Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 Prenosný reproduktor HG1 H.EAR GO s technológiou BLUETOOTH® Referenčná príručka

Относно поставянето
Personal Audio System
Информация за продукта
Referenčná príručka
Referenčni priročnik
Teatmik
Atsauces ceļvedis
Trumpasis vadovas
•Не поставяйте уреда в наклонено положение.
•Не поставяйте уреда близо до източници на
топлина или на места, изложени на директна
слънчева светлина, прекомерен прах, влага,
дъжд или механичен удар.
Относно работата
•Не поставяйте дребни предмети и др. върху
конекторите или вентилационния отвор в
задната част на уреда. Това може да
предизвика късо съединение или
неизправност в уреда.
Относно почистването
•Не използвайте алкохол, бензин или
разтворител за почистване на корпуса.
Други
4-589-725-21(2)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
•Ако имате някакви въпроси или проблеми
относно този уред, които не се съдържат в
този документ, се обърнете към най-близкия
търговец на Sony.
•Когато изхвърляте или подарявате уреда, го
инициализирайте, за да нулирате до
фабричните настройки по подразбиране. За
подробности вижте Помощното ръководство.
SRS-HG1
Български
Персонална аудиосистема
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите опасността от
електрически удар, не излагайте
уреда на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на уреда с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте уреда на източници на открит
пламък (като например запалени свещи).
Не монтирайте уреда в затворено
пространство, например библиотека или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или уреда с поставени
батерии на прекомерна топлина, като слънчева
светлина, огън, или подобни.
Връзката на променливотоковия USB адаптер с
електрическата мрежа не е прекъсната, докато
той е свързан към електрически контакт, дори
ако самият уред е изключен.
Тъй като главният щепсел се използва за
изключване на уреда от мрежата, включете
уреда в лесно достъпен контакт за променлив
ток. Ако забележите аномалия в уреда, веднага
извадете главния щепсел от контакта за
променлив ток.
Не разливайте вода върху уреда, той не е
водоустойчив.
ВНИМАНИЕ
Забележка за потребители: следната
информация се отнася само за оборудване,
продавано в страни, където се прилагат
директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитвания за съответствие
на продуктите съгласно законодателството на
Европейския съюз, следва да се отправят към
Упълномощения представител Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси,
свързани със сервиз и гаранция, моля
използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни
документи.
Валидността на CE маркировката е ограничена
само за тези държави, в които е наложена от
закона, основно в държавите от ЕИЗ
(Европейската икономическа зона).
Този продукт е предназначен за използване в
следните държави:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Бележка за клиентите в Европа
С настоящето Сони Корпорация декларира, че
този Оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи на
Директива 1999/5/ЕС.
Подробности може да намерите на Интернет
страницата :
http://www.compliance.sony.de/
Честотната лента 5 150 – 5 350 MHz е
ограничена за работа само на закрито.
Това оборудване е тествано и съвместимо с
ограниченията, наложени от разпоредбата за
електромагнитна съвместимост при използване
на съединителен кабел с дължина по-малка от
3 метра.
Третиране на използвани
батерии и стари електрически и
електронни уреди (приложимо
в Европейския Съюз и други
европейски държави със
системи за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ върху устройството, батерията или
върху опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
домакински отпадък. При някои батерии този
символ се използва в комбинация с означение
на химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb)
се добавя ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово. Като
предадете тези продукти и батерии на
правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които
биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на
безопасност, правилен начин на действие или
съхранение на данни изискват батерията да
бъде постоянно свързана (вградена), тази
батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да сте
сигурни, че вградената батерия ще бъде
третирана правилно, предайте старите
продукти в събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. За всички
останали батерии моля прочетете в упътването
как да извадите по безопасен начин батерията
от продукта. Предайте я в събирателния пункт
за рециклиране на използвани батерии. За
подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батерия можете да се
обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта или
батерията.
Предпазни мерки
Бележки относно използването с
мобилен телефон
•За подробности относно работата на вашия
мобилен телефон при приемане на
телефонно повикване, докато предавате звук
чрез използване на BLUETOOTH връзка, вижте
инструкциите за работа, предоставени с
мобилния телефон.
Относно безопасността
Табелките с фабрична информация и с важна
информация за безопасността са разположени
на долната външна част на главния модул и
върху променливотоковия USB адаптер.
•Преди да работите с уреда, се уверете, че
работното напрежение на уреда е същото
като това на електрическата мрежа.
Къде е закупена
Работно напрежение
Всички държави/
региони
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Бележки относно
променливотоковия USB адаптер
•Когато свързвате или изваждате
променливотоковия USB адаптер, изключете
уреда преди това. Противното може да
предизвика неизправност.
•Използвайте само доставения захранващ
кабел за променлив ток, променливотоков
USB адаптер и micro-USB кабел. За да
избегнете повреда на уреда, не използвайте
друг променливотоков USB адаптер.
Поляритет на конектора
•Поставете захранващия кабел, свързан към
променливотоков USB адаптер, в близкия
електрически контакт. В случай на проблем го
изключете от електрическия контакт
незабавно.
•Не монтирайте променливотоковия USB
адаптер в затворено пространство като
секция или вграден шкаф.
MAC адресът на Wi-Fi мрежата се намира на
долната външна страна на уреда.
•Преди да работите с уреда, се уверете, че
работното напрежение на уреда е същото
като това на електрическата мрежа.
Относно авторските
права
•Този продукт е защитен от определени права
за защита на интелектуалната собственост на
Microsoft Corporation. Използването или
разпространението на тази технология извън
този продукт е забранено без лиценз от
Microsoft или упълномощен съдружник на
Microsoft.
•iPhone и iPod touch са регистрирани
търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други
държави.
“Made for iPod” и “Made for iPhone” означава,
че електронният аксесоар е бил проектиран
за свързване конкретно с iPod или iPhone
съответно и е бил сертифициран от
разработчика, че отговаря на стандартите за
работа на Apple. Apple не носи отговорност за
работата на този уред или съответствието му
със стандартите и нормите за безопасност.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да се отрази
на безжичната връзка.
App Store е марка за услуги на Apple Inc.
•“
” е марка на Wi-Fi Alliance.
•Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance®
са регистрирани марки на Wi-Fi Alliance.
•Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки на Wi-Fi Alliance.
•Технологията за кодиране на аудио MPEG
Layer-3 и патентите са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
•N-Mark е търговска марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и
други държави.
•Знакът BLUETOOTH® и логата са собственост на
Bluetooth SIG, Inc., всяко използване на тези
знаци от Sony Corporation е по лиценз.
Останалите търговски марки и търговски
имена са на техните съответни собственици.
•Google Play и Android са търговски марки на
Google Inc.
•Google Cast и Google Cast Badge са търговски
марки на Google Inc.
•“Xperia” и “Xperia Tablet” са търговски марки
на Sony Mobile Communications AB.
•LDAC™ и логото LDAC са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
•DLNA™, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED™ са
търговски марки, сервизни марки или
сертификационни марки на Digital Living
Network Alliance.
•Този продукт има вграден Spotify софтуер,
който подлежи на лицензи на 3-та страна,
които се намират тук:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
•Spotify и логата на Spotify са търговски марки
на Spotify Group.
•Имената на уреди и продукти в този документ
по принцип са търговски марки или
регистрирани търговски марки на
производителя.
Знаците ™ и ® са пропуснати в този документ.
Бележка относно GNU GPL/LGPL
приложен софтуер
Раздел за USB порт
Този продукт съдържа софтуер, който е
предмет на следния GNU общ публичен
лиценз (наричан по-долу “GPL”) или GNU
ограничен общ публичен лиценз (наричан
по-долу “LGPL”). Те постановяват, че
клиентите имат право да придобиват,
променят и редистрибутират изходния код
на споменатия софтуер в съответствие с
условията на предоставените GPL или LGPL.
Изходният код на гореспоменатия софтуер е
наличен в интернет.
За да го изтеглите, посетете следния URL
адрес, после изберете име на модел “h.ear
go (SRS-HG1)”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Имайте предвид, че Sony не може да
отговори или да реагира на въпроси по
отношение на съдържанието на изходния
код.
Можете да свържете съвместимо устройство,
например компютър и др., към този уред, като
използвате наличен в търговската мрежа USB
кабел.
Отказ от отговорност за услуги,
предлагани от трети страни
Sony не носи отговорност за загубени или
повредени данни, записани на iPhone/iPod, при
свързване на iPhone/iPod към този уред.
Услугите, предлагани от трети страни, могат
да бъдат променяни, преустановявани или
прекратявани без предизвестие. Sony не
носи никаква отговорност в тези случаи.
Спецификации
Общи
Захранване
DC 5 V 1,5 A (използване на доставения
променливотоков USB адаптер, свързан към AC 100
V – 240 V, 50 Hz/60 Hz източник на захранване) или
използване на вградената литиево-йонна батерия
Консумация на мощност
12 W
Консумация на мощност (в режим на
готовност)
По-малко от 0,2 W
Консумация на мощност (в режим на
готовност с BLUETOOTH/мрежа)
По-малко от 0,2 W
Време на използване на литиево-йонна
батерия за BLUETOOTH връзка (когато Wi-Fi не
е свързан)
Приблиз. 12 часа*1
Време на използване на литиево-йонна
батерия при използване на Wi-Fi връзка
Поддържани формати*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1bit)
*3 Съвместимостта с всички видове софтуер за кодиране/
запис, записващи устройства и записващи носители не е
гарантирана.
Съвместими iPhone/iPod модели
Bluetooth технологията работи с iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod
touch (6-то поколение), iPod touch (5-то
поколение).
Забележка
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без известяване.
Osobný audio systém
UPOZORNENIE
V záujme zníženia rizika požiaru alebo
zásahu elektrickým prúdom nesmie byť
toto zariadenie vystavené pôsobeniu
dažďa ani vlhkosti.
V záujme zníženia rizika požiaru nezakrývajte
ventilačný otvor zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného
plameňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých
priestorov, ako je napríklad knižnica alebo
vstavaná skrinka.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte prílišnému teplu, ako je slnečné
žiarenie, oheň a podobne.
Време на зареждане на литиево-йонна
батерия
Приблиз. 5 часа
Размери (включително издадените части и
бутони за управление)
Приблиз. 204 mm x 62 mm x 60 mm (ш/в/д)
Тегло
Приблиз. 790 g
Доставени аксесоари
Променливотоков USB адаптер (1)
Micro-USB кабел (1)
Захранващ кабел (2)
Информация за продукта (настоящия документ)
Гаранционна карта (1)
За клиенти в Обединеното кралство, Ирландия,
Малта, Кипър и Хонг Конг:
Използвайте променливотоков захранващ кабел
(A).
От съображения за безопасност
променливотоковият захранващ кабел (B) не е
предназначен за горните държави/региони и
следователно не трябва да се използва там.
За клиенти в други държави/региони:
Използвайте променливотоков захранващ кабел
(B).
(A)
(B)
Променливотоков захранващ кабел (B) не се
доставя за клиенти в Хонг Конг.
*1 Когато се използва зададения музикален източник и
нивото на сила на звука е настроено на 33. Ако силата на
звука на уреда е настроена на максимум, времето за
използване ще бъде приблиз. 4 часа. Времето може да е
различно в зависимост от температурата или условията
на използване.
2
* Когато се използва зададения музикален източник и
нивото на сила на звука е настроено на 33. Ако силата на
звука на уреда е настроена на максимум, времето за
използване ще бъде приблиз. 4 часа. Времето може да е
различно в зависимост от температурата или условията
на използване.
Preventívne opatrenia
Poznámka k používaniu mobilného
telefónu
•Podrobné informácie o ovládaní mobilného
telefónu pri prijímaní telefonátov počas
vysielania zvuku prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH nájdete v návode na používanie
dodanom s mobilným telefónom.
Bezpečnosť
Štítok a dôležité informácie týkajúce sa
bezpečnosti sú umiestnené na spodnej vonkajšej
strane hlavného zariadenia a na napájacom
adaptéri USB.
•Pred uvedením zariadenia do činnosti sa uistite,
že prevádzkové napätie zariadenia je totožné s
prevádzkovým napätím miestnej elektrickej siete.
Miesto zakúpenia
Prevádzkové napätie
Všetky krajiny/oblasti
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Napájací adaptér USB nie je odpojený od
sieťového napájania, kým je pripojený k sieťovej
zásuvke so striedavým prúdom, aj keď ste
samotné zariadenie vypli.
Poznámky k napájaciemu adaptéru USB
Vzhľadom na to, že sa na odpojenie zariadenia od
sieťového napájania používa hlavný prívod,
zariadenie pripojte k ľahko dostupnej sieťovej
zásuvke so striedavým prúdom. Ak zistíte, že so
zariadením nie je niečo v poriadku, okamžite
odpojte hlavný prívod od sieťovej zásuvky so
striedavým prúdom.
•Pred pripojením alebo odpojením napájacieho
adaptéra USB vypnite zariadenie. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k jeho poruche.
•Používajte len dodaný napájací kábel, napájací
adaptér USB a kábel micro USB. Nepoužívajte iný
napájací adaptér USB, aby nedošlo k poškodeniu
zariadenia.
Dbajte pozor na to, aby na zariadenie nešpliechala
voda, pretože zariadenie nie je vodotesné.
VAROVANIE
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie
sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje
požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie
treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené
v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v
ktorých je toto označenie ustanovené zákonom,
najmä krajín Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP).
Приблиз. 8 часа*2
Бележки относно лиценза
Този продукт съдържа софтуер, който Sony
използва според лицензионно споразумение
със собственика на авторските му права.
Задължени сме да оповестим на клиентите
съдържанието на споразумението според
изискване на собственика на авторските
права на софтуера.
Моля, посетете следния интернет адрес и
прочетете
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
USB порт
Slovensky
Tento produkt je určený na používanie v
nasledujúcich krajinách:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Informácia pre zákazníkov v Európe
Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pásmo v rozpätí 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené
len na používanie v interiéri.
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s
obmedzeniami podľa nariadenia o
elektromagnetickej kompatibilite pri použití
pripojovacieho kábla kratšieho než 3 metre.
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických
prístrojov (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale
znamená, že výrobok a batéria nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný
personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci
jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Polarita konektora
•Pripojte napájací kábel pripojený k napájaciemu
adaptéru USB do neďalekej sieťovej zásuvky. V
prípade problému ho ihneď odpojte od sieťovej
zásuvky.
•Napájací adaptér USB neumiestňujte do
uzavretých priestorov, ako je napríklad knižnica
alebo vstavaná skrinka.
Adresa MAC siete Wi-Fi sa nachádza na spodnej
vonkajšej strane tohto zariadenia.
•Pred uvedením zariadenia do činnosti sa uistite,
že prevádzkové napätie zariadenia je totožné s
prevádzkovým napätím miestnej elektrickej siete.
Umiestnenie
•Zariadenie neumiestňujte na šikmú plochu.
•Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla
ani na miestach vystavených priamemu
slnečnému svetlu, nadmernej prašnosti, vlhkosti,
dažďu alebo mechanickým otrasom.
Prevádzka
•Do konektorov a ventilačného otvoru v zadnej
časti zariadenia nevkladajte žiadne malé
predmety. Môže nastať skrat alebo porucha
zariadenia.
Čistenie
•Slovné označenie a logá BLUETOOTH® vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
používanie týchto označení spoločnosťou Sony
Corporation je predmetom licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné mená sú
vlastníctvom príslušných vlastníkov.
•Google Play a Android sú ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
•Google Cast a Google Cast Badge sú ochranné
známky spoločnosti Google Inc.
•„Xperia“ a „Xperia Tablet“ sú ochranné známky
spoločnosti Sony Mobile Communications AB.
•LDAC™ a logo LDAC sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
•DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochranné známky, servisné alebo certifikačné
známky združenia Digital Living Network
Alliance.
•Súčasťou tohto produktu je softvér Spotify, ktorý
podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete na
nasledujúcej adrese:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
•Spotify a logá Spotify sú ochranné známky
spoločnosti Spotify Group.
•Názvy zariadení a produktov uvedené v tomto
dokumente sú vo všeobecnosti ochranné
známky alebo registrované ochranné známky
príslušných výrobcov.
Značky ™ a ® sa v tomto dokumente neuvádzajú.
Poznámky k licencii
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej
zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento
softvér. Na základe požiadavky vlastníka
autorských práv na softvér máme povinnosť
zákazníkov informovať o obsahu zmluvy.
Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte
si
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Informácie o softvéri pod licenciou
GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa
vzťahuje nasledujúca všeobecná licencia GNU
General Public Licence (ďalej len „GPL“) alebo
GNU Lesser General Public License (ďalej len
„LGPL“). Na základe týchto licencií majú
používatelia právo získať, upravovať a
redistribuovať zdrojový kód uvedeného softvéru
v súlade s priloženou licenciou GPL alebo LGPL.
Zdrojový kód uvedeného softvéru je k dispozícii
na internete.
Ak chcete zdrojový kód prevziať, navštívte
nasledujúcu adresu URL a vyberte názov
modelu „h.ear go (SRS-HG1)“.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nedokáže odpovedať ani
reagovať na prípadné dotazy týkajúce sa
obsahu zdrojového kódu.
•Na čistenie skrinky nikdy nepoužívajte alkohol,
benzín ani riedidlo.
Vyhlásenie týkajúce sa služieb
ponúkaných tretími stranami
Ostatné informácie
Poskytovanie služieb ponúkaných tretími
stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo
ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia.
Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za
takéto situácie.
•Ak máte otázky alebo problémy s týmto
zariadením, ktoré v tomto dokumente nie sú
popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu
výrobkov spoločnosti Sony.
•Pri likvidácii alebo odovzdaní tohto zariadenia
zariadenie inicializujte, aby sa všetky nastavenia
obnovili na predvolené hodnoty z výroby.
Podrobnosti nájdete v príručke.
Autorské práva
•Tento produkt je chránený určitými právami na
duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie mimo tohto produktu je bez licencie
od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej
dcérskej spoločnosti spoločnosti Microsoft
zakázaná.
•iPhone a iPod touch sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a v
ďalších krajinách.
Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a
„Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone)
znamenajú, že elektronické zariadenie bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu
iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že
spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie
tohto zariadenia ani jeho súlad s
bezpečnostnými a regulačnými normami.
Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia
so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť
prevádzku bezdrôtového pripojenia.
App Store je servisná známka spoločnosti
Apple Inc.
•„
“ je ochranná známka združenia Wi-Fi
Alliance.
•Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance®
sú registrované ochranné známky združenia
Wi-Fi Alliance.
•Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochranné známky
združenia Wi-Fi Alliance.
•Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a
patenty licencované spoločnosťami
Fraunhofer IIS a Thomson.
•N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná
ochranná známka združenia NFC Forum, Inc.
v USA a iných krajinách.
Technické údaje
Všeobecné
Napájanie
Jednosmerné napätie 5 V 1,5 A (použitím dodaného
napájacieho adaptéra USB pripojeného k zdroju
napájania striedavého napätia 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz) alebo použitím vstavanej lítium-iónovej
batérie
Spotreba energie
12 W
Spotreba energie (v pohotovostnom režime)
Menej ako 0,2 W
Spotreba energie (v pohotovostnom režime
BLUETOOTH/siete)
Menej ako 0,2 W
Výdrž lítium-iónovej batérie pri používaní
pripojenia BLUETOOTH (ak sa nepoužíva
pripojenie Wi-Fi)
Pribl. 12 hodín*1
Výdrž lítium-iónovej batérie pri používaní
pripojenia Wi-Fi
Pribl. 8 hodín*2
Čas nabíjania lítium-iónovej batérie
Pribl. 5 hodín
Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a
ovládacích prvkov)
Pribl. 204 mm x 62 mm x 60 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, na Malte,
Cypre a v Hongkongu:
Používajte napájací kábel (A).
Z bezpečnostných dôvodov nie je napájací kábel (B)
určený pre vyššie uvedené krajiny/oblasti a preto by
sa tam nemal používať.
Pre zákazníkov v iných krajinách/regiónoch:
Používajte napájací kábel (B).
(A)
(B)
Napájací kábel (B) sa nedodáva pre zákazníkov v
Hongkongu.
*1 Keď sa používa určený zdroj hudby a úroveň hlasitosti
zariadenia je nastavená na 33. Ak je úroveň hlasitosti
zariadenia nastavená na maximum, výdrž bude pribl. 4
hodín. Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok
používania.
*2 Keď sa používa určený zdroj hudby a úroveň hlasitosti
zariadenia je nastavená na 33. Ak je úroveň hlasitosti
zariadenia nastavená na maximum, výdrž bude pribl. 4
hodín. Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty a podmienok
používania.
Informácie o porte USB
Port USB
K tomuto zariadeniu je možné pripojiť kompatibilné
zariadenie, napríklad počítač, použitím komerčne
dostupného kábla USB.
Podporované formáty*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bitov)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
Napájací adaptér USB (1)
Kábel micro USB (1)
Napájací kábel (2)
Referenčná príručka (tento dokument)
Záručný list (1)
Ta oprema je bila preizkušena in upošteva
omejitve, ki so postavljene v uredbi EMC
(elektromagnetna združljivost), pri uporabi
povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Odstranitev odpadnih baterij in
električne in elektronske opreme
(veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v
primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti
ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno
povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in
električno in elektronsko opremo, oddajte
izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete
poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka.
Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali
baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini,
kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
*3 Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími
programami, záznamovými zariadeniami a záznamovými
médiami nie je zaručená.
Previdnostni ukrepi
Kompatibilné modely zariadení iPhone/
iPod
Opomba za uporabo z mobilnim
telefonom
Technológia Bluetooth funguje len so zariadeniami
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPod touch (6. generácia), iPod touch
(5. generácia).
•Za podrobnosti o uporabi mobilnega telefona,
ko prejmete klic med oddajanjem zvoka prek
povezave BLUETOOTH, glejte navodila za
uporabo mobilnega telefona.
Poznámka
Spoločnosť Sony nepreberá zodpovednosť v prípade
straty alebo poškodenia údajov zaznamenaných v
zariadeniach iPhone/iPod pri používaní zariadení
iPhone/iPod pripojených k tomuto zariadeniu.
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez
oznámenia.
Slovenščina
Osebni avdio sistem
Varnost
Ploščica s podatki in pomembne informacije
v zvezi z varnostjo so nameščene na spodnji
stranici glavne naprave in na zunanji površini
USB-napajalnika.
•Pred uporabo naprave preverite, ali je delovna
napetost naprave enaka napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Kraj nakupa
Delovna napetost
Vse države/regije
Izmenična napetost
100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz
OPOZORILO
Da bi zmanjšali nevarnost požara
ali električnega udara, te naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da bi zmanjšali nevarnost požara, prezračevalne
odprtine na napravi ne pokrivajte s časopisi, prti,
zavesami ipd.
Naprave ne izpostavljajte izvoru odprtega plamena
(na primer goreče sveče).
Opombe o USB-napajalniku
•Pred priklopom ali izklopom USB-napajalnika
najprej izklopite napravo. V nasprotnem primeru
lahko pride do okvare.
•Uporabljajte samo priložene napajalni kabel,
USB-napajalnik in kabel micro-USB. Za izogib
poškodbam naprave ne uporabljajte drugih
USB-napajalnikov.
Avtorske pravice
•Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft
Corporation. Uporaba ali distribucija teh
tehnologij izven tega izdelka brez ustrezne
licence družbe Microsoft ali pooblaščene
podružnice družbe Microsoft je prepovedana.
•iPhone in iPod touch sta blagovni znamki družbe
Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.
Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone«
pomenita, da je elektronska dodatna oprema
posebej zasnovana za povezavo z napravami
iPod ali iPhone in razvijalec je to opremo
certificiral v skladu z zahtevami standardov
družbe Apple. Družba Apple ni odgovorna za
delovanje te naprave ali njeno skladnost z
varnostnimi in regulativnimi standardi. Uporaba
te dodatne opreme z napravo iPod ali iPhone
lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.
•»
« je znamka združenja Wi-Fi Alliance.
•Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi Alliance®
so registrirane znamke združenja Wi-Fi Alliance.
•Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ in Wi-Fi
Protected Setup™ so znamke združenja Wi-Fi
Alliance.
•Tehnologija za kodiranje zvoka MPEG Layer-3
in patenti so pridobljeni po licenci inštituta
Fraunhofer IIS and Thomson.
•Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka združenja NFC
Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
•Besedna znamka BLUETOOTH® in logotipi so v
lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba
teh znamk s strani družbe Sony Corporation je
licencirana. Ostale blagovne znamke in blagovna
imena so v lasti njihovih lastnikov.
•Google Play in Android so blagovne znamke
družbe Google Inc.
•Google Cast in značka Google Cast sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
•»Xperia« in »Xperia Tablet« sta blagovni znamki
družbe Sony Mobile Communications AB.
•LDAC™ in logotip LDAC sta blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
•DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™ so
blagovne znamke, storitvene znamke ali
certifikacijske oznake združenja Digital Living
Network Alliance.
•Ta izdelek vsebuje programsko opremo Spotify,
ki je predmet licenc drugih izdelovalcev,
navedenih tukaj:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
•Spotify in logotipi Spotify so blagovne znamke
skupine Spotify Group.
•Imena naprav in izdelkov v tem dokumentu so
po večini blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke proizvajalca.
Oznaki ™ in ® v tem dokumentu nista
uporabljeni.
Opombe o licenci
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo
družba Sony uporablja po licenčni pogodbi
lastnika avtorskih pravic do te programske
opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas
zahteva lastnik avtorskih pravic do te
programske opreme.
Obiščite naslednji naslov URL in preberite
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Baterij in naprave z vstavljenimi baterijami ne
izpostavljajte pretirani toploti, kot so neposredna
sončna svetloba, ogenj ali podobno.
USB-napajalnik je povezan z napajanjem, dokler je
priklopljen v električno vtičnico, tudi ko naprava ni
vklopljena.
Z glavnim vtičem napravo izklopite iz napajanja,
zato jo priklopite v lahko dostopno električno
vtičnico. Če opazite kakršnekoli nepravilnosti v
delovanju, ga takoj izklopite iz električne vtičnice.
Polariteta vtiča
•Napajalni kabel, ki je povezan z USBnapajalnikom, priklopite v električno vtičnico.
Če pride do težav, napajalni kabel takoj izklopite
iz električne vtičnice.
•USB-napajalnika ne nameščajte v tesne prostore,
kot so knjižne police ali vgrajene omarice.
Obvestilo o programski opremi z
licenco GNU GPL/LGPL
Ta izdelek vsebuje programsko opremo z
licenco GNU General Public License (v
nadaljevanju »GPL«) ali GNU Lesser General
Public License (v nadaljevanju »LGPL«). Te
licence navajajo, da imajo stranke pravico do
pridobivanja, spreminjanja in distribucije
izvorne kode omenjene programske opreme v
skladu z določili zadevne licence GPL ali LGPL.
Izvorna koda zgoraj omenjene programske
opreme je na voljo v spletu.
Za prenos obiščite naslednji spletni naslov in
izberite model »h.ear go (SRS-HG1)«.
Spletni naslov:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Družba Sony ne bo odgovarjala na nobena
vprašanja v zvezi z vsebino izvorne kode.
Ta izdelek ni vodoodporen, zato ga ne
izpostavljajte pljuskanju vode.
SVARILO
Namestitev
Obvestilo strankam: naslednji podatki so
veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki
upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z
skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na naslove navedene v
ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
•Napravo namestite na vodoravno površino.
•Naprave ne puščajte v bližini virov toplote ali na
mestih, ki so izpostavljena neposredni sončni
svetlobi, prekomerni prašnosti, vlagi, dežju
ali mehanskim udarcem.
Veljavnost oznake CE je omejena na države, v
katerih se zahteva po zakonu. To v glavnem
pomeni države EGP (Evropski gospodarski prostor).
•Za čiščenje ohišja ne uporabljajte alkohola,
bencina ali razredčevalca.
Splošno
Drugo
Enosmerna napetost 5 V 1,5 A (pri uporabi priloženega
USB-napajalnika, ki je priklopljen v električno
napajanje z izmenično napetostjo 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz) ali uporaba vgrajene litij-ionske baterije
Obvestilo za stranke v Evropi
Družba Sony Corp. s to izjavo izjavlja, da je ta
oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, da obiščete:
http://www.compliance.sony.de/
Pribl. 12 ur*1
Trajanje delovanja z litij-ionsko baterijo za
povezavo Wi-Fi
Pribl. 8 ur*2
Trajanje polnjenja litij-ionske baterije
Pribl. 5 ur
Mere (vključno s štrlečimi deli in gumbi)
Pribl. 204 mm x 62 mm x 60 mm (š/v/g)
Teža:
Pribl. 790 g
Priložena dodatna oprema
USB-napajalnik (1)
Kabel micro-USB (1)
Napajalni kabel (2)
Referenčni priročnik (ta dokument)
Garancijska kartica (1)
Za stranke v Združenem kraljestvu, na Irskem, Malti,
Cipru in v Hongkongu:
Uporabite napajalni kabel za izmenično napetost (A).
Zaradi varnostnih razlogov napajalni kabel za
izmenično napetost (B) ni namenjen za zgoraj
omenjene države/regije, zato ga tam ne smete
uporabljati.
Za stranke v drugih državah/regijah:
Uporabite napajalni kabel za izmenično napetost (B).
(A)
(B)
Napajalni kabel za izmenično napetost (B) strankam v
Hongkongu ni priložen.
*1 Pri uporabi navedenega vira glasbe in je glasnost v napravi
nastavljena na 33. Če je glasnost v napravi nastavljena na
najvišjo raven, bo trajanje delovanja pribl. 4 ur. Trajanje
delovanja se lahko razlikuje glede na temperaturo in pogoje
uporabe.
2
* Pri uporabi navedenega vira glasbe in je glasnost v napravi
nastavljena na 33. Če je glasnost v napravi nastavljena na
najvišjo raven, bo trajanje delovanja pribl. 4 ur. Trajanje
delovanja se lahko razlikuje glede na temperaturo in pogoje
uporabe.
Odsek za vrata USB
Vrata USB
S to napravo lahko povežete združljivo napravo, kot je
računalnik ipd., z uporabo standardnega kabla USB.
Podprti format*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-/32-bitno)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1-bitno)
*3 Združljivosti z vso programsko opremo za kodiranje/
zapisovanje, napravami za snemanje in mediji za snemanje
ni mogoče zajamčiti.
Združljivi modeli iPhone/iPod
Tehnologija Bluetooth deluje z modeli iPhone 6s
Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod
touch (6. generacija), iPod touch (5. generacija).
Družba Sony ne sprejema odgovornosti za primere
izgube ali poškodb podatkov v napravi iPhone/iPod,
ko jo uporabljate s to napravo.
Naslov MAC omrežja Wi-Fi je naveden na spodnji
stranici te naprave.
•Pred uporabo naprave preverite, ali je delovna
napetost naprave enaka napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Ta izdelek je namenjen za uporabo v naslednjih
državah:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Trajanje delovanja z litij-ionsko baterijo za
povezavo BLUETOOTH (ko povezava Wi-Fi ni
vzpostavljena)
Opomba
Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori,
kot so knjižne police ali vgrajene omarice.
Pribl. 790 g
Dodané príslušenstvo
Frekvenčni pas 5.150–5.350 MHz je omejen na
uporabo v notranjosti prostorov.
Delovanje
•V vtičnice ali prezračevalno luknjo na hrbtni
stranici naprave ne vstavljajte majhnih
predmetov ipd. V napravi lahko pride do kratkega
stika ali okvare.
Čiščenje
•Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to
napravo, ki niso opisane v tem dokumentu, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
•Pri odstranjevanju ali odlaganju te naprave
izvedite postopek inicializacije, da vse nastavitve
ponastavite na tovarniško privzete nastavitve.
Za podrobnosti glejte Vodnik za pomoč.
Izjava o storitvah tretjih oseb
Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko
spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo
brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh
primerih ne prevzema nobene odgovornosti.
Specifikacije
Napajanje
Poraba energije
12 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti)
Manj kot 0,2 W
Poraba energije (v stanju pripravljenosti
povezave BLUETOOTH/omrežja)
Manj kot 0,2 W
Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Eesti
Personaalne helisüsteem
HOIATUS
Süttimise ja elektrilöögiohu vältimiseks
ärge laske seadmel puutuda kokku
vihma ja niiskusega.
Süttimisohu vältimiseks ärge katke seadme
ventilatsiooniava ajalehe, lauakatte, kardinate vms.
Ärge laske seadmel puutuda kokku lahtise leegi
allikatega (nt süüdatud küünlad).
Ärge paigutage seadet kitsasse kohta, nagu
raamaturiiul või seinakapp.
Ärge jätke akusid ega paigaldatud akudega seadet
suure kuumuse kätte, nagu päikesekiirgus, leegid
vms.
USB-vahelduvvooluadapter ei ole vooluvõrgust
lahti ühendatud, kui see on vahelduvvoolu
pistikupesaga ühendatud, isegi siis, kui seade ise
on välja lülitatud.
Põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust
lahti ühendamiseks, seega ühendage seade
lihtsalt ligipääsetavasse vahelduvvoolu
pistikupesasse. Kui seadme töös peaks esinema
ebatavalist käitumist, ühendage põhipistik
viivitamatult vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
Pidage meeles, et vesi võib pritsida; vastavalt
tehnilistele andmetele ei ole see toode veekindel.
ETTEVAATUST
Märkus klientidele: järgmine teave kehtib ainult
seadmete puhul, mida müüakse EL-i direktiive
järgivates riikides
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt
või tema nime all. Teavet toote vastavusest
Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate
volitatud esindajalt Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Hoolduse ja teenuse garantii
korral pöörduge vastavates hoolduse või garantii
dokumentides märgitud aadressil.
CE-märgis kehtib nendes riikides, kus see on
õiguslikult rakendatud, peamiselt EEA-riigid
(Euroopa Majanduspiirkond).
See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistes
riikides:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Märkus Euroopa klientidele
Käesolevaga teatab Sony Corp., et see seade
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõudmistele ja
muudele asjakohastele sätetele.
Üksikasju vaadake järgmiselt URL-ilt:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz riba on lubatud kasutada ainult
siseruumides.
Seda seadet on kontrollitud ja leitud, et see vastab
EMÜ määruse piirväärtustele, kui kasutatakse alla 3
meetri pikkust ühenduskaablit.
Kasutatud patareide ning
elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel, patareil või selle pakendil
näitab, et antud toodet ja patareid ei tohi visata
olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse,
kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005%
elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades toodete ja patareide õige utiliseerimise,
aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib
tekitada nende väär käitlemine. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või
andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda
vahetada ainult kvalifitseeritud teeninduse
spetsialist.
Patarei õige käitlemise tagamiseks andke tooted
nende kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus
kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist tootest.
Andke patarei ümbertöötlemiseks vastavasse
kasutatud patareide kogumiskohta.
Üksikasjalikumat teavet selle toote või aku
ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote või patarei
ostsite.
Ettevaatusabinõud
Märkused mobiiltelefoniga kasutamisel
•Vaadake oma mobiiltelefoniga kaasasolevast
kasutusjuhendist oma mobiiltelefoni käitumist
juhul, kui saate heli BLUETOOTH-ühenduse
kaudu edastamise ajal sissetuleva kõne.
Ohutus
Andmeplaat ja oluline teave seoses ohutusega on
toodud põhiseadme korpuse põhjal ja USBvahelduvvooluadapteri pinnal.
•Veenduge enne seadme kasutamist, et seadme
tööpinge vastab kohalikule vooluvõrgu pingele.
Ostukoht
Tööpinge
Kõik riigid/piirkonnad
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Märkused USB-vahelduvvooluadapteri
kohta
•Lülitage seade välja enne USBvahelduvvooluadapteri ühendamist või lahti
ühendamist. Vastasel juhul võib see põhjustada
talitlushäireid.
•Kasutage ainult kaasasolevat
vahelduvvoolutoitejuhet, USBvahelduvvooluadapterit ja USB-mikrokaablit.
Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage
ühtegi muud USB-vahelduvvooluadapterit.
Pistiku polaarsus
•Ühendage USB-vahelduvvooluadapteriga
ühendatud vahelduvvoolutoitejuhe
lähedalasuvasse vahelduvvoolupistikupessa.
Probleemide korral ühendage see viivitamatult
vahelduvvoolupistikupesast lahti.
•Ärge paigaldage USB-vahelduvvooluadapterit
suletud kohta, nagu raamaturiiul või
sisseehitatud kapp.
Wi-Fi-võrgu MAC-aadress asub seadme korpuse
põhjal.
•Veenduge enne seadme kasutamist, et seadme
tööpinge vastab kohalikule vooluvõrgu pingele.
Paigutamisel
•Ärge paigutage seadet kaldus asendisse.
•Ärge jätke seadet soojusallikate lähedusse ega
kohta, kuhu paistab otsene päikesevalgus, on
liigselt tolmu, esineb niiskust, vihma või
mehaanilisi lööke.
Kasutamisel
•Ärge sisestage pesadesse ega seadme tagaküljel
olevasse ventilatsiooniavasse väikeseid esemeid
vms. See võib seadet lühistada või põhjustada
talitlushäireid.
Puhastamisel
Märkused litsentsi kohta
USB-pordi osa
See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab
selle autoriõiguste omanikuga sõlmitud
litsentsilepingu alusel. Me oleme kohustatud
teavitama kliente lepingu sisust vastavalt
tarkvara autoriõiguste omaniku nõuetele.
Minge järgmisele URL-aadressile ja lugege
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
USB-port
Toetatud vormingud*
3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bit)
Ühilduvad iPhone’i/iPod-i mudelid
Märkus GNU GPL-/LGPL-litsentsidega
tarkvara kohta
See toode sisaldab tarkvara, mis allub
järgmisele GNU üldisele avalikule litsentsile
(edaspidi „GPL”) või GNU vähem üldisele
avalikule litsentsile (edaspidi „LGPL”). Need
määratlevad, et klientidel on õigus nimetatud
tarkvara lähtekoodi kasutada, muuta ja levitada
vastavalt kaasasolevatele GPL- või LGPLlitsentsidele. Ülaltoodud tarkvara lähtekood on
kättesaadav internetis.
Allalaadimiseks minge järgmisele URLaadressile ja valige mudeli nimi „h.ear go
(SRS-HG1)”. URL-aadress:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Pidage meeles, et Sony ei vasta ega reageeri
ühelegi päringule seoses nimetatud lähtekoodi
sisuga.
Lahtiütlus seoses kolmandate
osapoolte pakutavate teenustega
Kolmandate osapoolte pakutavad teenuseid
võidakse muuta, peatada või lõpetada ilma
eelneva teatamiseta. Sony ei vastuta seda tüüpi
olukordade eest.
Tehnilised andmed
Üldine
Toide
•Ärge kasutage korpuse puhastamiseks alkoholi,
benseeni ega lahusteid.
Muud
Energiatarve
•Kui teil on seoses seadmega küsimusi või
muresid, mida ei ole selles dokumendis
käsitletud, võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
•Veenduge seadme kasutusest kõrvaldamisel või
edasi andmisel, et te lähtestaksite kõik sätted
tehase vaikesätetele. Lisainfot vaadake Spikrist.
12 W
•See toode on kaetud mõnede Microsoft
Corporationi intellektuaalse vara õigustega. Selle
tehnoloogia kasutamine või levitamine
väljaspool seda toodet on ilma Microsofti või
volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita
keelatud.
•iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc USAs
ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
„Made for iPod” ja „Made for iPhone”
tähendavad, et elektrooniline lisaseade on
mõeldud ühendamiseks vastavalt iPod-i või
iPhone’iga ja arendaja on kinnitanud, et seade
vastab Apple’i tööstandarditele. Apple ei vastuta
selle seadme töötamise ega ohutus- ja
määrusstandarditele vastavuse eest. Pidage
meeles, et selle lisaseadme kasutamine iPod-i
või iPhone’iga võib mõjutada juhtmevaba
töötamist.
App Store on ettevõtte Apple Inc teenindusmärk.
•„
” on Wi-Fi Alliance’i märk.
•Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance®
on Wi-Fi Alliance’i registreeritud märgid.
•Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi
Protected Setup™ on Wi-Fi Alliance’i märgid.
•MPEG audiokiht 3 helikodeerimistehnoloogia ja
patendid on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer
IIS ja Thomson.
•N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc kaubamärk
või Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides
registreeritud kaubamärk.
•Sõnaline tähis BLUETOOTH® ja logod kuuluvad
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc ja Sony Corporation
kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid
ja kaubanduslikud nimed kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
•Google Play ja Android on ettevõtte Google Inc
kaubamärgid.
•Google Cast ja Google Cast Badge on ettevõtte
Google Inc kaubamärgid.
•„Xperia” ja „Xperia Tablet” on ettevõtte Sony
Mobile Communications AB kaubamärgid.
•LDAC™ ja LDAC logo on ettevõtte Sony
Corporation kaubamärgid.
•DLNA™, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™ on
Digital Living Network Alliance’i kaubamärgid,
teenindusmärgid või sertifitseerimismärgid.
•See toode kasutab Spotify tarkvara, millele
rakenduvad kolmanda osapoole litsentsid, mis
asuvad järgmisel aadressil: https://developer.
spotify.com/esdkthird-party-licenses/
•Spotify ja Spotify logod on ettevõtte Spotify
Group kaubamärgid.
•Selles dokumendis toodud seadmete ja toodete
nimed on tavaliselt tootja kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Selles dokumendis ei ole toodud märke ™ ja ®.
Te saate ühendada selle seadmega ühilduvaid
seadmeid, nagu arvutid, kasutades poodides
müüdavaid USB-kaableid.
*3 Ühilduvust kõikide kodeerimise/kirjutamise tarkvaradega,
salvestusseadmetega ja andmekandjatega ei ole võimalik
tagada.
5 V 1,5 A alalisvool (kasutades kaasasolevat USBvahelduvvooluadapterit, mis on ühendatud 100 V
- 240 V, 50 Hz/60 Hz vahelduvvooluvõrku) või
kasutades integreeritud liitiumioonakut
Autoriõigused
Latviešu
Energiatarve (ooterežiimis)
Alla 0,2 W
Energiatarve (BLUETOOTH-režiimis / võrgu
ooterežiimis)
Alla 0,2 W
Liitiumioonaku kasutusaeg BLUETOOTHühendusega (kui Wi-Fi ei ole ühendatud)
Umbes 12 tundi*1
Liitiumioonaku kasutusaeg Wi-Fi-ühendusega
Umbes 8 tundi*
2
Liitiumioonaku laadimisaeg
Umbes 5 tundi
Mõõtmed (sh väljaulatuvad osad ja nupud)
Bluetooth-tehnoloogia toimib seadmetega iPhone
6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod
touch (6. põlvkond), iPod touch (5. põlvkond).
Märkus
Sony ei vastuta iPhone’ile/iPod-ile salvestatud
andmete kadumise või kahjustumise eest, kui kasutate
selle seadmega ühendatud iPhone’i/iPod-i.
Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda
etteteatamata.
BRĪDINĀJUMS
Lai mazinātu aizdegšanās un
elektrotraumu rašanās bīstamību,
sargājiet šo ierīci no lietus vai mitruma.
Lai mazinātu aizdegšanās bīstamību, nepārklājiet
ierīces ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem,
aizkariem un citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas (piemēram,
aizdedzināto sveču) iedarbības riskam.
Nenovietojiet ierīci slēgtā vietā, piemēram,
grāmatskapī vai sienas skapī.
USB maiņstrāvas adapteris nav atvienots no
elektrotīkla, kamēr tas ir pievienots maiņstrāvas
kontaktligzdai pat tad, ja pati ierīce ir izslēgta.
Tā kā galvenā maiņstrāvas kabeļa spraudni izmanto,
lai ierīci atvienotu no elektrotīkla, pievienojiet ierīci
ērti pieejamai maiņstrāvas kontaktligzdai. Ja
konstatējat, ka ierīce nedarbojas pareizi,
nekavējoties atvienojiet galvenā maiņstrāvas kabeļa
spraudni no maiņstrāvas kontaktligzdas.
Sekojiet, lai ūdens nešļakstītos, jo ierīce nav
ūdensdroša.
UZMANĪBU!
Paziņojums klientiem: turpmāk sniegtā
informācija attiecas tikai uz aprīkojumu, kas
pārdots valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā, vai
produkts ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai
uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz
Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties
pie autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Beļģija. Apkopes un garantijas servisa
gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos
apkopes vai garantijas dokumentos.
CE apzīmējums attiecas tikai uz tām valstīm, kurās
tas oficiāli apstiprināts (galvenokārt Eiropas
ekonomiskās zonas valstīs).
Šis izstrādājums paredzēts lietošanai šādās valstīs:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Paziņojums klientiem Eiropā
Ar šo “Sony Corp.” deklarē, ka šis aprīkojums atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz frekvenču joslu drīkst izmantot
tikai telpās.
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
EMS regulā noteiktajiem ierobežojumiem,
izmantojot savienojuma kabeli, kas nepārsniedz 3
metru garumu.
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām un vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā
un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
Umbes 790 g
Kaasasolevad lisatarvikud
(B)
Hongkongi klientidele ei tarnita vahelduvvoolujuhet
(B).
*1 Kui kasutatakse ettenähtud muusikaallikat ja seadme
helitasemeks on määratud 33. Kui seadme helitase on seatud
maksimaalseks, on kasutusaeg umbes 4 tundi. Aeg võib olla
erinev sõltuvalt temperatuurist või kasutustingimustest.
2
* Kui kasutatakse ettenähtud muusikaallikat ja seadme
helitasemeks on määratud 33. Kui seadme helitase on seatud
maksimaalseks, on kasutusaeg umbes 4 tundi. Aeg võib olla
erinev sõltuvalt temperatuurist või kasutustingimustest.
Darba spriegums
Visās valstīs un
reģionos
100 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Piezīmes par USB maiņstrāvas adapteri
•Pirms pievienojat vai atvienojat USB maiņstrāvas
adapteri, izslēdziet ierīci. Citādi ierīce var sākt
darboties nepareizi.
•Izmantojiet tikai komplektā iekļauto maiņstrāvas
barošanas kabeli, USB maiņstrāvas adapteri un
mikro USB kabeli. Lai izvairītos no ierīces
sabojāšanas, nelietojiet citus USB maiņstrāvas
adapterus.
Spraudņa polaritāte
•Ievietojiet ar USB maiņstrāvas adapteri savienotā
maiņstrāvas barošanas kabeļa kontaktspraudni
tuvumā esošā maiņstrāvas kontaktligzdā. Ja
rodas kļūme, nekavējoties atvienojiet ierīci no
maiņstrāvas kontaktligzdas.
•Nenovietojiet USB maiņstrāvas adapteri noslēgtā
vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapī.
Wi-Fi tīkla MAC adrese atrodas uz šīs ierīces
apakšējās virsmas.
•Pirms lietot ierīci, pārliecinieties, ka ierīces darba
sprieguma parametri ir identiski vietējā
elektrotīkla sprieguma parametriem.
Par novietojumu
•Nenovietojiet ierīci sasvērtā stāvoklī.
•Nenovietojiet ierīci tuvu siltuma avotiem vai
saules tieši apspīdētā, īpaši putekļainā vai mitrā
vietā, un nepakļaujiet to lietus iedarbībai vai
mehāniskiem triecieniem.
sistēmām)
Šis simbols uz produkta, baterijas vai uz to
iesaiņojuma norāda, ka šo produktu un bateriju
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām
baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar
ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai
svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek
pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām,
palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas
videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to
nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai
datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs
pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst
nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šos
produktus to kalpošanas laika beigās nododiet
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām
baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju
attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju
pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu vai bateriju.
Piesardzības pasākumi
Ievērojiet, izmantojot ar mobilo tālruni
•Informāciju par mobilā tālruņa lietošanu,
saņemot tālruņa zvanu, kamēr tiek pārsūtīta
skaņa, izmantojot BLUETOOTH savienojumu,
skatiet mobilā tālruņa lietošanas norādījumos.
Par drošību
Informatīvā plāksnīte un svarīga informācija par
drošību atrodas galvenās ierīces apakšā un uz USB
maiņstrāvas adaptera.
•Pirms lietot ierīci, pārliecinieties, ka ierīces darba
sprieguma parametri ir identiski vietējā
elektrotīkla sprieguma parametriem.
Piezīmes par licenci
USB pieslēgvietas sadaļa
Šajā izstrādājumā ir programmatūra, ko Sony
izmanto atbilstoši licences līgumam ar to
autortiesību turētāju. Mums jāatklāj līguma
saturs klientiem saskaņā ar programmatūras
autortiesību īpašnieka prasībām.
Lūdzu, atveriet vietni
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
un izlasiet tajā iekļauto informāciju.
USB pieslēgvieta
Paziņojums par GNU GPL/LGPL lietoto
programmatūru
Šajā izstrādājumā ir programmatūra, uz kuru
attiecas GNU General Public License (turpmāk
tekstā kā “GPL”) vai GNU Lesser General Public
License (turpmāk tekstā kā “LGPL”). Tādējādi tiek
noteikts, ka klientiem ir tiesības iegūt, pārveidot
un izplatīt norādītās programmatūras pirmkodu
saskaņā ar GPL vai LGPL noteikumiem. Iepriekš
minētās programmatūras pirmkods ir pieejams
tīmeklī.
Lai to lejupielādētu, izmantojiet turpmāk
norādīto URL (vietrādi) un pēc tam atlasiet
modeļa nosaukumu “h.ear go (SRS-HG1)”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sony nesniegs atbildes
uz jautājumiem par pirmkoda saturu.
Atruna attiecībā uz trešo pušu
nodrošinātajiem pakalpojumiem
Trešo pušu nodrošinātie pakalpojumi var tikt
mainīti, apturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja
brīdinājuma. Sony neuzņemsies nekādu
atbildību par šādiem gadījumiem.
Tehniskie dati
Par tīrīšanu
Barošana
•Ierīces korpusa tīrīšanai neizmantojiet spirtu,
benzīnu un atšķaidītāju.
DC 5 V 1,5 A (izmantojot komplektā iekļauto USB
maiņstrāvas adapteri un pievienojot to 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz maiņstrāvas elektrotīklam) vai lietojot
iebūvētu litija jonu akumulatoru.
Par autortiesībām
•Šis izstrādājums tiek aizsargāts ar zināmām
Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma
tiesībām. Šādas tehnoloģijas lietošana vai
izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez Microsoft
vai pilnvarota Microsoft meitasuzņēmuma
licences ir aizliegta.
•iPhone un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes,
kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
“Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē to,
ka elektroniskais piederums konkrēti paredzēts
pieslēgšanai pie iPod vai iPhone, un izstrādātājs
to ir sertificējis atbilstoši Apple veiktspējas
standartiem. Uzņēmums Apple neuzņemsies
atbildību par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību
drošības un valsts likumdošanas normatīviem.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar
iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu režīma
darbību.
App Store ir uzņēmuma Apple Inc. pakalpojumu
zīme.
•“
” ir Wi-Fi Alliance zīme.
•Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® un Wi-Fi Alliance®
ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
•Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ un Wi-Fi
Protected Setup™ ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.
•Audio kodēšanas tehnoloģija MPEG Layer-3 un
patenti tiek izmantoti saskaņā ar licenci, ko
izdevis uzņēmums Fraunhofer IIS un Thomson.
•N-Mark ir uzņēmuma NFC Forum, Inc. preču zīme
vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
•Vārda BLUETOOTH® zīme un logotipi pieder
uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.; šādas zīmes
Sony Corporation lieto saskaņā ar licenci. Citas
preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir attiecīgo
īpašnieku īpašums.
•Google Play un Android ir Google Inc. preču
zīmes.
•Google Cast un Google Cast Badge ir Google Inc.
preču zīmes.
•“Xperia” un “Xperia Tablet” ir Sony Mobile
Communications AB preču zīmes.
•LDAC™ un LDAC logotips ir Sony Corporation
preču zīmes.
•DLNA™, DLNA logotips un DLNA CERTIFIED™ ir
Digital Living Network Alliance preču zīmes,
pakalpojumu zīmes vai sertifikācijas zīmes.
•Šajā izstrādājumā ir iekļauta Spotify
programmatūra, uz kuru attiecas 3. puses
licences; skatiet tās šeit:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
•Spotify un Spotify logotipi ir Spotify Group preču
zīmes.
•Šajā dokumentā norādītie ierīces nosaukumi un
izstrādājumu nosaukumi galvenokārt ir konkrētā
ražotāja preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
™ un ® zīmes šajā dokumentā ir izlaistas.
Atbalstītais formāts*
3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24/32 bitu)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bits)
Saderīgi iPhone un iPod modeļi
•Neievietojiet mazus priekšmetus ierīces ligzdās
vai ventilācijas atverē tās aizmugurē. Ierīcē var
tikt izraisīts īssavienojums vai tā var sākt
darboties nepareizi.
•Ja jums saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai
sarežģījumi, par kuriem šajā dokumentā nav
informācijas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.
•Atbrīvojoties no šīs ierīces vai to nododot citai
personai, noteikti atiestatiet visus rūpnīcas
iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.
Papildinformāciju skatiet palīdzības ceļvedī.
Šai ierīcei, izmantojot tirdzniecībā iegādājamu USB
kabeli, ir iespējams pievienot saderīgu ierīci,
piemēram, datoru un citas.
*3 Saderība ar visu veidu kodēšanas/rakstīšanas
programmatūru, ieraksta ierīcēm un ierakstāmiem datu
nesējiem netiek garantēta.
Par lietošanu
Cita informācija
Kaal
Ühendkuningriigi, Iirimaa, Malta, Küprose ja
Hongkongi klientidele:
Kasutage vahelduvvoolujuhet (A).
Ohutuse tagamiseks ei ole vahelduvvoolujuhe (B)
mõeldud kasutamiseks ülalmainitud riikides/
piirkondades ja seetõttu ei ole lubatud seda nendes
kasutada.
Teiste riikide/piirkondade klientidele:
Kasutage vahelduvvoolujuhet (B).
(A)
Ierīces iegādes vieta
Nepakļaujiet baterijas un ierīci pārmērīga
karstuma, piemēram, saules, uguns vai tamlīdzīgu
siltuma avotu iedarbībai.
Umbes 204 mm x 62 mm x 60 mm (l/k/s)
USB-vahelduvvooluadapter (1)
USB-mikrokaabel (1)
Vahelduvvoolutoitejuhe (2)
Teatmik (see dokument)
Garantiikaart (1)
Personiskā audio sistēma
Vispārīgi
Enerģijas patēriņš
Bluetooth tehnoloģija darbojas ar iPhone 6s Plus,
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPod
touch (6. paaudze), iPod touch (5. paaudze).
Piezīme.
Sony neuzņemsies atbildību par tālrunī iPhone un
ierīcē iPod ierakstīto datu zaudēšanu vai bojājumiem,
ja šai ierīcei pievienosit iPhone vai iPod.
Ierīces konstrukcija un tehniskie dati var tikt mainīti
bez iepriekšēja paziņojuma.
Lietuvių k.
Asmeninė garso sistema
ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti gaisro arba
elektros smūgio pavojų, saugokite šį
įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.
Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso
ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis,
užuolaidomis ir pan.
Nelaikykite įrenginio šalia atviros ugnies šaltinio
(pvz., uždegtų žvakių).
Nemontuokite prietaiso uždaroje erdvėje,
pavyzdžiui, knygų spintoje ar įmontuojamoje
spintelėje.
Neleiskite, kad akumuliatorių arba prietaisą su
įdėtu akumuliatoriumi veiktų stiprūs šilumos
šaltiniai, pvz., saulės spinduliai, ugnis ir pan.
USB kintamosios srovės adapteris nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie
kintamosios srovės elektros lizdo, net jei pats
įrenginys ir yra išjungtas.
Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas
pagrindiniu kištuku, todėl įrenginį junkite prie
lengvai pasiekiamo kintamosios srovės elektros
lizdo. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami
ištraukite pagrindinį kištuką iš kintamosios srovės
elektros lizdo.
Saugokite, kad ant įrenginio neužtikštų vandens,
kadangi šis gaminys nėra nepralaidus vandeniui.
Mazāk par 0,2 W
Enerģijas patēriņš (BLUETOOTH/tīkla gaidstāves
režīma laikā)
Mazāk par 0,2 W
Litija jonu akumulatora darbības ilgums,
izmantojot BLUETOOTH savienojumam (ja nav
Wi-Fi savienojuma)
Aptuveni 12 stundas*1
Litija jonu akumulatora darbības ilgums,
izmantojot Wi-Fi savienojumam
Aptuveni 8 stundas*2
Litija jonu akumulatora uzlādes laiks
Apt. 5 stundas
Izmēri (iekļaujot izvirzījumus un vadības
elementus)
Apt. 204 mm × 62 mm × 60 mm (p/a/dz.)
Masa
Apt. 790 g
Komplektā iekļautie piederumi
USB maiņstrāvas adapteris (1)
Mikro USB kabelis (1)
Maiņstrāvas barošanas kabelis (2)
Atsauces ceļvedis (šis dokuments)
Garantijas karte (1)
Klientiem Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Maltā, Kiprā un
Honkongā:
izmantojiet maiņstrāvas barošanas kabeli (A).
Drošības apsvērumu dēļ maiņstrāvas barošanas
kabelis (B) nav paredzēts lietošanai iepriekš minētās
valstīs, tādēļ nelietojiet to.
Klientiem citās valstīs un reģionos:
izmantojiet maiņstrāvas barošanas kabeli (B).
(A)
(B)
Maiņstrāvas barošanas kabelis (B) netiek iekļauts to
modeļu komplektā, kas paredzēti Honkongas
klientiem.
*1 Kad tiek izmantots norādītais mūzikas avots, un ierīces
skaļuma līmenis ir iestatīts uz 33. Ja ierīcē iestata maksimālu
skaļuma līmeni, tās darbības laiks būs aptuveni 4 stundas.
Laiks mainās atkarībā no temperatūras un lietošanas
apstākļiem.
*2 Kad tiek izmantots norādītais mūzikas avots, un ierīces
skaļuma līmenis ir iestatīts uz 33. Ja ierīcē iestata maksimālu
skaļuma līmeni, tās darbības laiks būs aptuveni 4 stundas.
Laiks mainās atkarībā no temperatūras un lietošanas
apstākļiem.
Jei naudojate su mobiliuoju telefonu
•Išsamios informacijos, kaip valdyti mobilųjį
telefoną, kai perduodant garsą per BLUETOOTH
ryšį gaunamas telefono skambutis, rasite prie
mobiliojo telefono pridėtoje naudojimo
instrukcijoje.
Sauga
Etiketė ir svarbi informacija apie saugą yra
pagrindinio įrenginio išorėje, jo apačioje, bei ant
USB kintamosios srovės adapterio.
•Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
šaltinio įtampą.
Kur įsigyta
Darbinė įtampa
Visos šalys / regionai
100–240 V,
50/60 Hz kintamoji
srovė
USB kintamosios srovės adapteris
•Prieš prijungdami arba atjungdami USB
kintamosios srovės adapterį, išjunkite įrenginį.
Kitaip gali įvykti gedimas.
•Naudokite tik pridedamą kintamosios srovės
maitinimo laidą, USB kintamosios srovės adapterį
ir kabelį su USB mikrojungtimi. Kad
nepakenktumėte įrenginiui, nenaudokite jokio
kito USB kintamosios srovės adapterio.
•„Google Cast“ ir „Google Cast Badge“ yra
„Google Inc.“ prekių ženklai.
•„Xperia“ ir „Xperia Tablet“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekių ženklai.
•LDAC™ ir LDAC logotipas yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
•DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED™ yra
„Digital Living Network Alliance“ prekių, paslaugų
arba sertifikavimo ženklai.
•Į šį gaminį įtraukta programinė įranga „Spotify“,
kuriai taikomos trečiųjų šalių licencijos. Jas rasite
šioje svetainėje:
https://developer.spotify.com/esdkthird-partylicenses/
•„Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra „Spotify Group“
prekių ženklai.
•Šiame vadove pateikti įrenginių ir gaminių
pavadinimai paprastai yra atitinkamų gamintojų
prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
Šiame dokumente ženklai ™ ir ® nenurodomi.
Pastabos dėl licencijos
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią
„Sony“ naudoja pagal licencijos sutartį su
autorių teisių savininku. Esame įsipareigoję
paskelbti sutarties turinį klientams, jei to
reikalautų programinės įrangos autorių teisių
savininkas.
Pasinaudokite toliau pateiktu URL ir
perskaitykite
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
Pranešimas klientams: pateikta informacija
taikoma tik įrangai, parduodamai tose šalyse,
kuriose galioja ES direktyvos
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba
gaminys yra pagamintas pagal Sony Corporation
užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio
atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais,
kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Aptarnavimo ir
garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu,
nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kur jis yra
įteisintas, daugiausia EEE (Europos ekonominės
erdvės) šalyse.
Gaminys numatytas naudoti šiose šalyse:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Kištuko poliškumas
•USB kintamosios srovės adapterį kintamosios
srovės maitinimo laidu prijunkite prie arti esančio
elektros tinklo lizdo. Jei kiltų problemų,
nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdo.
•USB kintamosios srovės adapterio negalima
statyti mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba
uždaroje spintelėje.
„Wi-Fi“ tinklo MAC adresas nurodytas šio įrenginio
apatinėje dalyje.
•Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad darbinė
įrenginio įtampa atitinka vietinio maitinimo
šaltinio įtampą.
Vieta
•Nestatykite įrenginio nuožulniai.
•Nepalikite įrenginio arti karščio šaltinių arba
tokioje vietoje, kuri veikiama tiesioginės saulės
šviesos, kurioje daug dulkių, drėgmės, galimas
lietaus arba mechaninis poveikis.
Naudojimas
Pastaba dėl GNU GPL / LGPL
taikomosios programinės įrangos
Šiame gaminyje naudojama programinė įranga,
kuri atitinka toliau nurodytą GNU bendrąją
viešąją licenciją (toliau – GPL) arba GNU laisvąją
bendrąją viešąją licenciją (toliau – LGPL). Jose
nurodoma, kad klientai turi teisę gauti, keisti ir
platinti minėtos programinės įrangos pirminį
tekstą, laikydamiesi pridėtos GPL arba LGPL
nuostatų. Pirmiau nurodytos programinės
įrangos pirminis tekstas pateikiamas saityne.
Jei norite atsisiųsti, eikite nurodytu
universaliuoju ištekliaus adresu ir pasirinkite
modelio pavadinimą h.ear go (SRS-HG1).
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Atminkite, kad „Sony“ negali atsakyti į jokias
užklausas, susijusias su pirminio teksto turiniu.
Pastaba dėl trečiųjų šalių teikiamų
paslaugų
Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdomos arba nutraukiamos be
išankstinio įspėjimo. „Sony“ tokiais atvejais
neprisiima jokios atsakomybės.
Pastaba Europos klientams
„Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka
pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir
kitus susijusius nuostatus.
Išsamesnės informacijos žr. šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
•Į įrenginio užpakalinėje dalyje esančius lizdus
arba ventiliacijos angą nekiškite jokių mažų
daiktų ir pan. Įrenginyje gali įvykti trumpasis
jungimas arba jis gali sugesti.
5150–5350 MHz diapazonu galima naudotis tik
patalpose.
•Korpuso nevalykite alkoholiu, benzinu ar
skiedikliu.
Bendrieji duomenys
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka
elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius
kabelius.
Kita
5 V, 1,5 A nuolatinė srovė (naudojant pridėtą USB
kintamosios srovės adapterį, prijungtą prie 100–240 V,
50 / 60 Hz kintamosios srovės maitinimo tinklo) arba
naudojant įmontuotą ličio jonų maitinimo elementą
Išnaudotų baterijų ir atitarnavusių
elektrinių bei elektroninių
įrenginių utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad gaminio ir baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai
kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas
kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio
(Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis
yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004%
švino.
Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir baterijas,
padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo jų. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminių saugumo, veikimo arba
duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją
yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso
specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos
utilizavimą, nugabenkite šiuos gaminius į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai
išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo
baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį
arba bateriją.
Valymas
•Jei kiltų su šiuo įrenginiu susijusių klausimų arba
problemų, neaptartų šiame dokumente,
pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.
•Prieš išmesdami arba atiduodami šį įrenginį
būtinai jį inicijuokite, kad atkurtumėte visus
numatytuosius gamyklinius nustatymus.
Išsamios informacijos ieškokite žinyne.
Informacija apie autorių
teises
•Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Be
„Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“
dukterinės bendrovės licencijos draudžiama
naudoti tokią technologiją ne šiame gaminyje
arba ją platinti.
•„iPhone“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių
ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad
elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir
„iPhone“ bei kad gamintojas patvirtino, jog
priedas atitinka „Apple“ standartus. „Apple“
neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį
saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite
dėmesį, kad šį priedą naudojant kartu su „iPod“
ar „iPhone“ gali suprastėti belaidžio ryšio
veikimas.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
•„
“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
•„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi
Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“ registruotieji prekių
ženklai.
•„Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™ ir „Wi-Fi
Protected Setup™“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklai.
•„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir
patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir
„Thomson“.
•N žyma yra „NFC Forum, Inc.“ registruotasis
prekių ženklas arba prekių ženklas Jungtinėse
Valstijose ir kitose šalyse.
•BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“
tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
•„Google Play“ ir „Android“ yra „Google Inc.“
prekių ženklai.
KS maitinimo laidas (elektros tinklo laidas) (B)
netiekiamas Honkongo klientams.
*1 Kai naudojamas nurodytas muzikos šaltinis, o įrenginio
garsumo lygis nustatytas ties 33. Jei nustatytas maksimalus
įrenginio garsumo lygis, naudojimo trukmė bus maždaug 4
val. Trukmė gali skirtis atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą
arba naudojimo sąlygas.
*2 Kai naudojamas nurodytas muzikos šaltinis, o įrenginio
garsumo lygis nustatytas ties 33. Jei nustatytas maksimalus
įrenginio garsumo lygis, naudojimo trukmė bus maždaug 4
val. Trukmė gali skirtis atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą
arba naudojimo sąlygas.
USB prievado duomenys
USB prievadas
Prie šio įrenginio galite prijungti suderinamą įrenginį,
pvz., kompiuterį ir pan., naudodami USB kabelį
(nepridedamas).
Palaikomas formatas*3
PCM: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz (16/24/32
bitai)
DSD (DSF / DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bitas)
*3 Suderinamumas su visa užkodavimo / įrašymo programine
įranga, įrašymo įrenginiais ir įrašomosiomis laikmenomis
negarantuojamas.
Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai
„Bluetooth“ technologija veikia su „iPhone 6s Plus“,
„iPhone 6s“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone 6“, „iPhone
5s“, „iPhone 5c“, „iPhone 5“, „iPhone 4s“, „iPhone
4“, „iPod touch“ (6-osios kartos), „iPod touch“
(5-osios kartos).
Pastaba
DĖMESIO
12 W
Enerģijas patēriņš (gaidstāves režīma laikā)
Atsargumo priemonės
Specifikacijos
Maitinimas
Energijos sąnaudos
12 W
Energijos sąnaudos (veikiant budėjimo režimu)
Mažiau nei 0,2 W
Energijos sąnaudos (BLUETOOTH / tinklo
budėjimo režimu)
Mažiau nei 0,2 W
Ličio jonų maitinimo elemento naudojimo
trukmė, naudojant BLUETOOTH ryšį (kai „Wi-Fi“
ryšys neužmegztas)
Maždaug 12 val.*1
Ličio jonų maitinimo elemento naudojimo
trukmė, naudojant „Wi-Fi“ ryšį
Maždaug 8 val.*2
Ličio jonų maitinimo elemento krovimo trukmė
Maždaug 5 val.
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir
valdiklius)
Maždaug 204 x 62 x 60 mm (p / a / g)
Svoris
Maždaug 790 g
Pridėti priedai
USB kintamosios srovės adapteris (1)
Kabelis su USB mikrojungtimi (1)
Kintamosios srovės maitinimo laidas (2)
Trumpasis vadovas (šis dokumentas)
Garantijos kortelė (1)
JK, Airijos, Maltos, Kipro ir Honkongo klientams:
naudokite KS maitinimo laidą (elektros tinklo laidą) (A).
Saugumo sumetimais KS maitinimo laidas (elektros
tinklo laidas) (B) nėra skirtas naudoti šiose šalyse /
regionuose, todėl ten neturėtų būti naudojamas.
Kitų šalių / regionų klientams:
naudokite KS maitinimo laidą (elektros tinklo laidą) (B).
(A)
(B)
„Sony“ neprisiima atsakomybės už „iPhone“ / „iPod“
įrašytų duomenų praradimą arba sugadinimą
naudojant prie šio įrenginio prijungtą
„iPhone“ / „iPod“.
Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be
išankstinio įspėjimo.
Download PDF

advertising