Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Prenosný bezdrôtový reproduktor s technológiou BLUETOOTH® a Wi-Fi Návod na použitie

4-567-503-21(1) (SK)
Osobný zvukový
systém
Návod na používanie
Úvodné informácie
Informácie o aplikácii SongPal
Počúvanie hudby prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH
Počúvanie hudby prostredníctvom
siete Wi-Fi
Počúvanie hudby pomocou
pripojených komponentov
Ďalšie informácie
Informácie o tom, ako počúvať hudbu uloženú v počítači alebo inom
zariadení prostredníctvom siete Wi-Fi, nájdete v úvodnej príručke
k sieti Wi-Fi (samostatný dokument).
SRS-X99
Pred použitím systému si dôkladne prečítajte
túto príručku a odložte si ju, aby ste do nej mohli
v prípade potreby nahliadnuť.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami a podobne, aby ste predišli
požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Keďže systém sa odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej elektrickej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie systému,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej
elektrickej zásuvky.
Pokiaľ je systém pripojený k sieťovej elektrickej
zásuvke, nie je odpojený od elektrickej siete,
ani keď je vypnutý.
Systém nevystavujte silným otrasom. Sklenený
materiál sa môže rozbiť a črepy môžu spôsobiť
zranenie. Ak sa sklenený materiál rozbije, ihneď
prestaňte systém používať. Dávajte pozor, aby ste
sa nedotkli poškodenej časti.
UPOZORNENIE
Po nesprávnej výmene batérie hrozí
nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte ju
len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ.
Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, vzniká
riziko výbuchu.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
Oznámenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte akékoľvek
otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte
sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom dokumente.
Platnosť označenia CE je obmedzená iba na tie
krajiny, ktoré to vyžadujú na základe zákonov.
To sa týka hlavne krajín v Európskom
hospodárskom priestore (EHP).
2SK
Tento produkt je určený na používanie v týchto
krajinách:
BE, LU, NL, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU, Kosovo,
MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, FR, CY, GR, PT, ES,
IT, DK, FI, IS, NO, SE, PL, EE, LV, LT, IE, GB
Upozornenie pre zákazníkov v Európe
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami
a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba
na prevádzku v interiéri.
Testovaním tohto zariadenia sa zistilo, že
pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako
tri metre spĺňa limity stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite.
Likvidácia odpadových
batérií, elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom
odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich
správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
Štítok s ochrannou známkou spoločnosti
Sony, číslom modelu a elektrickými
parametrami je umiestnený zvonku
na spodnej strane tohto systému.
Adresa MAC je uvedená zvonku na spodnej
strane tohto systému.
MAC1: adresa MAC pre káblové siete
MAC2: adresa MAC pre siete Wi-Fi
 Pred používaním systému skontrolujte,
či je jeho prevádzkové napätie zhodné
s napätím v elektrickej zásuvke.
Umiestnenie
 Systém neumiestňujte do naklonenej
polohy.
 Systém nedávajte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti,
vlhkosti, dažďu alebo mechanickým
otrasom.
Prevádzka
 Do zásuviek a ventilačného otvoru
na zadnej strane systému nevkladajte
žiadne malé predmety ani iné veci. Mohlo
by dôjsť ku skratu alebo poruche systému.
Čistenie
 Na čistenie krytu nepoužívajte alkohol,
benzín ani riedidlo.
Iné
Dodané dokumenty
Návod na používanie
(tento dokument)
Vysvetľuje dôležité
bezpečnostné informácie,
metódu pripojenia
BLUETOOTH, riešenie
problémov atď.
Úvodná príručka
k sieti Wi-Fi
(samostatný
dokument)
Vysvetľuje, ako počúvať
hudbu uloženú v počítači
alebo inom zariadení
prostredníctvom siete
Wi-Fi.
Elektronická príručka
(webový dokument
pre počítače/
smartfóny)
Obsahuje podrobné
informácie o tomto
systéme, spôsobe
pripojenia k rôznym
zariadeniam cez sieť
a BLUETOOTH, prehrávaní
zvukových súborov
s vysokým rozlíšením
a podobne.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
 Ak máte otázky alebo problémy súvisiace
s týmto systémom, ktoré nie sú
popisované v tejto príručke, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
 Pri likvidácii alebo odovzdaní systému
do zberu nezabudnite obnoviť všetky
predvolené nastavenia od výrobcu
(strana 23).
3SK
 „DSEE“ a
Informácie o autorských
právach
 Windows, logo Windows a Windows







4SK
Media sú buď registrovanými ochrannými
známkami, alebo ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto
technológie oddelene od tohto produktu
je zakázaná bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti.
Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac a OS X sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc., ktoré
sú registrované v USA a iných krajinách.
iPad Air a iPad mini sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.
App Store je servisnou známkou
spoločnosti Apple Inc.
Spojenia „Made for iPod“, „Made for
iPhone“ a „Made for iPad“ znamenajú,
že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad
a vývojárska spoločnosť zaručuje, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá
za prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto príslušenstva
so zariadením iPod, iPhone alebo iPad
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
„
“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
„S-Master“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
ClearAudio+ a
sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.











sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
Na technológiu kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a príslušné patenty poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Slovnú značku a logá BLUETOOTH® vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
používanie takýchto značiek
spoločnosťou Sony Corporation je
na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
N-Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných
krajinách.
Google Play a Android sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
Google Cast™ Ready a Google Cast Ready
Badge sú ochrannými známkami
spoločnosti Google Inc.
„Xperia“ a „Xperia Tablet“ sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Mobile
Communications AB.
WALKMAN® a logo WALKMAN® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú ochrannými známkami, servisnými
známkami alebo osvedčeniami o známke
spoločnosti Digital Living Network
Alliance.
AOSS je ochrannou známkou spoločnosti
BUFFALO INC.
Názvy systémov a produktov v tomto
návode sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
výrobcov.
V tejto príručke sa neuvádzajú
označenia ™ a ®.
Poznámky k licencii
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý
spoločnosť Sony používa na základe licenčnej
zmluvy s príslušným vlastníkom autorských
práv. Na základe požiadavky vlastníka
autorských práv na tento softvéru sme povinní
oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy.
Prečítajte si obsah licencie uvedený
v samostatnom priloženom dokumente.
Oznámenie o softvéri
podliehajúcom licencii
GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý podlieha
nasledujúcej licencii GNU General Public License
(ďalej len „GPL“) alebo GNU Lesser General
Public License (ďalej len „LGPL“). Tieto
ustanovujú právo zákazníka na získanie, úpravu
a ďalšiu distribúciu zdrojového kódu uvedeného
softvéru v súlade s podmienkami uvedenými
v licencii GPL alebo LGPL. Zdrojový kód vyššie
uvedeného softvéru je dostupný na internete.
Ak chcete si ho stiahnuť, prejdite na nasledujúcu
adresu URL a vyberte model s názvom
„SRS-X99“.
Adresa URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani
reagovať na prípadné otázky týkajúce sa obsahu
tohto zdrojového kódu.
Poznámky k aktualizácii
Ak je systém pripojený na internet pomocou
káblovej siete alebo siete Wi-Fi, môže
automaticky aktualizovať softvér na najnovšiu
verziu.
Aktualizáciou softvéru sa pridávajú nové funkcie
umožňujúce pohodlnejšie a stabilnejšie
používanie.
Ak nechcete softvér aktualizovať automaticky,
môžete túto funkciu vypnúť prostredníctvom
aplikácie SongPal nainštalovanej v smartfóne
alebo zariadení iPhone.
Softvér sa však môže aktualizovať na účely
stabilnejšej prevádzky a podobne aj v prípade,
ak túto funkciu vypnete. Aj keď túto funkciu
vypnete, softvér môžete naďalej aktualizovať
manuálne.
Podrobnosti o nastavení a ovládaní nájdete
v elektronickej príručke.
Počas aktualizácie sa systém nemusí dať
ovládať.
Odopretie záruk na služby, ktoré
ponúkajú tretie strany
Služby ponúkané tretími stranami sa môžu
zmeniť, prerušiť alebo ukončiť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
5SK
Obsah
Preventívne opatrenia .....................3
Dodané dokumenty .........................3
Informácie o autorských
právach ........................................ 4
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie
ovládacích prvkov ........................7
Informácie o aplikácii SongPal
Možnosti aplikácie SongPal........... 12
Počúvanie hudby
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH
Párovanie systému so zariadením
BLUETOOTH
a počúvanie hudby..................... 13
Počúvanie hudby pomocou funkcie
jedného dotyku (NFC) ................. 15
Počúvanie hudby
prostredníctvom siete Wi-Fi
Výber spôsobu pripojenia
k sieti .......................................... 16
Pripojenie k počítaču ..................... 16
Počúvanie rovnakej hudby
z viacerých reproduktorov
(funkcia SongPal Link) ................ 18
Počúvanie rôznych internetových
hudobných služieb ..................... 18
6SK
Počúvanie hudby pomocou
pripojených komponentov
Počúvanie hudby z kľúča USB
a podobne (USB-A) .....................19
Počúvanie hudby zo zariadenia
Walkman® s podporou zvukových
súborov s vysokým rozlíšením
(USB-B) ........................................19
Počúvanie hudby z externého
zariadenia (AUDIO IN) ................ 20
Ďalšie informácie
Riešenie problémov .......................21
Čo je bezdrôtová technológia
BLUETOOTH? .............................. 24
Špecifikácie ................................... 25
Úvodné informácie
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov
V tejto príručke sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou tlačidiel na systéme. Rovnaké
operácie však možno vykonávať aj pomocou tlačidiel diaľkového ovládača, ktoré majú
rovnaké alebo podobné názvy.
Úvodné informácie
Systém
Uistite sa, že je systém zapnutý, a podržte ruku nad strednou časťou horného panelu
(strana 9). Rozsvieti sa podsvietenie a zobrazia sa funkčné tlačidlá. Ak po dobu 20 sekúnd
nepoužijete žiadne z tlačidiel, zobrazenie tlačidiel sa automaticky vypne.
zadná časť systému
 Tlačidlo/indikátor NETWORK
Ťuknutím prepnete systém do režimu
NETWORK.
Ťuknutím môžete pomocou systému
používať rôzne hudobné služby alebo
počúvať hudbu uloženú v zariadeniach
pripojených k domácej sieti.
 Tlačidlo/indikátor (BLUETOOTH)
PAIRING
Ťuknutím môžete vykonať párovanie
alebo pripojenie k zariadeniu
BLUETOOTH, prípadne počúvať hudbu
pomocou zariadenia BLUETOOTH.
Jedným ťuknutím prepnete systém
do režimu BLUETOOTH. Ťuknutím
a podržaním prepnete systém
do režimu párovania.
 Tlačidlo/indikátor USB-A
Ťuknutím môžete počúvať hudbu
v zariadení pripojenom k portu USB A
(
A). Po ťuknutí sa rozsvieti indikátor
USB-A.
 Tlačidlo/indikátor USB-B
Ťuknutím môžete počúvať hudbu
v zariadení pripojenom k portu USB B
(
B). Po ťuknutí sa rozsvieti indikátor
USB-B.
7SK
 Tlačidlo/indikátor AUDIO IN
Ťuknutím môžete počúvať hudbu
v zariadení pripojenom do zásuvky
AUDIO IN. Po ťuknutí sa rozsvieti
indikátor AUDIO IN.
 Zásuvka AUDIO IN
Slúži na pripojenie prenosného
zvukového zariadenia do zásuvky pre
slúchadlá pomocou zvukového kábla
(nie je súčasťou dodávky).
 Tlačidlo UPDATE
Informuje o stave aktualizácie softvéru
systému.
 Tlačidlo WPS
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
sa pripojíte k sieti Wi-Fi.
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo WPS po
dobu 2 sekúnd, začne sa ozývať pípanie,
ktoré znamená, že systém je pripravený
na pripojenie k bezdrôtovému
smerovaču.
Ak je bezdrôtový smerovač vybavený
tlačidlom WPS, môžete toto tlačidlo
použiť na pripojenie k sieti.
 Indikátor LINK
Informuje o stave sieťového pripojenia
systému.
 Tlačidlá VOL (hlasitosť) –/+
Ťuknutím môžete upraviť hlasitosť.
Po ťuknutí budú indikátor / (zapnuté/
pohotovostný režim) a reakčný indikátor
blikať v závislosti od zmeny nastavenia
úrovne hlasitosti.
 Tlačidlo/indikátor /
(zapnuté/pohotovostný režim)
Ťuknutím môžete zapnúť a vypnúť
napájanie systému.
 Anténa pre sieť Wi-Fi
Počas pripojenia k sieti Wi-Fi ju nastavte
do vzpriamenej polohy podľa
nasledujúceho postupu.
 Vyklopte ľavú stranu antény smerom
von.
 Vytiahnite anténu.
 Otočte anténu o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek.
 Vzpriamte anténu.
 N-Mark
Ak je váš smartfón kompatibilný
s funkciou NFC, dotknite sa ním značky
N-Mark. Systém sa automaticky zapne
a bude možné vykonať registráciu
(párovanie) a pripojenie cez BLUETOOTH.
 Zásuvka AC IN
Slúži na pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) (súčasť dodávky).
8SK
 Port LAN
Slúži na pripojenie zariadenia k počítaču
alebo bezdrôtovému smerovaču
pomocou kábla LAN (nie je súčasťou
dodávky).
 Port USB B (
B)
Slúži na pripojenie zariadenia k počítaču
pomocou kábla USB (nie je súčasťou
dodávky).
Ak chcete tento port použiť na pripojenie
zariadenia Walkman® podporujúceho
prehrávanie zvuku s vysokým rozlíšením,
použite voliteľný kábel WM-PORT
s adaptérom USB.
 Port USB A (
A)
Slúži na priame pripojenie kľúča USB.
Ak používate port na pripojenie
zariadenia iPhone/iPad/iPod alebo
Walkman®, použite kábel dodaný
so zariadením.
 Senzor diaľkového ovládania/reakčný
indikátor
Keď systém prijíma signály z dodaného
diaľkového ovládača, reakčný indikátor
(senzor diaľkového ovládania) bliká.
Tento indikátor bliká aj v závislosti
od zmeny nastavenia úrovne hlasitosti
systému.
Zobrazenie funkčných tlačidiel
Ak chcete zobraziť funkčné tlačidlá
( až ), umiestnite ruku do polohy
podľa obrázka uvedeného nižšie.
Ak chcete vykonať rýchlejšie zobrazenie,
dotknite sa strednej časti horného panela.
Keď indikátor svieti alebo bliká
Indikátor / (zapnuté/pohotovostný režim)
Stav indikátora
(farba)
Stav systému
Svieti (na zeleno)
Systém je zapnutý.
Svieti (na oranžovo) Systém je v pohotovostnom
režime BLUETOOTH/siete.
Systém je v pohotovostnom
režime.
Bliká (na zeleno)
• Ak ťuknutím na tlačidlo
/ (zapnuté/
pohotovostný režim)
vypnete systém, indikátor
začne pomaly blikať
na zeleno a potom sa
rozsvieti na oranžovo
alebo zhasne. Keď tento
indikátor bliká, systém sa
nedá ovládať.
• Keď ťuknite na tlačidlo
VOL (hlasitosť) –/+, tento
indikátor zabliká raz alebo
trikrát v závislosti
od vykonanej zmeny
nastavenia úrovne
hlasitosti.
Bliká (na červeno)
Systém je v chránenom
režime. Podrobné
informácie nájdete v časti
„Indikátor / (zapnutie/
pohotovostný režim) bliká
na červeno“ (strana 22).
Zvýšenie dynamiky zvuku
Odpojte mriežku reproduktora na prednej
časti systému pomocou nástroja na
odpojenie mriežky reproduktora
(súčasť dodávky).*1
Úvodné informácie
Nesvieti
nástroj na odpojenie mriežky reproduktora
*1 Umiestnite odpojenú mriežku na rovný povrch,
aby sa zabránilo deformácii.
9SK
Tlačidlo UPDATE
Indikátor LINK
Stav indikátora
(farba)
Stav systému
Stav indikátora
(farba)
Stav systému
Svieti
(na oranžovo)
Systém je pripojený k sieti
Wi-Fi.
Svieti
(na oranžovo)
Svieti (na ružovo)
Systém je pripojený
ku káblovej sieti.
Bliká
(na oranžovo)
Systém sa pripája k sieti
Wi-Fi.
Bliká (na ružovo)
Systém sa pripája
ku káblovej sieti.
Toto tlačidlo sa rozsvieti
na oranžovo, keď systém
po pripojení na internet zistí
novú aktualizáciu softvéru.
Ťuknutím a podržaním
rozsvieteného tlačidla
spustíte aktualizáciu
softvéru systému.
Bliká (na červeno)
Pripojenie k sieti zlyhalo.
Bliká
(na oranžovo)
• Systém aktualizuje softvér.
Počas aktualizácie sa
systém nedá ovládať.
• Pri prvom zapnutí systému
po aktualizácii softvéru
tlačidlo UPDATE trikrát
zabliká na potvrdenie
dokončenia aktualizácie.
Svieti (na červeno) Pripojenie k sieti zlyhalo
alebo pripojenie zlyhalo
aj napriek tomu, že bolo
dokončené nastavenie siete.
Farba svietiacich/blikajúcich indikátorov sa mení
v závislosti od pripojenej hudobnej služby.
 Podrobné informácie nájdete v elektronickej
príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Indikátor
(BLUETOOTH)
Diaľkový ovládač
PAIRING
Stav indikátora
(farba)
Stav systému
Svieti (na bielo)
Systém je pripojený
k zariadeniu BLUETOOTH.
Rýchlo bliká
(na bielo)
Prebieha párovanie systému
so zariadením BLUETOOTH.
Bliká (na bielo)
Systém vyhľadáva zariadenie
BLUETOOTH, ku ktorému by
sa mohlo pripojiť.
Indikátor NETWORK
Stav indikátora
(farba)
Stav systému
Svieti (na bielo)
Systém je v režime
NETWORK.
Bliká (na bielo)
Systém prijíma zvukový
súbor cez sieť.
 Tlačidlo / (zapnuté/pohotovostný
režim)
Stlačením môžete zapnúť a vypnúť
napájanie systému.
 Tlačidlo USB-A
Stlačením môžete počúvať
hudbu v zariadení pripojenom
k portu USB A (
A).
10SK
 Tlačidlo USB-B
Stlačením môžete počúvať hudbu
v zariadení USB pripojenom k portu
USB B (
B).
 Tlačidlá VOLUME +/–
Stlačením môžete upraviť hlasitosť.
Na tlačidle VOLUME + sa nachádza
hmatový bod. Používajte ho ako
pomôcku pri ovládaní.
Vloženie batérií
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA), pričom najprv zasuňte
stranu  tak, aby póly zodpovedali
obrázku nižšie.
 Tlačidlo / (predchádzajúca/
nasledujúca položka)
Stlačením môžete ovládať pripojené
zariadenie počas prehrávania hudby.
Toto ovládanie sa nedá použiť, ak je
zariadenie pripojené k portu USB B
(
B) alebo zásuvke AUDIO IN.
Jedným stlačením spustíte prehrávanie
predchádzajúcej/nasledujúcej stopy.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii
v závislosti od zariadenia.
Poznámka
 Batérie sa nepokúšajte nabíjať.
 Pokiaľ dôjde k úniku elektrolytu z batérie,
odstráňte všetku uniknutú kvapalinu z priestoru
pre batérie a vymeňte batérie za nové.
 Silné zdroje svetla, ako napríklad osvetľovacia
technika alebo priame slnečné svetlo, môžu
ovplyvniť funkciu diaľkového ovládania. Diaľkové
ovládanie nemusí fungovať.
 Batérie treba každých 6 mesiacov vymeniť.
Ak ovládanie diaľkovým ovládačom dobre
nefunguje, vymeňte obidve batérie za nové.
Úvodné informácie
 Tlačidlo MUTING
Jedným stlačením stíšite zvuk. Ďalším
stlačením obnovíte hlasitosť zvuku.
 Tlačidlo  (prehrávanie/
pozastavenie)
Stlačením môžete ovládať pripojené
zariadenie počas prehrávania hudby.
Toto ovládanie sa nedá použiť, ak je
zariadenie pripojené k portu USB B
(
B) alebo zásuvke AUDIO IN.
Jedným stlačením počas prehrávania
pozastavíte prehrávanie a ďalším
stlačením prehrávanie obnovíte.
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii
v závislosti od zariadenia.
 Tlačidlo AUDIO IN
Stlačením môžete počúvať hudbu
v zariadení pripojenom do zásuvky
AUDIO IN.
 Tlačidlo (BLUETOOTH)
Stlačením môžete vykonať spárovanie
alebo pripojenie k zariadeniu
BLUETOOTH, prípadne počúvať hudbu
v zariadení BLUETOOTH.
 Tlačidlo NETWORK
Stlačením tohto tlačidla môžete počúvať
hudbu uloženú v systéme pripojenom
k domácej sieti.
11SK
Informácie o aplikácii SongPal
Možnosti aplikácie
SongPal
SongPal je aplikácia na ovládanie zvukových
zariadení od spoločnosti Sony kompatibilných s aplikáciou SongPal pomocou
vášho smartfónu alebo zariadenia iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode
Google Play™ alebo App Store
a prevezmite ju.
* V závislosti od krajiny a oblasti sa hudobné
služby a doby ich dostupnosti môžu líšiť.
Určité služby si vyžadujú osobitnú registráciu.
Môže sa vyžadovať aktualizácia zariadenia.
Služby, ktoré poskytujú tretie strany, môžu byť
zmenené, zastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou
aplikácie SongPal, sa líšia v závislosti
od pripojeného zariadenia.
Technické parametre a dizajn aplikácie sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Po stiahnutí tejto aplikácie do smartfónu
alebo zariadenia iPhone sú k dispozícii
nasledujúce možnosti.
Nastavenie zvuku zariadenia SRS-X99
Zvuk si môžete jednoducho prispôsobiť
alebo môžete použiť nastavenia
„ClearAudio+“ a „DSEE HX“
odporúčané spoločnosťou Sony.
Hudobné služby*
Zobrazí sa prehľad zariadení v domácej sieti.
Môžete vybrať zvukové zariadenie na prehrávanie
alebo zoskupiť zvukové zariadenia pomocou funkcie
SongPal Link (funkcia viacerých miestností).
Môžete konfigurovať úvodné nastavenia
na používanie hudobných služieb.
Na používanie hudobných služieb sa
vyžaduje aplikácia tretej strany.
Ovládanie zariadení v domácej sieti
Cez sieť môžete prehrávať hudbu
uloženú v počítači alebo domácej sieti.
Ovládanie zariadenia pripojeného cez USB
Môžete prehrávať hudbu v zariadení
pripojenom k portu USB A zariadenia
SRS-X99.
 Podrobné informácie o používaní
nájdete v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Môžete vybrať zdroje zvuku na prehrávanie zo zoznamu
dostupných zdrojov zvuku. Môžete tiež vybrať rôzne
nastavenia zvuku alebo siete zvukového zariadenia.
 Podrobnejšie informácie nájdete
v Pomocníkovi aplikácie SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
12SK
 Po ťuknutí na tlačidlo
(BLUETOOTH)
PAIRING sa systém pokúsi nadviazať
pripojenie BLUETOOTH k naposledy
pripojenému zariadeniu BLUETOOTH.
Ak je zariadenie v blízkosti, pripojenie
BLUETOOTH sa nadviaže automaticky
a indikátor
(BLUETOOTH) zostane svietiť.
Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie
BLUETOOTH, ukončite aktuálne pripojenie
BLUETOOTH pomocou pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
Počúvanie hudby prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH
Párovanie systému
so zariadením
BLUETOOTH a počúvanie
hudby
3
Indikátor (BLUETOOTH) začne rýchlo
blikať na bielo a systém prejde
do režimu párovania.
Poznámka
 Pri párovaní tohto systému so zariadením
BLUETOOTH umiestnite zariadenie BLUETOOTH
do vzdialenosti maximálne 1 meter od systému.
 Ak je vaše zariadenie BLUETOOTH kompatibilné
s funkciou pripojenia jedným dotykom (NFC),
nasledujúci postup vynechajte. Pozrite si časť
„Počúvanie hudby pomocou funkcie jedného
dotyku (NFC)“ (strana 15).
1
2
4
Keď sa na displeji zariadenia
BLUETOOTH zobrazí zoznam nájdených
zariadení, vyberte položku „SRS-X99“.
Ak sa na displeji zariadenia BLUETOOTH
zobrazí výzva na zadanie prístupového
kľúča, zadajte hodnotu „0000“.
Zapnite systém.
Indikátor / (zapnuté/pohotovostný
režim) sa rozsvieti na zeleno.
Poznámka
Pred vykonaním párovania zastavte
prehrávanie na zariadení BLUETOOTH.
Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH môže
zariadenie vydávať veľmi hlasný zvuk.
Zariadenie môže tiež vydávať veľmi hlasný
zvuk pri prvom spustení prehrávania. Preto sa
odporúča pred začatím prehrávania znížiť
úroveň hlasitosti.
Ťuknite na tlačidlo
(BLUETOOTH)
PAIRING.
Indikátor
na bielo.
Vykonajte postup párovania
na zariadení BLUETOOTH
s cieľom rozpoznať tento systém.
(BLUETOOTH) začne blikať
Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH
Cez bezdrôtové pripojenie môžete počúvať
hudbu zo zariadenia BLUETOOTH.
Pred použitím funkcie BLUETOOTH
vykonajte párovanie na zaregistrovanie
svojho zariadenia BLUETOOTH.
Ťuknite na tlačidlo
(BLUETOOTH)
PAIRING
a podržte ho, kým nebudete
počuť pípanie.
Tip
 V systéme dodanom od výrobcu nie sú
uložené žiadne informácie o párovaní.
Ak teda ťuknete na tlačidlo
(BLUETOOTH)
PAIRING, indikátor
(BLUETOOTH) začne rýchlo blikať na
bielo a systém automaticky prejde do
režimu párovania. V takomto prípade
pokračujte krokom 4.
5
Nadviažte pripojenie BLUETOOTH
zo zariadenia BLUETOOTH.
Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH
zostane indikátor (BLUETOOTH)
svietiť.
Ak sa pripojenie BLUETOOTH
nenadviaže, zopakujte postup od kroku
číslo 3.
13SK
6
Nastavte hlasitosť na zariadení
BLUETOOTH alebo
prostredníctvom tlačidiel VOL
(hlasitosť) –/+ na tomto
zariadení.
7
Spustite prehrávanie na zariadení
BLUETOOTH.
Tip
 Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH
môžete vykonať alebo sa môžete pokúsiť
o ďalšie pripojenie BLUETOOTH, aj keď je už
nadviazané pripojenie BLUETOOTH k nejakému
zariadeniu BLUETOOTH. Keď sa úspešne
nadviaže pripojenie k ďalšiemu zariadeniu
BLUETOOTH, predchádzajúce pripojenie
BLUETOOTH sa zruší.
 Aplikácia SongPal neposkytuje funkciu
prehrávania hudby prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH. Hudbu prehrávajte pomocou
softvéru na prehrávanie hudby zariadení
BLUETOOTH (napríklad smartfónu,
počítača atď.).
Poznámka
 Operácie uvedené vyššie nemusia byť v prípade
určitých zariadení BLUETOOTH dostupné.
Aktuálne operácie sa okrem toho môžu
v závislosti od pripojeného zariadenia
BLUETOOTH líšiť.
 Režim párovania systému sa po približne
5 minútach zruší a indikátor
(BLUETOOTH)
začne pomaly blikať. Ak však v systéme nie sú
uložené informácie o párovaní, napríklad pri
dodaní od výrobcu, režim párovania sa nezruší.
Ak sa režim párovania zruší pred dokončením
tohto procesu, zopakujte postup od kroku
číslo 3.
 Pri párovaní so zariadením BLUETOOTH, ktoré
nedokáže zobraziť zoznam nájdených zariadení
alebo nemá displej, môžete zariadenie spárovať
nastavením systému aj zariadenia BLUETOOTH
do režimu párovania. Ak v takomto prípade na
zariadení BLUETOOTH zadáte iný kľúč ako
„0000“, nebude sa dať spárovať so systémom.
 Párovanie po jeho vykonaní už nemusí
vykonávať znova. V nasledujúcich prípadoch
sa však párovanie musí zopakovať:
 Pri oprave zariadenia BLUETOOTH
sa vymazali informácie o párovaní.
 Pokúšate sa spárovať systém s viac ako
9 zariadeniami BLUETOOTH.
Tento systém možno spárovať s najviac
9 zariadeniami BLUETOOTH. Ak po spárovaní
9 zariadení spárujete ďalšie zariadenie
14SK
BLUETOOTH, informácie o spárovaní
zariadenia, ktoré bolo k systému pripojené
ako prvé, sa prepíšu informáciami o novom
zariadení.
 Z pripojeného zariadenia sa vymažú
informácie o registrácii párovania tohto
systému.
 Ak systém inicializujete, vymažú sa všetky
informácie o párovaní.
 Systém možno spárovať s viacerými
zariadeniami, hudbu však dokáže prehrávať
naraz len z jedného spárovaného zariadenia.
 „Prístupový kód“ sa môže nazývať „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ alebo „Password“
a podobne.
Zrušenie spojenia so zariadením
BLUETOOTH
Odpojte pripojenie BLUETOOTH v zariadení
BLUETOOTH.
Tip
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH sa môže
pripojenie BLUETOOTH po dokončení prehrávania
hudby automaticky zrušiť.
Počúvanie hudby cez
zaregistrované zariadenie
Po dokončení kroku číslo 2 v časti „Párovanie
systému so zariadením BLUETOOTH
a počúvanie hudby“ (strana 13) nadviažte
pripojenie so systémom na zariadení
BLUETOOTH. Nastavte hlasitosť na zariadení
BLUETOOTH a spustite prehrávanie na
zariadení BLUETOOTH.
Tip
Pred pripojením systému k zariadeniu BLUETOOTH
zastavte prehrávanie na zariadení BLUETOOTH.
Počúvanie hudby
pomocou funkcie
jedného dotyku (NFC)
1
Dotknite sa smartfónom značky
N-Mark na systéme.
Dotknite sa smartfónom systému
a udržiavajte kontakt, kým smartfón
nezareaguje.
Informácie o časti smartfónu, ktorá sa
používa ako dotykový kontakt, nájdete
v návode na používanie smartfónu.
Počúvanie hudby prostredníctvom pripojenia BLUETOOTH
NFC je technológia na bezdrôtovú
komunikáciu krátkeho dosahu medzi
rôznymi zariadeniami, napríklad medzi
mobilným telefónom a štítkom IC.
Stačí sa dotknúť smartfónom systému.
Systém sa automaticky zapne, spáruje
a nadviaže pripojenie BLUETOOTH.
Najprv zapnite v smartfóne NFC
a odomknite jeho obrazovku.
Tip
Ak sa systému dotknete smartfónom
kompatibilným s funkciou NFC, keď je k systému
pripojené iné zariadenie BLUETOOTH, zariadenie
BLUETOOTH sa odpojí a systém sa pripojí
k smartfónu.
Nadviažte pripojenie podľa pokynov
na obrazovke.
Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH
indikátor (BLUETOOTH) prestane
blikať a zostane svietiť.
2
Po nadviazaní pripojenia spustite
prehrávanie v smartfóne.
Nadviazané pripojenie odpojíte tak, že
smartfón podržíte v blízkosti značky
N-Mark na systéme.
15SK
Počúvanie hudby prostredníctvom
siete Wi-Fi
Výber spôsobu
pripojenia k sieti
Pripojenie systému k sieti umožňuje
používať ho rôznymi spôsobmi. V závislosti
od sieťového prostredia sa spôsoby
nastavenia od seba líšia. Vyberte vhodnú
metódu pripojenia pre sieťové prostredie
z nižšie uvedených možností.
Tip
Na nastavenie pevnej adresy IP použite obrazovku
uvedenú v kroku č. 6 v časti „Pripojenie k počítaču“
(strana 16).
Poznámka
Súčasné pripojenie k sieti Wi-Fi aj káblovej sieti nie
je možné. Pred pripojením k sieti Wi-Fi odpojte
od systému kábel siete LAN.
Pripojenie k počítaču
Ak bezdrôtový smerovač nemá tlačidlo WPS
(AOSS), nakonfigurujte nastavenia siete
Wi-Fi pripojením systému k počítaču
pomocou kábla siete LAN.
Najprv si pripravte bežne dostupný kábel
siete LAN.
Tip
Pri nastavovaní siete Wi-Fi sa môže vyžadovať
identifikátor SSID (názov siete Wi-Fi) a kľúč
zabezpečenia (kľúč WEP alebo WPA). Kľúč
zabezpečenia (alebo sieťový kľúč) využíva
šifrovanie na obmedzenie počtu zariadení,
s ktorými možno komunikovať. Poskytuje lepšie
zabezpečenie zariadení, ktoré komunikujú
prostredníctvom bezdrôtového smerovača
alebo prístupového bodu.
1
Poznačte si identifikátor SSID
a heslo smerovača.
Podrobné informácie nájdete v návode
na používanie smerovača.
Metóda na používanie smartfónu
alebo zariadenia iPhone
SSID (názov siete Wi-Fi)
Nainštalujte aplikáciu SongPal pre smartfón
alebo zariadenie iPhone. Podrobné
informácie nájdete v úvodnej príručke k sieti
Wi-Fi (samostatný dokument).
Heslo (bezpečnostný kľúč)
Metóda na používanie bezdrôtového
smerovača s tlačidlom WPS
Na pripojenie použite tlačidlo WPS.
Podrobné informácie nájdete v úvodnej
príručke k sieti Wi-Fi (samostatný
dokument).
2
Systém pripojte k počítaču
priamo pomocou kábla siete LAN.
Metóda na používanie počítača
Pozrite si časť „Pripojenie k počítaču“
(strana 16).
Metóda na používanie káblovej siete
 Podrobné informácie nájdete
v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
kábel siete LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
Na pripojenie použite bežne dostupný
kábel siete LAN.
16SK
3
4
Zapnite systém.
Počkajte, kým indikátor LINK
neprestane blikať a nezostane svietiť
na ružovo. Trvá to približne 1 minútu.
Zobrazte okno [Sony Network
Device Settings] na počítači.
 Spustite prehliadač.
 Na paneli s adresou zadajte
nasledujúcu adresu URL.
5
V ponuke vyberte položku
[Network Settings].
Vyberte položku [Apply].
8
Po zobrazení výzvy odpojte kábel
siete LAN od systému.
9
Skontrolujte, či sa indikátor LINK
rozsvietil na oranžovo.
Nastavte anténu pre sieť Wi-Fi
(strana 8).
Keď sa nadviaže pripojenie Wi-Fi,
indikátor LINK sa rozsvieti na oranžovo.
Môže trvať viac než 1 minútu, kým sa
indikátor rozsvieti.
Informácie o tom, ako počúvať hudbu
pomocou tohto systému, nájdete
v úvodnej príručke k sieti Wi-Fi
(samostatný dokument).
Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi
Vyššie uvedená adresa URL platí len pre
situáciu, keď sú počítač a jednotka
pripojené pomocou kábla siete LAN.
7
Network Settings
6
Vyberte identifikátor SSID
bezdrôtového smerovača
a zadajte heslo.
SSID
Pozrite si heslo zaznamenané v kroku
číslo 1 (str. 16).
17SK
Počúvanie rovnakej
hudby z viacerých
reproduktorov
(funkcia SongPal Link)
Počúvanie rôznych
internetových
hudobných služieb
1
Pripojte systém a smartfón alebo
zariadenie iPhone k sieti Wi-Fi.
Pripojte systém a smartfón alebo
zariadenie iPhone k sieti s rovnakým
identifikátorom SSID, ako má smerovač.
Môžete prehrávať hudbu v ktorejkoľvek
miestnosti cez sieť Wi-Fi.
Obľúbenú hudbu uloženú v počítačoch
alebo mobilných telefónoch a iných
zariadeniach a hudbu zo streamingových
služieb môžete počúvať v rôznych
miestnostiach so špičkovou kvalitou zvuku.
1
Pripojte systém a smartfón alebo
zariadenie iPhone k sieti Wi-Fi.
Pripojte systém a smartfón alebo
zariadenie iPhone k sieti s rovnakým
identifikátorom SSID, ako má smerovač.
2
Nainštalujte bezplatnú aplikáciu
SongPal do smartfónu alebo
zariadenia iPhone.
3
Pri pripájaní viacerých zariadení
pripojte kompatibilné zariadenia
SongPal Link k sieti Wi-Fi.
 Podrobné informácie o používaní nájdete
v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
18SK
2
Nainštalujte bezplatnú aplikáciu
SongPal do smartfónu alebo
zariadenia iPhone.
3
Prehrávajte hudbu z požadovanej
hudobnej služby pomocou
smartfónu alebo zariadenia
iPhone.
 Podrobné informácie o používaní nájdete
v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Počúvanie hudby pomocou
pripojených komponentov
Počúvanie hudby z kľúča
USB a podobne (USB-A)
Pripojte kľúč USB, zariadenie
Walkman® alebo iPhone/iPad/
iPod k portu USB A (
A).
2
Ťuknite na tlačidlo USB-A
a potom stlačte tlačidlo 
(prehrávanie/pozastavenie)
na diaľkovom ovládači alebo
spustite prehrávanie na
pripojenom zariadení.
 Podrobné informácie o používaní nájdete
v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
kábel USB
(nie je súčasťou
dodávky)
voliteľný kábel
WM-PORT
s adaptérom
USB podporujúci
zvukové súbory
s vysokým
rozlíšením*
* Voliteľný kábel WM-PORT s adaptérom USB
podporujúci zvuk s vysokým rozlíšením si môžete
objednať v najbližšom servisnom stredisku
spoločnosti Sony.
1
Pripojte zariadenie Walkman®
s podporou hudobných súborov
s vysokým rozlíšením alebo
počítač k portu USB B (
B).
Počúvanie hudby pomocou pripojených komponentov
1
Počúvanie hudby
zo zariadenia Walkman®
s podporou zvukových
súborov s vysokým
rozlíšením (USB-B)
19SK
2
Ťuknite na tlačidlo USB-B
a potom spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
 Podrobné informácie o používaní nájdete
v elektronickej príručke.
Počúvanie hudby
z externého zariadenia
(AUDIO IN)
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
1
Pripojte zariadenie do zásuvky
AUDIO IN pomocou zvukového
kábla (nie je súčasťou dodávky).
2
Ťuknite na tlačidlo AUDIO IN
a potom spustite prehrávanie
na pripojenom zariadení.
 Podrobné informácie o používaní nájdete
v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
20SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní systému vyskytnú
problémy, skúste ich vyriešiť pomocou
nasledujúcich krokov a až potom
kontaktujte najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
 Skontrolujte, či problém nie je uvedený
v časti „Riešenie problémov“.
 Pozrite si elektronickú príručku.
 Podrobnosti nájdete v elektronickej
príručke v častiach „Používanie“
a „Riešenie problémov“.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Systém sa nedá pripojiť k zariadeniu
BLUETOOTH pomocou pripojenia jedným
dotykom (NFC)
 Podržte smartfón v blízkosti systému, kým
smartfón nezareaguje. Ak sa systém nepripojí,
presuňte smartfón pomaly cez značku N-Mark
na systéme. Keď smartfón zareaguje,
nadviažte pripojenie podľa pokynov na
obrazovke.
 Skontrolujte, či je zapnutá funkcia NFC
v smartfóne.
 Ak sa smartfón nachádza v puzdre,
vyberte ho.
 Citlivosť príjmu funkcie NFC sa líši v závislosti
od zariadenia. Ak sa opakovane nepodarí
pripojiť systém k smartfónu jedným dotykom,
nadviažte pripojenie ovládaním na obrazovke.
 Skontrolujte, či je smartfón kompatibilný
s funkciou NFC. Vyhľadajte informácie o tomto
probléme na webových stránkach zákazníckej
podpory.
Nepočuť žiadny zvuk
môžete vyhľadať na webových stránkach
zákazníckej podpory.
http://www.sony.eu/support
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel),
chvíľu počkajte a potom sieťovú šnúru
(napájací kábel) znova pripojte.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní
všetkých krokov uvedených vyššie, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
BLUETOOTH
Systém sa nedá spárovať so zariadením
BLUETOOTH/nedá sa nadviazať pripojenie
BLUETOOTH medzi systémom
a smartfónom/zariadením iPhone
prostredníctvom aplikácie SongPal
 Uistite sa, že systém a zariadenie BLUETOOTH
sú od seba maximálne 1 meter.
 Ak indikátor (BLUETOOTH) rýchlo nebliká
na bielo, ťuknite na tlačidlo
(BLUETOOTH)
PAIRING a podržte ho, kým systém
nezapípa a indikátor
(BLUETOOTH) nezačne
rýchlo blikať na bielo.
 Systém po jeho inicializácii nemusí byť
schopný pripojiť zariadenie iPhone, iPad alebo
iPod. V takom prípade vymažte informácie
o párovaní v zariadení iPhone, iPad alebo iPod
a potom znova vykonajte postup párovania.
 Ak pripájate k systému počítač, uistite sa,
že pre zariadenie BLUETOOTH je vybraté
nastavenie zvukového výstupu počítača.
 Skontrolujte, či systém nadviazal pripojenie
BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.
 Zopakujte párovanie systému a zariadenia
BLUETOOTH.
 Výškový (horný) reproduktor prehráva iba
Ďalšie informácie
 Informácie o konkrétnom probléme
vysokofrekvenčné zvuky. Ak hudobný súbor
neobsahuje vysokofrekvenčné zvuky, nebude
z tohto reproduktora vychádzať žiadny zvuk.
Vo výstupe z reproduktora počuť skreslený
zvuk, bzučanie alebo šum
 Presuňte systém bližšie k zariadeniu
BLUETOOTH. Odstráňte všetky prekážky
medzi systémom a zariadením BLUETOOTH.
 Ako kvalitu prehrávania zvuku streamovaného
cez BLUETOOTH zvoľte možnosť „Priority on
stable connection“.
Sieť
Nedarí sa nadviazať pripojenie Wi-Fi medzi
systémom a domácou sieťou
 Systém nepodporuje bezdrôtové siete
IEEE 802.11ac. Použite sieť Wi-Fi s frekvenčným
pásmom 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) alebo
5 GHz (IEEE 802.11 a/n).
21SK
 Ak chcete nastaviť sieť Wi-Fi prostredníctvom
aplikácie SongPal v smartfóne/zariadení
iPhone, pripojte najskôr smartfón/iPhone
k sieti Wi-Fi, ktorú chcete používať.
 Ak je k systému pripojený kábel siete LAN,
odpojte ho a reštartujte systém. Ak je
k systému pripojený kábel siete LAN, systém
sa automaticky pokúsi pripojiť k domácej sieti
prostredníctvom káblovej siete a bezdrôtová
sieť sa nebude dať použiť.
 Uistite sa, či je bezdrôtový smerovač zapnutý.
 Presuňte systém a bezdrôtový smerovač
bližšie k sebe. Komunikáciu cez sieť Wi-Fi
môžu rušiť zariadenia používajúce frekvenčné
pásmo 2,4 GHz, napríklad mikrovlnná rúra,
zariadenie BLUETOOTH alebo digitálne
bezdrôtové zariadenie a podobne. Presuňte
systém ďalej od týchto zariadení alebo tieto
zariadenia vypnite.
 Nastavte anténu pre sieť Wi-Fi.
 Ak sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi ani v prípade,
že je nastavenie siete Wi-Fi správne,
vyskúšajte nasledujúce riešenia.
 Vypnite bezdrôtový smerovač/prístupový
bod, chvíľu počkajte a znova ho zapnite.
 Vypnite systém, chvíľu počkajte a znova
ho zapnite.
iTunes nemôže nájsť systém cez AirPlay
 Uistite sa, že počítač s nainštalovanou
aplikáciou iTunes aj systém ste pripojili
k rovnakej domácej sieti.
 Aktualizujte softvér iTunes na najnovšiu
verziu.
Všeobecné
Indikátor / (zapnutie/pohotovostný
režim) bliká na červeno
 Systém je v chránenom režime. Odpojte
sieťovú šnúru (napájací kábel) systému
a všetky ostatné zariadenia pripojené
k systému. Potom znova pripojte sieťovú
šnúru (napájací kábel) a zapnite systém.
Ak indikátor / (zapnuté/pohotovostný
režim) aj naďalej bliká, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony alebo na obchod,
kde ste si zakúpili tento systém.
Naposledy zvolené nastavenie sa neuloží
 Ak odpojíte sieťovú šnúru (napájací kábel),
Zo systému vychádza skreslený zvuk,
bzučanie alebo šum
 Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia.
 Ak je pripojené zariadenie vybavené funkciou
ekvalizéra, vypnite ju.
 Umiestnite systém do dostatočnej
vzdialenosti od mikrovlnnej rúry a ďalších
bezdrôtových zariadení.
 Udržujte systém v dostatočnej vzdialenosti
od kovových objektov.
 Pripojte systém a bezdrôtový smerovač/
počítač pomocou kábla siete LAN, nie
pomocou siete Wi-Fi.
Nepočuť žiadny zvuk alebo počuť iba
slabý zvuk
 Skontrolujte, či máte zapnutý systém aj
pripojené zariadenie.
 Zvýšte hlasitosť systému a pripojeného
zariadenia.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
22SK
kým je systém zapnutý, nastavenie vykonané
pred odpojením sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) sa neuloží. Vypnite napájanie systému
a potom odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Systém neočakávane prešiel
do pohotovostného režimu alebo
do pohotovostného režimu pripojenia
BLUETOOTH/siete.
 Nie je to porucha. Vďaka funkcii
automatického prechodu do pohotovostného
režimu systém po približne 15 minútach
automaticky prejde do pohotovostného
režimu alebo pohotovostného režimu
pripojenia BLUETOOTH/siete, pokiaľ
nevykonáte žiadnu operáciu alebo na vstupe
nebude žiadny zvukový signál. Podrobnosti
o funkcii automatického prechodu
do pohotovostného režimu nájdete
v elektronickej príručke.
Kontrola intenzity signálu siete Wi-Fi
(citlivosť príjmu)
Kým je systém pripojený k sieti Wi-Fi,
ťuknite na tlačidlo NETWORK a podržte ho,
kým nezaznie pípnutie.
1 Skontrolujte, či je systém zapnutý.
Ťuknite na tlačidlo / (zapnuté/
pohotovostný režim) a podržte ho,
kým sa nerozsvieti na oranžovo.
Systém sa vypne a prejde do
pohotovostného režimu pripojenia
BLUETOOTH/siete.
Ak použijete ovládanie na zariadení
BLUETOOTH alebo na sieťovom zariadení,
systém sa automaticky zapne a nadviaže
pripojenie.
Inicializácia systému
Ak tieto opatrenia nepomôžu vyriešiť
vzniknutý problém alebo ak nastavenie
zlyhá, inicializujte systém.
5 ······
4 ······
3 ······
2 ······
1 ······
Intenzita
signálu
Počet blikajúcich indikátorov
funkcií
Po ťuknutí na ľubovoľné tlačidlo indikátory
prestanú blikať.
Intenzitu signálu môžete zvýšiť
nasledujúcimi spôsobmi:
 Zmeňte orientáciu antény pre sieť Wi-Fi.
 Vypnite ostatné bezdrôtové zariadenia.
Používanie funkcie pohotovostného
režimu pripojenia BLUETOOTH/siete
Ťuknite na tlačidlá VOL (hlasitosť) –
a / (zapnuté/pohotovostný režim)
a podržte ich súčasne stlačené po dobu
viac než 5 sekúnd.
Systém sa vypne. Obnovia sa predvolené
nastavenia a vymažú sa všetky informácie
o párovaní pre BLUETOOTH a nastavenia
siete.
Poznámka
Systém po jeho inicializácii nemusí byť schopný
pripojiť zariadenie iPhone, iPad alebo iPod.
V takom prípade vymažte informácie o párovaní
v zariadení iPhone, iPad alebo iPod a potom znova
vykonajte postup párovania.
 Informácie o iných príznakoch než vyššie
nájdete v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Ďalšie informácie
0 ······
1 Skontrolujte, či je systém zapnutý.
Ak je zapnutá funkcia pohotovostného
režimu pripojenia BLUETOOTH/siete, systém
sa pri použití zariadenia BLUETOOTH alebo
sieťového zariadenia automaticky zapne, aj
keď je vypnutý. Systém sa spustí rýchlejšie
než obvykle.
23SK
Rušenie iných zariadení
Čo je bezdrôtová
technológia BLUETOOTH?
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH je
bezdrôtová technológia krátkeho dosahu,
ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako
sú počítače a digitálne fotoaparáty.
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
funguje v rozsahu približne 10 metrov.
Bežne sa podľa potreby pripájajú dve
zariadenia, no niektoré zariadenia možno
pripojiť aj k viacerým zariadeniam naraz.
Na pripojenie nepotrebujete žiadny kábel
ani nemusíte umiestniť zariadenia oproti
sebe ako v prípade infračervenej
technológie. Takéto zariadenie môžete
používať napríklad v taške alebo vrecku.
Štandard BLUETOOTH je medzinárodný
štandard, ktorý podporujú a využívajú tisícky
rôznych spoločností po celom svete.
Maximálny komunikačný dosah
Maximálny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť za týchto podmienok:
 Medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH je prekážka, napríklad
osoba, kovový predmet alebo stena.
 V blízkosti systému sa používa
zariadenie bezdrôtovej siete LAN.
 V blízkosti systému sa používa
mikrovlnná rúra.
 V blízkosti systému sa používa
zariadenie generujúce
elektromagnetické žiarenie.
Rušenie spôsobené inými
zariadeniami
Keďže zariadenie BLUETOOTH a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE 802.11b/g/n) využívajú
rovnakú frekvenciu, môže dochádzať
k mikrovlnnému rušeniu spôsobujúcemu
zhoršenie rýchlosti komunikácie, šum alebo
poruchy pripojenia, pokiaľ sa systém
používa v blízkosti zariadenia pripojeného
k bezdrôtovej sieti LAN. V takom prípade
vykonajte nasledujúce kroky.
 Systém používajte najmenej 10 m
od zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
 Ak sa systém používa vo vzdialenosti
menšej ako 10 m od zariadenia bezdrôtovej siete LAN, zariadenie vypnite.
24SK
Mikrovlny vyžarované zariadením
BLUETOOTH môžu mať vplyv na fungovanie
elektronických zdravotníckych zariadení.
Na nasledujúcich miestach vypnite systém
a iné zariadenia BLUETOOTH, pretože môžu
spôsobiť nehodu:
 v mieste výskytu horľavých plynov,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách
alebo na čerpacích staniciach,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
 Na používanie funkcie BLUETOOTH musí
zariadenie BLUETOOTH, ktoré chcete pripojiť,
používať rovnaký profil ako tento systém.
Upozorňujeme, že funkcie zariadení sa môžu
líšiť v závislosti od ich špecifikácií aj v prípade
rovnakého profilu.
 Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH je zvuk prehrávaný na tomto
systéme mierne oneskorený v porovnaní so
zvukom prehrávaným na zariadení BLUETOOTH,
a to počas telefonovania alebo počúvania
hudby.
 Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré spĺňajú štandard BLUETOOTH
na poskytovanie bezpečného pripojenia pri
použití bezdrôtovej technológie BLUETOOTH,
ale v závislosti od nastavenia nemusí byť
zabezpečenie dostatočné. Pri komunikácii
pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
buďte opatrní.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik
informácií počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH.
 Zariadenie obsahujúce funkciu BLUETOOTH musí
spĺňať štandard BLUETOOTH stanovený
spoločnosťou Bluetooth SIG a musí byť overené.
Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje štandardu
BLUETOOTH uvedenému vyššie, v závislosti
od vlastností alebo špecifikácií zariadenia sa
nemusia niektoré zariadenia dať pripojiť alebo
nemusia fungovať správne.
 V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, od prostredia
komunikácie alebo používania môže dôjsť
k šumu alebo výpadkom zvuku.
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2
Špecifikácie
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporované kodeky*3
Reproduktor
SBC*4/AAC*5/LDAC*6
Reproduktory
Prenosová šírka pásma (A2DP)
Výškový reproduktor (horný): priemer
približne 19 mm × 2
Výškový reproduktor (predný): priemer
približne 19 mm × 2
Stredový: priemer približne 50 mm × 2
Basový reproduktor (subwoofer): priemer
približne 94 mm × 1
20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou
frekvenciou 44,1 kHz)
Zosilňovač
*2 Štandardné profily BLUETOOTH udávajú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ
SKRESLENIE:
Výstupný výkon (referenčný)
*3 Kodek: formát kompresie a konverzie
zvukového signálu
Sieť
Kompatibilné štandardy
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bitové,
WEP 128-bitové, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Rádiová frekvencia
pásmo 2,4/5 GHz
*4 Subpásmový kodek
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú
vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje
prenos zvukového obsahu s vysokým rozlíšením
(Hi-Res), dokonca aj prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH. Na rozdiel od iných technológií
kódovania kompatibilných so štandardom
BLUETOOTH, ako napríklad SBC, funguje bez
akéhokoľvek znižovania kvality zvukového
obsahu s vysokým rozlíšením*7 a vďaka
efektívnemu kódovaniu a optimalizovanému
spracovávaniu a prenosu paketov umožňuje
prenášať cez bezdrôtovú sieť BLUETOOTH
približne trikrát viac údajov *8 než iné
technológie, čím dosahuje bezkonkurenčnú
kvalitu zvuku.
Ďalšie informácie
Výškový reproduktor (horný): 2 W × 2
(pri harmonickom skreslení menšom
ako 10 %, 20 kHz)
Výškový reproduktor (predný): 25 W × 2
(pri harmonickom skreslení menšom ako
10 %, 10 kHz)
Stredový: 25 W × 2 (pri harmonickom
skreslení menšom ako 10 %, 1 kHz)
Basový reproduktor (subwoofer):
25 W × 2 (pri harmonickom skreslení
menšom ako 10 %, 100 kHz)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, zisk antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a podobne.
*7 S výnimkou obsahu vo formáte DSD
*8 V porovnaní s kódovaním SBC (Subband Coding,
subpásmové kódovanie) pri použití bitovej
rýchlosti 990 kb/s (96/48 kHz) alebo
909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
BLUETOOTH
Výstup
Port USB
výkonová trieda 2 podľa špecifikácie
BLUETOOTH
Port USB A (
A)
približne 10 metrov pri priamej viditeľnosti*1
Môžete pripojiť kľúč USB, zariadenie
Walkman® alebo iPhone/iPad/iPod
kompatibilné s týmto systémom.
Rádiová frekvencia
Podporované formáty*1
Maximálny komunikačný dosah
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Komunikačný systém
špecifikácia BLUETOOTH verzie 3.0
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16 – 320 kb/s (CBR/VBR)
25SK
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kb/s
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16-/24-bitové rozlíšenie)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-bitové rozlíšenie)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24-bitové rozlíšenie)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16-/24-bitové rozlíšenie)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1-bitové
rozlíšenie)
Prenosová rýchlosť
vysoká rýchlosť
Príkon (v pohotovostnom režime pripojenia
BLUETOOTH/siete)
menej než 6 W
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
Rozmery (š/v/h) (vrátane vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
približne 430 mm × 133 mm × 125 mm
Hmotnosť
približne 4,7 kg
Dodávané príslušenstvo:
Všeobecné
ďiaľkový ovládač (RMT-CX9) (1)
sieťová šnúra (napájací kábel) (2)
batérie veľkosti AAA pre diaľkový ovládač (2)
(určené len na vyskúšanie)
čistiaca handrička (1)
nástroj na odpojenie mriežky reproduktora
(2) (str. 9)
úvodná príručka k sieti Wi-Fi
návod na používanie (tento dokument)
záručný list (1)
Upozornenie pre zákazníkov
v Spojenom kráľovstve, Írsku, Malte,
Cypre a v Hongkongu:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel)
typu A.
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra
(napájací kábel) typu B určená pre vyššie
uvedené krajiny alebo oblasti a nesmie sa
v nich používať.
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo
oblastiach:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel)
typu B.
AUDIO IN
(A)
Podporované zariadenie USB
trieda veľkokapacitných zariadení (MSC)
Maximálny výstupný prúd
maximálne 2,1 A
Port USB B (
B)
Pomocou kábla USB (nie je súčasťou
dodávky) môžete pripojiť k tomuto systému
kompatibilné zariadenie, ako napríklad
počítač.
Podporované formáty*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16-/24-/32-bitové rozlíšenie)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1-bitové
rozlíšenie)
*1 Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie alebo
zápis, nahrávacími zariadeniami a záznamovými
médiami.
ANALÓGOVÁ stereofónna minizásuvka
s Φ 3,5 mm
Sieťový port
10BASE-T/100BASE-TX (automatická
polarita)
Požiadavky na napájanie
(B)
striedavé napätie 220 V – 240 V, 50 Hz/
60 Hz
Príkon
50 W
Spotreba energie (v pohotovostnom režime)
menej než 0,5 W
Sieťová šnúra (napájací kábel) typu B nie
je súčasťou dodávky pre zákazníkov
v Hongkongu.
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
26SK
Kompatibilné modely zariadení
iPhone, iPad a iPod
Kompatibilné
modely
AirPlay
BLUETOOTH USB



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad (4.
generácia)*



iPad mini*



iPad (3.
generácia)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. generácia)



iPod touch
(4. generácia)



iPod touch
(3. generácia)*




iPod classic*
iPod nano
(7. generácia)*
Poznámka
Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení
iPhone/iPad/iPod po pripojení zariadenia iPhone/
iPad/iPod k tomuto systému.
Ďalšie informácie
iPhone 6 Plus
AirPlay funguje so zariadeniami iPhone,
iPad a iPod touch s operačným systémom
iOS 4.3.3 alebo novším, s počítačmi Mac
s operačným systémom OS X Mountain Lion
alebo novším a s počítačmi Mac a PC
s aplikáciou iTunes 10.2.2 alebo novšou.


iPod nano
(6. generácia)*

iPod nano
(5. generácia)*

iPod nano
(4. generácia)*

* Aplikácia SongPal nepodporuje zariadenia
iPod touch (tretej generácie), iPod classic
a iPod nano. Aplikácia SongPal nepodporuje
od januára 2015 zobrazenie optimalizované
pre displej zariadenia iPad.
27SK
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising