Sony | SRS-HG1 | Sony SRS-HG1 Prenosný reproduktor HG1 H.EAR GO s technológiou BLUETOOTH® Návod na použitie

KROK č. 2: Pripojenie k sieti Wi-Fi
Ďalšie spôsoby
KROK č. 3: Počúvanie hudby
prostredníctvom siete Wi-Fi
Sieť Wi-Fi vám umožňuje jednoducho si vychutnať hudbu uloženú na bezdrôtových zariadeniach vo vašej
domácnosti.
Osobný zvukový systém
Na počúvanie hudby prostredníctvom Wi-Fi sa odporúča používanie aplikácie SongPal v smartfóne alebo
v zariadení iPhone.
Návod na použitie
Ďalšie spôsoby počúvania hudby prostredníctvom
siete Wi-Fi
V príručke Pomocníka sa dozviete, ako prehrávať hudbu inými spôsobmi.
Prostredníctvom siete Wi-Fi môžete prehrávať hudbu
z online streamovacích služieb alebo prehrávať hudbu
uloženú v počítači či smartfóne vo vysokej kvalite
zvuku. Okrem toho si môžete vychutnať hudbu
vo viacerých miestnostiach súčasne.
Inštalácia aplikácie SongPal do smartfónu
alebo zariadenia iPhone.
Hudbu uloženú vo vašom telefóne Xperia môžete počúvať pomocou
aplikácie Hudba, hudbu uloženú vo vašom počítači pomocou
bezplatného softvéru MediaGo.
Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte túto inštaláciu. Pozrite si časť „Počúvanie
hudby pomocou jednotky“.
Z nasledujúcich možností vyberte spôsob pripojenia jednotky k sieti Wi-Fi:
• Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal
Túto jednotku nastavte pomocou aplikácie SongPal nainštalovanej vo vašom smartfóne/
zariadení iPhone
• Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Túto jednotku nastavte stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom smerovači.
4-589-722-41(2) (SK)
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
1
Nainštalujte si aplikáciu SongPal na smartfón/zariadenie iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo v obchode App Store.
2
Ťuknite na ikonu [SongPal] v smartfóne alebo v zariadení iPhone a spustite aplikáciu.
Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3
Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [h.ear go (SRS-HG1)].
• Pripojenie pomocou počítača
SongPal Link
Môžete sa pripojiť aj prostredníctvom počítača. Podrobné informácie nájdete v príručke
Pomocníka.
SRS-HG1
Svoju obľúbenú hudbu môžete počúvať v rôznych štýloch prostredníctvom kombinácií bezdrôtových
reproduktorov.
Zaplňte svoje miestnosti hudbou súčasne prehrávanou skupinou
reproduktorov.
Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal
Príručka Pomocníka
(webový dokument pre počítač/smartfón)
Obsahuje podrobné informácie o tejto jednotke, spôsobe pripojenia k rôznym zariadeniam cez sieť
a BLUETOOTH®, prehrávaní zvukových súborov s vysokým rozlíšením a podobne.
Vychutnajte si ešte veľkolepejší priestorový zvuk vďaka prídavnému
zvukovému panelu od spoločnosti Sony (nie je súčasťou balenia).*
Požadované položky: smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod touch, bezdrôtový smerovač
* Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete informácie o kompatibilných
zvukových paneloch alebo prijímačoch AV.
Nastavenia siete Wi-Fi jednotky nakonfigurujte pomocou smartfónu so systémom Android alebo zariadenia
iPhone, v ktorom je nainštalovaná aplikácia SongPal.
http://sony.net/nasite/
Nainštalujte si aplikáciu SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone. Pomocou pokynov aplikácie
zobrazených na obrazovke pripojte jednotku k sieti Wi-Fi.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
Aplikáciu SongPal vyhľadajte v obchode Google Play™ (Obchod Play) alebo v obchode
App Store.
Spárujte dva reproduktory spoločne a vytvorte širší stereofónny zvuk.
Počúvanie hudby pomocou jednotky
Funkcie Wireless Stereo a Wireless Surround môžete využívať po aktualizácii softvéru jednotky.
Informácie o aktualizácii nájdete v príručke Pomocníka.
Požadovaná položka: smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod touch
Príručka Pomocníka obsahuje nasledujúce informácie:
• Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
• Spôsob prepojenia s aplikáciou SongPal
• Pripojenie k sieti a spôsoby prehrávania pre každý operačný systém počítača
• Pripojenia cez BLUETOOTH a spôsoby prehrávania rôznymi zariadeniami
• Prehrávanie zvukových súborov s vysokým rozlíšením
• Aktualizácie softvéru
• Spôsob pripojenia k druhému a ďalším zariadeniam prostredníctvom siete Wi-Fi atď.
• Pripojte smartfón alebo zariadenie iPhone k tejto jednotke prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH.
Pred pripojením si nastavte funkciu rozhrania BLUETOOTH vo svojom smartfóne alebo v zariadení iPhone.
• Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko identifikátorov SSID. Pripojte jednotku a smartfón alebo
zariadenie iPhone k rovnakému identifikátoru SSID.
1
Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)
SRS-X99
SRS-X99
Ďalšie informácie o nasledujúcich pripojeniach, spôsoboch prehrávania a iné informácie nájdete v príručke
Pomocníka.
Prehrávanie hudby nastavte v KROKU č. 3
2
KROK č. 1: Nabíjanie batérie
Ťuknutím na položku v smartfóne alebo v zariadení iPhone prehrávajte
hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.
Po výbere hudby spustite prehrávanie a nastavte hlasitosť.
Rozhranie BLUETOOTH
Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie.
Skôr než budete funkciu BLUETOOTH používať, vykonaním párovania zaregistrujte zariadenie BLUETOOTH.
Prehrávanie hudby pomocou aplikácie Google Cast
Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
1
• Bez nabíjania batérie nemožno túto jednotku zapnúť.
• Ak je batéria takmer vybitá, jednotku nemožno okamžite zapnúť ani v prípade, keď je pripojená k dodávanému
sieťovému adaptéru USB. Pred používaním tejto jednotky nabíjajte batériu minimálne jednu hodinu.
• Ak sa jednotka nenabíja 30 hodín po vypnutí, prepne sa do režimu úspory energie. V tomto prípade potrvá
15 až 30 sekúnd, kým sa jednotka zapne, a po spustení jednotky pomocou funkcie NFC sa jednotka nepripojí
k rozhraniu BLUETOOTH. Zariadením sa znova dotknite značky N-Mark na jednotke.
1. Nastavte aplikáciu Google Cast.
Ak je aplikácia, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast, už nainštalovaná,
prejdite na krok č. 2.
Jednotku umiestnite do blízkosti
bezdrôtového smerovača a potom
stlačte tlačidlo (napájania)  jednotky.
Pred zapnutím jednotku pripojte
k dodávanému sieťovému adaptéru USB.
Indikátor (napájania)  začne blikať.
Počkajte, kým indikátor prestane blikať.
Môže to trvať približne 30 sekúnd.
Bliká
Svieti
a Ťuknite na tlačidlo [Settings].
b Ťuknite na položku [Google Cast].
c Ťuknite na položku [Learn how to cast].
d Zistite, ako používať službu a ktorá aplikácia prislúcha k funkcii Google Cast,
a potom vyberte aplikáciu a nainštalujte ju.
2. Spustite nainštalovanú aplikáciu, ktorá zodpovedá funkcii Google Cast.
3. Dotknite sa ikony Cast a potom vyberte možnosť [h.ear go (SRS-HG1)].
2
Pripojené komponenty
Tlačidlo UPDATE/WPS stlačte a podržte
ho stlačené, kým sa na jednotke neozve
pípnutie (približne na dve sekundy).
Kým bliká indikátor UPDATE/WPS,
príslušným tlačidlom nemožno
aktivovať funkciu WPS.
Táto jednotka umožňuje počúvanie hudby z vášho počítača alebo smartfónu po pripojení k portu USB. Prípadne
môžete počúvať hudbu z vášho prenosného hudobného prehrávača pripojením ku konektoru zvukového vstupu
AUDIO IN tejto jednotky.
4. V rámci aplikácie spustite prehrávanie a nastavte hlasitosť.
USB
Ak chcete nabíjať batériu, pripojte jednotku k sieťovej zásuvke pomocou dodávaného sieťového adaptéra USB
a kábla micro-USB.
3
Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo funkcie Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) na smerovači.
AUDIO IN
Ak chcete vykonať bezdrôtové pripojenie, prejdite na KROK č. 2
Bliká
Svieti
V závislosti od bezdrôtového smerovača na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi Protected Setup
(WPS). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smerovača.
Po pripojení k sieti Wi-Fi sa indikátor LINK rozsvieti na oranžovo.
Prehrávanie hudby nastavte v KROKU č. 3
Produkt je určený na používanie v týchto krajinách:
IE/IT/GB/EE/AT/NL/CY/GR/HR/SE/ES/SK/SI/CZ/
DK/DE/HU/FI/FR/BG/BE/PL/PT/MT/LV/LT/RO/LU/
IS/NO/LI/CH/TR/AL/BA/MK/MD/RS/ME/Kosovo
Časti a ovládacie prvky
Oznámenie pre zákazníkov v Európe
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami
a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámky k sieťovému USB adaptéru
• Pred pripojením alebo odpojením sieťového
adaptéra USB jednotku vždy najprv vypnite.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
• Používajte iba sieťovú šnúru (napájací kábel),
sieťový adaptér USB a kábel micro-USB, ktoré
sú súčasťou dodávky. Nepoužívajte žiadny
iný sieťový adaptér USB, aby sa zabránilo
poškodeniu jednotky.
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na
prevádzku v interiéri.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.
 Indikátor LINK
 Indikátor NETWORK
 Indikátor BLUETOOTH
 Indikátor USB
 Indikátor AUDIO IN
(hovor)*3
 Tlačidlo
 Tlačidlo/indikátor EXTRA BASS
 Tlačidlo VOLUME –
 Tlačidlo VOLUME +*3
 Indikátor CHARGE
 Tlačidlo/indikátor  (napájanie)/ PAIRING
 Značka N-Mark
 Tlačidlo/indikátor UPDATE, tlačidlo WPS
 Tlačidlo SET UP*1
 Tlačidlo STEREO PAIR*1
 Indikátor L*1
 Indikátor R*1
 Konektor AUDIO IN
 Port USB
 Konektor DC IN 5 V*2
 Tlačidlo RESET
 Páčka na vybratie mriežky
 Tlačidlo FUNCTION
 Mikrofón
*1 Bude k dispozícii po aktualizácii softvéru tejto jednotky. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.
*2 Ak chcete túto jednotku nabiť, pripojte sieťový adaptér USB k tomuto konektoru.
*3 Na tlačidlách
(hovor) a VOLUME + sa nachádzajú hmatové body.
Keď indikátor svieti alebo bliká
Farba svietiacich/blikajúcich indikátorov sa mení v závislosti od stavu nastavení. Podrobné informácie nájdete
v príručke Pomocníka.
Kontrola intenzity signálu siete Wi-Fi (citlivosť príjmu)
Stlačte a podržte tlačidlo VOLUME a tlačidlo SET UP. V závislosti od sily signálu sa rozsvietia indikátory  to .
Počet rozsvietených indikátorov zodpovedá sile signálu. Ak je signál slabý, žiadne indikátory nesvietia. Podrobné
informácie nájdete v príručke Pomocníka.
Keď indikátor svieti alebo bliká
Indikátor  (napájanie)
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Rozsvieti sa (na zeleno)
Jednotka je zapnutá.
Svieti (na oranžovo)
Jednotka je v pohotovostnom
režime pripojenia BLUETOOTH/
siete.
Svieti (na červeno)
Jednotka je v pohotovostnom
režime.
Zhasne
Jednotka je v režime úspory
energie.
Bliká (na zeleno)
• Keď jednotku zapnete,
indikátor začne pomaly
blikať na zeleno a potom
sa rozsvieti.
• Keď stlačíte tlačidlá
VOLUME –/+, indikátor
zabliká raz alebo trikrát
v závislosti od vykonanej
zmeny nastavenia úrovne
hlasitosti.
Bliká (na červeno)
Aktualizácia softvéru zlyhala
alebo je jednotka v chránenom
režime.
Indikátor LINK
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Svieti (na oranžovo)
Jednotka je pripojená
k sieti Wi-Fi.
Bliká (na oranžovo)
Jednotka sa pripája
k sieti Wi-Fi.
Bliká (na červeno)
Pripojenie k sieti zlyhalo.
Svieti (na červeno)
Pripojenie k sieti zlyhalo alebo
pripojenie zlyhalo aj napriek
tomu, že bolo dokončené
nastavenie siete.
Indikátor NETWORK
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Svieti (na bielo)
Jednotka je v režime
NETWORK.
Farba svietiacich/blikajúcich indikátorov sa mení
v závislosti od pripojenej hudobnej služby.
Podrobné informácie nájdete v príručke
Pomocníka.
Indikátor UPDATE
Stav indikátora (farba)
Stav jednotky
Svieti (na oranžovo)
Jednotka po pripojení na
internet zaregistruje najnovšiu
aktualizáciu softvéru.
Bliká (na oranžovo)
Jednotka aktualizuje softvér.
Počas aktualizácie sa jednotka
nedá ovládať.
Pred použitím jednotky si dôkladne prečítajte túto
príručku a odložte si ju, aby ste do nej mohli
v prípade potreby nahliadnuť.
Likvidácia odpadových batérií
a elektrických a elektronických
zariadení (platí v Európskej únii
a iných európskych krajinách,
ktoré používajú systémy
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich
správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní jednotky vyskytnú problémy,
skúste ich vyriešiť pomocou nasledujúcich
pokynov a až potom kontaktujte najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
• Pozrite si príručku Pomocníka.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je jednotka vypnutá, sieťový adaptér USB nie
je odpojený od elektrickej siete, kým je pripojený
k sieťovej zásuvke.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Dávajte pozor na ošpliechanie vodou, pretože
tento produkt nie je vodotesný.
UPOZORNENIE
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Platnosť označenia CE je obmedzená iba na tie
krajiny, ktoré to vyžadujú na základe zákonov.
To sa týka hlavne krajín v Európskom
hospodárskom priestore (EHP).
• Informácie o konkrétnom probléme môžete
vyhľadať na webovej lokalite zákazníckej
podpory.
http://www.sony.eu/support
• Pripojte jednotku do sieťovej elektrickej zásuvky
pomocou sieťového adaptéra USB, aby sa nabila
batéria. Niektoré problémy možno vyriešiť
nabitím batérie.
• Stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane jednotky
pomocou špicatého predmetu, napr. špendlíka.
Keď použijete tlačidlo RESET bez pripojeného
sieťového adaptéra USB, jednotka sa zapne
stlačením a podržaním tlačidla  (napájanie)
alebo pripojením k sieťovému adaptéru USB.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých
uvedených krokov, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
Bezpečnostné
upozornenia
Používanie s mobilným telefónom
• Podrobné informácie o používaní mobilného
telefónu, keď prijímate hovor a zároveň
prenášate zvuk cez BLUETOOTH, nájdete
v návode na použitie dodanom s mobilným
telefónom.
Bezpečnosť
Štítok a dôležité informácie týkajúce sa
bezpečnosti sa nachádzajú na spodnej vonkajšej
časti hlavnej jednotky a na povrchu sieťového
USB adaptéra.
• Pred používaním jednotky skontrolujte, či sa
jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím
v elektrickej zásuvke.
Miesto zakúpenia
Prevádzkové napätie
Vo všetkých krajinách
a regiónoch
100 V – 240 V
striedavého prúdu,
50 Hz/60 Hz
Polarita zástrčky
• Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) napojený
na sieťový adaptér USB do neďalekej elektrickej
zásuvky (do elektrickej siete). Ak sa vyskytne
problém, adaptér okamžite odpojte zo sieťovej
zásuvky (od elektrickej siete).
• Sieťový USB adaptér neinštalujte v stiesnených
priestoroch, ako je knižnica alebo vstavaná
skriňa.
Adresa MAC siete Wi-Fi je uvedená zvonku na
spodnej strane tejto jednotky.
• Pred používaním jednotky skontrolujte, či sa
jeho prevádzkové napätie zhoduje s napätím
v elektrickej zásuvke.
Umiestnenie
• Systém neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Systém nedávajte do blízkosti zdrojov tepla
ani na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernej prašnosti, vlhkosti, dažďu
alebo mechanickým otrasom.
Prevádzka
• Do zásuviek a ventilačného otvoru na zadnej
strane systému nevkladajte žiadne malé
predmety ani iné veci. Mohlo by dôjsť ku
skratu alebo poruche systému.
Čistenie
• Na čistenie krytu nepoužívajte alkohol, benzín
ani riedidlo.
Iné
• Ak máte otázky alebo problémy súvisiace s touto
jednotkou, ktoré nie sú popisované v tomto
dokumente, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
• Pri likvidácii alebo odovzdaní jednotky do zberu
ju nezabudnite inicializovať, aby sa obnovili
všetky predvolené nastavenia od výrobcu.
Podrobné informácie nájdete v príručke
Pomocníka.
Informácie o autorských
právach
• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od tohto produktu zakázaná.
• Výrazy iPhone a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými
v USA a ďalších krajinách.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a má certifikát, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
jednotky ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Spojenie App Store je servisnou známkou
spoločnosti Apple Inc.
•„
“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance®
sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• N-Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a v iných krajinách.
• Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation
ich používa na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
• Google Play a Android sú ochrannými známkami
spoločnosti Google Inc.
• Google Cast a Google Cast Badge sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
• „Xperia“ a „Xperia Tablet“ sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Mobile
Communications AB.
• Značka LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
• DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochrannými známkami, servisnými známkami
alebo osvedčeniami o známke spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
• Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý
podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu:
https://developer.spotify.com/
esdkthird-party-licenses/
• Spotify a logá Spotify sú ochrannými známkami
skupiny Spotify Group.
• Názvy jednotiek a produktov v tomto dokumente
sú vo všeobecnosti ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov.
V tomto dokumente sa neuvádzajú
označenia ™ a ®.
Poznámky k licencii
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
spoločnosť Sony používa na základe licenčnej
zmluvy s príslušným vlastníkom autorských
práv. Na základe požiadavky vlastníka
autorských práv na tento softvér sme povinní
oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy.
Na nasledujúcej adrese sa môžete oboznámiť
s obsahom licencie.
http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/
(A)
(B)
Sieťová šnúra (napájací kábel) typu B nie je súčasťou
dodávky pre zákazníkov v Hongkongu.
*1 Keď sa používa špecifikovaný zdroj hudby a úroveň hlasitosti
jednotky je nastavená na hodnotu 33. Ak je úroveň hlasitosti
jednotky nastavená na maximum, výdrž bude približne
4 hodiny. Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty
a podmienok používania.
*2 Keď sa používa špecifikovaný zdroj hudby a úroveň hlasitosti
jednotky je nastavená na hodnotu 33. Ak je úroveň hlasitosti
jednotky nastavená na maximum, výdrž bude približne
4 hodiny. Čas sa môže líšiť v závislosti od teploty
a podmienok používania.
Oznámenie o softvéri podliehajúcom
licencii GNU GPL/LGPL
Časť venovaná portu USB
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý podlieha
nasledujúcej licencii GNU General Public License
(ďalej len „GPL“) alebo GNU Lesser General
Public License (ďalej len „LGPL“). Tieto
ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu
a ďalšiu distribúciu zdrojového kódu uvedeného
softvéru v súlade s podmienkami uvedenými
v licencii GPL alebo LGPL. Zdrojový kód vyššie
uvedeného softvéru je dostupný na internete.
Ak si ho chcete stiahnuť, prejdite na
nasledujúcu adresu URL a vyberte model
s názvom „h.ear go (SRS-HG1)“.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani
reagovať na prípadné otázky týkajúce sa
obsahu tohto zdrojového kódu.
Pomocou kábla USB dostupného v obchodnej sieti
môžete k jednotke pripojiť kompatibilné zariadenie,
napríklad počítač a iné.
Poznámky k aktualizácii
Ak je jednotka pripojená na internet pomocou
siete Wi-Fi, môže automaticky aktualizovať
softvér na najnovšiu verziu.
Aktualizáciou softvéru sa pridávajú nové funkcie
umožňujúce pohodlnejšie a stabilnejšie
používanie.
Ak nechcete softvér aktualizovať automaticky,
môžete túto funkciu vypnúť prostredníctvom
aplikácie SongPal nainštalovanej v smartfóne
alebo zariadení iPhone.
Softvér sa však môže aktualizovať na účely
stabilnejšej prevádzky a podobne aj v prípade,
ak túto funkciu vypnete. Aj keď túto funkciu
vypnete, softvér môžete naďalej aktualizovať
manuálne.
Podrobnosti o nastavení a ovládaní nájdete
v elektronickej príručke.
Počas aktualizácie sa systém nemusí dať
ovládať.
Odopretie záruk na služby,
ktoré ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Technické parametre
Všeobecné
Napájanie
DC 5 V, 1,5 A (s použitím dodaného sieťového
USB adaptéra pripojeného k zdroju napájania so
striedavým prúdom 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz)
alebo s použitím zabudovanej lítium-iónovej batérie
Spotreba energie
12 W
Spotreba energie (v pohotovostnom režime)
menej než 0,2 W
Spotreba energie (v pohotovostnom režime
pripojenia BLUETOOTH/siete)
menej než 0,2 W
Výdrž lítium-iónovej batérie pri pripojení
BLUETOOTH (keď sieť Wi-Fi nie je pripojená)
Približne 12 hodín*1
Výdrž lítium-iónovej batérie pri pripojení
siete Wi-Fi
Približne 8 hodín*2
Doba nabíjania lítium-iónovej batérie
Približne 5 hodín
Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
Približne 204 mm x 62 mm x 60 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Približne 790 g
Dodávané príslušenstvo
Sieťový adaptér USB (1)
Kábel micro-USB (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (2)
návod na používanie (tento dokument)
Záručný list (1)
Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve,
Írsku, Malte, na Cypre a v Hongkongu:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu A.
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (napájací
kábel) typu B určená pre vyššie uvedené krajiny alebo
oblasti a nesmie sa v nich používať.
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu B.
Port USB
Podporovaný formát*3
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-/32-bitové rozlíšenie)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1-bitové rozlíšenie)
*3 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými softvérovými
programami na kódovanie alebo zápis, nahrávacími
zariadeniami a nahrávacími médiami.
Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
Technológia Bluetooth funguje so zariadeniami
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPod touch (6. generácie), iPod touch
(5. generácie).
Poznámka
Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení
iPhone alebo iPod po pripojení tohto zariadenia
k jednotke.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj
bez predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF

advertising