Sony | SRS-A212 | Sony SRS-A212 Návod na použitie

2-698-701-21(2)
Aktívny
reproduktorový
systém
Návod na použitie
SRS-A212
© 2006 Sony Corporation
Slovensky
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod
a uchovajte ho pre prípadné ďalšie použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom,
zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory systému novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na systém neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Pripojte AC adaptér do ľahko dostupnej elektrickej
zásuvky. V prípade spozorovania akýchkoľvek
problémov s AC adaptérom ho ihneď odpojte
od elektrickej siete.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti.
Miesto zakúpenia Prevádzkové napätie
Všetky krajiny/
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
regióny
• Používajte iba dodávaný AC adaptér.
• Ak po skončení používania systému s AC adaptérom
nebudete systém po dlhšiu dobu používať, tak odpojte
tento systém z elektrickej siete. Tlačidlo POWER
nevypne AC adaptér.
Umiestnenie
• Reproduktory neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Nenechávajte zariadenie na miestach v blízkosti
tepelných zdrojov, alebo miestach s priamym
slnečným žiarením, nadmernou prašnosťou,
vlhkosťou, alebo možným mechanickým poškodením.
Čistenie
Na čistenie zariadenia nepoužívajte lieh, benzín alebo
riedidlo.
Prevádzka
• Zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
• Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo
kvapalina, nechajte ho pred ďalším použitím
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Aj keď je zariadenie magneticky tienené, nenechávajte
pred zariadením dlhšiu dobu položené nahraté kazety,
hodinky, osobné kreditné karty, alebo diskety
s magnetickým kódovaním.
Ak je obraz na TV prijímači alebo
monitore magneticky rušený
Aj keď je zariadenie magneticky tienené, môžu nastať
prípady, keď je obraz na TV prijímači/osobnom počítači
magneticky rušený. V takomto prípade TV prijímač/
osobný počítač vypnite a po 15 až 30 minútach ho znovu
zapnite. V prípade osobného počítača vykonajte pred
vypnutím príslušné opatrenia, ako napríklad uloženie dát.
V prípade, že nedošlo k zlepšeniu, umiestnite zariadenie
ďalej od TV prijímača/osobného počítača. Okrem toho
sa uistite, že v blízkosti TV prijímača/osobného
počítača nie sú žiadne predmety obsahujúce alebo
používajúce magnet, ako sú napríklad audio zariadenia,
TV podstavce, hračky atď. Môžu spôsobiť magnetické
rušenie obrazu z dôvodu ich pôsobenia na zariadenie.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
tohto zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
2SK
Popis jednotlivých častí
Posluch zvuku
(Pozri obr. A.)
Najskôr znížte hlasitosť na systéme. Ak pripájate
reproduktory k výstupu pre slúchadlá, znížte najskôr
hlasitosť pripájaného zariadenia.
1 Vstup INPUT 1
Prepojovací kábel so stereo minikonektorom.
2 Vstupný konektor 6V DC
Na pripojenie dodávaného AC adaptéra.
3 Prepínač POWER (napájanie)
4 Ovládač VOLUME (hlasitosť)
5 Vstup INPUT 2
6 Indikátor POWER (napájanie)
1
Prepnite prepínač POWER do pozície
ON (Zap.).
(Pozri obr. E-1.)
Indikátor napájania POWER sa rozsvieti.
2
Spustite prehrávanie zvuku
na zdrojovom zariadení.
3
Nastavte hlasitosť.
Nastavte hlasitosť na zdrojovom zariadení
na primeranú úroveň a potom ju nastavte
ovládačom hlasitosti VOLUME na tomto systéme.
4
Po skončení používania systému
prepnite prepínač POWER do pozície
OFF (Vyp.).
Indikátor napájania POWER zhasne.
Zapojenie reproduktorov
1
Pripojte AC adaptér k systému.
(Pozri obr. B.)
Poznámka k AC adaptéru
Používajte iba dodávaný AC adaptér. Nepoužívajte
iné AC adaptéry, predídete tým možnému
poškodeniu reproduktorov.
2
Pripojte ľavý reproduktor k zdrojovému
zariadeniu. (Pozri obr. C.)
Ak je systém pripojený k monofonickému
konektoru zdrojového zariadenia
Z pravého reproduktora sa nemusí reprodukovať
zvuk. V takom prípade použite voliteľný* adaptér
PC-236MS.
Pripojenie k stereofonickému konektoru
pre slúchadlá
Použite voliteľný adaptér PC-234S alebo voliteľný
prepojovací kábel RK-G138.*
Poznámky
• V prípade, že pripájate reproduktory k zariadeniu
so vstavaným rádiom alebo tunerom, príjem
rozhlasového vysielania nemusí byť možný, resp.
môže byť výrazne znížená jeho citlivosť.
• Ak zdrojové zariadenie disponuje funkciou
zvýraznenia basov alebo ekvalizérom, vypnite ich.
Ak sú tieto funkcie zapnuté, môže dôjsť ku skresleniu
zvuku.
• Ak výstup pre slúchadlá na zdrojovom zariadení má
možnosť prepnúť sa na linkový výstup, tak
na zlepšenie reprodukcie zvuku ho zapnite.
Prečítajte si návod na použitie zdrojového zariadenia.
• Ak je súčasne spustené prehrávanie na zariadení,
ktoré je pripojené do vstupu INPUT 1 a na zariadení,
ktoré je pripojené do vstupu INPUT 2, budú
reprodukované obidva zvuky naraz.
* Vyššie uvedené voliteľné príslušenstvo nemusí byť
v niektorých oblastiach dostupné.
3
Rozmiestnite reproduktory.
(Pozri obr. D.)
3SK
A
Zadná strana
DC IN 6V
POWER
POWER
AUTO
ON
1
2
3
VOLUME
OFF
INPUT 2
4 5
6
B
Ľavý reproduktor
(zadná strana)
Do sieťovej zásuvky
AC adaptér
(dodávaný)
Do konektora
6V DC
4SK
C
Ľavý reproduktor
(predná strana)
PC, atď.
CD/MD
prehrávač,
atď.
Do vstupu INPUT 2
Do výstupu
LINE OUT
RK-G136 prepojovací
alebo
kábel (voliteľný)
do konektora
pre slúchadlá
(stereo
minikonektor)
Prenosné
audio
zariadenie,
atď.
D
Notebook, PC, alebo prenosný audio
prehrávač, atď.
Ľavý
reproduktor
(predná strana)
Pravý
reproduktor
(predná strana)
E
1
2
5SK
Automatické zapnutie/
vypnutie reproduktorov
– Funkcia automatického zapnutia/
vypnutia
Systém môžete nastaviť tak, aby sa pri príjme
vstupného audio signálu zo zdrojového zariadenia
automaticky zapol. Keď je systém v prevádzke,
indikátor napätia POWER sa rozsvieti.
Ak počas doby 90 sekúnd alebo viac* neprichádza
žiadny vstupný audio signál, systém sa automaticky
vypne a indikátor napätia POWER zhasne.
* Čas automatického vypnutia sa môže líšiť v závislosti
od spôsobu používania reproduktorov.
1
Prepnite prepínač POWER do pozície
AUTO. (Pozri obr. E-2.)
Poznámky
• Ak je úroveň vstupného signálu veľmi nízka, systém
sa automaticky nezapne.
• Ak sa v blízkosti nachádza zariadenie s mikrovlnným
žiarením, ako napr. mobilný telefón, môže toto
zariadenie spôsobiť samovoľné zapnutie systému.
• Ak je k systému pripojený mobilný telefón, pri šume
alebo pri prichádzajúcom hovore môže dôjsť
k samovoľnému zapnutiu systému. Ak pripájate
k systému mobilný telefón, zapínajte/vypínajte
systém manuálne pomocou prepínača POWER.
• V závislosti od zdrojového zariadenia sa pri šume
nemusí systém automaticky vypnúť.
• Ak nie je na vstup INPUT 1 pripojené žiadne
zariadenie, systém sa nemusí automaticky vypnúť,
alebo sa môže samovoľne zapnúť.
• Začiatok vstupného signálu nemusí byť počuteľný,
závisí to od jeho vstupnej úrovne.
• Aby ste predišli vzniku funkčnej poruchy, prepnite
prepínač POWER do pozície OFF, keď systém
nepoužívate.
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní tohto systému vyskytnú akékoľvek
problémy, skontrolujte nasledovný prehľad a vykonajte
doporučené riešenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či sú zdrojové zariadenie aj systém
zapnuté.
• Zvýšte hlasitosť na systéme.
• Nastavte hlasitosť na zdrojovom zariadení
na najvyššiu možnú úroveň tak, aby ešte
nedochádzalo ku skresleniu zvuku. Ďalšie
podrobnosti ohľadom nastavenia hlasitosti nájdete
v návode na použitie dodávanom so zariadením.
• Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.
Nízka úroveň zvuku.
• Nastavte hlasitosť na zdrojovom zariadení
na najvyššiu možnú úroveň tak, aby ešte
nedochádzalo ku skresleniu zvuku. Ďalšie
podrobnosti ohľadom nastavenia hlasitosti nájdete
v návode na použitie dodávanom so zariadením.
• Zvýšte hlasitosť na systéme.
Skreslený zvuk.
• Znížte hlasitosť na zdrojovom zariadení na úroveň,
pri ktorej nedochádza ku skresleniu zvuku. Ďalšie
podrobnosti ohľadom nastavenia hlasitosti nájdete
v návode na použitie dodávanom so zariadením.
• V prípade, že má zdrojové zariadenie funkciu
zvýraznenia basov, vypnite ju.
• Znížte hlasitosť na systéme.
V reproduktoroch počuť šum a hluk.
• Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.
• Skontrolujte, či nie je žiadne audio zariadenie
umiestnené príliš blízko TV prijímača.
Jas indikátora POWER kolíše.
Jas indikátora POWER môže pri zvyšovaní hlasitosti
kolísať. Nejde o poruchu.
Je zapnutá funkcia automatického
zapnutia/vypnutia a systém sa
automaticky nezapne.
Ak je systém pripojený do konektora pre slúchadlá,
zvýšte hlasitosť na zdrojovom zariadení. Ak je systém
pripojený do konektora pre výstup LINE OUT, prepnite
prepínač POWER do pozície ON.
6SK
Je zapnutá funkcia automatického
zapnutia/vypnutia a systém sa
automaticky nevypne.
•
•
•
•
Pripojte zariadenie cez vstup INPUT 1.
Zmeňte umiestnenie systému.
Premiestnite systém ďalej od zdrojového zariadenia.
Premiestnite systém ďalej od zariadení
s mikrovlnným žiarením, ako je napr. mobilný
telefón.
Technické údaje
Reproduktory
Systém reproduktorov
66 mm, širokopásmové,
magneticky tienené
Typ ozvučnice
Bass reflex
Impedancia
4Ω
Menovitý vstupný príkon
1,8 W
Maximálna zaťažiteľnosť
3,6 W
Zosilňovač (Ľavý reproduktor)
Hudobný výkon
Vstup
Vstupná impedancia
2,4 W + 2,4 W
(1 kHz, 4 Ω, DIN)
Prepojovací kábel so stereo
minikonektorom (1,5 m) × 1
Stereo minikonektor × 1
4,7 kΩ (pri 1 kHz)
Všeobecne
Napätie
Rozmery (š/v/h)
Hmotnosť
DC 6 V
(dodávaný AC adaptér)
Cca 93 × 208 × 151 mm
Ľavý: Cca 390 g,
Pravý: Cca 350 g
Dodávané príslušenstvo
AC adaptér (1)
Návod na použitie (1)
Voliteľné príslušenstvo
Prepojovací kábel RK-G136, RK-G138
Adaptéry PC-234S, PC-236MS
Vyššie uvedené voliteľné príslušenstvo nemusí byť
v niektorých oblastiach dostupné.
Právo na zmeny vyhradené.
7SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising