Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 5.1-kanálový systém domáceho kina s reproduktorovým panelom Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Dodávané príslušenstvo
4
4-693-609-11(1)
Systém domáceho kina
SK
Diaľkové ovládanie (1)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Reproduktorové podstavce (2)
Skrutky (8)
Zapnutie systému
Optický digitálny kábel (1)
Príručku pri spustení
Displej predného panela
Vloženie batérií
HT-RT4
Napájanie
Montáž panelového reproduktora a
priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R)
na stenu
Informácie o ďalších funkciách nájdete
v dodávaných prevádzkových pokynoch.
Zapnite televízor.
Zapojte sieťový napájací kábel hlbokotónového reproduktora do elektrickej zásuvky.
Stlačte tlačidlo  (napájanie).
Displej predného panela sa rozsvieti.
1
5
Inštalácia priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R) na podlahu
Rozložte na podlahu tkaninu, aby ste ju pri montáži priestorových reproduktorov nepoškodili.
Počúvanie zvukového signálu
Tlačidlo INPUT
 +/–
SW +/–
Priestorový reproduktor položte na podlahu prednou stranou nahor.
Prevlečte kábel reproduktora z priestorového reproduktora cez otvor v reproduktorovom podstavci.
Upravte polohu reproduktorového podstavca tak, aby značka FRONT  smerovala nahor.
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT, až kým sa na displeji predného panela nezobrazí požadované zariadenie. Potom opakovaným stláčaním tlačidla  +/– nastavte
hlasitosť systému a opakovaným stláčaním tlačidla SW +/– hlasitosť hlbokotónového reproduktora.
Ak chcete počúvať zvuk televízora, pomocou diaľkového ovládania televízora vyberte požadovaný program.
Reproduktorový podstavec zaistite k priestorovému reproduktoru štyrmi skrutkami.
Vložte kábel reproduktora do drážky na reproduktorovom podstavci.
2
Nastavenie sa dokončilo!
Prajeme príjemný zážitok!
Pripojenie reproduktorov
Informácie o zvukových efektoch a ďalších funkciách nájdete
v dodávaných prevádzkových pokynoch.
Prevádzkové pokyny
Pripojte sieťové šnúry reproduktorov do farebne zodpovedajúcich konektorov na zadnom panelihlbokotónového reproduktora.
Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH
Zadný panel hlbokotónového reproduktora
Podrobné informácie o nastaveniach Bluetooth nájdete v dodávaných prevádzkových pokynoch.
Pri spárovaní zariadenia BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH
PÁROVANIE
Modrý (z SUR L)
Zelený
Zpanelového
reproduktora
Indikátor BLUETOOTH (modrý)
Šedý (zSUR R)
Červený
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti 1 metra od hlbokotónového reproduktora.
Biely
Dotknite sa tlačidla
PAIRING na hlbokotónovom reproduktore.
Počas párovania BLUETOOTH indikátor BLUETOOTH (modrý) rýchlo bliká (
).
Zapnite funkciu BLUETOOTH na zariadení BLUETOOTH a vyberte položku HT-RT4.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa indikátor BLUETOOTH (modrý) rozsvieti ( ).
Spustite prehrávanie v zariadení BLUETOOTH.
Upravte hlasitosť.
Panelový reproduktor
Pri pripojení jedným dotykom (NFC)
Subwoofer
Subwoofer
Indikátor BLUETOOTH (modrý)
Panelový reproduktor
Podržte mobilné zariadenie blízko značky N na hlbokotónovom reproduktore a počkajte, kým mobilné zariadenie zavibruje.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa indikátor BLUETOOTH (modrý)
rozsvieti ( ).
Umiestnenie reproduktorov: „STDRD“ (štandardné)*
Umiestnenie reproduktorov: „FRONT“ (všetky vpredu)*
Upravte hlasitosť.
* Reproduktory umiestnite podľa pokynov v časti „Používanie displeja nastavenia“ v dodávaných prevádzkových pokynoch.
3
Spustite prehrávanie v mobilnom zariadení.
• Kompatibilné mobilné zariadenia
Mobilné zariadenia so zabudovanou funkciou NFC (OS: Android™ 2.3.3 alebo novšia verzia okrem systému Android 3.x)
Sony | Music Center
Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play™ aj App Store.
Pripojenie televízora
Vyhľadajte bezplatnú aplikáciu Sony | Music Center a prevezmite ju, aby ste sa dozvedeli viac o užitočných funkciách.
Vstupný konektor HDMI televízora
s označením „ARC“
Vstupný konektor HDMI televízora
bez označenia „ARC“
Pripojenie iných zariadení k televízoru (voliteľné)
Zvuk z iných zariadení sa môže do systému prenášať prostredníctvom televízora.
Ak chcete k televízoru pripojiť iné zariadenia, pozrite si prevádzkové pokyny k televízoru.
Iné zariadenia (prehrávač diskov Blu-ray atď.)
Kábel High Speed HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Kábel High Speed HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Optický digitálny kábel
(súčasť dodávky)*
: Videosignály
: Videosignály
: Zvukové signály
: Zvukové signály
Subwoofer
televízor
* Ak váš televízor nepodporuje funkciu ARC (Spätný zvukový kanál), pripojte optický digitálny kábel (súčasť dodávky), aby ste mohli počúvať zvuk televízora.
Poznámka
•• Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne zasunutý.
•• Ak si chcete pozrieť zoznam s obsahom zariadenia
USB v televízore, musíte systém pripojiť k televízoru káblom HDMI.
© 2017 Sony Corporation Vytlačené v Malajzii
Download PDF

advertising