Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Prenosný bezdrôtový reproduktor s technológiou BLUETOOTH® a Wi-Fi Referenčná príručka

4-567-504-23(1)
Персонална аудио
система
Osobný audio systém
Osebni avdio sistem
Personaalne helisüsteem
Personiskā audio sistēma
Asmeninė garso sistema
SRS-X99
Информация за
продукта
BG
Referenčná príručka
SK
Referenčni priročnik
SI
Teatmik
EE
Atsauces ceļvedis
LV
Trumpasis vadovas
LT
Преди да започнете работа със системата,
прочетете ръководството изцяло и го запазете
за бъдещи справки.
За да ограничите опасността от пожар, не
покривайте отвора на вентилацията на апарата
с вестници, покривки, завеси и др. Не излагайте
уреда на източници на открит пламък (като
например запалени свещи).
За да намалите опасността от електрически
удар, не излагайте уреда на капки или пръски
от течности и не поставяйте предмети, пълни с
течност, например вази, върху уреда.
Не монтирайте уреда в затворено
пространство, например библиотека или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или уреда с поставени
батерии на прекомерна топлина, като слънчева
светлина, огън, или подобни.
Тъй като главният щепсел служи за изключване
на системата от електрическата мрежа,
свържете системата към лесно достъпен
електрически контакт. Ако забележите
аномалии в системата, изключете щепсела от
електрическия контакт незабавно.
Системата не е откачена от електрическата
мрежа, докато е свързана към контакта дори
ако системата е била изключена.
Не подлагайте уреда на силни удари. Стъклото
може да се счупи и да доведе до нараняване.
Ако стъклото се счупи, незабавно спрете да
използвате уреда. Внимавайте да не докосвате
повредената част.
ВНИМАНИЕ
Съществува опасност от експлозия, ако
батерията е неправилно подменена.
Подменяйте само със същата или от същия тип.
Съществува опасност от експлозия, ако
батерията е подменена с такава от неправилен
тип.
Изхвърляйте използваните батерии съгласно
инструкциите.
Забележка за потребители: следната
информация се отнася само за
оборудване, продавано в страни,
където се прилагат директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Япония. Запитвания за съответствие
на продуктите съгласно законодателството на
Европейския съюз, следва да се отправят към
Упълномощения представител Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси,
свързани със сервиз и гаранция, моля
използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни
документи.
Валидността на CE маркировката е ограничена
само за тези държави, в които е наложена от
закона, основно в държавите от ЕИЗ
(Европейската икономическа зона).
2BG
Този продукт е предназначен за използване в
следните държави:
BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU,
Косово, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR,
PT, ES, IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT , IE, GB
Бележка за клиентите в Европа
С настоящето Сони Корпорация декларира, че
този Оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи на
Директива 1999/5/ЕС.
Подробности може да намерите на Интернет
страницата :
http://www.compliance.sony.de/
Честотната лента 5 150 – 5 350 MHz е
ограничена за работа само на закрито.
Това оборудване е тествано и съвместимо с
ограниченията, наложени от разпоредбата за
електромагнитна съвместимост при
използване на съединителен кабел с дължина
по-малка от 3 метра.
Третиране на използвани
батерии и стари
електрически и
електронни уреди
(приложимо в
Европейския Съюз и други
европейски държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху устройството, батерията или
върху опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
домакински отпадък. При някои батерии този
символ се използва в комбинация с означение
на химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb)
се добавя ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово. Като
предадете тези продукти и батерии на
правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които
биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на
безопасност, правилен начин на действие или
съхранение на данни изискват батерията да
бъде постоянно свързана (вградена), тази
батерия трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да сте
сигурни, че вградената батерия ще бъде
третирана правилно, предайте старите
продукти в събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. За всички
останали батерии моля прочетете в упътването
как да извадите по безопасен начин батерията
от продукта. Предайте я в събирателния пункт
за рециклиране на използвани батерии. За
подробна информация относно рециклирането
на този продукт или батерия можете да се
обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта или
батерията.
Предпазни мерки
Относно безопасността
Табелката, указваща търговската марка
на Sony, номера на модела и
електрическите номинални данни, се
намира в долната външна част на уреда.
MAC адресът се намира в долната
външна част на уреда.
MAC1: MAC адрес за кабелна мрежа
MAC2: MAC адрес за Wi-Fi мрежа
 Преди да работите с устройството, се
уверете, че работното напрежение на
уреда е еднакво с това в
електрическата ви мрежа.
BG
Относно поставянето
 Не поставяйте уреда в наклонено
положение.
 Не поставяйте уреда близо до
източници на топлина или на места,
изложени на директна слънчева
светлина, прекомерен прах, влага,
дъжд или механичен удар.
Относно работата
 Не поставяйте дребни предмети и др.
върху конекторите или
вентилационния отвор в задната част
на уреда. Това може да предизвика
късо съединение или неизправност.
Относно почистването
 Не използвайте алкохол, бензин или
разтворител за почистване на корпуса.
Други
 Ако имате някакви въпроси или
проблеми относно този уред, които не
се съдържат в това ръководство, моля,
обърнете се към най-близкия
представител на Sony.
 Когато изхвърляте или давате на друг
тази система, не забравяйте да я
инициализирате, за да върнете всички
фабрични настройки.
3BG
Относно авторските
права
 Технологията за кодиране на аудио

 Windows, логото на Windows и








4BG
Windows Media са регистрирани
търговски марки или търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
Този продукт е защитен от определени
авторски права на Microsoft
Corporation. Използването или
разпространението на тази технология
извън този продукт е забранено без
лиценз от Microsoft или упълномощен
съдружник на Microsoft.
Apple, логото на Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch, iTunes, Mac и OS X са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други държави. iPad Air и iPad
mini са търговски марки на Apple Inc.
App Store е марка на услуга на Apple
Inc.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” и
“Made for iPad” означава, че даденият
електронен аксесоар е създаден да се
свързва специално с iPod, iPhone или
iPad и е сертифициран от разработчика
да отговаря на стандартите за работа
на Apple. Apple не носи отговорност за
работата на това устройство или за
съответствието му на стандартите за
безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид, че
използването на този аксесоар с iPod,
iPhone или iPad може да повлияе на
безжичната връзка.
“
” е марка на Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® са регистрирани марки на
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ са марки на Wi-Fi
Alliance.
“S-Master” е търговска марка на Sony
Corporation.
ClearAudio+ и
са
търговски марки на Sony Corporation.
“DSEE” и
са търговски марки на
Sony Corporation.











MPEG Layer-3 и патентите са
лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
Марката BLUETOOTH® и логата са
собственост на Bluetooth SIG, Inc., всяко
използване на тези марки от Sony
Corporation е по лиценз. Останалите
търговски марки и търговски имена са
на техните съответни собственици.
Знакът N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и други държави.
Google Play и Android са търговски
марки на Google Inc.
Google Cast™ и знакът Google Cast са
търговски марки Google Inc.
“Xperia” и “Xperia Tablet” са търговски
марки на Sony Mobile Communications
AB.
WALKMAN® и логото WALKMAN® са
регистрирани търговски марки на Sony
Corporation.
LDAC™ и логото LDAC са търговски
марки на Sony Corporation.
DLNA™, логото DLNA и DLNA
CERTIFIED™ са търговски марки, марки
за услуги или сертифицирани марки на
Digital Living Network Alliance.
AOSS е търговска марка на BUFFALO
INC.
Този продукт включва софтуера Spotify,
който е предмет на лицензи от трети
страни, указани тук:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify и логото Spotify са търговски
марки на Spotify Group.
Имената на системи и продукти в това
ръководство по принцип са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на производителя.
Знаците ™ и ® са пропуснати в
настоящото ръководство.
Бележки относно лиценза
Този продукт съдържа софтуер, който Sony
използва според лицензионно споразумение
със собственика на авторските му права.
Задължени сме да оповестим на клиентите
съдържанието на споразумението според
изискване на собственика на авторските
права на софтуера.
Моля, прочетете съдържанието на лиценза,
описано в добавен отделен документ.
Бележка относно GNU GPL/LGPL
приложен софтуер
Този продукт съдържа софтуер, който е
предмет на следния GNU общ публичен
лиценз (наричан по-долу “GPL”) или GNU
ограничен общ публичен лиценз (наричан
по-долу “LGPL”). Те постановяват, че
клиентите имат право да придобиват,
променят и редистрибутират изходния код
на споменатия софтуер в съответствие с
условията на предоставените GPL или LGPL.
Изходният код на гореспоменатия софтуер е
наличен в интернет.
За да го изтеглите, посетете следния URL
адрес, после изберете име на модел “SRSX99”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Имайте предвид, че Sony не може да
отговори или да реагира на въпроси по
отношение на съдържанието на изходния
код.
Отказ от отговорност за услуги,
предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни, могат
да бъдат променяни, преустановявани или
прекратявани без предизвестие. Sony не
носи никаква отговорност в тези случаи.
Какво представлява
безжичната технология
BLUETOOTH?
Безжичната технология BLUETOOTH е
безжична технология в малък обхват,
която позволява безжична комуникация
на данни между цифрови устройства,
например компютър и цифров
фотоапарат. Безжичната технология
BLUETOOTH работи в обхват от около
10 m.
Обикновено се свързват две устройства,
но някои устройства могат да се свързват
към няколко устройства едновременно.
Не е необходимо да използвате кабел за
свързване, нито устройствата да са
разположени едно срещу друго, какъвто
е случаят с инфрачервената технология.
Можете да използвате такова устройство
например в чанта или джоб.
BLUETOOTH стандартът е международен
стандарт, поддържан от хиляди
компании по света и се прилага от
множество компании в световен мащаб.
Максимален обхват на
комуникация
Максималният обхват на комуникация
може да намалее при следните условия.
 Между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
например хора, метал или стена.
 В близост до системата се използва
безжично LAN устройство.
 В близост до системата се използва
микровълнова фурна.
 В близост до системата се използва
устройство, което генерира
електромагнитно излъчване.
5BG
Смущения от други устройства
Понеже BLUETOOTH устройствата и
безжичната LAN (IEEE802.11b/g/n)
използват еднаква честота, може да
възникнат микровълнови смущения,
които да доведат до влошаване на
скоростта на комуникация, шум или
неправилно свързване, ако системата се
използва в близост до безжично LAN
устройство. В този случай направете
следното.
 Използвайте системата поне на 10 m
разстояние от безжичното LAN
устройство.
 Ако системата се използва в рамките
на 10 m от безжичното LAN
устройство, изключете го.
Смущения на други устройства
Микровълните, излъчвани от BLUETOOTH
устройство, могат да повлияят на
работата на електронни медицински
устройства. Изключете системата и други
BLUETOOTH устройства на следните
места, защото това може да доведе до
инцидент.
 при наличие на възпламеним газ, в
болници, влакове, самолети или
бензиностанции
 в близост до автоматични врати или
противопожарни системи
 За да можете да използвате BLUETOOTH
функцията, BLUETOOTH устройството, което
ще се свързва, изисква същия профил като на
системата.
Имайте предвид също, че дори ако
съществува същият профил, функциите на
устройствата може да са различни в
зависимост от техните спецификации.
 Поради характеристиките на безжичната
BLUETOOTH технология звукът,
възпроизвеждан от системата, има леко
забавяне спрямо звука, възпроизвеждан на
BLUETOOTH устройство по време на разговор
по телефона или слушане на музика.
 Тази система поддържа функции за защита,
които са съвместими с BLUETOOTH стандарта
за предоставяне на защитена връзка при
използване на безжична BLUETOOTH
технология, но защитата може да не е
достатъчна в зависимост от настройките.
Внимавайте, когато общувате през безжична
BLUETOOTH технология.
 Ние не носим отговорност за изтекла
информация по време на BLUETOOTH
комуникация.
6BG
 Устройство с BLUETOOTH функция трябва да
отговаря на общия BLUETOOTH стандарт,
специфициран от Bluetooth SIG, и да
предостави информация за удостоверяване.
Дори ако свързаното устройство отговаря на
горния BLUETOOTH стандарт, някои
устройства може да не се свържат или
работят правилно в зависимост от функциите
или спецификациите на устройството.
 Може да възникнат шум или прекъсвания в
звука в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към системата,
условията на комуникация или средата на
използване.
Спецификации
Секция за високоговорител
Високоговорители
Супер високочестотен високоговорител
(горен): приблиз. 19 mm диаметър × 2
Супер високочестотен високоговорител
(преден): приблиз. 19 mm диаметър × 2
Високоговорител за среден обхват:
приблиз. 50 mm диаметър × 2
Субуфер: приблиз. 94 mm диаметър × 1
Съвместими BLUETOOTH профили*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) / AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Поддържани кодеци*3
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Честотна лента на предаване (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (с 44,1 kHz
дискретизация)
Секция за усилвател
*1 Действителният обхват може да се
различава в зависимост от фактори като
препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност на приемане,
работа на антената, операционна система,
софтуер и др.
ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО ХАРМОНИЧНО
ИЗКРИВЯВАНЕ:
Изходна мощност (отправна)
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
Супер високочестотен високоговорител
(горен): 2 W × 2 (при по-малко от 10 %
хармонично изкривяване, 20 kHz)
Супер високочестотен високоговорител
(преден): 25 W × 2 (при по-малко от 10 %
хармонично изкривяване, 10 kHz)
Високоговорител за среден обхват:
25 W × 2 (при по-малко от 10 %
хармонично изкривяване, 1 kHz)
Субуфер: 25 W × 2 (при по-малко от 10 %
хармонично изкривяване, 100 kHz)
*3 Кодек: формат за компресиране и
конвертиране на аудио сигнала
Секция за мрежа
Съвместими стандарти
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bit,
WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))
Радиочестота
*4 Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC е технология за аудио кодиране,
разработена от Sony, която позволява
предаването на аудио съдържание с високо
качество (Hi-Res) дори през BLUETOOTH
връзка. За разлика от другите BLUETOOTH
съвместими технологии за кодиране,
например SBC, тя работи без намаляване на
конверсията на аудио съдържание с високо
качество*7 и позволява предаването на
приблизително три пъти повече данни*8 в
сравнение с тези при другите технологии
през BLUETOOTH безжична мрежа с
безпрецедентно качество на звука с
помощта на ефективно кодиране и
оптимизирана пакетизация.
Честотна лента 2,4/5 GHz
*7 С изключение на съдържание с DSD формат
Секция за BLUETOOTH
*8 В сравнение с SBC (Subband Coding), когато е
избран битрейт 990 kbps (96/48 kHz) или
909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Изходна мощност
BLUETOOTH спецификация Клас на
мощност 2
Секция за USB порт
Максимален обхват на комуникация
USB A порт (
A)
Радиочестота
Можете да свържете USB флаш
устройство, Walkman® или iPhone/iPad/
iPod, съвместими с този уред.
Честотна лента 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Поддържан формат*1
Пряка видимост приблиз. 10 m*1
Комуникационна система
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/
VBR)
BLUETOOTH спецификация, версия 3.0
7BG
AAC: 32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16 - 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 - 320 kbps (CBR/
VBR)
WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Скорост на предаване
Високоскоростен
Поддържано USB устройство
Mass Storage Class (MSC)
Максимален изходящ ток
2,1 A MAX
USB B порт (
B)
Можете да свържете съвместимо
устройство, например компютър и др.
към този уред, като използвате USB кабел
(не е доставен).
Поддържан формат*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Съвместимостта с всеки софтуер за
кодиране/запис, записващи устройства и
записващи носители не може да бъде
гарантирана.
Общо
AUDIO IN
АНАЛОГОВ Φ 3,5 mm стерео мини жак
* Когато функцията за множество помещения е
включена, тя поддържа TDLS (Tunneled Direct
Link Setup) и функционира като безжичен
рутер, който подобрява качеството на
преноса на данни (версия 1.60 или по-нова).
Работна температура
5 °C до 35 °C
Размери (ш/в/д) (включително издадените
части и бутони за управление)
Приблиз. 430 mm × 133 mm × 125 mm
Тегло
Приблиз. 4,7 kg
Доставени аксесоари:
Дистанционно управление (RMT-CX9) (1)
Променливотоков захранващ кабел (2)
Батерии с размер AAA за дистанционното
управление (2) (за тестово използване)
Почистваща кърпа (1)
Инструмент за откачане на решетката на
високоговорителя (2)
Кратко ръководство за Wi-Fi
Инструкции за експлоатация (този
документ)
Гаранционна карта (1)
За клиенти в Обединеното кралство,
Ирландия, Малта, Кипър и Хонг Конг:
Използвайте променливотоков
захранващ кабел (A).
От съображения за безопасност
променливотоковият захранващ кабел
(B) не е предназначен за горните
държави/региони и следователно не
трябва да се използва там.
За клиенти в други държави/региони:
Използвайте променливотоков
захранващ кабел (B).
(A)
Мрежов порт
10BASE-T/100BASE-TX (автоматична
полярност)
Изисквания към захранване
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
(B)
Консумация на мощност
50 W
Консумация на мощност в режим на
готовност
0,5 W (при изключени всички безжични
мрежови портове)
Променливотоков захранващ кабел (B) не
се доставя за клиенти в Хонг Конг.
Режим на готовност с включена мрежа
Дизайнът и спецификациите може да
бъдат променени без уведомяване.
6 W (при включени всички безжични
мрежови портове)
8BG
Съвместими модели iPhone/iPad/
iPod
Съвместими
модели
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(четвърто
поколение)*



iPad mini*



iPad (трето
поколение)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(пето
поколение)



iPod touch
(четвърто
поколение)



iPod touch
(трето
поколение)*



AirPlay работи с iPhone, iPad и iPod touch с
iOS 4.3.3 или по-нов, Mac с OS X Mountain
Lion или по-нов и Mac и персонални
компютри с iTunes 10.2.2 или по-нов.
Забележка
Sony не може да поеме отговорност в случай,
че данните, записани на iPhone/iPad/iPod,
бъдат загубени или повредени, когато се
ползва iPhone/iPad/iPod, свързан към уреда.

iPod classic*
iPod nano
(седмо
поколение)*
* SongPal не поддържа iPod touch (трето
поколение), iPod classic и iPod nano. От януари
2015 г. SongPal не поддържа оптимизиран
дисплей за iPad.


iPod nano
(шесто
поколение)*

iPod nano
(пето
поколение)*

iPod nano
(четвърто
поколение)*

9BG
Pred uvedením tohto systému do činnosti si
pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre
prípad budúcej potreby.
V záujme zníženia rizika požiaru nezakrývajte
ventilačný otvor zariadenia novinami, obrusom,
záclonou a podobne. Zariadenie nevystavujte
zdrojom otvoreného plameňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zariadenie nevystavujte kvapkajúcej ani
striekajúcej tekutine, ani naň neklaďte predmety
naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých
priestorov, ako je napríklad knižnica alebo
vstavaná skrinka.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte prílišnému teplu, ako je slnečné
žiarenie, oheň a podobne.
Keďže sa na odpojenie systému od elektrickej siete
používa sieťová zástrčka, zapojte ju do ľahko
prístupnej elektrickej zásuvky. Ak zistíte, že so
systémom nie je niečo v poriadku, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej zásuvky.
Systém nie je odpojený od elektrickej siete, pokiaľ
je pripojený k elektrickej zásuvke, aj keď ste
samotné zariadenie vypli.
Zariadenie nevystavujte silným otrasom. Môže sa
rozbiť sklo a rozbité sklo môže spôsobiť zranenie.
Ak je sklo rozbité, ihneď prestaňte zariadenie
používať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli
poškodenej časti.
VAROVANIE
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene použite
vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
Ak sa batéria nahradí batériou nevhodného typu,
vzniká riziko výbuchu.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje
požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie
treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené
v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v
ktorých je toto označenie ustanovené zákonom,
najmä krajín Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP).
2SK
Tento produkt je určený na používanie v
nasledujúcich krajinách:
BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosovo,
MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES,
IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT ,IE, GB
Informácia pre zákazníkov v Európe
Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pásmo v rozpätí 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené
len na používanie v interiéri.
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s
obmedzeniami podľa nariadenia o
elektromagnetickej kompatibilite pri použití
pripojovacieho kábla kratšieho než 3 metre.
Zneškodňovanie použitých
batérií, elektrických a
elektronických prístrojov
(platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale
znamená, že výrobok a batéria nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný
personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci
jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnosť
Typový štítok s ochrannou známkou Sony,
číslom modelu a elektrickým výkonom sa
nachádza na spodnej vonkajšej strane tohto
zariadenia.
Adresa MAC sa nachádza na spodnej
vonkajšej strane tohto zariadenia.
MAC1: Adresa MAC káblovej siete
MAC2: Adresa MAC siete Wi-Fi
 Pred uvedením zariadenia do činnosti sa
uistite, že prevádzkové napätie zariadenia
je totožné s prevádzkovým napätím
miestnej elektrickej siete.
Autorské práva
 Windows, logo Windows a Windows


Umiestnenie
 Zariadenie neumiestňujte na šikmú
plochu.
 Nenechávajte zariadenie v blízkosti
zdrojov tepla ani na miestach vystavených
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti, vlhkosti, dažďu alebo
mechanickým otrasom.
Prevádzka
 Do konektorov a ventilačných otvorov v
zadnej časti zariadenia nevkladajte žiadne
malé predmety. Môže nastať skrat alebo
porucha zariadenia.
Čistenie
 Na čistenie skrinky nikdy nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlo.
Iné
 Ak máte otázky alebo problémy s týmto
zariadením, ktoré v tejto príručke nie sú
popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu výrobkov spoločnosti Sony.
 Pri likvidácii alebo odovzdaní tohto
zariadenia zariadenie inicializujte, aby sa
všetky nastavenia obnovili na predvolené
hodnoty z výroby.






Media sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo
v iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami na duševné vlastníctvo
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia tejto
technológie mimo tohto produktu je bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovanej dcérskej spoločnosti
Microsoft zakázaná.
Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac a OS X sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA
a v iných krajinách. iPad Air a iPad mini sú
ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
App Store je servisná známka spoločnosti
Apple Inc.
Označenia „Made for iPod“, „Made for
iPhone“ a „Made for iPad“ znamenajú, že
elektronické zariadenie bolo navrhnuté na
pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod,
iPhone alebo iPad a má certifikát
vývojárov, že spĺňa prevádzkové
štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku tohto
zariadenia ani jeho súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
štandardmi. Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva so
zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže
ovplyvniť prevádzku bezdrôtového
pripojenia.
„
“ je ochranná známka združenia
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú registrované ochranné
známky združenia Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochranné známky
združenia Wi-Fi Alliance.
„S-Master“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
ClearAudio+ a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„DSEE“ a
sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
SK
3SK
 Technológia kódovania zvuku MPEG












4SK
Layer-3 a patenty licencované
spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a
akékoľvek používanie týchto označení
spoločnosťou Sony Corporation je
predmetom licencie. Ďalšie ochranné
známky a obchodné názvy sú majetkom
ich príslušných vlastníkov.
N-Mark je ochranná známka alebo
registrovaná ochranná známka združenia
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Google Play a Android sú ochranné
známky spoločnosti Google Inc.
Google Cast™ a znak Google Cast Badge
sú ochranné známky spoločnosti Google
Inc.
„Xperia“ a „Xperia Tablet“ sú ochranné
známky spoločnosti Sony Mobile
Communications AB.
WALKMAN® a logo WALKMAN® sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
LDAC™ a logo LDAC sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochranné, servisné alebo certifikačné
známky združenia Digital Living Network
Alliance.
AOSS je ochranná známka spoločnosti
BUFFALO INC.
Tento produkt obsahuje softvér Spotify,
na ktorý sa vzťahujú licencie tretej strany,
ktoré nájdete tu:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify a logá Spotify sú ochranné
známky spoločnosti Spotify Group.
Názvy systémov a produktov uvedené v
tejto príručke sú vo všeobecnosti
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky príslušných výrobcov.
Značky ™ a ® sa v tejto príručke
neuvádzajú.
Poznámky k licencii
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej
zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento
softvér. Na základe požiadavky vlastníka
autorských práv na softvér máme povinnosť
zákazníkov informovať o obsahu zmluvy.
Prečítajte si obsah licencie uvedený v
samostatnom dodanom dokumente.
Informácie o softvéri pod licenciou
GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa
vzťahuje nasledujúca všeobecná licencia GNU
General Public Licence (ďalej len „GPL“) alebo
GNU Lesser General Public License (ďalej len
„LGPL“). Na základe týchto licencií majú
používatelia právo získať, upravovať
a redistribuovať zdrojový kód uvedeného
softvéru v súlade s priloženou licenciou GPL
alebo LGPL. Zdrojový kód uvedeného softvéru je
k dispozícii na internete.
Ak chcete zdrojový kód prevziať, navštívte
nasledujúcu adresu URL a vyberte názov
modelu „SRS-X99“.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nedokáže odpovedať ani
reagovať na prípadné dotazy týkajúce sa obsahu
zdrojového kódu.
Vyhlásenie týkajúce sa služieb
ponúkaných tretími stranami
Poskytovanie služieb ponúkaných tretími
stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo
ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia.
Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za
takéto situácie.
 Systém používate vo vzdialenosti do
Čo je bezdrôtová
technológia BLUETOOTH?
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je
bezdrôtová komunikačná technológia s
krátkym dosahom, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu medzi dvoma
digitálnymi zariadeniami, akými sú
napríklad počítače a digitálne fotoaparáty.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
funguje v rozsahu približne 10 m.
Bežné je základné prepojenie dvoch
zariadení, avšak niektoré zariadenia možno
súčasne pripojiť k viacerým zariadeniam.
Na prepojenie sa nemusí použiť kábel a
taktiež nie je potrebné, aby boli zariadenia
na seba nasmerované, ako je to v prípade
infračervenej technológie. Takéto zariadenie
môžete používať napríklad v taške alebo vo
vrecku.
Štandard BLUETOOTH je medzinárodný
štandard, ktorý podporujú tisíce spoločností
na celom svete a používajú ho rôzne
spoločnosti na celom svete.
Maximálny komunikačný dosah
Maximálny komunikačný dosah sa môže
skrátiť za nasledujúcich podmienok.
 Medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH sa nachádza prekážka,
napríklad osoba, kov alebo stena.
 V blízkosti systému sa používa
zariadenie bezdrôtovej siete LAN.
 V blízkosti systému sa používa
mikrovlnná rúra.
 V blízkosti systému sa používa
zariadenie vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie.
Rušenie z iných zariadení
Vzhľadom na to, že zariadenia BLUETOOTH a
bezdrôtová sieť LAN (IEEE802.11b/g/n)
využívajú rovnakú frekvenciu, môže sa
vyskytnúť mikrovlnné rušenie a spôsobiť
zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum
alebo neplatné spojenie, ak sa systém
používa v blízkosti zariadenia bezdrôtovej
siete LAN. V takom prípade vykonajte
nasledovné kroky.
 Systém používajte najmenej 10 m od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
10 m od zariadenia bezdrôtovej siete
LAN, vypnite zariadenie bezdrôtovej
siete LAN.
Rušenie iných zariadení
Mikrovlny emitované zo zariadenia
BLUETOOTH môžu ovplyvniť fungovanie
elektronických zdravotníckych prístrojov. Na
nasledujúcich miestach systém a iné
zariadenia BLUETOOTH vypnite, aby nedošlo
k nehode.
 Na miestach, kde sa nachádza horľavý
plyn, v nemocnici, vo vlaku, v lietadle
alebo na čerpacej stanici.
 V blízkosti automatických dverí alebo
požiarneho hlásiča.
 Zariadenie BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť,
vyžaduje rovnaký profil aký má systém, aby bolo
možné používať funkciu BLUETOOTH.
Berte tiež do úvahy, že ak je k dispozícii rovnaký
profil, funkcie zariadení sa môžu líšiť v závislosti
parametrov zariadení.
 V dôsledku technických parametrov bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH môže byť zvuk
prehrávaný v systéme počas telefonického
hovoru alebo počúvania hudby mierne
oneskorený v porovnaní so zvukom
prehrávaným v zariadení BLUETOOTH.
 Systém podporuje bezpečnostné funkcie, ktoré
sú v súlade so štandardom BLUETOOTH,
poskytujúce bezpečné spojenie pri použití
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, avšak v
závislosti od nastavenia nemusí byť
zabezpečenie dostačujúce. Pri používaní
komunikácie prostredníctvom bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik
informácií počas komunikácie BLUETOOTH.
 Zariadenie s funkciou BLUETOOTH musí
vyhovovať štandardu BLUETOOTH určeného
spoločnosťou Bluetooth SIG a musí byť overené.
Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje vyššie
uvedenému štandardu BLUETOOTH, v závislosti
od funkcií alebo parametrov zariadenia sa
niektoré zariadenia nemusia spojiť alebo
nemusia správne fungovať.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, prostredia komunikácie
alebo prostredia používania sa môže vyskytnúť
šum alebo preskakovanie zvuku.
5SK
Technické údaje
Reproduktor
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovaný kodek*3
SBC*4/AAC*5/LDAC*6
Reproduktory
Prenosové pásmo (A2DP)
Super výškový reproduktor (vrchný): priemer
pribl. 19 mm × 2
Super výškový reproduktor (predný):
priemer pribl. 19 mm × 2
Stredový reproduktor: priemer pribl. 50 mm
×2
Subwoofer: priemer pribl. 94 mm × 1
20 Hz – 20 000 Hz (so 44,1 kHz vzorkovaním)
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ
SKRESLENIE:
Výstupný výkon (referenčný)
Super výškový reproduktor (vrchný): 2 W × 2
(pri menšom ako 10 % harmonickom
skreslení, 20 kHz)
Super výškový reproduktor (predný): 25 W ×
2 (pri menšom ako 10 % harmonickom
skreslení, 10 kHz)
Stredový reproduktor: 25 W × 2 (pri menšom
ako 10 % harmonickom skreslení, 1 kHz)
Subwoofer: 25 W × 2 (pri menšom ako 10 %
harmonickom skreslení, 100 kHz)
Sieť
Kompatibilné štandardy
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bitov,
WEP 128 bitov, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))
Rádiová frekvencia
2,4/5 GHz pásmo
BLUETOOTH
Výstup
Parameter rozhrania BLUETOOTH – trieda
napájania 2
*1 Skutočný rozsah sa môže líšiť v závislosti od
faktorov, napríklad od prekážok medzi
zariadeniami, magnetických polí v blízkosti
mikrovlnnej rúry, statickej elektriny, citlivosti
príjmu, výkonu antény, operačného systému,
softvérovej aplikácie atď.
*2 Profily štandardu BLUETOOTH označujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
*3 Kodek: Kompresia a formát konverzie
zvukového signálu
*4 Kodek čiastkového pásma
*5 Pokročilé kódovanie zvuku
*6 LDAC je technológia kódovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Sony, ktorá umožňuje prenos
zvuku s vysokým rozlíšením (Hi-Res) aj cez
pripojenie BLUETOOTH. Na rozdiel od iných
technológií kódovania kompatibilných s
rozhraním BLUETOOTH, ako napríklad SBC, táto
technológia funguje bez akejkoľvek straty
kvality pri konverzii zvuku vo formáte Hi-Res*7 a
v porovnaní s týmito technológiami umožňuje
prenos približne trojnásobného množstva
údajov*8 cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH vo
výnimočnej kvalite zvuku vďaka efektívnemu
kódovaniu a optimalizovanému vytváraniu
paketov.
*7 Okrem obsahu vo formáte DSD
*8 V porovnaní s technológiou SBC (Subband
Coding), keď je vybraná prenosová rýchlosť
990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/
44,1 kHz)
Port USB
Port USB A (
A)
Priamy komunikačný rozsah pribl. 10 m*1
Pripojiť je možné jednotku USB flash,
zariadenie Walkman® alebo zariadenie
iPhone/iPad/iPod, ktoré je kompatibilné s
týmto zariadením.
Rádiová frekvencia
Podporované formáty*1
Maximálny komunikačný dosah
2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Komunikačný systém
Parameter rozhrania BLUETOOTH – verzia 3.0
6SK
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kb/s (CBR/
VBR)
AAC: 32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16 – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kb/s (CBR/
VBR)
WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitov)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitov)
FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitov)
ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitov)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Prevádzková teplota
Prenosová rýchlosť
Dodávané príslušenstvo:
Vysoká rýchlosť
Diaľkový ovládač (RMT-CX9) (1)
Napájací kábel (2)
Batérie veľkosti AAA pre diaľkový ovládač (2)
(na skúšobné použitie)
Čistiaca handrička (1)
Nástroj na demontáž mriežky reproduktora
(2)
Úvodná príručka k funkcii Wi-Fi
Návod na obsluhu (tento dokument)
Záručný list (1)
Pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku,
na Malte, Cypre a v Hongkongu:
Používajte napájací kábel (A).
Z bezpečnostných dôvodov nie je napájací
kábel (B) určený pre vyššie uvedené krajiny/
oblasti a preto by sa tam nemal používať.
Pre zákazníkov v iných krajinách/regiónoch:
Používajte napájací kábel (B).
Podporované zariadenia USB
Trieda veľkokapacitného úložiska (MSC)
Maximálny výstupný prúd
Max. 2,1 A
Port USB B (
B)
Pomocou kábla USB (nedodáva sa) môžete k
tomuto zariadeniu pripojiť kompatibilné
zariadenie, napríklad počítač a pod.
Podporované formáty*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bitov)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Kompatibilita so všetkými kódovacími/
zapisovacími programami, záznamovými
zariadeniami a záznamovými médiami nie je
zaručená.
5 °C až 35 °C
Rozmery (š/v/h) (vrátane výčnelkov a ovládacích
prvkov)
Pribl. 430 mm × 133 mm × 125 mm
Hmotnosť
Pribl. 4,7 kg
(A)
Všeobecné
AUDIO IN
ANALÓGOVÝ stereo mini konektor s
priemerom 3,5 mm
(B)
Sieťový port
10BASE-T/100BASE-TX (automatická
polarita)
Požiadavky napájania
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie
50 W
Napájací kábel (B) sa nedodáva pre
zákazníkov v Hongkongu.
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť
bez upozornenia.
Spotreba energie v pohotovostnom režime
0,5 W (všetky porty bezdrôtovej siete
vypnuté)
Pohotovostný režim pri zapojení do siete
6 W (všetky porty bezdrôtovej siete zapnuté)
* Keď sa aktivuje funkcia viacerých miestností,
podporuje technológiu TDLS (Tunneled Direct
Link Setup) a funguje ako bezdrôtový smerovač,
ktorý zvyšuje kvalitu dátovej komunikácie (verzia
1.60 alebo novšia).
7SK
Kompatibilné modely zariadení
iPhone/iPad/iPod
Kompatibilné
modely
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad (4.
generácia)*



iPad mini*



iPad (3.
generácia)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch (5.
generácia)



iPod touch (4.
generácia)



iPod touch (3.
generácia)*




iPod classic*
iPod nano (7.
generácia)*


iPod nano (6.
generácia)*

iPod nano (5.
generácia)*

iPod nano (4.
generácia)*

* Aplikácia SongPal nepodporuje zariadenie iPod
touch (3. generácia), iPod classic a iPod nano.
Aplikácia SongPal nepodporuje od januára 2015
zobrazenie optimalizované pre obrazovku
zariadenia iPad.
8SK
Funkcia AirPlay funguje so zariadením
iPhone, iPad a iPod touch s operačným
systémom iOS 4.3.3 alebo novším, s
počítačmi Mac s operačným systémom OS X
Mountain Lion alebo novším a s počítačmi
Mac so službou iTunes 10.2.2 alebo novšou.
Poznámka
Spoločnosť Sony nepreberá zodpovednosť za
stratu ani poškodenie údajov uložených v
zariadení iPhone/iPad/iPod pri používaní
zariadenia iPhone/iPad/iPod pripojeného k
tomuto zariadeniu.
Pred uporabo pozorno preberite ta navodila in jih
shranite za poznejšo uporabo.
Da bi zmanjšali nevarnost požara, prezračevalne
odprtine naprave ne pokrivajte s časopisi,
namiznimi prti, zavesami ipd. Naprave ne
izpostavljajte izvoru odprtega plamena (na primer
goreče sveče).
Za zmanjšanje nevarnosti pred požarom ali
električnim udarom naprave ne izpostavljajte
kapljanju ali pljuskanju in nanjo ne postavljajte s
tekočino napolnjenih predmetov, kot so vaze.
Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori,
kot so knjižne police ali vgrajene omarice.
Baterij in naprave z vstavljenimi baterijami ne
izpostavljajte pretirani toploti, kot so neposredna
sončna svetloba, ogenj ali podobno.
Z glavnim vtikačem napravo izklopite iz
električnega omrežja, zato jo priklopite v lahko
dostopno električno vtičnico. Če v delovanju
naprave opazite kakršnekoli nepravilnosti, glavni
vtikač takoj izklopite iz električne vtičnice.
Dokler je vtikač priklopljen v električni vtičnici je
naprava povezana z električnim omrežjem, tudi ko
je izklopljena.
Naprave ne izpostavljajte močnim udarcem. Pri
tem se steklo lahko razbije, kar lahko povzroči
poškodbe. Če je steklo razbito, takoj prenehajte
z uporabo naprave. Bodite pazljivi in ne dotikajte
se poškodovanega dela.
SVARILO
Pri nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost
eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo enakega
ali enakovrednega tipa.
Pri uporabi neustreznega tipa baterije obstaja
nevarnost eksplozije.
Izrabljene baterije odlagajte v skladu z navodili.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so
veljavni samo za opremo, prodano v
državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo
izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije,
se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse
storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih
ali garancijskih dokumentih.
Veljavnost oznake CE je omejena na države, v
katerih se zahteva po zakonu. To v glavnem
pomeni države EGP (Evropski gospodarski prostor).
Ta izdelek je namenjen za uporabo v naslednjih
državah:
BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosovo,
MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES,
IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB
2SI
Obvestilo za stranke v Evropi
Družba Sony Corp. s to izjavo izjavlja, da je ta
oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, da obiščete:
http://www.compliance.sony.de/
Frekvenčni pas 5.150–5.350 MHz je omejen
na uporabo v notranjosti prostorov.
Ta oprema je bila preizkušena in upošteva
omejitve, ki so postavljene v uredbi EMC
(elektromagnetna združljivost), pri uporabi
povezovalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Odstranitev odpadnih
baterij in električne in
elektronske opreme
(veljavno v Evropski uniji in
ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka
za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v
primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih
negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi
ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti
ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno
povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in
električno in elektronsko opremo, oddajte
izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete
poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka.
Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali
baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini,
kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
Previdnostni ukrepi
Za varno uporabo
Ploščica z imenom blagovne znamke Sony,
številko modela in podatki o porabi
električne energije je nameščena na spodnji
strani naprave.
Naslov MAC je naveden na spodnji strani
naprave.
MAC1: naslov MAC ožičenega omrežja
MAC2: naslov MAC brezžičnega omrežja
Wi-Fi
 Pred uporabo preverite, ali se napajalna
napetost naprave ujema z napetostjo
lokalnega električnega napajanja.
Avtorske pravice
 Windows, logotip Windows in Windows


Namestitev naprave
 Naprave ne nameščajte na neravne
površine.
 Naprave ne puščajte v bližini virov toplote
ali na mestih, ki so izpostavljena
neposredni sončni svetlobi, pretirani
prašnosti, vlagi, dežju ali udarcem.
Delovanje naprave
 V vtičnice in prezračevalne odprtine na
hrbtni strani naprave ne vstavljajte
manjših predmetov ipd. V nasprotnem
primeru lahko pride do kratkega stika ali
okvare.
Čiščenje naprave
 Za čiščenje ohišja ne uporabljajte
alkohola, bencina ali razredčila.
Drugo


 Če imate kakršnakoli vprašanja ali ste
naleteli na težave, ki niso zajete v teh
navodilih, se posvetujte z najbližjim
prodajalcem izdelkov Sony.
 Preden napravo zavržete ali oddate,
njenih nastavitev ne pozabite ponastaviti
na tovarniške nastavitve.




Media so registrirane blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation v Združenih državah in/ali
drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z določenimi
pravicami intelektualne lastnine družbe
Microsoft Corporation. Uporaba ali
distribucija takšne tehnologije izven tega
izdelka je prepovedana, razen z licenco
družbe Microsoft ali njene pooblaščene
podružnice.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch, iTunes, Mac in OS X so blagovne
znamke družbe Apple Inc., registrirane v
Združenih državah in drugih državah. iPad
Air in iPad mini sta blagovni znamki
družbe Apple Inc.
App Store je storitvena znamka družbe
Apple Inc.
Oznake »Made for iPod«, »Made for
iPhone« in »Made for iPad« pomenijo,
da je elektronska dodatna oprema
posebej zasnovana za uporabo z
napravami iPod, iPhone ali iPad in
proizvajalec jamči, da izpolnjuje zahteve
standardov družbe Apple. Družba Apple
ne odgovarja za delovanje te naprave ali
za njeno skladnost z varnostnimi
standardi in predpisi. Uporaba te dodatne
opreme z napravami iPod, iPhone ali iPad
lahko vpliva na učinkovitost brezžične
povezave.
»
« je oznaka združenja Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® in Wi-Fi
Alliance® so registrirane blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
in Wi-Fi Protected Setup™ so blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
»S-Master« je blagovna znamka družbe
Sony Corporation.
ClearAudio+ in
sta
blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
»DSEE« in
sta blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
SI
3SI
 Za tehnologijo MPEG Layer-3 za kodiranje












4SI
zvoka in pripadajoče patente so bile
pridobljene licence inštituta Fraunhofer IIS
in družbe Thomson.
Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH®
so last družbe Bluetooth SIG, Inc. Za
vsakršno uporabo teh znamk s strani
družbe Sony Corporation je bila
pridobljena licenca. Druge blagovne
znamke in blagovna imena so last
zadevnih lastnikov.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka združenja
NFC Forum, Inc. v Združenih državah
in drugih državah.
Google Play in Android sta blagovni
znamki družbe Google Inc.
Google Cast™ in značka Google Cast sta
blagovni znamki družbe Google Inc.
»Xperia« in »Xperia Tablet« sta blagovni
znamki družbe Sony Mobile
Communications AB.
WALKMAN® in logotip WALKMAN® sta
registrirani blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
LDAC™ in logotip LDAC sta blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
DLNA™, logotip DLNA in DLNA
CERTIFIED™ so blagovne znamke,
storitvene znamke ali certifikacijske
znamke organizacije Digital Living
Network Alliance.
AOSS je blagovna znamka družbe
BUFFALO INC.
Ta izdelek vsebuje programsko opremo
Spotify, ki je predmet licenc drugih
izdelovalcev, navedenih tukaj:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify in logotipi Spotify so blagovne
znamke skupine Spotify.
Imena sistemov in izdelkov v teh navodilih
so na splošno blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke
proizvajalca.
Oznaki ™ in ® se v teh navodilih ne
uporabljata.
Opombe o licenci
Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo
družba Sony uporablja po licenčni pogodbi
lastnika avtorskih pravic do te programske
opreme. Objavo vsebine te pogodbe od nas
zahteva lastnik avtorskih pravic do te
programske opreme.
Vsebino opisane licence si lahko preberete
v ločenem priloženem dokumentu.
Obvestilo o programski opremi
z licenco GNU GPL/LGPL
Ta izdelek vsebuje programsko opremo z licenco
GNU General Public License (v nadaljevanju
»GPL«) ali GNU Lesser General Public License
(v nadaljevanju »LGPL«). Te licence navajajo,
da imajo stranke pravico do pridobivanja,
spreminjanja in distribucije izvorne kode
omenjene programske opreme v skladu
z določili zadevne licence GPL ali LGPL. Izvorna
koda zgoraj omenjene programske opreme je
na voljo v spletu.
Za prenos obiščite naslednji spletni naslov
in izberite model »SRS-X99«.
Spletni naslov:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Družba Sony ne bo odgovarjala na nobena
vprašanja v zvezi z vsebino izvorne kode.
Izjava o storitvah tretjih oseb
Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, se lahko
spremenijo oziroma začasno ali trajno prekinejo
brez predhodnega obvestila. Družba Sony v teh
primerih ne prevzema nobene odgovornosti.
Motnje, ki vplivajo na druge naprave
Kaj je brezžična
tehnologija BLUETOOTH?
Brezžična tehnologija BLUETOOTH omogoča
brezžični prenos podatkov med digitalnimi
napravami, kot sta računalnik ali digitalni
fotoaparat, na kratkih razdaljah. Brezžična
tehnologija BLUETOOTH deluje na področju
sprejema, ki znaša približno 10 metrov.
Običajno lahko povežemo dve napravi,
nekatere naprave pa omogočajo tudi
hkratno povezavo z več napravami.
Za vzpostavitev povezave ne potrebujete
kabla. Naprav niti ni treba obrniti ene proti
drugi, kot je to potrebno pri infrardeči
tehnologiji. Napravo lahko tako uporabljate
kar v torbi ali žepu.
Standard BLUETOOTH je mednarodni
standard, ki ga podpira več tisoč podjetij po
vsem svetu in ga uporabljajo številna
podjetja na svetu.
Največji doseg komunikacije
Največji doseg komunikacije se lahko skrajša
v naslednjih okoliščinah:
 med izdelkom in napravo BLUETOOTH
so ovire, kot so osebe, kovina ali stene;
 v bližini izdelka je v uporabi brezžična
omrežna naprava;
 v bližini izdelka je v uporabi
mikrovalovna pečica;
 v bližini izdelka je v uporabi naprava,
ki proizvaja elektromagnetno sevanje.
Motnje zaradi drugih naprav
Ker naprave BLUETOOTH in brezžične
omrežne naprave (IEEE802.11b/g/n)
uporabljajo enako frekvenco, lahko pride do
mikrovalovne interference, kar lahko
povzroči zmanjšanje hitrosti komunikacije,
šum ali prekinitev povezave, če izdelek
uporabljate v bližini brezžične omrežne
naprave. V takšnem primeru upoštevajte
naslednje:
 izdelek uporabljajte vsaj 10 metrov od
brezžične omrežne naprave,
 če izdelek uporabljate bližje kot
10 metrov od brezžične omrežne
naprave, izklopite brezžično omrežno
napravo.
Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava
BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje
elektronskih zdravstvenih pripomočkov.
V naslednjih primerih izklopite izdelek in
druge naprave BLUETOOTH. V nasprotnem
primeru lahko pride do nezgode.
 V prisotnosti vnetljivega plina,
v bolnišnici, na vlaku, letalu ali
bencinski postaji.
 V bližini vrat s samodejnim odpiranjem
ali v bližini protipožarnega alarma.
 Če želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora
naprava BLUETOOTH, s katero želite vzpostaviti
povezavo, uporabljati enak profil kot izdelek.
Tudi če napravi uporabljata enak profil, se lahko
funkcije naprav razlikujejo glede na specifikacije
posamezne naprave.
 Zaradi značilnosti brezžične tehnologije
BLUETOOTH je med telefoniranjem ali
poslušanjem glasbe zvok v izdelku predvajan
s krajšim zamikom v primerjavi z zvokom na
napravi BLUETOOTH.
 Izdelek podpira varnostne funkcije, ki ustrezajo
standardu BLUETOOTH za zagotavljanje varne
povezave prek brezžične tehnologije
BLUETOOTH. Od nastavitev pa je odvisno ali bo
ta zaščita zadostna. Pri povezovanju prek
brezžične tehnologije BLUETOOTH bodite vedno
pazljivi.
 Za uhajanje informacij pri komunikaciji prek
tehnologije BLUETOOTH ne prevzemamo
odgovornosti.
 Naprava, ki omogoča uporabo tehnologije
BLUETOOTH, mora ustrezati standardu
BLUETOOTH, ki ga je določila družba Bluetooth
SIG, in izpolnjevati zahteve glede pristnosti. Tudi
če priključena naprava ustreza zgoraj
omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko
zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo moč
vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi
določenih funkcij in specifikacij naprave morda
ne bodo pravilno delovale.
 Glede na napravo BLUETOOTH, ki je povezana
z izdelkom, ali okolje komuniciranja oz. uporabe
se lahko pojavi šum ali pride do preskakovanja
zvoka.
5SI
Specifikacije
Podatki o zvočnikih
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podprti kodek*3
SBC*4/AAC*5/LDAC*6
Zvočniki
Pasovna širina oddajanja (A2DP)
Super visokotonski zvočniki (zgoraj): premer
pribl. 19 mm × 2
Super visokotonski zvočniki (spredaj):
premer pribl. 19 mm × 2
Srednjetonski zvočniki:
premer pribl. 50 mm × 2
Globokotonski zvočnik:
premer pribl. 94 mm × 1
20–20.000 Hz (s 44,1 kHz vzorčenjem)
Podatki o ojačevalniku
*3 Kodek: oblika zapisa stiskanja in pretvorbe
zvočnega signala.
IZHODNA MOČ IN SKUPNO HARMONIČNO
POPAČENJE:
Izhodna moč (referenčna)
Super visokotonski zvočniki (zgoraj): 2 W × 2
(pri manj kot 10 % harmoničnega popačenja,
20 kHz)
Super visokotonski zvočniki (spredaj):
25 W × 2 (pri manj kot 10 % harmoničnega
popačenja, 10 kHz)
Srednjetonski zvočniki: 25 W × 2 (pri manj
kot 10 % harmoničnega popačenja, 1 kHz)
Globokotonski zvočniki: 25 W × 2 (pri manj
kot 10 % harmoničnega popačenja, 100 kHz)
Podatki o omrežju
Združljivi standardi
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bitno,
WEP 128-bitno, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Radijske frekvence
Frekvenčni pas 2,4/5 GHz
Podatki o tehnologiji BLUETOOTH
Izhod
Specifikacija BLUETOOTH 2. močnostni
razred
Največji doseg komunikacije
*1 Dejanski doseg je odvisen od različnih
dejavnikov, kot so ovire med napravami,
magnetna polja v bližini mikrovalovne pečice,
statična elektrika, občutljivost sprejema,
zmogljivost antene, operacijski sistem, uporaba
programske opreme itd.
*2 Standardni profili BLUETOOTH določajo namen
komunikacije med napravami BLUETOOTH.
*4 Podpasovni kodek
*5 Advanced Audio Coding – Napredno kodiranje
zvoka
*6 LDAC je tehnologija za kodiranje zvoka, ki jo je
razvila družba Sony, in omogoča prenašanje
zvoka visoke ločljivosti celo prek povezave
BLUETOOTH. Za razliko od ostalih tehnologij za
kodiranje, ki so združljive s tehnologijo
BLUETOOTH (kot je SBC), deluje brez
pretvarjanja vsebin z zvokom visoke ločljivosti v
nižjo kakovost*7 in omogoča oddajanje
približno trikrat večje količine podatkov*8, v
primerjavi z ostalimi tehnologijami, prek
brezžičnega omrežja BLUETOOTH z
neprimerljivo kakovostjo zvoka, kar je posledica
učinkovitega kodiranja in optimiranega
oblikovanja paketov.
*7 Razen za vsebine v formatu DSD.
*8 V primerjavi s tehnologijo SBC (Subband Coding
– podpasovno kodiranje), ko je izbrana bitna
hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/
44,1 kHz).
Podatki o vratih USB
Vrata USB A (
A)
Povežete lahko pogon USB, napravo
Walkman®, ali napravo iPhone/iPad/iPod,
ki je združljiva s to napravo.
Pribl. 10 m v ravni liniji brez ovir*1
Podprti formati*1
Radijske frekvence
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/
VBR)
AAC: 32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16–320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/
VBR)
Frekvenčni pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Komunikacijski sistem
Specifikacija BLUETOOTH različica 3.0
6SI
Združljivi profili BLUETOOTH*2
WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-bitno)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-bitno)
FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-bitno)
ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-bitno)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1-bitno)
Delovna temperatura
5 do 35 °C
Mere (š/v/g) (vključno s štrlečimi deli in tipkami)
Hitrost prenosa
Standard High-speed
Podprte naprave USB
Razred naprav za shranjevanje velikih količin
podatkov (Mass Storage Class – MSC)
Najvišji izhodni tok
NAJVEČ 2,1 A
Vrata USB B (
* Ko je vklopljena funkcija za povezavo več
prostorov, naprava podpira tehnologijo TDLS
(Tunneled Direct Link Setup) in deluje kot
brezžični usmerjevalnik, ki izboljša kakovost
podatkovne komunikacije (različica 1.60 ali
novejša).
B)
S to napravo lahko z uporabo USB-kabla (ni
priložen) povežete združljivo napravo,
na primer osebni računalnik ipd.
Podprti formati*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16-/
24-/32-bitno)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1-bitno)
*1 Združljivosti s poljubno programsko opremo za
kodiranje/zapisovanje, napravami za snemanje
in mediji za snemanje ni mogoče zajamčiti.
Splošno
AUDIO IN
ANALOGNI VHOD premer 3,5 mm stereo
mini vtičnica
Omrežna vrata
10BASE-T/100BASE-TX (samodejna
polariteta)
Pribl. 430 mm × 133 mm × 125 mm
Teža
Pribl. 4,7 kg
Priložena dodatna oprema:
Daljinski upravljalnik (RMT-CX9) (1)
Napajalni kabel za izmenično napetost (2)
Baterije AAA za daljinski upravljalnik (2) (za
preizkušanje delovanja)
Čistilna krpa (1)
Orodje za odstranjevanje mrežice
na zvočniku (2)
Priročnik za začetnike za uporabo
tehnologije Wi-Fi
Navodila za uporabo (ta dokument)
Garancijska kartica (1)
Za stranke v Združenem kraljestvu,
na Irskem, Malti, Cipru in v Hongkongu:
Uporabite napajalni kabel za izmenično
napetost (A).
Zaradi varnostnih razlogov napajalni kabel
za izmenično napetost (B) ni namenjen za
zgoraj omenjene države/regije, zato ga tam
ne smete uporabljati.
Za stranke v drugih državah/regijah:
Uporabite napajalni kabel za izmenično
napetost (B).
(A)
Zahtevano napajanje
Izmenična napetost 220–240 V, 50 Hz/60 Hz
Poraba električne energije
50 W
(B)
Poraba električne energije v stanju
pripravljenosti
0,5 W (vsa brezžična omrežna vrata so
izklopljena)
Način v stanju pripravljenosti z omrežno
povezavo
Napajalni kabel za izmenično napetost (B)
strankam v Hongkongu ni priložen.
6 W (vsa brezžična omrežna vrata so
vklopljena)
Oblikovanje in specifikacije se lahko
spremenijo brez obvestila.
7SI
Združljivi modeli naprav iPhone/
iPad/iPod
Združljivi
modeli
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(4. generacija)*



iPad mini*



iPad
(3. generacija)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. generacija)



iPod touch
(4. generacija)



iPod touch
(3. generacija)*




iPod classic*
iPod nano
(7. generacija)*


iPod nano
(6. generacija)*

iPod nano
(5. generacija)*

iPod nano
(4. generacija)*

* Aplikacija »SongPal« ne podpira naprav iPod
touch (3. generacija), iPod classic ali iPod nano.
Aplikacija »SongPal« ne podpira optimiranega
prikaza za zaslone naprav iPad (januar, 2015).
8SI
Povezava AirPlay deluje z napravami iPhone,
iPad in iPod touch z operacijskim sistemom
iOS 4.3.3 ali novejšo različico, računalniki
Mac z operacijskim sistemom OS X
Mountain Lion ali novejšo različico ter
računalniki Mac in PC s programsko opremo
iTunes 10.2.2 ali novejšo različico.
Opomba
Družba Sony ne sprejema odgovornosti v primeru
izgube ali okvare podatkov v napravah iPhone/
iPad/iPod pri uporabi naprave iPhone/iPad/iPod
s tem izdelkom.
Enne süsteemi kasutamist lugege põhjalikult seda
juhendit ja hoidke see alles hilisemaks
vaatamiseks.
Süttimisohu vähendamiseks ärge katke seadme
ventilatsiooniavasid ajalehtede, lauakatete,
kardinate vms. Ärge laske seadmel puutuda kokku
lahtise leegi allikatega (nt süüdatud küünlad).
Süttimis- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge
laske sellele seadmele sattuda tilkasid ega
pritsmeid ning ärge asetage seadmele vedelikega
täidetud esemeid, nt vaasid.
Ärge paigutage seadet kitsasse kohta, nagu
raamaturiiul või seinakapp.
Ärge jätke akusid ega paigaldatud akudega seadet
suure kuumuse kätte, nagu päikesekiirgus, leegid
vms.
Kuna süsteemi vooluvõrgust lahti ühendamiseks
kasutatakse peapistikut, ühendage süsteem
lihtsalt ligipääsetavasse vahelduvvoolupesasse.
Kui täheldate süsteemi juures midagi ebatavalist,
ühendage peapistik viivitamatult
vahelduvvoolupesast lahti.
Süsteem püsib voolu all seni, kui see on
vahelduvvoolupesast lahti ühendatud, isegi kui
süsteem ise on välja lülitatud.
Ärge avaldage seadmele tugevaid lööke. Klaas
võib puruneda ja purunenud klaas võib
põhjustada vigastusi. Kui klaas on purunenud,
lõpetage viivitamatult seadme kasutamine. Ärge
puudutage kahjustunud osa.
ETTEVAATUST
Plahvatusoht, kui akud asendatakse valesti.
Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi
akudega.
Plahvatusoht, kui aku asendatakse valet tüüpi
akuga.
Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt juhistele.
Märkus klientidele: järgmine teave kehtib
ainult seadmete puhul, mida müüakse ELi direktiive järgivates riikides
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan poolt või
tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa
Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud
esindajalt Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Hoolduse ja teenuse garantii korral
pöörduge vastavates hoolduse või garantii
dokumentides märgitud aadressil.
CE-märgis kehtib nendes riikides, kus see on
õiguslikult rakendatud, peamiselt EEA-riigid
(Euroopa Majanduspiirkond).
See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistes
riikides:
BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosovo,
MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES,
IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB
2EE
Märkus Euroopa klientidele
Käesolevaga teatab Sony Corp., et see seade
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõudmistele ja
muudele asjakohastele sätetele.
Üksikasju vaadake järgmiselt URL-ilt:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz riba on lubatud kasutada ainult
siseruumides.
Seda seadet on kontrollitud ja leitud, et see vastab
EMÜ määruse piirväärtustele, kui kasutatakse alla
3 meetri pikkust ühenduskaablit.
Kasutatud patareide ning
elektri- ja
elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus
ja teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel, patareil või selle pakendil
näitab, et antud toodet ja patareid ei tohi visata
olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse,
kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005%
elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades toodete ja patareide õige utiliseerimise,
aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib
tekitada nende väär käitlemine. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või
andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda
vahetada ainult kvalifitseeritud teeninduse
spetsialist.
Patarei õige käitlemise tagamiseks andke tooted
nende kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus
kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist tootest.
Andke patarei ümbertöötlemiseks vastavasse
kasutatud patareide kogumiskohta.
Üksikasjalikumat teavet selle toote või aku
ümbertöötlemise kohta saate kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote või patarei
ostsite.
Ettevaatusabinõud
Ohutus
Sony kaubamärgi, mudelinumbri ja
elektriandmetega andmeplaat asub selle
seadme põhja välispoolel.
MAC-aadress asub selle seadme põhja
välispoolel.
MAC1: juhtmega võrgu MAC-aadress
MAC2: Wi-Fi-võrgu MAC-aadress
 Enne seadme kasutamist veenduge, et
seadme tööpinge vastab teie vooluvõrgu
pingele.
Autoriõiguste kohta
 Windows, Windowsi logo ja Windows


Paigutamisel
 Ärge asetage seadet kalde alla.
 Ärge jätke seadet kuumusallikate
lähedale, otsese päikesevalguse kätte,
liigselt tolmusesse, niiskesse kohta, vihma
kätte või kohta, kus esineb mehaanilisi
lööke.
Kasutamisel
 Ärge sisestage väikeseid objekte, vms
ühenduspesadesse ega seadme
tagaküljel olevasse ventilatsiooniavasse.
See võib seadet lühistada või põhjustada
talitlushäireid.
Puhastamisel
 Ärge kasutage korpuse puhastamisel
alkoholi, benseeni ega vedeldit.
Muu
 Seadet puudutavate küsimuste või
probleemide korral, mida ei ole
käesolevas juhendis käsitletud, pöörduge
lähima Sony edasimüüja poole.
 Seadme kõrvaldamiseks või ära
andmiseks veenduge, et lähtestaksite
kõik sätted tehase vaikesätetele.







Media on Microsoft Corporationi
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/
või teistes riikides.
See toode on kaitstud Microsoft
Corporationi teatud intellektuaalse
omandi õigustega. Selle tehnoloogia
kasutamine või levitamine väljaspool seda
toodet on ilma Microsofti või volitatud
Microsofti tütarettevõtte loata keelatud.
Apple, Apple’i logo, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac ja OS X on Apple Inc-i
kaubamärgid, mis on registreeritud USAs
ja teistes riikides. iPad Air ja iPad mini on
Apple Inc-i kaubamärgid.
App Store on Apple Inc-i teenindusmärk.
„Made for iPod”, „Made for iPhone” ja
„Made for iPad” tähendavad, et
elektroonilised lisaseadised on mõeldud
ühendamiseks spetsiaalselt vastavalt
seadmega iPod, iPhone või iPad ning on
arendaja poolt kinnitatud, et need
vastavad Apple’i töötamisstandarditele.
Apple ei vastuta selle seadme töötamise
ega ohutus- ja regulatiivsetele
standarditele vastavuse eest. Pidage
meeles, et selle lisaseadise kasutamine
seadmega iPod, iPhone või iPad võib
mõjutada juhtmevaba töötamist.
„
” on Wi-Fi Alliance’i märgis.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi
Alliance® on Wi-Fi Alliance’i registreeritud
kaubamärgid.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi
Protected Setup™ on Wi-Fi Alliance’i
märgised.
„S-Master” on Sony Corporationi
kaubamärk.
ClearAudio+ ja
on Sony
Corporationi kaubamärgid.
„DSEE” ja
on Sony Corporationi
kaubamärgid.
MPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia
ja patendid on litsentsitud ettevõtetelt
Fraunhofer IIS ja Thomson.
EE
3EE
 Sõnaline märgis BLUETOOTH® ja selle











4EE
logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG,
Inc. ja Sony Corporation kasutab neid
märgiseid litsentsi alusel. Muud
kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
N-Mark on NFC Forum, Inc-i kaubamärk
või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
Google Play ja Android on Google Inc-i
kaubamärgid.
Google Cast™ ja Google Casti märk on
Google Inc-i kaubamärgid.
„Xperia” ja „Xperia Tablet” on Sony Mobile
Communications AB kaubamärgid.
WALKMAN® ja WALKMAN®-i logo on Sony
Corporationi registreeritud kaubamärgid.
LDAC™ ja LDAC-i logo on Sony
Corporationi registreeritud kaubamärgid.
DLNA™, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED™
on Digital Living Network Alliance’i
kaubamärgid, teenindusmärgid või
sertifikaadimärgid.
AOSS on BUFFALO INC-i kaubamärk.
See toode sisaldab Spotify tarkvara,
millele rakenduvad 3. osapoole litsentsid,
mille leiate järgmiselt aadressilt:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify ja Spotify logod on Spotify Groupi
kaubamärgid.
Süsteemide nimed ja toodete nimed,
millele on selles kasutusjuhendis viidatud,
on üldiselt tootja kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Märgised ™ ja ® on selles kasutusjuhendis
välja jäetud.
Märkused litsentsi kohta
See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab
selle autoriõiguste omanikuga sõlmitud
litsentsilepingu alusel. Me oleme kohustatud
teavitama kliente lepingu sisust vastavalt
tarkvara autoriõiguste omaniku nõuetele.
Palun lugege litsentsi sisu kaasasolevast
dokumendist.
Märkus GNU GPL-/LGPLlitsentsidega tarkvara kohta
See toode sisaldab tarkvara, mis allub
järgmisele GNU üldisele avalikule litsentsile
(edaspidi „GPL”) või GNU vähem üldisele
avalikule litsentsile (edaspidi „LGPL”). Need
määratlevad, et klientidel on õigus nimetatud
tarkvara lähtekoodi kasutada, muuta ja levitada
vastavalt kaasasolevatele GPL- või LGPLlitsentsidele. Ülaltoodud tarkvara lähtekood on
kättesaadav internetis.
Allalaadimiseks minge järgmisele URLaadressile ja valige mudeli nimi „SRS-X99”.
URL-aadress: http://oss.sony.net/Products/
Linux/
Pidage meeles, et Sony ei vasta ega reageeri
ühelegi päringule seoses nimetatud lähtekoodi
sisuga.
Lahtiütlus seoses kolmandate
osapoolte pakutavate teenustega
Kolmandate osapoolte pakutavad teenuseid
võidakse muuta, peatada või lõpetada ilma
eelneva teatamiseta. Sony ei vastuta seda tüüpi
olukordade eest.
 Kui süsteemi kasutatakse juhtmevaba
Mis on BLUETOOTHi
juhtmevaba
tehnoloogia?
BLUETOOTHi juhtmevaba tehnoloogia on
lähiulatusega juhtmevaba tehnoloogia, mis
võimaldab juhtmevaba andmete edastamist
digitaalsete seadmete, nagu arvuti ja
digikaamera, vahel. BLUETOOTHi
juhtmevaba tehnoloogia töötab umbes
10 m raadiusega.
Kahe seadme vastavalt vajadusele
ühendamine on tavaline, kuid mõnesid
seadmeid saab ühendada samaaegselt
mitme seadmega.
Teil ei tule ühendamiseks kasutada juhet
ning seadmed ei pea olema teineteise poole
suunatud, mis on vajalik
infrapunatehnoloogiaga. Näiteks saate
kasutada seda seadet kotis või taskus.
BLUETOOTHi standard on rahvusvaheline
standard, mida toetavad tuhanded
ettevõtted üle maailma ning kasutavad
paljud ettevõtted kõikjal maailmas.
Maksimaalne sideulatus
Järgmiste tingimuste korral võib
maksimaalne sideulatus väheneda.
 Süsteemi ja BLUETOOTHi seadme vahel
on takistus, nt inimene, metall või sein.
 Süsteemi läheduses kasutatakse
juhtmevaba kohtvõrguga seadet.
 Süsteemi läheduses kasutatakse
mikrolaineahju.
 Süsteemi lähedal kasutatakse seadet,
mis tekitab elektromagnetkiirgust.
Teiste seadmete häired
Kuna BLUETOOTHi seadmed ja juhtmevaba
kohtvõrgu seadmed (IEEE802.11b/g/n)
kasutavad sama sagedust, võivad esineda
mikrolainehäired ja põhjustada sidekiiruse
halvenemist, müra või valeühendusi, kui
süsteemi kasutatakse juhtmevaba
kohtvõrguga seadme lähedal. Sellisel juhul
tehke järgmist.
 Kasutage süsteemi vähemalt 10 m
kaugusel juhtmevaba kohtvõrguga
seadmest.
kohtvõrguga seadmele lähemal kui
10 m, lülitage juhtmevaba kohtvõrguga
seade välja.
Häired teistele seadmetele
BLUETOOTHi seadme kiiratavad mikrolained
võivad mõjutada elektrooniliste
meditsiiniseadmete tööd. Lülitage süsteem
ja muud BLUETOOTHi seadmed välja
järgmistes kohtades, sest see võib
põhjustada õnnetust:
 kus esineb süttiv gaas, haiglas, rongis,
lennukis ja bensiinijaamas;
 automaatsete uste ja tulekahjualarmi
lähedal.
 BLUETOOTHi funktsiooni kasutamiseks peab
BLUETOOTHi seadmel olema süsteemiga sama
profiil.
Samuti pidage meeles, et isegi sama profiili
olemasolu korral võib seadmete funktsioon
erineda sõltuvalt nende spetsifikatsioonidest.
 BLUETOOTHi juhtmevaba tehnoloogia omapära
tõttu viibib süsteemis esitatav heli natukene,
võrreldes BLUETOOTHi seadmes esitatava
heliga, telefonis rääkimise või muusika
kuulamise ajal.
 Süsteem toetab turvafunktsioone, mis ühilduvad
BLUETOOTHi standardiga, et tagada
BLUETOOTHi juhtmevaba tehnoloogia
kasutamisel turvaline ühendus, kuid turvalisus ei
pruugi sõltuvalt sättest olla piisav. Olge
BLUETOOTHi juhtmevaba tehnoloogiat
kasutades ettevaatlik.
 Me ei vastuta BLUETOOTHi tehnoloogiast
tingitud andmete lekkimise eest.
 BLUETOOTHi standardile, mille on määratlenud
Bluetooth SIG, vastamiseks ja autentimiseks on
vajalik BLUETOOTHi funktsiooniga seade. Isegi
siis, kui ühendatud seade vastab eelmainitud
BLUETOOTHi standardile, ei pruugi mõned
seadmed sõltuvalt seadme omadustest ja
tehnilistest andmetest korrektselt ühenduda või
töötada.
 Sõltuvalt süsteemiga ühendatud BLUETOOTHi
seadmest, sidekeskkonnast või
kasutuskeskkonnast võib esineda müra või
katkendlik heli.
5EE
Tehnilised andmed
Kõlari osa
Kõlarid
Superkõrgsageduskõlar (ülemine): umbes
19 mm läbimõõt × 2
Superkõrgsageduskõlar (eesmine): umbes
19 mm läbimõõt × 2
Kesksageduskõlar: umbes 50 mm läbimõõt
×2
Bassikõlar: umbes 94 mm läbimõõt × 1
Võimendi osa
TOITEVÄLJUND JA KOGU HARMOONMOONUTUS:
Toiteväljund (võrdlus)
Superkõrgsageduskõlar (ülemine): 2 W × 2
(alla 10% harmoonmoonutuse juures,
20 kHz)
Superkõrgsageduskõlar (eesmine): 25 W × 2
(alla 10% harmoonmoonutuse juures,
10 kHz)
Kesksageduskõlar: 25 W × 2 (alla 10%
harmoonmoonutuse juures, 1 kHz)
Bassikõlar: 25 W × 2 (alla 10%
harmoonmoonutuse juures, 100 kHz)
Võrgu osa
Ühilduvad standardid
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bit,
WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))
Raadiosagedus
2,4/5 GHz riba
BLUETOOTHi osa
Väljund
BLUETOOTHi spetsifikatsiooniga toiteklass 2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
– täiustatud heliedastusprofiil / AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) – helivideo kaugjuhtimisprofiil
Toetatud kodek*3
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Edastamise ribalaius (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz sämplimisega)
*1 Tegelik ulatus sõltub teguritest, nagu seadmete
vahelised takistused, magnetväljad
mikrolaineahju ümber, staatiline elekter,
vastuvõtutundlikkus, antenni töötamine,
operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
*2 BLUETOOTHi standardprofiilid tähistavad
seadmete vahelise BLUETOOTH-side eesmärki.
*3 Kodek: helisignaali tihendamise ja teisendamise
vorming
*4 Alamriba kodek
*5 Täpsem helikodek
*6 LDAC on Sony arendatud
helikodeerimistehnoloogia, mis võimaldab
kõrglahutusega (Hi-Res) helisisu edastamist
isegi BLUETOOTH-ühenduse kaudu. Erinevalt
teistest BLUETOOTHiga ühilduvatest
kodeerimistehnoloogiatest, nagu SBC, toimib
see ilma Hi-Res helisisu allakonvertimiseta*7 ja
võimaldab edastada BLUETOOTHi juhtmevaba
võrgu kaudu umbes kolm korda rohkem
andmeid*8 kui teised tehnoloogiad ja seda
ennenägematu helikvaliteediga, mille tagab
efektiivne kodeerimine ja optimeeritud
pakkimine.
*7 V.a DSD-vormingus sisu
*8 Võrreldes SBC-ga (alamriba kodeerimine), kui
valitud on bitikiirus 990 kbps (96/48 kHz) või
909 kbps (88,2/44,1 kHz)
USB-pordi osa
USB A port (
A)
Maksimaalne sideulatus
Otsenähtavus umbes 10 m*1
Te saate ühendada selle seadmega ühilduva
USB-välkmälu, Walkman®-i või seadmega
iPhone/iPad/iPod.
Raadiosagedus
Toetatud vorming*1
2,4 GHz riba (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Sidesüsteem
BLUETOOTHi spetsifikatsioon, versioon 3.0
6EE
Ühilduvad BLUETOOTHi profiilid*2
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbps (CBR/
VBR)
AAC: 32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16–320 kbps
(CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kbps (CBR/
VBR)
WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Mõõtmed (l/k/s) (sh väljaulatuvad osad ja
juhtnupud)
Edastuskiirus
Kaugjuhtimispult (RMT-CX9) (1)
Vahelduvvoolujuhe (2)
AAA-suuruses akud kaugjuhtimispuldile (2)
(proovikasutuseks)
Puhastusriie (1)
Kõlari võre eemaldustööriist (2)
Wi-Fi kiirjuhend
Kasutusjuhend (see dokument)
Garantiikaart (1)
Ühendkuningriigi, Iirimaa, Malta, Küprose ja
Hongkongi klientidele:
Kasutage vahelduvvoolujuhet (A).
Ohutuse tagamiseks ei ole
vahelduvvoolujuhe (B) mõeldud
kasutamiseks ülalmainitud riikides/
piirkondades ja seetõttu ei ole lubatud seda
nendes kasutada.
Teiste riikide/piirkondade klientidele:
Kasutage vahelduvvoolujuhet (B).
Suur kiirus
Toetatud USB-seade
Massmälu klass (MSC)
Maksimaalne väljundvool
2,1 A MAX
USB B port (
B)
Teil on võimalik ühendada selle seadmega
ühilduva seadme, nagu personaalarvuti
vms, kasutades USB-kaablit (pole
komplektis).
Toetatud vorming*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Võimalik ei ole tagada ühilduvust kõikide
kodeerimis-/kirjutustarkvaradega,
salvestusseadmetega ega -meediumidega.
Umbes 430 mm × 133 mm × 125 mm
Kaal
Umbes 4,7 kg
Kaasasolevad lisatarvikud
(A)
Üldine
AUDIO IN
ANALOOG Φ 3,5 mm stereo minipistik
Võrguport
(B)
10BASE-T/100BASE-TX (automaatne
polaarsus)
Toitenõuded
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Energiakulu
Hongkongi klientidele ei tarnita
vahelduvvoolujuhet (B).
50 W
Ooterežiimi energiakulu
Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
0,5 W (kõik juhtmevaba võrgu pordid väljas)
Võrguühendusega ooterežiim
6 W (kõik juhtmevaba võrgu pordid sees)
* Kui mitme ruumi funktsioon lülitub sisse, toetab
see TDLS-i (Tunneled Direct Link Setup) ja toimib
juhtmevaba marsruuterina, mis parandab
andmesuhtluse kvaliteeti (versioon 1.60 või
uuem).
Töötemperatuur
5 °C kuni 35 °C
7EE
Ühilduvad seadmete iPhone/iPad/
iPod mudelid
Ühilduv
mudel
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad (4.
põlvkond)*



iPad mini*



iPad (3.
põlvkond)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch (5.
põlvkond)



iPod touch (4.
põlvkond)



iPod touch (3.
põlvkond)*




iPod classic*
iPod nano (7.
põlvkond)*


iPod nano (6.
põlvkond)*

iPod nano (5.
põlvkond)*

iPod nano (4.
põlvkond)*

* Rakendus SongPal ei toeta seadmeid iPod touch
(3. põlvkond), iPod classic ja iPod nano.
Rakendus SongPal ei toeta seisuga jaanuar 2015
seadme iPad ekraanile optimeeritud kuva.
8EE
AirPlay toimib seadmetega iPhone, iPad ja
iPod touch, millel on operatsioonisüsteem
iOS 4.3.3 või uuem, Maciga, millel on
operatsioonisüsteem OS X Mountain Lion
või uuem, ja Maci ja PCga, millel on iTunes
10.2.2 või uuem.
Märkus
Sony ei vastuta seadmele iPhone/iPad/iPod
salvestatud andmete kustumise või kahjustamise
eest, kui kasutate seadet iPhone/iPad/iPod, mis
on ühendatud selle seadmega.
Pirms sistēmas lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo
pamācību un saglabājiet to turpmākām uzziņām.
Lai mazinātu aizdegšanās risku, nepārklājiet ierīces
ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem
u.c. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas (piemēram,
aizdedzināto sveču) iedarbības riskam.
Lai mazinātu aizdegšanos vai elektrotraumu risku,
neļaujiet uz ierīces uzpilēt vai uzšļakstīties
šķidrumam un nenovietojiet uz ierīces
priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram,
vāzes.
Nenovietojiet ierīci slēgtā vietā, piemēram,
grāmatskapī vai sienas skapī.
Nepakļaujiet baterijas un ierīci pārmērīga
karstuma, piemēram, saules, uguns vai tamlīdzīgu
siltuma avotu iedarbībai.
Tā kā barošanas kabeļa spraudnis tiek izmantots
ierīces atvienošanai no elektrotīkla, pievienojiet
sistēmu ērti sasniedzamai maiņstrāvas
kontaktligzdai. Ja ievērojat, ka sistēma darbojas
nepareizi, nekavējoties atvienojiet to no
elektrotīkla.
Sistēma nav atvienota no elektrotīkla pat tad, ja tā
izslēgta, kamēr tās barošanas kabelis pievienots
elektrotīkla kontaktligzdai.
Nepakļaujiet ierīci stipriem triecieniem. Stikls var
saplīst, un lauskas — radīt traumas. Ja stikls ir
saplīsis, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
Nepieskarieties bojātajai daļai.
UZMANĪBU!
Ja baterija tiek nepareizi ievietota, tā var uzsprāgt.
Nomainiet tikai pret tādu pašu vai līdzvērtīga tipa
bateriju.
Ievietojot neatbilstošu bateriju, var rasties
sprādzienbīstamība.
Atbrīvojieties no baterijām saskaņā ar
norādījumiem.
Paziņojums klientiem: turpmāk sniegtā
informācija attiecas tikai uz aprīkojumu,
kas pārdots valstīs, kurās ir spēkā ES
direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā, vai
produkts ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai
uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz
Eiropas Savienības likumdošanas aktiem,
vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija. Apkopes un
garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas
norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas
dokumentos.
CE apzīmējums attiecas tikai uz tām valstīm, kurās
tas oficiāli apstiprināts (galvenokārt Eiropas
ekonomiskās zonas valstīs).
Šis izstrādājums paredzēts lietošanai šādās valstīs:
2LV
BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosova,
MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES,
IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB
Paziņojums klientiem Eiropā
Ar šo “Sony Corp.” deklarē, ka šis aprīkojums atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz frekvenču joslu drīkst izmantot
tikai telpās.
Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
EMS regulā noteiktajiem ierobežojumiem,
izmantojot savienojuma kabeli, kas nepārsniedz
3 metru garumu.
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām un vecām
elektriskām un
elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz produkta, baterijas vai uz to
iesaiņojuma norāda, ka šo produktu un bateriju
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām
baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar
ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai
svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek
pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005%
dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām,
palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas
videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to
nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu
otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai
datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs
pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst
nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šos
produktus to kalpošanas laika beigās nododiet
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām
baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju
attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju
pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu vai bateriju.
Piesardzības pasākumi
Par drošību
Informatīvā plāksnīte, kurā redzama Sony
preču zīme, modeļa numurs un
elektrotehniskie parametri, atrodas uz šīs
ierīces korpusa apakšdaļas.
MAC adrese atrodas uz šīs ierīces korpusa
apakšdaļas.
MAC1: MAC vadu tīkla adrese
MAC2: MAC Wi-Fi tīkla adrese
 Pirms ierīces lietošanas noteikti
pārliecinieties, ka ierīces darba spriegums
ir identisks vietējās energoapgādes tīkla
spriegumam.
Attiecībā un
autortiesībām
 Windows, Windows logotips un Windows


Par novietojumu
 Nenovietojiet ierīci sasvērtā stāvoklī.
 Neatstājiet ierīci blakus siltuma avotiem
vai vietā, kas pakļauta tiešu saules staru,
putekļu, mitruma, lietus vai mehānisku
triecienu iedarbībai.
Par lietošanu
 Neievietojiet mazus priekšmetus ierīces
aizmugurē esošajās ligzdās un
ventilācijas atverē. Ierīcē var rasties
īssavienojums vai notikt kļūme.
Par tīrīšanu
 Ierīces korpusa tīrīšanai nelietojiet spirtu,
benzīnu vai atšķaidītāju.


Cita informācija
 Ja rodas jautājumi vai grūtības saistībā ar
šo ierīci, kas šajā rokasgrāmatā nav
aprakstītas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko
Sony izplatītāju.
 Atbrīvojoties no šīs ierīces vai nododot to
citiem, noteikti atiestatiet visus
iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.





Media ir reģistrētas Microsoft Corporation
preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai
citās valstīs.
Šo izstrādājuma aizsargā noteiktas
Microsoft Corporation intelektuālā
īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas
izmantošana vai izplatīšana ārpus šī
izstrādājuma bez Microsoft vai pilnvarotas
Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
Apple, Apple logo, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac un OS X ir uzņēmuma Apple
Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču
zīmes. iPad Air un iPad mini ir Apple Inc.
preču zīmes.
App Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” un
“Made for iPad” nozīmē, ka elektroniskais
piederums ir paredzēts pievienošanai
konkrēti ierīcei iPod, iPhone vai iPad, un
izstrādātājs ir sertificējis to atbilstību
Apple veiktspējas standartiem.
Uzņēmums Apple nav atbildīgs par šīs
ierīces darbību vai tās atbilstību drošības
un likumdošanas prasībām. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka, lietojot šo piederumu
kopā ar iPod, iPhone vai iPad, var tikt
ietekmēta bezvadu režīma darbība.
“
” ir Wi-Fi Alliance zīme.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® un Wi-Fi
Alliance® ir reģistrētas Wi-Fi Alliance
preču zīmes.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ un
Wi-Fi Protected Setup™ ir Wi-Fi Alliance
zīmes.
“S-Master” ir Sony Corporation preču
zīme.
ClearAudio+ un
ir
reģistrētas Sony Corporation preču zīmes.
“DSEE” un
ir reģistrētas Sony
Corporation preču zīmes.
Audio kodēšanas tehnoloģija MPEG
Layer-3 un patenti izmantoti ar
uzņēmuma Fraunhofer IIS un Thomson
licenci.
LV
3LV
 BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi











4LV
pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.,
un šādas zīmes Sony Corporation izmanto
saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un
tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
N-Mark ir uzņēmuma NFC Forum, Inc.
preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV
un citās valstīs.
Google Play un Android ir Google Inc.
preču zīmes.
Google Cast™ un Google Cast Badge ir
Google Inc. preču zīmes.
“Xperia” un “Xperia Tablet” ir Sony Mobile
Communications AB preču zīmes.
WALKMAN® un WALKMAN® logotips ir
reģistrētas Sony Corporation preču zīmes.
LDAC™ un LDAC logotips ir reģistrētas
Sony Corporation preču zīmes.
DLNA™, DLNA logotips un DLNA
CERTIFIED™ ir Digital Living Network
Alliance preču zīmes, pakalpojuma zīmes
vai sertifikācijas zīmes.
AOSS ir BUFFALO INC. preču zīme.
Šajā izstrādājumā ir iekļauta Spotify
programmatūra, uz kuru attiecas 3. puses
licences; skatiet tās šeit:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify un Spotify logotipi ir Spotify Group
preču zīmes.
Sistēmas nosaukumi un izstrādājumu
nosaukumi, kas norādīti šajā
rokasgrāmatā, galvenokārt ir ražotāja
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
™ un ® zīmes šajā rokasgrāmatā ir
izlaistas.
Piezīmes par licenci
Šajā izstrādājumā ir programmatūra, ko Sony
izmanto atbilstoši licences līgumam ar to
autortiesību turētāju. Mums jāatklāj līguma
saturs klientiem saskaņā ar programmatūras
autortiesību īpašnieka prasībām.
Lūdzu, izlasiet licences tekstu pievienotajā
dokumentā.
Paziņojums par GNU GPL/LGPL
lietoto programmatūru
Šajā izstrādājumā ir programmatūra, uz kuru
attiecas GNU General Public License (turpmāk
tekstā kā “GPL”) vai GNU Lesser General Public
License (turpmāk tekstā kā “LGPL”). Tādējādi tiek
noteikts, ka klientiem ir tiesības iegūt, pārveidot
un izplatīt norādītās programmatūras pirmkodu
saskaņā ar GPL vai LGPL noteikumiem. Iepriekš
minētās programmatūras pirmkods ir pieejams
tīmeklī.
Lai to lejupielādētu, izmantojiet turpmāk
norādīto URL (vietrādi) un pēc tam atlasiet
modeļa nosaukumu “SRS-X99”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sony nesniegs atbildes
uz jautājumiem par pirmkoda saturu.
Atruna attiecībā uz trešo pušu
nodrošinātajiem pakalpojumiem
Trešo pušu nodrošinātie pakalpojumi var tikt
mainīti, apturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja
brīdinājuma. Sony neuzņemsies nekādu
atbildību par šādiem gadījumiem.
Citām ierīcēm radīti traucējumi
Kas ir bezvadu
tehnoloģija BLUETOOTH?
Bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH ir neliela
darbības diapazona bezvadu tehnoloģija,
kas nodrošina bezvadu datu sakarus starp
digitālām ierīcēm, piemēram, datoru un
digitālo fotokameru. Bezvadu tehnoloģija
BLUETOOTH darbojas aptuveni 10 m
diapazonā.
Divu ierīču savienošana ir ierasta darbība,
taču dažas ierīces ir iespējams pievienot
vienlaikus arī vairākām ierīcēm.
Savienojuma izveidei nav nepieciešams
kabelis, nedz arī ierīces jānovieto viena otrai
pretim, kā, izmantojot infrasarkano staru
tehnoloģiju. Šādu ierīci, piemēram, varat
turēt somā vai kabatā.
BLUETOOTH ir starptautisks standarts, ko
atbalsta un lieto tūkstošiem uzņēmumu visā
pasaulē.
Maksimālais sakaru darbības
diapazons
Maksimālais sakaru darbības diapazons var
tikt samazināts turpmāk norādīto apstākļu
dēļ.
 Starp sistēmu un BLUETOOTH ierīci ir
šķērslis, piemēram, cilvēks, metāla
objekts vai siena.
 Sistēmas tuvumā tiek izmantota
bezvadu LAN ierīce.
 Sistēmas tuvumā tiek lietota mikroviļņu
krāsns.
 Sistēmas tuvumā atrodas ierīce, kas
rada elektromagnētisko starojumu.
BLUETOOTH ierīces emitētie mikroviļņi var
ietekmēt elektronisko medicīnas ierīču
darbību. Izslēdziet sistēmu un citas
BLUETOOTH ierīces turpmāk norādītās
vietās, jo var tikt izraisīts negadījums:
 vietās, kur atrodas ugunsnedroša gāze,
slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās vai
degvielas uzpildes stacijās;
 automātisko durvju un ugunsgrēka
trauksmes sistēmas tuvumā.
 Lai izmantotu BLUETOOTH funkciju, BLUETOOTH
ierīcei, kas jāpievieno, jābūt tādam pašam
profilam kā sistēmai.
Ņemiet arī vērā, ka pat tad, ja ir izveidots viens
profils, ierīču darbība var atšķirties atkarībā no to
tehniskajiem datiem.
 Bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH
raksturlielumu dēļ sistēmas atskaņotā skaņa var
tikt nedaudz kavēta salīdzinājumā ar
BLUETOOTH ierīces atskaņoto skaņu,
sarunājoties pa tālruni vai klausoties mūziku.
 Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH standartam
atbilstošus drošības noteikumus, nodrošinot
stabilu savienojumu, kad tiek izmantota
bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH, taču drošība
var nebūt pietiekama atkarībā no iestatījumiem.
Ja sakariem lietosit bezvadu tehnoloģiju
BLUETOOTH, esiet piesardzīgs.
 Mēs neuzņemsimies atbildību pat informācijas
noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
 BLUETOOTH funkciju izmantojošai ierīcei
jāatbilst Bluetooth SIG noteiktajam standartam
un šai ierīcei ir arī jābūt apstiprinātai. Pat ja
pievienotā ierīce atbilst iepriekš norādītajam
BLUETOOTH standartam, dažas ierīces,
iespējams, nevarēs pievienot vai arī tās
nedarbosies pareizi atkarībā no to funkcijām vai
tehniskajiem datiem.
 Atkarībā no sistēmai pievienotās BLUETOOTH
ierīces un sakaru vides var rasties troksnis vai
skaņas izlaidumi.
Citu ierīču radīti traucējumi
Tā kā BLUETOOTH ierīces un bezvadu LAN
(IEEE802.11b/g/n) lieto vienu frekvenci, var
rasties mikroviļņu radīti traucējumi jeb
interference, kas var izraisīt sakaru ātruma
samazināšanos, troksni vai nederīgu
savienojumu, ja sistēmu izmanto bezvadu
LAN ierīces tuvumā. Šādā gadījumā
rīkojieties šādi.
 Lietojiet sistēmu vismaz 10 m attālumā
no bezvadu LAN ierīces.
 Ja sistēmu izmanto 10 m attālumā no
bezvadu LAN ierīces, izslēdziet bezvadu
LAN ierīci.
5LV
Tehniskie dati
Skaļruņu sadaļa
Saderīgie BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Atbalstītais kodeks*3
SBC*4/AAC*5/LDAC*6
Skaļruņi
Pārraides joslas platums (A2DP)
Superaugsto frekvenču skaļrunis (augšējais):
apt. 19 mm diametrā × 2
Superaugsto frekvenču skaļrunis
(priekšējais): apt. 19 mm diametrā × 2
Vidējo frekvenču skaļrunis: apt. 50 mm
diametrā × 2
Zemfrekvenču skaļrunis: apt. 94 mm
diametrā × 1
20–20 000 Hz (ar 44,1 kHz iztveršanu)
Pastiprinātāja sadaļa
*1 Faktisko darbības diapazonu var ietekmēt
dažādi faktori, piemēram: šķēršļi starp ierīcēm,
magnētiskie lauki ap mikroviļņu krāsni, statiskā
elektrība, uztveršanas jutība, antenas jauda un
darbība, operētājsistēma, programmatūra u.c.
*2 BLUETOOTH Standarta profili norāda uz
BLUETOOTH saziņas nolūku starp ierīcēm.
*3 Kodeks: audio signāla saspiešanas un
pārveidošanas formāts.
IZEJAS JAUDA UN KOPĒJAIS HARMONISKO
KROPĻOJUMU DAUDZUMS:
izejas jauda (atsauce)
*4 Daudzjoslu kodēšanas kodeks
Superaugsto frekvenču skaļrunis (augšējais):
2 W × 2 (ar mazāk par 10% harmonisko
kropļojumu, 20 kHz)
Superaugsto frekvenču skaļrunis
(priekšējais): 25 W × 2 (ar mazāk par 10%
harmonisko kropļojumu, 10 kHz)
Vidējo frekvenču skaļrunis: 25 W × 2 (mazāk
par 10% harmonisko kropļojumu, 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis: 25 W × 2 (ar mazāk
par 10% harmonisko kropļojumu, 100 kHz)
Tīkla sadaļa
*6 LDAC ir Sony izstrādāta audio kodēšanas
tehnoloģija, kas ļauj pārsūtīt augstas
izšķirtspējas (Hi-Res) audio saturu, pat
izmantojot BLUETOOTH savienojumu.
Salīdzinājumā ar citām BLUETOOTH saderīgām
kodēšanas tehnoloģijām, piemēram, SBC, šī
tehnoloģija darbojas bez augstas izšķirtspējas
satura*7 kvalitātes pazeminājuma, ļaujot
pārsūtīt pa BLUETOOTH bezvadu tīklu aptuveni
trīs reizes vairāk datu*8, nekā citas tehnoloģijas,
pārraidot skaņu vēl nebijušā kvalitātē,
izmantojot efektīvu kodēšanu un optimizētu
paketēšanu.
Saderīgie standarti
*7 Izņemot DSD formāta saturu.
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 biti,
WEP 128 biti, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))
*8 Salīdzinājumā ar SBC (Subband Coding —
daudzjoslu kodēšanas kodeks), kad atlasīts
990 kb/s (96/48 kHz) vai 909 kb/s (88,2/
44,1 kHz) bitu ātrums.
Radio frekvence
*5 AAC (Ciparu skaņas saspiešanas un kodēšanas
algoritms) formāts
2,4/5 GHz frekvenču josla
USB pieslēgvietu sadaļa
BLUETOOTH sadaļa
USB A pieslēgvieta (
Izvade
Varat pievienot ar šo ierīci saderīgu USB
zibatmiņas disku, Walkman® vai iPhone/
iPad/iPod.
BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase
Maksimālais sakaru darbības diapazons
Skata līnija apt. 10 m*1
Radio frekvence
2,4 GHz frekvenču josla (2,4000–
2,4835 GHz)
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
6LV
A)
Atbalstītais formāts*1
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/
VBR)
AAC: 32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16–320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/
VBR)
WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 biti)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 biti)
FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 biti)
ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 biti)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bits)
Izmēri (p/a/dz) (iekļaujot izvirzītas daļas un
vadības ierīces)
Pārsūtīšanas ātrums
Tālvadības pults (RMT-CX9) (1)
Maiņstrāvas barošanas kabelis (2)
AAA izmēra baterijas tālvadības pultij (2)
(izmēģināšanai)
Tīrīšanas drāna (1)
Skaļruņu sieta atvienošanas rīks (2)
Wi-Fi uzsākšanas rokasgrāmata
Ekspluatācijas norādījumi (šis dokuments)
Garantijas karte (1)
Klientiem Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Maltā,
Kiprā un Honkongā:
izmantojiet maiņstrāvas barošanas kabeli
(A).
Drošības apsvērumu dēļ maiņstrāvas
barošanas kabelis (B) nav paredzēts
lietošanai iepriekš minētās valstīs, tādēļ
nelietojiet to.
Klientiem citās valstīs un reģionos:
izmantojiet maiņstrāvas barošanas kabeli
(B).
Ātrdarbīgs
Atbalstītā USB ierīce
Lielapjoma atmiņas klase (MSC — Mass
Storage Class)
Maksimālā izejas strāva
2,1 A MAKS.
USB B pieslēgvieta (
B)
Šai ierīcei ir iespējams pievienot saderīgu
ierīci, piemēram, datoru, izmantojot USB
kabeli (nav komplektā).
Atbalstītais formāts*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 biti)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bits)
*1 Netiek garantēta saderība ar visām kodēšanas/
rakstīšanas programmatūrām, ierakstīšanas
ierīcēm un datu nesējiem.
Apt. 430 mm × 133 mm × 125 mm
Masa
Apt. 4,7 kg
Komplektā iekļautie piederumi:
(A)
Vispārīgi
AUDIO IN
ANALOGĀ Φ 3,5 mm stereo mini ligzda
Tīkla pieslēgvieta
10BASE-T/100BASE-TX (Automātiska
polaritāte)
(B)
Barošanas parametri
220–240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Jaudas patēriņš
50 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā
0,5 W (visas bezvadu tīkla pieslēgvietas
izslēgtas)
Maiņstrāvas barošanas kabelis (B) netiek
iekļauts to modeļu komplektā, kas paredzēti
Honkongas klientiem.
Ierīces konstrukcija un tehniskie dati var tikt
mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
Gaidstāves parametri tīkla režīmā
6 W (visas bezvadu tīkla pieslēgvietas
ieslēgtas)
* Kad tiek ieslēgta vairāktelpu funkcija, tā atbalsta
TDLS (Tunneled Direct Link Setup) un darbojas kā
bezvadu maršrutētājs, uzlabojot datu pārraides
kvalitāti (versija 1.60 vai jaunāka).
Darba temperatūra
No 5–35 °C
7LV
Saderīgi iPhone/iPad/iPod modeļi
Saderīgi
modeļi
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(4. paaudze)*



iPad mini*



iPad
(3. paaudze)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. paaudze)



iPod touch
(4. paaudze)



iPod touch
(3. paaudze)*




iPod classic*
iPod nano
(7. paaudze)*


iPod nano
(6. paaudze)*

iPod nano
(5. paaudze)*

iPod nano
(4. paaudze)*

* SongPal neatbalsta iPod touch (3. paaudze), iPod
classic un iPod nano. Sākot ar 2015. gada janvāri,
SongPal vairs neatbalsta ierīcei iPad optimizēto
displeju.
AirPlay darbojas ar iPhone, iPad un iPod
touch ar iOS 4.3.3 vai jaunāku versiju, Mac ar
OS X Mountain Lion vai jaunāku versiju un
Mac un datoru ar iTunes 10.2.2 vai jaunāku
versiju.
8LV
Piezīme
Sony nevar uzņemties atbildību par ierīcē iPhone/
iPad/iPod ierakstīto datu zaudējumu vai bojājumu
pēc iPhone/iPad/iPod pievienošanas šai ierīcei.
Prieš naudodami sistemą, atidžiai perskaitykite šį
vadovą ir pasilikite kopiją ateičiai.
Siekdami sumažinti gaisro riziką, neuždenkite
įrenginio ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir t.t. Nelaikykite
įrenginio šalia atviros ugnies šaltinio (pvz.,
uždegtų žvakių).
Siekdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio
riziką, neleiskite, kad ant šio prietaiso užtikštų ar
varvėtų skysčiai, taip pat ant jo nestatykite skysčių
pripildytų daiktų, pvz., vazų.
Nemontuokite prietaiso uždaroje erdvėje,
pavyzdžiui, knygų spintoje ar įmontuojamoje
spintelėje.
Neleiskite, kad akumuliatorių arba prietaisą su
įdėtu akumuliatoriumi veiktų stiprūs šilumos
šaltiniai, pvz., saulės spinduliai, ugnis ir pan.
Kadangi maitinimo tinklo kištukas yra skirtas
atjungti sistemai nuo maitinimo tinklo, sistemą
prijunkite prie lengvai pasiekiamo KS lizdo. Jei
pastebėtumėte, kad sistema veikia neįprastai,
nedelsdami ištraukite maitinimo tinklo kištuką iš
KS lizdo.
Sistema nėra atjungta nuo maitinimo tinklo tol, kol
ji prijungta prie KS lizdo, netgi jei pati sistema yra
išjungta.
Saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių. Stiklas gali
sudužti, o duženos – sužeisti. Jei stiklas sudužtų,
iškart nustokite naudotis įrenginiu. Nelieskite
pažeistos dalies.
DĖMESIO
Netinkamai pakeitus maitinimo elementą kyla
sprogimo pavojus. Keiskite tik to paties ar
lygiaverčio tipo maitinimo elementais.
Maitinimo elementą pakeitus netinkamo tipo
maitinimo elementu kyla sprogimo pavojus.
Senus maitinimo elementus šalinkite pagal
instrukcijas.
Pranešimas klientams: pateikta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai tose šalyse, kuriose galioja
ES direktyvos
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba
gaminys yra pagamintas pagal Sony Corporation
užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio
atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais,
kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Aptarnavimo ir
garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu,
nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
CE ženklas galioja tik tose šalyse, kur jis yra
įteisintas, daugiausia EEE (Europos ekonominės
erdvės) šalyse.
Gaminys numatytas naudoti šiose šalyse:
2LT
BE, LU, NL, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosove,
MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES,
IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB
Pastaba Europos klientams
„Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka
pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir
kitus susijusius nuostatus.
Išsamesnės informacijos žr. šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
5150–5350 MHz diapazonu galima naudotis tik
patalpose.
Atlikus testus nustatyta, kad šis gaminys atitinka
elektromagnetinio suderinamumo (EMS)
reglamente apibrėžtas normas, taikomas
naudojant trumpesnius nei 3 m jungiamuosius
kabelius.
Išnaudotų baterijų ir
atitarnavusių elektrinių bei
elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva
galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad gaminio ir baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai
kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas
kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio
(Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis
yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei
0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004%
švino.
Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir baterijas,
padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo jų. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminių saugumo, veikimo arba
duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją
yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso
specialistui.
Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos
utilizavimą, nugabenkite šiuos gaminius į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius.
Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai
išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas.
Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo
baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote
gaminį arba bateriją.
Atsargumo priemonės
Sauga
Informacija apie autorių
teises
Etiketė, kurioje nurodytas „Sony“ prekės
ženklas, modelio numeris ir vardiniai
elektros duomenys yra įrenginio išorėje, ant
dugno.
MAC adresas nurodytas įrenginio išorėje, ant
dugno.
MAC1: MAC laidinio tinklo adresas
MAC2: MAC „Wi-Fi“ tinklo adresas
 Prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar
darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo
šaltinio įtampą.
 „Windows“, „Windows“ logotipas ir
Vieta


 Nelaikykite įrenginio nuožulnioje
padėtyje.
 Nelaikykite įrenginio šalia karščio šaltinių
arba tiesioginių saulės spindulių
apšviestose vietose, taip pat vietose, kur
daug dulkių, drėgmės, galimas lietus arba
mechaninis poveikis.
Naudojimas
 Į įrenginio užpakalinėje pusėje esančius
lizdus ar vėdinimo angą nekiškite jokių
smulkių daiktų. Gali įvykti trumpasis
jungimas arba įrenginys gali sugesti.
Valymas
 Korpuso nevalykite alkoholiu, benzinu ar
skiedikliu.
Kita
 Jei kiltų kokių nors su įrenginiu susijusių
klausimų ar problemų, neaptariamų
šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ pardavėju.
 Prieš šalindami arba atiduodami šį
įrenginį atkurkite numatytuosius
gamyklinius nustatymus.







„Windows Media“ yra „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba)
kitose šalyse.
Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft
Corporation“ intelektinės nuosavybės
teisės. Neturint „Microsoft“ arba
įgaliotosios „Microsoft“ antrinės
bendrovės licencijos draudžiama naudoti
tokią technologiją ne šiame gaminyje
arba ją platinti.
„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“,
„iPad“, „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“,
„iPod nano“, „iPod touch“, „iTunes“, „Mac“
ir „OS X“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai,
registruoti JAV ir kitose šalyse. „iPad Air“ ir
„iPad mini“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.
„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos
ženklas.
Frazės „Made for iPod“, „Made for iPhone“
ir „Made for iPad“ reiškia, kad elektroninis
priedas buvo sukurtas specialiai jungti
atitinkamai prie „iPod“, „iPhone“ arba
„iPad“, taip pat buvo kūrėjo patvirtintas
kaip atitinkantis „Apple“ veikimo
standartus. „Apple“ neatsako už šio
įrenginio veikimą arba už tai, kad jis
atitiktų saugos ir kontrolės standartus.
Atminkite: jei šis priedas naudojamas
kartu su „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“, gali
suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
„
“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir
„Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji ženklai.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ir
„Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ ženklai.
„S-Master“ yra „Sony Corporation“ prekių
ženklas.
„ClearAudio+“ ir
yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
DSEE ir
yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijos ir patentų licenciją suteikė
„Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
LT
3LT
 Žodžio BLUETOOTH® ženklas ir logotipai











4LT
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, ir „Sony
Corporation“ šiuos ženklus naudoja
turėdama licenciją. Kiti prekių ženklai ir
prekių pavadinimai priklauso jų
atitinkamiems savininkams.
Ženklas N yra „NFC Forum, Inc.“ prekių
ženklas arba registruotasis prekių ženklas
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
„Google Play“ ir „Android“ yra „Google
Inc.“ prekių ženklai.
„Google Cast“™ ir „Google Cast“ ženklelis
yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
„Xperia“ ir „Xperia Tablet“ yra „Sony
Mobile Communications AB“ prekių
ženklai.
WALKMAN® ir WALKMAN® logotipas yra
„Sony Corporation“ registruotieji prekių
ženklai.
LDAC™ ir LDAC logotipas yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
DLNA™, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED™ yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių, paslaugų arba
sertifikavimo ženklai.
AOSS yra BUFFALO INC. prekių ženklas.
Šiame gaminyje yra programinė įranga
„Spotify“, kuriai taikomos trečiųjų šalių
licencijos. Jas galima rasti čia:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
„Spotify“ ir „Spotify“ logotipai yra „Spotify
Group“ prekių ženklai.
Šiame vadove nurodyti sistemų ir gaminių
pavadinimai paprastai yra gamintojo
prekių arba registruotieji prekių ženklai.
Ženklai ™ ir ® šiame vadove nenurodomi.
Pastabos dėl licencijos
Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią
„Sony“ naudoja pagal licencijos sutartį su
autorių teisių savininku. Esame įsipareigoję
paskelbti sutarties turinį klientams, jei to
reikalautų programinės įrangos autorių teisių
savininkas.
Licencijos turinį skaitykite atskirame pridėtame
dokumente.
Pastaba dėl GNU GPL / LGPL
taikomosios programinės įrangos
Šiame gaminyje naudojama programinė įranga,
kuri atitinka toliau nurodytą GNU bendrąją
viešąją licenciją (toliau – GPL) arba GNU laisvąją
bendrąją viešąją licenciją (toliau – LGPL). Jose
nurodoma, kad klientai turi teisę gauti, keisti ir
platinti minėtos programinės įrangos pirminį
tekstą, laikydamiesi pridėtos GPL arba LGPL
nuostatų. Pirmiau nurodytos programinės
įrangos pirminis tekstas pateikiamas saityne.
Jei norite atsisiųsti, eikite nurodytu
universaliuoju ištekliaus adresu ir pasirinkite
modelio pavadinimą SRS-X99.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Atminkite, kad „Sony“ negali atsakyti į jokias
užklausas, susijusias su pirminio teksto turiniu.
Pastaba dėl trečiųjų šalių teikiamų
paslaugų
Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti
keičiamos, sustabdomos arba nutraukiamos be
išankstinio įspėjimo. „Sony“ tokiais atvejais
neprisiima jokios atsakomybės.
 Jei sistema naudojama arčiau kaip 10 m
Kas yra belaidė
technologija
BLUETOOTH?
Belaidė technologija BLUETOOTH yra mažo
nuotolio belaidė technologija, užtikrinanti
belaidį duomenų ryšį tarp skaitmeninių
įrenginių, pavyzdžiui, kompiuterio ir
skaitmeninio fotoaparato. Belaidė
technologija BLUETOOTH veikia apie 10 m
atstumu.
Sujungti du prietaisus yra įprasta, tačiau kai
kuriuos prietaisus vienu metu galima
prijungti prie kelių prietaisų.
Ryšiui užmegzti nereikės naudoti kabelio,
taip pat nebūtina sugretinti prietaisų, kaip
naudojantis infraraudonojo ryšio
technologija. Pavyzdžiui, tokį prietaisą galite
naudoti ir tada, kai jis yra krepšyje ar
kišenėje.
BLUETOOTH yra tarptautinis standartas, kurį
visame pasaulyje palaiko ir naudoja
tūkstančiai bendrovių.
Maksimalus ryšio nuotolis
Maksimalus ryšio nuotolis gali sutrumpėti
toliau nurodytais atvejais:
 Tarp sistemos ir BLUETOOTH prietaiso
yra kliūtis, pavyzdžiui, asmuo, metalinis
objektas ar siena.
 Netoli sistemos naudojamas belaidis
LAN prietaisas.
 Netoli sistemos naudojama
mikrobangų krosnelė.
 Netoli sistemos naudojamas
elektromagnetinę spinduliuotę
skleidžiantis prietaisas.
Trukdžiai iš kitų prietaisų
atstumu nuo belaidžio LAN prietaiso,
išjunkite belaidį LAN prietaisą.
Kitus prietaisus veikiantys trukdžiai
BLUETOOTH prietaiso skleidžiamos
mikrobangos gali paveikti elektroninių
medicinos prietaisų veikimą. Kad būtų
išvengta nelaimingų atsitikimų, išjunkite
sistemą ir kitus BLUETOOTH prietaisus
tokiose vietose:
 degių dujų aplinkoje, ligoninėje,
traukinyje, lėktuve ir degalinėje;
 netoli automatinių durų ar gaisro
signalizacijos.
 Kad galėtumėte naudotis funkcija BLUETOOTH,
prijungiamo BLUETOOTH prietaiso profilis turi
būti toks pats, kaip ir sistemos.
Taip pat turėkite omenyje, kad, net ir esant
vienodiems profiliams, prietaisų funkcijos
priklauso nuo specifikacijų, todėl gali skirtis.
 Dėl belaidės technologijos BLUETOOTH
charakteristikų, kalbant telefonu arba klausantis
muzikos, garsas iš sistemos šiek tiek atsilieka
nuo garso iš BLUETOOTH prietaiso.
 Ši sistema palaiko su BLUETOOTH standartu
suderinamas saugos funkcijas, todėl naudojant
belaidę technologiją BLUETOOTH užmegztas
ryšys būna saugus. Vis dėlto, priklausomai nuo
nustatymo, sauga gali būti nepakankama.
Naudodamiesi belaidės technologijos
BLUETOOTH ryšiu būkite atidūs.
 Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl
informacijos nutekėjimo naudojantis
BLUETOOTH ryšiu.
 Prietaisas su BLUETOOTH funkcija turi atitikti
„Bluetooth SIG“ nurodytą BLUETOOTH standartą
ir turi būti patvirtintas. Netgi jei prijungtas
prietaisas atitinka pirmiau nurodytą BLUETOOTH
standartą, kai kurių prietaisų gali nepavykti
prijungti arba jie veiks netinkamai. Tai priklauso
nuo prietaiso funkcijų ar techninių duomenų.
 Tai pat dėl prie sistemos prijungto BLUETOOTH
prietaiso, ryšio arba naudojimo aplinkos
aplinkybių gali atsirasti triukšmas arba trūkinėti
garsas.
Kadangi BLUETOOTH prietaisai ir belaidis
LAN (IEEE802.11b/g/n) naudoja tą patį dažnį,
sistemą naudojant netoli belaidžio LAN
prietaiso gali atsirasti mikrobangų trukdžių ir
dėl to gali suprastėti ryšio sparta, atsirasti
triukšmas arba netinkamas ryšys. Tokiu
atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 Sistemą naudokite bent 10 m atstumu
nuo belaidžio LAN prietaiso.
5LT
Techniniai duomenys
Garsiakalbio dalis
Garsiakalbiai
Ypač aukštų dažnių garsiakalbis (viršutinis):
apie 19 mm skersmens × 2
Ypač aukštų dažnių garsiakalbis (priekinis):
apie 19 mm skersmens × 2
Vidutinio diapazono garsiakalbis: apie
50 mm skersmens × 2
Žemųjų dažnių garsiakalbis: apie 94 mm
skersmens × 1
Stiprintuvo dalis
IŠVESTIES GALIA IR BENDRAS HARMONINIS
IŠKRAIPYMAS:
Išvesties galia (norminė)
Ypač aukštų dažnių garsiakalbis (viršutinis):
2 W × 2 (esant mažesniam kaip 10 %
harmoniniam iškraipymui, 20 kHz)
Ypač aukštų dažnių garsiakalbis (priekinis):
25 W × 2 (esant mažesniam kaip 10 %
harmoniniam iškraipymui, 10 kHz)
Vidutinio diapazono garsiakalbis: 25 W × 2
(esant mažesniam kaip 10 % harmoniniam
iškraipymui, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 25 W × 2 (esant
mažesniam kaip 10 % harmoniniam
iškraipymui, 100 kHz)
Tinklo dalis
Suderinami standartai
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bitų,
WEP 128 bitų, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP))
Radijo dažnis
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijų 3.0 versija
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) / AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Palaikomas kodekas*3
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Perdavimo dažnių juosta (A2DP)
20–20 000 Hz (su 44,1 kHz diskretizavimo
dažniu)
*1 Tikrasis nuotolis priklauso nuo įvairių veiksnių,
pvz., kliūčių tarp įrenginių, magnetinių laukų
aplink mikrobangų krosnelę, statinio krūvio,
priėmimo jautrumo, antenos veikimo,
operacinės sistemos, taikomosios programinės
įrangos ir pan.
*2 Standartiniai BLUETOOTH profiliai nurodo
BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
*3 Kodekas: garso signalo glaudinimo ir
konvertavimo formatas.
*4 Pojuosčio kodekas.
*5 Pažangusis garso kodavimas.
*6 LDAC yra „Sony“ sukurta garso kodavimo
technologija, leidžianti perduoti aukštos raiškos
(„Hi-Res“) garso failus netgi „BLUETOOTH“ ryšiu.
Kitaip nei kitos su „BLUETOOTH“ suderinamos
kodavimo technologijos, pavyzdžiui, SBC, ji
veikia nekonvertuodama „Hi-Res“ garso failų į
mažesnę raišką*7 ir leidžia belaidžiu
„BLUETOOTH“ tinklu persiųsti maždaug triskart
daugiau duomenų*8 nei kitos panašios
technologijos. Dėl efektyvaus kodavimo ir
optimizuoto paketų kūrimo funkcijų išlaikoma
neprilygstama garso kokybė.
*7 Išskyrus DSD formato turinį.
*8 Palyginti su SBC (pojuosčio kodavimu), kai
pasirinktas 990 Kb/s (96/48 kHz) arba 909 Kb/s
(88,2/44,1 kHz) pralaidumas.
2,4/5 GHz diapazonas
BLUETOOTH dalis
Išvestis
USB A prievadas (
A)
BLUETOOTH specifikacijos 2 galingumo
klasė
Galite prijungti USB atmintuką, „Walkman®“
arba su šiuo įrenginiu suderinamą iPhone/
iPad/iPod.
Maksimalus ryšio nuotolis
Palaikomas formatas*1
Radijo dažnis
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16–320 Kb/s (CBR /
VBR)
AAC: 32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16–320 Kb/s
(CBR / VBR)
Regėjimo laukas apie 10 m*1
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)
6LT
USB prievado dalis
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 Kb/s (CBR /
VBR)
WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitų)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitų)
FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitų)
ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bitų)
DSD (DSF / DSDIFF): 2,8 MHz (1 bito)
* Kai įjungiama kelių kambarių funkcija, atitinkanti
standartą TDLS (Tunneled Direct Link Setup) ir
leidžianti prietaisui atlikti belaidžio maršruto
parinktuvo funkciją, pagerėja duomenų
perdavimo kokybė (versija turi būti 1.60 arba
naujesnė).
Perdavimo sparta
Apie 430 mm × 133 mm × 125 mm
Sparčiojo tipo
Nuo 5 iki 35 °C
Matmenys (i / a / p) (įskaitant išsikišusias dalis ir
valdymo rankenėles)
Svoris
Palaikomas USB įrenginys
„Mass Storage Class“ (MSC)
Didžiausia išvesties srovė
Maks. 2,1 A
USB B prievadas (
Darbinė temperatūra
B)
Prie šio įrenginio USB kabeliu (nepridėtas)
galite prijungti suderinamą įrenginį,
pavyzdžiui, kompiuterį ar pan.
Palaikomas formatas*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bitų)
DSD (DSF / DSDIFF): 2,8 MHz (1 bito)
*1 Suderinamumas su visa užkodavimo / rašymo
programine įranga, įrašymo įrenginiais ir
įrašomosiomis laikmenomis negarantuojamas.
Bendroji informacija
AUDIO IN
ANALOGINIS Φ 3,5 mm skersmens
stereofoninis mažasis lizdas
Tinklo prievadas
10BASE-T / 100BASE-TX (automatinis
poliškumas)
Apie 4,7 kg
Pridedami priedai:
Nuotolinio valdymo pultelis (RMT-CX9) (1)
KS maitinimo laidas (elektros tinklo laidas)
(2)
Nuotolinio valdymo pultelio AAA dydžio
maitinimo elementai (2) (išbandyti)
Valymo šluostė (1)
Garsiakalbio grotelių nuėmimo įrankis (2)
„Wi-Fi“ paleisties vadovas
Naudojimo instrukcijos (šis dokumentas)
Garantijos kortelė (1)
JK, Airijos, Maltos, Kipro ir Honkongo
klientams:
naudokite KS maitinimo laidą (elektros
tinklo laidą) (A).
Saugumo sumetimais KS maitinimo laidas
(elektros tinklo laidas) (B) nėra skirtas
naudoti šiose šalyse / regionuose, todėl ten
neturėtų būti naudojamas.
Kitų šalių / regionų klientams:
naudokite KS maitinimo laidą (elektros
tinklo laidą) (B).
(A)
Maitinimo reikalavimai
220–240 V įtampa, kintamoji srovė, 50/
60 Hz
Energijos sąnaudos
(B)
50 W
Energijos sąnaudos budėjimo režimu
0,5 W (visi belaidžio tinklo prievadai išjungti)
Tinklo budėjimo režimas
6 W (visi belaidžio tinklo prievadai įjungti)
KS maitinimo laidas (elektros tinklo laidas)
(B) netiekiamas Honkongo klientams.
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami iš
anksto nepranešus.
7LT
Suderinami „iPhone“/„iPad“/„iPod“
modeliai
Suderinami
modeliai
AirPlay
BLUETOOTH
USB
iPhone 6 Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad (4-osios
kartos)*



iPad mini*



iPad (3-iosios
kartos)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch (5osios kartos)



iPod touch (4osios kartos)



iPod touch (3iosios kartos)*




iPod classic*
iPod nano (7osios kartos)*


iPod nano (6osios kartos)*

iPod nano (5osios kartos)*

iPod nano (4osios kartos)*

* Programa „SongPal“ neveikia su „iPod touch“ (3iosios kartos), „iPod classic“ ir „iPod nano“.
Programa „SongPal“ nepalaiko rodinio,
optimizuoto „iPad“ ekranui (2015 m. sausio
duomenimis).
8LT
„AirPlay“ veikia su „iPhone“, „iPad“ ir „iPod
touch“ įrenginiais, kuriuose įdiegta iOS 4.3.3
arba naujesnė versija, „Mac“ įrenginiais,
kuriuose įdiegta „OS X Mountain Lion“ arba
naujesnė versija, bei „Mac“ ir asmeniniuose
kompiuteriuose, kuriuose įdiegta „iTunes“
10.2.2 arba naujesnė versija.
Pastaba
Sony neprisiima atsakomybės už „iPhone“/„iPad“/
„iPod“ įrašytų duomenų praradimą arba
sugadinimą naudojant prie šio įrenginio prijungtą
„iPhone“/„iPad“/„iPod“.
©2015 Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising