Sony | HT-CT390 | Sony HT-CT390 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

Zvukový panel
Návod na použitie
HT-CT390
Pre produkt s označením CE
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby
ste obmedzili riziko požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
obmedzili riziko požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Toto zariadenie musí byť bezpečne
umiestnené na skrinke alebo pripojené
k podlahe alebo stene v súlade
s pokynmi na inštaláciu, aby sa predišlo
zraneniam.
Iba na používanie v interiéri.
Zdroje napájania
• Hoci je jednotka vypnutá, nie je
odpojená od elektrickej siete, kým je
pripojená k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa jednotka odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
2SK
Platnosť označenia CE je obmedzená
len na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na
základe zákonov. To sa týka hlavne
krajín v Európskom hospodárskom
priestore (EHP).
Pre panelový reproduktor
Štítok s názvom sa nachádza na spodnej
strane.
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia
nepotrebných batérií,
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so
zavedenými systémami
separovaného zberu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kúpili.
Oznámenie pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte
sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími
dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na URL adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Tento zvukový panel je určený na
prehrávanie zvuku z pripojených
zariadení a prehrávanie vysielania
prúdu hudobných údajov zo smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC alebo zo
zariadenia BLUETOOTH.
Toto zariadenie bolo testované a zistilo
sa, že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici EMC pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako 3 metre.
Autorské práva a ochranné
známky
• Tento systém je vybavený systémami
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Informácie o patentoch spoločnosti
DTS nájdete na lokalite
http://patents.dts.com. Vyrobené
na základe licencie od spoločnosti
DTS Licensing Limited. DTS,
príslušný symbol a DTS spoločne
so symbolom sú registrovanými
ochrannými známkami a označenie
DTS Digital Surround je ochrannou
známkou spoločnosti DTS, Inc.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok spoločnosťou Sony
Corporation je licencované. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
• Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
• Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
3SK
• Google Play™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation. Bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo
jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je
používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto
produktu zakázaná.
• „ClearAudio+“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• Apple, logo Apple, iPhone, iPod,
iPod touch a Retina sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
registrovanými v USA a iných
krajinách. App Store je servisnou
známkou spoločnosti Apple Inc.
Spojenia Made for iPod a Made for
iPhone znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne
na pripojenie k zariadeniu iPod alebo
iPhone (v tomto poradí) a vývojová
spoločnosť zaručuje, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku tohto zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
4SK
Kompatibilné modely zariadenia
iPod alebo iPhone
Kompatibilné sú nasledujúce modely
zariadení iPod/iPhone. Skôr než
začnete zariadenie iPod alebo iPhone
používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje so
zariadeniami:
– iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
– iPod touch (6. generácie)/iPod touch
(5. generácie).
• Ďalšie názvy systémov a produktov
sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
výrobcov. V tomto dokumente sa
neuvádzajú označenia ™ a .
Informácie o tomto
návode na použitie
• Prostredníctvom pokynov uvedených
v tomto návode na použitie sa opisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládači.
Okrem nich môžete používať aj
ovládacie prvky na panelovom
reproduktore, ak majú rovnaké alebo
podobné názvy ako tlačidlá na
diaľkovom ovládači.
• Tento návod na použitie na ilustračné
účely obsahuje niekoľko obrázkov,
ktoré sa však môžu od skutočných
produktov líšiť.
• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
• Text uvedený v úvodzovkách („--“) sa
zobrazuje na displeji vrchného panela.
Obsah
Pripojenie  Príručka pri spustení (samostatný dokument)
Informácie o tomto návode
na použitie ........................... 4
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami .......... 6
Počúvanie
Počúvanie zvuku z pripojených
zariadení .............................. 9
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB ....................10
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie zvukových
efektov .................................11
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby z BLUETOOTH
zariadenia ........................... 12
Ovládanie systému pomocou
smartfónu alebo tabletu
(SongPal) ............................. 14
Nastavenia a úpravy
Montáž panelového
reproduktora na stenu ....... 19
Inštalácia hlbokotónového
reproduktora
vodorovne .......................... 20
Aktivovanie bezdrôtového
prenosu medzi
konkrétnymi jednotkami
(Secure Link) ...................... 20
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora ....................... 21
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia .............. 21
Riešenie problémov .................22
Prehrateľné typy súborov .........27
Podporované formáty
zvuku .................................. 28
Technické údaje ....................... 28
Komunikácia BLUETOOTH ....... 29
Používanie displeja
nastavenia .......................... 15
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie Control
for HDMI .............................. 17
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync .................... 18
Úspora energie
v pohotovostnom
režime ................................. 19
5SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Panelový reproduktor
Vrchný a bočný panel
,
  dotykové tlačidlo (napájania)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 dotykové tlačidlo INPUT
slúži na výber zariadenia, ktoré
chcete používať.
 dotykové tlačidlo PAIRING
 dotykové tlačidlo VOL
(hlasitosť) +/–

(značka N-Mark) (str. 13)
Umiestnením zariadenia
kompatibilného s funkciou NFC
blízko tejto značky aktivujte
funkciu NFC.

port (USB) (str. 10)
Zasuňte necht do zásuvky
(zospodu) a otvorte kryt.
6SK
 modrý indikátor LED
Zobrazuje stav rozhrania
BLUETOOTH nasledujúcim
spôsobom:
Počas párovania
BLUETOOTH
Bliká rýchlo
Systém sa pokúša
pripojiť k zariadeniu
BLUETOOTH
Bliká
Rozsvieti sa
Systém nadviazal
pripojenie so zariadením
BLUETOOTH
 Displej vrchného panela
 Snímač diaľkového ovládania
Informácie o dotykových
tlačidlách
Dotykové tlačidlá fungujú, keď sa ich
zľahka dotknete. Netlačte na ne
nadmernou silou.
Zadný panel
 Konektor HDMI TV OUT (ARC)
 Konektor TV IN OPTICAL
 Konektor ANALOG IN
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
Hlbokotónový reproduktor
 Indikátor napájania
• Zhasne: Napájanie je vypnuté.
• Červený: Nepripojené
k panelovému reproduktoru
(pohotovostný režim).
• Zelený: Pripojené k panelovému
reproduktoru (prepojenie
Secure Link nie je vytvorené).
• Oranžový: Pripojenie Secure
Link je vytvorené.
 LINK (str. 21)
  (napájanie)
Slúži na zapnutie hlbokotónového
reproduktora alebo jeho
nastavenie do pohotovostného
režimu.
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
7SK
Informácie o pohotovostnom
režime
Hlbokotónový reproduktor sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu
a indikátor napájania sa rozsvieti na
červeno, keď je panelový reproduktor
v pohotovostnom režime alebo je
inaktivovaný bezdrôtový prenos.
Hlbokotónový reproduktor sa automaticky
zapne, keď je panelový reproduktor
zapnutý a bezdrôtový prenos je
aktivovaný.
Diaľkový ovládač
8SK
 INPUT (str. 9)
  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému alebo
jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 DIMMER
Slúži na nastavenie jasu displeja
vrchného panela.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
• Keď vyberiete položku „OFF“,
displej vrchného panela sa
vypne. Zapne sa automaticky,
keď stlačíte ktorékoľvek
z tlačidiel, a potom sa znova
vypne, ak sa systém niekoľko
sekúnd nepoužíva. V niektorých
prípadoch sa však displej
vrchného panela nemusí
vypnúť. V takom prípade je jas
displeja vrchného panela rovnaký
ako pri nastavení „DARK“.
 MENU
Ponuka na displeji vrchného
panela sa zapne/vypne.
/
Slúži na výber položiek ponuky.
ENTER
Slúži na prechod na vybraté
položky.
BACK
Slúži na návrat na
predchádzajúce zobrazenie.
Slúži na zastavenie prehrávania
USB.
  (hlasitosť) +*/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
+/– (str. 21)
Slúži na nastavenie hlasitosti
basového zvuku.
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
* Na tlačidlách  a  + sa nachádza
hmatový bod. Pri ovládaní diaľkového
ovládača používajte hmatový bod na
orientáciu.
Počúvanie
Počúvanie zvuku
z pripojených zariadení
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT.
Keď stlačíte tlačidlo INPUT raz, na
displeji vrchného panela sa zobrazí
aktuálne zariadenie. Každým ďalším
stlačením tlačidla INPUT sa bude
zariadenie cyklicky striedať takto:
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
Zariadenie (televízor a pod.) zapojené do
konektora TV IN OPTICAL alebo televízor
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel a zapojený do konektora HDMI TV
OUT (ARC)
„ANALOG“
Zariadenie (prehrávač digitálnych
mediálnych súborov a pod.) zapojené do
konektora ANALOG IN
„BT“
Zariadenie BLUETOOTH podporujúce profil
A2DP (str. 12)
„USB“
Zariadenie USB zapojené do portu
(str. 10)
(USB)
9SK
Počúvanie
 CLEARAUDIO+
Slúži na automatický výber
vhodného nastavenia zvuku pre
daný zdroj zvuku.
 SOUND FIELD (str. 11)
Slúži na výber zvukového režimu.
 VOICE (str. 11)
 * (prehrať/pozastaviť)
Slúži na pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania.
 NIGHT (str. 11)
 / (predchádzajúce/
nasledujúce/rýchlo posunúť
dozadu/dopredu)
Stlačením vyberiete
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu alebo súbor.
Stlačte a podržte na hľadanie
dozadu alebo dopredu.
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB
Informácie o zariadení USB
na televíznej obrazovke.
Môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré
sú uložené v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy
súborov“ (str. 27).
1
 Čas prehrávania
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite návod na
použitie zariadenia USB.
 Celkový čas prehrávania
 Bitová rýchlosť
 Stav prehrávania
 Rýchly posun dozadu/dopredu
 Opakované prehrávanie
 Register vybraných súborov/všetky
súbory v priečinku
2
3
4
Poznámky
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT vyberte položku „USB“.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam obsahu USB.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo ENTER.
Spustí sa prehrávanie vybratého
obsahu.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť panelového
reproduktora stláčaním tlačidla
 +/–.
• Nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
stláčaním tlačidla SW  +/–.
Poznámka
Počas prevádzky neodpájajte zariadenie
USB. Pred odpojením zariadenia USB
vypnite systém, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu
zariadenia USB.
10SK
• V závislosti od prehrávaného zdroja sa
niektoré informácie nemusia zobraziť.
• V závislosti od režimu prehrávania sa
môžu zobrazené informácie líšiť.
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie
zvukových efektov
Táto funkcia je užitočná pri sledovaní
filmov neskoro v noci. Dialógy budete
počuť zreteľne aj pri nízkej úrovni
hlasitosti.
Nastavenie zvuku
Vopred naprogramované zvukové polia,
ktoré sú prispôsobené rozličným
druhom zdrojov zvuku, možno
jednoducho reprodukovať.
Používanie funkcie Nočný
režim
Stlačením tlačidla NIGHT vyberte
položku „N.ON“.
Ak chcete nočný režim vypnúť,
stlačením tlačidla NIGHT vyberte
položku „N.OFF“.
Výber zvukového poľa
Opakovane stláčajte tlačidlo SOUND
FIELD, až kým sa na displeji vrchného
panela nezobrazí zvukové pole, ktoré
vyžadujete.
„CLEARAUDIO+“
Môžete reprodukovať zvuk pomocou
zvukového poľa odporúčaného spoločnosťou
Sony. Zvukové pole sa automaticky
optimalizuje podľa funkcie a obsahu
prehrávania.
„MOVIE“
Zvuky sa prehrávajú s efektmi priestorového
zvuku. Zvuky sú realistické a intenzívne,
vďaka čomu sú vhodné na sledovanie filmov.
Používanie funkcie Clear
Voice
Táto funkcia pomáha jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov.
Opakovane stláčajte tlačidlo VOICE.
• „UP OFF“: Funkcia Clear Voice je
vypnutá.
• „UP 1“: Rozsah dialógu je zlepšený.
• „UP 2“: Rozsah dialógu je zlepšený
a zosilnia sa časti dialógu, ktoré majú
problém rozpoznať starší ľudia.
„MUSIC“
Zvukové efekty sú optimalizované pre
počúvanie hudby.
„SPORTS“
Komentáre sú zreteľné, povzbudzovanie
počuť ako priestorový zvuk a zvuky sú
realistické.
„GAME“
Zvuky sú intenzívne a realistické, vhodné na
hranie hier.
„STANDARD“
Zvuk, ktorý vyhovuje každému zdroju.
Tip
Môžete tiež stlačiť tlačidlo CLEARAUDIO+
a vybrať položku „CLEARAUDIO+“.
11SK
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby
z BLUETOOTH zariadenia
• Spárovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, zariadenie
pripojené najdlhšie sa nahradí novým
zariadením.
Počúvanie hudby zo
spárovaného zariadenia
1
2
Párovanie tohto systému so
zariadením BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa po
prvom vykonaní nemusí vykonať znova.
1
2
3
Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od panelového
reproduktora.
Stlačte tlačidlo
PAIRING na
panelovom reproduktore.
Modrý indikátor LED panelového
reproduktora počas párovania so
zariadením BLUETOOTH rýchlo bliká.
Zapnite funkciu BLUETOOTH
a v mobilnom zariadení
BLUETOOTH vyhľadajte a vyberte
položku „HT-CT390“.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa režim párovania môže zrušiť.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa modrý indikátor LED rozsvieti.
Poznámky
• Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu „0000“.
Prístupový kód sa môže nazývať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
12SK
3
4
Zapnite funkciu BLUETOOTH
spárovaného zariadenia.
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT vyberte položku „BT“.
Tento systém sa automaticky znova
pripojí k zariadeniu BLUETOOTH, ku
ktorému bol naposledy pripojený.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa modrý indikátor LED rozsvieti.
Spustite prehrávanie na zariadení
BLUETOOTH.
Nastavte hlasitosť.
• Nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH.
• Upravte hlasitosť panelového
reproduktora stláčaním tlačidla
 +/–.
• Nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
stláčaním tlačidla SW  +/–.
Poznámky
• Po pripojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať prehrávanie
stláčaním tlačidiel  a /.
• K systému sa môžete zo spárovaného
zariadenia BLUETOOTH pripojiť aj vtedy,
keď je systém v pohotovostnom režime,
ak nastavíte položku „BTSTB“ na možnosť
„ON“ (str. 16).
• V závislosti od vlastností bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH sa prehrávanie
zvuku v systéme môže v porovnaní so
zariadením BLUETOOTH oneskoriť.
Tip
Môžete povoliť alebo zakázať kodek AAC
zo zariadenia BLUETOOTH (str. 16).
Odpojenie zariadenia
BLUETOOTH
1
Podržte vzdialené zariadenie
blízko značky N na panelovom
reproduktore a počkajte, kým
vzdialené zariadenie nezačne
vibrovať.
Pripojenie vzdialeného
zariadenia pomocou funkcie
jedným dotykom (NFC)
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami.
Podržaním vzdialeného zariadenia
kompatibilného s funkciou NFC
v blízkosti značky N-Mark na panelovom
reproduktore sa automaticky uskutoční
párovanie systému a vzdialeného
zariadenia a vytvorí pripojenie
BLUETOOTH.
Kompatibilné vzdialené zariadenia
Vzdialené zariadenia so zabudovanou
funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 alebo novší, okrem
systému Android 3.x)
Poznámky
• Systém dokáže naraz rozpoznať len jedno
zariadenie kompatibilné s funkciou NFC
a pripojiť sa k nemu.
• V závislosti od vášho vzdialeného
zariadenia môže byť potrebné na
vzdialenom zariadení vopred vykonať
nasledujúce úkony:
– Zapnúť funkciu NFC. Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie vzdialeného zariadenia.
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke
vzdialeného zariadenia a vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.
Keď sa vytvorí pripojenie
BLUETOOTH, na panelovom
reproduktore sa rozsvieti modrý
indikátor LED.
2
3
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
vo vzdialenom zariadení.
Podrobné informácie o operáciách
prehrávania nájdete v návode na
použitie vzdialeného zariadenia.
Nastavte hlasitosť.
• Nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH.
• Upravte hlasitosť panelového
reproduktora stláčaním tlačidla
 +/–.
• Nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
stláčaním tlačidla SW  +/–.
13SK
Funkcie BLUETOOTH
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov:
• Znova stlačte tlačidlo
PAIRING na
panelovom reproduktore.
• Vypnite funkciu BLUETOOTH na
zariadení BLUETOOTH.
• Vypnite systém alebo zariadenie
BLUETOOTH.
– Ak sa vo vzdialenom zariadení
nachádza staršia verzia OS než Android
4.1.x, prevezmite a spustite aplikáciu
„NFC Easy Connect“. NFC Easy Connect
je bezplatná aplikácia pre vzdialené
zariadenia so systémom Android, ktorú
možno získať z obchodu Google Play.
(V niektorých krajinách alebo regiónoch
môže byť aplikácia nedostupná.)
Tip
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhajú, postupujte takto:
– Znova podržte vzdialené zariadenie
blízko značky N-Mark na panelovom
reproduktore.
– Ak používate komerčne dostupné puzdro
na vzdialené zariadenie, vyberte
vzdialené zariadenie z puzdra.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy Connect.
Zastavenie prehrávania pomocou
funkcie jedným dotykom
Znova podržte vzdialené zariadenie
blízko značky N-Mark na panelovom
reproduktore.
Ovládanie systému
pomocou
smartfónu alebo
tabletu (SongPal)
SongPal je špecializovaná aplikácia
na ovládanie zvukových zariadení
kompatibilných s aplikáciou SongPal od
spoločnosti Sony pomocou smartfónu
alebo tabletu. Vyhľadajte aplikáciu
SongPal v obchode Google Play alebo
App Store a prevezmite ju pomocou
smartfónu alebo tabletu.
Aplikácia SongPal vám umožňuje:
– meniť bežne používané nastavenia,
výber vstupu systému a nastavenie
hlasitosti,
– počúvať v systéme hudobný obsah
uložený v smartfóne,
– vizuálne si vychutnať hudbu
prostredníctvom displeja smartfónu.
Poznámky
• Aplikácia SongPal využíva systémovú
funkciu BLUETOOTH.
• Špecifikácie a dizajn zobrazenia SongPal
sa môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
14SK
Používanie aplikácie
SongPal
1
2
3
4
Aplikáciu SongPal si bezplatne
prevezmite do vzdialeného
zariadenia.
Pripojte systém a vzdialené
zariadenie pomocou pripojenia
BLUETOOTH (str. 12).
Spustite aplikáciu SongPal.
Ovládajte ju podľa obrazovky
aplikácie.
Nastavenia a úpravy
Používanie displeja nastavenia
V ponuke môžete nastaviť nasledujúce položky.
Nastavenia sa zachovajú aj po odpojení sieťovej šnúry (napájacieho kábla).
1
2
Opakovaným stláčaním tlačidla BACK///ENTER vyberte požadovanú
položku a stlačením tlačidla ENTER zvoľte nastavenie, ktoré požadujete.
Stlačením tlačidla MENU ponuku zavrite.
Zoznam ponúk
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Položky ponuky
Funkcia
„LVL >“
(Úroveň)
„ATT“
(Nastavenie
stlmenia – Analóg)
Pri počúvaní zariadenia zapojeného do konektora ANALOG
IN sa môže vyskytnúť skreslenie. Skresleniu môžete predísť
stlmením úrovne vstupu na systéme.
• „ON“: Slúži na stlmenie úrovne vstupu. Úroveň výstupu sa
pri tomto nastavení zníži.
• „OFF“: Bežná úroveň vstupu.
„DRC“
(Ovládanie
dynamického
rozsahu)
Vhodné pri sledovaní filmov s nízkou hlasitosťou. Funkcia
DRC sa používa so zdrojmi typu Dolby Digital.
• „ON“: Kompresia zvuku podľa informácií v obsahu.
• „OFF“: Zvuk nie je komprimovaný.
„SPK >“
„PLACE“
(Reproduktor) (Umiestnenie
reproduktorov)
• „STDRD“: Toto nastavenie zvoľte, ak nainštalujete
panelový reproduktor v štandardnej polohe.
• „WALL“: Toto nastavenie vyberte, ak namontujete
panelový reproduktor na stenu (str. 19).
„AUD >“
(Zvuk)
„DUAL“
(Dual mono)
Multiplexné zvukové vysielanie možno prehrávať, ak systém
prijíma multiplexný signál vysielania typu Dolby Digital.
• „M/S“: Bude sa reprodukovať zmiešaný zvuk v hlavnom aj
vedľajšom jazyku.
• „MAIN“: Bude sa reprodukovať zvuk v hlavnom jazyku.
• „SUB“: Bude sa reprodukovať zvuk vo vedľajšom jazyku.
„TV AU“
(Zvuk televízora)
• „AUTO“: Toto nastavenie vyberte, ak je systém pripojený ku
konektoru HDMI (ARC) na televízore pomocou kábla HDMI.
• „OPT“: Toto nastavenie vyberte, ak je systém pripojený
k televízoru pomocou optického digitálneho kábla.
„EFCT“
(Zvukový efekt)
• „ON“: Prehráva sa zvuk vybraného zvukového poľa.
Odporúčame použiť toto nastavenie.
• „OFF“: Vstupný zdroj je zmixovaný do 2 kanálov.
„STRM“
(Prenos zvuku)
Zobrazuje informácie o aktuálne prenášanom zvuku.
Informácie o podporovaných formátoch zvuku nájdete na
str. 28.
15SK
Nastavenia a úpravy
3
Stlačením tlačidla MENU sa na displeji vrchného panela zobrazí ponuka.
Položky ponuky
Funkcia
„HDMI>“
„CTRL“
(Ovládanie
rozhrania HDMI)
• „ON“: Funkcia ovládania pripojenia HDMI je povolená.
Zariadenia pripojené pomocou kábla HDMI sa môžu
navzájom ovládať.
• „OFF“: Vypnuté.
„TVSTB“
(Pohotovostný
režim prepojený
s televízorom)
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku „CTRL“
nastavíte na možnosť „ON“.
• „AUTO“: Ak je vstup systému nastavený na možnosť „TV“,
systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne.
• „ON“: Systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne
bez ohľadu na vstup.
• „OFF“: Systém sa pri vypnutí televízora nevypne.
„COLOR“
(farba HDMI)
• „AUTO“: Automaticky sa zistí typ externého zariadenia
a prepne sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.
• „YCBCR“: Reprodukujú sa videosignály YCBCR.
• „RGB“: Reprodukujú sa videosignály RGB.
„BT >“
„BTAAC“
(BLUETOOTH) (BLUETOOTH
Rozšírené
kódovanie zvuku)
Môžete nastaviť, či sa má v systéme použiť kódovanie AAC
pomocou funkcie BLUETOOTH.
• „ON“: Slúži na povolenie kodeku AAC.
• „OFF“: Slúži na zakázanie kodeku AAC.
Poznámka
Ak nastavenie „BTAAC“ zmeníte, keď je pripojené
zariadenie BLUETOOTH, nastavenie kodeku sa prejaví až po
ďalšom pripojení.
Ak sa v systéme nachádzajú informácie o párovaní, systém
„BTSTB“
ostane v pohotovostnom režime funkcie BLUETOOTH,
(Pohotovostný
režim BLUETOOTH) aj keď je vypnutý.
• „ON“: Pohotovostný režim funkcie BLUETOOTH je
zapnutý.
• „OFF“: Pohotovostný režim funkcie BLUETOOTH je vypnutý.
„INFO“
(Informácie o
zariadení
BLUETOOTH)
Na displeji vrchného panela sa zobrazí názov a adresa
nájdeného zariadenia BLUETOOTH.
Ak systém nie je pripojený k zariadeniu BLUETOOTH,
zobrazí sa hlásenie „NO DEVICE“.
„WS >“
(Bezdrôtový
zvuk)
„LINK“
(Secure Link)
• „ON“: Môžete určiť bezdrôtové pripojenie, vďaka ktorému
prepojíte panelový reproduktor s hlbokotónovým
reproduktorom použitím funkcie Secure Link (str. 20).
• „OFF“: Vypnuté.
„USB >“
„REPT“
(Režim
prehrávania)
• „NONE“: Prehrávanie všetkých skladieb.
• „ONE“: Opakované prehrávanie jednej skladby.
• „FLDER“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb
v priečinku.
• „RANDM“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb
v priečinku v náhodnom poradí.
• „ALL“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
„SYS >“
(Systém)
„ASTBY“
(Automatický
pohotovostný
režim)
• „ON“: Zapnutie funkcie automatického pohotovostného
režimu. Keď sa systém nepoužíva približne 20 minút,
automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
• „OFF“: Vypnuté.
„VER“
(Verzia)
Informácie o aktuálnej verzii firmvéru sa zobrazujú na
displeji vrchného panela.
16SK
Tip
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie
Control for HDMI
* Funkcia Control for HDMI je štandard
využívaný systémom CEC (Consumer
Electronics Control), ktorý umožňuje
vzájomné ovládanie zariadení HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov, než je spoločnosť Sony,
ale ich fungovanie nie je zaručené.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“
v systéme na možnosť „ON“ (str. 16).
Predvolené je nastavenie „ON“.
Povoľte nastavenia funkcie Control for
HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie
pripojené k systému.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém sa
automaticky vypne.
Nastavte položku „HDMI>“ – „TVSTB“
v systéme na možnosť „ON“ alebo
„AUTO“ (str. 16). Predvolené je
nastavenie „AUTO“.
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie zapnete
aj systém, zvuk televízora sa bude
prehrávať z reproduktorov systému.
Hlasitosť systému môžete upraviť
pomocou diaľkového ovládača televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora reprodukoval
z reproduktorov systému, systém sa pri
opätovnom zapnutí televízora
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať aj
ponuku televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Zvuk sa reprodukuje z televízora len
vtedy, ak je pri používaní funkcie Twin
Picture vybratý iný vstup ako „TV“. Keď je
funkcia Twin Picture vypnutá, zvuk sa
reprodukuje zo systému.
• Úroveň hlasitosti systému sa zobrazuje na
televíznej obrazovke v závislosti od
televízora. Môže sa líšiť od úrovne
hlasitosti na displeji vrchného panela.
• Dostupnosť funkcie ovládania hlasitosti
systému závisí od nastavení televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
17SK
Ďalšie funkcie
Ak pripojíte zariadenie, napríklad
televízor alebo rekordér diskov Blu-ray
Disc kompatibilný s funkciou Control
for HDMI*, pomocou kábla HDMI
(vysokorýchlostného kábla HDMI
s podporou siete Ethernet, ktorý nie
je súčasťou balenia), môžete toto
zariadenie ľahko ovládať diaľkovým
ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
• funkciu vypnutia systému,
• funkciu ovládania hlasitosti systému,
• funkciu Audio Return Channel,
• funkciu prehrávania jediným dotykom,
Ak povolíte funkciu Control for HDMI
(synchronizácia „BRAVIA“) pri používaní
televízora od spoločnosti Sony, automaticky
sa zapne aj funkcia Control for HDMI systému.
Po dokončení nastavení sa na displeji
vrchného panela zobrazí text „DONE“.
Funkcia Audio Return
Channel
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI IN na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel, môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému bez
pripojenia optického digitálneho kábla.
V systéme nastavte položku „AUD >“ –
„TV AU“ na možnosť „AUTO“ (str. 15).
Predvolené je nastavenie „AUTO“.
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, musíte pripojiť
optický digitálny kábel (pozrite si dodanú
príručku pri spustení).
Funkcia prehrávania
jediným dotykom
Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia
(prehrávača diskov Blu-ray Disc, konzoly
„PlayStation®4“ a pod.) pripojeného
k televízoru sa systém a televízor
automaticky zapnú, vstup systému sa
prepne na vstup pre televízor a zvuk sa
bude reprodukovať z reproduktorov
systému.
Poznámky
• Ak sa zvuk televízora pri predchádzajúcom
sledovaní televízora reprodukoval z jeho
reproduktorov, systém sa nezapne a zvuk
a obraz sa reprodukujú z televízora, aj
keď sa prehráva obsah zariadenia.
• V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
18SK
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync
Okrem funkcie Control for HDMI môžete
na zariadeniach kompatibilných
s funkciou „BRAVIA“ Sync používať aj
nasledujúce funkcie:
• Funkcia Scene Select
Poznámka
Táto funkcia je vlastníctvom spoločnosti
Sony. Túto funkciu nemožno používať
s produktmi od iných výrobcov, než je
spoločnosť Sony.
Funkcia Scene Select
Zvukové pole systému sa automaticky
prepne podľa nastavení funkcie Scene
Select alebo Zvukový režim v televízore.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Nastavte zvukové pole na možnosť
„CLEARAUDIO+“ (str. 11).
Poznámky k pripojeniam HDMI
• Používajte vysokorýchlostný kábel
High Speed HDMI. Ak použijete
štandardný kábel HDMI, obsah vo
formáte 1080p sa nemusí zobrazovať
správne.
• Používajte schválený kábel HDMI.
Používajte kábel Sony High Speed
HDMI s logom typu kábla.
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI.
• Ak je obraz nekvalitný alebo sa zo
zariadenia pripojeného pomocou
kábla HDMI nereprodukuje zvuk,
skontrolujte nastavenie pripojeného
zariadenia.
• Zvukové signály (vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka a pod.)
vysielané z konektora HDMI môžu byť
potlačené pripojeným zariadením.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie
alebo počtu kanálov zvukových
výstupných signálov z prehrávacieho
zariadenia môže dôjsť k prerušeniu
zvuku.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI OUT tohto
systému môže byť skreslený alebo
sa nemusí reprodukovať. V takom
prípade skontrolujte špecifikácie
pripojeného zariadenia.
Skontrolujte, či ste vybrali tieto
nastavenia:
– Položka „CTRL“ v časti „HDMI>“ je
nastavená na možnosť „OFF“ (str. 16).
– Položka „BTSTB“ v časti „BT >“ je
nastavená na možnosť „OFF“ (str. 16).
1
Dodané konzoly na montáž na
stenu upevnite do montážnych
otvorov konzoly na spodnej
strane panelového reproduktora
pomocou dodaných skrutiek tak,
aby bol povrch každej konzoly na
montáž na stenu ako na obrázku.
Pripevnite obidve konzoly na
montáž na stenu do ľavého
a pravého montážneho otvoru na
spodnej strane panelového
reproduktora.
Konzola na
montáž na stenu
(je súčasťou
dodávky)
Skrutka (je súčasťou
dodávky)
Montáž panelového
reproduktora na stenu
Panelový reproduktor možno
namontovať na stenu.
Poznámky
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
dodávky), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky pevne do dvoch
úchytiek v nástennom nosníku. Panelový
reproduktor nainštalujte vodorovne,
pričom ho zaveste na skrutky v úchytkách
v súvisle plochej časti steny.
19SK
Ďalšie funkcie
Úspora energie
v pohotovostnom režime
• Inštaláciou poverte predajcov produktov
spoločnosti Sony alebo licencovaných
dodávateľov a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
2
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné pre
otvory v konzolách.
4 mm
Inštalácia hlbokotónového
reproduktora vodorovne
Hlbokotónový reproduktor umiestnite
na pravú stranu tak, aby logo „SONY“
smerovalo dopredu.
Viac ako 30 mm
4,6 mm
10 mm
Otvor v konzole
3
Upevnite skrutky do 2 úchytiek
v stene.
Skrutky by mali vyčnievať 5 mm až
6 mm.
560 mm
Nalepte dodané podložky pod reproduktor.
5 mm až
6 mm
4
Zaveste panelový reproduktor na
skrutky.
Otvory v konzolách zarovnajte so
skrutkami a zaveste panelový
reproduktor na obidve skrutky.
Aktivovanie
bezdrôtového prenosu
medzi konkrétnymi
jednotkami (Secure Link)
Môžete určiť bezdrôtové pripojenie, vďaka
ktorému prepojíte panelový reproduktor
s hlbokotónovým reproduktorom
použitím funkcie Secure Link.
Prostredníctvom tejto funkcie môžete
zabrániť rušeniu v prípade, keď
používate viaceré bezdrôtové
zariadenia alebo keď bezdrôtové
zariadenia používajú vaši susedia.
1
2
20SK
Stlačte tlačidlo MENU.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku „WS >“ a stlačte tlačidlo
ENTER.
3
4
5
6
7
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku „ON“ a stlačte tlačidlo ENTER.
Keď sa na displeji vrchného
panela zobrazí položka „START“,
stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa položka „*****“
a panelový reproduktor vyhľadá
zariadenie, ktoré sa môže používať
s funkciou prepojenia. Do 2 minút
prejdite na ďalší krok.
Stlačte tlačidlo LINK na
hlbokotónovom reproduktore.
Indikátor napájania na hlbokotónovom
reproduktore bliká na oranžovo.
Keď sa na displeji vrchného
panela zobrazí položka „DONE“,
stlačte tlačidlo ENTER.
Hlbokotónový reproduktor je prepojený
s panelovým reproduktorom a indikátor
napájania na hlbokotónovom
reproduktore sa rozsvieti na oranžovo.
Ak sa zobrazí hlásenie „FAIL“,
skontrolujte, či je hlbokotónový
reproduktor zapnutý, a stlačte
tlačidlo BACK, aby sa celý proces
zopakoval od kroku č. 3.
Stlačte tlačidlo MENU.
Ponuka sa zatvorí.
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
Stláčaním tlačidla SW  +/–
upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) mokrými rukami.
Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
• Nelezte na panelový ani hlbokotónový
reproduktor, pretože môžete spadnúť,
poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na spodnej strane panelového
reproduktora.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu.
Ak dlhší čas používate systém pri vysokej
hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu
systému, aby ste sa nepopálili.
Poznámka
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa basového
zvuku, ako je to napríklad pri televíznych
programoch, basový zvuk z hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
21SK
Ďalšie informácie
8
Keď sa na displeji vrchného
panela zobrazí položka „LINK“,
stlačte tlačidlo ENTER.
Umiestnenie
Čistenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na zadnú stranu panelového ani
hlbokotónového reproduktora neklaďte
nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na
rohoch panelového a hlbokotónového
reproduktora.
• Pri zavesení panelového reproduktora na
stenu nechajte pod ním priestor najmenej
3 cm.
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
na určitých typoch televízorov.
• Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
• Ak znova pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
22SK
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak
niektorý problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne
pripojená.
Systém nefunguje normálne.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete) a po
niekoľkých minútach ju znova
zapojte.
Systém sa automaticky vypína.
 Funkcia automatického
pohotovostného režimu je zapnutá.
Položku „ASTBY“ nastavte v ponuke
„SYS >“ na hodnotu „OFF“ (str. 16).
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
 Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“
na možnosť „ON“ (str. 16). Televízor
musí podporovať funkciu Control
for HDMI (str. 17). Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
 Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Ak sa zvuk predtým reprodukoval
z reproduktorov televízora, systém
sa nezapne, ani keď zapnete
televízor.
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
 Skontrolujte nastavenie položky
„HDMI>“ – „TVSTB“ (str. 16). Ak
chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky bez
ohľadu na vstup, nastavte položku
„TVSTB“ na možnosť „ON“. Televízor
musí podporovať funkciu Control
for HDMI (str. 17). Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI, optického digitálneho kábla
alebo analógového zvukového
kábla pripojeného k prijímaču
a televízoru (pozrite si dodaný
návod na spustenie).
 Keď je váš televízor kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
skontrolujte, či je systém pripojený
k vstupnému konektoru HDMI
kompatibilnému s funkciou ARC
na televízore (pozrite si dodaný
návod na spustenie). Ak naďalej
nedochádza k reprodukcii zvuku
alebo je zvuk prerušovaný, zapojte
dodaný optický digitálny kábel
a v ponuke nastavte položku
„AUD >“ – „TV AU“ na možnosť
„OPT“ (str. 15).
 Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
zvuk televízora sa nebude
reprodukovať zo systému ani vtedy,
keď je systém zapojený do
konektora HDMI na televízore. Na
reprodukciu zvuku televízora zo
systému pripojte dodávaný optický
digitálny kábel (pozrite si dodaný
Návod na spustenie).
 Ak sa zo systému nereprodukuje
zvuk, aj keď je systém a televízor
pripojený optickým digitálnym
káblom, prípadne ak televízor nemá
optický konektor na digitálny
výstup, zapojte analógový zvukový
kábel (nie je súčasťou dodávky)
a prepnite vstup systému na
možnosť „ANALOG“ (str. 9).
 Vstup systému prepnite na možnosť
„TV“ (str. 9).
 Zvýšte hlasitosť systému alebo
zrušte stlmenie zvuku.
23SK
Ďalšie informácie
Systém sa pri vypnutí televízora vypne.
 Skontrolujte nastavenie položky
„HDMI>“ – „TVSTB“ (str. 16). Keď je
položka „TVSTB“ nastavená na
možnosť „ON“, systém sa pri
vypnutí televízora automaticky
vypne bez ohľadu na vstup.
Zvuk
 Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji vrchného panela
systému sa zobrazí text „MUTING“.
Ak k tomu dôjde, najprv zapnite
televízor a až potom systém.
 Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v návode na použitie televízora.
 Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku.
V prípade, keď vstupný zdroj
obsahuje veľmi málo komponentov
basového zvuku (napr. televízne
vysielanie), zvuk hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
 Keď prehrávate obsah kompatibilný
s technológiou ochrany autorských
práv (HDCP), nejde o výstup
z hlbokotónového reproduktora.
Zvuk sa reprodukuje zo systému aj
televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo televízora.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa
nemusí účinne fungovať
spracovanie priestorového zvuku.
V závislosti od programu alebo
disku môže byť efekt priestorového
zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojeným zariadením.
Z panelového reproduktora nepočuť
žiadny zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk zariadenia pripojeného
k panelovému reproduktoru.
 Stlačte tlačidlo  + a skontrolujte
úroveň hlasitosti (str. 8).
 Stlačením tlačidla  alebo  +
zrušte funkciu stlmenia zvuku
(str. 8).
 Uistite sa, že je správne vybratý
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje opakovaným
stláčaním tlačidla INPUT (str. 9).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 8).
 Presvedčte sa, či indikátor napájania
hlbokotónového reproduktora
svieti na zeleno. Ak indikátor
nesvieti, pozrite si časť
“Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.” v kapitole
„Bezdrôtový zvuk hlbokotónového
reproduktora“ (str. 25).
24SK
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu
(USB).
 Skontrolujte, či zariadenie USB
alebo kábel nie sú poškodené.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte ho a pripojte zariadenie USB
priamo k panelovému reproduktoru.
Zariadenie BLUETOOTH
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že modrý indikátor
LED svieti (str. 6).
 Skontrolujte, či je pripojené
zariadenie BLUETOOTH zapnuté a či
má zapnutú aj funkciu BLUETOOTH.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie tohto
systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH
sa nereprodukuje zvuk.
 Presvedčte sa, že modrý indikátor
LED svieti (str. 6).
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad zariadenia bezdrôtovej
siete LAN, iné zariadenia
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
Zvuk a obraz nie sú
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Bezdrôtový zvuk
hlbokotónového
reproduktora
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.
 Indikátor napájania nesvieti.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) hlbokotónového
reproduktora riadne pripojená.
• Napájanie zapnite stlačením
tlačidla  na hlbokotónovom
reproduktore.
 Indikátor napájania pomaly bliká na
zeleno alebo svieti na červeno.
• Hlbokotónový reproduktor
presuňte do blízkosti panelového
reproduktora, aby indikátor
napájania svietil na zeleno.
• Postupujte podľa krokov
uvedených v časti „Aktivovanie
bezdrôtového prenosu medzi
konkrétnymi jednotkami (Secure
Link)“ (str. 20).
 Ak indikátor napájania bliká
načerveno, stlačením tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore
vypnite napájanie a skontrolujte,
či nie je zakrytý vetrací otvor.
25SK
Ďalšie informácie
Spárovanie nemožno vykonať.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Skontrolujte, či systém nerušia
zariadenia bezdrôtovej siete LAN,
iné bezdrôtové zariadenia
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v okolí panelového reproduktora
nachádzajú iné zariadenia
BLUETOOTH. V takom prípade vypnite
ostatné zariadenia BLUETOOTH.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Skúste zmeniť frekvenciu
bezdrôtového vysielania na
smerovači Wi-Fi, počítači a pod.
na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
 Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku. Keď
vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to v prípade
väčšiny televíznych programov,
basový zvuk sa nemusí
reprodukovať.
 Stlačením tlačidla SW  + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 21).
Zvuk je trhaný alebo obsahuje šum.
 Ak sa v blízkosti používa zariadenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
vlny, ako napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN alebo
mikrovlnná rúra, systém od neho
premiestnite ďalej.
 Ak sa medzi panelovým
a hlbokotónovým reproduktorom
nachádza prekážka, presuňte ju
alebo odstráňte.
 Panelový a hlbokotónový
reproduktor umiestnite čo najbližšie
k sebe.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
osobného počítača
nachádzajúceho sa v blízkosti
prepnite na pásmo 5 GHz.
 Prepnite televízor, prehrávač diskov
Blu-ray a pod. z bezdrôtovej siete
LAN na káblovú sieť LAN.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
 Diaľkový ovládač smerujte na
snímač diaľkového ovládania na
panelovom reproduktore (str. 6).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a panelovým
reproduktorom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo.
26SK
Diaľkový ovládač televízora nefunguje.
 Panelový reproduktor nainštalujte
tak, aby neprekážal snímaču
diaľkového ovládania televízora.
Iné
Funkcia Control for HDMI nefunguje
správne.
 Skontrolujte pripojenie k systému
(pozrite si dodanú Príručku pri
spustení).
 Zapnite funkciu Control for HDMI na
televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
 Skontrolujte, či zariadenia pripojené
k systému podporujú funkciu
Control for HDMI.
 Povoľte funkciu Control for HDMI
v zariadeniach pripojených
k systému. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
zariadenia.
 Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control
for HDMI je štandardom, HDMI CEC
obmedzený nasledujúcim
spôsobom:
• nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
atď.): najviac 3 zariadenia,
• prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
najviac 3 zariadenia,
• zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: najviac
4 zariadenia,
• zvukový systém (prijímač,
slúchadlá): najviac 1 zariadenie
(používané týmto systémom).
Ak sa na displeji vrchného panela
panelového reproduktora zobrazí
hlásenie „PRTCT“.
 Stlačením tlačidla  vypnite
systém. Keď sa displej vypne,
odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a skontrolujte, či nie sú
zablokované ventilačné otvory
panelového reproduktora.
Displej vrchného panela panelového
reproduktora nesvieti.
 Stlačením tlačidla DIMMER
nastavíte jas na hodnotu „BRIGHT“
alebo „DARK“, ak je nastavená
možnosť „OFF“ (str. 8).
Obnovenie
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho nastavenia podľa
nasledujúceho postupu.
Na túto činnosť používajte dotykové
tlačidlá na panelovom reproduktore.
2
3
4
Stlačte a podržte tlačidlo INPUT
a súčasne sa dotknite tlačidiel
VOL – a  na 5 sekúnd.
Na displeji vrchného panela sa
zobrazí hlásenie [RESET] a obnovia
sa pôvodné hodnoty nastavení
ponuky, zvukových polí a pod.
Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel).
Pripojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a stlačením tlačidla 
zapnite systém.
Systém prepojte s hlbokotónovým
reproduktorom (str. 20).
Prehrateľné typy súborov
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania
alebo kvality nahrávky.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Systém neprehráva šifrované súbory,
napríklad vo formátoch DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach USB:
– až 200 priečinkov,
– až 150 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
Mass Storage Class (MSC).
27SK
Ďalšie informácie
Snímače televízora nefungujú správne.
 Panelový reproduktor môže
zakrývať niektoré snímače
(napríklad snímač jasu), prijímač
diaľkového ovládania televízora
alebo „vysielač pre 3D okuliare
(infračervený prenos)“
3D televízora, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov
alebo bezdrôtovú komunikáciu.
Panelový reproduktor premiestnite
ďalej od televízora v rozsahu, ktorý
umožňuje správne fungovanie
týchto častí. Informácie
o umiestnení snímačov a prijímača
diaľkového ovládania nájdete
v návode na použitie dodanom
s televízorom.
1
Podporované formáty
zvuku
Systém podporuje nasledujúce formáty
zvuku:
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
Technické údaje
Panelový reproduktor
(SA-CT390)
Zosilňovač
POWER OUTPUT (menovitý)
Predný Ľ + predný P reproduktor:
50 W + 50 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
POWER OUTPUT (referenčný)
Predný Ľ/predný P reproduktor: 100 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina,
bezšnúrový telefón, citlivosť príjmu,
výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
2)
Štandardné profily BLUETOOTH označujú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4) Kodek podpásma
5)
Rozšírené kódovanie zvuku
Predný Ľ/predný P reproduktor
Vstupy
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Výstup
HDMI TV OUT (ARC)
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov s plným
rozsahom, akustický záves
Reproduktor
60 mm, kónusový typ
Rozhranie HDMI
Požiadavky na napájanie
Iba modely pre Taiwan:
120 V striedavý prúd, 60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 45 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
(režim úspory energie)
(Keď je položka „CTRL“ v časti „HDMI>“
a položka „BTSTB“ v časti „BT >“
nastavená na hodnotu „OFF“.)
Pohotovostný režim: najviac 2,8 W6)
(Keď je položka „CTRL“ v časti „HDMI>“
alebo položka „BTSTB“ v časti „BT >“
nastavená na hodnotu „ON“.)
Konektor
Typ A (19-kolíkový)
Rozhranie USB
Port
(USB)
Typ A
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 25 m1)
28SK
Všeobecné
Približné rozmery (š x v x h)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(bez konzoly na montáž na stenu)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(s konzolou na montáž na stenu)
Hmotnosť (približne)
2,2 kg
6) Keď
neexistuje žiadne pripojenie HDMI
a žiadna história párovania s BLUETOOTH,
systém sa automaticky prepne do režimu
šetrenia energie bez ohľadu na vaše
nastavenia položky „CTRL“ v časti
„HDMI>“ a položky „BTSTB“ v časti „BT >“.
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT390)
Bezdrôtový vysielač/
prijímač
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť za týchto podmienok:
– ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
– v miestach, v ktorých sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– v miestach, v ktorých sa nachádzajú
iné elektromagnetické vlny.
• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN (IEEE 802.11b/
g) používajú rovnaké frekvenčné
pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti
zariadenia s podporou bezdrôtovej
siete LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. Výsledkom
toho môže byť nižšia rýchlosť prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť sa
pripojiť. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
– Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
– Vypnite zariadenie bezdrôtovej siete
LAN, ak vo vzdialenosti menšej ako
10 metrov používate zariadenie
BLUETOOTH.
– Nainštalujte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
• Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH na
nasledujúcich miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na
všetkých miestach, v ktorých sa
môžu vyskytovať horľavé plyny,
29SK
Ďalšie informácie
POWER OUTPUT (referenčný)
100 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
130 mm, kónusový typ
Požiadavky na napájanie
Iba modely pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 20 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
Približné rozmery (š x v x h)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(zvislá inštalácia)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodorovná inštalácia)
Hmotnosť (približne)
6,5 kg
Komunikácia BLUETOOTH
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám funkcie BLUETOOTH,
na zaistenie bezpečného pripojenia
počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. V závislosti
od obsahu nastavení a iných faktorov
však toto zabezpečenie nemusí byť
dostatočné, preto buďte pri
komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH, ktoré majú
rovnaký profil ako tento systém.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu
nastať prípady, keď vlastnosti či
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
neumožnia pripojenie alebo môžu
mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo
prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, prostredia
komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo sa zvuk môže prerušiť.
30SK
©2016 Sony Corporation
4-586-110-11(1) (SK)
Download PDF

advertising