Sony | Ht-Ct660 | Sony HT-CT660 2.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Návod na použitie

4-452-002-21(5) (SK)
Systém
domáceho kina
Začíname
Používanie a funkcie
Funkcia BLUETOOTH
Návod na použitie
Funkcia priestorového zvuku
Rozšírené nastavenia
Ďalšie informácie
HT-CT660
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď.,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy,
aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov
Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na
adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte
ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zariadenia, okamžite odpojte hlavnú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému alebo
ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Informácie o zvukovom paneli
(SA-CT660)
Štítok s názvom a označenie dátumu
výroby sa nachádzajú na zadnom
šikmom povrchu smerujúcom nadol.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
2SK
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie je v súlade
so základnými požiadavkami
a ďalšími dôležitými ustanoveniami
smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia
starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Likvidácia
odpadových batérií
(predpisy platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným
separovaným
zberom)
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu
by mal vymieňať len kvalifikovaný
servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou
s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
3SK
Umiestnenie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V
prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Nelezte na zvukový panel ani basový
reproduktor, pretože môžete spadnúť,
poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
 Pred
používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnej strane zvukového
panela.
 Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
 Z bezpečnostných dôvodov je jeden
kolík zástrčky širší, a preto ho do
nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete) možno zasunúť
len jedným spôsobom. Ak zástrčku
nemožno do zásuvky zasunúť úplne,
obráťte sa na predajcu.
 Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky
zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší čas
používate systém pri zvýšenej hlasitosti,
jeho zadná a spodná stena sa značne
zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu
systému, aby ste sa nepopálili.
 Systém
položte na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu,
aby sa predišlo jeho zahrievaniu, čím
sa predĺži jeho životnosť.
 Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernej prašnosti alebo
mechanickým otrasom.
 Na zadnú stranu zvukového panela
neklaďte nič, čo by mohlo zakryť
ventilačné otvory a spôsobiť poruchu.
 Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vznikať
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej
od televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravené povrchy (voskované,
olejované, leštené atď.) buďte opatrní,
pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
odfarbeniu týchto povrchov.
 Dávajte pozor, aby ste sa neporanili
na rohoch zvukového panela alebo
basového reproduktora.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno
pozorovať na určitých typoch televízorov.
Ak pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
Ak znova pozorujete
nerovnomernosť farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
4SK
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou
handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Autorské práva
Tento systém je vybavený systémami
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmena D
sú ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa
patentov USA č.: 5 956 674, 5 974 380,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872,
7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných
patentov vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných krajinách.
DTS-HD, príslušný symbol a DTS-HD
spoločne so symbolom sú
registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Slovné označenie a logo BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth
SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok spoločnosťou Sony Corporation
je licencované.
Tento systém je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
Logo „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Logá „x.v.Color“ a „x.v.Color“ sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Známka N Mark je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum, Inc.
v USA a iných krajinách.
Android je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH
Podporované verzie a profily
BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardnú
sadu možností pre rôzne možnosti
produktu BLUETOOTH. Informácie
o verzii a profiloch BLUETOOTH,
ktoré tento systém podporuje,
nájdete v časti Technické údaje
(str. 34).
Poznámky
 Ak
chcete používať funkciu
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH,
ktoré chcete pripojiť, musí podporovať
rovnaký profil ako systém. Aj v prípade,
že zariadenie podporuje rovnaký profil,
sa funkcie môžu líšiť na základe
špecifikácií zariadenia BLUETOOTH.
pokračovanie
5SK
V
závislosti od vlastností bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH sa
prehrávanie zvuku v systéme
môže v porovnaní so zariadením
BLUETOOTH oneskoriť.
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť v nasledujúcich
podmienkach:
 ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
 v miestach, kde sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
 v miestach, kde sa používajú
mikrovlnné rúry,
 v miestach, kde sa nachádzajú
iné elektromagnetické vlny.
Účinok iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN
(IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké
frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
Výsledkom toho môže byť nižšia
rýchlosť prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť sa pripojiť. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce
opatrenia:
 Skúste systém, mobilný telefón
BLUETOOTH alebo zariadenie
BLUETOOTH pripojiť vo vzdialenosti
najmenej 10 metrov od zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN.
 Vypnite zariadenie s bezdrôtovou
sieťou LAN, ak vo vzdialenosti
menšej ako 10 metrov používate
zariadenie BLUETOOTH.
6SK
Účinok na iné zariadenia
Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže môže
rušenie spôsobiť poruchu, systém,
mobilný telefón BLUETOOTH
a zariadenie BLUETOOTH vždy
vypínajte v nasledujúcich miestach:
 v nemocniciach, vo vlakoch,
lietadlách, na čerpacích staniciach
a na miestach, kde sa môžu
vyskytnúť horľavé plyny,
 v blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych hlásičov.
Poznámky
 Systém
podporuje bezpečnostné
funkcie, ktoré sú v súlade so
špecifikáciami funkcie BLUETOOTH, ako
prostriedky na zaručenie bezpečnosti
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. V závislosti od nastavení
obsahu a iných faktorov však toto
zabezpečenie nemusí byť postačujúce,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody alebo iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
 Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH s rovnakým
profilom ako systém.
 Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k systému musia byť v súlade
so špecifikáciami BLUETOOTH
stanovenými spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc. a splnenie týchto špecifikácií
musí byť certifikované. Aj keď je
zariadenie kompatibilné so
špecifikáciou BLUETOOTH, môžu nastať
prípady, kedy vlastnosti či špecifikácie
zariadenia BLUETOOTH neumožnia
pripojenie alebo sú ich výsledkom
rozdielne spôsoby ovládania,
zobrazenia či fungovania.
V
závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, prostredia
komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo sa zvuk môže prerušiť.
7SK
Obsah
Preventívne opatrenia ..............4
Bezdrôtová technológia
BLUETOOTH .........................5
Začíname
Odbalenie ..................................9
Prehľad častí a ovládacích
prvkov ................................. 10
Pripojenie televízora,
prehrávača atď. ................. 14
Umiestnenie systému ............. 16
Nastavenie bezdrôtového
systému ............................. 18
Používanie a funkcie
Ovládanie systému pomocou
dodaného diaľkového
ovládača ............................. 19
Používanie funkcie ovládania
pripojenia HDMI ................ 19
Používanie funkcií
BRAVIA Sync ..................... 20
Nastavenie zvukového
výstupu pripojeného
zariadenia .......................... 21
Funkcia BLUETOOTH
Používanie funkcie
BLUETOOTH .......................22
Funkcia priestorového
zvuku
Reprodukovanie
priestorového zvuku .........26
8SK
Rozšírené nastavenia
Nastavenie a prispôsobenie
pomocou ponuky AMP .....27
Prepojenie systému (LINK) .... 30
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ................ 31
Technické údaje ......................34
Register ....................................37
Začíname
Odbalenie

Zvukový panel (SA-CT660) (1)
Vloženie batérií do
diaľkového ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti
AA) tak, aby póly  a  na batériách
zodpovedali nákresu vnútri priestoru
na batérie diaľkového ovládača.
Ak chcete použiť diaľkový ovládač,
nasmerujte ho na snímač ďiaľkového
ovládania
v prednej časti
zvukového panela.
Digitálny optický kábel
na televízor (1)
 Bočný podstavec (inštalácia smerom
dopredu) (2)

Poznámky
 Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi

Bočný podstavec (inštalácia
s vyklápaním nahor) (2)
Diaľkový ovládač (RM-ANP106) (1)
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
 Návod na použitie (1)


horúcom ani vlhkom mieste.
novú batériu spoločne
so starou.
 Zabezpečte, aby sa do krytu diaľkového
ovládača nedostali žiadne nečistoty,
najmä počas výmeny batérií.
 Snímač diaľkového ovládača
nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani svietidlám. Mohlo by to
spôsobiť poruchu.
 Ak diaľkový ovládač plánujete dlhší čas
nepoužívať, vyberte z neho batérie, aby
sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodil
a neskorodoval.
 Nepoužívajte
9SK
Začíname

Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT660) (1)
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Zvukový panel
 Tlačidlo  (zapnúť/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo PAIRING (str. 23)
 Tlačidlo INPUT
Stlačením vyberiete vstupný zdroj,
ktorý chcete prehrávať.
 Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/
 Známka N Mark

(snímač diaľkového
ovládania)
 Osvetlenie LED
Svieti nabielo, ak je systém
zapnutý.
Svieti namodro, ak je zapnutý
režim BLUETOOTH.
10SK
 Displej predného panela
 Oblasť zobrazovania hlásení
Zobrazuje hlasitosť, zvolený
vstupný zdroj atď.
 NIGHT (str. 28)
Svieti v režime NIGHT.
 HDMI
Svieti, ak je zvolený signál HDMI
ako vstupný zdroj.
 OPT
Svieti, ak je zvolený signál
z konektora OPTICAL IN.
Konektory (na zadnej strane zvukového panela)
 Konektor OPTICAL IN (str. 14, 15)
 Konektor HDMI TV OUT (ARC)
(str. 14)
 Konektor HDMI IN 3 (str. 14)
Hlbokotónový reproduktor
 Indikátor  (zapnúť/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo  (zapnúť/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo LINK (str. 30)
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
(str. 14)
pokračovanie
11SK
Začíname
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
(str. 14)
 Konektory HDMI IN 1/IN 2
(str. 14)
 Konektor ANALOG IN (str. 15)
Ovládanie systému
Diaľkový ovládač
V tejto časti sa opisuje ovládanie
hlbokotónového reproduktora,
zvukového panela a pripojeného
vybavenia dodaným diaľkovým
ovládačom. Ak nefunguje ovládanie
pripojeného vybavenia, použite
diaľkový ovládač vybavenia.
Poznámka
 Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač
diaľkového ovládania (
panely.
) na zvukovom
  (vstup) (str. 19)
Stlačte tlačidlo a vyberte
požadované zariadenie.
  (zapnúť/pohotovostný
režim)
 SOUND FIELD +/ (str. 26)
 SOUND FIELD (str. 26)
 DISPLAY
Po každom stlačení tlačidla sa
displej zapne alebo vypne.
Ak sa používa ovládanie systému,
displej sa na niekoľko sekúnd
rozsvieti.
  (stlmenie zvuku)
  (hlasitosť) +*/
 AMP MENU (str. 27)
 PAIRING (str. 23)
 Tlačidlo RETURN
Slúži na návrat na predchádzajúce
zobrazenie príslušnej ponuky.
  (návrat)/  (vybrať)/
 (pokračovať) alebo
(potvrdiť)
Stláčaním tlačidiel , ,  alebo 
vyberiete položky ponuky.
Stlačením tlačidla
potvrdíte
výber.
 SPEAKER TV  AUDIO
Stlačením môžete prepínať
zvukový výstup z reproduktorov
(televízor alebo tento systém).
Ovládanie televízora
* Na tlačidlách  a  + sa nachádzajú
hmatové body. Používajte ich ako
pomôcku pri ovládaní.
12SK
 TV  (hlasitosť) +/
Slúži na nastavenie hlasitosti.
 TV PROG (program) +/
Slúži na výber nasledujúceho (+)
alebo predchádzajúceho ()
kanála.
 TV INPUT
Slúži na výber vstupu.
 TV  (zapnúť/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
televízora, ktorý je priradený na
ovládanie pomocou diaľkového
ovládača.
Nastavenie výrobcu
ovládateľných televízorov.
1
Ovládanie zariadenia
BLUETOOTH
Výrobca
Tlačidlo
SONY
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
 SOUND FIELD +
 GAME
LG
 SOUND FIELD +
Panasonic
 TV  
Philips
 TV PROG 
 MOVIE
 GAME
Sharp
 SOUND FIELD 
Toshiba
 STD
2
Stlačte a podržte tlačidlo TV 
a zároveň stlačte
.
3
Uvoľnite tlačidlo TV .
Poznámka
Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako
príklad. V závislosti od vybavenia môžu
byť operácie uvedené vyššie nedostupné
alebo môžu prebiehať inak, ako je
to opísané.
13SK
Začíname
 /
Slúži na prechod na začiatok
predchádzajúcej alebo
nasledujúcej skladby.
 /
Slúži na rýchly posun dozadu
alebo dopredu, ak sa stlačí
počas prehrávania.
 Ovládanie prehrávania
* (prehrávanie)/
 (pozastavenie)/
 (zastavenie)
Slúži na spustenie, pozastavenie
alebo zastavenie prehrávania.
Normálne prehrávanie po
pozastavení obnovíte
opakovaným stlačením
tlačidla  (pozastaviť).
Stlačte a podržte tlačidlo TV 
a zároveň stlačte tlačidlo
príslušného výrobcu.
Pripojenie televízora, prehrávača atď.
Skôr než zapojíte sieťovú šnúru (napájací kábel) do sieťovej zásuvky (elektrickej
siete), pripojte k systému všetky ostatné zariadenia a televízor. Káblové pripojenie
nie je potrebné medzi zvukovým panelom a hlbokotónovým reproduktorom,
pretože sa môžu pripojiť bezdrôtovo.
Pripojenie televízora
Ak systém pripojíte ku kompatibilnému televízoru s technológiou Audio Return
Channel (ARC) prostredníctvom vstupného konektora HDMI označeného
skratkou technológie ARC, nemusíte pripojiť digitálny optický kábel.
Ak má digitálny optický kábel kryt, pred pripojením kábla ho odstráňte.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou
HDMI IN (ARC)
Digital Audio OUT
(optický)
Digitálny optický kábel
na televízor (dodávaný)
TV
Poznámky
 Písmená
ARC sa nachádzajú vedľa konektora HDMI na televízore, ak je televízor
kompatibilný a technológiou Audio Return Channel (ARC). Ak do konektora
zapojíte kábel HDMI, ale vstupný konektor HDMI nie je kompatibilný s technológiou
Audio Return Channel (ARC), technológia Audio Return Channel (ARC) sa nebude
môcť použiť.
 Technológia Audio Return Channel (ARC) je dostupná len vtedy, ak je zapnuté
ovládanie funkcie HDMI. Ak je ovládanie funkcie HDMI vypnuté, použite digitálny
optický kábel.
 Pripojenie cez konektory HDMI sa použije ako predvolené a má prioritu, ak sú
k systému pripojené iné zariadenia používajúce konektory OPTICAL IN a HDMI IN.
14SK
Tip
 Signál
HDMI sa bude z pripojených zariadení odosielať do televízora cez pripojenie
HDMI aj v prípade, že je systém vypnutý (aktívny pohotovostný režim). Výstup zvuku
a obrazu zo zariadenia môžete prehrávať prostredníctvom televízora.
Pripojenie zariadenia vybaveného konektorom HDMI
HDMI OUT
Začíname
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
PlayStation®3, prehrávač Blu-ray
Disc™, DVD prehrávač, satelitný
tuner, tuner káblovej televízie atď.
Pripojenie zvukových zariadení
Zvukový
signál OUT
Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Smartfón, Walkman alebo
ďalšie zvukové zariadenia
Poznámka
 Ak
k systému pripojíte napríklad prenosný hudobný prehrávač pomocou konektora
pre slúchadlá na prehrávači a konektora ANALOG IN na systéme, nastavte hlasitosť
na prenosnom hudobnom prehrávači tak, aby sa pri prepínaní medzi prehrávačom
a ďalšími vstupnými zdrojmi zabránilo rozdielom v hlasitosti.
15SK
Umiestnenie systému
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené príklady inštalácie zvukového panela.
Inštalácia zvukového panela

Inštalácia zvukového panela
na skrinku (str. 17)

Inštalácia zvukového panela
na stenu (str. 17)
Poznámky
 Pri
inštalácii zvukového panela a hlbokotónového reproduktora dbajte na
nasledujúce preventívne opatrenia.
 Nezakrývajte vetracie otvory na zadnom paneli.
 Neumiestňujte zvukový panel a hlbokotónový reproduktor do kovovej skrinky.
 Medzi zvukový panel a hlbokotónový reproduktor neumiestňujte predmety, ako je
akvárium.
 Položte hlbokotónový reproduktor blízko zvukového panela v tej istej miestnosti.
 Ak je zvukový panel položený pred televízor, na ovládanie televízora nebudete môcť
použiť diaľkový ovládač televízora. V takom prípade umiestnite zvukový panel ďalej od
televízora. Ak diaľkové ovládanie televízora stále nefunguje, nastavte položku IR REP
v ponuke AMP na hodnotu ON (str. 29).
 Presvedčte sa, že diaľkové ovládanie televízora nefunguje, a potom nastavte položku
IR REP na hodnotu ON. Ak je položka nastavená na hodnotu ON a televízor môžete
ovládať diaľkovým ovládaním, nemusí sa zaručiť jeho správna funkčnosť, pretože
príkazy diaľkového ovládania a zvukového panela sa môžu vzájomne rušiť.
16SK
Inštalácia zvukového
panela na skrinku
2
K obom stranám pripojte bočný
podstavec (inštalácia
s vyklápaním nahor).
Inštalácia zvukového panela
smerom dopredu
1
K obom stranám pripojte bočný
podstavec (inštalácia smerom
dopredu).
Začíname
Inštalácia zvukového
panela na stenu
Zvukový panel môžete nainštalovať
na stenu.
Poznámky
Inštalácia zvukového panela
s vyklápaním nahor
1
Odpojte stredný podstavec.
Stredný
podstavec
 Použite
skrutky, ktoré sú vhodné pre
materiál steny a jej pevnosť. Keďže
stena zo sadrokartónu je mimoriadne
krehká, pripevnite skrutky bezpečne
do nástenného nosníka. Zvukový panel
nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú
časť steny.
 Inštaláciou poverte predajcov
produktov spoločnosti Sony alebo
licencovaných dodávateľov a počas
inštalácie venujte zvýšenú pozornosť
bezpečnosti.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou
inštaláciou skrutiek, prírodnými
katastrofami atď.
pokračovanie
17SK
1
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné
pre otvory na zadnej strane
zvukového panela.
4 mm
Viac ako 25 mm
Nastavenie
bezdrôtového systému
Zvukový panel vysiela zvuk
z vybavenia do hlbokotónového
reproduktora bezdrôtovým
pripojením.
1
5 mm
9 mm
2
Otvor na zadnej strane zvukového
panela
2
Pripevnite skrutky do steny.
Skrutky by mali vyčnievať 6 až
7 mm.
680 mm
3
6 až 7 mm
3
4
Odpojte stredný podstavec.
Zaveste zvukový panel
na skrutky.
Otvory na zadnej strane
zvukového panela zarovnajte so
skrutkami a potom zvukový panel
zaveste na 2 skrutky.
18SK
Zapojte sieťovú šnúru
(napájací kábel) zvukového
panela do nástennej zásuvky
(elektrickej siete).
Zapojte sieťovú šnúru
(napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora
do nástennej zásuvky
(elektrickej siete).
Indikátor  hlbokotónového
reproduktora sa rozsvieti
načerveno.
Ak sa nerozsvieti, stlačte
tlačidlo  na hlbokotónovom
reproduktore a počkajte, kým sa
indikátor nerozsvieti načerveno.
Stlačte tlačidlo  na
zvukovom paneli.
Keď sa uskutoční bezdrôtové
pripojenie, indikátor  na
hlbokotónovom reproduktore
sa rozsvieti nazeleno. Ak sa
nerozsvieti nazeleno, postupujte
podľa pokynov v časti Prepojenie
systému (LINK) (str. 30).
Používanie a funkcie
Ovládanie systému
pomocou dodaného
diaľkového ovládača
1
2
Stlačením tlačidla  sa na
obrazovke predného panela
na zvukového paneli zobrazí
zdroj vstupu.
Vstupný
zdroj
Zariadenie na
prehrávanie
TV
Televízor pripojený
ku konektoru HDMI TV
OUT (ARC) alebo
OPTICAL IN.
HDMI 1
Zariadenie pripojené
ku konektoru HDMI IN 1
HDMI 2
Zariadenie pripojené
ku konektoru HDMI IN 2
HDMI 3
Zariadenie pripojené
ku konektoru HDMI IN 3
ANALOG
Zariadenie pripojené
ku konektoru ANALOG IN
BT AU
Zariadenie BLUETOOTH
pripojené
Stláčaním tlačidla  +/
nastavte hlasitosť.
Tip
 Zvuk
sa môže prenášať z reproduktora
televízora. V takom prípade znížte
hlasitosť reproduktora televízora na
minimum.
Ak zapnete funkciu ovládania
pripojenia HDMI (CTRL, str. 28)
a pripojíte zariadenie kompatibilné
s funkciou ovládania pripojenia HDMI
prostredníctvom kábla HDMI, proces
sa pomocou nasledujúcich funkcií
zjednoduší.
Vypnutie systému
Keď pomocou tlačidla napájania
na diaľkovom ovládači televízora
vypnete televízor, automaticky
sa vypne aj systém a pripojené
zariadenia.
Ovládanie hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie zapnete
aj systém, zvuk televízora sa bude
automaticky prehrávať
prostredníctvom reproduktorov.
Hlasitosť systému sa upravuje pri
nastavovaní hlasitosti televízora.
Ak sa po poslednom vypnutí
televízora zvuk televízora prenášal
z reproduktorov systému, systém
sa pri jeho opätovnom zapnutí
automaticky zapne a zvuk sa bude
automaticky prenášať z reproduktorov
systému.
pokračovanie
19SK
Používanie a funkcie
3
Zapnite systém.
Používanie funkcie
ovládania pripojenia
HDMI
Audio Return Channel
(ARC)
Ak je televízor kompatibilný
s technológiou Audio Return Channel
(ARC), pri pripojení pomocou kábla
HDMI sa z televízora prenáša do
systému aj digitálny zvukový signál.
Nemusíte vytvoriť oddelené pripojenie
zvuku, aby ste prostredníctvom
systému mohli počúvať zvuk
z televízora (ARC, str. 28).
Prehrávanie jedným
dotykom
Keď spustíte zariadenie pripojené
k systému prostredníctvom kábla
HDMI, pripojený televízor sa
automaticky zapne a vstupný signál
systému sa prepne na príslušný vstup
HDMI.
Poznámky
 Uvedené
funkcie v určitých
zariadeniach nemusia fungovať.
 V závislosti od nastavení pripojeného
zariadenia nemusí funkcia ovládania
pripojenia HDMI správne pracovať.
Pozrite si návod na použitie zariadenia.
Používanie funkcií
BRAVIA Sync
Nasledujúce originálne funkcie
spoločnosti Sony možno tiež použiť
s produktmi kompatibilnými
s funkciou BRAVIA Sync.
Šetrenie energie
Ak je k systému pripojený televízor
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync,
spotreba energie sa v pohotovostnom
režime zníži tak, že sa po vypnutí
televízora zastaví prenos signálu HDMI
(P. THRU, str. 28).
Výber scény
Ak je k systému pripojený televízor
kompatibilný s funkciou Výber scény,
zvukové polia sa automaticky zmenia
a optimalizujú podľa programu, ktorý
sa na pripojenom televízore práve
prehráva.
Poznámky k pripojeniu
HDMI
Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI,
formát 1080p, Deep Color alebo
obraz vo formáte 3D/4K sa nemusí
zobrazovať správne.
 Odporúčame používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI
značky Sony.
 Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI.
 Ak je obraz nekvalitný alebo sa
zo zariadenia pripojeného pomocou
kábla HDMI nereprodukuje zvuk,
skontrolujte nastavenie pripojeného
zariadenia.

20SK
Zvukové signály (vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.)
vysielané z konektora HDMI môžu
byť potlačené pripojeným
zariadením.
 Pri zmene vzorkovacej frekvencie
alebo počtu kanálov zvukových
výstupných signálov z prehrávacieho
zariadenia môže dôjsť k prerušeniu
zvuku.
 Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou
ochrany autorských práv (HDCP),
obraz alebo zvuk z konektora HDMI
TV OUT (ARC) môže byť skreslený
alebo sa nemusí reprodukovať.
V takom prípade skontrolujte
technické údaje pripojeného
zariadenia.
 Ak je vo vstupnom zdroji systému
vybratá položka TV, videosignály
prenášané prostredníctvom jedného
z konektorov HDMI IN, ktorý
ste naposledy vybrali, sa budú
reprodukovať z konektora HDMI TV
OUT (ARC).
 Systém podporuje prenosové
formáty Deep Color, x.v.Colour,
3D a 4K.
 Ak chcete prehrávať obraz vo
formáte 3D, pripojte televízor
kompatibilný s formátom 3D
a obrazové zariadenie (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, PlayStation®3
atď.) k systému pomocou káblov
High Speed HDMI, nasaďte si
okuliare 3D a spustite disk Blu-ray
Disc kompatibilný s formátom 3D.
 Ak chcete prehrávať obrazy vo
formáte 4K, televízor a hráči
pripojení k systému s nimi musia
byť kompatibilní.

Nastavenie zvukového
výstupu pripojeného
zariadenia
21SK
Používanie a funkcie
Ak chcete reprodukovať viackanálový
digitálny zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v pripojenom zariadení.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojenými zariadeniami.
6
Funkcia BLUETOOTH
Používanie funkcie
BLUETOOTH
Automatické párovanie
Ak systém nie je spárovaný so
žiadnym zariadením, je potrebné ho
s príslušným pripojeným zariadením
spárovať. Výberom položky BT AU
spolu so stlačením tlačidla 
na diaľkovom ovládači spustíte
režim párovania.
1
2
3
4
5
Vzájomná vzdialenosť systému
a zariadenia BLUETOOTH musí
byť najviac 1 meter.
Stlačením tlačidla  vyberte
položku BT AU.
V režime párovania nastavte
zariadenie BLUETOOTH.
Podrobné informácie o nastavení
zariadenia BLUETOOTH v režime
párovania nájdete v návode na
použitie dodanom so zariadením.
Keď sa na zariadení BLUETOOTH
zobrazí zoznam nájdených
zariadení, skontrolujte, či
sa v ňom nachádza položka
HT-CT660.
V niektorých zariadeniach
BLUETOOTH sa zoznam nemusí
zobraziť.
V zozname vyberte položku
HT-CT660.
Ak sa vyžaduje heslo, zadajte
výraz „0000“.
22SK
Vykonajte pripojenie
BLUETOOTH na zariadení
BLUETOOTH.
Ak sa pripojenie BLUETOOTH
vykoná správne, osvetlenie LED
sa rozsvieti na modro a informácia
o párovaní sa uloží v systéme.
Informácie o osvetlení LED
pre pripojenie BLUETOOTH
Osvetlenie LED sa rozsvieti alebo bliká
na modro a označuje stav pripojenia
BLUETOOTH.
Stav systému
Stav osvetlenia
LED
Počas párovania
BLUETOOTH
Intenzívne bliká
na modro.
Systém sa pokúša
Bliká na modro.
pripojiť k zariadeniu
BLUETOOTH
Systém nadviazal
pripojenie
so zariadením
BLUETOOTH
Svieti na modro.
Systém je
v pohotovostnom
režime pripojenia
BLUETOOTH (ak je
systém vypnutý)
Pomaly bliká na
modro.
Poznámky
 Podrobné
informácie o fungovaní
pripojených zariadení nájdete v návode
na použitie dodanom so zariadeniami.
 Pripojené zariadenia BLUETOOTH
musia podporovať funkciu A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Umiestnite zariadenie BLUETOOTH,
napríklad mobilný telefón BLUETOOTH,
na ľahko viditeľnom mieste v rovnakej
miestnosti ako zvukový panel.
 Pri použití zariadenia Wi-Fi môže byť
komunikácia v pripojení BLUETOOTH
nestála. V takom prípade priložte
zariadenie BLUETOOTH k zvukovému
panelu čo najbližšie.
 Reprodukcia
Manuálne párovanie
Pri pokuse o párovanie systému
s 2 alebo viacerými zariadeniami
BLUETOOTH je potrebné manuálne
párovanie.
1
2
3
Umiestnite zariadenie
BLUETOOTH, ktoré
chcete pripojiť k systému,
vo vzdialenosti 1 metra
od systému.
Stlačte tlačidlo PAIRING
na diaľkovom ovládači.
Môžete prípadne stlačiť tlačidlo
PAIRING na zvukovom paneli.
Vykonajte kroky č. 3 až 6 v časti
Automatické párovanie (str. 22).
Poznámky
V
závislosti od zariadenia môžu byť
alternatívou názvu hesla výrazy
„Passcode“ (prístupový kód), „PIN code“
(kód PIN), „PIN number“ (číslo PIN),
„Password“ (heslo) atď.
 Stav párovania v pohotovostnom
režime sa po piatich minútach zrušil.
Ak párovanie neprebehlo úspešne,
zopakujte proces od kroku č. 1.
 Ak chcete spárovať niekoľko zariadení
BLUETOOTH, vykonajte kroky č. 1 až 3
samostatne pre každé zariadenie
BLUETOOTH.
 Ak sa v systéme neuložila žiadna
informácia o párovaní, systém sa
po výbere položky BT AU ako vstupu
automaticky prepne do režimu
párovania. V takom prípade sa režim
párovania nespustí automaticky.
Pripojenie Pripojenie
jediným dotykom
v smartfóne (NFC)
Dotykom systému so smartfónom
sa systém spáruje a pripojí
k smartfónu prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH,
a automaticky sa zapne.
NFC
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje krátku
bezdrôtovú komunikáciu medzi
rôznymi zariadeniami, napríklad
mobilnými telefónmi a značkami IC.
Vďaka funkcii NFC možno veľmi
ľahko dosiahnuť dátovú komunikáciu
dotykom príslušného symbolu alebo
označeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
Kompatibilné smartfóny
Smartfóny so vstavanou funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 alebo novší, okrem
systému Android 3.x)
pokračovanie
23SK
Funkcia BLUETOOTH
zvuku sa môže kvôli
problému v zariadení BLUETOOTH
prerušiť.
 Po spárovaní zariadení sa táto operácia
nemusí znova vykonávať. Spárovanie je
však nutné zopakovať v nasledujúcich
prípadoch.
 Informácia o párovaní sa počas
opravy systému vymaže.
 Nastavuje sa párovanie viac
ako 10 zariadení.
Systém možno spárovať až
s 9 zariadeniami. Ak sa po nastavení
párovania 9 zariadení nastavuje
párovanie ďalšieho zariadenia,
informácia o párovaní zariadenia
s najstarším dátumom sa prepíše
na novú.
 História pripojenia k systému sa
na pripojenom zariadení vymaže.
 V systéme sa obnovia predvolené
nastavenia.
1
Prevezmite a nainštalujte
aplikáciu NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je bezplatnou
aplikáciou spoločnosti Android,
ktorú možno prevziať zo služby
Google Play. Prevezmite aplikáciu
pomocou vyhľadania výrazu NFC
Easy Connect alebo ju získajte
zadaním nasledujúceho
dvojmiestneho kódu. Môžu sa
vzťahovať poplatky za prevzatie
aplikácie.
Použite aplikáciu čítačky
dvojmiestneho kódu.
Osvetlenie LED
2
3
4
Dokončite proces pripojenia podľa
pokynov na obrazovke.
Keď osvetlenie LED (modré)
prestane blikať a zostane svietiť,
systém sa pripojil k zariadeniu.
Ak chcete systém odpojiť, znova
sa ho dotknite smartfónom.
Zapnite systém.
Spustite aplikáciu NFC Easy
Connect na smartfóne.
Skontrolujte, či sa objavila
obrazovka aplikácie.
Pomocou smartfónu sa dotknite
známky N Mark na zvukovom
paneli.
Pomocou smartfónu sa dotýkajte
značky N na zvukovom paneli, kým
telefón nezačne vibrovať.
Tipy
 Ak
sa systém nedokáže pripojiť,
vyskúšajte nasledujúce možnosti.
 Spustite aplikáciu na smartfóne
a pomaly ho presuňte na známku N
Mark na zvukovom paneli.
 Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
 V závislosti od smartfónu možno
nebudete musieť prevziať aplikáciu NFC
Easy Connect, aby ste systém pripojili
pomocou dotyku. V takom prípade sa
prevádzka a špecifikácie musia od
uvedeného popisu líšiť. Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie dodanom so smartfónom.
Poznámka
V niektorých krajinách alebo regiónoch
nemusí byť aplikácia dostupná.
24SK
Počúvanie hudby
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH
Môžete počúvať hudbu, ktorá
podporuje ochranu obsahu SCMS-T.
Predtým, než začnete hudbu
prehrávať, skontrolujte nasledovné:
 Funkcia BLUETOOTH je na zariadení
BLUETOOTH zapnutá.
 Dokončil sa proces párovania
v systéme aj v zariadení
BLUETOOTH.
2
3
4
Stlačením tlačidla  vyberte
položku BT AU.
Spustite pripojenie BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
Osvetlenie LED sa po pripojení
BLUETOOTH rozsvieti alebo bliká
na modro.
Spustite prehrávanie na
zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete v časti Ovládanie
zariadenia BLUETOOTH (str. 13).
Nastavte hlasitosť.
Nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH na strednú úroveň
a stlačte tlačidlo  +/.
má zdrojové zariadenie funkciu
zvýraznenia basov alebo funkciu
ekvalizéra, vypnite ich. Ak sú tieto
funkcie zapnuté, zvuk môže byť
skreslený.
 V nasledujúcich prípadoch je nutné
opätovne vykonať pripojenie
BLUETOOTH.
 Systém nie je zapojený.
 Zariadenie BLUETOOTH nie
je zapojené alebo je vypnutá
funkcia BLUETOOTH.
 Nenadviazalo sa pripojenie
BLUETOOTH.
 Ak sa v systéme prehráva viac
spárovaných zariadení, zvuk sa bude
reprodukovať iba z jedného z nich.
Ukončenie pripojenia
BLUETOOTH
Pripojenie BLUETOOTH dokončite
podľa jednej z nasledujúcich
možností.
 Pripojenie ukončite pomocou
operácií na zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie dodanom
so zariadením.
 Vypnite zariadenie BLUETOOTH.
 Vypnite systém.
Tipy
 Hlasitosť
systému môžete upraviť
pomocou zariadenia BLUETOOTH,
ktoré podporuje funkciu AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) VOLUME
UP/DOWN. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie dodanom
so zariadením.
 V závislosti od zariadenia možno
nebudete môcť upraviť hlasitosť.
25SK
Funkcia BLUETOOTH
1
Poznámky
 Ak
Dostupné zvukové polia
Funkcia priestorového zvuku
Reprodukovanie
priestorového zvuku
Systém dokáže vytvárať viackanálový
priestorový zvuk. Môžete si vybrať
jedno z optimalizovaných vopred
naprogramovaných zvukových polí
systému.
Zvukové
pole
Efekt
STD
(Štandardné)
Vhodné pre viaceré zdroje.
MOVIE
Reprodukuje mohutný
a realistický zvuk spolu
s jasnými dialógmi.
DRAMA
Reprodukuje jasné dialógy
televíznych relácií.
NEWS
Reprodukuje jasnú reč
v spravodajských reláciách.
SPORTS
Reprodukuje jasné
rozprávanie a pokriky
s úžasným efektom
priestorového zvuku
a vytvára mohutný
a realistický zvuk.
GAME
Reprodukuje mohutný
a realistický zvuk vhodný
na hranie videohier.
MUSIC
Vhodný pre hudobné
programy alebo hudobné
videá na diskoch Blu-ray
Disc alebo DVD.
P.AUDIO
(Portable
Audio)
Vhodný pre hudobné
programy na prenosnom
hudobnom prehrávači.
STEREO
Vhodný pre hudobné
disky CD.
SOUND
FIELD +/
SOUND
FIELD
Stlačením tlačidiel SOUND FIELD +/
alebo tlačidla SOUND FIELD
vyberiete požadované
zvukové pole.
Zvolené zvukové pole sa zobrazí
na obrazovke zvukového panela.
Pri výbere položky ANALOG alebo
BT AU je predvolené nastavenie
funkcie zvukového poľa systému
P.AUDIO a pri výbere iného typu
vstupu nastavenie STD.
26SK
Tip
 Na
každý zdroj vstupu môžete nastaviť
iné zvukové pole.
Rozšírené nastavenia
Nastavenie a prispôsobenie pomocou ponuky AMP
Používanie ponuky AMP
Pomocou tlačidla AMP MENU na diaľkovom ovládači môžete nastaviť nasledujúce
položky.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Nastavenia sa zachovajú aj po odpojení sieťovej šnúry (napájací kábel).
1
2
Ak chcete vybrať nastavenie, opakovane stláčajte tlačidlo  (návrat)/
  (vybrať)/ (pokračovať), vyberte požadované nastavenie a stlačte
tlačidlo
.
Stlačením tlačidla AMP MENU vypnete ponuku AMP.
Rozšírené nastavenia
3
Stlačením tlačidla AMP MENU zapnete ponuku AMP.
Zoznam ponúk
Položky ponúk
LEVEL
VOICE
SW LVL
Funkcia
Nastavenie úrovne hlasu.
 Parametre sú v rozsahu 6 až +6 v krokoch po 1.
Nastavenie úrovne hlbokotónového reproduktora.
 Parametre sú v rozsahu 6 až +6 v krokoch po 1.
DRC
Vhodné pri sledovaní filmov s nízkou hlasitosťou.
(DYNAMIC RANGE Funkcia DRC sa používa so zdrojmi typu Dolby Digital.
CONTROL)
 ON: Kompresia zvuku podľa informácií v obsahu.
 AUTO: Automatická kompresia zvuku kódovaného
technológiou Dolby TrueHD.
 OFF: Zvuk nie je komprimovaný.
TONE
BASS
Nastavenie úrovne basov.
 Parametre sú v rozsahu 6 až +6 v krokoch po 1.
TREBLE
Nastavenie úrovne výšok.
 Parametre sú v rozsahu 6 až +6 v krokoch po 1.
pokračovanie
27SK
Položky ponúk
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Funkcia
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť oneskorenie zvuku,
ak je obraz pomalší ako zvuk.
 ON: Nastavenie rozdielu medzi obrazom a zvukom.
 OFF: Žiadne úpravy.
HDMI
DUAL
(DUAL MONO)
Môžete prehrávať multiplexné zvukové vysielanie, ak systém
prijíma multiplexný signál vysielania typu Dolby Digital.
 M/S: Hlavný zvukový výstup sa vysiela z ľavého
reproduktora a vedľajší z pravého reproduktora.
 MAIN: Prehráva sa iba hlavný kanál.
 SUB: Prehráva sa iba vedľajší kanál.
NIGHT
Pomocou tejto funkcie si môžete vychutnať zvukové efekty
a jasne počuť dialógy dokonca aj pri nízkej hlasitosti.
 ON: Zapnutie funkcie NIGHT.
 OFF: Vypnutie funkcie.
AAV
(funkcia
ADVANCED AUTO
VOLUME)
Môžete ju použiť pri náhlych zmenách hlasitosti zvuku,
keď je napríklad hlasitosť vyššia počas reklám ako počas
programu.
 ON: Zapnutie funkcie AAV.
 OFF: Vypnutie funkcie.
CTRL
(CONTROL FOR
HDMI)
 ON: Zapnutie ovládania funkcie HDMI.
 OFF: Vypnutie funkcie. Použite toto nastavenie, ak chcete
P. THRU*
(PASS THROUGH)
 AUTO: Keď je systém v pohotovostnom režime a televízor
ARC*
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
 ON: Vyberte toto nastavenie, ak systém pripojíte
pripojiť zariadenie, ktoré nie je kompatibilné s funkciou
BRAVIA Sync alebo nemá konektory typu HDMI atď.
je zapnutý, systém reprodukuje signály HDMI z konektora
HDMI OUT TV (ARC). V porovnaní s nastavením ON sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
 ON: Ak je systém v pohotovostnom režime, vždy
reprodukuje signál typu HDMI.
k televízoru kompatibilnému s technológiou Audio Return
Channel (ARC) a prehráva sa digitálny zvuk pomocou kábla
HDMI.
 OFF: Vyberte toto nastavenie, keď systém pripojíte
k televízoru a prehráva sa digitálny zvuk pomocou
digitálneho optického kábla.
* Položky sa zobrazia iba ak sa nastavenie CTRL (CONTROL FOR HDMI) nastaví
na hodnotu ON (zapnuté).
28SK
Položky ponúk
Funkcia
SET BT
Ak je v systéme informácia o párovaní, systém ostane
v pohotovostnom režime funkcie BLUETOOTH aj keď je
vypnutý.
 ON: Pohotovostný režim funkcie BLUETOOTH je zapnutý.
Ak je systém vypnutý, osvetlenie LED pomaly bliká
namodro.
 OFF: Pohotovostný režim funkcie BLUETOOTH je vypnutý.
BT.STBY
(BT STANDBY)
Poznámky
 Ak nie je v systéme informácia o párovaní, nedá sa nastaviť
pohotovostný režim funkcie BLUETOOTH.
 Počas pohotovostného režimu funkcie BLUETOOTH sa zvýši
spotreba energie v pohotovostnom režime.
SYSTEM
Nastavenie možnosti, či sa má v systéme použiť funkcia AAC
pomocou funkcie BLUETOOTH. Táto položka sa zobrazuje
len vtedy, ak nie je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH.
 ON: Použije sa funkcia AAC.
 OFF: Nepoužije sa funkcia AAC.
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Umožňuje zníženie spotreby energie. Zvukový panel
sa automaticky prepne do pohotovostného režimu,
ak sa nepoužíva približne 30 minút a ak zvukový panel
neprijíma žiadny vstupný signál.
 ON: Zapnutie funkcie A. STBY.
 OFF: Vypnutie funkcie.
IR REP
Ak nefunguje ovládanie televízora pomocou diaľkového
ovládania televízora, signál diaľkového ovládania televízora
sa môže sprostredkovať pomocou zvukového panela.
 ON: Funkcia sprostredkovania je zapnutá.
 OFF: Funkcia sprostredkovania je vypnutá.
VER
Informácia o aktuálnej verzii firmvéru sa zobrazuje na displeji
predného panela.
LINK
Túto položku použite, ak chcete zapnúť bezdrôtový prenos
(str. 30).
RF CHK
Označuje, či je v systéme aktivovaný bezdrôtový prenos.
 RF OK: Bezdrôtový prenos je možný.
 RF NG: Bezdrôtový prenos nie je možný.
29SK
Rozšírené nastavenia
WS
AAC
Prepojenie systému
(LINK)
Zvukový panel a hlbokotónový
reproduktor môžete znova prepojiť,
aby sa medzi nimi umožnil bezdrôtový
prenos.
1
2
3
4
5
6
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Pomocou tlačidiel   (vybrať)
vyberte položku WS a potom
stlačte
alebo  (pokračovať).
Vyberte položku LINK a potom
stlačte
alebo  (pokračovať).
Keď sa zobrazí položka START,
stlačte
.
Zobrazí sa položka SEARCH
a zvukový panel vyhľadá
vybavenie, ktoré sa môže
používať pomocou funkcie Link
(prepojenie). Do 1 minúty prejdite
na ďalší krok.
Funkciu Link (prepojenie) môžete
zrušiť počas vyhľadávania
vybavenia stlačením tlačidla .
Stlačte tlačidlo LINK na zadnej
strane hlbokotónového
reproduktora napríklad
pomocou hrotu pera.
Indikátor  na hlbokotónovom
reproduktore sa rozsvieti
nazeleno. Na displeji predného
panela sa zobrazí hlásenie OK.
Ak sa zobrazí hlásenie FAILED,
skontrolujte, či je hlbokotónový
reproduktor zapnutý, a celý proces
zopakujte od kroku č. 1.
Stlačte tlačidlo AMP MENU.
Ponuka AMP sa vypne.
30SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak niektorý problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
NAPÁJANIE
Systém sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne
pripojená.
ZVUK
Nereprodukuje sa viackanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
 Skontrolujte nastavenie zvuku
formátu Dolby Digital alebo DTS
v prehrávači diskov Blu-ray Disc,
DVD prehrávači atď., ktoré sú
pripojené k systému.
Nemožno vytvoriť efekt
priestorového zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa
nemusí účinne fungovať
spracovanie priestorového zvuku
(str. 26). V závislosti od programu
alebo disku môže byť efekt
priestorového zvuku nepatrný.
Zo systému sa neprenáša zvuk
televízora.
 Skontrolujte pripojenie digitálneho
optického kábla alebo zvukového
kábla, ktorý je pripojený k systému
a televízoru (str. 14).
 Skontrolujte zvukový výstup
televízora.
 Ak chcete prehrávať zvuk a televízor
nie je kompatibilný s technológiou
Audio Return Channel (ARC),
pripojte ku káblu HDMI digitálny
optický kábel (str. 14).
Zvuk sa prenáša zo systému aj
televízora.
 Vypnite zvuk systému alebo
televízora.
Zvuk zaostáva za obrazom
televízora.
 Ak je položka SYNC nastavená
na hodnotu ON, nastavte položku
SYNC na možnosť OFF (str. 28).
Zo systému nepočuť žiaden zvuk
alebo počuť len veľmi slabý zvuk
pripojeného zariadenia.
 Stlačte tlačidlo  + a skontrolujte
hlasitosť.
 Stlačením tlačidla  alebo  +
zrušte funkciu stlmenia zvuku.
 Skontrolujte, či je správne vybratý
vstupný zdroj.
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
úplne zasunuté.
pokračovanie
31SK
Ďalšie informácie
Systém sa automaticky vypína.
 Funkcia A. STBY je zapnutá (str. 29).
 Ak pripojíte prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD prehrávač
kompatibilný s funkciou efektu
priestorového zvuku, nemusí
fungovať efekt priestorového zvuku
tohto systému. V takom prípade
vypnite funkciu efektu
priestorového zvuku v pripojenom
zariadení. Podrobné informácie
nájdete v návodoch na použitie
dodaných s pripojenými
zariadeniami.
BLUETOOTH
Nepočuť žiadny zvuk.
 Skontrolujte, či nie je systém príliš
ďaleko od zariadenia BLUETOOTH
alebo ho neruší sieť Wi-Fi, iné
bezdrôtové zariadenie s frekvenciou
2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra.
 Skontrolujte, či je systém správne
pripojený k zariadeniu BLUETOOTH
pomocou pripojenia BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
znova spárujte.
Zvuk je trhaný alebo je príslušná
vzdialenosť krátka.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad sieť Wi-Fi, iné zariadenie
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite systém ďalej od
takýchto zdrojov.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite čo možno najbližšie.
 Premiestnite systém.
 Premiestnite zariadenie
BLUETOOTH.
 Zmeňte frekvenciu Wi-Fi na
smerovači Wi-Fi, počítači atď.
na pásmo 5 GHz.
Nemožno spárovať.
 Umiestnite systém a zariadenie
BLUETOOTH bližšie k sebe.
Zvuk a obraz nie sú
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
32SK
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či je pripojené
zariadenie BLUETOOTH zapnuté a či
má zapnutú aj funkciu BLUETOOTH.
 Pripojenie BLUETOOTH sa prerušilo.
Vykonajte pripojenie BLUETOOTH
znova.
Zariadenie BLUETOOTH nemožno
ovládať pomocou diaľkového
ovládača systému.
 Zariadenie BLUETOOTH ovládajte
priamo na ňom samom.
BEZDRÔTOVÝ ZVUK
Bezdrôtový prenos je vypnutý alebo
z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.
 Skontrolujte stav indikátora 
na hlbokotónovom reproduktore.
 Vypnutý:
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora
bezpečne pripojená.
 Zapnite hlbokotónový
reproduktor stlačením
tlačidla  priamo na ňom.
 Bliká na červeno:
 Stlačte tlačidlo , vypnite
hlbokotónový reproduktor
a skontrolujte, či na ňom nie sú
zablokované ventilačné otvory.
 Pomaly bliká na zeleno alebo
svieti na červeno:
 Presuňte hlbokotónový
reproduktor tak, aby sa
indikátor  rozsvietil
na zeleno.
 Skontrolujte stav bezdrôtového
prenosu (str. 29).
 Nastavte bezdrôtový prenos
(str. 30).
 Intenzívne bliká na zeleno:
 Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov
spoločnosti Sony.
 Ak pripojíte zvukový výstup
obrazového zariadenia a systému
pomocou iného kábla ako kábla
HDMI, kvôli funkcii BRAVIA Sync
sa možno nebude prenášať žiadny
zvuk. V takom prípade nastavte
položku CTRL na možnosť OFF
(str. 28) alebo pripojte konektor
zvukového výstupu do televízora
a nie do systému.
Na displeji predného panela sa
zobrazí hlásenie PROTECT.
 Stlačením tlačidla  vypnite
systém. Keď hlásenie STBY zmizne,
odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a skontrolujte, či nie sú
zablokované ventilačné otvory
systému.
INÉ
RESET
Diaľkové ovládanie nefunguje.
 Diaľkový ovládač nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania
na systéme.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho nastavenia podľa
nasledujúceho postupu:
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
nefunguje správne.
 Skontrolujte pripojenie HDMI
(str. 14).
 Zapnite funkciu ovládania
pripojenia HDMI na televízore.
 Skontrolujte, či je pripojené
zariadenie kompatibilné s funkciou
BRAVIA Sync.
 Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom
zariadení. Pozrite si návody na
použitie dodané s pripojenými
zariadeniami.
 Ak pripájate alebo odpájate sieťovú
šnúru (napájací kábel), pred
zapnutím systému počkajte
najmenej 15 sekúnd.
Keď sa na displeji predného
panela zobrazí hlásenie RESET,
uvoľnite tlačidlá.
1
2
3
4
Stlačením tlačidla  zapnite
zvukový panel.
Podržte stlačené tlačidlá INPUT
a VOL  na zvukovom paneli
a súčasne stlačte tlačidlo .
Odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Ponuka AMP, zvukové pole atď.,
návrat k predvoleným
nastaveniam.
33SK
Ďalšie informácie
Zvuk je trhaný a obsahuje šum.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad sieť Wi-Fi alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite
systém ďalej od takýchto zdrojov.
 Odstráňte všetky prekážky
medzi zvukovým panelom
a hlbokotónovým reproduktorom
alebo systém premiestnite ďalej
od nich.
 Zvukový panel a hlbokotónový
reproduktor umiestnite čo možno
najbližšie.
 Zmeňte frekvenciu Wi-Fi na
smerovači Wi-Fi, počítači atď.
na pásmo 5 GHz.
Technické údaje
Formáty podporované systémom
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2 k., 48 kHz alebo menej
Linear PCM Maximum 7.1 k., 192 kHz alebo menej*
* Tieto formáty možno prijímať iba pomocou pripojenia HDMI.
HDMI
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
Súbor
2D
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
Spojený obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a dole)








3840 × 2160p pri 25 Hz




3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz




1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080p pri 50 Hz




1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz




1920 × 1080p pri 25 Hz




1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz




1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080i pri 50 Hz




1280 × 720p pri 59,94/60 Hz




1280 × 720p pri 50 Hz




1280 × 720p pri 29,97/30 Hz




1280 × 720p pri 23,98/24 Hz




720 × 480p pri 59,94/60 Hz




720 × 576p pri 50 Hz




640 × 480p pri 59,94/60 Hz




34SK
Zvukový panel (SA-CT660)
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ + predný P: 50 W + 50 W
(pri 3 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P: 100 W (na kanál
pri 3 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN 1/2/3
ANALOG IN
OPTICAL IN
Výstup
HDMI TV OUT (ARC)
Časť BLUETOOTH
Jednotka predného reproduktora
Systém reproduktorov
Dvojsmerný systém reproduktorov,
akustický záves
Jednotka reproduktora
Reproduktor na prenos nízkych
tónov: 50 mm × 90 mm, kužeľovitý
typ
Reproduktor na prenos vysokých
tónov: 20 mm, typ aktívneho
vyváženia
Menovitá impedancia
3 ohmy
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 34 W
Ovládanie pripojenia HDMI je
vypnuté (Pohotovostný režim):
0,3 W alebo menej
BLUETOOTH Pohotovostný režim:
0,5 W alebo menej
Rozmery (približne)
1 030 mm × 109 mm × 94 mm
(so stojanmi)
1 030 mm × 95 mm × 107 mm
(bez stojanov)
Hmotnosť (približne)
3,5 kg
pokračovanie
35SK
Ďalšie informácie
Komunikačný systém Technické údaje
BLUETOOTH, verzia 3.0
Výstup Technické údaje
BLUETOOTH, výkonnostná trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 10 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Prenosová rýchlosť (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)
1) Aktuálna rýchlosť sa môže meniť
v závislosti od rôznych faktorov,
napríklad prekážok medzi
zariadeniami, magnetických polí
okolo mikrovlnnej rúry, statickej
elektriny, bezdrôtového telefónu,
od citlivosti príjmu, operačného
systému, softvérových aplikácií atď.
2) Štandardné profily BLUETOOTH
označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4) Kodek podpásma
5) Rozšírené kódovanie zvuku
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT660)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
130 W (na kanál pri 4 ohmoch,
100 Hz)
Systém reproduktorov
Hlbokotónový reproduktor,
Bass Reflex
Jednotka reproduktora
160 mm, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia
4 ohmy
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 30 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo
menej
Rozmery (približne)
271 mm × 404 mm × 271 mm
(š/v/h)
Hmotnosť (približne)
8,6 kg
Bezdrôtový vysielač/prijímač
Komunikačný systém
Technické údaje bezdrôtového
zvuku, verzia 2.0
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Modulačná metóda
Pi/4 DQPSK
Dizajn a technické údaje podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
 Spotreba
energie v pohotovostnom
režime: 0,3 W alebo menej
(zvukový panel), 0,5 W alebo menej
(hlbokotónový reproduktor)
 Pomocou digitálneho zosilňovača
S-Master sa ušetrí až 85 % energie
bloku zosilňovača.
36SK
Register
Symboly
O
 10
 12
 10, 12
Obnovenie 33
A
A. STBY 29
AAC 29
AAV 28
ARC 28
B
BASS 27
Bezdrôtový systém 18
BLUETOOTH 5, 22
BT.STBY 29
P. THRU 28
Ponuka AMP 27
Pripojenie
Digitálny optický kábel 14
DVD prehrávač 14
TV 14
PROTECT 33
R
RF CHK 29
S
SW LVL 27
SYNC 28
Ďalšie informácie
C
P
CTRL 28
D
Diaľkový ovládač
ovládanie 12
príprava 9
Displej predného panela 11
DRC 27
DUAL 28
I
Inštalácia 16
IR REP 29
T
TREBLE 27
U
Umiestnenie systému 16
V
VER 29
VOICE 27
Z
Zvukové pole 26
L
LINK 30
N
NIGHT 28
37SK
38SK
Ďalšie informácie
39SK
4-452-002-21(5) (SK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising