Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 2.1-kanálový reproduktor v podstavci televízora s technológiou Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Dodané príslušenstvo
Systém domáceho kina
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosť AAA) (2)
2
Nastavenie diaľkového ovládača
3
Zapnutie systému
Optický digitálny kábel (1)
Príručka pri spustení
HT-XT100
Poznámky
•
Neumiestňujte žiadne predmety, ktoré by
mohli prísť do kontaktu s hlbokotónovým
reproduktorom na spodnej strane.
•
Televízny stojan umiestnite do stredu systému
tak, aby žiadna jeho časť neprečnievala
za obvod systému.
Hlbokotónový
reproduktor
•
•
1
Na systém neumiestňujte nič, čo váži viac ako 30 kg. Ťažké predmety môžu systém poškodiť.
Počas používania funkcie BLUETOOTH neumiestňujte do vzdialenosti 5 cm naľavo od systému
žiadne kovové predmety. Mohlo by to spôsobiť poruchu zvuku.
Pripojenie televízora
Nachádza sa na televízore optický digitálny konektor?
ÁNO

NIE
 Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
 Stlačte tlačidlo  (zapnúť/pohotovostný režim).
Displej sa rozsvieti.
Televízor, prijímač káblovej
televízie alebo satelitný prijímač
Televízor, prijímač káblovej
televízie alebo satelitný prijímač
Optický digitálny kábel
(je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
4
Počúvanie zvukového signálu
INPUT

Poznámky
•
•
Ak používate kábel HDMI, zapojte televízor do konektora HDMI, na ktorom je vytlačené označenie
ARC. V opačnom prípade sa nebude reprodukovať zvuk.
Po zapojení televízora do konektora HDMI, na ktorom je vytlačené označenie ARC, vyberte po
kroku č. 4 vpravo v ponuke položku [AUDIO] – [TV AU] – [HDMI]. (Pozrite si časť Používanie displeja
nastavenia v návode na použitie.)
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT, až kým sa na displeji nezobrazí konektor, do ktorého ste v kroku č. 1 zapojili televízor.
Stláčaním tlačidla  (hlasitosť) potom upravte hlasitosť.
Nastavenie je dokončené.
Prajeme príjemný zážitok.
Informácie o pripojení BLUETOOTH, o rozhraní USB a o ďalších
funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.
Návod na použitie
© 2015 Sony Corporation
4-559-028-21(1) (SK)
Download PDF

advertising