Sony | HT-CT370 | Sony HT-CT370 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Zvukový panel
Príručka pri spustení
HT-CT370
Obsah
Inštalácia
1
2
3
4
5
Obsah balenia
4
Inštalácia
5
Pripojenie
6
Zapnutie systému
8
Počúvanie zvukového signálu
9
Základné operácie
Reprodukovanie zvukových efektov
10
Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH
12
Informácie o ďalších funkciách nájdete v dodanom Návode na používanie.
3
Inštalácia
1
Obsah balenia
Nastavenie diaľkového ovládača
Vytiahnite kryt batérií a vložte
dve batérie typu AA podľa orientácie
na obrázku.
Panelový reproduktor (1)
Hlbokotónový reproduktor (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
Optický digitálny kábel
na televízor (1)
Podložky pod hlbokotónový
reproduktor (4)
Sound Bar
Startup Guide
Sound Bar
HT-CT370
Konzoly na montáž na stenu (2)
a skrutky (2)
4
Príručka pri spustení
(táto príručka) (1)
Návod na použitie (1)
Inštalácia
2 Inštalácia
Inštalovať panelový
reproduktor na stenu
Informácie o ďalších funkciách
nájdete v dodanom Návode na
používanie.
Ak uprednostňujete…
Inštalovať hlbokotónový reproduktor vodorovne
• Hlbokotónový reproduktor umiestnite tak,
aby sa logo SONY nachádzalo vpredu na
ľavej strane.
Podložky pod reproduktor
5
Inštalácia / Inštalácia / Inštalácia
3 Pripojenie
Pripojenie televízora
alebo
Ak televízor, ktorý chcete pripojiť, nie je vybavený optickým zvukovým výstupným terminálom, pripojte
kábel HDMI (typ High Speed, ktorý nie je súčasťou dodávky) k vstupnému terminálu HDMI s označením ARC.
Ak je vstupný terminál HDMI s označením ARC pripojený k inému zariadeniu, odpojte toto zariadenie a pripojte
tento panelový reproduktor.
6
Pripojenie televízora a iných zariadení
Televízor
Prehrávač diskov Blu-ray Disc™ a pod.
Toto pripojenie slúži na účinnejšiu reprodukciu priestorového zvuku.
HDMI kábel (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)
Ak vstupný terminál HDMI na televízore nemá označenie ARC, pripojte káble
a .
HDMI kábel (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)
Ak je pripojený k televízoru, odpojte ho a pripojte ho k panelovému reproduktoru.
7
Inštalácia
4 Zapnutie systému

Indikátor zapnutia alebo
pohotovostného režimu
Displej
1 Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble).
2 Stlačte tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim).
Displej sa rozsvieti.
3 Presvedčte sa, či na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia alebo
pohotovostného režimu. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť
Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk v kapitole Riešenie problémov v dodanom
návode na používanie.
4 Zapnite pripojené zariadenie.
8
Inštalácia / Inštalácia / Inštalácia
5 Počúvanie zvukového signálu
INPUT
VOL
 (vstup)
 (hlasitosť)
Vybraté vstupné zariadenie
Prehrávanie zvuku televízora
1 Opakovaným stláčaním tlačidla  (vstup) na diaľkovom ovládači alebo tlačidla INPUT na panelovom
reproduktore vyberte vstup TV.
2 Stlačením tlačidla  (hlasitosť) na diaľkovom ovládači alebo tlačidla VOL na panelovom reproduktore
nastavte hlasitosť.
Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia ako televízora
Opakovane stláčajte tlačidlo  (vstup) na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo INPUT na panelovom
reproduktore, až kým sa na displeji nezobrazí požadované vstupné zariadenie.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Nastavenie sa dokončilo! Prajeme príjemný zážitok.
9
Základné operácie
Reprodukovanie zvukových efektov
Ak chcete nastaviť zvukový efekt, stlačením niektorého tlačidla
zvukových efektov na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný
režim a pozerajte sa pritom na displej.
SOUND FIELD
NIGHT
VOICE
10
SOUND FIELD:
efekty vyhovujúce
zvukovému vstupu.
CLEARAUDIO+
Pre zdroj zvuku sa automaticky vyberie
vhodné nastavenie zvuku.
STANDARD
Vyhovuje každému zdroju.
MOVIE
Dialógy sú zreteľné a zvuk je silný
a realistický.
SPORTS
Komentár je zreteľný, povzbudzovanie počuť
ako priestorový zvuk a zvuky sú realistické.
GAME
Zvuky sú silné a realistické, vhodné
na hranie hier.
MUSIC
Zvuky sa prehrávajú podľa príslušného
hudobného programu, hudobných diskov
Blu-ray Discs alebo DVD.
P.AUDIO
(Prenosné
zvukové
zariadenie)
Zvuky sa prehrávajú tak, aby vyhovovali
prenosnému prehrávaču hudby
využívajúcemu technológiu DSEE*.
VOICE:
Pomáha jasnejšej
zrozumiteľnosti
dialógov.
NIGHT:
Zvuk sa reprodukuje
pri nízkej hlasitosti
s minimálnou stratou
kvality a zreteľnosti
dialógov.
TYPE1
Štandardné
TYPE2
Zdôrazňuje sa rozsah dialógu.
TYPE3
Zdôrazňuje sa rozsah dialógu a zosilnia sa
časti dialógu, ktoré majú problém rozpoznať
starší ľudia.
ON
Slúži na zapnutie funkcie nočného režimu.
OFF
Slúži na vypnutie funkcie nočného režimu.
* DSEE znamená Digital Sound Enhancement Engine, čo je technológia, ktorá koriguje vysoký
rozsah a obnovuje slabý zvuk a ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť Sony.
11
Základné operácie
Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH
Pri registrácii (párovaní) zariadení BLUETOOTH
INPUT
PAIRING
Indikátor (modrý)
Slúži na párovanie systému so zariadením (párovanie)
1 Stlačte tlačidlo PAIRING.
Počas párovania BLUETOOTH rýchlo bliká indikátor
.
2 Nastavte zariadenie BLUETOOTH do režimu párovania
a vyberte možnosť SONY:HT-CT370.
Ak sa požaduje prístupový kód, zadajte kód 0000.
3 Presvedčte sa, či svieti indikátor
. (Pripojenie sa vytvorilo.)
Tip
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa zobrazí hlásenie s odporúčanou aplikáciou
na prevzatie podľa typu pripojeného zariadenia.
Podľa zobrazených pokynov môžete prevziať aplikáciu s názvom SongPal,
ktorá vám umožní ovládať tento systém.
Podrobné informácie o aplikácii SongPal nájdete v časti Ovládanie systému
pomocou smartfónu alebo tabletu (SongPal) v dodanom návode na používanie.
12
Prehrávanie zvuku zaregistrovaného zariadenia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla INPUT zobrazte položku BT AU.
Pri pokuse o spárovanie BLUETOOTH bliká indikátor
.
2 Vyberte možnosť SONY:HT-CT370 na zariadení BLUETOOTH.
3 Presvedčte sa, či svieti indikátor
. (Pripojenie sa vytvorilo.)
4 Spustite prehrávanie zvuku pomocou hudobného softvéru
v pripojenom zariadení BLUETOOTH.
Pri pripojení jediným dotykom (NFC)
Indikátor (modrý)
1 Prevezmite, nainštalujte a spustite aplikáciu „NFC Easy Connect“ v smartfóne.
2 Smartfónom sa dotknite značky N na panelovom reproduktore.
3 Presvedčte sa, či svieti indikátor (modrý). (Pripojenie sa vytvorilo.)
• Kompatibilné zariadenia
Smartfóny, tablety a hudobné prehrávače so zabudovanou funkciou NFC
(OS: Android™ 2.3.3 alebo novší s výnimkou systému Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-488-969-21(2) (SK)
Download PDF

advertising