Sony | RHT-G1550 | Sony RHT-G1550 Návod na použitie

RHT-G1550_SK.book Page 1 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
4-129-923-11(1)
Systém domáceho
kina s podstavcom
Návod na použitie
RHT-G1550
© 2009 Sony Corporation
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_02-02_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 2 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
3
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte objekty
s otvoreným ohňom ako napríklad horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte
pôsobeniu vody a neklaďte naň nádoby naplnené
kvapalinou (napr. vázy).
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmerným
teplotám (napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku
alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na
jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia
musia byť z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále
napájané zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené
zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie pre zákazníkov:
nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
aplikujúcich legislatívu EU.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite
adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
2SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_03-03_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 3 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Obsah
VÝSTRAHA............................................4
UPOZORNENIE......................................5
Bezpečnostné upozornenia.......................6
Hlavné funkcie .........................................7
Začíname
Dodávané príslušenstvo ...........................8
Umiestnenie podstavca ............................9
Pripojenie zariadení s konektormi
HDMI...............................................13
Pripojenie zariadení bez konektorov
HDMI...............................................15
Nastavenie výstupného audio signálu pre
pripojené zariadenie.........................16
Pripojenie adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT................17
Pokročilejšie nastavenia
Nastavovanie a prispôsobovanie pomocou
Menu systému ................................. 36
Ďalšie informácie
Riešenie problémov............................... 40
Technické údaje..................................... 42
Slovník .................................................. 44
Index...................................................... 46
Možnosti prehrávania
Index častí a ovládacích prvkov.............18
Používanie TVP .....................................21
Používanie ďalších zariadení..................21
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových staníc ................23
Počúvanie rozhlasu ................................24
Pomenovanie uložených staníc ..............25
Radio Data System (RDS) .....................26
Funkcia Surround
Používanie surround efektu....................27
Funkcia “BRAVIA” Sync
Čo je “BRAVIA” Sync? ........................30
Príprava na funkciu “BRAVIA” Sync ......30
Prehrávanie Blu-ray Disc/DVD médií ......32
(One-Touch Play)
Reprodukcia zvuku TVP z reproduktorov
systému ............................................33
(System Audio Control)
Vypnutie systému, TVP a pripojených
zariadení...........................................34
(System Power Off)
Používanie funkcie úspory energie ........34
3SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_04-07_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 4 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
VÝSTRAHA
Neopierajte sa, ani sa nevešajte
na TVP, keď je TVP postavený
na podstavci.
TVP môže z podstavca
spadnúť a spôsobiť vážny
úraz prípadne aj usmrtenie.
Podstavec nikdy
nepremiestňujte s pripevneným
televíznym prijímačom alebo
inými zariadeniami.
Pri premiestňovaní podstavca
ho nedržte za spodnú časť.
Ak chcete
Horná polička
podstavec
premiestniť,
uchopte spodnú
časť hornej
poličky. Ak
podstavec
uchopíte za jeho
spodnú časť, ako je to zobrazené na obrázku, tak
môže dôjsť k uvoľneniu tejto časti a podstavec
môže spadnúť.
Pred
premiestňovaním
podstavca z neho
zložte TVP
a ostatné
zariadenia. Ak tak
neurobíte,
podstavec môže stratiť rovnováhu a môže sa
prevrhnúť a spôsobiť vážny úraz.
Nepricviknite sieťovú šnúru ani
prepojovacie káble medzi TVP
a podstavec.
• Sieťová šnúra alebo
prepojovacie káble sa môžu
poškodiť a môže vzniknúť
požiar alebo elektrický úraz.
• Pri premiestňovaní podstavca
dávajte pozor, aby ste
nepricvikli sieťovú šnúru ani
prepojovacie káble pod podstavec.
Nedovoľte deťom liezť na
podstavec alebo sa plaziť
medzi poličkami.
Ak sa deti vyšplhajú na
podstavec alebo sa
dostanú medzi poličky,
v dôsledku prasknutia
skla alebo prevrátenia
podstavca môže dôjsť k vážnemu, dokonca
smrteľnému úrazu.
4SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_04-07_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 5 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
UPOZORNENIE
Na podstavec nedávajte horúce
predmety, ako sú horúce panvice
alebo kanvice.
Vrchné sklo sa môžete rozbiť
a spôsobiť poranenie. Môže
tiež dôjsť k poškodeniu
podstavca.
Tento systém s podstavcom
je určený len pre špecifické TVP.
V návode na použitie TVP si overte, či je tento
systém s podstavcom podporovaný.
Poznámka k nosnosti
Na podstavec neklaďte žiadne zariadenie
presahujúce špecifikovanú maximálnu nosnosť,
ktorá je znázornená na uvedenom obrázku.
Inak môže zariadenie spadnúť alebo sa môže
podstavec zlomiť.
60 kg
Nestavajte sa na podstavec.
Môžete spadnúť, rozbiť
sklo a spôsobiť úraz.
Vrchné sklo
nevystavujte nadmerným
otrasom.
Aj keď je na podstavci
umiestnené sklo
s vrstvou odolnou voči
poškriabaniu, buďte
opatrní. Ak sklo
praskne, úlomky skla
môžu spôsobiť úraz,
preto dbajte na
nasledujúce
upozornenia.
• Na sklo neudierajte, ani naň nehádžte ostré predmety.
Vyhnite sa nadmerným otrasom.
• Neškriabte, ani nepichajte do skla ostrými predmetmi.
• Pri inštalácii zariadenia na podstavec zariadenie
umiestňujte na vrchné sklo opatrne.
25 kg
Poznámky k inštalácii
• Dávajte pozor aby ste si medzi podstavec a TVP
nepricvikli prsty ani ruky.
• Aby sa podstavec nepoškodil, dbajte na nasledovné:
– Podstavec inštalujte na pevný a plochý povrch.
– Ak podstavec umiestnite na mäkký povrch,
ako je koberec, pod podstavec položte rovnú
dosku.
– Podstavec neumiestňujte na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu a do blízkosti
zdrojov tepla.
– Podstavec neumiestňujte na horúce a vlhké miesta
ani v exteriéri.
• Premiestňovanie podstavca vyžaduje dve alebo viac
osôb. Podstavec premiestňujte až po zložení TVP.
Ak tak nevykonáte, TVP môže spadnúť a môže sa
poškodiť, alebo spôsobiť vážny úraz. Podstavec
nedržte za mriežku, môže sa z podstavca uvoľniť
a spôsobiť vážny úraz. Dávajte pozor aby ste si pri
premiestňovaní podstavca nepricvikli prsty.
Prasknuté vrchné sklo
nepoužívajte.
Ak je vrchné sklo prasknuté, nepoužívajte ho.
Vrchné sklo sa môžete rozbiť a spôsobiť
poranenia.
5SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_04-07_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 6 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Prevádzka
Bezpečnostné upozornenia
Pred pripájaním ostatných zariadení tento systém
vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
Bezpečnosť
Čistenie
• Na podstavec nedávajte nevhodné predmety, ako je
váza alebo keramika.
• Podstavec neupravujte.
• Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo
kvapalina, zariadenie odpojte od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Povrch systému s podstavcom, predný panel
a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v jemnom čistiacom prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
Zdroje napájania
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zariadenia zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie
je vyznačené na štítku na zadnej strane systému
domáceho kina s podstavcom.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Z dôvodu bezpečnosti a aby nebolo možné zasunúť
koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky
opačne je jeden kolík koncovky širší. Ak sa koncovka
nedá do zásuvky zasunúť úplne, kontaktujte
autorizovaný servis.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
• Pretože sa sieťová šnúra používa na odpájanie
zariadenia od elektrickej siete, pripojte zariadenie
do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. V prípade
spozorovania problémov so zariadením ihneď
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Umiestnenie
• Systém domáceho kina s podstavcom umiestnite na
miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa
predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite životnosť
jednotlivých častí systému.
• Pri umiestňovaní systému buďte opatrní, keďže pri
umiestnení podstavca na špeciálne povrchovo
upravenú podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú atď.)
môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
• Ak sa pod nožičky podstavca dostane piesok,
nečistoty atď., môže dôjsť k poškodeniu podlahy.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa systému domáceho kina s podstavcom, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Autorské práva
Tento systém domáceho kina s podstavcom je
vybavený systémom Dolby* Digital a Pro Logic
Surround a tiež systémom DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú obchodné
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii podľa patentu USA č.: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 a iných
svetových udelených a registrovaných patentov. DTS
a DTS Digital Surround sú ochranné známky, logá
a symbol DTS sú obchodné značky spoločnosti DTS,
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento systém domáceho kina disponuje technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
“PlayStation” je obchodná značka spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
6SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_04-07_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 7 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Hlavné funkcie
B Jednoduché pripojenie pomocou konektora HDMI
b
Prepojenia sú príliš zložité.
Prehľadné prepojenia (str. 13).
B Jednoduché ovládanie len pomocou jedného diaľkového ovládania
(DO) (“BRAVIA” Sync)
b
Samostatné DO pre každé zariadenie.
Zlúčenie operácií do jedného DO (str. 30).
B Jednoduché nastavenie surround zvuku
b
Na prepojenie je potrebných množstvo
káblov a reproduktorov.
Jednoduché nastavenie s technológiou
S-Force PRO Front Surround.
Technológia S-Force PRO Front Surround
Odporúčaná oblasť pre surround zvuk
Dlhodobé skúsenosti spoločnosti Sony v oblasti
surround technológie (a s tým súvisiace množstvo
nahromadených akustických údajov) viedli k vývoju
úplne novej metódy spracovania a zdokonalili
systém digitálneho spracovania zvuku (DSP) tak, aby
sa zvuk spracoval veľmi účinne. Nová technológia sa
nazýva S-Force PRO Front Surround.
V porovnaní s predchádzajúcimi technológiami pre
surround zvuk, reprodukuje S-Force PRO Front
Surround presvedčivejší zvuk čo do rozmeru
a priestoru. Výsledkom je skutočne priestorový
(surround) zvuk, pri ktorom nie sú potrebné zadné
reproduktory.
Surround zvuk môžete počúvať v oblasti, v ktorej
je tento zvuk reprodukovaný. Táto oblasť je
znázornená na obrázku nižšie.
7SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 8 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Začíname
Dodávané príslušenstvo
Balenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo.
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania (ďalej aj DO)
Systém je možné ovládať dodávaným diaľkovým
ovládaním. Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie veľkosti AA (R6) správne podľa
označenia + a –.
Optický kábel (1)
Diaľkové ovládanie (RM-ANU032) (1)
Batérie veľkosti AA (typ R6) (2)
Skrutka pre poistný popruh (1)
Spony na káble (2)
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Návod na použitie (1)
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho
predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas
výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo intenzívnemu svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou
diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas,
vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu
obsahu batérií a následnej korózii.
8SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 9 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Inštalačné miesto
Systém s podstavcom nainštalujte na svoje
miesto po vykonaní všetkých prepojení.
Umiestnite systém tak, aby bol od steny voľný
priestor minimálne 5 cm. Zabezpečí sa tým
dostatočný odvod tepla zo systému a takisto
sa tým predchádza pádu TVP.
Ochrana pred prevrhnutím TVP
Začíname
Umiestnenie podstavca
Z dôvodu ochrany pred prevrhnutím TVP
upevnite.
Podľa uvedeného postupu zabezpečíte váš
LCD TVP Sony.
Viac ako
5 cm
Poznámka
• Dávajte pozor, aby ste si pri inštalovaní podstavca
nepricvikli prsty.
Poistný popruh
1
TVP položte na podstavec.
TVP položte do stredu podstavca tak, aby
bola zadná hrana podstavca TVP zarovnaná
so zadnou hranou tohto podstavca.
2
Poistný popruh pevne upevnite k TVP.
Poistný popruh je upevnený na zadnej
strane podstavca. Vrchnú časť popruhu
priložte k TVP a zasuňte a pomocou mince
atď. naskrutkujte skrutku pre poistný popruh
(dodávaná).
3
Poistný popruh dotiahnite smerom
od TVP, aby sa TVP bezpečne upevnil
k podstavcu.
Pokračovanie
9SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 10 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Pripojenie AM rámovej antény
3
Káble pripojte do konektorov ľubovoľne.
Tvar a dĺžka antény konštrukčne zodpovedá
príjmu AM signálov. Nerozoberajte, ani
nezvinujte anténu.
1
2
Pripojte káble do konektorov pre
AM anténu.
Z plastového podstavca zložte len rám.
Zostavte AM rámovú anténu.
HDMI
SAT/CATV
IN
DVD IN
BD IN
TV OUT
75
DC 5V
0.7A MAX
COAXIAL
FM
DMPORT
AM
ANTENNA
Zatlačte poistku konektora a zasuňte káble.
Zasuňte po túto
časť.
Poznámka
• AM rámovú anténu neumiestňujte do blízkosti
systému ani iných AV zariadení. Môže vznikať šum.
Rada
• Pre kvalitný zvuk nastavte smerovanie AM rámovej
antény.
4
AM rámovú anténu pripojte správne
a pevne.
10SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 11 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Spojenie káblov do zväzku
FM drôtovú anténu pripojte do konektora
75 Ω COAXIAL.
Všetky káble pripojené k tomuto systému
s podstavcom a iným zariadeniam môžete
pomocou spôn na káble (dodávané) spojiť
do zväzku.
1
2
DVD IN
BD IN
TV OUT
75
DC 5V
0.7A MAX
K systému s podstavcom pripojte
zariadenia.
Podrobnosti pozri str. 13 až 17.
HDMI
SAT/CATV
IN
Začíname
Pripojenie FM drôtovej antény
COAXIAL
FM
DMPORT
AM
Spony na káble (dodávané) zasuňte
do príslušného otvoru (pre každú
sponu jeden) na zadnej strane systému
tak, aby zacvakli.
ANTENNA
FM drôtová anténa
(dodávaná)
Konektor 75 Ω COAXIAL
Poznámky
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne
narovnajte.
Rada
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka
nižšie prepojte riadiacu jednotku s externou
FM anténou pomocou koaxiálneho kábla 75 Ohm
(nedodávaný).
Externá FM anténa
Spona na káble
3
75
Zoskupte káble a koniec spony
na káble prevlečte cez štrbinu v spone.
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
Zadná strana systému
Pokračovanie
11SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 12 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
4
Ťahaním konca spony na káble sponu
utiahnite.
Uvoľnenie spony na káble
1 Stlačte výčnelok spony na káble.
2 Držte zatlačený výčnelok na spone
a vytiahnite koniec spony z drážky na spone.
2
1
Vybratie spony na káble zo zadnej
steny podstavca
1 Stlačte proti sebe dva výčnelky spony
na káble.
2 Držte zatlačené proti sebe dva výčnelky
spony na káble a sponu vyberte.
1
2
1
12SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 13 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Odporúčame pripájať zariadenia pomocou
HDMI kábla.
Pomocou jednoduchého HDMI prepojenia
dosiahnete vysokú kvalitu zvuku a obrazu.
Ak však použijete len HDMI prepojenie,
týmto systémom s podstavcom nie je možné
reprodukovať zvuk TVP. Aby bolo možné
týmto systémom s podstavcom reprodukovať
zvuk TVP, je potrebné prepojiť výstupné
audio konektory TVP so vstupnými audio
konektormi na tomto systéme optickým
alebo audio káblom.
Ak pripojíte Sony “BRAVIA” Synckompatibilné zariadenia HDMI káblami,
“funkcie “BRAVIA” Sync” zjednodušia
ich ovládanie (str. 30).
Po vykonaní všetkých prepojení pripojte sieťovú
šnúru systému do elektrickej zásuvky.
Monitor, TVP, projektor atď.
Audio/video signál
Audio signál
alebo
B
C
A
HDMI
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
ANALOG
R
SAT/CATV
DVD
L
SAT/CATV
IN
DVD IN
BD IN
75
DC 5V
0.7A MAX
A
Audio/
video signál
Satelitný prijímač, tuner
káblovej TV atď.
A HDMI kábel (nedodávaný)
B Optický kábel (dodávaný)
C Audio kábel (nedodávaný)
COAXIAL
FM
DMPORT
A
TV OUT
TV
AM
ANTENNA
A
Audio/
video signál
DVD prehrávač (rekordér)
atď.
Audio/
video signál
Blu-ray Disc prehrávač (rekordér),
“PlayStation 3” atď.
: Smer toku signálu
Pokračovanie
13SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Začíname
Pripojenie zariadení s konektormi HDMI
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 14 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Rada
• Aj keď bude tento systém vypnutý (aktívny
pohotovostný režim), HDMI signál z pripojeného
zariadenia sa bude cez HDMI prepojenia prenášať do
TVP. Zvukový a obrazový signál z daného zriadenia
môžete reprodukovať prostredníctvom TVP.
Poznámky
• Ak nejaké zariadenie pripojíte k tomuto systému
súčasne pomocou konektorov INPUT OPT, INPUT
COAX aj HDMI, prepojenie cez HDMI konektor má
prioritu.
• Ak audio výstup TVP pripojíte súčasne ku konektoru
INPUT OPT a INPUT ANALOG, tak prepojenie
pomocou INPUT OPT konektora má prioritu.
Poznámky k HDMI prepojeniu
• Pomocou HDMI kábla s logom HDMI
dosiahnete vysokú kvalitu zvuku a obrazu.
Odporúčame používať HDMI kábel Sony.
• Ak je obraz nekvalitný, alebo sa nereprodukuje
zvuk zo zariadenia pripojeného HDMI káblom,
skontrolujte nastavenie pripojeného zariadenia.
• Audio signály (vzorkovacia frekvencia, bitová
dĺžka atď.) prenášané HDMI konektorom
môžu byť pripojeným zariadením odmietnuté.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu
audio kanálov vo výstupnom signáli
pripojeného zariadenia môže dôjsť k prerušeniu
zvuku.
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné
s technológiou ochrany proti kopírovaniu
(HDCP), obraz a/alebo zvuk vyvedený na
výstup konektora HDMI TV OUT môže byť
skreslený, alebo na výstup nemusí byť
vyvedený žiadny signál.
V takom prípade skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
• Neodporúčame používať konverzný
HDMI-DVI kábel.
• Ak je na systéme zvolený zdroj vstupného
signálu “TV”, “FM”, “AM” alebo “DMPORT”,
budú na výstup z konektora HDMI TV OUT
vyvedené naposledy zvolené video signály
privedené do vstupného HDMI konektora
(SAT/CATV, DVD, BD) .
14SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 15 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Ak pripojíte DVD prehrávač (rekordér),
satelitný prijímač, konzolu “PlayStation 2” atď.,
ktoré nemajú HDMI konektory, pripojte ich
výstupný video konektor priamo k TVP a ich
výstupné audio konektory priamo do konektora
INPUT OPT alebo INPUT COAX na tomto
systéme.
Nie je potrebné pripojiť všetky káble. Pripojte
audio káble podľa konektorov na zariadení.
Sieťovú šnúru pripojte ako poslednú.
Monitor, TVP, projektor atď.
Audio signál
Video signál
alebo
B
C
HDMI
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
ANALOG
R
SAT/CATV
DVD
L
SAT/CATV
IN
DVD IN
BD IN
TV OUT
TV
75
DC 5V
0.7A MAX
COAXIAL
FM
DMPORT
AM
ANTENNA
Video signál
D
A
A
alebo
Audio signál
Video signál
Satelitný prijímač, tuner káblovej TV atď.
A Optický kábel (nedodávaný)
B Optický kábel (dodávaný)
C Audio kábel (nedodávaný)
D Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
Audio signál
Video signál
DVD prehrávač (rekordér), “PlayStation 2” atď.
: Smer toku signálu
Pokračovanie
15SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Začíname
Pripojenie zariadení bez konektorov HDMI
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 16 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Poznámky
• V Menu AMP tohto systému nastavte “CTRL: HDMI”
na “OFF”, ak pripájate zariadenie bez HDMI
konektorov (str. 32).
Aj keď nastavíte “CTRL: HDMI” na “ON”, môžete
používať VCR atď., ktorý nevytvára surround kanály.
Pripojte jeho výstupné audio a video konektory priamo
k TVP a nie k tomuto systému s podstavcom.
• Ak audio výstup TVP pripojíte súčasne ku konektoru
INPUT OPT a INPUT ANALOG, prepojenie
pomocou konektora INPUT OPT má prioritu.
Nastavenie výstupného
audio signálu pre
pripojené zariadenie
V závislosti od nastavení výstupného audio
signálu pripojeného zariadenia môže byť
výstupný zvukový signál len 2-kanálový.
V takom prípade nastavte výstupný signál
pripojeného zariadenia pre multikanálový
formát zvuku (PCM, DTS, Dolby Digital).
Podrobnosti o nastaveniach výstupného audio
signálu pozri v návode na použitie, ktorý je
dodávaný spolu s pripojeným zariadením.
16SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_08-17_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 17 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Prostredníctvom adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
môžete pomocou tohto systému reprodukovať zvuk
pripojeného zariadenia.
Sieťovú šnúru pripojte ako poslednú.
HDMI
INPUT
COAX
OPT
OPT
OPT
ANALOG
R
SAT/CATV
Začíname
Pripojenie adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
DVD
L
SAT/CATV
IN
DVD IN
BD IN
TV OUT
TV
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
75
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
: Smer toku signálu
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
Poznámky
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/
neodpájajte, keď je systém zapnutý.
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT
sa uistite, že ste konektor pripojili značkou šípky ku
značke šípky na konektore DMPORT. Pri odpájaní
adaptéra DIGITAL MEDIA PORT stlačte a pridržte
A a potom potiahnite konektor.
A
17SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_18-22_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 18 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Možnosti prehrávania
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Displej
Tlačidlá a indikátory na prednom paneli
Tlačidlá a indikátory na prednom paneli
POWER/
ACTIVE STANDBY
A Indikátor POWER/ACTIVE STANDBY
Stavy indikátora:
Svieti nazeleno:
Systém je zapnutý.
Svieti nažlto:
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI) je aktívna
a systém je vypnutý.
Nesvieti:
Systém je vypnutý a funkcia
ovládania cez HDMI (Control for
HDMI) nie je aktívna.
INPUT SELECTOR
VOLUME
B ?/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
Zapnutie alebo vypnutie systému.
C INPUT SELECTOR
Stláčaním zvolíte zdroj vstupného signálu
pre prehrávanie.
Po každom stlačení tlačidla sa zdroj
vstupného signálu cyklicky prepína
nasledovne:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t FM
t AM t DMPORT t TV …..
D VOLUME +/–
Stláčaním nastavíte hlasitosť.
18SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_18-22_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 19 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Displej
Indikátory na displeji
Možnosti prehrávania
A Indikátory audio formátu
Svietia podľa práve dekódovaného audio
formátu.
B SLEEP (39)
Bliká, ak je aktívny vypínací časovač
Sleep Timer.
C TUNED (23)
Svieti, ak je naladená rozhlasová stanica.
D HDMI (13, 41)
Svieti, keď sa používa HDMI zariadenie.
E ST/MONO (23)
Svieti podľa stavu rozhlasového signálu
- stereo alebo mono.
F COAX/OPT
Svieti podľa použitého kábla.
G
(senzor signálov diaľkového
ovládania) (41)
Diaľkové ovládanie smerujte na tento
senzor.
H MUTING
Svieti, ak je zvuk vypnutý.
I Miesto pre hlásenia
Zobrazenie úrovne hlasitosti, zvoleného
zdroja vstupného signálu, vstupného audio
signálu atď.
J NIGHT (29)
Svieti v režime NIGHT.
Pokračovanie
19SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_18-22_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 20 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
I SOUND FIELD +/–
Výber zvukového poľa (str. 27).
J VOLUME +/–
Stláčaním nastavíte hlasitosť.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
K MUTING
AMP MENU
Stlačením vypnete zvuk.
L NIGHT
Stlačením aktivujete funkciu nočného
režimu NIGHT (str. 29).
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
M PRESET +/–
Stlačením zvolíte uloženú rozhlasovú
stanicu (str. 24).
N O RETURN
Stlačením obnovíte predošlé Menu.
SOUND FIELD
O DISPLAY
Stláčaním prepínate informácie na displeji.
P INPUT SELECTOR +/–
Tlačidlá na ovládanie systému
A ?/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
Zapnutie alebo vypnutie systému.
B LEVEL
Stláčajte pre nastavenie úrovne hlasitosti
stredového reproduktora a subwoofera.
Nastavenie sa aplikuje pre všetky zvukové
polia.
C AMP MENU
Stlačením zobrazíte Menu systému (str. 36).
D C, X, x, c alebo
Stláčaním C, X, x alebo c zvoľte
nastavenia. Potom stlačením
voľbu
potvrdíte.
E MENU
Stlačte pre nastavenie predvoľby rozhlasovej
stanice alebo jej názvu (str. 23, 25).
F DIMMER
Stláčaním nastavujete jas displeja.
Nastaviť je možné dve úrovne.
G TUNING +/–
Stláčaním zvolíte rozhlasovú stanicu
(str. 23, 24).
Stláčaním volíte zdroj vstupného signálu
ako napríklad tuner alebo iné pripojené
zariadenie.
Po každom stlačení tlačidla sa zdroj
vstupného signálu cyklicky prepína
nasledovne:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
FM y AM y DMPORT y TV …..
Tlačidlá na ovládanie zariadenia
pripojeného prostredníctvom
konektora DMPORT
D C, X, x, c alebo
Stláčaním zvolíte požadovanú položku
Menu a potvrdíte voľbu.
E MENU
Stlačením zobrazíte obrazovú ponuku (MENU).
G m/M
Stláčajte pre zrýchlený posuv vzad alebo
vpred na disku počas prehrávania.
H N (prehrávanie)/X (pozastavenie)/
x (zastavenie)
Tlačidlá režimu prehrávania.
M ./>
Stlačením preskakujete kapitoly.
N O RETURN
Stlačením obnovíte predošlé Menu.
O DISPLAY
Stláčaním zvolíte nastavenie displeja.
20SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_18-22_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 21 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Používanie TVP
Používanie ďalších
zariadení
CENTER
?/1
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
LEVEL
DISPLAY
RETURN
INPUT
SELECTOR
+/–
AMP MENU
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
+/–
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Zapnite TVP a zvoľte predvoľbu.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
2
3
4
Zapnite systém.
Stláčajte INPUT SELECTOR + alebo –,
kým sa na displeji nezobrazí “TV”.
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Rada
• Zvuk môže byť reprodukovaný prostredníctvom
reproduktorov TVP. V takomto prípade znížte
hlasitosť na TVP na minimum.
Používanie satelitného
prijímača alebo tunera
káblovej TV
1
Zapnite TVP.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
2
3
4
Zapnite satelitný prijímač/tuner káblovej
TV a tento systém.
Stláčajte INPUT SELECTOR + alebo –,
kým sa na displeji nezobrazí “SAT/CATV”.
Prepnite zdroj vstupného signálu TVP.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
5
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Pokračovanie
21SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Možnosti prehrávania
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_18-22_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 22 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Rada
Poznámky
• Zvuk môže byť reprodukovaný prostredníctvom
reproduktorov TVP. V takomto prípade znížte
hlasitosť na TVP na minimum.
• Ak pripojíte výstupný video konektor adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT k vstupnému video
konektoru na TVP, nastavte “CTRL: HDMI”
na “OFF” v Menu AMP tohto systému (str. 32).
Obrazový signál zo zariadenia pripojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT sa nezobrazí na TVP, ak je
“CTRL: HDMI” nastavené na “ON”.
• Ak chcete len reprodukovať zvuk z daného zariadenia
bez obrazu, keď je “CTRL: HDMI” nastavené na
“ON”, najskôr vypnite TVP a potom vypnite a zapnite
tento systém.
Ak najskôr zapnete tento systém a potom vypnete
TVP, všetky zariadenia pripojené k TVP sa vypnú
funkciou ovládania cez HDMI (Control for HDMI).
Používanie Blu-ray Disc
prehrávača, DVD prehrávača,
konzoly “PlayStation 2” alebo
“PlayStation 3”
1
2
3
4
Zapnite TVP.
Zapnite Blu-ray Disc/DVD prehrávač
(rekordér), konzolu “PlayStation 2”
alebo “PlayStation 3” a systém.
Stláčajte INPUT SELECTOR + alebo –,
kým sa na displeji nezobrazí “BD”
alebo “DVD”.
Prepnite zdroj vstupného signálu TVP.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
5
Prehrávajte disk.
Rada
• Aj keď budete na pripojenom zariadení prehrávať
kompatibilný Dolby True HD, Dolby Digital Plus
alebo DTS HD formát, systém ho bude akceptovať
ako Dolby Digital alebo DTS formát. Ak budete na
pripojenom zariadení prehrávať niektorý z týchto
špičkových zvukových formátov, ak je to možné,
nastavte na pripojenom zariadení výstupný signál
na multikanálový PCM formát.
Počúvanie zvuku zo zariadenia
pripojeného prostredníctvom
konektora DMPORT
1
2
Stláčajte INPUT SELECTOR + alebo –,
kým sa na displeji nezobrazí “DMPORT”.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Rada
• Spolu s efektom Portable Audio Enhancer si môžete
vychutnať optimálnu kvalitu zvuku z prenosných
audio zariadení pri akomkoľvek zvukovom poli
okrem “STANDARD”.
22SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 23 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
5
Uloženie rozhlasových
staníc
7
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
RETURN
MENU
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
2
8
9
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovaním krokov 2 až 8 uložte
ostatné stanice.
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
.
AMP MENU
C, X, x, c,
PRESET-
Stlačte
Na displeji sa zobrazí “Complete!” (Hotovo!)
a stanica sa uloží.
SUBWOOFER
LEVEL
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
SOUND FIELD
Zmena čísla predvoľby
Opakujte postup od kroku 3.
Stláčajte INPUT SELECTOR + alebo –,
kým sa na displeji nezobrazí “FM”
alebo “AM”.
Zatlačte a pridržte TUNING + alebo –,
kým sa nezačne ladenie.
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
Pri monofonickom vysielaní sa zobrazí
indikátor “MONO”.
3
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “Memory?” (Uložiť?).
23SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Funkcie tunera
6
Uložiť je možné 20 staníc pre rozhlasové pásmo
FM a 10 staníc pre rozhlasové pásmo AM.
Pred ladením znížte hlasitosť na minimálnu
úroveň.
1
.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
Funkcie tunera
INPUT
SELECTOR
+/–
Stlačte
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 24 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Počúvanie rozhlasu
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 23)).
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING + alebo –.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING + alebo –. Automatické ladenie sa
zastaví po naladení stanice. Ak chcete
automatické ladenie zastaviť manuálne, stlačte
TUNING + alebo –.
Ak je príjem FM stanice nekvalitný
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1 Stlačte MENU.
2 Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
“FM Mode?” (Režim FM?) a stlačte
alebo c.
3 Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
• STEREO:Stereo príjem.
• MONO: Monofonický príjem.
4 Stlačte
.
Nastavenie sa aplikuje.
5 Stlačte MENU.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte FM anténu
(dodávanú).
1
Stláčajte INPUT SELECTOR + alebo –,
kým sa na displeji nezobrazí “FM”
alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Vypnutie rádia
Stlačením "/1 vypnite napájanie systému.
Na iný zdroj signálu prepnete stlačením INPUT
SELECTOR + alebo –.
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
24SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 25 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Pomenovanie uložených
staníc
1
3
4
5
6
Stlačte DISPLAY.
Po každom stlačení DISPLAY prepínate
na displeji názov stanice a frekvenciu.
Rady
Stláčajte INPUT SELECTOR + alebo –,
kým sa na displeji nezobrazí “FM”
alebo “AM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Ak je systém v režime “FM” alebo “AM”,
môžete na displeji zobraziť frekvenciu stanice.
• Názov stanice sa zobrazí, ak uloženú stanicu
pomenujete.
• Zobrazenie frekvencie na displeji sa po niekoľkých
sekundách prepne na názov stanice.
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
uloženú stanicu, pre ktorú chcete
vytvoriť indexový názov.
Stlačte tlačidlo MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “Name In?” (Pomenovať?).
Stlačte
.
Vytvorte názov pomocou C/X/x/c.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak zadáte nesprávny znak
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
7
Stlačte
.
Na displeji sa zobrazí “Complete” (Hotovo!)
a stanica sa uloží.
8
Stlačte tlačidlo MENU.
Rada
• Aktuálnu frekvenciu môžete skontrolovať na displeji
stláčaním DISPLAY (str. 25).
25SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Funkcie tunera
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Každej uloženej stanici môže byť priradený len
jeden názov.
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 26 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie
ako napríklad zobrazenie názvu stanice. Funkcie
RDS sú dostupné len pre FM stanice.*
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý, alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
zobrazenie frekvencie na displeji sa prepne na
názov stanice*.
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa jej názov nezobrazí.
Rada
• Ak je zobrazený názov stanice, môžete zobraziť jej
frekvenciu stláčaním DISPLAY.
26SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_27-29_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 27 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Funkcia Surround
Používanie surround efektu
Výber zvukového poľa
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Stlačte SOUND FIELD +/–.
Na displeji sa zobrazí zvolené zvukové pole.
Po každom stlačení SOUND FIELD +/– sa zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y LIVE y FLAT y STANDARD …..
Pokračovanie
27SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Funkcia Surround
Tento systém dokáže vytvoriť multikanálový surround zvuk. Môžete si zvoliť jedno z predvolených
optimalizovaných zvukových polí.
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_27-29_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 28 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Dostupné zvukové polia
Vhodný zdroj
Zvukové pole
Všetky
STANDARD
Vhodné pre rôzne zdroje.
Zdroj video signálu
MOVIE*
Vytvorenie mohutného a realistického zvuku spolu s jasným
zvukom dialógov.
Zdroj audio signálu
(Zdroj hudby)
Efekt
DRAMA*
Vhodné pre dramatickú TV tvorbu.
NEWS*
Zvýraznenie zreteľnosti hlasu hlásateľa.
SPORTS*
Zvýraznenie zreteľnosti hlasu komentátora a realistickosti zvuku
s efektmi ako napr. potlesk atď.
GAME*
Zvýraznenie mohutného a realistického zvuku pre podporu
zážitkov počas hrania video hier.
MUSIC*
Vhodné pre hudobné programy alebo video klipy z Blu-ray Disc/
DVD médií.
JAZZ
Vytvorenie atmosféry jazz klubu.
CLASSIC
Vytvorenie atmosféry klasického koncertu.
ROCK
Zvýraznenie mohutného zvuku pre podporu zážitkov
pri počúvaní rockovej hudby.
POP
Zvýraznenie zvuku pre podporu zážitkov pri počúvaní popovej
hudby.
LIVE
Vytvorenie atmosféry živého koncertu.
FLAT
Prehrávanie stereo hudby bez žiadneho efektu.
* Zvukové polia nie sú dostupné, ak stláčaním INPUT SELECTOR zvolíte “DMPORT”.
Rady
•
•
•
•
•
•
Pre každý zdroj vstupného signálu je možné zvoliť rôzne zvukové pole.
Pre zdroj “DMPORT” je z výroby nastavené pole “FLAT” a pre ďalšie zdroje “STANDARD”.
Ak stláčaním INPUT SELECTOR zvolíte “DMPORT”, stredový reproduktor nereprodukuje zvuk.
V závislosti od vstupného signálu (napr. monofonické programy) niektoré reproduktory nebudú reprodukovať zvuk.
Stredový reproduktor nereprodukuje zvuk pri žiadnom zvukovom poli určenom pre zdroj audio signálu (zdroj hudby).
Ak stlačíte tlačidlo THEATRE na DO od TVP Sony, keď je “CTRL: HDMI” nastavené na “ON”, zvukové pole
sa prepne na “MOVIE” (neplatí pre všetky TVP Sony).
28SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_27-29_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 29 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Reprodukcia zvuku pri nízkej
hlasitosti (režim NIGHT)
Pomocou tejto funkcie môžete zreteľne počúvať
zvukové efekty alebo dialógy aj pri nízkej úrovni
hlasitosti. Funkcia je určená pre vychutnávanie
si zvuku v noci.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT
Funkcia Surround
INPUT SELECTOR
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Stlačte NIGHT.
Pre zrušenie nočného režimu stlačte opäť NIGHT.
Rada
• Vďaka režimu AUDIO DRC si môžete zvuk formátu
Dolby Digital vychutnať pri nízkej hlasitosti (str. 38).
29SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_30-35_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 30 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Funkcia “BRAVIA” Sync
Čo je “BRAVIA” Sync?
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou “BRAVIA” Sync
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie:
• One-Touch Play (Prehrávanie jediným stlačením):
Pri prehrávaní prostredníctvom Blu-ray Disc/
DVD prehrávača (rekordéra) sa TVP automaticky
zapne a prepne sa príslušný HDMI vstup.
• System Audio Control (Ovládanie zvuku
systému): Počas sledovania TVP môžete zvoliť,
či sa bude zvuk reprodukovať z reproduktorov
TVP alebo reproduktorov tohto systému.
• System Power Off (Vypnutie systému):
Keď vypnete TVP, súčasne sa vypnú systém
a pripojené zariadenia.
Príprava na funkciu
“BRAVIA” Sync
Ak chcete využívať funkciu “BRAVIA” Sync,
v tomto aj pripojenom zariadení aktivujte
funkciu Control for HDMI.
Keď pripojíte TVP od spoločnosti Sony
disponujúci funkciou Control for HDMI, je
možné túto funkciu nastaviť súčasne v tomto
a pripojenom zariadení po aktivovaní funkcie
Control for HDMI na TVP.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
Funkcia “BRAVIA” Sync je kompatibilná
s TVP, Blu-ray Disc/DVD prehrávačmi,
AV zosilňovačmi atď. od spoločnosti Sony,
ktoré disponujú funkciou Control for HDMI.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Funkcia ovládania cez HDMI (CONTROL FOR
HDMI) je štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre HDMI rozhrania
(Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením).
Funkcia ovládania cez HDMI
(Control for HDMI) nefunguje
spoľahlivo v nasledovných
prípadoch:
1
• Keď prepojíte tento systém so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
Control for HDMI.
• Keď prepojíte tento systém so zariadením inak
ako pomocou HDMI prepojenia.
2
Odporúčame prepájať tento systém so zariadeniami
disponujúcimi funkciou “BRAVIA” Sync.
Poznámka
• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia Control for HDMI fungovať. Pozri návod
na použitie pripojeného zariadenia.
3
Skontrolujte, či ste tento systém
prepojili s TVP a zariadeniami
(kompatibilnými s funkciou Control for
HDMI) pomocou HDMI káblov
(nedodávané).
Zapnite tento systém, TVP a pripojené
zariadenia.
Na tomto systéme nastavte zdroj
vstupného signálu, ktorého obraz
chcete sledovať (SAT/CATV, DVD, BD)
a prepnite HDMI vstup na TVP.
Obrazový signál z pripojeného
zariadenia sa tak zobrazí na obrazovke.
30SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_30-35_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 31 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
4
Cez Menu TVP zobrazte zoznam HDMI
zariadení a zapnite funkciu Control for
HDMI na pripojených zariadeniach.
Funkcia Control for HDMI sa súčasne
aktivuje v tomto a pripojenom zariadení.
Počas nastavovania sa na displeji zobrazí
“SCANNING” (Hľadám). Po dokončení
nastavovania sa na displeji zobrazí
“COMPLETE” (Hotovo). Počkajte kým
sa nastavenie nedokončí.
Poznámka
Ak sa po vykonaní vyššie
uvedených krokov nezobrazí
“SCANNING” (Hľadám) alebo
“COMPLETE” (Hotovo)
Aktivujte funkciu Control for HDMI v tomto
a pripojenom zariadení osobitne.
1
2
Opäť vykonajte kroky z častí “Príprava na
funkciu “BRAVIA” Sync” a “Ak sa po vykonaní
vyššie uvedených krokov nezobrazí
“SCANNING” (Hľadám) alebo “COMPLETE”
(Hotovo)”.
Poznámky
• Počas nastavovania funkcie Control for HDMI
na systéme nie je funkcia System Audio Control
prístupná.
• Ak nemôže byť funkcia Control for HDMI na
pripojenom zariadení nastavená súčasne s nastavením
“CONTROL FOR HDMI” na TVP, nastavte funkciu
Control for HDMI prostredníctvom Menu
v pripojenom zariadení.
• Podrobnosti o nastavení TVP a pripojených
zariadeniach pozri v príslušnom návode na použitie.
Rada
• Funkcia Control for HDMI je v systéme od výroby
zapnutá (nastavenie “ON”).
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
3
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “CTRL: HDMI” a potom
stlačte
alebo c.
4
5
Stláčaním X/x zvoľte “ON”.
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne. Funkcia
Control for HDMI sa aktivujte.
6
Na pripojenom zariadení aktivujte
funkciu Control for HDMI.
Podrobnosti o nastavení pripojeného
zariadenia pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
7
Na tomto systéme zvoľte zdroj
vstupného signálu s pripojeným
zariadením (SAT/CATV, DVD, BD),
pre ktoré chcete použiť funkciu
Control for HDMI a zopakujte krok 6.
Pokračovanie
31SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Funkcia “BRAVIA” Sync
• Podrobnosti o nastavení TVP a pripojených
zariadeniach pozri v príslušnom návode
na použitie.
Ak pridáte alebo nanovo pripojíte
zariadenie
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_30-35_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 32 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Vypnutie funkcie
Control for HDMI
Ak pripojíte zariadenia nekompatibilné
s funkciou “BRAVIA” Sync alebo zariadenia
bez HDMI konektorov atď., vypnite funkciu
Control for HDMI.
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Prehrávanie na pripojenom zariadení.
Rada
SUBWOOFER
LEVEL
(One-Touch Play)
TVP sa automaticky zapne a prepne sa príslušný
HDMI vstup.
INPUT SELECTOR
CENTER
Prehrávanie Blu-ray Disc/
DVD médií
TUNING+
• Aj keď bude tento systém vypnutý (aktívny
pohotovostný režim), HDMI signál z pripojeného
zariadenia sa bude cez HDMI prepojenia prenášať do
TVP. Zvukový a obrazový signál z daného zriadenia
môžete reprodukovať prostredníctvom TVP.
Poznámka
• V závislosti od TVP sa nemusí zobraziť úplný
začiatok programu na médiu.
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
3
Stláčaním X/x zvoľte “CTRL: HDMI”
a stlačte
alebo c.
4
5
Stláčaním X/x zvoľte “OFF”.
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
32SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_30-35_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 33 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Reprodukcia zvuku TVP
z reproduktorov systému
(System Audio Control)
Po vykonaní nasledujúcich jednoduchých
operácií môžete pomocou reproduktorov tohto
systému reprodukovať zvuk TVP. Podrobnosti
pozri v návode na použitie TVP.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
Keď je aktívna funkcia System Audio Control
a dôjde k automatickému prepnutiu reprodukcie
zvuku z reproduktorov TVP na reproduktory
tohto systému, v závislosti od úrovne hlasitosti
na systéme sa môže reprodukovať hlasný zvuk.
Tejto situácii môžete predísť obmedzením
maximálnej úrovne hlasitosti.
1
2
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “VOL LIMIT” (Obmedzenie
hlasitosti) a potom stlačte
alebo c.
4
Stláčaním X/x zvoľte maximálnu
úroveň hlasitosti.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
3
MENU
PRESET-
Stlačte AMP MENU.
Maximálnu úroveň hlasitosti meníte
v nasledovných krokoch:
SOUND FIELD
MAX y 49 y 48 ….. 2 y 1 y MIN
5
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Poznámky
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Zvuk sa reprodukuje z reproduktorov tohto
systému. Po vypnutí tohto systému sa zvuk
reprodukujte z reproduktorov TVP.
Poznámky
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP sa chvíľu
nebude reprodukovať.
• Ak pripojený TVP nie je vybavený funkciou
System Audio Control, táto funkcia nebude dostupná.
Rada
• Pomocou diaľkového ovládania TVP môžete nastaviť
hlasitosť a vypnúť zvuk reprodukovaný
prostredníctvom tohto systému.
• Táto funkcia je dostupná, len keď aktivujte funkciu
Control for HDMI.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak sa výstup pre
reprodukciu zvuku zmení z reproduktorov na tomto
systéme na reproduktory TVP.
Rady
• Maximálnu úroveň hlasitosti odporúčame nastaviť
na úroveň o niečo nižšiu ako pri bežnom počúvaní.
• Bez ohľadu na nastavenie maximálnej úrovne
hlasitosti je tlačidlo VOLUME +/– na tomto systéme
a diaľkovom ovládaní funkčné.
• Ak nechcete obmedziť maximálnu úroveň hlasitosti,
zvoľte “MAX”.
33SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Funkcia “BRAVIA” Sync
CENTER
Používanie funkcie
Volume Limit (Obmedzenie
hlasitosti)
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_30-35_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 34 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Vypnutie systému, TVP
a pripojených zariadení
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO od
TVP, tento systém a všetky pripojené zariadenia
sa automaticky vypnú.
Používanie funkcie úspory
energie
Ak je k tomuto systému pripojený “BRAVIA”
Sync-kompatibilný TVP a systém je v aktívnom
pohotovostnom režime, keď vypnete TVP,
tok HDMI signálu sa zastaví a príkon sa zníži.
Rada
INPUT SELECTOR
• Ak TVP vypnete a prepne sa do pohotovostného
režimu, príkon tohto systému sa zníži, ak je zapnutá
funkcia úspory energie.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Poznámka
• V závislosti od stavu zariadení sa pripojené zariadenia
nemusia vypnúť. Podrobnosti pozri v návodoch
na použitie, ktoré sú dodávané spolu s pripojenými
zariadeniami.
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
3
Stláčaním X/x zvoľte “POWER SAVE”
(Úspora energie) a stlačte
alebo c.
4
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• ON: Redukcia príkonu v aktívnom
pohotovostnom režime. Tok HDMI
signálu prebieha, len keď je TVP
zapnutý.
• OFF: Bez redukcie. Tok HDMI signálu
prebieha neustále, aj keď je tento
systém vypnutý (aktívny
pohotovostný režim).
5
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
34SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_30-35_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 35 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Poznámky
• Funkcia úspory energie nemusí fungovať ani pri
niektorých TVP kompatibilných s funkciou
“BRAVIA” Sync. V takomto prípade nastavte
“POWER SAVE” na “OFF”.
• V závislosti od používaných zariadení môže spustenie
reprodukcie zvuku alebo zobrazenie obrazu určitý čas
trvať.
Funkcia “BRAVIA” Sync
35SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_36-39_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 36 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
2
Pokročilejšie nastavenia
3
Nastavovanie
a prispôsobovanie
pomocou Menu systému
Stláčaním C/X/x/c zvoľte položku
a nastavenie.
Stlačením AMP MENU vypnite
Menu AMP.
Rada
• Tieto nastavenia sa uchovajú, aj keď odpojíte sieťovú
šnúru.
Nasledovné strany popisujú detaily
o jednotlivých nastaveniach.
Menu AMP
Pomocou AMP MENU na DO môžete
nastavovať nasledovné položky.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
VOL
LIMIT**
ON
OFF
MAX, 49, 48, .....
2, 1, MIN
POWER
SAVE**
DUAL
MONO
A/V SYNC
ON
OFF
MAIN
SUB
MAIN/SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, …..
80M, 90M
* Pre podrobnosti pozri “Funkcia “BRAVIA” Sync”
(str. 30).
** Toto nastavenie je dostupné, len keď je “CTRL: HDMI”
nastavené na “ON”.
1
Stlačením AMP MENU zapnite
Menu AMP.
36SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_36-39_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 37 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Počúvanie viaczložkového
zvukového signálu (DUAL MONO)
Nastavenie oneskorenia medzi
zvukom a obrazom (A/V SYNC)
Ak systém prijíma viaczložkový vysielací zvukový
signál, môžete takýto zvukový signál
(AC-3 Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
oneskorenie zvuku, ak obraz zaostáva za zvukom.
Poznámka
INPUT SELECTOR
• Ak chcete prijímať signál AC-3, je potrebné k systému
pripojiť digitálny satelitný prijímač pomocou
optického alebo koaxiálneho kábla a nastaviť režim
výstupného digitálneho signálu na digitálnom
satelitnom prijímači na AC-3.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
TUNING+
MUTING
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Pokročilejšie nastavenia
DISPLAY
MENU
PRESET-
INPUT SELECTOR
CENTER
AMP MENU
VOLUME
SOUND FIELD
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
3
1
2
3
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný zvuk.
• MAIN:
• SUB:
Prehrávanie hlavného zvuku.
Prehrávanie vedľajšieho
zvuku.
• MAIN/SUB: Ľavý reproduktor
reprodukuje hlavný zvuk
a pravý reproduktor
reprodukuje vedľajší zvuk.
4
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “A/V SYNC” a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• OFF: Bez úpravy.
• ON: Korekcia posunu medzi zvukom
a obrazom.
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“DUAL MONO” a stlačte
alebo c.
Stlačte AMP MENU.
4
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Poznámky
• Pomocou tejto funkcie sa vám nemusí podariť
dokonalé nastavenie oneskorenia zvuku a obrazu.
• Táto funkcia je účinná len pre Dolby Digital, DTS
a lineárny PCM (2-kanálový) signál privedený
pomocou koaxiálneho (audio), optického (audio)
alebo HDMI kábla.
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Pokračovanie
37SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_36-39_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 38 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Počúvanie zvuku v kvalite
Dolby Digital pri nízkej úrovni
hlasitosti (AUDIO DRC)
Zmena nastavenia displeja
(DISPLAY)
Môžete nastaviť displej na zariadení.
Zúženie dynamického rozsahu zvukovej stopy.
Režim je vhodný pre sledovanie filmov pri
nízkej hlasitosti. Nastavenie AUDIO DRC sa
aplikuje len pri zdrojoch zvuku Dolby Digital.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
RETURN
DISPLAY
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
PRESET-
TUNING+
MUTING
VOLUME
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
MENU
PRESET-
MENU
AMP MENU
SOUND FIELD
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
1
2
3
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “DISPLAY” (Displej) a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie
predného displeja.
• ON: Displej bude vždy aktívny.
• OFF: Pri ovládaní tohto systému sa displej
na niekoľko sekúnd aktivuje.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• OFF: Bez kompresie dynamického
rozsahu.
• STD: Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov
technikov pre záznam.
• MAX: Maximálna kompresia
dynamického rozsahu.
4
3
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “AUDIO DRC” a stlačte
alebo c.
Stlačte AMP MENU.
Poznámka
• Ak je vypnutý zvuk, alebo ak je aktívna
ochranná funkcia, tak displej bude stále aktívny
aj keď nastavíte “DISPLAY” na “OFF”.
4
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
38SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_36-39_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 39 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Používanie vypínacieho
časovača (Sleep Timer)
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe.
Čas do vypnutia môžete meniť v 10-minútových
intervaloch.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Pokročilejšie nastavenia
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SLEEP” (Vypínací časovač)
a potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte požadovaný
predvolený čas.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
minút (čas do vypnutia) mení nasledovne:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
Poznámka
• Funkcia je určená len pre tento systém, nie pre
pripojený TVP alebo iné zariadenia.
39SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_40-45_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 40 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr, ako
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Všeobecne
Zariadenie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
Ak sa na displeji striedavo zobrazuje
“PUSH POWER” (Vypnite systém)
a “PROTECTOR” (Vyskytla sa porucha).
Stlačením ?/1 vypnite systém a po ukončení
zobrazovania “STANDBY” (Pohotovostný
režim) skontrolujte nasledovné položky.
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na
systéme?
Po skontrolovaní a odstránení vyššie
uvedených problémov znova zapnite
systém. Ak sa problém nevyriešil ani
po vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo DTS
sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný Blu-ray Disc,
DVD disk atď. nahraný vo formáte
Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení Blu-ray Disc, DVD prehrávača
atď. do vstupných digitálnych konektorov
systému skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
Nedarí sa navodiť priestorový efekt.
• V závislosti od digitálneho signálu nemusí
byť proces spracovania surround zvuku
účinný (str. 27).
Z reproduktorov nie je reprodukovaný zvuk
alebo len slabý zvuk.
• Stlačte VOLUME + a skontrolujte úroveň
hlasitosti.
• Stlačením MUTING alebo VOLUME +
zrušte vypnutie zvuku.
• Stlačte SOUND FIELD +/– a skontrolujte
zvolené zvukové pole.
• V závislosti od zdroja zvuku môže byť
zvukový efekt z reproduktorov ťažko
počuteľný.
Zvuk zaostáva za TV obrazom.
• Ak je “A/V SYNC” nastavené na “ON”,
zmeňte nastavenie na “OFF”.
Pripojené zariadenia
Nepočuť zvuk (prípadne len slabý zvuk)
bez ohľadu na zvolené zariadenie.
• Skontrolujte, či je tento systém prepojený
s ďalšími zariadeniami správne.
• Skontrolujte, či je tento systém a zvolené
zariadenie zapnuté.
Zo zvoleného zariadenia nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú káble správne zapojené
do konektorov na tomto systéme aj
pripojenom zariadení.
• Skontrolujte, či je zariadenie zvolené správne.
Zvuk je prerušovaný alebo je v ňom šum.
• Pozri “Formáty podporované týmto
systémom” (str. 43).
Na TV obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz.
• Skontrolujte, či je na TVP zvolené správne
nastavenie.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Skontrolujte HDMI prepojenie.
• Skontrolujte, či sú káble správne zapojené
do konektorov na tomto systéme
aj pripojenom zariadení.
40SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_40-45_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 41 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Ovládanie cez HDMI
(Control for HDMI)
Ak sa počas používania funkcie “BRAVIA”
Sync, vyskytne akýkoľvek problém, pokúste
sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu.
Funkcia ovládania cez HDMI (Control for HDMI)
nefunguje.
Z reproduktorov tohto systému ani TVP sa
nereprodukuje zvuk.
• Nastavte hlasitosť na systéme a TVP.
• Na systéme zvoľte správny zdroj vstupného
signálu.
Z reproduktorov systému aj TVP sa
reprodukuje zvuk.
• Ak je funkcia Control for HDMI vypnutá
alebo zvolené zariadenie nie je kompatibilné
s funkciou Control for HDMI, vypnite zvuk
na tomto systéme alebo TVP.
Funkcia System Power Off nefunguje.
• Zmeňte nastavenie TVP tak, aby sa
pripojené zariadenia automaticky vypli po
vypnutí TVP. Podrobnosti pozri v návode na
použitie TVP.
• Ak je funkcia Control for HDMI zapnutá, je
aktívna aj funkcia System Power Off a tento
systém sa teda vypne spolu s vypnutím TVP.
Na TVP sa nezobrazuje žiadny obraz.
• Skontrolujte, či nie je prepojenie konektorov
HDMI IN a HDMI OUT vykonané naopak.
Ak je tento systém v pohotovostnom režime, na
TVP sa nezobrazuje obraz, ani nepočuť zvuk.
• Ak je tento systém v pohotovostnom režime,
na výstup je vyvedený obrazový a zvukový
signál z HDMI zariadenia zvoleného
naposledy pri vypnutí tohto systému.
Ak práve používate iné zariadenie, spustite
na ňom prehrávanie a zrealizujte operáciu
One-Touch Play, alebo zapnite tento systém
a zvoľte na ňom želané HDMI zariadenie.
• Ak zariadenia pripojené k tomuto systému
nie sú kompatibilné s funkciou “BRAVIA”
Sync, v Menu AMP na systéme nastavte
“POWER SAVE” na “OFF” (str. 34).
Ostatné
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na systéme.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a systémom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové (obidve).
• Skontrolujte, či ste na DO zvolili správny
zdroj vstupného signálu.
Úroveň hlasitosti sa zníži, ak sa výstup pre
reprodukciu zvuku zmení z reproduktorov TVP
na reproduktory na tomto systéme.
• Je aktivovaná funkcia Volume Limit.
Podrobnosti pozri “Používanie funkcie
Volume Limit (Obmedzenie hlasitosti)”
(str. 33).
Pokračovanie
41SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Ďalšie informácie
• Skontrolujte HDMI prepojenie (str. 13).
• Skontrolujte, či je “CTRL: HDMI”
v Menu AMP nastavené na “ON”.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou Control for HDMI.
• Na pripojenom zariadení skontrolujte
nastavenie funkcie Control for HDMI. Pozri
návod na použitie pre pripojené zariadenie.
• Ak ste zmenili HDMI prepojenie, pripojili/
odpojili sieťovú šnúru alebo došlo k výpadku
dodávky elektrickej energie, zopakujte
postup uvedený v časti “Funkcia
“BRAVIA” Sync” (str. 30).
• Tento systém nemusí pracovať správne,
ak zvolíte zariadenie, ktoré nie je
kompatibilné s funkciou Control for HDMI
na strane TVP.
Keď vypnete TVP, vypne sa aj tento systém.
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_40-45_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 42 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Ak systém stále nepracuje
správne napriek vykonaniu
uvedených odporúčaní,
nasledovným postupom resetujte
systém:
Technické údaje
Používajte tlačidlá na systéme.
1
2
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Stlačte ?/1 spolu s tlačidlami
INPUT SELECTOR a VOLUME –.
Zobrazí sa “COLD RESET” (Studený Reset)
a systém sa resetuje. Nastavenia pre
Menu AMP, zvukové polia atď. sa obnovia na
výrobné nastavenia.
Rozmery:
mm (cca)
Vnútorné
rozmery:
mm (cca)
Hmotnosť: kg
A
1 550
B
400
C
400
D
131
53
42SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_40-45_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 43 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Formáty podporované týmto
systémom
Systém podporuje nasledovné vstupné digitálne
formáty.
Formát
Podporovaný/
nepodporovaný
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineárny 2-kanálový
PCM*
a
Lineárny 7.1-kanálový
PCM 48k*
(Len prostredníctvom
HDMI prepojenia)
a
Lineárny 7.1-kanálový
PCM 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
Rádio (tuner)
Systém
Tuner v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
Tuner v pásme AM
Ladiaci rozsah
Anténa
Medzifrekvencia
Konektor
Video vstupy/výstupy
531 kHz – 1 602 kHz
(krok ladenia 9 kHz)
AM rámová anténa
450 kHz
Menovitý výstupný výkon
Režim Stereo
55 W + 55 W, 6 Ohm,
1 kHz, celkové harmonické
skreslenie menej ako 1%
(ďalej THD)
Referenčný výstupný výkon
Režim Surround
Predné: 80 W/kanál, 6 Ohm,
(na kanál)
1 kHz, THD 10 %
Stredový*: 100 W, 3 Ohm,
1 kHz, THD 10%
Surround*: 80 W/kanál,
6 Ohm, 1 kHz, THD 10%
Subwoofer: 130 W, 3 Ohm,
100 Hz, THD 10%
* V závislosti od nastavenia zvukových polí a zdrojov
zvukového signálu nemusí byť na výstupe žiadny
zvukový signál.
Audio vstupy
Reproduktory
Osadenie predných reproduktorov
Systém reproduktorov
Reproduktor
Širokopásmové,
typ Bass reflex
50 mm, kónusový typ
Osadenie stredového reproduktora
Systém reproduktora
Reproduktor
Širokopásmový,
akustická membrána
35 mm, kónusový typ × 3
Osadenie surround reproduktorov
Systém reproduktorov
Citlivosť: 450 mV
Impedancia: 30 kOhm
Štandardný 19-pinový
HDMI konektor
SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
SAT/CATV, DVD, BD:
Lineárny 7.1-kanálový PCM/
Dolby Digital/ DTS
Reproduktor
Širokopásmové,
typ Bass reflex
50 mm, kónusový typ
Osadenie subwoofera
Optický
Koaxiálny, optický
Systém reproduktora
Reproduktor
Subwoofer typu Bass reflex
100 mm, kónusový typ × 2
Pokračovanie
43SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
Ďalšie informácie
Zosilňovač
Vstupy (Digitálne)
TV, DVD
SAT/CATV
87,5 - 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
HDMI
* Spracovaný je len PCM signál so vzorkovacou
frekvenciou do 48 kHz.
Vstupy (Analógové)
TV
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_40-45_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 44 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Všeobecne
Napájanie
220 – 240 V, 50/60 Hz
Slovník
Príkon
Deep Color
Zapnutý: 125 W
Aktívny pohotovostný režim (funkcia úspory
energie je zapnutá a TVP pripojený k tomuto
podstavcu je v pohotovostnom režime): 0,5 W
alebo menej
Pohotovostný režim (Pri vypnutej funkcii
Control for HDMI): 0,3 W alebo menej
Rozmery (cca)
1 550 × 400 × 400 mm
(š/v/h)
Hmotnosť (cca)
53 kg
Video signál, pri ktorom sa zvýraznila farebná
hĺbka signálov prechádzajúcich cez HDMI
konektor. Počet farieb, ktoré by sa dali vyjadriť
na 1 pixel, je pri aktuálnom HDMI konektore
24 bit (16 777 216 farieb). Počet farieb, ktoré je
však možné vyjadriť na 1 pixel bude 36 bit atď.,
ak je daný prijímač kompatibilný s technológiou
Deep Color. Keďže je možné odstupňovanie
hĺbky farieb vyjadriť väčším počtom bitov
presnejšie, kontinuálne zmeny farieb sa budú
reprodukovať plynulejšie.
Dodávané príslušenstvo
Optický kábel (1)
Diaľkové ovládanie (RM-ANU032) (1)
Batérie veľkosti AA (typ R6) (2)
Skrutka pre poistný popruh (1)
Spony na káble (2)
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Návod na použitie (1)
Právo na zmeny vyhradené.
• Príkon v pohotovostnom režime 0,3 W.
• Na niektorých doskách plošných spojov
nie sú použité samozhasínajúce
halogenidové prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom S-Master sa dosahuje
viac než 85% účinnosť výkonu.
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je
aj jeden oddelený kanál subwoofera pre
reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa tiež
nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre subwoofer
počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje len vtedy,
keď je potreba reprodukcie hlbokých tónov).
Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných zvlášť, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Dolby Pro Logic II
Systém Dolby Pro Logic II vytvorí päť
širokopásmových výstupných kanálov
z dvojkanálových zdrojov zvuku. Túto funkciu
plní vysokočistý maticový (Matrix) surround
dekodér, ktorý extrahuje priestorové vlastnosti
pôvodného záznamu bez pridávania nových
zvukov alebo tónových zafarbení.
DTS
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Digital Theater Systems,
Inc. Táto technológia využíva 5.1-kanálový
priestorový zvuk. Zadný kanál je stereofonický
a v tomto formáte je aj jeden oddelený kanál pre
subwoofer. DTS tiež disponuje 5.1 oddelenými
kanálmi vo vysokej kvalite digitálneho zvuku.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením kanálov
na disk a ich digitálnym spracovaním.
44SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_40-45_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 45 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
je rozhranie podporujúce obrazové a zvukové
signály pri jednom digitálnom zapojení, čo vám
umožní sledovať vysokokvalitný digitálny obraz
aj zvuk. HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection - Ochrana širokopásmových
prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu
technológiu pre digitálne video signály.
PCM (Pulse Code Modulation - Pulzná
kódová modulácia)
Metóda konverzie analógového audio signálu
na digitálny audio signál pre jednoduchšiu
reprodukciu digitálneho zvuku.
S-Force PRO Front Surround
Ďalšie informácie
Dlhodobé skúsenosti spoločnosti Sony v oblasti
surround technológie (a s tým súvisiace množstvo
nahromadených akustických údajov) viedli
k vývoju úplne novej metódy spracovania
a zdokonalili systém digitálneho spracovania
zvuku (DSP) tak, aby sa zvuk spracoval veľmi
účinne. Nová technológia sa nazýva S-Force PRO
Front Surround. V porovnaní s predchádzajúcimi
technológiami pre surround zvuk, reprodukuje
S-Force PRO Front Surround presvedčivejší zvuk
čo do rozmeru a priestoru. Výsledkom je skutočne
priestorový (surround) zvuk, pri ktorom nie sú
potrebné zadné reproduktory.
S-Master
S-Master je technológia plne digitálneho
zosilňovača vyvinutá spoločnosťou Sony, ktorá
účinne minimalizuje výskyt rozkladu a chvenia
zvuku, poskytuje výnimočnú čistotu dialógov
a vernú reprodukciu originálneho zvuku.
Kompaktná zosilňovacia časť podporuje vyššiu
energetickú hospodárnosť a zlepšuje tepelné
vlastnosti.
x.v.Colour
Systém “x.v.Colour” umožňuje vernejšiu
reprodukciu rôznych farieb (napr. brilantné
farby kvetín, či tyrkysová modrá južného
oceánu).
45SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_46-47_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 46 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Index
A
S
A/V SYNC 37
AUDIO DRC 38
Satelitný prijímač
Pripojenie 13, 15
S-Force PRO Front Surround 7
B
Blu-ray Disc prehrávač (rekordér)
Pripojenie 13
V
D
Z
Diaľkové ovládanie
Ovládanie 20
Pred použitím 8
DIGITAL MEDIA PORT
Pripojenie 17
DISPLAY 25, 38
DUAL MONO 37
DVD prehrávač (rekordér)
Pripojenie 13, 15
Zvukové pole 27
Vypínací časovač 39
M
Menu AMP 36
N
Nastavenie 9
P
“PlayStation 3”
Pripojenie 13
R
Rádio 24
Režim NIGHT 29
Rozhlasové stanice 23
46SK
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G1550_SK\Fm\Sk_46-47_RHT-G1550.fm]
masterpage:Right
RHT-G1550_SK.book Page 47 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
model name [RHT-G1550]
[4-129-923-11(1)]
RHT-G1550_SK.book Page 48 Thursday, February 26, 2009 4:05 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising