Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-kanálový reproduktorový panel s technológiami Wi-Fi a Bluetooth® Návod na použitie

Zvukový panel
Príručka pri spustení
HT-ST9
Obsah
Inštalácia
1 Obsah balenia
2Inštalácia
3 Pripojenie televízora
4 Pripojenie iných zariadení
5 Zapnutie systému
6 Vykonanie jednoduchého nastavenia
7 Počúvanie zvukového signálu
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobné informácie o pripojení k sieti, funkcii NFC a ďalších
funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.
Sound Bar
Návod na použitie
3
Inštalácia
1 Obsah balenia Panelový reproduktor (1)
Mriežka (1)
Basový reproduktor (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03
(veľkosti AAA) (2)
Sound Bar
Optický digitálny kábel
na televízor (1)
Nastavenie diaľkového ovládača
4
Stojany* (2) a skrutky* (2)
*Informácie o používaní týchto položiek nájdete v návode na použitie.
Príručka pri spustení
(táto príručka) (1)
Návod na použitie (1)
Inštalácia
2 Inštalácia Montáž panelového reproduktora
na stenu
Bližšie informácie nájdete v dodanom
návode na použitie.
Pripojenie mriežky
Bližšie informácie nájdete v dodanom
návode na použitie.
Poznámka
Panelový reproduktor nainštalujte tak, aby ste zabránili dotknutiu sa jednotky reproduktora
na prednej strane panelového reproduktora.
5
Inštalácia
3 Pripojenie televízora Nachádza sa na vstupnom termináli HDMI na televízore
označenie ARC?
Keď sa na televízore nenachádza
označenie ARC
Optický digitálny kábel*1
Kábel HDMI
(High Speed type)*2
*1Je súčasťou dodávky.
*2Nie je súčasťou dodávky.
6
NIE
ÁNO
Tip
•• Keď je k televízoru pripojené iné zariadenie, odpojte ho od televízora a potom ho pripojte k panelovému
reproduktoru (str. 8).
•• Ak chcete prehrávať obsah 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI
kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu 4K
s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie.
Keď sa na televízore nachádza označenie ARC
Kábel HDMI
(High Speed type)*2
*2Nie je súčasťou dodávky.
7
Inštalácia
4 Pripojenie iných zariadení Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc™, prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača atď.
Prehrávač diskov
Blu‑ray Disc, prijímač
káblovej televízie alebo
satelitný prijímač atď.
Kábel HDMI
(High Speed type)*2
*2Nie je súčasťou dodávky.
Keď je k televízoru pripojené iné zariadenie, odpojte ho od televízora a potom ho pripojte k panelovému reproduktoru.
Tip
8
Ak chcete prehrávať obsah 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2.
Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu 4K s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie.
Inštalácia
5 Zapnutie systému Indikátor zapnutia/
pohotovostného režimu
1 Pripojte sieťové šnúry (napájacie káble) panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora.
2 Zapnite televízor.
3 Stlačte tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim) na panelovom reproduktore.
Displej sa rozsvieti.
4 Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia/pohotovostného režimu.
Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný.
Pozrite si časť Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk. v kapitole Riešenie problémov v dodanom návode na použitie.
5 Zapnite pripojené zariadenie.
9
Inštalácia
6 Vykonanie jednoduchého nastavenia ,
HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači tohto systému.
Zobrazí sa obrazovka [Easy Setup].
Ak sa obrazovka [Easy Setup] nezobrazí
Pomocou diaľkového ovládača televízora prepnite nastavenie vstupu televízora na ten vstupný konektor HDMI, ku ktorému je systém pripojený.
2 Stláčaním tlačidiel /// vyberte položku a stlačením tlačidla vykonajte jednoduché nastavenie.
3 Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.], vyberte položku [Finish].
Zobrazí sa domovská ponuka.
Tip
10
•• Pokyny na obrazovke sa zobrazia v jazyku, ktorý ste vybrali v tomto kroku.
•• Možnosť [Easy Setup] môžete vybrať aj z položky [Setup] v domovskej ponuke.
Inštalácia
7 Počúvanie zvukového signálu INPUT
,
HOME
 +−
Prehrávanie zvuku televízora
1 Vyberte požadovaný program pomocou diaľkového ovládača
televízora.
Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania
a zo systému sa reprodukuje zvuk televízora.
Stláčaním tlačidla  +/− na diaľkovom ovládači systému
nastavte hlasitosť.
Ak systém nereprodukuje zvuk televízora
Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia
ako televízora
1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači systému.
Zobrazí sa domovská ponuka.
2 Stláčaním tlačidiel /// vyberte požadovaný vstup.
Môžete vybrať tieto vstupy.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT na diaľkovom ovládači systému,
až kým sa na displeji predného panela panelového reproduktora
nezobrazí položka [TV].
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-22(2) (SK)
Download PDF