zapnite.
Ak znova pozorujete
nerovnomernosť farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
masterpage:
Right
Poznámky k aktualizácii
Tento systém vám umožňuje aktualizovať
softvér automaticky pri pripojení
k internetu prostredníctvom káblovej
alebo bezdrôtovej siete.
Aktualizácia systému poskytuje nové
funkcie a umožňuje pohodlnejšie
a bezpečnejšie používanie systému.
Ak nechcete vykonávať aktualizáciu
automaticky, môžete túto funkciu zakázať
pomocou aplikácie SongPal nainštalovanej
v smartfóne alebo tablete. Systém však
môže aktualizovať softvér automaticky
napríklad z dôvodu bezpečnosti, aj keď je
táto funkcia zakázaná. Keď je táto funkcia
zakázaná, softvér môžete aktualizovať aj
pomocou ponuky nastavení. Podrobné
informácie nájdete v časti „Používanie
displeja nastavenia“ (str. 46).
Počas aktualizácie softvéru systém
nemožno používať.
Odopretie záruk na služby, ktoré
ponúkajú tretie strany
Ďalšie informácie
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu
byť zmenené, pozastavené alebo
ukončené bez predchádzajúceho
upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto
situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.
75SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
Autorské práva a ochranné
známky
Tento systém je vybavený systémami
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
**Informácie o patentoch spoločnosti DTS
nájdete na lokalite
http://patents.dts.com.
Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, príslušný symbol a DTS spoločne
so symbolom sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti DTS,
Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie takýchto známok spoločnosťou
Sony Corporation je licencované. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
Tento systém je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc., v USA a iných
krajinách.
masterpage: Left
Xperia je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Mobile Communications AB.
Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch
a Retina sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované
v USA a iných krajinách. App Store je servisná
známka spoločnosti Apple Inc.
Spojenia Made for iPod a Made for iPhone
znamenajú, že elektronické príslušenstvo
bolo vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová
spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani
za súlad s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto príslušenstva so
zariadením iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Logo BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
ClearAudio+ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
PlayStation® je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od tohto produktu zakázaná.
Android a Google Play sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
Google Cast a štítok Google Cast
sú ochrannými známkami spoločnosti
Google Inc.
76SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\110OTH.fm
Systém Opera® Devices SDK od spoločnosti
Opera Software ASA. Copyright 1995 – 2015
Opera Software ASA. Všetky práva
vyhradené.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® a Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ a Miracast™
sú ochrannými známkami spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
**** V porovnaní s kódovaním SBC
(Subband Coding), keď je vybratá bitová
rýchlosť 990 kb/s (96/488 kHz) alebo 909
kb/s (88,2/44,1 kHz).
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý
sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (GPL) alebo licencia GNU Lesser
General Public License (LGPL). Tieto
ustanovujú právo zákazníka na získanie,
úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu
uvedeného softvéru v súlade
s podmienkami uvedenými v licencii GPL
alebo LGPL.
Podrobné informácie o licenciách GPL,
LGPL a ďalších licenciách na softvér
nájdete v časti [Software License
Information] v časti [System Settings]]
v ponuke [Setup] produktu.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý
v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL
a LGPL a je k dispozícii na webe. Môžete ho
prevziať z nasledujúcej lokality:
Adresa URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani
reagovať na prípadné otázky týkajúce sa
obsahu tohto zdrojového kódu.
DSEE je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochrannými známkami, servisnými
známkami alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living Network Alliance.
TRILUMINOS a logo TRILUMINOS sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
Tento produkt obsahuje softvér Spotify,
ktorý podlieha licenciám tretej strany,
ktoré nájdete tu*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify a logá Spotify sú ochrannými
známkami spoločnosti Spotify Group.*
* V závislosti od krajiny a regiónu nemusí
byť táto funkcia k dispozícii.
Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
77SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Ďalšie informácie
LDAC je technológia kódovania zvuku,
ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá
umožňuje prenos obsahu High-Resolution
(Hi-Res) Audio dokonca aj prostredníctvom
pripojenia Bluetooth. Na rozdiel od iných
technológií kódovania kompatibilných
s rozhraním Bluetooth, ako napríklad SBC,
funguje bez akéhokoľvek znižovania kvality
obsahu Hi-Res Audio* a vďaka účinnému
kódovaniu a optimalizovanej paketizácii
umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť
Bluetooth približne trikrát viac údajov**
ako ostatné technológie a dosiahnuť
bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\010COVIX.fm
masterpage: Left
Symboly
Numerics
H
24p Output 47
4K Output 47
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
HDMI Settings 50
HDMI Signal Format 50
HDMI1 Audio Input Mode 50
Home Network Access Control 52
A
Aktualizácia 47
Attenuation settings - Analog 48
Audio DRC 48
Audio Output 48
Audio Return Channel 50
Audio Settings 48
Auto Display 51
Auto Home Network Access
Permission 52
Auto Standby 51
Auto Update 51
Auto Update Settings 51
B
Bluetooth Codec - AAC 49
Bluetooth Codec - LDAC 49
Bluetooth Mode 49
Bluetooth Settings 49
Bluetooth Standby 49
I
Initialize Personal Information 53
Input Skip Setting 52
Internet Settings 52
M
Multiplexné zvukové vysielanie 40
N
Network Connection Diagnostics 52
Network Connection Status 52
Network content 24p Output 47
Network Settings 52
NFC 31
O
C
OSD Language 50
Output Video Resolution 47
Connection Server Settings 52
Control for HDMI 50
P
D
Device List 49
Device Name 51
Diaľkový ovládač 10
DSEE 48
E
Easy Setup 53
External Control 52
PRTCT 62
Q
Quick Start/Network Standby 51
R
Remote Start 52
Reset to Factory Default Settings 53
Resetting 53
G
Google Cast 37
78SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\010COVIX.fm
masterpage:
Right
S
SBM 48
Screen mirroring RF Setting 52
Screen Settings 47
Sieť 18, 38
Slideshow 54
Software License Information 51
Software Update 47
Software Update Notification 51
Sound field 54
Standby Through 50
System Information 51
System Settings 50
T
Time Zone 51
TV Type 47
V
Video Direct 48
W
Wireless Playback Quality 49
Wireless Subwoofer Connection 50
79SK
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\SK\010BCO.fm
masterpage: Left
Softvér tohto systému môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Podrobné informácie
o akýchkoľvek dostupných aktualizáciách nájdete na nasledujúcej adrese URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-050-72(1) (SK)
HT-CT790
4-586-050-72(1) (SK)
Download PDF

advertising