Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Prenosný bezdrôtový reproduktor s technológiou BLUETOOTH® a Wi-Fi Sprievodca pripojením Wi-Fi

4-567-505-12(1) (SK)
Tento dokument vysvetľuje, ako prehrávať hudbu po pripojení tohto systému k sieti Wi-Fi.
Dodané dokumenty
Sieť Wi-Fi umožňuje jednoducho prehrávať hudbu uloženú vo vašich domácich bezdrôtových zariadeniach, napríklad v počítači, smartfóne alebo zariadení iPhone. Iné spôsoby pripojenia alebo počúvania nájdete v elektronickej príručke (uvedená vpravo).
Úvodná príručka k sieti Wi-Fi (tento dokument)
Osobný zvukový systém
Najprv Pripojte systém do sieťovej elektrickej zásuvky
a nastavte anténu do zvislej polohy.
Úvodná príručka
k sieti Wi-Fi
Návod na používanie (samostatný dokument)
Nastavte hudbu uloženú v počítači na zdieľanie
pomocou aplikácie Media Go a ovládajte ju pomocou
aplikácie SongPal*1 nainštalovanej v smartfóne.
Počítač (aplikácia Media Go)
Xperia
Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte pomocou
smartfónu so systémom Android, v ktorom je nainštalovaná
(bezplatná) aplikácia SongPal.
iPhone
Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte pomocou
zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch, v ktorom je
nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal.
Počítač (prehrávač Windows Media Player)
WPS
Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte stlačením
tlačidla WPS (AOSS) na bezdrôtovom smerovači.
Smartfón (aplikácia SongPal)
PC
Nastavenia siete Wi-Fi nakonfigurujte pomocou prehľadávača
v počítači. Pozrite si návod na použitie (samostatný dokument),
časť Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi.
Počúvanie hudby cez sieť Wi-Fi
90 stupňov
Vysvetľuje, ako počúvať hudbu uloženú v počítači alebo inom zariadení
prostredníctvom siete Wi-Fi.
Vyberte zariadenie alebo softvér na prehrávanie hudby a potom prejdite
na časť „ Počúvanie hudby pomocou systému“ na druhej strane.
V závislosti od zariadenia vyberte spôsob pripojenia k sieti Wi-Fi
a potom prejdite na časť „ Pripojenie systému k sieti Wi-Fi“
uvedenú nižšie.
Vysvetľuje dôležité bezpečnostné informácie, spôsob pripojenia cez
BLUETOOTH, riešenie problémov a podobne.
Počítač (aplikácia iTunes)
Elektronická príručka (webový dokument pre počítače/smartfóny)
Obsahuje podrobné informácie o tomto systéme, spôsobe pripojenia
k rôznym zariadeniam cez sieť a BLUETOOTH, prehrávaní zvukových
súborov s vysokým rozlíšením a podobne.
Počúvajte hudbu v smartfóne, zariadení iPhone, iPad
alebo iPod touch pomocou aplikácie SongPal.
Xperia (aplikácia WALKMAN®)
Skontrolujte, či nie je pripojený kábel siete LAN.
Káblové a bezdrôtové pripojenie nemožno
používať súčasne.
SRS-X99
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
*1 Ak používate aplikáciu Media Go v počítači priamo bez smartfónu, vyžaduje sa iný spôsob pripojenia než cez sieť
(napríklad pripojenie BLUETOOTH).
 Pripojenie systému k sieti Wi-Fi
Xperia
Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte
pomocou smartfónu so systémom Android,
napríklad zariadenia Xperia, v ktorom je
nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal.
Táto metóda vyžaduje pripojenie k sieti Wi-Fi
smartfónu a pripojenie BLUETOOTH medzi
smartfónom a systémom. Informácie
o nastavení siete Wi-Fi sa odošlú zo
smartfónu do systému prostredníctvom
rozhrania BLUETOOTH.
• Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko
identifikátorov SSID.
Systém a smartfón so systémom Android
pripojte k rovnakému identifikátoru SSID.
Požadované položky: zariadenie Xperia™ alebo iný smartfón so systémom Android, bezdrôtový smerovač
1
2
3
Predbežné kroky:
Ťuknutím na tlačidlo / (zapnuté/
pohotovostný režim) zapnite systém.
Nadviažte pripojenie BLUETOOTH medzi
systémom a smartfónom.
Smartfón nekompatibilný s funkciou NFC
Ak smartfón nepodporuje funkciu NFC, pozrite si
kroky č.  až  napravo.
 Ťuknutím spustite
aplikáciu SongPal
a potom ťuknite na
položku [Open the
Bluetooth setting
screen].
 Pripojte smartfón k sieti Wi-Fi.
 Do nasledujúcich riadkov si poznačte
identifikátor SSID a heslo smerovača, ku ktorému
sa pripája smartfón.
 Ťuknutím spustite aplikáciu
[SongPal] v smartfóne.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie smerovača.
bliká
pomaly bliká
Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
 Zapnite funkciu BLUETOOTH v smartfóne.
 Smartfónom sa dotknite značky N na jednotke.
 Jedenkrát ťuknite na tlačidlo
PAIRING na systéme.
 Nainštalujte aplikáciu SongPal v smartfóne.
Vyhľadanie aplikácie SongPal
v službe Google Play™
5
6
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
(BLUETOOTH).
Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi
podľa pokynov v aplikácii SongPal.
Skontrolujte, či sa indikátor LINK
rozsvietil na oranžovo.
Ak sa na displeji vyžaduje zadanie
hesla, vyberte identifikátor SSID
a zadajte heslo zaznamenané
v kroku č. 1 – .
bliká
Identifikátor SSID:
Heslo:
 Ťuknite na tlačidlo
[SRS-X99] na
smartfóne.
4
(BLUETOOTH)
svieti
*2 Po prvom ťuknutí na tlačidlo (BLUETOOTH)
PAIRING po zakúpení systému začne indikátor
(BLUETOOTH) rýchlo blikať. Ak chcete systém
spárovať s iným zariadením, ťuknite na tlačidlo
(BLUETOOTH) PAIRING a podržte ho,
až kým sa neozve pípnutie.
Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je
nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať
dlhšie než minútu.
Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH indikátor
(BLUETOOTH) prestane blikať a zostane svietiť.
Dokončenie párovania trvá približne 1 minútu.
Indikátor
svieti
Zobrazí sa obrazovka znázornená
napravo.
Priložte smartfón
a podržte ho, kým
nezareaguje.
Indikátor / (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti
na zeleno.
Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za
3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor
začne pomaly blikať približne za 2 minúty.
bliká
(BLUETOOTH) začne rýchlo blikať.*2
Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane
iPhone
Nastavenia siete Wi-Fi pre systém
nakonfigurujte pomocou zariadenia iPhone
s nainštalovanou (bezplatnou) aplikáciou
SongPal.
Táto metóda vyžaduje pripojenie k sieti Wi-Fi
zariadenia iPhone a pripojenie BLUETOOTH
medzi zariadením iPhone a systémom.
Informácie o nastavení siete Wi-Fi sa
odošlú zo zariadenia iPhone do systému
prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH.
• Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko
identifikátorov SSID. Pripojte systém
a zariadenie iPhone k sieti s rovnakým
identifikátorom SSID.
Požadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrôtový smerovač
1
2
3
4
5
6
Predbežné kroky:
Ťuknutím na tlačidlo / (zapnuté/
pohotovostný režim) zapnite systém.
Nadviažte pripojenie BLUETOOTH medzi systémom a zariadením iPhone.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
(BLUETOOTH).
Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii SongPal.
Skontrolujte, či sa indikátor LINK
rozsvietil na oranžovo.
 Presvedčte sa, či je
zariadenie iPhone pripojené
k sieti Wi-Fi.
 Jedenkrát ťuknite na tlačidlo
PAIRING na systéme.
(BLUETOOTH)
 Vyhľadajte systém pomocou zariadenia iPhone.
 Ťuknite a spustite aplikáciu [SongPal]
v zariadení iPhone.
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
bliká
Ťuknite na položku [Settings] 
[Bluetooth].
pomaly bliká
bliká
 Keď sa zobrazí obrazovka
znázornená napravo, ťuknite
na tlačidlo [OK].
svieti
 Ak sa zobrazí hlásenie [Share Wi-Fi settings?],
ťuknite na položku [Allow].
Zobrazí sa obrazovka znázornená
napravo.
bliká
svieti
Zapnite BLUETOOTH.
 Nainštalujte aplikáciu SongPal do
zariadenia iPhone.
Indikátor
Vyhľadanie aplikácie SongPal
v službe App Store
Indikátor / (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti
na zeleno.
Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za
3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor
začne pomaly blikať približne za 2 minúty.
(BLUETOOTH) začne rýchlo blikať.*3
*3 Po prvom ťuknutí na tlačidlo (BLUETOOTH) PAIRING
po zakúpení systému začne indikátor (BLUETOOTH)
rýchlo blikať. Ak chcete systém spárovať s iným zariadením,
ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) PAIRING a podržte
ho, až kým sa neozve pípnutie.
Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je
nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať
dlhšie než minútu.
Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH indikátor
(BLUETOOTH) prestane blikať a zostane svietiť.
Ťuknite na položku [SRS-X99].
Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane
WPS
Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujte
stlačením každého tlačidla WPS (AOSS) na
bezdrôtovom smerovači a jednotke.
• Informácie o tom, či je bezdrôtový smerovač
kompatibilný so štandardom WPS (Wi-Fi
Protected Setup™), nájdete v návode na
používanie smerovača.
Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Umiestnite systém do blízkosti
bezdrôtového smerovača.
Ťuknutím na tlačidlo / (zapnuté/
pohotovostný režim) zapnite systém.
Stlačte tlačidlo WPS na systéme
a podržte ho, kým nezaznie pípnutie
(približne po 2 sekundách).
Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo WPS*4
na smerovači.
Skontrolujte, či sa indikátor LINK
rozsvietil na oranžovo.
bliká
Ak pripojenie k sieti Wi-Fi zlyhá
Nastavenia siete Wi-Fi pre systém môžete nakonfigurovať pomocou prehliadača v počítači.
Pripojte systém k počítaču pomocou komerčne dostupného sieťového (LAN) kábla.
pomaly bliká
bliká
svieti
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie v časti „Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi“.
Indikátor / (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti
na zeleno.
Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za
3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor
začne pomaly blikať približne za 2 minúty.
Tlačidlo WPS sa nachádza na zadnej časti systému.
V závislosti od bezdrôtového smerovača podržte tlačidlo
WPS stlačené na niekoľko sekúnd. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie smerovača.
*4 V závislosti od bezdrôtového smerovača sa tlačidlo WPS
môže nazývať „tlačidlo AOSS“.
Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je
nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať
dlhšie než minútu.
Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane
Pokračovanie:  Počúvanie hudby pomocou jednotky na druhej strane
 Počúvanie hudby pomocou systému
Za prevzatie aplikácie alebo prehľadávanie príručky Pomocníka sa môžu účtovať poplatky za dátovú komunikáciu. Dizajn a zobrazenia aplikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
©2015 Sony Corporation
Hudba uložená v počítači
Hudba uložená v smartfóne alebo zariadení iPhone
Požadované položky: počítač s nainštalovanou aplikáciou Media Go, smartfón, zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch
s nainštalovanou aplikáciou SongPal
Počítač (aplikácia Media Go)
Pomocou systému môžete počúvať hudbu
uloženú v počítači prostredníctvom softvéru
Media Go. Aplikácia Media Go vyžaduje
smartfón alebo zariadenie iPhone, v ktorom je
nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal,
ako ovládač.
1
2
3
Pripojte systém, počítač a smartfón alebo
zariadenie iPhone k sieti Wi-Fi.
Ťuknite na tlačidlo NETWORK na systéme.
Pripravte si aplikáciu Media Go.
 Spustite aplikáciu [Media Go] v počítači.
 V ponuke [Tools] vyberte položku [Preferences...].
Smartfón (aplikácia SongPal)
Požadovaná položka: smartfón, zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal
Môžete počúvať hudbu uloženú v smartfóne
alebo zariadení iPhone pomocou (bezplatnej)
aplikácie SongPal.
• Podrobnejšie informácie o aplikácii SongPal
nájdete v návode na používanie v časti
Informácie o aplikácii SongPal.
1
2
3
Pripojte systém a smartfón alebo zariadenie
iPhone k sieti Wi-Fi.
Nastavte systém v aplikácii SongPal.
Prehrávajte hudbu v smartfóne alebo
zariadení iPhone pomocou aplikácie
SongPal.
 Nainštalujte aplikáciu SongPal do smartfónu alebo
zariadenia iPhone.
Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte tento
postup a prejdite na krok č. .
• Prejdite na nasledujúcu adresu URL a do počítača
si najskôr nainštalujte aplikáciu Media Go
(bezplatný softvér).
Pre zákazníkov v Európe:
http://www.sony.eu/support
Pre zákazníkov v USA:
http://esupport.sony.com/US
Pre zákazníkov v Kanade:
http://esupport.sony.com/CA/
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/section/support
 Ťuknite na smartfón alebo
zariadenie iPhone.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode
Google Play alebo App Store.
 Ťuknite a spustite aplikáciu [SongPal].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Preferences
Pripojte systém a všetky zariadenia k rovnakému
identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému
k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti
na oranžovo.
Indikátor NETWORK sa rozsvieti na bielo a systém sa prepne
do režimu NETWORK.
Pripojte systém a smartfón alebo zariadenie iPhone
k rovnakému identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému
k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti
na oranžovo.
 Keď sa zobrazí obrazovka
napravo, ťuknite na položku
[SRS-X99].
 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a nastavte
hlasitosť.
Hudba sa prehrá.
4
5
Nastavte aplikáciu Media Go v počítači
ako server.
Prehrávajte hudbu v počítači používaním smartfónu alebo zariadenia iPhone.
 Nainštalujte aplikáciu SongPal v smartfóne alebo
zariadení iPhone.
 Vyberte položku [Media Sharing] a potom
začiarknite položku [Library name].
Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte tento
postup a prejdite na krok č. .
Položku [Library name] možno zmeniť na
ľubovoľný názov.
Xperia (aplikácia WALKMAN®)
 Keď sa zobrazí obrazovka
napravo, ťuknite na
položku [SRS-X99].
 Vyberte položku [Library name]
začiarknutú v kroku č. 4 – .
Library name
 Ťuknite na položku [Music].
 Ťuknite a spustite aplikáciu [SongPal].
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Video a fotografiu nemožno
prehrať.
 Ťuknite na položku
[Home Network].
Uistite sa, že pri všetkých troch položkách v časti
[Media Sharing] sa nachádza značka začiarknutia.
Môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení
Xperia prostredníctvom predinštalovanej
aplikácie WALKMAN®.
• V závislosti od modelu zariadenia Xperia nemusí
byť aplikácia WALKMAN® predinštalovaná.
V takom prípade sa táto funkcia nedá použiť.
• Najskôr aktualizujte operačný systém Android
v zariadení Xperia na najnovšiu verziu.
• V zariadení Xperia môže byť potrebné zakázať
položku [Auto-select wireless option] v časti
[Throw settings]. Podrobné informácie nájdete
v používateľskej príručke zariadenia Xperia.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google
Play alebo App Store.
Media Sharing
Požadovaná položka: zariadenie Xperia kompatibilné s aplikáciou WALKMAN®
2
Pripojte systém a zariadenie Xperia
k sieti Wi-Fi.
Prehrávajte hudbu v zariadení Xperia pomocou aplikácie WALKMAN®.
Pripojte systém a zariadenie Xperia k rovnakému
identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému
k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti
na oranžovo.
 V zozname vyberte požadovanú skladbu a spustite
jej prehrávanie.
 Po skontrolovaní obrazovky vyberte položku [OK].
1
Nastavte hlasitosť pomocou aplikácie SongPal.
Hudba sa prehrá.
 Ťuknutím
spustite aplikáciu
([WALKMAN®])
v zariadení Xperia.
 Prehrávajte hudbu a nastavte hlasitosť.
 Ťuknite na ikonu
a potom na položku
[SRS-X99].
Hudba sa prehrá.
Počítač (aplikácia iTunes)
Požadovaná položka: počítač s nainštalovanou aplikáciou iTunes
Pomocou systému môžete počúvať hudbu
z aplikácie iTunes v počítači prostredníctvom
funkcie AirPlay.
iPhone, iPad alebo iPod touch
1
2
Pripojte systém a počítač k sieti Wi-Fi.
Prehrávajte hudbu pomocou aplikácie iTunes v počítači.
• Najskôr aktualizujte aplikáciu iTunes na
najnovšiu verziu.
 Spustite aplikáciu iTunes v počítači.
 V okne aplikácie iTunes vyberte položku
(AirPlay).
 V ponuke AirPlay aplikácie iTunes vyberte položku
[SRS-X99].
Môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení
iPhone, iPad alebo iPod touch
prostredníctvom funkcie AirPlay.
• Najskôr aktualizujte zariadenie iPhone, iPad alebo
iPod touch na najnovšiu verziu.
• Ilustrácie obrazovky sú príkladmi používania
systému iOS 8.
Požadovaná položka: iPhone, iPad alebo iPod touch
1
2
Pripojte systém a zariadenie iPhone, iPad
alebo iPod touch k sieti Wi-Fi.
Prehrávajte hudbu pomocou zariadenia iPhone/iPad/iPod touch.
 Potiahnutím prstom po
displeji nahor zobrazíte
centrum ovládania.
 Ťuknite na položku
[SRS-X99].
 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a nastavte
hlasitosť.
 Prehrávajte hudbu a nastavte hlasitosť.
Pripojte systém a počítač k rovnakému identifikátoru
SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému
k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti
na oranžovo.
 Ťuknite na položku
(AirPlay).
Pripojte systém a zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch
k rovnakému identifikátoru SSID smerovača.
Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému
k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti
na oranžovo.
Hudba sa prehrá.
Hudba sa prehrá.
Počítač (prehrávač Windows Media Player)
Pomocou systému môžete počúvať hudbu prostredníctvom prehrávača
Windows Media Player v počítači.
• Podrobnejšie informácie nájdete v elektronickej príručke.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
SongPal Link:
Viac informácií o systéme nájdete v ďalších dokumentoch
Môžete prehrávať hudbu v ktorejkoľvek miestnosti cez sieť Wi-Fi.
Obľúbenú hudbu uloženú v počítačoch alebo mobilných telefónoch
a iných zariadeniach a hudbu zo streamingových služieb môžete
počúvať v rôznych miestnostiach so špičkovou kvalitou zvuku.
Návod na používanie (samostatný dokument)
Na ovládanie tejto funkcie použite aplikáciu SongPal nainštalovanú
v smartfóne alebo zariadení iPhone.
Ak používate viaceré zariadenia kompatibilné s funkciou SongPal Link,
všetky zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
Podrobnejšie informácie nájdete v elektronickej príručke uvedenej
napravo, prípadne v úvodnej príručke k sieti Wi-Fi dodanej
s každým zariadením.
•
•
•
•
Bezpečnostné informácie
Časti a ovládacie prvky
Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou počítača
Pripojenie alebo prehrávanie so zariadeniami BLUETOOTH,
USB alebo inými zariadeniami
• Informácie o funkcii NFC
• Riešenie problémov
• Špecifikácie atď.
Elektronická príručka (webový dokument pre počítače/smartfóny)
• Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
• Prepojenie s aplikáciou SongPal
• Pripojenie k sieti a prehrávanie s rôznymi operačnými systémami
a zariadeniami
• Pripojenie cez BLUETOOTH a prehrávanie s rôznymi zariadeniami
• Prehrávanie súborov vo formátoch s vysokým rozlíšením
• Aktualizácia softvéru atď.
Adresa URL elektronickej príručky:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Download PDF