Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1-kanálový reproduktorový panel so zvukom vo vysokom rozlíšení/Wi-Fi® Softvérová príručka

Dodané príslušenstvo
2
4-585-895-72(1) (SK)
Pripojenie televízora
Zvukový panel
Diaľkový ovládač (1)
Príručka pri spustení
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Nachádza sa na vstupnom konektore HDMI na televízore označenie ARC?
Optický digitálny kábel (1)
NIE
ÁNO
Konzoly na montáž na stenu (2)
Skrutky (2)
Háčik na prichytenie mriežky (2)
Návod na použitie (1)
Mriežka (1)
Príručka pri spustení
(tento dokument) (1)
Informácie o spôsobe prevádzky systému
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)*
Prevádzkovú obrazovku systému zobrazíte na televízore, ak prepojíte tento systém a televízor
pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Pripravte si kábel HDMI.
Optický digitálny kábel
(je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)*
Návod na použitie
V návode na použitie (samostatný dokument)
nájdete informácie o nastaveniach siete,
o funkcii NFC a o iných funkciách.
* Na zobrazovanie obrazu v rozlíšení 4K/60p odporúčame používať kvalitný vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI s podporou siete Ethernet. Podrobné informácie o „prehrateľných typoch súborov“ nájdete v návode na
použitie (samostatný dokument).
Poznámka
• Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne zasunutý.
HT-NT5
1
3
Pripojenie iných zariadení
Nájdenie polohy na inštaláciu
Montáž panelového reproduktora na stenu
Pozrite si časť „Montáž jednotky na stenu“ v návode na použitie (samostatný dokument).
Hlbokotónový
reproduktor
Panelový
reproduktor
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)*
Poznámka
Prehrávač diskov Blu-ray Disc™, prijímač káblovej
televízie alebo satelitný prijímač atď.
* Na zobrazovanie obrazu v rozlíšení 4K/60p odporúčame používať kvalitný vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI s podporou siete Ethernet. Podrobné informácie o „prehrateľných typoch súborov“ nájdete v návode
na použitie (samostatný dokument).
• Do blízkosti systému ani na systém neumiestňujte magnetické karty.
• Okolo systému neumiestňujte iné kovové predmety než televízor. Môže to znížiť stabilitu bezdrôtových
funkcií.
 Od konektora HDMI IN televízora odpojte kábel HDMI a znova ho pripojte na konektor HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na panelovom reproduktore.
K systému pripojte prehrávač Blu-ray Disc™, prijímač káblového vysielania, satelitný prijímač atď., aby ste si mohli vychutnať priestorový zvuk vo vysokej kvalite Dolby TrueHD, DTS HD atď.
Pripojenie mriežky
Pozrite si časť „Pripojenie mriežky“ v návode na použitie (samostatný dokument).
Tip
• Funkcia Standby Through (úspora energie) vám umožní odosielať signály cez konektor HDMI do televízora aj v prípade, že je systém v pohotovostnom režime.
Nastavenia upravte nasledujúcim spôsobom: stlačte tlačidlo HOME –
[Setup] –
[System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] a vyberte možnosť [Auto] alebo [On].
• Podrobné informácie o prehrávaním obsahu s ochranou autorských práv v rozlíšení 4K nájdete v časti „Pripojenie na zobrazenie obsahu vo formáte 4K s ochranou autorských práv“ v návode na použitie
(samostatný dokument).
Poznámka
• Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne zasunutý.
4
Nastavenie diaľkového ovládača
Pokračovanie na zadnej strane
© 2016 Sony Corporation
5
8
Zapnutie televízora
Počúvanie zvukového signálu
Tlačidlá INPUT +/–
Napájanie
Domovská ponuka
Tlačidlá ///
Tlačidlo HOME
Tlačidlá SW  +/–
6
Zapnutie systému

/
Predný panel
Tlačidlá  +/–
Prehrávanie zvuku televízora
Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia ako televízora
 Vyberte požadovaný program pomocou diaľkového ovládača televízora.
 Stlačte tlačidlo HOME.
Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania a zo systému sa reprodukuje
zvuk televízora.
Ak sa zvuk televízora neozýva zo systému, stláčajte tlačidlo INPUT +/– na dodávanom
diaľkovom ovládači systému, až kým sa na prednom paneli nezobrazí položka „TV”.
Indikátor napájania
(zelený)
 Nastavte hlasitosť.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadovaný vstup z domovskej ponuky.
Podrobné informácie nájdete v časti „Informácie o domovskej ponuke“ návodu
na použitie (samostatný dokument).
Stláčaním tlačidiel  +/– na diaľkovom ovládači systému nastavte hlasitosť.
Stláčaním tlačidiel hlbokotónového reproduktora SW  +/– na diaľkovom ovládači
systému nastavte hlasitosť.
Podrobné informácie o úprave kvality zvuku nájdete v časti „Výber zvukového efektu“
v návode na použitie (samostatný dokument).

Riešenie problémov
Systém nevydáva žiadny televízny zvuk, ani sa na televízore nezobrazuje žiadny obraz
 Pripojte sieťové šnúry (napájacie káble) panelového reproduktora
a hlbokotónového reproduktora.
 Stlačte tlačidlo  (napájanie) na diaľkovom ovládači.
Displej predného panela sa rozsvieti.
 Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor
napájania.
Ak sa indikátor nerozsvieti, pozrite si časť „Hlbokotónový reproduktor“ v kapitole
„Riešenie problémov“ v návode na použitie (samostatný dokument).
 Zapnite pripojené zariadenie.
•
•
•
•
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT +/− na diaľkovom ovládači systému, až kým sa na displeji predného panela systému nezobrazí položka „TV”.
Skontrolujte, či sú správne zapojené vstupné a výstupné konektory HDMI.
Odpojte káble, ktorými je televízor pripojený k systému a znova ich pripojte. Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.
V závislosti od poradia zapnutia televízora a systému sa systém môže prepnúť do režimu stlmeného zvuku a na displeji predného panela sa môže zobraziť hlásenie „Muting“. V takom prípade najskôr zapnite televízor a až potom systém.
Zo systému nevychádza žiadny obraz ani zvuk pripojeného zariadenia
• Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT +/− na diaľkovom ovládači systému, až kým sa na displeji predného panela systému nezobrazí vstup s pripojeným požadovaným zariadením.
• Skontrolujte, či sú správne zapojené vstupné a výstupné konektory HDMI.
• Odpojte káble pripojené k systému a znova ich pripojte. Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.
Diaľkový ovládač televízora nefunguje
• Keď panelový reproduktor zakrýva snímač diaľkového ovládania televízora, diaľkový ovládač televízora nemusí fungovať. V takom prípade nastavte položku [IR-Repeater] na hodnotu [On]. Televízor môžete ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora. Podrobné informácie o úprave kvality zvuku nájdete v časti „Odosielanie signálu diaľkového ovládania do televízora prostredníctvom jednotky“ v návode na použitie (samostatný dokument).
Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len veľmi slabý zvuk
• Stláčaním tlačidiel SW  +/– na diaľkovom ovládači systému zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora.
• Pozrite si kapitolu „Riešenie problémov“ v návode na použitie (samostatný dokument).
Tip
• Podrobné informácie o nastaveniach regulácie rozhrania HDMI televízora nájdete v dodávanom návode
na použitie televízora.
7
Vykonanie jednoduchého nastavenia
Tlačidlá ////
Tlačidlo HOME
 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači tohto systému.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka Easy Setup (Jednoduché nastavenie).
Ak sa obrazovka Easy Setup (Jednoduché nastavenie) nezobrazí, pomocou diaľkového
ovládača televízora prepnite nastavenie vstupu televízora na ten vstupný konektor HDMI,
pomocou ktorého je systém pripojený k televízoru.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku podľa pokynov na obrazovke
televízora a potom vykonajte nastavenie Easy Setup stlačením tlačidla .
 Keď sa zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.], vyberte
položku [Finish].
Tip
• Pokyny na obrazovke sa zobrazia v jazyku, ktorý ste vybrali v tomto kroku.
• Podrobné informácie o sieťovom pripojení nájdete v časti „Používanie funkcie siete“ v návode na použitie
(samostatný dokument).
Zaistite si ešte viac zábavy vďaka prídavným bezdrôtovým reproduktorom Sony (nie sú súčasťou dodávky). Informácie o funkciách aplikácie SongPal
nájdete v návode na použitie (samostatný dokument).
Download PDF

advertising