Sony | SRS-ZR7 | Sony SRS-ZR7 Prenosný bezdrôtový reproduktor s technológiou BLUETOOTH® a Wi-Fi Návod na použitie

KROK Č. 2: Pripojenie k sieti Wi-Fi
Ďalšie spôsoby
KROK Č. 3: Počúvanie hudby
prostredníctvom siete Wi-Fi
Sieť Wi-Fi vám umožňuje jednoducho si vychutnať hudbu uloženú na bezdrôtových zariadeniach vo
vašej domácnosti.
Osobný zvukový systém
Na počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi sa odporúča používanie aplikácie SongPal v smartfóne
alebo v zariadení iPhone.
Návod na používanie
Prostredníctvom siete Wi-Fi môžete prehrávať hudbu z online
streamovacích služieb alebo prehrávať hudbu uloženú v počítači
či smartfóne vo vysokej kvalite zvuku. Okrem toho si môžete
vychutnať hudbu vo viacerých miestnostiach súčasne.
V príručke Pomocníka sa dozviete, ako prehrávať hudbu inými spôsobmi.
Inštalácia aplikácie SongPal do smartfónu
alebo zariadenia iPhone
Z nasledujúcich možností vyberte spôsob pripojenia jednotky k sieti Wi-Fi:
Hudbu uloženú vo vašom telefóne Xperia môžete počúvať pomocou
aplikácie Hudba, hudbu uloženú vo vašom počítači pomocou bezplatného
softvéru MediaGo.
Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte túto inštaláciu. Pozrite si časť
„Počúvanie hudby pomocou jednotky“.
• Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal
Túto jednotku nastavte pomocou aplikácie SongPal nainštalovanej vo vašom smartfóne/
zariadení iPhone.
• Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Túto jednotku nastavte stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom smerovači.
4-592-062-41(1) (SK)
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Ďalšie spôsoby počúvania hudby prostredníctvom
siete Wi-Fi
• Pripojenie pomocou počítača
Môžete sa pripojiť aj prostredníctvom počítača. Podrobné informácie nájdete
v príručke Pomocníka.
1
Nainštalujte si aplikáciu SongPal na smartfón/zariadenie iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo v obchode App Store.
2
Ťuknutím na ikonu [SongPal] v smartfóne alebo v zariadení iPhone spustite túto
aplikáciu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3
Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [SRS-ZR7].
SongPal Link
Svoju obľúbenú hudbu môžete počúvať v rôznych štýloch prostredníctvom kombinácií bezdrôtových
reproduktorov.
SRS-ZR7
Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal
Príručka Pomocníka
(webový dokument pre počítač/smartfón)
Požadované položky: smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod touch, bezdrôtový smerovač
Zaplňte svoje miestnosti hudbou súčasne prehrávanou skupinou
reproduktorov.
Nastavenia siete Wi-Fi jednotky nakonfigurujte pomocou smartfónu so systémom Android alebo zariadenia
iPhone, v ktorom je nainštalovaná aplikácia SongPal.
Vychutnajte si ešte veľkolepejší priestorový zvuk vďaka prídavnému
zvukovému panelu od spoločnosti Sony (nie je súčasťou balenia).*
Obsahuje podrobné informácie o tejto jednotke, spôsobe pripojenia k rôznym zariadeniam cez sieť
a BLUETOOTH®, prehrávaní zvukových súborov s vysokým rozlíšením a podobne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
* Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete informácie o kompatibilných
zvukových paneloch alebo prijímačoch AV.
Nainštalujte si aplikáciu SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone. Pomocou pokynov aplikácie
zobrazených na obrazovke pripojte jednotku k sieti Wi-Fi.
Aplikáciu SongPal vyhľadajte v obchode Google Play™ (Obchod Play) alebo v obchode
App Store.
• Pripojte smartfón alebo zariadenie iPhone k tejto jednotke prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH.
Pred pripojením si nastavte funkciu rozhrania BLUETOOTH vo svojom smartfóne alebo v zariadení iPhone.
• Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko identifikátorov SSID. Pripojte jednotku a smartfón alebo
zariadenie iPhone k rovnakému identifikátoru SSID.
http://sony.net/nasite/
Spárujte dva reproduktory spoločne a vytvorte širší stereofónny zvuk.
Počúvanie hudby z tejto jednotky pomocou
aplikácie SongPal
Požadované položky: smartfón so systémom Android, zariadenie iPhone alebo iPod touch s nainštalovanou
aplikáciou SongPal
Funkcie Wireless Stereo a Wireless Surround môžete využívať po aktualizácii softvéru jednotky.
Informácie o aktualizácii nájdete v príručke Pomocníka.
Prehrávanie hudby nastavte podľa KROKU Č. 3
1
Príručka Pomocníka obsahuje nasledujúce informácie:
• Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
• Spôsob prepojenia s aplikáciou SongPal
• Pripojenie k sieti a spôsoby prehrávania pre každý operačný systém počítača
• Pripojenia cez BLUETOOTH a spôsoby prehrávania rôznymi zariadeniami
• Prehrávanie zvukových súborov s vysokým rozlíšením
• Aktualizácie softvéru
• Spôsob pripojenia k druhému a ďalším zariadeniam prostredníctvom siete Wi-Fi atď.
Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)
Ťuknutím na položku v smartfóne alebo v zariadení iPhone prehrávajte
hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.
SRS-X99
SRS-X99
Ďalšie informácie o nasledujúcich pripojeniach, spôsoboch prehrávania a iné informácie nájdete v príručke
Pomocníka.
Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
Jednotku umiestnite do blízkosti bezdrôtového
smerovača a potom ju stlačením tlačidla
 (napájanie) zapnite.
Indikátor  (napájanie) začne blikať. Počkajte,
kým indikátor prestane blikať. Môže to trvať
približne 30 sekúnd.
2
Bliká
Svieti
Po vybratí hudby spustite prehrávanie a nastavte hlasitosť.
KROK Č. 1: Pripojenie k sieťovej zásuvke
Počúvanie hudby z tejto jednotky pomocou
aplikácie Google Cast
Pripojte jednotku k sieťovej zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra a sieťovej šnúry.
Požadované položky: smartfón so systémom Android, zariadenie iPhone alebo iPod touch s nainštalovanou
aplikáciou SongPal
2
3
Stlačte tlačidlo UPDATE/WPS na jednotke
a podržte ho, kým nezaznie pípnutie
(približne po dvoch sekundách).
1
a. Ťuknutím na smartfón alebo zariadenie iPhone prehrávajte hudbu
v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.
b. Dotknite sa položky [Settings].
c. Dotknite sa položky [Google Cast].
d. Dotknite sa položky [Learn how to cast].
e. Zistite, ako používať službu a ktorá aplikácia zodpovedá aplikácii
Google Cast, a potom vyberte aplikáciu a nainštalujte ju.
Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo funkcie Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) na smerovači.
Bliká
Skontrolujte, či nie je pripojený kábel siete
LAN. Káblové a bezdrôtové pripojenie
nemožno používať súčasne.
Ak chcete vykonať bezdrôtové pripojenie, prejdite na KROK Č. 2
Nastavte aplikáciu Google Cast.
Ak je aplikácia, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast, už nainštalovaná,
prejdite na krok č. 2.
Svieti
2
3
Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH môžete počúvať
cez bezdrôtové pripojenie.
Skôr než budete funkciu BLUETOOTH používať, vykonaním
párovania zaregistrujte zariadenie BLUETOOTH.
Pripojené komponenty
Môžete počúvať hudbu z vášho počítača, smartfónu, prenosného hudobného prehrávača alebo kľúča USB
pripojením k portu USB-A alebo USB-B tejto jednotky. Pri zvukových súboroch s vysokým rozlíšením použite
port USB-B s dodaným káblom USB. Prípadne môžete počúvať hudbu z vášho prenosného hudobného
prehrávača pripojením ku konektoru zvukového vstupu AUDIO IN tejto jednotky.
Ak pripojíte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky: vysokorýchlostný typ) k portu HDMI IN ARC televízora a portu
HDMI ARC TO TV tejto jednotky, môžete počúvať zvuk televízora z tejto jednotky.
Spustite nainštalovanú aplikáciu, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast.
HDMI ARC TO TV
USB-A/USB-B
Dotknite sa ikony Cast a potom vyberte možnosť [SRS-ZR7].
AUDIO IN
V závislosti od bezdrôtového smerovača na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi Protected
Setup (WPS). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smerovača.
Po pripojení k sieti Wi-Fi sa indikátor LINK rozsvieti na oranžovo.
Prehrávanie hudby nastavte podľa KROKU Č. 3
Rozhranie BLUETOOTH
4
V rámci aplikácie spustite prehrávanie a nastavte hlasitosť.
* ARC je funkcia na odosielanie zvuku televízora zo vstupného portu HDMI televízora do zariadenia AV pomocou
kábla HDMI.
Časti a ovládacie prvky
Keď indikátor svieti alebo bliká
Farba svietiacich/blikajúcich indikátorov sa
mení v závislosti od stavu nastavení. Podrobné
informácie nájdete v príručke Pomocníka.
Kontrola intenzity signálu siete Wi-Fi
(citlivosť príjmu)
Dotknite sa alebo stlačte a podržte tlačidlo
VOLUME  a tlačidlo SET UP. V závislosti od
intenzity signálu sa rozsvietia indikátory  až .
Počet rozsvietených indikátorov zodpovedá
intenzite signálu. Ak je signál slabý, žiadne
indikátory nesvietia. Podrobné informácie
nájdete v príručke Pomocníka.
Keď indikátor svieti alebo bliká
Indikátor  (napájanie)
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Rozsvieti sa (na zeleno)
Jednotka je zapnutá.
Rozsvieti sa
(na oranžovo)
Jednotka je v pohotovostnom
režime pripojenia
BLUETOOTH/siete.
Zhasne
Jednotka je v pohotovostnom
režime.
Bliká (na zeleno)
• Keď jednotku zapnete,
indikátor začne pomaly
blikať na zeleno a potom
sa rozsvieti.
• Keď sa dotknete tlačidiel
VOLUME /, indikátor
zabliká raz alebo trikrát
v závislosti od vykonanej
zmeny nastavenia úrovne
hlasitosti.
Bliká (na červeno)
Aktualizácia softvéru zlyhala
alebo je jednotka v chránenom
režime.
Indikátor LINK
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Rozsvieti sa
(na oranžovo)
Jednotka je pripojená
k sieti Wi-Fi.
Rozsvieti sa (na ružovo) Jednotka je pripojená ku
káblovej sieti.
 Tlačidlo/indikátor  (napájanie)/ PAIRING
 Tlačidlá VOLUME /
 Tlačidlo FUNCTION
 Indikátor AUDIO IN
 Indikátor USB-B
 Indikátor USB-A
 Indikátor HDMI
 Indikátor BLUETOOTH
 Indikátor NETWORK
 Indikátor UPDATE
 Indikátor DTS
 Indikátor DOLBY D
 Indikátory L R*1
 Indikátor LINK
 Značka N
 Páčka na vybratie mriežky
 Otvor pre skrutku na montáž na stenu*2
 Port USB-A (
A)
 Konektor AUDIO IN
 Konektor DC IN 19.5V
 Tlačidlo STEREO PAIR*1
 Port LAN
 Tlačidlo SET UP*1
 Port HDMI ARC TO TV
 Port USB-B (
B)
 Tlačidlo UPDATE/WPS
*1 Bude k dispozícii po aktualizácii softvéru tejto
jednotky. Podrobné informácie nájdete
v príručke Pomocníka.
*2 Otvory slúžia na montáž jednotky na stenu.
Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.
Bliká (na oranžovo)
Jednotka sa pripája
k sieti Wi-Fi.
Bliká (na ružovo)
Jednotka sa pripája ku
káblovej sieti.
Bliká (na červeno)
Pripojenie k sieti zlyhalo.
Rozsvieti sa
(na červeno)
Pripojenie k sieti zlyhalo alebo
pripojenie zlyhalo aj napriek
tomu, že bolo dokončené
nastavenie siete.
Indikátor NETWORK
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Rozsvieti sa (na bielo)
Jednotka je v režime
NETWORK.
Farba svietiacich/blikajúcich indikátorov sa mení
v závislosti od pripojenej hudobnej služby.
Podrobné informácie nájdete v príručke
Pomocníka.
Indikátor UPDATE
Pred použitím jednotky si dôkladne prečítajte
túto príručku a odložte si ju, aby ste do nej
mohli v prípade potreby nahliadnuť.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich
správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Hoci je jednotka vypnutá, sieťový adaptér nie je
odpojený od elektrickej siete, kým je pripojený
k sieťovej zásuvke.
Riešenie problémov
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Keďže sa sieťový adaptér odpája od elektrickej
siete pomocou hlavnej zástrčky sieťového
adaptéra, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej
zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie
zástrčky, ihneď ju odpojte od sieťovej zásuvky.
Dávajte pozor na ošpliechanie vodou, pretože
tento produkt nie je vodotesný.
Ak sa pri používaní jednotky vyskytnú problémy,
skúste ich vyriešiť pomocou nasledujúcich
pokynov a až potom sa obráťte na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
• Pozrite si príručku Pomocníka.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/
UPOZORNENIE
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Platnosť označenia CE je obmedzená iba na tie
krajiny, ktoré to vyžadujú na základe zákonov.
To sa týka hlavne krajín v Európskom
hospodárskom priestore (EHP).
Produkt je určený na používanie v týchto krajinách:
GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/
PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/
Kosovo/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/
FO/GL/TR
Oznámenie pre zákazníkov v Európe
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami
a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Rozsvieti sa
(na oranžovo)
Jednotka po pripojení na
internet zaregistruje najnovšiu
aktualizáciu softvéru.
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba
na prevádzku v interiéri.
Bliká (na oranžovo)
Jednotka aktualizuje softvér.
Počas aktualizácie sa jednotka
nedá ovládať.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.
Likvidácia odpadových batérií
a elektrických a elektronických
zariadení (platí v Európskej únii
a iných európskych krajinách,
ktoré používajú systémy
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
• Informácie o konkrétnom probléme
môžete vyhľadať na webovej lokalite
zákazníckej podpory.
http://www.sony.eu/support
• Odpojte sieťovú šnúru od jednotky a potom
ju znova pripojte.
• Ak chcete počúvať zvuk televízora z tejto
jednotky, pripojte jednotku k portu HDMI ARC.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých
uvedených krokov, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
Štítok a dôležité informácie týkajúce sa
bezpečnosti sa nachádzajú na spodnej vonkajšej
časti hlavnej jednotky a na povrchu sieťového
adaptéra.
• Pred používaním jednotky skontrolujte, či sa
jej prevádzkové napätie zhoduje s napätím
v elektrickej zásuvke.
Miesto zakúpenia
Prevádzkové napätie
Vo všetkých krajinách
a regiónoch
100 V – 240 V
striedavého prúdu,
50 Hz/60 Hz
Poznámky k sieťovému adaptéru
• Pred pripojením alebo odpojením sieťového
adaptéra jednotku vždy najprv vypnite.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
• Používajte iba dodaný sieťový adaptér.
Nepoužívajte žiadny iný sieťový adaptér,
aby sa zabránilo poškodeniu jednotky.
Polarita zástrčky
• Sieťový adaptér zapojte do najbližšej sieťovej
zásuvky. Ak sa vyskytne problém, adaptér
okamžite odpojte zo sieťovej zásuvky.
• Sieťový adaptér neinštalujte v stiesnených
priestoroch, ako je knižnica alebo
vstavaná skriňa.
Adresa MAC siete Wi-Fi je uvedená na spodnej
vonkajšej časti tejto jednotky.
• Pred používaním jednotky skontrolujte, či sa
jej prevádzkové napätie zhoduje s napätím
v elektrickej zásuvke.
Umiestnenie
• Jednotku neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Jednotku nedávajte do blízkosti zdrojov tepla
ani na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernej prašnosti, vlhkosti, dažďu
alebo mechanickým otrasom.
• Pri montáži jednotky na stenu nechajte za
jednotkou voľný priestor minimálne 4 cm.
Prevádzka
• Do zásuviek a ventilačného otvoru na zadnej
strane jednotky nevkladajte žiadne malé
predmety ani iné veci. Mohlo by dôjsť ku
skratu alebo poruche jednotky.
Čistenie
• Na čistenie krytu nepoužívajte alkohol, benzín
ani riedidlo.
Iné
• Ak máte otázky alebo problémy súvisiace s touto
jednotkou, ktoré nie sú popisované v tomto
dokumente, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
• Pri likvidácii alebo odovzdaní jednotky do zberu
ju nezabudnite inicializovať, aby sa obnovili
všetky predvolené nastavenia od výrobcu.
Podrobné informácie nájdete v príručke
Pomocníka.
• Google Play a Android sú ochrannými známkami
spoločnosti Google Inc.
• Google Cast a Google Cast Badge sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
• Xperia a Xperia Tablet sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Mobile Communications AB.
• Značka LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
• DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochrannými známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
• Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý
podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
• Spotify a logá Spotify sú ochrannými známkami
skupiny Spotify Group.
• Názvy jednotiek a produktov v tomto dokumente
sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov.
V tomto dokumente sa neuvádzajú
označenia ™ a ®.
Poznámky k licencii
Informácie o autorských
právach
• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od tohto produktu zakázaná.
• Výrazy iPhone a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými
v USA a ďalších krajinách.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku jednotky ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
Používanie tohto príslušenstva so zariadením
iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
Spojenie App Store je servisnou známkou
spoločnosti Apple Inc.
•„
“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance®
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných
krajinách.
• Táto jednotka je vybavená technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
• Tento systém zahŕňa technológie Dolby* Digital
a DTS** Digital Surround System. Tento systém
je vybavený technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
** Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete
na lokalite http://patents.dts.com. Vyrobené na
základe licencie od spoločnosti DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, príslušný symbol a spojenie
DTS a príslušného symbolu sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti DTS, Inc.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation
ich používa na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
spoločnosť Sony používa na základe licenčnej
zmluvy s príslušným vlastníkom autorských
práv. Na základe požiadavky vlastníka
autorských práv na tento softvér sme povinní
oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy.
Na nasledujúcej adrese URL sa môžete
oboznámiť s obsahom licencie.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Technické parametre
Všeobecné
Napájanie
Požiadavky na napájanie
Jednosmerné napätie 19,5 V (pri napájaní pomocou
dodaného sieťového adaptéra pripojeného do
elektrickej zásuvky so striedavým napätím
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Spotreba energie
Spotreba energie (v pohotovostnom režime)
Menej než 0,5 W
Spotreba energie (v pohotovostnom režime
pripojenia BLUETOOTH/siete)
Menej než 3 W
Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
Približne 300 mm × 93 mm × 86 mm (š × v × h)
Hmotnosť
Približne 1,8 kg
Dodané príslušenstvo
Sieťová šnúra (2)
Sieťový adaptér (1)
Návod na používanie (tento dokument)
Záručný list (1)
Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve,
Írsku, Malte, na Cypre a v Hongkongu:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu A.
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (napájací
kábel) typu B určená pre vyššie uvedené krajiny
alebo oblasti a nesmie sa v nich používať.
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu B.
(A)
(B)
Sieťová šnúra (napájací kábel) typu B nie je súčasťou
dodávky pre zákazníkov v Hongkongu.
Port USB
Port USB A (
A)
Môžete pripojiť kľúč USB, zariadenie Walkman®,
iPhone alebo iPod kompatibilné s touto jednotkou.
Podporovaný formát*
Poznámky k aktualizácii
Ak je jednotka pripojená na internet pomocou
siete Wi-Fi, môže automaticky aktualizovať
softvér na najnovšiu verziu.
Aktualizáciou softvéru sa pridávajú nové funkcie
umožňujúce pohodlnejšie a stabilnejšie
používanie.
Ak nechcete softvér aktualizovať automaticky,
môžete túto funkciu vypnúť prostredníctvom
aplikácie SongPal nainštalovanej v smartfóne
alebo zariadení iPhone.
Softvér sa však môže aktualizovať na účely
stabilnejšej prevádzky a podobne aj v prípade,
ak túto funkciu vypnete. Aj keď túto funkciu
vypnete, softvér môžete naďalej aktualizovať
manuálne.
Podrobnosti o nastavení a ovládaní nájdete
v príručke Pomocníka.
Počas aktualizácie sa jednotka nemusí dať
ovládať.
Odopretie záruk na služby,
ktoré ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Technológia Bluetooth funguje so zariadeniami
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPod touch (6. generácie), iPod touch
(5. generácie).
Poznámka
Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení
iPhone alebo iPod po pripojení tohto zariadenia
k jednotke.
45 W
Oznámenie o softvéri podliehajúcom
licencii GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý podlieha
nasledujúcej licencii GNU General Public License
(ďalej len „GPL“) alebo GNU Lesser General
Public License (ďalej len „LGPL“). Tieto
ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu
a ďalšiu distribúciu zdrojového kódu uvedeného
softvéru v súlade s podmienkami uvedenými
v licencii GPL alebo LGPL. Zdrojový kód vyššie
uvedeného softvéru je dostupný na internete.
Ak chcete si ho stiahnuť, prejdite na
nasledujúcu adresu URL a vyberte model
s názvom „SRS-ZR7“.
Adresa URL: http://oss.sony.net/Products/
Linux/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani
reagovať na prípadné otázky týkajúce sa
obsahu tohto zdrojového kódu.
Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitov)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bitov)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitov)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitov)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
Prenosová rýchlosť
Vysokorýchlostný
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných zariadení (MSC)
Port USB B (
B)
Pomocou dodaného kábla USB môžete k jednotke
pripojiť kompatibilné zariadenie, napríklad počítač
a iné.
Podporovaný formát*
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bitov)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit), 5,6 MHz (1 bit)
* Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis, nahrávacími
zariadeniami a záznamovými médiami.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF

advertising