Sony | HT-CT500 | Sony HT-CT500 Návod na použitie

4-143-834-71(1)
Home Theatre System
HT-CT500
©2009 Sony Corporation
Instrucţiuni de utilizare
RO
GB
Работни инструкции
BG
Návod na obsluhu
SK
3
ATENŢIE
Bateriile sau aparatul cu baterii în interior nu
trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi razele
solare, focul etc.
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu închis, cum ar fi
biblioteca sau un dulap incorporat.
Pentru a reduce riscul unui incendiu, nu acoperiţi
deschizătura de aerisire a aparatului cu ziare, feţe
de masă, perdele etc.
Nu așezaţi pe aparat surse cu flacără deschisă, cum
ar fi lumânările aprinse.
Pentru a reduce riscul incendiului și electrocutării,
nu permiteţi udarea sau stropirea aparatului și nici
nu așezaţi pe acesta obiecte pline cu lichide, cum ar
fi vazele.
Deoarece ștecărul se folosește pentru a deconecta
aparatul de la reţea, conectaţi unitatea la o priză
C.A. ușor accesibilă. Dacă observaţi vreo anomalie
la aparat, deconectaţi imediat ștecărul de la priza
C.A.
A se utiliza numai la interior.
Salubrizarea
echipamentelor electrice
și electronice vechi
(valabil în Uniunea
Europeană și în celelalte
ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol de pe produs
sau de pe ambalajul
acestuia indică faptul că nu trebuie
considerat deșeu menajer. În schimb, trebuie
dus la punctele de colectare destinate
reciclării echipamentelor electrice și
electronice. Prin salubrizarea
corespunzătoare a acestui produs, veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător și sănătăţii
oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta
la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi primăria
2RO
locală, compania locală de salubrizare a
deșeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Dezafectarea bateriilor
uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană și
alte ţări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i
se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu și
pentru sănătatea umană, care, în caz contrar,
pot fi provocate de către manipularea și
eliminarea greșită a acestor baterii.
Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită
o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele
de service. Pentru a vă asigura că bateriile
vor fi dezafectate corespunzător, predaţi
produsulul la sfârșitul duratei de funcţionare
la centrele de colectare pentru deșeuri
electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri
de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în
care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi
bateria uzată la un centru de colectare și
reciclare a bateriilor. Pentru mai multe
detalii referitoare la reciclarea acestui produs
sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi
primaria , serviciul de preluare a deșeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Aviz pentru clienţi: informaţiile de mai jos se
referă numai la echipamentele
comercializate în ţările în care se aplică
directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075, Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC și siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice probleme privind reparaţiile sau
garanţia, vă rugăm să vedeţi adresele oferite în
documentele pentru service sau garanţie.
Măsuri de precauţie:
Despre siguranţă
• În cazul în care un obiect solid cade sau un lichid
se varsă în sistem, deconectaţi-l și adresaţi-vă
personalului calificat pentru a-l verifica, înainte
de a-l reutiliza.
• Nu vă urcaţi pe subwoofer, deoarece aţi putea
cădea și accidenta sau sistemul se poate defecta.
Despre sursele de alimentare
• Înainte de a opera sistemul, verificaţi dacă
tensiunea de funcţionare este identică cu sursa de
alimentare din zona dvs. Tensiunea de
funcţionare este indicată pe plăcuţa metalică din
spatele subwooferului.
• Dacă nu veţi folosi sistemul pentru o lungă
perioadă de timp, asiguraţi-vă că îl deconectaţi
din priza de perete. Pentru a deconecta cablul de
alimentare C.A., apucaţi de ștecăr; nu trageţi
niciodată de cablu.
• Cablul de alimentare C.A. trebuie schimbat
numai de către un magazin calificat pentru
service.
• Aparatul nu se deconectează de la reţea atâta
timp cât este conectat la priza C.A., chiar dacă
acesta a fost oprit.
Despre amplasare
• Așezaţi sistemul într-o locaţie ventilată
corespunzător, pentru a preveni formarea
căldurii și prelungi durata de serviciu a
sistemului.
• Nu așezaţi sistemul în vecinătatea surselor de
căldură sau într-un loc în bătaia soarelui, praf în
exces sau șocuri mecanice.
• Nu așezaţi nimic în spatele subwooferului, care ar
putea bloca orificiile de ventilare, ducând astfel la
defecţiuni.
• Nu acoperiţi grilajul subwooferului.
• Nu așezaţi sistemul lângă aparate precum un TV,
VCR sau casetofon. (Dacă sistemul se folosește
în combinaţie cu un TV, VCR sau casetofon și
este așezat prea aproape de acesta, se poate crea
zgomot, iar calitatea imaginii scade. Acest lucru
este probabil să se întâmple când se folosește o
antenă interioară. Așadar, vă recomandăm să
folosiţi o antenă interioară.)
•Fiţi atent atunci când așezaţi sistemul pe suprafeţe
care au fost tratate special (cu ceară, ulei, lac etc.),
deoarece suprafaţa respectivă se poate păta sau
decolora.
Despre funcţionare
Înainte de a conecta alte componente, asiguraţi-vă
că opriţi și deconectaţi sistemul.
Dacă observaţi neregularităţi de culoare pe
un ecran TV din apropiere
Sistemul este protejat magnetic pentru a se permite
instalarea acestuia lângă un televizor. Totuși,
neregularităţile de culoare ar putea fi încă
observate la anumite tipuri de televizoare.
Dacă se observă neregularitate de
culoare...
Opriţi televizorul, apoi porniţi-l din nou după 15 30 minute.
Dacă se observă din nou neregularitatea de
culoare...
Despre acumularea căldurii
Așezaţi sistemul mai departe de televizor.
Deși sistemul se încălzește în timpul funcţionării,
acest lucru nu este o avarie. Dacă folosiţi acest
sistem continuu, temperatura crește considerabil în
partea superioară și inferioară a acestuia. Pentru a
evita arsurile, nu atingeţi sistemul.
Despre curăţare
Curăţaţi sistemul cu o cârpă moale și uscată. Nu
folosiţi niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat
sau solvent, precum alcool sau benzen.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la
acest sistem, vă rugăm să contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
continuare
3RO
RO
GB
Drepturi de autor
„PLAYSTATION” este o marcă comercială a
Sony Computer Entertainment Inc.
Acest sistem încorporează Dolby* Digital și
Pro Logic Surround și sistemul DTS**
Digital Surround.
„S-AIR” și logo-ul aferent sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
* Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” și simbolul dublu-D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
** Fabricat sub licenţă în baza patentelor S.U.A.
nr.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 și alte patente S.U.A. sau
internaţionale emise sau în curs de emitere. DTS
și DTS Digital Surround sunt mărci comerciale
înregistrate, iar logo-urile și simbolul DTS sunt
mărci comerciale ale DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest sistem încorporează tehnologia HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Tipul fonturilor (Shin Go R) instalat în acest sistem
este oferit de MORISAWA & COMPANY LTD.
Aceste denumiri sunt mărci comerciale ale
MORISAWA & COMPANY LTD., iar dreptul de
autor al fontului aparţine tot companiei
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod este o marcă comercială a Apple Inc.,
înregistrată în S.U.A. și alte ţări.
Toate celelalte mărci comerciale și mărci
înregistrate sunt cele ale respectivilor proprietari.
În acest manual, mărcile ™ și ® nu sunt specificate.
Cuvântul și logo-urile Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG Inc., iar orice utilizare a unor astfel
de mărci de către Sony Corporation se face sub
licenţă.
Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt
cele ale respectivilor proprietari.
„M-crew Server” este o marcă comercială a Sony
Corporation.
„BRAVIA Sync” este o marcă comercială a Sony
Corporation.
4RO
„x.v.Colour (x.v.Color)” și logo-ul „x.v.Colour
(x.v.Color)” sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation.
Despre funcţia S-AIR
Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR, care
permite transmisia fără fir a sunetului între
produsele S-AIR.
Receptoarele S-AIR se pot folosi cu acest sistem.
Vă puteţi bucura de sunetul sistemului, din altă
încăpere.
Produsele S-AIR pot fi achiziţionate opţional (linia
de produse S-AIR diferă în funcţie de zonă).
Observaţiile sau instrucţiunile pentru receptorul
S-AIR, din aceste instrucţiuni de funcţionare, se
referă numai la momentul în care se folosește
receptorul S-AIR.
Pentru detalii referitoare la funcţia S-AIR,
consultaţi „Utilizarea unui produs S-AIR”
(pagina 89).
5RO
Cuprins
Măsuri de precauţie: ..............................3
Despre funcţia S-AIR ...........................5
Pornirea
Despachetarea........................................8
Etapa 1: Poziţionarea sistemului........10
Avertizare privind instalarea
difuzorului sistemului pe suportul
TV sau pe un perete......................12
Etapa 2: Conectarea difuzorului ........26
Etapa 3a: Conectarea componentelor
cu jackurile HDMI ........................28
Etapa 3b: Conectarea componentelor
fără jackurile HDMI .....................31
Setarea semnalului de ieșire audio al
componentei conectate .................35
Funcţie pentru conversia semnalelor
video................................................36
Etapa 4: Conectarea antenei ..............38
Etapa 5: Conectarea cablului de
alimentare CA ...............................40
Etapa 6: Operarea sistemului folosind
GUI .................................................40
(Graphical User Interface)
Conectarea altor componente............46
Opţiuni de redare
Index la piese și comenzi ....................48
Să ne bucurăm de televizor ................51
Să ne bucurăm de alte
componente....................................52
Funcţia DMPORT
Caracteristici DIGITAL MEDIA
PORT (DMPORT) .......................54
Selectarea ecranului de
funcţionare .....................................54
Funcţionarea componentei conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT..............................................55
Redarea trackului selectat ..................56
Funcţiile sunetului spaţial
Să ne bucurăm de efectele spaţiale....58
6RO
Reglarea nivelului de bas și sunetelor
înalte............................................... 59
Să ne bucurăm de sunet, cu volum
redus ............................................... 60
(Night Mode)
Caracteristici „BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA” Sync? ................ 61
Pregătirea pentru „BRAVIA”
Sync ................................................ 62
Să ne bucurăm de
Blu-ray Disc/DVD........................ 63
(Redare la o apăsare)
Să ne bucurăm de sunetul TV de la
difuzoare ........................................ 64
(Reglare sonoră a sistemului)
Oprirea sistemului, televizorului și a
componentelor conectate ............ 65
(Oprirea sistemului)
Să ne bucurăm de componente, în timp
ce sistemul este în așteptare ........ 66
(HDMI Pass Through)
Funcţiile selectorului
Audiţie radio FM/AM, folosind meniul
GUI ................................................ 68
Audiţie radio FM/AM, folosind ecranul
de pe panoul frontal al
subwooferului................................ 71
Folosind Radio Data System
(RDS)............................................. 74
Setări avansate
Comanda componentelor Sony
conectate cu telecomanda............ 75
Modificarea alocărilor butoanelor de
introducere ale telecomenzii ....... 79
Setarea nivelului pentru difuzor........ 82
Reglarea ritmului de întârziere dintre
sunet și imagine............................. 83
(A/V Sync)
Să ne bucurăm de sunetul de emisie
multiplex ........................................ 84
(Dual Mono)
Realocarea semnalului de intrare
audio ...............................................85
(Audio Assign)
Conversia rezoluţiei semnalelor
analogice de intrare video ............86
(Resolution)
Să ne bucurăm de imaginile HDMI de
înaltă calitate..................................87
(Video Direct)
Reglarea luminozităţii ecranului de
pe panoul frontal ...........................88
(Dimmer)
Schimbarea setării afișajului...............88
(Display)
Utilizarea unui produs S-AIR............89
Setări și reglaje folosind meniul
sistemului........................................99
Folosirea temporizatorului de
oprire.............................................101
(SLEEP)
Informaţii suplimentare
Depanarea ..........................................102
Specificaţii ..........................................106
Glosar..................................................107
Privire de ansamblu a meniurilor ....109
Index....................................................110
Index meniu........................................111
7RO
Pornirea
Despachetarea
• Subwoofer (SA-WCT500)
(1)
• Telecomandă
(RM-ANP038) (1)
• Șuruburi pentru brăţară de
extensie (mari, +PSW5 ×
12 mm) (7)
• Șuruburi pentru capacul din
spate (mici, M3 × 8 mm) (4)
• Difuzor (SS-CT500) (1)
• antenă cadru AM (1)
• Baterii R6 (dim. AA) (2)
• Curea de susţinere (1)
• Antenă FM cu fir (1)
• WS-CT500EB
• Șurub pentru cureaua de
susţinere (+PSW4 × 20 mm)
(1)
• Brăţară de extensie (1)
• Cablu de difuzor (1)
• Cablu optic digital pentru
un TV (2,5 m) (1)
8RO
• Capacul din spate (1)
• Colier de prindere (1)
• Șurub de lemn, pentru
cureaua de susţinere (M3,8 ×
20 mm) (1)
• Instrucţiuni de utilizare (1)
Introducerea bateriilor în telecomandă
Observaţii
•Nu lăsaţi telecomanda într-un loc extrem de cald sau umed.
•Nu utilizaţi o baterie nouă cu una veche.
•Nu scăpaţi obiecte străine în carcasa telecomenzii, mai ales când înlocuiţi bateriile.
•Nu expuneţi senzorul telecomenzii la radiaţii solare sau la aparate de iluminat. În caz contrar, acesta se
poate deteriora.
•În cazul în care nu folosiţi telecomanda o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile pentru a preveni
deteriorarea ca urmare a scurgerii sau coroziunii bateriilor.
9RO
Pornirea
Introduceţi două baterii R6 (dimensiune AA) (furnizate), potrivind capetele 3 și # de pe
baterii cu semnele din compartiment. Pentru a folosi telecomanda, îndreptaţi-o către senzorul
acesteia de pe difuzor sau din afișajul panoului frontal al subwooferului.
Etapa 1: Poziţionarea sistemului
Imaginile de mai jos sunt exemple pentru modul în care să instalaţi subwooferul și difuzorul.
Puteţi instala difuzorul pe suportul TV sau îl puteţi agăţa de perete.
Instalaţi difuzorul pe o etajeră.
Pentru detalii, se va vedea „Instalarea
difuzorului pe un suport TV” (pagina 16).
Pentru detalii, se va vedea „Instalarea
difuzorului pe perete” (pagina 25).
Pentru detalii, se va vedea „Montarea
difuzorului și televizorului pe un perete”
(pagina 22).
Observaţii
•Nu blocaţi ventilaţia de căldură de pe panoul din spatele subwooferului.
•Nu acoperiţi grilajul subwooferului.
10RO
Conectarea cablului la difuzor
Partea din spate a difuzorului
REMOTE
R
CENTER
CTRL
ONLY FOR SA-WCT500
L
Alb
Conector pentru
telecomandă
Verde
Roșu
A
A Cablu de difuzor (furnizat)
Observaţie
•Când instalaţi pe un perete difuzorul sau un televizor, aveţi grijă să nu vă împiedicaţi de cablul conectat la
difuzor.
11RO
Pornirea
Conectorul cablurilor difuzorului și tubul color au coduri de culoare, în funcţie de tipul
difuzorului. Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorii jackurilor SPEAKER.
Conectaţi conectorul pentru telecomandă la jackul REMOTE CTRL.
Avertizare privind instalarea difuzorului sistemului pe
suportul TV sau pe un perete
Către clienţi
Pentru a instala acest produs, trebuie să aveţi
destulă experienţă. Asiguraţi-vă că
distribuitorii sau furnizorii Sony autorizaţi se
ocupă de montare și acordaţi o deosebită
atenţie siguranţei în timpul instalării. Sony
nu răspunde pentru deteriorări sau răniri
provocate prin manipulare greșită sau
instalare incorectă sau prin instalarea
oricăror altor produce decât cel specificat.
Nu sunt afectate drepturile dvs. statutare
(dacă există).
Despre siguranţă
Produsele Sony sunt proiectate ţinându-se
cont de siguranţă. Dacă produsele se folosesc
incorect, acest lucru poate duce la accidentări
cauzate de incendiu, electrocutare,
răsturnarea sau căderea produsului. Trebuie
să observaţi măsurile de precauţie pentru
siguranţă, pentru a preveni astfel de
accidente.
ATENŢIE
• Dacă un distribuitor neautorizat transportă
sau demontează difuzorul SS-CT500 sau
televizorul instalat cu difuzor SS-CT500,
acest lucru poate duce la căderea
produselor, generând accidente severe sau
daune materiale. Asiguraţi-vă că două sau
mai multe persoane transportă sau
demontează produsul(ele).
• Nu scoateţi șuruburile etc. după montarea
difuzorului SS-CT500 sau a televizorului
instalat cu difuzor SS-CT500.
• Nu manipulaţi produsele cu forţă excesivă,
în timpul curăţării sau activităţilor de
întreţinere.
• Dacă agăţaţi difuzorul SS-CT500 sau
televizorul instalat cu difuzor SS-CT500 pe
un perete fragil sau a cărui suprafaţă nu este
plată sau perpendiculară, produsul(ele)
poate(pot) cădea și provoca accidentări sau
daune materiale.
• Dacă difuzorul SS-CT500 sau televizorul
instalat cu difuzor SS-CT500 nu este fixat
cu fermitate pe perete, produsul(ele)
poate(pot) cădea și provoca accidentări sau
daune materiale.
Dacă nu sunt luate în considerare
următoarele măsuri de precauţie, pot urma
răniri severe sau deces prin incendiu sau
electrocutare, căderea sau răsturnarea
produsului.
Nu lăsaţi produsele să cadă și nu le instalaţi unde
există posibilitatea ca acestea să cadă.
• Asiguraţi-vă că furnizorii autorizaţi se
ocupă de instalarea, mutarea sau
demontarea produselor și nu lăsaţi copiii
prin zonă în timpul procedurii.
• Instalarea neautorizată poate provoca
accidente sau daune materiale.
12RO
Nu așezaţi obiecte pe produse.
• Nu puneţi nimic pe produse. În caz contrar,
sistemul poate cădea, provocând accidente
sau daune materiale.
• Nu vă lăsaţi pe și nu vă agăţaţi de produse,
deoarece acestea pot să cadă peste dvs.,
provocând răni severe.
Cablurile nu trebuie ciupite.
Acordaţi atenţie locaţiei.
• Nu instalaţi produsele pe suprafeţele
zidurilor, precum un pilon, acolo unde
colţurile sau laturile produselor ies în afara
suprafeţei zidului. Dacă o persoană sau un
obiect se lovește de colţul ieșit în afară sau
laterala produselor, acest lucru poate
rezulta în răni sau daune materiale.
• Nu lăsaţi produsele în ploaie sau umezeală
și nu vărsaţi niciun fel de lichide pe acestea.
Ar putea rezulta un incendiu sau o
electrocutare.
• Nu așezaţi niciodată produsele în locuri
umede sau excesiv de prăfuite și nici într-un
loc în care sunt supuse vibraţiilor mecanice.
În caz contrar, se poate genera un incendiu
sau o electrocutare.
• Ţineţi obiectele inflamabile sau flăcările
deschise (ex.: lumânări) departe de
produse.
• În cazul în care cablul de alimentare CA sau
cele de conectare sunt ciupite între produse
și perete, podea sau alte obiecte sau îndoite
și sucite datorită unei forţe, conductorii
interni sunt astfel expuși, ceea ce poate
genera o electrocutare sau o întrerupere
electrică. Acest lucru ar putea genera un
incendiu sau o electrocutare.
• Nu călcaţi pe cablul de alimentare C.A. sau
pe cablurile de conectare, atunci când
transportaţi produsele. Cablul se poate
deteriora și acest lucru ar putea genera un
incendiu sau o electrocutare.
continuare
13RO
Pornirea
Nu vă lăsaţi pe și nu vă agăţaţi de produse.
• Nu instalaţi produsele deasupra sau sub
aparatul de aer condiţionat. Dacă
produsele sunt expuse la curenţi de aer de
la aparatul de aer condiţionat, pentru o
perioadă lungă de timp sau sunt umezite cu
picături de apă de la acest aparat, acest
lucru poate genera un incendiu, șoc electric
sau defecţiuni.
Nu acoperiţi orificiile de ventilare ale produselor.
• Dacă acoperiţi orificiile de ventilare (cu o
cârpă, etc.), căldura se poate acumula în
interior, provocându-se un incendiu.
Asiguraţi-vă că fixaţi bine difuzorul sistemului și
televizorul.
• Fixaţi difuzorul SS-CT500 și televizorul, cu
fermitate, atunci când le instalaţi. Apoi,
fixaţi cu fermitate televizorul instalat cu
difuzor SS-CT500 pe suport sau perete.
Dacă difuzorul SS-CT500 și televizorul nu
sunt bine fixate, acestea ar putea cădea sau
s-ar putea răsturna, provocând accidentări.
Nu aplicaţi greutate pe produse și nu le supuneţi
niciunui fel de impact.
Nu vă împiedicaţi de cabluri.
• Puteţi cădea sau produsele se pot răsturna,
provocând răni.
• Când se instalează difuzorul SS-CT500 pe
un suport TV sau se agaţă televizorul
instalat cu difuzorul SS-CT500 pe un
perete, nu aplicaţi greutate pe difuzor sau
televizor cu mâna. Nu loviţi difuzorul sau
televizorul cu obiecte dure, cum ar fi o
șurubelniţă etc.
Când mutaţi televizorul instalat cu difuzorul SSCT500
ATENŢIE
Dacă nu sunt luate în considerare
următoarele măsuri de precauţie, pot avea
loc accidentări sau daune materiale.
Nu instalaţi alt echipament decât produsul
specificat.
• Accesoriile WS-CT500EB (furnizate) sunt
proiectate pentru utilizare numai cu
echipamentul specificat. Dacă instalaţi alt
echipament decât cel specificat, acesta
poate să cadă sau să se spargă, provocând
astfel accidente.
• Nu modificaţi produsele.
• Nu așezaţi obiecte calde direct pe produse.
Căldura poate decolora sau deforma
produsele.
14RO
Dacă mutaţi produsele cu forţa, acest lucru
poate genera daune sau accidentări.
Asiguraţi-vă că urmaţi procedurile corecte și
îndrumările oferite mai jos.
• Asiguraţi-vă că două sau mai multe
persoane transportă televizorul instalat cu
difuzorul SS-CT500 și numai după ce s-a
deconectat și îndepărtat echipamentul
conectat.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi mâinile sau
picioarele sub partea inferioară a
televizorului instalat cu difuzorul
SS-CT500.
• Când transportaţi televizorul instalat cu
difuzorul SS-CT500, nu-l ţineţi de partea cu
difuzorul SS-CT500. Acest lucru va
provoca daune sau accidentări.
• Nu târâţi televizorul instalat cu difuzorul
SS-CT500. Părţile de la bază se pot
desprinde, deteriorând podeaua.
Observaţii privind instalarea
Pornirea
• La asamblare, așezaţi un material pe podea
pentru a evita deteriorarea acesteia.
• Instalaţi produsele pe o podea solidă și
netedă.
• Asiguraţi-vă că două sau mai multe
persoane instalează produsele. Dacă
sunteţi singur, vă puteţi accidenta sau răni.
• Asiguraţi-vă că nu sunt copii prin zonă.
Asiguraţi-vă că fixaţi bine produsele, respectând
instrucţiunile.
• Strângeţi bine șuruburile. Dacă difuzorul
SS-CT500 nu este bine fixat, acesta poate
cădea, provocând daune sau accidentări.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi mâinile sau
degetele în timpul asamblării produselor.
Observaţii privind instalarea pe perete
• Dacă folosiţi produsele instalate pe perete
pe o perioadă mai lungă de timp, peretele
din spatele sau deasupra produselor se
poate decolora sau tapetul se poate dezlipi,
în funcţie de materialul peretelui.
• Dacă produsele sunt scoase după ce au fost
instalate pe perete, vor rămâne orificiile
șuruburilor.
• Înaintea instalării, consultaţi furnizorul
autorizat, cu privire la locaţia adecvată
(fără zgomot radio, etc.).
continuare
15RO
Instalarea difuzorului pe un suport TV
Puteţi instala difuzorul cu următoarele modele TV (nefurnizate):
• KDL-40/46Z5xxx*
* La denumirile actuale modelelor, „xxx” indică numerele și/sau caracterele specifice fiecărui model.
Deși forma suportului TV diferă în funcţie de modelul TV, puteţi instala difuzorul pe suportul
TV urmând procedura de mai jos.
1
Scoateţi șuruburile televizorului.
2
Detașaţi televizorul de la suportul TV.
Observaţie
•Asiguraţi-vă că așezaţi televizorul pe un material moale și gros, cu ecranul în jos, pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei ecranului LCD.
16RO
Scoateţi șurubul capacului.
4
Scoateţi capacul de la suportul TV.
Pornirea
3
Când scoateţi capacul, desfaceţi cu degetele puţin cârligele capacului din partea frontală a
suportului și apoi împingeţi capacul către partea din spate a acestuia.
Agăţători
5
Securizaţi brăţara de extensie (furnizată) la suportul TV, cu șuruburile mari (+PSW5 ×
12 mm) (furnizate).
Brăţară de extensie
continuare
17RO
6
Agăţaţi niturile brăţării de extensie la orificiile din spatele difuzorului și securizaţi-l cu
șuruburile mari (+PSW5 × 12 mm) (furnizate).
Partea din spate a difuzorului
Orificii
Partea frontală
Nit
7
Reatașaţi televizorul.
18RO
Fixaţi televizorul cu șuruburile scoase la etapa 1.
9
Atașaţi capacul din spate (furnizat) cu șuruburile mici (M3 × 8 mm) (furnizate).
Pornirea
8
Observaţie
•Când transportaţi televizorul instalat cu difuzorul SS-CT500, nu-l ţineţi de partea cu difuzorul
SS-CT500. Acest lucru va provoca daune sau accidentări.
Capacul din spate
continuare
19RO
Pentru a preveni răsturnarea televizorului
Ca măsură de protecţie, securizaţi televizorul.
Șurub pentru cureaua de susţinere
(+PSW4 × 20 mm)
Șurub de lemn, pentru cureaua
de susţinere (M3,8 × 20 mm)
1
2
3
Așezaţi televizorul în centrul suportului.
Fixaţi cureaua de susţinere (furnizată) la televizor, apoi strângeţi bine cu șurubul pentru
cureaua de susţinere (+PSW4 × 20 mm) (furnizată), folosind o șurubelniţă.
Fixaţi cureaua de susţinere pe etajeră, cu șurubul de lemn pentru cureaua de susţinere
(M3,8 × 20 mm) (furnizat).
Observaţie
•Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele când asamblaţi televizorul și suportul.
20RO
Pentru a strânge cablurile în mănunchi
Puteţi strânge cablurile la un loc folosind un colier din plastic (furnizat).
Pornirea
Observaţie
•Nu strângeţi cablul de alimentare CA folosind acest colier din plastic.
1
2
Atașaţi colierul de prindere (furnizat) la capacul din spate.
Strângeţi cablurile la un loc și apoi fixaţi colierul.
Colier de prindere
continuare
21RO
Montarea difuzorului și televizorului pe un perete
Puteţi agăţa difuzorul cu următoarele modele TV (nefurnizate):
• KDL-40/46Z5xxx*
* La denumirile actuale modelelor, „xxx” indică numerele și/sau caracterele specifice fiecărui model.
Observaţie
Pentru a agăţa televizorul de perete, se vor vedea instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
1
Scoateţi șuruburile televizorului.
2
Detașaţi televizorul de la suportul TV.
22RO
3
Agăţaţi niturile brăţării de extensie la orificiile din spatele difuzorului și fixaţi-l de brăţara
de extensie cu șuruburile mari (+PSW5 × 12 mm) (furnizate).
Pornirea
Partea din spate a difuzorului
Orificii
Partea frontală
Nit
4
Reatașaţi televizorul.
Observaţie
•Asiguraţi-vă că așezaţi televizorul pe un material moale și gros, cu ecranul în jos, pentru a preveni
deteriorarea suprafeţei ecranului LCD.
Material
continuare
23RO
5
Fixaţi televizorul cu șuruburile scoase la etapa 1.
6
Agăţaţi televizorul de perete.
Pentru detalii despre agăţarea televizorului pe perete, se vor vedea instrucţiunile de
utilizare ale televizorului.
Observaţie
•Când agăţaţi televizorul instalat cu difuzor SS-CT500 pe un perete sau îl luaţi de pe perete, nu-l ţineţi
de partea cu difuzor SS-CT500. Acest lucru va provoca daune sau accidentări.
24RO
Instalarea difuzorului pe perete
Observaţii
•Folosiţi șuruburi potrivite pentru materialul și rezistenţa zidului. Zidurile din rigips sunt deosebit de
fragile, așa că șuruburile trebuie fixate bine pe o grindă. Instalaţi difuzorul pe un perete consolidat, vertical
și drept.
•Asiguraţi-vă că distribuitorii sau furnizorii Sony autorizaţi se ocupă de montare și acordaţi o deosebită
atenţie siguranţei în timpul instalării.
•Sony nu își asumă răspunderea pentru accidentele sau deteriorările provocate de o instalare incorectă, de
rezistenţa insuficientă a peretelui sau de instalarea incorectă a șuruburilor, de calamităţi naturale, etc.
1
Pregătiţi șuruburi (nefurnizate) care să se potrivească pentru orificiile din spatele
difuzorului. Se vor vedea imaginile de mai jos.
4 mm
peste 25 mm
5 mm
10 mm
Orificiu în partea din spate a difuzorului
2
Fixaţi șuruburile de perete. Șuruburile trebuie să pătrundă până la 6 - 7 mm.
265 mm
6 - 7 mm
3
Agăţaţi difuzorul de șuruburi.
Aliniaţi orificiile din spatele difuzorului la șuruburi, apoi agăţaţi-l pe cele două șuruburi.
25RO
Pornirea
Puteţi instala difuzorul pe perete.
Etapa 2: Conectarea difuzorului
Conectorul cablurilor difuzorului și tubul color au coduri de culoare, în funcţie de tipul
difuzorului. Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorii jackurilor SPEAKER.
Conectaţi conectorul pentru telecomandă la jackul REMOTE CTRL.
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Verde
Alb
Roșu
Conector pentru
telecomandă
A
Difuzor
A Cablu de difuzor (furnizat)
Observaţie
•Puteţi folosi telecomanda îndreptând-o către difuzor sau subwoofer când conectorul pentru telecomandă
este introdus în jackul REMOTE CTRL. Când conectorul pentru telecomandă nu este conectat, difuzorul
nu primește semnale de la aceasta.
26RO
Pentru a prelungi cablul difuzorului
1
2
Clemă
Când reconectaţi cablul difuzorului (furnizat) la conector, asiguraţi-vă că potriviţi cablul
difuzorului cu terminalele corespunzătoare ale difuzorului: 3 la + și # la –. Conectaţi cablul
care are un tub color anexat pe o latură la +. În cazul în care sunt inversate cablurile, sunetul nu
va conţine bas și va fi distorsionat.
Tub color
27RO
Pornirea
Înlocuiţi cablul difuzorului (furnizat) cu alt cablu de difuzor (nefurnizat) care are lungimea
dorită.
Cu clema îndreptată în jos, apăsaţi și fixaţi conectorul pe o suprafaţă plată (1) și scoateţi
cablurile difuzoarelor de la conector (2).
Etapa 3a: Conectarea componentelor cu jackurile
HDMI
Sony vă recomandă să conectaţi componentele la sistem folosind cabluri HDMI.
Cu HDMI, vă puteţi bucura atât de sunet cât și de imagini de înaltă calitate.
Pentru detalii referitoare la funcţia Control pentru HDMI, consultaţi „Ce este „BRAVIA”
Sync?” (pagina 61).
Conectarea la un monitor TV, proiector etc.
Conectaţi ieșirea audio a televizorului la intrarea audio a sistemului folosind un cablu optic
digital sau un cablu audio pentru a asculta sunetul televizorului de la sistem.
Monitor TV, proiector etc.
Semnal audio/
video
Semnal audio
sau
A
B
C
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu optic digital (furnizat)
C Cablu HDMI (nefurnizat)
28RO
P R/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
: Flux de semnale
Indicaţie
Conectarea unui Blu-ray Disc player (recorder) „PlayStation 3”, DVD
player (recorder), selector sateliţi, selector televiziune prin cablu etc.
Blu-ray Disc player (recorder),
„PlayStation 3”
Selector sateliţi, selector
televiziune prin cablu
DVD Player (recorder)
Semnal audio/video
Semnal audio/video
A
Semnal audio/video
A
A
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
A Cablu HDMI (nefurnizat)
VIDEO 2
VIDEO 3
: Flux de semnale
Observaţii privind conexiunile HDMI
• Folosiţi un cablu High Speed HDMI. Dacă folosiţi un cablu Standard HDMI, este posibil ca
imaginile 1080p sau Deep Colour să nu fie afișate corect.
• Sony vă recomandă să folosiţi un cablu autorizat HDMI sau cablul HDMI de la Sony.
• Verificaţi configurarea componentei conectate dacă o imagine este slabă sau sunetul nu este
emis de o componentă, prin cablul HDMI.
• Semnalele audio (frecvenţa de eșantionare, lungimea de biţi etc) transmise de la jackul HDMI
pot fi suprimate de componenta conectată.
• Sunetul se poate întrerupe când se schimbă numărul canalelor sau frecvenţa de eșantionare
de semnale de ieșire audio din componenta de redare.
continuare
29RO
Pornirea
•Pentru detalii referitoare la conectarea televizorului fără jack HDMI, consultaţi „Etapa 3b: Conectarea
componentelor fără jackurile HDMI” (pagina 31).
• Când componenta conectată nu este compatibilă cu tehnologia de protecţie a dreptului de
autor (HDCP), imaginea și/sau sunetul de la jackul HDMI TV OUT poate fi distorsionat(ă)
sau poate nu există semna.
În acest caz, verificaţi specificaţia componentei conectate.
• Sony nu recomandă folosirea unui cablu de conversie HDMI-DVI.
• Când se selectează intrarea selectorului sau a televizorului, este emis semnalul video selectat
ultima oară.
• Acest sistem suportă transmisia Deep Colour și „x.v.Colour”, extinsă de HDMI ver1.3.
30RO
Când conectaţi un DVD player (recorder), selector de sateliţi, VCR etc fără jackuri HDMI, puteţi
alege combinaţia de conectare a sistemului. Acest sistem este dotat cu o funcţie pentru conversia
semnalelor video. Pentru detalii, se va vedea „Funcţie pentru conversia semnalelor video” (pagina 36).
Conectarea la un monitor TV, proiector etc.
Imaginea de mai jos prezintă modul de conectare a televizorului fără jackurile HDMI și a
componentelor la subwoofer.
Monitor TV, proiector etc.
Semnal audio
Semnal video
sau
75
EZW-T100
A
B
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
A
VIDEO 2
C
VIDEO 3
C
D
sau
Semnal audio Semnal video
Semnal audio Semnal video
Selector sateliţi/
televiziune prin cablu
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu optic digital (furnizat)
C Cablu optic digital (nefurnizat)
D Cablu coaxial digital (nefurnizat)
“PlayStation 2”
Semnal audio
Semnal video
DVD Player (recorder)
: Flux de semnale
continuare
31RO
Pornirea
Etapa 3b: Conectarea componentelor fără
jackurile HDMI
Observaţii
•Când televizorul nu are un jack HDMI și doriţi să folosiţi televizorul și alte componente cu acest sistem,
conectaţi jackurile video ale componentei direct la jackurile video ale televizorului și jackurile audio ale
componentei la jackurile audio ale subwooferului. Totuși, în acest caz, nu puteţi folosi meniul GUI de pe
televizor. Configurarea sistemului folosind ecranul de pe panoul frontal al subwooferului (pagina 99).
•Nu opriţi sistemul când semnalul video al componentei de redare este emis către televizor. Dacă sistemul
nu est pornit, semnalul audio al componentei de redare nu este emis de la difuzor.
Indicaţie
•Pentru a emite sunet TV de la difuzorul conectat la subwoofer, asiguraţi-vă că
– veţi conecta jackurile de ieșire audio ale televizorului la jackurile OPTICAL TV IN sau cele TV
ASSIGNABLE AUDIO IN ale subwooferului.
– opriţi volumul televizorului.
Conectarea unei componente la jackurile VIDEO 1
Imaginea de mai jos prezintă modul de conectare a componentei care are jackuri analogice.
DVD Player (recorder), „PlayStation 2”,
selector sateliţi/televiziune prin cablu etc.
Semnal audio
Semnal video
A
B
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
: Flux de semnale
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu video (nefurnizat)
32RO
Conectarea unei componente la jackurile VIDEO 2 IN
DVD Player (recorder), „PlayStation 2”,
selector sateliţi/televiziune prin cablu etc.
Semnal audio
Semnal video
sau
A
C
B
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
: Flux de semnale
A Cablu audio (nefurnizat)
B Cablu optic digital (nefurnizat)
C Cablul video al componentei (nefurnizat)
Observaţie
•Jackurile DIGITAL OPTICAL IN au prioritate faţă de cele TV ASSIGNABLE AUDIO IN când
conectaţi o componentă la sistemul care folosește ambele jackuri.
continuare
33RO
Pornirea
Imaginea de mai jos prezintă modul de conectare a unei componente la jackurile VIDEO 2 IN.
Puteţi realoca semnalul analogic de intrare, folosind jackurile TV ASSIGNABLE AUDIO IN,
dacă nu sunt folosite pentru conectare la un televizor. Pentru detalii, se va vedea „Realocarea
semnalului de intrare audio” (pagina 85).
Conectarea unei componente la jackurile VIDEO 3 IN
Imaginea de mai jos prezintă modul de conectare a unei componente la jackurile VIDEO 3 IN.
Dacă selectorul de sateliţi sau cel de televiziune prin cablu etc. nu are un jack OPTICAL OUT,
conectaţi sistemul folosind jackul COAXIAL VIDEO 3 IN.
DVD Player (recorder), „PlayStation 2”,
selector sateliţi/televiziune prin cablu etc.
Semnal audio
Semnal video
sau
A
B
C
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
: Flux de semnale
A Cablu optic digital (nefurnizat)
B Cablu coaxial digital (nefurnizat)
C Cablul video al componentei (nefurnizat)
Observaţie
•Jackul DIGITAL COAXIAL IN are prioritate faţă de cele DIGITAL OPTICAL IN când conectaţi o
componentă la sistemul care folosește ambele jackuri.
34RO
În funcţie de setările semnalului de ieșire audio al componentei conectate, sunetul poate fi emis
numai în format sonor pe 2 canale. În acest caz, setaţi componenta conectată să emită sunetul
în format sonor multicanale (PCM, DTS, Dolby Digital). Pentru detalii despre setările
semnalului de ieșire audio, se vor vedea instrucţiunile de utilizare ale componentei conectate.
35RO
Pornirea
Setarea semnalului de ieșire audio al componentei
conectate
Funcţie pentru conversia semnalelor video
Subwooferul este dotat cu o funcţie pentru conversia semnalelor video.
Semnalele video, precum și cele ale componentei, pot fi emise ca semnale video HDMI (ieșire
numai de la jackul HDMI TV OUT).
Pentru conversia imaginilor, se va vedea „Tabelul de conversie intrare/ieșire video”
(pagina 37).
Tabelul de conversie intrare/ieșire video a subwooferului
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
COAXIAL
ANTENNA
Semnale de ieșire
ABC
BD IN
DVD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
PR/
CR
REMOTE
CTRL
DMPORT
A
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
B
VIDEO 3
C
Semnale de intrare
Jack OUTPUT
Jack INPUT
HDMI IN A
HDMI TV OUT
Se emite același tip de semnal ca și cel de intrare. Semnalele video nu sunt
convertibile.
VIDEO IN B
COMPONENT
VIDEO IN C
Semnalele video sunt convertite și emise prin acest sistem.
Observaţii privind conversia semnalelor video
• Când semnalele video de la un VCR etc. sunt convertite de subwoofer și apoi emise către
televizor, în funcţie de starea semnalului de ieșire video, imaginea pe ecranul televizorului
poate fi distorsionată pe orizontal sau, se poate să nu se emită imagine deloc.
• Dacă VCR-ul are un circuit de îmbunătăţire a imaginii, precum un TBC, imaginile pot fi
distorsionate sau, se poate să nu fie emise deloc. În acest caz, dezactivaţi funcţia circuitului de
îmbunătăţire a imaginii.
36RO
Tabelul de conversie intrare/ieșire video
[Resolution]
setare meniu
Ieșire de la
Pornirea
Pentru detalii privind setarea meniului [Resolution], se va vedea „Conversia rezoluţiei
semnalelor analogice de intrare video” (pagina 86).
Jackul HDMI TV OUT
Semnale de
intrare
AUTO (setare
prestabilită)
Componentă video Rezoluţia se setează automat, în funcţie de televizorul
conectat.
Video
480/576p
Componentă video
Video
720p
Componentă video
Video
1080i
Componentă video
Semnalele video sunt convertite și emise prin acest sistem.
Video
1080p
Componentă video
Video
Observaţii
•În meniul [Resolution], dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul conectat nu o suportă, imaginile de la
televizor nu vor fi emise corect.
•Semnalele de ieșire ale imaginii HDMI convertite nu suportă „x.v.Colour”.
•Semnalele de ieșire ale imaginii HDMI convertite nu suportă Deep Colour.
37RO
Etapa 4: Conectarea antenei
Conectarea antenei cadru AM
Forma și lungimea antenei sunt proiectate pentru a recepţiona semnale AM. Nu demontaţi și
nu răsuciţi antena în sus.
1
2
3
Îndepărtaţi numai partea cu buclă din suportul de plastic.
Setaţi antena cadru AM.
Conectaţi cablurile la terminalele antenei AM.
În timp ce împingeţi în jos clema terminalului, introduceţi partea (*) a cablurilor.
Cablurile se pot conecta la oricare terminal.
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
*
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
PORT
PB/
CB
L
L
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Observaţie
•Nu așezaţi antena cadru AM lângă sistem sau alte componente AV, deoarece se poate crea zgomot.
Indicaţie
•Reglaţi direcţia antenei cadru AM pentru un sunet optim de emisie AM.
4
Asiguraţi-vă că antena cadru AM este conectată ferm, trăgând ușor de cablu.
38RO
Conectarea antenei FM cu fir
Pornirea
Conectaţi antena FM cu fir la jackul FM 75 Ω COAXIAL.
Antenă FM cu fir (furnizată)
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
Jack FM 75 Ω COAXIAL
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
DC 5V
0.7A MAX
PB/
CB
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
ONLY FOR
SS-CT500
PORT
PR/
CR
REMOTE
CTRL
VIDEO 2
VIDEO 3
Observaţii
•Asiguraţi-vă că întindeţi complet antena FM cu fir.
•După conectarea antenei FM cu fir, menţineţi-o cât se poate de orizontal.
•Nu folosiţi antena FM cu fir atunci când este legată.
•Introduceţi antena FM cu fir complet și cu fermitate, la terminal.
Indicaţie
•Dacă aveţi o recepţie FM slabă, folosiţi un cablu coaxial de 75 ohmi (nefurnizat), pentru a conecta
subwooferul la o antenă FM, așa cum se poate observa mai jos.
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
Antena FM pentru
exterior
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
DC 5V
0.7A MAX
PORT
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
39RO
Etapa 5: Conectarea
cablului de alimentare
CA
Etapa 6: Operarea
sistemului folosind
GUI
(Graphical User Interface)
Înainte de a conecta cablul de alimentare CA
al subwooferului la o priză de perete,
conectaţi difuzorul la subwoofer (pagina 26).
Partea din spate a subwooferului
Când conectaţi jackul HDMI TV OUT al
subwooferul și cel HDMI IN al televizorului
cu cablul HDMI (nefurnizat), puteţi utiliza
meniul GUI.
Folosind meniul GUI, puteţi efectua diverse
setări și reglaje.
De asemenea, puteţi efectua setările și
reglajele prin SYSTEM MENU. În acest caz,
se va vedea „Utilizarea meniului sistemului”
(pagina 99).
La o priză de perete
Cablul de alimentare CA
Afișarea meniului GUI pe ecranul
televizorului
Observaţie
TV
AV
TV
•După conectarea cablului de alimentare CA,
așteptaţi aprox. 20 secunde înainte de a activa
alimentarea, apăsând "/1.
•Folosiţi sistemul lângă priza de perete. Dacă
observaţi o anomalie în sistem, deconectaţi
imediat cablul de alimentare CA de la priza CA.
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
/CLEAR
TUNER/
BAND
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
PRESET
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
Conectaţi un televizor la subwoofer.
Pentru detalii, se va vedea „Etapa 3a:
Conectarea componentelor cu jackurile
HDMI” (pagina 28).
40RO
5
Porniţi televizorul.
Apăsaţi ?/1 pentru a porni sistemul.
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât semnalul de la
sistem să apară pe ecranul TV.
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
6
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta articolul din meniu pe care îl
doriţi, apoi apăsaţi
sau c.
Privire de ansamblu a meniurilor
Pornirea
2
3
4
Următoarele articole din meniu sunt
disponibile pentru fiecare categorie.
Input
Selectează semnalul de intrare la sistem.
Pentru detalii referitoare la fiecare semnal de
intrare, se va vedea „Să ne bucurăm de
televizor” (pagina 51) și „Să ne bucurăm de
alte componente” (pagina 52).
Music
Vă puteţi bucura de sunetul de la o
componentă conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
Pentru detalii despre funcţiile muzicale, se va
vedea „Funcţia DMPORT” (pagina 54).
Video
Vă puţi bucura de sunetul și imaginea emise
de la componenta conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT.
Pentru detalii despre funcţiile video, se va
vedea „Funcţia DMPORT” (pagina 54).
FM/AM
Puteţi asculta la radio, folosind sistemul.
Pentru detalii referitoare la operarea
selectorului, se va vedea „Audiţie radio FM/
AM, folosind meniul GUI” (pagina 68) sau
„Audiţie radio FM/AM, folosind ecranul de
pe panoul frontal al subwooferului”
(pagina 71).
Settings
Puteţi folosi meniul cu setări pentru a efectua
reglaje la sistem.
[Level]
Puteţi regla nivelurile difuzorului și
subwooferului. Pentru detalii, se va vedea
„Setarea nivelului pentru difuzor”
(pagina 82).
continuare
41RO
[Surround]
Puteţi selecta câmpul sonor pe care-l doriţi,
după plăcerea dvs. de a asculta. Pentru detalii
referitoare la parametri, se va vedea „Să ne
bucurăm de efectele spaţiale” (pagina 58).
[Tone]
Puteţi regla cu ușurinţă nivelul de bas și
sunete înalte. Pentru detalii, se va vedea
„Reglarea nivelului de bas și sunetelor
înalte” (pagina 59).
[Audio]
Puteţi regla sau opera funcţii utile aferente
semnalului audio. Pentru detalii, se va vedea
„Reglarea ritmului de întârziere dintre sunet
și imagine” (pagina 83), „Să ne bucurăm de
sunetul de emisie multiplex” (pagina 84),
„Realocarea semnalului de intrare audio”
(pagina 85) sau „Să ne bucurăm de sunet, cu
volum redus” (pagina 60).
[Video]
Puteţi regla rezoluţia. Pentru detalii, se va
vedea „Conversia rezoluţiei semnalelor
analogice de intrare video” (pagina 86).
[HDMI]
Puteţi opera componentele conectate la
jackurile HDMI. Pentru detalii despre
reglarea parametrilor relevanţi, se va vedea
„Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync”
(pagina 62). Pentru detalii despre emiterea
semnalelor de ieșire HDMI, se va vedea „Să
ne bucurăm de imaginile HDMI de înaltă
calitate” (pagina 87).
[System]
Puteţi modifica luminozitatea ecranului de
pe panoul frontal sau setarea acestuia.
Pentru detalii, se va vedea „Reglarea
luminozităţii ecranului de pe panoul frontal”
(pagina 88) sau „Schimbarea setării
afișajului” (pagina 88).
42RO
[S-AIR]
Puteţi opera funcţiile S-AIR precum setările
ID sau asocierea S-AIR. Pentru detalii, se va
vedea „Utilizarea unui produs S-AIR”
(pagina 89).
4
Operare prin ecranul GUI
GUI MENU
DISPLAY
GUI
MENU
Apăsaţi
meniu.
pentru a intra în articolul din
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
3
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta meniul dorit.
Apăsaţi
meniu.
sau c pentru a intra în
Lista cu articolele din meniu apare pe
ecranul televizorului.
6
7
8
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta parametrul pe care doriţi să îl
reglaţi.
Apăsaţi
sau c pentru a introduce
parametrul.
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită.
9 Apăsaţi pentru a introduce setarea.
10 Repetaţi etapele de la 2 la 9 pentru a
efectua alte setări.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi RETURN/EXIT.
Pentru a afișa sau șterge meniul de
ghidare
Apăsaţi DISPLAY.
Pentru a ieși din meniul GUI
Apăsaţi GUI MENU.
continuare
43RO
Pornirea
5
DISPLAY
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta articolul din meniu, pe care
doriţi să îl reglaţi.
Lista din meniul GUI
De pe telecomandă, puteţi seta următoarele articole, cu ajutorul GUI MENU.
Input
TV
BD
DVD
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Music
iPod
Option*
System GUI
Bluetooth
Adapter GUI
Network Client
iPod
Walkman
Mobile Phone
Video
iPod
Option*
System GUI
Adapter GUI
iPod
FM
Auto Tuning
Option*
Direct Tuning
FM Mode
Memory
Name Input
AM
Auto Tuning
Direct Tuning
44RO
Option*
Memory
Name Input
Settings
Level
Center Level
Pornirea
Subwoofer Level
D.Range Comp
Surround
Sound Field Setup
Tone
Bass Level
Treble Level
Audio
A/V Sync
Dual Mono
Audio Assign
Night Mode
Video
Resolution
HDMI
Control for HDMI
Volume Limit
HDMI Pass Through
Video Direct
System
Dimmer
Display
S-AIR
S-AIR ID
S-AIR Mode
RF Change
S-AIR Standby
Pairing
* Acest articol apare când apăsaţi TOOLS/OPTIONS în fiecare meniu.
45RO
Conectarea altor componente
Pentru a conecta adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
Vă puţi bucura de sunetul și imaginea emise de la componenta conectată la subwooferul care
folosește adaptorul DIGITAL MEDIA PORT.
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
: Flux de semnale
VIDEO 2
VIDEO 3
Adaptor DIGITAL MEDIA PORT
Observaţii
•Nu conectaţi și nici nu deconectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT în timp ce sistemul este pornit.
•Când conectaţi adaptorul DIGITAL MEDIA PORT, verificaţi să fie conectorul introdus cu semnul săgeţii
cu faţa către semnul săgeţii de pe jackul DMPORT. Pentru a desprinde adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT, apăsaţi și menţineţi A și apoi trageţi conectorul afară.
A
46RO
Pentru a folosi sistemul fără fir
Capacul la fantă
Partea din spate
a subwooferului
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
ATENŢIE
•Nu trebuie să deschideţi capacul fantei înainte de a utiliza un produs S-AIR.
47RO
Pornirea
Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR, care permite transmisia sunetului între subwoofer
și produsul S-AIR (nefurnizat). Când achiziţionaţi un produs S-AIR, trebuie să stabiliţi
transmisia sonoră.
Pentru detalii, se va vedea pagina 89.
Opţiuni de redare
Index la piese și comenzi
Pentru mai multe informaţii, se vor vedea paginile indicate între paranteze.
Subwoofer
Difuzor
INPUT SELECTOR
- VOLUME +
A ?/1 (pornit/standby)
Apăsaţi pentru a porni sau opri sistemul.
B INPUT SELECTOR
Apăsaţi pentru a selecta sursa de intrare
pentru a fi redată.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
sursa de intrare se modifică ciclic, după
cum urmează: TV t BD t DVD t
SAT/CATV t VIDEO 1 t VIDEO 2
t VIDEO 3 t FM t AM t
DMPORT t TV……
C VOLUME +/–
Apăsaţi pentru a regla nivelul volumului.
48RO
D Senzor telecomandă
Îndreptaţi telecomanda aici.
E Ecran pe panoul frontal
Verificaţi starea sistemului.
Ecran pe panoul frontal (subwoofer)
Opţiuni de redare
POWER /
ACTIVE STANDBY
A Indicator POWER / ACTIVE STANDBY
Se aprinde după cum urmează:
Verde:
sistemul este pornit.
Fără lumină: sistemul este oprit.
Galben:
sistemul este oprit și fie [HDMI Pass Through] din meniul [HDMI] se setează
la [ON] sau [AUTO] sau [S-AIR Standby] din meniul [S-AIR] se setează la
[ON].
B Indicatori de decodare audio
Se aprinde în funcţie de semnalele de intrare audio.
C SLEEP (101)
Clipește când funcţia setare temporizator este activă.
D TUNED (71)
Se aprinde când se recepţionează o staţie radio.
E S-AIR (89)
Se aprinde când transmiţătorul S-AIR (nefurnizat) este introdus în subwoofer și sistemul
transmite sunetul.
F HDMI (28, 103)
Se aprinde când se folosește echipamentul HDMI.
G ST/MONO (71)
Se aprinde în funcţie de starea mono sau stereo a radioului.
H COAX/OPT
Se aprinde în funcţie de cablul pe care îl folosiţi.
I MUTING
Se aprinde când sunetul este oprit.
J Zona de afișare a mesajelor
Se afișează volumul, sursa selectată de intrare, semnalul de intrare audio, etc.
K NIGHT (60)
Se aprinde în modul NIGHT.
continuare
49RO
A ?/1 (pornit/standby)
Telecomanda
Apăsaţi pentru a porni sau opri sistemul.
Această secţiune descrie funcţionarea
butoanelor pentru difuzor și subwoofer. Se
va vedea pagina 75, pentru detalii despre
funcţionarea butoanelor componentelor
conectate.
B Butoane de intrare
Apăsaţi unul dintre butoane pentru a
selecta componenta pe care doriţi să o
folosiţi.
Butoanele sunt alocate din fabrică
pentru comanda componentelor Sony.
Puteţi modifica setările din fabrică ale
butoanelor de intrare pentru a se potrivi
componentelor din sistemul dvs. Pentru
detalii, se va vedea „Modificarea
alocărilor butoanelor de introducere ale
telecomenzii” (pagina 79).
Observaţie
•Îndreptaţi telecomanda către senzorul (
subwoofer sau difuzor.
) de pe
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
C GUI MENU
Apăsaţi pentru a afișa meniul GUI.
Pentru detalii, se va vedea „Etapa 6:
Operarea sistemului folosind GUI”
(pagina 40).
D SYSTEM MENU
/CLEAR
Apăsaţi pentru a afișa meniul sistemului
pe ecranul panoului frontal al
subwooferului (pagina 99).
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
E SOUND FIELD
Apăsaţi pentru a selecta câmpul sonor
(pagina 58).
F
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi pentru a regla volumul.
Apăsaţi C, X, x sau c pentru a selecta
articolele din meniu. Apăsaţi apoi
pentru a introduce selecţia.
PROG
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
* Butoanele 5, N și PROG + au puncte
proeminente. Folosiţi-le pentru a vă ghida în
timpul utilizării.
50RO
G 2 +/–
H C, X, x, c sau
TV
THEATRE
(silenţios)
Apăsaţi pentru a dezactiva sunetul.
1
Să ne bucurăm de
televizor
TV
AV
TV
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
TUNER/
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 BAND
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
Pentru detalii, se vor vedea instrucţiunile
de funcţionare ale televizorului.
GUI MENU
HOME
2
3
4
Porniţi sistemul.
Apăsaţi TV (alb) pe telecomandă.
Reglaţi volumul sistemului.
Indicaţii
•Când conectaţi un televizor Sony, intrarea audio a
acestuia se comută și imaginea de la acordul TV
este afișată automat pe ecranul televizorului,
apăsând butonul TV (alb). Pentru a modifica
această setare, se va vedea „Modificarea
alocărilor butoanelor de introducere ale
telecomenzii” (pagina 79)
•Sunetul poate ieși de la difuzorul televizorului. În
acest caz, reduceţi volumul difuzorului TV la nivel
minim.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
2 +/–
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
51RO
Opţiuni de redare
TV
(alb)
Porniţi televizorul și alegeţi un
program.
Să ne bucurăm de alte
componente
Deţinerea unui selector pentru
satelit sau televiziune prin cablu
1
Porniţi televizorul.
Pentru detalii, se vor vedea instrucţiunile
de funcţionare ale televizorului.
TV
AV
TV
Butoane
de intrare
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
2
3
4
Porniţi selectorul de satelit/televiziune
prin cablu și sistemul.
Apăsaţi SAT/CATV pe telecomandă.
Schimbaţi semnalul intrare TV.
Pentru detalii, se vor vedea instrucţiunile
de funcţionare ale televizorului.
5
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Indicaţie
•Sunetul poate ieși de la difuzorul televizorului. În
acest caz, reduceţi volumul difuzorului TV la nivel
minim.
Să ne bucurăm de Blu-ray Disc,
DVD sau „PlayStation 3”
1
2
TV
2 +/–
3
PROG
4
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
Porniţi televizorul.
Porniţi Blu-ray Disc/DVD player-ul
(recorder-ul) sau „PlayStation 3” și
sistemul.
Apăsaţi DVD sau BD de pe
telecomandă.
Schimbaţi semnalul intrare TV.
Pentru detalii, se vor vedea instrucţiunile
de funcţionare ale televizorului.
F2
AUDIO
Reglaţi volumul sistemului.
5
Discul este redat.
Indicaţie
•Chiar dacă se redă Dolby True HD, Dolby Digital
Plus sau DTS-HD cu o componentă conectată
compatibilă cu aceste formate de sunet, sistemul îl
recunoaște ca fiind Dolby Digital sau DTS. Când
conectaţi componenta la sistem folosind un cablu
HDMI pentru a reda aceste formate de sunet de
înaltă calitate, setaţi componenta conectată să
emită, dacă este posibil, sunetul în PCM
multicanal.
52RO
Să ne bucurăm de un VCR
4
Porniţi televizorul.
Porniţi VCR-ul și sistemul.
Opţiuni de redare
1
2
3
Apăsaţi VIDEO 1, 2 sau 3 pe
telecomandă.
Schimbaţi semnalul intrare TV.
Pentru detalii, se vor vedea instrucţiunile
de funcţionare ale televizorului.
5
Caseta este redată pe VCR.
Să ne bucurăm de o componentă
conectată prin conexiune
DMPORT
Se va vedea „Funcţionarea componentei
conectate la adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT” (pagina 55).
53RO
Funcţia DMPORT
Caracteristici DIGITAL
MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) vă
permite să vă bucuraţi de imaginea și sunetul
de la un sistem în reţea, precum un computer
sau o sursă portabilă audio/video.
Pentru a conecta adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT, se va vedea „Pentru a
conecta adaptorul DIGITAL MEDIA
PORT” (pagina 46).
Sony oferă următoarele adaptoare
DIGITAL MEDIA PORT, începând cu luna
mai a anului 2009:
• Adaptor audio fără fir TDM-BT1/BT10
Bluetooth™
• Adaptor DIGITAL MEDIA PORT TDMNW1/NW10
• Client audio în reţea fără fir TDM-NC1
• Adaptor DIGITAL MEDIA PORT TDMiP1/iP10/iP50
• Adaptor DIGITAL MEDIA PORT TDMMP10
Selectarea ecranului
de funcţionare
Puteţi selecta un ecran de funcţionare
folosind meniul GUI, în funcţie de adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT pe care doriţi să îl
folosiţi.
DISPLAY
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Music] sau [Video], apoi
apăsaţi
sau c.
Apăsaţi
.
Componenta conectată la adaptorul
DIGITAL MEDIAL PORT este
recunoscut și [DMPORT] de pe ecran se
va modifica în denumirea componentei
conectate.
Categoria componentei conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT
apare pe ecranul televizorului.
Observaţii
54RO
GUI
MENU
C, X, x, c,
Adaptorul DIGITAL MEDIA PORT este
un produs opţional.
•Nu conectaţi la jackul DMPORT alt adaptor
decât cel DIGITAL MEDIA PORT.
•Înainte de a deconecta adaptorul DIGITAL
MEDIA PORT, asiguraţi-vă că opriţi sistemul,
folosind telecomanda.
•Nu conectaţi și nici nu deconectaţi adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT în timp ce sistemul
este pornit.
•În funcţie de tipul adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT, probabil nu este posibilă intrarea
video.
•Adaptoarele DIGITAL MEDIA PORT sunt
disponibile pentru a fi achiziţionate, în funcţie de
zonă.
GUI MENU
4
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS pentru a
afișa [Function List].
Se afișează [DMPORT Control]
evidenţiat.
5
Apăsaţi
sau c.
Se afișează modurile disponibile [System
GUI], [Adapter GUI] și [iPod].
6
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta modul dorit, apoi apăsaţi
.
Dacă nu apare pe ecran [DMPORT
Control], se vor vedea instrucţiunile de
funcţionare ale componentei conectate.
Când se conectează un alt adaptor decât
cel pentru iPod, nu se afișează un meniu
ierarhic.
Când iPod-ul conectat este compatibil cu
funcţia video, se afișează un meniu
ierarhic, iar când iPod-ul conectat este
incompatibil, apare mesajul [No Video].
Funcţionarea
componentei
conectate la adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT
DISPLAY
Funcţia DMPORT
Detaliile fiecărui mod sunt după cum
urmează:
• [System GUI]
Acest mod este pentru TDM-iP1/iP50
și TDM-NC1. Lista cu trackuri va fi
afișată pe ecranul televizorului. Puteţi
selecta un track dorit, redându-l pe
fiecare ecran GUI.
• [Adapter GUI]
Acest mod este pentru TDM-iP1/iP50
și TDM-NC1. Meniul adaptorului va fi
afișat pe ecranul televizorului.
• [iPod]
Acest mod este pentru TDM-iP1/iP50.
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Pentru a opera TDM-iP1, TDM-iP50
sau TDM-NC1 folosind meniul GUI din
sistem
1
2
Asiguraţi-vă că se selectează [System
GUI] în etapa 5 din „Selectarea
ecranului de funcţionare” (pagina 54).
Apăsaţi C/X/x/c în mod repetat, pentru
a selecta conţinutul pe care îl doriţi din
lista afișată pe ecranul GUI, apoi
apăsaţi
pentru a-l reda.
continuare
55RO
Lista cu conţinutul audio
iPod
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Redarea trackului
selectat
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Audiobooks > Audiobook
Network Client
În timpul redării trackului selectat, afișajul
ecranului se modifică în funcţie de adaptorul
DIGITAL MEDIA PORT conectat.
Exemplu de ecran [System GUI]
Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
a)
Afișat când se conectează M-crew Server.
Afișat numai când se conectează un alt server
DLNA decât M-crew Server.
c)
Afișat ca [Genre], [Artist] sau [Album], în
funcţie de setarea din [List Mode].
b)
Lista cu conţinutul video
iPod
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Playlists > Video Playlist > Content
Video Podcasts > Episode > Content
Pentru a opera TDM-iP1, TDM-iP50
sau TDM-NC1 folosind meniul
adaptorului.
Asiguraţi-vă că se selectează [Adapter GUI]
în etapa 6 din „Selectarea ecranului de
funcţionare” (pagina 54).
Pentru detalii despre funcţionarea
adaptorului folosind meniul GUI din acesta,
se vor vedea instrucţiunile de funcţionare ale
adaptorului.
Pentru a opera TDM-iP1 sau TDM-iP50
folosind meniul iPod
Asiguraţi-vă că se selectează [iPod] în etapa
6 din „Selectarea ecranului de funcţionare”
(pagina 54).
Pentru detalii despre funcţionarea iPod, se
vor vedea instrucţiunile de funcţionare ale
iPod-ului.
56RO
Exemplu de ecran [Adapter GUI]
Puteţi opera componentele conectate la
adaptorul DIGITAL MEDIA PORT,
folosind butoanele de pe telecomanda
sistemului.
RETURN/
EXIT
m/M
PRESET
TUNING
TUNING
./>
Audiobook Speed (numai TDM-iP50)
N
• [Low]
• [Normal]
• [High]
TV
X
PROG
• [All Tracks]
• [Disc List]
• [Artist List]
• [Genre List]
x
Indicaţie
•[List Mode] se poate folosi cu meniul [Function
List] chiar și atunci când se afișează lista.
Pentru a
Efectuaţi următoarele
Reda
Apăsaţi N.
Întrerupe
Apăsaţi X. Pentru a
reîncepe redarea, apăsaţi
din nou acest buton.
Lista cu mesaje din DIGITAL MEDIA
PORT
Mesaj
Explicaţie
[No Adapter]
Adaptorul nu este conectat.
[No Device]
Nu este conectat niciun
dispozitiv la adaptor.
[No Audio]
Nu s-a găsit niciun fișier
audio.
[No Video]
Nu s-a găsit niciun fișier
video.
[Loading]
Datele sunt în curs de citire.
Apăsaţi < •.
[No Server]*
Nu este conectat niciun
server.
Omite până la următorul Apăsaţi • ,.
album
[No Track]*
Nu s-a găsit niciun track.
[No Item]*
Nu s-a găsit niciun articol.
[Connecting]*
Conectare server.
Opri
Apăsaţi x.*
Găsi începutul unui track Apăsaţi ..
în timpul redării sau
pentru a găsi începutul
trackului anterior
Găsi începutul trackului Apăsaţi >.
următor
Omite până la albumul
anterior
Derula înapoi/înainte
Apăsaţi m/M.**
* Când se conectează un TDM-iP1, sistemul se
întrerupe când se apasă x.
** Derulare înapoi/înainte, în timp ce se apasă
și menţine butonul m/M.
[Configuring]*
Se configurează reţeaua.
[Warning]*
Verificaţi ecranul
adaptorului DIGITAL
MEDIA PORT.
Parametrii opţionali în modurile de
redare
[Searching]*
Căutare server.
* Numai TDM-NC1.
Shuffle (numai TDM-iP1/TDM-iP50)
• [OFF]
• [Songs]
• [Albums]
Repeat Mode (numai TDM-iP1/TDM-iP50)
• [OFF]
• [One]
• [All]
57RO
Funcţia DMPORT
< •/• ,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
List Mode (numai TDM-NC1)
Funcţiile sunetului spaţial
Să ne bucurăm de
efectele spaţiale
Să ne bucurăm de sunetul spaţial,
folosind câmpul sonor
Acest sistem poate crea un sunet spaţial pe
mai multe canale (multicanal). Puteţi selecta
unul dintre câmpurile sonore optimizate din
cele preprogramate ale sistemului.
Câmpuri sonore disponibile
Câmpul sonor
Efect
[Standard]
Este adecvat pentru diferite
surse.
[Movie] *
Recreează un sunet puternic
și fidel realităţii, pe lângă
dialoguri clare.
[Drama] *
Adecvat pentru programele
dramatice de televiziune.
Câmpul sonor
Efect
[Live]
Recreează atmosfera unei
derulări de evenimente în
direct.
[Portable Audio] ** Potrivit pentru a reda sursa
audio portabilă.
* Aceste câmpuri sonore nu sunt disponibile când
se selectează „DMPORT”, apăsând INPUT
SELECTOR.
** [Portable Audio] apare numai când se selectează
„DMPORT”.
Selectarea unui câmp sonor
Puteţi selecta câmpul sonor pe care îl doriţi,
după cum urmează.
DISPLAY
RETURN/
EXIT
Reproduce vocea
prezentatorului cu claritate.
[Sports] *
Reproduce comentariile cu
un sunet clar și fidel realităţii,
cu efecte spaţiale, precum
aplauzele etc.
1
[Game] *
Reproduce un sunet puternic
și fidel realităţii, adecvat
pentru jocurile video.
2
Potrivit pentru programele
muzicale sau videoclipuri pe
Discuri Blu-ray Disc/
DVD-uri.
[Jazz]
Recreează atmosfera unui
club de jazz.
[Classic]
Recreează atmosfera unui
concert clasic.
[Rock]
Reproduce un sunet
pătrunzător, adecvat pentru a
asculta muzica rock.
[Pop]
58RO
Reproduce un sunet
palpitant, potrivit pentru a
asculta muzica pop.
GUI
MENU
C, X, x, c,
[News] *
[Music]
GUI MENU
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Porniţi redarea unei surse sonore pe
care doriţi să o ascultaţi la (CD, DVD
etc.).
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Surround], apoi apăsaţi
.
Apare [Sound Field Setup].
5
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta câmpul sonor dorit, apoi
apăsaţi
.
Reglarea nivelului de
bas și sunetelor înalte
Puteţi regla cu ușurinţă nivelul de bas și
sunete înalte.
DISPLAY
GUI
MENU
C, X, x, c,
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
RETURN/
EXIT
Observaţie
•Dacă selectaţi câmpul sonor [Music] pentru o
sursă pe 2 canale, difuzorul central al SS-CT500
nu emite sunet.
Indicaţii
•Câmpurile sonore memorizate pentru fiecare
intrare sunt reţinute chiar dacă deconectaţi cablul
de alimentare CA.
•Oricând selectaţi o funcţie, precum un BD sau
DVD, câmpul sonor, care a fost aplicat ultima
oară acestei funcţii, se aplică din nou automat. De
exemplu, dacă ascultaţi un DVD cu câmpul sonor
[Movie], apoi schimbaţi la altă funcţie și reveniţi
la DVD, câmpul sonor [Movie] se va aplica din
nou.
Pentru a selecta un câmp sonor pe
telecomandă
Apăsaţi SOUND FIELD pe telecomandă.
De fiecare dată când apăsaţi SOUND
FIELD, câmpul sonor se modifică ciclic.
1
HOME
MENU
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Tone], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul tonului.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Bass Level] sau [Treble Level],
apoi apăsaţi
sau c.
• [Bass Level]:
TV
PROG
• [Treble Level]:
SOUND
FIELD
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
5
SYSTEM
MENU
F1
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
F2
reglează nivelul
basului
reglează nivelul de
sunete înalte
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
Parametrul este de la [–6dB] la [+6dB] în
etape de câte 1 dB. Setarea iniţială este
[0dB].
AUDIO
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
59RO
Funcţiile sunetului spaţial
6
GUI MENU
Să ne bucurăm de
sunet, cu volum redus
(Night Mode)
Folosind această funcţie, vă puteţi bucura de
efecte sonore și asculta dialogurile cu
claritate, chiar la volum redus. Această
funcţie este utilă pentru a vă bucura de sunet
în timpul nopţii.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Audio], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul audio.
4
5
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Night Mode], apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [ON], apoi
apăsaţi
.
„NIGHT” se aprinde pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar
efectul sonor este activat.
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
60RO
Observaţie
Caracteristici „BRAVIA” Sync
Ce este „BRAVIA”
Sync?
•În funcţie de componenta conectată, funcţia
Control pentru HDMI se poate să nu fie
operabilă. Pentru detalii, se vor vedea
instrucţiunile de utilizare ale componentei.
Caracteristici „BRAVIA” Sync
Conectând componente Sony compatibile cu
„BRAVIA” Sync, folosind un cablu HDMI
(nefurnizat), operarea este simplificată după
cum urmează:
• Redare la o apăsare: Când redaţi o
componentă precum un Blu-ray Disc/DVD
player (recorder), sistemul și televizorul
pornesc automat și se comută la intrarea
HDMI corespunzătoare.
• Reglare sonoră a sistemului: În timp ce
vizionaţi TV, puteţi selecta să se emită
sunetul fie de la difuzorul TV sau din
difuzoarele sistemului.
• Oprirea sistemului: Când opriţi televizorul,
sistemul și componentele conectate se
opresc și ele simultan.
„BRAVIA” Sync este compatibilă cu TV,
Blu-ray Disc/DVD player, amplificator AV
Sony, etc, cu funcţia Control pentru HDMI.
Control pentru HDMI este un standard al
funcţiei de control reciproc, folosit de CEC
(Consumer Electronics Control) pentru
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Funcţia Control pentru HDMI este
inoperabilă în cazurile de mai jos:
• Când conectaţi acest sistem la o
componentă care nu corespunde funcţiei
Control pentru HDMI.
• Când conectaţi sistemul și componentele
folosind altceva decât conexiune HDMI.
Sony vă recomandă să conectaţi acest sistem
la produsele care au caracteristica
„BRAVIA” Sync.
61RO
4
Pregătirea pentru
„BRAVIA” Sync
Pentru a folosi „BRAVIA” Sync, activaţi
funcţia Control pentru HDMI pentru sistem
și componenta conectată.
Când conectaţi un televizor Sony cu funcţie
Control pentru HDMI, funcţia HDMI
pentru sistem și componenta conectată pot fi
setate simultan, prin setarea celei a
televizorului.
TV
AV
TV
Butoane
de intrare
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Activaţi funcţia Control pentru HDMI a
televizorului.
Funcţiile Control pentru HDMI pentru
sistem și componenta conectată sunt
activate simultan.
În timpul setării, pe ecranul panoului
frontal apare „SCANNING”. După ce
aţi terminat setarea, pe ecranul panoului
frontal apare „COMPLETE”. Așteptaţi
până se încheie setarea.
Dacă, după ce aţi efectuat etapele de
mai sus, pe ecran nu apare
„SCANNING” sau „COMPLETE”
Activaţi individual funcţia Control pentru
HDMI pentru sistem și componenta
conectată.
1
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
/CLEAR
2
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
1
2
3
Se afișează meniul cu setări.
3
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
4
5
Porniţi sistemul, televizorul și
componentele conectate.
6
62RO
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [HDMI], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul HDMI.
Asiguraţi-vă că sistemul este conectat
la televizor și componentele conectate
(care trebuie să fie compatibile cu
funcţia Control pentru HDMI), folosind
cablurile HDMI (nefurnizate).
Selectaţi semnalul de intrare al
sistemului conectat la componenta la
care doriţi să vizionaţi (BD, DVD, SAT/
CATV) și comutaţi semnalul de intrare
HDMI al televizorului, astfel încât
imaginea să se afișeze imaginea de la
componenta conectată.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Control for HDMI], apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [ON], apoi
apăsaţi
.
Se activează Control pentru HDMI.
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
7
Activaţi funcţia Control pentru HDMI a
componentei conectate.
Pentru detalii, se vor vedea instrucţiunile
de utilizare ale componentei conectate.
8
Selectaţi semnalul de intrare al
sistemului conectat la componenta la
care doriţi să folosiţi funcţia Control
pentru HDMI pentru (BD, DVD, SAT/
CATV) și repetaţi etapa 7.
Dacă adăugaţi sau reconectaţi
componenta
Efectuaţi din nou etapele din „Pregătirea
pentru „BRAVIA” Sync” și „Dacă, după ce
aţi efectuat etapele de mai sus, pe ecran nu
apare „SCANNING” sau „COMPLETE””.
Observaţii
(Redare la o apăsare)
Redarea unei componente conectate.
Sistemul și televizorul sunt pornite automat
și se comută la semnalul de intrare HDMI
corespunzător.
Observaţie
•În funcţie de televizor, se poate ca pornirea
conţinutului să nu fie emisă.
Caracteristici „BRAVIA” Sync
•În timp ce se setează funcţia Control pentru
HDMI pentru sistem, funcţia Reglare sonoră a
sistemului nu este operabilă.
•Dacă funcţia Control pentru HDMI pentru
componenta conectată nu poate fi setată
simultan, prin setarea celei a televizorului, atunci
setaţi funcţia „Control pentru HDMI” folosind
meniul componentei conectate.
•Pentru detalii despre setarea televizorului și a
componentelor conectate, se vor vedea
instrucţiunile de utilizare ale acestora.
Să ne bucurăm de
Blu-ray Disc/DVD
Indicaţie
•Setarea iniţială a funcţiei Control pentru HDMI a
sistemului este [ON].
63RO
Folosirea funcţiei Limitare volum
Să ne bucurăm de
sunetul TV de la
difuzoare
(Reglare sonoră a sistemului)
Vă puteţi bucura de sunetul TV de la
difuzorul sistemului, cu ajutorul unei operaţii
ușoare. Pentru detalii, se vor vedea
instrucţiunile de utilizare ale televizorului.
Butoane
de intrare
TV
AV
TV
BD
DVD
Când funcţia Reglare sonoră a sistemului
este activată, iar metoda de emitere se
schimbă automat de la difuzorul TV la cel al
sistemului, se poate emite un sunet tare, în
funcţie de nivelul volumului sistemului.
Puteţi preveni acest lucru, limitând nivelul
maxim al volumului.
1
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
2
TUNER/
BAND
Apăsaţi GUI MENU.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
/CLEAR
Se afișează meniul HDMI.
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
4
GUI
MENU
C, X, x, c,
5
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [HDMI], apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Volume Limit], apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x, pentru a selecta nivelul
maxim al volumului dorit, apoi apăsaţi
.
Nivelul maxim al volumului se modifică
după cum urmează:
TOOLS/
OPTIONS
Apăsaţi ?/1 pentru a porni sistemul.
Sunetul este emis de la difuzorul sistemului.
Sunetul este emis de la difuzorul
televizorului, când opriţi sistemul.
Observaţie
•Dacă televizorul este pornit înainte ca acest
sistem să pornească, sunetul TV nu se va emite
pentru scurt timp.
Indicaţie
•Puteţi regla volumul și să opriţi sunetul
sistemului, folosind telecomanda TV.
MAX y 49 y 48 y
...... y 2 y 1 y MIN
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Observaţii
•Această funcţie este disponibilă când se activează
funcţia Control pentru HDMI.
•Această funcţie nu este disponibilă când metoda
de ieșire se schimbă de la difuzorul sistemului la
cel al televizorului.
Indicaţii
•Sony vă recomandă să setaţi nivelul maxim al
volumului puţin mai redus decât cel pe care îl
folosiţi de obicei.
64RO
•Indiferent de nivelul maxim setat al volumului,
butonul VOLUME +/– al subwooferului și
butonul 2+/– al telecomenzii sunt amândouă
operabile.
•Dacă nu doriţi să limitaţi nivelul maxim al
volumului, selectaţi [MAX].
Folosirea butoanelor de intrare ale
telecomenzii
(Oprirea sistemului)
Când opriţi televizorul folosind butonul de
alimentare de pe telecomanda acestuia,
sistemul și componentele conectate se opresc
automat.
De asemenea, când opriţi televizorul
folosind telecomanda sistemului, acesta din
urmă și componentele conectate se opresc
automat.
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
AV ?/1
TUNER/
BAND
Indicaţie
•Puteţi comanda componente Sony conectate,
apăsând butoanele de intrare. Pentru detalii, se va
vedea „Comanda componentelor Sony conectate
cu telecomanda” (pagina 75).
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
TV
(galben)
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
1
Apăsaţi TV (galben).
Butonul TV (galben) se aprinde pentru
scurt timp.
continuare
65RO
Caracteristici „BRAVIA” Sync
Butoanele de intrare (TV (alb), BD, DVD,
SAT/CATV, DMPORT, VIDEO)
funcţionează după cum urmează, când se
activează funcţia Control pentru HDMI.
• BD, DVD, SAT/CATV, DMPORT,
VIDEO: Deoarece intrarea televizorului se
comută de asemenea automat, puteţi
viziona imaginea componentei selectate pe
TV, doar apăsând aceste butoane.
• TV: Semnalul de intrare al televizorului se
comută automat. Când conectaţi un
televizor Sony, puteţi viziona TV doar
apăsând butonul.
Oprirea sistemului,
televizorului și a
componentelor
conectate
2
Apăsaţi AV ?/1.
Sistemul, televizorul și componentele
conectate se opresc.
Observaţie
•În funcţie de stare, componentele conectate nu
pot fi oprite. Pentru detalii, se vor vedea
instrucţiunile de utilizare ale componentelor
conectate.
Să ne bucurăm de
componente, în timp
ce sistemul este în
așteptare
(HDMI Pass Through)
Puteţi folosi componentele și un televizor
conectat la acest sistem fără a porni sistemul.
Semnalele HDMI pot fi trimise de la
componentă la televizor, prin subwoofer.
Setarea iniţială este [OFF].
Observaţie
•Această funcţie este disponibilă când [Control for
HDMI] se setează la [ON].
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [HDMI], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul HDMI.
66RO
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [HDMI Pass Through], apoi
apăsaţi
sau c.
Se afișează meniul [HDMI Pass
Through].
5
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
.
Detalii
[AUTO]
Când se pornește televizorul și
sistemul este în așteptare, acesta
emite semnale HDMI de la
jackulde ieșire al sistemului
HDMI. Sony recomandă această
setare dacă folosiţi un televizor
care este compatibil cu
„BRAVIA” Sync. Cu această
setare, se economisește energie în
modul „în așteptare”, în
comparaţie cu setarea [ON].
[ON]
Când sistemul este în așteptare,
acesta emite continuu semnale
HDMI de la jackul de ieșire al
sistemului HDMI.
[OFF]
Sistemul nu emite semnale
HDMI când este în modul
așteptare. Porniţi sistemul pentru
a vă bucura pe televizor de sursa
componentei conectate. Cu
această setare, se economisește
energie în modul „în așteptare”,
în comparaţie cu setarea [ON].
Caracteristici „BRAVIA” Sync
Setări
Observaţie
•Când se selectează [AUTO], poate dura mai mult
până când se emit imaginea și sunetul la televizor,
decât atunci când se selectează [ON].
Indicaţie
•Când se folosește Redare la o apăsare, pe o
componentă conectată compatibilă cu
„BRAVIA” Sync, modul de pornire a sistemului
depinde de setarea HDMI Pass Through.
– [AUTO] sau [ON]: sistemul pornește în funcţie
de setarea difuzorului TV.
– [OFF]: Prin Redare la o apăsare, se pornește
întotdeauna sistemul.
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
67RO
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Auto
Tuning], apoi apăsaţi
.
Funcţiile selectorului
Audiţie radio FM/AM,
folosind meniul GUI
Puteţi asculta emisiunile FM și AM, cu
ajutorul selectorului incorporat. Înainte de al opera, asiguraţi-vă că antenele FM și AM
sunt conectate la subwoofer (pagina 38).
Selectare automată
DISPLAY
4
Apăsaţi X pentru a scana staţiile de la
frecvenţă joasă la frecvenţă ridicată sau
apăsaţi x pentru a scana invers.
Scanarea se oprește când se
recepţionează o staţie. Pentru a regla la
altă staţie, apăsaţi X sau x.
GUI MENU
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta [FM] sau [AM], apoi apăsaţi
sau c.
Meniul FM sau AM apare pe ecranul
televizorului.
68RO
Apăsaţi X/x.
5
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
În cazul unei recepţii slabe FM stereo
Dacă un program FM are zgomote, puteţi
selecta recepţia mono. Efectul nu va fi stereo,
dar recepţia se va îmbunătăţi.
1
2
3
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [FM
Mode], apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Mono],
apoi apăsaţi
.
4
Selectare directă
Exemplul 1: FM 89.50 MHz
Selectaţi 8 c 9 c 5 c 0
Exemplul 2: AM 1,350 kHz
Selectaţi 1 c 3 c 5 c 0
Puteţi introduce direct frecvenţa sau o staţie,
folosind butoanele cu cifre.
TV
AV
TV
BD
DVD
Apăsaţi butoanele cu cifre pentru a
introduce frecvenţa.
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Butoane
cu cifre
/CLEAR
/ENTER
GUI MENU
GUI MENU
C, X, x, c,
Indicaţie
•Dacă aţi reglat la o staţie AM, atunci ajustaţi
direcţia antenei AM cadru pentru o recepţie
optimă.
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
PRESET
TOOLS/
OPTIONS
5
Apăsaţi
.
PRESET
Dacă se introduce o frecvenţă greșită
1
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
3
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta [FM] sau [AM], apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Direct
Tuning], apoi apăsaţi
.
„– – – .– – MHz” apare, iar apoi ecranul
revine la frecvenţa actuală.
Dacă nu puteţi regla la o staţie
Asiguraţi-vă că aţi introdus frecvenţa
corectă. Dacă nu, repetaţi etapa 4. Dacă tot
nu puteţi să reglaţi la o staţie, cel mai
probabil frecvenţa nu este folosită în zona
dvs.
continuare
69RO
Funcţiile selectorului
DISPLAY
Pentru a regla la staţiile prestabilite
Prestabilirea staţiilor radio
Puteţi prestabili până la 20 staţii FM și
respectiv 10 AM. Astfel, puteţi găsi staţiile cu
ușurinţă, pe care le ascultaţi mai des.
Înainte de a selecta, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul la minim.
DISPLAY
GUI MENU
1
2
1
HOME
GUI
MENU
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
3
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta [FM] sau [AM], apoi apăsaţi
sau c.
Denumirea staţiilor prestabilite
Puteţi introduce o denumire pentru staţiile
prestabilite. Aceste denumiri (de exemplu,
„XYZ”) apar când se selectează o staţie.
Puteţi introduce/afișa o denumire de până la
8 caractere.
Reţineţi faptul că se introduce decât o
denumire pentru fiecare staţie prestabilită.
Observaţie
•Nu puteţi introduce o denumire pentru staţiile
prestabilite ale Radio Data System (RDS)
(pagina 74).
DISPLAY
Reglaţi la staţia pe care doriţi să o
prestabiliţi, folosind selectarea
automată (pagina 68) sau selectarea
directă (pagina 69).
6
7
GUI
MENU
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apăsaţi X/x pentru a selecta [Memory],
apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
prestabilit.
Apăsaţi
.
Staţia este salvată cu numărul prestabilit
selectat.
8
GUI MENU
C, X, x, c,
În cazul unei recepţii slabe FM stereo,
comutaţi la modul FM (pagina 68).
4
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta staţia
prestabilită pe care o doriţi.
Puteţi selecta o staţie prestabilită, după
cum urmează.
• Banda AM: AM 1 la AM 10
• Banda FM: FM 1 la FM 20
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
Repetaţi etapele 1 și 2 din
„Prestabilirea staţiilor radio”
(pagina 70).
Repetaţi etapele 3 - 7 pentru a
prestabili alte staţii.
70RO
1
2
3
4
Selectaţi o staţie prestabilită pe care
doriţi să o denumiţi.
Apăsaţi TOOLS/OPTIONS.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Name Input], apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta un
caracter, apoi apăsaţi
.
Audiţie radio FM/AM,
folosind ecranul de pe
panoul frontal al
subwooferului
2
Scanarea se oprește când sistemul se
reglează la o staţie. „TUNED” și „ST”
(pentru programul stereo) se aprind pe
ecranul panoului frontal.
3
4
Prestabilirea staţiilor radio
Puteţi prestabili până la 20 staţii FM și
respectiv 10 AM. Astfel, puteţi găsi staţiile cu
ușurinţă, pe care le ascultaţi mai des.
Înainte de a selecta, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul la minim.
DVD
TUNER/
BAND
Apăsaţi X/x în mod repetat, până când
„Memory?” apare pe ecranul panoului
frontal.
Apăsaţi
.
Un număr prestabilit apare pe ecranul
panoului frontal.
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
Apăsaţi MENU.
Apăsaţi X/x pentru a selecta numărul
prestabilit pe care îl doriţi.
TUNER/
BAND
Indicaţie
•Puteţi selecta direct numărul prestabilit,
apăsând butoanele cu cifre.
7
/CLEAR
DISPLAY
GUI MENU
8
9
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
MENIU
PRESET
TUNING
TUNING
TV
1
.
Apăsaţi MENU.
Repetaţi etapele de la 2 la 8 pentru a
salva alte staţii.
Pentru a schimba numărul prestabilit
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
Apăsaţi
Se salvează staţia.
/ENTER
Reîncepeţi de la etapa 3.
TUNING
–/+
Apăsaţi TUNER/BAND.
Puteţi schimba „FM” sau „AM”,
apăsând TUNER/BAND.
continuare
71RO
Funcţiile selectorului
BD
5
6
TV
AV
TV
Apăsaţi și menţineţi TUNING + sau –
până începe scanarea automată.
Pentru audiţia staţiilor radio care nu
sunt prestabilite
Audiţie radio
Prestabiliţi mai întâi staţiile radio din
memoria sistemului (se va vedea
„Prestabilirea staţiilor radio” (pagina 70) sau
„Prestabilirea staţiilor radio” (pagina 71)).
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
TUNER/
BAND
Reglaţi manual sau automat, ca în etapa 2.
Pentru reglare manuală, apăsaţi în mod
repetat TUNING + sau –.
Pentru reglarea automată, apăsaţi și
menţineţi TUNING + sau –. Scanarea
automată se oprește automat când sistemul
recepţionează o staţie radio. Pentru a opri
manual reglarea automată, apăsaţi TUNING
+ sau –.
În cazul unei recepţii slabe FM stereo
Dacă un program FM are zgomote, puteţi
selecta recepţia mono. Efectul nu va fi stereo,
dar recepţia se va îmbunătăţi.
/CLEAR
1
2
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
3
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
PRESET
–/+
HOME
MENU
PRESET
TUNING
TUNING
TV
1
MENIU
TUNING
–/+
Apăsaţi TUNER/BAND.
Se reglează ultima staţie recepţionată.
Puteţi schimba „FM” sau „AM”,
apăsând TUNER/BAND.
2
Apăsaţi PRESET + sau – în mod repetat,
pentru a selecta staţia prestabilită.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
sistemul se reglează într-o staţie
prestabilită.
Puteţi selecta direct numărul prestabilit,
apăsând butoanele cu cifre.
3
Reglaţi volumul sistemului.
Pentru a opri radioul
Apăsaţi "/1 pentru a opri sistemul sau
modifica la altă funcţie.
72RO
Apăsaţi X/x în mod repetat, până apare
„FM Mode?” pe ecranul panoului
frontal, apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta „MONO”.
„MONO” se aprinde pe ecranul de pe
panoul frontal.
Setarea iniţială este subliniată.
• STEREO: emisiile stereo sunt
recepţionate stereo.
• MONO:
recepţie mono.
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
Apăsaţi MENU.
4
5
Apăsaţi
.
Apăsaţi MENU.
Indicaţie
•Pentru a îmbunătăţi recepţia, reorientaţi antenele
furnizate.
Denumirea staţiilor prestabilite
Puteţi introduce o denumire pentru staţiile
prestabilite. Aceste denumiri (de exemplu,
„XYZ”) apar pe ecranul panoului frontal,
când se selectează o staţie.
Puteţi introduce o denumire de până la 8
caractere.
Reţineţi faptul că se introduce decât o
denumire pentru fiecare staţie prestabilită.
4
5
6
Observaţie
BD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Apăsaţi C/c în mod repetat, până când
clipește caracterul care urmează să fie
modificat, apoi apăsaţi X/x, pentru a
selecta caracterul dorit.
Pentru a șterge un caracter, apăsaţi C/c
în mod repetat, până când clipește
caracterul care urmează să fie șters, apoi
apăsaţi CLEAR.
TUNER/
BAND
CLEAR
7
/ENTER
GUI MENU
PRESET
+/–
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
1
Apăsaţi
.
Pe ecranul panoului frontal apare
„Complete!” și se salvează denumirea
staţiei.
DISPLAY
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
Creaţi o denumire, folosind C/X/x/c.
MENIU
8
Apăsaţi MENU.
Indicaţie
TUNING
+/–
•Puteţi verifica frecvenţa pe ecranul panoului
frontal, apăsând DISPLAY în mod repetat
(pagina 74).
Apăsaţi TUNER/BAND.
Se reglează ultima staţie recepţionată.
Puteţi schimba „FM” sau „AM”,
apăsând TUNER/BAND.
2
3
Apăsaţi PRESET + sau – în mod repetat,
pentru a selecta staţia prestabilită
pentru care doriţi să creaţi un nume de
index.
Apăsaţi MENU.
continuare
73RO
Funcţiile selectorului
TV
AV
DISPLAY
.
Dacă introduceţi un caracter greșit
TV
/CLEAR
Apăsaţi
Apăsaţi X/x pentru a selecta un caracter,
apoi apăsaţi c, pentru a deplasa cursorul
la următoarea poziţie.
Se pot introduce litere, cifre și alte
simboluri, pentru a denumi o staţie
radio.
•Nu puteţi introduce o denumire pentru staţiile
prestabilite ale Radio Data System (RDS)
(pagina 74).
DVD
Apăsaţi X/x în mod repetat, până când
„Name In?” apare pe ecranul panoului
frontal.
Vizualizarea denumirii sau
frecvenţei staţiei, pe ecranul
panoului frontal
Când sistemul se setează la „FM” sau „AM”,
puteţi verifica frecvenţa, folosind ecranul
panoului frontal.
DISPLAY
GUI MENU
DISPLAY
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Folosind Radio Data
System (RDS)
Ce este Radio Data System?
Radio Data System (RDS) este un serviciu
de emisie, care permite staţiilor radio să
trimită informaţii suplimentare, împreună cu
semnalul normal al programului. Acest
selector oferă caracteristici RDS
convenabile, precum afișarea denumirii
staţiei. RDS este disponibil numai pentru
staţiile FM.*
* Nu toate staţiile FM sunt prevăzute cu serviciu
RDS și nici nu prevăd același tip de servicii.
Dacă nu sunteţi familiarizat cu sistemul RDS,
verificaţi staţiile radio locale, pentru detalii
despre serviciile acestui sistem din zona dvs.
Apăsaţi DISPLAY.
De fiecare dată când apăsaţi DISPLAY,
ecranul panoului frontal se schimbă astfel.
1 Denumire staţie*
2 Frecvenţă**
* Acest lucru se afișează dacă aţi introdus o
denumire pentru o staţie prestabilită.
** Revine la afișajul original, după ce au trecut
câteva secunde.
Recepţionarea difuzărilor RDS
Doar selectaţi o staţie din banda FM.
Când selectaţi o staţie care oferă servicii
RDS, denumirea staţiei* apare pe ecranul
TV și pe cel al panoului frontal.
* Dacă nu se recepţionează o difuzare RDS, nu va
apare nicio denumire de staţie pe ecranul
panoului frontal.
Observaţii
•Se poate ca RDS să nu funcţioneze corect dacă
staţia reglată nu transmite corect semnal RDS sau
dacă puterea semnalului este slabă.
•Anumite litere, care pot fi afișate pe ecranul TV,
nu sunt afișate și pe ecranul panoului frontal.
Indicaţie
•Când se afișează denumirea unei staţii, puteţi
verifica frecvenţa, apăsând DISPLAY în mod
repetat.
74RO
TV
AV
TV
Setări avansate
BD
Comanda
componentelor Sony
conectate cu
telecomanda
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
/CLEAR
Cu telecomanda acestui sistem puteţi
comanda componente Sony conectate.
Unele funcţii nu pot fi selectabile, în funcţie
de echipament. În acest caz, selectaţi-le
folosind telecomanda furnizată cu
echipamentul.
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
TUNER/
BAND
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Setări avansate
MENU
TV
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
* Butoanele 5, N și PROG + au puncte
proeminente. Folosiţi-le pentru a vă ghida în
timpul utilizării.
Pentru a comanda componenta
1
Apăsaţi unul dintre butoanele de intrare
wj (TV, BD, DVD sau SAT/CATV) pentru
a selecta componenta pe care doriţi să
o operaţi.
Componenta alocată butonului selectat
de intrare devine operabilă.
continuare
75RO
2
Făcând referire la tabelul de mai jos,
apăsaţi butonul corespunzător pentru
operare.
2
Pentru a anula modul de operare TV,
apăsaţi din nou ql TV (galben). După ce
clipește rapid de patru ori, modul de
operare TV al telecomenzii se anulează.
Operaţii generale
Buton telecomandă
Funcţie
2 TV ?/1
AV ?/1
(pornit/în
așteptare)
Pornește sau oprește
televizorul sau
componentele audio/
video Sony pentru care
telecomanda este alocată
să funcţioneze.
Apăsaţi simultan 1 ?/1
și 2 TV ?/1/AV ?/1
pentru a opri sistemul și
toate celelalte
componente pentru care
telecomanda este alocată
să funcţioneze
(SYSTEM STANDBY).
3 ENTER
Introduce selecţia.
ws C, X, x, c,
Selectează un articol din
meniu și introduce
selecţia.
wf Butoane colorate
wh Butoane cu cifre
Afișează un ghid de
operare pe ecranul TV,
când sunt disponibile
butoanele colorate.
Urmaţi ghidul de
operare pentru a efectua
o operaţie selectată.
Selectează direct
canalele și trackurile.
Pentru a comanda un televizor
1
Apăsaţi butoanele cu un punct galben
sau scris galben.
Buton telecomandă
Funcţie
3
Revine la canalul
vizionat anterior (pentru
cel puţin cinci secunde).
(Canalul anterior)
4 TOOLS/
OPTIONS
Vă permite să accesaţi
diferite opţiuni de
vizionare și să modificaţi/
efectuaţi reglări conform
sursei și formatului
imaginii.
5 MENU/HOME
Vă permite să selectaţi
canalele sau sursele de
intrări și să modificaţi
setările pentru
televizorul dvs.
0 PROG +/–/c/C
În modul TV: Selectează
canalul următor (+) sau
anterior (–).
În modul text: Selectează
pagina următoare (c)
sau anterioară (C).
qa
Afișează ghidul atunci
când vizionaţi canale
analogice sau digitale.
(Ghid)
qs AUDIO
Selectează sunetul de la
difuzor pentru o emisie
bilingvă sau stereo.
qd
Schimbă manual
formatul ecranului,
pentru a fi adecvat
emisiei.
(Mod ecran)
Apăsaţi ql TV (galben) pentru a
comanda televizorul.
Butonul ql TV (galben) se aprinde
pentru scurt timp. Telecomanda este în
modul de operare TV.
76RO
qf ANALOG
Schimbă la modul
analogic.
qg DIGITAL
Schimbă la modul digital.
Buton telecomandă
Funcţie
qh THEATRE
Setează automat setările
optime pentru imagine
pentru a viziona filme,
când conectaţi un
televizor Sony care este
compatibil cu funcţia
butonului THEATRE.
De asemenea, semnalul
audio este comutat
automat la semnalul de
ieșire audio al sistemului,
când conectaţi
televizorul și sistemul
prin conexiune HDMI,
iar funcţia Control
pentru HDMI este
pornită.
qj
(Silenţios)
Oprește sunetul.
Reglează volumul.
wa
Revine la următoarea
imagine a meniului
afișat.
RETURN/
EXIT
ws C, X, x, c,
wd
/
(Info/
Afișare text)
Selectează un articol din
meniu și introduce
selecţia.
În modul digital:
Afișează detalii concise
despre programul
vizionat în momentul de
faţă.
În modul analogic:
Afișează informaţii
precum numărul
canalului curent și
formatul imaginii.
În modul text: Afișează
informaţii ascunse (ex.:
răspunsuri la un
chestionar).
Buton telecomandă
Funcţie
5 MENU/HOME
Afișează meniul.
6 •,
Salt înainte în timpul
vizionării programelor
înregistrate.
7 .
Omite capitole.
>
Omite înainte până la
următorul album
disponibil.
8 m/M
Pentru a derula discul
înapoi sau înainte, când
este apăsat în timpul
redării.
9 N (redare)/
X (pauză, apăsaţi
din nou pentru a
reveni la redarea
normală)/x (stop)
Butoane pentru redare.
qs F2
Selectează Blu-ray Disc/
DVD.
qd F1
Selectează HDD-ul.
qf BD/DVD MENU
Afișează meniul de sus/
discului.
qg BD/DVD
TOP MENU
w; < •
Salt înapoi în timpul
vizionării programelor
înregistrate sau în direct.
ws C, X, x, c,
Selectează un articol din
meniu și introduce
selecţia.
Pentru a comanda DVD player/Blu-ray
Disc player
Buton telecomandă
Funcţie
5 MENU/HOME
Afișează meniul.
wg / (Text)
Afișează text.
6•,
Salt înainte.
wh Butoane cu cifre
Selectează canalele.
Apăsaţi 3 ENTER
pentru a modifica
imediat canalele.
7 ./>
Omite capitole.
8 m/M
Pentru a derula discul
înapoi sau înainte, când
este apăsat în timpul
redării.
wk t/
(selectare
intrare/menţinere
text)
În modul TV: Selectează
intrarea.
În modul text analogic:
Menţine pagina actuală.
continuare
77RO
Setări avansate
qk 2 +/–
Pentru a comanda DVD recorder/Bluray Disc recorder
Buton telecomandă
Funcţie
Buton telecomandă
Funcţie
9 N (redare)/
X (pauză, apăsaţi
din nou pentru a
reveni la redarea
normală)/x (stop)
Butoane pentru redare.
ws C, X, x, c,
Selectează un articol din
meniu și introduce
selecţia.
qf BD/DVD MENU
Afișează meniul de sus/
discului.
•Explicaţiile de mai sus sunt oferite numai ca
exemplu. În funcţie de componentă, se poate ca
operaţiile de mai sus să nu fie posibile sau să
funcţioneze diferit decât cum s-a descris.
qg BD/DVD
TOP MENU
Observaţie
w; < •
Salt înapoi.
ws C, X, x, c,
Selectează un articol din
meniu și introduce
selecţia.
Pentru a comanda HDD/DVD COMBO
Buton telecomandă
Funcţie
5 MENU/HOME
Afișează meniul.
6•,
Avansare.
7 ./>
Specifică trackul/
capitolul următor/
anterior.
8 m/M
Pentru a derula discul
înapoi sau înainte, când
este apăsat în timpul
redării.
9 N (redare)/
X (pauză, apăsaţi
din nou pentru a
reveni la redarea
normală)/x (stop)
Butoane pentru redare.
qs F2
Selectează DVD.
qd F1
Selectează HDD-ul.
qf BD/DVD MENU
Afișează meniul de sus/
discului.
qg BD/DVD
TOP MENU
w; < •
Schimbă la modul de
reluare redare.
ws C, X, x, c,
Deplasează partea
evidenţiată (cursorul) și
selectează articolul.
Pentru a comanda SAT
Buton telecomandă
Funcţie
5 MENU/HOME
Afișează meniul.
qa
Afișează meniul de
ghidare.
78RO
(Ghid)
Modificarea alocărilor
butoanelor de
introducere ale
telecomenzii
1
Apăsaţi și menţineţi butonul de intrare
pentru care doriţi să modificaţi
alocarea și apăsaţi TV (galben) în
același timp.
Butonul TV (galben) clipește roșu la
fiecare secundă, iar telecomanda intră în
modul de alocare.
Observaţie
Puteţi modifica setările din fabrică ale
butoanelor de intrare pentru a se potrivi
componentelor din sistemul dvs.
De exemplu, în cazul în care conectaţi un
Blu-ray Disc player la jackul DVD de pe
sistem, puteţi seta butonul DVD pe această
telecomandă să comande acest aparat.
Butonului TV (alb) de pe telecomandă nu îi
puteţi aloca nicio altă componentă decât un
televizor.
•Telecomanda iese din modul de alocare dacă
nu se apasă niciun buton în 60 secunde.
2
TV
AV
TV
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Butoane
de intrare
Butoane
cu cifre
3
Repetaţi etapele 1 - 2 pentru a aloca
alte componente.
ENTER
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
TV
(galben)
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
Dacă programarea este fără succes,
verificaţi următoarele:
Dacă indicatorul luminos nu se aprinde în
etapa 1, se poate ca bateriile să fie slabe.
Dacă aceasta este situaţia, schimbaţi
bateriile.
Pentru a șterge toate alocările pentru
butoanele telecomenzii
Apăsaţi și menţineţi 2 –, ?/1 și AV ?/1 în
această ordine. Telecomanda se resetează la
setările din fabrică.
Când s-a terminat ștergerea, butonul TV
(galben) clipește de trei ori.
2–
continuare
79RO
Setări avansate
Pentru detalii despre codurile numerice,
se va vedea „Coduri numerice pentru
componentele controlabile” (pagina 80).
Imediat ce codul numeric este verificat,
butonul TV (galben) clipește de două
ori, după care telecomanda iese din
modul de alocare.
În cazul în care codul numeric nu este
verificat, butonul TV (galben) clipește
de cinci ori și telecomanda iese din
modul de alocare.
TV ?/1
AV ?/1
TV
(alb)
Apăsaţi butoanele cu cifre pentru a
introduce un cod numeric din trei cifre
(sau unul dintre coduri, dacă sunt
disponibile mai multe coduri), care
corespunde componentei pe care doriţi
să o alocaţi, apoi apăsaţi ENTER.
Coduri numerice care corespund
componentei și producătorului
Folosiţi „Coduri numerice pentru
componentele controlabile”, de mai jos,
pentru a controla componente care nu sunt
Sony, precum și componente Sony, pe care
telecomanda nu le poate controla în general.
Deoarece semnalul telecomenzii, pe care îl
acceptă o componentă, poate diferi în funcţie
de modelul și anul de fabricaţie al
componentei, se pot aloca mai multe coduri
numerice unei componente. Dacă nu reușiţi
să programaţi telecomanda folosind unul
dintre coduri, încercaţi să folosiţi altele.
Observaţii
• Sunt valabile numai ultimele trei numere
introduse.
• Codurile numerice se bazează pe cele mai
recente informaţii disponibile pentru
fiecare marcă. Totuși, componenta dvs. se
poate să nu răspundă anumitor coduri sau
chiar niciunuia.
• În funcţie de componentă, se poate să nu fie
disponibile toate butoanele de intrare pe
această telecomandă.
Coduri numerice pentru componentele
controlabile
Dacă se listează mai multe coduri numerice,
încercaţi să le introduceţi pe rând, până îl
găsiţi pe cel care merge cu componenta dvs.
Pentru a controla un Blu-ray Disc
player (recorder)
Producător
Cod(uri)
SONY
PANASONIC
PIONEER
SHARP
310, 311, 312
331, 332, 333
334
459, 460, 461
Pentru a controla un DVD Player
Producător
Cod(uri)
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
401, 402, 403
424
405
416
80RO
Producător
Cod(uri)
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Pentru a comanda un HDD/DVD
COMBO, DVD recorder
Producător
Cod(uri)
SONY
HITACHI
JVC
401, 402, 403
441, 442, 443
444, 445, 446, 447, 459, 460,
461
448, 449
450, 451, 452
453, 454, 455, 456, 457, 458
459, 460, 461
462, 463, 464
MITSUBISHI
PANASONIC
PIONEER
SHARP
TOSHIBA
Pentru a comanda un televizor
Producător
Cod(uri)
SONY
AIWA
DAEWOO
FUNAI
HITACHI
501, 502
536
515, 544
548
503, 513, 514, 515, 519, 544,
557
516, 552
503, 515, 544
503, 519, 527, 544
JVC
LG/GOLDSTAR
MITSUBISHI/
MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TOSHIBA
503, 540, 544, 554
524, 553, 559, 572
515, 518, 557
525, 540, 551, 555
510
503, 515, 544, 557, 562, 563,
569, 574
546, 560
535, 550, 577
535, 540, 541, 551
Pentru a comanda un VCR
Producător
Cod(uri)
SONY
AIWA
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
701, 702, 703, 704, 705, 706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715, 716,
750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739, 740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741, 747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
Cod(uri)
PACE
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860, 864,
874
866, 871
875
857, 861, 864, 876
869, 870
PANASONIC
PHILIPS
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
THOMSON
TOSHIBA
Pentru a comanda o cutie de
distribuţie
Producător
Cod(uri)
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
830, 831
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834, 835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
Pentru a comanda un selector de
sateliţi
Producător
Cod(uri)
SONY
801, 802, 803, 804, 824, 825,
865
845, 846
862
866
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HITACHI/BITA
HUGHES
HUMAX
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
NOKIA
859, 860
868
867
846, 847
873
872
851, 853, 854, 864
81RO
Setări avansate
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDING
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/
MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
Producător
5
Setarea nivelului
pentru difuzor
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
Puteţi regla nivelul și balansul difuzorului și
subwooferului.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Parametrul [Center Level] și [Subwoofer
Level] variază de la [–6dB] la [+6dB] în
etape de 1 dB. Setarea iniţială este [0dB].
Parametrul [D. Range Comp] este după
cum urmează.
• [MAX]:
comprimă complet
intervalul dinamic.
• [STD]:
reproduce trackul sonor
cu tipul de interval
dinamic pentru care
tehnicianul de
înregistrare l-a
intenţionat.
• [OFF]:
fără compresie în interval
dinamic.
Setarea iniţială este subliniată.
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Level], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul cu niveluri.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta articolul dorit, apoi apăsaţi
sau c.
• [Center Level]:
reglează nivelul
difuzorului.
• [Subwoofer Level]:
reglează nivelul
subwooferului.
• [D. Range Comp]:
comprimă intervalul
dinamic al trackului
sonor.
82RO
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Reglarea ritmului de
întârziere dintre sunet
și imagine
5
• [0 ms]:
nu se efectuează nicio
reglare.
• [10 ms] - [200 ms]:
reglează de la [10 ms] la
[200 ms] în etape de
10 ms.
(A/V Sync)
Puteţi întârzia sunetul folosind această
funcţie când imaginea este mai înceată decât
sunetul.
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Observaţii
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
1
HOME
MENU
Setări avansate
RETURN/
EXIT
•Folosind această funcţie, nu puteţi regla perfect
ritmul de întârziere dintre sunet și imagine.
•Această funcţie este utilă numai pentru intrarea
optică/coaxială HDMI Dolby Digital, DTS și
PCM liniar (2ch).
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Audio], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul audio.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta [A/V Sync], apoi apăsaţi
sau
c.
83RO
5
Să ne bucurăm de
sunetul de emisie
multiplex
• [Main/Sub]: sunetul principal este
emis din partea stângă a
difuzorului și subsunetul
este emis din partea
dreaptă a difuzorului.
• [Main]:
redă numai canalul
principal.
• [Sub]:
redă numai subcanalul.
(Dual Mono)
Vă puteţi bucura de sunetul de emisie
multiplex când sistemul recepţionează un
semnal AC-3 de emisie multiplex.
•Pentru a recepţiona semnalul AC-3, trebuie să
conectaţi la sistem un selector digital de sateliţi, cu
un cablu optic digital, un cablu coaxial digital sau
un cablu HDMI și setaţi modul de ieșire digitală al
selectorului digital de sateliţi la AC-3.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Audio], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul audio.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Dual Mono], apoi apăsaţi
sau c.
84RO
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Observaţie
1
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
.
Realocarea semnalului
de intrare audio
5
Jackurile TV ASSIGNABLE AUDIO
IN sunt alocate funcţiei „VIDEO 2”.
Setarea iniţială este „TV”, ceea ce
înseamnă că jackurile TV
ASSIGNABLE AUDIO IN sunt alocate
funcţiei „TV”.
(Audio Assign)
Puteţi realoca o intrare audio care are un
semnal (analogic) audio la funcţia „VIDEO
2”, dacă jackurile TV ASSIGNABLE
AUDIO IN nu sunt folosite.
Pentru a emite sursa audio a componentei
care are jackuri audio analogice:
– Conectaţi jackurile audio ale componentei
la jackurile TV ASSIGNABLE AUDIO
IN.
– Alocaţi funcţia „VIDEO 2”.
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Observaţii
•Când se emit imaginile unei componente audio, se
poate ca sunetul să nu fie emis. În acest caz,
verificaţi următoarele:
– Confirmaţi dacă jackurile de intrare analogic
audio corespund funcţiei.
– Realocaţi funcţia.
•Nu puteţi folosi semnal analogic de intrare audio
pentru intrarea originală, dacă s-a realocat la altă
intrare.
•Nu puteţi realoca semnalul analogic de intrare
audio altei funcţii decât „TV” sau „VIDEO 2”.
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Audio], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul audio.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Audio Assign], apoi apăsaţi
sau c.
85RO
Setări avansate
DISPLAY
Apăsaţi X/x pentru a selecta [VIDEO 2],
apoi apăsaţi
.
Conversia rezoluţiei
semnalelor analogice
de intrare video
5
• [AUTO]:
În mod normal, selectaţi.
Unitatea emite semnale
care încep de la cea mai
ridicată rezoluţie
acceptabilă de televizor.
Dacă nu se dorește
formatul final al imaginii,
încercaţi altă setare care
să se potrivească
televizorului dvs.
• [480/576p]: Emite semnale video de
480p/576p.
• [720p]:
Emite semnale video de
720p.
• [1080i]:
Emite semnale video de
1080i.
• [1080p]:
Emite semnale video de
1080p.
Pentru detalii privind funcţionarea, se va
vedea „Tabelul de conversie intrare/
ieșire video” (pagina 37).
(Resolution)
Puteţi schimba rezoluţia semnalelor
analogice de intrare video folosind meniul cu
setări [Video].
Nu puteţi seta această funcţie pentru
semnalul de intrare video HDMI.
Pentru detalii privind rezoluţia, se va vedea
„Tabelul de conversie intrare/ieșire video”
(pagina 37).
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Video], apoi apăsaţi
.
[Resolution] se afișează.
4
Apăsaţi
sau c.
Se afișează meniul parametrilor.
86RO
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta parametrul dorit, apoi apăsaţi
.
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Să ne bucurăm de
imaginile HDMI de
înaltă calitate
5
Apăsaţi X/x pentru a selecta [OFF] sau
[ON], apoi apăsaţi
.
• [OFF]:
(Video Direct)
• [ON]:
Această funcţie permite emiterea semnalelor
video din jackurile de intrare HDMI (BD IN,
DVD IN, SAT/CATV IN), direct la jackurile
HDMI TV OUT.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
6
Semnalele de intrare de
la jackurile de intrare
HDMI (BD IN, DVD IN,
SAT/CATV IN) se emit
printr-un procesor video.
Semnalele de la jackurile
de intrare HDMI (BD
IN, DVD IN, SAT/
CATV IN) se emit direct.
Această setare activează
reproducerea imaginilor
cu o calitate mai bună.
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Observaţie
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
• Când se activează funcţia direct video, bara
de volum și informaţiile despre funcţii nu
apar pe ecranul televizorului.
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [HDMI], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul HDMI.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Video Direct], apoi apăsaţi
sau c.
87RO
Setări avansate
RETURN/
EXIT
Reglarea luminozităţii
ecranului de pe panoul
frontal
(Dimmer)
Luminozitatea ecranului de pe panoul
frontal se poate seta la unul dintre cele
2 niveluri.
Schimbarea setării
afișajului
(Display)
Puteţi modifica setarea afișajului pentru
ecranul de pe panoul frontal.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [System], apoi apăsaţi
.
3
5
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Dimmer], apoi apăsaţi
sau
c.
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
.
• [ON]:
• [OFF]:
6
red.
lum.
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [System], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul sistemului.
4
Se afișează meniul sistemului.
4
PRESET
Se afișează meniul cu setări.
Se afișează meniul cu setări.
3
TOOLS/
OPTIONS
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
1
HOME
MENU
5
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Display], apoi apăsaţi
sau
c.
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
• [ON]:
• [OFF]:
Observaţie
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
88RO
.
afișajul rămâne activat tot
timpul.
afișajul apare pentru scurt
timp când operaţi sistemul.
•Afișajul rămâne activat tot timpul când
funcţia de protecţie este operabilă, chiar
dacă setaţi [Display] la [OFF].
6
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Utilizarea unui produs
S-AIR
Sistemul este compatibil cu funcţia S-AIR
(pagina 108), care permite transmisia
sunetului între sistem și receptorul S-AIR
(nefurnizat).
Despre produsele S-AIR
Încăperea A
Unitatea principală S-AIR
Subunitatea S-AIR
(receptor S-AIR)
Încăpere B
Subunitatea S-AIR
(receptor S-AIR)
continuare
89RO
Setări avansate
Există două tipuri de produse S-AIR.
• Unitatea principală S-AIR (acest
subwoofer): Pentru transmiterea sunetului.
Puteţi folosi până la trei unităţi principale
S-AIR. (Numărul unităţilor principale
S-AIR utilizabile depinde de mediul în care
sunt folosite.)
• Subunitatea S-AIR (receptorul S-AIR)
(nefurnizat): Pentru recepţionarea
sunetului. Vă puteţi bucura de sunetul
sistemului, din altă încăpere.
Introducerea emiţătorului/
emiţător-receptorului fără fir
2
Introduceţi emiţătorul fără fir.
Pentru a folosi funcţia S-AIR, trebuie să
introduceţi emiţătorul fără fir în subwoofer și
emiţător-receptorul fără fir în subunitatea
S-AIR.
EZ
1
W-T
00
Observaţii
•Când introduceţi emiţătorul/emiţător-receptorul
fără fir, cablul de alimentare CA nu trebuie să fie
conectat la priza de perete.
•Nu atingeţi terminalele emiţătorului/emiţătorreceptorului.
Pentru a introduce emiţătorul fără fir în
subwoofer
1
75
EZW-T100
BD IN
Scoateţi șuruburile și îndepărtaţi
capacul de la fantă.
AM
FM
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
Capacul la fantă
DMPORT
EZ
1
W-T
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
00
Observaţii
•Introduceţi emiţătorul fără fir cu logo-ul
S-AIR îndreptat în sus.
•Introduceţi emiţătorul fără fir, astfel încât
semnele V să fie aliniate.
•Nu introduceţi nimic altceva în fanta EZWT100 decât emiţătorul fără fir.
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
Partea din spate a subwooferului
Observaţii
•Scoateţi șuruburile și îndepărtaţi capacul de
la fantă, ţinând cont de semnul de
atenţionare. Nu scoateţi alte șuruburi.
•Capacul fantei nu mai este necesar; totuși,
păstraţi-l după demontare.
90RO
3
Aveţi grijă să folosiţi aceleași șuruburi
pentru a fixa emiţătorul fără fir.
EZ
1
W-T
Stabilirea transmisiei sunetului
între subwoofer și subunitatea
S-AIR (setare ID)
Puteţi stabili transmisia sunetului doar
potrivind ID-ul subwooferului și subunitatea
S-AIR.
00
DISPLAY
GUI
MENU
GUI MENU
C, X, x, c,
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
Setări avansate
L
RETURN/
EXIT
ANTENNA
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
Pentru a seta ID-ul subwooferului
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
1
Observaţie
2
Pentru detalii despre instalarea emiţătorreceptorului fără fir în subunitatea S-AIR, se
vor vedea instrucţiunile de utilizare ale
subunităţii S-AIR.
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
•Nu folosiţi alte șuruburi pentru a fixa
emiţătorul fără fir.
Pentru a introduce emiţător-receptorul
fără fir în subunitatea S-AIR
Porniţi subwooferul.
Subwooferul pornește.
VIDEO 3
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR], apoi apăsaţi
.
Observaţie
• Când transmiţătorul S-AIR
(nefurnizat) nu este introdus în
subwoofer, [S-AIR] nu se poate
selecta.
5
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR ID], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul S-AIR ID.
continuare
91RO
6
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta ID-ul (A, B sau C) dorit, apoi
apăsaţi
.
Se setează ID-ul subwooferului și apare
mesajul [Set S-AIR ID of the sub unit to
the same as that of the main unit.].
7
8
Puteţi folosi unităţile principale S-AIR
multiple setând un ID diferit pentru fiecare
componentă.
Apăsaţi
pentru a seta ID-ul
subunităţii S-AIR.
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
9
Pentru a folosi unităţile principale
S-AIR multiple
Unitatea
principală S-AIR
(Acest subwoofer)
Setaţi subunitatea S-AIR la același ID.
Altă unitate
principală S-AIR
ID B
Transmisia sunetului se stabilește după
cum urmează (exemplu):
ID A
Unitatea principală S-AIR
(Acest subwoofer)
ID A
ID A
ID A
Subunitatea Subunitatea
S-AIR
S-AIR
ID A
Subunitatea S-AIR
ID A
Subunitatea S-AIR
Indicaţie
• Pentru a confirma ID-ul actual, efectuaţi
etapele de mai sus, de la 1 la 3. Când
conectaţi subwooferul cu subunitatea
S-AIR (pagina 95), [(Pairing)] apare lângă
ID pe ecranul televizorului, în meniul GUI.
Pentru a seta ID-ul receptorului S-AIR
Se vor vedea instrucţiunile de utilizare ale
receptorului S-AIR.
92RO
ID B
Subunitatea
S-AIR
5
Să ne bucurăm de sunetul
sistemului, din altă încăpere
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
• [Party]:
Vă puteţi bucura de sunetul sistemului
folosind receptorul S-AIR. Receptorul
S-AIR poate fi amplasat în altă încăpere
pentru ca dvs. să vă bucuraţi acolo de sunetul
sistemului.
Pentru detalii receptorul S-AIR, se vor vedea
instrucţiunile de utilizare ale receptorului
S-AIR.
• [Separate]:
6
Observaţie
.
Receptorul S-AIR emite
sunetul conform
funcţiilor setate pe
subwoofer.
Puteţi seta funcţia dorită
pentru receptorul S-AIR,
în timp ce funcţiile
subwooferului nu se
modifică.
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
• Sursele cu protecţie pentru dreptul de autor
nu pot fi redate pe receptoarele S-AIR.
7
Selectaţi funcţia dorită pe receptorul
S-AIR.
x Când se setează [Party]
DISPLAY
GUI MENU
Funcţia receptorului S-AIR se schimbă
consecutiv în timp ce apăsaţi INPUT
SELECTOR pe unitatea principală
(pagina 48) sau S-AIR CH al
receptorului S-AIR.
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
x Când se setează [Separate]
Funcţia receptorului S-AIR se schimbă
apăsând S-AIR CH al receptorului
S-AIR, după cum urmează.
Apăsaţi GUI MENU.
„MAIN UNIT” t „TUNER FM” t
„TUNER AM” t „DMPORT” t …
Pentru a profita din plin de aceeași
funcţie ca a subwooferului, selectaţi
„MAIN UNIT”.
Când se selectează „TUNER FM” sau
„TUNER AM” pe subwoofer, puteţi
selecta decât aceeași bandă pentru
selectorul de pe receptorul S-AIR. Când
selectaţi pe subwoofer altceva decât
„TUNER FM” sau „TUNER AM”,
puteţi selecta orice bandă pentru
selectorul de pe receptorul S-AIR.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul S-AIR.
Observaţie
8
• Când transmiţătorul S-AIR
(nefurnizat) nu este introdus în
subwoofer, [S-AIR] nu se poate
selecta.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR Mode], apoi apăsaţi
Reglaţi volumul pe receptorul S-AIR.
Observaţie
•Când este un alt sunet decât cel stereo pe
2 canale, sunetul multicanal este demixat la
2 canale.
.
continuare
93RO
Setări avansate
GUI
MENU
Pentru a comanda sistemul de la
receptorul S-AIR
3
Se afișează meniul S-AIR.
Puteţi comanda sistemul de la receptorul
S-AIR, folosind următoarele butoane.
Apăsaţi
Funcţionarea
N, X, x,
./>
Efectuaţi aceleași operaţii de pe
telecomandă.
S-AIR CH
Modificaţi funcţia sistemului.
Pentru detalii, se vor vedea instrucţiunile de
utilizare ale receptorului S-AIR.
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR], apoi apăsaţi
.
Observaţie
• Când transmiţătorul S-AIR
(nefurnizat) nu este introdus în
subwoofer, [S-AIR] nu se poate
selecta.
4
5
Să ne bucurăm de receptorul
S-AIR, când subwooferul este în
așteptare
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR Standby], apoi apăsaţi
.
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
• [ON]:
Puteţi beneficia de receptorul S-AIR, în timp
ce subwooferul este în așteptare, setând
[S-AIR Standby] la [ON].
• [OFF]:
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
6
.
Puteţi beneficia de
receptorul S-AIR, în
timp ce subwooferul este
în așteptare sau pornit.
Consumul de energie
crește când este în
așteptare.
Nu puteţi profita din plin
de receptorul S-AIR, în
timp ce subwooferul este
în așteptare.
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
94RO
Observaţie
• Când opriţi sistemul în timp ce [S-AIR
Standby] este setat la [ON], indicatorul
luminos POWER / ACTIVE STANDBY
de pe ecranul panoului frontal se aprinde în
galben.
Identificarea subwooferului cu o
subunitate S-AIR specifică
(Operaţie de asociere)
Este ușor să setaţi același ID pentru
subwoofer și o subunitate S-AIR, pentru a
stabili transmisia sunetului. Totuși și vecinii
ar putea recepţiona sunetul sistemului dvs.,
dacă ID-urile sunt la fel sau puteţi recepţiona
dvs. sunet de la ei. Pentru a preveni acest
lucru, puteţi identifica subwooferul cu o
subunitate specifică S-AIR, efectuând
operaţia de asociere.
x După asociere
Transmisia sunetului se stabilește numai
între subwooferul conectat și
subunitatea(tăţile) S-AIR.
Încăperea dvs.
Vecinul
Acest subwoofer
Fără transmisie
ID A
x Înainte de asociere
Transmisia sunetului se stabilește de ID
(exemplu).
Vecinul
ID A
Subunitatea
S-AIR
Acest subwoofer
Setări avansate
Încăperea dvs.
ID A
Subunitatea
S-AIR
Asociere
ID A
Pentru a efectua asocierea
1
2
ID A
Subunitatea S-AIR
ID A
Subunitatea S-AIR
Așezaţi subunitatea S-AIR, pe care
doriţi să o conectaţi, lângă subwoofer.
Potriviţi ID-urile subwooferului și
subunitatea S-AIR.
• Pentru a seta ID-ul subwooferului, se
va vedea „Pentru a seta ID-ul
subwooferului” (pagina 91).
• Pentru a seta ID-ul subunităţii S-AIR,
se vor vedea instrucţiunile de utilizare
ale subunităţii S-AIR.
continuare
95RO
Observaţii
DISPLAY
GUI MENU
• Efectuaţi asocierea în cinci minute, în
etapa 6. Dacă nu, asocierea este
considerată ca fiind eșuată, iar ecranul
se schimbă corespunzător. În acest caz,
se va vedea „În cazul în care asocierea
nu are succes” (pagina 96).
• Când se stabilește transmisia sunetului,
apare mesajul [Pairing complete. To
perform pairing to an other S-AIR sub
unit, select “Continue”.].
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
3
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
5
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul S-AIR.
Observaţie
• Când transmiţătorul S-AIR
(nefurnizat) nu este introdus în
subwoofer, [S-AIR] nu se poate
selecta.
6
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta [Pairing Start], apoi apăsaţi
.
Pe ecranul TV, apare mesajul [Put the
S-AIR sub unit near the S-AIR main
unit, and turn on power. Start pairing].
Subwooferul este acum gata pentru a
începe asocierea.
7
8
9
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Finish]
sau [Continue], apoi apăsaţi
.
• [Finish]:
încheie asocierea.
• [Continue]: Continuă asocierea la
altă subunitate S-AIR.
Indicaţie
• Puteţi confirma încheierea asocierii sau
ID-ul actual, verificând ecranul [S-AIR
Settings]. [(Pairing)] apare lângă ID-ul
actual al S-AIR.
10 Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
Observaţie
• După ce aţi efectuat asocierea, dacă
selectaţi meniul [S-AIR ID] (pagina 95), se
afișează setarea ID ([A], [B] sau [C]), pe
care aţi folosit-o ultima dată.
În cazul în care asocierea nu are
succes
Apare mesajul [Pairing failed. Retry?].
Pentru a efectua asocierea din nou, selectaţi
[Yes].
Pentru a finaliza asocierea, selectaţi [No].
Apăsaţi C/c pentru a selecta [Yes], apoi
apăsaţi
.
Pentru a renunţa la asociere în timpul
setării
Subwooferul începe asocierea și apare
mesajul [Pairing. Do the pairing
operation with the S-AIR sub unit.].
Apăsaţi RETURN/EXIT.
Începeţi asocierea subunităţii S-AIR.
Efectuaţi setarea ID-ului subwooferului
conform procedurii din „Pentru a seta ID-ul
subwooferului” (pagina 91). Dacă resetaţi
ID-ul (chiar și același ID din nou), asocierea
este anulată.
Se vor vedea instrucţiunile de utilizare
ale subunităţii S-AIR.
96RO
Pentru a anula asocierea
Dacă transmisia sunetului este
instabilă
5
Apăsaţi X/x în mod repetat, pentru a
selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
• [AUTO]:
Dacă folosiţi mai multe sisteme fără fir care
partajează banda de 2,4 GHz, precum un
LAN sau Bluetooth fără fir, se poate ca
transmisia produselor S-AIR sau a altor
sisteme fără fir să fie instabilă. În acest caz,
transmisia poate fi îmbunătăţită modificând
următoarea setare [RF Change].
• [ON]:
• [OFF]:
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
6
.
În mod normal, selectaţi.
Sistemul schimbă
automat [RF Change] la
[ON] sau [OFF].
Sistemul transmite
sunetul căutând un canal
mai bun pentru a
transmite.
Sistemul transmite
sunetul fixând canalul
pentru a transmite.
Apăsaţi GUI MENU.
Meniul GUI se dezactivează.
7
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
TUNING
TUNING
Observaţii
1
Apăsaţi GUI MENU.
„GUI MENU” apare pe ecranul
panoului frontal al subwooferului, iar pe
ecranul televizorului se afișează meniul
GUI.
2
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [Settings], apoi apăsaţi
sau
c.
Se afișează meniul cu setări.
3
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [S-AIR], apoi apăsaţi
.
Se afișează meniul S-AIR.
Observaţie
•În majoritatea cazurilor, nu va trebui să modificaţi
această setare.
– Dacă [RF Change] se setează la [OFF],
transmisia dintre subwoofer și subunitatea
S-AIR se poate efectua folosind unul dintre
următoarele canale.
– S-AIR ID A: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 1
– S-AIR ID B: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 6
– S-AIR ID C: canal echivalent pentru IEEE
802.11b/g canal 11
•Transmisia poate fi îmbunătăţită modificând
canalul de transmisie (frecvenţa) al altui (altor)
sistem(e) fără fir. Pentru detalii, se vor vedea
instrucţiunile de utilizare ale sistemului fără fir.
• Când transmiţătorul S-AIR
(nefurnizat) nu este introdus în
subwoofer, [S-AIR] nu se poate
selecta.
4
Apăsaţi X/x în mod repetat pentru a
selecta [RF Change], apoi apăsaţi
sau c.
continuare
97RO
Setări avansate
PRESET
Când setaţi [RF Change] la [OFF],
selectaţi ID-ul astfel încât transmisia
sunetului să fie cea mai stabilă
(pagina 91).
Stabilizarea recepţiei S-AIR
Citiţi cele ce urmează când recepţia S-AIR
este slabă sau instabilă.
Confirmaţi că adaptoarele fără fir sunt
corect introduse (pagina 90).
Confirmaţi dacă ID-urile S-AIR ale unităţii
principale și subunităţii S-AIR sunt la fel
(pagina 91).
Despre mediile în care se folosesc
produsele S-AIR (unitatea principală și
subunitatea S-AIR)
Produsele S-AIR folosesc o frecvenţă radio
de 2,4 GHz. Anumite echipamente
electronice sau alţi factori pot duce la
pierderea conexiunii sau instabilitate în
recepţia S-AIR.
Influenţa echipamentului electronic
Cele de mai jos pot genera interferenţe sau
intermodulaţii.
– Telefoanele mobile, telefoanele fără fir
– LAN fără fir, computere personale
– Mașinuţele electronice care folosesc
semnale radio
– Cuptoarele cu microunde
Alţi factori
Cele de mai jos pot genera o slabă recepţie.
– Materiale sau structuri, precum pereţii și
podelele
– Locaţia în care se amplasează produsul
S-AIR
Când se folosesc produsele S-AIR, așezaţi-le
cât mai departe posibil de echipamentul
electronic în partea superioară sau acolo
unde recepţia S-AIR este stabilă.
98RO
Când recepţia S-AIR este slabă
Verificaţi următoarele.
Menţineţi cablurile, care sunt conectate la
produsul S-AIR (cablul de alimentare CA,
cablurile difuzoarelor sau alte cabluri),
departe de adaptorul fără fir și de slot.
EZ
W-
T1
00
EZ
W-
T1
00
Păstraţi cât mai mult spaţiu în jurul
produselor S-AIR.
Evitaţi așezarea produselor S-AIR deasupra
sau direct sub alte echipamente electronice.
Evitaţi așezarea produselor S-AIR într-un
raft închis, unul de metal sau sub o masă.
Reglaţi locaţia (înălţimea, orientarea și locul
din încăpere) produselor S-AIR, până când
recepţia este cea mai stabilă.
Setări și reglaje folosind
meniul sistemului
Utilizarea meniului sistemului
Așezaţi astfel încât adaptoarele fără fir ale
unităţii principale și subunităţii S-AIR să fie
mai aproape.
De pe telecomandă, puteţi seta următoarele
articole, cu ajutorul SYSTEM MENU.
Verificaţi ecranul de pe panoul frontal,
pentru a confirma setarea.
Ecran pe
panoul
frontal
Setările iniţiale sunt subliniate.
LEVEL
Așezaţi astfel încât atât produsele S-AIR să
fie separate de ușile metalice sau mese.
CNT LEVEL
–6 …0 ...+6
SW LEVEL
–6 …0 ...+6
AUDIO DRC
MAX
STD
OFF
BASS
–6 …0 ...+6
Dacă nu puteţi îmbunătăţi recepţia S-AIR,
modificaţi setarea „RF Change” (pagina 97).
TONE
TREBLE
AUDIO
–6 …0 ...+6
1)
A/V SYNC
DUAL MONO
A. ASSIGN
VIDEO
0ms, 10ms,…
200ms
MAIN/SUB
MAIN
SUB
TV
VIDEO 2
NIGHT MODE
ON
OFF
RESOLUTION2)
AUTO
480/576p
720p
1080i
1080p
continuare
99RO
Setări avansate
Așezaţi astfel încât atât produsele S-AIR să
fie separate de alte aparate fără fir.
SET
HDMI3)
SYSTEM
SET
S-AIR5)
CTRL: HDMI
ON
OFF
VOL LIMIT4)
MAX, 49,
48,….2, 1,
MIN
PASS THRU4)
AUTO
ON
OFF
V. DIRECT
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …..90M
S-AIR ID
A
B
C
S-AIR MODE
PARTY
SEPARATE
RF CHANGE
AUTO
ON
OFF
S-AIR STBY
ON
OFF
PAIRING
START
1)
Această setare este numai pentru semnalele
optice și coaxiale de intrare.
2)
Când selectaţi funcţia „BD”, „DVD” sau „SAT/
CATV”, nu apare „RESOLUTION”.
„RESOLUTION” nu va apare când se afișează
pe ecranul televizorului imaginea prin intrarea
HDMI.
3)
Se va vedea „Pregătirea pentru „BRAVIA”
Sync” (pagina 62).
4)
Această setare apare numai când „CTRL:
HDMI” se setează la „ON”.
5)
Această setare apare numai când introduceţi
emiţătorul S-AIR (nefurnizat).
1
Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a activa
meniul sistemului.
100RO
2
3
Apăsaţi C/X/x/c în mod repetat pentru
a selecta articolul și setarea.
Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a
dezactiva meniul sistemului.
Puteţi efectua aceste setări, cu excepţia
„SLEEP” prin meniul GUI. Pentru detalii, se
va vedea „Etapa 6: Operarea sistemului
folosind GUI” (pagina 40).
Pentru articolele din meniu corespunzătoare
în meniul sistemului și meniul GUI, se va
vedea „Privire de ansamblu a meniurilor”
(pagina 109).
Folosirea
temporizatorului de
oprire
(SLEEP)
5
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Meniul sistemului se dezactivează.
Observaţie
•Această funcţie este numai pentru acest sistem,
nu pentru televizorul sau alte componente
conectate.
Puteţi seta sistemul să se oprească într-un
timp prestabilit, când adormiţi ascultând
muzică. Puteţi prestabili timpul de la
10 minute la 90 minute, în etape de câte
10 minute.
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
Setări avansate
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
SYSTEM
MENU
F1
F2
SYSTEM
MENU
AUDIO
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apăsaţi X/x în mod repetat, până apare
„SYSTEM”, apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x în mod repetat, până apare
„SLEEP”, apoi apăsaţi
sau c.
Apăsaţi X/x pentru a selecta timpul
prestabilit.
Afișarea minutelor (timpul rămas) se
modifică după cum urmează:
OFF y 10M .... y 90M y OFF ....
101RO
Nu se poate obţine efectul spaţial.
Informaţii suplimentare
Depanarea
Dacă întâmpinaţi oricare dintre dificultăţile
de mai jos, în timp ce utilizaţi sistemul,
folosiţi ghidul de depanare pentru a remedia
problema, înainte de a solicita reparaţii.
Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony. Când transportaţi
sistemul la reparat, asiguraţi-vă că aduceţi
întregul sistem.
Când instalaţi subunitatea S-AIR (opţional),
în cazul unei probleme cu funcţia S-AIR,
apelaţi la un distribuitor Sony să verifice
întregul sistem cu dvs. (unitatea principală și
subunitatea S-AIR).
Generalităţi
Alimentarea nu este pornită.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul
de alimentare C.A.
Dacă apar alternativ „PROTECTOR” și „PUSH
POWER” pe ecranul de pe panoul frontal.
Apăsaţi ?/1 pentru a opri sistemul și, după
ce „STANDBY” dispare, verificaţi
următorul articol.
• Verificaţi dacă orificiile de ventilare ale
sistemului sunt blocate.
După ce aţi verificat articolul de mai sus
și aţi îndreptat problemele, porniţi
sistemul. Dacă tot nu se poate depista
cauza problemei, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Nu se reproduce sunetul multicanal Dolby
Digital sau DTS.
• Verificaţi dacă Blu-ray Disc, DVD etc.,
sunt înregistrate în format Dolby Digital
sau DTS.
• Verificaţi setarea audio (setările pentru
ieșirea audio) a componentei conectate.
102RO
• Schimbaţi la altă intrare, apăsând
butonul de intrare (TV, BD, DVD, SAT/
CATV, DMPORT, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3 sau TUNER/BAND) de pe
telecomandă, apoi reveniţi la intrarea pe
care doriţi să o verificaţi. Dacă „2.0ch”
sau „1.0ch” se afișează pe ecranul de pe
panoul frontal, semnalul este stereo sau
mono și nu include sunetul multicanal.
Dacă se afișează „5.1ch” etc., semnalul
este multicanal, dar efectul spaţial poate
fi redus, în funcţie de program sau disc.
• În funcţie de semnalul digital, se poate ca
procesarea spaţială să nu funcţioneze
(pagina 58).
Nu se aude niciun sunet sau nivelul acestuia
este foarte scăzut în difuzoare.
• Apăsaţi 2 + și verificaţi nivelul
volumului.
• Apăsaţi
sau 2 + pentru a anula
funcţia de oprire a sonorului.
• Apăsaţi SOUND FIELD și verificaţi
câmpul sunetului selectat.
• În funcţie de sursă, efectul sunetului de la
difuzoare poate fi mai puţin sesizabil.
• Verificaţi conexiunea difuzorului
(pagina 26).
Sunetul iese numai de la difuzor, nu din
subwoofer.
• În funcţie de disc, sunetul poate ieși
numai de la difuzor.
Sunetul este întârziat în comparaţie cu
imaginea televizorului.
• Setaţi [A/V Sync] la [0 ms] când [A/V
Sync] se setează între [10 ms] și [200 ms].
Componente conectate
Orice componentă s-ar selecta, nu există
sunet sau doar unul cu nivel foarte scăzut.
• Verificaţi dacă acest sistem și
componentele sunt conectate corect și
bine fixate.
• Verificaţi dacă sunt pornite atât acest
sistem, cât și componenta selectată.
Nu există sunet de la componenta selectată.
• Verificaţi dacă este corect conectată
componenta la jackurile de intrare audio
pentru aceasta.
• Verificaţi dacă sunt complet introduse
cablurile în jackuri, atât la componentă,
cât și la acest sistem.
• Verificaţi dacă s-a selectat corect
componenta.
• Se poate să nu existe sunet atunci când
reveniţi la redarea unui disc și volumul
este maxim. În acest caz, reduceţi
volumul, opriţi sistemul și apoi reporniţil.
Sunetul este întrerupt sau se creează zgomot.
• Verificaţi formatele de ieșire audio
suportate de acest sistem (pagina 106).
Nu apare imagine pe ecranul televizorului sau
dacă apare, este neclară.
Imaginea sursă (intrare prin jack HDMI) pe
subwoofer este distorsionată, întreruptă sau
televizorul nu o emite.
• Verificaţi conexiunea HDMI.
Există imagine pe ecranul televizorului, dar
fără sunet.
• Verificaţi dacă este corectă setarea audio
(pagina 85).
Control pentru HDMI
Funcţia Control pentru HDMI este inoperabilă.
• Verificaţi conexiunea HDMI
(pagina 28).
• Asiguraţi-vă că [Control for HDMI] este
setat la [ON] în meniul GUI.
• Componenta conectată trebuie să fie
compatibilă cu funcţia Control pentru
HDMI.
• Verificaţi setările din Control pentru
HDMI pe componenta conectată. Pentru
detalii, se vor vedea instrucţiunile de
utilizare ale componentei.
• Dacă modificaţi conexiunea HDMI sau
conectaţi/deconectaţi cablul de
alimentare C.A. sau dacă are loc o cădere
de tensiune, repetaţi procedurile de la
„Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync”
(pagina 62).
• Se poate ca sistemul să nu funcţioneze
corect dacă selectaţi o componentă care
nu este compatibilă cu funcţia Control
pentru HDMI de la televizor.
Nu se emite niciun sunet de la sistem și nici de
la difuzorul televizorului.
• Verificaţi volumul sistemului și
televizorului.
• Selectaţi corect intrarea sistemului.
continuare
103RO
Informaţii suplimentare
• Verificaţi dacă s-a selectat corect
televizorul.
• Setaţi televizorul la modul adecvat de
intrare.
• Mutaţi componentele audio departe de
televizor.
• Dacă intră un semnal video diferit de cele
pe care sistemul le suportă, imaginea se
poate distorsiona.
• Se poate să nu fie adecvată setarea
pentru rezoluţie. Folosiţi meniul
„RESOLUTION” din meniul sistemului,
pentru a modifica rezoluţia ecranului
TV, până când este pe gustul dvs.
(pagina 99).
• Meniul GUI nu apare corect când
rezoluţia de ieșire video a componentei
conectate prin HDMI este setată la 480i
sau 576i. În acest caz, reglaţi rezoluţia de
ieșire video a componentei la 480p sau
576p sau chiar peste.
• În funcţie de componenta de redare,
aceasta poate trebuie configurată. Se vor
vedea instrucţiunile de utilizare pentru
fiecare componentă.
• Folosiţi un cablu High Speed HDMI.
Dacă folosiţi un cablu Standard HDMI,
este posibil ca imaginile 1080p sau Deep
Colour să nu fie afișate corect.
• În funcţie de componenta HDMI
conectată, se poate ca imaginea de pe
ecranul TV să fie distorsionată. În acest
caz, setaţi [Video Direct] în meniul
[HDMI] la [ON] (pagina 87).
Sunetul este emis atât de la sistem, cât și de la
difuzorul televizorului.
• Dacă funcţia Control pentru HDMI este
setată să fie dezactivată sau componenta
selectată nu este compatibilă cu funcţia
Control pentru HDMI, opriţi sunetul
sistemului sau al televizorului.
Funcţia de oprirea sistemului nu funcţionează.
• Schimbaţi setarea televizorului pentru a
opri automat componentele conectate
când opriţi televizorul. Pentru detalii, se
vor vedea instrucţiunile de utilizare ale
televizorului.
Nu apare nicio imagine pe televizor.
• Verificaţi dacă HDMI IN și HDMI OUT
sunt corect conectate.
Când sistemul este în mod așteptare, nu există
imagine și nici sunet la televizor.
• Când sistemul este în mod așteptare,
imaginea și sunetul sunt emise de
componenta HDMI selectată ultima oară
când aţi oprit sistemul. Pentru a profita
din plin de o altă componentă, redaţi-o și
efectuaţi funcţia Redare la o apăsare sau
porniţi sistemul, pentru a selecta
componenta HDMI dorită.
• Asiguraţi-vă că [HDMI Pass Through] se
setează la [ON] în meniul GUI, în cazul
în care conectaţi componente care nu
sunt compatibile cu „BRAVIA” Sync la
sistem (pagina 66).
Funcţia S-AIR
Nu se stabilește transmisia sunetului.
• Dacă folosiţi altă unitate principală
S-AIR, așezaţi-o la peste 8 m de sistem.
• Confirmaţi dacă ID-urile S-AIR al
subwooferului și subunitatea S-AIR sunt
la fel (pagina 91).
• Altă subunitate S-AIR este cuplată la
unitatea principală S-AIR. Cuplaţi
subunitatea S-AIR dorită cu unitatea
principală S-AIR (pagina 95).
104RO
• Așezaţi astfel încât atât unitatea
principală S-AIR, cât și subunitatea
S-AIR să fie separate de alte aparate fără
fir.
• Evitaţi folosirea altor aparate fără fir.
• Subunitatea S-AIR este oprită.
Asiguraţi-vă că este conectat cablul de
alimentare C.A. și porniţi subunitatea
S-AIR.
Nu se aude niciun sunet de la produsul S-AIR.
• Dacă folosiţi altă unitate principală
S-AIR, așezaţi-o la peste 8 m de unitatea
principală S-AIR pe care o utilizaţi.
• Confirmaţi dacă ID-urile S-AIR al
subwooferului și subunitatea S-AIR sunt
la fel (pagina 91).
• Verificaţi setarea de asociere
(pagina 95).
• Așezaţi unitatea principală S-AIR,
precum și subunitatea S-AIR astfel încât
să fie aproape una de cealaltă.
• Dacă folosiţi orice echipament care
creează energie electromagnetică, cum ar
fi un cuptor cu microunde, în preajma
unui produs S-AIR, opriţi-l și încercaţi să
folosiţi produsul S-AIR din nou după ce
așteptaţi o scurtă perioadă de timp.
• Evitaţi folosirea altor aparate fără fir.
• Modificaţi setarea [RF Change]
(pagina 97).
• Modificaţi setările ID ale unităţii
principale S-AIR și ale subunităţii
S-AIR.
• Opriţi sistemul și subunitatea S-AIR,
apoi reporniţi-le.
• Sistemul nu suportă alte aparate S-AIR
decât receptoarele S-AIR.
• Amplificatoarele spaţiale fără fir nu pot
fi folosite cu acest sistem.
Există zgomot sau sunetul se întrerupe.
• Dacă folosiţi altă unitate principală
S-AIR, așezaţi-o la peste 8 m de unitatea
principală S-AIR pe care o utilizaţi.
• Sursele cu protecţie pentru dreptul de
autor nu pot fi redate pe receptoarele
S-AIR.
• Așezaţi unitatea principală S-AIR,
precum și subunitatea S-AIR astfel încât
să fie aproape una de cealaltă.
• Dacă folosiţi orice echipament care
creează energie electromagnetică, cum ar
fi un cuptor cu microunde, în preajma
unui produs S-AIR, opriţi-l și încercaţi să
folosiţi produsul S-AIR din nou după ce
așteptaţi o scurtă perioadă de timp.
• Așezaţi astfel încât atât unitatea
principală S-AIR, cât și subunitatea
S-AIR să fie separate de alte aparate fără
fir.
• Evitaţi folosirea altor aparate fără fir.
• Modificaţi setarea [RF Change]
(pagina 97).
• Modificaţi setările ID ale unităţii
principale S-AIR și ale subunităţii
S-AIR.
Dacă sistemul tot nu funcţionează
corect după ce s-au aplicat măsurile
de mai sus, resetaţi-l după cum
urmează:
Folosiţi butoanele de pe subwoofer pentru
această operaţie.
1
2
Apăsaţi ?/1 pentru a-l porni.
Apăsaţi INPUT SELECTOR, VOLUME –,
?/1 în același timp.
Se afișează „COLD RESET” și sistemul
este resetat. Meniul sistemului, câmpul
sonor etc., revin la setările iniţiale.
Informaţii suplimentare
Altele
Telecomanda nu funcţionează.
• Conectorii telecomenzii trebuie verificaţi
dacă sunt conectaţi la fiecare jack
REMOTE CTRL al subwooferului și
difuzorului.
• Îndreptaţi telecomanda către senzorul
acesteia de pe ecranul panoului frontal
al subwooferului sau difuzorului.
• Îndepărtaţi toate obstacolele dintre
telecomandă și ecranul panoului frontal.
• Dacă cele două baterii din telecomandă
sunt slabe, înlocuiţi-le cu unele noi.
• Asiguraţi-vă că selectaţi intrarea corectă
pe telecomandă.
Volumul se reduce când metoda de ieșire se
schimbă de la difuzorul TV la cel al sistemului.
• Funcţia de limitare a volumului este
acum operabilă. Pentru detalii, se va
vedea „Folosirea funcţiei Limitare
volum” (pagina 64).
105RO
Secţiunea HDMI
Specificaţii
Conector
Intrări/ieșiri video
Formate suportate de acest sistem
Formatele de intrare digitală suportate de
acest sistem sunt după cum urmează.
Format
Suportat/Nesuportat
Dolby Digital
a
DTS
a
PCM liniar (2ch)*
a
PCM liniar (5.1ch,
7.1ch)* (Numai pe
HDMI)
a
Intrări audio
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* PCM liniar acceptă frecvenţe de eșantionare
care să nu depășească 48 kHz.
Secţiunea amplificator
Putere produsă (nominală)
Frontal S / Frontal D:
80 W + 80 W
(la 4 ohmi, 1 kHz, 1 %
THD)
Putere produsă (referinţă)
Putere ieșire RMS
Frontal S / Frontal D:
100 W/ch (per canal, la
4 ohmi, 1 kHz, 10 %
THD)
Centru*:
100 W (la 4 ohmi, 1 kHz,
10 % THD)
Subwoofer:
100 W (la 4 ohmi, 100 Hz,
10 % THD)
Secţiunea selector
Sistem
Intrări (analogice)
TV, VIDEO 1
Intrări (Digitale)
TV, VIDEO 2
VIDEO 3
Sensibilitate: 550 mV
Impedanţă: 33 kohmi
87,5 - 108,0 MHz
(pasul 50 kHz)
Antena
antenă FM cu fir
Terminalele antenei
75 ohmi, nesimetrice
Frecvenţă intermediară 10,7 kHz
Secţiunea selector AM
Gama de frecvenţe
531 kHz - 1.602 kHz (cu
intervalul setat la 9 kHz)
Antena
antenă cadru AM
Frecvenţă intermediară 450 kHz
Secţiunea video
Ieșiri
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohmi
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohmi
Difuzor (SS-CT500)
Sistem de difuzoare
Optice
Coaxiale, optice
Unitate cu difuzoare
Impedanţă nominală
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
Cabluri difuzoare
106RO
Sintetizator digital PLL
fixat cu cuarţ
Secţiunea selector FM
Gama de frecvenţe
* În funcţie de setările câmpului sonor și sursă, se
poate să nu se emită sunet.
Conector HDMI™
BD, DVD, SAT/CATV:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT/CATV:
PCM liniar 7.1ch/
Dolby Digital/DTS
Gamă completă, Reflex
bas (partea difuzorului
frontal), Gamă completă,
Suspensie acustică
(partea difuzorului
central)
50 mm tip conic
4 ohmi
957 mm × 90 mm ×
51 mm (l/î/a)
1,9 kg
3m
Subwoofer (SA-WCT500)
Sistem de difuzoare
Unitate cu difuzoare
Impedanţă nominală
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
Subwoofer, Reflex bas
130 mm tip conic
4 ohmi
212 mm × 374 mm ×
364 mm (l/î/a)
9,1 kg
WS-CT500EB
Brăţară de extensie
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
286 mm × 179 mm ×
60 mm (l/î/a)
1,3 kg
Capacul din spate
Dimensiuni (aprox.)
Greutate (aprox.)
294 mm × 185 mm ×
67 mm (l/î/a)
0,56 kg
Generalităţi
Designul și specificaţiile pot fi modificate fără aviz
prealabil.
Deep Colour
S-au mărit semnalele video aferente
profunzimii coloristice a semnalelor care trec
printr-un jack HDMI. Numărul de culori
care ar putea fi exprimat de 1 pixel era 24 biţi
(16.777.216 culori) cu jackul actual HDMI.
Totuși, numărul de culori care poate fi
exprimat de 1 pixel va fi 36 biţi, etc., când
receptorul corespunde Deep Colour.
Deoarece nuanţarea profunzimii unei culori
se poate exprima mai fin cu mai mulţi biţi,
modificările permanente ale culorii pot fi
exprimate mai fluent.
Dolby Digital
Acest format sonor cinematografic este mai
avansat decât Dolby Surround Pro Logic. În
acest format, difuzoarele spaţiale emit sunet
stereo, cu o gamă extinsă de frecvenţe și un
canal de subwoofer este prevăzut
independent pentru accentuarea basului.
Acest format este de asemenea numit „5.1”,
cu canalul subwooferului destinat ca și canal
0.1 (deoarece funcţionează numai când este
necesar efectul de bas profund). Toate cele
șase canale din acest format sunt înregistrate
individual pentru o separare superioară a
acestora. Mai mult, deoarece toate semnalele
sunt procesate digital, semnalul se
degradează mai puţin.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II creează cinci canale de
ieșire cu bandă largă, din surse cu 2 canale.
Acest lucru se realizează folosind un decodor
avansat de matrice spaţială de înaltă
fidelitate, care extrage proprietăţile spaţiale
ale înregistrării originale, fără să adauge alte
sunete noi sau colorări tonale.
continuare
107RO
Informaţii suplimentare
Condiţii de alimentare 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 110 W
În așteptare: 0,3 W (când „CTRL: HDMI” și
„S-AIR STBY” se setează la „OFF”.)
Ieșire alimentare
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Glosar
DTS
S-Force PRO Front Surround
Tehnologie digitală de compresie audio
dezvoltată de către Digital Theatre Systems,
Inc. Această tehnologie este similară cu 5.1
canale spaţiale. Acest format se compune din
canalul stereo spate și un canal subwoofer
discret. DTS oferă aceleași 5.1 canale
discrete de semnal digital audio de înaltă
calitate. Se realizează o bună separare a
canalelor datorită înregistrării discrete a
tuturor datelor din acestea și a procesării lor
digitale.
Implicarea pe termen lung a firmei Sony în
tehnologia de sunet spaţial (și ca urmare
acumularea unei cantităţi uriașe de date
acustice) a dus la dezvoltarea unei metode
noi de procesare și DSP avansat pentru
preluarea efectivă a acestei sarcini, așa
numita metodă S-Force PRO Front
Surround. Comparat cu tehnologiile
anterioare de sunet spaţial frontal, S-Force
PRO Front Surround dă un sens mai
convingător noţiunilor de distanţă și spaţiu,
ceea ce se traduce printr-o experienţă de
sonorizare adevărată, fără să mai fie nevoie
de difuzoare în spate.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) este o interfaţă care acceptă atât
semnale video cât și audio pe o singură
conexiune digitală, oferind astfel imagine
digitală și sunet de înaltă calitate. Specificaţia
HDMI suportă HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection), o tehnologie de
protecţie la copiere care încorporează
tehnologie de codificare pentru semnalele
video digitale.
PCM (Modulaţia impulsurilor în cod)
O metodă de conversie a semnalelor audio
analoge în semnale audio digitale pentru a
beneficia de sunetul digital.
S-AIR (Sony Audio Interactive Radio
frequency)
Recent s-au răspândit rapid suporturile
media de înaltă calitate, precum DVD,
Digital Broadcasting etc.
Pentru a se asigura transmiterea fără
deteriorare a nuanţelor subtile de pe aceste
suporturi media de înaltă calitate, Sony a
dezvoltat o tehnologie denumită „S-AIR”
pentru transmisia radio a semnalelor audio
digitale fără comprimare și a încorporat
această tehnologie în EZW-RT10/EZWRT10A/EZW-T100.
Această tehnologie transferă semnale audio
digitale fără comprimare, folosind intervalul
de bandă 2,4 GHz din banda ISM (Industrial,
Scientific, and Medical band), precum
aplicaţiile Bluetooth și LAN-urile fără fir.
108RO
S-Master
S-Master este o tehnologie de amplificare
complet digitală dezvoltată de către Sony,
care reduce apariţia fragmentărilor de sunet
și a variaţiilor bruște, oferind o superbă
claritate dialogului și o reproducere fidelă a
sunetului original. Secţiunea amplificatorului
compact are o bună eficienţă din punct de
vedere al puterii și performanţe termice
îmbunătăţite.
x.v.Colour
„x.v.Colour” reproduce mai fidel
diversitatea culorilor, cum ar fi culorile
luminoase ale florilor și albastrul turcoaz al
oceanului.
„x.v.Colour” este o denumire de promovare
oferită produselor care pot realiza un larg
spaţiu coloristic în baza specificaţiilor
xvYCC și este marcă înregistrată a Sony
Corporation.
xvYCC este un standard internaţional al
specificaţiilor tehnice din spaţiul color, cu o
extinsă varietate pentru semnalele video.
Gama de culori a xvYCC este mai largă decât
cea a sRGB, care se folosește cu sistemul
actual de televiziune.
Privire de ansamblu a meniurilor
Tabelul articolelor de ecranul panoului frontal, ce corespund cu ecranul GUI.
Articol
Ecran pe panoul frontal
Ecranul GUI
Se va vedea pagina
LEVEL
CNT LEVEL
Center Level
82
SW LEVEL
Subwoofer Level
82
AUDIO DRC
D. Range Comp
82
SURROUND
–
Surround
58
TONE
BASS
Bass Level
59
TREBLE
Treble Level
59
A/V SYNC
A/V Sync
83
DUAL MONO
Dual Mono
84
A. ASSIGN
Audio Assign
85
AUDIO
Night Mode
60
RESOLUTION
Resolution
86
SET HDMI
CTRL: HDMI
Control for HDMI
61
VOL LIMIT
Volume Limit
64
PASS THRU
HDMI Pass Through
66
V. DIRECT
Video Direct
87
DIMMER
Dimmer
88
DISPLAY
Display
88
SLEEP
–
101
91
SYSTEM
SET S-AIR
S-AIR ID
S-AIR ID
S-AIR MODE
S-AIR Mode
93
RF CHANGE
RF Change
97
S-AIR STBY
S-AIR Standby
94
PAIRING
Pairing Start
95
Informaţii suplimentare
NIGHT MODE
VIDEO
109RO
Index
A
N
Adaptor DIGITAL MEDIA PORT
conectare 46
Network Client 56
P
B
Blu-ray Disc player (recorder)
conectare 29
„BRAVIA” Sync 61
C
Câmpul sonor 58
Control pentru HDMI 61
D
Denumirea staţiilor prestabilite 70, 73
DIGITAL MEDIA PORT 54
DVD Player (recorder)
conectare 29, 31
E
„PlayStation 3”
conectare 29
Prestabilirea staţiilor radio 70, 71
R
RDS 74
S
S-AIR
receptor 89
Selectare 68
Selector sateliţi
conectare 29, 31
Setarea afișajului 88
Silenţios 50
Ecran pe panoul frontal 49, 109
T
G
Telecomandă
alocări 79
funcţionare 50, 75
Temporizator oprire 101
GUI (Graphical User Interface) 40
H
HDMI
conectare 28
I
Instalarea 10
iPod 55, 56
L
Lista cu mesaje 57
M
Meniul sistemului 99
110RO
Index meniu
A
M
A. ASSIGN 109
A/V Sync 83
Adapter GUI 54
AM 68
Audio 44
Audio Assign 85
AUDIO DRC 109
Auto Tuning 68
Memory 70
Music 54
B
Pairing 95
PASS THRU 109
Bass Level 59
C
D
D. Range Comp 82
Dimmer 88
Direct Tuning 69
Display 88
Dual Mono 84
F
FM 68
FM Mode 68
H
HDMI 44, 61
HDMI Pass Through 66
I
Input 44
iPod 54
Name Input 70
Night Mode 60
P
R
Resolution 37, 86
RF Change 97
Informaţii suplimentare
Center Level 82
CNT LEVEL 109
Control for HDMI 61
CTRL: HDMI 109
N
S
S-AIR 89
ID 91
Mode 93
Standby 94
S-AIR STBY 109
SET HDMI 109
SET S-AIR 109
Settings 44
SLEEP 101
Sound Field Setup 58
Subwoofer Level 82
Surround 58
SW LEVEL 109
System 44
System GUI 54
T
Tone 59
Treble Level 59
L
Level 82
continuare
111RO
V
V. DIRECT 109
Video 54, 86
Video Direct 87
VOL LIMIT 109
Volume Limit 64
112RO
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не излагайте батериите или уредбата с
монтирани батерии на топлинно въздействие,
като например слънчева светлина, огън и други
подобни.
Не монтирайте уреда в ограничено
пространство, като например библиотечка или
вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационния отвор на уредбата с вестници,
покривки, пердета и др.
Не поставяйте източници на открит пламък,
като запалени свещи, върху уредбата.
За да намалите риска от пожар или
електрически удар, не позволявайте уредбата
да бъде намокрена или напръскана с вода и не
поставяйте върху нея предмети, пълни с
течности, като например вази.
Тъй като модулът се изключва от захранването
с щепсел, свържете го към лесно достъпен
електрически контакт. Ако забележите
неизправности в работата на модула, веднага
извадете щепсела от електрическия контакт.
Само за използване на закрито.
Изхвърляне на стари
електрически и
електронни уреди
(приложимо в
Европейския съюз и
други европейски
държави със системи
за разделно събиране
на отпадъците)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като изхвърлите
този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни
2BG
последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай могат да
се получат в резултат на неправилното
обработване на този продукт като
отпадък. Рециклирането на материали ще
помогне да се запазят природните
ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местната градска
управа, със служба за изхвърляне на
домакински отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Изхвърляне на
изтощени батерии
(приложимо в
Европейския Съюз и
други европейски
държави със системи
за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или върху
опаковката показва, че с батерията,
доставена с този продукт, не трябва да се
отнасяте като с домакински отпадък.
При някои батерии този символ може да
се използва в комбинация с означение на
химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Осигурявайки коректното изхвърляне на
тези батерии вие ще помогнете за
предотвратяване на потенциално
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при неподходящо
изхвърляне. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. При апарати, които
от гледна точка на безопасност, начин на
действие или запазване на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана
(вградена), тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в който
има такава батерия, за да сте сигурни, че
батерията ще бъде третирана правилно,
предайте апарата в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички останали
батерии моля прочетете в упътването как
безопасно се изважда батерията от
апарата. Предайте я в събирателния
пункт за рециклиране на използвани
батерии. За повече информация относно
рециклирането на този продукт можете да
се обърнете към общината, фирмата за
събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Бележка за потребителите: следващата
информация се отнася само за
оборудване, закупено в страните,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител на този продукт е Sony
Corporation, с адрес в Япония 108-0075, Токио, 17-1 Konan Minato-ku. Упълномощен
представител по отношение на EMC и
безопасността на продукта е Sony Deutschland
GmbH, с адрес в Германия, 70327 Щутгарт,
Hedelfinger Strasse 61. При всички въпроси,
свързани с обслужването или гаранцията на
продукта трябва да се обърнете към адресите,
дадени в отделните сервизни или гаранционни
документи.
Мерки за осигуряване на
безопасността
За безопасността
• Ако в системата попадне твърдо тяло или
течност, изключете от щепсела и осигурете
системата да бъде проверена от
квалифициран персонал, преди отново да я
използвате.
• Не стъпвайте върху субуфера, тъй като може
да паднете и да се нараните, или да повредите
системата.
За източниците на захранване
• Преди да пуснете системата, проверете дали
работното напрежение съответства на
Вашето електрическо захранване. Работното
напрежение е обозначено върху фирмената
табелка отзад на субуфера.
• Ако възнамерявате да не използвате
системата за по-дълъг период, трябва да я
изключите от стенния контакт. Когато
изключвате променливотоковия захранващ
кабел, хванете щепсела, никога не дърпайте
самия кабел.
• Променливотоковият захранващ кабел
трябва да се подменя само в специализираните
сервизни работилници.
• Не може да считате, че модулът е изключен
от електрическата мрежа, докато все още е
включен в електрическия контакт, дори и
когато самият модул е изключен.
За топлоотделянето
Въпреки че системата загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако
продължително използвате системата с висок
звук, температурата на задната и долната част
на системата се повишава значително. За да
избегнете изгаряния, не докосвайте системата.
За местоположението
• Поставете системата в близост до адекватна
вентилация, за да не допуснете натрупване на
топлина и да осигурите максимален живот на
системата.
• Не поставяйте системата близо до източници
на топлина или на място, където тя ще е
изложена директно на слънчева светлина,
прах или механичен удар.
продължава
3BG
BG
• Не поставяйте нищо, което може да блокира
вентилационния отвор отзад на субуфера и да
причини неизправности.
• Не покривайте решетката на субуфера.
• Не поставяйте системата в близост до
оборудване като телевизор, видео записващо
устройство или касетофон. (Ако системата се
използва в комбинация с телевизор, видео
записващо устройство или касетофон и е
поставена твърде близо до тях, това може да
доведе до шум и влошаване на качеството на
картината. Това е много вероятно, ако се
използва вътрешна антена. Ето защо, ние Ви
препоръчваме да използвате външна антена.)
•Бъдете внимателни, когато поставяте
системата върху повърхности, които са били
третирани специално (с вакса, масло,
полировка и др.), тъй като това може да доведе
до петна или обезцветяване на повърхността.
За използването на уреда
Преди да свържете другите компоненти, трябва
да сте изключили системата и извадили
щепсела от мрежата.
Ако се получи нееднородност в цвета на
поставения в близост телевизор
Системата е магнитно екранирана, за да може
да се монтира в близост до телевизионен
приемник. Все пак е възможно да се наблюдава
нееднородност в цвета при определени
телевизори.
Ако забележите нееднородност в
цвета...
Изключете телевизора, след което го включете
отново след 15-30 минути.
Ако отново забележите нееднородност
в цвета...
Поставете системата по-далече от
тевелизионния апарат.
За почистването
Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не
използвайте никакви абразивни ленти, прах за
почистване или разтворител, като алкохол или
бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
Вашата система, свържете се с най-близкия
доставчик на Sony.
4BG
Авторски права
Тази система включва Dolby* Digital и Pro
Logic Surround, както и системата за
цифров съраунд звук DTS**.
* Произведено с лиценз от Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът “DD” са
търговски марки на Dolby Laboratories.
** Произведено по лиценз под американски
патенти с номера: 5 451 942; 5 956 674;
5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 и други
американски и световни издадени или в
процес на издаване патенти. DTS и DTS
Digital Surround са регистрирани търговски
марки, като логото и символът на DTS са
търговски марки на DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Всички права запазени.
Тази система включва технологията HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логото на HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки HDMI Licensing
LLC.
Видът на шрифта (Shin Go R), инсталиран в
тази система се осигурява от MORISAWA &
COMPANY LTD.
Тези имена са търговски марки на MORISAWA
& COMPANY LTD., като авторските права за
шрифта също принадлежат на MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod е търговска марка на Apple Inc.,
регистрирана в САЩ и другите страни.
Всички други търговски марки и регистрирани
търговски марки са на съответните
притежатели. В това ръководство не са указани
знаците ™ и ®.
Текстовият символ и лого Bluetooth са
притежание на Bluetooth SIG, Inc., като
използването на тези символи от Sony
Corporation е съгласно лиценз.
Другите търговски марки и имена са тези на
съответните притежатели.
“M-crew Server” е търговска марка на Sony
Corporation.
“BRAVIA Sync” е търговска марка на Sony
Corporation.
“PLAYSTATION” е търговска марка на Sony
Computer Entertainment Inc.
“S-AIR” и неговото лого са търговски марки на
Sony Corporation.
Логата “x.v.Colour (x.v.Color)” и “x.v.Colour
(x.v.Color)” са търговски марки на Sony
Corporation.
За функцията S-AIR
Системата е съвместима с функцията S-AIR,
която позволява безжичното предаване на звук
между S-AIR продуктите.
S-AIR приемниците могат да се използват със
системата. Можете да се наслаждавате на звука
на системата в друго помещение.
S-AIR продуктите могат да се закупят като
опции (асортиментът на S-AIR продуктите се
различава в зависимост от зоната).
Забележките или инструкциите за S-AIR
приемника в тези “Работни инструкции” се
отнасят само за случаите, когато се използва
S-AIR приемник.
За допълнителна информация относно
фукцията S-AIR, вижте “Използване на S-AIR
продукт” (страница 95).
5BG
Съдържание
Мерки за осигуряване на
безопасността.................................3
За функцията S-AIR ...........................5
Начало на работата
Разопаковане ........................................8
Стъпка 1: Позициониране на
системата.......................................10
Предупреждение за монтирането на
високоговорителя на системата
към стойка за телевизор или
стена ...............................................12
Стъпка 2: Свързване на
високоговорителя........................26
Стъпка 3a: Свързване на
компонентите с жакове
HDMI .............................................28
Стъпка 3b: Свързване на
компонентите без жакове
HDMI .............................................31
Настройване на изхода на сигнала на
свързания компонент .................35
Функция за преобразуване на видео
сигнали...........................................36
Стъпка 4: Свързване на
антената.........................................38
Стъпка 5: Свързване на
променливотоковия захранващ
кабел...............................................40
Стъпка 6: Управление на системата с
използване на GUI ......................40
(Graphical User Interface)
Свързване на други компоненти ....47
Опции на възпроизвеждане
Индекс към частите и уредите за
управление ....................................49
Пускане на телевизора .....................52
Пускане на други компоненти ........53
Функция DMPORT
Характеристики на DIGITAL
MEDIA PORT (DMPORT) .......55
Избиране на работен екран.............55
6BG
Управление на компонента, свързан
към адаптера DIGITAL MEDIA
PORT ............................................. 56
Пускане на избрания трак............... 58
Функции на обемен звук
Пускане на ефекти на обемен
звук................................................. 60
Регулиране на нивата на басовете и
дискаунтите.................................. 62
Слушане на тих звук......................... 63
(Night Mode)
“BRAVIA” Sync характеристики
Какво е “BRAVIA” Sync?............... 64
Подготовка за “BRAVIA” Sync .... 65
Пускане на Blu-ray Disc/DVD ........ 66
(Пускане само с едно
докосване)
Пускане на звука на телевизора през
високоговорителите................... 67
(Аудио управление на
системата)
Изкючване на телевизор, система и
свързани компоненти ................ 69
(Изключване на захранването
на системата)
Пускане на компонентите, докато
системата е в режим на
изчакване...................................... 70
(HDMI Pass Through)
Тунер функции
Слушане на FM/AM радио,
използвайки GUI ........................ 72
Слушане на FM/AM радио с
помощта на дисплея на предния
панел на субуфера ...................... 75
Използване на Radio Data System
(RDS)............................................. 79
Допълнителни настройки
Управление на свързани Sony
компоненти с дистанционно ..... 80
Смяна на зададените стойности на
въвеждащите бутони на
дистанционното ..........................84
Настройване на ниво на
високоговорителя........................87
Настройване на закъснението между
звука и образа...............................88
(A/V Sync)
Получаване на мултиплексен
излъчен звук .................................89
(Dual Mono)
Задаване на нова настройка на аудио
входа ...............................................90
(Audio Assign)
Преобразуване на резолюцията на
аналоговите видео входящи
сигнали...........................................91
(Resolution)
Насладете се на повисококачествени HDMI
изображения .................................92
(Video Direct)
Смяна на яркостта на дисплея на
предния панел...............................93
(Dimmer)
Смяна на настройките на
дисплея...........................................94
(Display)
Използване на S-AIR продукт ........95
Настройки и регулиране с
използване на системното
меню .............................................106
Използвайки таймер за
спиране.........................................107
(SLEEP)
Допълнителна информация
Откриване и разрешаване на
проблеми .....................................109
Спецификации..................................113
Речник ................................................115
Преглед на менютата......................117
Индекс ................................................118
Индекс на менюто ...........................119
7BG
Начало на работата
Разопаковане
• Субуфер (SA-WCT500) (1) • Дистанционно управление • Винтове за разширителна
(RM-ANP038) (1)
скоба (големи, +PSW5 ×
12 мм) (7)
• Винтове за заден капак
(малки, M3 × 8 мм) (4)
• Високоговорител
(SS-CT500) (1)
• Рамкова антена за AM (1) • R6 (размер AA) батерии
(2)
• Опорен ремък (1)
• FM кабелна антена (1)
• Винт за опорния ремък
(+PSW4 × 20 мм) (1)
• WS-CT500EB
• Разширителна скоба (1)
• Кабел за високоговорител
(1)
• Заден капак (1)
• Цифров оптичен кабел за • Фиксатор (1)
телевизор (2,5 m) (1)
8BG
• Винт за дърво за опорния
ремък (M3,8 × 20 мм) (1)
• Работни инструкции (1)
Поставяне на батерии в дистанционното управление
Забележки
•Не оставяйте дистанционното управление на много горещо или влажно място.
•Не използвайте едновременно нова и стара батерия.
•Не допускайте чужди тела вътре в корпуса на дистанционното управление, особено когато
подменяте батериите.
•Не излагайте дистанционния сензор на действието на директна слънчева светлина или осветително
тяло. Това може да доведе до неизправност във функционирането.
•Ако не смятате да използвате дистанционното за по-дълъг период от време, извадете батериите, за
да избегнете евентуални повреди от течове на батерията и корозия.
9BG
Начало на работата
Поставете две батерии R6 (размер AA) (предоставени) като съпоставите краищата 3 и
# на батерията с маркировките вътре в отделението. За да използвате дистанционното
управление, насочете го към дистанционния сензор на високоговорителя или към
дисплея на предния панел на субуфера.
Стъпка 1: Позициониране на системата
Илюстрациите по-долу показват как да се монтират субуферът и високоговорителят.
Можете да монтирате високоговорителя върху телевизионна стойка или да го закачите
на стената.
Монтиране на високоговорителя на
стойка.
За подробности вижте “Монтиране на
високоговорителя върху
телевизионна стойка” (страница 16).
За подробности вижте “Монтиране на
високоговорителя на стената”
(страница 25).
За подробности вижте “Окачване на
високоговорителя и телевизора на
стената” (страница 22).
Забележки
•Не блокирайте топлинната вентилация на задния панел на субуфера.
•Не покривайте решетката на субуфера.
10BG
Свързване на кабела на високоговорителя към високоговорителя
Задна част на високоговорителя
REMOTE
R
CENTER
CTRL
ONLY FOR SA-WCT500
L
Бяло
Съединител на
дистанционното
управление
Зелено
Червено
A
A Кабел за високоговорител (предоставен)
Забележка
•Когато монтирате високоговорителя или телевизора на стената, внимавайте да не се спънете в
кабела, свързващ високговорителя.
11BG
Начало на работата
Съединителят на кабелите на високоговорителя и цветната тръба са с кодирани цветове,
в зависимост от вида на високоговорителя. Свържете кабелите на високоговорителя
така, че да отговарят на цвета на жаковете SPEAKER.
Свържете съединителя на дистанционното управление към жака REMOTE CTRL.
Предупреждение за монтирането на
високоговорителя на системата към стойка за
телевизор или стена
Към потребителя
За да монтирате този продукт, се изисква
достатъчно опит. По-добре да възложите
монтирането на доставчиците на Sony или
лицензирани изпълнители, като обърнете
особено внимание на безопасността по
време на монтажа. Sony не носи
отговорност за щети или наранявания,
причинени от неправилно обслужване или
неправилен монтаж, както и за монтиране
на друго, освен описания продукт. Вашите
законни права (ако има такива) не се
засягат.
За безопасността
Безопасността е от първостепенно
значение при проектиране на продуктите
на Sony. Все пак, ако продуктите се
използват неправилно, това може да
доведе до сериозни наранявания поради
пожар, токов удар, преобръщане или
падане на продукта. Трябва да спазвате
мерките за безопасност, за да
предотвратите такива инциденти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не спазвате следните предпазни
мерки, това може да доведе до сериозни
наранявания или смърт от пожар, токов
удар, преобръщане или падане на
продукта.
Не изпускайте продуктите и не ги монтирайте,
когато има вероятност да паднат.
• Възложете на лицензирани
подизпълнители монтирането,
преместването или разглобяването на
продуктите и пазете малките деца
далече по време на процедурата.
12BG
• Неоторизираният монтаж може да
доведе до сериозни наранявания или
имуществени щети.
• Пренасянето или демонтирането на
високоговорителя SS-CT500 или
телевизор с монтиран високоговорител
SS-CT500 от неупълномощен търговец
може да доведе до падане на продукта,
което да причини сериозно нараняване
или имуществена вреда. Продуктът
(продуктите) трябва да се пренася(т) от
двама или повече души.
• Не сваляйте винтовете и др. след
монтиране на високоговорителя SSCT500 или телевизор с високоговорител
SS-CT500.
• Не прилагайте сила при почистване и
поддръжка на продуктите.
• Ако окачите високоговорителя SSCT500 или телевизор с монтиран
високоговорител SS-CT500 на
неустойчива стена или такава, чиято
повърхност не е равна или
перпендикулярна, продуктът
(продуктите) може да падне (паднат) и
да причини (причинят) нараняване или
имуществена вреда.
• Ако високоговорителят SS-CT500 или
телевизорът с монтиран
високоговорител SS-CT500 не е здраво
закрепен за стената, продуктът
(продуктите) може да падне (паднат) и
да причини (причинят) нараняване или
имуществена вреда.
Не монтирайте никакви предмети върху
продуктите.
Не се облягайте и не окачвайте нищо на
продуктите.
• Не се облягайте и не окачвайте нищо на
продуктите, тъй като те може да паднат
и да причинят сериозни наранявания.
Не бива да допуснете пробиване на кабела.
Обърнете внимание на местоположението.
• Не монтирайте продуктите на стенни
повърхности, като например колони,
при които ъглите или страните на
продукта стърчат извън повърхността.
Ако човек или предмет ударят
стърчащия ъгъл или страна на продукта,
това може да доведе до наранявания или
имуществени щети.
• Ако променливотоковият захранващ
кабел или свързващите кабели се
притиснат между продуктите и стената,
пода или други предмети, както и ако се
огънат или усучат насила, вътрешните
проводници може да излязат и да
доведат до късо съединение или
електрическо прекъсване. Това може да
причини пожар или електрически удар.
• Не стъпвайте върху променливотоковия
захранващ кабел или свързващите
кабели, когато пренасяте продуктите.
Кабелът може да се повреди и това да
доведе до пожар или електрически удар.
продължава
13BG
Начало на работата
• Не поставяйте нищо върху продуктите.
Ако го направите, системата може да
падне и да причини наранявания или
имуществени щети.
• Не излагайте продуктите на
въздействието на дъжд или влага, както
и не разливайте течности от всякакъв
вид върху тях. Това може да причини
пожар или електрически удар.
• Никога не поставяйте продуктите в
горещи, влажни или изключително
прашни помещения, както и на място,
където те ще са подложени на
механични вибрации. Това може да
причини пожар или електрически удар.
• Пазете запалимите предмети или открит
пламък (напр. свещи) далеч от
продуктите.
• Не монтирайте продуктите над или под
климатична уредба. Ако продуктите са
изложени на въздушен поток от
климатик за продължително време или
се намокрят от теч в климатика, това
може да причини пожар, токов удар или
повреди.
Не монтирайте друго оборудване, освен
указания продукт.
• Принадлежностите WS-CT500EB
(предоставени) са предназначени за
използване само с посоченото
оборудване. Ако монтирате оборудване,
различно от указаното, то може да падне
или да се счупи и да причини
наранявания.
• Не модифицирайте продуктите.
• Не поставяйте нищо горещо директно
върху продуктите. Топлината може да
доведе до обезцветяване или
деформация на продуктите.
Закрепете високоговорителя на системата и
телевизора.
Не покривайте вентилационните отвори на
продуктите.
• Ако покриете вентилационните отвори
(с плат и др.), топлината може да се
акумулира вътре и да причини пожар.
• Когато ги монтирате заедно, закрепете
здраво високоговорителя SS-CT500 и
телевизора. След това закрепете здраво
телевизора с монтирания
високоговорител SS-CT500 върху
поставката или стена. Ако
високоговорителят SS-CT500 и
телевизорът не са здраво закрепени,
могат да паднат или да се обърнат и да
причинят нараняване.
Не поставяйте тежести върху продуктите и не
ги подлагайте на удар.
Не се препъвайте в кабелите.
• Можете да паднете или да съборите
продуктите върху себе си, като това ще
доведе до нараняване.
• Когато монтирате високоговорителя SSCT500 към стойка за телевизор или
окачвате на стена телевизор с монтиран
високоговорител SS-CT500, не
оказвайте натиск върху
високоговорителя или телевизора с
ръка. Не удряйте високоговорителя или
телевизора с твърди предмети като
отвертка и др.
При преместване на телевизор с монтиран
високоговорител SS-CT500
ВНИМАНИЕ
Ако не се спазват следните предпазни
мерки, това може да доведе до
наранявания или имуществени щети.
14BG
Ако местите продуктите със сила, може
да ги повредите или да се нараните.
Следвайте подходящите процедури и
съвети, описани по-долу.
• Телевизорът с монтиран
високоговорител SS-CT500 трябва да се
носи от двама или повече души след
изключване от електрическата мрежа и
отстраняване на свързаното оборудване.
• Ако продуктите с преместят след като са
били монтирани на стената, отворите за
винтовете ще останат.
• Преди монтажа е добре да се
консултирате с лицензирания
контрактор, за да определите подходящо
място за монтаж (далече от радио шум и
др.).
Забележки по монтажа
• Когато сглобявате, постелете парче
плат на пода, за да не го повредите.
• Монтирайте продуктите на твърд и
равен под.
• Трябва да имате на разположение двама
или повече души за монтиране на
продуктите. Ако го извършвате сами,
това може да доведе до инцидент или
нараняване.
• Децата трябва да се държат настрана по
време на процеса.
Монтирайте продуктите, като внимателно
следвате инструкциите.
• Затегнете здраво винтовете. Ако
високоговорителят SS-CT500 не е здраво
закрепен, може да падне и да причини
повреда или нараняване.
• Внимавайте да не притиснете ръцете
или пръстите си, докато сглобявате
продуктите.
Забележки по монтажа на стена
• Ако оставите продуктите монтирани
върху стена за продължителен период
от време, стената зад или над тях може
да се обезцвети или тапетът да се
отлепи, в зависимост от материала на
стената.
продължава
15BG
Начало на работата
• Внимавайте ръцете и краката ви да не
бъдат притиснати под телевизора с
монтиран високоговорител SS-CT500.
• Когато пренасяте телевизора с
монтиран високоговорител SS-CT500, не
го дръжте за високоговорителя
SS-CT500. Това може да причини
повреда или нараняване.
• Не влачете телевизора с монтиран
високоговорител SS-CT500. Основата
може да изпадне и да повреди пода.
Монтиране на високоговорителя върху телевизионна стойка
Можете да монтирате високоговорителя със следните модели телевизори (не са
предоставени):
• KDL-40/46Z5xxx*
* В действителните имена на моделите, “xxx” означава числата и/или символите, специфични за
всеки модел.
Въпреки че формата на основата на телевизионната стойка се различава в зависмост от
модела на телевизора, можете да монтирате високоговорителите върху телевизионна
стойка, като следвате следната процедура.
1
Извадете винтовете на телевизора.
2
Отделете телевизора от телевизионната стойка.
Забележка
•Поставете телевизора с екрана надолу върху меко плътно парче плат, за да предотвратите повреда
на повърхността на течнокристалния дисплей.
16BG
Извадете винтовете от капака.
4
Отделете капака от телевизионната стойка.
Когато отделяте капака, леко наклонете навън куките на капака от предната страна
с пръсти, след което избутайте капака към задната част на стойката.
Куки
5
Затегнете разширителната скоба (предоставена) към телевизионната стойка с
големите винтове (+PSW5 × 12 мм) (предоставени).
Разширителна скоба
продължава
17BG
Начало на работата
3
6
Закачете нитовете на разширителната скоба към отворите в задната част на
високоговорителя и прикрепете високоговорителите с големите винтове
(+PSW5 × 12 мм) (предоставени).
Задна част на високоговорителя
Отвори
Предна страна
Нит
7
Прикрепете отново телевизора.
18BG
8
Закрепете телевизора с винтовете, извадени в стъпка 1.
Начало на работата
9
Прикрепете задния капак (предоставен) с малките винтове (M3 × 8 мм)
(предоставени).
Забележка
•Когато пренасяте телевизора с монтиран високоговорител SS-CT500 не го дръжте за
високоговорителя SS-CT500. Това може да причини повреда или нараняване.
Заден капак
продължава
19BG
За да предотвратите преобръщането на телевизора
Закрепете здраво телевизора, за да го предпазите.
Винт за опорния ремък
(+PSW4 × 20 мм)
Винт за дърво за опорния
ремък (M3,8 × 20 мм)
1
2
3
Поставете телевизора в центъра на стойката.
Свържете опорния ремък (предоставен) с телевизора, след което здраво
затегнете с винта за опорния ремък (+PSW4 × 20 mm) (предоставен) с отвертка.
Стегнете опорния ремък за шкафа с винта за дърво за опорния ремък (M3,8 ×
20 мм) (предоставен).
Забележка
•При закрепване на телевизора и стойката внимавайте да не притиснете пръстите си.
20BG
Завързване на сноп на кабелите
Можете да завържете на сноп кабелите, като използвате фиксатора (предоставен).
Начало на работата
Забележка
•Не завързвайте променливия захранващ кабел с този фиксатор.
1
2
Прикрепете фиксатора (предоставен) към задния капак.
Завържете кабелите и след това закрепете фиксатора.
Фиксатор
продължава
21BG
Окачване на високоговорителя и телевизора на стената
Можете да окачите високоговорителя със следните модели телевизори (не са
предоставени):
• KDL-40/46Z5xxx*
* В действителните имена на моделите, “xxx” означава числата и/или символите, специфични за
всеки модел.
Забележка
За да окачите телевизора към стената, направете справка с работните инструкции на
телевизора.
1
Извадете винтовете на телевизора.
2
Отделете телевизора от телевизионната стойка.
22BG
3
Начало на работата
Закачете нитовете на разширителната скоба към отворите в задната част на
високоговорителя и след това прикрепете високоговорителите към
разширителната скоба с големите винтове (+PSW5 × 12 мм) (предоставени).
Задна част на високоговорителя
Отвори
Предна страна
Нит
4
Прикрепете отново телевизора.
Забележка
•Поставете телевизора с екрана надолу върху меко плътно парче плат, за да предотвратите
повреда на повърхността на течнокристалния дисплей.
Плат
продължава
23BG
5
Закрепете телевизора с винтовете, извадени в стъпка 1.
6
Окачете телевизора на стената.
За информация по окачването на телевизора към стената, направете справка с
работните инструкции на телевизора.
Забележка
•При окачване на телевизора с монтиран високоговорител SS-CT500 на стена или при сваляне
от стената не го хващайте за високоговорителя SS-CT500. Това може да причини повреда или
нараняване.
24BG
Монтиране на високоговорителя на стената
Забележки
•Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стената
от гипсокартон е особено чуплива, прикрепете добре винтовете към гредата на стената.
Монтирайте високоговорителя върху вертикална и равна подсилена зона на стената.
•По-добре да възложите монтирането на доставчиците на Sony или лицензирани изпълнители, като
обърнете особено внимание на безопасността по време на монтажа.
•Sony не носи отгворност за инциденти или щети, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна
здравина на стената, неправилно монтиране на винтовете или природни бедствия и др.
1
Подгответе винтове (не са предоставени), които са подходящи за отворите на
гърба на високоговорителя. Вижте илюстрациите по-долу.
4 мм
повече от 25 мм
5 мм
10 мм
Отвор на гърба на високоговорителя
2
Прикрепете винтовете към стената. Винтовете трябва да се подават на
разстояние 6 до 7 мм.
265 мм
6 до 7 мм
3
Окачете високоговорителя на винтовете.
Подравнете отворите на гърба на високоговорителите към винтовете, след което
окачете високоговорителите на винтовете.
25BG
Начало на работата
Можете да монтирате високоговорителя на стената.
Стъпка 2: Свързване на високоговорителя
Съединителят на кабелите на високоговорителя и цветната тръба са с кодирани цветове,
в зависимост от вида на високоговорителя. Свържете кабелите на високоговорителя
така, че да отговарят на цвета на жаковете SPEAKER.
Свържете съединителя на дистанционното управление към жака REMOTE CTRL.
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Зелено
Бяло
Червено
Съединител на
дистанционното управление
A
Високоговорител
A Кабел за високоговорител (предоставен)
Забележка
•Можете да използвате дистанционното като го насочвате или към високоговорителя, или към
субуфера, когато съединителя за дистанционното е поставен в жака REMOTE CTRL. Когато
съединителят за дистанционното не е свързан, високоговрителят не получава сигнали от
дистанционното.
26BG
За да удължите кабела на високоговорителя
1
Начало на работата
Заменете кабела за високоговорителя (предоставен) с кабел за високоговорител с
необходимата дължина (не е предоставен).
Когато щифтът сочи надолу, натиснете и задръжте съединителя надолу към равна
повърхност 1 и извадете кабелите на високоговорителя от съединителя 2.
2
Щифт
Ако свързвате отново кабела за високоговорителя (предоставен) към конектора, трябва
да съблюдавате съответните входове на високоговорителя: 3 с + и # с –. Свържете
кабела, който е прикрепен към цветна тръба от едната страна към +. Ако кабелите се
разменят, звукът ще е без басове и може да е изкривен.
Цветна тръба
27BG
Стъпка 3a: Свързване на компонентите с жакове HDMI
Sony препоръчва да свържете компонентите към системата, като използвате HDMI
кабели.
С HDMI Вие можете лесно да получите висококачествен звук и висококачествен образ.
За допълнителна информация относно фукцията на управление през HDMI вижте
“Какво е “BRAVIA” Sync?” (страница 64).
Свързване на телевизионен монитор, проектор и др.
За да може системата да възпроизвежда звука от телевизора, свържете аудио изхода на
телевизора към аудио входа на системата чрез цифров оптичен кабел или аудио кабел.
телевизионен монитор, проектор и др.
Аудио сигнал
Аудио/видео
сигнал
или
A
B
C
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
Задна част
на субуфера
AM
FM
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
P R/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
A Аудио кабел (не е предоставен)
B Цифров оптичен кабел (предоставен)
CHDMI кабел (не е предоставен)
28BG
VIDEO 3
: Поток на сигнала
Съвет
Свързване на Blu-ray Disc устройство (записвачка), “PlayStation 3”,
DVD устройство (записвачка), сателитен тунер, кабелен
телевизионен тунер и др.
Blu-ray Disc устройство
(записвачка), “PlayStation 3”
DVD устройство (записвачка)
Аудио/видео сигнал
Аудио/видео сигнал
A
Сателитен тунер, кабелен
телевизионен тунер
Аудио/видео сигнал
A
A
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
A HDMI кабел (не е предоставен)
: Поток на сигнала
Забележки по съединенията HDMI
• Използвайте кабел High Speed HDMI. Ако използвате кабел Standard HDMI,
изображенията 1080p или Deep Colour може да не се показват правилно.
• Sony препоръчва да използвате HDMI-сертифициран кабел или Sony HDMI кабел.
• Проверете настройката на свързаните компоненти, ако образът е лош или не излиза
звук от компонент, свързан чрез HDMI кабел.
• Аудио сигналите (честота на дискретизация, дължина в битове и др.), предавани от жак
HDMI, може да се потиснат от свързания компонент.
• Звукът може да прекъсва при промяна на броя на каналите или честотата на
семплиране на изходящите аудио сигнали от възпроизвеждащия компонент.
продължава
29BG
Начало на работата
•За по-подробна информация за свързването на телевизора без жак HDMI вижте “Стъпка 3b:
Свързване на компонентите без жакове HDMI” (стр. 31).
• Когато свързаният компонент не е съвместим с технологията за защита на авторските
права (HDCP), образът и/или звукът от жака HDMI TV OUT може да се изкриви или
може да не се получи.
В този случай, проверете спецификациите на свързания компонент.
• Sony не препоръчва използването на HDMI-DVI преобразуващ кабел.
• Когато за входен сигнал е избран телевизор или тунер, последно избраният видеосигнал
е изходен.
• Тази система поддържа Deep Colour и “x.v.Colour” предаване, разширено с HDMI
версия 1.3.
30BG
Стъпка 3b: Свързване на компонентите без жакове HDMI
Свързване на телевизионен монитор, проектор и др.
Следващите илюстрации показват как да свържете телевизора без жакове HDMI и
компонентите към субуфера.
телевизионен монитор, проектор и др.
Аудио сигнал
Видео сигнал
или
75
EZW-T100
A
B
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
Задна част на
субуфера
AM
FM
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
A
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
C
VIDEO 3
C
D
или
Аудио
Видео
сигнал
сигнал
Сателитен/кабелен
телевизионен тунер
Аудио
сигнал
Видео
сигнал
“PlayStation 2”
A Аудио кабел (не е предоставен)
B Цифров оптичен кабел (предоставен)
C Цифров оптичен кабел (не е предоставен)
D Цифров коаксиален кабел (не е предоставен)
Аудио сигнал
Видео
сигнал
DVD устройство (записвачка)
: Поток на сигнала
продължава
31BG
Начало на работата
Когато свързвате DVD устройство (записвачка), сателитен тунер, видео записващо
устройство и др. без жакове HDMI, можете да изберете комбинация на системата. Тази
система е оборудвана с функция за преобразуване на видео сигнали. За подробности
вижте “Функция за преобразуване на видео сигнали” (страница 36).
Забележки
•Ако телевизорът ви няма HDMI жак и искате да използвате телевизора и други компоненти с тази
система, свържете видеожаковете на системата директно към видеожаковете на телевизора и
аудиожаковете на компонентите към аудиожаковете на субуфера. В този случай обаче няма да
може да използвате менюто на GUI от телевизора. Настройване на системата с помощта на дисплея
на предния панел на субуфера (страница 106).
•Не изключвайте системата, когато видеосигналът от възпроизвеждащия компонент се извежда
към телевизора. Ако системата не е включена, аудиосигналът от възпроизвеждащия компонент не
се извежда до високоговорителя.
Съвет
•За да изведете телевизионния звук от високоговорителя, свързан към субуфера, трябва да
– свържете аудио изходните жакове на телевизора към жаковете OPTICAL TV IN или жаковете
TV ASSIGNABLE AUDIO IN на субуфера.
– изключите звука на телевизора.
Свързване на компонент към жаковете VIDEO 1
Следващата илюстрация показва как да свържете компонент, който има аналогови жакове.
DVD устройство (записвачка), “PlayStation 2”,
сателитен/кабелен телевизионен тунер, и др.
Аудио сигнал
Видео сигнал
A
B
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
: Поток на сигнала
A Аудио кабел (не е предоставен)
B Видео кабел (не е предоставен)
32BG
Свързване на компонент към жаковете VIDEO 2 IN
DVD устройство (записвачка), “PlayStation 2”,
сателитен/кабелен телевизионен тунер, и др.
Аудио сигнал
Видео сигнал
или
A
C
B
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
: Поток на сигнала
A Аудио кабел (не е предоставен)
B Цифров оптичен кабел (не е предоставен)
C Видео кабел на компонента (не е предоставен)
Забележка
•Жаковете DIGITAL OPTICAL IN имат приоритет пред жаковете TV ASSIGNABLE AUDIO IN,
когато свързвате компонент към системата, използвайки и двата жака.
продължава
33BG
Начало на работата
Следващата илюстрация показва как да свържете компонент към жаковете VIDEO 2 IN.
Можете да зададете отново аналогов вход, използвайки жаковете TV ASSIGNABLE
AUDIO IN, ако те не се използват за свързване към телевизора. За подробности вижте
“Задаване на нова настройка на аудио входа” (страница 90).
Свързване на компонент към жаковете VIDEO 3 IN
Следващата илюстрация показва как да свържете компонент към жаковете VIDEO 3 IN.
Ако сателитният тунер или кабелният телевизионен тунер и др. нямат жак OPTICAL
OUT, свържете системата, използвайки жака COAXIAL VIDEO 3 IN.
DVD устройство (записвачка), “PlayStation 2”,
сателитен/кабелен телевизионен тунер, и др.
Аудио сигнал
Видео сигнал
или
A
B
C
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
: Поток на сигнала
A Цифров оптичен кабел (не е предоставен)
B Цифров коаксиален кабел (не е предоставен)
C Видео кабел на компонента (не е предоставен)
Забележка
•Жакът DIGITAL COAXIAL IN има приоритет пред жаковете DIGITAL OPTICAL IN, когато
свързвате компонент към системата, използвайки и двата жака.
34BG
В зависимост от настройките на аудио изхода на свързания компонент, звукът може да
се извежда само в двуканален звуков формат. В този случай, настройте свързаните
компоненти да извеждат звук в многоканален звуков формат (PCM, DTS, Dolby Digital).
За подробности по настройките на аудио изходите, направете справка в работните
инструкции на свързания компонент.
35BG
Начало на работата
Настройване на изхода на сигнала на свързания
компонент
Функция за преобразуване на видео сигнали
Субуферът е оборудван с функция за преобразуване на видео сигнали.
Видео сигналите и компонентните видео сигнали може да се предават като HDMI видео
сигнали (изход само от жака HDMI TV OUT).
За преобразуване на изображения вижте “Таблица за преобразуване на видео вход/
изход” (страница 37).
Таблица за превръщане вход/изход на субуфера
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
COAXIAL
ANTENNA
Изходни сигнали
ABC
BD IN
DVD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
PR/
CR
REMOTE
CTRL
DMPORT
A
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
B
VIDEO 2
VIDEO 3
C
Входящи сигнали
Жак OUTPUT
Жак INPUT
HDMI IN A
HDMI TV OUT
Извежда се същият вид сигнал, като този на входящия сигнал. Видео сигналите
не се преобразуват.
VIDEO IN B
COMPONENT
VIDEO IN C
Видео сигналите се преобразуват и извеждат през системата.
Забележки по преоибразуване на видео сигнали
• Когато видео сигнали от видео записващото устройство и др. се преибразуват от
субуфера и след това се подават към Вашия телевизор, в зависимост от статуса на
изхода на видео сигнала, образът на телевизионния екран може да се появи изкривен
хоризонтално или изобщо да не се появи образ.
• Ако Вашето видео записващо устройство има верига за подобряване на образа, като
например ТВС, образите може да са изкривени или може да не се подадат. В този
случай, изключете веригата за подобряване на образа.
36BG
Таблица за преобразуване на видео вход/изход
[Resolution]
настройка на меню
AUTO (настройка
по подразбиране)
480/576p
Изход на
Жак HDMI TV OUT
Входящи
сигнали
Компонент видео
Видео
Резолюцията се настройва автоматично, в зависимост от
свързания телевизор.
Компонент видео
Видео
720p
Компонент видео
1080i
Компонент видео
1080p
Компонент видео
Видео
Видео сигналите се преобразуват и извеждат през
системата.
Видео
Видео
Забележки
•Ако изберете резолюция, която не се поддържа от свързания телевизор в [Resolution] менюто,
образите от телевизора няма да се подават правилно.
•Преобразуваните изходни сигнали на HDMI образа не поддържат “x.v.Colour”.
•Преобразуваните изходни сигнали на HDMI образа не поддържат Deep Colour.
37BG
Начало на работата
За подробности в настройките на [Resolution] меню вижте “Преобразуване на
резолюцията на аналоговите видео входящи сигнали” (страница 91).
Стъпка 4: Свързване на антената
Свързване на рамкова антена за АМ
Формата и дължината на антената е проектирана за получаване на АМ сигнали. Не
демонтирайте и не развивайте антената.
1
2
3
Отстранете само рамковата част от пластмасовата стойка.
Настройте рамкова антена за АМ.
Свържете кабелите към клемите на рамковата антена за АМ.
Като натискате надолу клемата на полюсите, включете частите на кабелите,
означени със (*).
Кабелите може да се свържат с всяка една от клемите.
Задна част на
субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
*
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
PORT
PB/
CB
L
L
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Забележка
•Не поставяйте рамковата антена за АМ близо до системата или друг аудио-видео компонент,
тъй като това може да доведе до шум.
Съвет
•Регулирайте посоката на рамковата антена за АМ за най-добро звуково предаване на АМ.
4
Проверете дали рамковата антена за АМ трябва да е свързана добре, като леко
дръпнете кабела.
38BG
Свързване на FM кабелна антена
Задна част на
субуфера
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
FM кабелна антена
(предоставена)
AM
FM
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
Жак FM 75 Ω COAXIAL
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
DC 5V
0.7A MAX
PB/
CB
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
ONLY FOR
SS-CT500
PORT
Начало на работата
Свържете FM кабелната антена към жака FM 75 Ω COAXIAL.
PR/
CR
REMOTE
CTRL
VIDEO 2
VIDEO 3
Забележки
•Трябва напълно да разпънете FM кабелната антена.
•След свързването на FM кабелната антена, поддържайте я колкото е възможно в хоризонтално
положение.
•Не използвайте жичната FM кабелна антена, докато е опакована.
•Поставете здраво и докрай жичната FM кабелна антена в извода.
Съвет
•Ако получавате лош FM сигнал, използвайте 75 омов коаксиален кабел (не е предоставен), за да
свържете субуфера към външна FM антена, както е показано по-долу.
Задна част на
субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
Външна FM антена
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
DC 5V
0.7A MAX
PORT
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
39BG
Стъпка 5: Свързване на
променливотоковия
захранващ кабел
Стъпка 6: Управление на
системата с използване
на GUI
(Graphical User Interface)
Преди да свържете променливотоковия
захранващ кабел на субуфера към
стенния контакт, свържете
високоговорителя към субуфера
(страница 26).
Задна част на субуфера
Към стенния контакт
Променливотоков захранващ
кабел
Забележка
•След като свържете променливотоковия
захранващ кабел, изчакайте за около 20
секунди преди да включите захранването чрез
натискане на "/1.
•Използвайте системата близо до стенен
контакт (електрическа мрежа). Ако
забележите неправилна работа на системата,
изключете незабавно променливотоковия
захранващ кабел от контакта.
40BG
Когато свързвате жаковете на HDMI TV
OUT на субуфера и жака HDMI IN на
Вашия телевизор с HDMI кабела (не е
предоставен), можете да използвате
менюто на GUI.
Като използвате менюто на GUI, Вие
можете да правите различни настройки и
регулировки.
Можете да правите настройки и
регулировки и със SYSTEM MENU също.
В този случай вижте “Използвайки
системното меню” (страница 106).
TV
AV
TV
BD
DVD
/CLEAR
?/1
TUNER/
BAND
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
PRESET
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
Свържете телевизора към субуфера.
За подробности вижте “Стъпка 3a:
Свързване на компонентите с жакове
HDMI” (страница 28).
4
5
Преглед на менютата
Следните елементи на менюто са налични
за всяка категория.
RETURN/
EXIT
2
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете точката от менюто, която
желаете, след което натиснете
или c.
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
1
6
Включете телевизора.
Натиснете ?/1, за да включите
системата.
Включете входния селектор на
Вашия телевизор така, че сигналът
от системата се появява на екрана
на телевизора.
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
Input
Изберете какво да се подава към
системата.
За подробности за всеки вход вижте
“Пускане на телевизора” (страница 52) и
“Пускане на други компоненти”
(страница 53).
Music
Можете да слушате звук от компонент,
свързан към адаптера DIGITAL MEDIA
PORT.
За подробности за музикалните функции
вижте “Функция DMPORT”
(страница 55).
Video
Можете да получите звук и образ от
компонент, свързан с адаптера DIGITAL
MEDIA PORT.
За подробности за видео функциите,
вижте “Функция DMPORT”
(страница 55).
продължава
41BG
Начало на работата
Показване на менюто на GUI на
телевизионния екран
FM/AM
Можете да слушате радиото, използвайки
системата.
За подробности за работата на тунера
вижте “Слушане на FM/AM радио,
използвайки GUI” (страница 72) и
“Слушане на FM/AM радио с помощта на
дисплея на предния панел на субуфера”
(страница 75).
Settings
Можете да използвате менюто за
настройки, за да регулирате системата.
[Level]
Можете да регулирате нивата на звука на
високоговорителя и субуфера. За
подробности вижте “Настройване на ниво
на високоговорителя” (страница 87).
[Surround]
Можете да изберете предпочитаното
звуково поле за максимално удоволствие
при слушане. За подробности по
регулиране на параметрите вижте
“Пускане на ефекти на обемен звук”
(страница 60).
[Tone]
Можете лесно да регулирате нивото на
баса и дискаунта. За подробности вижте
“Регулиране на нивата на басовете и
дискаунтите” (страница 62).
[Audio]
Можете да регулирате и използвате
полезни аудио функции. За подробности
вижте “Настройване на закъснението
между звука и образа” (страница 88),
“Получаване на мултиплексен излъчен
звук” (страница 89), “Задаване на нова
настройка на аудио входа” (страница 90),
или “Слушане на тих звук” (страница 63).
42BG
[Video]
Можете да регулирате резолюцията. За
подробности вижте “Преобразуване на
резолюцията на аналоговите видео
входящи сигнали” (страница 91).
[HDMI]
Можете да управлявате компонентите,
свързани с HDMI жаковете. За
подробности по регулиране на
съответните параметри вижте
“Подготовка за “BRAVIA” Sync”
(страница 65). За подробности за
извеждането на HDMI входни сигнали,
вижте “Насладете се на повисококачествени HDMI изображения”
(страница 92).
[System]
Можете да промените яркостта на
дисплея на предния панел или
настройката на дисплея. За подробности
вижте “Смяна на яркостта на дисплея на
предния панел” (страница 93) или “Смяна
на настройките на дисплея” (страница 94)
съответно.
[S-AIR]
Можете да управлявате някои S-AIR
функции, като S-AIR ID настройки или
сдвояване. За подробности вижте
“Използване на S-AIR продукт”
(страница 95).
Управление през екрана на GUI
GUI MENU
Начало на работата
DISPLAY
DISPLAY
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
4
5
Натиснете
, за да влезете в
елемент от менюто.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желаното меню.
6
7
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете менюто, което желаете да
регулирате.
Натиснете
менюто.
или c, за да въведете
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете параметъра, което желаете
да регулирате.
Натиснете
параметъра.
или c, за да въведете
Списъкът с елементите на менюто се
появява на телевизионния екран.
8
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желаната настройка.
продължава
43BG
9
Натиснете
, за да въведете
настройката.
10 Повторете стъпка 2 до 9, за да
направите други настройки.
За да се върнете към предходния
екран
Натиснете RETURN/EXIT.
За да покажете или изтриете
водещото меню
Натиснете DISPLAY.
За да излезете от менюто на GUI
Натиснете GUI MENU.
44BG
Списък на менюто на GUI
Начало на работата
Можете да изберете следните елементи с GUI MENU на дистанционното.
Input
TV
BD
DVD
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Music
iPod
Option*
System GUI
Bluetooth
Adapter GUI
Network Client
iPod
Walkman
Mobile Phone
Video
iPod
Option*
System GUI
Adapter GUI
iPod
FM
Auto Tuning
Option*
Direct Tuning
FM Mode
Memory
Name Input
AM
Auto Tuning
Direct Tuning
Option*
Memory
Name Input
продължава
45BG
Settings
Level
Center Level
Subwoofer Level
D.Range Comp
Surround
Sound Field Setup
Tone
Bass Level
Treble Level
Audio
A/V Sync
Dual Mono
Audio Assign
Night Mode
Video
Resolution
HDMI
Control for HDMI
Volume Limit
HDMI Pass Through
Video Direct
System
Dimmer
Display
S-AIR
S-AIR ID
S-AIR Mode
RF Change
S-AIR Standby
Pairing
* Този елемент се появява, когато натиснете TOOLS/OPTIONS във всяко меню.
46BG
Свързване на други компоненти
Можете да получите звук и образ от компонент, свързан към субуфера, използвайки
адаптера DIGITAL MEDIA PORT.
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
: Поток на сигнала
VIDEO 2
VIDEO 3
Адаптер DIGITAL MEDIA PORT
Забележки
•Не свързайте и не откачайте адаптера DIGITAL MEDIA PORT, докато системата е включена.
•Когато свързвате адаптера DIGITAL MEDIA PORT, конекторът трябва да се постави така, че
маркираната стрелка да е с лице към маркираната стрела на жака DMPORT. За да отделите
адаптера DIGITAL MEDIA PORT, натиснете и задръжте A, след което издърпайте съединителя.
A
продължава
47BG
Начало на работата
За да свържете адаптера DIGITAL MEDIA PORT
За да използвате безжична система
Системата е съвместима с функцията S-AIR, която позволява безжичното предаване на
звук между субуфера и S-AIR продукта (не е предоставен). Когато купувате S-AIR
продукт, трябва да установите звуковото предаване.
За подробности вижте вижте стр. 95.
Капак на слота
Задна част
на субуфера
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
ВНИМАНИЕ
•Не е нужно да отваряте капака на слота, докато S-AIR продуктът се използва.
48BG
Опции на възпроизвеждане
Индекс към частите и уредите за управление
Опции на възпроизвеждане
За повече информация вижте страниците, указани в скобите.
Субуфер
Високоговорител
INPUT SELECTOR
- VOLUME +
A ?/1 (вкл./изчакване)
Натиснете, за да включите или
изключите системата.
B INPUT SELECTOR
D Дистанционен сензор
Насочете дистанционното тук.
E Дисплей на предния панел
Проверете статуса на системата.
Натиснете, за да изберете източника
на входа на сигнала, който ще се
възпроизвежда.
Всеки път, когато натиснете бутона,
входният източник се променя
последователно по следния начин: TV
t BD t DVD t SAT/CATV t
VIDEO 1 t VIDEO 2 t VIDEO 3 t
FM t AM t DMPORT t TV……
C VOLUME +/–
Натиснете, за да регулирате силата на
звука.
продължава
49BG
Дисплей на предния панел (субуфер)
POWER /
ACTIVE STANDBY
A Индикатор POWER / ACTIVE STANDBY
Светва по следния начин:
Зелено:
системата е включена.
Без светлина: системата е изключена.
Бледо жълто: системата е изключена, като или [HDMI Pass Through] в меню [HDMI]
е установено на [ON] или [AUTO], или [S-AIR Standby] в меню
[S-AIR] е установено на [ON].
B Аудио декодиращи индикатори
Светва в съответствие с аудио входящите сигнали.
C SLEEP (107)
Премигва, когато фиункцията Таймер за изключване е активна.
D TUNED (75)
Светва, когато се получава сигнал от радио станция.
E S-AIR (95)
Светва, когато S-AIR трансмитера (не е предоставен) е поставен в субуфера и
системата предава звука.
F HDMI (28, 110)
Светва, когато HDMI оборудването се използва.
G ST/MONO (75)
Светва в съответствие със стерео или моно статуса на радиото.
H COAX/OPT
Светва в съответствие с кабела, който използвате.
I MUTING
Светва, когато звукът е изключен.
J Място за показване на съобщения
Показва силата на звука, избрания входен източник, аудио входящия сигнал и др.
K NIGHT (63)
Светва в режим NIGHT.
50BG
Дистанционно управление
A ?/1 (вкл./изчакване)
Натиснете, за да включите или
изключите системата.
B Входящи бутони
Натиснете един от бутоните, за да
изберете какво искате да гледате.
Бутоните са фабрично зададени да
управляват компоненти на Sony.
Можете да смените фабричните
настройки на входящите бутони, така
че да подхождат на Вашата система.
За подробности вижте “Смяна на
зададените стойности на въвеждащите
бутони на дистанционното”
(страница 84).
Забележка
•Насочете дистанционното към дистанционния
сензор ( ) на субуфера или
високоговорителя.
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
C GUI MENU
/CLEAR
Натиснете, за да се покаже менюто на
GUI. За подробности, вижте “Стъпка
6: Управление на системата с
използване на GUI” (страница 40).
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
D SYSTEM MENU
Натиснете, за да се покаже
системното меню в предния панел на
дисплея на субуфера (страница 106).
E SOUND FIELD
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете, за да изберете звуковото
поле (страница 60).
F
(без звук)
Натиснете, за да изключите звука.
TV
G 2 +/–
PROG
Натиснете, за да регулирате звука.
H C, X, x, c или
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
Натиснете C, X, x или c, за да
изберете елементите на менюто. След
това натиснете
, за да въведете
избора си.
51BG
Опции на възпроизвеждане
Този раздел описва операциите на
бутоните на субуфера и
високоговорителя. Вижте страница 80 за
подробности действието на бутона на
свързаните компоненти.
* Бутоните 5, N, и PROG + имат сензорна
точка. Използвайте я като водач по време на
управлението.
Пускане на телевизора
1
Включете телевизора и изберете
програма.
За подробности направете справка в
работните инструкции на телевизора.
TV
(бяло)
TV
TV
AV
BD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
DVD
?/1
TUNER/
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 BAND
2
3
4
Включете системата.
Натиснете TV (бяло) на
дистанционното.
Регулирайте силата на звука на
системата.
Съвети
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
2 +/–
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
52BG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
•Когато свързвате телевизор Sony TV, аудио
входът на телевизора е включен и образът от
телевизионния тунер се показва на
телевизионния екран автоматично чрез
натискане на бутона TV (бяло). За да
промените тази настройка, вижте “Смяна на
зададените стойности на въвеждащите бутони
на дистанционното” (страница 84).
•Звукът може да се изведе през
високоговорителите на телевизора. В този
случай намалете звука на високоговорителя на
телевизора до минимално ниво.
Пускане на сателитен тунер или
кабелен телевизионен тунер
Пускане на други
компоненти
1
Включете телевизора.
TV
AV
TV
Входящи
бутони
BD
DVD
?/1
2
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
3
4
Включете сателитния/кабелния
телевизионен тунер и системата.
Натиснете SAT/CATV на
дистанционното.
Сменете телевизионния вход.
За подробности направете справка в
работните инструкции на телевизора.
/CLEAR
/ENTER
5
Регулирайте силата на звука на
системата.
Съвет
DISPLAY
GUI MENU
•Звукът може да се изведе през
високоговорителя на телевизора. В този
случай намалете звука на високоговорителя на
телевизора до минимално ниво.
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
1
2
TV
2 +/–
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
3
SYSTEM
MENU
F1
Пускане на Blu-ray Disc
устройство DVD или
“PlayStation 3”
F2
AUDIO
4
Включете телевизора.
Включете Blu-ray Disc/DVD
устройство (записвачка) или
“PlayStation 3” и системата.
Натиснете DVD или BD на
дистанционното.
Сменете телевизионния вход.
За подробности направете справка в
работните инструкции на телевизора.
5
Пуснете диска.
Съвет
•Дори ако възпроизвеждате Dolby True HD,
Dolby Digital Plus или DTS-HD със свързан
компонент, съвместим с тези звукови
формати, системата го разпознава като Dolby
Digital или DTS. Когато свързвате компонент
към системата, използвайки HDMI кабел, за
да възпроизведете тези висококачествени
формати, настройте свързания компонент да
извежда звук в многоканален PCM, ако е
възможно.
продължава
53BG
Опции на възпроизвеждане
За подробности направете справка в
работните инструкции на телевизора.
Пускане на видео записващо
устройство
1
2
3
4
Включете телевизора.
Включете видео записващото
устройство и системата.
Натиснете VIDEO 1, 2 или 3 на
дистанционното.
Сменете телевизионния вход.
За подробности направете справка в
работните инструкции на телевизора.
5
Пуснете касетата на видео
записващото устройство.
Пуснете свързания компонент
през DMPORT връзката
Вижте “Управление на компонента,
свързан към адаптера DIGITAL MEDIA
PORT” (страница 56).
54BG
Функция DMPORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) Ви
позволява да получите картина и звук от
мрежова система, ако например
портативен аудио/видео източник или
компютър.
За подробности, относно свързването на
адаптера DIGITAL MEDIA PORT, вижте
“За да свържете адаптера DIGITAL
MEDIA PORT” (страница 47).
Sony предлага следните адаптери
DIGITAL MEDIA PORT към месец май
2009 г.:
• Адаптера TDM-BT1/BT10 Bluetooth™
Wireless Audio
• Адаптера TDM-NW1/NW10 DIGITAL
MEDIA PORT
• Адаптера TDM-NC1 Wireless Network
Audio Client
• Адаптера TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL
MEDIA PORT
• Адаптера TDM-MP10 DIGITAL
MEDIA PORT
Можете да изберете работен екран,
използвайки менюто на GUI, в
зависимост от адаптера DIGITAL
MEDIA PORT, който искате да
използвате.
DISPLAY
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Music] или [Video], след
което натиснете
или c.
Натиснете
.
Компонентът, свързан към адаптера
DIGITAL MEDIA PORT, се
разпознава и [DMPORT] от екрана ще
се промени в името на свързания
компонент.
Категорията на компонента, свързан
към адаптера DIGITAL MEDIA
PORT, се появява на телевизионния
екран.
Адаптерът DIGITAL MEDIA PORT е
опционален продукт.
Забележки
•Не свързвайте адаптер, различен от адаптера
DIGITAL MEDIA PORT към жака DMPORT.
•Преди да разкачите адаптера DIGITAL
MEDIA PORT, трябва да изключите
системата чрез дистанционното.
•Не свързайте и не откачайте адаптера
DIGITAL MEDIA PORT, докато системата е
включена.
•В зависимост от вида на адаптера DIGITAL
MEDIA PORT, извеждане на видео сигнал
може да не е възможно.
•Адаптерите DIGITAL MEDIA PORT се
предлагат за продажба в зависимост от
областта.
GUI MENU
Функция DMPORT
Характеристики на
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
Избиране на работен
екран
4
Натиснете TOOLS/OPTIONS, за да се
покаже [Function List].
Появява се осветено [DMPORT
Control].
продължава
55BG
5
Натиснете
или c.
Появяват се наличните режими
[System GUI], [Adapter GUI] и [iPod].
6
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желания режим, след
което натиснете
.
Данните за всеки режим са следните:
• [System GUI]
Този режим е за TDM-iP1/iP50 и
TDM-NC1. Списъкът на траковете
ще се покаже на телевизионния
екран. Можете да изберете желания
трак и да го възпроизведете на всеки
екран на GUI.
• [Adapter GUI]
Този режим е за TDM-iP1/iP50 и
TDM-NC1. Менюто на адаптера ще
се покаже на телевизионния екран.
• [iPod]
Този режим е за TDM-iP1/iP50.
Ако [DMPORT Control] не се появи
на екрана, направете справка в
работните инструкции на свързания
компонент.
Когато е свързан адаптер, различен
от този за iPod, йерархическо меню не
се появява.
Когато свързаният iPod е съвместим с
видео функцията, появява се
йерархическо меню, а когато
свързаният iPod е несъвместим,
появява се съобщението [No Video].
56BG
Управление на
компонента, свързан
към адаптера DIGITAL
MEDIA PORT
DISPLAY
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
За да управлявате TDM-iP1, TDMiP50 или TDM-NC1, използвайки
менюто на GUI на системата
1
2
Проверете дали [System GUI] е
избрано в стъпка 5 в “Избиране на
работен екран” (страница 55).
Натиснете C/X/x/c няколко пъти, за
да изберете съдържанието, което
желаете, от списъка със
съдържанието, показан на екрана на
GUI, след което натиснете
, за да
го възпроизведете.
Списък на съдържание за аудио
iPod
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
За подробности за управлението на iPod,
направете справка с работните
инструкции на iPod.
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Функция DMPORT
Composers > Composer > Track
Audiobooks > Audiobook
Network Client
Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
a)
Показва се само, когато M-crew Server е
свързан.
b)
Показва се само, когато DLNA сървър,
различен от M-crew Server е свързан.
c) Показва се като [Genre], [Artist] или
[Album], в зависимост от настройката на
[List Mode].
Списък на съдържание за видео
iPod
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Playlists > Video Playlist > Content
Video Podcasts > Episode > Content
За да управлявате TDM-iP1, TDMiP50 или TDM-NC1, използвайки
менюто на адаптера
Проверете дали [Adapter GUI] е избрано
в стъпка 6 в “Избиране на работен екран”
(страница 55).
За подробности по управление на
адаптера, изпозлвайки адаптерното
менюто на GUI, направете справка с
работните инструкции на адаптера.
За да управлявате TDM-iP1 или
TDM-iP50, използвайки iPod менюто
Проверете дали [iPod] е избрано в стъпка
6 в “Избиране на работен екран”
(страница 55).
57BG
Пускане на избрания
трак
По време на въпроизвеждане на избрания
трак, екранът се сменя в зависимост от
свързания адаптер DIGITAL MEDIA
PORT.
Можете да управлявате компонентите,
свързани с адаптера DIGITAL MEDIA
PORT, с помощта на следните бутони от
дистанционното управление на системата.
RETURN/
EXIT
< •/• ,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
m/M
./>
N
TV
Пример на екран [System GUI]
X
Пример на екран [Adapter GUI]
PROG
x
За да
направите следното
Пуснете
Натиснете N.
Спрете на пауза
Натиснете X. За да
възстановите
действието, натиснете
бутона отново.
Спрете
Натиснете x.*
Намерете началото на Натиснете ..
трак по време на
възпроизвеждане, или
за да намерите
началото на предходния
трак
Намерете началото на Натиснете >.
следващия трак
Прескочете на
предходния албум
Натиснете < •.
Прескочете на
следващия албум
Натиснете • ,.
Превъртете назад/
напред
Натиснете m/M.**
* Когато TDM-iP1 се свърже, системата
влиза в режим на пауза, когато се натисне
x.
** Бързо превъртане назад/напред, когато
натиснете и задържите бутона m/M.
58BG
Параметри на опциите в режим на
възпоризвеждане
* Само за TDM-NC1.
Shuffle (само за TDM-iP1/TDM-iP50)
• [OFF]
• [Songs]
• [Albums]
Функция DMPORT
Repeat Mode (само за TDM-iP1/TDM-iP50)
• [OFF]
• [One]
• [All]
List Mode (само за TDM-NC1)
• [All Tracks]
• [Disc List]
• [Artist List]
• [Genre List]
Audiobook Speed (само за TDM-iP50)
• [Low]
• [Normal]
• [High]
Съвет
•[List Mode] може да се използва с менюто
[Function List], дори когато списъкът се
показва.
Списък със съобщения на DIGITAL
MEDIA PORT
Съобщение
Обяснение
[No Adapter]
Адаптерът не е свързан.
[No Device]
Няма устройство, свързано
към адаптера.
[No Audio]
Не е открит аудио файл.
[No Video]
Не е открит видео файл.
[Loading]
Данните се четат.
[No Server]*
Няма свързан сървър.
[No Track]*
Не е открит трак.
[No Item]*
Не е открит елемент.
[Connecting]*
Свързване към сървъра.
[Configuring]*
Мрежата се настройва.
[Warning]*
Проверете дисплея на
адаптера DIGITAL
MEDIA PORT.
[Searching]*
Търсене на сървър.
59BG
Функции на обемен звук
Пускане на ефекти на
обемен звук
Пускане на ефекти на обемен
звук, използвайки звуково поле
Тази система може да създаде
многоканален обемен звук. Можете да
изберете едно от оптимизираните
завукови полета от препрограмираните
звукови полета на системата.
Налични звукови полета
Звуково поле
Ефект
[Standard]
Подхожда на различни
източници.
[Movie] *
Пресъздава мощен и
реалистичен звук, заедно с
чист диалог.
[Drama] *
Подходящ за телевизионни
сериали.
[News] *
Предава гласа на
говорителя ясно.
[Sports] *
[Game] *
Произвежда детайлен
коментиращ ясен и
реалистичен звук с обемен
ефект, като например
радостните възгласи и др.
Произвежда мощен и
реалистичен звук,
подходящ за видеоигри.
[Music]
Подходящ за музикални
програми или музикални
видеоклипове на Blu-ray
Disc/DVD.
[Jazz]
Пресъздава атмосферата
на джаз клуб.
[Classic]
Пресъздава атмосферата
на класически концерт.
[Rock]
Произвежда мощен звук,
подходящ за слушане на
рок музика.
60BG
Звуково поле
Ефект
[Pop]
Произвежда раздвижен
звук, подходящ за слушане
на поп музика.
[Live]
Пресъздава атмосферата
на изпълнение на живо.
[Portable Audio] ** Подходящ за
възпроизвеждане на
преносим аудио източник.
* Тези звукови полета не са налични, когато се
избере “DMPORT” чрез натискане на INPUT
SELECTOR.
** [Portable Audio] се появява само, когато се
избере “DMPORT”.
Избиране на звуково поле
Можете да изберете желаното поле,
както следва.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
2
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Пуснете звуковия източник, който
желаете да слушате (CD, DVD и др.).
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
4
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Surround], след което
натиснете
.
TV
PROG
Появява се [Sound Field Setup].
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желаното звуково поле,
след което натиснете
.
SOUND
FIELD
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
F1
F2
AUDIO
Функции на обемен звук
6
SYSTEM
MENU
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Забележка
•Ако изберете звуковото поле [Music] за
двуканален източник, през централния
високоговорител SS-CT500 не се извежда звук.
Съвети
•Запомнените за всеки вход звукови полета се
запазват, дори и ако извадите от щепсела
променливотоковия захранващ кабел.
•Когато изберете функции като BD или DVD,
звуковото поле, което е било приложено
последно на функцията, се прилага
автоматично отново. Например, ако сте
слушали DVD с [Movie] звуково поле, след
което смените на друга функция, и отново се
върнете на DVD, звуковото поле [Movie] ще
се приложи отново.
Избор на звуково поле чрез
дистанционното управление
Натиснете SOUND FIELD на
дистанционното.
Всеки път, когато натиснете бутона
SOUND FIELD, звуковото поле се сменя
последователно.
61BG
Регулиране на нивата на
басовете и дискаунтите
Можете лесно да регулирате нивото на
басовете и дискаунтите.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Tone], след което
натиснете
.
Появява се менюто на тона.
4
Натиснете X/x а да изберете [Bass
Level] или [Treble Level], след което
натиснете
или c.
• [Bass Level]:
• [Treble Level]:
5
регулира нивото на
басите
регулира нивото на
дискаунтите
Натиснете X/x, за да изберете
желания параметър, след което
натиснете
.
Параметърът е от [–6dB] до [+6dB] в
стъпки от 1 dB. Настройката по
подразбиране е [0dB].
62BG
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Слушане на тих звук
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
(Night Mode)
С помощта на тази функция можете да се
наслаждавате на звуковите ефекти и да
чувате ясно диалозите дори при ниско
ниво на звука. Тази функция е подходяща
за слушане на звук през нощта.
GUI MENU
Функции на обемен звук
DISPLAY
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Audio], след което
натиснете
.
Появява се аудио менюто.
4
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Night Mode], след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете [ON],
след това натиснете
.
“NIGHT” светва на дисплея на
предния панел на субуфера и
звуковият ефект се активира.
63BG
“BRAVIA” Sync характеристики
Какво е “BRAVIA” Sync?
Чрез свързване на Sony компоненти,
съвместими с “BRAVIA” Sync,
използвайки HDMI кабел (не е
предоставен), управлението се опростява,
както е показано по-долу:
• Пускане само с едно докосване: Когато
възпроизвеждате компонент, като
например Blu-ray Disc/DVD устройство
(записващо устройство), системата и
телевизорът се включват автоматично и
се превключват на подходящия HDMI
вход.
• Аудио управление на системата: Докато
гледате телевизия, можете да изберете
да изведете звука от телевизионния
високоговорител или високоговорителя
на системата.
• Изключване на захранването на
системата: Когато изключите
телевизора, системата и свързаните
компоненти също се изключват
едновременно.
“BRAVIA” Sync е съвместимо с
телевизор Sony, Blu-ray Disc/DVD
устройство, AV усилвател и др., с
функцията Управление през HDMI.
Управление през HDMI е стандарт на
функция на общо управление, използван
от CEC (Consumer Electronics Control) за
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Функцията Управление през HDMI
няма да действа в следните случаи:
• Когато свържете тази система към
компонент, който не съответства на
функцията Управление през HDMI.
• Когато свържете системата и
компонентите, използвайки друга
връзка, различна от HDMI.
64BG
Sony препоръчва да свързвате тази
система към продукти, отговарящи на
“BRAVIA” Sync.
Забележка
•В зависимост от свързания компонент,
функцията Управление през HDMI може да не
работи. За подробности, направете справка в
работните инструкции на компонента.
Подготовка за “BRAVIA”
Sync
TV
AV
TV
Входящи
бутони
BD
DVD
4
Настройте функцията Управление
през HDMI на телевизора да е
включена.
Функцията Управление през HDMI за
системата и свързания компонент се
включва едновременно.
По време на настройването,
“SCANNING” се появява на дисплея
на предния панел. След като
завършите настройването,
“COMPLETE” се появява на дисплея
на предния панел. Изчакайте, докато
настройката завърши.
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
Изберете входа на системата,
свързана с компонента, който
искате да гледате (BD, DVD, SAT/
CATV) и превключете входа HDMI на
телевизора, така че образът от
свързания компонент да се показва
на екрана.
TUNER/
BAND
Ако “SCANNING” или “COMPLETE”
не се появи след като изпълните
горните стъпки
/CLEAR
Настройте функцията Управление през
HDMI да се включва за системата и
свързания компонент индивидуално.
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
1
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
2
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
Проверете дали системата е
свързана към телевизора и
свързаните компоненти (които
трябва да са свъместими с
функцията Управление през HDMI),
използвайки HDMI кабели (не е
предоставен).
Включете системата и свързаните
компоненти.
Натиснете GUI MENU.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [HDMI], след което
натиснете
.
Появява се HDMI менюто.
4
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Control for HDMI], след
което натиснете
или c.
продължава
65BG
“BRAVIA” Sync характеристики
За да използвате “BRAVIA” Sync,
настройте функцията Управление през
HDMI да е включена за системата и за
свързания компонент.
Когато свържете телевизор Sony с
функцията Управление през HDMI,
функцията Управление през HDMI за
системата и за свързания компонент
могат да се настройват едновременно,
чрез установяване на функцията
Управление през HDMI на телевизора.
3
5
Натиснете X/x, за да изберете [ON],
след това натиснете
.
Управление през HDMI е включено.
6
7
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
(Пускане само с едно докосване)
Настройте функцията Управление
през HDMI на свързания компонент
да е включена.
Възпроизвеждане на свързан
компонент.
За подробности, направете справка в
работните инструкции на свързания
компонент.
8
Пускане на Blu-ray Disc/
DVD
Системата и телевизорът се включват
автоматично и превключват на
подходящия HDMI вход.
Забележка
Изберете входа на системата,
свързана към компонента, за който
искате да използвате функцията
Управление през HDMI (BD, DVD,
SAT/CATV) и повторете стъпка 7.
Ако добавите или свържете отново
компонент
Изпълнете стъпките в “Подготовка за
“BRAVIA” Sync” и “Ако “SCANNING”
или “COMPLETE” не се появи след като
изпълните горните стъпки” отново.
Забележки
•Когато настройвате функцията Управление
през HDMI за системата, функцията Аудио
управление на системата не работи.
•Ако функцията Управление през HDMI за
свързания компонент не може да се настрои
едновременно чрез настройване на
“Управление през HDMI” на телевизора,
настройте функцията Управление през HDMI,
използвайки менюто на свързания компонент.
•За подробности относно настройването на
телевизора и свързания компонент, направете
справка в работните инструкции.
Съвет
•Настройката по подразбиране на функцията
Управление през HDMI на системата е [ON].
66BG
•В зависимост от телевизора, стартирането на
съдържанието може да не се изведе.
Пускане на звука на
телевизора през
високоговорителите
(Аудио управление на системата)
Можете да пускате звука на телевизора от
високоговорителите на системата чрез
едно просто действие. За подробности
направете справка в работните
инструкции на телевизора.
1
TV
TV
AV
BD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
DVD
Когато функцията Аудио управление на
системата е активна и методът на
извеждане се промени от
високоговорителя на телевизора към
високоговорителя на системата
автоматично, силният звук може да се
извежда в зависимост от нивото на звука
на системата. Можете да избегнете това
чрез ограничаване на максималното ниво
на звука.
?/1
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
TUNER/
BAND
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
/CLEAR
3
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
Появява се HDMI менюто.
C, X, x, c,
4
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [HDMI], след което
натиснете
.
5
Натиснете ?/1, за да включите
системата.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Volume Limit], след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете
желаното максимално ниво на
звука, след което натиснете
.
Максималното ниво на звука се
променя по следния начин:
Звукът се извежда от
високоговорителите на системата. Звукът
се извежда от високоговорителите на
телевизора, когато изключите системата.
MAX y 49 y 48 y
...... y 2 y 1 y MIN
Забележка
•Ако телевизорът се включи преди да се
включи системата, звукът на телевизора няма
да се предава за момент.
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Съвет
•Можете да регулирате силата на звука и да
изключвате звука на системата, като
използвате дистанционното на телевизора.
продължава
67BG
“BRAVIA” Sync характеристики
Входящи
бутони
Използване на функцията
Ограничаване на звука
Забележки
•Тази функция е налична, само когато
функцията Управление през HDMI е
включена.
•Тази функция не е налична, когато режимът
на извеждане се промени от високоговорителя
на системата към високоговорителя на
телевизора.
Съвети
•Sony препоръчва да настроите максималното
ниво на звука на стойност малко по-ниска от
нивото на звука, което обикновено слушате.
•Без значение на максималното ниво на звука,
което настроите, бутонът VOLUME +/– на
субуфера и бутонът 2 +/– на дистанционното
може да се използват.
•Ако не желаете да ограничите максималното
ниво на звука, изберете [MAX].
Използвайте входящите бутони
на дистанционното
Входящите бутони (TV (бяло), BD, DVD,
SAT/CATV, DMPORT, VIDEO) работят
по следния начин, когато функцията
Управление през HDMI е включена
• BD, DVD, SAT/CATV, DMPORT,
VIDEO: Тъй като входът на телевизора
се превключва автоматично, можете да
гледате образа на избрания компонент
на телевизора просто като натиснете
бутоните.
• TV: Входът на телевизора се
превключва автоматично. Когато
свързвате телевизор Sony TV, можете да
гледате телевизия само чрез натискане
на бутона.
Съвет
•Не можете да управлявате свързани Sony
компоненти чрез натискане на входящите
бутони. За подробности вижте “Управление
на свързани Sony компоненти с дистанционно”
(страница 80).
68BG
Изкючване на
телевизор, система и
свързани компоненти
(Изключване на захранването на
системата)
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
/CLEAR
TV
(жълто)
2
Натиснете AV ?/1.
Телевизорът, системата и свързаните
компоненти се изключват.
Забележка
•В зависимост от статуса, свързаните
компоненти може да не се изключат. За
подробности, направете справка в работните
инструкции на свързаните компоненти.
AV ?/1
TUNER/
BAND
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
Бутонът TV (жълто) светва за
момент.
TV
AV
TV
BD
Натиснете TV (жълто)
“BRAVIA” Sync характеристики
Когато изключвате телевизора чрез
използване на бутона за задействане на
дистанционното на телевизора, системата
и свързаните компоненти се изключват
автоматично.
Също така, когато изключвате
телевизора чрез използване на
дистанционното на системата, системата и
свързаните компоненти се изключват
автоматично.
1
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
69BG
Пускане на
компонентите, докато
системата е в режим на
изчакване
(HDMI Pass Through)
4
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [HDMI Pass Through], след
което натиснете
или c.
Появява се [HDMI Pass Through]
менюто.
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желаната настройка, след
което натиснете
.
Настройки Подробности
Можете да използвате компонентите и
свързан със системата телевизор, без да я
включвате. HDMI сигналите може да се
изпратят от компонента до телевизора
през субуфера.
Настройката по подразбиране е [OFF].
[AUTO]
Когато телевизорът е
включен, докато системата е в
режим на изчакване, системата
извежда HDMI сигнал от
изходния HDMI жак. Sony
препоръчва тази настройка,
ако ползвате телевизор,
съвместим с “BRAVIA” Sync.
Тази настройка пести
електричество в режим на
изчакване, за разлика от
настройката [ON].
[ON]
Когато системата е в режим на
изчакване, системата извежда
непрекъснато HDMI сигнали
от изходния HDMI жак на
системата.
[OFF]
Системата не извежда HDMI
сигнали, когато е в режим на
изчакване. Включете
системата, за да използвате
източника на свързания
компонент на телевизора. Тази
настройка пести
електричество в режим на
изчакване, за разлика от
настройката [ON].
Забележка
•Тази функция е налична, когато [Control for
HDMI] е настроено на [ON].
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Забележка
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [HDMI], след което
натиснете
.
Появява се HDMI менюто.
70BG
•Когато се избере [AUTO], може да е нужно
малко повече време на картината и звука да се
изведат на телевизорар отколкото, когато е
избрано [ON].
Съвет
•Когато “Пускане само с едно докосване” се
ползва на свързан компонент, съвместим с
“BRAVIA” Sync, начинът на включване на
системата зависи от настройката “HDMI Pass
Through”.
– [AUTO] или [ON]: системата се включва в
зависимост от настройката на
високоговорителя на телевизора.
– [OFF]: С “Пускане само с едно докосване”
системата винаги се включва.
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
“BRAVIA” Sync характеристики
71BG
Тунер функции
Слушане на FM/AM
радио, използвайки GUI
Можете да слушате FM и AM
излъчванията през вградения тунер.
Преди да започнете, проверете дали сте
свързали FM и AM антените към
субуфера (страница 38).
4
Натиснете X, за да търсите станциите
от ниска до висока честота, или
натиснете x, за да търсите от висока
към ниска.
Сканирането спира, когато се намери
станция. За да настроите на друга
станция, натиснете X или x.
Автоматично настройване
DISPLAY
GUI MENU
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [FM] или [AM], след което
натиснете
или c.
FM или AM менюто се появява на
телевизионния екран.
3
Натиснете X/x, за да изберете [Auto
Tuning], след което натиснете
.
72BG
Натиснете X/x.
5
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
В случай на лошо стерео приемане
на FM
Ако FM програмата е шумна, можете да
изберете монофонично приемане. Няма
да има стерео ефект, но приемането ще се
подобри.
1
2
3
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
Натиснете X/x, за да изберете [FM
Mode], след което натиснете
или
c.
Натиснете X/x, за да изберете [Mono],
след което натиснете
.
Директно настройване
Можете да въведете честотата на
станцията директно, използвайки
номерираните бутони.
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Номерирани
бутони
Съвет
•Ако сте превключили на AM станция,
регулирайте посоката на рамковата антена за
AM за оптимално приемане.
5
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI MENU
C, X, x, c,
PRESET
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
3
4
.
При въвеждане на неправилна
честота
“– – – .– – MHz” се появява, след което
дисплеят се връща на текущата честота.
RETURN/
EXIT
1
Натиснете
Ако не можете да настроите
станция
Уверете се, че сте въвели правилна
честота. Ако това не е така, повторете
стъпка 4. Ако все още не можете да
настроите станция, най-вероятно
честотата не се използва във Вашата зона.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [FM] или [AM], след което
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете [Direct
Tuning], след което натиснете
.
Натиснете номерираните бутони, за
да въведете честотата.
Пример 1: FM 89.50 MHz
Изберете 8 c 9 c 5 c 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 c 3 c 5 c 0
продължава
73BG
Тунер функции
/CLEAR
Задаване на радио станции
Можете да зададете предварително до 20
FM и 10 AM станции. По този начин
можете лесно да намерите станциите,
които често слушате.
Преди настройката, проверете дали
звукът е установен на минимум.
DISPLAY
GUI MENU
8
За настройване на предварително
зададените станции
1
2
GUI
MENU
HOME
1
MENU
3
Натиснете X/x, за да изберете
желаната предварително зададена
станция.
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Повторете стъпки 1 и 2 на “Задаване
на радио станции” (страница 74).
Можете да изберете предварително
зададена станция по следния начин:
• AM лента: AM 1 до AM 10
• FM лента: FM 1 до FM 20
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
Повторете стъпка 3 до 7, за да
зададете другите станции.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [FM] или [AM], след което
натиснете
или c.
Настройте станцията, която иската
да зададете, използвайки
автоматичното настройване
(страница 72) или директното
настройване (страница 73).
Именуване на предварително
зададените станции
Можете да въведете име за
предварително зададените станции. Тези
имена (например, “XYZ”) се появяват,
когато се избере съответната станция.
Можете да въведете/покажете име от до 8
символа.
Обърнете внимание, че не можете да
въведете повече от едно име за
предварително зададена станция.
Забележка
•Не можете да въведете име за Radio Data
System (RDS) (страница 79).
DISPLAY
В случай на лошо FM стерео
приемане, превключете FM режима
(страница 72).
4
5
6
7
GUI MENU
C, X, x, c,
TOOLS/
OPTIONS
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
RETURN/
EXIT
Натиснете X/x, за да изберете
[Memory], след което натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете номер
на задаване.
Натиснете
74BG
1
.
Станцията е запазена като избрания
номер на задаване.
GUI
MENU
2
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Изберете предварително зададената
станция, на която искате да дадете
име.
Натиснете TOOLS/OPTIONS.
3
4
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Name Input], след което
натиснете
или c.
Натиснете C/X/x/c, за да изберете
символ, след това натиснете
.
Слушане на FM/AM радио
с помощта на дисплея на
предния панел на
субуфера
Задаване на радио станции
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
/CLEAR
TUNER/
BAND
TUNER/
BAND
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TUNING
–/+
TV
1
Натиснете TUNER/BAND.
Можете да промените “FM” или
“AM” чрез натискане на TUNER/
BAND.
продължава
75BG
Тунер функции
Можете да зададете предварително до 20
FM и 10 AM станции. По този начин
можете лесно да намерите станциите,
които често слушате.
Преди настройката, проверете дали
звукът е установен на минимум.
2
Натиснете и задръжте TUNING + или
– , докато започне автоматичното
търсене.
Търсенето спира, когато системата
намери станция. “TUNED” и “ST” (за
стерео програми) светва на дисплея на
предния панел.
3
4
5
Слушане на радио
Най-напред задайте радио станциите в
паметта на системата (вижте “Задаване на
радио станции” (страница 74) или
“Задаване на радио станции”
(страница 75)).
Натиснете MENU.
Натиснете
TV
AV
TV
Натиснете X/x няколко пъти, докато
се появи “Memory?” на дисплея на
предния панел.
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
TUNER/
BAND
.
Предварително зададен номер се
появява на дисплея на предния панел.
6
Натиснете X/x, за да изберете
желания предварително зададен
номер.
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
C, X, x, c,
Съвет
•Можете да изберете предварително
зададения номер директно чрез натискане
на номерираните бутони.
7
Натиснете
.
RETURN/
EXIT
PRESET
–/+
Станцията се запазва.
8
9
1
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
MENU
TUNING
–/+
Натиснете TUNER/BAND.
Настройва се последната получена
станция.
Можете да промените “FM” или
“AM” чрез натискане на TUNER/
BAND.
Повторете 2 до 8, за да запазите
другите станции.
Започнете от стъпка 3.
TOOLS/
OPTIONS
TV
Натиснете MENU.
За да смените предварително
зададен номер
HOME
MENU
2
Натиснете PRESET + или – няколко
пъти, за да изберете зададена
станция.
Всеки път, когато натиснете бутона,
системата включва една от
предварително зададените станции.
Можете да изберете зададения номер
директно чрез натискане на
номерираните бутони.
76BG
3
Регулирайте силата на звука на
системата.
За да изключите радиото
Натиснете "/1, за да изключите системата
или сменете на друга функция.
За да слушате станции, които не са
предварително зададени
Именуване на предварително
зададените станции
Можете да въведете име за
предварително зададените станции. Тези
имена (например, “XYZ”) се появяват на
дисплея на предния панел, когато се
избере съответната станция.
Можете да въведете име до 8 знака.
Обърнете внимание, че не можете да
въведете повече от едно име за
предварително зададена станция.
Забележка
•Не можете да въведете име за Radio Data
System (RDS) (страница 79).
В случай на лошо стерео приемане
на FM
Ако FM програмата е шумна, можете да
изберете монофонично приемане. Няма
да има стерео ефект, но приемането ще се
подобри.
1
2
3
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
TUNER/
BAND
Натиснете MENU.
Натиснете X/x няколко пъти, докато
“FM Mode?” се появи на дисплея на
предния панел, след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете
“MONO”.
На дисплея на предния панел започва
да свети “MONO”.
Настройката по подразбиране е
подчертана.
• STEREO: стерео емисиите се
приемат в стерео.
• MONO:
монофонично
приемане.
4
5
TV
AV
TV
Натиснете
CLEAR
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
DISPLAY
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
PRESET
+/–
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
MENU
TUNING
+/–
.
Натиснете MENU.
продължава
77BG
Тунер функции
Използвайте ръчното или автоматично
настройване в стъпка 2.
За ръчно настройване, натиснете
TUNING + или – няколко пъти.
За автоматично настройване, натиснете и
задръжте TUNING + или –.
Автоматичното настройване спира
автоматично, когато системата намери
радио станция. За да спрете
автоматичното настройване ръчно,
натиснете TUNING + или –.
Съвет
•За да подобрите приемането, преместете
предоставените антени.
1
2
3
4
Натиснете TUNER/BAND.
8
Настройва се последната получена
станция.
Можете да промените “FM” или
“AM” чрез натискане на TUNER/
BAND.
•Можете да проверите честотата от дисплея на
предния панел, като натиснете DISPLAY
няколко пъти (страница 78).
Натиснете PRESET + или – няколко
пъти, за да изберете предварително
зададената станция, за която
желаете да създадете индексно име.
Преглеждане на името на
станция и честотата на дисплея
на предния панел
Натиснете MENU.
Когато системата е настроена на “FM”
или “AM”, можете да проверите
честотата, използвайки дисплея на
предния панел.
Натиснете X/x няколко пъти, докато
се появи “Name In?” на дисплея на
предния панел.
Натиснете MENU.
Съвет
DISPLAY
GUI MENU
DISPLAY
5
6
Натиснете
.
Създайте име чрез използване на
C/X/x/c.
Натиснете X/x, за да изберете символ,
след което натиснете c, за да
преместите курсора на следващата
позиция.
Букви, числа и други символи могат да
се използват за име на радио станция.
Ако въведете погрешен знак
Натиснете C/c няколко пъти, докато
символът, който искате да промените,
започне да премигва, след което
натиснете X/x, за да изберете желания
символ.
За да изтриете символа, натиснете
C/c наколко пъти, докато символът,
който ще се изтрива, започне да
премигва, след което натиснете
CLEAR.
7
Натиснете
.
“Complete!” се появява на дисплея на
предния панел и името на станцията е
запазено.
78BG
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY,
дисплеят на предния панел се променя по
следния начин.
1 Име на станция*
2 Честота**
* Това се показва, ако въведете име на
предварително зададена станция.
** Връща се към първоначалния екран след
изтичане на няколко секунди.
Използване на Radio
Data System (RDS)
Какво е Radio Data System?
Тунер функции
Radio Data System (RDS) е излъчващо
приложение, което позволява на радио
станциите да изпратят допълнителна
информация, заедно със сигнала на
редовната програма. Този тунер предлага
удобни RDS характеристики, като
например показване на името на
станцията. RDS се предлага само за FM
станции.*
* Не всички FM станции осигуряват RDS,
както и те не предлагат един и същ вид
услуги. Ако не сте запознати със системата
RDS, проверете за подробности при Вашите
местни радио станции за предлаганите RDS
услуги във Вашата зона.
Получаване на RDS излъчвания
Просто изберете станция от FM лентата.
Когато настроите станция, която
предлага RDS услуги, името на
станцията* се появява на телевизионния
екран и на дисплея на предния панел.
* Ако не се получава RDS излъчване, името на
станцията няма да се появи на дисплея на
предния панел.
Забележки
•RDS може да не работи правилно, ако
станцията, която сте настроили не предава
добър RDS сигнал, или ако силата на сигнала е
малка.
•Някои букви, които могат да се покажат на
телевизионния екран, не могат да се покажат
на дисплея на предния панел.
Съвет
•Когато името на станцията се показва, можете
да проверите честотата чрез натискане на
DISPLAY няколко пъти.
79BG
Допълнителни настройки
Управление на свързани
Sony компоненти с
дистанционно
Можете да управлявате свързани Sony компоненти с
дистанционното на тази система.
Някои функции може да не позволяват да се изберат,
в зависимост от оборудването. В такъв случай, тях
може да избирате като използвате дистанционното
управление, доставено заедно с оборудването.
TV
BD
DVD
За да управлявате компонента
1
Натиснете един от въвеждащите
бутони wj (TV, BD, DVD, или SAT/
CATV), за да изберете компонента,
който желаете да управлявате.
Компонентът, зададен към избрания
въвеждащ бутон, става управляем.
2
Като направите справка в
следващата таблица, натиснете
съответния бутон за управление.
TV
AV
Общи операции
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
Бутон на
дистанционно
Функция
2 TV ?/1
AV ?/1
(вкл./изчакване)
Включва или изключва
Sony TV или аудио/
видео компонентите,
които бутонът е
зададен да управлява.
Натиснете 1 ?/1 и 2
TV ?/1/AV ?/1
едновременно, за да
изключите системата и
всички други
компоненти, които
бутонът е зададен да
управлява (SYSTEM
STANDBY).
TUNER/
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 BAND
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
* Бутоните 5, N, и PROG + имат сензорна
точка. Използвайте я като водач по време на
управлението.
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
3 ENTER
Въвежда избора.
ws C, X, x, c,
Избира елемент от
менюто и въвежда
избора.
wf Цветни бутони
Показва ръководство
за управление на
телевизионния екран,
където се намират
цветните бутони.
Следвайте
ръководството за
управление, за да
извършите избраната
операция.
wh Номерирани
бутони
Избира каналите и
траковете директно.
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
80BG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
За да управлявате телевизора
1
2
Натиснете ql TV (жълто), за да
управлявате телевизора.
qd
Променя формата на
екрана ръчно, за да
подхожда на
излъчването.
(Режим на
екрана)
Променя в аналогов
режим.
qg DIGITAL
Променя в цифров
режим.
qh THEATRE
Атоматично настройва
оптималната картина
за гледане на филми,
когато свържете
телевизор Sony, който
е съвместим с
функцията на бутона
THEATRE. Освен
това, аудиото
автоматично се
превключва към аудио
изход от тази система,
когато свържете
телевизора и системата
с HDMI връзка, а
функцията Управление
през HDMI е
включена.
qj
Изключва звука.
Функция
Връща се към канала,
(Предишен канал) който е гледан преди
това (за поне пет
секунди).
4 TOOLS/
OPTIONS
Позволява достъпа до
различни опции за
гледане и променя/
прави настройки,
според формата на
източника и екрана.
5 MENU/HOME
Позволява да изберете
каналите или входящи
източници и да
промените
настройките на
телевизора.
0 PROG +/–/c/C
В режим телевизор:
Избира следващия (+)
или предходния (–)
канал.
В текстов режим:
Избира следващата
(c) или предходната
(C) страница.
(Без звук)
qk 2 +/–
Настройва силата на
звука.
wa
Връща към предходния
екран на показаното
меню.
RETURN/
EXIT
ws C, X, x, c,
Избира елемент от
менюто и въвежда
избора.
(Ръководство) Показва
ръководството, когато
гледате аналогови или
цифрови канали.
qs AUDIO
Избира звука от
високоговорителя за
стерео или двуезично
излъчване.
продължава
81BG
Допълнителни настройки
qf ANALOG
Натиснете бутоните с жълта точка
или с отпечатано жълто.
Бутон на
дистанционно
qa
Функция
Бутонът ql TV (жълто) светва за
кратко. Дистанционното е в режим на
управление на телевизора.
За да прекратите режима на
управление на телевизора, натиснете
ql TV (жълто) отново. След като
светне четири пъти бързо,
дистанционният режим на управление
на телевизора е прекратен.
3
Бутон на
дистанционно
Бутон на
дистанционно
Функция
Бутон на
дистанционно
wd
В цифров режим:
Показва кратки
подробности за
програмата, която се
предава в момента.
В аналогов режим:
Показва информация,
като например номера
на канала в момента и
формата на екрана.
В текстов режим:
Разкрива скритата
информация (например
отговори на
викторина).
9 N
Бутони на режим
(възпроизвеждане)/ пускане.
X (пауза, натиснете
отново, за да
възстановите
нормалното
възпроизвеждане)/
x (спиране)
qg BD/DVD
TOP MENU
wg / (Текст)
Показва текст.
w; < •
wh Номерирани
бутони
Избира канали.
Натиснете 3 ENTER,
за да смените каналите
веднага.
Прескача назад, докато
преглежда предавани
на живо или записани
програми.
ws C, X, x, c,
В режим телевизор:
Избира вход.
В аналогов текстов
режим: Задържа
текущата страница.
Избира елемент от
менюто и въвежда
избора.
За да управлявате DVD устройство/
Blu-ray Disc устройство
/
(Информация/
Разкриване на
текст)
wk t/
(Избор на
вход/Задържане
на текст)
За да управлявате DVD записвачка/
Blu-ray Disc записвачка
Бутон на
дистанционно
Функция
5 MENU/HOME
Показва менюто.
6 •,
Прескача напред,
докато преглеждате
записаните програми.
7 .
Прескача глави.
>
Прескача напред към
следващата налична
глава.
8 m/M
За бързо превъртане
назад или напред на
диска, когато се
натисне по време на
възпроизвеждане.
qs F2
Избира Blu-ray Disc/
DVD.
qd F1
Избира HDD.
qf BD/DVD MENU
Показва горното
меню/дисковото меню.
Бутон на
дистанционно
Функция
5 MENU/HOME
Показва менюто.
6•,
Прескача напред.
7 ./>
Прескача глави.
8 m/M
За бързо превъртане
назад или напред на
диска, когато се
натисне по време на
възпроизвеждане.
Бутони на режим
9N
(възпроизвеждане)/ пускане.
X (пауза, натиснете
отново, за да
възстановите
нормалното
възпроизвеждане)/
x (спиране)
qf BD/DVD MENU
qg BD/DVD
TOP MENU
w; < •
82BG
Функция
Показва горното
меню/дисковото меню.
Прескача назад.
Бутон на
дистанционно
Функция
Забележка
ws C, X, x, c,
Избира елемент от
менюто и въвежда
избора.
•Горните обяснения са предназначени да
служат само за пример. В зависимост от
компонента, горните операции може да не са
възможни или може да работят по различен
начин от описания.
За да управлявате HDD/DVD COMBO
Бутон на
дистанционно
Функция
5 MENU/HOME
Показва менюто.
6•,
Напредва.
7 ./>
Указва предходна/
следваща глава/трак.
8 m/M
За бързо превъртане
назад или напред на
диска, когато се
натисне по време на
възпроизвеждане.
qs F2
Избира DVD.
qd F1
Избира HDD.
qf BD/DVD MENU
Показва горното
меню/дисковото меню.
qg BD/DVD
TOP MENU
w; < •
Променя в режим
пускане отново.
ws C, X, x, c,
Премества осветения
(курсор) и избира
елемента.
Допълнителни настройки
9N
Бутони на режим
(възпроизвеждане)/ пускане.
X (пауза, натиснете
отново, за да
възстановите
нормалното
възпроизвеждане)/
x (спиране)
За да управлявате SAT
Бутон на
дистанционно
Функция
5 MENU/HOME
Показва менюто.
qa
(Ръководство) Показва менюто на
ръководството.
ws C, X, x, c,
Избира елемент от
менюто и въвежда
избора.
83BG
Смяна на зададените
стойности на
въвеждащите бутони на
дистанционното
Можете да смените фабричните
настройки на входящите бутони, така че
да подхождат на Вашата система.
Например, ако свържете Blu-ray Disc
устройство към DVD жака на системата,
можете да настроите DVD бутона на това
дистанционно да управлява Blu-ray Disc
устройството.
Не можете да задавате никакъв
компонент, освен TV към TV (бяло)
бутона на дистанционното.
1
Бутонът TV (жълто) премигва в
червено през секунда, а
дистанционното влиза в режим на
задаване на настройки.
Забележка
•Дистанционното излиза от режим на
задаване на настройки, ако не се натисне
бутон в рамките на 60 секунди.
2
TV
AV
TV
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Входящи
бутони
Номерирани
бутони
ENTER
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
Натиснете номерираните бутони, за
да въведете трицифров код (или
един от кодовете, ако са налични
повече кодове), отговарящ на
компонента, който искате да
зададете, след което натиснете
ENTER.
За подробности за цифровите кодове
вижте “Цифрови кодове за
регулируемите компоненти”
(страница 85).
Веднъж, щом цифровият код се
потвърди, бутонът TV (жълто)
премигва два пъти и след това
дистанционното излиза от режима на
задаване на настройки.
Ако цифровият код не се потвърди,
бутонът TV (жълто) премигва пет
пъти и след това дистанционното
излиза от режима на задаване на
настройки.
TV ?/1
AV ?/1
TV
(бяло)
Натиснете и задръжте входящите
бутони, чиято функция искате да
промените, и едновременно с това
натиснете бутона “TV” (жълт).
3
Повторете стъпка 1 до 2, за да
зададете другите компоненти.
Ако програмирането е неуспешно,
проверете следното:
RETURN/
EXIT
TV
(жълто)
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
2–
84BG
Ако индикаторът не светва при стъпка 1,
батериите може да са изтощени. В този
случай, подменете и двете батерии.
За да изчистите зададените
настройки на всички бутони на
дистанционното
Натиснете и задръжте 2 –, ?/1 и AV ?/1
в този ред. Заводските настройки на
дистанционното се връщат по
подразбиране.
Когато изчистването завърши, бутонът
TV (жълт) премигва три пъти.
Цифрови кодове, отговарящи на
компонента и производителя
Забележки
• Само последните три въведени цифри са
валидни.
• Цифровите кодове се базират на найсъвременната информация, налична за
всяка марка. Все пак, Вашият компонент
може да не отговори на някои или
всички кодове.
• Не всички входящи бутони може да са
налични, в зависимост от компонента.
Цифрови кодове за регулируемите
компоненти
Ако е посочен повече от един кодов
номер, опитайте да ги въведете един по
един, докато намерите кода, който работи
с Вашия компонент.
За да управлявате Blu-ray Disc
устройство (записвачка)
Производител
Код(ове)
SONY
PANASONIC
PIONEER
SHARP
310, 311, 312
331, 332, 333
334
459, 460, 461
Производител
Код(ове)
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
За да управлявате HDD/DVD
COMBO, DVD записвачка
Производител
Код(ове)
SONY
HITACHI
JVC
401, 402, 403
441, 442, 443
444, 445, 446, 447, 459, 460,
461
448, 449
450, 451, 452
453, 454, 455, 456, 457, 458
459, 460, 461
462, 463, 464
MITSUBISHI
PANASONIC
PIONEER
SHARP
TOSHIBA
За да управлявате телевизора
Производител
Код(ове)
SONY
AIWA
DAEWOO
FUNAI
HITACHI
501, 502
536
515, 544
548
503, 513, 514, 515, 519, 544,
557
516, 552
503, 515, 544
503, 519, 527, 544
JVC
LG/GOLDSTAR
MITSUBISHI/
MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
503, 540, 544, 554
524, 553, 559, 572
515, 518, 557
525, 540, 551, 555
510
продължава
85BG
Допълнителни настройки
Използвайте “Цифрови кодове за
регулируемите компоненти” по-долу, за
да управлявате не-Sony компоненти и
Sony компоненти, които дистанционното
обикновено не може да управлява. Тъй
като дистанционният сигнал, който се
получава от компонентите може да се
различава, в зависимост от модела и
годината на компонента, на един
компонент може да се зададе повече от
един цифров код. Ако не успеете да
програмирате дистанционното,
използвайки един от тези кодовое,
опитайте и с другите.
За да управлявате DVD устройство
Производител
Код(ове)
Производител
Код(ове)
SAMSUNG
503, 515, 544, 557, 562, 563,
569, 574
546, 560
535, 550, 577
535, 540, 541, 551
HUGHES
HUMAX
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
NOKIA
PACE
867
846, 847
873
SANYO
SHARP
TOSHIBA
За да управлявате видео записващо
устройство
Производител
Код(ове)
SONY
AIWA
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
701, 702, 703, 704, 705, 706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715, 716,
750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDING
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/
MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739, 740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741, 747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
За да управлявате сателитен тунер
Производител
Код(ове)
SONY
801, 802, 803, 804, 824, 825,
865
845, 846
862
866
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HITACHI/BITA
86BG
859, 860
868
PANASONIC
PHILIPS
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
THOMSON
TOSHIBA
872
851, 853, 854, 864
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860, 864,
874
866, 871
875
857, 861, 864, 876
869, 870
За да управлявате кабелна кутия
Производител
Код(ове)
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
830, 831
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834, 835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
Настройване на ниво на
високоговорителя
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желания параметър, след
което натиснете
.
Можете да регулирате нивото и баланса
на високоговорителя и субуфера.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Параметърът на [Center Level] и
[Subwoofer Level] е от [–6dB] до
[+6dB] в стъпки от 1 dB. Настройката
по подразбиране е [0dB].
Натиснете GUI MENU.
Параметърът на [D. Range Comp] е
следният.
• [MAX]:
компресира напълно
динамичния диапазон.
• [STD]:
възпроизвежда
саундтрака с някакъв
динамичен диапазон,
който е предвиден от
записващия.
• [OFF]:
няма компресиране на
динамичния диапазон.
Настройката по подразбиране е
подчертана.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Level], след което
натиснете
.
Появява се менюто за ниво.
4
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желания елемент, след
което натиснете
или c.
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
• [Center Level]:
регулира нивото на
високоговорителя.
• [Subwoofer Level]:
регулира нивото на
субуфера.
• [D. Range Comp]:
компресира
динамичния диапазон
на саундтрака.
87BG
Допълнителни настройки
1
HOME
MENU
Настройване на
закъснението между
звука и образа
• [10 ms] - [200 ms]:
регулира от [10 ms] до
[200 ms] в стъпки от
10 ms.
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
(A/V Sync)
Забележки
Можете да забавите звука, използвайки
тази функция, когато образът е по-бавен
от звука.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Audio], след което
натиснете
.
Появява се аудио менюто.
4
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [A/V Sync], след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желания параметър, след
което натиснете
.
• [0 ms]:
88BG
не се извършва
регулиране.
•Може да не успеете да регулирате
закъснението между звука и образа
перфектно, използвайки тази функция.
•Тази функция се използва само за оптичен/
коаксиален/HDMI вход Dolby Digital, DTS и
Линеен PCM (2-канален).
Получаване на
мултиплексен излъчен
звук
5
• [Main/Sub]: основният звук се
извежда от лявата
страна на
високоговорителя, а
субзвукът се извежда от
дясната страна на
високоговорителя.
• [Main]:
възпроизвежда само
основния канал.
• [Sub]:
възпроизвежда само
субканала.
(Dual Mono)
Можете да получите мултиплексен
излъчен звук, когато системата получава
AC-3 мултиплексен излъчен сигнал.
Забележка
DISPLAY
GUI MENU
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Допълнителни настройки
•За да получите AC-3 сигнал, трябва да
свържете цифров сателитен тунер към
системата с цифров оптичен кабел, цифров
коаксиален кабел или HDMI кабел и да
изберете цифров изходен режим на цифровия
сателитен тунер към AC-3.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желаната настройка, след
което натиснете
.
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Audio], след което
натиснете
.
Появява се аудио менюто.
4
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Dual Mono], след което
натиснете
или c.
89BG
4
Задаване на нова
настройка на аудио
входа
5
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Audio], след което
натиснете
.
Появява се аудио менюто.
90BG
Натиснете X/x, за да изберете [VIDEO
2], след което натиснете
.
Жаковете TV ASSIGNABLE AUDIO
IN се задават към функцията “VIDEO
2”.
Настройката по подразбиране е “TV”,
означаваща, че жаковете TV
ASSIGNABLE AUDIO IN са
настроени на “TV” функция.
(Audio Assign)
Можете да зададете нова настройка на
аудио входа, който има аудио (аналогов)
сигнал към “VIDEO 2” функцията, ако
TV ASSIGNABLE AUDIO IN жаковете
не се използват.
За да изведете аудио източника на
компонента, който има аналогови аудио
жакове:
– Свържете аудио жаковете на
компонента към TV ASSIGNABLE
AUDIO IN жаковете.
– Задайте “VIDEO 2” функцията.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Audio Assign], след което
натиснете
или c.
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Забележки
•Когато се извеждат образите на аудио
компонент, звукът може да не се изведе. В
този случай проверете следното:
– Проверете дали аудио аналоговите входни
жакове съответстват на функцията.
– Задайте отново функцията.
•Не можете да използвате аналогов аудио вход
за оригиналния вход, ако той вече е зададен на
друг вход.
•Не можете да зададете аналогов аудио вход
към друг, освен “TV” или “VIDEO 2”
функцията.
5
Преобразуване на
резолюцията на
аналоговите видео
входящи сигнали
• [AUTO]:
Можете да смените резолюцията на
аналоговите видео входящи сигнали,
използвайки менюто за настройки
[Video].
Не можете да зададете тази функция за
входящ HDMI видеосигнал.
За подробности по резолюцията, вижте
“Таблица за преобразуване на видео вход/
изход” (страница 37).
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Video], след което
натиснете
.
Появява се [Resolution].
4
Натиснете
или c.
Появява се менюто на параметрите.
91BG
Допълнителни настройки
Обикновено се избира
това. Модулът извежда
сигнали, започващи от
най-високата
резолюция, която се
приема на телевизора.
Ако полученият
формат на образа е
нежелателен, опитайте
друга настройка, която
отговаря на Вашия
телевизор.
• [480/576p]: Извежда 480p/576p
видео сигнали.
• [720p]:
Извежда 720p видео
сигнали.
• [1080i]:
Извежда 1080i видео
сигнали.
• [1080p]:
Извежда 1080p видео
сигнали.
За подробности по управлението,
вижте “Таблица за преобразуване на
видео вход/изход” (страница 37).
(Resolution)
DISPLAY
Натиснете X/x, за да изберете
желания параметър, след което
натиснете
.
• [OFF]:
Насладете се на повисококачествени HDMI
изображения
• [ON]:
(Video Direct)
Тази функция позволява да изведете
видео сигнали от HDMI входни (BD IN,
DVD IN, SAT/CATV IN) жакове
директно към HDMI TV OUT жака.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
6
Входящите сигнали от
HDMI входни (BD IN,
DVD IN, SAT/CATV
IN) жакове се извеждат
през видео процесора.
Входните сигнали от
HDMI входни (BD IN,
DVD IN, SAT/CATV
IN) жакове се извеждат
директно. Тази
настройка позволява
възпроизвеждане на повисококачествени
изображения.
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Забележкa
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [HDMI], след което
натиснете
.
Появява се HDMI менюто.
4
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Video Direct], след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете [OFF]
или [ON], след това натиснете
.
92BG
• Когато функцията за директен
видеосигнал е включена, на телевизора
не се показва нивото на звука и
информация за функциите.
Смяна на яркостта на
дисплея на предния
панел
6
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
(Dimmer)
Яркостта на дисплея на предния панел
може да се настрои на едно от 2 нива.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Допълнителни настройки
1
HOME
MENU
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [System], след което
натиснете
.
Появява се системното меню.
4
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Dimmer], след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете
желаната настройка, след което
натиснете
.
• [ON]:
• [OFF]:
неясно.
ярко.
93BG
Забележка
Смяна на настройките на
дисплея
(Display)
6
Можете да промените настройката на
дисплея на предния панел.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [System], след което
натиснете
.
Появява се системното меню.
4
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Display], след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x, за да изберете
желаната настройка, след което
натиснете
.
• [ON]:
• [OFF]:
94BG
•Дисплеят остава включен през цялото
време, когато защитната функция е
активна, дори ако установите [Display] на
[OFF].
дисплеят остава включен
през цялото време.
дисплеят се появява за
момент, когато
управлявате системата.
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Използване на S-AIR
продукт
Въвеждане на безжичен
предавател/приемникпредавател
Системата е съвместима с функцията
S-AIR (страница 115), която позволява
безжичното предаване на звук между
системата и S-AIR приемник (не е
предоставен).
За да използвате функцията S-AIR,
трябва да поставите безжичен предавател
в субуфера и безжичен приемникпредавател в S-AIR под модул.
За S-AIR продуктите
•Когато въвеждате безжичен предавател/
приемник-предавател, променливотоковият
захранващ кабел не трябва да е включен към
стенния контакт.
•Не докосвайте клемите на безжичния
предавател/приемник-предавател.
За да въведете безжичен
предавател в субуфера
1
Допълнителни настройки
Има два вида S-AIR продукти.
• S-AIR главен модул (този субуфер):
Използва се за предаване на звук.
Можете да използвате до три S-AIR
главни модула. (Броят на използваемите
S-AIR главни модули зависи от
използваната среда.)
• S-AIR под-модул (S-AIR приемник) (не
е предоставен): Използва се за приемане
на звук. Можете да се наслаждавате на
звука на системата в друго помещение.
Забележки
Извадете винтовете и отделете
капака на слота.
Капак на слота
Стая А
S-AIR главен
модул
EZ
1
W-T
00
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
S-AIR под модул
(S-AIR приемник)
COAXIAL
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
DC 5V
0.7A MAX
SPEAKER
DMPORT
Стая B
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Задна част на субуфера
S-AIR под модул
(S-AIR приемник)
Забележки
•Отстранете винтовете от капака на слота,
имащи въпросителен знак. Не изваждайте
другите винтове.
продължава
95BG
•Капакът на слота не е вече необходим; все
пак, запазете го след демонтирането.
2
Поставете безжичния предавател.
EZ
1
W-T
3
Трябва да използвате едни и същи
винтове за прикрепяне на
безжичния предавател.
00
EZ
1
W-T
00
AM
FM
AM
FM
75
EZW-T100
75
EZW-T100
COAXIAL
BD IN
DVD IN
SAT/CATV IN
DVD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
COAXIAL
L
TV IN
DIGITAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
PB/
CB
L
L
Y
CENTER
HDMI
COAXIAL
HDMI
CENTER
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
BD IN
COAXIAL
ANTENNA
R
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
DC 5V
0.7A MAX
SPEAKER
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
DC 5V
0.7A MAX
SPEAKER
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 3
Забележка
Забележки
•Поставете безжичния предавател с
логото на S-AIR, сочещо нагоре.
•Поставете безжичния предавател така, че
знаците V да са подравнени.
•Не поставяйте нищо друго, озвен
безжичен предавател в слота EZW-T100.
96BG
•Не използвайте други винтове да
закрепите безжичния предавател.
За да поставите безжичния
приемник-предавател в S-AIR под
модула
За подробности по монтиране на
безжичния приемник-предавател в S-AIR
под модул, направете справка в работните
инструкции на S-AIR под модула.
Установяване на звуково
предаване между субуфера и
S-AIR под модула (ID настройка)
Само чрез съпоставяне на ID на субуфера
и S-AIR под модула, можете да установите
звуково предаване.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
6
ID на субуфера е зададен и
съобщението [Set S-AIR ID of the sub
unit to the same as that of the main unit.]
се появява.
7
8
C, X, x, c,
Натиснете
, за да зададете ID на
S-AIR под модул.
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
9
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Задайте на S-AIR под модул същия
ID.
Звуковото предаване се установява по
следния начин (пример):
Допълнителни настройки
За да зададете ID на субуфера
1
Натиснете X/x, за да изберете
желания ID (A, B, или C), след което
натиснете
.
S-AIR главен модул
(Този субуфер)
Включете субуфера.
ID A
Субуферът се включва.
2
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
ID A
S-AIR под модул
Появява се менюто на настройки.
4
5
ID A
S-AIR под модул
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR], след което
натиснете
.
Забележка
Съвет
• Когато S-AIR предавателят (не е
предоставен) не се постави в
субуфера, [S-AIR] не може да бъде
избрано.
• За да потвърдите актуален ID,
извършете съпки 1 до 3 по-горе. Когато
свързвате субуфера със S-AIR под
модул (страница 100), [(Pairing)] се
появява до ID на телевизионния екран в
менюто на GUI.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR ID], след което
натиснете
или c.
Появява се S-AIR ID менюто.
продължава
97BG
За да зададете ID на S-AIR приемник
Забележка
•Източниците със защитено авторско право
може да не се възпроизвеждат на S-AIR
приемници.
Направете справка с работните
инструкции на S-AIR приемник.
За да използвате множествени
S-AIR главни модули
Можете да използвате множествени
S-AIR главни модули като задавате
различен ID за всеки компонент.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
S-AIR главен модул
(Този субуфер)
RETURN/
EXIT
Друг S-AIR
главен модул
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
ID B
1
ID A
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
ID A
S-AIR
под модул
ID A
S-AIR
под модул
ID B
S-AIR
под модул
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR], след което
натиснете
.
Появява се S-AIR менюто.
Забележка
• Когато S-AIR предавателят (не е
предоставен) не се постави в
субуфера, [S-AIR] не може да бъде
избрано.
Пускане на звука на системата в
друго помещение
Можете да слушате звука на системата
като използвате S-AIR приемника. S-AIR
приемникът може да се постави в друга
стая, за да слушате звука на системата
там.
За подробности относно S-AIR
приемника, направете справка с
работните инструкции на S-AIR
приемника.
98BG
4
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR Mode], след което
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
желаната настройка, след което
натиснете
.
• [Party]:
S-AIR предавателя
извежда звук съгласно
функциите, зададени на
субуфера.
• [Separate]:
6
Можете да зададете
желаната функция за
S-AIR приемника,
докато функциите на
субуфера не се
променят.
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
7
Изберете желаната функция на
S-AIR приемника.
x Когато [Party] се зададе
Функцията на S-AIR предавателя се
променя последователно, докато
натискате INPUT SELECTOR на
главния модул (страница 49) или
S-AIR CH на S-AIR приемника.
Функцията на S-AIR предавателя се
променя чрез натискане на S-AIR CH
на S-AIR предавателя по следния
анчин.
“MAIN UNIT” t “TUNER FM” t
“TUNER AM” t “DMPORT” t …
За да имате същата функция като
субуфера, изберете “MAIN UNIT”.
Когато “TUNER FM” или “TUNER
AM” е избрано на субуфера, можете
да изберете само същата лента за
тунера на S-AIR приемника. Когато
изберете различна настройка от
“TUNER FM” или “TUNER AM” на
субуфера, можете да изберете
каквато и да е лента за тунера на
S-AIR приемника.
8
Можете да управлявате системата от
S-AIR приемника чрез използване на
следните бутони.
Натиснете
Действие
N, X, x,
./>
Дели същите операции на
дистанционното.
S-AIR CH
Сменя функцията на системата.
За подробности, направете справка в
работните инструкции на S-AIR
приемника.
Пускане на S-AIR приемника,
докато субуферът е в режим на
изчакване
Можете да слушате S-AIR приемника,
докато субуферът е в режим на изчакване
чрез задаване [S-AIR Standby] в [ON].
DISPLAY
RETURN/
EXIT
1
Забележка
GUI
MENU
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
Регулирайте силата на звука на
S-AIR приемника.
•Когато звукът е различен от 2 канално
стерео, многоканалният звук се намалява
до канал 2.
GUI MENU
C, X, x, c,
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
продължава
99BG
Допълнителни настройки
x Когато [Separate] се зададе
За да управлявате системата от
S-AIR приемника
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR], след което
натиснете
.
Появява се S-AIR менюто.
Забележка
• Когато S-AIR предавателят (не е
предоставен) не се постави в
субуфера, [S-AIR] не може да бъде
избрано.
4
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR Standby], след което
натиснете
.
Натиснете X/x, за да изберете
желаната настройка, след което
натиснете
.
• [ON]:
• [OFF]:
6
Можете да слушате
S-AIR приемника,
докато субуферът е в
режим изчакване или е
включен.
Консумацията на
енергия по време на
режима на изчакване се
увеличава.
Можете да слушате
S-AIR приемника,
докато субуферът е в
режим на изчакване.
Идентифициране на субуфер с
определен S-AIR под модул
(Операция по свързване)
Лесно е да зададете един и същ ID за
субуфера и S-AIR под модул, за да
установите звуково предаване. Все пак,
съседите може също да приемат звука на
Вашата система, ако имат същите ID или
Вие може да получите звук от съседите.
За да предотвратите това, можете да
идентифицирате субуфера с определен
S-AIR под модул чрез извършване на
операция по свързване.
x Преди свързване
Звуковото предаване е установено чрез
ID (пример).
Вашата стая
Съсед
Този субуфер
ID A
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Забележка
• Когато изключите системата, докато
[S-AIR Standby] е установено на [ON],
индикаторът POWER / ACTIVE
STANDBY на дисплея на предния панел
светва в жълто.
100BG
ID A
S-AIR под модул
ID A
S-AIR под модул
x След свързване
Звуково предаване е установено само
между свързаните субуфер и S-AIR под
модул.
Вашата стая
DISPLAY
GUI
MENU
C, X, x, c,
Съсед
RETURN/
EXIT
Този субуфер
3
Няма предаване
4
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
5
Свързване
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR], след което
натиснете
.
Появява се S-AIR менюто.
Забележка
За да извършите свързване
1
2
• Когато S-AIR предавателят (не е
предоставен) не се постави в
субуфера, [S-AIR] не може да бъде
избрано.
Поставете S-AIR под модула, който
искате да свържете близо до
субуфера.
Съпоставете ID на субуфера и S-AIR
под модула.
• За да зададете ID на субуфера,
вижте “За да зададете ID на
субуфера” (страница 97).
• За да установите ID на S-AIR под
модула, направете справка с
работните инструкции на S-AIR под
модула.
6
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Pairing Start], след което
натиснете
.
Съобщението [Put the S-AIR sub unit
near the S-AIR main unit, and turn on
power. Start pairing] се появява на
телевизионния екран. Субуферът е
готов за започване на свързване.
7
Натиснете C/c, за да изберете [Yes],
след което натиснете
.
Субуферът започва свързване и
съобщението [Pairing. Do the pairing
operation with the S-AIR sub unit.] се
появява.
продължава
101BG
Допълнителни настройки
ID A
S-AIR под модул
HOME
MENU
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
ID A
ID A
S-AIR под модул
GUI MENU
8
Започнете свързване на S-AIR под
модул.
Направете справка с работните
инструкции на S-AIR под модул.
Забележки
• Извършете сдвояването в рамките
на пет минути в стъпка 6. Ако не
успеете, сдвояването се разпознава
като неуспешно и екранът се
променя съответно. В този случай
вижте “Ако свързването е
неуспешно” (страница 102).
• Когато се установи звуково
предаване, съобщението [Pairing
complete. To perform pairing to an
other S-AIR sub unit, select
“Continue”.] се появява.
9
Натиснете C/c, за да изберете [Finish]
или [Continue], след което натиснете
.
• [Finish]:
завършва свързването.
• [Continue]: Продължава да
извършва свързване с
друг S-AIR под модул.
Съвет
• Можете да потвърдите
завършването на свързването или
настоящия ID чрез проверка на
[S-AIR Settings] екрана. [(Pairing)] се
появява до настоящия S-AIR ID.
10 Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
Забележка
• След като сте извършили свързването,
ако изберете [S-AIR ID] меню
(страница 100), настройката ID ([A], [B],
или [C]), която сте използвали последна,
се появява.
Ако свързването е неуспешно
Съобщението [Pairing failed. Retry?] се
появява.
За да извършите свързването отново,
изберете [Yes].
102BG
За да приключите свързването , изберете
[No].
За да прекратите свързването по
време на настройване
Натиснете RETURN/EXIT.
За да анулирате свързването
Извършете настройката на ID на
субуфера съгласно процедурата на “За да
зададете ID на субуфера” (страница 97).
Ако върнете ID-токъм фабричните
настройки по подразбиране (дори отново
същия ID ), свързването се анулира.
Ако звуковото предаване е
нестабилно
5
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете желаната настройка, след
което натиснете
.
• [AUTO]:
Ако използвате множествени безжични
системи, които споделят 2,4 GHz лента,
като например безжичен LAN или
Bluetooth, предаването на S-AIR продукти
или други безжични системи може да е
нестабилно. В този случай, предаването
може да се подобри чрез смяна на
следните [RF Change] настройки.
• [ON]:
• [OFF]:
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
6
Обикновено се избира
това. Системата
променя [RF Change] в
[ON] или [OFF]
автоматично.
Системата предава
звука чрез търсене на
по-добър канал за
предаване.
Системата предава
звука чрез коригиране
на канала за предаване.
Натиснете GUI MENU.
Менюто на GUI се изключва.
1
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Натиснете GUI MENU.
“GUI MENU” се появява на дисплея
на предния панел на субуфера и
менюто на GUI се появява на
телевизионния екран.
2
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [Settings], след което
натиснете
или c.
Появява се менюто на настройки.
3
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [S-AIR], след което
натиснете
.
Появява се S-AIR менюто.
Забележка
• Когато S-AIR предавателят (не е
предоставен) не се постави в
субуфера, [S-AIR] не може да бъде
избрано.
4
7
Когато настроите [RF Change] в
[OFF], изберете ID, така че звуковата
трансмисия да е най-стабилна
(страница 97).
Забележки
•В повечето случи няма да Ви се наложи да
сменяте настройката.
– Ако [RF Change] е настроена на [OFF],
трансмисията между субуфера и S-AIR под
модула може да се извърши с използване на
един от следните канали.
– S-AIR ID A: еквивалентен канал за IEEE
802.11b/g канал 1
– S-AIR ID B: еквивалентен канал за IEEE
802.11b/g канал 6
– S-AIR ID C: еквивалентен канал за IEEE
802.11b/g канал 11
•Предаването може да се подобри чрез промяна
на канала на предаване (честота) на другите
безжични системи. За подробности, направете
справка в работните инструкции на другите
безжични системи.
Натиснете X/x няколко пъти, за да
изберете [RF Change], след което
натиснете
или c.
продължава
103BG
Допълнителни настройки
RETURN/
EXIT
HOME
Стабилизиране на S-AIR
приемането
Прочетете следното, ако S-AIR
приемането е лошо или нестабилно.
Уверете се, че безжичните адаптери са
поставени правилно (страница 95).
Уверете се, че S-AIR ID на S-AIR главния
модул и под-модула са еднакви
(страница 97).
За средите, където се използват
S-AIR продуктите (S-AIR главен
модул и под модул)
S-AIR продуктите използват радио
честота 2,4 GHz. Определени електронни
уреди или други фактори може да
причинят загуба на връзка или
нестабилност при S-AIR приемането.
Когато използвате S-AIR продукти,
поставете ги колкото е възможно подалеко от горното електронно
оборудване, или на място, където S-AIR
приемането е стабилно.
Когато S-AIR приемането е лошо
Проверете следното.
Дръжте кабелите, които са свързани
към S-AIR продукта
(променливотоковия захранващ кабел,
кабелите на високоговорителите, или
други кабели), далече от безжичния
адаптер и слот.
EZ
W-
T1
00
EZ
W-
T1
00
Влияние на електронни уреди
Следните уреди може да доведат до
смущения или прекъсната връзка.
– Клетъчни телефони, безжични
телефони
– Безжичен LAN, лични компютри
– Машини за игра, използващи радио
сигнали
– Микровълнови печки
Други фактори
Следните фактори могат да причинят
лошо приемане.
– Материали или конструкции, като
стени и подове
– Мястото, където е поставен S-AIR
продукта
104BG
Оставете,колкото е възможно повече
пространство около S-AIR продуктите.
Избягвайте поставянето на S-AIR
продукти отгоре или директно под друго
електронно оборудване.
Избягвайте поставянето на S-AIR
продукти в затворена стойка, метална
стойка или под масата.
Ако не можете да подобрите S-AIR
приемането, сменете настройката “RF
Change” (страница 103).
Допълнителни настройки
Регулирайте местоположението
(височина, ориентация и място в стаята)
на S-AIR продуктите, докато не получите
най-стабилно приемане.
Поставете уредите така, че безжичните
адаптери на S-AIR галвен модул и
субмодул да са близо.
Поставете уредите така, че S-AIR
продуктите да са отделени от другите
безжични устройства.
Поставете уредите така, че S-AIR
продуктите да са отделени от метални
врати или маси.
105BG
Настройки и регулиране
с използване на
системното меню
SET
HDMI3)
CTRL: HDMI
ON
OFF
VOL LIMIT4)
MAX, 49,
48,….2, 1,
MIN
PASS THRU4)
AUTO
ON
OFF
V. DIRECT
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …..90M
S-AIR ID
A
B
C
S-AIR MODE
PARTY
SEPARATE
RF CHANGE
AUTO
ON
OFF
S-AIR STBY
ON
OFF
PAIRING
START
Използвайки системното меню
Можете да изберете следните елементи с
SYSTEM MENU на дистанционното.
Проверете дисплея на предния панел, за
да потвърдите настройката.
SYSTEM
Дисплей на
предния
панел
SET
S-AIR5)
Настройките по подразбиране са подчертани.
LEVEL
TONE
AUDIO
CNT LEVEL
–6 …0 ...+6
SW LEVEL
–6 …0 ...+6
AUDIO DRC
MAX
STD
OFF
BASS
–6 …0 ...+6
TREBLE
–6 …0 ...+6
A/V SYNC1)
DUAL MONO
A. ASSIGN
NIGHT MODE
VIDEO
RESOLUTION2)
1)
Тази настройка е само за оптични и
коаксиални входящи сигнали.
2)
Когато изберете функцията “BD”, “DVD”,
или “SAT/CATV”, “RESOLUTION” не се
появява. “RESOLUTION” няма да се появи
също, когато картината чрез входа HDMI се
появява на екрана на телевизора.
3)
ON
OFF
Вижте “Подготовка за “BRAVIA” Sync”
(страница 65).
4)
Тази настройка се появява само когато
“CTRL: HDMI” е установено на “ON”.
AUTO
5)
Тази настройка се появява само, когато
поставите S-AIR предавател (не е
предоставен).
0ms, 10ms,…
200ms
MAIN/SUB
MAIN
SUB
TV
VIDEO 2
480/576p
720p
1080i
1080p
106BG
1
Натиснете SYSTEM MENU, за да
включите системното меню.
2
3
Натиснете C/X/x/c няколко пъти, за
да изберете елементите на
настройка.
Натиснете SYSTEM MENU, за да
изключите системното меню.
Можете да направите тези настройки с
изключение на “SLEEP” и чрез менюто
на GUI също. За подробности вижте
“Стъпка 6: Управление на системата с
използване на GUI” (страница 40).
За съответстващите елементи на менюто
в системното меню и менюто на GUI,
вижте “Преглед на менютата”
(страница 117).
Използвайки таймер за
спиране
(SLEEP)
Можете да зададете на системата да се
изключи в предварително зададен
момент, когато заспивате, докато слушате
музика. Може да зададете време от
10 минути до 90 минути в стъпки от
10 минути.
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
Допълнителни настройки
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
1
2
3
SYSTEM
MENU
F1
SYSTEM
MENU
F2
AUDIO
Натиснете SYSTEM MENU.
Натиснете X/x няколко пъти, докато
се появи “SYSTEM”, след което
натиснете
или c.
Натиснете X/x няколко пъти, докато
се появи “SLEEP”, след което
натиснете
или c.
продължава
107BG
4
Натиснете X/x, за да изберете
зададено време.
Дисплеят на минутите (оставащото
време) се сменя по следния начин:
OFF y 10M .... y 90M y OFF ....
5
Натиснете SYSTEM MENU.
Системното меню се изключва.
Забележка
•Тази функция е само за тази система, не за
свързаните телевизор или други компоненти.
108BG
Допълнителна информация
Откриване и
разрешаване на
проблеми
Общи положения
Уредът не се включва.
• Проверете дали променливотоковият
захранващ кабел е добре включен.
Ако на дисплея на предния панел се
появяват периодично “PROTECTOR” и
“PUSH POWER”.
Натиснете ?/1, за да изключите
системата, и проверете следното, след
като надписът “STANDBY” изчезне.
• Проверете дали отворите за
вентилация на системата не са
блокирани.
След като проверите горното
предположение и коригирате
евентуалните проблеми, включете
системата. Ако причината на прблема
все още не може да се открие,
консултирайте се най-близкия
доставчик на Sony.
• Проверете дали материалите за
пускане в Blu-ray Disc, DVD, и др. са
записани във формат Dolby Digital или
DTS.
• Проверете аудио настройката
(настройките за аудио изхода) на
свързания компонент.
Обемният ефект не може да се получи.
• Променете входящия сигнал чрез
натискане на контролния бутон (TV,
BD, DVD, SAT/CATV, DMPORT,
VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 или
TUNER/BAND) на дистанционното
управление и се върнете на сигнала,
който искате да проверите. Ако на
дисплея на предния панел е изписано
“2.0ch” или “1.0ch”, сигналът е стерео
или моно и не съдържа многоканален
звук. Ако е изписано “5.1ch” или
друго, сигналът е многоканален, но
съраунд ефектът може да е слаб в
зависимост от програмата или диска.
• В зависимост от цифровия сигнал,
обемната обработка може да не
работи (страница 60).
Не се чува звук от високоговорителите или
звукът е много слаб.
• Натиснете 2 + и проверете силата на
звука.
• Натиснете
или 2 +, за да
прекъснете функцията за спиране на
звук.
• Натиснете SOUND FIELD и
проверете избраното звуково поле.
• В зависимост от източника, звуковият
ефект на високоговорителите може да
се забелязва по-трудно.
• Проверете свързването на
високоговорителя (страница 26).
Звукът излиза само от високоговорителя, а
не от субуфера.
• В зависимост от диска, звукът може да
излиза само от високоговорителя.
продължава
109BG
Допълнителна информация
Ако по време на използване на системата
възникне някой от следните проблеми,
използвайте ръководството за откриване
и разрешаване на проблеми като
помощно средство за коригиране на
проблема, преди да поръчате съответня
ремонт. Ако някой от проблемите се
появява отново, консултирайте се при
най-близкия доставчик на Sony. Когато
носите системата за ремонт, трябва да
вземете цялата уредба.
Когато монтирате S-AIR под модула
(опционален), в случай на възникване на
проблем с функцията S-AIR, доставчикът
на Sony трябва да провери цялата система
заедно (основен модул и S-AIR под
модул).
Не се възпроизвежда Dolby Digital или DTS
многоканален звук.
Звукът закъснява в сравнение с образа на
телевизора.
• Настройте [A/V Sync] на [0 ms], когато
[A/V Sync] е настроено между [10 ms] и
[200 ms].
Свързани компоненти
Няма звук или се получава много слаб
звук, без значение кой компонент е избран.
• Проверете дали системата и
компонентите са свързани правилно и
здраво.
• Проверете дали и системата, и
избраният компонент за включени.
Няма звук от избрания компонент.
• Проверете дали компонентът е
свързан правилно към аудио входните
жакове за този компонент.
• Проверете дали кабелите са напълно
вкарани в жакове на компонента и на
системата.
• Проверете дали компонентът е
избран правилно.
• Ако възобновите възпроизвеждането
на диск, когато звукът е на максимум,
може да не се получи звук. В този
случай, намалете звука, изключете
системата и след това я включете
отново.
Звукът прекъсва или изобщо няма завук.
• Проверете изходния аудио формат,
поддържан от тази система
(страница 113).
Няма картина или на телевизионния екран
се появява неясна картина.
• Проверете дали телевизорът е избран
правилно.
• Настройте телевизора на правилния
входен режим.
• Преместете аудио компонентите си
настрани от телевизора.
• Ако се въвежда видео сигнал,
различен от този, поддържан от
системата, образът може да е
деформиран.
110BG
• Настройката на резолюцията може да
не е правилна. Използвайте меню
“RESOLUTION” от системното
меню, за да промените настройките на
резолюцията, докато картината на
телевизионния екран стане
задоволителна (страница 106).
• Когато резолюцията на изходящия
видеосигнал от свързания през HDMI
компонент е зададена на 480i или 576i,
менюто на GUI не се показва
правилно. В такъв случай настройте
резолюцията на изходящия
видеосигнал от компонента на 480p,
576p или по-висока.
Подаденото изображение (вход през жака
HDMI) към субуфера е изкривено,
прекъснато или не излиза от телевизора.
• Проверете свързването на HDMI.
• В зависимост от възпроизвеждащия
компонент, може да се наложи да
настроите компонента. Направете
справка в работните инструкции за
всеки от компонентите.
• Използвайте кабел High Speed HDMI.
Ако използвате кабел Standard HDMI,
изображенията 1080p или Deep Colour
може да не се показват правилно.
• В зависимост от свързания с HDMI
компонент, образът на екрана на
телевизора може да е изкривен. В този
случай, установете настройката
[Video Direct] в меню [HDMI] на [ON]
(страница 92).
Има картина на телевизионния екран, но
няма звук.
• Проверете дали аудио присвоената
настройка е правилна (страница 90).
Управление през HDMI
Функцията Управление през HDMI не
работи.
• Проверете свързването на HDMI
(страница 28).
• Настройката на [Control for HDMI]
трябва да е [ON] в менюто на GUI.
• Проверете дали свързаните
компоненти са съвместими с
функцията Управление през HDMI.
• Проверете настройките на
Управление през HDMI на свързания
компонент. За подробности,
направете справка в работните
инструкции на компонента.
• Ако смените HDMI връзката, или
свържете/разкачите
променливотоковия захранващ кабел,
или ако има прекъсване на
захранването, повторете процедурите
на “Подготовка за “BRAVIA” Sync”
(страница 65).
• Системата може да не работи
правилно, ако изберете компонент,
който не е съвместим с функцията
Управление през HDMI на
телевизора.
• Проверете звука на системата и
телевизора.
• Изберете какво да се подава към
системата.
Звукът се извежда и от системата, и от
телевизора.
• Ако функцията Управление през
HDMI е изключена, или избраният
компонент не е съвместим с
функцията Управление през HDMI,
изключете звука на системата или
телевизора.
Функцията Изключване на захранването на
системата не работи.
• Променете настройките на
телевизора, за да се изключват
свързаните компоненти автоматично
при изключване на телевизора. За
подробности направете справка в
работните инструкции на телевизора.
• Когато системата е в режим на
изчакване, образът и звукът се
извеждат към компонента на HDMI,
който е бил избран, когато за последен
път сте изключили системата. За да
използвате друг компонент, пуснете
компонента и извършете операцията
Пускане само с едно докосване или
включете системата, за да изберете
желания компонент на HDMI.
• [HDMI Pass Through] трябва да е
установено на [ON] в менюто на GUI,
ако свързвате компоненти,
несъвместими с “BRAVIA” Sync към
системата (страница 70).
Функция S-AIR
Не се установява предаване на звук.
• Ако използвате друг S-AIR главен
модул, поставете го на повече от 8 м.
от системата.
• Уверете се, че S-AIR ID на субуфера и
на S-AIR под-модула са еднакви
(страница 97).
• Друг S-AIR под-модул е свързан към
S-AIR главния модул. Свържете
желания S-AIR под-модул с S-AIR
главния модул (страница 100).
• Разположете ги така, че S-AIR
главният модул и S-AIR под-модула да
са разделени от другите безжични
устройства.
• Избягвайте използването на други
безжични устройства.
• S-AIR под-модулът е изключен.
Уверете се, че променливотоковият
захранващ кабел е свързан и
включете S-AIR под-модула.
На телевизора не се появява образ.
• Проверете дали НDMI IN и HDMI
OUT са свързани правилно.
продължава
111BG
Допълнителна информация
Не се извежда звук от системта и
високоговорителя на телевизора.
Когато системата е в режим на изчакване,
на екрана на телевизора не се появява
образ или звук.
Не се чува звук от S-AIR продукта.
• Ако използвате друг S-AIR главен
модул, поставете го на повече от 8 м.
от S-AIR главния модул, който
използвате.
• Уверете се, че S-AIR ID на субуфера и
на S-AIR под-модула са еднакви
(страница 97).
• Проверете настройката на сдвояване
(страница 100).
• Поставете S-AIR главния модул и
S-AIR под-модула близо един до друг.
• Ако използвате оборудване, което
генерира електромагнитна енергия,
като например микровълнова фурна, в
близост до S-AIR продукт, изключете
оборудването и се опитайте да
използвате S-AIR продукта отново,
след като сте изчакали малко.
• Избягвайте използването на други
безжични устройства.
• Сменете настройката [RF Change]
(страница 103).
• Сменете ID настройката на S-AIR
главния модул и S-AIR под-модула.
• Изключете системата и S-AIR подмодула, след което ги включете
отново.
• Системата не поддържа S-AIR
устройства, освен S-AIR приемници.
• С тази система не могат да се
използват безжични усилватели за
съраунд звук.
Има шум или звукът прекъсва.
• Ако използвате друг S-AIR главен
модул, поставете го на повече от 8 м.
от S-AIR главния модул, който
използвате.
• Източниците със защитено авторско
право може да не се възпроизвеждат
на S-AIR приемници.
• Поставете S-AIR главния модул и
S-AIR под-модула близо един до друг.
112BG
• Ако използвате оборудване, което
генерира електромагнитна енергия,
като например микровълнова фурна, в
близост до S-AIR продукт, изключете
оборудването и се опитайте да
използвате S-AIR продукта отново,
след като сте изчакали малко.
• Разположете ги така, че S-AIR
главният модул и S-AIR под-модула да
са разделени от другите безжични
устройства.
• Избягвайте използването на други
безжични устройства.
• Сменете настройката [RF Change]
(страница 103).
• Сменете ID настройката на S-AIR
главния модул и S-AIR под-модула.
Други проблеми
Дистанционното не работи.
• Проверете дали съединителите за
дистанционното са свързани към
всеки REMOTE CTRL жак на
субуфера и високоговорителя.
• Насочете дистанционното управление
към дистанционния сензор на
дисплея на предния панел на субуфера
или високоговорителя.
• Отстранете всички препятствия
между дитанционното и дисплея на
предния панел.
• Подменете и двете батерии в
дистанционното с нови, ако са
изтощени.
• Проверете дали сте избрали
правилния вход на дистанционното.
Звукът се намалява, когато се сменя
режима на извеждане на сигнала от
телевизионния високоговорител към
високоговорителя на системата.
• Функцията Ограничаване на звука
работи. За подробности вижте
“Използване на функцията
Ограничаване на звука” (страница 67).
Ако системата все още не работи
правилно след като се извършили
предписаните мерки, ресетирайте я
по следния начин:
Използвайте бутоните на субуфера за
тази операция.
1
2
Натиснете ?/1, за да включите
захранването.
Натиснете INPUT SELECTOR,
VOLUME –, ?/1 едновременно.
“COLD RESET” се появява и
системата е рестартирана.
Системното меню, звуковото поле и
др. се връщат към настройките си по
подразбиране.
Спецификации
Формати, поддържани от тази
система
Форматите на цифровия вход,
поддържани от тази система, са следните.
Формат
Поддържан/
неподдържан
a
DTS
a
Линеен PCM
(2-канален)*
a
Линеен PCM
(5.1-канален, 7.1канален)* (Само на
HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Линеен PCM приема честоти на
дискретизация не по-големи от 48 kHz.
Секция усилвател
Изходна мощност (номинална)
Преден L / Преден R: 80 W + 80 W
(при 4 ома, 1 kHz, 1 %
THD)
Изходна мощност (контролна)
RMS изходна мощност
Преден L / Преден R: 100 W/канал (на канал
при 4 ома, 1 kHz, 10 %
THD)
Център*:
100 W (при 4 ома, 1 kHz,
10 % THD)
Субуфер:
100 W (при 4 ома,
100 Hz, 10 % THD)
* В зависимост от настройките на звуковото
поле и източника може да не се изведе звук.
Входове (аналогови)
TV, VIDEO 1
Входове (цифрови)
TV, VIDEO 2
VIDEO 3
Чувствителност:
550 mV
Импеданс: 33 kohms
Оптичен
Коаксиален, оптичен
продължава
113BG
Допълнителна информация
Dolby Digital
HDMI секция
Съединител
HDMI™ съединител
Видео входове/изходи BD, DVD, SAT/CATV:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Аудио входове
BD, DVD, SAT/CATV:
Линеен PCM 7.1канален/Dolby Digital/
DTS
Номинален импеданс
Размери (прибл.)
Маса (прибл.)
Кабели на
високоговорителя
4 ома
957 мм × 90 мм × 51 мм
(ш/в/д)
1,9 кг
3м
Субуфер (SA-WCT500)
Високоговорителна
система
Модул
високоговорител
Номинален импеданс
Размери (прибл.)
Маса (прибл.)
Субуфер, Фазов
инвертор
130 мм конусовиден
4 ома
212 мм × 374 мм × 364 мм
(ш/в/д)
9,1 кг
WS-CT500EB
Разширителна конзола
Тунер секция
Система
FM тунер секция
Обхват на настройки
Антена
Клеми на антената
Междинна честота
AM тунер секция
Обхват на настройки
Антена
Междинна честота
Размери (прибл.)
PLL кварцов-блокиран
цифров синтезатор
87,5 - 108,0 MHz
(50 kHz стъпка)
FM кабелна антена
75 ома, небалансирани
10,7 MHz
VIDEO: 1 Vp-p 75 ома
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ома
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ома
Високоговорител (SS-CT500)
Високоговорителна
система
Модул
високоговорител
114BG
Заден капак
Размери (прибл.)
Маса (прибл.)
294 мм × 185 мм × 67 мм
(ш/в/д)
0,56 кг
Общи положения
531 kHz - 1 602 kHz
(с интервал, настроен
на 9 kHz)
Рамкова антена за АМ
450 kHz
Видео секция
Входове
Маса (прибл.)
286 мм × 179 мм × 60 мм
(ш/в/д)
1,3 кг
Пълен диапазон, Фазов
инвертор (предна част
на високоговорителя),
Пълен диапазон,
Акустично окачване
(централна част на
високоговорителя)
50 мм конусовиден
Изисквания за
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
мощност
Разход на енергия
Вкл.: 110 W
Режим на изчакване: 0,3 W (когато
“CTRL: HDMI” и “S-AIR STBY” са
установени на “OFF”.)
Изходна мощност
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Дизайнът и спецификациите могат да бъдат
променяни без предупреждение.
Речник
Deep Colour
Видео сигнали, за които наситеността на
цветовете на сигналите, преминаващи
през жак HDMI, е била повишена. Броят
на цветовете, които може да се изразят в
1 пиксел бе 24 бита (16 777 216 цвята) с
настоящия жак HDMI. Все пак, броят на
цветовете, които може да се изразят с
1 пиксел ще е 36, и т.н., битове, когато
приемникът съответства на Deep Colour.
Тъй като градацията на наситеността на
цвета може да се изрази по-добре с повече
битове, продължителните смени в
цветовете могат да се изразят по-гладко.
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II създава пет
пълночестотни изходни канала от
двуканални канални източници. Това се
постига с използване на съвременен,
високочестотен матричен обемен
декодер, който извлича пространствените
свойства на оригиналния запис, без да
добавя нови звукове или тонални
оцветявания.
Цифрова аудио компресираща
технология, разработена от Digital
Theater Systems, Inc. Тази технология
отговаря на 5.1-канален обемен звук. Този
формат се състои от стерео заден канал и
в този формат се включва дискретен
субуферен канал. DTS осигурява същите
5.1 дискретни канали на висококчествено
цифрово аудио. Доброто разделяне на
канала се постига поради това, че
информацията на всички канали се
записва дискретно и се обработва
цифрово.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) е интерфейс, който поддържа
видео и аудио на единична цифрова
връзка, позволявайки Ви да постигнете
висококачествена цифрова картина и
звук. Спецификацията HDMI поддържа
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), технология за защита от
копиране, която включва кодираща
технология за цифрови видео сигнали.
PCM (Pulse Code Modulation)
Метод за преобразуване на аналогово
аудио в цифрово аудио за по-лесно
възприемане на цифровия звук.
S-AIR (Sony Audio Interactive Radio
frequency)
В последно време се забелязва бързо
разпространение на DVD средата, Digital
Broadcasting и други висококачествени
среди.
За да осигури предаването без влошаване
и на най-леките нюанси на тази
висококачествена среда, Sony са
разработили технология, наречена
“S-AIR” за радио предаване на цифрови
аудио сигнали без компресиране и са
внедрили тази технология в EZW-RT10/
EZW-RT10A/EZW-T100.
Тази технология предава цифровите
аудио сигнали без компресиране,
използвайки 2,4 GHz лентов диапазон от
ISM лента (Industrial, Scientific, and
Medical band), като например безжичните
приложения LAN и Bluetooth.
продължава
115BG
Допълнителна информация
Този звуков формат за домашно кино е
по-съвременен от Dolby Surround Pro
Logic. При този формат, обемните
високоговорители извеждат стерео
сигнал с увеличен честотен диапазон, а
субуферен канал за дълбоките басове е
осигурен отделно. Този формат също
така се нарича “5.1” със субуферен канал,
проектиран като 0.1 канал (тъй като той
функционира само, когато е нужен ефект
на дълбоки баси). Всичките шест канала в
този формат се записват отделно за
перфектно отделяне на каналите. В
допълнение, тъй като сигналите се
обработват цифрово, влошаването на
сигнала е по-малко.
DTS
S-Force PRO Front Surround
Най-дългосрочната разработка на Sony в
технологията на обемния звук (и найголямото количество акустични данни
събрани като резултат) доведе до
проектирането на най-новия метод на
обработка и съвременен DSP, за
ефективното решаване на тази задача ,
което ние наричаме S-Force PRO Front
Surround. В сравнение с предишните
предни обемни технологии, S-Force PRO
Front Surround възпроизвежда поубедително усещане за разстояние и
пространство, водещо до реално обемно
звуково преживяване, без да са
необходими задни високоговорители.
S-Master
S-Master е изцяло цифрова усилвателна
технология, разработена от Sony, която
ефективно минимизира получаването на
звукова фрагментация и треперене,
предоставяйки перфекна чистота на
диалога и достоверно възпроизвеждане на
оригиналния звук. Компактната
усилвателна секция поддържа висока
ефективност на мощността и подобрени
температурни показатели.
x.v.Colour
“x.v.Colour” позволява по достоверно
възпроизвеждане на различните цветове,
като например брилянтните цветове на
цветята и тюркоазеното синьо на южния
океан.
“x.v.Colour” е промоционалното име,
дадено на продуктите, които имат
способността да реализират широко
цветово пространство, на базата на
спецификациите xvYCC и е търговска
марка на Sony Corporation.
xvYCC е международен стандарт на
технически спецификации на
широкодиапазонното цветово
пространство за видео сигнали. Цветовият
диапазон на xvYCC е по-широк от този на
sRGB, който се използва в съвременната
телевизионна система.
116BG
Преглед на менютата
Таблица на елементите за дисплея на предния панел, съответстващи на GUI дисплея.
Елемент
Дисплей на предния
панел
Дисплей на GUI
Вижте стр.
LEVEL
CNT LEVEL
Center Level
87
SW LEVEL
Subwoofer Level
87
87
AUDIO DRC
D. Range Comp
SURROUND
–
Surround
60
TONE
BASS
Bass Level
62
TREBLE
Treble Level
62
A/V SYNC
A/V Sync
88
DUAL MONO
Dual Mono
89
A. ASSIGN
Audio Assign
90
AUDIO
Night Mode
63
RESOLUTION
Resolution
91
SET HDMI
CTRL: HDMI
Control for HDMI
64
VOL LIMIT
Volume Limit
67
PASS THRU
HDMI Pass Through
70
V. DIRECT
Video Direct
92
DIMMER
Dimmer
93
DISPLAY
Display
94
SLEEP
–
107
97
SYSTEM
SET S-AIR
S-AIR ID
S-AIR ID
S-AIR MODE
S-AIR Mode
98
RF CHANGE
RF Change
103
S-AIR STBY
S-AIR Standby
99
PAIRING
Pairing Start
100
Допълнителна информация
NIGHT MODE
VIDEO
117BG
Индекс
B
Б
Blu-ray Disc устройство (записвачка)
свързване 29
“BRAVIA” Sync 64
Без звук 51
D
DIGITAL MEDIA PORT 55
DVD устройство (записвачка)
свързване 29, 31
Д
Дисплей на предния панел 50, 117
Дистанционно
зададени стойности 84
управление 51, 80
З
GUI (Graphical User Interface) 40
Задаване на радио станции 74, 75
Звуково поле 60
H
И
HDMI
свързване 28
Именуване на предварително
зададените станции 74, 77
I
М
G
iPod 56, 57
Монтиране 10
N
Н
Network Client 57
Настройване 72
Настройка на дисплея 94
P
“PlayStation 3”
свързване 29
С
RDS 79
Сателитен тунер
свързване 29, 31
Системно меню 106
Списък на съобщенията 59
S
Т
R
S-AIR
приемник 95
Таймер за спиране 107
А
Управление през HDMI 64
Адаптера DIGITAL MEDIA PORT
свързване 47
118BG
У
Индекс на менюто
A
M
A. ASSIGN 117
A/V Sync 88
Adapter GUI 55
AM 72
Audio 45
Audio Assign 90
AUDIO DRC 117
Auto Tuning 72
Memory 74
Music 55
B
Pairing 100
PASS THRU 117
Bass Level 62
C
D
D. Range Comp 87
Dimmer 93
Direct Tuning 73
Display 94
Dual Mono 89
F
FM 72
FM Mode 72
H
HDMI 45, 64
HDMI Pass Through 70
I
Input 45
iPod 55
Name Input 74
Night Mode 63
P
R
Resolution 37, 91
RF Change 103
Допълнителна информация
Center Level 87
CNT LEVEL 117
Control for HDMI 64
CTRL: HDMI 117
N
S
S-AIR 95
ID 97
Mode 98
Standby 99
S-AIR STBY 117
SET HDMI 117
SET S-AIR 117
Settings 45
SLEEP 107
Sound Field Setup 60
Subwoofer Level 87
Surround 60
SW LEVEL 117
System 45
System GUI 55
T
Tone 62
Treble Level 62
L
Level 87
продължава
119BG
V
V. DIRECT 117
Video 55, 91
Video Direct 92
VOL LIMIT 117
Volume Limit 67
120BG
3
VAROVANIE
Nevystavujte batérie alebo zariadenie s vloženými
batériami prílišnému teplu, ako je slnečné žiarenie,
oheň a pod.
Neumiestňujte zariadenie do obmedzeného
priestoru ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja novinami,
obrusmi, záclonami, atď., hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Neklaďte na prístroj zdroje otvoreného ohňa,
napríklad horiace sviečky.
Nevystavujte prístroj kvapkajúcim alebo
špliechajúcim kvapalinám, neklaďte naň predmety
naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy, hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Keďže hlavný kábel odpája celé zariadenie od
elektrického napájania, zapojte zariadenie do
ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak si
všimnete nezvyčajné správanie zariadenia, ihneď
odpojte hlavný napájací kábel z elektrickej
zásuvky.
Len na použitie v interiéri.
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a
európske krajiny so
systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku
alebo na jeho obale znamená, že výrobok
nemôže byt’ spracovávaný ako komunálny
odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej
zberne na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a na zdravie
človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
2SK
tohto výrobku. Recyklovaním materiálov
pomôžete zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie
použitých batérií (platí v
Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo
0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z
dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov, vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, táto batéria musí byť
vymenená iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Pre všetky ostatné
batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu použitých batérií. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých sa
uplatňujú smernice EÚ.
Výrobca tohto produktu je Sony Corporation, 1-71 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaný zástupca pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Všetky
služby a záležitosti týkajúce sa záruky nájdete na
adresách, ktoré sa nachádzajú v oddelených
servisných a záručných dokumentoch.
Upozornenia
Bezpečnosť
• Ak nejaký pevný predmet alebo tekutina padnú
na systém, odpojte ho a nechajte skontrolovať
kvalifikovaným pracovníkom pred akýmkoľvek
ďalším použitím.
• Nestavajte sa na subwoofer, aby ste predišli pádu,
prípadne zraneniu, alebo poškodeniu systému.
Elektrické zdroje
• Pred zapojením systému skontrolujte, či je
pracovné napätie rovnaké ako vo našej
elektrickej sieti. Pracovné napätie je vyznačené
na štítku na zadnej strane subwoofera.
• Ak systém dlhší čas nepoužívate, odpojte ho z
elektrickej zásuvky. Pri odpájaní napájacieho
kábla zo zásuvky vytiahnite priamo koncovku;
nikdy neťahajte za kábel.
• Napájací kábel môže byť vymenený iba v
kvalifikovanom servise.
• Zariadenie nie je odpojené od elektrickej siete,
pokiaľ je pripojené do elektrickej zásuvky, aj keď
zariadenie samé je vypnuté.
Akumulácia tepla
Hoci sa systém v činnosti zahrieva, nie je to chyba.
Ak tento systém používate nepretržite po dlhší čas,
teplota systému značne narastie najmä v zadnej a
spodnej časti. Nedotýkajte sa systému, aby ste
predišli popáleniu.
• Neumiestňujte systém do blízkosti zdrojov tepla
alebo na miesto s priamym slnečným žiarením,
zvýšeným množstvom prachu alebo
mechanickými otrasmi.
• Neumiestňujte k zadnej strane subwoofera nič, čo
by mohlo blokovať vetracie otvory alebo spôsobiť
poruchy.
• Nezakrývajte mriežku subwoofera.
• Neumiestňujte systém do blízkosti zariadení ako
sú TV, videorekordér alebo kazetový prehrávač.
(Ak systém budete používať v kombinácii s TV,
videorekordér alebo kazetovým prehrávačom a
je umiestnený príliš blízko týchto zariadení, môže
spôsobiť šum alebo znížiť kvalitu obrazu. Toto je
veľmi pravdepodobné najmä pri používaní
vnútornej antény. Preto odporúčame používať
exteriérovú anténu.)
•Buďte pozorní pri umiestňovaní systému na
povrchy so zvláštnou úpravou (voskom, olejom,
lakom, atď.), pretože sa na povrchu môžu
vyskytnúť škvrny alebo zmena farby.
Prevádzka
Pred zapájaním ďalších zariadení systém vypnite a
odpojte od elektrickej siete.
Ak na blízkej TV obrazovke zaznamenáte
farebnú odlišnosť
Systém je magneticky tienený, aby mohol byť
umiestnený v blízkosti TV prijímača. Napriek tomu
sa pri určitých typoch TV prijímačov môžu
vyskytnúť farebné odlišnosti.
Ak spozorujete farebnú odlišnosť...
Vypnite TV prijímač a zapnite ho opäť po 15 až 30
minútach.
Ak opäť spozorujete farebnú odlišnosť...
Umiestnite systém ďalej od TV prijímača.
Čistenie
Čistite systém jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné špongie, leštiace prášky
alebo roztoky ako alkohol či benzín.
Ak máte otázky alebo problémy týkajúce vášho
systému, spýtajte sa prosím vášho najbližšieho
predajcu Sony.
Umiestnenie
• Systém umiestnite na miesto s dostatočným
vetraním, aby ste predišli akumulácii tepla a
predĺžili životnosť systému.
pokračovanie
3SK
SK
Autorské práva
„PLAYSTATION“ je obchodná značka Sony
Computer Entertainment Inc.
Tento systém obsahuje Dolby* Digital, Pro
Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
„S-AIR“ a jej logo sú obchodné značky Sony
Corporation.
* Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojité D sú
ochranné známky Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii patentov USA č.: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 &
ďalších patentov v USA a vo svete, vydaných aj
čakajúcich. DTS a DTS Digital Surround sú
registrované obchodné značky a logá a Symbol
DTS sú obchodné značky DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento systém zahŕňa technológiu High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodnými značkami alebo
registrovanými obchodnými značkami HDMI
Licensing LLC.
Rez písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto
systéme poskytuje MORISAWA & COMPANY
LTD.
Tieto názvy sú obchodnými značkami
MORISAWA & COMPANY LTD., a autorské
právo na písmo taktiež patrí MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v
USA a v ďalších krajinách.
Všetky ďalšie obchodné značky a registrované
obchodné značky patria svojim držiteľom. V tomto
manuáli nie sú ™ a ® špecifikované.
Slovná značka Bluetooth a logá sú vlastníctvom
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto
značiek spoločnosťou Sony Corporation je na
základe licencie.
Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú
majetkom svojich právoplatných majiteľov.
„M-crew Server“ je obchodná značka Sony
Corporation.
„BRAVIA Sync“ je obchodná značka Sony
Corporation.
4SK
„x.v.Colour (x.v.Color)“ a logo „x.v.Colour
(x.v.Color)“ sú ochranné známky Sony
Corporation.
O funkcii S-AIR
Systém je kompatibilný s funkciou S-AIR, ktorá
umožňuje bezdrôtový prenos zvuku medzi
zariadeniami S-AIR.
K systému sa môžu použiť S-AIR prijímače.
Môžete si vychutnať zvuk systému v inej miestnosti.
Zariadenia S-AIR je možné zakúpiť voliteľne
(ponuka zariadení S-AIR je rôzna v závislosti od
lokality).
Poznámky alebo inštrukcie k prijímaču S-AIR v
tomto návode na obsluhu sa vzťahujú len na
použitie S-AIR prijímača.
Podrobnosti o funkcii S-AIR nájdete na
„Používanie zariadení S-AIR“ (s. 90).
5SK
Obsah
Upozornenia...........................................3
O funkcii S-AIR.....................................5
Prvé kroky
Rozbalenie..............................................8
Krok 1: Umiestnenie systému ............10
Varovanie o inštalácii reproduktorov
systému na podstavec televízora
alebo na stenu ................................12
Krok 2: Pripojenie reproduktora .......26
Krok 3a: Pripojenie komponentov s
konektormi HDMI........................28
Krok 3b: Pripojenie komponentov bez
konektorov HDMI ........................31
Nastavenie zvukového výstupu
pripojeného komponentu .............35
Funkcia na konverziu
videosignálov .................................36
Krok 4: Pripojenie antény...................38
Krok 5: Pripojenie napájacieho
kábla................................................40
Krok 6: Obsluha systému pomocou
GUI .................................................40
(Graphical User Interface)
Pripojenie iných komponentov ..........46
Možnosti prehrávania
Index častí a ovládačov .......................48
Sledovanie televízie .............................51
Používanie iných komponentov .........52
Funkcia DMPORT
Funkcie portu DIGITAL MEDIA
PORT (DMPORT) .......................54
Výber prevádzkovej obrazovky .........54
Obsluha komponentu pripojeného k
adaptéru portu DIGITAL MEDIA
PORT..............................................55
Prehrávanie vybratej skladby .............56
6SK
Funkcie priestorového zvuku
Priestorové efekty ............................... 58
Nastavenie úrovne basov a výšok ..... 59
Počúvanie zvuku pri nízkej
hlasitosti ......................................... 60
(Night Mode)
Funkcie „BRAVIA“ Sync
Čo je funkcia „BRAVIA“ Sync? ...... 61
Príprava na funkciu „BRAVIA“
Sync ................................................ 62
Prehrávanie diskov Blu-ray
Disc/DVD...................................... 63
(Prehrávanie jedným tlačidlom)
Počúvanie zvuku televízora cez
reproduktory systému .................. 64
(Ovládanie zvuku systému)
Vypnutie televízora, systému a
pripojených komponentov........... 66
(Vypnutie systému)
Používanie komponentov, keď je
systém v pohotovostnom
režime............................................. 67
(HDMI Pass Through)
Funkcie tunera
Počúvanie rádia FM/AM pomocou
menu GUI...................................... 69
Počúvanie rádia FM/AM pomocou
displeja predného panela
subwoofera .................................... 72
Používanie služby RDS (Radio Data
System)........................................... 75
Rozšírené nastavenia
Ovládanie pripojených komponentov
Sony diaľkovým ovládačom......... 76
Zmena priradenia tlačidiel vstupu na
diaľkovom ovládači....................... 79
Nastavenie úrovne reproduktorov.... 82
Úprava oneskorenia medzi zvukom a
obrazom ......................................... 83
(A/V Sync)
Počúvanie vysielania vo viacerých
jazykoch ..........................................84
(Dual Mono)
Zmena priradenia zvukového
vstupu..............................................85
(Audio Assign)
Konverzia rozlíšenia analógových
vstupných videosignálov ...............86
(Resolution)
Vychutnajte si vyššiu kvalitu HDMI
obrazu .............................................87
(Video Direct)
Zmena jasu displeja predného
panela..............................................88
(Dimmer)
Zmena nastavenia displeja .................89
(Display)
Používanie zariadení S-AIR...............90
Nastavenia a úpravy pomocou menu
systému .........................................100
Používanie časovača vypnutia ..........102
(SLEEP)
Ďalšie informácie
Riešenie problémov...........................103
Technické údaje .................................107
Glosár..................................................108
Prehľad položiek menu .....................110
Register ...............................................111
Index menu.........................................112
7SK
Prvé kroky
Rozbalenie
• Subwoofer (SA-WCT500)
(1)
• Diaľkové ovládanie (RMANP038) (1)
• Skrutky na rozširovaciu
konzolu (veľké, +PSW5 ×
12 mm) (7)
• Skrutky na zadný kryt (malé,
M3 × 8 mm) (4)
• Reproduktor (SS-CT500)
(1)
• AM rámová anténa (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2) • Podporný pásik (1)
• FM drôtová anténa (1)
• WS-CT500EB
• Rozširovacia konzola (1)
• Kábel reproduktoru (1)
• Digitálny optický kábel k
televízoru (2,5 m) (1)
8SK
• Zadný kryt (1)
• Svorka (1)
• Skrutka na podporný pás
(+PSW4 × 20 mm) (1)
• Drevená skrutka na
podporný pás (M3,8 ×
20 mm) (1)
• Návod na obsluhu (1)
Vkladanie batérií do diaľkového ovládania
Poznámky
•Nenechávajte diaľkové ovládanie na rozhorúčenom alebo vlhkom mieste.
•Nekombinujte starú batériu s novou batériou.
•Nevkladajte do krytu diaľkového ovládania žiadne cudzie predmety, najmä počas výmeny batérií.
•Nevystavujte snímač diaľkového ovládania priamemu slnečnému žiareniu alebo osvetľovaciemu
zariadeniu. Môže to zapríčiniť nesprávnu funkčnosť.
•Ak diaľkové ovládanie neplánujete dlhšiu dobu použiť, vyberte batérie. Predídete tým možnému
poškodeniu vytečenou batériou alebo koróziou.
9SK
Prvé kroky
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA) (dodávajú sa) tak, aby symboly 3 a # na batérii súhlasili
so značkami v priestore na batérie. Diaľkové ovládanie namierte na snímač diaľkového
ovládania na reproduktore alebo displeji na prednom paneli subwoofera.
Krok 1: Umiestnenie systému
Obrázky nižšie sú príkladom, ako nainštalovať subwoofer a reproduktor. Reproduktor môžete
umiestniť na podstavec televízora alebo ho zavesiť na stenu.
Inštalácia reproduktora na stojan.
Podrobnosti nájdete v časti „Inštalácia
reproduktora na podstavec televízora“ (s. 16).
Podrobnosti nájdete v časti „Inštalácia
reproduktora na stenu“ (s. 25).
Podrobnosti nájdete v časti „Zavesenie
reproduktora a televízora na stenu“ (s. 22).
Poznámky
•Neblokujte tepelné vetranie na zadnom paneli subwoofera.
•Nezakrývajte mriežku subwoofera.
10SK
Pripájanie kábla reproduktora k reproduktoru
Prvé kroky
Konektor káblov reproduktora a farebný pruh sú farebne označené v závislosti od typu
reproduktora. Pripojte káble reproduktora tak, aby sa farebne zhodovali s konektormi
SPEAKER.
Pripojte konektor pre snímač diaľkového ovládania na konektor REMOTE CTRL.
Zadná časť reproduktora
REMOTE
R
CENTER
CTRL
ONLY FOR SA-WCT500
L
Biela
Konektor snímača
diaľkového ovládania
Zelená
Červená
A
A Kábel reproduktora (dodáva sa)
Poznámka
•Keď inštalujete reproduktor alebo televízor na stenu, dajte pozor, aby ste sa nepotkli o kábel pripojený k
reproduktoru.
11SK
Varovanie o inštalácii reproduktorov systému na
podstavec televízora alebo na stenu
Zákazníkom
Na inštaláciu tohto výrobku sú potrebné
dostatočné skúsenosti. Zabezpečte si
inštaláciu u dodávateľa Sony alebo iného
licencovaného technika a dbajte na zvýšenú
bezpečnosť počas inštalácie. Sony nenesie
žiadnu zodpovednosť za škody či zranenia
spôsobené zlým zaobchádzaním, nesprávnou
inštaláciou alebo inštaláciou iného než
uvedeného výrobku. Vaše zákonné práva (ak
nejaké sú) týmto nie sú ovplyvnené.
Bezpečnosť
Produkty Sony sú navrhnuté s ohľadom na
bezpečnosť. Ak sú však výrobky použité
nesprávne, môžu byť dôsledkom vážneho
zranenia popálením, elektrickým šokom,
prevrhnutím alebo pádom výrobku.
Zachovajte bezpečnostné opatrenia, aby ste
takýmto nehodám predišli.
• Neodstraňujte skrutky, atď., po zavesení
reproduktora SS-CT500 alebo televízora s
nainštalovaným reproduktorom SS-CT500.
• Počas čistenia a údržby na produkty
nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Ak reproduktor SS-CT500 alebo televízor
s nainštalovaným reproduktorom SSCT500 zavesíte na krehkú stenu alebo na
stenu, ktorej povrch nie je hladký alebo
zvislý, produkt môže spadnúť a spôsobiť
zranenie alebo poškodenie majetku.
• Ak reproduktor SS-CT500 alebo televízor s
nainštalovaným reproduktorom SS-CT500
nie je na stene nainštalovaný pevne,
produkt môže spadnúť a spôsobiť zranenie
alebo poškodenie majetku.
VAROVANIE
Pri nedodržaní nasledujúcich opatrení môže
dôjsť k vážnemu zraneniu až smrti v dôsledku
požiaru, úrazu elektrickým šokom,
prevrhnutím alebo pádom produktu.
Nezhadzujte zariadenia a ani ich neinštalujte tam,
kde je pravdepodobnosť, že by mohli spadnúť.
• Zabezpečte si odbornú inštaláciu,
prenášanie alebo demontáž
špecializovaným technikom a počas
procedúry držte malé deti bokom.
• Nevhodná inštalácia môže viesť k vážnemu
zraneniu alebo poškodeniu majetku.
• Ak reproduktor SS-CT500 alebo televízor s
nainštalovaným reproduktorom SS-CT500
prenáša alebo demontuje neautorizovaný
predajca, môže zariadenie spadnúť a
spôsobiť zranenie alebo poškodenie
majetku. Zabezpečte, aby produkt(y)
prenášali alebo demontovali aspoň dve
osoby.
12SK
Neukladajte na produkty žiadne predmety.
• Produkty ničím nepokrývajte. Môže to mať
za následok pád systému a spôsobiť
zranenie alebo škodu na majetku.
Na produkty sa nevešajte, ani sa o ne neopierajte.
Prvé kroky
• Nevešajte a neopierajte sa o produkty, lebo
na vás môžu spadnúť a spôsobiť vážne
zranenie.
Zabezpečte, aby káble neboli pricviknuté.
Dbajte na výber miesta.
• Neinštalujte produkty na zvislé miesta ako
sú stĺpy, kde okraje alebo hrany produktov
vystupujú od povrchu steny. Ak osoba
alebo predmet narazí do vyčnievajúceho
okraja alebo hrany, môže spôsobiť zranenie
alebo škodu na majetku.
• Nevystavujte produkty dažďu ani vlhku, ani
na ne nelejte akékoľvek tekutiny. Môže to
zapríčiniť požiar alebo elektrický šok.
• Nikdy neumiestňujte produkty do
horúceho, vlhkého alebo príliš prašného
prostredia, alebo na miesto, kde sú
vystavené mechanickým otrasom. Môže to
zapríčiniť požiar alebo elektrický šok.
• Nedávajte do blízkosti produktov žiadne
horľavé predmety, ani otvorený oheň (napr.
sviečky).
• Neinštalujte produkty nad ani pod
klimatizačné zariadenie. Ak sú produkty
dlhší čas vystavované vetru alebo
klimatizácii alebo z dôvodu presakovania
vody z klimatizácie namoknú, môže to
spôsobiť požiar, elektrický šok alebo
poruchy.
• Ak sa napájací kábel alebo prepojovacie
káble pricviknú medzi produkty a stenu,
dlážku alebo iný predmet, alebo sa ohnú, či
skrútia silou, vodiče vo vnútri sa môžu
odkryť a spôsobiť elektrický skrat alebo
prerušenie. Môže to zapríčiniť požiar alebo
elektrický šok.
• Keď výrobky prenášate, nestúpajte na
napájací kábel ani prepojovacie káble.
Môžete tým kábel poškodiť, čo môže viesť k
požiaru alebo úrazu elektrickým šokom.
Nezakrývate vetracie otvory produktov.
• Zakrytím vetracích otvorov (látkou, atď.)
sa vo vnútri môže nahromadiť teplo a
spôsobiť požiar.
pokračovanie
13SK
Nepotknite sa o káble.
• Môžete zakopnúť, alebo prevrátiť produkty
a spôsobiť zranenie.
VÝSTRAHA
Pri nedodržaní nasledujúcich opatrení môže
dôjsť k úrazu alebo poškodeniu majetku.
Neinštalujte iné zariadenie, než uvedený produkt.
• Príslušenstvo WS-CT500EB (dodáva sa) je
navrhnuté na použitie výlučne s určenými
zariadeniami. Ak inštalujete iné zariadenie,
než označené, môže spadnúť, rozbiť sa a
spôsobiť zranenie.
• Neupravujte produkty.
• Neklaďte priamo na produkty nič horúce.
Horúčava môže spôsobiť zmenu farby
alebo deformáciu produktov.
Prenášanie televízora s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT500
Ak produkty prenášate neopatrne, môže
dôjsť k poškodeniu alebo úrazu. Uistite sa, že
postupujete podľa správnych procedúr a rád
spomenutých nižšie.
• Zabezpečte, aby televízor s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT500 prenášali aspoň
dve osoby, a to len po odpojení a odstránení
pripojených zariadení.
• Buďte opatrní a uistite sa, že vaše ruky a
nohy nezostanú zakliesnené pod spodnou
časťou televízora s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT500.
• Pri prenášaní televízor s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT500 nedržte za
reproduktorovú časť. Môžete tým spôsobiť
poškodenie alebo zranenie.
• Neťahajte televízor s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT500. Podstavec môže
odpadnúť a poškodiť dlážku.
Dôkladne upevnite reproduktor systému a
televízor.
• Reproduktor SS-CT500 a televízor pri
montáži dôkladne upevnite. Potom pevne
upevnite televízor s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT500 na podstavec
alebo na stenu. Ak reproduktor SS-CT500
a televízor nie sú nainštalované bezpečne,
môžu spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť
zranenie.
Nezaťažujte produkty, ani ich nevystavujte
žiadnemu druhu nárazu.
• Pri inštalácii reproduktora SS-CT500 na
podstavec televízora alebo pri vešaní
televízora s nainštalovaným
reproduktorom SS-CT500 na stenu
nezaťažujte reproduktor alebo televízor
svojou rukou. Neudierajte reproduktor
alebo televízor tvrdými predmetmi, ako
napríklad skrutkovačom, atď.
14SK
Poznámky k inštalácii
• Pri skladaní rozprestrite na dlážku textilnú
látku, aby ste predišli poškodeniu dlážky.
• Inštalujte produkty na pevnú a rovnú
dlážku.
• Zabezpečte, aby produkty inštalovali aspoň
dve osoby. Inštalácia osamote môže viesť k
nehode, či zraneniu.
• Držte deti počas inštalácie mimo dosah.
Inštalujte produkty bezpečne nasledovaním
inštrukcií.
• Dostatočne zaťahujte skrutky. Ak
reproduktor SS-CT500 nie je inštalovaný
bezpečne, môže spadnúť a spôsobiť škodu
alebo zranenie.
• Buďte opatrní, aby ste si počas skladania
produktov nezakliesnili prsty alebo ruky.
Poznámky k inštalácii na stenu
Prvé kroky
• Ak používate zariadenia inštalované na
stene dlhší čas, v závislosti od materiálu
môže stena za alebo nad nimi zmeniť farbu,
prípadne sa môže začať odlepovať tapeta.
• Ak po inštalácii produkty zo steny
odstránite, v stene zostanú diery po
skrutkách.
• Ohľadom vhodného umiestnenia (bez
rádiového šumu, atď.) sa poraďte so svojím
licencovaným technikom.
pokračovanie
15SK
Inštalácia reproduktora na podstavec televízora
Reproduktor môžete inštalovať s nasledujúcimi modelmi televízorov (nedodávajú sa):
• KDL-40/46Z5xxx*
* V názvoch jednotlivých modelov „xxx“ označuje čísla alebo znaky osobitné pre každý model.
Hoci sa tvar podstavcov televízora líši v závislosti od modelu televízora, reproduktor môžete na
nainštalovať na podstavec televízora podľa nasledujúceho postupu.
1
Odstráňte skrutky televízora.
2
Odpojte televízor od podstavca.
Poznámka
•Uistite sa, že televízor pokladáte obrazovkou nadol na jemnú textíliu, aby ste zabránili poškodeniu
povrchu LCD displeja.
16SK
Odstráňte skrutku na kryte.
4
Odoberte kryt z podstavca televízora.
Prvé kroky
3
Pri odnímaní krytu prstami jemne odtiahnite háčiky krytu od prednej časti podstavca a
potlačte kryt smerom k zadnej časti podstavca.
Háčiky
5
Pripevnite rozširovaciu konzolu (dodáva sa) k podstavcu televízora veľkými skrutkami
(+PSW5 × 12 mm) (dodávajú sa).
Rozširovacia konzola
pokračovanie
17SK
6
Nity rozširovacej konzoly zaháknite do dierok na zadnej strane reproduktora a
priskrutkujte reproduktor veľkými skrutkami (+PSW5 × 12 mm) (dodávajú sa).
Zadná časť reproduktora
Dierky
Predná strana
Nit
7
Znova pripojte televízor.
18SK
Zaistite televízor skrutkami odobranými v kroku 1.
9
Malými skrutkami (M3 × 8 mm) (dodávajú sa) pripevnite zadný kryt (dodáva sa).
Prvé kroky
8
Poznámka
•Pri prenášaní televízor s nainštalovaným reproduktorom SS-CT500 nedržte za reproduktorovú časť.
Môžete tým spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
Zadný kryt
pokračovanie
19SK
Predchádzanie prevráteniu televízora
Z dôvodu bezpečnosti zabezpečte televízor.
Skrutka na podporný pás
(+PSW4 × 20 mm)
Drevená skrutka na podporný
pás (M3,8 × 20 mm)
1
2
3
Umiestnite televízor do stredu stojana.
Vložte podporný pás (dodáva sa) do televízora a pevne ho priskrutkujte skrutkou na
podporný pás (+PSW4 × 20 mm) (dodáva sa) pomocou skrutkovača.
Pripevnite podporný pás k stojanu pomocou drevenej skrutky na podporný pás
(M3,8 × 20 mm) (dodáva sa).
Poznámka
•Dajte pozor, aby ste si pri manipulácii s televízorom a stojanom televízora nepricvikli prsty.
20SK
Zviazanie káblov
Káble môžete zviazať pomocou svorky (dodáva sa).
Prvé kroky
Poznámka
•Napájací kábel touto svorkou nezväzujte.
1
2
Pripevnite svorku (dodáva sa) na zadný kryt.
Spojte káble do zväzku a utiahnite svorku.
Svorka
pokračovanie
21SK
Zavesenie reproduktora a televízora na stenu
Reproduktor môžete zavesiť s nasledujúcimi modelmi televízorov (nedodávajú sa):
• KDL-40/46Z5xxx*
* V názvoch jednotlivých modelov „xxx“ označuje čísla alebo znaky osobitné pre každý model.
Poznámka
Pri vešaní televízora na stenu postupujte podľa návodu na obsluhu televízora.
1
Odstráňte skrutky televízora.
2
Odpojte televízor od podstavca.
22SK
3
Zadná časť reproduktora
Dierky
Predná strana
Nit
4
Znova pripojte televízor.
Poznámka
•Uistite sa, že televízor pokladáte obrazovkou nadol na jemnú textíliu, aby ste zabránili poškodeniu
povrchu LCD displeja.
Textília
pokračovanie
23SK
Prvé kroky
Nity rozširovacej konzoly zaháknite do dierok na zadnej strane reproduktora a
priskrutkujte reproduktor k rozširovacej konzole veľkými skrutkami (+PSW5 × 12 mm)
(dodávajú sa).
5
Zaistite televízor skrutkami odobranými v kroku 1.
6
Zaveste televízor na stenu.
Podrobnosti o vešaní televízora na stenu nájdete v návode na obsluhu televízora.
Poznámka
•Pri vešaní televízora s nainštalovaným reproduktorom SS-CT500 na stenu alebo odmontovaní zo
steny ho nedržte za reproduktorovú časť. Môžete tým spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
24SK
Inštalácia reproduktora na stenu
Poznámky
•Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej hrúbku. Keďže sadrokartónová stena je obzvlášť
krehká, pripevnite skrutky až k jadru steny. Reproduktor inštalujte na zvislú a plochú spevnenú časť steny.
•Zabezpečte si inštaláciu u dodávateľa Sony alebo iného licencovaného technika a dbajte na zvýšenú
bezpečnosť počas inštalácie.
•Sony nie je zodpovedné za nehody alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou hrúbkou
stien nesprávnym použitím skrutiek, prírodnou katastrofou, atď.
1
Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) hodiace sa do dier na zadnej strane reproduktora.
Pozrite si obrázky nižšie.
4 mm
viac než 25 mm
5 mm
10 mm
Diera na zadnej strane reproduktora
2
Pripevnite skrutky do steny. Skrutky by mali prečnievať 6 až 7 mm.
265 mm
6 až 7 mm
3
Zaveste reproduktor na skrutky.
Prirovnajte diery na zadnej časti reproduktora k skrutkám, potom na ne reproduktor
zaveste.
25SK
Prvé kroky
Reproduktor môžete pripevniť na stenu.
Krok 2: Pripojenie reproduktora
Konektor káblov reproduktora a farebný pruh sú farebne označené v závislosti od typu
reproduktora. Pripojte káble reproduktora tak, aby sa farebne zhodovali s konektormi
SPEAKER.
Pripojte konektor pre snímač diaľkového ovládania na konektor REMOTE CTRL.
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Zelená
Biela
Červená
Konektor snímača
diaľkového ovládania
A
Reproduktor
A Kábel reproduktora (dodáva sa)
Poznámka
•Diaľkové ovládanie môžete namieriť smerom na reproduktor alebo na subwoofer, ak je konektor snímača
diaľkového ovládania zapojený do konektora REMOTE CTRL. Ak konektor snímača diaľkového
ovládania nie je pripojený, reproduktor neprijíma signály z diaľkového ovládania.
26SK
Predĺženie kábla reproduktora
1
2
Poistka
Keď kábel reproduktora (dodáva sa) odpojíte od konektora, pri ďalšom pripájaní sa uistite, že
kábel reproduktora zapájate do správnych koncoviek reproduktora: 3 do +, a # do –. Kábel
označený na jednom konci farebným pruhom pripojte na +. Ak káble zameníte, zvuk bude bez
basových tónov a môže byť skreslený.
Farebný pruh
27SK
Prvé kroky
Nahraďte kábel reproduktora (dodáva sa) iným káblom reproduktora (nedodáva sa), ktorý má
požadovanú dĺžku.
S poistkou nasmerovanou nadol pritlačte a držte konektor pritlačený o rovný povrch (1) a
vytiahnite káble reproduktora z konektora (2).
Krok 3a: Pripojenie komponentov s konektormi
HDMI
Spoločnosť Sony odporúča, aby ste komponenty k systému pripájali pomocou HDMI káblov.
S HDMI si môžete vychutnať vysokú kvalitu zvuku aj obrazu.
Podrobnosti o funkcii Ovládanie pre HDMI nájdete na „Čo je funkcia „BRAVIA“ Sync?“
(s. 61).
Pripojenie TV monitora, projektora, atď.
Ak chcete počúvať zvuk televízora cez systém, pripojte zvukový výstup televízora na zvukový
vstup systému použitím digitálneho optického kábla alebo audio kábla.
TV monitor, projektor, atď.
Audio/video
signál
Audio signál
alebo
A
B
C
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
P R/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
A Audio kábel (nedodáva sa)
B Digitálny optický kábel (dodáva sa)
C HDMI kábel (nedodáva sa)
28SK
VIDEO 2
VIDEO 3
: Tok signálu
Tip
Pripojenie prehrávača (rekordéra) diskov Blu-ray Disc, „PlayStation 3“,
DVD prehrávača (rekordéra), satelitného prijímača, prijímača káblovej
televízie, atď.
Prehrávač (rekordér) diskov
Blu-ray Disc, „PlayStation 3“
Satelitný prijímač, prijímač
káblovej televízie
DVD prehrávač (rekordér)
Audio/video signál
Audio/video signál
A
Audio/video signál
A
A
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
A HDMI kábel (nedodáva sa)
VIDEO 2
VIDEO 3
: Tok signálu
Poznámky k HDMI pripojeniu
• Použite High Speed HDMI kábel. Ak použijete Standard HDMI kábel, obraz v rozlíšení
1080p alebo Deep Colour nemusí byť zobrazený správne.
• Spoločnosť Sony odporúča použitie autorizovaného HDMI kábla alebo HDMI kábla od
spoločnosti Sony.
• Ak má obraz z komponentu pripojeného pomocou HDMI kábla nízku kvalitu alebo
nevychádza zvuk, skontrolujte nastavenie pripojeného komponentu.
• Pripojený komponent môže potláčať audio signály (vzorkovaciu frekvenciu, bitovú dĺžku,
atď.) prenášané z HDMI konektora.
• Keď prehrávajúci komponent zmení počet kanálov alebo vzorkovaciu frekvenciu výstupných
audio signálov, zvuk sa môže prerušiť.
pokračovanie
29SK
Prvé kroky
•Podrobnosti o pripojení televízora bez konektora HDMI nájdete v časti „Krok 3b: Pripojenie
komponentov bez konektorov HDMI“ (s. 31).
• Ak pripojený komponent nie je kompatibilný s technológiou ochrany autorských práv
(HDCP), obraz a/alebo zvuk z konektora HDMI TV OUT môže byť skreslený, prípadne
nebude žiadny.
V tomto prípade si pozrite špecifikáciu pripojeného komponentu.
• Sony neodporúča použitie HDMI-DVI konverzného kábla.
• Keď je zvolený vstup pre televízor alebo tuner, video signál, ktorý bol zvolený naposledy, je
výstupný.
• Tento systém podporuje prenos Deep Colour a „x.v.Colour“, rozšírené v HDMI verzie 1.3.
30SK
Keď pripájate DVD prehrávač (rekordér), satelitný prijímač, videorekordér, atď., bez HDMI
konektorov, môžete si zvoliť kombináciu pripojenia systému. Tento systém obsahuje funkciu pre
konverziu video signálov. Podrobnosti nájdete v časti „Funkcia na konverziu videosignálov“ (s. 36).
Pripojenie TV monitora, projektora, atď.
Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako k subwooferu pripojiť televízor a komponent bez
konektorov HDMI.
TV monitor, projektor, atď.
Audio signál
Video signál
alebo
75
EZW-T100
A
B
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
A
VIDEO 2
C
VIDEO 3
C
D
alebo
Audio signál Video signál
Audio signál Video signál
Satelitný prijímač/
prijímač káblovej televízie
„PlayStation 2“
A Audio kábel (nedodáva sa)
B Digitálny optický kábel (dodáva sa)
C Digitálny optický kábel (nedodáva sa)
D Digitálny koaxiálny kábel (nedodáva sa)
Audio signál
Video signál
DVD prehrávač (rekordér)
: Tok signálu
pokračovanie
31SK
Prvé kroky
Krok 3b: Pripojenie komponentov bez konektorov
HDMI
Poznámky
•Keď televízor neobsahuje konektory HDMI a chcete používať televízor a ďalšie komponenty s týmto
systémom, prepojte video konektory komponentov priamo s video konektormi televízora a audio
konektory komponentov s audio konektormi subwoofera. V takomto prípade však nie je možné využívať
menu GUI na televízore. Nastavte systém pomocou displeja predného panela subwoofera (s. 100).
•Systém nevypínajte, keď sa video z prehrávajúceho komponentu prenáša do televízora. Ak systém nie je
zapnutý, zvuk z prehrávajúceho zariadenia sa nebude prehrávať cez reproduktor.
Tip
•Na prehrávanie zvuku reproduktorom pripojeným k subwooferu
– pripojte konektory audio výstupu televízora ku konektorom subwoofera OPTICAL TV IN alebo TV
ASSIGNABLE AUDIO IN.
– stíšte hlasitosť zvuku televízora.
Pripojte komponentu ku konektorom VIDEO 1
Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako pripojiť komponent s analógovými konektormi.
DVD prehrávač (rekordér), „PlayStation 2“,
satelitný prijímač/prijímač káblovej televízie, atď.
Audio signál
Video signál
A
B
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
A Audio kábel (nedodáva sa)
B Video kábel (nedodáva sa)
32SK
VIDEO 2
VIDEO 3
: Tok signálu
Pripojenie komponentu ku konektorom VIDEO 2 IN
DVD prehrávač (rekordér), „PlayStation 2“,
satelitný prijímač/prijímač káblovej televízie, atď.
Audio signál
Video signál
alebo
A
B
C
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
: Tok signálu
A Audio kábel (nedodáva sa)
B Digitálny optický kábel (nedodáva sa)
C Komponentný video kábel (nedodáva sa)
Poznámka
•Konektory DIGITAL OPTICAL IN sú uprednostnené pred konektormi TV ASSIGNABLE AUDIO IN,
keď pripájate komponent k systému použitím oboch konektorov.
pokračovanie
33SK
Prvé kroky
Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako pripojiť komponent ku konektorom VIDEO 2
IN.
Ak konektory TV ASSIGNABLE AUDIO IN nie sú použité na pripojenie k televízoru,
môžete ich použiť na pripojenie analógového audio vstupu. Podrobnosti nájdete v časti „Zmena
priradenia zvukového vstupu“ (s. 85).
Pripojenie komponentu ku konektorom VIDEO 3 IN
Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako pripojiť zariadenie ku konektorom VIDEO 3 IN.
Ak satelitný prijímač alebo prijímač káblovej televízie, atď., nedisponuje konektorom
OPTICAL OUT, pripojte ho k systému pomocou konektora COAXIAL VIDEO 3 IN.
DVD prehrávač (rekordér), „PlayStation 2“,
satelitný prijímač/prijímač káblovej televízie, atď.
Audio signál
Video signál
alebo
A
B
C
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
: Tok signálu
A Digitálny optický kábel (nedodáva sa)
B Digitálny koaxiálny kábel (nedodáva sa)
C Komponentný video kábel (nedodáva sa)
Poznámka
•Konektory DIGITAL COAXIAL IN sú uprednostnené pred konektormi DIGITAL OPTICAL IN, keď
pripájate komponent k systému použitím oboch konektorov.
34SK
V závislosti od nastavení zvukového výstupu pripojeného komponentu môže byť výstup zvuku
len 2-kanálový. V tomto prípade nastavte pripojený komponent tak, aby jeho výstup bol vo
viackanálovom zvukovom formáte (PCM, DTS, Dolby Digital). Podrobnosti o nastaveniach
audio výstupu nájdete v návode na obsluhu pripojeného zariadenia.
35SK
Prvé kroky
Nastavenie zvukového výstupu pripojeného
komponentu
Funkcia na konverziu videosignálov
Subwoofer obsahuje funkciu pre konverziu video signálov.
Video signály a komponentné video signály môžu byť vyvedené na výstup ako HDMI výstupné
signály (výstup len z HDMI TV OUT konektora).
Informácie o konverzii obrazu nájdete v časti „Konverzná tabuľka video vstupu/výstupu“
(s. 37).
Konverzná tabuľka video vstupu/výstupu subwoofera
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
COAXIAL
ANTENNA
Výstupné signály
ABC
BD IN
DVD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
PR/
CR
REMOTE
CTRL
DMPORT
A
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
B
VIDEO 2
VIDEO 3
C
Vstupné signály
OUTPUT
konektor
HDMI TV OUT
INPUT
konektor
HDMI IN A
Na výstupe je rovnaký typ signálu ako na vstupe. Video signály nie sú vzostupne
konvertované.
VIDEO IN B
COMPONENT
VIDEO IN C
Video signály sú vzostupne konvertované a privedené na výstup systému.
Poznámky ku konverzii video signálov
• Ak subwoofer konvertuje video signál z videorekordéra, atď. a následne prenáša signál do
televízora, v závislosti od stavu výstupného video signálu môže byť obraz na obrazovke
televízora horizontálne skreslený, alebo sa obraz nezobrazí vôbec.
• Ak váš videorekordér používa obvod na vylepšenie obrazu, napr. TBC, obraz môže byť
deformovaný alebo sa vôbec nezobrazí. V tomto prípade vypnite použitie obvodu na
vylepšenie obrazu.
36SK
Konverzná tabuľka video vstupu/výstupu
[Resolution]
menu nastavenia
Výstup z
Konektor HDMI TV OUT
Vstupné
signály
AUTO (predvolené
nastavenie)
Komponentné video Rozlíšenie sa nastaví automaticky v závislosti od pripojeného
televízora.
Video
480/576p
Komponentné video
Video
720p
Komponentné video
1080i
Video
Video signály sú vzostupne konvertované a privedené na
Komponentné video výstup systému.
1080p
Komponentné video
Video
Video
Poznámky
•Ak zvolíte rozlíšenie, ktoré pripojený televízor v menu [Resolution] nepodporuje, obraz sa nebude
zobrazovať správne.
•Konvertované HDMI výstupné obrazové signály nepodporujú „x.v.Colour“.
•Konvertované HDMI výstupné obrazové signály nepodporujú Deep Colour.
37SK
Prvé kroky
Podrobnosti o nastavení menu [Resolution] nájdete v časti „Konverzia rozlíšenia analógových
vstupných videosignálov“ (s. 86).
Krok 4: Pripojenie antény
Pripojenie AM rámovej antény
Tvar a dĺžka antény sú navrhnuté pre príjem AM signálu. Anténu nerozvíjajte, ani nenavíjajte.
1
2
3
Z plastového stojanu oddeľte iba rámovú časť.
Natavenie AM rámovej antény.
Pripojte káble ku koncovkám AM antény.
Kým držíte svorku koncovky stlačenú, vložte (*) časť káblov.
Káble môžete pripojiť ku každej z koncoviek.
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
*
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
PORT
PB/
CB
L
L
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Poznámka
•Neumiestňujte AM rámovú anténu do blízkosti systému alebo iného AV komponentu, môže to
spôsobiť šum.
Tip
•Pre najlepší príjem AM vysielania upravte smer AM rámovej antény.
4
Jemným potiahnutím za kábel sa uistite, že AM rámová anténa je pevne pripojená.
38SK
Pripojenie FM drôtovej antény
Zadná časť
subwoofera
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
FM drôtová anténa
(dodáva sa)
AM
FM
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
Konektor FM 75 Ω COAXIAL
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
DC 5V
0.7A MAX
PB/
CB
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
ONLY FOR
SS-CT500
PORT
Prvé kroky
Pripojte FM drôtovú anténu ku konektoru FM 75 Ω COAXIAL.
PR/
CR
REMOTE
CTRL
VIDEO 2
VIDEO 3
Poznámky
•FM drôtovú anténu úplne rozviňte.
•Po pripojení FM drôtovej antény ju čo najviac umiestnite do horizontálnej polohy.
•FM drôtovú anténu nepoužívajte, pokiaľ je zložená.
•FM drôtovú anténu vložte úplne a pevne do koncovky.
Tip
•Ak máte zlý príjem FM vysielania, na pripojenie subwoofera k vonkajšej FM anténe použite 75-ohmový
koaxiálny kábel (nedodáva sa) podľa obrázka nižšie.
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
Vonkajšia FM anténa
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
ASSIGNABLE
DC 5V
0.7A MAX
PORT
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
39SK
Krok 5: Pripojenie
napájacieho kábla
Pred zapojením napájacieho kábla
subwoofera do elektrickej zásuvky pripojte k
subwooferu reproduktor (s. 26).
Zadná časť subwoofera
Do elektrickej
zásuvky
Napájací kábel
Poznámka
Krok 6: Obsluha
systému pomocou
GUI
(Graphical User Interface)
Menu GUI môžete použiť, keď prepojíte
konektor HDMI TV OUT subwoofera s
konektorom HDMI IN vášho televízora
pomocou HDMI kábla (nedodáva sa).
Použitím menu GUI môžete vykonať rôzne
nastavenia a úpravy.
Úpravy a nastavenia môžete vykonať tiež
pomocou SYSTEM MENU. V takom
prípade si pozrite časť „Používanie menu
systému“ (s. 100).
Zobrazenie menu GUI na
obrazovke televízora
•Po pripojení napájacieho kábla počkajte aspoň 20
sekúnd, kým zapnete napájanie stlačením "/1.
•Použite systém blízko elektrickej zásuvky. Ak si
všimnete nezvyčajné správanie systému, ihneď
odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
TV
AV
TV
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
/CLEAR
TUNER/
BAND
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
PRESET
40SK
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
GUI
MENU
1
Pripojte televízor k subwooferu.
2
3
4
5
Zapnite televízor.
Stlačte ?/1 na zapnutie systému.
Prepnite prepínač vstupov na televízore
tak, aby sa na obrazovke televízora
objavil signál zo systému.
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
6
Na výber požadovanej položky menu
opakovane stláčajte X/x, potom
stlačte
alebo c.
Prehľad položiek menu
Pre každú kategóriu sú k dispozícii
nasledujúce položky menu.
Input
Zvolí vstupný signál systému.
Podrobnosti o každom vstupe nájdete v
„Sledovanie televízie“ (s. 51) a „Používanie
iných komponentov“ (s. 52).
Music
Môžete si vychutnať zvuk z komponentu
pripojeného k adaptéru portu DIGITAL
MEDIA PORT.
Detaily o hudobných funkciách nájdete v
„Funkcia DMPORT“ (s. 54).
Video
Môžete si vychutnať obraz a zvuk z
komponentu pripojeného k adaptéru portu
DIGITAL MEDIA PORT.
Detaily o video funkciách nájdete v „Funkcia
DMPORT“ (s. 54).
FM/AM
Pomocou systému môžete počúvať rozhlas.
Podrobnosti o obsluhe tunera nájdete v
„Počúvanie rádia FM/AM pomocou menu
GUI“ (s. 69) a „Počúvanie rádia FM/AM
pomocou displeja predného panela
subwoofera“ (s. 72).
Settings
Na vykonanie úprav systému môžete použiť
menu nastavení.
[Level]
Úrovne reproduktora a subwoofera si
môžete prispôsobiť. Podrobnosti nájdete v
časti „Nastavenie úrovne reproduktorov“
(s. 82).
[Surround]
Môžete si vybrať zvukové pole, aké je
najvhodnejšie pre váš pôžitok z počúvania.
Podrobnosti o úpravách parametrov nájdete
v „Priestorové efekty“ (s. 58).
pokračovanie
41SK
Prvé kroky
Podrobnosti nájdete v časti „Krok 3a:
Pripojenie komponentov s konektormi
HDMI“ (s. 28).
[Tone]
Úroveň basov a výšok je možné jednoducho
upraviť. Podrobnosti nájdete v časti
„Nastavenie úrovne basov a výšok“ (s. 59).
Ovládanie cez obrazovku GUI
DISPLAY
[Video]
Môžete prispôsobiť rozlíšenie. Podrobnosti
nájdete v časti „Konverzia rozlíšenia
analógových vstupných videosignálov“
(s. 86).
[HDMI]
Komponenty pripojené ku konektorom
HDMI môžete ovládať. Podrobnosti o
úpravách príslušných parametrov nájdete v
časti „Príprava na funkciu „BRAVIA“ Sync“
(s. 62). Podrobnosti o výstupe vstupných
HDMI signálov nájdete v časti „Vychutnajte
si vyššiu kvalitu HDMI obrazu“ (s. 87).
[System]
Môžete zmeniť jas displeja na prednom
paneli alebo nastavenie displeja. Podrobnosti
nájdete v „Zmena jasu displeja predného
panela“ (s. 88), resp. „Zmena nastavenia
displeja“ (s. 89).
[S-AIR]
Môžete ovládať funkcie S-AIR ako sú ID
nastavenia S-AIR alebo Párovanie.
Podrobnosti nájdete v časti „Používanie
zariadení S-AIR“ (s. 90).
42SK
GUI MENU
DISPLAY
[Audio]
Môžete upraviť alebo ovládať užitočné
funkcie spojené so zvukom. Podrobnosti
nájdete v častiach „Úprava oneskorenia
medzi zvukom a obrazom“ (s. 83),
„Počúvanie vysielania vo viacerých
jazykoch“ (s. 84), „Zmena priradenia
zvukového vstupu“ (s. 85) alebo „Počúvanie
zvuku pri nízkej hlasitosti“ (s. 60).
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Na výber požadovaného menu
opakovane stláčajte X/x.
3
Na vstup do menu stlačte tlačidlo
alebo c.
Na výber požadovaného nastavenia
opakovane stláčajte X/x.
9 Stlačte na otvorenie do nastavenia.
10 Opakujte kroky 2 až 9 na zmenu ďalších
nastavení.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačte RETURN/EXIT.
Zobrazenie alebo skrytie sprievodného
menu
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
Opustenie menu GUI
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
4
5
6
7
Na výber položky menu, ktorú chcete
upraviť, opakovane stláčajte X/x.
Na vstup do položky menu stlačte
tlačidlo
.
Na výber parametra, ktorý chcete
upraviť, opakovane stláčajte X/x.
Na vstup do parametra stlačte tlačidlo
alebo c.
pokračovanie
43SK
Prvé kroky
Položky menu sa zobrazia na obrazovke
televízora.
8
Zoznam menu GUI
Pomocou diaľkového ovládania môžete s GUI MENU nastaviť nasledujúce položky.
Input
TV
BD
DVD
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Music
iPod
Option*
System GUI
Bluetooth
Adapter GUI
Network Client
iPod
Walkman
Mobile Phone
Video
iPod
Option*
System GUI
Adapter GUI
iPod
FM
Auto Tuning
Option*
Direct Tuning
FM Mode
Memory
Name Input
AM
Auto Tuning
Direct Tuning
44SK
Option*
Memory
Name Input
Settings
Level
Center Level
Prvé kroky
Subwoofer Level
D.Range Comp
Surround
Sound Field Setup
Tone
Bass Level
Treble Level
Audio
A/V Sync
Dual Mono
Audio Assign
Night Mode
Video
Resolution
HDMI
Control for HDMI
Volume Limit
HDMI Pass Through
Video Direct
System
Dimmer
Display
S-AIR
S-AIR ID
S-AIR Mode
RF Change
S-AIR Standby
Pairing
* Táto položka sa objaví po stlačení tlačidla TOOLS/OPTIONS v každom menu.
45SK
Pripojenie iných komponentov
Pripojenie adaptéra portu DIGITAL MEDIA PORT
Môžete si vychutnať obraz a zvuk z komponentu pripojeného k subwooferu pomocou adaptéra
portu DIGITAL MEDIA PORT.
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
: Tok signálu
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Adaptér portu DIGITAL MEDIA PORT
Poznámky
•Nepripájajte ani neodpájajte adaptér portu DIGITAL MEDIA PORT, pokiaľ je systém zapnutý.
•Pri pripájaní adaptéra portu DIGITAL MEDIA PORT sa uistite, že koncovku vkladáte šípkou
ukazujúcou smerom k šípke na konektore DMPORT. Na odpojenie adaptéra portu DIGITAL MEDIA
PORT stlačte a držte A a vytiahnite konektor.
A
46SK
Pre použitie bezdrôtového systému
Kryt otvoru
Zadná časť
subwoofera
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
L
ANTENNA
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
L
L
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
PB/
CB
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
VIDEO 2
VIDEO 3
VÝSTRAHA
•Nie je dôvod otvárať kryt otvoru, kým nepoužívate zariadenie S-AIR.
47SK
Prvé kroky
Systém je kompatibilný s funkciou S-AIR, ktorá umožňuje bezdrôtový prenos zvuku medzi
subwooferom a zariadením S-AIR (nedodáva sa). Keď si kúpite zariadenie S-AIR, musíte
nadviazať zvukový prenos.
Podrobnosti nájdete na strane 90.
Možnosti prehrávania
Index častí a ovládačov
Viac informácií nájdete na stranách vyznačených v zátvorkách.
Subwoofer
Reproduktor
INPUT SELECTOR
- VOLUME +
A ?/1 (zapnutý/standby)
Stlačením systém vypnete alebo zapnete.
B INPUT SELECTOR
Stlačením vyberte vstupný zdroj, ktorý
chcete prehrať.
Každým stlačením tlačidla sa vstupný
zdroj zmení cyklicky v nasledujúcom
poradí: TV t BD t DVD t SAT/
CATV t VIDEO 1 t VIDEO 2 t
VIDEO 3 t FM t AM t DMPORT
t TV……
C VOLUME +/–
Stlačením upravíte úroveň hlasitosti.
48SK
D Snímač diaľkového ovládania
Sem nasmerujte diaľkové ovládanie.
E Displej predného panela
Skontrolujte stav systému.
Displej predného panela (subwoofer)
A Indikátor POWER / ACTIVE STANDBY
Svetelné indikátory:
Zelený:
systém je zapnutý.
Nesvieti: systém je vypnutý.
Oranžová: systém je vypnutý a nastavenie [HDMI Pass Through] v menu [HDMI] je
nastavené na možnosť [ON] alebo [AUTO], alebo nastavenie [S-AIR Standby]
v menu [S-AIR] je nastavené na možnosť [ON].
B Indikátory dekódovania zvuku
Svetlá svietia podľa vstupného audio signálu.
C SLEEP (102)
Bliká, keď je aktívna funkcia Automatické vypnutie.
D TUNED (72)
Svieti, keď sa prijíma rozhlasová stanica.
E S-AIR (90)
Rozsvieti sa, keď je do subwooferu vložený vysielač S-AIR (nedodáva sa) a systém vysiela
zvuk.
F HDMI (28, 104)
Rozsvieti sa, keď sa používa HDMI zariadenie.
G ST/MONO (72)
Rozsvieti sa v závislosti od mono alebo stereo zvuku rádia.
H COAX/OPT
Svieti v závislosti od kábla, ktorý používate.
I MUTING
Rozsvieti sa, keď stlmíte zvuk.
J Oblasť zobrazenia správ
Zobrazuje hlasitosť, zvolený vstupný zdroj, vstupný audio signál, atď.
K NIGHT (60)
Rozsvieti sa v režime NIGHT.
pokračovanie
49SK
Možnosti prehrávania
POWER /
ACTIVE STANDBY
A ?/1 (zapnutý/standby)
Diaľkové ovládanie
Stlačením systém vypnete alebo zapnete.
Tento odsek popisuje obsluhu tlačidiel
subwoofera a reproduktora. Podrobnosti o
obsluhe tlačidiel pripojených komponentov
nájdete na s. 76.
B Tlačidlá vstupu
Stlačte jedno z tlačidiel na výber
komponentu, ktorý chcete použiť.
Tlačidlá sú továrensky nastavené na
obsluhu zariadení Sony. Predvolené
nastavenia tlačidiel vstupu je možné
zmeniť tak, aby vyhovovali
komponentom vo vašom systéme.
Podrobnosti nájdete v časti „Zmena
priradenia tlačidiel vstupu na diaľkovom
ovládači“ (s. 79).
Poznámka
•Diaľkové ovládanie nasmerujte k snímaču
diaľkového ovládania ( ) na subwooferi alebo
reproduktore.
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
C GUI MENU
TUNER/
BAND
Stlačením zobrazíte menu GUI.
Podrobnosti nájdete v časti „Krok 6:
Obsluha systému pomocou GUI“ (s. 40).
D SYSTEM MENU
/CLEAR
Stlačením zobrazíte systémové menu na
displeji na prednom paneli subwoofera
(s. 100).
/ENTER
E SOUND FIELD
DISPLAY
Stlačením vyberiete zvukové pole (s. 58).
GUI MENU
F
(stlmenie)
Stlačením stlmíte zvuk.
G 2 +/–
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
* Tlačidlá 5, N a PROG + majú dotykový bod.
Môžete ho použiť ako pomôcku pri ovládaní.
50SK
Stlačením upravíte úroveň hlasitosti.
H C, X, x, c alebo
Stlačte C, X, x alebo c a vyberte položky
menu. Potom stlačte
na vstup do
výberu.
Sledovanie televízie
TV
AV
TV
BD
DVD
?/1
Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu televízora.
2
3
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Zapnite televízor a zvoľte program.
4
Zapnite systém.
Stlačte tlačidlo TV (biele) na diaľkovom
ovládaní.
Upravte hlasitosť systému.
Tipy
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
GUI MENU
HOME
•Keď pripojíte televízor Sony, po stlačení tlačidla
TV (biele) sa automaticky prepne zvukový vstup
z TV a na televíznej obrazovke sa zobrazí obraz z
TV tunera. Pre zmenu tohto nastavenia si pozrite
„Zmena priradenia tlačidiel vstupu na diaľkovom
ovládači“ (s. 79).
•Zvuk sa možno prehráva z reproduktora
televízora. V tomto prípade stíšte hlasitosť
reproduktora televízora na minimálnu úroveň.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
2 +/–
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
51SK
Možnosti prehrávania
TV
(biele)
1
Užívanie si satelitného prijímača
alebo prijímača káblovej televízie
Používanie iných
komponentov
1
Zapnite televízor.
Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu televízora.
TV
AV
TV
Tlačidlá
vstupu
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
2
3
4
Zapnite satelitný prijímač alebo
prijímač káblovej televízie a systém.
Stlačte SAT/CATV na diaľkovom
ovládaní.
Zmeňte vstup televízora.
Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu televízora.
/CLEAR
/ENTER
5
Upravte hlasitosť systému.
Tip
DISPLAY
RETURN/
EXIT
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
2 +/–
•Zvuk sa možno prehráva z reproduktora
televízora. V tomto prípade stíšte hlasitosť
reproduktora televízora na minimálnu úroveň.
Používanie diskov Blu-ray Disc,
DVD alebo zariadenia
„PlayStation 3“
1
2
PROG
3
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
4
Zapnite televízor.
Zapnite prehrávač (rekordér) diskov
Blu-ray Disc alebo DVD alebo
zariadenie „PlayStation 3“ a systém.
Stlačte DVD alebo BD na diaľkovom
ovládaní.
Zmeňte vstup televízora.
Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu televízora.
AUDIO
5
Spustite prehrávanie disku.
Tip
•Aj keď prehrávate Dolby True HD, Dolby Digital
Plus alebo DTS-HD s pripojeným komponentom
podporujúcim tieto zvukové formáty, systém ich
rozpoznáva ako Dolby Digital alebo DTS. Keď na
prehrávanie týchto vysokokvalitných zvukových
formátov pripojíte komponent k systému
použitím HDMI kábla, nastavte, ak je to možné,
pripojené zariadenie tak, aby jeho zvukový výstup
bola viackanálová PCM.
52SK
Užívanie si videorekodéra
4
Zapnite televízor.
Zapnite videorekordér a systém.
Možnosti prehrávania
1
2
3
Stlačte VIDEO 1, 2 alebo 3 na
diaľkovom ovládaní.
Zmeňte vstup televízora.
Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu televízora.
5
Spustite prehrávanie kazety vo
videorekordéri.
Používanie zariadenia pripojeného
cez pripojenie DMPORT
Pozri „Obsluha komponentu pripojeného k
adaptéru portu DIGITAL MEDIA PORT“
(s. 55).
53SK
Funkcia DMPORT
Funkcie portu DIGITAL
MEDIA PORT
(DMPORT)
Port DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
umožňuje vychutnávať si obraz a zvuk zo
sieťového systému, ako je napr. prenosný
zdroj zvuku a obrazu alebo počítač.
Podrobnosti o pripojení adaptéra portu
DIGITAL MEDIA PORT nájdete v časti
„Pripojenie adaptéra portu DIGITAL
MEDIA PORT“ (s. 46).
Spoločnosť Sony ponúka nasledujúce
adaptéry portu DIGITAL MEDIA PORT
(stav z mája 2009):
• Bezdrôtový zvukový adaptér TDM-BT1/
BT10 Bluetooth™
• Adaptér portu DIGITAL MEDIA PORT
TDM-NW1/NW10
• Bezdrôtový sieťový zvukový klient TDMNC1
• Adaptér portu DIGITAL MEDIA PORT
TDM-iP1/iP10/iP50
• Adaptér portu DIGITAL MEDIA PORT
TDM-MP10
Výber prevádzkovej
obrazovky
Pomocou menu GUI si môžete vybrať
prevádzkovú obrazovku v závislosti od
adaptéra portu DIGITAL MEDIA PORT,
ktorý chcete použiť.
DISPLAY
RETURN/
EXIT
1
TOOLS/
OPTIONS
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Music] alebo [Video],
a potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačte tlačidlo
.
Komponent pripojený k adaptéru portu
DIGITAL MEDIA PORT sa rozpozná
a nápis [DMPORT] na obrazovke sa
zmení na názov pripojeného
komponentu.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
kategória komponentu pripojeného k
adaptéru portu DIGITAL MEDIA
PORT.
Poznámky
54SK
GUI
MENU
C, X, x, c,
Adaptér portu DIGITAL MEDIA PORT je
voliteľný produkt.
•Do konektora DMPORT nepripájajte iný
adaptér ako adaptér portu DIGITAL MEDIA
PORT.
•Pred odpojením adaptéra portu DIGITAL
MEDIA PORT vypnite systém pomocou
diaľkového ovládača.
•Nepripájajte ani neodpájajte adaptér portu
DIGITAL MEDIA PORT, pokiaľ je systém
zapnutý.
•V závislosti od typu adaptéra portu DIGITAL
MEDIA PORT prehrávanie videa nemusí byť k
dispozícii.
•Adaptéry portu DIGITAL MEDIA PORT je
možné si zakúpiť v závislosti od regiónu.
GUI MENU
4
Stlačením tlačidla TOOLS/OPTIONS
zobrazte položku [Function List].
Zobrazí sa zvýraznená položka
[DMPORT Control].
5
Stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazia sa dostupné režimy – [System
GUI], [Adapter GUI] a [iPod].
6
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadovaný režim, a potom
stlačte tlačidlo
.
Ak sa položka [DMPORT Control] na
obrazovke nezobrazuje, pozrite si návod
na obsluhu pripojeného komponentu.
Keď je pripojený iný adaptér ako pre
zariadenie iPod, hierarchické menu sa
nezobrazí.
Ak je pripojené zariadenie iPod
kompatibilné s funkciou videa,
hierarchické menu sa zobrazí, a ak
pripojené zariadenie iPod nie je
kompatibilné, zobrazí sa nápis [No
Video].
DISPLAY
Funkcia DMPORT
Podrobnosti o každom režime:
• [System GUI]
Tento režim je určený pre adaptér
TDM-iP1/iP50 a TDM-NC1. Na
obrazovke televízora sa zobrazí
zoznam skladieb. Na každej obrazovke
GUI si môžete vybrať požadovanú
skladbu a prehrávať ju.
• [Adapter GUI]
Tento režim je určený pre adaptér
TDM-iP1/iP50 a TDM-NC1. Na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
adaptéra.
• [iPod]
Tento režim je určený pre adaptér
TDM-iP1/iP50.
Obsluha komponentu
pripojeného k
adaptéru portu
DIGITAL MEDIA PORT
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Obsluha adaptéra TDM-iP1, TDM-iP50
alebo TDM-NC1 pomocou menu GUI
systému
1
2
Skontrolujte, či v kroku 5 v časti „Výber
prevádzkovej obrazovky“ (s. 54) je
zvolená položka [System GUI].
Opakovaným stláčaním tlačidla C/X/x/
c vyberte požadovaný obsah v
zozname obsahu zobrazenom na
obrazovke GUI, a potom ho prehrajte
stlačením tlačidla
.
pokračovanie
55SK
Zoznam obsahu pre zvuk
iPod
Prehrávanie vybratej
skladby
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Audiobooks > Audiobook
Network Client
Music Surfina)
Počas prehrávania zvolenej skladby sa
zobrazená obrazovka mení v závislosti od
pripojeného adaptéra portu DIGITAL
MEDIA PORT.
Príklad obrazovky [System GUI]
c)
> Album > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
a)Zobrazuje sa len pri pripojení servera M-crew
Server.
b)Zobrazuje
sa len pri pripojení servera DLNA
iného ako M-crew Server.
c)
Zobrazuje sa ako [Genre], [Artist] alebo
[Album], v závislosti od nastavenia [List
Mode].
Zoznam obsahu pre video
iPod
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Playlists > Video Playlist > Content
Video Podcasts > Episode > Content
Obsluha adaptéra TDM-iP1, TDM-iP50
alebo TDM-NC1 pomocou menu
adaptéra
Skontrolujte, či v kroku 6 v časti „Výber
prevádzkovej obrazovky“ (s. 54) je zvolená
položka [Adapter GUI].
Podrobnosti o obsluhe adaptéra pomocou
menu GUI adaptéra nájdete v návode na
obsluhe adaptéra.
Obsluha adaptéra TDM-iP1 alebo
TDM-iP50 pomocou menu zariadenia
iPod
Skontrolujte, či v kroku 6 v časti „Výber
prevádzkovej obrazovky“ (s. 54) je zvolená
položka [iPod].
Podrobnosti o obsluhe zariadenia iPod
nájdete v návode na obsluhu zariadenia iPod.
56SK
Príklad obrazovky [Adapter GUI]
Komponenty pripojené k adaptéru portu
DIGITAL MEDIA PORT môžete
obsluhovať aj pomocou nasledujúcich
tlačidiel na diaľkovom ovládači systému.
RETURN/
EXIT
m/M
PRESET
TUNING
TUNING
./>
Audiobook Speed (len TDM-iP50)
N
• [Low]
• [Normal]
• [High]
TV
X
PROG
• [All Tracks]
• [Disc List]
• [Artist List]
• [Genre List]
x
Funkcia DMPORT
< •/• ,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
List Mode (len TDM-NC1)
Tip
•Menu [List Mode] je možné použiť s menu
[Function List] aj v prípade, že sa zobrazuje
zoznam.
Ak chcete
Postupujte takto
Prehrať
Stlačte tlačidlo N.
Pozastaviť
Stlačte tlačidlo X.
Prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením
tlačidla.
Zastaviť
Hlásenie
Vysvetlenie
[No Adapter]
Adaptér nie je pripojený.
[No Device]
K adaptéru nie je pripojené
žiadne zariadenie.
[No Audio]
Nenašli sa žiadne zvukové
súbory.
[No Video]
Nenašli sa žiadne
videosúbory.
Stlačte tlačidlo x.*
Nájsť začiatok skladby Stlačte tlačidlo ..
počas prehrávania alebo
nájsť začiatok
predchádzajúcej skladby
Nájsť začiatok
nasledujúcej stopy
Zoznam hlásení portu DIGITAL MEDIA
PORT
Stlačte tlačidlo >.
[Loading]
Čítajú sa údaje.
Prejsť na predchádzajúci Stlačte tlačidlo < •.
album
[No Server]*
Nie je pripojený žiaden
server.
Prejsť na ďalší album
Stlačte tlačidlo • ,.
[No Track]*
Nenašli sa žiadne stopy.
Posúvať sa dozadu/
dopredu
Stlačte tlačidlo m/
M.**
[No Item]*
Nenašli sa žiadne položky.
[Connecting]*
Pripájanie k serveru.
[Configuring]*
Prebieha nastavovanie siete.
[Warning]*
Parametre volieb v režimoch
prehrávania
Skontrolujte displej adaptéra
portu DIGITAL MEDIA
PORT.
[Searching]*
Vyhľadáva sa server.
Shuffle (len TDM-iP1/TDM-iP50)
* Len TDM-NC1.
* Ak je pripojený adaptér TDM-iP1, systém sa
po stlačení tlačidla x pozastaví.
** Rýchly posun dozadu/dopredu pri stlačení a
držaní tlačidla m/M.
• [OFF]
• [Songs]
• [Albums]
Repeat Mode (len TDM-iP1/TDM-iP50)
• [OFF]
• [One]
• [All]
57SK
Zvukové pole
Efekt
Funkcie priestorového zvuku
[Live]
Vytvorenie atmosféry živého
koncertu.
Priestorové efekty
[Portable Audio] ** Vhodné na prehrávanie
prenosného zdroja zvuku.
Počúvanie priestorového zvuku
pomocou zvukového poľa
Tento systém dokáže vytvoriť viackanálový
priestorový zvuk. Môžete si vybrať jedno z
optimalizovaných zvukových polí spomedzi
zvukových polí predprogramovaných v
systéme.
Dostupné zvukové polia
Zvukové pole
Vhodné pre rôzne zdroje.
[Movie] *
Vytvorenie silného a
realistického zvuku so
zreteľnými dialógmi.
[Drama] *
Vhodné na televíznu
dramatickú tvorbu.
[Sports] *
[Game] *
Zvukové pole je možné vybrať nasledujúcim
spôsobom.
DISPLAY
Zreteľná reprodukcia
komentára a realistický zvuk
s priestorovými efektmi,
napr. povzbudzovanie a pod.
Reprodukcia silného a
realistického zvuku, vhodné
na hranie videohier.
Vhodné na hudobné
programy alebo hudobné
videá na diskoch Blu-ray
Disc/DVD.
[Jazz]
Vytvorenie atmosféry
džezového klubu.
[Classic]
Vytvorenie atmosféry
koncertu vážnej hudby.
[Rock]
Reprodukcia silného zvuku,
vhodné na počúvanie
rockovej hudby.
[Pop]
Reprodukcia
povznášajúceho zvuku,
vhodné na počúvanie
popovej hudby.
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
Zreteľná reprodukcia hlasu
hlásateľa.
[Music]
58SK
Výber zvukového poľa
Efekt
[Standard]
[News] *
* Tieto zvukové polia nie sú k dispozícii, keď je
stlačením tlačidla INPUT SELECTOR zvolená
možnosť „DMPORT“.
** Položka [Portable Audio] sa zobrazuje, len keď
je zvolená možnosť „DMPORT“.
1
2
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Spustite prehrávanie zdroja zvuku,
ktorý chcete počúvať (CD, DVD a pod.).
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Surround], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa položka [Sound Field Setup].
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadované zvukové pole, a
potom stlačte tlačidlo
.
Nastavenie úrovne
basov a výšok
Úroveň basov a výšok je možné jednoducho
upraviť.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
RETURN/
EXIT
Poznámka
•Ak zvolíte zvukové pole [Music] ako 2-kanálový
zdroj, stredový reproduktor SS-CT500 bude bez
zvuku.
Tipy
•Zvukové polia uložené pre každý vstup sa
zachovajú aj po odpojení napájacieho kábla.
•Pri výbere nejakej funkcie, napr. BD alebo DVD,
sa automaticky použije to zvukové pole, ktoré sa
s danou funkciou používalo naposledy. Napr. ak
ste sledovali disk DVD so zvukovým poľom
[Movie] a potom prepli na inú funkciu, po návrate
na funkciu DVD sa znova použije zvukové pole
[Movie].
Výber zvukového poľa diaľkovým
ovládačom
1
2
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Tone], a potom stlačte
tlačidlo
.
Zobrazí sa menu tónov.
4
TV
PROG
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Bass Level] alebo
[Treble Level], a potom stlačte tlačidlo
alebo c.
• [Bass Level]:
• [Treble Level]:
SOUND
FIELD
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
Stlačte tlačidlo SOUND FIELD na
diaľkovom ovládači.
Každým stlačením tlačidla SOUND FIELD
sa cyklicky mení zvukové pole.
HOME
MENU
5
nastavenie úrovne
basov
nastavenie úrovne
výšok
Stláčaním tlačidla X/x vyberte
požadovaný parameter, a potom
stlačte tlačidlo
.
Parameter môže byť v rozsahu [–6dB] až
[+6dB] v krokoch po 1 dB. Predvolené
nastavenie je [0dB].
pokračovanie
59SK
Funkcie priestorového zvuku
C, X, x, c,
6
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Počúvanie zvuku pri
nízkej hlasitosti
(Night Mode)
Zvukové efekty a dialógy si môžete s touto
funkciou vychutnávať rovnako aj pri nízkej
hlasitosti. Táto funkcia je užitočná na
počúvanie zvuku v noci.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Audio], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu zvuku.
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Night Mode], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Stláčaním tlačidla X/x vyberte možnosť
[ON], a potom stlačte tlačidlo
.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „NIGHT“ a zvukový
efekt sa aktivuje.
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
60SK
Poznámka
Funkcie „BRAVIA“ Sync
Čo je funkcia
„BRAVIA“ Sync?
•V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia Ovládanie pre HDMI fungovať.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
zariadenia.
Funkcie „BRAVIA“ Sync
Pripojením komponentov Sony
kompatibilných s funkciou „BRAVIA“ Sync
pomocou kábla HDMI (nedodáva sa), sa
obsluha zjednoduší nasledovne:
• Prehrávanie jedným tlačidlom: Pri
prehrávaní komponentu, ako je napr.
prehrávač (rekordér) diskov Blu-ray Disc/
DVD sa systém a televízor zapnú
automaticky a prepnú sa na príslušný vstup
HDMI.
• Ovládanie zvuku systému: Počas
sledovania televízora môžete nastaviť zvuk
tak, aby sa prehrával cez reproduktory
televízora alebo reproduktory systému.
• Vypnutie systému: Pri vypnutí televízora sa
zároveň vypne aj systém a pripojené
komponenty.
Funkcia „BRAVIA“ Sync je kompatibilná s
televízormi, prehrávačmi diskov Blu-ray
Disc/DVD, zosilňovačmi AV a ďalšími
produktmi od spoločnosti Sony s funkciou
Ovládanie pre HDMI.
Ovládanie pre HDMI je štandard funkcie
vzájomného ovládania, ktorý používa
metóda CEC (Consumer Electronics
Control) pre rozhranie HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Funkcia Ovládanie pre HDMI nebude
fungovať v týchto prípadoch:
• Keď pripojíte tento systém ku komponentu,
ktorý nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pre HDMI.
• Keď prepojíte systém a komponenty
pomocou iného pripojenia ako HDMI.
Spoločnosť Sony odporúča pripájať tento
systém k produktom, ktoré podporujú
funkciu „BRAVIA“ Sync.
61SK
Zároveň sa zapne funkcia Ovládanie pre
HDMI pre systém aj pripojený
komponent.
Počas nastavovania sa na displeji
predného panela zobrazuje nápis
„SCANNING“. Po dokončení
nastavenia sa na displeji predného
panela zobrazuje nápis „COMPLETE“.
Počkajte, kým sa nedokončí
nastavovanie.
Príprava na funkciu
„BRAVIA“ Sync
Ak chcete používať funkciu „BRAVIA“
Sync, zapnite funkciu Ovládanie pre HDMI
pre systém a pripojený komponent.
Po pripojení televízora Sony s funkciou
Ovládanie pre HDMI je možné zároveň
nastaviť funkciu Ovládanie pre HDMI pre
systém aj pripojený komponent nastavením
funkcie Ovládanie pre HDMI televízora.
TV
AV
TV
Tlačidlá
vstupu
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
Ak sa po vykonaní uvedených krokov
nápis „SCANNING“ alebo
„COMPLETE“ nezobrazí
Zapnite funkciu Ovládanie pre HDMI pre
systém aj pripojený komponent samostatne.
1
TUNER/
BAND
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
2
3
4
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
Skontrolujte, či je systém pripojený k
televízoru a pripojeným komponentom
(ktoré by mali byť kompatibilné s
funkciou Ovládanie pre HDMI)
pomocou káblov HDMI (nedodávajú
sa).
Zapnite systém, televízor a pripojené
komponenty.
Vyberte vstup systému pripojeného ku
komponentu, ktorý chcete sledovať
(BD, DVD, SAT/CATV), a prepnite vstup
HDMI televízora tak, aby sa zobrazil
obraz z pripojeného komponentu.
Zapnite funkciu Ovládanie pre HDMI v
televízore.
62SK
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [HDMI], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu rozhrania HDMI.
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Control for HDMI], a
potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Stláčaním tlačidla X/x vyberte možnosť
[ON], a potom stlačte tlačidlo
.
Funkcia Ovládanie pre HDMI sa zapne.
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
7
Zapnite funkciu Ovládanie pre HDMI v
pripojenom komponente.
Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu pripojeného komponentu.
8
Vyberte vstup systému pripojeného ku
komponentu, pre ktorý chcete použiť
funkciu Ovládanie pre HDMI (BD, DVD,
SAT/CATV), a zopakujte krok 7.
Ak pridáte alebo znova pripojíte
komponent
Znova vykonajte kroky uvedené v časti
„Príprava na funkciu „BRAVIA“ Sync“ a
„Ak sa po vykonaní uvedených krokov nápis
„SCANNING“ alebo „COMPLETE“
nezobrazí“.
•Počas nastavovania funkcie Ovládanie pre HDMI
pre systém nefunguje funkcia Ovládanie zvuku
systému.
•Ak funkciu Ovládanie pre HDMI pre pripojený
komponent nie je možné nastaviť zároveň s
nastavením funkcie „Ovládanie pre HDMI“ v
televízore, nastavte funkciu Ovládanie pre HDMI
pomocou menu pripojeného komponentu.
•Podrobnosti o nastavení televízora a pripojených
komponentov nájdete v príslušných návodoch na
obsluhu.
(Prehrávanie jedným tlačidlom)
Spustite prehrávanie pripojeného
komponentu.
Systém a televízor sa automaticky zapnú a
prepnú sa na príslušný vstup HDMI.
Poznámka
•V závislosti od televízora sa začiatok obsahu
nemusí prehrať.
Tip
•Predvolené nastavenie funkcie Ovládanie pre
HDMI v systéme je [ON].
63SK
Funkcie „BRAVIA“ Sync
Poznámky
Prehrávanie diskov
Blu-ray Disc/DVD
Počúvanie zvuku
televízora cez
reproduktory systému
(Ovládanie zvuku systému)
Zvuk televízora môžete počúvať cez
reproduktor systému pomocou
jednoduchého úkonu. Podrobnosti nájdete v
návode na obsluhu televízora.
Tlačidlá
vstupu
TV
AV
TV
BD
DVD
Používanie funkcie obmedzenia
hlasitosti
Keď je aktívna funkcia Ovládanie systému
zvuku a výstup zvuku sa automaticky zmení z
reproduktorov televízora na reproduktor
systému, v závislosti od úrovne zvuku
systému sa zvuk môže prehrávať nahlas.
Môžete tomu zabrániť obmedzením
maximálnej úrovne hlasitosti.
1
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [HDMI], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu rozhrania HDMI.
4
5
TOOLS/
OPTIONS
Stlačte ?/1 na zapnutie systému.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Volume Limit], a
potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Stláčaním tlačidla X/x vyberte
maximálnu úroveň hlasitosti, a potom
stlačte tlačidlo
.
Maximálna úroveň hlasitosti sa mení
nasledovne:
Zvuk sa prehráva cez reproduktor systému.
Po vypnutí systému sa zvuk prehráva cez
reproduktory televízora.
MAX y 49 y 48 y
...... y 2 y 1 y MIN
Poznámka
•Ak zapnete televízor skôr ako systém, zvuk
televízora sa chvíľku nebude prehrávať.
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Tip
•Na úpravu hlasitosti a vypnutie zvuku systému
môžete používať diaľkový ovládač televízora.
64SK
Poznámky
•Táto funkcia je k dispozícii, len keď je zapnutá
funkcia Ovládanie pre HDMI.
•Táto funkcia nie je k dispozícii, keď sa zmení
výstup zvuku z reproduktora systému na
reproduktory televízora.
Tipy
•Spoločnosť Sony odporúča nastaviť maximálnu
úroveň hlasitosti o niečo nižšiu, ako je hlasitosť, s
ktorou zvyčajne počúvate.
•Bez ohľadu na nastavenú maximálnu úroveň
hlasitosti tlačidlo VOLUME +/– na subwooferi a
tlačidlo 2 +/– na diaľkovom ovládači fungujú.
•Ak nechcete obmedziť maximálnu úroveň
hlasitosti, vyberte možnosť [MAX].
Používanie tlačidiel vstupu na
diaľkovom ovládači
Tip
•Pripojené komponenty Sony môžete ovládať
stlačením tlačidiel vstupu. Podrobnosti nájdete v
časti „Ovládanie pripojených komponentov Sony
diaľkovým ovládačom“ (s. 76).
65SK
Funkcie „BRAVIA“ Sync
Keď je zapnutá funkcia Ovládanie pre
HDMI, tlačidlá vstupu (TV (biele), BD,
DVD, SAT/CATV, DMPORT, VIDEO)
fungujú nasledovne.
• BD, DVD, SAT/CATV, DMPORT,
VIDEO: Keďže vstup televízora sa taktiež
prepne automaticky, môžete sledovať obraz
zvoleného komponentu na televízore
jednoduchým stlačením príslušného
tlačidla.
• TV: Vstup televízora sa prepne
automaticky. Po pripojení televízora Sony
môžete sledovať televízor jednoduchým
stlačením tlačidla.
Vypnutie televízora,
systému a pripojených
komponentov
(Vypnutie systému)
Po vypnutí televízora pomocou tlačidla
napájania na diaľkovom ovládači televízora
sa automaticky vypne aj systém a pripojené
komponenty.
Taktiež po vypnutí televízora pomocou
diaľkového ovládača systému sa automaticky
vypne aj systém a pripojené komponenty.
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
/CLEAR
TV
(žlté)
TUNER/
BAND
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
AV ?/1
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
1
Stlačte tlačidlo TV (žlté).
Tlačidlo TV (žlté) sa na chvíľku rozsvieti.
2
Stlačte tlačidlo AV ?/1.
Televízor, systém a pripojené
komponenty sa vypnú.
66SK
Poznámka
•V závislosti od stavu sa pripojené komponenty
nemusia vypnúť. Podrobnosti nájdete v návode na
obsluhu pripojených komponentov.
Používanie
komponentov, keď je
systém v
pohotovostnom
režime
4
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [HDMI Pass Through],
a potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu [HDMI Pass Through].
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadované nastavenie, a
potom stlačte tlačidlo
.
Nastavenia Podrobnosti
(HDMI Pass Through)
Keď televízor zapnete v čase, keď
je systém v pohotovostnom
režime, systém vyšle HDMI
signály zo systémového
výstupného konektora HDMI.
Sony odporúča toto nastavenie,
ak používate televízor
kompatibilný s funkciou
„BRAVIA“ Sync. Pri tomto
nastavení je nižšia spotreba
energie v pohotovostnom režime
než pri nastavení [ON].
[ON]
Keď je systém v pohotovostnom
režime, systém neustále vysiela
HDMI signály zo systémového
výstupného konektora HDMI.
[OFF]
Zo systému nevychádzajú signály
HDMI vtedy, keď je v
pohotovostnom režime. Po
zapnutí systému môžete na
televízore sledovať výstup z
pripojeného komponentu. Pri
tomto nastavení je nižšia
spotreba energie v
pohotovostnom režime než pri
nastavení [ON].
Komponenty a televízor pripojený ku
systému môžete používať aj bez zapnutia
systému. HDMI signály je možné odosielať z
komponentu do televízora cez subwoofer.
Predvolené nastavenie je [OFF].
Poznámka
•Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka
[Control for HDMI] nastavená na možnosť [ON].
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [HDMI], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu rozhrania HDMI.
Poznámka
•Keď je zvolená možnosť [AUTO], obraz a zvuk sa
môžu začať prehrávať z televízora o niečo neskôr
ako pri nastavení [ON].
Tip
•Keď použijete funkciu Prehrávanie jedným
tlačidlom na pripojenom komponente, ktorý je
kompatibilný s funkciou „BRAVIA“ Sync,
spôsob zapínania systému závisí od nastavenia
funkcie HDMI Pass Through.
– [AUTO] alebo [ON]: systém sa zapína v
závislosti od nastavenia reproduktorov
televízora.
– [OFF]: Pri použití funkcie Prehrávanie jedným
tlačidlom sa systém vždy zapne.
pokračovanie
67SK
Funkcie „BRAVIA“ Sync
[AUTO]
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
68SK
Funkcie tunera
Počúvanie rádia FM/
AM pomocou menu
GUI
Zabudovaný tuner umožňuje počúvanie
rádia v pásme FM a AM. Najskôr
skontrolujte, či ste k subwooferu pripojili
antény pre pásma FM a AM (s. 38).
4
GUI MENU
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [FM] alebo [AM], a
potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí menu
pásma FM alebo AM.
3
5
TOOLS/
OPTIONS
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
V prípade slabého stereofonického
príjmu v pásme FM
Ak je príjem stanice v pásme FM zašumený,
môžete zvoliť monofónny príjem.
Stereofonický efekt sa zruší, ale príjem sa
zlepší.
1
2
3
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Stlačením tlačidla X/x vyberte možnosť
[FM Mode], a potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačením tlačidla X/x vyberte možnosť
[Mono], a potom stlačte tlačidlo
.
Stlačením tlačidla X/x vyberte položku
[Auto Tuning], a potom stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
69SK
Funkcie tunera
Stlačením tlačidla X spustite
vyhľadávanie od nízkych frekvencií po
vysoké, alebo stlačením tlačidla x
spustite vyhľadávanie od vysokých
frekvencií po nízke.
Pri každom naladení stanice sa
vyhľadávanie pozastaví. Ak chcete
naladiť ďalšiu stanicu, stlačte tlačidlo X
alebo x.
Automatické ladenie
DISPLAY
Stlačte tlačidlo X/x.
Priame ladenie
Frekvenciu stanice môžete zadať priamo
pomocou číselných tlačidiel.
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Číselné
tlačidlá
Tip
/CLEAR
•Ak ste naladili stanicu v pásme AM, príjem
môžete zlepšiť upravením smeru AM rámovej
antény.
/ENTER
5
DISPLAY
GUI MENU
C, X, x, c,
PRESET
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
3
4
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [FM] alebo [AM], a
potom stlačte tlačidlo
.
Stlačením tlačidla X/x vyberte položku
[Direct Tuning], a potom stlačte tlačidlo
.
Stlačením číselných tlačidiel zadajte
frekvenciu.
Príklad 1: FM 89.50 MHz
Stlačte tlačidlá 8 c 9 c 5 c 0
Príklad 2: AM 1,350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 c 3 c 5 c 0
70SK
.
Ak je zadaná nesprávna frekvencia
Na displeji sa zobrazí nápis „– – – .– – MHz“
a potom sa na displeji znova zobrazí aktuálna
frekvencia.
RETURN/
EXIT
1
Stlačte tlačidlo
GUI MENU
Ak sa stanica nedá naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu
frekvenciu. Ak nie, zopakujte krok 4. Ak sa
vám stále nedarí naladiť stanicu, je možné, že
vo vašej oblasti na danej frekvencii nevysiela
žiadna stanica.
Uloženie rozhlasových staníc do
predvolieb
Do predvolieb môžete uložiť až 20 staníc v
pásme FM a 10 staníc v pásme AM. Týmto
spôsobom môžete jednoducho naladiť
stanice, ktoré počúvate najčastejšie.
Pred ladením znížte hlasitosť na minimum.
DISPLAY
GUI MENU
8
Naladenie predvoľby
1
2
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [FM] alebo [AM], a
potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Pomocou automatického (s. 69) alebo
priameho (s. 70) ladenia nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť do
predvoľby.
Pomenovanie predvolieb
Predvoľby je možné pomenovať. Tieto názvy
(napr. „XYZ“) sa zobrazia po zvolení
predvoľby.
Môžete zadať/zobraziť názov s dĺžkou max. 8
znakov.
Pre každú predvoľbu je možné zadať len
jeden názov.
Poznámka
•Nie je možné zadať názov pre predvoľbu stanice,
ktorá vysiela informácie RDS (Radio Data
System) (s. 75).
DISPLAY
6
7
RETURN/
EXIT
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Stlačením tlačidla X/x vyberte položku
[Memory], a potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačením tlačidla X/x vyberte číslo
predvoľby.
Stlačte tlačidlo
.
Stanica sa uloží ako zvolené číslo
predvoľby.
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
V prípade slabého stereofonického
príjmu v pásme FM prepnite režim
príjmu v pásme FM (s. 69).
4
5
Stlačením tlačidla X/x vyberte
požadované číslo predvoľby.
1
2
3
4
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Vyberte predvoľbu, ktorú chcete
pomenovať.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Name Input], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačením tlačidla C/X/x/c vyberte
znak, a potom stlačte tlačidlo
.
71SK
Funkcie tunera
1
HOME
Zopakujte kroky 1 a 2 v časti „Uloženie
rozhlasových staníc do predvolieb“
(s. 71).
Predvoľbu môžete zvoliť nasledovným
spôsobom:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 10
• Pásmo FM: FM 1 až FM 20
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
Zopakovaním krokov 3 až 7 môžete
uložiť do predvolieb ďalšie stanice.
Počúvanie rádia FM/
AM pomocou displeja
predného panela
subwoofera
Uloženie rozhlasových staníc do
predvolieb
Do predvolieb môžete uložiť až 20 staníc v
pásme FM a 10 staníc v pásme AM. Týmto
spôsobom môžete jednoducho naladiť
stanice, ktoré počúvate najčastejšie.
Pred ladením znížte hlasitosť na minimum.
3
4
5
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovane stláčajte tlačidlo X/x, kým
sa na displeji predného panela
nezobrazí nápis „Memory?“.
Stlačte tlačidlo
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
číslo predvoľby.
6
Stlačením tlačidla X/x vyberte
požadované číslo predvoľby.
TV
AV
TV
BD
Keď systém naladí stanicu, vyhľadávanie
sa zastaví. Na displeji predného panela
sa rozsvietia nápisy „TUNED“ a „ST“
(pre stereofonický program).
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
TUNER/
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 BAND
Tip
TUNER/
BAND
•Číslo predvoľby môžete zvoliť priamym
stlačením číselných tlačidiel.
7
Stlačte tlačidlo
.
Stanica sa uloží.
/CLEAR
8
9
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
C, X, x, c,
Stlačte tlačidlo MENU.
Zopakujte kroky 2 až 8 pre ďalšie
stanice.
Zmena čísla predvoľby
Zopakujte postup od kroku 3.
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
1
HOME
MENU
TUNING
–/+
Stlačte tlačidlo TUNER/BAND.
Stlačením tlačidla TUNER/BAND
môžete prepnúť medzi pásmom „FM“ a
„AM“.
2
Podržte stlačené tlačidlo TUNING +
alebo –, kým sa nespustí automatické
vyhľadávanie.
72SK
Vypnutie rádia
Počúvanie rádia
Najskôr uložte rozhlasové stanice ako
predvoľby do pamäte systému (pozri
„Uloženie rozhlasových staníc do
predvolieb“ (s. 71) alebo „Uloženie
rozhlasových staníc do predvolieb“ (s. 72)).
TV
AV
TV
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Ak je príjem stanice v pásme FM zašumený,
môžete zvoliť monofónny príjem.
Stereofonický efekt sa zruší, ale príjem sa
zlepší.
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
PRESET
–/+
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
1
V kroku 2 použite ručné alebo automatické
ladenie.
Pre ručné ladenie opakovane stláčajte
tlačidlo TUNING + alebo –.
Pre automatické ladenie stlačte a podržte
tlačidlo TUNING + alebo –. Keď systém
naladí rozhlasovú stanicu, automatické
ladenie sa automaticky zastaví. Ak chcete
automatické ladenie zastaviť ručne, stlačte
tlačidlo TUNING + alebo –.
V prípade slabého stereofonického
príjmu v pásme FM
/ENTER
DISPLAY
Počúvanie staníc neuložených ako
predvoľby
MENU
TUNING
–/+
1
2
3
Stlačte tlačidlo TUNER/BAND.
Opakovaným stláčaním tlačidla
PRESET + alebo – zvoľte požadovanú
predvoľbu.
Každým stlačením tlačidla systém naladí
jednu predvoľbu.
Číslo predvoľby môžete zvoliť priamym
stlačením číselných tlačidiel.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo X/x, kým
sa na displeji predného panela
nezobrazí nápis „FM Mode?“, a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačením tlačidla X/x vyberte možnosť
„MONO“.
Nápis „MONO“ sa rozsvieti na displeji
predného panela.
Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
• STEREO: stereo vysielanie je
prijímané v stereo.
• MONO:
monofónny príjem.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
Stlačením tlačidla TUNER/BAND
môžete prepnúť medzi pásmom „FM“ a
„AM“.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
4
5
Stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo MENU.
Tip
•Zlepšenie príjmu dosiahnete zmenou orientácie
prijímacej antény.
Upravte hlasitosť systému.
pokračovanie
73SK
Funkcie tunera
/CLEAR
TUNER/
BAND
Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém alebo
prepnite na inú funkciu.
4
Pomenovanie predvolieb
Predvoľby je možné pomenovať. Tieto názvy
(napr. „XYZ“) sa zobrazia na displeji
predného panela po zvolení predvoľby.
Môžete zadať názov s dĺžkou max. 8 znakov.
Pre každú predvoľbu je možné zadať len
jeden názov.
5
6
Poznámka
•Nie je možné zadať názov pre predvoľbu stanice,
ktorá vysiela informácie RDS (Radio Data
System) (s. 75).
BD
DVD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
TUNER/
BAND
GUI MENU
7
DISPLAY
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
PRESET
+/–
HOME
MENU
Zadajte názov pomocou tlačidiel
C/X/x/c.
Opakovane stláčajte tlačidlo C/c, kým
nebliká znak, ktorý chcete zmeniť, a
potom stlačením tlačidla X/x vyberte
požadovaný znak.
Ak chcete vymazať znak, opakovane
stláčajte tlačidlo C/c , kým nebliká znak,
ktorý chcete vymazať, a potom stlačte
tlačidlo CLEAR.
/ENTER
DISPLAY
.
Ak zadáte nesprávny znak
CLEAR
/CLEAR
Stlačte tlačidlo
Stlačením tlačidla X/x vyberte znak, a
potom stlačením tlačidla c presuňte
kurzor do ďalšej pozície.
Názov rozhlasovej stanice môže
obsahovať písmená, čísla a ďalšie
symboly.
TV
AV
TV
Opakovane stláčajte tlačidlo X/x, kým
sa na displeji predného panela
nezobrazí nápis „Name In?“.
Stlačte tlačidlo
.
Na displeji predného panela sa zobrazí
nápis „Complete!“ a názov stanice sa
uloží.
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
MENU
TUNING
+/–
8
Stlačte tlačidlo MENU.
Tip
1
Stlačte tlačidlo TUNER/BAND.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
Stlačením tlačidla TUNER/BAND
môžete prepnúť medzi pásmom „FM“ a
„AM“.
2
3
Opakovaným stlačením tlačidla
PRESET + alebo – vyberte predvoľbu,
pre ktorú chcete vytvoriť názov.
Stlačte tlačidlo MENU.
74SK
•Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY
môžete skontrolovať frekvenciu na displeji
predného panela (s. 75).
Zobrazenie názvu stanice alebo
frekvencie na displeji predného
panela
Keď je systém nastavený na pásmo „FM“
alebo „AM“, môžete skontrolovať
frekvenciu pomocou displeja predného
panela.
DISPLAY
GUI MENU
DISPLAY
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Čo je služba RDS
Služba RDS (Radio Data System) je
rozhlasová služba, ktorá umožňuje
rozhlasovým staniciam vysielať popri signáli
programu aj ďalšie informácie. Tento tuner
umožňuje príjem bežných informácií
poskytovaných službou RDS, ako je napr.
zobrazenie názvu stanice. Funkcia RDS je
dostupná iba na rozhlasových staniciach v
pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú službu
RDS, prípadne rovnaký typ informácií. Ak
nemáte skúsenosti so službou RDS, ďalšie
informácie sa dozviete na kontaktnom čísle
rozhlasovej stanice vo vašej oblasti.
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
Každým stlačením tlačidla DISPLAY sa
displej predného panela zmení nasledujúcim
spôsobom:
1 Názov stanice*
2 Frekvencia**
* Zobrazí sa v prípade, že ste zadali názov
predvoľby.
** Po niekoľkých sekundách sa displej vráti na
pôvodné zobrazenie.
Prijímanie vysielania služby RDS
Vyberte stanicu vysielajúcu v pásme FM.
Po naladení stanice, ktorá poskytuje služby
RDS, sa na obrazovke televízora a na displeji
predného panela zobrazí názov stanice.*
* Ak nie je vysielanie služieb RDS prijímané,
názov stanice sa na displeji predného panela
nezobrazí.
Poznámky
•Ak naladená stanica nevysiela signál služby RDS
správne alebo ak je signál veľmi slabý, nemusí
služba RDS fungovať správne.
•Niektoré písmená, ktoré je možné zobraziť na
obrazovke televízora, sa nemusia dať zobraziť na
displeji predného panela.
Tip
•Keď sa zobrazuje názov stanice, môžete
skontrolovať frekvenciu opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY.
75SK
Funkcie tunera
RETURN/
EXIT
Používanie služby RDS
(Radio Data System)
* Tlačidlá 5, N a PROG + majú dotykový bod.
Môžete ho použiť ako pomôcku pri ovládaní.
Rozšírené nastavenia
Ovládanie pripojených
komponentov Sony
diaľkovým ovládačom
Pripojené komponenty Sony môžete ovládať
diaľkovým ovládačom systému.
V závislosti od zariadenia sa niektoré funkcie
nemusia dať ovládať. V takom prípade ich
vyberte pomocou diaľkového ovládača
dodávaného so zariadením.
TV
TV
AV
BD
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
DVD
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
/CLEAR
1
Stlačením príslušného tlačidla vstupu
wj (TV, BD, DVD alebo SAT/CATV)
vyberte komponent, ktorý chcete
ovládať.
Komponent priradený príslušnému
tlačidlu vstupu sa bude dať ovládať.
2
Obsluhujte jednotlivé funkcie
príslušnými tlačidlami podľa
nasledujúcej tabuľky.
Spoločné činnosti
Tlačidlo na diaľkovom Funkcia
ovládači
2 TV ?/1
AV ?/1
(zapnutie/
pohotovostný
režim)
Zapnutie alebo vypnutie
televízora alebo AV
komponentu Sony, ktorý
diaľkový ovládač ovláda.
Súčasným stlačením
tlačidiel 1 ?/1 a 2 TV
?/1/AV ?/1 vypnete
systém a všetky ostatné
komponenty, ktoré
diaľkový ovládač ovláda
(SYSTEM STANDBY).
3 ENTER
Zadanie výberu.
ws C, X, x, c,
Výber položky menu a
zadanie výberu.
wf Farebné tlačidlá
Zobrazenie pomôcky na
obrazovke televízora,
keď sú k dispozícii
farebné tlačidlá. Pri
vykonávaní zvolenej
činnosti postupujte
podľa pomôcky.
wh Číselné tlačidlá
Priamy výber kanálov a
stôp.
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
TUNER/
BAND
Ovládanie komponentu
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
Ovládanie televízora
SYSTEM
MENU
F1
F2
AUDIO
1
Ak chcete ovládať televízor, stlačte
tlačidlo ql TV (žlté).
Tlačidlo ql TV (žlté) sa na chvíľku
rozsvieti. Diaľkový ovládač je v režime
ovládania televízora.
76SK
2
Stláčajte tlačidlá so žltou bodkou alebo
žltou potlačou.
Tlačidlo na diaľkovom Funkcia
ovládači
Ak chcete zrušiť režim ovládania
televízora, znova stlačte tlačidlo ql TV
(žlté). Tlačidlo rýchlo štyrikrát zabliká a
režim ovládania televízora sa zruší.
qh THEATRE
Automatické nastavenie
optimálnych nastavení
obrazu na sledovanie
filmov pri pripojení
televízora Sony, ktorý je
kompatibilný s funkciou
tlačidla THEATRE. Ak
televízor a systém
prepojíte káblom HDMI
a zapnete funkciu
Ovládanie pre HDMI,
zároveň sa automaticky
prepne zvuk do
zvukového výstupu
systému.
qj
Vypne sa zvuk.
Tlačidlo na diaľkovom
ovládači
Funkcia
3
Návrat na predtým
sledovaný kanál (aspoň
päť sekúnd).
(Predchádzajúci
kanál)
Umožňuje prístup k
rôznym možnostiam
sledovania a zmeniť/
vykonať nastavenia
podľa zdroja a formátu
obrazovky.
5 MENU/HOME
Umožňuje zvoliť kanály
alebo zdroje vstupu a
zmeniť nastavenia
televízora.
0 PROG +/–/c/C
qa
(Sprievodca)
V režime TV: Výber
nasledujúceho (+) alebo
predchádzajúceho (–)
kanála.
V režime teletextu:
Výber nasledujúcej (c)
alebo predchádzajúcej
(C) strany.
Zobrazenie sprievodcu
pri sledovaní
analógových alebo
digitálnych kanálov.
qs AUDIO
Výber zvuku z
reproduktorov pre
stereofonické alebo
duálne vysielanie.
qd
Ručná zmena formátu
obrazovky podľa
vysielania.
(Režim
obrazovky)
qf ANALOG
Zmena na analógový
režim.
qg DIGITAL
Zmena na digitálny
režim.
(Stlmenie)
qk 2 +/–
Nastavenie hlasitosti.
wa
Návrat na
predchádzajúcu
obrazovku akéhokoľvek
zobrazeného menu.
RETURN/
EXIT
ws C, X, x, c,
wd
Výber položky menu a
zadanie výberu.
/
(Odhalenie V digitálnom režime:
informácie/textu)
Zobrazenie stručných
podrobností o práve
sledovanom programe.
V analógovom režime:
Zobrazenie informácií,
napr. čísla aktuálneho
kanála a formátu
obrazovky.
V režime teletextu:
Odhalenie skrytých
informácií (napr.
odpovede kvízu).
wg / (Teletext)
Zobrazenie teletextu.
wh Číselné tlačidlá
Voľba kanálov. Ak
chcete zmeniť kanály
okamžite, stlačte tlačidlá
3 ENTER.
wk t/
(Voľba
vstupu/podržanie
teletextu)
V režime TV: Voľba
vstupu.
V režime analógového
teletextu: Podržanie
aktuálnej strany.
pokračovanie
77SK
Rozšírené nastavenia
4 TOOLS/
OPTIONS
Ovládanie rekordéra diskov DVD/Bluray Disc
Tlačidlo na diaľkovom
ovládači
Funkcia
5 MENU/HOME
Zobrazenie menu.
6 •,
Posun dopredu pri
sledovaní nahratých
programov.
7 .
Preskočenie kapitol.
>
8 m/M
Preskočenie dopredu na
ďalšiu dostupnú
kapitolu.
Rýchly posun dozadu
alebo dopredu pri
stlačení počas
prehrávania.
9 N (prehrávanie)/ Tlačidlá režimu
X (pozastavenie,
prehrávania.
opätovným
stlačením sa obnoví
prehrávanie)/
x (zastavenie)
qs F2
Výber disku Blu-ray
Disc/DVD.
qd F1
Výber pevného disku.
qf BD/DVD MENU
Zobrazenie hlavného
menu alebo menu disku.
qg BD/DVD
TOP MENU
w; < •
Posun dozadu pri
sledovaní živých alebo
nahratých programov.
ws C, X, x, c,
Výber položky menu a
zadanie výberu.
Ovládanie prehrávača diskov DVD/
Blu-ray Disc
Tlačidlo na diaľkovom Funkcia
ovládači
5 MENU/HOME
Zobrazenie menu.
6•,
Posun dopredu.
7 ./>
Preskočenie kapitol.
8 m/M
Rýchly posun dozadu
alebo dopredu pri
stlačení počas
prehrávania.
78SK
Tlačidlo na diaľkovom Funkcia
ovládači
9 N (prehrávanie)/ Tlačidlá režimu
X (pozastavenie,
prehrávania.
opätovným
stlačením sa obnoví
prehrávanie)/
x (zastavenie)
qf BD/DVD MENU
qg BD/DVD
TOP MENU
Zobrazenie hlavného
menu alebo menu disku.
w; < •
Posun dozadu.
ws C, X, x, c,
Výber položky menu a
zadanie výberu.
Ovládanie kombinovaných zariadení
HDD/DVD
Tlačidlo na diaľkovom Funkcia
ovládači
5 MENU/HOME
Zobrazenie menu.
6•,
Posun.
7 ./>
Voľba predchádzajúcej/
nasledujúcej kapitoly/
stopy.
8 m/M
Rýchly posun dozadu
alebo dopredu pri
stlačení počas
prehrávania.
9 N (prehrávanie)/ Tlačidlá režimu
X (pozastavenie,
prehrávania.
opätovným
stlačením sa obnoví
prehrávanie)/
x (zastavenie)
qs F2
Výber disku DVD.
qd F1
Výber pevného disku.
qf BD/DVD MENU
Zobrazenie hlavného
menu alebo menu disku.
qg BD/DVD
TOP MENU
w; < •
Zmena na spätné
prehrávanie.
ws C, X, x, c,
Posun zvýraznenia
(kurzora) a výber
položky.
Ovládanie satelitného prijímača
Tlačidlo na diaľkovom Funkcia
ovládači
5 MENU/HOME
Zobrazenie menu.
qa
Zobrazenie menu
sprievodcu.
(Sprievodca)
ws C, X, x, c,
Výber položky menu a
zadanie výberu.
Poznámka
•Uvedené vysvetlenia slúžia len ako príklady. V
závislosti od komponentu uvedené operácie
nemusia byť možné alebo môžu fungovať inak,
ako je popísané.
Zmena priradenia
tlačidiel vstupu na
diaľkovom ovládači
Predvolené nastavenia tlačidiel vstupu je
možné zmeniť tak, aby vyhovovali
komponentom vo vašom systéme.
Ak napríklad do konektora DVD v systéme
pripojíte prehrávač diskov Blu-ray Disc,
môžete nastaviť diaľkový ovládač tak, aby sa
tlačidlom DVD ovládal prehrávač diskov
Blu-ray Disc.
Tlačidlu TV (biele) na diaľkovom ovládači
nie je možné priradiť iný komponent ako
televízor.
TV
(biele)
TV
AV
TV
BD
DVD
?/1
SYSTEM STANDBY
SAT/CATV DMPORT
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3
TUNER/
BAND
Tlačidlá
vstupu
Číselné
tlačidlá
ENTER
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
RETURN/
EXIT
TV
(žlté)
GUI MENU
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
2–
pokračovanie
79SK
Rozšírené nastavenia
TV ?/1
AV ?/1
1
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
vstupu, ktorého priradenie chcete
zmeniť a zároveň stlačte tlačidlo TV
(žlté).
Tlačidlo TV (žlté) bude blikať načerveno
raz za dve sekundy a diaľkový ovládač
prejde do režimu priradenia.
Poznámka
•Ak do 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo,
diaľkový ovládač opustí režim priradenia.
2
Stlačením číselných tlačidiel zadajte
trojmiestny číselný kód (alebo jeden z
kódov, ak ich je k dispozícii viacero),
ktorý zodpovedá komponentu, ktorý
chcete priradiť, a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Podrobné informácie o číselných kódoch
nájdete v časti „Číselné kódy
ovládateľných komponentov“ (s. 80).
Po overení číselného kódu tlačidlo TV
(žlté) dvakrát zabliká a diaľkový ovládač
opustí režim priradenia.
Ak sa číselný kód nepodarí overiť,
tlačidlo TV (žlté) päťkrát zabliká a
diaľkový ovládač opustí režim
priradenia.
3
Zopakovaním krokov 1 až 2 môžete
priradiť ďalšie komponenty.
Ak programovanie nebolo úspešné,
skontrolujte nasledovné:
Ak sa v kroku 1 indikátor nerozsvieti, možno
sú slabé batérie. V takom prípade vymeňte
batérie.
Vymazanie všetkých priradení tlačidiel
diaľkového ovládača
Stlačte a podržte tlačidlá 2 –, ?/1 a AV
?/1 v tomto poradí. Obnovia sa výrobné
nastavenia diaľkového ovládača.
Po dokončení vymazania tlačidlo TV (žlté)
trikrát zabliká.
80SK
Číselné kódy zodpovedajúce
komponentu a značke
Pomocou tabuľky v časti „Číselné kódy
ovládateľných komponentov“ nižšie môžete
ovládať komponenty inej značky ako Sony a
komponenty značky Sony, ktoré sa týmto
diaľkovým ovládačom za normálnych
okolností nedajú ovládať. Keďže signál
diaľkového ovládania, ktorý komponent
prijíma, môže byť odlišný v závislosti od
modelu a roku výroby komponentu,
komponent môže mať viacero kódov. Ak sa
vám nepodarí naprogramovať diaľkový
ovládač pomocou jedného kódu, skúste iný.
Poznámky
• Platné sú len posledné tri zadané číslice.
• Číselné kódy sú založené na najnovších
informáciách dostupných pre každú
značku. Komponent však na niektoré alebo
všetky kódy nemusí reagovať.
• V závislosti od komponentu nemusia byť k
dispozícii všetky tlačidlá vstupu na tomto
diaľkovom ovládači.
Číselné kódy ovládateľných
komponentov
Ak sa v zozname nachádza viacero kódov,
zadávajte ich postupne po jednom, kým
nenájdete kód, ktorý funguje s
komponentom.
Ovládanie prehrávača (rekordéra)
diskov Blu-ray Disc
Značka
Kódy
SONY
PANASONIC
PIONEER
SHARP
310, 311, 312
331, 332, 333
334
459, 460, 461
Ovládanie prehrávača diskov DVD
Značka
Kódy
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
Značka
Kódy
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Ovládanie kombinovaných zariadení
HDD/DVD, rekordéra diskov DVD
Kódy
SONY
HITACHI
JVC
401, 402, 403
441, 442, 443
444, 445, 446, 447, 459, 460,
461
448, 449
450, 451, 452
453, 454, 455, 456, 457, 458
459, 460, 461
462, 463, 464
MITSUBISHI
PANASONIC
PIONEER
SHARP
TOSHIBA
Ovládanie televízora
Značka
Kódy
SONY
AIWA
DAEWOO
FUNAI
HITACHI
501, 502
536
515, 544
548
503, 513, 514, 515, 519, 544,
557
516, 552
503, 515, 544
503, 519, 527, 544
JVC
LG/GOLDSTAR
MITSUBISHI/
MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TOSHIBA
503, 540, 544, 554
524, 553, 559, 572
515, 518, 557
525, 540, 551, 555
510
503, 515, 544, 557, 562, 563,
569, 574
546, 560
535, 550, 577
535, 540, 541, 551
Značka
Kódy
SONY
AIWA
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
701, 702, 703, 704, 705, 706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715, 716,
750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
FISHER
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDING
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/
MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739, 740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741, 747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
Ovládanie satelitného prijímača
Značka
Kódy
SONY
801, 802, 803, 804, 824, 825,
865
845, 846
862
866
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HITACHI/BITA
HUGHES
HUMAX
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
NOKIA
PACE
859, 860
868
867
846, 847
873
872
851, 853, 854, 864
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
pokračovanie
81SK
Rozšírené nastavenia
Značka
Ovládanie videorekordéra
Značka
Kódy
PANASONIC
PHILIPS
818, 855
856, 857, 858, 859, 860, 864,
874
866, 871
875
857, 861, 864, 876
869, 870
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
THOMSON
TOSHIBA
Nastavenie úrovne
reproduktorov
Môžete upraviť úroveň a vyváženie
reproduktorov a subwoofera.
Ovládanie prijímača káblovej televízie
Značka
Kódy
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
830, 831
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834, 835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Level], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu úrovne.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadovanú položku, a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
• [Center Level]:
nastavenie úrovne
reproduktora.
• [Subwoofer Level]:
nastavenie úrovne
subwoofera.
• [D. Range Comp]:
kompresia dynamického
rozsahu zvukovej stopy.
5
82SK
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadovaný parameter, a
potom stlačte tlačidlo
.
Úprava oneskorenia
medzi zvukom a
obrazom
(A/V Sync)
Parameter pre nastavenie [Center Level]
a [Subwoofer Level] môže byť v rozsahu
[–6dB] až [+6dB] v krokoch po 1 dB.
Predvolené nastavenie je [0dB].
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Menu GUI sa vypne.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Audio], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu zvuku.
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [A/V Sync], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadovaný parameter, a
potom stlačte tlačidlo
.
pokračovanie
83SK
Rozšírené nastavenia
Parametre nastavenia [D. Range Comp]
sú:
• [MAX]:
úplná kompresia
dynamického rozsahu.
• [STD]:
reprodukcia zvukovej
stopy s dynamických
rozsahom podľa zámeru
zvukového majstra
nahrávky.
žiadna kompresia
• [OFF]:
dynamického rozsahu.
Predvolené nastavenie je podčiarknuté.
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
oneskorenie zvuku, keď obraz zaostáva za
zvukom.
• [0 ms]:
žiadna úprava.
• [10 ms] - [200 ms]:
úprava od [10 ms] do
[200 ms] v krokoch po
10 ms.
6
Počúvanie vysielania
vo viacerých jazykoch
(Dual Mono)
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Poznámky
•Pomocou tejto funkcie sa oneskorenie medzi
obrazom a zvukom nemusí dať nastaviť úplne
dokonale.
•Táto funkcia je užitočná len pre vstup optický/
koaxiálny/HDMI vstup Dolby Digital, DTS a
Lineárne PCM (2k).
Vysielanie vo viacerých jazykoch môžete
počúvať len v prípade, že systém prijíma
signál vo formáte AC-3.
Poznámka
•Na príjem vo formáte AC-3 musíte pripojiť k
systému digitálny satelitný prijímač pomocou
digitálneho optického kábla, digitálneho
koaxiálneho kábla alebo HDMI kábla a nastaviť
režim digitálneho výstupu digitálneho satelitného
prijímača na režim AC-3.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Audio], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu zvuku.
4
84SK
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Dual Mono], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadované nastavenie, a
potom stlačte tlačidlo
.
• [Main/Sub]: hlavný zvuk sa prehráva z
ľavého reproduktora a
vedľajší zvuk sa prehráva
z pravého reproduktora.
• [Main]:
prehrávanie len hlavného
kanála.
• [Sub]:
prehrávanie len
vedľajšieho kanála.
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Zmena priradenia
zvukového vstupu
(Audio Assign)
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Audio], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu zvuku.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Audio Assign], a
potom stlačte tlačidlo
alebo c.
pokračovanie
85SK
Rozšírené nastavenia
Ak sa nepoužívajú konektory TV
ASSIGNABLE AUDIO IN, môžete zmeniť
priradenie zvukového vstupu so zvukovým
(analógovým) signálom do funkcie „VIDEO
2“.
Prehrávanie zdroja zvuku komponentu,
ktorý obsahuje analógové zvukové
konektory:
– Pripojte zvukové konektory komponentu
do konektorov TV ASSIGNABLE
AUDIO IN.
– Priraďte funkciu „VIDEO 2“.
5
Stláčaním tlačidla X/x vyberte možnosť
[VIDEO 2], a potom stlačte tlačidlo
.
Konektorom TV ASSIGNABLE
AUDIO IN je priradená funkcia
„VIDEO 2“.
Predvolené nastavenie je „TV“, čo
znamená, že konektorom TV
ASSIGNABLE AUDIO IN je
priradená funkcia „TV“.
6
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Poznámky
•Keď sa so zvukového komponentu prehrávajú
obrázky, zvuk sa nemusí prehrávať. V takomto
prípade skontrolujte nasledujúce:
– Skontrolujte, či konektory analógového
zvukového vstupu zodpovedajú funkcii.
– Zmeňte priradenie funkcie.
•Ak bol analógový zvukový vstup priradený inému
vstupu, nedá sa používať s pôvodným vstupom.
•Analógový zvukový vstup je možné priradiť len
funkcii „TV“ alebo „VIDEO 2“.
Konverzia rozlíšenia
analógových
vstupných
videosignálov
(Resolution)
Pomocou menu nastavení [Video] je možné
zmeniť rozlíšenie analógových vstupných
videosignálov.
Túto funkciu nie je možné nastaviť pre
vstupný video signál HDMI.
Podrobnosti o rozlíšení nájdete v časti
„Konverzná tabuľka video vstupu/výstupu“
(s. 37).
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Video], a potom
stlačte tlačidlo
.
[Resolution] sa zobrazí.
4
Stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu parametrov.
86SK
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadovaný parameter, a
potom stlačte tlačidlo
.
• [AUTO]:
6
(Video Direct)
Táto funkcia umožňuje prehrávanie
videosignálov z konektorov vstupu HDMI
(BD IN, DVD IN, SAT/CATV IN) priamo
do konektora HDMI TV OUT.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [HDMI], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu rozhrania HDMI.
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Video Direct], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Stláčaním tlačidla X/x vyberte možnosť
[OFF] alebo [ON], a potom stlačte
tlačidlo
.
• [OFF]:
Vstupné signály z
konektorov vstupu
HDMI (BD IN, DVD IN,
SAT/CATV IN) sa
prehrávajú cez
videoprocesor.
pokračovanie
87SK
Rozšírené nastavenia
Bežné nastavenie.
Zariadenie prehráva
signály od najvyššieho
rozlíšenia prijateľného
pre televízor. Ak je
výsledný formát obrazu
neprijateľný, vyskúšajte
iné nastavenie, ktoré
vyhovuje vášmu
televízoru.
• [480/576p]: Prehrávanie
videosignálov v rozlíšení
480p/576p.
• [720p]:
Prehrávanie
videosignálov v rozlíšení
720p.
• [1080i]:
Prehrávanie
videosignálov v rozlíšení
1080i.
• [1080p]:
Prehrávanie
videosignálov v rozlíšení
1080p.
Podrobnosti o obsluhe nájdete v časti
„Konverzná tabuľka video vstupu/
výstupu“ (s. 37).
Vychutnajte si vyššiu
kvalitu HDMI obrazu
• [ON]:
6
Signály z konektorov
vstupu HDMI (BD IN,
DVD IN, SAT/CATV
IN) sa prehrávajú
priamo. Toto nastavenie
umožňuje reprodukciu
obrazu vo vyššej kvalite.
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Zmena jasu displeja
predného panela
(Dimmer)
Úroveň jasu displeja predného panela je
možné upraviť na jednu z 2 úrovní.
Menu GUI sa vypne.
Poznámka
• Keď je zapnutá funkcia priameho videa,
panel nastavenia hlasitosti a informácie o
funkciách sa na televíznej obrazovke
nezobrazia.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [System], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu systému.
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Dimmer], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačením tlačidla X/x vyberte
požadované nastavenie, a potom
stlačte tlačidlo
.
• [ON]:
• [OFF]:
6
tmavší displej.
jasnejší displej.
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
88SK
Poznámka
Zmena nastavenia
displeja
•Keď je nastavená funkcia ochrany, displej sa
zobrazuje stále, aj keď je funkcia [Display]
nastavená na možnosť [OFF].
6
(Display)
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Môžete upraviť nastavenia displeja predného
panela.
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Rozšírené nastavenia
1
HOME
MENU
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [System], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu systému.
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Display], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačením tlačidla X/x vyberte
požadované nastavenie, a potom
stlačte tlačidlo
.
• [ON]:
• [OFF]:
displej sa bude zobrazovať
stále.
displej sa zobrazí len na
chvíľu pri obsluhe systému.
89SK
Používanie zariadení
S-AIR
Systém je kompatibilný s funkciou S-AIR
(s. 109), ktorá umožňuje bezdrôtový prenos
zvuku medzi subwooferom a prijímačom
S-AIR (nedodáva sa).
Používanie zariadení S-AIR
Existujú dva typy zariadení S-AIR.
• Hlavné zariadenie S-AIR (tento
subwoofer): Slúži na vysielanie zvuku. Je
možné použiť max. tri hlavné zariadenia
S-AIR. (Počet použiteľných hlavných
zariadení S-AIR závisí od prostredia
používania.)
• Podriadené zariadenie S-AIR (prijímač
S-AIR) (nedodáva sa): Slúži na príjem
zvuku. Môžete si vychutnať zvuk systému v
inej miestnosti.
Vloženie bezdrôtového vysielača/
prijímača
Na to, aby ste mohli využívať funkciu S-AIR,
je potrebné vložiť bezdrôtový vysielač do
subwoofera a bezdrôtový prijímač do
podriadeného zariadenia S-AIR.
Poznámky
•Pri vkladaní bezdrôtového vysielača/prijímača
dbajte na to, aby napájací kábel nebol zapojený
do elektrickej zásuvky.
•Nedotýkajte sa konektorov bezdrôtového
vysielača/prijímača.
Vloženie bezdrôtového vysielača do
subwoofera
1
Vyberte skrutky a zložte kryt otvoru.
Kryt otvoru
EZ
Miestnosť A
1
W-T
00
Hlavné zariadenie
S-AIR
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
SAT/CATV IN
L
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
HDMI
COAXIAL
TV IN
DIGITAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
Podriadené zariadenie S-AIR
(prijímač S-AIR)
COAXIAL
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Zadná časť subwoofera
Miestnosť B
Poznámky
Podriadené zariadenie
S-AIR
(prijímač S-AIR)
90SK
•Vyberte skrutky z krytu otvoru označeného
výkričníkom. Nevyberajte iné skrutky.
•Kryt otvoru už nie je potrebný, po
demontovaní ho však odložte.
2
3
Vložte bezdrôtový vysielač.
EZ
1
W-T
Bezdrôtový vysielač zaistite pôvodnými
skrutkami.
00
EZ
1
W-T
00
AM
FM
AM
FM
75
EZW-T100
BD IN
DVD IN
COAXIAL
SAT/CATV IN
TV OUT
OPTICAL
ONLY FOR SS-CT500
ANTENNA
EZW-T100
HDMI
BD IN
DVD IN
SAT/CATV IN
ANTENNA
TV OUT
OPTICAL
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
L
TV IN
COMPONENT VIDEO IN
DIGITAL
Y
ASSIGNABLE
VIDEO 2 IN
VIDEO IN
VIDEO 3 IN
VIDEO 3 IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
CENTER
ASSIGNABLE
PB/
CB
L
L
HDMI
COAXIAL
Rozšírené nastavenia
TV IN
DIGITAL
CENTER
COAXIAL
COAXIAL
ONLY FOR SS-CT500
L
75
PB/
CB
L
L
R
R
SPEAKER
DC 5V
0.7A MAX
ONLY FOR
SS-CT500
PR/
CR
SPEAKER
DMPORT
REMOTE
CTRL
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
ONLY FOR
SS-CT500
REMOTE
CTRL
PR/
CR
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
TV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
Poznámky
Poznámka
•Vložte bezdrôtový vysielač tak, aby logo
S-AIR smerovalo nahor.
•Vložte bezdrôtový vysielač tak, aby značky V
boli zarovnané.
•Do otvoru EZW-T100 nevkladajte žiadne
iné predmety okrem bezdrôtového vysielača.
•Na zaistenie bezdrôtového vysielača
nepoužívajte iné skrutky.
Vloženie bezdrôtového prijímača do
podriadeného zariadenia S-AIR
Podrobnosti o inštalácii bezdrôtového
prijímača do podriadeného zariadenia
S-AIR nájdete v návode na obsluhu
podriadeného zariadenia S-AIR.
pokračovanie
91SK
Nadviazanie prenosu zvuku medzi
subwooferom a podriadeným
zariadením S-AIR (nastavenie ID)
Prenos zvuku môžete nadviazať
jednoduchým zadaním rovnakých
identifikátorov subwoofera a podriadeného
zariadenia S-AIR.
6
ID subwoofera sa nastaví a zobrazí sa
hlásenie [Set S-AIR ID of the sub unit to
the same as that of the main unit.].
7
8
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
MENU
Stlačením tlačidla
nastavte ID
podriadeného zariadenia S-AIR.
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
9
Nastavte podriadené zariadenie S-AIR
na rovnaké ID.
Prenos zvuku sa nadviaže nasledovne
(príklad):
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Hlavné zariadenie S-AIR
(Tento subwoofer)
ID A
Nastavenie ID subwoofera
1
Stláčaním tlačidla X/x vyberte
požadované ID (A, B alebo C), a potom
stlačte tlačidlo
.
Zapnite subwoofer.
Subwoofer sa zapne.
2
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
ID A
Podriadené
zariadenie S-AIR
ID A
Podriadené
zariadenie S-AIR
Zobrazí sa menu nastavení.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR], a potom
stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Ak do subwoofera nie je vložený
vysielač S-AIR (nedodáva sa), položku
[S-AIR] nie je možné vybrať.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR ID], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu S-AIR ID.
92SK
Tip
• Ak chcete potvrdiť aktuálne ID, vykonajte
kroky 1 až 3 vyššie. Pri párovaní
subwoofera s podriadeným zariadením
S-AIR (s. 95) sa vedľa ID na obrazovke
televízora v menu GUI zobrazuje nápis
[(Pairing)].
Nastavenie ID prijímača S-AIR
Pokyny nájdete v návode na obsluhu
prijímača S-AIR.
DISPLAY
GUI
MENU
C, X, x, c,
Používanie viacerých hlavných
zariadení S-AIR
Môžete používať viacero hlavných zariadení
S-AIR zadaním rozličných ID pre každý
komponent.
Hlavné zariadenie
S-AIR
(Tento subwoofer)
GUI MENU
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
Iné hlavné
zariadenie S-AIR
ID B
2
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu S-AIR.
Poznámka
ID A
Podriadené
zariadenie
S-AIR
ID A
Podriadené
zariadenie
S-AIR
ID B
Podriadené
zariadenie
S-AIR
• Ak do subwoofera nie je vložený
vysielač S-AIR (nedodáva sa), položku
[S-AIR] nie je možné vybrať.
4
Počúvanie zvuku zo systému v inej
miestnosti
5
Pomocou prijímača S-AIR si môžete
vychutnávať zvuk zo systému. Prijímač
S-AIR je možné umiestniť aj do inej
miestnosti a tam si vychutnávať zvuk zo
systému.
Stláčaním tlačidla X/x vyberte
požadované nastavenie, a potom
stlačte tlačidlo
.
• [Party]:
• [Separate]:
Podrobnosti o prijímači S-AIR nájdete v
návode na obsluhu prijímača S-AIR.
Poznámka
•Zdroje s ochranou autorských práv sa nemusia
dať prehrať na prijímačoch S-AIR.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR Mode], a potom
stlačte tlačidlo
.
6
Prijímač S-AIR prehráva
zvuk podľa funkcií
nastavených v
subwooferi.
Môžete nastaviť
požadovanú funkciu
prijímača S-AIR, zatiaľ
čo funkcie subwoofera sa
nezmenia.
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
pokračovanie
93SK
Rozšírené nastavenia
ID A
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
7
Vyberte požadovanú funkciu v prijímači
S-AIR.
x Keď je nastavená možnosť [Party]
Funkcia prijímača S-AIR sa sekvenčne
mení stláčaním tlačidla INPUT
SELECTOR na hlavnom zariadení
(s. 48) alebo S-AIR CH na prijímači
S-AIR.
Používanie prijímača S-AIR, keď je
subwoofer v pohotovostnom
režime
Nastavením funkcie [S-AIR Standby] na
možnosť [ON] môžete používať prijímač
S-AIR aj keď je subwoofer v pohotovostnom
režime.
x Keď je nastavená možnosť
[Separate]
Funkcia prijímača S-AIR sa mení
stláčaním tlačidla S-AIR CH na
prijímači S-AIR nasledovne.
„MAIN UNIT“ t „TUNER FM“ t
„TUNER AM“ t „DMPORT“ t …
Ak chcete použiť rovnakú funkciu ako
subwoofer, vyberte možnosť „MAIN
UNIT“.
Keď je na subwooferi zvolený režim
„TUNER FM“ alebo „TUNER AM“,
pre tuner na prijímači S-AIR môžete
zvoliť len to isté pásmo. Keď je na
subwooferi zvolený iný režim ako
„TUNER FM“ alebo „TUNER AM“,
pre tuner na prijímači S-AIR môžete
zvoliť akékoľvek pásmo.
8
DISPLAY
RETURN/
EXIT
1
•Ak sa prehráva iný zvuk ako 2-kanálové
stereo, viackanálový zvuk sa zmieša na
2-kanálový.
GUI
MENU
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Upravte hlasitosť na prijímači S-AIR.
Poznámka
GUI MENU
C, X, x, c,
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu S-AIR.
Ovládanie systému z prijímača S-AIR
Poznámka
Z prijímača S-AIR môžete ovládať systém
pomocou nasledovných tlačidiel.
Stlačte
tlačidlo
Činnosť
N, X, x,
./>
Rovnaká funkcia ako na diaľkovom
ovládači.
S-AIR CH
Zmena funkcie systému.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
prijímača S-AIR.
94SK
• Ak do subwoofera nie je vložený
vysielač S-AIR (nedodáva sa), položku
[S-AIR] nie je možné vybrať.
4
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR Standby], a
potom stlačte tlačidlo
.
Stláčaním tlačidla X/x vyberte
požadované nastavenie, a potom
stlačte tlačidlo
.
• [ON]:
Identifikácia subwoofera s
konkrétnym podriadeným
zariadením S-AIR (Spárovanie)
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Je jednoduché nadviazať prenos zvuku
nastavením rovnakého ID pre subwoofer a
podriadené zariadenie S-AIR. Avšak aj vaši
susedia môžu prijímať zvuk vášho systému s
rovnakým ID alebo vy môžete prijímať zvuk
od susedov. Ak tomu chcete zabrániť,
môžete identifikovať subwoofer s
konkrétnym podriadeným zariadením
S-AIR ich spárovaním.
Menu GUI sa vypne.
x Pred párovaním
• [OFF]:
6
Prijímač S-AIR môžete
používať, keď je
subwoofer v
pohotovostnom režime
alebo keď je zapnutý.
Spotreba energie v
pohotovostnom režime je
vyššia.
Prijímač S-AIR
nemôžete používať,
keď je subwoofer v
pohotovostnom režime.
Poznámka
Prenos zvuku sa nadviaže podľa ID (príklad).
Vaša miestnosť
Sused
Rozšírené nastavenia
• Keď vypnete systém a funkcia [S-AIR
Standby] je nastavená na možnosť [ON],
indikátor POWER / ACTIVE STANDBY
na displeji predného panela svieti
naoranžovo.
Tento subwoofer
ID A
ID A
Podriadené
zariadenie S-AIR
ID A
Podriadené
zariadenie S-AIR
pokračovanie
95SK
x Po spárovaní
Prenos zvuku sa nadviaže len medzi
spárovaným subwooferom a podriadeným
zariadením S-AIR.
Vaša miestnosť
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
Sused
RETURN/
EXIT
Tento subwoofer
3
Prenos nefunguje
4
ID A
Podriadené
zariadenie S-AIR
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
ID A
ID A
Podriadené
zariadenie S-AIR
HOME
MENU
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
5
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu S-AIR.
Párovanie
Poznámka
Vykonanie spárovania
1
2
Umiestnite podriadené zariadenie
S-AIR, ktoré chcete spárovať, do
blízkosti subwoofera.
• Ak do subwoofera nie je vložený
vysielač S-AIR (nedodáva sa), položku
[S-AIR] nie je možné vybrať.
6
Nastavte rovnaké ID subwoofera a
podriadeného zariadenia S-AIR.
• Informácie o nastavení ID subwoofera
nájdete v časti „Nastavenie ID
subwoofera“ (s. 92).
• Informácie o nastavení ID
podriadeného zariadenia S-AIR
nájdete v návode na obsluhu
podriadeného zariadenia S-AIR.
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Pairing Start], a
potom stlačte tlačidlo
.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
hlásenie [Put the S-AIR sub unit near
the S-AIR main unit, and turn on power.
Start pairing]. Subwoofer je pripravený
na spustenie párovania.
7
Stlačením tlačidla C/c vyberte možnosť
[Yes], a potom stlačte tlačidlo
.
Subwoofer spustí párovanie a zobrazí sa
hlásenie [Pairing. Do the pairing
operation with the S-AIR sub unit.].
8
Spustite párovanie podriadeného
zariadenia S-AIR.
Pokyny nájdete v návode na obsluhu
podriadeného zariadenia S-AIR.
96SK
Poznámky
• V kroku 6 vykonajte párovanie do
piatich minút. V opačnom prípade sa
párovanie rozpozná ako neúspešné a
nápis na obrazovke sa príslušne zmení.
V takom prípade si pozrite časť „Ak je
spárovanie neúspešné“ (s. 97).
• Po nadviazaní prenosu zvuku sa
zobrazí hlásenie [Pairing complete. To
perform pairing to an other S-AIR sub
unit, select “Continue”.].
9
Zrušenie spárovania
Vykonajte nastavenie ID subwoofera podľa
postupu v časti „Nastavenie ID subwoofera“
(s. 92). Ak zmeníte nastavenie ID (aj ak
nastavíte znova to isté ID), spárovanie sa
zruší.
Stlačením tlačidla C/c vyberte možnosť
[Finish] alebo [Continue], a potom
stlačte tlačidlo
.
Rozšírené nastavenia
• [Finish]:
dokončenie párovania.
• [Continue]: pokračovanie
spárovaním s iným
podriadením zariadením
S-AIR.
Tip
• Dokončenie párovania alebo aktuálne
ID môžete skontrolovať na obrazovke
[S-AIR Settings]. Vedľa aktuálneho ID
zariadenia S-AIR sa zobrazuje nápis
[(Pairing)].
10 Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
Poznámka
• Ak po spárovaní vyberiete menu [S-AIR
ID] (s. 95), zobrazí sa naposledy použité ID
([A], [B] alebo [C]).
Ak je spárovanie neúspešné
Zobrazí sa hlásenie [Pairing failed. Retry?].
Ak chcete vykonať nové párovanie, vyberte
možnosť [Yes].
Ak chcete dokončiť párovanie, vyberte
možnosť [No].
Ukončenie párovania počas
nastavovania
Stlačte RETURN/EXIT.
pokračovanie
97SK
Ak je prenos zvuku nestabilný
5
Ak používate viacero bezdrôtových
systémov, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz,
ako napr. bezdrôtovú sieť LAN alebo
Bluetooth, prenos signálu zariadení S-AIR
alebo iných bezdrôtových systémov môže byť
nestabilný. V tomto prípade je možné zlepšiť
kvalitu prenosu signálu zmenou nastavenia
[RF Change].
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte požadované nastavenie, a
potom stlačte tlačidlo
.
• [AUTO]:
• [ON]:
• [OFF]:
DISPLAY
GUI MENU
GUI
MENU
C, X, x, c,
6
Bežné nastavenie.
Systém automaticky
zmení nastavenie [RF
Change] na možnosť
[ON] alebo [OFF].
Systém pri prenose zvuku
vyhľadáva lepší kanál na
prenos.
Systém pri prenose zvuku
používa stále rovnaký
kanál.
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Menu GUI sa vypne.
RETURN/
EXIT
1
HOME
MENU
TOOLS/
OPTIONS
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
Stlačte tlačidlo GUI MENU.
Na displeji predného panela subwoofera
sa zobrazí nápis „GUI MENU“ a na
obrazovke televízora sa zobrazí menu
GUI.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [Settings], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
Zobrazí sa menu nastavení.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [S-AIR], a potom
stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu S-AIR.
Poznámka
• Ak do subwoofera nie je vložený
vysielač S-AIR (nedodáva sa), položku
[S-AIR] nie je možné vybrať.
4
Opakovaným stláčaním tlačidla X/x
vyberte položku [RF Change], a potom
stlačte tlačidlo
alebo c.
98SK
7
Ak položku [RF Change] nastavíte na
možnosť [OFF], vyberte také ID, pri
ktorom je prenos zvuku čo
najstabilnejší (s. 92).
Poznámky
•Vo väčšine prípadov nie je potrebné toto
nastavenie meniť.
– Ak je položka [RF Change] nastavená na
možnosť [OFF], prenos medzi subwooferom a
podriadeným zariadením S-AIR je možné
nadviazať pomocou jedného z týchto kanálov.
– S-AIR ID A: ekvivalentné kanálu 1 rozhrania
IEEE 802.11b/g
– S-AIR ID B: ekvivalentné kanálu 6 rozhrania
IEEE 802.11b/g
– S-AIR ID C: ekvivalentné kanálu 11 rozhrania
IEEE 802.11b/g
•Kvalitu prenosu je možné zmeniť zmenou
prenosového kanálu (frekvencie) iných
bezdrôtových systémov. Podrobnosti nájdete v
návode na obsluhu iných bezdrôtových systémov.
Zlepšenie príjmu signálu zariadení
S-AIR
Ak je príjem signálu zariadenia S-AIR
nekvalitný alebo nestabilný, prečítajte si
informácie v tejto časti.
Skontrolujte, či sú bezdrôtové adaptéry
vložené správne (s. 90).
Skontrolujte, či sú ID hlavného zariadenia
S-AIR a podriadeného zariadenia S-AIR
rovnaké (s. 92).
Informácie o prostrediach, v ktorých
sa používajú zariadenia S-AIR (hlavné
a podriadené zariadenie S-AIR)
Keď je príjem signálu zariadení S-AIR
slabý
Skontrolujte nasledujúce body.
Uchovávajte káble pripojené k zariadeniam
S-AIR (napájací kábel, káble reproduktorov
alebo iné káble) mimo bezdrôtového
adaptéra a otvoru.
EZ
W-
T1
00
EZ
W-
T1
00
Rušenie elektronických zariadení
Nasledujúce zariadenia môžu spôsobiť
rušenie alebo vzájomné ovplyvňovanie:
– Mobilné telefóny, bezšnúrové telefóny
– Bezdrôtové siete LAN, počítače
– Herné zariadenia využívajúce rádiové
signály
– Mikrovlnné rúry
Okolo zariadení S-AIR zachovávajte
čo najviac miesta.
Neklaďte produkty S-AIR na alebo priamo
pod iné elektronické zariadenia.
Neklaďte produkty S-AIR do uzavretého
stojanu, kovového stojanu ani pod stôl.
Iné faktory
Slabý príjem môžu spôsobovať aj nasledujúce
faktory:
– Materiály alebo konštrukcie, ako napr.
steny alebo podlahy
– Konkrétna poloha zariadenia S-AIR
pokračovanie
99SK
Rozšírené nastavenia
Produkty S-AIR využívajú frekvenčné
pásmo 2,4 GHz. Niektoré elektronické
zariadenia alebo iné faktory môžu spôsobiť
stratu spojenia alebo nestabilitu príjmu
signálu S-AIR.
Keď používate zariadenia S-AIR,
umiestňujte ich čo najďalej od uvedených
elektronických zariadení alebo ich
umiestnite tam, kde je príjem signálu S-AIR
stabilný.
Upravte umiestnenie (výšku, orientáciu a
polohu v rámci miestnosti) zariadení S-AIR,
kým príjem nebude čo najstabilnejší.
Nastavenia a úpravy
pomocou menu
systému
Používanie menu systému
Produkty klaďte tak, aby bezdrôtové
adaptéry hlavného a podriadeného
zariadenia S-AIR smerovali k sebe.
Pomocou tlačidla SYSTEM MENU na
diaľkovom ovládači môžete nastaviť
nasledujúce položky.
Nastavenie potvrdíte podľa displeja
predného panela.
Displej
predného
panela
Produkty S-AIR klaďte tak, aby neboli v
blízkosti iných bezdrôtových zariadení.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Produkty S-AIR klaďte tak, aby neboli v
blízkosti kovových dverí alebo stolov.
LEVEL
Ak sa vám nedarí zlepšiť príjem signálu
produktov S-AIR, zmeňte nastavenie „RF
Change“ (s. 98).
TONE
AUDIO
CNT LEVEL
–6 …0 ...+6
SW LEVEL
–6 …0 ...+6
AUDIO DRC
MAX
STD
OFF
BASS
–6 …0 ...+6
TREBLE
–6 …0 ...+6
A/V
SYNC1)
DUAL MONO
A. ASSIGN
VIDEO
0ms, 10ms,…
200ms
MAIN/SUB
MAIN
SUB
TV
VIDEO 2
NIGHT MODE
ON
OFF
RESOLUTION2)
AUTO
480/576p
720p
1080i
1080p
100SK
SET
HDMI3)
SYSTEM
ON
OFF
VOL LIMIT4)
MAX, 49,
48,….2, 1,
MIN
PASS THRU4)
AUTO
ON
OFF
V. DIRECT
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …..90M
S-AIR ID
A
B
C
S-AIR MODE
PARTY
SEPARATE
RF CHANGE
AUTO
ON
OFF
S-AIR STBY
ON
OFF
PAIRING
START
1)
Toto nastavenie je len pre optické a koaxiálne
vstupné signály.
2)
Keď vyberiete funkciu „BD“, „DVD“, alebo
„SAT/CATV“, položka „RESOLUTION“ sa
nezobrazuje. Položka „RESOLUTION“ sa
nezobrazí ani vtedy, keď sa na obrazovke
televízora zobrazuje obraz cez vstup HDMI.
3)
Pozri „Príprava na funkciu „BRAVIA“ Sync“
(s. 62).
4)
Toto nastavenie sa zobrazuje, len ak je položka
„CTRL: HDMI“ nastavená na možnosť „ON“.
5)
Toto nastavenie sa zobrazuje, len ak je vložený
vysielač S-AIR (nedodáva sa).
1
2
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
C/X/x/c vyberte položku a nastavenie.
Stlačením tlačidla SYSTEM MENU
vypnite menu systému.
Tieto nastavenia, okrem funkcie „SLEEP“,
môže vykonávať aj pomocou menu GUI.
Podrobnosti nájdete v časti „Krok 6: Obsluha
systému pomocou GUI“ (s. 40).
Príslušné položky menu v menu systému a
menu GUI nájdete v časti „Prehľad položiek
menu“ (s. 110).
Rozšírené nastavenia
SET
S-AIR5)
CTRL: HDMI
Stlačením tlačidla SYSTEM MENU
aktivujte menu systému.
101SK
Používanie časovača
vypnutia
Ak chcete napr. zaspávať pri hudbe, môžete
systém nastaviť tak, aby sa po zadanom čase
vypol. Môžete nastaviť čas od 10 do 90 minút
v krokoch po 10 minút.
/CLEAR
/ENTER
DISPLAY
GUI MENU
C, X, x, c,
RETURN/
EXIT
HOME
TOOLS/
OPTIONS
MENU
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
TV
PROG
THEATRE
SOUND
FIELD
BD/DVD
TOP MENU MENU
DIGITAL ANALOG
3
4
SYSTEM
MENU
F1
F2
SYSTEM
MENU
AUDIO
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Opakovane stláčajte tlačidlo X/x, kým
sa nezobrazí položka „SYSTEM“, a
potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Opakovane stláčajte tlačidlo X/x, kým
sa nezobrazí položka „SLEEP“, a
potom stlačte tlačidlo
alebo c.
Stlačením tlačidla X/x vyberte čas.
Zobrazenie minút (zostávajúci čas) sa
každým stlačením mení nasledovne:
OFF y 10M .... y 90M y OFF ....
102SK
Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.
Menu systému sa vypne.
Poznámka
•Táto funkcia je len pre tento systém, nie pre
pripojený televízor ani iné komponenty.
(SLEEP)
1
2
5
Nedá sa získať priestorový efekt.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa vám počas používania systému
vyskytne niektorá z nasledujúcich ťažkostí,
predtým, než budete žiadať opravu, použite
tohto sprievodcu riešeniami problémov. Ak
by nejaký problém pretrvával, konzultujte ho
so s najbližším predajcom Sony. Keď
prinášate systém na opravu, prineste celý
systém.
Ak inštalujete podriadené zariadenie S-AIR
(voliteľná), v prípade, že sa vyskytne
problém s funkciou S-AIR, prineste k
predajcovi Sony na kontrolu celý systém
(hlavné aj podriadené zariadenie S-AIR).
Všeobecné
• Skontrolujte, či je napájací kábel riadne
zapojený v elektrickej zásuvke.
Ak sa na displeji predného panelu striedavo
zobrazuje „PROTECTOR“ a „PUSH POWER“.
Stlačením ?/1 vypnite systém a po
zmiznutí nápisu „STANDBY“
skontrolujte nasledujúcu položku.
• Skontrolujte, či niečo neblokuje vetracie
otvory systému.
Po skontrolovaní predchádzajúcej
položky a opravení prípadných
problémov zapnite systém. Ak stále
neviete nájsť príčinu problému,
kontaktujte svojho najbližšieho predajcu
Sony.
Systém nereprodukuje viackanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či prehrávaný disk Blu-ray
Disc, DVD, atď. je nahratý vo formáte
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte nastavenie zvuku
(nastavenia pre audio výstup)
pripojeného komponentu.
Z reproduktorov je počuť veľmi slabý alebo
žiadny zvuk.
• Stlačte 2 + a skontrolujte úroveň
hlasitosti.
• Stlačte
alebo 2 + na vypnutie
stlmenia zvuku.
• Stlačením SOUND FIELD skontrolujte
vybraté zvukové pole.
• V závislosti od zdroja môže byť zvukový
efekt reproduktorov menej badateľný.
• Skontrolujte pripojenie reproduktora
(s. 26).
Zvuk vychádza len z reproduktora, nie zo
subwoofera.
• V závislosti od disku môže zvuk
vychádzať len z reproduktora.
Zvuk je v porovnaní s obrazom v televízore
oneskorený.
• Nastavte [A/V Sync] na [0 ms], ak je
[A/V Sync] nastavené v rozsahu [10 ms]
až [200 ms].
Pripojené komponenty
Systém vydáva veľmi slabý alebo žiadny zvuk
bez ohľadu na to, ktorý komponent je zvolený.
• Skontrolujte, či sú systém a komponenty
pripojené správne a riadne.
pokračovanie
103SK
Ďalšie informácie
Zariadenie nie je zapnuté.
• Stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládaní zmeňte na iný vstup (TV, BD,
DVD, SAT/CATV, DMPORT,
VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3 alebo
TUNER/BAND) a potom sa vráťte späť
na vstup, ktorý chcete skontrolovať. Ak
sa na displeji predného panela zobrazí
„2.0ch“ alebo „1.0ch“, signál je stereo
alebo monofónny a nezahŕňa
viackanálový zvuk. Ak sa zobrazí „5.1ch“
atď., signál je viackanálový, ale
priestorové efekty môžu byť slabé, závisí
to od programu alebo disku.
• V závislosti od digitálneho signálu
nemusí priestorové spracovanie zvuku
pracovať (s. 58).
• Skontrolujte, či sú systém aj zvolený
komponent zapnuté.
Zo zvoleného komponentu nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je komponent správne
pripojený na vstupné audio konektory
pre tento komponent.
• Skontrolujte, či sú káble úplne zasunuté
do konektorov na strane komponentu aj
systému.
• Skontrolujte, či je komponent zvolený
správne.
• Ak obnovíte prehrávanie disku, keď je
nastavená maximálna hlasitosť, nemusí
vychádzať žiaden zvuk. V tomto prípade
znížte hlasitosť, vypnite a znovu zapnite
systém.
Zvuk je prerušovaný alebo zašumený.
• Overte si výstupné zvukové formáty
podporované týmto systémom (s. 107).
Na obrazovke televízora je nečistý obraz alebo
nie je žiaden obraz.
• Skontrolujte, či je televízor zvolený
správne.
• Nastavte televízor na správny vstupný
režim.
• Presuňte audio komponent ďalej od
televízora.
• Ak je vstupný video signál iný, než
podporovaný, obraz môže byť skreslený.
• Nastavenie rozlíšenia možno nie je
správne. Pomocou menu
„RESOLUTION“ (rozlíšenie) v menu
systému zmeňte nastavenia rozlíšenia
tak, aby bol obraz na obrazovke
televízora uspokojivý (s. 100).
• GUI menu sa nezobrazí správne, ak je
rozlíšenie HDMI video výstupu
pripojeného komponentu nastavené na
480i alebo 576i. V takom prípade zmeňte
rozlíšenie video výstupu komponentu na
480p, 576p alebo na vyššie rozlíšenie.
Zdrojový obraz (vstup prostredníctvom
konektora HDMI) subwoofera je skreslený,
prerušovaný alebo sa neprehráva na
televízore.
• Skontrolujte pripojenie HDMI.
104SK
• V závislosti od prehrávacieho
komponentu možno treba komponent
nastaviť. Pozrite si návod na obsluhu
každého komponentu.
• Použite High Speed HDMI kábel. Ak
použijete Standard HDMI kábel, obraz v
rozlíšení 1080p alebo Deep Colour
nemusí byť zobrazený správne.
• V závislosti od komponentu pripojeného
ku konektoru HDMI môže byť obraz na
obrazovke televízora skreslený. V takom
prípade nastavte nastavenie [Video
Direct] v menu [HDMI] na možnosť
[ON] (s. 87).
Na obrazovke televízora je obraz, ale nepočuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je správne nastavenie
priradenia zvuku (s. 85).
Ovládanie pre HDMI
Funkcia Ovládanie pre HDMI nepracuje.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (s. 28).
• Skontrolujte, či položka [Control for
HDMI] v menu GUI je nastavená na
možnosť [ON].
• Uistite sa, že pripojený komponent je
kompatibilný s funkciou Ovládanie pre
HDMI.
• Skontrolujte nastavenia Ovládania pre
HDMI na pripojenom komponente.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
komponentu.
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, alebo
pripojíte/odpojíte napájací kábel, alebo
ak sa vyskytne výpadok prúdu, opakujte
postupy z „Príprava na funkciu
„BRAVIA“ Sync“ (s. 62).
• Systém nemusí pracovať správne, pokiaľ
na strane televízora zvolíte komponent,
ktorý nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pre HDMI.
Zo systému ani z reproduktora televízora
nevychádza žiadny zvuk.
• Skontrolujte hlasitosť systému a
televízora.
• Zvoľte správny vstupný signál systému.
Zvuk vychádza zo systému aj z televízora.
• Ak je funkcia Ovládanie pre HDMI
vypnutá alebo zvolený komponent nie je
kompatibilný s funkciou Ovládanie pre
HDMI, vypnite zvuk systému alebo
televízora.
Funkcia Vypnutie systému nepracuje.
• Zmeňte nastavenie televízora tak, aby
televízor automaticky vypol pripojené
komponenty, keď vypnete televízor.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
televízora.
Na televízore sa nezobrazuje obraz.
• Skontrolujte, či sú konektory HDMI IN a
HDMI OUT pripojené správne.
Keď je systém v pohotovostnom režime, na
televízore sa neprehráva obraz ani zvuk.
Funkcia S-AIR
Prenos zvuku nie je nadviazaný.
• Ak používate ďalšie hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho do vzdialenosti
viac než 8 m od systému.
• Uistite sa, že S-AIR ID subwoofera a
podriadeného zariadenia S-AIR sú
rovnaké (s. 92).
• Iné podriadené zariadenie S-AIR je
spárované s hlavným zariadením S-AIR.
Spárujte zvolené podriadené zariadenie
Zo zariadenia S-AIR nie je počuť žiaden zvuk.
• Ak používate ďalšie hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho do vzdialenosti
viac než 8 m od hlavného zariadenia
S-AIR, ktoré používate.
• Uistite sa, že S-AIR ID subwoofera a
podriadeného zariadenia S-AIR sú
rovnaké (s. 92).
• Skontrolujte nastavenie párovania
(s. 95).
• Umiestnite hlavné zariadenie S-AIR a
podriadené zariadenie S-AIR bližšie k
sebe.
• Ak používate zariadenie, ktoré generuje
elektromagnetickú energiu, napríklad
mikrovlnnú rúru, v blízkosti zariadenia
S-AIR, vypnite zariadenie, chvíľu
počkajte a skúste zariadenie S-AIR
použiť znova.
• Nepoužívajte žiadne iné bezdrôtové
zariadenia.
• Zmeňte nastavenie [RF Change] (s. 98).
• Zmeňte ID nastavenia hlavného
zariadenia S-AIR a podriadeného
zariadenia S-AIR.
• Vypnite systém a podriadené zariadenie
S-AIR a znova ich zapnite.
• Systém nepodporuje iné zariadenia
S-AIR než prijímače S-AIR.
• Bezdrôtové priestorové zosilňovače nie
je možné používať s týmto systémom.
pokračovanie
105SK
Ďalšie informácie
• Keď je systém v pohotovostnom režime,
obraz a zvuk sa prehrávajú z
komponentu HDMI zvoleného pri
poslednom vypnutí systému. Ak chcete
prehrávať z iného komponentu, spustite
prehrávanie daného komponentu a
vykonajte operáciu Prehrávanie jedným
tlačidlom alebo zapnite systém a vyberte
HDMI komponent, ktorý chcete
prehrávať.
• Ak k systému pripojíte komponenty,
ktoré nie sú kompatibilné s funkciou
„BRAVIA“ Sync, v menu GUI nastavte
položku [HDMI Pass Through] na
možnosť [ON] (s. 67).
S-AIR s hlavným zariadením S-AIR
(s. 95).
• Umiestnite zariadenia tak, aby hlavné
zariadenie S-AIR aj podriadené
zariadenie S-AIR boli oddelené od iných
bezdrôtových zariadení.
• Nepoužívajte žiadne iné bezdrôtové
zariadenia.
• Podriadené zariadenie S-AIR je vypnuté.
Uistite sa, že podriadené zariadenie
S-AIR je zapojené do elektrickej zásuvky
pomocou napájacieho kábla a zapnuté.
Vo zvuku sa vyskytuje šum alebo výpadky.
• Ak používate ďalšie hlavné zariadenie
S-AIR, umiestnite ho do vzdialenosti
viac než 8 m od hlavného zariadenia
S-AIR, ktoré používate.
• Zdroje s ochranou autorských práv sa
nemusia dať prehrať na prijímačoch
S-AIR.
• Umiestnite hlavné zariadenie S-AIR a
podriadené zariadenie S-AIR bližšie k
sebe.
• Ak používate zariadenie, ktoré generuje
elektromagnetickú energiu, napríklad
mikrovlnnú rúru, v blízkosti zariadenia
S-AIR, vypnite zariadenie, chvíľu
počkajte a skúste zariadenie S-AIR
použiť znova.
• Umiestnite zariadenia tak, aby hlavné
zariadenie S-AIR aj podriadené
zariadenie S-AIR boli oddelené od iných
bezdrôtových zariadení.
• Nepoužívajte žiadne iné bezdrôtové
zariadenia.
• Zmeňte nastavenie [RF Change] (s. 98).
• Zmeňte ID nastavenia hlavného
zariadenia S-AIR a podriadeného
zariadenia S-AIR.
Iné
Diaľkové ovládanie nepracuje.
• Uistite sa, ž konektory pre diaľkové
ovládanie sú zapojené do konektorov
REMOTE CTRL v subwooferi aj v
reproduktore.
• Diaľkové ovládanie namierte na snímač
diaľkového ovládania na displeji
predného panelu subwoofera alebo na
reproduktore.
• Odstráňte všetky prekážky na ceste
medzi diaľkovým ovládaním a displejom
predného panelu.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládaní
slabé, obe vymeňte za nové.
• Uistite sa, že ste na diaľkovom ovládaní
zvolili správny vstup.
106SK
Hlasitosť sa stíši, keď sa zvukový výstup zmení
z reproduktora televízora na reproduktor
systému.
• Pracuje funkcia Obmedzenie hlasitosti.
Podrobnosti nájdete v časti „Používanie
funkcie obmedzenia hlasitosti“ (s. 64).
Ak ani po vykonaní predchádzajúcich
opatrení systém naďalej nepracuje
správne, resetujte systém
nasledujúcim spôsobom:
Pre túto činnosť použite tlačidlá na
subwooferi.
1
2
Stlačením ?/1 zapnite napájanie.
Naraz stlačte INPUT SELECTOR,
VOLUME –, ?/1.
Zobrazí sa nápis „COLD RESET“ a
systém sa resetuje. Nastavenia
systémového menu, zvukového poľa,
atď., sa vrátia do pôvodných hodnôt.
VIDEO 3
Technické údaje
Formáty podporované týmto
systémom
Sekcia HDMI
Konektor
Video vstupy/výstupy
Tento systém podporuje nasledujúce
digitálne vstupné formáty.
Formát
Podporuje/Nepodporuje
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineárne PCM
(2 kanály)*
a
Lineárne PCM
(5.1 kanálov,
7.1 kanálov)* (Iba
cez HDMI)
a
Audio vstupy
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineárne PCM akceptuje vzorkovacie
frekvencie do 48 kHz.
HDMI™ konektor
BD, DVD, SAT/CATV:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT/CATV:
Lineárne PCM 7.1
kanálov/Dolby Digital/
DTS
Sekcia tunerov
Systém
Sekcia FM tunera
Frekvenčný rozsah
Sekcia zosilňovača
PLL quartz-locked
digitálny syntetizátor
87,5 - 108,0 MHz
(50 kHz krok)
FM drôtová anténa
75 Ohm, nevyvážená
10,7 MHz
Výstupný výkon (menovitý)
Predný ľavý /
80 W + 80 W
Predný pravý:
(4 Ohm, 1 kHz, celkové
harmonické skreslenie
1 %)
Výstupný výkon (referenčný)
Výstupný výkon RMS
Predný ľavý /
100 W/kanál (každý
Predný pravý:
kanál 4 Ohm, 1 kHz,
Celkové harmonické
skreslenie 10 %)
Stredový*:
100 W (4 Ohm, 1 kHz,
Celkové harmonické
skreslenie 10 %)
Subwoofer:
100 W (4 Ohm, 100 kHz,
Celkové harmonické
skreslenie 10 %)
Anténa
Anténové koncovky
Medzifrekvenčný
kmitočet
Sekcia AM tunera
Frekvenčný rozsah
* V závislosti od nastavení zvukového poľa a zdroja
Reproduktor (SS-CT500)
nemusí byť žiadny zvukový výstup.
Vstupy (Analógové)
TV, VIDEO 1
Vstupy (Digitálne)
TV, VIDEO 2
Citlivosť: 550 mV
Impedancia: 33 kOhm
Optické
Anténa
Medzifrekvenčný
kmitočet
531 kHz - 1 602 kHz
(s intervalom 9 kHz)
AM rámová anténa
450 kHz
Video sekcia
Vstupy
VIDEO: 1 Vp-p 75 Ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 Ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 Ohm
Reproduktorový systém Celopásmový, Bass
reflex (predná časť
reproduktora),
Celopásmový, Akustické
oddelenie (stredná časť
reproduktora)
pokračovanie
107SK
Ďalšie informácie
Dolby Digital Plus
Koaxiálny, optický
Priemer reproduktora 50 mm kónický typ
Nominálna impedancia 4 Ohm
Rozmery (pribl.)
957 mm × 90 mm ×
51 mm (š/v/h)
Hmotnosť (pribl.)
1,9 kg
Káble reproduktora
3m
Subwoofer (SA-WCT500)
Reproduktorový systém
Priemer reproduktora
Nominálna impedancia
Rozmery (pribl.)
Hmotnosť (pribl.)
Subwoofer, Bass reflex
130 mm kónický typ
4 Ohm
212 mm × 374 mm ×
364 mm (š/v/h)
9,1 kg
WS-CT500EB
Rozširovacia konzola
Rozmery (pribl.)
Hmotnosť (pribl.)
Hmotnosť (pribl.)
294 mm × 185 mm ×
67 mm (š/v/h)
0,56 kg
Všeobecné
Požiadavky napájania
220 - 240 V striedavé,
50/60 Hz
Spotreba
Zapnuté: 110 W
Pohotovostný režim: 0,3 W (keď sú
nastavenia „CTRL: HDMI“ a „S-AIR
STBY“ nastavené na možnosť „OFF“.)
Výstupný výkon
(DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 700 mA
Dizajn a parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
108SK
Deep Colour
Video signály, ktorým bola prechodom cez
konektor HDMI zvýšená farebná hĺbka.
Počet farieb, ktoré môže so súčasným
konektorom HDMI zobraziť 1 pixel, je
24 bitov (16 777 216 farieb). Napriek tomu,
počet farieb zobraziteľných jedným pixlom
môže byť 36, atď. bitov, ak prijímač
zodpovedá technológii Deep Colour. Keďže
stupňovanie farebnej hĺbky je možné zjemniť
s rastúcim počtom bitov, plynulé zmeny
farieb je možné zobraziť oveľa hladšie.
Dolby Digital
286 mm × 179 mm ×
60 mm (š/v/h)
1,3 kg
Zadný kryt
Rozmery (pribl.)
Glosár
Tento formát kino zvuku je pokročilejší
oproti formátu Dolby Surround Pro Logic. V
tomto formáte priestorové reproduktory
vysielajú stereo zvuk s rozšíreným
frekvenčným rozsahom a subwooferový
kanál pre hlboké basy je poskytnutý
nezávisle. Tento formát sa tiež nazýva „5.1“,
kde subwooferový kanál je označovaný ako
0.1 kanál (keďže pracuje len v prípade
potreby hlbokých basových efektov). Na
dokonalé odlíšenie kanálov je v tomto
formáte všetkých šesť kanálov nahratých
samostatne. Okrem toho sa vyskytuje ďaleko
menšia degradácia signálu, pretože všetky
signály sú spracované digitálne.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II vytvára 5 plnopásmových
výstupných kanálov z 2-kanálových zdrojov.
To sa dosahuje použitím pokročilého
maticového priestorového dekodéra s
vysokou čistotou, ktorý vyberá priestorové
vlastnosti pôvodnej nahrávky bez pridávania
akýchkoľvek ďalších zvukov alebo tónových
úprav.
DTS
S-Force PRO Front Surround
Technológia kompresie digitálneho zvuku
vyvinutá Digital Theater Systems, Inc. Táto
technológia zodpovedá 5.1-kanálovému
priestorovému zvuku. Formát zahŕňa zadný
stereo kanál a samostatný subwooferový
kanál. DTS poskytuje rovnakých 5.1 vysoko
kvalitných digitálnych audio kanálov. Dobrá
separácia kanálov je realizovaná vďaka
nahrávaniu všetkých dát kanálov oddelene a
ich digitálnemu spracovaniu.
Dlhodobá zainteresovanosť Sony v oblasti
priestorových technológií (výsledkom je
nahromadenie obrovského množstva
zvukových dát) viedla k vývoju úplne novej
metódy spracovania a pokročilého DSP na
efektívne spracovanie tejto úlohy, ktorú
nazývame S-Force PRO Front Surround. V
porovnaní s predchádzajúcimi technológiami
priestorového zvuku technológia S-Force
PRO Front Surround reprodukuje oveľa
vernejší zmysel pre vzdialenosť a priestor, čo
vedie k skutočnému zážitku z priestorového
zvuku bez potreby zadných reproduktorov.
HDMI
PCM (Pulse Code Modulation)
Metóda konverzie analógového zvuku na
digitálny zvuk pre jednoduchý pôžitok z
digitálneho zvuku.
S-AIR (Sony Audio Interactive Radio
frequency)
V poslednom čase sa rapídne rozširujú DVD
médiá, digitálne vysielanie a ďalšie
vysokokvalitné médiá.
Na zabezpečenie prenosu aj tých najmenších
detailov týchto vysoko kvalitných médií bez
poškodenia vyvinula spoločnosť Sony
technológiu nazvanú „S-AIR“, ktorá slúži na
rádiový prenos digitálnych audio signálov
bez kompresie, a zahrnula túto technológiu
do EZW-RT10/EZW-RT10A/EZW-T100.
Táto technológia prenáša digitálne audio
signály bez kompresie použitím
nelicencovaného frekvenčného pásma
2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and
Medical band) rovnako, ako napríklad
bezdrôtové siete LAN alebo aplikácie
Bluetooth.
S-Master
S-Master je úplne digitálna technológia
zosilňovania vyvinutá Sony, ktorá efektívne
minimalizuje výskyt fragmentácie zvuku a
časového posunu, čím prináša úžasnú kvalitu
dialógov a vernú reprodukciu pôvodného
zvuku. Kompaktná zosilňovacia časť
disponuje vyššou energetickou efektívnosťou
a vylepšeným tepelným výkonom.
x.v.Colour
„x.v.Colour“ umožňuje vernejšiu
reprodukciu rôznych farieb, ako sú žiarivé
farby kvetov a tyrkysová farba južného
oceánu.
„x.v.Colour“ je reklamný názov pre
produkty, ktoré majú schopnosť vytvorenia
širokého farebného priestoru založeného na
špecifikáciách xvYCC a je obchodnou
značkou Sony Corporation.
xvYCC je medzinárodným štandardom
technických špecifikácií rozšírenej škály
farebného priestoru pre video signály.
Farebná škála xvYCC je širšia než škála
sRGB, ktorá sa používa v súčasnom
televíznom systéme.
109SK
Ďalšie informácie
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) je rozhranie podporujúce prenos
videa a zvuku jediným digitálnym
pripojením, čo vám umožňuje vychutnať si
vysoko kvalitný digitálny obraz a zvuk.
Špecifikácia HDMI podporuje HDCP
(High-bandwith Digital Contents
Protection), technológiu ochrany autorských
práv, ktorá zahŕňa technológiu kódovania
pre digitálne video signály.
Prehľad položiek menu
Zoznam položiek pre displej na prednom paneli zodpovedajúcich zobrazeniu GUI.
Položka
Displej predného panela Zobrazenie GUI
LEVEL
CNT LEVEL
Center Level
Pozri stranu
82
SW LEVEL
Subwoofer Level
82
82
AUDIO DRC
D. Range Comp
SURROUND
–
Surround
58
TONE
BASS
Bass Level
59
TREBLE
Treble Level
59
A/V SYNC
A/V Sync
83
DUAL MONO
Dual Mono
84
A. ASSIGN
Audio Assign
85
AUDIO
NIGHT MODE
Night Mode
60
VIDEO
RESOLUTION
Resolution
86
SET HDMI
CTRL: HDMI
Control for HDMI
61
VOL LIMIT
Volume Limit
64
PASS THRU
HDMI Pass Through
67
V. DIRECT
Video Direct
87
DIMMER
Dimmer
88
DISPLAY
Display
89
SLEEP
–
102
92
SYSTEM
SET S-AIR
110SK
S-AIR ID
S-AIR ID
S-AIR MODE
S-AIR Mode
93
RF CHANGE
RF Change
98
S-AIR STBY
S-AIR Standby
94
PAIRING
Pairing Start
95
Register
A
O
Adaptér portu DIGITAL MEDIA PORT
pripájanie 46
Ovládanie pre HDMI 61
P
B
Časovač vypnutia 102
„PlayStation 3“
pripájanie 29
Pomenovanie predvolieb 71, 74
Prehrávač (rekordér) diskov Blu-ray Disc
pripájanie 29
D
R
„BRAVIA“ Sync 61
Č
G
RDS 75
S
S-AIR
prijímač 90
Satelitný prijímač
pripájanie 29, 31
Stlmenie 50
GUI (Graphical User Interface) 40
U
H
Uloženie rozhlasových staníc do
predvolieb 71, 72
HDMI
pripájanie 28
Z
I
Zoznam hlásení 57
Zvukové pole 58
Ďalšie informácie
Diaľkový ovládač
obsluha 50, 76
priradenia 79
DIGITAL MEDIA PORT 54
Displej predného panela 49, 110
DVD prehrávač (rekordér)
pripájanie 29, 31
Inštalácia 10
iPod 55, 56
L
Ladenie 69
M
Menu systému 100
N
Nastavenie displeja 89
Network Client 56
111SK
Index menu
A
M
A. ASSIGN 110
A/V Sync 83
Adapter GUI 54
AM 69
Audio 44
Audio Assign 85
AUDIO DRC 110
Auto Tuning 69
Memory 71
Music 54
B
Pairing 95
PASS THRU 110
Bass Level 59
C
Center Level 82
CNT LEVEL 110
Control for HDMI 61
CTRL: HDMI 110
D
D. Range Comp 82
Dimmer 88
Direct Tuning 70
Display 89
Dual Mono 84
F
FM 69
FM Mode 69
H
HDMI 44, 61
HDMI Pass Through 67
I
Input 44
iPod 54
L
Level 82
112SK
N
Name Input 71
Night Mode 60
P
R
Resolution 37, 86
RF Change 98
S
S-AIR 90
ID 92
Mode 93
Standby 94
S-AIR STBY 110
SET HDMI 110
SET S-AIR 110
Settings 44
SLEEP 102
Sound Field Setup 58
Subwoofer Level 82
Surround 58
SW LEVEL 110
System 44
System GUI 54
T
Tone 59
Treble Level 59
V
V. DIRECT 110
Video 54, 86
Video Direct 87
VOL LIMIT 110
Volume Limit 64
Ďalšie informácie
113SK
(1)
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising