Sony | HT-CT80 | Sony HT-CT80 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

Zvukový panel
Návod na použitie
HT-CT80
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici ani
vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami a pod., aby ste predišli
požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na vybavenie
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je
odpojená od elektrickej siete, kým
je pripojená k sieťovej zásuvke.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie jednotky, okamžite odpojte
hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
a ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Informácie o panelovom
reproduktore
Štítok s názvom sa nachádza na spodnej
strane.
2SK
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími
dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Likvidácia
nepotrebných batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
keď batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto
batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste
ho mali odovzdať v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu
batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
3SK
Autorské práva a ochranné
známky
Tento systém je vybavený systémom
Dolby* Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
Slovné označenie a logo BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc., a akékoľvek použitie týchto známok
spoločnosťou Sony Corporation je
licencované.
Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc., v USA
a iných krajinách.
Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
ClearAudio+ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
4SK
Informácie o tomto
návode na použitie
• Prostredníctvom pokynov uvedených
v tomto návode na použitie sa opisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládači.
Okrem nich môžete používať aj
ovládacie prvky na hlavnej jednotke,
ak majú rovnaké alebo podobné názvy
ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
• V tomto návode sa uvádza niekoľko
obrázkov na ilustračné účely, pričom
sa môžu od skutočných produktov líšiť.
Obsah
Informácie o tomto návode na
použitie ................................ 4
Úvodné informácie
Obsah balenia ........................... 6
Pripojenie televízora
a hlbokotónového
reproduktora ........................7
Umiestnenie systému ................ 9
Inštalácia panelového
reproduktora na stenu .......10
Zapnutie systému ......................11
Počúvanie
Ďalšie funkcie
Funkcia automatického
pohotovostného režimu .... 17
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia .............. 18
Riešenie problémov ................. 19
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami .........22
Prehrateľné typy súborov .........25
Podporované formáty zvuku ...25
Technické údaje ....................... 26
Komunikácia BLUETOOTH ........27
Počúvanie zvukového signálu
z televízora, prijímača
káblovej televízie alebo
satelitného prijímača atď. ...12
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB ............... 13
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH ...... 13
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie zvukových
efektov ................................ 14
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH ...... 15
5SK
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Úvodné informácie
Obsah balenia
Panelový reproduktor (1)
Nastavenie diaľkového
ovládača
Hlbokotónový reproduktor (1)
Optický digitálny kábel (1)
Diaľkový ovládač (1)
6SK
Pripojenie televízora a hlbokotónového reproduktora
Televízor, prijímač káblovej televízie
alebo satelitný prijímač
Hlbokotónový
reproduktor
Optický digitálny kábel
(je súčasťou dodávky)
Poznámka
• Pripájajte len dodaný hlbokotónový reproduktor SS-WCT80. Nepripájajte žiadny iný
hlbokotónový reproduktor.
7SK
Úvodné informácie
Keď sa na televízore nachádza optický digitálny konektor
Keď sa na televízore nenachádza optický digitálny
konektor
Televízor, prijímač káblovej televízie
alebo satelitný prijímač
Hlbokotónový
reproduktor
Analógový zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Poznámky
• Pripájajte len dodaný hlbokotónový reproduktor SS-WCT80. Nepripájajte žiadny iný
hlbokotónový reproduktor.
• Ak konektor pre slúchadlá na televízore slúži tiež ako konektor zvukového výstupu,
skontrolujte nastavenia zvukového výstupu televízora. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
8SK
Umiestnenie systému
Hlbokotónový reproduktor umiestnite
tak, aby bol zadný panel vzdialený od
steny aspoň 10 cm.
Úvodné informácie
Na nasledujúcich obrázkoch sú
znázornené príklady inštalácie systému.
Poznámka k inštalácii
hlbokotónového reproduktora
Poznámka
• Panelový reproduktor umiestnite tak,
aby vrchný panel nebol blokovaný.
Na stojan
10 cm
Hlbokotónový
reproduktor
Panelový
reproduktor
Na stenu
Pozrite si časť Inštalácia panelového
reproduktora na stenu (str. 10).
9SK
Inštalácia panelového
reproduktora na stenu
2
Upevnite skrutky do 2 úchytiek
v stene.
Skrutky by mali vyčnievať 9 mm
až 10 mm.
Panelový reproduktor možno
namontovať na stenu.
447 mm
Poznámky
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
dodávky), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky pevne do dvoch
úchytiek v nástennom nosníku. Panelový
reproduktor nainštalujte vodorovne,
pričom ho zaveste na skrutky v úchytkách
v súvisle plochej časti steny.
• Inštaláciou poverte predajcov produktov
spoločnosti Sony alebo licencovaných
dodávateľov a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
1
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné
pre otvory na zadnej strane
panelového reproduktora.
4 mm
Viac ako 30 mm
4,6 mm
9 mm
Otvor na zadnej strane panelového
reproduktora
10SK
9 mm až
10 mm
3
Zaveste panelový reproduktor
na skrutky.
Otvory na zadnej strane panelového
reproduktora zarovnajte so skrutkami
a potom panelový reproduktor
zaveste na tieto dve skrutky.
Zapnutie systému
1
Úvodné informácie
2
Zapojte sieťovú šnúru (napájací
kábel).
Stlačte tlačidlo / (zapnúť/
pohotovostný režim).
Rozsvieti sa indikátor vstupu.
Tlačidlo / (zapnúť/
pohotovostný režim)
11SK
2
Počúvanie
Stláčaním tlačidiel  (hlasitosť) +/–
nastavte hlasitosť.
Tip
Počúvanie zvukového
signálu z televízora,
prijímača káblovej
televízie alebo
satelitného prijímača atď.
Tlačidlo
OPTICAL
Tlačidlá 
(hlasitosť) +/–
1
Stlačte tlačidlo vstupu konektora,
do ktorého ste zapojili zariadenie,
z ktorého chcete počúvať zvuk.
Rozsvieti sa indikátor vybratého
zariadenia.
Tlačidlo OPTICAL
Televízor zapojený do konektora
OPTICAL
Tlačidlo ANALOG
Analógové zariadenie zapojené do
konektora ANALOG
Tlačidlo USB
Zariadenie USB zapojené do portu
(USB) (str. 13)
Tlačidlo
(BLUETOOTH)
Zariadenie BLUETOOTH podporujúce
profil A2DP
12SK
• Stláčaním tlačidla INPUT na panelovom
reproduktore sa bude zariadenie cyklicky
striedať takto:
OPTICAL  ANALOG  USB 
BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH
Môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré
sú uložené v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti Prehrateľné typy súborov
(str. 25).
Pozrite si časť Funkcie BLUETOOTH
(str. 15).
1
2
3
4
Počúvanie
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Stlačte tlačidlo USB.
Stlačte tlačidlo  (prehrať/
pozastaviť).
Stláčaním tlačidiel 
 vyberte
priečinok, ktorý chcete prehrať.
Poznámka
• Pred odpojením zariadenia USB vypnite
systém, aby ste predišli poškodeniu
údajov alebo poškodeniu zariadenia USB.
13SK
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie
zvukových efektov
Stlačením niektorého z tlačidiel
zvukových efektov na diaľkovom
ovládači nastavte zvukové efekty.
Výber zvukových efektov
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo SURROUND.
Efekty priestorového zvuku sa budú
cyklicky striedať takto:
CLEARAUDIO+  SURROUND On 
SURROUND Off
CLEARAUDIO+
Pre zdroj zvuku sa automaticky vyberie
vhodné nastavenie zvuku. Rozsvieti sa
indikátor CLEARAUDIO+.
SURROUND On
Zvuky sa prehrávajú s efektmi priestorového
zvuku. Rozsvieti sa indikátor SURROUND.
SURROUND Off
Vstupný zdroj je zmixovaný do 2 kanálov.
Indikátory CLEARAUDIO+ a SURROUND
zhasnú.
Nastavenie nočného režimu
Zvuky sa prehrávajú obohatené
o zvukové efekty a jasnejšiu
zrozumiteľnosť dialógov.
Stlačte tlačidlo NIGHT.
Indikátor ANALOG dvakrát zabliká.
Ak chcete nočný režim deaktivovať,
znova stlačte tlačidlo NIGHT. Indikátor
OPTICAL dvakrát zabliká.
14SK
Nastavenie hlasového
režimu
Hlasový režim pomáha jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov.
Stlačte tlačidlo VOICE.
Indikátor ANALOG dvakrát zabliká.
Ak chcete hlasový režim deaktivovať,
znova stlačte tlačidlo VOICE. Indikátor
OPTICAL dvakrát zabliká.
Výber multiplexného
zvukového vysielania
(Dual Mono)
Multiplexné zvukové vysielanie možno
prehrávať, ak systém prijíma
multiplexný signál vysielania typu Dolby
Digital.
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO.
Kanál sa bude cyklicky striedať takto:
Main  Sub  Main/Sub
Main
Vysiela iba hlavný kanál. Indikátor OPTICAL
dvakrát zabliká.
Sub
Vysiela iba vedľajší kanál. Indikátor ANALOG
dvakrát zabliká.
Main/Sub
Hlavný zvukový výstup sa vysiela z ľavého
reproduktora a vedľajší z pravého
reproduktora. Indikátor USB dvakrát zabliká.
Nastavenie funkcie
Dolby DRC (Ovládanie
dynamického rozsahu)
Vhodné pri sledovaní filmov s nízkou
hlasitosťou. Funkcia DRC sa používa
so zdrojmi typu Dolby Digital.
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH
Stlačením a podržaním tlačidla AUDIO
na 5 sekúnd a potom tlačidla VOICE na
5 sekúnd môžete funkciu Dolby DRC
zapnúť alebo vypnúť.
Off
Zvuk nie je komprimovaný. Indikátor
OPTICAL dvakrát zabliká.
Párovanie tohto systému
so zariadením BLUETOOTH
Párovanie je postup potrebný na
vytvorenie prepojenia medzi
zariadeniami BLUETOOTH s cieľom
nadviazať bezdrôtové pripojenie.
Skôr než začnete systém používať,
musíte s ním zariadenie spárovať.
Po spárovaní zariadení BLUETOOTH
už nie je opätovné párovanie potrebné.
1
2
3
Stlačte tlačidlo PAIRING na
panelovom reproduktore.
Počas párovania BLUETOOTH rýchlo
bliká indikátor BLUETOOTH (modrý).
Zapnite funkciu BLUETOOTH na
zariadení BLUETOOTH, vyhľadajte
požadované zariadenia a vyberte
systém HT-CT80.
Ak sa vyžaduje prístupový kód,
zadajte hodnotu 0000.
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti.
Pripojenie sa vytvorilo.
Poznámka
• Spárovať môžete najviac 8 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete deviate
zariadenie BLUETOOTH, zariadenie
pripojené najdlhšie sa nahradí novým
zariadením.
15SK
Funkcie BLUETOOTH
On
Kompresia zvuku podľa informácií v obsahu.
Indikátor ANALOG dvakrát zabliká.
Počúvanie hudby zo
zaregistrovaného zariadenia
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo
(BLUETOOTH).
Na zariadení BLUETOOTH vyberte
systém HT-CT80.
Poznámky
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti.
• V niektorých krajinách alebo
regiónoch môže byť aplikácia
nedostupná.
• V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa tento krok nemusí
vyžadovať.
Spustite prehrávanie na zariadení
BLUETOOTH.
Poznámka
• Ak sa v systéme nachádzajú informácie
o párovaní, systém ostane
v pohotovostnom režime funkcie
BLUETOOTH, aj keď je vypnutý.
2
Zariadením BLUETOOTH sa
dotknite značky N na panelovom
reproduktore.
Pripojenie zariadenia
BLUETOOTH pomocou
funkcií jedným dotykom
(NFC)
Podržaním zariadenia BLUETOOTH
kompatibilného s funkciou NFC
v blízkosti značky N na systéme sa
automaticky uskutoční párovanie
systému a zariadenia BLUETOOTH
a vytvorí pripojenie BLUETOOTH.
Kompatibilné zariadenia
Smartfóny, tablety a hudobné
prehrávače so zabudovanou funkciou
NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novšia
verzia okrem systému Android 3.x).
1
Prevezmite, nainštalujte
a spustite aplikáciu NFC Easy
Connect.
16SK
3
Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti.
Pripojenie sa vytvorilo.
Poznámky
• Naraz možno pripojiť iba jedno
zariadenie.
• V závislosti od zariadenia možno budete
musieť funkciu NFC zapnúť vopred. Bližšie
informácie nájdete v návode na použitie
zariadenia.
Tip
• Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhajú, postupujte takto.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy
Connect a pomaly presuňte zariadenie
BLUETOOTH nad značku N.
– Ak používate komerčne dostupné
puzdro na zariadenie BLUETOOTH,
vyberte zariadenie z puzdra.
Ďalšie funkcie
Funkcia automatického
pohotovostného režimu
Systém sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak sa
nepoužíva približne 15 minút a ak
systém neprijíma žiadny vstupný signál.
Ďalšie funkcie
17SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Nelezte na panelový ani hlbokotónový
reproduktor, pretože môžete spadnúť,
poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na spodnej strane panelového
reproduktora.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete)
možno zasunúť len jedným spôsobom.
Ak zástrčku nemožno do zásuvky zasunúť
úplne, obráťte sa na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu.
Ak dlhší čas používate systém pri vysokej
hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu
systému, aby ste sa nepopálili.
18SK
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na vrchnú časť panelového reproduktora
neklaďte žiadne predmety.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na
rohoch panelového a hlbokotónového
reproduktora.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
na určitých typoch televízorov.
• Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
• Ak znova pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak niektorý problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Keď budete požadovať opravu,
prineste panelový reproduktor spolu
s hlbokotónovým reproduktorom,
aj keby sa vám zdalo, že problém je
iba v jednom z nich.
Všeobecné
Systém nefunguje normálne.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých
minútach ju znova zapojte.
Zvuk
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Stlačte tlačidlo vstupu konektora, do
ktorého ste zapojili televízor (str. 12).
 Skontrolujte zvukový výstup
televízora. Informácie
o nastaveniach televízora nájdete
v jeho návode na použitie.
 Zvýšte hlasitosť televízora alebo
zrušte stlmenie zvuku.
 Ak sa z optického konektora na
digitálny výstup nereprodukuje zvuk,
prípadne ak televízor nemá optický
konektor na digitálny výstup, zapojte
prijímač káblovej televízie alebo
satelitný prijímač priamo do
konektora OPTICAL systému.
19SK
Ďalšie informácie
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne
pripojená.
Zvuk sa reprodukuje zo systému aj
televízora.
 Vypnite zvuk televízora.
Zvuk televízora z tohto systému
zaostáva za obrazom.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Z panelového reproduktora nepočuť
žiadny zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk zariadenia pripojeného
k panelovému reproduktoru.
 Stlačte tlačidlo  (hlasitosť) + na
diaľkovom ovládači a skontrolujte
úroveň hlasitosti (str. 22).
 Stlačením tlačidla  (stlmenie
zvuku) alebo tlačidla  (hlasitosť) +
na diaľkovom ovládači zrušte
funkciu stlmenia zvuku (str. 22).
 Uistite sa, že je správne vybratý
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje stlačením
tlačidla iného vstupu na diaľkovom
ovládači (str. 12).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora) + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
(str. 22).
 Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového zvuku.
V prípade, keď vstupný zdroj
obsahuje veľmi málo komponentov
basového zvuku (napríklad
televízne vysielanie), zvuk
hlbokotónového reproduktora
nemusí byť počuť.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu a
nastavenia zvukového poľa nemusí
účinne fungovať spracovanie
priestorového zvuku. V závislosti od
programu alebo disku môže byť
efekt priestorového zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojeným zariadením.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu
(USB).
 Skontrolujte, či zariadenie USB
alebo kábel nie sú poškodené.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte ho a pripojte zariadenie
USB priamo k systému.
 Pripojte zariadenie USB ku
konektoru ANALOG systému
pomocou analógového zvukového
kábla (nie je súčasťou dodávky).
Zariadenie BLUETOOTH
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti (str. 22).
Stav systému
Indikátor
BLUETOOTH
(modrý)
Počas párovania
BLUETOOTH
Bliká rýchlo
Systém sa pokúša pripojiť
k zariadeniu BLUETOOTH
Bliká
20SK
Stav systému
Indikátor
BLUETOOTH
(modrý)
Systém nadviazal pripojenie Svieti
so zariadením BLUETOOTH
Systém je v pohotovostnom Nesvieti
režime funkcie BLUETOOTH
(ak je systém vypnutý)
 Skontrolujte, či je pripojené
zariadenie BLUETOOTH zapnuté a či
má zapnutú aj funkciu BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie systému
pomocou zariadenia BLUETOOTH.
Párovanie nie je možné.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém nerušia
zariadenia bezdrôtovej siete LAN,
iné bezdrôtové zariadenia
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH
sa nereprodukuje zvuk.
 Presvedčte sa, že indikátor
BLUETOOTH (modrý) svieti (str. 22).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad zariadenia bezdrôtovej
siete LAN, iné zariadenia
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Skúste zmeniť frekvenciu
bezdrôtového vysielania na
smerovači Wi-Fi, počítači a pod.
na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
Zvuk a obraz nie sú
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Obnovenie
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho nastavenia podľa tohto
postupu:
1
Diaľkový ovládač
2
Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel).
Ďalšie informácie
Diaľkový ovládač nefunguje.
 Nasmerujte diaľkový ovládač na stred
predného panela (snímač diaľkového
ovládania) systému (str. 22).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo (str. 24).
Do 3 sekúnd postupne stlačte
tlačidlo SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora) +,
tlačidlo  (hlasitosť) – a tlačidlo
NIGHT.
Všetkých 6 indikátorov na
panelovom reproduktore jedenkrát
blikne a nastavenia sa obnovia na
pôvodné hodnoty.
Iné
Snímače televízora nefungujú správne.
 Panelový reproduktor môže
zakrývať niektoré snímače
(napríklad snímač jasu), prijímač
diaľkového ovládania televízora
alebo „vysielač pre 3D okuliare
(infračervený prenos)“
3D televízora, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov
alebo bezdrôtovú komunikáciu.
Panelový reproduktor premiestnite
ďalej od televízora v rozsahu, ktorý
umožňuje správne fungovanie
týchto častí. Informácie
o umiestnení snímačov a prijímača
diaľkového ovládania nájdete
v návode na použitie dodanom
s televízorom.
21SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Panelový reproduktor
Vrchný, predný a bočný panel




Indikátor OPTICAL (str. 12)
Indikátor ANALOG (str. 12)
Indikátor USB (str. 12)
Indikátor BLUETOOTH (modrý)
Stav funkcie BLUETOOTH
– Počas párovania BLUETOOTH:
bliká rýchlo
– Prebieha pokus o pripojenie
BLUETOOTH: bliká
– Pripojenie BLUETOOTH sa
vytvorilo: svieti
– Pohotovostný režim funkcie
BLUETOOTH (keď je systém
vypnutý): nesvieti
 Indikátor SURROUND (str. 14)
 Indikátor CLEARAUDIO+ (str. 14)
 Značka N (str. 16)
Pri používaní funkcie NFC sa
zariadením kompatibilným
s funkciou NFC dotknite tejto
značky.
22SK
 Snímač diaľkového ovládania
 Tlačidlo / (zapnúť/
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 Tlačidlo INPUT (str. 12)
 Tlačidlo PAIRING (str. 15)
 Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/–
 Port (USB) (str. 13)
Zadný panel
 Konektor hlbokotónového
reproduktora
 Konektor ANALOG
 Konektor OPTICAL
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
Ďalšie informácie
23SK
Diaľkový ovládač
 Tlačidlá  (hlasitosť) +*/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlá SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
+/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti
basového zvuku.
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
 Tlačidlo CLEARAUDIO+
Slúži na automatický výber
vhodného nastavenia zvuku
pre daný zdroj zvuku.
 Tlačidlo SURROUND (str. 14)
 Tlačidlo VOICE (str. 14)
 Tlačidlo * (prehrať/
pozastaviť)
Slúži na pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania.
 Tlačidlo NIGHT (str. 14)
 Tlačidlá /
(predchádzajúce/nasledujúce)
Slúžia na prechod na začiatok
predchádzajúceho alebo
nasledujúceho súboru.
* Na tlačidlách AUDIO,  a  + sa
nachádza hmatový bod. Používajte
ho ako pomôcku pri ovládaní.
 Tlačidlo AUDIO* (str. 14)
 Tlačidlo / (zapnúť/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo




(BLUETOOTH) (str. 12)
Tlačidlá 
 (vybrať)
Tlačidlo USB (str. 12)
Tlačidlo ANALOG (str. 12)
Tlačidlo OPTICAL (str. 12)
24SK
Prehrateľné typy
súborov
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
Podporované formáty
zvuku
Systém podporuje nasledujúce formáty
zvuku.
• Dolby Digital
• Linear PCM 2 ch., 48 kHz alebo menej
Poznámky
Ďalšie informácie
• Niektoré súbory upravené v počítači
sa nemusia prehrať.
• Systém neprehráva šifrované súbory,
napríklad vo formátoch DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach
USB:
– až 200 priečinkov,
– až 150 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
Mass Storage Class (MSC).
25SK
1)
Technické údaje
Panelový reproduktor
(SA-CT80)
Zosilňovač
POWER OUTPUT (menovitý)
Predný Ľ + predný P:
12 W + 12 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 %
celkového harmonického skreslenia)
POWER OUTPUT (referenčný)
Predný Ľ/predný P:
20 W (na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Skutočný rozsah sa môže meniť
v závislosti od rôznych faktorov,
napríklad prekážok medzi zariadeniami,
magnetických polí okolo mikrovlnnej
rúry, statickej elektriny, bezdrôtového
telefónu, od citlivosti príjmu, operačného
systému, softvérových aplikácií a pod.
2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4)
Kodek podpásma
Reproduktory
Predný Ľ/predný P reproduktor
Vstupy
OPTICAL
ANALOG
Systém reproduktorov
2-smerný systém reproduktorov,
akustický záves
Reproduktor
Vysokotónový reproduktor: 14 mm –
25 mm, oblúkový typ vyváženia
Nízkotónový reproduktor:
35 mm × 120 mm, kužeľovitý typ
Rozhranie USB
Všeobecné
Port
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50 Hz/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 21 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo
menej
Približné rozmery (š/v/h)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Hmotnosť (približne)
2 kg
Zosilňovač hlbokotónového
reproduktora
POWER OUTPUT (referenčný)
40 W (pri 8 ohmoch, 100 Hz)
(USB)
Typ A
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 4.0
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 10 m1)
Maximálny počet registrovateľných
zariadení
8 zariadení
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)
26SK
Hlbokotónový reproduktor
(SS-WCT80)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
130 mm, kužeľovitý typ
Približné rozmery (š/v/h)
170 mm × 245 mm × 300 mm
Hmotnosť (približne)
2,7 kg
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť aj
bez predchádzajúceho upozornenia.
Komunikácia BLUETOOTH
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
27SK
Ďalšie informácie
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť za týchto podmienkach:
– ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
– v miestach, v ktorých sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– v miestach, v ktorých sa nachádzajú
iné elektromagnetické vlny.
• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN (IEEE
802.11b/g) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri
používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
Výsledkom toho môže byť nižšia
rýchlosť prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť sa pripojiť. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce
riešenia:
– Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
– Vypnite zariadenie bezdrôtovej siete
LAN, ak vo vzdialenosti menšej ako
10 metrov používate zariadenie
BLUETOOTH.
– Nainštalujte tento systém
a zariadenie BLUETOOTH
čo najbližšie k sebe.
• Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH na
nasledujúcich miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na
všetkých miestach, v ktorých sa
môžu vyskytovať horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám funkcie BLUETOOTH,
na zaistenie bezpečného pripojenia
počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. V závislosti
od obsahu nastavení a iných faktorov
však toto zabezpečenie nemusí byť
dostatočné, preto buďte pri
komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH, ktoré majú
rovnaký profil ako tento systém.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu
nastať prípady, keď vlastnosti či
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
neumožnia pripojenie alebo môžu mať
za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k tomuto systému,
prostredia komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo sa zvuk môže prerušiť.
©2015 Sony Corporation
4-567-473-21(1) (SK)
Download PDF

advertising