Sony | HT-RT5 | Sony HT-RT5 5.1-kanálový systém domáceho kina s technológiami Wi-Fi a Bluetooth® Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

3
Systém domáceho kina
Zapnutie televízora
Napájanie
Panelový
reproduktor
Príručka pri spustení
Hlbokotónový
reproduktor
• Na zadnej strane každého reproduktora sa nachádzajú štítky. Identifikujte označenia SUR L (ľavý) a SUR R (pravý)
a umiestnite reproduktory na správne miesta.
4
Nastavenie diaľkového ovládača
5
Zapnutie systému
Montáž panelového reproduktora a priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R)
na stenu
Pozrite si dodaný návod na použitie.
HT-RT5
 Pripojte sieťové šnúry (napájacie káble) panelového reproduktora, hlbokotónového reproduktora a priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R).
4-570-119-21(1) (SK)
 Stlačte tlačidlo / (zapnúť/pohotovostný režim) na diaľkovom ovládači.
Displej predného panela sa rozsvieti.
Dodané príslušenstvo
 Presvedčte sa, že indikátor zapnutia/pohotovostného režimu hlbokotónového reproduktora a priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R) svieti na zeleno.
Indikátor zapnutia/pohotovostného režimu hlbokotónového reproduktora a priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R) sa rozsvieti na zeleno po vytvorení bezdrôtového pripojenia
panelového a hlbokotónového reproduktora a priestorových reproduktorov (SUR L/SUR R). Ak sa bezdrôtové pripojenie nevytvorí, indikátor zapnutia/pohotovostného režimu sa rozsvieti
na červeno. V takom prípade bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť Bezdrôtový zvuk (hlbokotónový reproduktor/priestorové reproduktory) v kapitole Riešenie problémov
v dodanom návode na použitie.
Diaľkový ovládač (1)
1
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Optický digitálny kábel (1)
Kalibračný mikrofón (1)
Infračervený zosilňovač (1)
Konzoly na montáž na stenu (2)
a skrutky (2)
6
Pripojenie televízora
Vykonanie jednoduchého nastavenia
Nachádza sa na vstupnom konektore HDMI na televízore označenie ARC?
Tlačidlá , , , ,
NIE
ÁNO
Tlačidlo HOME
 Zapojte kalibračný mikrofón do konektora A.CAL MIC (ECM-AC3) na
zadnej strane panelového reproduktora.
Podľa obrázka umiestnite kalibračný mikrofón na miesto, kde zvyčajne sedíte.
Kábel High Speed HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Kábel High Speed
HDMI (nie je
súčasťou dodávky)
 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači tohto systému.
Optický digitálny kábel
(je súčasťou dodávky)
Zobrazí sa obrazovka [Easy Setup].
Ak sa obrazovka [Easy Setup] nezobrazí
Pomocou diaľkového ovládača televízora prepnite nastavenie vstupu televízora na ten vstupný
konektor HDMI, ku ktorému je systém pripojený.
 Stláčaním tlačidiel /// vyberte položku a stlačením tlačidla
jednoduché nastavenie.
vykonajte
 Keď sa zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.], vyberte položku [Finish].
Zobrazí sa domovská ponuka.
Tip
• Pokyny na obrazovke sa zobrazia v jazyku, ktorý ste vybrali v tomto kroku.
• Možnosť [Easy Setup] môžete vybrať aj z položky [Setup] v domovskej ponuke.
7
Počúvanie zvukového signálu
Tlačidlo
INPUT
2
Pripojenie iných zariadení
Tlačidlá
 +/–
Kábel High Speed HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Prehrávač diskov Blu-ray Disc™,
prijímač káblovej televízie
alebo satelitný prijímač atď.
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT, až kým sa na displeji predného panela nezobrazí požadované zariadenie. Potom opakovaným stláčaním tlačidiel  +/– upravte
hlasitosť.
Prehrávanie zvuku televízora
 Vyberte požadovaný program pomocou diaľkového ovládača televízora.
Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania a zo systému sa reprodukuje zvuk televízora.
Stláčaním tlačidiel  +/− na diaľkovom ovládači systému nastavte hlasitosť.
Tip
Nastavenie je dokončené.
Prajeme príjemný zážitok.
Podrobné informácie o pripojení k sieti, funkcii NFC a ďalších funkciách
nájdete v dodanom návode na použitie.
Návod na použitie
• Ak je do televízora zapojené iné zariadenie, odpojte jeho kábel High Speed HDMI (nie je súčasťou dodávky) z konektora HDMI IN na televízore a znova ho zapojte do konektora HDMI IN na panelovom reproduktore.
• Ak chcete prehrávať obsah vo formáte 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu vo formáte 4K s ochranou
autorských práv v dodanom návode na použitie.
SongPal
Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play™ aj App Store.
Vyhľadajte text SongPal a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli viac o ďalších užitočných funkciách.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising