Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Dodané príslušenstvo
Zvukový panel
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosť AAA) (2)
2
Nastavenie diaľkového ovládača
3
Zapnutie systému
Optický digitálny kábel (1)
Príručka pri spustení
Podložky pod hlbokotónový reproduktor (4)
HT-CT180
Panelový
reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
Podložky pod
reproduktor
Montáž panelového reproduktora na stenu
Bližšie informácie nájdete v dodanom
návode na použitie.
1
Inštalácia hlbokotónového reproduktora
vodorovne
Hlbokotónový reproduktor umiestnite
na ľavú stranu tak, aby logo SONY
smerovalo dopredu.
Pripojenie televízora

Nachádza sa na televízore optický digitálny konektor?
ÁNO
NIE
 Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble).
 Stlačte tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim).
Rozsvieti sa indikátor vstupu.
Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia/pohotovostného režimu. Tento indikátor sa rozsvieti
po vytvorení bezdrôtového pripojenia panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je
aktivovaný. Pozrite si časť Bezdrôtový zvuk hlbokotónového reproduktora v kapitole Riešenie problémov v dodanom návode na použitie.
Televízor, prijímač káblovej
televízie alebo satelitný prijímač
Televízor, prijímač káblovej
televízie alebo satelitný prijímač
Optický digitálny kábel
(je súčasťou dodávky)
Analógový zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
4
Počúvanie zvukového signálu
OPTICAL

Poznámka
Ak konektor pre slúchadlá na televízore slúži tiež ako konektor zvukového výstupu, skontrolujte
nastavenia zvukového výstupu televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.
Stlačením tlačidla OPTICAL sa rozsvieti indikátor OPTICAL. Stláčaním tlačidla  (hlasitosť) potom upravte hlasitosť.
Ak ste v kroku č. 1 zapojili svoj televízor do konektora ANALOG, stlačte tlačidlo ANALOG.
Nastavenie je dokončené.
Prajeme príjemný zážitok.
Informácie o pripojení BLUETOOTH a o ďalších funkciách
nájdete v dodanom návode na použitie.
Návod na použitie
© 2015 Sony Corporation
4-559-024-21(1) (SK)
Download PDF

advertising