Sony | HT-CT60BT | Sony HT-CT60BT 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

4-475-782-21(2) (SK)
Systém domáceho
kina
Začíname
Funkcia BLUETOOTH
Možnosti prehrávania
Ďalšie informácie
HT-CT60BT
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
Keďže sa zariadenie odpája
od elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
alebo ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
2SK
Spoločnosť Sony Corp. týmto
vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade
so základnými požiadavkami a ďalšími
dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia
starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Likvidácia
nepotrebných
batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií
sa môže tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu
by mal vymieňať len kvalifikovaný
servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
3SK
Umiestnenie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V
prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Nelezte na zvukový panel ani basový
reproduktor, pretože môžete spadnúť,
poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
 Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti. Prevádzkové napätie
je vyznačené na štítku na zadnej strane
zvukového panela.
 Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
 Z bezpečnostných dôvodov je
jeden kolík zástrčky širší, a preto
ho do nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete) možno zasunúť
len jedným spôsobom. Ak zástrčku
nemožno do zásuvky zasunúť úplne,
obráťte sa na predajcu.
 Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky
zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší
čas používate systém pri zvýšenej
hlasitosti, jeho zadná a spodná stena
sa značne zahrejú. Nedotýkajte sa
povrchu systému, aby ste sa nepopálili.
 Systém
položte na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu,
aby sa predišlo jeho zahrievaniu,
čím sa predĺži jeho životnosť.
 Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernej prašnosti alebo
mechanickým otrasom.
 Na zadnú stranu zvukového panela
neklaďte nič, čo by mohlo zakryť
ventilačné otvory a spôsobiť poruchu.
 Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom
alebo kazetovým prehrávačom, môže
vznikať šum a zhoršiť sa kvalita obrazu.
V takom prípade premiestnite systém
ďalej od televízora, videorekordéra
alebo kazetového prehrávača.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (voskované,
olejované, leštené atď.) buďte opatrní,
pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn
alebo odfarbeniu týchto povrchov.
 Dávajte pozor, aby ste sa neporanili
na rohoch zvukového panela alebo
basového reproduktora.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno
pozorovať na určitých typoch televízorov.
Ak pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
Ak znova pozorujete
nerovnomernosť farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
4SK
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou
handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Autorské práva
Tento model je vybavený technológiou
Dolby* Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie
od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
Slovné označenie a logo BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok spoločnosťou Sony Corporation
je licencované.
Známka N Mark je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum, Inc.
v USA a iných krajinách.
Android je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
PlayStation® je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Slovné označenie WALKMAN
a logo WALKMAN sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH
Podporované verzie a profily
BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardnú
skupinu možností pre rôzne možnosti
produktu BLUETOOTH. Informácie
o verzii a profiloch BLUETOOTH, ktoré
tento systém podporuje, nájdete
v časti Technické údaje (str. 25).
Poznámky
 Ak
chcete používať funkciu
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH,
ktoré chcete pripojiť, musí podporovať
rovnaký profil ako systém. Aj v prípade,
že zariadenie podporuje rovnaký profil,
sa funkcie môžu líšiť na základe
špecifikácií zariadenia BLUETOOTH.
 V závislosti od vlastností
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
sa prehrávanie zvuku v systéme môže
v porovnaní so zariadením BLUETOOTH
oneskoriť.
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť v nasledujúcich
podmienkach:
 ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena
alebo iná prekážka,
 v miestach, kde sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
 v miestach, kde sa používajú
mikrovlnné rúry,
 v miestach, kde sa nachádzajú
iné elektromagnetické vlny.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
pokračovanie
5SK
Účinok iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH
a zariadenia s bezdrôtovou sieťou
LAN (IEEE 802.11b/g) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
Výsledkom toho môže byť nižšia
rýchlosť prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť sa pripojiť. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce
opatrenia:
 Skúste systém, mobilný telefón
BLUETOOTH alebo zariadenie
BLUETOOTH pripojiť vo vzdialenosti
najmenej 10 metrov od zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN.
 Vypnite zariadenie s bezdrôtovou
sieťou LAN, ak vo vzdialenosti
menšej ako 10 metrov používate
zariadenie BLUETOOTH.
Účinok na iné zariadenia
Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže
rušenie môže spôsobiť poruchu,
systém, mobilný telefón BLUETOOTH
a zariadenie BLUETOOTH vždy
vypínajte na nasledujúcich miestach:
 v nemocniciach, vo vlakoch,
lietadlách, na čerpacích staniciach
a na miestach, kde sa môžu
vyskytnúť horľavé plyny,
 v blízkosti automatických dvier
alebo požiarnych hlásičov.
6SK
Poznámky
 Systém
podporuje bezpečnostné
funkcie, ktoré sú v súlade so
špecifikáciami funkcie BLUETOOTH,
ako prostriedky na zaručenie
bezpečnosti komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. V závislosti
od nastavení obsahu a iných faktorov
však toto zabezpečenie nemusí
byť postačujúce, preto buďte
pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
 Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH s rovnakým
profilom ako systém.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k systému musia byť v súlade
so špecifikáciami BLUETOOTH
stanovenými spoločnosťou
Bluetooth SIG, Inc. a splnenie týchto
špecifikácií musí byť certifikované.
Aj keď je zariadenie kompatibilné
so špecifikáciou BLUETOOTH, môžu
nastať prípady, kedy vlastnosti či
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
neumožnia pripojenie alebo sú
ich výsledkom rozdielne spôsoby
ovládania, zobrazenia či fungovania.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, prostredia
komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť
šum alebo sa zvuk môže prerušiť.
Obsah
Preventívne opatrenia .............4
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH .......................5
Začíname
Odbalenie ................................8
Prehľad častí a ovládacích
prvkov ................................9
Pripojenie televízora,
prehrávača a pod. .............11
Umiestnenie systému ........... 13
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ......... 15
Nastavenie zvukového
výstupu pripojeného
zariadenia ........................ 15
Funkcia automatického
pohotovostného
režimu .............................. 15
Funkcia BLUETOOTH
Používanie funkcie
BLUETOOTH ..................... 16
Možnosti prehrávania
Ovládanie systému pomocou
dodaného diaľkového
ovládača ...........................20
Ovládanie pripojeného
televízora ......................... 21
Výmena batérie .....................22
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ..............23
Technické údaje ....................25
Register ................................. 27
7SK
Začíname
Odbalenie

Hlbokotónový reproduktor (1)

Zvukový panel (1)

Digitálny optický kábel
pre televízor (1)

Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Diaľkový ovládač (RM-ANU191) (1)



Návod na použitie (1)
Záručný list (1)
8SK
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Zvukový panel
Začíname
 Indikátor SURROUND (str. 20)
 Indikátory vstupu (str. 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
 Indikátor BLUETOOTH (str. 16)
pokračovanie
9SK
Diaľkový ovládač
V tejto časti sa opisuje ovládanie
basového reproduktora a zvukového
panela. Podrobné informácie
o tlačidlách na ovládanie pripojeného
zariadenia nájdete v časti str. 20.
 TREBLE +/–
 BASS +/–
  +*/
 
 SURROUND
 TV  (iba televízor Sony)
Poznámka
Poznámka
 Diaľkový
 Pred
ovládač nasmerujte na stred
prednej strany zvukového panela.
prvým použitím diaľkového
ovládača odstráňte izolačnú fóliu
prilepenú k držiaku batérie.
 Batéria
sa do diaľkového ovládača
vkladá pri výrobe.
 Tlačidlá na ovládanie televízora
fungujú iba s televízormi Sony.
* Na tlačidle  + sa nachádza
hmatový bod. Používajte ich
ako pomôcku pri ovládaní.
  (zapnúť/pohotovostný
režim)
 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
 PAIRING
 TV (iba televízor Sony)


PROG +/–
 +/
10SK
Pripojenie televízora, prehrávača a pod.
Zástrčku sieťovej šnúry (napájacieho kábla) zasuňte až na doraz.
Pripojenie televízora, prehrávača a iných zariadení
TV1)
Výstup HDMI
PlayStation®3, prehrávač
diskov Blu-ray Disc™, DVD
prehrávač, satelitný tuner,
tuner káblovej televízie
a pod.
Digitálny
optický zvukový
výstup
Vstup HDMI
Výstup
analógového
signálu
Analógový zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Smartfón,
WALKMAN alebo
ďalšie zvukové
zariadenia
Digitálny
koaxiálny
Prehrávač diskov
DVD a pod.
Digitálny koaxiálny kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Digitálny optický kábel
(je súčasťou
dodávky)2)
Zvukový panel (zadný)
Hlbokotónový
reproduktor
Do nástennej
elektrickej
zásuvky
pokračovanie
11SK
Začíname
Kábel HDMI
(nie je súčasťou
dodávky)
1)
Ak televízor nie je vybavený optickým konektorom na digitálny zvukový výstup, pozrite si
časť „Pripojenie televízora, ktorý nie je vybavený optickým konektorom na digitálny
zvukový výstup“.
2)
Pri pripájaní optického digitálneho kábla (je súčasťou dodávky) ku konektoru OPTICAL na
zvukovom paneli odstráňte z konektora OPTICAL ochranný kryt.
Pripojenie televízora, ktorý nie je vybavený optickým
konektorom na digitálny zvukový výstup
Ak je televízor vybavený konektorom slúchadiel, ktorý je kompatibilný
s výstupným zvukovým konektorom, skontrolujte nastavenia výstupu zvuku.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom s televízorom.
TV
Slúchadlá
Analógový zvukový
kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Zvukový panel (zadný)
12SK
Umiestnenie systému
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené príklady inštalácie zvukového
panela.
Poznámka
• Po výbere miesta na zvukový panel nezakryte ventilačné otvory na zadnej strane
zvukového panela.
Začíname
Inštalácia zvukového panela

Inštalácia zvukového panela
na skrinku

Inštalácia zvukového panela
na stenu (str. 14)
Poznámka k inštalácii hlbokotónového reproduktora
Hlbokotónový reproduktor umiestnite tak, aby bol zadný panel vzdialený
od steny aspoň desať centimetrov.
10 cm
pokračovanie
13SK
Odpojenie stojanov
Keď chcete zvukový panel umiestniť
tak, aby smeroval mierne nahor,
alebo ho chcete pripevniť na stenu,
podľa obrázka nižšie odpojte dva
stojany na spodnej strane zvukového
panela.
Stojan
 Inštaláciou
poverte predajcov
produktov spoločnosti Sony alebo
licencovaných dodávateľov a počas
inštalácie venujte zvýšenú pozornosť
bezpečnosti.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou,
nedostatočnou pevnosťou steny,
nesprávnou inštaláciou skrutiek,
prírodnými katastrofami atď.
1
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné
pre otvory na zadnej strane
zvukového panela.
4 mm
viac ako 25 mm
5 mm
Poznámka
 Po
odpojení stojanov zvukového
panela smerujúceho mierne nahor
dávajte pozor, aby ventilačné otvory
neboli ničím zakryté, napríklad
kobercom.
Inštalácia zvukového
panela na stenu
Zvukový panel môžete nainštalovať
na stenu.
10 mm
Otvor na zadnej strane
zvukového panela
2
Pripevnite skrutky do steny.
Skrutky by mali vyčnievať
7 až 8 mm.
380 mm
Poznámky
 Použite
skrutky, ktoré sú vhodné
pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže
stena zo sadrokartónu je mimoriadne
krehká, pripevnite skrutky bezpečne
do nástenného nosníka. Zvukový panel
nainštalujte na zvislú a rovnú
spevnenú časť steny.
14SK
7 až 8 mm
3
Zaveste zvukový panel
na skrutky.
Otvory na zadnej strane
zvukového panela zarovnajte
so skrutkami a potom zvukový
panel zaveste na skrutky.
Pripojenie sieťovej
šnúry (napájacieho
kábla)
Nastavenie zvukového
výstupu pripojeného
zariadenia
Ak chcete reprodukovať
viackanálový digitálny zvuk,
skontrolujte nastavenie digitálneho
zvukového výstupu v pripojenom
zariadení.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojenými zariadeniami.
Funkcia automatického
pohotovostného režimu
Zvukový panel sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu,
ak sa nepoužíva približne 15 minút
a ak zvukový panel neprijíma žiadny
vstupný signál.
15SK
Začíname
Skôr než zapojíte sieťovú šnúru
(napájací kábel) zvukového panela
do sieťovej zásuvky (elektrickej siete),
pripojte k systému všetky ostatné
zariadenia a televízor.
6
Funkcia BLUETOOTH
Používanie funkcie
BLUETOOTH
Automatické párovanie
Ak systém nie je spárovaný
so žiadnym zariadením,
je potrebné ho s príslušným
pripojeným zariadením spárovať.
Výberom položky BLUETOOTH spolu
so stlačením tlačidla BLUETOOTH
na diaľkovom ovládači spustíte
režim párovania.
1
2
3
4
5
Vzájomná vzdialenosť systému
a zariadenia BLUETOOTH musí
byť najviac 1 meter.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
na diaľkovom ovládači.
V režime párovania nastavte
zariadenie BLUETOOTH.
Podrobné informácie o nastavení
zariadenia BLUETOOTH v režime
párovania nájdete v návode
na použitie dodanom
so zariadením.
Keď sa na zariadení BLUETOOTH
zobrazí zoznam nájdených
zariadení, skontrolujte,
či sa v ňom nachádza položka
SONY:HT-CT60BT.
V niektorých zariadeniach
BLUETOOTH sa zoznam nemusí
zobraziť.
V zozname vyberte položku
SONY:HT-CT60BT.
Ak sa vyžaduje heslo, zadajte
výraz „0000“.
16SK
Vykonajte pripojenie
BLUETOOTH na zariadení
BLUETOOTH.
Ak sa pripojenie BLUETOOTH
vykoná správne, indikátor
BLUETOOTH sa rozsvieti
na modro a informácia
o párovaní sa uloží v systéme.
Informácie o osvetlení LED
pre pripojenie BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH sa rozsvieti
alebo bliká na modro a označuje stav
pripojenia BLUETOOTH.
Stav systému
Stav osvetlenia LED
Počas párovania
BLUETOOTH
Intenzívne bliká
na modro.
Systém sa pokúša Pomaly bliká
pripojiť k zariadeniu na modro.
BLUETOOTH
Systém nadviazal
pripojenie
so zariadením
BLUETOOTH
Svieti na modro.
Poznámky
 Podrobné
informácie o fungovaní
pripojených zariadení nájdete
v návode na použitie dodanom
so zariadeniami.
 Pripojené zariadenia BLUETOOTH
musia podporovať funkciu A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Umiestnite zariadenie BLUETOOTH,
napríklad mobilný telefón BLUETOOTH,
na ľahko viditeľnom mieste v rovnakej
miestnosti ako zvukový panel.
 Pri použití zariadenia Wi-Fi môže byť
komunikácia v pripojení BLUETOOTH
nestála. V takom prípade priložte
zariadenie BLUETOOTH k zvukovému
panelu čo najbližšie.
 Reprodukcia zvuku sa môže kvôli
problému v zariadení BLUETOOTH
prerušiť.
 Po spárovaní zariadení sa táto operácia
Manuálne párovanie
Pri pokuse o párovanie systému
s 2 alebo viacerými zariadeniami
BLUETOOTH je potrebné manuálne
párovanie.
1
2
3
Umiestnite zariadenie
BLUETOOTH, ktoré chcete
pripojiť k systému,
do vzdialenosti 1 metra
od systému.
 Ak
chcete spárovať niekoľko zariadení
BLUETOOTH, vykonajte kroky č. 1 až 3
samostatne pre každé zariadenie
BLUETOOTH.
 Ak sa v systéme neuložila žiadna
informácia o párovaní, systém sa
po výbere položky BLUETOOTH ako
vstupu automaticky prepne do režimu
párovania. V takom prípade sa režim
párovania nespustí automaticky.
Pripojenie jediným
dotykom v smartfóne (NFC)
Dotykom systému so smartfónom sa
systém spáruje a pripojí k smartfónu
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH, a automaticky sa zapne.
NFC
NFC (Near Field Communication) je
technológia, ktorá umožňuje krátku
bezdrôtovú komunikáciu medzi
rôznymi zariadeniami, napríklad
mobilnými telefónmi a značkami IC.
Vďaka funkcii NFC možno veľmi
ľahko dosiahnuť dátovú komunikáciu
dotykom príslušného symbolu alebo
označeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
Stlačte tlačidlo PAIRING
na diaľkovom ovládači.
Vykonajte kroky č. 3 až 6 v časti
Automatické párovanie (str. 16).
Poznámky
V
závislosti od zariadenia môžu
byť alternatívou názvu hesla
výrazy „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“, „Password“ atď.
 Stav párovania v pohotovostnom
režime sa po piatich minútach zrušil.
Ak párovanie neprebehlo úspešne,
zopakujte proces od kroku č. 1.
pokračovanie
17SK
Funkcia BLUETOOTH
nemusí znova vykonávať.
Spárovanie je však nutné zopakovať
v nasledujúcich prípadoch.
– Informácia o párovaní sa počas
opravy systému vymaže.
– Nastavuje sa párovanie 9 alebo
viacerých zariadení.
Systém možno spárovať s najviac
8 zariadeniami. Ak sa po nastavení
párovania 8 zariadení nastavuje
párovanie ďalšieho zariadenia,
informácia o párovaní zariadenia
s najstarším dátumom sa prepíše
novou.
– História pripojenia k systému sa
na pripojenom zariadení vymaže.
Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so vstavanou funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 alebo novší, okrem
systému Android 3.x a 4.x)
1
Prevezmite a nainštalujte
aplikáciu NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je bezplatnou
aplikáciou spoločnosti Android,
ktorú možno prevziať zo služby
Google Play. Prevezmite
aplikáciu pomocou vyhľadania
výrazu NFC Easy Connect alebo ju
získajte zadaním nasledujúceho
dvojmiestneho kódu. Môžu sa
vzťahovať poplatky za prevzatie
aplikácie.
Použite aplikáciu čítačky
dvojmiestneho kódu.
Dokončite proces pripojenia
podľa pokynov na obrazovke.
Keď indikátor BLUETOOTH
(modrý) prestane blikať a zostane
svietiť, systém sa pripojil
k zariadeniu.
Ak chcete systém odpojiť, znova
sa ho dotknite smartfónom.
Tipy
 Ak
2
3
4
Zapnite systém.
Spustite aplikáciu NFC Easy
Connect na smartfóne.
Skontrolujte, či sa objavila
obrazovka aplikácie.
Pomocou smartfónu sa dotknite
známky N Mark na zvukovom
paneli.
Pomocou smartfónu sa dotýkajte
značky N na zvukovom paneli,
kým telefón nezačne vibrovať.
18SK
sa systém nedokáže pripojiť,
vyskúšajte nasledujúce možnosti.
– Spustite aplikáciu na smartfóne
a pomaly ho presuňte na známku
N Mark na zvukovom paneli.
– Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
 V závislosti od smartfónu možno
nebudete musieť prevziať aplikáciu
NFC Easy Connect, aby ste systém
pripojili pomocou dotyku. V takom
prípade sa prevádzka a špecifikácie
musia od uvedeného popisu líšiť.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom so smartfónom.
Poznámka
V niektorých krajinách alebo regiónoch
nemusí byť aplikácia dostupná.
Počúvanie hudby
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH
Predtým než začnete hudbu
prehrávať, skontrolujte
nasledujúce položky:
 Funkcia BLUETOOTH je na zariadení
BLUETOOTH zapnutá.
 Dokončil sa proces párovania
v systéme aj v zariadení BLUETOOTH.
2
3
4
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH
na diaľkovom ovládači.
Pripojenie BLUETOOTH dokončite
podľa jednej z nasledujúcich
možností.
 Pripojenie ukončite pomocou
operácií na zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie dodanom
so zariadením.
 Vypnite zariadenie BLUETOOTH.
 Vypnite systém.
Spustite pripojenie BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
Indikátor BLUETOOTH sa
po vytvorení pripojenia
BLUETOOTH rozsvieti na modro.
Spustite prehrávanie
na zariadení BLUETOOTH.
Nastavte hlasitosť.
Nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH na strednú úroveň
a stlačte tlačidlo  +/.
Poznámky
 Ak
má zdrojové zariadenie funkciu
zvýraznenia basov alebo funkciu
ekvalizéra, vypnite ich. Ak sú tieto
funkcie zapnuté, zvuk môže byť
skreslený.
 V nasledujúcich prípadoch je nutné
opätovne vykonať pripojenie
BLUETOOTH.
– Systém nie je zapojený.
– Zariadenie BLUETOOTH nie je
zapojené alebo je vypnutá funkcia
BLUETOOTH.
– Nenadviazalo sa pripojenie
BLUETOOTH.
 Ak sa v systéme prehráva viac
spárovaných zariadení, zvuk sa bude
reprodukovať iba z jedného z nich.
19SK
Funkcia BLUETOOTH
1
Ukončenie pripojenia
BLUETOOTH
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Možnosti prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Ovládanie systému
pomocou dodaného
diaľkového ovládača

INPUT
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SURROUND

Tip
 Zvuk sa môže prenášať z
reproduktora
televízora. V takom prípade znížte
hlasitosť reproduktora televízora
na minimum.
Reprodukovanie
priestorového zvuku
Systém dokáže vytvárať
multikanálový priestorový zvuk.
Stlačte tlačidlo SURROUND.
Každým stlačením tlačidla sa
režim priestorového zvuku prepne
na hodnotu ON alebo OFF. Keď je
režim priestorového zvuku aktívny,
na zvukovom paneli svieti indikátor
SURROUND.
 +/
Nastavenie úrovne basov
a výšok
1
2
3
Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
Opakovaným stláčaním
tlačidla FUNCTION vyberte
vstupný zdroj.
Vstupný
zdroj
Vybavenie
na prehrávanie
OPTICAL
Zariadenie pripojené
ku konektoru OPTICAL.
COAXIAL
Zariadenie pripojené
ku konektoru COAXIAL.
ANALOG
Zariadenie pripojené
ku konektorom ANALOG.
Stláčaním tlačidla  +/
nastavte hlasitosť.
20SK
Môžete nastaviť úroveň basov
a výšok.
Ak chcete nastaviť úroveň výšok,
stlačte tlačidlo TREBLE +/–.
Ak chcete nastaviť úroveň basov,
stlačte tlačidlo BASS +/–.
Keď nastavíte minimálnu
alebo maximálnu úroveň basov
alebo výšok, indikátory vstupu
na zvukovom paneli blikajú.
Reprodukovanie zvuku
s nízkou hlasitosťou
(nočný režim)
Dokonca aj pri nízkej hlasitosti si
môžete vychutnať zvukové efekty
a jasne počuť dialógy (v nočnom
režime). Nočný režim je k dispozícii
iba pre televízne programy kódované
vo formáte Dolby, disky DVD a disky
Blu-rayTM.
Nastavenie nočného režimu
na hodnotu ON
Ovládanie pripojeného
televízora
Ak používate televízor Sony bez
používania tohto systému, môžete
televízor Sony pripojený k systému
ovládať pomocou tlačidiel, ktoré sú
na diaľkovom ovládači označené
žltou potlačou.
TV 
TV 
+/
TV
PROG
+/
Nastavenie nočného režimu
na hodnotu OFF

Stlačte a podržte tlačidlo SURROUND,
kým indikátor OPTICAL na zvukovom
paneli dvakrát nezabliká.

1
Stlačením tlačidla TV 
zapnite televízor.
2
Stlačením tlačidla  vyberte
požadovaný vstup.
3
4
Stlačením tlačidla TV PROG +/
vyberte požadovaný kanál.
Stláčaním tlačidla TV  +/
nastavte hlasitosť.
Stlačením tlačidla  vypnite zvuk
televízora.
21SK
Možnosti prehrávania
Stlačte a podržte tlačidlo SURROUND,
kým indikátor COAXIAL na zvukovom
paneli dvakrát nezabliká.
2 Vymeňte batériu tak, aby pól +
Výmena batérie
smeroval nahor, a zasuňte držiak
batérie do otvoru.
V súvislosti s vybíjaním batérie sa
skracuje prevádzková vzdialenosť
diaľkového ovládača. Keď už
pomocou diaľkového ovládača
nemožno ovládať jednotku,
vymeňte batériu za novú lítiovú
batériu CR2025.
1
Pól + smerujúci nahor
Stlačte a podržte zarážku držiaka
batérie a potom držiak batérie
vytiahnite.
Držiak batérie
Zarážka
Poznámky
 Ak diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate,
vyberte z neho batériu, aby sa v dôsledku
jej vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
 Použitú batériu bezodkladne zlikvidujte.
Lítiovú batériu uchovávajte mimo dosahu
detí. Po prehltnutí batérie ihneď
vyhľadajte lekársku pomoc.
 Batériu utrite suchou handričkou,
aby sa zaručil dobrý kontakt.
 Pri vkladaní batérie dodržte správnu
polaritu.
 Batériu neuchopujte kovovou pinzetou,
inak môže nastať skrat.
 Používanie iných batérií než typu CR2025
môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
UPOZORNENIE
Po nesprávnej výmene batérie
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký
alebo zodpovedajúci typ.
22SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak
niektorý problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
NAPÁJANIE
ZVUK
Nereprodukuje sa zvuk vo formáte
Dolby Digital.
 Skontrolujte, či je disk Blu-ray
Disc, DVD a pod. nahratý
vo formáte Dolby Digital.
 Pri pripájaní prehrávača diskov
Blu-ray Disc, DVD a pod.
k vstupným digitálnym
konektorom tohto systému
skontrolujte nastavenie zvuku
(nastavenia zvukového výstupu)
pripojeného zariadenia.
Nemožno vytvoriť efekt
priestorového zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa
nemusí účinne fungovať
spracovanie priestorového
zvuku. V závislosti od programu
alebo disku môže byť efekt
priestorového zvuku nepatrný.
Zo systému sa neprenáša zvuk
televízora.
 Skontrolujte pripojenie
digitálneho optického kábla
alebo zvukového kábla, ktorý je
pripojený k systému a televízoru
(str. 11, 12).
 Skontrolujte zvukový výstup
televízora (str. 15).
 Skontrolujte, či hlasitosť zvuku
televízora nie je príliš nízka alebo
stlmená (str. 21).
 Skontrolujte, či je správne vybratý
konektor vstupu pripojený
k televízoru (str. 20).
Zvuk sa prenáša zo systému
aj televízora.
 Vypnite zvuk systému alebo
televízora.
Zo systému nepočuť žiaden zvuk
alebo počuť len veľmi slabý zvuk
pripojeného zariadenia.
 Stlačte tlačidlo  + a skontrolujte
hlasitosť (str. 20).
 Stlačením tlačidla  alebo  +
zrušte funkciu stlmenia zvuku
(str. 20).
 Skontrolujte, či je správne vybratý
vstupný zdroj (str. 20).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
úplne zasunuté.
pokračovanie
23SK
Ďalšie informácie
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne
pripojená.
 Ak pripojíte prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD prehrávač
kompatibilný s funkciou Surround
effect, nemusí fungovať efekt
priestorového zvuku tohto
systému.
V takom prípade vypnite funkciu
Surround effect v pripojenom
zariadení.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojenými zariadeniami.
 Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového zvuku.
V prípade, že vstupný zdroj
obsahuje veľmi málo basových
komponentov zvuku (napr.
televízne vysielanie), zvuk
hlbokotónového reproduktora
nemusí byť počuť.
BLUETOOTH
Nepočuť žiadny zvuk.
 Skontrolujte, či nie je systém
príliš ďaleko od zariadenia
BLUETOOTH alebo ho neruší sieť
Wi-Fi, iné bezdrôtové zariadenie
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnná rúra.
 Skontrolujte, či je systém
správne pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH pomocou pripojenia
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
znova spárujte.
Zvuk je trhaný alebo je príslušná
vzdialenosť krátka.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad sieť Wi-Fi, iné
zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite
systém ďalej od takýchto zdrojov.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite čo možno najbližšie.
 Premiestnite systém.
 Premiestnite zariadenie
BLUETOOTH.
 Zmeňte frekvenciu Wi-Fi
na smerovači Wi-Fi, počítači atď.
na pásmo 5 GHz.
Nemožno spárovať.
 Umiestnite systém a zariadenie
BLUETOOTH bližšie k sebe.
24SK
Zvuk a obraz nie sú
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či je pripojené
zariadenie BLUETOOTH zapnuté
a či má zapnutú aj funkciu
BLUETOOTH.
 Pripojenie BLUETOOTH sa
prerušilo. Vykonajte pripojenie
BLUETOOTH znova.
Nefungujúci diaľkový ovládač
 Diaľkový ovládač nasmerujte
na stred prednej strany
zvukového panela.
 Odstráňte všetky prekážky
medzi diaľkovým ovládačom
a systémom.
 Ak je batéria v diaľkovom
ovládači vybitá, vymeňte ju
za novú.
 Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
Ak systém nefunguje správne
ani po vykonaní opatrení
uvedených vyššie, obnovte
jeho nastavenia podľa
nasledujúceho postupu:
Na ovládanie použite tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
1
Do troch sekúnd stlačte
tlačidlá v poradí BASS +,
  a TREBLE +.
Po kontrole skutočnosti uvedenej
vyššie a vyriešení problémov
zapnite systém. Ak príčinu alebo
problém nemožno nájsť ani
po kontrole tejto skutočnosti,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz
(vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
Technické údaje
*1
Formáty podporované systémom
Systém podporuje nasledujúce
formáty digitálneho vstupu.
Formát
Podporovaný/
Nepodporovaný
Dolby Digital

Linear PCM 2ch 48 kHz
alebo menej

*2
Zvukový panel
Zosilňovač
Vstupy
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia BLUETOOTH,
verzia 2.1 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH,
výkonnostná trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 10 m*1
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Podporované kodeky*3
SBC*4
*3
*4
Jednotka predného reproduktora
Systém reproduktorov
Dvojsmerný systém reproduktorov,
akustický záves
Jednotka reproduktora
Reproduktor na prenos nízkych
tónov: 25 mm × 120 mm
Reproduktor na prenos vysokých
tónov: 38 mm
kužeľovitý typ
Menovitá impedancia
4 ohmy
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 20 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo
menej
Rozmery (približne)
940 mm × 83 mm × 70 mm
(so stojanmi)
940 mm × 71 mm × 69 mm
(bez stojanov)
Hmotnosť (približne)
1,7 kg
pokračovanie
25SK
Ďalšie informácie
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný Ľ + predný P: 7 W + 7 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P: 15 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Aktuálna rýchlosť sa môže meniť
v závislosti od rôznych faktorov,
napríklad prekážok medzi
zariadeniami, magnetických polí
okolo mikrovlnnej rúry, statickej
elektriny, bezdrôtového telefónu,
od citlivosti príjmu, operačného
systému, softvérových aplikácií
a pod.
Štandardné profily BLUETOOTH
označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
Kodek podpásma
Hlbokotónový reproduktor
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
30 W (na kanál pri 8 ohmoch,
100 Hz)
Systém reproduktorov
Hlbokotónový reproduktor,
Bass Reflex
Jednotka reproduktora
130 mm, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia
8 ohmov
Rozmery (približne)
170 mm × 245 mm × 300 mm (š/v/h)
Hmotnosť (približne)
2,7 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
26SK
Register
Symboly
 10
 10
B
BLUETOOTH 5, 16
D
Ďalšie informácie
Diaľkový ovládač
ovládanie 10
Digitálny optický kábel 11
DVD prehrávač 11
I
Inštalácia 13
O
Obnovenie 24
P
Pripojenie
TV 11
U
Umiestnenie systému 13
27SK
4-475-782-21(2) (SK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising