Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

Zvukový panel
Návod na použitie
HT-CT180
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici ani
vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami a pod., aby ste predišli
požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie
sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je
odpojená od elektrickej siete, kým
je pripojená k sieťovej zásuvke.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie jednotky, okamžite odpojte
hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Informácie o panelovom
reproduktore
Štítok s názvom sa nachádza na
spodnej strane.
2SK
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími
dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Likvidácia
nepotrebných batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
keď batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým
odpadom.
3SK
Autorské práva a ochranné
známky
Tento systém je vybavený systémom
Dolby* Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
Slovné označenie a logo BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc., a akékoľvek použitie týchto
známok spoločnosťou Sony Corporation
je licencované.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc., v USA
a iných krajinách.
Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
ClearAudio+ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
4SK
Informácie o tomto
návode na použitie
• Prostredníctvom pokynov uvedených
v tomto návode na použitie sa opisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládači.
Okrem nich môžete používať aj
ovládacie prvky na hlavnej jednotke, ak
majú rovnaké alebo podobné názvy
ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
• V tomto návode sa uvádza niekoľko
obrázkov na ilustračné účely, pričom
sa môžu od skutočných produktov líšiť.
Obsah
Pripojenie  Príručka pri spustení (samostatný dokument)
Informácie o tomto návode
na použitie ........................... 4
Počúvanie
Počúvanie zvukového signálu
z televízora, prijímača
káblovej televízie
alebo satelitného
prijímača atď. ....................... 6
Počúvanie hudby zo zariadenia
BLUETOOTH ......................... 6
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie zvukových
efektov ..................................7
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH ....... 8
Zapnutie alebo vypnutie
funkcie BLUETOOTH ...........10
Nastavenie pohotovostného
režimu funkcie
BLUETOOTH ........................10
Ďalšie funkcie
Povolenie funkcie
zabezpečeného
prepojenia ..........................10
Funkcia automatického
pohotovostného režimu .....11
Montáž panelového
reproduktora na stenu ........11
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia .............. 13
Riešenie problémov ................. 14
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami ......... 18
Podporované formáty zvuku ... 21
Špecifikácie ............................... 21
Komunikácia BLUETOOTH ........23
5SK
Počúvanie
Počúvanie zvukového
signálu z televízora,
prijímača káblovej
televízie alebo
satelitného prijímača
atď.
Stlačte tlačidlo vstupu konektora,
do ktorého ste zapojili zariadenie,
z ktorého chcete počúvať zvuk.
Rozsvieti sa indikátor vybratého
zariadenia.
Tlačidlo OPTICAL
Televízor zapojený do konektora OPTICAL
Tlačidlo ANALOG
Analógové zariadenie zapojené
do konektora ANALOG
Tlačidlo
(BLUETOOTH)
Zariadenie BLUETOOTH podporujúce profil
A2DP
Tip
• Stláčaním tlačidla INPUT na panelovom
reproduktore sa bude zariadenie cyklicky
striedať takto:
OPTICAL  ANALOG  BLUETOOTH
6SK
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH
Pozrite si časť Funkcie BLUETOOTH
(str. 8).
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie
zvukových efektov
Výber zvukových efektov
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo SURROUND.
Efekty priestorového zvuku sa budú
cyklicky striedať takto:
CLEARAUDIO+  SURROUND zapnuté
 SURROUND vypnuté
CLEARAUDIO+
Pre zdroj zvuku sa automaticky vyberie
vhodné nastavenie zvuku. Rozsvieti sa
indikátor CLEARAUDIO+.
SURROUND zapnuté
Zvuky sa prehrávajú s efektmi priestorového
zvuku. Rozsvieti sa indikátor SURROUND.
SURROUND vypnuté
Vstupný zdroj je zmixovaný do 2 kanálov.
Indikátory CLEARAUDIO+ a SURROUND
zhasnú.
Nastavenie nočného režimu
Zvuky sa prehrávajú obohatené
o zvukové efekty a jasnejšiu
zrozumiteľnosť dialógov.
Hlasový režim pomáha jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov.
Stlačte tlačidlo VOICE.
Indikátor ANALOG dvakrát zabliká.
Ak chcete hlasový režim deaktivovať,
znova stlačte tlačidlo VOICE. Indikátor
OPTICAL dvakrát zabliká.
Výber multiplexného
zvukového vysielania
(Dual Mono)
Multiplexné zvukové vysielanie
možno prehrávať, ak systém prijíma
multiplexný signál vysielania typu
Dolby Digital.
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO.
Kanál sa bude cyklicky striedať takto:
Hlavný  Vedľajší  Hlavný/vedľajší
Hlavný
Vysiela iba hlavný kanál. Indikátor OPTICAL
dvakrát zabliká.
Vedľajší
Vysiela iba vedľajší kanál. Indikátor ANALOG
dvakrát zabliká.
Hlavný/vedľajší
Hlavný zvukový výstup sa vysiela
z ľavého reproduktora a vedľajší z pravého
reproduktora. Indikátory OPTICAL a ANALOG
dvakrát zablikajú.
Stlačte tlačidlo NIGHT.
Indikátor ANALOG dvakrát zabliká.
Ak chcete nočný režim deaktivovať,
znova stlačte tlačidlo NIGHT. Indikátor
OPTICAL dvakrát zabliká.
7SK
Počúvanie/Nastavenie zvuku
Stlačením niektorého z tlačidiel
zvukových efektov na diaľkovom
ovládači nastavte zvukové efekty.
Nastavenie hlasového
režimu
Nastavenie funkcie
Dolby DRC (Ovládanie
dynamického rozsahu)
Vhodné pri sledovaní filmov s nízkou
hlasitosťou. Funkcia DRC sa používa
so zdrojmi typu Dolby Digital.
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH
Stlačením a podržaním tlačidla AUDIO
na 5 sekúnd a potom tlačidla VOICE na
5 sekúnd môžete funkciu Dolby DRC
zapnúť alebo vypnúť.
Zapnutie
Kompresia zvuku podľa informácií v obsahu.
Indikátor ANALOG dvakrát zabliká.
Vypnutie
Zvuk nie je komprimovaný. Indikátor
OPTICAL dvakrát zabliká.
Párovanie systému
so zariadením BLUETOOTH
Párovanie je postup potrebný
na vytvorenie prepojenia medzi
zariadeniami BLUETOOTH s cieľom
nadviazať bezdrôtové pripojenie.
Skôr než začnete systém používať,
musíte s ním zariadenie spárovať.
Po spárovaní zariadení BLUETOOTH už
nie je opätovné párovanie potrebné.
1
2
3
Stlačte tlačidlo PAIRING na
panelovom reproduktore.
Počas párovania BLUETOOTH rýchlo
bliká indikátor BLUETOOTH (modrý).
Zapnite funkciu BLUETOOTH na
zariadení BLUETOOTH, vyhľadajte
požadované zariadenia a vyberte
systém HT-CT180.
Ak sa vyžaduje prístupový kód,
zadajte reťazec 0000.
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti.
Pripojenie sa vytvorilo.
Poznámka
• Spárovať môžete najviac 8 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete deviate
zariadenie BLUETOOTH, zariadenie
pripojené najdlhšie sa nahradí novým
zariadením.
8SK
Poznámky
Počúvanie hudby zo
zaregistrovaného zariadenia
1
2
3
(BLUETOOTH).
Na zariadení BLUETOOTH vyberte
systém HT-CT180.
Zariadením BLUETOOTH sa
dotknite značky N na panelovom
reproduktore.
Spustite prehrávanie na zariadení
BLUETOOTH.
Pripojenie zariadenia
BLUETOOTH pomocou
funkcií jedným dotykom
(NFC)
Podržaním zariadenia BLUETOOTH
kompatibilného s funkciou NFC
v blízkosti značky N na systéme sa
automaticky uskutoční párovanie
systému a zariadenia BLUETOOTH
a vytvorí pripojenie BLUETOOTH.
Kompatibilné zariadenia
Smartfóny, tablety a hudobné
prehrávače so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novšia
verzia okrem systému Android 3.x).
1
2
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti.
Funkcie BLUETOOTH
4
Stlačte tlačidlo
• V niektorých krajinách alebo
regiónoch môže byť aplikácia
nedostupná.
• V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa tento krok nemusí
vyžadovať.
Prevezmite, nainštalujte
a spustite aplikáciu NFC Easy
Connect.
3
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti.
Pripojenie sa vytvorilo.
Poznámky
• Naraz možno pripojiť iba jedno
zariadenie.
• V závislosti od zariadenia možno budete
musieť funkciu NFC zapnúť vopred. Bližšie
informácie nájdete v návode na použitie
zariadenia.
Tip
• Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhajú, postupujte takto.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy
Connect a pomaly presuňte zariadenie
BLUETOOTH nad značku N.
– Ak používate komerčne dostupné
puzdro na zariadenie BLUETOOTH,
vyberte zariadenie z puzdra.
9SK
Zapnutie alebo vypnutie
funkcie BLUETOOTH
Stlačte a 5 sekúnd podržte
tlačidlo SURROUND a potom
stlačte a 5 sekúnd podržte
tlačidlo CLEARAUDIO+.
Zapnuté: Indikátor ANALOG
dvakrát zabliká.
Vypnuté: Indikátor OPTICAL
dvakrát zabliká.
Poznámka
• Ak zmeníte nastavenie na vypnuté,
funkcia BLUETOOTH je vypnutá.
Ďalšie funkcie
Povolenie funkcie
zabezpečeného
prepojenia
Môžete určiť bezdrôtové pripojenie,
vďaka ktorému prepojíte panelový
reproduktor s hlbokotónovým
reproduktorom použitím funkcie
zabezpečeného prepojenia.
Prostredníctvom tejto funkcii môžete
zabrániť rušeniu v prípade, keď
používate viaceré bezdrôtové
zariadenia alebo keď bezdrôtové
zariadenia používajú vaši susedia.
Nastavenie
pohotovostného režimu
funkcie BLUETOOTH
1
Ak sa v systéme nachádzajú
informácie o párovaní, systém ostane
v pohotovostnom režime funkcie
BLUETOOTH, aj keď je vypnutý.
2
Stlačte a 5 sekúnd podržte
tlačidlo STANDBY.
Zapnuté: Indikátor ANALOG
dvakrát zabliká.
Vypnuté: Indikátor OPTICAL
dvakrát zabliká.
Poznámka
• Počas pohotovostného režimu funkcie
BLUETOOTH sa zvýši spotreba energie
v pohotovostnom režime.
10SK
Stlačte tlačidlo LINK na zadnej
strane hlbokotónového
reproduktora.
Z hlbokotónového reproduktora
zaznie pípnutie.
Stlačte a 5 sekúnd podržte
tlačidlo PAIRING na panelovom
reproduktore, potom stlačte
a 5 sekúnd podržte tlačidlo VOL –.
Indikátory OPTICAL a ANALOG
striedavo blikajú.
Po prepojení panelového
reproduktora s hlbokotónovým
reproduktorom prestanú indikátory
blikať.
Ak prepojenie zlyhá, indikátory
sa na 5 sekúnd rozsvietia.
Znova skúste vykonať postup
uvedený vyššie.
Funkcia automatického
pohotovostného režimu
Montáž panelového
reproduktora na stenu
Systém sa automaticky prepne
do pohotovostného režimu, ak sa
nepoužíva približne 20 minút a ak
systém neprijíma žiadny vstupný signál.
Panelový reproduktor možno
namontovať na stenu.
Poznámky
1
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné
pre otvory na zadnej strane
panelového reproduktora.
4 mm
Viac ako 30 mm
4,6 mm
9 mm
Otvor na zadnej strane panelového
reproduktora
11SK
Ďalšie funkcie
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
dodávky), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky pevne do dvoch
úchytiek v nástennom nosníku. Panelový
reproduktor nainštalujte vodorovne,
pričom ho zaveste na skrutky v úchytkách
v súvisle plochej časti steny.
• Inštaláciou poverte predajcov produktov
spoločnosti Sony alebo licencovaných
dodávateľov a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
2
Upevnite skrutky do 2 úchytiek
v stene.
Skrutky by mali vyčnievať 8 mm
až 9 mm.
560 mm
8 mm
až 9 mm
3
Zaveste panelový reproduktor
na skrutky.
Otvory na zadnej strane panelového
reproduktora zarovnajte
so skrutkami a potom panelový
reproduktor zaveste na tieto
dve skrutky.
12SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Nelezte na panelový ani hlbokotónový
reproduktor, pretože môžete spadnúť,
poraniť sa alebo poškodiť systém.
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na spodnej strane panelového
reproduktora.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete)
možno zasunúť len jedným spôsobom.
Ak zástrčku nemožno do zásuvky zasunúť
úplne, obráťte sa na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu.
Ak dlhší čas používate systém pri vysokej
hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu
systému, aby ste sa nepopálili.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
na určitých typoch televízorov.
• Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
• Ak znova pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
13SK
Ďalšie informácie
Zdroje napájania
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na zadnú stranu panelového ani
hlbokotónového reproduktora neklaďte
nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na
rohoch panelového a hlbokotónového
reproduktora.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak niektorý problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Keď budete požadovať opravu,
prineste panelový reproduktor spolu
s hlbokotónovým reproduktorom,
aj keby sa vám zdalo, že problém je
iba v jednom z nich.
Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne
pripojená.
Systém nefunguje normálne.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete) a po
niekoľkých minútach ju znova
zapojte.
14SK
Zvuk
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Stlačte tlačidlo vstupu konektora,
do ktorého ste zapojili televízor
(str. 6).
 Skontrolujte zvukový výstup
televízora. Informácie
o nastaveniach televízora nájdete
v jeho návode na použitie.
 Zvýšte hlasitosť televízora alebo
zrušte stlmenie zvuku.
 Ak sa z optického konektora na
digitálny výstup nereprodukuje
zvuk, prípadne ak televízor nemá
optický konektor na digitálny
výstup, zapojte prijímač káblovej
televízie alebo satelitný prijímač
priamo do konektora OPTICAL
systému.
Zvuk sa reprodukuje zo systému
aj televízora.
 Vypnite zvuk televízora.
Zvuk televízora z tohto systému
zaostáva za obrazom.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Z panelového reproduktora nepočuť
žiadny zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk zariadenia pripojeného
k panelovému reproduktoru.
 Stlačte tlačidlo  (hlasitosť) + na
diaľkovom ovládači a skontrolujte
úroveň hlasitosti (str. 18).
 Stlačením tlačidla  (stlmenie
zvuku) alebo tlačidla  (hlasitosť) +
na diaľkovom ovládači zrušte
funkciu stlmenia zvuku (str. 18).
 Uistite sa, že je správne vybratý
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje stlačením
tlačidla iného vstupu na diaľkovom
ovládači (str. 6).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa
nemusí účinne fungovať
spracovanie priestorového zvuku.
V závislosti od programu alebo
disku môže byť efekt priestorového
zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojeným zariadením.
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti (str. 18).
Stav systému
Indikátor
BLUETOOTH
(modrý)
Počas párovania
BLUETOOTH
Bliká rýchlo
Systém sa pokúša
pripojiť k zariadeniu
BLUETOOTH
Bliká
Systém nadviazal
Svieti
pripojenie so zariadením
BLUETOOTH
Systém je
Nesvieti
v pohotovostnom režime
funkcie BLUETOOTH
(ak je systém vypnutý)
 Skontrolujte, či je zariadenie
BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť,
zapnuté a či má zapnutú aj funkciu
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie tohto
systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
 Ak je funkcia BLUETOOTH vypnutá,
zapnite ju (str. 10).
Párovanie nie je možné.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém nerušia
zariadenia bezdrôtovej siete LAN,
iné bezdrôtové zariadenia
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
15SK
Ďalšie informácie
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora) + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
(str. 18).
 Presvedčte sa, že na
hlbokotónovom reproduktore svieti
na zeleno indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu. Ak
indikátor nesvieti, pozrite si časť
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk. v kapitole
Bezdrôtový zvuk hlbokotónového
reproduktora (str. 16).
 Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového zvuku.
V prípade, keď vstupný zdroj
obsahuje veľmi málo komponentov
basového zvuku (napr. televízne
vysielanie), zvuk hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
 Keď prehrávate obsah kompatibilný
s technológiou ochrany autorských
práv (HDCP), nejde o výstup
z hlbokotónového reproduktora.
Zariadenie BLUETOOTH
Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH
sa nereprodukuje zvuk.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti (str. 18).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad zariadenie bezdrôtovej
siete LAN, iné zariadenie
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Skúste zmeniť frekvenciu
bezdrôtového vysielania na
smerovači Wi-Fi, počítači a pod.
na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.



Zvuk a obraz nie sú
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Bezdrôtový zvuk
hlbokotónového
reproduktora
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) hlbokotónového
reproduktora riadne pripojená.
(Pozrite si dodanú príručku pri
spustení.)
 Indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu nesvieti.
– Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) hlbokotónového reproduktora
riadne pripojená.
16SK


– Napájanie zapnite stlačením
tlačidla / (zapnúť/
pohotovostný režim) na
hlbokotónovom reproduktore.
Indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu pomaly
bliká na zeleno alebo svieti na
červeno.
– Hlbokotónový reproduktor
presuňte do blízkosti
panelového reproduktora,
aby indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu svietil
na zeleno.
– Postupujte podľa krokov
uvedených v časti Povolenie
funkcie zabezpečeného
prepojenia (str. 10).
Indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu rýchlo bliká
na zeleno.
– Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti
Sony.
Indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu bliká
na červeno.
– Stlačením tlačidla / (zapnúť/
pohotovostný režim) na
hlbokotónovom reproduktore
vypnite napájanie a skontrolujte,
či nie je zakrytý vetrací otvor.
Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku. Keď
vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to v prípade
väčšiny televíznych programov,
basový zvuk sa nemusí
reprodukovať.
Stlačením tlačidla SW (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora) + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
(str. 20).
Iné
Snímače televízora nefungujú správne.
 Panelový reproduktor môže
zakrývať niektoré snímače
(napríklad snímač jasu), prijímač
diaľkového ovládania televízora
alebo „vysielač pre 3D okuliare
(infračervený prenos)“
3D televízora, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov
alebo bezdrôtovú komunikáciu.
Panelový reproduktor premiestnite
ďalej od televízora v rozsahu, ktorý
umožňuje správne fungovanie
týchto častí. Informácie
o umiestnení snímačov a prijímača
diaľkového ovládania nájdete
v návode na použitie dodanom
s televízorom.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
 Nasmerujte diaľkový ovládač na
stred predného panela (snímač
diaľkového ovládania) systému
(str. 18).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo (str. 20).
Obnovenie
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho nastavenia podľa tohto
postupu:
1
2
Stlačte a podržte tlačidlo /
(zapnúť/pohotovostný režim)
na systéme a zároveň stlačte
a 5 sekúnd podržte obe tlačidlá
INPUT a VOL –.
Všetkých 5 indikátorov na
panelovom reproduktore 3-krát
zabliká a nastavenia sa obnovia
na pôvodné hodnoty.
Odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
17SK
Ďalšie informácie
Zvuk je trhaný alebo obsahuje šum.
 Ak sa v blízkosti používa zariadenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
vlny, ako napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN alebo
mikrovlnná rúra, systém od neho
premiestnite ďalej.
 Ak sa medzi panelovým
a hlbokotónovým reproduktorom
nachádza prekážka, presuňte ju
alebo odstráňte.
 Panelový a hlbokotónový
reproduktor umiestnite čo
najbližšie k sebe.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi
alebo osobného počítača
nachádzajúceho sa v blízkosti
prepnite na pásmo 5 GHz.
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Panelový reproduktor
Vrchný, predný a bočný panel
 Indikátor OPTICAL (str. 6)
 Indikátor ANALOG (str. 6)
 Indikátor BLUETOOTH (modrý)
Stav funkcie BLUETOOTH
– Počas párovania BLUETOOTH:
bliká rýchlo
– Prebieha pokus o pripojenie
BLUETOOTH: bliká
– Pripojenie BLUETOOTH sa
vytvorilo: svieti
– Pohotovostný režim funkcie
BLUETOOTH (keď je systém
vypnutý): nesvieti
Tip
• Keď je funkcia BLUETOOTH vypnutá
(str. 10), indikátor BLUETOOTH svieti
na jantárovo.
18SK
 Indikátor SURROUND (str. 7)
 Indikátor CLEARAUDIO+ (str. 7)
 Značka N (str. 9)
Pri používaní funkcie NFC sa
zariadením kompatibilným
s funkciou NFC dotknite tejto
značky.
 Snímač diaľkového ovládania
 Tlačidlo / (zapnúť/
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie systému alebo
nastavenie pohotovostného
režimu.
 Tlačidlo INPUT (str. 6)
 Tlačidlo PAIRING (str. 8, 10)
 Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/–
Zadný panel
 Konektor ANALOG
 Konektor OPTICAL
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
Ďalšie informácie
Hlbokotónový reproduktor
 Indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu
 Tlačidlo / (zapnúť/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo LINK (str. 10)
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
19SK
Diaľkový ovládač
 Tlačidlo OPTICAL (str. 6)
 Tlačidlo  (hlasitosť) +*/–
Slúži na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlá SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
+/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti
basového zvuku.
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
 Tlačidlo CLEARAUDIO+
Slúži na automatický výber
vhodného nastavenia zvuku
pre daný zdroj zvuku.
 Tlačidlo SURROUND (str. 7)
 Tlačidlo VOICE (str. 7)
 Tlačidlo AUDIO* (str. 7)
 Tlačidlo NIGHT (str. 7)
* Na tlačidlách AUDIO a  + sa nachádzajú
hmatové body. Používajte ich ako
pomôcku pri ovládaní.
Ovládanie pripojeného televízora
Pomocou nasledujúcich tlačidiel
môžete ovládať televízor Sony pripojený
k systému.
 Tlačidlo TV / (zapnúť/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo / (zapnúť/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo TV INPUT
 Tlačidlo TV  (stlmenie zvuku)
 Tlačidlo
(BLUETOOTH) (str. 6)
 Tlačidlo STANDBY (str. 10)
 Tlačidlo ANALOG (str. 6)
20SK
 Tlačidlo TV / (zapnúť/
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
televízora.
 Tlačidlo TV INPUT
Slúži na výber vstupného signálu.
 Tlačidlo TV  (stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Podporované formáty
zvuku
Systém podporuje nasledujúce formáty
zvuku.
• Dolby Digital
• Linear PCM 2 k., 48 kHz alebo menej
Špecifikácie
Panelový reproduktor
(SA-CT180)
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný Ľ + predný P reproduktor:
13 W + 13 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P reproduktor:
25 W (na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 4.0
Výstup
Špecifikácie BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 10 m1)
Maximálny počet registrovateľných
zariadení
8 zariadení
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)
1)
Skutočný rozsah sa môže líšiť v závislosti
od rôznych faktorov, napríklad prekážok
medzi zariadeniami, magnetických polí
okolo mikrovlnnej rúry, statickej
elektriny, bezdrôtového telefónu,
citlivosti príjmu, operačného systému,
softvérových aplikácií a pod.
21SK
Ďalšie informácie
Vstupy
OPTICAL
ANALOG
2)
Štandardné profily BLUETOOTH označujú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4)
Kodek podpásma
Reproduktory
Predný Ľ/predný P reproduktor
Systém reproduktorov
2-smerný systém reproduktorov,
akustický záves
Reproduktor
Vysokotónový reproduktor:
14 mm – 25 mm, kalotový typ
Nízkotónový reproduktor:
40 mm × 120 mm, kónusový typ
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 17 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo
menej
Pohotovostný režim funkcie
BLUETOOTH: 3 W alebo menej
Približné rozmery (š/v/h)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Hmotnosť (približne)
2 kg
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT180)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
50 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
130 mm, kónusový typ
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 13 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo
menej
Približné rozmery (š/v/h)
170 mm × 342 mm × 325 mm
Hmotnosť (približne)
5,5 kg
22SK
Bezdrôtový vysielač/
prijímač
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz
(2,404 GHz – 2,476 GHz)
Modulačná metóda
GFSK
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikácia BLUETOOTH
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
23SK
Ďalšie informácie
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť za týchto podmienkach:
– ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
– v miestach, v ktorých sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– v miestach, v ktorých sa nachádzajú
iné elektromagnetické vlny.
• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia
bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g)
používajú rovnaké frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia
s podporou bezdrôtovej siete LAN sa
môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie. Výsledkom toho môže byť
nižšia rýchlosť prenosu údajov, šum
alebo neschopnosť sa pripojiť.
V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
– Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
– Vypnite napájanie zariadenia
bezdrôtovej siete LAN, ak vo
vzdialenosti menšej ako 10 metrov
používate zariadenie BLUETOOTH.
– Nainštalujte tento systém
a zariadenie BLUETOOTH čo
najbližšie k sebe.
• Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH na
nasledujúcich miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na
všetkých miestach, v ktorých sa
môžu vyskytovať horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám BLUETOOTH, na
zaistenie bezpečného pripojenia
počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. V závislosti
od obsahu nastavení a iných faktorov
však toto zabezpečenie nemusí byť
dostatočné, preto buďte pri
komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH, ktoré majú
rovnaký profil ako tento systém.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu
nastať prípady, keď vlastnosti či
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
neumožnia pripojenie alebo môžu
mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo
prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tomuto systému,
prostredia komunikácie alebo
okolitých podmienok sa môže
vyskytnúť šum alebo sa zvuk môže
prerušiť.
©2015 Sony Corporation
4-559-026-21(2) (SK)
Download PDF

advertising