Sony | HT-CT370 | Sony HT-CT370 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

Zvukový panel
Návod na používanie
HT-CT370/CT770
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici
alebo vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami
a pod., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Poznámka pre zákazníkov: nasledujúce informácie
sa vzťahujú len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je
pripojené k sieťovej zásuvke.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Informácie o panelovom reproduktore
Štítok s názvom sa nachádza na spodnej strane.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne zariadenia pripájajte pomocou
správne tienených a uzemnených káblov a konektorov.
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené v smernici EMC pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre.
2SK
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto vybavenie je v súlade
so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami
smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Picture perfect sound
Zvukový panel s bezdrôtovým hlbokotónovým reproduktorom –
oživte svoj zážitok z filmov a hudby.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že s produktom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský
úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia odpadových batérií (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
3SK
Obsah
Užitočné funkcie
Inštalácia panelového reproduktora na stenu ......................5
Používanie funkcie Control for HDMI .................................... 7
Používanie funkcií BRAVIA Sync ............................................8
Ovládanie systému pomocou smartfónu alebo tabletu
(SongPal) ...........................................................................9
Úprava nastavení ..................................................................11
Prepojenie systému (LINK) ................................................... 13
Rôzne
Preventívne opatrenia ......................................................... 14
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH ................................. 16
Riešenie problémov ............................................................. 17
Časti a ovládacie prvky ........................................................ 21
Technické údaje ................................................................... 27
Informácie o inštalácii a základných operáciách nájdete
v dodanom dokumente Príručka pri spustení.
4SK
1
Užitočné funkcie
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Panelový reproduktor môžete nainštalovať na stenu.
Skrutka (je súčasťou dodávky)
Poznámky
 Pripravte
si skrutky (nie sú súčasťou dodávky), ktoré sú vhodné
pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je
mimoriadne krehká, pripevnite dve skrutky pevne do nástenného
nosníka. Panelový reproduktor nainštalujte vodorovne, zaveste
na skrutky v úchytkách v súvisle plochej časti steny.
 Inštaláciou poverte predajcov produktov spoločnosti Sony alebo
licencovaných dodávateľov a počas inštalácie venujte zvýšenú
pozornosť bezpečnosti.
 Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za nehody ani škody
spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny,
nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
Konzola na montáž na stenu
(je súčasťou dodávky)
pokračovanie
5SK
Užitočné funkcie
Inštalácia panelového reproduktora
na stenu
Dodané konzoly na montáž na stenu upevnite do
montážnych otvorov konzoly na spodnej strane panelového
reproduktora pomocou dodaných skrutiek tak, aby bol
povrch každej konzoly na montáž na stenu ako na obrázku.
Pripevnite obidve konzoly na montáž na stenu do ľavého
a pravého montážneho otvoru na spodnej strane panelového
reproduktora.
2
Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou dodávky) vhodné
pre otvory na zadnej strane konzoly na montáž na stenu.
4 mm
4
Zaveste konzoly na montáž na stenu pripevnené
na panelovom reproduktore na skrutky.
Otvory v konzolách na montáž na stenu zarovnajte so skrutkami
a zaveste panelový reproduktor na obidve skrutky.
Viac ako 25 mm
4,4 mm
9,8 mm
Otvor v konzole na montáž na stenu
3
Upevnite skrutky do dvoch úchytiek v stene.
Skrutky by mali vyčnievať 6 až 7 mm.
HT-CT370: 652 mm
HT-CT770: 605 mm
6 až 7 mm
6SK
Tip
Panelový reproduktor automaticky zistí, či je namontovaný na stene
alebo či je položený, a podľa svojej orientácie optimalizuje zvuk.
Používanie funkcie Control for HDMI
Keď zapnete zariadenie (prehrávač Blu-ray Disc™, PlayStation®4
a pod.) pripojené k systému pomocou kábla High Speed HDMI,
pripojený televízor sa automaticky zapne a vstupný signál systému
sa prepne na príslušný vstup HDMI.
Poznámky
 Uvedené
funkcie v určitých zariadeniach nemusia fungovať.
závislosti od nastavení pripojeného zariadenia nemusí funkcia Control
for HDMI fungovať správne. Pozrite si návod na použitie zariadenia.
V
Vypnutie systému
Keď vypnete televízor, systém a pripojené zariadenia sa automaticky
vypnú.
Ovládanie hlasitosti systému
Ak počas sledovania televízie zapnete aj systém, zvuk televízora
sa bude automaticky prehrávať prostredníctvom reproduktorov.
Hlasitosť systému sa upraví, keď upravíte hlasitosť pomocou
diaľkového ovládača televízora.
Ak sa pri poslednom sledovaní televízora zvuk televízora prenášal
z reproduktorov systému, systém sa pri jeho opätovnom zapnutí
automaticky zapne.
Audio Return Channel (ARC)
Ak je televízor kompatibilný s technológiou Audio Return Channel
(ARC), pri pripojení pomocou kábla High Speed HDMI umožní aj
odosielanie digitálneho zvukového signálu z televízora do systému.
Nemusíte vytvoriť oddelené pripojenie zvuku, aby ste
prostredníctvom systému mohli počúvať zvuk z televízora.
Funkcia ARC sa zapne nastavením položky ARC (Spätný zvukový
kanál) na možnosť ON (Zapnuté) (str. 12). Predvolené je nastavenie
ON (Zapnuté).
7SK
Užitočné funkcie
Ak používate funkciu Control for HDMI a pripojíte zariadenie
kompatibilné s funkciou Control for HDMI prostredníctvom kábla
High Speed HDMI, postup sa zjednoduší pomocou nasledujúcich
funkcií.
Funkcia Control for HDMI sa zapne nastavením položky CTRL
(Ovládanie pripojenia HDMI) na možnosť ON (Zapnuté) (str. 12).
Predvolené je nastavenie ON (Zapnuté).
Prehrávanie jediným dotykom
Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu kanálov zvukových
výstupných signálov z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
 Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s technológiou
ochrany autorských práv (HDCP), obraz alebo zvuk z konektora
HDMI OUT môže byť skreslený alebo sa nemusí reprodukovať.
V takom prípade skontrolujte špecifikácie pripojeného zariadenia.
 Ak je ako vstupný zdroj systému vybratá položka TV, videosignály
prenášané prostredníctvom jedného z konektorov HDMI IN 1/2/3,
ktorý ste naposledy vybrali, sa budú reprodukovať z konektora
HDMI OUT.
 Systém podporuje prenosové formáty Deep Color, x.v.Colour,
3D a 4K.
 Ak chcete prehrávať obraz vo formáte 3D, pripojte televízor
kompatibilný s formátom 3D a videozariadenie (prehrávač diskov
Blu-ray Disc, PlayStation®4 a pod.) k systému pomocou káblov
High Speed HDMI, nasaďte si okuliare 3D a spustite disk Blu-ray
Disc kompatibilný s formátom 3D.
 Ak chcete prehrávať obrazy vo formáte 4K, televízor a hráči
pripojení k systému s nimi musia byť kompatibilní.

Používanie funkcií BRAVIA Sync
Nasledujúce originálne funkcie spoločnosti Sony možno tiež použiť
s produktmi kompatibilnými s funkciou BRAVIA Sync.
Šetrenie energiou
Ak je televízor kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync pripojený
k systému, zníži sa spotreba energie v pohotovostnom režime
zastavením prenosu signálu HDMI, keď je televízor vypnutý
s funkciou prechodu* systému nastavenou na možnosť AUTO
(Automaticky) (str. 12).
Predvolené je nastavenie AUTO (Zapnuté).
Ak je pripojený iný televízor ako BRAVIA, nastavte túto položku
na možnosť ON (Zapnuté) (str. 12).
* Funkcia prechodu signálu HDMI sa používa na výstup signálu
z konektora HDMI OUT tohto systému, aj keď je v pohotovostnom
režime.
Poznámky k pripojeniu HDMI
Používajte kábel High Speed HDMI. Ak použijete štandardný kábel
HDMI, formát 1080p, Deep Color alebo 3D a 4K, obraz sa nemusí
zobrazovať správne.
 Používajte autorizovaný kábel HDMI.
Používajte kábel Sony High Speed HDMI s logom typu kábla.
 Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI.
 Ak je obraz nekvalitný alebo sa zo zariadenia pripojeného
pomocou kábla HDMI nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
 Zvukové signály (vzorkovacia frekvencia, bitová dĺžka a pod.)
vysielané z konektora HDMI môžu byť potlačené pripojeným
zariadením.

8SK
Ovládanie systému pomocou smartfónu
alebo tabletu (SongPal)

1
2
3
4
5
6
Stlačte tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim)
na diaľkovom ovládači.
Displej panelového reproduktora svieti.
Užitočné funkcie
SongPal je aplikácia na ovládanie systému pomocou smartfónu,
tabletu a pod.
Aplikácia SongPal je dostupná v službách Google Play™ alebo
App Store.
Táto funkcia sa zapína nastavením položky BT PWR (napájanie
BLUETOOTH) na možnosť ON(Zapnuté) (str. 12). Predvolené je
nastavenie ON (Zapnuté).
Pri používaní zariadenia so systémom Android™
Vyhľadajte aplikáciu SongPal pomocou zariadenia
so systémom Android a prevezmite ju.
Aplikáciu SongPal spustite a postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Po zobrazení pripojenia BLUETOOTH v zariadení
so systémom Android stlačte tlačidlo PAIRING na
diaľkovom ovládači.
Počas párovania BLUETOOTH rýchlo bliká indikátor (modrý).
V zariadení so systémom Android vyberte zo zoznamu
zariadení BLUETOOTH položku SONY:HT-CT370 alebo
SONY:HT-CT770.
Po vytvorení pripojenia svieti indikátor (modrý) panelového
reproduktora.
Systém môžete ovládať prostredníctvom displeja
pripojeného zariadenia so systémom Android.
PAIRING
pokračovanie
9SK
Pripojenie jedným dotykom pomocou zariadenia so
systémom Android so zabudovanou funkciou NFC (NFC)
1
2
Vykonajte kroky č. 1 až 3 v časti Pri používaní zariadenia
so systémom Android.
Po zobrazení pripojenia BLUETOOTH v zariadení so
systémom Android sa dotknite zariadením so systémom
Android značky N panelového reproduktora.
Po vytvorení pripojenia svieti indikátor (modrý) panelového
reproduktora.
Pri používaní zariadenia iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Indikátor (modrý)
3
Systém môžete ovládať prostredníctvom displeja zariadenia
so systémom Android.
10SK
Stlačte tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim)
na diaľkovom ovládači.
Displej panelového reproduktora svieti.
Stlačte tlačidlo PAIRING na diaľkovom ovládači.
Počas párovania BLUETOOTH rýchlo bliká indikátor (modrý)
panelového reproduktora.
Zariadenie iPhone/iPod nastavte na režim párovania
a vyberte položku SONY:HT-CT370 alebo SONY:HT-CT770
zo zoznamu zariadení BLUETOOTH v zariadení iPhone/
iPod touch.
Po vytvorení pripojenia svieti indikátor (modrý) panelového
reproduktora.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal pomocou pripojeného
zariadenia iPhone/iPod touch a prevezmite ju.
So spustenou aplikáciou SongPal potom môžete systém
ovládať prostredníctvom displeja zariadenia iPhone/
iPod touch.
Úprava nastavení
Pomocou tlačidla AMP MENU na diaľkovom ovládači môžete nastaviť nasledujúce položky.
Nastavenia sa zachovajú aj po odpojení sieťovej šnúry (napájací kábel).
 (návrat)
  (vybrať)/
 (pokračovať)/
(potvrdiť)
Ponuka
LEVEL
Funkcia
DRC
(Ovládanie
dynamického rozsahu)
Zvuk Dolby Digital môžete reprodukovať aj s nízkou hlasitosťou.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Kompresia zvuku v súlade s informáciami o kompresii v obsahu.
AUTO: Automaticky komprimuje zvuk kódovaný technológiou Dolby
TrueHD.
OFF: Zvuk nie je komprimovaný.
BASS
Zvýrazňuje sa basový zvuk. Nastavenie sa môže meniť od –6 do +6
v jednotkách 1.
0
TREBLE
Zvýrazňujú sa vysoké tóny. Nastavenie sa môže meniť od –6 do +6
v jednotkách 1.
0
SYNC
(Synchronizácia zvuku
s obrazom)
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť zvuk, ak nie je obraz
zosynchronizovaný so zvukom. (ON/OFF)
DUAL
(Dual mono)
Môžete využiť multiplexné zvukové vysielanie Dolby Digital.
(M/S (hlavný a basový kanál)/MAIN (hlavný kanál)/SUB (basový kanál))
AAV
(Rozšírené nastavenie
automatickej hlasitosti)
Znižuje rozdiely v hlasitosti medzi jednotlivými programami alebo medzi
programami a reklamou. (ON/OFF)
EFFECT
(Zvukový efekt)
ON: Prehráva sa zvuk vybraného zvukového poľa. Odporúčame použiť
toto nastavenie.
OFF: Vstupný zdroj je zmixovaný do 2 kanálov.
Poznámka: Keď je položka EFFECT (Zvukový efekt) nastavená
na možnosť OFF (Vypnuté), položka EFFECT (Zvukový efekt)
sa automaticky nastaví na možnosť ON (Zapnuté), keď zmeníte
nastavenie položky SOUND FIELD.
AMP MENU
TONE
AUDIO
Predvolené
AUTO
OFF
MAIN
OFF
ON
pokračovanie
11SK
Užitočné funkcie
1 Stlačením tlačidla AMP MENU na diaľkovom ovládači sa na displeji panelového reproduktora zobrazí okno
s ponukou zosilňovača.
2 Pomocou tlačidla  (návrat)/  (vybrať)/ (pokračovať) vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo
(potvrdiť).
3 Stlačením tlačidla AMP MENU zatvoríte okno s ponukou zosilňovača.
Ponuka
HDMI
Funkcia
CTRL
(Ovládanie
pripojenia HDMI)
Slúži na zapínanie alebo vypínanie pripojenia HDMI. (ON/OFF)
Podrobné informácie o funkcii HDMI nájdete v časti používania funkcie
ovládania pripojenia HDMI (str. 7).
ON
P. THRU
(Prechod)
Slúži na nastavenie režimu úspory energie funkcie prechodu signálu
HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Reprodukuje signál z konektora HDMI OUT systému
v pohotovostnom režime podľa stavu televízora. V porovnaní
s nastavením ON sa pri použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
ON: V pohotovostnom režime vždy vysiela signál z konektora HDMI
OUT. Ak je pripojený iný televízor ako BRAVIA, použite systém
s nastavením ON (Zapnuté).
Poznámka: Táto položka sa zobrazí, iba ak je pre nastavenie CTRL
(Ovládanie pripojenia HDMI) vybratá možnosť ON (Zapnuté).
AUTO
 (návrat)
  (vybrať)/
 (pokračovať)/
(potvrdiť)
ARC
(Spätný zvukový kanál)
AMP MENU
SET BT
SYSTEM
WS
12SK
Predvolené
Slúži na prehrávanie digitálneho zvuku z televízora kompatibilného
s technológiou Audio Return Channel (ARC), ktorý je pripojený
pomocou kábla High Speed HDMI. (ON/OFF)
Poznámka: Táto položka sa zobrazí, iba ak je pre nastavenie CTRL
(Ovládanie pripojenia HDMI) vybratá možnosť ON (Zapnuté).
ON
BT PWR
(napájanie BLUETOOTH)
Slúži na zapínanie a vypínanie funkcie BLUETOOTH tohto systému.
(ON/OFF)
Poznámka: Ak zmeníte nastavenie na možnosť OFF (Vypnuté), funkcie
BLUETOOTH a NFC sa vypnú.
ON
BT.STBY
(pohotovostný režim
BLUETOOTH)
Ak je v systéme informácia o párovaní, systém ostane v pohotovostnom
režime funkcie BLUETOOTH, aj keď je vypnutý. (ON/OFF)
AAC
(Rozšírené kódovanie
zvuku)
Slúži na nastavenie možnosti, či sa má v systéme použiť funkcia AAC
pomocou funkcie BLUETOOTH. (ON/OFF)
Poznámka: Ak nastavenie zmeníte, keď je systém pripojený pomocou
zariadenia BLUETOOTH, systém sa od zariadenia odpojí.
ON
A. STBY
(Automatický
pohotovostný režim)
Slúži na zapínanie alebo vypínanie funkcie AUTO POWER OFF. (ONOFF)
Systém sa automaticky vypne, ak sa určitý čas (približne 20 minút)
nepoužíva a ak neprijíma žiadny vstupný signál.
ON
VER
(Verzia)
Slúži na zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru.
SYS.RST
(Studený štart systému)
Slúži na obnovenie pôvodného stavu ponúk (zvukové polia a pod.)
systému, keď systém nefunguje správne.
Podrobné informácie nájdete v časti Riešenie problémov (str. 20).
–
LINK
Slúži na opätovné pripojenie bezdrôtového zvukového systému (str. 13).
–
RF CHK
Slúži na kontrolu, či bezdrôtový zvukový systém tohto systému môže
alebo nemôže komunikovať. (OK/NG)
–
ON
–
Znova nastavte pripojenie bezdrôtového hlbokotónového
reproduktora.
Prepojenie systému (LINK)
3
4
 (návrat)
  (vybrať)/
 (pokračovať)/
(potvrdiť)
AMP MENU
5
Indikátor zapnutia alebo
pohotovostného režimu
HT-CT370
Indikátor zapnutia alebo
pohotovostného režimu
HT-CT770
6
Stlačte tlačidlo AMP MENU na diaľkovom ovládači.
Pomocou tlačidla   (vybrať) vyberte položku WS a stlačte
tlačidlo
(potvrdiť) alebo  (pokračovať).
Pomocou tlačidla   (vybrať) vyberte položku LINK a stlačte
tlačidlo
(potvrdiť) alebo  (pokračovať).
Keď sa na displeji panelového reproduktora zobrazí hlásenie
START, stlačte tlačidlo
(potvrdiť).
Zobrazí sa položka SEARCH a panelový reproduktor vyhľadá
zariadenie, ktoré sa môže používať s funkciou prepojenia.
Do 1 minúty prejdite na ďalší krok.
Funkciu Link (prepojenie) môžete zrušiť počas vyhľadávania
zariadenia stlačením tlačidla  (návrat).
Stlačte tlačidlo LINK na hlbokotónovom reproduktore,
napríklad pomocou hrotu pera.
Indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu
na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno.
Na displeji panelového reproduktora sa zobrazí hlásenie OK.
Ak sa zobrazí hlásenie FAILED, skontrolujte, či je hlbokotónový
reproduktor zapnutý, a celý proces zopakujte od kroku č. 1.
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Ponuka zosilňovača sa vypne.
Tlačidlo LINK
Tlačidlo LINK
13SK
Užitočné funkcie
1
2
 Systém
Rôzne
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V
prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
 Nelezte na panelový ani hlbokotónový reproduktor, pretože môžete
spadnúť, poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
 Pred
používaním systému skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie
je vyznačené na štítku na spodnej strane panelového reproduktora.
 Ak nebudete systém dlhší čas používať, odpojte ho od nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
 Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík zástrčky širší, a preto ho
do nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete) možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno do zásuvky zasunúť úplne,
obráťte sa na predajcu.
 Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla) smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší čas
používate systém pri vysokej hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu systému, aby ste sa nepopálili.
Umiestnenie
 Systém
položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu,
aby sa predišlo jeho zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
14SK
neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta
vystavené priamemu slnečnému svetlu, nadmernej prašnosti alebo
mechanickým otrasom.
 Na zadnú stranu panelového ani hlbokotónového reproduktora
neklaďte nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť poruchu.
 Ak sa systém používa v kombinácii s televízorom, videorekordérom
alebo kazetovým prehrávačom, môže vznikať šum a zhoršiť sa kvalita
obrazu. V takom prípade premiestnite systém ďalej od televízora,
videorekordéra alebo kazetového prehrávača.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravený povrch (voskovaný,
olejovaný, leštený a pod.) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo odfarbeniu týchto povrchov.
 Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na rohoch panelového
a hlbokotónového reproduktora.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite systém a odpojte ho od
elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať na určitých typoch televízorov.
Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho znova zapnite.
Ak znova pozorujete nerovnomernosť farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo
benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Autorské práva
Apple, logo Apple, iPhone, iPod a iPod touch sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., registrovanými v USA a iných krajinách.
App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.
Slovné označenie a logo BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok spoločnosťou Sony Corporation je licencované.
Tento systém je vybavený technológiou High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Logo BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
DSEE je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
x.v.Colour a logo x.v.Colour sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Spojenia Made for iPod a Made for iPhone znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPod
alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
Používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Vyrobený pre modely iPod/iPhone
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení iPod/iPhone.
Skôr než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať so systémom,
aktualizujte softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Technológia BLUETOOTH funguje so zariadeniami:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generácie)/iPod touch (4. generácie)
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
PlayStation® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Známka N Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
ClearAudio+ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
15SK
Rôzne
Tento systém je vybavený systémami Dolby* Digital a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov USA č.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 a ďalších patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách. DTS-HD, príslušný symbol a DTS-HD spoločne
so symbolom sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Systém, mobilný telefón BLUETOOTH alebo zariadenie BLUETOOTH
pripojte vo vzdialenosti najmenej 10 metrov od zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN.
 Vypnite zariadenie s bezdrôtovou sieťou LAN, ak vo vzdialenosti
menšej ako 10 metrov používate zariadenie BLUETOOTH.

Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
Podporované verzie a profily BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardnú skupinu funkcií pre rôzne možnosti
produktu BLUETOOTH. Informácie o verzii a profiloch BLUETOOTH,
ktoré tento systém podporuje, nájdete v časti Technické údaje
(str. 27).
Poznámky
 Ak
chcete používať funkciu BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH,
ktoré chcete pripojiť, musí podporovať rovnaký profil ako systém.
Aj v prípade, že zariadenie podporuje rovnaký profil, sa funkcie
môžu líšiť na základe špecifikácií zariadenia BLUETOOTH.
 V závislosti od vlastností bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
sa prehrávanie zvuku v systéme môže v porovnaní so zariadením
BLUETOOTH oneskoriť.
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok). Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť v nasledujúcich podmienkach:
 ak sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka,
 v miestach, kde sa nachádza bezdrôtová sieť LAN,
 v miestach, kde sa používajú mikrovlnné rúry,
 v miestach, kde sa vytvárajú iné elektromagnetické vlny.
Účinok iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť LAN (IEEE802.11b/g)
používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické
rušenie.
Výsledkom toho môže byť nižšia rýchlosť prenosu údajov,
šum alebo neschopnosť sa pripojiť. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce opatrenia:
16SK
Účinok na iné zariadenia
Vysielanie rádiových vĺn zo systému môže rušiť prevádzku
niektorých medicínskych zariadení. Keďže rušenie môže spôsobiť
poruchu, systém, mobilný telefón BLUETOOTH a zariadenie
BLUETOOTH vždy vypínajte na nasledujúcich miestach:
 v nemocniciach, vo vlakoch alebo lietadlách, na čerpacích
staniciach a na miestach, kde sa môžu vyskytnúť horľavé plyny,
 v blízkosti automatických dvier alebo požiarnych hlásičov.
Poznámky
 Systém
podporuje bezpečnostné funkcie, ktoré sú v súlade
so špecifikáciami funkcie BLUETOOTH, ako prostriedky na zaručenie
bezpečnosti komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH. Toto
zabezpečenie však nemusí byť dostatočné v závislosti od nastavení
a ďalších faktorov. Preto buďte pri komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH.
 Komunikáciu BLUETOOTH nemožno bezpodmienečne zaručiť vo
všetkých zariadeniach BLUETOOTH s rovnakým profilom ako systém.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené k systému musia byť v súlade
so špecifikáciami BLUETOOTH stanovenými spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc. , a splnenie týchto špecifikácií musí byť certifikované. Aj keď
je zariadenie kompatibilné so špecifikáciou BLUETOOTH, môžu nastať
prípady, kedy vlastnosti či špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
neumožnia pripojenie alebo sú ich výsledkom rozdielne spôsoby
ovládania, zobrazenia či fungovania.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k systému,
prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok sa môže
vyskytnúť šum alebo sa zvuk môže prerušiť.
Riešenie problémov
POWER
Systém sa nenapája.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne
pripojená.
Systém sa automaticky vypína.
 Funkcia A. STBY je zapnutá. Položku A. STBY (Automatický
pohotovostný režim) nastavte na možnosť OFF (Vypnuté) (str. 12).
SOUND
Zo systému sa nereprodukuje zvuk televízora.
 Opakovaným stláčaním tlačidla  na diaľkovom ovládači
zobrazte na displeji položku TV (pozrite si časť Prehrávanie
zvuku televízora v dodanom dokumente Príručka pri spustení).
 Skontrolujte pripojenie kábla HDMI, optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla, ktorý je pripojený k systému a televízoru
(pozrite si časť Pripojenie v dodanom dokumente Príručka pri
spustení).
 Skontrolujte zvukový výstup televízora. Informácie o nastaveniach
televízora nájdete v jeho návode na používanie.
 Zvýšte hlasitosť televízora alebo zrušte stíšenie.
 Keď je televízor kompatibilný s technológiou Audio Return Channel
(ARC) pripojený pomocou HDMI kábla, presvedčte sa, či je kábel
zapojený do vstupného HDMI (ARC) terminálu televízora (pozrite
si časť Pripojenie v dodanom dokumente Príručka pri spustení).
Zvuk sa prenáša zo systému aj televízora.
 Vypnite zvuk systému alebo televízora.
Zvuk televízora z tohto systému zaostáva za obrazom.
 Ak je funkcia SYNC (Synchronizácia zvuku s obrazom) nastavená
na možnosť ON (Zapnuté), nastavte ju na možnosť OFF (Vypnuté)
(str. 11).
Z panelového reproduktora nepočuť žiaden zvuk alebo počuť
len veľmi slabý zvuk zariadenia pripojeného k panelovému
reproduktoru.
 Stlačte tlačidlo  + na diaľkovom ovládači a skontrolujte úroveň
hlasitosti (pozrite si časť Časti a ovládacie prvky (str. 21)).
 Stlačením tlačidla  alebo  + na diaľkovom ovládači zrušte
funkciu stlmenia zvuku (pozrite si časť Časti a ovládacie prvky
(str. 25)).
 Uistite sa, či je správne vybratý vstupný zdroj. Niekoľkonásobným
stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači by ste mali vyskúšať
aj iné vstupné zdroje (pozrite si časť Prehrávanie zvuku
v dodanom dokumente Príručka pri spustení).
 Skontrolujte, či sú všetky káble systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiaden zvuk alebo počuť
len veľmi slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW  + na diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora (pozrite si časť Časti a ovládacie
prvky (str. 25)).
 Presvedčte sa, či na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno
indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu. Ak nie, pozrite
si časť Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk
v kapitole BEZDRÔTOVÝ ZVUK (str. 18).
 Hlbokotónový reproduktor slúži na prehrávanie basového zvuku.
V prípade, že vstupný zdroj obsahuje veľmi málo basových
komponentov zvuku (napr. televízne vysielanie), zvuk
hlbokotónového reproduktora nemusí byť počuť.
pokračovanie
17SK
Rôzne
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto
problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho
vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Keď budete požadovať opravu, prineste panelový reproduktor spolu
s hlbokotónovým reproduktorom, aj keby sa vám zdalo, že problém
je iba v jednom z nich.
 Ak chcete prehrávať zvuk a televízor nie je kompatibilný
s technológiou Audio Return Channel (ARC), pripojte optický
digitálny kábel ku HDMI káblu (pozrite si časť Pripojenie
v dodanom dokumente Príručka pri spustení).
 Keď prehrávate obsah kompatibilný s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), nejde o výstup z hlbokotónového
reproduktora.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu a nastavenia zvukového poľa
nemusí účinne fungovať spracovanie priestorového zvuku.
V závislosti od programu alebo disku môže byť efekt
priestorového zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový digitálny zvuk, skontrolujte
nastavenie digitálneho zvukového výstupu v zariadení
pripojenom k systému. Podrobné informácie nájdete v návodoch
na používanie dodaných s pripojenými zariadeniami.
BLUETOOTH
Nemožno dokončiť pripojenie BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, či svieti indikátor panelového reproduktora
(modrý) (pozrite si časť Prehrávanie zvuku zo zariadenia
BLUETOOTH v dodanom dokumente Príručka pri spustení).
Stav systému
Stav indikátora (modrý)
Počas párovania BLUETOOTH
Rýchlo bliká
Systém sa pokúša pripojiť
k zariadeniu BLUETOOTH
Bliká
Systém nadviazal pripojenie
so zariadením BLUETOOTH
Svieti
Systém je v pohotovostnom režime
pripojenia BLUETOOTH (ak je systém
vypnutý)
Nesvieti
 Skontrolujte, či je pripojené zariadenie BLUETOOTH zapnuté
a či má zapnutú aj funkciu BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH znova spárujte. Možno bude
najprv potrebné zrušiť spárovanie systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
18SK
Nemožno spárovať.
 Dajte systém a zariadenie BLUETOOTH bližšie k sebe (pozrite
si časť Počúvanie zvuku zo zariadení BLUETOOTH v dodanom
dokumente Príručka pri spustení).
 Skontrolujte, či systém nerušia zariadenia bezdrôtovej siete LAN,
iné bezdrôtové zariadenia s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná
rúra. Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie, premiestnite ho ďalej od systému.
Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH sa neprenáša zvuk.
 Presvedčte sa, či svieti indikátor panelového reproduktora
(modrý) (pozrite si časť Prehrávanie zvuku zo zariadenia
BLUETOOTH v dodanom dokumente Príručka pri spustení).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie, napríklad zariadenia bezdrôtovej
siete LAN, iné zariadenia BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém premiestnite ďalej od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie BLUETOOTH.
 Skúste zmeniť frekvenciu bezdrôtového vysielania na smerovači
Wi-Fi, počítači a pod. na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom zariadení BLUETOOTH.
Zvuk a obraz nie sú zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
BEZDRÔTOVÝ ZVUK
Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) hlbokotónového
reproduktora riadne pripojená. (Pozrite si časť Zapnutie systému
v dodanej Príručke pri spustení.)
 Indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu nesvieti.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora riadne pripojená.
 Napájanie zapnite stlačením tlačidla  (zapnúť/
pohotovostný režim) na hlbokotónovom reproduktore.
Zvuk je trhaný alebo obsahuje šum.
 Ak sa v blízkosti používa zariadenie, ktoré vytvára
elektromagnetické vlny, ako napríklad bezdrôtová sieť LAN
alebo elektrická rúra, systém od neho premiestnite ďalej.
 Ak sa medzi panelovým a hlbokotónovým reproduktorom
nachádza prekážka, presuňte ju alebo odstráňte.
 Panelový a hlbokotónový reproduktor umiestnite čo najbližšie
k sebe.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN akéhokoľvek smerovača Wi-Fi
alebo osobného počítača prepnite na pásmo 5 GHz.
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
Diaľkové ovládanie tohto systému nefunguje.
 Zamierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania
na panelovom reproduktore (pozrite si časť Časti a ovládacie
prvky (str. 25)).
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom
a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, vymeňte ich obe
za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači stláčate správne tlačidlo.
Rôzne
 Indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu pomaly bliká
na zeleno alebo svieti na červeno.
 Hlbokotónový reproduktor presuňte na miesto v blízkosti
panelového reproduktora, aby indikátor zapnutia alebo
pohotovostného režimu svietil na zeleno.
 Postupujte podľa krokov uvedených v časti Prepojenie
systému (LINK) (str. 13).
 Skontrolujte stav komunikácie bezdrôtového zvukového
systému pomocou funkcie RF CHK ponuky zosilňovača
(str. 12).
 Indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu rýchlo bliká
na zeleno.
 Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti
Sony.
 Indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu bliká
na červeno.
 Stlačením tlačidla  (zapnúť/pohotovostný režim)
na hlbokotónovom reproduktore vypnite napájanie
a skontrolujte, či nie je zakrytý vetrací otvor.
 Hlbokotónový reproduktor slúži na prehrávanie basového zvuku.
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa basového zvuku, ako je to
v prípade väčšiny televíznych programov, basový zvuk sa nemusí
reprodukovať.
 Stlačením tlačidla SW  + na diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora (pozrite si časť Časti a ovládacie
prvky (str. 25)).
INÉ
Funkcia Control for HDMI nefunguje správne.
 Skontrolujte pripojenie HDMI (pozrite si časť Pripojenie
v dodanom dokumente Príručka pri spustení).
 Zapnite funkciu Control for HDMI na televízore. Informácie
o nastavení televízora nájdete v návode na používanie dodanom
s televízorom.
 Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou
BRAVIA Sync.
 Skontrolujte nastavenia pripojenia HDMI v možnostiach ovládania
pripojeného zariadenia. Informácie nájdete v návode na
používanie dodanom s pripojeným zariadením.
 Ak pripájate alebo odpájate sieťovú šnúru (napájací kábel),
pred prevádzkou systému počkajte najmenej 15 sekúnd.
 Ak pripojíte zvukový výstup obrazového zariadenia ku systému
pomocou iného kábla ako kábla HDMI, pre funkciu BRAVIA Sync
sa možno nebude prenášať žiadny zvuk. V takom prípade
nastavte položku CTRL (Ovládanie pripojenia HDMI) na možnosť
OFF (Vypnuté) (str. 12) alebo pripojte kábel z výstupného
konektora videozariadenia priamo do televízora.
Na displeji panelového reproduktora sa zobrazí hlásenie PRTECT
(ochrana).
 Stlačením tlačidla  (zapnúť/pohotovostný režim) vypnite
systém. Keď indikátor zmizne, odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a skontrolujte, či nie sú zablokované ventilačné otvory
systému.
pokračovanie
19SK
Snímače televízora nefungujú správne.
 Panelový reproduktor môže zakrývať niektoré snímače (napríklad
snímač jasu), prijímač diaľkového ovládania televízora alebo
„vysielač pre 3D okuliare (infračervený prenos)“ 3D televízora,
ktorý podporuje infračervený systém 3D okuliarov. Panelový
reproduktor premiestnite ďalej od televízora v rozsahu,
ktorý umožňuje správne fungovanie týchto častí. Informácie
o umiestnení snímačov a prijímača diaľkového ovládania
nájdete v návode na používanie dodanom s televízorom.
OBNOVENIE
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho nastavenia
podľa nasledujúceho postupu:
1
2
3
4
5
6
Panelový reproduktor zapnete stlačením tlačidla 
(zapnúť/pohotovostný režim).
Stlačte tlačidlo AMP MENU na diaľkovom ovládači.
Opakovane stláčajte tlačidlo   (vybrať), až kým sa nezobrazí
hlásenie SYSTEM, a stlačte tlačidlo
(potvrdiť).
Opakovane stláčajte tlačidlo   (vybrať), až kým sa nezobrazí
hlásenie SYS.RST, a stlačte tlačidlo
(potvrdiť) (str. 12).
Po zobrazení hlásenia START stlačte tlačidlo
(potvrdiť).
Na displeji sa zobrazí hlásenie RESET a obnovia sa pôvodné
hodnoty nastavení ponuky, zvukových polí a pod.
Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
20SK
Spredu/zhora
Časti a ovládacie prvky
HT-CT370
Panelový reproduktor





Zozadu/Zospodu





Sieťová šnúra (napájací kábel)
Konektor ANALOG IN
Konektor DIGITAL IN (OPT (TV))
Konektory HDMI IN 1/2/3
Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
pokračovanie
21SK
Rôzne
Tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim)
Tlačidlo INPUT
Tlačidlo PAIRING
Tlačidlá VOL +/– (hlasitosť)
Značka N
Pri používaní funkcie NFC sa zariadením s funkciou NFC dotknite
tejto značky.
 Snímač diaľkového ovládania
 Indikátor
 Biely: keď je displej panelového reproduktora vypnutý.
 Modrý: Režim BLUETOOTH (str. 18)
 Displej
Hlbokotónový reproduktor
22SK




Indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu
Tlačidlo LINK
Tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim)
Sieťová šnúra (napájací kábel)
HT-CT770
Panelový reproduktor
Spredu/zhora





Zozadu/Zospodu





Sieťová šnúra (napájací kábel)
Konektor ANALOG IN
Konektor DIGITAL IN (OPT (TV))
Konektory HDMI IN 1/2/3
Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
pokračovanie
23SK
Rôzne
Tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim)
Tlačidlo INPUT
Tlačidlo PAIRING
Tlačidlá VOL +/– (hlasitosť)
Značka N
Pri používaní funkcie NFC sa zariadením s funkciou NFC dotknite
tejto značky.
 Snímač diaľkového ovládania
 Indikátor
 Biely: keď je displej panelového reproduktora vypnutý.
 Modrý: Režim BLUETOOTH (str. 18)
 Displej
Hlbokotónový reproduktor
24SK




Indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim)
Tlačidlo LINK
Diaľkový ovládač
Dodaným diaľkovým ovládačom môžete ovládať systém a pripojené
zariadenia. Niektoré zariadenia ním pravdepodobne nemožno
ovládať. V takom prípade použite diaľkový ovládač príslušného
zariadenia.
Poznámka
 Tlačidlo  (vstup)
 Tlačidlo / (zapnúť/pohotovostný režim)
 Tlačidlo DISPLAY
Slúži na prepínanie jasu (Bright/Dark/Off – Jasný/Tmavý/
Vypnutý) displeja panelového reproduktora.
 Keď je jas displeja nastavený na možnosť Off (Vypnutý),
displej sa vypne niekoľko sekúnd po tom, ako sa na ňom
zobrazí prevádzkový stav.
 Po prepnutí z možnosti Off (Vypnutý) na Bright (Jasný)
sa na displeji zobrazia informácie o prehrávaní zvuku.
 Tlačidlá SW  (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/–
 Tlačidlá SOUND FIELD*1
 Tlačidlo NIGHT (nočný režim)*1
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
 Tlačidlá  (hlasitosť) +*2/–
 Tlačidlo AMP MENU
 Tlačidlo PAIRING
 Tlačidlo RETURN
 Tlačidlá  (návrat)/  (vybrať)/ (pokračovať)/ (potvrdiť)
Stlačením tlačidla , ,  alebo  vyberiete nastavenie
a tlačidlom
ho zaregistrujete.
 Tlačidlo VOICE*1
Ovládanie televízora
 Tlačidlá TV PROG (program) +/–
Slúži na prepnutie kanála.
 Tlačidlo TV  (vstup)
Slúži na prepnutie vstupu v televízore.
 Tlačidlo TV / (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie a vypnutie televízora, ktorý možno ovládať
diaľkovým ovládačom systému.
pokračovanie
25SK
Rôzne
Diaľkový ovládač namierte na snímač diaľkového ovládania panelového
reproduktora.
Ovládanie systému
Ovládanie zariadenia BLUETOOTH
 Tlačidlá /
Slúži na preskočenie skladby.
 Tlačidlá /
Slúžia na rýchly posun dozadu alebo dopredu, ak sa stlačia
počas prehrávania.
 Ovládacie tlačidlá prehrávania
*2 (prehrávanie)/ (pozastavenie)/ (zastavenie)
Slúži na spustenie, pozastavenie alebo zastavenie prehrávania.
Ak chcete obnoviť pozastavené prehrávanie, znova stlačte
tlačidlo .
Nastavenie výrobcu televízora
1
Poznámka
Uviedli sme základné príklady ovládania. Môže existovať zariadenie,
ktoré nebude možné ovládať alebo bude fungovať inak.
Stlačte tlačidlo príslušného výrobcu a zároveň držte stlačené
tlačidlo TV  (zapnúť/pohotovostný režim) na diaľkovom
ovládači systému.
Výrobca
Tlačidlo
SONY
 TV PROG +
Samsung
 DISPLAY
LG
 SW  +
Panasonic
 TV PROG 
Philips
 CLEARAUDIO+
 MOVIE
 GAME
*1 Pozrite si časť Reprodukovanie zvukových efektov v dodanej Príručke
pri spustení.
*2 Na každom tlačidle  (prehrávanie) a  (volume) + sa nachádza
hmatový bod. Používajte ich ako pomôcku pri ovládaní.
26SK
Sharp
 SW  –
Toshiba
 STANDARD
2
Držte stlačené tlačidlo TV  (zapnúť/pohotovostný režim)
a stlačte tlačidlo
(potvrdiť).
3
Uvoľnite stlačené tlačidlo TV  (zapnúť/pohotovostný
režim) na diaľkovom ovládači systému.
Technické údaje
Panelový reproduktor (SA-CT370, SA-CT770)
Zosilňovač
Vstupy
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Tieto tri konektory sú identické. Pri použití nie je medzi nimi rozdiel.
Výstup
HDMI OUT (TV (ARC))
Predný Ľ/predný P reproduktor
Systém reproduktorov
SA-CT370: Systém reproduktorov s plným rozsahom, akustický záves
SA-CT770: Dvojsmerný systém reproduktorov, akustický záves
Reproduktor
SA-CT370: 60 mm, kužeľovitý typ
SA-CT770: 60 mm, kužeľový basový reproduktor
20 mm, výškový reproduktor s aktívnym vyvážením
Menovitá impedancia
4 ohmy
BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia, verzia BLUETOOTH 3.0
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi pribl. 10 m1)
Maximálny počet registrovateľných zariadení
9 zariadení
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
pokračovanie
27SK
Rôzne
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný Ľ + predný P: 50 W + 50 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % celkového harmonického skreslenia)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
SA-CT370:
Predný Ľ/predný P: 100 W (na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
SA-CT770:
Predný Ľ/predný P: 105 W (na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
1) Aktuálna rýchlosť sa môže meniť v závislosti od rôznych faktorov,
napríklad prekážok medzi zariadeniami, magnetických polí okolo
mikrovlnnej rúry, statickej elektriny, bezdrôtového telefónu,
od citlivosti príjmu, operačného systému, softvérových aplikácií a pod.
2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie
4) Kodek podpásma
5) Rozšírené kódovanie zvuku
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 34 W
Pohotovostný režim (Ovládanie pripojenia HDMI je nastavené
ako zapnuté): 0,5 W alebo menej
Pohotovostný režim (Ovládanie pripojenia HDMI je nastavené
ako vypnuté): 0,3 W alebo menej
Pohotovostný režim BLUETOOTH: 0,5 W alebo menej
Približné rozmery (š/v/h)
SA-CT370:
900 mm × 50 mm × 113 mm
(bez konzoly na montáž na stenu)
900 mm × 113 mm × 72 mm
(s konzolou na montáž na stenu)
SA-CT770:
1 030 mm × 50 mm × 113 mm
(bez konzoly na montáž na stenu)
1 030 mm × 113 mm × 72 mm
(s konzolou na montáž na stenu)
Hmotnosť (približne)
SA-CT370: 2,4 kg
SA-CT770: 2,6 kg
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT370, SA-WCT770)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
SA-WCT370: 100 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
SA-WCT770: 120 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
SA-WCT370: 100 mm × 150 mm, kužeľovitý typ
SA-WCT770: 160 mm, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia
4 ohmy
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
28SK
Spotreba energie
Zapnuté: 30 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo menej
Približné rozmery (š/v/h)
SA-WCT370: 135 mm × 361,5 mm × 394 mm (vertikálne)
361,5 mm × 135 mm × 394 mm (horizontálne)
SA-WCT770: 271 mm × 404 mm × 271 mm
Hmotnosť (približne)
SA-WCT370: 7,0 kg
SA-WCT770: 8,8 kg
Bezdrôtový vysielač/prijímač
Systém reproduktorov
Špecifikácie bezdrôtového zvuku, verzia 2.0
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
Pi/4 DQPSK
Vstupné digitálne zvukové formáty podporované
systémom
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2 k., 48 kHz alebo menej
Linear PCM Maximum 7.1 k., 192 kHz alebo menej*
* Tieto formáty možno prijímať iba pomocou pripojenia HDMI.
Formáty videa podporované systémom
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
2D
Spojený
obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore
a dole)
4096 × 2160p pri 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p pri 50 Hz*1




4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p pri 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p pri 50 Hz*1




3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p pri 25 Hz*2




3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080p pri 50 Hz




1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz




1920 × 1080p pri 25 Hz




1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz




1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080i pri 50 Hz




1280 × 720p pri 59,94/60 Hz




1280 × 720p pri 50 Hz




1280 × 720p pri 29,97/30 Hz




1280 × 720p pri 23,98/24 Hz




720 × 480p pri 59,94/60 Hz




720 × 576p pri 50 Hz




640 × 480p pri 59,94/60 Hz




*1
*2
Rôzne
Súbor
YCbCr 4:2:0/Podporuje iba 8-bitový formát
Podporuje iba 8-bitový formát
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
29SK
©2014 Sony Corporation
4-488-970-21(3) (SK)
Download PDF

advertising