Sony | HT-XT2 | Sony HT-XT2 2.1-kanálový reproduktor v podstavci televízora s technológiami Wi-Fi aˆ Bluetooth® Návod na použitie

Systém domáceho kina
Návod na použitie
HT-XT2
Pre zákazníkov v Európe
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici ani
vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami a pod., aby ste predišli
požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Hoci je jednotka vypnutá, nie
je odpojená od elektrickej siete,
kým je pripojená k sieťovej zásuvke.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie jednotky, okamžite odpojte
hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
Oznámenie pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte
sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími
dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Produkt je určený na používanie
v týchto krajinách:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené
len na používanie vo vnútorných
priestoroch.
Toto vybavenie bolo testované a bolo
zistené, že spĺňa obmedzenia
2SK
stanovené v smernici EMC pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia
nepotrebných batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Iba pre
Európu
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
keď batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto
batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste
ho mali odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým
odpadom.
3SK
Obsah
Dodané príslušenstvo ................... 6
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami ..............7
Informácie o domovskej
ponuke ....................................11
Pripojenie a príprava
Základné
pripojenia
a príprava

Príručku pri
spustení
(samostatný
dokument)
Pripojenie televízora .................... 13
Pripojenie ku káblovej sieti ..........14
Pripojenie k bezdrôtovej sieti ...... 15
Počúvanie zvukového signálu
Počúvanie zvuku televízora ......... 17
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB .................. 17
Výber zvukového efektu
Nastavenie zvukového
efektu prispôsobeného
zdrojom zvuku
(tlačidlo SOUND FIELD) .......... 19
Reprodukovanie kvalitného
zvuku s nízkou hlasitosťou
uprostred noci
(tlačidlo NIGHT) ..................... 20
Nastavenie jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov
(tlačidlo VOICE) ..................... 20
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora .......................... 21
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom ................ 21
4SK
Počúvanie hudby alebo
zvukového signálu
prostredníctvom funkcie
BLUETOOTH
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia ..............................23
Počúvanie zvukového signálu
z pripojeného televízora
alebo zariadenia pomocou
slúchadiel alebo
reproduktorov ....................... 26
Používanie funkcie siete
Počúvanie hudby z počítača
prostredníctvom
domácej siete ....................... 28
Počúvanie hudby
v hudobných službách
(položka Music Services) ...... 29
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia pomocou
aplikácie SongPal .................. 30
Používanie funkcie
Google Cast ........................... 31
Počúvanie hudby pripojením
zariadenia kompatibilného
s funkciou SongPal Link ......... 31
Zobrazenie obrazovky mobilného
zariadenia v televízore
(tlačidlo MIRRORING) .............32
Používanie rôznych
funkcií/nastavení
Prehrávanie komprimovaných
zvukových súborov
s prirodzenou kvalitou
zvuku ..................................... 33
Prehrávanie multiplexného
zvukového vysielania
(tlačidlo AUDIO) ..................... 33
Inaktivácia tlačidiel
na jednotke ...........................34
Zmena jasu displeja predného
panela a indikátora
BLUETOOTH
(tlačidlo DIMMER) ..................34
Úspora energie
v pohotovostnom režime ..... 35
Používanie funkcie
Control for HDMI ...................36
Používanie funkcie
BRAVIA Sync .......................... 37
Používanie displeja
nastavenia .............................39
Zoznam ponuky možností ..........46
Riešenie problémov
Riešenie problémov .................... 47
Obnovenie nastavení systému ... 53
Ďalšie informácie
Technické údaje ...........................54
Prehrateľné typy súborov ............ 55
Podporované vstupné
formáty zvuku ....................... 57
Komunikácia BLUETOOTH ...........58
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA ........................59
Preventívne opatrenia .................64
Register ........................................68
5SK
• Návod na použitie (1)
Dodané príslušenstvo
• Aktívny reproduktor (1)
• Diaľkový ovládač (1)
• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
• Optický digitálny kábel (1)
• Príručka pri spustení (1)
6SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Na obrázkoch nie sú uvedené detaily.
Jednotka
Predná strana
 Tlačidlo  (napájanie)*
Slúži na zapnutie systému alebo
jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 Tlačidlo INPUT* (str. 11, 17)
 Tlačidlo PAIRING* (str. 23)
 Tlačidlá VOL +/–*
 Značka N (str. 24)
Pri používaní funkcie NFC sa
zariadením kompatibilným
s funkciou NFC dotknite tejto
značky.
 Indikátor BLUETOOTH (modrý)
– Intenzívne bliká na modro: počas
stavu pohotovostného režimu
párovania
– Bliká na modro: prebieha pokus
o pripojenie BLUETOOTH
– Svieti na modro: pripojenie
BLUETOOTH sa vytvorilo
 Port
(USB)
* Umiestňovanie predmetov na toto
tlačidlo môže spôsobiť poruchu jeho
funkčnosti.
 Snímač diaľkového ovládača
 Displej predného panela
7SK
Zadná strana
 Port LAN(100)
 Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
 Konektor TV IN (OPTICAL)
8SK
Diaľkový ovládač
 Tlačidlá INPUT +/– (str. 11, 17)
Tlačidlo  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie
do pohotovostného režimu.
 Tlačidlo DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní na televíznej
obrazovke.
 Tlačidlo CLEAR AUDIO+ (str. 19)
Tlačidlo SOUND FIELD (str. 19)
Tlačidlo VOICE (str. 20)
Tlačidlo NIGHT (str. 20)
 Tlačidlo DIMMER (str. 34)
 Farebné tlačidlá
Tlačidlové skratky na výber
položiek v niektorých ponukách.
 Tlačidlo MIRRORING (str. 32)
Tlačidlo PAIRING (str. 23)
 Tlačidlo OPTIONS (str. 21, 46)
Tlačidlo BACK (str. 11)
Tlačidlá /// (str. 11)
Tlačidlo
(potvrdiť) (str. 11)
Tlačidlo HOME (str. 11)
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Tlačidlá  (hlasitosť) +/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
Tlačidlá SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
+/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora.
9SK
 Tlačidlá operácií prehrávania
Tlačidlá / (rýchlo
posunúť dozadu/dopredu)
Slúžia na hľadanie dozadu alebo
dopredu.
Tlačidlá /
(predchádzajúce/nasledujúce)
Slúžia na výber predchádzajúcej
alebo nasledujúcej kapitoly,
skladby alebo súboru.
Tlačidlo  (prehrať)
Slúži na spustenie alebo
opätovné spustenie (obnovenie)
prehrávania.
Tlačidlo  (pozastaviť)
Slúži na pozastavenie alebo
opätovné spustenie prehrávania.
Tlačidlo  (zastaviť)
Slúži na zastavenie prehrávania.
 Tlačidlo RX/TX
(prijímač/vysielač) (str. 27)
 Tlačidlo AUDIO (str. 33)
10SK
Informácie o domovskej ponuke
Domovskú ponuku môžete zobraziť na televíznej obrazovke prepojením systému
a televízora pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Z domovskej ponuky
môžete konfigurovať rôzne nastavenia výberom položky
[Setup], prípadne zo
zoznamu vstupov vybrať vstup alebo službu, ktorú chcete sledovať.
Položka
[Setup]
Zoznam vstupov
Používanie domovskej ponuky
Tlačidlá ///,
(potvrdiť)
Tlačidlo HOME
Tlačidlo BACK
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel /// vyberte možnosť
položku v zozname vstupov a stlačte tlačidlo
[Setup] alebo požadovanú
.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraný vstup alebo displej nastavenia.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla BACK.
11SK
Zoznam vstupov
Názov vstupu
Vysvetlenie
[TV]
Slúži na reprodukciu zvuku televízora. (str. 17)
[Bluetooth Audio]
Slúži na reprodukciu zvuku zariadenia pripojeného pomocou
funkcie BLUETOOTH. (str. 23)
[USB]
Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov
s fotografiami, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB.
(str. 17)
[Screen mirroring]
Slúži na zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia na televíznej
obrazovke. (str. 32)
[Home Network]
Slúži na reprodukciu hudby alebo prehrávanie súborov
s fotografiami v zariadení pripojenom prostredníctvom siete.
(str. 28)
[Music Services]
Slúži na používanie hudobných služieb na internete. (str. 29)
[Setup]
Pozrite si časť Používanie displeja nastavenia (str. 39).
Tip
Vstup môžete vybrať aj opakovaným stláčaním tlačidiel INPUT +/–.
Informácie o opise krokov
V tomto návode na použitie sú operácie opísané ako kroky, ktoré sa vykonávajú
v domovskej ponuke zobrazenej na televíznej obrazovke pomocou diaľkového
ovládača v čase, keď sú systém a televízor pripojené pomocou kábla HDMI
(nie je súčasťou dodávky).
Kroky operácií, pomocou ktorých sa vyberajú položky na televíznej obrazovke
použitím tlačidiel /// a , sú zjednodušené nasledujúcim spôsobom.
Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku
[Setup].
Operácia, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a
výrazom „vyberte“.
, je označená
Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Pri opakovaní operácie, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a
sú vybraté položky prepojené znakom „–“.
,
Tipy
• Tlačidlá na jednotke môžete používať, ak majú rovnaké alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
• Znaky v zátvorkách [ ] sa zobrazujú na televíznej obrazovke. Znaky v úvodzovkách „ “
sa zobrazujú na displeji predného panela.
12SK
Pripojenie televízora
Keď sa na konektore
HDMI IN na televízore
nachádza označenie ARC
Pripojte konektor HDMI OUT
na jednotke a konektor HDMI IN
kompatibilný s funkciou ARC na
televízore pomocou kábla HDMI
(nie je súčasťou dodávky).
Keď sa na konektore
HDMI IN na televízore
nenachádza označenie ARC
Ak konektor HDMI IN na televízore nie
je kompatibilný s funkciou ARC, systém
nebude reprodukovať zvuk televízora.
V takom prípade pripojte optický
výstupný konektor televízora a konektor
TV IN (OPTICAL) jednotky pomocou
optického digitálneho kábla
(je súčasťou dodávky).
Kábel HDMI
(nie je
súčasťou
dodávky)
Optický
digitálny kábel
(je súčasťou
dodávky)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou
dodávky)
Televízor
Televízor
13SK
Pripojenie a príprava
Pripojenie a príprava
Pripojenie ku káblovej
sieti
Pripravte sieť pripojením systému
a počítača k domácej sieti pomocou
kábla LAN.
Pripojenie k počítaču alebo
smerovaču pomocou kábla
LAN
Na nasledujúcom obrázku je
znázornený príklad pripojenia systému
a počítača k domácej sieti.
Pripojenie automatickým
získaním informácií o sieti
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Vyberte položku [Auto].
Systém spustí nastavenia siete
a zobrazí sa stav nastavenia siete.
Stláčaním tlačidiel /
prehľadávajte informácie a stlačte
tlačidlo .
Internet
5
Modem
Kábel LAN (nie je
súčasťou dodávky)
Pripojenie pomocou pevnej
adresy IP
Smerovač
1
2
Server
Poznámka
Server musí byť pripojený k rovnakej sieti,
v ktorej je pripojený systém.
3
Tip
Odporúčame používať tienený rovný kábel
rozhrania (nie je súčasťou dodávky).
14SK
Vyberte položku [Save &
Connect].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v správach, ktoré sa zobrazujú
na televíznej obrazovke.
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Vyberte položku [Manual].
5
Vyberte položku [Save &
Connect].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v správach, ktoré sa zobrazujú na
televíznej obrazovke.
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti
Pripravte sieť pripojením systému
a počítača k smerovaču bezdrôtovej
siete LAN.
Poznámka
Server musí byť pripojený k rovnakej sieti,
v ktorej je pripojený systém.
Pripojenie pomocou tlačidla
WPS
Keď je smerovač bezdrôtovej siete
LAN (prístupový bod) kompatibilný
so štandardom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), môžete jednoducho vybrať
nastavenia siete pomocou tlačidla WPS.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)].
Vyberte položku [Start].
Stlačte tlačidlo WPS na
prístupovom bode.
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
15SK
Pripojenie a príprava
6
Podľa pokynov na obrazovke
vykonajte nastavenie.
Systém spustí nastavenia siete
a zobrazí sa stav nastavenia siete.
Stláčaním tlačidiel /
prehľadávajte informácie a stlačte
tlačidlo .
Pripojenie výberom názvu
siete (SSID)
Pripojenie pomocou pevnej
adresy IP
Ak smerovač bezdrôtovej siete LAN
(prístupový bod) nie je kompatibilný
so štandardom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), vopred si overte nasledujúce
informácie.
– Názov siete (SSID)*
V kroku č. 4 v časti „Pripojenie výberom
názvu siete (SSID)“ vyberte položku
[New connection registration] – [Manual
registration] a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
_____________________________________
– Kľúč zabezpečenia (heslo)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) je názov,
ktorý identifikuje konkrétny prístupový
bod.
**Tieto údaje by sa mali nachádzať na
štítku na smerovači alebo prístupovom
bode bezdrôtovej siete LAN, v návode na
použitie, medzi informáciami od
poskytovateľa internetových služieb
alebo ich môžete získať od osoby, ktorá
nastavila bezdrôtovú sieť.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam názvov sietí.
Vyberte požadovaný názov siete
(SSID).
Pomocou softvérovej klávesnice
zadajte kľúč zabezpečenia
(alebo prístupovú frázu) a vyberte
položku [Enter].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
16SK
Pripojenie pomocou kódu
PIN
V kroku č. 4 v časti „Pripojenie výberom
názvu siete (SSID)“ vyberte položku
[New connection registration] a vyberte
položku [(WPS) PIN Method].
Pripojenie pomocou
aplikácie SongPal
Aplikácia SongPal môže pripojiť systém
k rovnakej bezdrôtovej sieti, v ktorej je
pripojené mobilné zariadenie.
Podrobné informácie nájdete
v pokynoch aplikácie alebo si pozrite
nasledujúcu adresu URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Počúvanie zvukového signálu
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [TV].
Môžete prehrávať súbory s hudbou
a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti Prehrateľné typy súborov
(str. 55).
1
Zapojte zariadenie USB do portu
(USB).
Pomocou diaľkového ovládača
televízora vyberte požadovaný
program.
Vybraný televízny program sa
zobrazí na televíznej obrazovke a zo
systému sa bude reprodukovať zvuk
televízora.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 21).
Tip
Stláčaním tlačidiel INPUT +/– na diaľkovom
ovládači môžete vybrať položku [TV].
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [USB (Connected)].
Vyberte položku [Music] –
priečinok, v ktorom sú uložené
skladby – skladbu.
Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa
reprodukuje zo systému.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 21).
17SK
Počúvanie zvukového signálu
Počúvanie zvuku
televízora
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB
Poznámka
Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Ak chcete predísť poškodeniu
údajov alebo poškodeniu zariadenia USB,
pred pripojením alebo odpojením
zariadenia USB vypnite systém.
Tip
Z ponuky možností môžete vykonať rôzne
operácie (str. 46).
Zobrazovanie fotografií
v zariadení USB
Môžete prehrávať súbory
s fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti Prehrateľné typy súborov
(str. 55).
V kroku č. 4 vyberte položku [Photo] –
priečinok, v ktorom sú uložené
fotografie – fotografiu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
vybraná fotografia.
Tip
Z ponuky možností môžete vykonať rôzne
operácie (str. 46).
18SK
Vysvetlenie
[Music]
Zvukové efekty sú
optimalizované na
počúvanie hudby.
Nastavenie zvukového
efektu prispôsobeného
zdrojom zvuku (tlačidlo
SOUND FIELD)
[Sports]
Komentár je zreteľný,
povzbudzovanie
počuť ako priestorový
zvuk a zvuky sú
realistické.
[Game
Studio]
Zvukové efekty sú
optimalizované na
hranie hier.
Vopred naprogramované zvukové
efekty, ktoré sú prispôsobené rozličným
druhom zdrojov zvuku, možno
jednoducho reprodukovať.
[Standard]
Zvukové efekty sú
optimalizované pre
jednotlivé zdroje.
Výber zvukového efektu
Tlačidlo
SOUND FIELD
Tlačidlo
CLEAR AUDIO+
1
2
Tipy
• Stláčaním tlačidla CLEAR AUDIO+ na
diaľkovom ovládači môžete vybrať
položku [ClearAudio+].
• Zvukové pole môžete vybrať z ponuky
možností (str. 46).
Stlačte tlačidlo SOUND FIELD.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka zvukových polí.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadované zvukové
pole.
Zvukové pole
Vysvetlenie
[ClearAudio+]
Pre zdroj zvuku sa
automaticky vyberie
vhodné nastavenie
zvuku.
[Movie]
Zvukové efekty sú
optimalizované pre
filmy. Tento režim
reprodukuje
intenzívny zvuk
s rozsiahlym
priestorovým
záberom.
19SK
Výber zvukového efektu
Zvukové pole
Reprodukovanie
kvalitného zvuku
s nízkou hlasitosťou
uprostred noci (tlačidlo
NIGHT)
Nastavenie jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov
(tlačidlo VOICE)
Zvuk sa reprodukuje pri nízkej hlasitosti
s minimálnou stratou kvality
a zreteľnosti dialógov.
Tlačidlo VOICE
Tlačidlo NIGHT
1
2
1
2
Stlačte tlačidlo VOICE.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
režim hlasu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný režim hlasu.
Stlačte tlačidlo NIGHT.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
nočný režim.
Režim
Vysvetlenie
[Up Off]
Štandardné
nastavenie.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný nočný režim.
[Up 1]
Dialóg je ľahko
počuteľný zosilnením
rozsahu dialógu.
[Up 2]
Rozsah dialógu je
zosilnený a zvuk
dialógu môžu ľahko
počuť aj starší ľudia.
Režim
Vysvetlenie
[On]
Slúži na zapnutie
funkcie nočného
režimu.
[Off]
Slúži na inaktiváciu
funkcie nočného
režimu.
Tip
Položku [Night] môžete vybrať z ponuky
možností (str. 46).
20SK
Tip
Položku [Voice] môžete vybrať z ponuky
možností (str. 46).
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom
Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
Keď zvuk nezodpovedá obrazu na
televíznej obrazovke, môžete upraviť
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od
vstupu.
Tlačidlá SW  +/–
Tlačidlá
///,
Tlačidlo OPTIONS
Stláčaním tlačidiel SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora) +/–
nastavte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Poznámka
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to napríklad pri
televíznych programoch, basový zvuk
z hlbokotónového reproduktora nemusí
byť počuť.
Pri sledovaní televízora
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela
sa zobrazí text „SYNC“.
2
Stlačte tlačidlo  alebo .
Na displeji predného panela
sa zobrazí nastavovaný čas.
3
Pomocou tlačidiel / upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu
0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji
predného panela sa vypne.
21SK
Výber zvukového efektu
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Pri sledovaní iného
zariadenia
1
2
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
ponuka možností.
Vyberte položku [A/V SYNC].
Pomocou tlačidiel / upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu
0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.
22SK
Počúvanie hudby alebo
zvukového signálu
prostredníctvom funkcie
BLUETOOTH
Počúvanie hudby spárovaním
s mobilným zariadením
1
Môžete počúvať hudbu uloženú
v mobilnom zariadení, napríklad
v smartfóne alebo tablete,
prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia pripojením systému
a mobilného zariadenia pomocou
funkcie BLUETOOTH.
Pri pripájaní k mobilnému zariadeniu
pomocou funkcie BLUETOOTH stačí na
ovládanie použiť dodaný diaľkový
ovládač bez zapnutia televízora.
Tlačidlo INPUT +/–
2
3
Tlačidlo PAIRING
4
Tlačidlá SW  +/–
Tlačidlo HOME
Tlačidlá  +/–
Tlačidlá operácií
prehrávania
Tlačidlo RX/TX
5
Zapnite funkciu BLUETOOTH
a v mobilnom zariadení vyhľadajte
a vyberte položku „HT-XT2“.
Ak sa vyžaduje prístupový kód,
zadajte hodnotu 0000.
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH na jednotke svieti
na modro.
Vytvorilo sa pripojenie medzi
systémom a mobilným zariadením.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom zariadení.
Z jednotky sa reprodukuje zvuk.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 21).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania na
diaľkovom ovládači.
23SK
Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia
Stlačte tlačidlo PAIRING.
Systém sa prepne do režimu
párovania, na displeji predného
panela sa zobrazí text „BT“
a indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.
Kontrola stavu pripojenia funkcie
BLUETOOTH
Stav
3
Indikátor BLUETOOTH
Intenzívne bliká
Počas stavu
pohotovostného na modro
režimu párovania
Prebieha pokus
o pripojenie
Bliká na modro
Pripojenie
sa vytvorilo
Svieti na modro
Nie je pripojené
Vypnuté
4
5
Tipy
• Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa
zobrazí hlásenie s odporúčanou
aplikáciou na prevzatie podľa typu
pripojeného zariadenia.
Podľa zobrazených pokynov môžete
prevziať aplikáciu s názvom SongPal,
ktorá vám umožní ovládať tento systém.
Podrobné informácie o aplikácii SongPal
nájdete v časti Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia pomocou
aplikácie SongPal (str. 30).
• Vykonajte párovanie pre druhé a ďalšie
mobilné zariadenia.
• Ak chcete zrušiť párovanie, stlačte tlačidlo
HOME.
Počúvanie hudby zo
spárovaného mobilného
zariadenia
1
2
Zapnite funkciu BLUETOOTH
na mobilnom zariadení.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
INPUT +/– zobrazte na displeji
predného panela text „BT“.
Vstup sa automaticky zmení na
možnosť [Bluetooth Audio] a potom
sa systém automaticky znova
pripojí k mobilnému zariadeniu, ku
ktorému bol naposledy pripojený.
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH svieti na modro.
Vytvorilo sa pripojenie medzi
systémom a mobilným zariadením.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom zariadení.
Z jednotky sa reprodukuje zvuk.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 21).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania na
diaľkovom ovládači.
Odpojenie mobilného zariadenia
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov:
• Vypnite funkciu BLUETOOTH
na mobilnom zariadení.
• Stlačte tlačidlo PAIRING na diaľkovom
ovládači.
• Vypnite systém alebo mobilné
zariadenie.
Poznámka
Ak sa po stlačení tlačidiel INPUT +/– v kroku
č. 2 v časti Počúvanie hudby zo spárovaného
mobilného zariadenia nezobrazí na displeji
predného panela text „BT“, raz stlačte
tlačidlo RX/TX na diaľkovom ovládači.
Tip
Keď sa pripojenie nevytvorí, na mobilnom
zariadení vyberte položku „HT-XT2“.
Pripojenie k mobilnému
zariadeniu pomocou funkcie
jedným dotykom (NFC)
Podržaním mobilného zariadenia
kompatibilného s funkciou NFC,
napríklad smartfónu alebo tabletu,
24SK
v blízkosti značky N na jednotke sa
systém automaticky zapne a potom sa
automaticky vykoná párovanie a vytvorí
sa pripojenie BLUETOOTH.
Kompatibilné zariadenia
Smartfóny, tablety a hudobné
prehrávače so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android™ 2.3.3 alebo novšia
verzia okrem systému Android 3.x)
2
Zapnite funkciu NFC na mobilnom
zariadení.
Mobilným zariadením sa dotknite
značky N na jednotke.
Mobilné zariadenie podržte na
značke N, kým zariadenie nezavibruje
a nezobrazí sa na ňom hlásenie.
Podľa pokynov na obrazovke
dokončite párovanie jednotky
a mobilného zariadenia.
Indikátor BLUETOOTH
3
4
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH svieti na modro.
Vytvorilo sa pripojenie medzi
systémom a mobilným zariadením.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom
zariadení.
Zo systému sa reprodukuje zvuk.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 21).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania na
diaľkovom ovládači.
Zastavenie prehrávania pomocou
funkcie jedným dotykom
Znova sa mobilným zariadením dotknite
značky N na jednotke.
Poznámky
• V závislosti od zariadenia môže byť
potrebné vopred vykonať na mobilnom
zariadení nasledujúce úkony:
– zapnúť funkciu NFC,
– prevziať aplikáciu NFC Easy Connect
z obchodu Google Play™ a spustiť ju.
(V niektorých krajinách alebo regiónoch
môže byť aplikácia nedostupná.)
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie zariadenia.
• Táto funkcia nie je k dispozícii
pre slúchadlá alebo reproduktory
kompatibilné s rozhraním BLUETOOTH.
Ak chcete počúvať zvuk pomocou
slúchadiel alebo reproduktorov
kompatibilných s rozhraním BLUETOOTH,
pozrite si časť Počúvanie zvukového
signálu z pripojeného televízora alebo
zariadenia pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov (str. 26).
• Položka [Bluetooth Mode] sa zmení na
možnosť [Receiver] automaticky pri
vytváraní pripojenia BLUETOOTH
pomocou funkcie jedným dotykom.
Aj keď je funkcia jedným dotykom
zrušená, nastavenie [Bluetooth Mode]
zostane na hodnote [Receiver]. Podrobné
informácie o režime [Bluetooth Mode]
nájdete v časti [Bluetooth Settings]
(str. 41).
25SK
Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH
1
5
Počúvanie zvukového
signálu z pripojeného
televízora alebo
zariadenia pomocou
slúchadiel alebo
reproduktorov
Môžete počúvať zvukový signál
z pripojeného televízora alebo
zariadenia pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH jeho
pripojením prostredníctvom funkcie
BLUETOOTH.
Počúvanie zvukového
signálu spárovaním so
slúchadlami alebo
reproduktormi
1
2
3
4
5
6
7
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth Mode] –
[Transmitter].
Systém sa prepne do režimu
prenosu BLUETOOTH.
Nastavte reproduktor alebo
slúchadlá kompatibilné
s rozhraním BLUETOOTH do
režimu párovania.
Informácie o metóde párovania
nájdete v návode na použitie
slúchadiel alebo reproduktora.
26SK
Vyberte názov slúchadiel alebo
reproduktora zo zoznamu [Device
List] v časti [Bluetooth Settings].
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa zobrazí položka [Bluetooth
device is connected.]. (Zobrazí sa aj
názov pripojeného zariadenia.)
Ak v zozname [Device List] nemôžete
nájsť názov slúchadiel alebo
reproduktora, vyberte položku [Scan].
Vráťte sa na domovskú ponuku
a vyberte požadovaný vstup.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obraz z vybraného vstupu, na
displeji predného panela sa zobrazí
text „BT TX“ a potom sa bude zvuk
reprodukovať zo slúchadiel alebo
reproduktora.
Zo systému sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
Informácie o výbere vstupu nájdete
v časti Používanie domovskej
ponuky (str. 11).
Nastavte hlasitosť.
Najprv upravte úroveň hlasitosti
slúchadiel alebo reproduktora.
Po pripojení k slúchadlám alebo
reproduktorom možno úroveň
hlasitosti slúchadiel alebo
reproduktora ovládať pomocou
tlačidiel VOL +/– na jednotke a tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
Zrušenie párovania
V kroku č. 4 zrušte párovanie slúchadiel
alebo reproduktora.
Odstránenie zaregistrovaného
zariadenia zo zoznamu zariadení
1
Postupujte podľa krokov č. 1 až 5
v časti Počúvanie zvukového signálu
spárovaním so slúchadlami alebo
reproduktormi.
2
Vyberte názov slúchadiel alebo
reproduktora a potom stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3
4
Vyberte položku [Remove].
Podľa pokynov na obrazovke
odstráňte požadované slúchadlá alebo
reproduktor zo zoznamu zariadení.
Počúvanie zvukového signálu
pomocou spárovaných
slúchadiel alebo reproduktorov
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Vyberte požadovaný vstup.
Informácie o výbere vstupu nájdete
v časti Používanie domovskej
ponuky (str. 11).
Zapnite funkciu BLUETOOTH na
slúchadlách alebo reproduktore.
Stlačte tlačidlo RX/TX
na diaľkovom ovládači.
Položka [Bluetooth Mode] je
nastavená na možnosť [Transmitter]
a na displeji predného panela sa
zobrazuje text „BT TX“.
Systém sa automaticky opätovne
pripojí k slúchadlám alebo
reproduktoru, ku ktorému bol
naposledy pripojený, a potom
sa bude zo slúchadiel alebo
reproduktora reprodukovať zvuk.
Zo systému sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
Nastavte hlasitosť.
Upravte úroveň hlasitosti slúchadiel
alebo reproduktora. Úroveň hlasitosti
slúchadiel alebo reproduktora môžete
upraviť aj pomocou tlačidiel  +/–
na diaľkovom ovládači.
Odpojenie slúchadiel alebo
reproduktora
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov:
– Vypnite funkciu BLUETOOTH na
slúchadlách alebo reproduktore.
Informácie o pripojení
slúchadiel alebo reproduktora
• V závislosti od reproduktora alebo
slúchadiel kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH nemusí byť možné
upravovať úroveň hlasitosti.
• Položky [Screen mirroring], [Bluetooth
Audio] a funkcia Home Theatre Control
sú vypnuté, keď je položka [Bluetooth
Mode] nastavená na možnosť
[Transmitter].
• Ak je nastavený vstup [Bluetooth Audio]
alebo [Screen mirroring], režim
[Bluetooth Mode] nemožno nastaviť na
režim [Transmitter]. Takisto nie je
možné prepnúť ho pomocou tlačidla
RX/TX na diaľkovom ovládači.
• Zaregistrovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak zaregistrujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, najdlhšie
nepripojené zariadenie BLUETOOTH
sa nahradí novým.
• Systém dokáže zobraziť najviac
15 nájdených zariadení BLUETOOTH
v zozname [Device List].
• Počas vysielania zvuku do reproduktora
alebo slúchadiel kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH nemôžete
zmeniť zvukový efekt ani nastavenia
v ponuke možností.
• Niektorý obsah sa nemusí dať
reprodukovať z dôvodu ochrany obsahu.
• Z dôvodu vlastností bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH je prehrávanie
zvuku alebo hudby zo zariadenia
BLUETOOTH v porovnaní s jednotkou
oneskorené.
• Môžete povoliť alebo zakázať príjem
zvuku AAC alebo LDAC zo zariadenia
BLUETOOTH (str. 42).
27SK
Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH
1
– Stlačte tlačidlo RX/TX.
– Vypnite systém, prípadne slúchadlá
alebo reproduktor.
– Vyberte názov zariadenia pripojených
slúchadiel alebo reproduktora
z ponuky [Setup] – [Bluetooth
Settings] – [Device List].
Počúvanie hudby z počítača
Používanie funkcie siete
Počítač
Počúvanie hudby
z počítača
prostredníctvom
domácej siete
Môžete prehrávať hudobné súbory
uložené v počítači prostredníctvom
domácej siete.
Hudobné súbory možno prehrávať
ovládaním pomocou zobrazenia na
obrazovke systému alebo
špecializovanej aplikácie SongPal
v mobilnom zariadení, napríklad
v smartfóne alebo tablete.
Príprava domácej siete
1
2
3
Pripojte systém k sieti.
Pozrite si časti Pripojenie ku
káblovej sieti (str. 14) a Pripojenie
k bezdrôtovej sieti (str. 15).
Pripojte počítač k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie počítača.
Nastavte počítač.
Ak chcete používať počítač
v domácej sieti, musíte ho nastaviť
ako server. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
počítača.
Tip
Ak chcete skontrolovať stav pripojenia
k sieti, pozrite si položku
[Setup] –
[Network Settings] – [Network Connection
Status].
28SK
Smerovač bezdrôtovej
siete LAN
1
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [Home Network].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
názov zariadenia v domácej sieti.
Vyberte požadované
zariadenie – [Music] – priečinok,
v ktorom sú uložené skladby –
skladbu.
Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa
reprodukuje zo systému.
4
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora stláčaním tlačidiel
SW  +/– na diaľkovom ovládači
(str. 21).
Tipy
• Fotografie uložené v počítači si môžete
prezerať výberom položky [Photo]
v kroku č. 3.
• Z ponuky možností môžete vykonať
rôzne operácie (str. 46).
Počúvanie hudby z počítača
pomocou aplikácie SongPal
Počítač
Počúvanie hudby
v hudobných službách
(položka Music Services)
Pomocou tohto systému môžete
počúvať obsah hudobných služieb
ponúkaných na internete. Ak chcete
používať túto funkciu, musíte systém
pripojiť k internetu.
Smerovač bezdrôtovej
siete LAN
2
Hudobné súbory uložené v počítači
môžete prehrávať ovládaním pomocou
špecializovanej aplikácie SongPal
prevzatej do mobilného zariadenia,
napríklad do smartfónu alebo tabletu.
Podrobné informácie o aplikácii
SongPal nájdete v časti Možnosti
aplikácie SongPal (str. 30) alebo na
nasledujúcej adrese URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [Music Services].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam hudobných služieb.
Vyberte požadovanú hudobnú
službu.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
sprievodca používaním hudobnej
služby.
Postupujte podľa pokynov
a vychutnajte si hudobné služby.
Tip
Zoznam poskytovateľov služieb môžete
aktualizovať stlačením tlačidla OPTIONS
a výberom položky [Update Services]
v kroku č. 2.
29SK
Používanie funkcie siete
1
Smartfón
alebo tablet
Počúvanie hudby v domácej sieti
Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia
pomocou aplikácie
SongPal
Možnosti aplikácie SongPal
Cez sieť môžete prehrávať hudbu
uloženú v počítači alebo na serveri
domácej siete.
Počúvanie hudby zo zariadenia
USB
Môžete prehrávať hudbu zo zariadenia
pripojeného k portu (USB) na jednotke.
Poznámka
SongPal je aplikácia na ovládanie
kompatibilných zvukových zariadení od
spoločnosti Sony pomocou smartfónu
alebo zariadenia iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode
Google Play™ alebo App Store
a prevezmite ju do smartfónu alebo
zariadenia iPhone.
Podrobné informácie o aplikácii
SongPal nájdete na nasledujúcej adrese
URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Po prevzatí aplikácie SongPal do
smartfónu alebo zariadenia iPhone sú
k dispozícii nasledujúce možnosti.
Nastavenia zvuku systému
Zvuk si môžete jednoducho prispôsobiť
alebo môžete použiť nastavenie
[ClearAudio+] odporúčané
spoločnosťou Sony.
Hudobná služba
Môžete konfigurovať úvodné
nastavenia na používanie hudobných
služieb*.
* V závislosti od krajiny a regiónu sa
hudobné služby a doby ich dostupnosti
môžu líšiť.
Môže sa vyžadovať aktualizácia zariadenia.
Pri používaní technológie Google Cast™
v hudobnej službe si pozrite časť
Používanie funkcie Google Cast (str. 31).
30SK
Funkcie, ktoré sa dajú ovládať aplikáciou
SongPal, sa líšia v závislosti od pripojeného
zariadenia. Technické parametre a dizajn
aplikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Používanie technológie
SongPal
1
2
3
4
Aplikáciu SongPal si prevezmite
bezplatne do mobilného
zariadenia.
Pripojte systém a mobilné
zariadenie pomocou funkcie
BLUETOOTH (str. 23) alebo funkcie
siete (str. 14).
Spustite aplikáciu SongPal.
Ovládajte pomocou obrazovky
aplikácie SongPal.
Poznámky
• Pred použitím aplikácie SongPal nastavte
položku [Bluetooth Mode] na možnosť
[Receiver] (str. 41).
• Použite najnovšiu verziu aplikácie
SongPal.
Tipy
• Systém a mobilné zariadenie môžete
pripojiť pomocou funkcie NFC (str. 24).
• Pri pripájaní pomocou funkcie siete
pripojte mobilné zariadenie k rovnakej
sieti, v ktorej je pripojený systém.
Používanie funkcie
Google Cast
Pomocou technológie Google Cast
môžete vybrať hudobný obsah
z aplikácie s podporou technológie
Google Cast a prehrať ho v jednotke.
Technológia Google Cast vyžaduje
úvodné nastavenie pomocou aplikácie
SongPal.
2
3
4
5
6
Aplikáciu SongPal si prevezmite
bezplatne do mobilného zariadenia.
Zariadenie pripojte
prostredníctvom siete Wi-Fi
k sieti, v ktorej je pripojený
systém (str. 15).
Spustite aplikáciu SongPal,
vyberte systém a ťuknite na
položku [Settings] – [Google
Cast] – [Learn how to Cast].
Pozrite si operačné aplikácie
a aplikácie s podporou technológie
Google Cast a prevezmite si
príslušnú aplikáciu.
Spustite aplikáciu s podporou
technológie Google Cast, ťuknite
na tlačidlo cast a vyberte systém.
Počúvanie hudby
pripojením zariadenia
kompatibilného
s funkciou SongPal Link
Počúvanie rovnakej hudby
v rôznych miestnostiach
(bezdrôtové prehrávanie
vo viacerých miestnostiach)
Hudbu uloženú v počítačoch alebo
smartfónoch a iných zariadeniach
a hudbu zo služieb siete môžete
počúvať v rôznych miestnostiach
so špičkovou kvalitou zvuku.
Prehrávanie môžete ovládať pomocou
aplikácie SongPal nainštalovanej
v smartfóne alebo zariadení iPhone.
Ak chcete používať viaceré zariadenia
kompatibilné s aplikáciou SongPal,
pripojte ich k rovnakej bezdrôtovej sieti
LAN.
Vyberte si a prehrávajte hudbu
pomocou aplikácie s podporou
technológie Google Cast.
Hudba sa bude prehrávať
v systéme.
31SK
Používanie funkcie siete
1
Poznámka
Technológiu Google Cast nemožno
používať, kým sa na displeji predného
panela jednotky zobrazuje text „google
cast updating“. Počkajte na dokončenie
aktualizácie a potom to skúste znova.
Vykonanie nastavenia v aplikácii
SongPal
Tlačidlo
MIRRORING
Nastavenie vykonajte podľa pomocníka
v aplikácii SongPal.
Tip
Podrobné informácie o aplikácii SongPal
nájdete v časti Možnosti aplikácie SongPal
(str. 30).
Tlačidlo HOME
Tlačidlo BACK
1
2
Stlačte tlačidlo MIRRORING.
Postupujte podľa pokynov
na televíznej obrazovke.
Aktivujte funkciu Screen mirroring
v mobilnom zariadení.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka mobilného zariadenia.
Tipy
Zobrazenie obrazovky
mobilného zariadenia
v televízore (tlačidlo
MIRRORING)
[Screen mirroring] je funkcia na
zobrazovanie obrazovky mobilného
zariadenia v televízore použitím
technológie Miracast.
Systém možno pripojiť priamo
k zariadeniu kompatibilnému s funkciou
Screen mirroring (napríklad smartfónu,
tabletu). Používanie displeja zariadenia
si môžete vychutnať na veľkej televíznej
obrazovke. Na používanie tejto funkcie
nie je potrebný žiadny bezdrôtový
smerovač (ani prístupový bod).
• V kroku č. 1 môžete z domovskej ponuky
vybrať položku [Screen mirroring].
• Stabilitu prehrávania môžete zlepšiť
nastavením položky [Screen mirroring RF
Setting] (str. 44).
Poznámky
• Pri používaní funkcie Screen mirroring
sa kvalita obrazu a zvuku môže niekedy
pokaziť z dôvodu rušenia z iných sietí.
• V závislosti od prostredia, v ktorom sa
zariadenie používa, sa kvalita obrazu
a zvuku môže pokaziť.
• Počas používania funkcie Screen
mirroring nemusia byť niektoré sieťové
funkcie k dispozícii.
• Skontrolujte, či je zariadenie
kompatibilné s technológiou Miracast.
Nedá sa zaručiť pripojenie k všetkým
zariadeniam kompatibilným
s technológiou Miracast.
Zrušenie funkcie Screen
mirroring
Stlačte tlačidlo HOME alebo BACK.
32SK
Používanie rôznych funkcií/
nastavení
Prehrávanie
komprimovaných
zvukových súborov
s prirodzenou kvalitou
zvuku
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Audio
Settings] – [DSEE].
Multiplexné zvukové vysielanie možno
prehrávať, ak systém prijíma multiplexný
signál vysielania typu Dolby Digital.
Tlačidlo AUDIO
1
Stlačte tlačidlo AUDIO.
Na displeji predného panela sa zobrazí
zvukový signál.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný zvukový signál.
Zvukový signál
Vysvetlenie
„MAIN“
Bude sa
reprodukovať zvuk
v hlavnom jazyku.
„SUB“
Bude sa
reprodukovať zvuk vo
vedľajšom jazyku.
„MN/SB“
Bude sa reprodukovať
zmiešaný zvuk
v hlavnom aj
vedľajšom jazyku.
Vyberte položku [On].
Poznámky
• Táto funkcia je kompatibilná
s 2-kanálovými digitálnymi vstupnými
signálmi so vzorkovacou frekvenciou
44,1 kHz alebo 48 kHz.
• Vzorkovacia frekvencia/bitová hĺbka po
zvýšení kvality je najviac 96 kHz/24 bitov.
• Táto funkcia nie je kompatibilná so
signálmi DSD.
Poznámky
• Ak chcete prijímať signál Dolby Digital,
televízor alebo iné zariadenia musíte
pripojiť ku konektoru TV IN (OPTICAL)
pomocou optického digitálneho kábla
(je súčasťou dodávky).
• Ak je konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel (str. 37), môžete signál Dolby
Digital prijímať pomocou kábla HDMI.
33SK
Používanie rôznych funkcií/nastavení
Táto funkcia zlepšuje kvalitu zvuku
komprimovaných zvukových súborov
obnovením zvuku s vysokým rozsahom,
ktorý bol odstránený počas kompresie.
Môžete počúvať zvukový signál, ktorý
znie takmer ako originálny, prirodzený
a priestorový zvuk.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď
je ako zvukové pole vybratá položka
[Music] (str. 19).
Prehrávanie
multiplexného
zvukového vysielania
(tlačidlo AUDIO)
Inaktivácia tlačidiel
na jednotke
Inaktiváciou tlačidiel na jednotke
môžete zabrániť nesprávnej operácii,
napríklad v dôsledku detských šibalstiev
(funkcia detskej zámky).
Zmena jasu displeja
predného panela
a indikátora BLUETOOTH
(tlačidlo DIMMER)
Môžete zmeniť jas displeja predného
panela a indikátora BLUETOOTH.
Tlačidlo DIMMER
Podržte stlačené tlačidlo INPUT na
jednotke a postupne stlačte tlačidlá
VOL –, VOL + a VOL –.
Na displeji predného panela sa zobrazí
text „LOCK“ a tlačidlá na jednotke
nefungujú.
Jednotku môžete ovládať len pomocou
diaľkového ovládača.
Zrušenie funkcie detskej
zámky
Podržte stlačené tlačidlo INPUT na
jednotke a postupne stlačte tlačidlá
VOL –, VOL + a VOL –.
Na displeji predného panela sa zobrazí
text „UNLCK“ a funkcia detskej zámky sa
zruší.
Poznámka
Tlačidlo  (napájanie) sa pri použití funkcie
detskej zámky neuzamkne.
34SK
1
2
Stlačte tlačidlo DIMMER.
Na displeji predného panela
sa zobrazí režim zobrazenia.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný režim
zobrazenia.
Režim
Vysvetlenie
„BRIGHT“
Displej predného
panela a indikátor
BLUETOOTH svietia
jasno.
„DARK“
Displej predného
panela a indikátor
BLUETOOTH svietia
tmavo.
„OFF“
Displej predného
panela je vypnutý.
Poznámka
Keď vyberiete položku „OFF“, displej
predného panela sa vypne. Zapne sa
automaticky, keď stlačíte ktorékoľvek
tlačidlo, a potom sa znova vypne, ak sa
systém približne 10 sekúnd nepoužíva.
V niektorých prípadoch sa však displej
predného panela nemusí vypnúť. V takom
prípade je jas displeja predného panela
rovnaký ako pri nastavení „DARK“.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či ste vybrali tieto
nastavenia:
– Položka [Bluetooth Standby] je
nastavená na možnosť [Off] (str. 42).
– Položka [Quick Start/Network
Standby] je nastavená na možnosť
[Off] (str. 43).
– Položka [Remote Start] je nastavená
na možnosť [Off] (str. 44).
Používanie rôznych funkcií/nastavení
35SK
Používanie funkcie
Control for HDMI
Ak pripojíte zariadenie, napríklad
televízor alebo rekordér diskov Blu-ray
Disc kompatibilný s funkciou Control for
HDMI*, pomocou kábla HDMI, môžete
toto zariadenie ľahko ovládať diaľkovým
ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
• funkciu vypnutia systému,
• funkciu ovládania hlasitosti systému,
• funkciu Audio Return Channel,
• funkciu prehrávania jediným dotykom,
• jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom.
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov než spoločnosti Sony,
ale ich fungovanie nie je zaručené.
* Control for HDMI je štandard využívaný
systémom CEC (Consumer Electronics
Control), ktorý umožňuje zariadeniam
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) vzájomne sa ovládať.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
v systéme na možnosť [On] (str. 43).
Predvoleným nastavením je možnosť [On].
Povoľte nastavenia funkcie Control for
HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie
pripojené k systému.
Tip
Ak zapnete funkciu Control for HDMI
(BRAVIA Sync) pri používaní televízora od
spoločnosti Sony, automaticky sa zapne aj
funkcia Control for HDMI systému. Po
dokončení nastavení sa na displeji
predného panela zobrazí text „DONE“.
36SK
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém sa
automaticky vypne.
Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
v systéme na možnosť [On] alebo
[Auto] (str. 43). Predvoleným
nastavením je možnosť [Auto].
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie zapnete aj
systém, zvuk televízora sa bude
prehrávať z reproduktorov systému.
Hlasitosť systému môžete upraviť
pomocou diaľkového ovládača
televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora reprodukoval
z reproduktorov systému, systém sa pri
opätovnom zapnutí televízora
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať aj
ponuku televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Zvuk sa reprodukuje z televízora len
vtedy, ak je pri používaní funkcie Twin
Picture vybratý iný vstup ako [TV]. Keď je
funkcia Twin Picture vypnutá, zvuk sa
reprodukuje zo systému.
• Číslo úrovne hlasitosti systému sa
zobrazuje na televíznej obrazovke
v závislosti od televízora. Číslo úrovne
hlasitosti zobrazené na televízore môže
byť iné než číslo, ktoré je zobrazené na
displeji predného panela systému.
• Dostupnosť funkcie ovládania hlasitosti
systému závisí od nastavení televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Funkcia Audio Return
Channel
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI IN na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel, môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému bez
pripojenia optického digitálneho kábla.
V systéme nastavte položku [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Audio
Return Channel] na možnosť [Auto]
(str. 43). Predvoleným nastavením
je možnosť [Auto].
Poznámka
Funkcia prehrávania
jediným dotykom
Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia
(rekordéra diskov Blu-ray Disc, konzoly
PlayStation®4 a pod.) pripojeného
k televízoru sa systém a televízor
automaticky zapnú, vstup systému sa
prepne na vstup pre televízor a zvuk
sa bude reprodukovať z reproduktorov
systému.
Poznámky
• Ak sa zvuk televízora pri
predchádzajúcom sledovaní televízora
reprodukoval z jeho reproduktorov,
systém sa nezapne a zvuk a obraz sa
reprodukujú z televízora, aj keď sa
prehráva obsah zariadenia (str. 43).
• V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
Systém môžete ovládať výberom
systému z ponuky Sync Menu
televízora.
Túto funkciu môžete používať iba vtedy,
keď televízor podporuje funkciu Sync
Menu. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Televízor v riadkovej ponuke rozpozná
systém ako „Player“.
• Pri niektorých televízoroch nemusia
byť niektoré operácie k dispozícii.
Používanie funkcie
BRAVIA Sync
Okrem funkcie Control for HDMI môžete
na zariadeniach kompatibilných
s funkciou BRAVIA Sync používať aj
nasledujúce funkcie:
• funkciu Scene Select,
• funkciu Home Theatre Control,
• funkciu Echo Canceling,
• sledovanie jazyka.
Poznámka
Tieto funkcie vyvinula spoločnosť Sony.
Túto funkciu nemožno používať
s produktmi od iných výrobcov než
spoločnosti Sony.
Funkcia Scene Select
Zvukové pole systému sa automaticky
prepne podľa nastavení funkcie Scene
Select v televízore. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie
televízora.
Nastavte zvukové pole na možnosť
[ClearAudio+] (str. 19).
37SK
Používanie rôznych funkcií/nastavení
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, musíte pripojiť
optický digitálny kábel (je súčasťou
dodávky) (pozrite si dodanú príručku pri
spustení).
Jednoduché ovládanie
diaľkovým ovládačom
Funkcia Home Theatre
Control
Pri používaní televízora kompatibilného
s funkciou Home Theatre Control
možno vykonať nastavenie systému,
konfiguráciu nastavení zvukového poľa,
prepnutie vstupu a pod. bez prepnutia
vstupu televízora.
Túto funkciu možno používať, keď je
televízor pripojený k internetu.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Funkcia Echo Canceling
Ozvena sa zredukuje, keď počas
sledovania televíznych programov
použijete funkciu Social Viewing, ako
napríklad Skype. Túto funkciu môžete
používať, ak televízor podporuje funkciu
Social Viewing. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Zvuk sa reprodukuje z reproduktora
televízora len vtedy, ak je pri používaní
funkcie Social Viewing vybratý iný vstup
systému ako [TV].
• Túto funkciu nemôžete používať, keď sa
zvuk reprodukuje z televízora.
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, jazyk ponuky na obrazovke
systému sa tiež zmení.
38SK
Poznámky k pripojeniu
HDMI
• Používajte kábel HDMI
(vysokorýchlostný kábel HDMI
s podporou siete Ethernet alebo
vysokorýchlostný kábel HDMI
Premium s podporou siete Ethernet).
Ak použijete štandardný kábel HDMI,
obsah vo formáte 1080p a 4K sa
nemusí zobrazovať správne.
• Používajte schválený kábel HDMI.
Používajte kábel HDMI
(vysokorýchlostný kábel HDMI
s podporou siete Ethernet) od
spoločnosti Sony s logom
signalizujúcim typ kábla.
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI.
• Zvukové signály (vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením.
• Tento systém podporuje prenosové
formáty „TRILUMINOS“ a 4K.
Používanie displeja nastavenia
Môžete robiť rôzne úpravy položiek, napríklad obrazu a zvuku.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
1
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia.
Vyberte požadovanú položku.
Položka nastavenia
Vysvetlenie
[Software Update] Aktualizácia softvéru systému. (str. 40)
Výber nastavení obrazovky podľa typu televízora. (str. 40)
[Audio Settings]
Výber nastavení zvuku podľa typu spojovacích konektorov.
(str. 41)
[Bluetooth Settings] Výber podrobných nastavení funkcie BLUETOOTH. (str. 41)
[System Settings]
Výber nastavení týkajúcich sa systému. (str. 43)
[Network Settings] Výber podrobných nastavení internetu a domácej siete. (str. 44)
[Input Skip Setting] Výber nastavenia preskočenia vstupu pre jednotlivé vstupy.
(str. 45)
[Easy Setup]
Opätovné spustenie jednoduchého nastavenia, ktoré umožňuje
vybrať základné nastavenia. (str. 45)
[Resetting]
Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému. (str. 45)
39SK
Používanie rôznych funkcií/nastavení
[Screen Settings]
[Software Update]
Aktualizáciou softvéru na najnovšiu
verziu môžete využívať jeho najnovšie
funkcie.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na tejto webovej stránke:
www.sony.eu/support
Poznámky
• Na vykonanie aktualizácií cez internet je
potrebné internetové prostredie.
• Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
predného panela zobrazí text „UPDT“. Po
dokončení aktualizácie sa systém
automaticky reštartuje. Počas
prebiehajúcej aktualizácie nezapínajte
ani nevypínajte systém, ani nepoužívajte
systém alebo televízor. Počkajte na
dokončenie aktualizácie softvéru.
• Ak chcete vykonávať aktualizácie softvéru
automaticky, nastavte položku [Auto
Update] na možnosť [On] (str. 43).
V závislosti od podrobností aktualizácií sa
môže aktualizácia softvéru vykonať aj
vtedy, keď vyberiete položku [Off] v časti
[Auto Update].
[Update via Internet]
Slúži na aktualizáciu softvéru systému
pomocou dostupnej siete. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Skontrolujte, či je sieť pripojená
k internetu.
[Update via USB Memory]
Slúži na aktualizáciu softvéru pomocou
pamäťového zariadenia USB.
Skontrolujte, či je priečinok aktualizácií
softvéru správne pomenovaný ako
„UPDATE“.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého režimu.
40SK
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte televízor s pomerom strán 4 : 3
bez funkcie širokouhlého režimu.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Reprodukuje videosignál podľa
rozlíšenia televízora alebo pripojeného
zariadenia.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Reprodukuje
videosignál podľa vybratého nastavenia
rozlíšenia.
* Ak má obsah prehrávania systém farieb
NTSC, rozlíšenie videosignálov možno
skonvertovať len na možnosť [480i]
a [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Táto funkcia nastavuje signály
reprodukované z konektora HDMI OUT
(ARC) na systéme pri používaní funkcie
Screen mirroring.
[Auto]: Reprodukuje videosignály 24p
len pri pripojení televízora
kompatibilného s rozlíšením 1080/24p
prostredníctvom pripojenia HDMI a keď
je položka [Output Video Resolution]
nastavená na možnosť [Auto] alebo
[1080p].
[Off]: Túto možnosť vyberte, keď
televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi s rozlíšením 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Reprodukuje videosignály vo
formáte 2K počas používania funkcie
Screen mirroring a videosignály vo
formáte 4K počas prehrávania fotografií
pri pripojení k zariadeniu od spoločnosti
Sony kompatibilnému s formátom 4K.
[Auto2]: Reprodukuje videosignály vo
formáte 4K počas prehrávania obsahu
vo formáte 24p s funkciou Screen
mirroring alebo prehrávania fotografií
pri pripájaní zariadenia kompatibilného
s formátom 4K/24p.
[Off]: Slúži na vypnutie funkcie.
Poznámky
• Ak sa zariadenie od spoločnosti Sony
nenájde, keď je vybratá položka [Auto1],
toto nastavenie bude mať rovnaký účinok
ako nastavenie [Auto2].
• Položka [Network content 24p Output]
v ponuke [24p Output] musí byť vhodne
nastavená pre možnosť [Auto2].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Audio Output]
Môžete vybrať spôsob výstupu, ktorý sa
použije na reprodukciu zvukového
signálu.
[Speaker]: Viackanálový zvuk sa
reprodukuje len z reproduktorov
systému.
[Speaker + HDMI]: Viackanálový zvuk sa
reprodukuje z reproduktorov systému
a 2-kanálové signály vo formáte Linear
PCM z konektora HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Zvuk sa reprodukuje len
z konektora HDMI OUT (ARC). Formát
zvuku závisí od pripojeného zariadenia.
[SBM] (Super Bit Mapping)
Poznámka
[On]: Slúži na vytvorenie plynulej
gradácie videosignálov
reprodukovaných z konektora HDMI
OUT (ARC).
[Off]: Toto nastavenie vyberte, ak sú
videosignály skreslené alebo farby
neprirodzené.
Keď je položka [Control for HDMI]
nastavená na možnosť [On] (str. 43),
položka [Audio Output] sa automaticky
nastaví na možnosť [Speaker + HDMI]
a toto nastavenie nemožno zmeniť.
[Audio Settings]
[DSEE]
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď
je ako zvukové pole vybratá položka
[Music].
[On]: Slúži na zlepšenie kvality zvuku
obnovením zvuku s vysokým rozsahom
(str. 33).
[Off]: Vypnuté.
[Audio DRC]
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Môžete prehrávať obsah zo zariadenia
BLUETOOTH prostredníctvom tohto
systému alebo počúvať zvukový signál
z tohto systému prostredníctvom
reproduktora alebo slúchadiel
kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH.
[Receiver]: Tento systém je v režime
prijímača, ktorý mu umožňuje prijímať
a reprodukovať zvuk zo zariadenia
BLUETOOTH.
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto]: Slúži na automatickú kompresiu
zvuku kódovaného technológiou Dolby
TrueHD.
41SK
Používanie rôznych funkcií/nastavení
[Auto]: Automaticky sa zistí typ
externého zariadenia a prepne sa na
zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Reprodukujú sa
videosignály YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Reprodukujú sa
videosignály YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Toto nastavenie vyberte pri
pripájaní k zariadeniu s konektorom DVI
kompatibilným s technológiou HDCP.
[On]: Systém reprodukuje zvukovú
stopu s typom dynamického rozsahu
podľa zámerov technika nahrávania.
[Off]: Žiadna kompresia dynamického
rozsahu.
[Transmitter]: Tento systém je v režime
vysielača, ktorý mu umožňuje odosielať
zvuk do reproduktora alebo slúchadiel
kompatibilných s rozhraním
BLUETOOTH. Ak prepnete vstup
systému, na displeji predného panela sa
zobrazí text „BT TX“.
[Off]: Funkcia BLUETOOTH je vypnutá
a nemožno vybrať vstup [Bluetooth
Audio].
Poznámka
Môžete sa pripojiť k zariadeniu
BLUETOOTH pomocou funkcie jedným
dotykom, aj keď je položka [Bluetooth
Mode] nastavená na možnosť [Off].
Poznámky
• Ak je povolená položka AAC a zariadenie
podporuje formát AAC, môžete si
vychutnávať vysokokvalitný zvuk.
• Pri pripájaní slúchadiel alebo
reproduktorov kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH toto nastavenie
nemožno zmeniť.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,
že položku [Bluetooth Mode] nastavíte
na možnosť [Receiver] alebo
[Transmitter].
[On]: Slúži na povolenie kodeku LDAC.
[Off]: Slúži na zakázanie kodeku LDAC.
[Device List]
Poznámky
Keď je položka [Bluetooth Mode]
nastavená na možnosť [Transmitter],
zobrazí sa zoznam spárovaných
a nájdených zariadení BLUETOOTH
(zariadenie SNK).
• Ak je povolená položka LDAC a zariadenie
podporuje formát LDAC, môžete si
vychutnávať ešte viac vysokokvalitného
zvuku.
• Pri pripájaní slúchadiel alebo
reproduktorov kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH toto nastavenie
nemožno zmeniť.
[Bluetooth Standby]
Položku [Bluetooth Standby] môžete
nastaviť tak, aby bolo systém možné
zapnúť prostredníctvom zariadenia
BLUETOOTH, aj keď sa systém nachádza
v pohotovostnom režime. Táto funkcia
je k dispozícii len v prípade, že položku
[Bluetooth Mode] nastavíte na možnosť
[Receiver] alebo [Transmitter].
[On]: Systém sa automaticky zapne, keď
vyžiadate pripojenie BLUETOOTH zo
spárovaného zariadenia BLUETOOTH.
[Off]: Vypnuté.
[Bluetooth Codec – AAC]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,
že položku [Bluetooth Mode] nastavíte
na možnosť [Receiver] alebo
[Transmitter].
[On]: Slúži na povolenie kodeku AAC.
[Off]: Slúži na zakázanie kodeku AAC.
42SK
[Wireless Playback Quality]
Môžete nastaviť rýchlosť prenosu
údajov prehrávania LDAC. Táto funkcia
je k dispozícii len v prípade, že položku
[Bluetooth Mode] nastavíte na možnosť
[Transmitter] a položku [Bluetooth
Codec – LDAC] na možnosť [On].
[Auto]: Rýchlosť prenosu údajov sa
automaticky zmení v závislosti od
prostredia. Ak je prehrávanie zvuku
v tomto režime nestabilné, použite
ostatné tri režimy.
[Sound Quality]: Použije sa najvyššia
bitová rýchlosť. Zvuk sa odošle vo vyššej
kvalite, prehrávanie zvuku sa však
niekedy môže stať nestabilným, keď
kvalita linky nie je dostatočne dobrá.
[Standard]: Použije sa stredná bitová
rýchlosť. Poskytuje rovnováhu kvality
zvuku aj stability prehrávania.
[Connection]: Stabilita má prioritu.
Kvalita zvuku môže byť primeraná a stav
pripojenia bude s najväčšou
pravdepodobnosťou stabilný. Toto
nastavenie sa odporúča použiť, keď je
pripojenie nestabilné.
Systém môžete používať krátko po jeho
zapnutí.
[Off]: Vypnuté.
[Auto Standby]
[System Settings]
[OSD Language]
Môžete si vybrať jazyk, ktorý sa má
zobrazovať na obrazovke systému.
[On]: Slúži na zapnutie funkcie [Auto
Standby]. Keď sa systém nepoužíva
približne 20 minút, automaticky sa
prepne do pohotovostného režimu.
[Off]: Vypnuté.
[Auto Display]
[HDMI Settings]
• [Standby Linked to TV] (str. 36)
Táto funkcia je k dispozícii len
v prípade, že položku [Control for
HDMI] nastavíte na možnosť [On].
[Auto]: Ak je vstup systému nastavený
na možnosť [TV] alebo [Screen
mirroring], systém sa pri vypnutí
televízora automaticky vypne.
[On]: Systém sa pri vypnutí televízora
automaticky vypne bez ohľadu na
vstup.
[Off]: Systém sa pri vypnutí televízora
nevypne.
• [Audio Return Channel] (str. 37)
Túto funkciu nastavte, keď je systém
pripojený ku konektoru HDMI IN na
televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel. Táto
funkcia je k dispozícii len v prípade, že
položku [Control for HDMI] nastavíte
na možnosť [On].
[Auto]: Môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému.
[Off]: Toto nastavenie použite, keď je
pripojený optický digitálny kábel.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Informácie sa na televíznej
obrazovke zobrazia automaticky pri
zmene zvukových signálov, režimu
obrazu a pod.
[Off]: Informácie sa zobrazia až po
stlačení tlačidla DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: Slúži na nastavenie systému tak,
aby poskytoval informácie o najnovšej
verzii softvéru (str. 40).
[Off]: Vypnuté.
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Aktualizácia softvéru sa
automaticky vykoná medzi 2:00 a 5:00
miestneho času v rámci vybranej
položky [Time Zone], kým sa tento
systém nepoužíva. Ak vyberiete položku
[Off] v časti [Quick Start/Network
Standby], aktualizácia softvéru sa
vykoná po vypnutí systému.
[Off]: Vypnuté.
[Time Zone]
Vyberte krajinu alebo región.
Poznámky
• V závislosti od podrobností aktualizácií sa
môže aktualizácia softvéru vykonať aj
vtedy, keď vyberiete položku [Off] v časti
[Auto Update].
• Aktualizácia softvéru prebehne
automaticky do 11 dní od vydania nového
softvéru.
[On]: Slúži na skrátenie času spustenia
systému z pohotovostného režimu.
43SK
Používanie rôznych funkcií/nastavení
• [Control for HDMI] (str. 36)
[On]: Funkcia Control for HDMI je
zapnutá. Zariadenia pripojené
pomocou kábla HDMI sa môžu
vzájomne ovládať.
[Off]: Vypnuté.
[Device Name]
[Screen mirroring RF Setting]
Názov tohto systému môžete zmeniť
podľa svojich potrieb, aby ho bolo
možné jednoduchšie rozpoznať, keď
používate funkciu [Bluetooth Audio]
alebo [Screen mirroring]. Tento názov sa
použije aj pri iných sieťach, napríklad
v domácej sieti. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke a pomocou
softvérovej klávesnice zadajte názov.
Ak používate viaceré bezdrôtové
systémy, napríklad bezdrôtovú sieť LAN,
bezdrôtové signály môžu byť
nestabilné. V takom prípade možno
stabilitu prehrávania zlepšiť nastavením
prioritného rádiofrekvenčného kanála
pre funkciu Screen mirroring.
[Auto]: Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch. Systém
automaticky vyberie najlepší kanál pre
funkciu Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Vybratý kanál má
prioritu pri pripojení v rámci funkcie
Screen mirroring.
[System Information]
Môžete zobraziť adresu MAC
a informácie o verzii softvéru systému.
[Software License Information]
Môžete zobraziť informácie o licenciách
na softvér.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Najprv pripojte systém k sieti.
[Wired Setup]: Toto nastavenie vyberte
pri pripojení k širokopásmovému
smerovaču pomocou kábla LAN.
[Wireless Setup]: Toto nastavenie
vyberte, keď na pripojenie k bezdrôtovej
sieti používate zabudovanú funkciu WiFi systému.
Tip
Ďalšie podrobnosti nájdete na
nasledujúcej webovej stránke v časti
s najčastejšími otázkami:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu
pripojenia k sieti.
[Network Connection Diagnostics]
Diagnostiku siete môžete spustiť, keď
chcete zistiť, či je pripojenie k sieti
vytvorené správne.
44SK
[Connection Server Settings]
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server domácej siete.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Umožňuje automatický prístup
z novozisteného ovládača domácej
siete.
[Off]: Vypnuté.
[Home Network Access Control]
Slúži na zobrazenie zoznamu produktov
kompatibilných s ovládačom domácej
siete a nastavenie, či sa budú prijímať
príkazy z ovládačov v zozname.
[External Control]
[On]: Umožňuje ovládaču domácej
automatizácie ovládať tento systém.
[Off]: Vypnuté.
[Remote Start]
[On]: Umožňuje zapnúť systém
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete, keď sa systém
nachádza v pohotovostnom režime.
[Off]: Systém nemožno zapnúť
pomocou zariadenia prepojeného
prostredníctvom siete.
[Input Skip Setting]
Nastavenie preskočenia je užitočná
funkcia, ktorá umožňuje preskočiť
nepoužívané vstupy pri výbere funkcie
stláčaním tlačidiel INPUT +/–.
[Do not skip]: Systém nepreskočí
vybratý vstup.
[Skip]: Systém preskočí vybratý vstup.
Poznámka
Ak pri zobrazení domovskej ponuky stlačíte
tlačidlá INPUT +/–, ikona vstupu sa bude
zobrazovať ako neaktívna, ak je táto
položka nastavená na možnosť [Skip].
Používanie rôznych funkcií/nastavení
Tip
Nastavenie [Input Skip Setting] môžete
vykonať z ponuky možností (str. 46).
[Easy Setup]
Spúšťa funkciu [Easy Setup] na výber
základných počiatočných nastavení
a základných nastavení siete pre
systém. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Predvolené výrobné nastavenia
systému môžete obnoviť výberom
skupiny nastavení. Obnovia sa všetky
nastavenia v rámci danej skupiny.
[Initialize Personal Information]
Osobné údaje uložené v systéme
môžete vymazať.
Poznámka
Pri likvidácii, prenose alebo predaji tohto
systému odstráňte z bezpečnostných
dôvodov všetky osobné údaje. Po použití
služby siete vykonajte primerané
opatrenia, napríklad sa odhláste.
45SK
Zoznam ponuky možností
Po stlačení tlačidla OPTIONS sú k dispozícii rôzne nastavenia a operácie prehrávania.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
Položka
Vysvetlenie
[A/V SYNC]
Slúži na nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom.
Reprodukovanie zvuku môže byť oneskorené (str. 21).
[Sound Field]
Slúži na zmeny nastavenia zvukového poľa (str. 19).
[Night]
Slúži na výber nočného režimu (str. 20).
[Voice]
Slúži na výber hlasového režimu (str. 20).
[Input Skip Setting]
Slúži na preskočenie nepoužitých vstupov pri výbere funkcie stláčaním
tlačidiel INPUT +/– (str. 45).
[Repeat Setting]
Slúži na nastavenie opakovaného prehrávania.
[Play/Stop]
Slúži na spustenie alebo zastavenie prehrávania.
[Play from start]
Slúži na prehratie položky od začiatku.
[Shuffle Setting]
Slúži na nastavenie náhodného prehrávania.
[Add Slideshow BGM]
Slúži na zaregistrovanie hudobných súborov v pamäťovom zariadení
USB ako hudby na pozadí (BGM) prezentácie.
[Slideshow]
Slúži na spustenie prezentácie.
[Slideshow Speed]
Slúži na zmenu rýchlosti prezentácie.
[Slideshow Effect]
Slúži na nastavenie efektu pri prehrávaní prezentácie.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Slúži na vypnutie funkcie.
• [My Music from USB]: Slúži na nastavenie hudobných súborov
s hudbou zaregistrovaných v položke [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Slúži na prepínanie medzi možnosťami [Grid View] a [List View].
[Rotate Left]
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
[Rotate Right]
Slúži na otočenie fotografie o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
[View Image]
Slúži na zobrazenie vybratého obrázka.
46SK
Systém sa pri vypnutí televízora
vypne.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak
niektorý problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Napájanie
Systém sa nenapája.
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
 Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
na možnosť [On] (str. 43). Televízor
musí podporovať funkciu Control for
HDMI (str. 36). Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Ak sa zvuk predtým reprodukoval
z reproduktorov televízora, systém sa
nezapne, ani keď zapnete televízor.
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
 Skontrolujte nastavenie položky
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] (str. 43).
Ak chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky bez
ohľadu na vstup, nastavte položku
[Standby Linked to TV] na možnosť
[On]. Televízor musí podporovať
funkciu Control for HDMI (str. 36).
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Obraz
Nereprodukuje sa žiadny obraz
alebo sa nereprodukuje správne.
 Vyberte príslušný vstup (str. 11).
 Ak chcete nastaviť najnižšie rozlíšenie
obrazového výstupu, držte stlačené
tlačidlo INPUT a postupne stlačte
tlačidlá VOL +, VOL –, VOL + na
jednotke.
Po vytvorení pripojenia pomocou
kábla HDMI sa nereprodukuje
obraz.
 Systém je pripojený k vstupnému
zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s technológiou HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). V takom prípade
skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
 Odpojte a znova pripojte kábel HDMI.
Skontrolujte, či je kábel pevne
zasunutý.
47SK
Riešenie problémov
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne pripojená.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete) a po
niekoľkých minútach ju znova
zapojte.
 Skontrolujte nastavenie položky
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] (str. 43). Keď je
položka [Standby Linked to TV]
nastavená na možnosť [On], systém
sa pri vypnutí televízora automaticky
vypne bez ohľadu na vstup.
Obraz sa nezobrazuje na celej
televíznej obrazovke.
 Skontrolujte nastavenie položky
[TV Type] v časti [Screen Settings]
(str. 40).
 Médium má pevný pomer strán.
Zvuk
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI alebo optického digitálneho
kábla, ktorý je zapojený do systému
a televízora (pozrite si dodanú
príručku pri spustení).
 Keď je systém pripojený k televízoru
kompatibilnému s funkciou Audio
Return Channel, presvedčte sa, či je
systém zapojený do vstupného
terminálu HDMI kompatibilného
s rozhraním ARC televízora (pozrite si
dodanú príručku pri spustení). Ak sa
zvuk stále nereprodukuje alebo je
prerušovaný, pripojte optický
digitálny kábel (je súčasťou dodávky)
a nastavte v systéme položku
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Audio Return Channel] na možnosť
[Off] (str. 43).
 Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
pripojte optický digitálny kábel (je
súčasťou dodávky) (pozrite si dodanú
príručku pri spustení). Ak televízor nie
je kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel zvuk televízora sa
nebude reprodukovať zo systému ani
vtedy, keď je systém zapojený do
konektora HDMI IN na televízore.
 Vstup systému prepnite na možnosť
[TV] (str. 11).
 Zvýšte hlasitosť systému alebo zrušte
stlmenie zvuku.
 Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji predného panela
systému sa zobrazí text „MUTING“.
48SK
Ak k tomu dôjde, najskôr zapnite
televízor a až potom systém.
 Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v návode na použitie televízora.
Zvuk sa reprodukuje zo systému
aj televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo televízora.
Zvuk televízora z tohto systému
zaostáva za obrazom.
 Ak je položka [A/V SYNC] nastavená
na rozsah 25 ms až 300 ms, nastavte
ju na možnosť 0 ms (str. 21).
Zo zariadenia pripojeného
k systému nepočuť žiadny zvuk
alebo počuť len veľmi slabý zvuk.
 Stlačte tlačidlo  + na diaľkovom
ovládači a skontrolujte úroveň
hlasitosti (str. 9).
 Stlačením tlačidla  alebo  + na
diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku (str. 9).
 Uistite sa, že je správne vybratý
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje opakovaným
stláčaním tlačidiel INPUT +/– na
diaľkovom ovládači (str. 11).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť
len veľmi slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW  + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
(str. 21).
 Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového zvuku.
V prípade, keď vstupný zdroj
obsahuje veľmi málo komponentov
basového zvuku (napríklad televízne
vysielanie), zvuk hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
Nemožno vytvoriť efekt
priestorového zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa nemusí
účinne fungovať spracovanie
priestorového zvuku. V závislosti od
programu alebo disku môže byť efekt
priestorového zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojeným zariadením.
Pripojenie zariadenia USB
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova zapojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu (USB)
(str. 17).
 Skontrolujte, či zariadenie USB alebo
kábel nie je poškodený.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte ho a pripojte zariadenie USB
priamo k systému.
Pripojenie mobilného
zariadenia
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 24).
 Skontrolujte, či je zariadenie
BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť,
zapnuté a či má zapnutú aj funkciu
BLUETOOTH.
Párovanie nie je možné.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém neruší
zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné
bezdrôtové zariadenia s frekvenciou
2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa
v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, premiestnite ho ďalej
od systému.
Funkciu NFC nemožno použiť.
 Funkcia NFC nie je k dispozícii pre
reproduktor alebo slúchadlá
kompatibilné s rozhraním
BLUETOOTH. Ak chcete počúvať zvuk
pomocou reproduktora alebo
slúchadiel kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH, pozrite
si časť Počúvanie zvukového signálu
z pripojeného televízora alebo
zariadenia pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov (str. 26).
Z pripojeného zariadenia
BLUETOOTH sa nereprodukuje
zvuk.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 24).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenie
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
49SK
Riešenie problémov
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie tohto
systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
 Informácie o párovaní môžu byť
odstránené. Znova vykonajte
párovanie (str. 23).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením BLUETOOTH
alebo systém premiestnite ďalej
od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
počítača prepnite na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
Pripojenie slúchadiel alebo
reproduktora
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 7).
 Skontrolujte, či je zariadenie
BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť,
zapnuté a či má zapnutú aj funkciu
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie tohto
systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
 Informácie o párovaní môžu byť
odstránené. Znova vykonajte
párovanie (str. 23).
Párovanie nie je možné.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém neruší
zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné
bezdrôtové zariadenia s frekvenciou
2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa
v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, premiestnite ho ďalej od
systému.
Funkciu NFC nemožno použiť.
 Funkcia NFC nie je k dispozícii
pre reproduktor alebo slúchadlá
kompatibilné s rozhraním
BLUETOOTH. Ak chcete počúvať zvuk
pomocou reproduktora alebo
slúchadiel kompatibilných
s rozhraním BLUETOOTH, pozrite si
časť Počúvanie zvukového signálu
z pripojeného televízora alebo
zariadenia pomocou slúchadiel alebo
reproduktorov (str. 26).
Z pripojeného zariadenia
BLUETOOTH sa nereprodukuje
zvuk.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH jednotky svieti (str. 24).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN, iné zariadenie
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením BLUETOOTH
alebo systém premiestnite ďalej od
nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
počítača prepnite na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
 Nastavte položku [Wireless Playback
Quality] na možnosť [Connection]
(str. 42).
Pripojenie ku káblovej sieti
LAN
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
 Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 14)
a nastavenia siete (str. 44).
50SK
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)] nemožno
počítač pripojiť k internetu.
 Ak pred úpravou nastavení
smerovača použijete funkciu Wi-Fi
Protected Setup, nastavenia
bezdrôtového pripojenia smerovača
sa môžu automaticky zmeniť.
V takom prípade adekvátne zmeňte
aj nastavenia bezdrôtového
pripojenia počítača.
Systém sa nemôže pripojiť k sieti
alebo je pripojenie k sieti
nestabilné.
 Stlačením tlačidla BACK sa vráťte na
predchádzajúcu obrazovku a znova
skúste vykonať nastavenie [Wireless
Setup] (str. 15). Ak sa požadovaný
bezdrôtový smerovač napriek tomu
nezistí, v zozname sietí vyberte
položku [New connection
registration] a potom
prostredníctvom výberu položky
[Manual registration] zadajte názov
siete (SSID) manuálne.
Hlbokotónový reproduktor
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.
 Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku. Keď
vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to v prípade
väčšiny televíznych programov,
basový zvuk sa nemusí reprodukovať.
 Stlačením tlačidla SW  + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora (str. 21).
 Nastavte nočný režim na hodnotu
[Off]. Podrobné informácie nájdete
v časti Reprodukovanie kvalitného
zvuku s nízkou hlasitosťou uprostred
noci (tlačidlo NIGHT) (str. 20).
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač tohto systému
nefunguje.
 Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na jednotke
(str. 7).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo.
51SK
Riešenie problémov
 Skontrolujte, či je zapnutý smerovač
bezdrôtovej siete LAN.
 Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 15)
a nastavenia siete (str. 44).
 V závislosti od prostredia, v ktorom
sa zariadenie používa (vrátane
materiálu stien), podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo
prekážok medzi systémom
a smerovačom bezdrôtovej siete LAN
sa možná komunikačná vzdialenosť
môže skrátiť. Premiestnite systém
a smerovač bezdrôtovej siete LAN
bližšie k sebe.
 Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo
2,4 GHz, napríklad mikrovlnná rúra,
zariadenie s rozhraním BLUETOOTH
alebo digitálne bezšnúrové
zariadenie. Presuňte jednotku ďalej
od takýchto zariadení, prípadne
vypnite takéto zariadenia.
 Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN
môže byť nestabilné v závislosti od
prostredia, v ktorom sa zariadenie
používa, predovšetkým pri používaní
funkcie BLUETOOTH systému.
V takom prípade upravte prostredie,
v ktorom sa zariadenie používa.
Požadovaný bezdrôtový smerovač
sa nezobrazuje v zozname
bezdrôtových sietí.
Iné
Funkcia Control for HDMI nefunguje
správne.
 Skontrolujte pripojenie k systému
(pozrite si dodanú príručku pri
spustení).
 Povoľte funkciu Control for HDMI
na televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
 Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control for
HDMI, sú obmedzené štandardom
HDMI CEC takto:
– nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
najviac 3 zariadenia,
– prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
najviac 3 zariadenia,
– zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: najviac
4 zariadenia,
– zvukový systém (prijímač,
slúchadlá): najviac 1 zariadenie
(používané týmto systémom).
Na displeji predného panela
striedavo blikajú hlásenia „PRTCT“,
„PUSH“ a „POWER“.
 Stlačením tlačidla  (napájanie)
vypnite systém. Keď indikátor zmizne,
odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a uistite sa, že ventilačné
otvory systému nie sú ničím
zablokované.
52SK
Na displeji predného panela sa
zobrazí text „BT TX“.
 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
RX/TX a režim [Bluetooth Mode]
prepnite na režim [Receiver]. Hlásenie
„BT TX“ sa zobrazuje v prípade, ak je
režim [Bluetooth Mode] nastavený na
možnosť [Transmitter] (str. 41). Ak na
diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo
RX/TX, režim [Bluetooth Mode] sa
prepne na režim [Receiver] a na
displeji predného panela sa zobrazí
vybratý vstup.
Snímače televízora nefungujú
správne.
 Jednotka môže blokovať niektoré
snímače (napríklad snímač jasu),
prijímač diaľkového ovládania
televízora alebo vysielač pre
3D okuliare (infračervený prenos)
3D televízora, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov,
alebo bezdrôtovú komunikáciu.
Jednotku premiestnite ďalej od
televízora v rozsahu, ktorý umožňuje
správne fungovanie týchto častí.
Informácie o umiestnení snímačov
a prijímača diaľkového ovládania
nájdete v návode na použitie
dodanom s televízorom.
Napájanie, vstup alebo hlasitosť
systému funguje nesprávne.
 Ak sa na tlačidlách nachádzajú
kovové predmety, odstráňte ich.
Bezdrôtové funkcie (bezdrôtová
sieť LAN alebo BLUETOOTH) sú
nestabilné.
 Okolo systému neumiestňujte iné
kovové predmety než televízor.
Obnovenie nastavení
systému
Ak systém naďalej nefunguje
správne, obnovte jeho nastavenia
podľa nasledujúceho postupu.
1
2
3
5
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
displej nastavenia.
Vyberte položku [Resetting] –
[Reset to Factory Default
Settings].
Riešenie problémov
4
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
Vyberte položku ponuky, ktorú
chcete obnoviť.
Vyberte položku [Start].
Zrušenie obnovenia
V kroku č. 5 vyberte položku [Cancel].
53SK
Terminál LAN(100)
Terminál 100BASE-TX
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5), LDAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia LDAC 96 kHz s prenosovou
rýchlosťou 990 kb/s)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)
1) Aktuálna rýchlosť sa môže meniť
v závislosti od rôznych faktorov,
napríklad prekážok medzi zariadeniami,
magnetických polí okolo mikrovlnnej
rúry, statickej elektriny, používania
bezdrôtového telefónu, citlivosti príjmu,
operačného systému, softvérových
aplikácií a pod.
2)
Štandardné profily BLUETOOTH
označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4)
Skratka pre kodek podpásma
(Subband Codec)
5)
Skratka pre rozšírené kódovanie zvuku
(Advanced Audio Coding)
Bezdrôtová sieť LAN
Predný Ľ/predný P reproduktor
Komunikačný systém
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
Systém reproduktorov
Dvojsmerný systém reproduktorov,
akustický záves
Reproduktor
40 mm × 100 mm, kužeľovitý typ
20 mm, vyvážený kupolovitý typ
Ďalšie informácie
Technické údaje
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný Ľ + predný P reproduktor:
20 W + 20 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 %
celkového harmonického skreslenia)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P reproduktor: 35 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor: 100 W
(pri 5 ohmoch, 100 Hz)
Vstupy
TV IN (OPTICAL)
Výstupy
HDMI OUT (TV (ARC))
Rozhranie HDMI
Konektor
Typ A (19 pinov)
Rozhranie USB
Port
(USB):
Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB, čítačky pamäťových
kariet, digitálneho fotoaparátu)
Rozhranie LAN
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 4.1
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 30 m1)
Maximálny počet registrovateľných
zariadení
9 zariadení
54SK
Hlbokotónový reproduktor
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
120 mm, kužeľovitý typ
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 Hz/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 40 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo
menej (podrobné informácie
o nastavení nájdete na str. 35)
Položka [Quick Start/Network
Standby] je nastavená na možnosť
[Off] (predvolené nastavenie): 3 W
Položka [Quick Start/Network
Standby] je nastavená na možnosť
[On] (všetky porty káblovej siete
pripojené, všetky porty bezdrôtovej
siete aktivované): 7 W
Približné rozmery (š x v x h)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (približne)
8,5 kg
Kompatibilné modely zariadení iPod
a iPhone
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Hudba
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografie
Formát
Prípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Systém dokáže prehrať súbory .mka.
Tieto súbory nemožno prehrávať na
serveri domácej siete.
Systém nemusí prehrávať tento formát
súboru na serveri domácej siete.
Systém neprehráva tento formát súboru
na serveri domácej siete.
Systém neprehráva súbory kódované
pomocou technológie DST.
Systém neprehráva animované súbory
PNG ani animované súbory GIF.
Systém neprehráva 16-bitové súbory
BMP.
Systém neprehráva šifrované súbory
vo formáte Lossless.
55SK
Ďalšie informácie
Kompatibilné sú nasledujúce modely
zariadení iPod a iPhone. Skôr než začnete
zariadenie iPod alebo iPhone používať
so systémom, aktualizujte softvér
zariadenia na najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje
so zariadeniami:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generácie)/iPod touch
(5. generácie).
Prehrateľné typy súborov
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania,
podmienok nahrávania alebo stavu
servera domácej siete.
• Niektoré súbory upravené v počítači
sa nemusia prehrať.
• Funkcia rýchleho posunu dopredu alebo
dozadu nemusí byť k dispozícii pri
niektorých súboroch.
• Systém neprehráva kódované súbory,
napríklad kódované technológiou DRM.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach
USB:
– priečinky až v 9. vrstve
(vrátane koreňového priečinka),
– až 500 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky uložené na serveri
domácej siete:
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať veľkokapacitné
zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash
alebo pevný disk), zariadenia na
zachytávanie statických snímok (SICD)
a klávesnice so 101 klávesmi.
56SK
Podporované vstupné formáty zvuku
Systém podporuje nasledujúce formáty zvuku.
Formát
Funkcia
„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DSD
–
: Podporovaný formát.
–: Nepodporovaný formát.
Ďalšie informácie
57SK
Komunikácia BLUETOOTH
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť za týchto podmienkach:
– ak sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
– v miestach, v ktorých sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– v miestach, v ktorých sa nachádzajú
iné elektromagnetické vlny.
• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri
používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. Výsledkom
toho môže byť nižšia rýchlosť prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť sa
pripojiť. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
– Používajte tento systém vo vzdialenosti
najmenej 10 metrov od zariadenia
bezdrôtovej siete LAN.
– Vypnite zariadenie bezdrôtovej siete
LAN, ak vo vzdialenosti menšej ako
10 metrov používate zariadenie
BLUETOOTH.
– Nainštalujte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
• Vysielanie rádiových vĺn zo systému môže
rušiť prevádzku niektorých medicínskych
zariadení. Keďže toto rušenie môže
spôsobiť poruchu zariadenia, vždy
vypnite napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, v ktorých sa môžu vyskytovať
horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí
alebo požiarnych alarmov.
58SK
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám funkcie BLUETOOTH,
na zaistenie bezpečného pripojenia
počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. V závislosti
od obsahu nastavení a iných faktorov
však toto zabezpečenie nemusí byť
dostatočné, preto buďte pri komunikácii
pomocou technológie BLUETOOTH
opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH, ktoré majú
rovnaký profil ako tento systém.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám
BLUETOOTH, môžu nastať prípady,
keď vlastnosti či špecifikácie zariadenia
BLUETOOTH neumožnia pripojenie alebo
môžu mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo
prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tomuto systému,
prostredia komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo
sa zvuk môže prerušiť.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
LICENCIA NA SOFTVÉR
LICENČNÁ ZMLUVA
KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA
DÔLEŽITÉ:
AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva a tituly týkajúce sa
SOFTVÉRU (vrátane, ale nie výhradne,
akýchkoľvek obrázkov, fotografií,
animácií, videí, zvuku, hudby, textov
a apletov obsiahnutých v tomto
SOFTVÉRI) sú majetkom spoločnosti
SONY alebo jedného či viacerých
DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN.
UDELENIE LICENCIE
Spoločnosť SONY vám udeľuje
obmedzenú licenciu na používanie
SOFTVÉRU výhradne v súvislosti s vaším
kompatibilným zariadením
(„ZARIADENIE“) a len na vaše
individuálne nekomerčné použitie.
Spoločnosť SONY a DODÁVATELIA
V POZÍCII TRETÍCH STRÁN si výslovne
vyhradzujú všetky práva, tituly a nároky
(vrátane, ale nie výhradne, všetkých
práv na duševné vlastníctvo) súvisiace
so SOFTVÉROM, ktoré vám táto ZMLUVA
špecificky neudeľuje.
POŽIADAVKY A OBMEDZENIA
Nesmiete kopírovať, publikovať,
upravovať, distribuovať, pokúšať sa
odvodiť zdrojový kód, meniť, spätne
analyzovať, dekompilovať ani rozoberať
SOFTVÉR, či už v celku, alebo po
častiach, ani vytvárať akékoľvek
odvodené diela z tohto SOFTVÉRU,
pokiaľ takéto odvodené diela SOFTVÉR
zámerne neumožňuje. Žiadnu z funkcií
SOFTVÉRU na správu digitálnych práv
nesmiete meniť ani s ňou inak
manipulovať. Nesmiete vynechať,
zmeniť, zrušiť ani obísť žiadnu z funkcií
59SK
Ďalšie informácie
SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TENTO
SOFTVÉR, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE
TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA („ZMLUVA“).
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE
SÚHLAS S USTANOVENIAMI TEJTO
ZMLUVY. AK S USTANOVENIAMI TEJTO
ZMLUVY NESÚHLASÍTE, SOFTVÉR
NESMIETE POUŽÍVAŤ.
Táto ZMLUVA je právnou zmluvou
medzi vami a spoločnosťou
Sony Corporation („spoločnosť SONY“).
Táto ZMLUVA upravuje vaše práva
a povinnosti týkajúce sa softvéru
od spoločnosti SONY a poskytovateľov
licencií naň v pozícii tretích strán
(vrátane pobočiek spoločnosti SONY)
a ich príslušných pobočiek (spolu
„POSKYTOVATELIA V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN“), ako aj aktualizácií a inovácií
poskytovaných spoločnosťou SONY,
akejkoľvek tlačenej dokumentácie,
dokumentácie online alebo inej
elektronickej dokumentácie k tomuto
softvéru a všetkých údajových súborov
vytvorených pri prevádzke tohto
softvéru (spolu „SOFTVÉR“).
Bez ohľadu na vyššie uvedené musí byť
akýkoľvek softvér v rámci SOFTVÉRU,
ktorý podlieha samostatnej licenčnej
zmluve koncového používateľa
(vrátane, ale nie výhradne, licencie GNU
General Public License a Lesser/Library
General Public License), obsiahnutý
v takejto príslušnej samostatnej
licenčnej zmluve koncového
používateľa namiesto ustanovení tejto
ZMLUVY v rozsahu požadovanom touto
samostatnou licenčnou zmluvou
koncového používateľa („VYHRADENÝ
SOFTVÉR“).
SOFTVÉR sa poskytuje na základe
licencie, nepredáva sa. SOFTVÉR
je chránený zákonmi o autorských
právach, ako aj inými zákonmi
a medzinárodnými dohodami o právach
duševného vlastníctva.
či ochranných mechanizmov SOFTVÉRU
ani žiadny z mechanizmov funkčne
spojených so SOFTVÉROM. Nesmiete
oddeliť žiadny jednotlivý komponent
SOFTVÉRU na použitie s viac než jedným
ZARIADENÍM bez výslovného súhlasu
spoločnosti SONY. Nesmiete odstrániť,
zmeniť, prekryť či poškodiť žiadnu
z ochranných známok či upozornení
SOFTVÉRU. SOFTVÉR nesmiete zdieľať,
distribuovať, prenajímať, udeľovať naň
licencie, sublicencie, prideliť ho,
preniesť ani predať. Softvér, služby siete
alebo produkty iné ako SOFTVÉR, od
ktorých závisí výkon SOFTVÉRU, môžu
byť prerušené alebo ukončené podľa
uváženia dodávateľov (dodávateľov
softvéru, poskytovateľov služieb alebo
spoločnosti SONY). Spoločnosť SONY
ani títo dodávatelia sa nezaručujú, že
SOFTVÉR, služby siete, obsahy či iné
produkty budú naďalej dostupné ani že
budú fungovať bez prerušenia či zmeny.
POUŽÍVANIE SOFTVÉRU
S MATERIÁLMI
PODLIEHAJÚCIMI AUTORSKÝM
PRÁVAM
SOFTVÉR možno použiť na prezeranie,
ukladanie, spracovávanie a používanie
obsahu vytvoreného vami alebo tretími
stranami. Tento obsah môže byť
chránený zákonmi o autorských
právach aj inými zákonmi a dohodami
o právach duševného vlastníctva.
Súhlasíte s tým, že budete SOFTVÉR
používať iba v súlade so všetkými
zákonmi a dohodami, ktoré sa vzťahujú
na takýto obsah. Súhlasíte s tým, že
spoločnosť SONY môže podniknúť
primerané opatrenia na ochranu
autorských práv obsahu ukladaného,
spracovávaného alebo používaného
pomocou tohto SOFTVÉRU. Tieto
opatrenia zahŕňajú, ale nie výhradne,
počítanie frekvencie vašich zálohovaní
a obnovovaní pomocou určitých funkcií
SOFTVÉRU, odmietnutí vašich
60SK
požiadaviek na umožnenie obnovy
údajov a vypovedanie tejto ZMLUVY
v prípade nezákonného používania
SOFTVÉRU.
SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO SOFTVÉR
MÔŽE BYŤ NAVRHNUTÝ NA POUŽITIE
S OBSAHOM DOSTUPNÝM
PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ ALEBO
VIACERÝCH SLUŽIEB („SLUŽBY
SÚVISIACE S OBSAHOM“). POUŽÍVANIE
SLUŽBY A TAKÉHOTO OBSAHU
PODLIEHA USTANOVENIAM
O SLUŽBÁCH TÝKAJÚCIM SA DANÝCH
SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSAHOM.
AK SÚHLAS S TÝMITO USTANOVENIAMI
ODMIETNETE, POUŽITIE SOFTVÉRU
BUDE PRE VÁS OBMEDZENÉ. Súhlasíte,
že určitý obsah a služby dostupné
prostredníctvom SOFTVÉRU môžu byť
poskytované tretími stranami, nad
ktorými spoločnosť SONY nemá žiadnu
kontrolu. POUŽITIE SLUŽIEB
SÚVISIACICH S OBSAHOM SI VYŽADUJE
PRIPOJENIE K INTERNETU.
POSKYTOVANIE SLUŽIEB SÚVISIACICH
S OBSAHOM MÔŽE BYŤ KEDYKOĽVEK
UKONČENÉ.
MOŽNOSTI PRIPOJENIA
K INTERNETU A SLUŽBY TRETÍCH
STRÁN
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že
prístup k určitým funkciám SOFTVÉRU si
môže vyžadovať pripojenie k internetu,
za ktoré ste zodpovední výlučne vy.
Okrem toho ste výhradne zodpovední
za platby akýchkoľvek poplatkov
súvisiacich s pripojením k internetu
hradené tretím stranám vrátane, ale nie
výhradne, poplatkov poskytovateľovi
internetových služieb a poplatkov za
čas vysielania. Prevádzka SOFTVÉRU
môže byť obmedzená v závislosti od
kapacity, šírky pásma alebo technických
obmedzení vášho pripojenia k internetu
a služieb. Za poskytovanie, kvalitu
a zabezpečenie týchto možností
pripojenia k internetu je výhradne
zodpovedná tretia strana poskytujúca
tieto služby.
EXPORT A ĎALŠIE PREDPISY
Súhlasíte s tým, že budete konať
v súlade so všetkými príslušnými
exportnými a reexportnými
obmedzeniami a predpismi v oblasti
alebo krajine, v ktorej sídlite,
a nebudete prenášať ani schvaľovať
prenos SOFTVÉRU do krajín, v ktorých je
zakázaný, ani inak porušovať žiadne
z týchto obmedzení či predpisov.
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
VYLÚČENIE ZÁRUKY
NA SOFTVÉR
Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate
na vlastné riziko a že ste za použitie
SOFTVÉRU zodpovední. SOFTVÉR sa
poskytuje „TAK, AKO JE“, bez záruky,
povinnosti či záväzku akéhokoľvek
druhu.
61SK
Ďalšie informácie
SOFTVÉR nie je odolný voči chybám
a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený
na používanie ani predaj ako ovládací
prostriedok online v nebezpečnom
prostredí, v ktorom sa vyžaduje
bezchybný výkon, napríklad pri
prevádzke nukleárnych zariadení,
v systémoch leteckej navigácie,
komunikácie alebo riadenia leteckej
dopravy, v zariadeniach na priamu
podporu životných funkcií alebo
v zbraňových systémoch, kde by
zlyhanie SOFTVÉRU mohlo viesť k smrti,
ublíženiu na zdraví alebo vážnym
fyzickým škodám či škodám na
životnom prostredí („VYSOKORIZIKOVÉ
AKTIVITY“). Spoločnosť SONY, každý
z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN a každá z ich príslušných
pobočiek sa výslovne vzdávajú
akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej
záruky, povinnosti či záväzku vhodnosti
pre VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY.
SPOLOČNOSŤ SONY A VŠETCI
DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN
(na účely tejto časti budú spoločnosť
SONY a každý z DODÁVATEĽOV
V POZÍCII TRETÍCH STRÁN súhrnne
nazývaní „spoločnosť SONY“)
VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY,
POVINNOSTI ALEBO ZÁVÄZKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI,
NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SONY SA NEZARUČUJE
ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA,
(A) ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI
BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY
ALEBO ŽE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ,
(B) ŽE FUNGOVANIE SOFTVÉRU BUDE
SPRÁVNE ALEBO BEZCHYBNÉ ALEBO
ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY BUDÚ
ODSTRÁNENÉ, (C) ŽE SOFTVÉR
NEPOŠKODÍ ŽIADNY INÝ SOFTVÉR,
HARDVÉR ANI ÚDAJE, (D) ŽE ŽIADNY
SOFTVÉR, SLUŽBY SIETE (VRÁTANE
INTERNETU) ALEBO PRODUKTY (INÉ AKO
SOFTVÉR), OD KTORÝCH ZÁVISÍ VÝKON
SOFTVÉRU, BUDÚ NAĎALEJ DOSTUPNÉ,
NEPRERUŠOVANÉ ČI NEZMENENÉ, ANI
(E) VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA
POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV
POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, POKIAĽ IDE
O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ,
SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI.
ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ
INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ
SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO
OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM
SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ
ZÁRUKU, POVINNOSŤ ANI ZÁVÄZOK ANI
ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ
ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. AK BY SA
SOFTVÉR PREUKÁZAL AKO CHYBNÝ,
PREBERIETE VŠETKY NÁKLADY
POTREBNÉ NA JEHO ÚDRŽBU, OPRAVU ČI
NÁPRAVU. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY
NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH
ZÁRUK, PRETO SA TIETO VYLÚČENIA
NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ SONY A ŽIADNY
Z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN (na účely tejto časti budú
spoločnosť SONY a každý
z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN súhrnne nazývaní „spoločnosť
SONY“) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA
ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, TÝCH,
KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ ZALOŽENÉ
NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ
ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ
ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO
AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII.
OKREM TOHO NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA
ŽIADNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z UŠLÉHO
ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY
ÚDAJOV, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ
SOFTVÉR ALEBO AKÝKOĽVEK SÚVISIACI
HARDVÉR, PRESTOJOV A UŠLÉHO ČASU
POUŽÍVATEĽA BEZ OHĽADU NA TO, ČI
BOLA NIEKTORÁ ZO ZÚČASTNENÝCH
STRÁN UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ
TAKÝCHTO ŠKÔD. V KAŽDOM PRÍPADE
BUDE ICH JEDNOTLIVÁ A SÚHRNNÁ
ZODPOVEDNOSŤ PODĽA AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY
OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE
SKUTOČNE ZAPLATILI ZA TENTO
PRODUKT. NIEKTORÉ PRÁVNE
PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE
ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ČI
NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA
VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA
UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS
VZŤAHOVAŤ.
FUNKCIA AUTOMATICKEJ
AKTUALIZÁCIE
Spoločnosť SONY alebo DODÁVATELIA
V POZÍCII TRETÍCH STRÁN môžu
automaticky aktualizovať alebo inak
upraviť SOFTVÉR vrátane, ale nie
62SK
výhradne, na účely zdokonalenia funkcií
zabezpečenia, nápravy chýb
a vylepšenia funkcií, kým budete
komunikovať so servermi spoločnosti
SONY alebo tretích strán, prípadne inak.
Tieto aktualizácie alebo zmeny môžu
vymazať alebo zmeniť charakter funkcií
alebo iné aspekty SOFTVÉRU vrátane,
ale nie výhradne, funkcií, na ktoré sa
spoliehate. Beriete na vedomie
a súhlasíte s tým, že k týmto aktivitám
môže dôjsť na základe výhradného
uváženia spoločnosti SONY a že
spoločnosť SONY môže podmieniť
ďalšie použitie SOFTVÉRU úplnou
inštaláciou alebo prijatím takejto
aktualizácie alebo zmeny. Všetky
aktualizácie alebo zmeny sa na účely
tejto ZMLUVY musia považovať za
SOFTVÉR a budú tvoriť jeho súčasť.
Prijatím tejto ZMLUVY vyjadrujete
súhlas s týmito aktualizáciami alebo
zmenami.
CELÁ ZMLUVA, ZRIEKNUTIE SA
PRÁVA, ODDELITEĽNOSŤ
Táto ZMLUVA a zásady ochrany
osobných údajov spoločnosti SONY,
oboje v znení neskorších úprav a zmien,
spolu tvoria celú zmluvu medzi vami
a spoločnosťou SONY v súvislosti so
SOFTVÉROM. Ak si spoločnosť SONY
neuplatní alebo nevynúti akékoľvek
právo alebo ustanovenie tejto ZMLUVY,
neznamená to, že sa vzdáva takéhoto
práva alebo ustanovenia. Ak je
ktorákoľvek časť tejto ZMLUVY
neplatná, nezákonná alebo
nevynútiteľná, toto ustanovenie bude
vymáhané do maximálnej povolenej
miery tak, aby sa zachoval zámer tejto
ZMLUVY, a úplná platnosť a účinnosť
ďalších častí ostane zachovaná.
PLATNÉ ZÁKONY A PRÁVNY
PORIADOK
Dohovor OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru sa na túto
ZMLUVU nevzťahuje. Táto ZMLUVA sa
bude riadiť zákonmi Japonska bez
ohľadu na akýkoľvek konflikt zákonných
ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci
z tejto ZMLUVY bude podliehať
právomoci okresného súdu v Tokiu
v Japonsku a zúčastnené strany týmto
vyjadrujú súhlas s právomocou
a príslušnosťou týchto súdov.
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PODĽA
EKVITY
Bez záväzkov voči ostatným svojim
právam môže spoločnosť SONY
vypovedať túto ZMLUVU, ak nedodržíte
ktorékoľvek z jej ustanovení. V prípade
takéhoto vypovedania musíte ukončiť
akékoľvek používanie SOFTVÉRU
a zlikvidovať všetky jeho kópie.
ZMENA
SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE
PRÁVO ZMENIŤ KTORÉKOĽVEK
Z USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY NA
ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA
UVEREJNENÍM OZNÁMENIA NA
WEBOVEJ LOKALITE URČENEJ
SPOLOČNOSŤOU SONY, UPOZORNENÍM
PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA
E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÚ STE
UVIEDLI, POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA
V RÁMCI PROCESU NADOBÚDANIA
INOVÁCIÍ ALEBO AKTUALIZÁCIÍ ALEBO
AKOUKOĽVEK INOU PRÁVNE UZNANOU
FORMOU OZNÁMENIA. Ak so zmenou
nesúhlasíte, ihneď sa obráťte na
spoločnosť SONY so žiadosťou o ďalšie
pokyny. Ak budete SOFTVÉR po dni
účinnosti takéhoto oznámenia ďalej
používať, bude sa to považovať za
vyjadrenie súhlasu byť viazaní touto
zmenou.
OPRÁVNENÉ OSOBY TRETÍCH
STRÁN
Každý DODÁVATEĽ V POZÍCII TRETEJ
STRANY je výslovnou určenou
oprávnenou osobou tretej strany a bude
mať právo uplatňovať ktorékoľvek
ustanovenie tejto ZMLUVY v súvislosti
so SOFTVÉROM tejto strany.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa
tejto ZMLUVY, obráťte sa na spoločnosť
SONY písomne na príslušnej kontaktnej
adrese pre danú oblasť alebo krajinu.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
63SK
Ďalšie informácie
Bez ohľadu na ustanovenia tejto
ZMLUVY o opaku súhlasíte s tým, že
akékoľvek porušenie alebo nesúlad
s touto ZMLUVOU z vašej strany môže
spôsobiť nenapraviteľné škody
spoločnosti SONY, pre ktoré by peňažné
náhrady škôd neboli primerané,
a súhlasíte s tým, aby spoločnosť SONY
získala akúkoľvek nápravu na základe
súdneho príkazu alebo ekvity, ktorú
spoločnosť SONY považuje za potrebnú
alebo vhodnú za daných okolností.
Spoločnosť SONY môže tiež podniknúť
všetky právne a technické nápravné
prostriedky, aby zabránila porušovaniu
tejto ZMLUVY, a na jej vymáhanie
vrátane, ale nie výhradne, toho, že pre
vás okamžite ukončí používanie
SOFTVÉRU, ak bude na základe
vlastného uváženia presvedčená, že
porušujete alebo máte v úmysle porušiť
túto ZMLUVU. Tieto opravné prostriedky
predstavujú dodatok k akýmkoľvek
ďalším opravným prostriedkom, ktoré
môže spoločnosť SONY mať na základe
zákona, ekvity alebo zmluvy.
VYPOVEDANIE
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Nelezte na jednotku, pretože môžete
spadnúť, poraniť sa alebo poškodiť
systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené
na štítku na zadnej strane jednotky.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete)
možno zasunúť len jedným spôsobom.
Ak zástrčku nemožno do zásuvky zasunúť
úplne, obráťte sa na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
systém pri vysokej hlasitosti, jeho zadná
a spodná stena sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu systému, aby ste
sa nepopálili.
Umiestnenie
• Systém je kompatibilný s televízorom
s veľkosťou podstavca 718 mm × 290 mm
alebo menej a hmotnosťou 40 kg alebo
menej.
64SK
• Prednú stranu systému nechajte
odokrytú.
• Systém neumiestňujte na zariadenie,
ktoré vyžaruje teplo.
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na zadnú stranu jednotky neklaďte nič,
čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Okolo systému neumiestňujte iné kovové
predmety než televízor. Bezdrôtové
funkcie môžu byť nestabilné.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili
na rohoch systému.
• Systém nainštalujte tak, aby nedošlo
k poškodeniu reproduktora na spodnej
strane systému.
• Reproduktory tohto systému nie sú
magneticky tienené. Na systém ani do
jeho blízkosti neumiestňujte magnetické
karty ani televízor typu CRT.
Poznámky ku sklu
• Na povrch neumiestňujte nič horúce,
napríklad horúcu panvicu alebo hrniec.
Sklenený povrch by sa mohol rozbiť,
spôsobiť poranenie alebo zapríčiniť
poškodenie systému.
• Vyhnite sa silným nárazom na sklenený
povrch. Sklenený povrch systému je
vyrobený z tvrdeného skla, ale nemožno
zaručiť, že sa nemôže rozbiť. Dodržiavajte
nasledujúce pokyny, aby nedošlo
k rozbitiu skla:
– Vyhnite sa silným nárazom, napríklad
úderom alebo pádom ostrých
predmetov, na sklenený povrch.
– Vyhnite sa poškriabaniu skla alebo
úderom naň ostrými predmetmi.
– Vyhnite sa úderom na sklo pri inštalácii
systému do úložnej skrinky.
• Rozbitého skla sa nedotýkajte holými
rukami. Mohli by ste sa porezať.
• Na systém neumiestňujte nič, čo váži viac
ako 40 kg. Ťažšie predmety môžu
poškodiť sklenený povrch alebo samotný
systém.
• Tvrdené sklo je pevnejšie ako obyčajné
sklo, ale v prípade prasknutia sa rozbije.
• Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa
tvrdené sklo môže rozbiť spontánne.
Sklo použité v tomto systéme je
spevnené sklo, ale nemožno zaručiť,
že sa nemôže rozbiť.
Prevádzka
Poznámky k aktualizácii
Tento systém vám umožňuje aktualizovať
softvér automaticky pri pripojení
k internetu prostredníctvom káblovej
alebo bezdrôtovej siete.
Aktualizácia systému poskytuje nové
funkcie a umožňuje pohodlnejšie
a bezpečnejšie používanie systému.
Ak nechcete vykonávať aktualizáciu
automaticky, môžete túto funkciu zakázať
pomocou aplikácie SongPal nainštalovanej
v smartfóne alebo tablete. Systém však
môže aktualizovať softvér automaticky
napríklad z dôvodu bezpečnosti, aj keď je
táto funkcia zakázaná. Keď je táto funkcia
zakázaná, softvér môžete aktualizovať aj
pomocou ponuky nastavení. Podrobné
informácie nájdete v časti Používanie
displeja nastavenia (str. 39).
Počas aktualizácie softvéru systém
nemožno používať.
Ďalšie informácie
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Odopretie záruk na služby,
ktoré ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu
byť zmenené, pozastavené alebo
ukončené bez predchádzajúceho
upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto
situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.
65SK
Autorské práva a ochranné
známky
Tento systém je vybavený systémom
Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie takýchto známok spoločnosťou
Sony Corporation je licencované. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
Tento systém je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc., v USA a iných
krajinách.
Android a Google Play sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
Google Cast a štítok Google Cast sú
ochrannými známkami spoločnosti Google
Inc.
Xperia je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Mobile Communications AB.
Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod
touch a Retina sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú
registrované v USA a iných krajinách. App
Store je servisná známka spoločnosti Apple
Inc.
66SK
Spojenia Made for iPod a Made for iPhone
znamenajú, že elektronické príslušenstvo
bolo vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová
spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
Logo BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
ClearAudio+ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
PlayStation® je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od tohto produktu zakázaná.
Systém Opera® Devices SDK od spoločnosti
Opera Software ASA. Copyright 1995 – 2015
Opera Software ASA. Všetky práva
vyhradené.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® a Wi-Fi CERTIFIED Miracast® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ a Miracast™ sú
ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi
Alliance.
LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
**V porovnaní s kódovaním SBC (Subband
Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť
990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý
sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (GPL) alebo licencia GNU Lesser
General Public License (LGPL). Tieto
ustanovujú právo zákazníka na získanie,
úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu
uvedeného softvéru v súlade
s podmienkami uvedenými v licencii GPL
alebo LGPL.
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani
reagovať na prípadné otázky týkajúce sa
obsahu tohto zdrojového kódu.
DSEE je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochrannými známkami, servisnými
známkami alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living Network Alliance.
TRILUMINOS a logo TRILUMINOS sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
Tento produkt obsahuje softvér Spotify,
ktorý podlieha licenciám tretej strany,
ktoré nájdete tu*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify a logá Spotify sú ochrannými
známkami spoločnosti Spotify Group.*
* V závislosti od krajiny a regiónu nemusí
byť táto funkcia k dispozícii.
Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
Podrobné informácie o licenciách GPL,
LGPL a ďalších licenciách na softvér
nájdete v časti [Software License
Information] v časti [System Settings]
v ponuke [Setup] produktu.
67SK
Ďalšie informácie
LDAC je technológia kódovania zvuku,
ktorú vyvinula spoločnosť Sony a ktorá
umožňuje prenos obsahu High-Resolution
(Hi-Res) Audio dokonca aj prostredníctvom
pripojenia Bluetooth. Na rozdiel od iných
technológií kódovania kompatibilných
s rozhraním Bluetooth, ako napríklad SBC,
funguje bez akéhokoľvek znižovania kvality
obsahu Hi-Res Audio* a vďaka účinnému
kódovaniu a optimalizovanej paketizácii
umožňuje prenášať cez bezdrôtovú sieť
Bluetooth približne trikrát viac údajov**
ako ostatné technológie a dosiahnuť
bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý
v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL
a LGPL a je k dispozícii na webe. Môžete ho
prevziať z nasledujúcej lokality:
Adresa URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Register
Čísla
H
24p Output 40
4K Output 40
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 41
HDMI Settings 43
Home Network Access Control 44
A
Aktualizácia 40
Audio DRC 41
Audio Output 41
Audio Return Channel 43
Audio Settings 41
Auto Display 43
Auto Home Network Access
Permission 44
Auto Standby 43
Auto Update 43
Auto Update Settings 43
B
Bluetooth Codec – AAC 42
Bluetooth Codec – LDAC 42
Bluetooth Mode 41
Bluetooth Settings 41
Bluetooth Standby 42
C
Connection Server Settings 44
Control for HDMI 43
I
Initialize Personal Information 45
Input Skip Setting 45
Internet Settings 44
M
Multiplexné zvukové vysielanie 33
N
Network Connection Diagnostics 44
Network Connection Status 44
Network content 24p Output 40
Network Settings 44
NFC 24
O
OSD Language 43
Output Video Resolution 40
P
PRTCT 52
D
Q
Device List 42
Device Name 44
Diaľkový ovládač 9
DSEE 41
Quick Start/Network Standby 43
E
Easy Setup 45
External Control 44
G
Google Cast 31
68SK
R
Remote Start 44
Reset to Factory Default Settings 45
Resetting 45
S
SBM 41
Screen mirroring RF Setting 44
Screen Settings 40
Sieť 14, 32
Slideshow 46
Software License Information 44
Software Update 40
Software Update Notification 43
Sound field 46
System Information 44
System Settings 43
T
Time Zone 43
TV Type 40
W
Wireless Playback Quality 42
69SK
Softvér tohto systému môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Podrobné informácie
o akýchkoľvek dostupných aktualizáciách nájdete na nasledujúcej adrese URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-585-710-72(1) (SK)
Download PDF

advertising