Sony | HT-CT60 | Sony HT-CT60 2.1-kanálový reproduktorový panel Návod na použitie

4-435-635-21(1) (SK)
Systém
domáceho kina
Začíname
Možnosti prehrávania
Ďalšie informácie
HT-CT60
s
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby
ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety naplnené
vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od elektrickej siete, kým je pripojené
k sieťovej zásuvke.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným
zástupcom pre oblasť elektromagnetickej
kompatibility a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu
alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
2SK
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia
nepotrebných
batérií (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych
krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou s týmto
produktom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
3SK
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do systému odpojte systém
od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Nelezte na zvukový panel ani basový
reproduktor, pretože môžete spadnúť,
poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte, či sa
jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové
napätie je vyznačené na štítku na zadnej
strane zvukového panela.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete) možno
zasunúť len jedným spôsobom. Ak zástrčku
nemožno do zásuvky zasunúť úplne, obráťte
sa na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
systém pri zvýšenej hlasitosti, jeho zadná
a spodná stena sa značne zahrejú. Nedotýkajte
sa povrchu systému, aby ste sa nepopálili.
Umiestnenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
4SK
• Na zadnú stranu zvukového panela neklaďte
nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vznikať šum
a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom prípade
premiestnite systém ďalej od televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili
na rohoch zvukového panela alebo
basového reproduktora.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
na určitých typoch televízorov.
Ak pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
Ak znova pozorujete
nerovnomernosť farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Autorské práva
Tento model je vybavený technológiou
Dolby* Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby
a symbol dvojitého D sú ochrannými
známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
5SK
Obsah
Preventívne opatrenia ..................... 4
Začíname
Odbalenie .......................................... 7
Prehľad častí
a ovládacích prvkov .................. 8
Pripojenie televízora,
prehrávača a pod. .................... 10
Umiestnenie systému .................... 11
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ................. 13
Nastavenie zvukového výstupu
pripojeného zariadenia ........... 13
Možnosti prehrávania
Ovládanie systému pomocou
dodaného diaľkového
ovládača .................................... 14
Ovládanie pripojeného
televízora .................................. 15
Výmena batérie .............................. 16
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ....................... 17
Technické údaje ............................. 18
Register ............................................19
6SK
Začíname
Odbalenie
• Basový reproduktor (1)
Začíname
• Zvukový panel (1)
• Digitálny optický kábel
pre televízor (1)
• Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
• Diaľkový ovládač (RM-ANU160) (1)
• Návod na použitie (1)
• Záručný list (1)
7SK
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Zvukový panel
SURROUND
A Indikátor SURROUND (str. 14)
B Indikátory vstupu (str. 14)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
8SK
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
Diaľkový ovládač
V tejto časti sa opisuje ovládanie
basového reproduktora a zvukového
panela. Podrobné informácie
o tlačidlách na ovládanie pripojeného
zariadenia nájdete na str. 14.
Poznámka
B INPUT
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
C TV
t
%
PROG +/–
2 +/–
Začíname
• Diaľkový ovládač nasmerujte na stred
prednej strany zvukového panela.
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
D TREBLE +/–
E BASS +/–
F 2 +*/–
G %
H SURROUND
I TV ?/1
Poznámka
• Pred prvým použitím diaľkového ovládača
odstráňte izolačnú fóliu prilepenú k držiaku
batérie.
• Batéria sa do diaľkového ovládača vkladá
pri výrobe.
* Na tlačidle 2 + sa nachádza hmatový bod.
Používajte ho ako pomôcku pri ovládaní.
9SK
Pripojenie televízora, prehrávača a pod.
Zástrčku sieťovej šnúry (napájacieho kábla) zasuňte až na doraz.
Basový reproduktor
Do nástennej
elektrickej
zásuvky
Prehrávač diskov DVD a pod.
Digitálny
koaxiálny kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
Digitálny koaxiálny
zvukový výstup
Prehrávač diskov DVD a pod.
Televízor
Analógový
zvukový výstup
Digitálny optický kábel
(je súčasťou dodávky)
Analógový zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
10SK
Digitálny optický
zvukový výstup
Umiestnenie systému
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené príklady inštalácie zvukového panela.
Poznámka
• Po výbere miesta na zvukový panel nezakryte ventilačné otvory na zadnej strane
zvukového panela.
• Inštalácia zvukového panela
na skrinku
• Inštalácia zvukového panela na stenu
(str. 12)
Poznámka k inštalácii basového reproduktora
Basový reproduktor umiestnite tak, aby bol zadný panel vzdialený od steny aspoň
desať centimetrov.
10 cm
pokračovanie
11SK
Začíname
Inštalácia zvukového panela
Premiestnenie stojanov
Keď chcete zvukový panel umiestniť tak,
aby smeroval mierne nahor, alebo ho
chcete pripevniť na stenu, podľa obrázka
nižšie odpojte dva stojany na spodnej
strane zvukového panela.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani
škody spôsobené nesprávnou inštaláciou,
nedostatočnou pevnosťou steny, nesprávnou
inštaláciou skrutiek, prírodnými
katastrofami atď.
1
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné
pre otvory na zadnej strane
zvukového panela.
Stojan
4 mm
viac ako 25 mm
5 mm
10 mm
Poznámka
• Po odpojení stojanov zvukového panela
smerujúceho mierne nahor dávajte pozor,
aby ventilačné otvory neboli ničím zakryté,
napríklad kobercom.
Inštalácia zvukového panela
na stenu
Otvor na zadnej strane zvukového panela
2
Pripevnite skrutky do steny.
Skrutky by mali vyčnievať
7 až 8 mm.
Zvukový panel môžete nainštalovať
na stenu.
380 mm
Poznámky
• Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre
materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena
zo sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky bezpečne do nástenného
nosníka. Zvukový panel nainštalujte na
zvislú a rovnú spevnenú časť steny.
• Inštaláciou poverte predajcov produktov
spoločnosti Sony alebo licencovaných
dodávateľov a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
12SK
7 až 8 mm
3
Zaveste zvukový panel na skrutky.
Otvory na zadnej strane zvukového
panela zarovnajte so skrutkami
a potom zvukový panel zaveste
na skrutky.
Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Skôr než zapojíte sieťovú šnúru (napájací
kábel) zvukového panela do sieťovej
zásuvky (elektrickej siete), pripojte
k systému všetky ostatné zariadenia
a televízor.
Začíname
Nastavenie zvukového
výstupu pripojeného
zariadenia
Ak chcete reprodukovať viackanálový
digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie
výstupu digitálneho zvuku v pripojenom
zariadení.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojenými zariadeniami.
13SK
3
Možnosti prehrávania
Tip
• Zvuk sa môže prenášať z reproduktora
televízora. V takom prípade znížte hlasitosť
reproduktora televízora na minimum.
Ovládanie systému
pomocou dodaného
diaľkového ovládača
Reprodukovanie
priestorového zvuku
?/1
INPUT
BASS
+/–
SURROUND
TREBLE
+/–
2 +/–
1
2
14SK
Stláčaním tlačidla 2 +/– nastavte
hlasitosť.
Stlačením tlačidla ?/1 zapnite
systém.
Stlačením niektorého z tlačidiel
INPUT vyberte požadovaný
vstupný zdroj.
Vstupný
zdroj
Zariadenie na
prehrávanie
OPTICAL
Zariadenie pripojené ku
konektoru OPTICAL.
COAXIAL
Zariadenie pripojené ku
konektoru COAXIAL.
ANALOG
Zariadenie pripojené ku
konektorom ANALOG.
Systém dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk.
Stlačte tlačidlo SURROUND. Každým
stlačením tlačidla sa režim priestorového
zvuku prepne na hodnotu ON alebo
OFF. Keď je režim priestorového zvuku
aktívny, na zvukovom paneli svieti
indikátor SURROUND.
Nastavenie úrovne basov
a výšok
Môžete nastaviť úroveň basov a výšok.
Ak chcete nastaviť úroveň výšok, stlačte
tlačidlo TREBLE +/–.
Ak chcete nastaviť úroveň basov, stlačte
tlačidlo BASS +/–.
Keď nastavíte minimálnu alebo
maximálnu úroveň basov alebo výšok,
indikátory vstupu na zvukovom paneli
blikajú.
Reprodukovanie zvuku
s nízkou hlasitosťou
(nočný režim)
Dokonca aj pri nízkej hlasitosti si môžete
vychutnať zvukové efekty a jasne počuť
dialógy (v nočnom režime). Nočný
režim je k dispozícii iba pre televízne
programy kódované vo formáte Dolby,
disky DVD a disky Blu-ray DiscTM.
Nastavenie nočného režimu
na hodnotu ON
Stlačte a podržte tlačidlo SURROUND,
kým indikátor COAXIAL na zvukovom
paneli dvakrát nezabliká.
Nastavenie nočného režimu
na hodnotu OFF
Stlačte a podržte tlačidlo SURROUND,
kým indikátor OPTICAL na zvukovom
paneli dvakrát nezabliká.
Ovládanie pripojeného
televízora
Ak používate televízor Sony bez
používania tohto systému, môžete
televízor Sony pripojený k systému
ovládať pomocou tlačidiel, ktoré sú
na diaľkovom ovládači označené žltou
potlačou.
TV 2
+/–
TV PROG
+/–
t
1
2
3
4
Stlačením tlačidla TV ?/1 zapnite
televízor.
Stlačením tlačidla INPUT vyberte
požadovaný vstup.
Stlačením tlačidla TV PROG +/–
vyberte požadovaný kanál.
Stláčaním tlačidla TV 2 +/–
nastavte hlasitosť.
pokračovanie
15SK
Možnosti prehrávania
TV ?/1
Poznámky
Výmena batérie
V súvislosti s vybíjaním batérie sa skracuje
prevádzková vzdialenosť diaľkového
ovládača. Keď už pomocou diaľkového
ovládača nemožno ovládať jednotku,
vymeňte batériu za novú lítiovú batériu
CR2025.
1 Stlačte a podržte zarážku držiaka
batérie a potom držiak batérie
vytiahnite.
UPOZORNENIE
Po nesprávnej výmene batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký alebo
zodpovedajúci typ.
Zarážka
2 Vymeňte batériu tak, aby pól +
smeroval nahor, a zasuňte držiak
batérie do otvoru.
Pól + smerujúci nahor
Držiak batérie
16SK
• Ak diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate,
vyberte z neho batériu, aby sa v dôsledku jej
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Použitú batériu bezodkladne zlikvidujte.
Lítiovú batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
Po prehltnutí batérie ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc.
• Batériu utrite suchou handričkou, aby sa zaručil
dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
• Batériu neuchopujte kovovou pinzetou, inak
môže nastať skrat.
• Používanie iných batérií než typu CR2025
môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak
niektorý problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Napájanie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne pripojená.
SOUND
Nereprodukuje sa zvuk vo formáte
Dolby Digital.
• Skontrolujte, či je disk Blu-ray Disc,
DVD a pod. nahratý vo formáte
Dolby Digital.
• Pri pripájaní prehrávača diskov
Blu-ray Disc, DVD a pod.
k vstupným digitálnym konektorom
tohto systému skontrolujte
nastavenie zvuku (nastavenia
zvukového výstupu) pripojeného
zariadenia.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa nemusí
účinne fungovať spracovanie
priestorového zvuku. V závislosti od
programu alebo disku môže byť
efekt priestorového zvuku nepatrný.
• Ak pripojíte prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD
Zo systému sa neprenáša zvuk televízora.
• Skontrolujte pripojenie digitálneho
optického kábla alebo zvukového
kábla, ktorý je pripojený k systému
a televízoru (str. 10).
• Skontrolujte zvukový výstup
televízora.
Zvuk sa prenáša zo systému aj televízora.
• Vypnite zvuk systému alebo
televízora.
Zo systému nepočuť žiaden zvuk alebo
počuť len veľmi slabý zvuk pripojeného
zariadenia.
• Stlačte tlačidlo 2 + a skontrolujte
hlasitosť.
• Stlačením tlačidla % alebo 2 +
zrušte funkciu stlmenia zvuku.
• Skontrolujte, či je správne vybratý
vstupný zdroj.
• Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
úplne zasunuté.
Nefungujúci diaľkový ovládač
• Diaľkový ovládač nasmerujte na
stred prednej strany zvukového
panela.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
• Ak je batéria v diaľkovom ovládači
vybitá, vymeňte ju za novú.
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
pokračovanie
17SK
Ďalšie informácie
POWER
kompatibilný s funkciou efektu
priestorového zvuku, nemusí
fungovať efekt priestorového zvuku
tohto systému.
V takom prípade vypnite funkciu
efektu priestorového zvuku
v pripojenom zariadení.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojenými zariadeniami.
Ak systém nefunguje správne ani
po vykonaní opatrení uvedených
vyššie, obnovte jeho nastavenia
podľa nasledujúceho postupu:
Na ovládanie použite tlačidlá na
diaľkovom ovládači.
1
Do troch sekúnd stlačte tlačidlá
v poradí BASS +, 2 + a TREBLE +.
Po kontrole skutočnosti uvedenej vyššie
a vyriešení problémov zapnite systém.
Ak príčinu alebo problém nemožno
nájsť ani po kontrole tejto skutočnosti,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Technické údaje
Formáty podporované systémom
Systém podporuje nasledujúce formáty
digitálneho vstupu.
Formát
Podporovaný/
nepodporovaný
Dolby Digital
a
Linear PCM 2ch 48 kHz
alebo menej
a
Zvukový panel
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ + predný P: 7 W + 7 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P: 15 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL
Jednotka predného reproduktora
Systém reproduktorov
Dvojsmerný systém reproduktorov,
akustický záves
Jednotka reproduktora
Reproduktor na prenos nízkych tónov:
25 mm × 120 mm
Reproduktor na prenos vysokých tónov:
38 mm
kužeľovitý typ
Menovitá impedancia
4 ohmy
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 20 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo menej
Rozmery (približne)
940 mm × 83 mm × 70 mm (so stojanmi)
940 mm × 71 mm × 69 mm (bez stojanov)
Hmotnosť (približne)
1,6 kg
Basový reproduktor
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
30 W (na kanál pri 8 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Basový reproduktor, Bass Reflex
Jednotka reproduktora
130 mm, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia
8 ohmov
Rozmery (približne)
170 mm × 245 mm × 300 mm (š/v/h)
Hmotnosť (približne)
2,7 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
18SK
Register
Symboly
% 9
2 9
D
Diaľkový ovládač
ovládanie 9
Digitálny optický kábel 10
Ďalšie informácie
I
Inštalácia 11
O
Obnovenie 18
P
Prehrávač diskov DVD 10
Pripojenie
Televízor 10
U
Umiestnenie systému 11
19SK
4-435-635-21(1) (SK)
©2012 Sony Corporation
Download PDF