Sony | HT-ST7 | Sony HT-ST7 7.1-kanálový reproduktorový panel s technológiou Bluetooth® Referenčná príručka

Zvukový panel
Referenčná príručka
HT-ST7
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici
alebo vo vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami
atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Poznámka pre zákazníkov: nasledujúce informácie
sa vzťahujú len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu
s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od elektrickej siete, kým je
pripojené k sieťovej zásuvke.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky,
pripojte ho k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie zariadenia, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej
zásuvky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne zariadenia pripájajte pomocou
správne tienených a uzemnených káblov a konektorov.
Toto vybavenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené v smernici EMC pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre.
2SK
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto vybavenie je v súlade
so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami
smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať
v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Pre zákazníkov v Austrálii alebo na Novom Zélande
Bezdrôtový vysielač a prijímač (EZW-RT50)
Mal by sa inštalovať a používať vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi žiaričom
a ľudským telom (okrem končatín: rúk, zápästí, nôh a členkov).
Likvidácia odpadových batérií (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto
batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
3SK
Obsah
Preventívne opatrenia ............................................................... 5
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH ...................................... 6
Inštalácia panelového reproduktora na stenu ......................... 8
Povolenie funkcie infračerveného retranslátora
(keď nemôžete ovládať televízor) ....................................... 9
Povolenie funkcie zabezpečeného prepojenia ..................... 10
Používanie funkcie Control for HDMI ....................................... 11
Používanie funkcií „BRAVIA“ Sync ............................................ 11
Riešenie problémov ..................................................................12
Technické údaje ........................................................................15
4SK
 Ak sa systém používa v
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V
prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Nelezte na panelový ani hlbokotónový reproduktor, pretože môžete
spadnúť, poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
 Pred
používaním systému skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je
vyznačené na štítku na zadnej strane panelového reproduktora.
 Ak nebudete systém dlhší čas používať, odpojte ho od nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
 Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík zástrčky širší, a preto ho do
nástennej elektrickej zásuvky (elektrickej siete) možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno do zásuvky zasunúť úplne,
obráťte sa na predajcu.
 Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla) smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
kombinácii s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vznikať šum a zhoršiť sa kvalita obrazu.
V takom prípade premiestnite systém ďalej od televízora, videorekordéra
alebo kazetového prehrávača.
 Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené povrchy (voskované,
olejované, leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvŕn
alebo odfarbeniu týchto povrchov.
 Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na rohoch panelového alebo
basového reproduktora.
Poznámky k manipulácii s basovým reproduktorom
Pri nadvihovaní basového reproduktora nevkladajte ruku do jeho štrbiny.
Mohol by sa poškodiť jeho prevodník. Pri nadvihovaní basového
reproduktora ho držte za spodok.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite systém a odpojte ho od elektrickej
siete.
Ak sa na televíznej obrazovke v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať na určitých typoch televízorov.
Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho znova zapnite.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Ak znova pozorujete nerovnomernosť farieb...
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva, nejde o poruchu. Ak dlhší čas
používate systém pri zvýšenej hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu systému, aby ste sa nepopálili.
Premiestnite systém ďalej od televízora.
Umiestnenie
 Systém
položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa
predišlo jeho zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
 Systém neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým
otrasom.
 Na zadnú stranu panelového ani hlbokotónového reproduktora neklaďte
nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť poruchu.
Čistenie
Systém čistite jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo
benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
pokračovanie
5SK
Značka aptX® a logo aptX sú ochrannými známkami spoločnosti CSR plc
alebo jednej zo spoločností patriacich do tejto skupiny a môžu byť
zaregistrované v jednej alebo viacerých jurisdikciách.
Autorské práva
Tento systém je vybavený systémami Dolby* Digital a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov USA č.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 a iných patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách. DTS-HD, príslušný symbol a DTS-HD spoločne
so symbolom sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
Podporované verzie a profily BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardnú skupinu možností pre rôzne možnosti
produktu BLUETOOTH. Informácie o verzii a profiloch BLUETOOTH,
ktoré tento systém podporuje, nájdete v časti Technické údaje (str. 15).
Poznámky
BLUETOOTH®
Slovné označenie a logo
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok spoločnosťou Sony Corporation je licencované.
Tento systém je vybavený technológiou High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Logo „BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Známka N Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Android je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
© 2012 CSR plc a spoločnosti patriace do tejto skupiny.
6SK
 Ak
chcete používať funkciu BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH, ktoré
chcete pripojiť, musí podporovať rovnaký profil ako systém. Aj v prípade,
že zariadenie podporuje rovnaký profil, sa funkcie môžu líšiť na základe
špecifikácií zariadenia BLUETOOTH.
 V závislosti od vlastností bezdrôtovej technológie BLUETOOTH sa
prehrávanie zvuku v systéme môže v porovnaní so zariadením
BLUETOOTH oneskoriť.
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok). Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť v nasledujúcich podmienkach:
 ak sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka,
 v miestach, kde sa nachádza bezdrôtová sieť LAN,
 v miestach, kde sa používajú mikrovlnné rúry,
 v miestach, kde sa nachádzajú iné elektromagnetické vlny.
Účinok iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia s bezdrôtovou sieťou LAN
(IEEE 802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
Výsledkom toho môže byť nižšia rýchlosť prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť sa pripojiť. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce
opatrenia:
 Skúste systém, mobilný telefón BLUETOOTH alebo zariadenie
BLUETOOTH pripojiť vo vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia s bezdrôtovou sieťou LAN.
 Vypnite zariadenie s bezdrôtovou sieťou LAN, ak vo vzdialenosti
menšej ako 10 metrov používate zariadenie BLUETOOTH.
 Zariadenia
BLUETOOTH pripojené k systému musia byť v súlade so
špecifikáciami BLUETOOTH stanovenými spoločnosťou Bluetooth SIG,
Inc., a splnenie týchto špecifikácií musí byť certifikované. Aj keď je
zariadenie kompatibilné so špecifikáciou BLUETOOTH, môžu nastať
prípady, kedy vlastnosti či špecifikácie zariadenia BLUETOOTH neumožnia
pripojenie alebo sú ich výsledkom rozdielne spôsoby ovládania,
zobrazenia či fungovania.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k systému, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo sa
zvuk môže prerušiť.
Účinok na iné zariadenia
Vysielanie rádiových vĺn zo systému môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže rušenie môže spôsobiť poruchu,
systém, mobilný telefón BLUETOOTH a zariadenie BLUETOOTH
vždy vypínajte na nasledujúcich miestach:
 v nemocniciach, vo vlakoch, lietadlách, na čerpacích staniciach
a na miestach, kde sa môžu vyskytnúť horľavé plyny,
 v blízkosti automatických dvier alebo požiarnych hlásičov.
Poznámky
 Systém
podporuje bezpečnostné funkcie, ktoré sú v súlade so
špecifikáciami funkcie BLUETOOTH, ako prostriedky na zaručenie
bezpečnosti komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH. V závislosti
od nastavení obsahu a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí
byť postačujúce, preto buďte pri komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH opatrní.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
 Komunikáciu BLUETOOTH nemožno bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH s rovnakým profilom ako systém.
7SK
2
Inštalácia panelového reproduktora
na stenu
Pripevnite skrutky do steny.
Skrutky by mali vyčnievať 8 až 9 mm.
Stred panelového reproduktora
365 mm (naľavo)
Panelový reproduktor môžete nainštalovať na stenu.
310 mm (napravo)
Poznámky
 Použite
skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť.
Keďže stena zo sadrokartónu je mimoriadne krehká, pripevnite skrutky
bezpečne do nástenného nosníka. Panelový reproduktor nainštalujte
na zvislú a rovnú spevnenú časť steny.
 Inštaláciou poverte predajcov produktov spoločnosti Sony alebo
licencovaných dodávateľov a počas inštalácie venujte zvýšenú
pozornosť bezpečnosti.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny, nesprávnou
inštaláciou skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
1
Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou dodávky) vhodné pre
otvory na zadnej strane panelového reproduktora.
4 mm
Viac ako 30 mm
4,6 mm
10 mm
Otvor na zadnej strane panelového
reproduktora
8SK
8 až 9 mm
3
Zaveste panelový reproduktor na skrutky.
Otvory na zadnej strane panelového reproduktora zarovnajte so
skrutkami a potom panelový reproduktor zaveste na dve skrutky.
2
Povolenie funkcie infračerveného
retranslátora (keď nemôžete ovládať
televízor)
Infračervený zosilňovač umiestnite do blízkosti snímača
diaľkového ovládača na televízore a na snímač nasmerujte
vysielač infračerveného žiarenia, ktorý je súčasťou
infračerveného zosilňovača.
Ak je panelový reproduktor umiestnený pred televízor, na ovládanie
televízora nebudete môcť používať diaľkový ovládač televízora.
V takom prípade zapojte dodaný infračervený zosilňovač do
konektora IR BLASTER na panelovom reproduktore a povoľte
funkciu infračerveného retranslátora.
Prostredníctvom infračerveného zosilňovača budete môcť televízor
ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora.
1
Zapojte dodaný infračervený zosilňovač do konektora
IR BLASTER na panelovom reproduktore.
Poznámky
 Umiestnenie
snímača diaľkového ovládača nájdete v návode na použitie
televízora.
 Infračervený zosilňovač pripojte, skôr ako pripojíte sieťovú šnúru (napájací
kábel) panelového reproduktora.
 Infračervený zosilňovač nezapájajte do konektora pre slúchadlá ani
do iných konektorov na televízore.
 Infračervený zosilňovač nepoužívajte na žiadne iné účely.
 Skontrolujte, či funkcia infračerveného retranslátora pracuje, a potom
infračervený zosilňovač prilepte na panelový reproduktor pomocou
dodanej obojstrannej lepiacej pásky.
 Umiestnenie infračerveného zosilňovača sa môže líšiť v závislosti
od používaného produktu.
3
4
5
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači systému.
(Pozrite si časť Úprava nastavení v Návode na použitie.)
Pomocou tlačidiel / vyberte položku SYSTEM a stlačte
tlačidlo ENTER.
Vyberte položku IR REP. a stlačte tlačidlo ENTER.
pokračovanie
9SK
6
7
Vyberte položku ON a stlačte tlačidlo ENTER.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Ponuka sa zatvorí.
2
Poznámky
 Presvedčte
sa, že diaľkový ovládač televízora nefunguje, a potom
nastavte položku IR REP. na hodnotu ON. Ak je položka nastavená na
hodnotu ON a televízor môžete ovládať diaľkovým ovládačom, nemusí
sa zaručiť jeho správna funkčnosť, pretože príkazy diaľkového ovládača
a panelového reproduktora sa môžu vzájomne rušiť.
 Pri niektorých televízoroch nemusí byť táto funkcia k dispozícii. V takom
prípade upravte polohu infračerveného zosilňovača alebo panelového
reproduktora.
3
4
5
Povolenie funkcie zabezpečeného
prepojenia
Môžete určiť bezdrôtové pripojenie, pomocou ktorého chcete
panelový reproduktor prepojiť s hlbokotónovým reproduktorom
použitím funkcie zabezpečeného prepojenia. Funkcia je užitočná,
ak používate viacero bezdrôtových produktov.
Indikátor 
SECURE LINK
6
Pomocou tlačidiel / vyberte položku WS a stlačte
tlačidlo ENTER.
Vyberte položku SEC. ON a stlačte tlačidlo ENTER.
Po zobrazení položky START stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa položka SEARCH a panelový reproduktor vyhľadá
vybavenie, ktoré sa môže používať s funkciou zabezpečeného
prepojenia.
Do 2 minút prejdite na ďalší krok.
Funkciu zabezpečeného prepojenia môžete počas vyhľadávania
vybavenia zrušiť stlačením tlačidla RETURN.
Stlačte tlačidlo SECURE LINK na hlbokotónovom
reproduktore, napríklad pomocou hrotu pera.
Indikátor  na hlbokotónovom reproduktore sa rozsvieti nažlto.
Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie OK.
Ak sa zobrazí hlásenie FAILED, skontrolujte, či je hlbokotónový
reproduktor zapnutý, a celý postup zopakujte od kroku č. 1.
Stlačte tlačidlo MENU.
Ponuka sa zatvorí.
Zrušenie funkcie zabezpečeného prepojenia
1
2
3
4
10SK
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
(Pozrite si časť Úprava nastavení v Návode na použitie.)
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
(Pozrite si časť Úprava nastavení v Návode na použitie.)
Pomocou tlačidiel / vyberte položku WS a stlačte
tlačidlo ENTER.
Vyberte položku SEC.OFF a stlačte tlačidlo ENTER.
Po zobrazení položky OK? stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie FINISH.
5
6
Stlačte tlačidlo MENU.
Ponuka sa zatvorí.
Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo SECURE LINK na
hlbokotónovom reproduktore, až kým sa indikátor 
nerozsvieti alebo nezačne blikať nazeleno.
Tlačidlo SECURE LINK stlačte napríklad pomocou hrotu pera.
Používanie funkcie Control for HDMI
Ak zapnete funkciu Control for HDMI a pripojíte vybavenie
kompatibilné s funkciou Control for HDMI prostredníctvom kábla
HDMI, postup sa zjednoduší pomocou nasledujúcich funkcií.
Audio Return Channel (ARC)
Ak je televízor kompatibilný s technológiou Audio Return Channel
(ARC), pri pripojení pomocou kábla HDMI sa z televízora prenáša
do systému aj digitálny zvukový signál. Nemusíte vytvoriť oddelené
pripojenie zvuku, aby ste prostredníctvom systému mohli počúvať
zvuk z televízora.
Prehrávanie jediným dotykom
Keď spustíte vybavenie pripojené k systému prostredníctvom kábla
HDMI, pripojený televízor sa automaticky zapne a vstupný signál
systému sa prepne na príslušný vstup HDMI.
Poznámky
 Uvedené
Vypnutie systému
Keď pomocou tlačidla napájania na diaľkovom ovládači televízora
vypnete televízor, automaticky sa vypne aj systém a pripojené
zariadenia.
Ovládanie hlasitosti systému
Ak počas sledovania televízie zapnete aj systém, zvuk televízora
sa bude automaticky prehrávať prostredníctvom reproduktorov.
Hlasitosť systému sa upravuje pri nastavovaní hlasitosti televízora.
Ak sa po poslednom vypnutí televízora zvuk televízora prenášal
z reproduktorov systému, systém sa pri jeho opätovnom zapnutí
automaticky zapne a zvuk sa bude automaticky prenášať
z reproduktorov systému.
funkcie v určitom vybavení nemusia fungovať.
závislosti od nastavení pripojeného zariadenia nemusí funkcia
Control for HDMI správne pracovať. Pozrite si návod na
použitie vybavenia.
V
Používanie funkcií „BRAVIA“ Sync
Nasledujúce originálne funkcie spoločnosti Sony možno tiež použiť
s produktmi kompatibilnými s funkciou „BRAVIA“ Sync.
Šetrenie energiou
Ak je k systému pripojený televízor kompatibilný s funkciou
„BRAVIA“ Sync, spotreba energie sa v pohotovostnom režime zníži tak,
že sa po vypnutí televízora zastaví prenos signálu HDMI.
pokračovanie
11SK
Poznámky k pripojeniu HDMI
Používajte kábel High Speed HDMI. Ak použijete štandardný kábel
HDMI, formát 1080p, Deep Color alebo 3D/4K, obraz sa nemusí
zobrazovať správne.
 Používajte autorizovaný kábel HDMI.
Používajte kábel Sony High Speed HDMI s logom typu kábla.
 Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI.
 Ak je obraz nekvalitný alebo sa zo zariadenia pripojeného pomocou
kábla HDMI nereprodukuje zvuk, skontrolujte nastavenie
pripojeného zariadenia.
 Zvukové signály (vzorkovacia frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené pripojeným zariadením.
 Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu kanálov zvukových
výstupných signálov z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť
k prerušeniu zvuku.
 Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo zvuk z konektora HDMI TV OUT
(ARC) môže byť skreslený alebo sa nemusí reprodukovať. V takom
prípade skontrolujte technické údaje pripojeného zariadenia.
 Ak je vo vstupnom zdroji systému vybratá položka TV, videosignály
prenášané prostredníctvom jedného z konektorov HDMI IN,
ktorý ste naposledy vybrali, sa budú reprodukovať z konektora
HDMI TV OUT (ARC).
 Systém podporuje prenosové formáty Deep Color, x.v.Colour,
3D a 4K.
 Ak chcete prehrávať obraz vo formáte 3D, pripojte televízor
kompatibilný s formátom 3D a obrazové vybavenie (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, PlayStation®3 atď.) k systému pomocou káblov
High Speed HDMI, nasaďte si okuliare 3D a spustite disk Blu-ray Disc
kompatibilný s formátom 3D.
 Ak chcete prehrávať obraz vo formáte 4K, televízor a hráči pripojení
k systému s ním musia byť kompatibilní.
Riešenie problémov

12SK
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou
tohto sprievodcu riešením problémov. Ak niektorý problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
NAPÁJANIE
Systém sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne
pripojená.
Systém sa automaticky vypína.
 Funkcia A. STBY je zapnutá. Nastavte funkciu A. STBY na hodnotu
OFF (pozrite si časť Úprava nastavení v Návode na použitie).
ZVUK
Nereprodukuje sa viackanálový zvuk Dolby Digital alebo DTS.
 Skontrolujte nastavenie zvuku formátu Dolby Digital alebo DTS
v prehrávači diskov Blu-ray Disc, DVD prehrávači atď., ktoré sú
pripojené k systému.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu a nastavenia SOUND MODE
nemusí účinne fungovať spracovanie priestorového zvuku.
V závislosti od programu alebo disku môže byť efekt priestorového
zvuku nepatrný.
 Ak pripojíte prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD prehrávač
kompatibilný s funkciou Surround effect, nemusí fungovať efekt
priestorového zvuku tohto systému. V takom prípade vypnite
funkciu Surround effect v pripojenom zariadení. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie dodaných s pripojenými
zariadeniami.
Zo systému sa nereprodukuje zvuk televízora.
 Uistite sa, či je správne vybratý vstupný zdroj. Niekoľkonásobným
stlačením tlačidla INPUT by ste mali vyskúšať aj iné vstupné zdroje
(pozrite si časť Počúvanie zvukového signálu v Návode na použitie).
 Skontrolujte pripojenie kábla HDMI, digitálneho optického kábla
alebo zvukového kábla, ktorý je pripojený k systému a televízoru.
 Skontrolujte, či sa na displeji predného panela zobrazuje vstupný
zdroj TV.
 Skontrolujte zvukový výstup televízora.
 Uistite sa, že hlasitosť zvuku televízora nie je príliš nízka alebo
stlmená.
 Ak je televízor s technológiou Audio Return Channel (ARC) pripojený
pomocou kábla HDMI, uistite sa, že je kábel zapojený do konektora
HDMI (ARC) na televízore.
 Ak chcete prehrávať zvuk a televízor nie je kompatibilný
s technológiou Audio Return Channel (ARC), pripojte ku káblu HDMI
digitálny optický kábel.
Zvuk sa prenáša zo systému aj televízora.
 Vypnite zvuk systému alebo televízora.
Zvuk zaostáva za obrazom televízora.
 Ak je funkcia SYNC nastavená na hodnotu 1 až 4, nastavte ju
na hodnotu OFF (pozrite si časť Úprava nastavení v Návode
na použitie).
Zo systému nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len veľmi slabý zvuk
pripojeného zariadenia.
 Stlačte tlačidlo VOL + a skontrolujte hlasitosť.
 Stlačením tlačidla MUTING alebo VOL + zrušte funkciu stlmenia
zvuku.
 Skontrolujte, či je správne vybratý vstupný zdroj.
 Skontrolujte, či sú všetky káble systému a pripojeného zariadenia
úplne zasunuté.
BLUETOOTH
Nemožno dokončiť pripojenie BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či svieti indikátor BLUETOOTH.
Stav systému
Stav indikátora
Počas párovania BLUETOOTH
Intenzívne bliká na modro.
Systém sa pokúša pripojiť k zariadeniu Bliká na modro.
BLUETOOTH
Systém nadviazal pripojenie so
zariadením BLUETOOTH
Svieti na modro.
Systém je v pohotovostnom režime
pripojenia BLUETOOTH (ak je systém
vypnutý)
Pomaly bliká na modro.
 Skontrolujte, či je pripojené zariadenie BLUETOOTH zapnuté
a či má zapnutú aj funkciu BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite čo možno
najbližšie k sebe.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH znova spárujte.
Nemožno spárovať.
 Dajte systém a zariadenie BLUETOOTH bližšie k sebe (pozrite si časť
Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH v Návode
na použitie).
 Skontrolujte, či systém neruší sieť Wi-Fi, iné bezdrôtové zariadenie
s frekvenciou 2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
Pripojenie BLUETOOTH sa prerušilo.
Z pripojeného zariadenia sa neprenáša zvuk.
Zvuk je trhaný.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH umiestnite bližšie k sebe.
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad sieť Wi-Fi, iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém premiestnite ďalej od nich.
pokračovanie
13SK
 Premiestnite pripojené zariadenie BLUETOOTH.
 Skúste zmeniť frekvenciu Wi-Fi na smerovači Wi-Fi, počítači atď.
na pásmo 5 GHz.
Zvuk a obraz nie sú zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
BEZDRÔTOVÝ ZVUK
Z hlbokotónového reproduktora sa neprenáša zvuk.
 Skontrolujte, či je pripojená sieťová šnúra (napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora.
 Skontrolujte, či sú bezdrôtové vysielače a prijímače správne vložené
(pozrite si časť Vloženie bezdrôtových vysielačov a prijímačov
v Návode na použitie).
 Ak indikátor  nesvieti:
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora bezpečne pripojená.
 Zapnite hlbokotónový reproduktor stlačením tlačidla 
priamo na ňom.
 Ak indikátor  pomaly bliká nazeleno alebo svieti načerveno:
 Presuňte hlbokotónový reproduktor tak, aby sa indikátor
rozsvietil nazeleno.
 Pomocou funkcie RF CHK skontrolujte stav bezdrôtového
prenosu (pozrite si časť Úprava nastavení v Návode na použitie).
Ak sa na displeji predného panela zobrazí hlásenie RF NG,
zatláčajte bezdrôtové vysielače a prijímače do panelového
a hlbokotónového reproduktora, kým nezacvaknú.
 Pri ovládaní postupujte podľa časti Povolenie funkcie
zabezpečeného prepojenia (str. 10).
 Ak indikátor  rýchlo bliká nazeleno:
 Najprv stlačením tlačidla  vypnite hlbokotónový
reproduktor, potom do hlbokotónového reproduktora správne
zasuňte bezdrôtový vysielač a prijímač a znova stlačte tlačidlo
 na hlbokotónovom reproduktore.
 Ak indikátor  bliká načerveno:
 Stlačením tlačidla  vypnite hlbokotónový reproduktor
a skontrolujte, či na ňom nie sú zablokované ventilačné otvory.
14SK
 V prípade, že vstupný zdroj obsahuje veľmi málo basových
komponentov zvuku (napr. televízne vysielanie), zvuk
hlbokotónového reproduktora nemusí byť počuť.
 Stlačením tlačidla SW VOL + zvýšte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (pozrite si kapitolu Časti a ovládacie prvky v Návode
na použitie).
Zvuk je trhaný alebo obsahuje šum.
 Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad sieť Wi-Fi alebo mikrovlnná rúra, premiestnite
zariadenie ďalej od tohto systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi panelovým a hlbokotónovým
reproduktorom alebo systém premiestnite ďalej od prekážok.
 Panelový a hlbokotónový reproduktor umiestnite čo najbližšie
k sebe.
INÉ
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Zamierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládača
na systéme (pozrite si kapitolu Časti a ovládacie prvky v Návode
na použitie).
 Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom
a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači stláčate správne tlačidlo.
Nefunguje diaľkový ovládač televízora.
 Problém sa môže vyriešiť použitím dodaného infračerveného
zosilňovača (str. 9).
Funkcia Control for HDMI nefunguje správne.
 Skontrolujte pripojenie HDMI.
 Zapnite funkciu Control for HDMI na televízore.
 Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou
„BRAVIA“ Sync.
 Skontrolujte nastavenia funkcie Control for HDMI v pripojenom
vybavení. Informácie nájdete v návode na použitie dodanom
s pripojeným zariadením.
 Ak pripájate alebo odpájate sieťovú šnúru (napájací kábel),
pred zapnutím systému počkajte najmenej 15 sekúnd.
 Ak pripojíte zvukový výstup obrazového zariadenia a systému
pomocou iného kábla ako kábla HDMI, kvôli funkcii „BRAVIA“ Sync
sa možno nebude prenášať žiadny zvuk. V takom prípade nastavte
položku CTRL na možnosť OFF (pozrite si kapitolu Úprava nastavení
v Návode na použitie) alebo zapojte konektor zvukového výstupu
priamo do televízora, nie do systému.
Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie PRTECT (ochrana).
 Stlačením tlačidla  vypnite systém. Keď zmizne hlásenie STBY,
odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) a skontrolujte, či nie sú
zablokované ventilačné otvory systému.
OBNOVENIE
Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho nastavenia podľa
nasledujúceho postupu:
1
2
Stlačením tlačidla  zapnite panelový reproduktor.
Podržte stlačené tlačidlá INPUT a VOL  na panelovom
reproduktore a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa hlásenie RESET a obnovia sa nastavenia systému.
Obnovia sa predvolené nastavenia ponuky, režimu SOUND MODE
a pod.
Technické údaje
Panelový reproduktor (SA-ST7)
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný Ľ + predný P: 40 W + 40 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Bloky predného Ľ/predného P reproduktora: 50 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 Hz)
Blok stredového reproduktora: 50 W (na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN 1/2/3*
OPTICAL IN 1(TV)/2
ANALOG IN
COAXIAL IN
* Tieto tri konektory sú identické. Pri použití nie je medzi nimi rozdiel.
Výstup
HDMI TV OUT (ARC)
BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 3.0
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná trieda 2
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi pribl. 10 m1)
Maximálny počet registrovateľných zariadení
9 zariadení
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
pokračovanie
15SK
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5), aptX
Prenosová rýchlosť (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
1) Aktuálna rýchlosť sa môže meniť v závislosti od rôznych faktorov,
napríklad prekážok medzi zariadeniami, magnetických polí okolo
mikrovlnnej rúry, statickej elektriny, bezdrôtového telefónu, od citlivosti
príjmu, operačného systému, softvérových aplikácií atď.
2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie
4) Kodek podpásma
5) Rozšírené kódovanie zvuku
Bloky predného Ľ/predného P reproduktora
Systém reproduktorov
Dvojsmerný systém reproduktorov, akustický záves
Reproduktor
Basový reproduktor: 65 mm, kužeľovitý typ, reproduktor s
magnetickou kvapalinou
Vysokotónový reproduktor: 20 mm, oblúkový typ
Menovitá impedancia
4 ohmy
Blok stredového reproduktora
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov s plným rozsahom, akustický záves
Reproduktor (päť reproduktorov)
65 mm, kužeľovitý typ, reproduktor s magnetickou kvapalinou
Menovitá impedancia
4 ohmy
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 55 W
Pri vypnutej funkcii Control for HDMI (pohotovostný režim):
0,5 W alebo menej
Pohotovostný režim BLUETOOTH: 0,5 W alebo menej
16SK
Približné rozmery (š/v/h)
1 080 mm × 109 mm × 110 mm (bez mriežky a stojanov)
1 080 mm × 109 mm × 129 mm (s mriežkou a bez stojanov)
1 080 mm × 129 mm × 138 mm (s mriežkou a stojanmi)
1 080 mm × 129 mm × 130 mm (bez mriežky a so stojanmi)
Hmotnosť (približne)
7,9 kg (s mriežkou a stojanmi)
Hlbokotónový reproduktor (SA-WST7)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
100 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Hlbokotónový reproduktor, typ Pasívny vyžarovač
Reproduktor
180 mm, kužeľovitý typ
200 mm × 300 mm, kužeľovitý typ, Pasívny vyžarovač
Menovitá impedancia
4 ohmy
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 30 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo menej
Rozmery (približne)
241 mm × 391 mm × 411 mm (š/v/h)
Hmotnosť (približne)
11,2 kg
Bezdrôtový vysielač a prijímač (EZW-RT50)
Komunikačný systém
Špecifikácie bezdrôtového zvuku, verzia 1.0
Frekvenčné pásmo
5,725 GHz – 5,875 GHz
Požiadavky na napájanie
Jednosmerný prúd, 3,3 V, 300 mA
Modulačná metóda
DSSS
Rozmery (približne)
30 mm × 9 mm × 60 mm (š/v/h)
Hmotnosť (približne)
10 g
Vstupné digitálne zvukové formáty podporované
systémom
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
3D
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2 k., 48 kHz alebo menej
Linear PCM Maximum 7.1 k., 192 kHz alebo
menej*
Súbor
2D
Spojený
obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a
dole)
720 × 480p pri 59,94/60 Hz




720 × 576p pri 50 Hz




640 × 480p pri 59,94/60 Hz




Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
* Tieto formáty možno prijímať iba pomocou pripojenia HDMI.
Formáty videa podporované systémom
 Spotreba
Vstup a výstup (blok retranslátora HDMI)
3D
Súbor
2D
Spojený
obraz
Vedľa seba
(polovica)
Pod sebou
(hore a
dole)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz




3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz




3840 × 2160p pri 25 Hz




3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz




1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080p pri 50 Hz




1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz




1920 × 1080p pri 25 Hz




1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz




1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz




1920 × 1080i pri 50 Hz




1280 × 720p pri 59,94/60 Hz




1280 × 720p pri 50 Hz




1280 × 720p pri 29,97/30 Hz




1280 × 720p pri 23,98/24 Hz




energie v pohotovostnom
režime: 0,5 W alebo menej (panelový
reproduktor), 0,5 W alebo menej
(hlbokotónový reproduktor)
 Pomocou digitálneho zosilňovača
S-Master sa ušetrí až 85 % energie
bloku zosilňovača.
17SK
18SK
19SK
©2013 Sony Corporation
4-463-414-21(1) (SK)
Download PDF

advertising