Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 5.1-kanálový systém domáceho kina s reproduktorovým panelom Návod na použitie

Systém domáceho
kina
Prevádzkové pokyny
HT-RT4/HT-RT40
UPOZORNENIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami
a podobne, aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
alebo ohňu.
Aby sa predišlo zraneniam, toto
zariadenie musí byť bezpečne
umiestnené na skrinke alebo
pripevnené k podlahe/stene v súlade
v súlade s pokynmi na inštaláciu.
Iba na používanie v interiéri.
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, kým je
pripojené k sieťovej zásuvke, nie je
odpojené od elektrickej siete.
• Keďže systém sa odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej
elektrickej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné správanie zariadenia,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
2SK
Pre produkt s označením CE
Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré
to vyžadujú na základe zákonov,
predovšetkým v krajinách Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia odpadových
batérií, elektrického
a elektronického
vybavenia (platné
v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so
zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov
pomáha šetriť prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k
vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu
likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom
vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Upozornenie pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko. Ak máte akékoľvek
otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo
záručnom dokumente.
Podrobnosti nájdete na tejto webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Tento systém domáceho kina je určený
na prehrávanie zvuku z pripojených
zariadení a prenos hudby z mobilného
zariadenia kompatibilného s funkciou
NFC alebo zo zariadenia BLUETOOTH.
Testovaním tohto zariadenia sa zistilo,
že pri použití pripájacieho kábla
kratšieho ako 3 metre spĺňa limity
stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite.
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii a Indii
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických zariadení
(predpisy platné v
Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Autorské práva a ochranné známky
• (len HT-RT4)
Tento systém je vybavený systémami
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
(len HT-RT40)
Tento systém je vybavený
technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a ďalšie súvisiace
ustanovenia smernice 1999/5/ES.
3SK
** Informácie o patentoch spoločnosti
DTS nájdete na lokalite
http://patents.dts.com. Vyrobené na
základe licencie od spoločnosti DTS
Licensing Limited. DTS, symbol a DTS
spolu so symbolom sú registrovanými
ochrannými známkami a DTS Digital
Surround je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
• Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie týchto
známok spoločnosťou Sony
Corporation je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing, LLC v USA
a iných krajinách.
• Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
• Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
• Google Play je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
• Na technológiu kódovania zvuku
MPEG Layer-3 a príslušné patenty
poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation. Bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo
jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je
používanie alebo distribuovanie
takejto technológie oddelene od
produktu zakázané.
4SK
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• ClearAudio+ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod
touch a Retina sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. App Store je servisná
známka spoločnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a iných krajinách.
Spojenia Made for iPod a Made for
iPhone znamenajú, že elektronické
príslušenstvo bolo vytvorené špeciálne
na pripojenie k zariadeniu iPod alebo
iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá
za prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Upozorňujeme, že používanie
tohto príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
Kompatibilné modely zariadení iPhone
a iPod sú uvedené nižšie. Skôr než
zariadenie iPhone alebo iPod použijete
so systémom, aktualizujte softvér
daného zariadenia.
Pripojenie BLUETOOTH funguje so
zariadeniami:
 iPhone 7 Plus
 iPhone 7
 iPhone SE
 iPhone 6s Plus
 iPhone 6s
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPod touch (6. generácia)
 iPod touch (5. generácia)
• (len HT-RT40)
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA
ZÁKLADE LICENCIE MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSE NA
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ ÚČELY
SPOTREBITEĽA NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO
ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL
STANDARD (MPEG-4 VIDEO)
ALEBO
(ii) NA DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG-4
VIDEO, KTORÉ ZAKÓDOVAL
SPOTREBITEĽ PRI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO
KTORÉ SA ZÍSKALO OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE
VIDEA MPEG-4 VIDEO.
ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI
NIE JE POSKYTNUTÁ IMPLICITNE NA
ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE. ĎALŠIE
INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ
SÚVISIACICH S REKLAMNÝM,
INTERNÝM A KOMERČNÝM
POUŽÍVANÍM A LICENCOVANÍM
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
• Ďalšie názvy systémov a produktov sú
vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
výrobcov. Označenia ™ a  sa v tomto
dokumente neuvádzajú.
Informácie týchto
prevádzkových pokynoch
• V týchto prevádzkových pokynoch
nájdete opis ovládacích prvkov na
diaľkovom ovládači. Okrem nich
môžete používať aj ovládacie prvky na
hlbokotónovom reproduktore, ak majú
rovnaké alebo podobné názvy ako
tlačidlá na diaľkovom ovládači.
• Niektoré obrázky majú podobu
abstraktných kresieb a môžu sa líšiť od
skutočných produktov.
• Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
• Text uvedený v úvodzovkách (“--”) sa
zobrazuje na sa zobrazuje na displeji
predného panela.
5SK
Obsah
Informácie týchto
prevádzkových pokynoch .... 5
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami ........... 7
Inštalácia systému
Základné
pripojenia
a príprava
Príručku pri
spustení
 (samostatný
dokument)
Montáž panelového reproduktora
a priestorových
reproduktorov na stenu ..... 10
Ovládanie systému pomocou
diaľkového ovládača .......... 12
Počúvanie zvuku
Počúvanie zvuku z pripojených
zariadení ............................. 12
Počúvanie hudby zo zariadenia
USB ..................................... 12
Nastavenie zvuku
Zvukové efekty ......................... 14
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora ...................... 14
funkcie Pripojenie
BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo zariadenia
Pripojenie BLUETOOTH ...... 15
Ovládanie systému pomocou
smartfónu alebo tabletu
(Sony | Music Center) ..........17
Nastavenia a úpravy
Používanie displeja nastavenia 18
6SK
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie Control for
HDMI ................................... 21
Používanie funkcie
BRAVIA Sync ....................... 22
Úspora energie v pohotovostnom
režime ................................. 23
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ..... 23
Riešenie problémov .................24
Prehrateľné typy súborov ........29
Podporované formáty zvuku ...29
Špecifikácie ..............................29
Komunikácia Pripojenie
BLUETOOTH ........................30
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Subwoofer
Horný panel
Predný panel
 Dotykové tlačidlo  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému alebo
jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 Dotykové tlačidlo INPUT
Slúžia na výber zariadenia, ktoré
chcete používať.
 Dotykové tlačidlo
PAIRING
(strana 15)
 Dotykové tlačidlo VOL
(hlasitosť) +/–

(značka N) (strana 16)
Pri používaní funkcie NFC priložte
mobilné zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC k značke.
 Snímač diaľkového ovládania
(strana 12)
 Displej predného panela
(strana 12)
 Port (USB) (strana 13)
7SK
 Indikátor BLUETOOTH (modrý)
• Rýchlo bliká: Počas párovania
BLUETOOTH
• Bliká: Pokúša sa o pripojenie cez
BLUETOOTH.
• Svieti: Vytvorilo sa pripojenie
BLUETOOTH
Informácie o dotykových tlačidlách
Dotykové tlačidlá fungujú, keď sa ich
zľahka dotknete. Netlačte na ne
nadmernou silou.
Zadný panel
 Sieťový napájací kábel
 Konektory SPEAKERS
 Konektor HDMI OUT (ARC)
8SK
 Konektor TV IN (OPTICAL)
 Konektor ANALOG IN
Diaľkové ovládanie
 Tlačidlo INPUT (strana 12)
  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému alebo
jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 Tlačidlo DIMMER
Slúži na zmenu jasu displeja
predného panela.
JASNÝ  TMAVÝ  VYPNUTÝ
• Keď vyberiete položku „OFF“,
displej predného panela sa
vypne. Zapne sa automaticky, keď
používate systém, a potom sa
znova vypne, ak systém niekoľko
sekúnd nepoužívate. V niektorých
prípadoch sa však displej
predného panela nemusí vypnúť.
V takom prípade je jas displeja
predného panela rovnaký ako pri
nastavení „TMAVÝ“.
 MENU
Ponuka na displeji predného
panela sa zapne/vypne.
/
Slúžia na výber položiek ponuky.
ENTER
Slúži na prechod na vybraté
položky.
BACK
Návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
Slúži na zastavenie prehrávania
USB.
  (hlasitosť) +*/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
 SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
+/– (strana 14)
  (stlmenie zvuku)
Dočasné vypnutie zvuku.
 CLEARAUDIO+ (strana 14)
Slúži na automatický výber
vhodného nastavenia zvuku pre
daný zdroj zvuku.
 SOUND FIELD (strana 14)
 VOICE (strana 14)
 * (prehrať/pozastaviť)
Spustenie, pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania.
 NIGHT (strana 14)
9SK
 / (predchádzajúce/
nasledujúce/posunúť dozadu/
posunúť dopredu)
Stlačením vyberiete
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu alebo súbor.
Stlačte a podržte na hľadanie
dozadu alebo dopredu.
* Na tlačidlách  + a  sa nachádza
hmatový bod. Používajte ho ako
pomôcku pri ovládaní.
Inštalácia systému
Základné pripojenia
a príprava
Pozrite si príručku pri spustení
(samostatný dokument).
Montáž panelového
reproduktora a
priestorových
reproduktorov na stenu
Panelový reproduktor a priestorové
reproduktory môžete namontovať
na stenu.
Poznámka
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
dodávky), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky bezpečne do
nástenného nosníka. Reproduktory
nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú
časť steny.
• Inštaláciou poverte predajcov produktov
značky Sony alebo licencovaných
dodávateľov a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za žiadne nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
10SK
1
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné pre
otvory na zadnej strane
panelového reproduktora a
priestorových reproduktorov.
Viac ako 30 mm
Zaveste panelový reproduktor
alebo priestorové reproduktory
na skrutky.
Otvory na zadnej strane
reproduktorov zarovnajte
so skrutkami.
Pre panelový reproduktor
Zaveste panelový reproduktor na
dve skrutky.
5 mm
9,5 mm
Otvor na zadnej strane
2
Pripevnite skrutky do steny.
Skrutka by mala vyčnievať podľa
obrázka.
Pre panelový reproduktor
600 mm
Pre priestorové reproduktory
Zaveste priestorový reproduktor na
dve skrutky.
6 mm až
7 mm
Pre priestorové reproduktory
369,5 mm
8 mm až
10 mm
11SK
Inštalácia systému
4 mm
3
Ovládanie systému
pomocou diaľkového
ovládača
Diaľkové ovládanie nasmerujte na
snímač diaľkového ovládača
hĺbkotónového reproduktora.
Počúvanie zvuku
Počúvanie zvuku
z pripojených zariadení
Opakovane stláčajte tlačidlo
Tlačidlo INPUT.
Keď stlačíte tlačidlo Tlačidlo INPUT raz,
na displeji predného panela sa zobrazí
aktuálne zariadenie. Stláčaním tlačidla
Tlačidlo INPUT sa budú cyklicky striedať
zriadenia nasledovne.
TV  ANALOG  BT  USB
TV
• Televízor zapojený do konektora TV IN
(OPTICAL).
• Televízor kompatibilný s funkciou Spätný
zvukový kanál (ARC) zapojený do konektora
HDMI OUT (ARC).
ANALOG
Zariadenie (prehrávač digitálnych médií
a pod.) zapojené do konektora ANALOG IN.
„BT“
Zariadenie Pripojenie BLUETOOTH
podporujúce profil A2DP. (strana 15)
„USB“
Zariadenie USB zapojené do portu
(strana 13).
(USB)
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB
Poznámka
• Ak si chcete pozrieť zoznam s obsahom
zariadenia USB v televízore, musíte
systém pripojiť k televízoru káblom HDMI.
• Vstup televízora prepnite na vstup, ku
ktorému je pripojený hlbokotónový
reproduktor.
12SK
Môžete prehrávať súbory s hudbou
a videom* uložené v pripojenom
zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy
súborov“ (strana 29).
* Len HT-RT40.
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite
prevádzkové pokyny k zariadeniu USB.
Do konektora
Postup
Zastavenie prehrávania Stlačte tlačidlo
BACK.
Pozastavenie alebo
Stlačte tlačidlo
obnovenie prehrávania .
Výber predchádzajúcej Stlačte tlačidlo
alebo nasledujúcej
/.
skladby
Vyhľadávanie dozadu
Stlačte a
alebo dopredu (posunúť podržte tlačidlo
dozadu/rýchlo posunúť /.
dopredu)
Poznámka
Počas prevádzky zariadenie USB
neodpájajte. Aby nedošlo k poškodeniu
údajov alebo zariadenia USB, pred
pripojením alebo odpojením zariadenia
USB vypnite systém.
Informácie o zariadení USB
na televíznej obrazovke.
2
3
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
Tlačidlo INPUT vyberte USB.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam obsahu zariadenia USB.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo ENTER.
Spustí sa prehrávanie vybratého
obsahu.
Nastavte možnosť REPT v ponuke
USB > (strana 20), aby ste si mohli
vybrať požadovaný režim
prehrávania.
Upravte hlasitosť.
• Stláčaním tlačidiel  +/– nastavte
hlasitosť systému.
 Stláčaním tlačidiel SW  +/–
nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora.
 Čas prehrávania
 Celkový čas prehrávania
 Bitová rýchlosť
 Stav prehrávania
 Rýchlosť posúvania dozadu/
rýchleho posúvania dopredu
 Stav opakovaného prehrávania
 Register vybraných súborov/všetky
súbory v priečinku
Poznámka
• V závislosti od prehrávaného zdroja sa
niektoré informácie nemusia zobraziť.
• V závislosti od režimu prehrávania sa
môžu zobrazené informácie líšiť.
13SK
Počúvanie zvuku
1
Ďalšie operácie
Nastavenie zvuku
Zvukové efekty
Vopred naprogramované zvukové
efekty, ktoré sú prispôsobené rôznym
typom zvukových zdrojov, si môžete
ľahko prehrať.
Výber zvukového poľa
(SOUND FIELD)
Opakovane stláčajte tlačidlo SOUND
FIELD, až kým sa na displeji predného
panela nezobrazí zvukové pole, ktoré
vyžadujete.
„CLEARAUDIO+“
Môžete reprodukovať zvuk pomocou
zvukového poľa odporúčaného
spoločnosťou Sony. Zvukové pole sa
automaticky optimalizuje podľa funkcie a
obsahu prehrávania.
„MOVIE“
Zvukové efekty sú optimalizované pre filmy.
Tento režim reprodukuje intenzívny zvuk
s rozsiahlym priestorovým záberom.
„MUSIC“
Zvukové efekty sú optimalizované na
počúvanie hudby.
„SPORTS“
Komentár je zreteľný, povzbudzovanie počuť
ako priestorový zvuk a zvuky sú realistické.
„GAME“
Zvuky sú intenzívne a realistické, vhodné na
hranie hier.
„STANDARD“
Zvuk, ktorý vyhovuje každému zdroju.
Tip
Môžete tiež stlačiť tlačidlo CLEARAUDIO+
a vybrať položku „CLEARAUDIO+“.
Používanie funkcie nočného
režimu (NIGHT)
Táto funkcia je užitočná pri sledovaní
filmov neskoro v noci. Dialógy
budete počuť zreteľne aj pri nízkej
úrovni hlasitosti.
Stlačením tlačidla NIGHT vyberte
položku N.ON.
Ak chcete funkciu Nočný režim
deaktivovať, stlačením tlačidla NIGHT
vyberte položku „N.OFF“.
Používanie funkcie Clear
Voice (VOICE)
Táto funkcia pomáha jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov.
Opakovane stláčajte tlačidlo VOICE.
• „UP OFF“: Funkcia Clear Voice je
vypnutá.
• „UP 1“: Reč je zdokonalená.
• „UP 2“: Reč je zdokonalená, aby ju
starší ľudia počuli zreteľnejšie.
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
Stláčaním tlačidiel SW  +/– nastavte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Poznámka
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa basového
zvuku, ako je to napríklad pri televíznych
programoch, basový zvuk z hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
14SK
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa režim párovania môže zrušiť.
funkcie Pripojenie BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia Pripojenie
BLUETOOTH
4
Skontrolujte, či na hlbokotónovom
reproduktore svieti indikátor
BLUETOOTH (modrý).
Pripojenie je vytvorené.
Poznámka
Párovanie systému so
zariadením Pripojenie
BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie stačí
urobiť iba raz.
Ak používate mobilné zariadenie
kompatibilné s funkciou NFC, postup
manuálneho párovania nie je potrebný.
(pozrite si časť „Pripojenie k mobilnému
zariadeniu pomocou funkcie One-touch
(Funkcia NFC)“ strana 16)
1
2
3
Počúvanie hudby zo
spárovaného zariadenia
1
2
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite
do vzdialenosti 1 metra od
hlbokotónového reproduktora.
Dotknite sa tlačidla
PAIRING na
hlbokotónovom reproduktore.
Systém sa prepne do režimu
párovania. Indikátor BLUETOOTH
(modrý) na hlbokotónovom
reproduktore rýchlo bliká.
V zariadení BLUETOOTH zapnite
funkciu BLUETOOTH, vyhľadajte
zariadenia a vyberte položku HTRT4 alebo HT-RT40.
Ak sa vyžaduje prístupový kľúč,
zadajte 0000.
3
4
V spárovanom zariadení
BLUETOOTH zapnite funkciu
Pripojenie BLUETOOTH.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
INPUT vyberte „BT”.
Systém sa znova automaticky
pripojí k zariadeniu Pripojenie
BLUETOOTH, ku ktorému bol
pripojený naposledy.
Po vytvorení pripojenia Pripojenie
BLUETOOTH indikátor BLUETOOTH
(modrý) na hlbokotónovom
reproduktore svieti.
Spustite prehrávanie v zariadení
Pripojenie BLUETOOTH.
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH.
• Stláčaním tlačidiel  +/– nastavte
hlasitosť systému.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/–
nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora.
15SK
Sound Adjustment / funkcie Pripojenie BLUETOOTH
• Prístupový kód sa môže nazývať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
• Spárovať môžete najviac 10 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete 11. zariadenie
BLUETOOTH, nové zariadenie nahradí
zariadenie, ktoré nebolo najdlhšie
pripojené.
Poznámka
Poznámka
• Po pripojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať prehrávanie
stláčaním tlačidiel  a /.
• K systému sa môžete zo spárovaného
zariadenia BLUETOOTH pripojiť aj vtedy,
keď je systém v pohotovostnom režime,
ak nastavíte položku BTSTB na možnosť
ON (strana 19).
• Prehrávanie zvuku na tomto systéme sa
môže oneskoriť voči prehrávaniu na
zariadení BLUETOOTH z dôvodu vlastností
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH.
• Systém dokáže naraz rozpoznať len jedno
mobilné zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC a pripojiť sa k nemu. Ak sa
k systému pokúsite pripojiť ďalšie
mobilné zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC, aktuálne pripojené
mobilné zariadenie kompatibilné
s funkciou NFC sa odpojí.
• V závislosti od mobilného zariadenia
môže byť potrebné vopred vykonať v
mobilnom zariadení nasledujúce úkony.
 Zapnite funkciu NFC. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k mobilnému zariadeniu.
 Ak sa v mobilnom zariadení nachádza
staršia verzia OS ako Android 4.1.x,
prevezmite a spustite aplikáciu NFC
Easy Connect. NFC Easy Connect je
bezplatná aplikácia pre mobilné
zariadenia so systémom Android, ktorú
možno získať v službe Google Play™.
(Aplikácia nemusí byť v niektorých
krajinách alebo oblastiach dostupná.)
Tip
Môžete povoliť alebo zakázať kodek AAC
zo zariadenia BLUETOOTH (strana 19).
Odpojenie zariadenia
BLUETOOTH
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov:
• Znova sa dotknite tlačidla
PAIRING
na hlbokotónovom reproduktore.
• Vypnite funkciu BLUETOOTH v
zariadení BLUETOOTH.
• Vypnite systém alebo zariadenie
BLUETOOTH.
Pripojenie k mobilnému
zariadeniu pomocou funkcie
One-touch (Funkcia NFC)
Funkcia NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami.
Podržaním mobilného zariadenia
kompatibilného s funkciou NFC,
napríklad smartfónu alebo tabletu,
v blízkosti značky N na hlbokotónovom
reproduktore sa systém automaticky
zapne, vykoná párovanie a vytvorí
pripojenie Pripojenie BLUETOOTH.
Kompatibilné mobilné zariadenia
Mobilné zariadenia so zabudovanou
funkciou Funkcia NFC
(operačný systém: Android 2.3.3 alebo
novšia verzia okrem systému Android 3.x).
16SK
1
Podržte mobilné zariadenie blízko
značky N na hlbokotónovom
reproduktore a počkajte, kým
mobilné zariadenie zavibruje.
Podľa pokynov zobrazených na
obrazovke mobilného zariadenia
dokončite proces pripojenia
BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
bude indikátor BLUETOOTH
(modrý) na hlbokotónovom
reproduktore svietiť.
2
3
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
v mobilnom zariadení.
Podrobné informácie o operáciách
prehrávania nájdete v prevádzkových
pokynoch k mobilnému zariadeniu.
Sony | Music Center vám umožňuje:
 bezproblémovo si užívať hudbu doma,
 meniť bežne používané nastavenia,
vybrať vstup systému a nastaviť
hlasitosť,
 počúvať v systéme hudobný obsah
uložený v smartfóne,
 vychutnať hudbu aj vizuálne na
displeji smartfónu.
Poznámka
Tip
Ak párovanie a pripojenie Pripojenie
BLUETOOTH zlyhá, postupujte
nasledujúcim spôsobom.
 Podržte znova mobilné zariadenie blízko
značky N na hlbokotónovom
reproduktore.
 Ak používate komerčne dostupné puzdro
na mobilné zariadenie, vyberte mobilné
zariadenie z puzdra.
 Znova spustite aplikáciu NFC Easy Connect.
Zastavenie prehrávania pomocou
funkcie jedným dotykom
Podržte znova mobilné zariadenie
blízko značky N na hlbokotónovom
reproduktore.
Ovládanie systému
pomocou
smartfónu alebo
tabletu (Sony |
Music Center)
Sony | Music Center je aplikácia na
ovládanie kompatibilných zvukových
zariadení značky Sony pomocou
mobilného zariadenia, ako je smartfón
alebo tablet.
• Aplikácia Sony | Music Center využíva
funkciu BLUETOOTH systému.
• Funkcie, ktoré sa dajú ovládať aplikáciou
Sony | Music Center, sa líšia v závislosti od
pripojeného zariadenia. Špecifikácie
a dizajn aplikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Používanie aplikácie Sony |
Music Center
1
2
3
4
Prevezmite bezplatnú aplikáciu
Sony | Music Center do mobilného
zariadenia.
Prepojte systém a mobilné
zariadenie pomocou pripojenia
BLUETOOTH (strana 15).
Spustite aplikáciu
Sony | Music Center.
Pri používaní postupujte podľa
obrazovky aplikácie
Sony | Music Center.
Poznámka
Použite najnovšiu verziu aplikácie Sony |
Music Center.
17SK
funkcie Pripojenie BLUETOOTH
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH.
• Stláčaním tlačidiel  +/– nastavte
hlasitosť systému.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/–
nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora.
Podrobné informácie o aplikácii Sony |
Music Center nájdete na nasledujúcej
adrese URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Nastavenia a úpravy
Používanie displeja nastavenia
V ponuke môžete nastaviť nasledujúce položky.
Nastavenia sa zachovajú aj po odpojení sieťovej šnúry (napájacieho kábla).
1
2
3
Stlačením tlačidla MENU sa na displeji predného panela zobrazí ponuka.
Opakovaným stláčaním tlačidla BACK/ / /ENTER vyberte položku
a stlačením tlačidla ENTER vyberte požadované nastavenie.
Stlačením tlačidla MENU ponuku zavrite.
Zoznam ponúk
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté. Môžu sa líšiť v závislosti od oblasti.
Položky ponuky
„LVL >“
(Úroveň)
Funkcia
„SUR.L“/„SUR.R“
(Hlasitosť ľavého/
pravého
reproduktora na
priestorový zvuk)
„0.0“: Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov na
priestorový zvuk v rozsahu od -6,0 dB po +6,0 dB
(interval 0,5 dB)
Poznámka
Nezabudnite nastaviť TTONE na „ON“, aby bolo možné
vykonať jednoduché nastavenie.
„SPK >“
(Reproduktor)
18SK
„ATT“
(Nastavenie
stlmenia – Analóg)
Pri počúvaní zariadenia zapojeného do konektora
ANALOG IN sa môže vyskytnúť skreslenie. Skresleniu
môžete predísť stlmením úrovne vstupu na systéme.
• „ON“: Slúži na stlmenie úrovne vstupu. Úroveň výstupu
sa pri tomto nastavení zníži.
• „OFF“: Bežná úroveň vstupu.
„DRC“
(Ovládanie
dynamického
rozsahu)
Užitočné na reprodukovanie filmového zvuku s nízkou
hlasitosťou DRC sa vzťahuje na zdroje Dolby Digital.
• „ON“: Komprimuje zvuk v závislosti od informácií v obsahu.
• „OFF“: Zvuk nie je komprimovaný.
„TTONE“
(Testovací tón)
• „ON“: Testovací tón postupne zaznie z jednotlivých
reproduktorov.
• „OFF“: Slúži na vypnutie testovacieho tónu.
„PLACE”
(Umiestnenie
reproduktorov)
• „STDRD“: Toto nastavenie zvoľte, ak nainštalujte
panelový reproduktor a priestorové reproduktory v
štandardnej polohe.
• „FRONT“: Toto nastavenie zvoľte, ak nainštalujte
panelový reproduktor a priestorové reproduktory vpredu.
„SUR.L“/„SUR.R“
(Vzdialenosť
ľavého/pravého
priestorového
reproduktora)
„3.0M“: Nastavte vzdialenosť priestorových reproduktorov
od miesta počúvania od 1,0 m do 6,0 m.
Položky ponuky
„AUD >“
(Zvuk)
„BT >“
(BLUETOOTH)
Multiplexný zvuk si môžete vypočuť, keď systém prijíma
multiplexný vysielací signál typu Dolby Digital.
• „M/S“: Bude sa reprodukovať zmiešaný zvuk v hlavnom
aj vedľajšom jazyku.
• „MAIN“: Bude sa reprodukovať zvuk v hlavnom jazyku.
• „SUB“: Bude sa reprodukovať zvuk vo vedľajšom jazyku.
„TV AU“
(Zvuk televízora)
• „AUTO“: Toto nastavenie vyberte, ak je systém pripojený ku
konektoru HDMI (ARC) na televízore pomocou kábla HDMI.
• „OPT“: Toto nastavenie vyberte, ak je systém pripojený
k televízoru pomocou optického digitálneho kábla.
„EFCT“
(Zvukový efekt)
• „ON“: Prehráva sa zvuk vybraného zvukového poľa.
Odporúčame použiť toto nastavenie.
• „OFF“: Vstupný zdroj je zmixovaný do 2 kanálov.
„STRM“
(Prenos zvuku)
Zobrazuje informácie o aktuálne prenášanom zvuku.
Informácie o podporovaných formátoch zvuku nájdete
na str. 29.
„CTRL“
(Control for HDMI)
• „ON“: Funkcia ovládania pripojenia HDMI je povolená.
Zariadenia pripojené pomocou kábla HDMI sa môžu
navzájom ovládať.
• „OFF“: Vypnuté.
„TVSTB“
(Pohotovostný
režim prepojený s
televízorom)
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku CTRL
nastavíte na možnosť ON.
• „AUTO“: Ak je vstup systému nastavený na možnosť „TV“,
systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne.
• ON: Systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne
bez ohľadu na vstup.
• „OFF“: Systém sa pri vypnutí televízora nevypne.
„COLOR“
(farba HDMI)
• „AUTO“: Automaticky sa zistí typ externého zariadenia a
prepne sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.
• „YCBCR“: Reprodukujú sa videosignály YCBCR.
• „RGB“: Reprodukujú sa videosignály RGB.
„BTAAC“
(Pripojenie
BLUETOOTH
Rozšírené
kódovanie zvuku)
Môžete nastaviť, či sa má v systéme použiť kódovanie AAC
pomocou funkcie Pripojenie BLUETOOTH.
• „ON“: Slúži na povolenie kodeku AAC.
• „OFF“: Slúži na zakázanie kodeku AAC.
Poznámka
Ak nastavenie BTAAC zmeníte, keď je pripojené zariadenie
Pripojenie BLUETOOTH, nastavenie kodeku sa prejaví až
po ďalšom pripojení.
„BTSTB“
(Pohotovostný
režim Pripojenie
BLUETOOTH)
Táto funkcia je k dispozícii, keď má systém informácie
o párovaní. Systém je v pohotovostnom režime Pripojenie
BLUETOOTH, aj keď je systém vypnutý.
• „ON“: Pohotovostný režim Pripojenie BLUETOOTH
je zapnutý.
• „OFF“: Pohotovostný režim Pripojenie BLUETOOTH je
vypnutý.
„INFO“
(Informácie o
zariadení
Pripojenie
BLUETOOTH)
Na displeji predného panela sa zobrazí názov a adresa
nájdeného zariadenia BLUETOOTH.
Ak systém nie je pripojený k zariadeniu Pripojenie
BLUETOOTH, zobrazí sa hlásenie „NO DEVICE“
(ŽIADNE ZARIADENIE).
19SK
Nastavenia a úpravy
„HDMI>“
Funkcia
„DUAL“
(Dual mono)
Položky ponuky
Funkcia
USB >“
„REPT“
• „NONE“: Prehrávanie všetkých skladieb.
(režim prehrávania) • „ONE“: Opakované prehrávanie jednej skladby.
• „FLDER“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb
v priečinku.
• „RANDM“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb
v priečinku v náhodnom poradí.
• „ALL“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
„SYS >“
(Systém)
„ASTBY“
(Automatický
pohotovostný
režim)
• „ON“: Zapnutie funkcie automatického pohotovostného
režimu. Keď sa systém nepoužíva približne 20 minút,
automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
• „OFF“: Vypnuté.
„VER“
(Verzia)
Informácie o aktuálnej verzii firmvéru sa zobrazujú na
displeji predného panela.
20SK
Tip
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie
Control for HDMI
* Funkcia Control for HDMI je štandard
využívaný systémom CEC (Consumer
Electronics Control), ktorý umožňuje
vzájomné ovládanie zariadení HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov, než je spoločnosť Sony,
ale ich fungovanie nie je zaručené.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Nastavte položku HDMI> – CTRL
v systéme na možnosť ON (strana 19).
Predvolené je nastavenie ON.
Zapnite nastavenia funkcie Control for
HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie
pripojené k systému.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém sa
automaticky vypne.
Nastavte položku HDMI> – TVSTB
v systéme na možnosť ON alebo AUTO
(strana 19). Predvolené je nastavenie
AUTO.
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie zapnete
aj systém, zvuk televízora sa bude
prehrávať z reproduktorov systému.
Hlasitosť systému môžete upraviť
pomocou diaľkového ovládania
televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora reprodukoval
z reproduktorov systému, systém sa pri
opätovnom zapnutí televízora
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať aj
ponuku televízora. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
Poznámka
• Zvuk sa reprodukuje z televízora len
vtedy, ak je pri používaní funkcie Twin
Picture vybratý iný vstup ako TV. Keď je
funkcia Twin Picture vypnutá, zvuk sa
reprodukuje zo systému.
• Číslo úrovne hlasitosti systému sa
zobrazuje na televíznej obrazovke
v závislosti od televízora. Číslo úrovne
hlasitosti zobrazené na televízore môže
byť iné než číslo, ktoré je zobrazené na
displeji predného panela systému.
21SK
Ďalšie funkcie
Ak pripojíte zariadenie, ako napríklad
televízor alebo prehrávač diskov Blu-ray,
kompatibilné s funkciou Control for
HDMI* pomocou kábla HDMI
(vysokorýchlostného kábla HDMI
dodávaného iba v určitých oblastiach),
môžete toto zariadenie jednoducho
ovládať diaľkovým ovládaním televízora.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
• Funkcia vypnutia systému
• Funkcia ovládania hlasitosti systému
• Audio Return Channel (ARC)
• Funkcia prehrávania jediným dotykom
Ak funkciu Control for HDMI („BRAVIA“
Sync) zapnete počas používania televízora
značky Sony, automaticky sa zapne aj
funkcia Control for HDMI v systéme. Po
dokončení nastavení sa na displeji
predného panela zobrazí text „DONE“.
• Prítomnosť funkcie na ovládanie hlasitosti
systému závisí od nastavení televízora.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k televízoru.
Audio Return Channel (ARC)
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI IN na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel, zvuk televízora môžete
počúvať z reproduktorov systému bez
pripojenia optického digitálneho kábla.
V systéme nastavte položku AUD >
– TV AU na možnosť AUTO (strana 19).
Predvolené je nastavenie AUTO.
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, musíte pripojiť
optický digitálny kábel (pozrite si dodanú
príručku pri spustení).
Funkcia prehrávania
jediným dotykom
Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia
(prehrávača diskov Blu-ray, hernej
konzoly PlayStation®4 a pod.)
pripojeného k televízoru sa systém
a televízor automaticky zapnú, vstup
systému sa prepne na vstup pre
televízor a zvuk bude vystupovať
z reproduktorov systému.
Poznámka
• Ak sa zvuk televízora pri
predchádzajúcom sledovaní televízora
reprodukoval z jeho reproduktorov,
systém sa nezapne a zvuk a obraz sa
reprodukujú z televízora, aj keď sa
prehráva obsah zariadenia.
• V niektorých televízoroch sa úvodná
časť prehrávaného obsahu nemusí
prehrať správne.
22SK
Používanie funkcie
BRAVIA Sync
Okrem funkcie Control for HDMI môžete
na zariadeniach kompatibilných
s funkciou BRAVIA Sync používať aj
nasledujúce funkcie:
• Funkcia Scene Select
Poznámka
Táto funkcia je vlastníctvom spoločnosti
Sony. Túto funkciu nemožno používať
s produktmi od iných výrobcov než je
spoločnosť Sony.
Funkcia Scene Select
Zvukové pole systému sa automaticky
prepne podľa nastavení funkcie Scene
Select alebo Zvukový režim v televízore.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k televízoru.
Nastavte zvukové pole na možnosť
CLEARAUDIO+ (strana 14).
Poznámky k pripojeniu HDMI
• Používajte vysokorýchlostný kábel
HDMI. Ak použijete štandardný kábel
HDMI, obsah vo formáte 1080p sa
nemusí zobrazovať správne.
• Používajte schválený kábel HDMI.
• Používajte vysokorýchlostný kábel
HDMI od Sony s logom typu kábla.
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI.
• Ak je obraz nekvalitný alebo sa zo
zariadenia pripojeného pomocou
kábla HDMI nereprodukuje zvuk,
skontrolujte nastavenie pripojeného
zariadenia.
• Zvukové signály (vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka a pod.)
vysielané z konektora HDMI môžu byť
potlačené pripojeným zariadením.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo
počtu kanálov zvukových výstupných
signálov z prehrávacieho zariadenia
môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI OUT tohto
systému môže byť skreslený alebo sa
nemusí reprodukovať. V takom
prípade skontrolujte špecifikácie
pripojeného zariadenia.
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) mokrými rukami. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
• Nelezte na panelový ani hlbokotónový
reproduktor, ani na priestorové
reproduktory, pretože môžete spadnúť a
poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte, či
sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnom paneli hlbokotónového
reproduktora.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
vytiahnite ho z nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba v
autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu.
Ak dlhší čas používate systém pri vysokej
hlasitosti, značne sa zahreje. Nedotýkajte
sa povrchu systému, aby ste sa nepopálili.
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
23SK
Ďalšie informácie
Skontrolujte, či ste vykonali nasledujúce
nastavenia:
 Položka CTRL v časti HDMI> je
nastavená na možnosť OFF (strana 19).
 Položka BTSTB v časti BT> je
nastavená na možnosť OFF (strana 19).
Ďalšie informácie
• Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Panelový reproduktor, hlbokotónový
reproduktor a priestorové reproduktory
neumiestňujte na mäkký povrch
(koberce, deky a pod.) ani neklaďte na ich
zadnú stranu nič, čo by mohlo zakryť
ventilačné otvory a spôsobiť poruchy.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť
šum a ovplyvniť kvalitu obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na
rohoch panelového reproduktora,
hlbokotónového reproduktora a
priestorových reproduktorov.
• Pri zavesení panelového reproduktora
a priestorových reproduktorov na stenu
nechajte pod nimi priestor najmenej 3 cm.
Manipulácia s hlbokotónovým
reproduktorom
Prevádzka
Systém nefunguje normálne.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých
minútach ju znova zapojte.
Skôr než pripojíte iné zariadenie, systém
vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
na určitých typoch televízorov.
• Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
• Ak znova pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
24SK
Pri dvíhaní nevkladajte ruku do štrbiny
hlbokotónového reproduktora. Mohol by sa
poškodiť jeho prevodník. Pri dvíhaní držte
hlbokotónový reproduktor za spodnú časť.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak
niektorý problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Všeobecné informácie
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťový napájací
kábel bezpečne pripojený.
Systém sa automaticky vypína.
 Funkcia automatického
pohotovostného režimu je zapnutá.
Nastavte položku ASTBY v časti
SYS > na možnosť OFF (strana 20).
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
 Nastavte položku HDMI> – CTRL na
možnosť ON (strana 19). Televízor
musí podporovať funkciu Control for
HDMI (strana 21).Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
 Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
 Ak sa zvuk predtým reprodukoval
z reproduktorov televízora, systém
sa nezapne, ani keď zapnete
televízor.Zapnite systém a vstup
systému prepnite na TV (strana 12).
Systém sa pri vypnutí televízora vypne.
 Skontrolujte nastavenie položky
HDMI> – TVSTB (strana 19). Keď je
položka TVSTB nastavená na
možnosť ON, systém sa pri vypnutí
televízora automaticky vypne bez
ohľadu na vstup.
Sound
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI, optického digitálneho kábla
alebo analógového zvukového
kábla pripojeného k prijímaču a
televízoru (pozrite si dodaný Návod
na spustenie).
 Keď je systém prepojený
s televízorom, ktorý je kompatibilný
s funkciou Spätný zvukový kanál,
skontrolujte, či je systém pripojený
ku konektoru HDMI (ARC) na
televízore (pozrite si priloženú
Príručku pri spustení). Ak sa zvuk
napriek tomu nereprodukuje alebo
je prerušovaný, pripojte optický
digitálny kábel (je súčasťou dodávky
iba v určitých oblastiach) a nastavte
položku AUD> – TV AU na možnosť
OPT (strana 19).
Zvuk sa reprodukuje zo systému aj
televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo
televízora.
25SK
Ďalšie informácie
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
 Skontrolujte nastavenie položky
HDMI> – TVSTB (strana 19). Ak
chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky bez
ohľadu na vstup, nastavte položku
TVSTB na možnosť ON. Televízor
musí podporovať funkciu Control for
HDMI (strana 21). Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
 Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
zvuk televízora sa nebude
reprodukovať zo systému ani vtedy,
keď je systém zapojený do
konektora HDMI na televízore. Na
reprodukciu zvuku televízora zo
systému pripojte optický digitálny
kábel (je súčasťou dodávky iba pre
určité oblasti) (pozrite si dodaný
Návod na spustenie).
 Ak sa zo systému nereprodukuje
zvuk, aj keď je systém a televízor
pripojený optickým digitálnym
káblom, prípadne ak televízor nemá
optický konektor na digitálny
výstup, zapojte analógový zvukový
kábel (nie je súčasťou dodávky) a
prepnite vstup systému na ANALOG
(strana 12).
 Vstup systému prepnite na TV
(strana 12).
 Zvýšte hlasitosť systému alebo
zrušte stlmenie zvuku.
 Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji predného panela
systému sa zobrazí text „MUTING“.
Ak k tomu dôjde, najprv zapnite
televízor a až potom systém.
 Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
 V závislosti od televízora a zdrojov
prehrávania sa zo systému nemusí
prehrávať zvuk. Konfigurujte
nastavenie zvukového formátu
televízora na PCM. Podrobné
informácie nájdete v prevádzkových
pokynoch k televízoru.
Z hlbokotónového reproduktora nepočuť
žiadny alebo len veľmi slabý zvuk.
 Skontrolujte, či je správne pripojená
sieťová šnúra (napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora
(pozrite si dodaný Návod na
spustenie).
 Stlačením tlačidla SW  + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (strany 9, 14).
 Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku. Ak
vstupné zdroje obsahujú veľmi málo
komponentov basového zvuku
(napríklad televízne vysielanie), zvuk
z hlbokotónového reproduktora
nemusí byť dobre počuť.
 Keď prehrávate obsah kompatibilný
s technológiou ochrany autorských
práv (HDCP), nejde o výstup
z hlbokotónového reproduktora.
Zo zariadenia pripojeného k systému
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
 Zvýšte hlasitosť stláčaním tlačidla
 + (strana 9).
 Stlačením tlačidla  alebo  +
zrušte funkciu stlmenia zvuku
(strana 9).
 Uistite sa, že je správne vybratý
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje opakovaným
stláčaním tlačidla Tlačidlo
INPUT(strana 12).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
 V závislosti od formátu zvuku sa
zvuk nemusí reprodukovať.
Skontrolujte, či je formát zvuku
kompatibilný so systémom
(strana 29).
Z priestorových reproduktorov
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
 Skontrolujte, či je kábel priestorových
reproduktorov správne pripojený k
hlbokotónovému reproduktoru
(pozrite si dodaný Návod na
spustenie).
26SK
 Viackanálový zvuk, ktorý nebol
nahratý ako priestorový zvuk, sa
neprenáša z priestorových
reproduktorov.
 Ak chcete reprodukovať 2-kanálový
zvuk z priestorových reproduktorov,
stlačte tlačidlo CLEARAUDIO+ a
nastavte zvukové pole na možnosť
CLEARAUDIO+.
 V závislosti od zdroja zvuku mohol
byť zvuk z priestorových
reproduktorov nahratý s jemným
zvukovým efektom.
Nedá sa dosiahnuť efekt priestorového
zvuku
 V závislosti od vstupného signálu a
nastavenia zvukového poľa nemusí
účinne fungovať spracovanie
priestorového zvuku. V závislosti od
programu alebo disku môže byť
efekt priestorového zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch
dodaných s pripojeným zariadením.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpozná.
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu (USB).
 Skontrolujte, či zariadenie USB
alebo kábel nie je poškodený.
 Skontrolujte, či je zariadenie
USB zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte ho a pripojte zariadenie
USB priamo k hlbokotónovému
reproduktoru.
Zariadenie Pripojenie
BLUETOOTH
Pripojenie Pripojenie BLUETOOTH
nemožno vytvoriť.
 Skontrolujte, či na hlbokotónovom
reproduktore svieti indikátor
BLUETOOTH (modrý) (strana 8).
 Skontrolujte, či zariadenie
Pripojenie BLUETOOTH, ktoré sa má
pripojiť, je zapnuté a či má zapnutú
funkciu Pripojenie BLUETOOTH.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k hlbokotónovému
reproduktoru.
 Znova spárujte systém a zariadenie
Pripojenie BLUETOOTH. Možno
budete musieť najskôr zrušiť
párovanie so systémom v zariadení
Pripojenie BLUETOOTH.
Z pripojeného zariadenia Pripojenie
BLUETOOTH nevychádza zvuk.
 Skontrolujte, či na hlbokotónovom
reproduktore svieti indikátor
BLUETOOTH (modrý) (strana 8).
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k hlbokotónovému
reproduktoru.
 Ak je nablízku zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad zariadenie
v bezdrôtovej sieti LAN, iné



Zvuk a obraz nie sú navzájom
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie nefunguje
 Diaľkové ovládanie nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania na
hlbokotónovom reproduktore
(strany 7, 12).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom
a hlbokotónovým reproduktorom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo.
Diaľkový ovládač televízora nefunguje.
 Systém nainštalujte tak, aby
neprekážal snímaču diaľkového
ovládania televízora.
Iné
Funkcia Control for HDMI nefunguje
správne.
 Skontrolujte pripojenie k systému
(pozrite si dodanú Príručku pri
spustení).
27SK
Ďalšie informácie
Nefunguje párovanie
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k hlbokotónovému
reproduktoru.
 Skontrolujte, či systém nie je rušený
zariadením v bezdrôtovej sieti LAN,
inými bezdrôtovými zariadeniami
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnnou rúrou. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v okolí systému nachádzajú iné
zariadenia BLUETOOTH. V takom
prípade vypnite ostatné zariadenia
BLUETOOTH.

zariadenia Pripojenie BLUETOOTH
alebo mikrovlnná rúra, premiestnite
ho ďalej od systému.
Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením Pripojenie
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
Pripojené zariadenie Pripojenie
BLUETOOTH presuňte inam.
Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
počítača nablízku prepnite na
pásmo 5 GHz.
Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
 Zapnite funkciu Control for HDMI v
televízore. Podrobné informácie
nájdete v prevádzkových pokynoch
k televízoru.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň 15
sekúnd a skúste to znova.
 Skontrolujte, či zariadenia pripojené
k systému podporujú funkciu
Control for HDMI.
 Povoľte funkciu Control for HDMI v
zariadeniach pripojených k systému.
Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k
zariadeniu.
 Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control
for HDMI, je štandardom HDMI CEC
obmedzený nasledovne:
• nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
atď.): maximálne 3 zariadenia
• prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray, DVD a pod.):
maximálne 3 zariadenia
• zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne 4
zariadenia
• zvukový systém (prijímač/
slúchadlá): maximálne 1 zariadenie
(ktoré využíva tento systém)
Ak sa na displeji predného panela
hlbokotónového reproduktora zobrazí
hlásenie PRTCT:
 Stlačením tlačidla  vypnite
systém. Keď sa displej vypne,
odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a skontrolujte, či nie sú
zablokované ventilačné otvory
hlbokotónového reproduktora.
Displej predného panela
hlbokotónového reproduktora nesvieti.
 Stlačením tlačidla Tlačidlo DIMMER
nastavíte jas na hodnotu BRIGHT
(jasný) alebo DARK (tmavý)
v prípade, keď je funkcia jasu
vypnutá (strana 9).
28SK
Snímače televízora nefungujú správne.
 Systém môže zakrývať niektoré
snímače (napríklad snímač jasu),
prijímač diaľkového ovládania
televízora alebo vysielač pre
3D okuliare (infračervený prenos)
3D televízora, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov
alebo bezdrôtovú komunikáciu.
Systém premiestnite ďalej od
televízora v rozsahu, ktorý umožňuje
správne fungovanie týchto častí.
Informácie o umiestnení snímačov
a prijímača diaľkového ovládania
nájdete v prevádzkových pokynoch
dodávaných s televízorom.
Systém nefunguje, ako má.
 Systém môže byť v režime ukážky. Ak
chcete režim ukážky zrušiť, resetujte
nastavenia systému (strana 28).
Reset
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho nastavenia podľa
nasledujúceho postupu.
Na túto operáciu používajte dotykové
tlačidlá na hlbokotónovom reproduktore.
1
2
3
Stlačte a podržte tlačidlo INPUT
a súčasne sa dotknite tlačidiel
VOL – a  na 5 sekúnd.
Na displeji predného panela sa
zobrazí hlásenie [RESET] a obnovia
sa pôvodné hodnoty nastavení
ponuky, zvukových polí a pod.
Odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Pripojte sieťový napájací kábel
a dotykom na tlačidlo  zapnite
systém.
Prehrateľné typy súborov
Hudba
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Video*
Kodek
Prípona
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Len model HT-RT40
Poznámka
Podporované formáty
zvuku
Systém podporuje nasledujúce formáty
zvuku:
• Dolby Digital
• DTS*
• LPCM 2ch
• AAC
* Len model HT-RT4
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WRT4/SA-WRT40)
Zosilňovač
POWER OUTPUT (menovitý)
Predný Ľ + predný P:
35 W + 35 W (pri 2,5 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
POWER OUTPUT (referenčný)
Predný Ľ/Predný P/Priestorový Ľ/
Priestorový P:
65 W (na kanál pri 2.5 ohmoch, 1 kHz)
Stredový:
170 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Basový reproduktor (subwoofer):
170 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Výstup
HDMI OUT (ARC)
Ďalšie informácie
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania
alebo kvality nahrávky.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Systém neprehráva šifrované súbory,
napríklad vo formátoch DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach USB:
 až 200 priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
 cesty k priečinkom s dĺžkou najviac
128 znakov,
 až 200 súborov alebo priečinkov
v jednej vrstve.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
Mass Storage Class (MSC).
Špecifikácie
Časť HDMI
Konektor
Typ A (19-kolíkový)
Časť USB
Port (USB)
typ A
Časť Pripojenie BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia Pripojenie BLUETOOTH,
verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia Pripojenie BLUETOOTH,
výkonová trieda 1
Maximálny komunikačný dosah
Čiara priamej viditeľnosti približne
25 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily Pripojenie
BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
29SK
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické polia
v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, bezšnúrový telefón, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia, atď.
2) Štandardné profily Pripojenie
BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie Pripojenie BLUETOOTH
medzi zariadeniami.
3)
Kodek: formát kompresie a konverzie
zvukového signálu
4) Kodek čiastkového pásma
5)
Rozšírené kódovanie zvuku
Reproduktory
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Šablóna
160 mm, kužeľovitý typ
Všeobecné informácie
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
On: 85 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
(režim úspory energie)
(Keď sú položky CTRL v časti HDMI> a
BTSTB v časti BT> nastavené na
možnosť OFF.)
Pohotovostný režim: maximálne 2,8 W6)
(Keď sú položky CTRL v časti HDMI>
a BTSTB v časti BT> nastavené na
možnosť ON.)
Približné rozmery (š x v x h)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Hmotnosť (približne)
7,8 kg
6)
Keď neexistuje žiadne pripojenie HDMI
a žiadna história párovania BLUETOOTH,
systém sa automaticky prepne do režimu
šetrenia energie bez ohľadu na
nastavenia položky CTRL v časti HDMI>
a BTSTB v časti BT>.
30SK
Panelový reproduktor
(SS-RT4)
Predný Ľ/predný P/stredný
reproduktor
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov s plným
rozsahom, Bass Reflex
Šablóna
40 mm × 100 mm, kužeľovitý typ × 3
Približné rozmery (š x v x h)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Hmotnosť (približne)
2,1 kg
Priestorové reproduktory
(SS-SRT4)
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov s plným
rozsahom, Bass Reflex
Šablóna
65 mm, kužeľovitý typ
Približné rozmery (š x v x h)
80 mm × 1 070 mm × 70 mm
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (približne)
2,7 kg
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj
bez predchádzajúceho upozornenia.
Komunikácia Pripojenie
BLUETOOTH
Podporované verzie a profily
BLUETOOTH
Profil predstavuje štandardný súbor
funkcií pre rôzne funkcie produktov
BLUETOOTH. Informácie o verzii
a profiloch BLUETOOTH, ktoré tento
systém podporuje, nájdete v časti
„Rozhranie BLUETOOTH“ v kapitole
Technické údaje (strana 29).
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia Pripojenie BLUETOOTH by sa
mali používať do vzdialenosti približne
10 metrov (vzdialenosť bez prekážok) od
seba. Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť pri nasledujúcich
podmienkach:
• Keď sa medzi zariadeniami
s pripojením Pripojenie BLUETOOTH
nachádza osoba, kovový predmet,
stena alebo iná prekážka.
• Na miestach s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN.
• Ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné
rúry.
• Na miestach, kde sa vytvárajú iné
elektromagnetické vlny.
Účinky iných zariadení
Účinky na iné zariadenia
Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých zdravotníckych pomôcok.
Keďže toto rušenie môže spôsobiť
poruchu zariadenia, vždy vypnite
napájanie systému a zariadenia Pripojenie
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
Poznámka
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré spĺňajú špecifikácie
Pripojenie BLUETOOTH na zaistenie
bezpečného pripojenia počas
komunikácie cez Pripojenie BLUETOOTH.
Toto zabezpečenie však nemusí byť
dostatočné v závislosti od obsahu
nastavenia a ďalších faktorov, preto buďte
pri komunikácii pomocou technológie
Pripojenie BLUETOOTH vždy opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúce z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
Pripojenie BLUETOOTH.
• Komunikácia Pripojenie BLUETOOTH
nemusí byť zaručená so všetkými
zariadeniami Pripojenie BLUETOOTH, ktoré
majú rovnaký profil ako tento systém.
• Zariadenia Pripojenie BLUETOOTH
pripojené k tomuto systému musia
vyhovovať špecifikáciám Pripojenie
BLUETOOTH stanoveným spoločnosťou
Bluetooth SIG, Inc. a ich súlad s týmito
špecifikáciami musí byť overený. Aj keď
zariadenie vyhovuje špecifikáciám
Pripojenie BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia Pripojenie
BLUETOOTH znemožnia pripojenie alebo
môžu mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
• Môže sa vyskytnúť šum alebo sa odstráni
zvuk v závislosti od zariadenia Pripojenie
BLUETOOTH pripojeného k tomuto
systému, prostredia komunikácie alebo
okolitých podmienok.
31SK
Ďalšie informácie
Zariadenia Pripojenie BLUETOOTH
a bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11b/g/
n) využívajú rovnaké frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
Pripojenie BLUETOOTH v blízkosti
zariadenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. To môže
mať za následok nižšie rýchlosti prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
• Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia v bezdrôtovej sieti LAN.
• Ak zariadenie Pripojenie BLUETOOTH
používate vo vzdialenosti menšej ako
10 metrov, vypnite zariadenie
v bezdrôtovej sieti LAN.
• Tento systém a zariadenie Pripojenie
BLUETOOTH umiestnite čo najbližšie
k sebe.
• V nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny.
• V blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.
©2017 Sony Corporation
Vytlačené v Malajzii
4-693-608-12(1)
Download PDF

advertising