Sony | UBP-X800 | Sony UBP-X800 Prehrávač Blu-ray™ s rozlíšením 4K Ultra HD | UBP-X800 so zvukom vo vysokom rozlíšení Návod na použitie

4-687-310-11(1) (SK)
Prehrávač diskov
Ultra HD Blu-ray™
alebo DVD
Začíname
Prehrávanie
Nastavenia a úpravy
Ďalšie informácie
Návod na použitie
Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Skôr ako začnete
tento prehrávač používať, dôkladne si prečítajte tento
návod na použitie.
Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže
aktualizovať. Navštívte nasledujúcu webovú stránku:
www.sony.eu/support
TM
VIDEO/AUDIO
UBP-X800
Obsah
VAROVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PREVENTÍVNE OPATRENIA . . . . . . . . . . . . 4
Začíname
Dodané príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začíname
Krok č. 1: Pripojenie prehrávača . . . . . . . . 11
Krok č. 2: Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . .13
Krok č. 3: Jednoduché nastavenie . . . . . .14
Prehrávanie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Prehrávanie obsahu zariadenia USB . . . .16
Prehrávanie cez sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Počúvanie zvuku prostredníctvom
zariadenia Bluetooth® . . . . . . . . . .18
Dostupné možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazoviek nastavení . . . . . .
[Software Update] (Aktualizácia
softvéru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku) . . .
[Bluetooth Settings] (Nastavenia
Bluetooth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania
diskov BD alebo DVD) . . . . . . . . . .
[Parental Control Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany) . . . . . . . . . . .
[Music Settings] (Nastavenia hudby) . . .
[System Settings] (Nastavenia
systému) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Network Settings] (Nastavenia
siete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Easy Setup] (Jednoduché
nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Resetting] (Obnovenie nastavení) . . . .
2
23
23
23
25
26
27
28
28
28
29
30
30
Ďalšie informácie
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Prehrateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Prehrateľné typy súborov . . . . . . . . . . . . 36
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . 39
VAROVANIE
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom. Opravy prenechajte
výlučne kvalifikovanému personálu.
Výmenu napájacieho kábla musí vykonať len
autorizovaný servis.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo poškodenia
zraku. Keďže laserový lúč používaný v tomto
prehrávači diskov Ultra HD Blu-ray alebo DVD
môže poškodiť zrak, nepokúšajte sa
rozobrať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
Toto označenie sa nachádza na ochrannom
kryte lasera vo vnútri zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
Likvidácia nepotrebných
batérií, elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na
balení znamená, že s produktom a batériou
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí
životnosti batérií, elektrických a elektronických
zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko alebo v jej mene.
Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je
spoločnosť Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgicko. Ak máte otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
3
Upozornenie pre zákazníkov v Európe
Tento produkt je určený na používanie
v nasledujúcich krajinách:
AL, AT, BA, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MD,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
Kosovo.
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky
a ďalšie dôležité ustanovenia smernice
1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na tejto
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
PREVENTÍVNE OPATRENIA
• Táto jednotka funguje pri striedavom napätí
220 V – 240 V, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie jednotky zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
• Jednotku nainštalujte tak, aby v prípade
problému bolo možné okamžite odpojiť
napájací kábel od zásuvky v stene.
• Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené
iba na prevádzku v interiéri.
• Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že vyhovuje obmedzeniam stanoveným
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri pripojení pomocou kábla
kratšieho ako 3 metre.
• Prehrávač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami ani inými
materiálmi, aby ste predišli požiaru.
• Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
• Prehrávač neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad do regálu na knihy
alebo podobných kusov nábytku.
• Prehrávač nepoužívajte v exteriéri,
vo vozidlách, na lodiach ani iných
plavidlách.
4
• Ak prehrávač prinesiete priamo
z chladného na teplé miesto alebo
umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovkách vo vnútri prehrávača sa
môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to
stalo, prehrávač nemusí fungovať správne.
V takom prípade vyberte disk a nechajte
prehrávač zapnutý približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Prehrávač neinštalujte na šikmú plochu.
Prehrávač je navrhnutý na fungovanie iba
vo vodorovnej polohe.
• Pred predný panel neukladajte kovové
predmety. Môže sa tým obmedziť príjem
rádiových vĺn.
• Prehrávač neumiestňujte v priestoroch,
v ktorých sa používajú lekárske prístroje.
Mohol by spôsobiť poruchu lekárskych
prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo inú
zdravotnú pomôcku, poraďte sa s lekárom
alebo výrobcom zdravotnej pomôcky,
skôr než použijete funkciu bezdrôtovej
siete LAN.
• Prehrávač by sa mal inštalovať a používať vo
vzdialenosti minimálne 20 cm od ľudského
tela (okrem končatín: rúk, zápästí, nôh
a členkov).
• Na prehrávač neumiestňujte ťažké ani
nestabilné predmety.
• Do zásobníka diskov nevkladajte žiadne iné
predmety než disky. Mohli by ste poškodiť
prehrávač alebo príslušný predmet.
• Pred premiestňovaním prehrávača vyberte
zo zásobníka všetky disky. V opačnom
prípade sa disk môže poškodiť.
• Pred premiestňovaním vytiahnite
z prehrávača sieťovú šnúru (napájací kábel)
a všetky ostatné káble.
• Hoci je prehrávač vypnutý, nie je odpojený
od zdroja napájania (elektrickej siete), kým
je pripojený k elektrickej zásuvke v stene.
• Ak nebudete prehrávač dlhší čas používať,
odpojte ho od elektrickej zásuvky v stene.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Dodržiavajte nasledujúce pokyny,
aby ste zabránili poškodeniu sieťovej
šnúry (napájacieho kábla). Sieťovú šnúru
(napájací kábel) nepoužívajte, ak je
poškodená, pretože by to mohlo viesť
k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
– Dbajte na to, aby ste sieťovú šnúru
(napájací kábel) nepricvikli medzi
prehrávač a stenu, policu a pod.
– Na sieťovú šnúru (napájací kábel) neklaďte
ťažké predmety ani neťahajte za samotnú
šnúru.
• Počas počúvania časti s veľmi nízkymi
vstupnými signálmi alebo bez zvukových
signálov nenastavujte maximálnu hlasitosť.
Pri maximálnej úrovni hlasitosti môže dôjsť
k poškodeniu sluchu a reproduktorov.
• Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, ako napríklad lieh alebo
benzín.
• Nepoužívajte čistiace disky ani čističe
diskov alebo šošoviek (vrátane kvapalných
typov alebo typov v spreji). Môže to
spôsobiť poruchu zariadenia.
• V prípade opravy tohto prehrávača sa
opravované súčasti môžu zozbierať na
účely opätovného použitia alebo recyklácie.
• Dodržiavajte nasledujúce pokyny, pretože
nesprávna manipulácia môže poškodiť
zásuvku HDMI OUT a konektor.
– Dôkladne skontrolujte, či príslušný
konektor HDMI zodpovedá svojím tvarom
zásuvke HDMI OUT na zadnej strane
prehrávača. Uistite sa, že konektor nie
je otočený naopak.
Sledovanie trojrozmerného obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas sledovania
trojrozmerného obrazu nepríjemné pocity
(ako sú presilenie očí, únava alebo
nevoľnosť). Spoločnosť Sony odporúča,
aby si všetky osoby sledujúce trojrozmerný
obraz robili pravidelné prestávky. Dĺžka
a frekvencia potrebných prestávok sa
u jednotlivých osôb líši. Musíte sa rozhodnúť,
aká prestávka je pre vás najlepšia. Ak máte
akékoľvek nepríjemné pocity, mali by ste
trojrozmerný obraz prestať sledovať, kým
tieto pocity nezmiznú. V prípade potreby
sa poraďte s lekárom. Takisto by ste si mali
pozrieť (i) používateľskú príručku alebo
výstražné hlásenia iného zariadenia
používaného s týmto produktom, prípadne
obsah disku Blu-ray Disc prehrávaného
pomocou tohto produktu a (ii) našu webovú
stránku (www.sony.eu/myproducts/), kde
nájdete najnovšie informácie. Zrak malých
detí (najmä do veku šiestich rokov) sa
neustále vyvíja. Skôr než malým deťom
dovolíte sledovať trojrozmerný obraz,
poraďte sa s lekárom (napríklad s detským
alebo očným lekárom). Dospelé osoby by
mali dohliadnuť, aby malé deti dodržiavali
odporúčania uvedené vyššie.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
– Pred premiestňovaním prehrávača
odpojte kábel HDMI.
– Pri pripájaní alebo odpájaní kábla HDMI
držte konektor HDMI rovno. Konektor
HDMI nenakláňajte ani nezapájajte
do zásuvky HDMI OUT použitím
nadmernej sily.
Upozornenie: Tento prehrávač dokáže
natrvalo udržať zastavený videoobraz alebo
obraz displeja na televíznej obrazovke.
Ak zastavený videoobraz alebo obraz
ponuky na obrazovke necháte na televízore
zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé poškodenie
televíznej obrazovky. Tento problém sa
môže objaviť najmä v prípade televízorov
s plazmovým zobrazovacím panelom
a projekčných televízorov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace s vaším prehrávačom, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
5
Začíname
Dodané príslušenstvo
• Diaľkový ovládač (1)
• Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA) tak,
aby póly + a – na batériách zodpovedali
značkám vnútri priestorov pre batérie
diaľkového ovládača.
6
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Predný panel
A
B C
D
Začíname
F
A Zásobník diskov
B Snímač diaľkového ovládača
C Tlačidlo Z (otvoriť/zavrieť)
D Tlačidlo 1 (zapnúť/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie prehrávača alebo na
jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
E
E Indikátor napájania
Svieti, keď je prehrávač zapnutý.
F Kryt konektora (USB)
Nadvihnite kryt a pripojte zariadenie USB
k tomuto konektoru. Pozrite si s. 17.
Zadný panel
A Terminál LAN (100)
B Konektor HDMI OUT 1 (VIDEO/AUDIO)
Slúži na reprodukciu digitálneho obrazu
a zvukového signálu.
C Konektor HDMI OUT 2 (AUDIO ONLY)
Slúži iba na reprodukciu zvukového
signálu.
Ak chcete používať tento konektor,
odstráňte pripojenú záslepku.
D Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)
7
Diaľkový ovládač
Dostupné funkcie diaľkového ovládača sa
líšia v závislosti od disku alebo situácie.
A Tlačidlo Z (otvoriť/zavrieť)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
Tlačidlo TV 1 (zapnúť televízor/
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie televízora alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
Tlačidlo 1 (zapnúť/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie prehrávača alebo na
jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
Tlačidlo NET SERVICE
Slúži na návrat na portál predchádzajúcej
online služby.
Tlačidlo TV t (výber televízneho
vstupu)
Slúži na prepínanie medzi televíznym
signálom a inými vstupnými zdrojmi.
z
Na tlačidlách N, TV 2 + a AUDIO sa nachádza
hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača môžete
tento bod použiť na orientáciu.
8
BLUETOOTH (s. 18)
• Ak tento prehrávač nemá žiadne
spárované zariadenie Bluetooth,
zobrazí sa zoznam vyhľadaných
zariadení.
• Ak tento prehrávač má spárované
zariadenie Bluetooth, pripojte
naposledy pripojené zariadenie.
Ak pripojenie zlyhá, zobrazí sa
zoznam vyhľadaných zariadení.
• Odpojte pripojené zariadenie
Bluetooth.
B Farebné tlačidlá (červené, zelené,
žlté, modré)
Klávesové skratky na ovládanie
interaktívnych funkcií.
C Tlačidlo
(obľúbené) (s. 15)
Slúži na prístup k aplikácii registrovanej
ako obľúbenej.
Tlačidlo NETFLIX
Slúži na prístup do online služby NETFLIX.
Ďalšie informácie o online službe NETFLIX
nájdete v časti Najčastejšie otázky
na tejto webovej stránke:
www.sony.eu/support
Tlačidlo TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
hlavnej ponuky disku Ultra HD Blu-ray,
BD alebo DVD.
Tlačidlo POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
ponuky disku Ultra HD Blu-ray, BD
alebo DVD.
Tlačidlo OPTIONS (s. 20)
Slúži na zobrazenie dostupných možností
na obrazovke.
Tlačidlo RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
Tlačidlá </M/m/,
Slúžia na zvýraznenie a výber zobrazenej
položky.
Stredné tlačidlo (ENTER)
Prechod na vybratú položku.
Tlačidlo HOME
Prechod na domovskú obrazovku
prehrávača.
D Tlačidlá m/M (rýchlo posunúť
dozadu/dopredu)
• Pri stlačení počas prehrávania slúžia
na rýchly posun disku dozadu alebo
dopredu. Rýchlosť vyhľadávania sa
zmení pri každom stlačení tlačidla.
• Ak v režime pozastavenia stlačíte
a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než
jednu sekundu, obraz sa prehrá
so spomaleným pohybom.
• Pri krátkom stlačení v režime
pozastavenia sa obraz prehráva
po jednotlivých snímkach.
Tlačidlo N (prehrať)
Slúži na spustenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
Tlačidlá ./> (predchádzajúce/
nasledujúce)
Slúžia na presun na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu kapitolu, skladbu
alebo súbor.
Tlačidlo X (pozastaviť)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
Začíname
z
• Tlačidlá M/m slúžia ako klávesová skratka
na spustenie okna na vyhľadávanie stopy
a zadanie čísla stopy počas prehrávania
hudobných diskov CD.
• Tlačidlá M/m slúžia ako klávesová skratka
na otočenie fotografie o 90 stupňov
v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek.
• Tlačidlá </, slúžia ako klávesová
skratka na vykonanie funkcií vyhľadávania
počas prehrávania videozáznamov
v domácej sieti.
• Tlačidlá </, slúžia ako klávesová
skratka na zmenu obrázka, pokiaľ
obrázok možno zmeniť.
Tlačidlo SUBTITLE (s. 27)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade,
že sú na disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo
DVD zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch.
Tlačidlo x (zastaviť)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia).
Bod obnovenia titulu alebo stopy je
posledný prehrávaný bod a v prípade
priečinka s fotografiami je to posledná
zobrazená fotografia.
Tlačidlo AUDIO (s. 27)
Slúži na výber jazyka stopy v prípade,
že sú na disku Ultra HD Blu-ray, BD
alebo DVD zaznamenané stopy vo
viacerých jazykoch.
Slúži na výber zvukovej stopy na
diskoch CD.
Tlačidlo
(stlmiť zvuk)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku
televízora.
Tlačidlá TV 2 (hlasitosť) +/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti televízora.
Tlačidlo DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní na obrazovke.
Zamknutie zásobníka diskov (detská zámka)
Zamknutím zásobníka diskov môžete predísť
jeho náhodnému otvoreniu.
Ak chcete zamknúť alebo odomknúť
zásobník, stlačte tlačidlá x (zastaviť), HOME
a potom tlačidlo TOP MENU na diaľkovom
ovládači. Prehrávač pritom musí byť zapnutý.
9
Čísla kódov televízorov,
ktoré možno ovládať
Dve sekundy podržte stlačené tlačidlo TV 1
a kód výrobcu televízora pomocou tlačidiel
na diaľkovom ovládači. Ak je uvedených
viacero tlačidiel na diaľkovom ovládači,
skúste ich postupne zadávať, dokým
nenájdete kód, ktorý funguje s televízorom.
10
Výrobca
Tlačidlo na
diaľkovom ovládači
Sony (predvolený)
NET SERVICE
Philips
TV t /
BLUETOOTH /
POP UP/MENU
Panasonic
Farebné tlačidlo
(červené)/NETFLIX
Hitachi
Farebné tlačidlo
(zelené)
Sharp
Farebné tlačidlo
(žlté)
Toshiba
Farebné tlačidlo
(modré)
Loewe
(obľúbené)
Samsung
TOP MENU
LG/Goldstar
RETURN
Krok č. 1: Pripojenie prehrávača
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých zariadení.
Pripojenie televízora
Začíname
Kábel HDMI*
* Kábel Premium High Speed HDMI Cable (nie je súčasťou dodávky) alebo vysokorýchlostný kábel HDMI,
ktorý podporuje šírku pásma 18 Gb/s (nie je súčasťou dodávky).
b
• Ak chcete prehrávať obsah v rozlíšení 4K Ultra HD 60p, musíte pripojiť prehrávač k televízoru
s rozlíšením 4K pomocou kábla Premium High Speed HDMI Cable alebo vysokorýchlostného
kábla HDMI, ktorý podporuje šírku pásma 18 Gb/s.
• Výstup 4K vyžaduje kompatibilné zobrazenie 4K, ktoré má vstup HDMI kompatibilný s technológiou
HDCP2.2.
• Ak používate televízor BRAVIA, ktorý podporuje formát 4K60p, nastavte položku „Formát signálu
HDMI“ televízora na možnosť „Rozšírený formát“.
11
Pripojenie zosilňovača AV (prijímača)
V závislosti od vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte spôsob pripojenia A,
B alebo C.
A Zosilňovač AV (prijímač) s rozlíšením 4K
Kábel HDMI*
Kábel HDMI*
t Ak chcete prehrávať formát Bitstream (Dolby/DTS), nastavte položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (s. 25).
B Zosilňovač AV (prijímač) bez rozlíšenia 4K s konektorom HDMI IN
Kábel HDMI*
Vysokorýchlostný kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
C Zosilňovač AV (prijímač) bez rozlíšenia 4K bez konektora HDMI IN
Koaxiálny
digitálny kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
Kábel HDMI*
* Kábel Premium High Speed HDMI Cable (nie je súčasťou dodávky) alebo vysokorýchlostný kábel HDMI,
ktorý podporuje šírku pásma 18 Gb/s (nie je súčasťou dodávky).
12
Krok č. 2: Pripojenie k sieti
Ak prehrávač nechcete pripojiť k sieti, prejdite na časť „Krok č. 3: Jednoduché nastavenie“ (s. 14).
Nastavenie káblového pripojenia
Kábel LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
Smerovač
Modem
Začíname
Kábel LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
Internet
z
Odporúča sa používať tienený a priamy kábel rozhrania (kábel LAN).
Nastavenie bezdrôtového pripojenia
Kábel LAN
(nie je súčasťou
dodávky)
Smerovač
bezdrôtovej
siete LAN
Modem
Internet
z
Medzi prehrávačom a smerovačom bezdrôtovej siete LAN sa nevyžaduje žiadne káblové pripojenie.
13
Krok č. 3: Jednoduché
nastavenie
Pri prvom zapnutí
Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač zapne
a kým sa zobrazí obrazovka [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie).
• Ak chcete bezdrôtové pripojenie zakázať,
nastavte položku [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) v ponuke [Network
Settings] (Nastavenia siete) na možnosť [Wired
Setup] (Nastavenie káblového pripojenia).
• Ak neprebieha žiadna reprodukcia alebo sa
zobrazí čierna obrazovka, pozrite si časť
„Riešenie problémov“ (s. 31).
Displej domovskej obrazovky
1 Zapojte prehrávač do elektrickej siete.
Do elektrickej siete
Domovská obrazovka sa zobrazí po stlačení
tlačidla HOME. Vyberte požadovanú aplikáciu
pomocou tlačidiel </M/m/, a stlačte
tlačidlo ENTER.
Aplikácia
2 Stlačením tlačidla 1 zapnite prehrávač.
Rozsvieti sa indikátor napájania.
3 Zapnite televízor a nastavte výber vstupu
stlačením tlačidla TV t na diaľkovom
ovládači. Na televíznej obrazovke sa
zobrazí signál z prehrávača.
4 Vykonajte nastavenie [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie).
Podľa pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel </M/m/, a stlačením tlačidla
ENTER na diaľkovom ovládači vyberte
základné nastavenia.
Tlačidlá </M/m/,
Tlačidlo ENTER
b
• Ak chcete používať sieťové funkcie prehrávača,
po dokončení nastavení [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie) vyberte položku
[Easy Network Settings] (Jednoduché
nastavenia siete).
• Ak chcete povoliť bezdrôtové pripojenie,
nastavte položku [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) v ponuke [Network
Settings] (Nastavenia siete) na možnosť
[Wireless Setup] (Nastavenie bezdrôtového
pripojenia).
14
Nástroje
Ultra
U
ltra HD Blu-ray
ayy Player
y
[My Apps] (Moje aplikácie): Slúži na správu
obľúbenej aplikácie. Môžete pridať skratky
pre aplikácie z časti [All Apps] (Všetky
aplikácie).
[Featured Apps] (Odporúčané aplikácie):
Zobrazuje odporúčanú aplikáciu.
[All Apps] (Všetky aplikácie): Zobrazuje
všetky dostupné aplikácie. Do časti [My Apps]
(Moje aplikácie) môžete aplikácie pridávať
stlačením tlačidla OPTIONS a výberom
možnosti [Add to My Apps] (Pridať
k mojim aplikáciám).
[Setup] (Nastavenie): Slúži na úpravu
nastavení prehrávača.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám
prehrávania. Dostupné položky sa líšia
v závislosti od situácie.
Začíname
[Move Application] (Presunúť aplikáciu):
Zoradí aplikácie v ponuke [My Apps] (Moje
aplikácie).
[Remove Application] (Odstrániť aplikáciu):
Odstraňuje aplikácie v ponuke [My Apps]
(Moje aplikácie).
[Register as Favourite] (Zaregistrovať ako
obľúbenú): Slúži na registráciu jednej
aplikácie tlačidlu
(obľúbené) na
diaľkovom ovládači.
[Data Contents] (Dátový obsah): Slúži na
zobrazenie obsahu zmiešaného disku.
15
Prehrávanie
Prehrávanie disku
Zoznam prehrateľných diskov nájdete
na s. 35.
1 Stlačte tlačidlo Z (otvoriť/zavrieť)
a položte disk do zásobníka diskov.
2 Vložte disk Ultra HD Blu-ray
s rozlíšením 4K.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Pozrite si používateľskú príručku
dodanú s diskom.
b
Pri prehrávaní disku Ultra HD Blu-ray s rozlíšením
4K bez kľúča disku sa v závislosti od sieťového
prostredia a oficiálneho kľúčového servera
(Studio) vyžaduje pripojenie k sieti.
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
Strana na prehratie otočená nadol
2 Stlačením tlačidla Z (otvoriť/zavrieť)
zatvorte zásobník diskov.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
vyberte kategóriu [Video], [Music] (Hudba)
alebo [Photo] (Fotografia) v časti
(Disc)
(Disk) a stlačte tlačidlo ENTER.
z
Položka
(zmiešaný disk) obsahuje dátový
obsah. Stlačte tlačidlo OPTIONS na diaľkovom
ovládači a výberom položky [Data Contents]
(Dátový obsah) zobrazíte akýkoľvek dostupný
obsah.
1 Pripravte sa na prehratie disku Blu-ray 3D
disc.
• Prepojte prehrávač a zariadenia
kompatibilné s funkciou 3D zobrazenia
pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI.
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavenie 3D výstupu) a [TV Screen
Size Setting for 3D] (Nastavenie veľkosti
televíznej obrazovky na 3D zobrazenie)
v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (s. 23).
2 Vložte disk Blu-ray 3D disc.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Pozrite si používateľskú príručku
dodanú s diskom.
z
Pozrite si aj používateľské príručky dodané
s televízorom a pripojeným zariadením.
Prehrávanie diskov Ultra HD Blu-ray
s rozlíšením 4K
1 Pripravte sa na prehratie disku Ultra HD
Blu-ray s rozlíšením 4K.
• Prepojte prehrávač a televízor
s rozlíšením 4K pomocou kábla
Premium High Speed HDMI Cable.
• Ak chcete zobraziť obsah v rozlíšení
4K Ultra HD 60p, uistite sa,
že v nastaveniach HDMI na televízore
je vybraté správne nastavenie.
• Ak používate televízor BRAVIA, ktorý
podporuje formát 4K60p, nastavte
položku „Formát signálu HDMI“
televízora na možnosť „Rozšírený
formát“.
16
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
Časť „Prehrateľné typy súborov“ nájdete
na s. 36.
1 Nadvihnite kryt konektora USB.
2 Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB
na prehrávači.
3 Vyberte položku
[USB device]
(Zariadenie USB) pomocou tlačidiel
</M/m/, a stlačte tlačidlo ENTER.
Prehrávanie súborov uložených na serveri
domácej siete prostredníctvom iného
produktu (vykresľovacieho zariadenia)
Pri prehrávaní súborov uložených na serveri
domácej siete na tejto jednotke môžete
prehrávanie ovládať pomocou produktu
kompatibilného s ovládačom domácej siete
(napríklad telefónu).
Server
Vykresľovacie
zariadenie
Prehrávanie
4 Vyberte kategóriu [Video], [Music]
(Hudba) alebo [Photo] (Fotografia)
pomocou tlačidiel M/m a stlačte
tlačidlo ENTER.
Ovládač
Prehrávanie cez sieť
Túto jednotku ovládajte pomocou ovládača
domácej siete. Pozrite si používateľskú
príručku dodanú s ovládačom domácej siete.
Prehrávanie súborov v domácej sieti
Produkt kompatibilný s domácou sieťou
dokáže cez sieť prehrávať videosúbory
a súbory s hudbou a fotografiami uložené
v inom produkte kompatibilnom s domácou
sieťou.
Pripravte sa na používanie domácej siete.
1 Pripojte prehrávač k sieti (s. 13).
2 Pripravte iné potrebné produkty
kompatibilné s domácou sieťou.
Pozrite si používateľskú príručku
dodanú s produktom.
Prehrávanie súboru zo servera domácej
siete prostredníctvom tejto jednotky
(prehrávača domácej siete)
Server
Používanie aplikácie Video & TV
SideView
Video & TV SideView je mobilná aplikácia pre
vzdialené zariadenia (napríklad smartfóny),
ktorá sa poskytuje zdarma. S aplikáciou
Video & TV SideView na tomto prehrávači
môžete prehrávač používať pomocou funkcií
na vzdialenom zariadení. Služby alebo
aplikácie môžete spúšťať priamo zo
vzdialeného zariadenia a zobrazovať
informácie o disku počas jeho prehrávania.
Aplikáciu Video & TV SideView možno použiť
aj ako diaľkový ovládač a softvérovú
klávesnicu.
Skôr ako zariadenie Video & TV SideView
prvýkrát použijete s týmto prehrávačom,
nezabudnite zariadenie Video & TV SideView
zaregistrovať. Pri registrácii postupujte podľa
pokynov na obrazovke zariadenia Video & TV
SideView.
b
Prehrávač
Registráciu možno vykonať len z domovskej
obrazovky.
Vyberte kategóriu [Video], [Music] (Hudba)
alebo [Photo] (Fotografia) v časti
[Media
Server] (Server médií) v ponuke [All Apps]
(Všetky aplikácie) a vyberte súbor, ktorý
chcete prehrať.
17
Používanie aplikácie SongPal Link/
SongPal
SongPal je špecializovaná aplikácia
na ovládanie zvukových zariadení
kompatibilných s aplikáciou SongPal (napr.
bezdrôtového reproduktora) od spoločnosti
Sony. Pomocou tohto prehrávača môžete
počúvať hudbu uloženú na zvukovom disku
CD (CD-DA) a v zariadení USB z rôznych miest
v rámci rovnakej siete. Ďalšie informácie
nájdete na adrese http://sony.net/nasite/.
Využívanie tejto aplikácie si vyžaduje použitie
mobilného zariadenia (smartfónu alebo
tabletu) a bezdrôtového smerovača.
Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode
Google Play™ alebo App Store a prevezmite
si ju pomocou mobilného zariadenia.
Pripájanie k mobilnému zariadeniu
1 Pripojte prehrávač k sieti (s. 13).
2 Položku [Auto Home Network Access
Permission] (Automatické povolenie
prístupu k domácej sieti) v časti [Network
Settings] (Nastavenia siete) nastavte na
možnosť [On] (Zapnuté).
3 Pomocou siete Wi-Fi pripojte svoje
mobilné zariadenie k sieti s rovnakým
parametrom SSID.
4 Spustite aplikáciu SongPal a postupujte
podľa pokynov v nej.
z
• Ďalšie podrobnosti o aplikácii SongPal
nájdete na webovej lokalite
http://songpal.sony.net/
• Pomocníka pre aplikáciu SongPal Link/
SongPal nájdete na adrese
http://info.songpal.sony.net/help/
Používanie funkcie Screen mirroring
„Screen mirroring“ je funkcia, ktorá slúži
na zobrazovanie obrazovky mobilného
zariadenia v televízore prostredníctvom
technológie Miracast.
Prehrávač možno pripojiť priamo
k zariadeniu kompatibilnému s funkciou
Screen mirroring (napr. smartfónu alebo
tabletu). Zobrazenie obrazovky príslušného
zariadenia môžete sledovať na veľkej
televíznej obrazovke. Táto funkcia
nevyžaduje žiadny bezdrôtový smerovač
(ani prístupový bod).
b
• Pri používaní funkcie Screen mirroring môže
byť kvalita obrazu a zvuku niekedy znížená
z dôvodu rušenia inou sieťou. Zvýšiť ju môžete
nastavením položky [Screen mirroring RF
Setting] (Nastavenie RF kanála pre zrkadlenie
obrazovky) (s. 30).
• Pri používaní funkcie Screen mirroring nemusia
byť dostupné niektoré sieťové funkcie.
• Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné
s technológiou Miracast. Možnosti pripojenia
k všetkým zariadeniam kompatibilným
s technológiou Miracast nie sú zaručené.
1 Na domovskej obrazovke vyberte položku
[Screen mirroring] (Zrkadlenie
obrazovky) pomocou tlačidiel </M/m/,
a stlačte tlačidlo ENTER.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Počúvanie zvuku
prostredníctvom zariadenia
Bluetooth®
Môžete si vychutnať bezdrôtové prehrávanie
zvuku z tohto prehrávača na zariadení
kompatibilnom s bezdrôtovou technológiou
Bluetooth.
Pred pripojením budete musieť spárovať
zariadenie Bluetooth s týmto prehrávačom.
b
Táto funkcia je podporovaná iba
s reproduktorom Bluetooth alebo slúchadlami
Bluetooth. Smartfón nie je podporovaný.
18
Nastavenie hlasitosti
Príklad:
1 Spustite prehrávanie obsahu.
Slúchadlá
alebo
Smartfón
Prehrávač
Reproduktor
Pred spárovaním zariadenia Bluetooth
s týmto prehrávačom nastavte položku
[Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth)
v ponuke [Bluetooth Settings] (Nastavenia
Bluetooth) na možnosť [On] (Zapnuté) (s. 26).
1 Zariadenie Bluetooth umiestnite
do vzdialenosti jedného metra
od prehrávača.
2 Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
– Pri prvom pripájaní k zariadeniu stlačte
tlačidlo BLUETOOTH na diaľkovom
ovládači.
– Na obrazovke prehrávania vyberte
možnosť [Bluetooth Device] (Zariadenie
Bluetooth).
– Vyberte položku [Device List] (Zoznam
zariadení) v ponuke [Bluetooth
Settings] (Nastavenia Bluetooth).
3 Nastavte zariadenie Bluetooth do režimu
párovania.
Podrobné informácie o nastavení
zariadenia Bluetooth do režimu párovania
nájdete v používateľskej príručke dodanej
so zariadením.
4 Opakovaným stláčaním tlačidiel M/m
vyberte požadované zariadenie a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Po vytvorení pripojenia Bluetooth sa
na televíznej obrazovke zobrazí názov
zariadenia.
b
Prehrávanie
Pripájanie k zariadeniu Bluetooth
2 Najprv upravte hlasitosť zariadenia
Bluetooth. Ak je úroveň hlasitosti stále
nízka alebo vysoká, stlačte tlačidlo
OPTIONS na diaľkovom ovládači, keď
je zobrazená obrazovka prehrávania,
a vyberte položku [Bluetooth Volume]
(Hlasitosť Bluetooth) a potom stlačením
tlačidla M/m nastavte hlasitosť.
• Niektoré zariadenia Bluetooth nepodporujú
ovládanie hlasitosti.
• Nepoužívajte vysokú hlasitosť od začiatku
alebo dlhší čas. Môže dôjsť k poškodeniu
sluchu a zvukového zariadenia.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
– Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na diaľkovom
ovládači (s. 8).
– Vypnite funkciu Bluetooth v zariadení
Bluetooth.
– Vypnite prehrávač alebo zariadenie
Bluetooth.
b
Skôr než vypnete zariadenie Bluetooth, znížte
úroveň hlasitosti televízora, aby ste zabránili
náhlemu reprodukovaniu zvuku s vysokou
hlasitosťou.
Počúvanie zvuku prostredníctvom
zariadenia Bluetooth a výstupu
konektora HDMI
Môžete využívať prehrávanie zvuku z tohto
prehrávača súčasne prostredníctvom
zariadenia Bluetooth a výstupu
konektora HDMI.
Ak chcete nastaviť túto funkciu, vykonajte
niektorý z nasledujúcich krokov:
– Nastavte položku [Bluetooth Output]
(Výstup Bluetooth) v časti [Bluetooth
Settings] (Nastavenia Bluetooth)
na možnosť [Bluetooth + HDMI].
– Počas akéhokoľvek prehrávania stlačte
tlačidlo OPTIONS na diaľkovom ovládači,
vyberte položku [Bluetooth Output]
(Výstup Bluetooth) a potom vyberte
položku [Bluetooth + HDMI].
19
b
– Rovnaký zvukový obsah sa bude reprodukovať
prostredníctvom zariadenia Bluetooth
a výstupu konektora HDMI.
– Táto funkcia nedokáže vytvoriť systém
priestorového zvuku.
– Formát zvuku HDMI sa môže zmeniť.
– Načasovanie zvukového výstupu medzi
výstupom konektora HDMI a zariadením
Bluetooth nemusí byť synchronizované.
– Ak sa reproduktor Bluetooth nachádza ďaleko
od prehrávača, v inej miestnosti alebo ak je
oddelený stenou, pripojenie Bluetooth bude
nestabilné.
Dostupné možnosti
x
x
x
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám
prehrávania. Dostupné položky sa líšia
v závislosti od situácie.
Štandardné možnosti
x
x
x
x
x
x
[Repeat Setting] (Nastavenie
opakovania)*1: Slúži na nastavenie režimu
opakovania.
[Play] (Prehrať)/[Stop] (Zastaviť): Slúži na
spustenie alebo zastavenie prehrávania.
[Play from start] (Prehrať od začiatku):
Slúži na prehratie položky od začiatku.
[Bluetooth Output] (Výstup Bluetooth)*2:
Slúži na prepínanie medzi zvukovým
výstupom iba zo zariadenia Bluetooth
alebo súčasne zo zariadenia Bluetooth
aj výstupu konektora HDMI počas
pripojenia Bluetooth.
[Bluetooth Device] (Zariadenie
Bluetooth)*2: Slúži na zobrazenie
zoznamu zariadení Bluetooth.
[Bluetooth Volume] (Hlasitosť
Bluetooth)*2: Slúži na zobrazenie
obrazovky ovládania hlasitosti Bluetooth.
Táto položka možnosti je k dispozícii, len
keď je pripojené zariadenie Bluetooth.
Iba kategória Video
x
20
[3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu): Slúži na
nastavenie, či sa bude 3D obraz
reprodukovať automaticky.
x
x
x
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu): Slúži na nastavenie
oneskorenia zvukového výstupu
vo vzťahu k obrazovému výstupu
(o 0 až 120 milisekúnd).
[HDR Conversion] (Konverzia HDR)*3:
Slúži na konverziu signálu HDR (High
Dynamic Range – vysoký dynamický
rozsah) na signál SDR (Standard Dynamic
Range – štandardný dynamický rozsah),
keď je prehrávač pripojený k televízoru
alebo projektoru, ktorý nepodporuje vstup
HDR. Obraz je viac podobný signálu HDR,
keď je vybratá väčšia hodnota, ale zníži sa
celkový jas.
[Video Settings] (Nastavenia obrazu):
– [Picture Quality Mode] (Režim kvality
obrazu): Slúži na výber nastavení obrazu
pre rôzne podmienky osvetlenia.
z [Direct] (Priame)
*4
z [Brighter Room] (Svetlejšia miestnosť)
*4
z [Theatre Room] (Kinosála)
z [Auto] (Automaticky)
z [Custom1] (Vlastný č. 1)/[Custom2]
(Vlastný č. 2)
x [FNR] (Redukcia náhodného šumu):
Slúži na obmedzenie náhodného
šumu na obraze.
x [BNR] (Redukcia blokového šumu):
Slúži na obmedzenie mozaikového
blokového šumu na obraze.
x [MNR] (Redukcia mierneho šumu):
Slúži na obmedzenie mierneho šumu
(kompresných artefaktov) okolo
obrysov obrazu.
x [Contrast] (Kontrast)
x [Brightness] (Jas)
x [Colour] (Farba)
x [Hue] (Odtieň)
[Pause] (Pozastaviť): Slúži na
pozastavenie prehrávania.
[Title Search] (Vyhľadávanie titulov): Slúži
na vyhľadávanie titulov na disku Ultra HD
Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitol):
Slúži na vyhľadávanie kapitol a spustenie
prehrávania od začiatku.
Iba kategória Music (Hudba)
x
x
x
x
Iba kategórie Video a Music (Hudba)
x
x
x
x
x
[Top Menu] (Hlavná ponuka): Slúži na
zobrazenie hlavnej ponuky disku Ultra HD
Blu-ray, BD alebo DVD.
[Menu] (Ponuka)/[Popup Menu]
(Kontextová ponuka): Slúži na zobrazenie
kontextovej ponuky disku Ultra HD Blu-ray
alebo BD alebo ponuky disku DVD.
[Audio] (Zvuk): Slúži na prepínanie
jazykovej stopy v prípade, že sú na
disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD
zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch.
Slúži na výber zvukovej stopy na
diskoch CD.
[Subtitle] (Titulky): Slúži na prepínanie
jazyka titulkov v prípade, že sú na disku
Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD
zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch.
[Angle] (Uhol): Slúži na prepínanie ďalších
pozorovacích uhlov, keď sú na disku
Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD nahrané
viaceré uhly.
x
[Number Entry] (Zadanie čísel): Slúži na
výber čísla pomocou tlačidiel </M/m/,
na diaľkovom ovládači.
Iba kategória Photo (Fotografia)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
[Slideshow Speed] (Rýchlosť
prezentácie): Slúži na zmenu rýchlosti
prezentácie.
[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie):
Slúži na nastavenie efektu pre prezentácie.
[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie
na pozadí)*5:
– [Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
– [My Music from USB] (Moja hudba zo
zariadenia USB): Slúži na nastavenie
hudobných súborov uložených v ponuke
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí).
– [Play from Music CD] (Prehrať
z hudobného disku CD): Slúži na
nastavenie skladieb na diskoch CD-DA.
[2D Playback] (Dvojrozmerné
prehrávanie)*6: Slúži na nastavenie
dvojrozmerného prehrávania.
[Change Display] (Zmeniť zobrazenie):
Slúži na prepínanie medzi zobrazením
[Grid View] (Zobrazenie mriežky)
a [List View] (Zobrazenie zoznamu).
[View Image] (Zobraziť snímku): Slúži
na zobrazenie vybratej fotografie.
[Slideshow] (Prezentácia): Slúži na
prehratie prezentácie.
[Rotate Left] (Otočiť doľava): Slúži na
otočenie fotografie o 90 stupňov proti
smeru hodinových ručičiek.
[Rotate Right] (Otočiť doprava): Slúži na
otočenie fotografie o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek.
Prehrávanie
x
[Track Search] (Vyhľadávanie skladieb):
Slúži na vyhľadávanie čísla skladby počas
prehrávania hudobných diskov CD.
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí): Slúži na uloženie
hudobných súborov v pamäťovom
zariadení USB. Tieto súbory sa použijú ako
hudba na pozadí v prezentácii (BGM).
[Music Search] (Vyhľadávanie hudby):
Slúži na zobrazenie informácií o zvukovom
disku CD (CD-DA) na základe technológie
spoločnosti Gracenote.
Slúži na vyhľadávanie súvisiacich informácií
pomocou kľúčových slov zo služby
Gracenote pri výbere položky [Track]
(Skladba), [Artist] (Interpret) alebo
[Related] (Súvisiace).
Pri výbere položky [Playback History]
(História prehrávania) alebo [Search
History] (História vyhľadávania) zobrazí
zoznam titulov.
[Shuffle Setting] (Nastavenie náhodného
výberu): Nastavením na možnosť [On]
(Zapnuté) sa budú hudobné súbory
prehrávať v náhodnom poradí.
[Group Search] (Vyhľadávanie skupiny):
Slúži na vyhľadávanie čísla skupiny pri
prehrávaní disku DVD AUDIO.
b
*1
*2
Položka [Repeat Setting] (Nastavenie
opakovania) nie je k dispozícii počas
prehrávania titulov BDJ alebo pri
interaktívnom titule HDMV.
Položky [Bluetooth Output] (Výstup
Bluetooth), [Bluetooth Device] (Zariadenie
Bluetooth) a [Bluetooth Volume] (Hlasitosť
Bluetooth) nie sú k dispozícii pri prehrávaní
fotografií v domácej sieti.
21
*3
*4
*5
*6
22
Položka [HDR Conversion] (Konverzia HDR)
je k dispozícii len počas prehrávania
videozáznamov vo formáte HDR, keď vaše
zobrazovacie zariadenie nie je kompatibilné
so zobrazením vo formáte HDR alebo ak je
položka [HDR Output] (Výstup HDR) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)
nastavená na možnosť [Off] (Vypnuté).
Položky [Brighter Room] (Svetlejšia
miestnosť) a [Theatre Room] (Kinosála)
nie sú k dispozícii počas prehrávania
videozáznamov vo formáte HDR.
Položka [Slideshow BGM] (Hudba
prezentácie na pozadí) nie je k dispozícii
pri prehrávaní fotografií v domácej sieti.
Položka [2D Playback] (Dvojrozmerné
prehrávanie) je k dispozícii len pri
prehrávaní trojrozmernej fotografie.
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazoviek
nastavení
Výberom položky
[Setup] (Nastavenie)
na domovskej obrazovke môžete zmeniť
nastavenia prehrávača.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
2 Pomocou tlačidiel M/m vyberte ikonu
kategórie nastavenia a stlačte
tlačidlo ENTER.
[Software Update]
(Aktualizácia softvéru)
x [Update via Internet] (Aktualizácia
cez internet)
Slúži na aktualizáciu softvéru prehrávača
pomocou dostupnej siete. Presvedčte sa,
či je sieť pripojená k internetu. Pozrite si časť
„Krok č. 2: Pripojenie k sieti“ (s. 13).
x [Update via USB Memory] (Aktualizácia
pomocou pamäťového zariadenia USB)
Slúži na aktualizáciu softvéru prehrávača
pomocou pamäťového zariadenia USB.
Vytvorte priečinok s názvom „UPDATE“,
v ktorom musia byť uložené všetky súbory
aktualizácie. Prehrávač dokáže rozpoznať
až 500 súborov/priečinkov v jednej vrstve
vrátane súborov/priečinkov aktualizácií.
z
• Aktualizáciu softvéru odporúčame vykonať
približne každé dva mesiace.
• Ak máte slabé sieťové pripojenie, prejdite na
stránku www.sony.eu/support, prevezmite si
najnovšiu verziu softvéru a vykonajte
aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
Na tejto webovej stránke nájdete aj informácie
o funkciách aktualizácie.
x [HDR Output] (Výstup HDR)
[Auto] (Automaticky): Slúži na reprodukciu
signálu vo formáte HDR v závislosti od
obsahu a funkcie HDMI-SINK. Funkcia
konverzie sa aplikuje vtedy, keď je obsah
vo formáte HDR a funkcia HDMI-SINK
nepodporuje formát HDR.
[Off] (Vypnuté): Vždy reprodukuje signál SDR.
x [Display Type] (Typ zobrazenia)
[TV] (Televízor): Túto možnosť vyberte,
keď je prehrávač pripojený k televízoru.
[Projector] (Projektor): Túto možnosť vyberte,
keď je prehrávač pripojený k projektoru.
Nastavenia a úpravy
1 Na domovskej obrazovke vyberte položku
[Setup] (Nastavenie) pomocou
tlačidiel </M/m/,.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
z
Položka [HDR Conversion] (Konverzia HDR) sa
upraví podľa vybraného typu zobrazenia. Aj keď
je vybratá rovnaká hodnota nastavenia položky
[HDR Conversion] (Konverzia HDR), dynamický
rozsah obrazu sa líši.
x [Output Video Resolution] (Výstupné
rozlíšenie obrazu)
V bežných prípadoch vyberte nastavenie
[Auto] (Automaticky). Ak chcete obraz
reprodukovať s rozlíšením zaznamenaným
na disku, vyberte položku [Original
Resolution] (Pôvodné rozlíšenie). Ak je toto
rozlíšenie nižšie než štandardné rozlíšenie
(SD), upraví sa na rozlíšenie SD.
x [24p Output] (Výstup 24p)
Videosignály 24p sa reprodukujú iba
v prípade, že pomocou konektora HDMI
pripojíte televízor kompatibilný
s videosignálom 24p a položka [Output Video
Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu) je
nastavená na možnosť [Auto] (Automaticky),
[1080p] alebo [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 24p.
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie tejto
funkcie.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 24p.
23
[DVD-ROM] (Výstup DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 24p.
[Data content] (Výstup dátového
obsahu 24p)
Táto funkcia je dostupná pri prehrávaní
obsahu uloženého v pamäťovom zariadení
USB alebo na dátovom disku.
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz sa
reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 24p.
[Network content] (Výstup sieťového
obsahu 24p)
Táto funkcia je dostupná pri prehrávaní
obsahu z inej siete, ako napríklad domáca
sieť, zrkadlenie obrazovky a pod.
[Auto] (Automaticky): Videosignály 24 Hz
sa reprodukujú iba v prípade, že pomocou
konektora HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s videosignálmi 24p.
x [4K Upscale Setting] (Výstup 4K)
[Auto1] (Automaticky 1): Keď je pripojené
vybavenie značky Sony kompatibilné
s režimom 4K, počas prehrávania
videozáznamov sa reprodukujú videosignály
2K (1 920 × 1 080) a počas prehrávania
fotografií sa reprodukujú videosignály 4K.
Keď je pripojené vybavenie inej značky
než Sony kompatibilné s režimom 4K,
reprodukujú sa videosignály 4K.
Toto nastavenie nefunguje pri prehrávaní
trojrozmerného obrazu.
[Auto2] (Automaticky 2): Keď pripojíte
vybavenie kompatibilné s režimom 4K,
videosignály 4K sa budú reprodukovať
automaticky.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
24
b
Ak sa po výbere položky [Auto1] (Automaticky 1)
nezistí vybavenie Sony, toto nastavenie bude
mať rovnaký efekt ako nastavenie [Auto2]
(Automaticky 2).
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa zistí
typ pripojeného televízora a prepne sa
na zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Slúži na reprodukciu
videosignálov RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Výstup HDMI Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Ak je pripojený
televízor kompatibilný s režimom Deep
Colour, reprodukujú sa 12-bitové alebo
10-bitové videosignály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte,
ak je obraz nestabilný alebo ak sa
zobrazujú neprirodzené farby.
x [IP Content NR] (Úprava kvality
internetového obsahu)
[Auto] (Automaticky)/[Strong] (Silná)/
[Medium] (Stredná)/[Mild] (Mierna):
Slúži na upravenie kvality obrazu
internetového obsahu.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte,
ak chcete zobraziť všetok obsah
v dvojrozmernom zobrazení alebo ak
chcete trojrozmerný obsah reprodukovať
vo formáte 4K.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky
televízora kompatibilného s funkciou
trojrozmerného zobrazenia.
x [TV Type] (Typ televízora)
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou
širokouhlého režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
x [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán pre
disky DVD)
[Letter Box] (Orámované): Slúži na
zobrazenie obrazu s čiernymi okrajmi
v hornej a dolnej časti.
[Pan & Scan] (Orezané): Slúži na zobrazenie
celej výšky obrazu na celej obrazovke
s orezanými bočnými stranami.
x [Cinema Conversion Mode] (Režim
filmovej konverzie)
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie. Prehrávač automaticky zistí,
či ide o video alebo film, a prepne na
vhodný spôsob konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy
vyberie spôsob konverzie vhodný pre videá.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie. Obraz s dynamickým pohybom
sa zobrazí bez rozmazania.
[Frame] (Snímka): Slúži na zobrazenie
statických snímok s vysokým rozlíšením.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [Digital Audio Output] (Digitálny
zvukový výstup)
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie. Zvukové signály sa reprodukujú
podľa stavu pripojených zariadení.
b
Táto funkcia je počas pripojenia so zariadením
Bluetooth vypnutá. Počas pripojenia Bluetooth
sa formát zvuku môže zmeniť.
x [DSD Output Mode] (Režim výstupu DSD)
[Auto] (Automaticky): Slúži na prenos
signálov DSD z konektora HDMI OUT pri
prehrávaní disku Super Audio CD a súboru
vo formáte DSD (v prípade, že pripojené
zariadenie podporuje aj formát DSD).
Slúži na prenos signálov LPCM z konektora
HDMI OUT pri prehrávaní disku Super Audio
CD a súboru vo formáte DSD (v prípade,
že pripojené zariadenie nepodporuje
formát DSD).
[Off] (Vypnuté): Slúži na prenos signálov PCM
z konektora HDMI OUT pri prehrávaní disku
Super Audio CD a súboru vo formáte DSD.
Nastavenia a úpravy
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Celá obrazovka): Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor s funkciou
širokouhlého režimu. Obraz s pomerom
strán 4 : 3 sa bude zobrazovať s pomerom
16 : 9 aj na širokouhlom televízore.
[Normal] (Normálny): Slúži na zmenu veľkosti
obrazu, aby sa zmestil na obrazovku
s pôvodným pomerom strán obrazu.
[PCM] (Pulzná kódová modulácia): Slúži na
prenos signálov PCM z konektora DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT. Túto možnosť
vyberte, ak z pripojeného zariadenia nie je
žiadny výstup.
b
Táto funkcia je počas pripojenia so zariadením
Bluetooth vypnutá. Počas pripojenia Bluetooth
sa formát zvuku môže zmeniť.
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu zvuku
získaného zmiešaním interaktívneho
a sekundárneho zvuku s primárnym zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu iba
primárneho zvuku. Túto možnosť vyberte,
ak chcete prenášať signály Bitstream
(Dolby/DTS) do zosilňovača AV (prijímača).
z
Ak chcete reprodukovať signály Bitstream
(Dolby/DTS), nastavte položku [BD Audio MIX
Setting] (Nastavenie zmiešavania zvukov na
disku BD) na možnosť [Off] (Vypnuté) a položku
[Digital Audio Output] (Digitálny zvukový výstup)
na možnosť [Auto] (Automaticky).
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Kino)/[Music] (Hudba): Slúži na
reprodukciu simulovaného multikanálového
zvuku z 2-kanálových zdrojov
prostredníctvom konektora HDMI OUT podľa
funkcií pripojeného zariadenia, a to použitím
režimu [Cinema] (Kino)/[Music] (Hudba).
25
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu zvuku
s pôvodným počtom kanálov
prostredníctvom konektora HDMI OUT.
b
Keď je položka [DTS Neo:6] nastavená na
možnosť [Cinema] (Kino) alebo [Music] (Hudba),
položku [DSEE HX] nemožno nastaviť na
možnosť [On] (Zapnuté).
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Slúži na
nastavenie vzorkovacej frekvencie
pre výstupné signály PCM z konektora
DIGITAL OUT (COAXIAL).
b
Niektoré zariadenia nepodporujú vzorkovacie
frekvencie [96kHz] a [192kHz].
x [DSEE HX]
[On] (Zapnuté): Zvyšuje kvalitu zvukového
súboru na zvukový súbor s vysokým
rozlíšením a reprodukuje jasný zvuk
s vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
b
Zdroj musí byť dvojkanálový a mať frekvenciu
44,1/48 kHz.
x [Audio DRC] (Kompresia dynamického
rozsahu zvukov)
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa bude
uskutočňovať podľa dynamického rozsahu
určeného diskom (iba disky BD-ROM).
Ostatné disky sa prehrajú na úrovni
[On] (Zapnuté).
[On] (Zapnuté): Prehrávanie sa uskutoční
so štandardnou úrovňou kompresie.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii.
Vytvára sa dynamickejší zvuk.
x [Downmix] (Zmiešanie a zredukovanie)
[Surround] (Priestorový zvuk): Slúži
na reprodukciu zvukových signálov
s priestorovými efektmi. Túto možnosť
vyberte po pripojení zvukového zariadenia,
ktoré podporuje režim Dolby Surround
(Pro Logic) alebo DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereofónne): Slúži na reprodukciu
zvukových signálov bez priestorových
efektov. Túto možnosť vyberte po pripojení
zvukového zariadenia, ktoré nepodporuje
režim Dolby Surround (Pro Logic) alebo
DTS Neo:6.
26
[Bluetooth Settings]
(Nastavenia Bluetooth)
Časť „Počúvanie zvuku prostredníctvom
zariadenia Bluetooth®“ nájdete na s. 18.
x [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth)
[On] (Zapnuté): Slúži na povolenie nastavení
a funkcií Bluetooth.
[Off] (Vypnuté): Slúži na zakázanie nastavení
a funkcií Bluetooth.
x [Device List] (Zoznam zariadení)
Slúži na zobrazenie zoznamu spárovaných
a zistených prijímačov Bluetooth, keď je
položka [Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth)
nastavená na možnosť [On] (Zapnuté).
x [Bluetooth Codec - AAC] (Kodek
Bluetooth – AAC)/[Bluetooth Codec LDAC] (Kodek Bluetooth – LDAC)
Táto funkcia je povolená, keď je položka
[Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté).
[On] (Zapnuté): Slúži na povolenie kodeku
AAC/LDAC.
[Off] (Vypnuté): Slúži na zakázanie kodeku
AAC/LDAC.
b
Táto funkcia je počas pripojenia so zariadením
Bluetooth vypnutá.
z
LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú
vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje
prenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio
dokonca aj prostredníctvom pripojenia
Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií
kódovania kompatibilných s rozhraním
Bluetooth, ako napríklad SBC, funguje
bez akéhokoľvek znižovania kvality obsahu
Hi-Res Audio* a vďaka účinnému kódovaniu
a optimalizovanej paketizácii umožňuje
prenášať cez bezdrôtovú sieť Bluetooth približne
trikrát viac údajov** ako ostatné technológie
a dosiahnuť bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
** V porovnaní s kódovaním SBC (Subband
Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť
990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s
(88,2/44,1 kHz).
x [Bluetooth Output] (Výstup Bluetooth)
(s. 20)
[Bluetooth]: Slúži na reprodukciu zvuku
zo zariadenia Bluetooth.
[Bluetooth + HDMI]: Slúži na reprodukciu
zvuku súčasne zo zariadenia Bluetooth aj
výstupu konektora HDMI.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD
alebo DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Jazyk ponuky
disku BD alebo DVD)
Slúži na výber predvoleného jazyka ponuky
pre disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo
DVD VIDEO.
Vyberte položku [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(s. 45).
x [Audio Language] (Jazyk zvuku)
Slúži na výber predvoleného jazyka zvuku pre
disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné) sa
zvolí jazyk, ktorý je na disku nastavený ako
primárny.
Vyberte položku [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(s. 45).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulkov)
Slúži na výber predvoleného jazyka titulkov
pre disk Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD
VIDEO.
Vyberte položku [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(s. 45).
Nastavenia a úpravy
x [Wireless Playback Quality] (Kvalita
bezdrôtového prehrávania)
Táto funkcia je povolená, keď sú položky
[Bluetooth Mode] (Režim Bluetooth)
a [Bluetooth Codec - LDAC] (Kodek Bluetooth
– LDAC) nastavené na hodnotu [On]
(Zapnuté). Ak je vysielanie prúdu obrazových
údajov cez sieť Wi-Fi nestabilné, v nastavení
nižšie vyberte položku [Connection]
(Pripojenie) a pripojenie Wi-Fi bude stabilné.
[Auto] (Automaticky): Slúži na automatické
nastavenie prenosovej rýchlosti údajov pre
prehrávanie LDAC.
[Sound Quality] (Kvalita zvuku): Použije sa
najvyššia rýchlosť údajov. Odporúča sa na
počúvanie hudby, ale ak kvalita linky nie je
dostatočná, prehrávanie zvuku môže byť
nestabilné.
[Standard] (Štandardná): Použije sa stredná
rýchlosť údajov. Poskytuje vyváženie medzi
kvalitou zvuku a stabilitou prehrávania.
[Connection] (Pripojenie): Prioritu má
stabilita. Kvalita zvuku môže byť primeraná
a stav pripojenia bude pravdepodobne
stabilný.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Vrstva
prehrávania hybridných diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.
x [BD Internet Connection] (Internetové
pripojenie z disku BD)
[Allow] (Povoliť): Slúži na povolenie
pripojenia k internetu z obsahu disku BD.
[Do not allow] (Nepovoliť): Slúži na zakázanie
pripojenia k internetu z obsahu disku BD.
x [Delete BD Data] (Odstrániť údaje
disku BD)
Slúži na odstránenie údajov v pamäťovom
zariadení USB.
Vymažú sa všetky údaje uložené
v priečinku buda.
x [DVD-Audio Playback] (Prehrávanie
zvuku disku DVD)
[DVD-Audio] (Zvuk disku DVD): Slúži na
prehratie obsahu disku DVD AUDIO.
[DVD-Video]: Slúži len na prehratie obsahu
disku DVD VIDEO.
27
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanály prehrávania diskov Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD – 2 kanály): Prehrá sa
dvojkanálová oblasť.
[DSD Multi] (DSD – viac kanálov): Prehrá sa
multikanálová oblasť.
x [Password] (Heslo)
Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo
funkcie rodičovskej ochrany. Heslo umožňuje
nastaviť obmedzenia týkajúce sa prehrávania
disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO
a videí na internete. V prípade potreby
môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre disk
Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO a videá
na internete.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
x [Parental Control Area Code] (Kód oblasti
na rodičovskú ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov Ultra HD
Blu-ray, BD alebo DVD VIDEO alebo videí
na internete môže byť obmedzené na
určitú geografickú oblasť. Scény môžu
byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
Ak pomocou vysokorýchlostného kábla
HDMI pripojíte zariadenia značky Sony
kompatibilné s funkciou HDMI, ovládanie
sa zjednoduší.
x [BD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky BD) / [DVD Parental
Control] / [Internet Video Parental
Control]
Nastavením rodičovskej ochrany možno
zablokovať scény, prípadne ich nahradiť
inými scénami. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Internet Video Unrated] (Videá
na internete bez hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie videí
na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa
prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
[Music Settings]
(Nastavenia hudby)
x [Super Audio CD Playback Layer] (Vrstva
prehrávania diskov Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Prehrá sa vrstva Super
Audio CD.
[CD]: Prehrá sa vrstva CD.
28
x [OSD Language] (Jazyk ponuky na
obrazovke)
Umožňuje vybrať jazyk ponúk na obrazovke
prehrávača.
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI)
[On] (Zapnuté): K dispozícii sú tieto funkcie
BRAVIA Sync:
– prehrávanie jedným dotykom,
– vypnutie systému,
– sledovanie jazyka.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
z
Podrobné informácie nájdete v používateľskej
príručke dodanej s televízorom alebo
komponentmi. Ak chcete povoliť funkcie
BRAVIA Sync, pripojte televízor prostredníctvom
konektora HDMI OUT 1.
[Linked to TV-off] (Prepojenie s vypnutím
televízora)
[Valid] (Platné): Automaticky vypne
prehrávač, keď pripojený televízor prejde
do pohotovostného režimu (BRAVIA Sync).
[Invalid] (Neplatné): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
x [HDMI Audio Output] (Výstup zvuku
HDMI)
[Auto] (Automaticky): Slúži na reprodukciu
zvukového signálu prostredníctvom
konektora HDMI OUT 2, ak je pripojené
zariadenie a toto zariadenie je zapnuté.
V opačnom prípade sa zvukový signál
reprodukuje prostredníctvom konektora
HDMI OUT 1.
[HDMI1]: Slúži na reprodukciu zvukového
signálu prostredníctvom konektora
HDMI OUT 1.
[HDMI2]: Slúži na reprodukciu zvukového
signálu prostredníctvom konektora
HDMI OUT 2.
b
Počas používania aplikácie SongPal Link
je položka [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim) vypnutá, aj keď je hodnota
nastavená na možnosť [On] (Zapnuté).
x [Auto Display] (Automatické zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných
titulov, režimov obrazu, zvukových signálov
a pod. sa na obrazovke automaticky zobrazia
príslušné informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až po
stlačení tlačidla DISPLAY.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie softvéru)
[On] (Zapnuté): Prehrávač sa nastaví tak,
aby vás informoval o dostupnosti novšej
verzie softvéru (s. 23).
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
x [Gracenote Settings] (Nastavenia služby
Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Slúži na automatické
prevzatie informácií o zvukovom disku CD
(CD-DA) po jeho rozpoznaní a pred jeho
prehratím. Ak chcete preberať informácie,
pripojte sa k sieti.
[Manual] (Manuálne): Informácie o disku sa
prevezmú, keď vyberiete možnosť [Music
Search] (Vyhľadávanie hudby).
x [System Information] (Informácie
o systéme)
Zobrazia sa informácie o verzii softvéru tohto
prehrávača a jeho adresa MAC.
x [Software License Information]
(Informácie o licenciách na softvér)
Zobrazia sa informácie o licenciách na
softvér.
Nastavenia a úpravy
x [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na automatický návrat
do pohotovostného režimu, ak viac ako
20 minút nestlačíte žiadne tlačidlo.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
x [Device Name] (Názov zariadenia)
Zobrazí názov prehrávača. Názov prehrávača
možno zmeniť.
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
x [Internet Settings] (Internetové
nastavenia)
Najprv pripojte prehrávač k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 2:
Pripojenie k sieti“ (s. 13).
[Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia): Túto možnosť vyberte, ak sa
pripájate k širokopásmovému smerovaču
pomocou kábla LAN.
[Wireless Setup] (Nastavenie bezdrôtového
pripojenia): Túto možnosť vyberte, ak sa
pripájate k bezdrôtovej sieti pomocou
adaptéra bezdrôtovej siete LAN, ktorý je
vstavaný v prehrávači.
z
Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie
otázky na webovej stránke:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
(Stav pripojenia k sieti)
Zobrazuje aktuálny stav siete.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete skontroluje,
či je pripojenie k sieti správne vytvorené.
29
x [Screen mirroring RF Setting]
(Nastavenie RF kanála pre zrkadlenie
obrazovky)
[Auto] (Automaticky): Automaticky nastaví
vysielacie pásmo rozhlasovej frekvencie (RF)
na pripojenie kvôli zrkadleniu obrazovky.
[CH 1] (Kanál 1)/[CH 6] (Kanál 6)/[CH 11]
(Kanál 11): Nastaví položky CH 1/CH 6/CH 11
ako prioritné.
x [Connection Server Settings] (Nastavenia
servera pripojenia)
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server.
x [Auto Home Network Access Permission]
(Automatické povolenie prístupu
k domácej sieti)
[On] (Zapnuté): Umožňuje automatický
prístup z novozisteného produktu
kompatibilného s ovládačom domácej siete.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
x [Home Network Access Control]
(Kontrola prístupu k domácej sieti)
Slúži na zobrazenie zoznamu produktov
kompatibilných s ovládačom Home Network
a nastavenie, či má alebo nemá prijímať
príkazy z ovládačov v zozname.
x [Registered Remote Devices]
(Registrované vzdialené zariadenia)
Slúži na zobrazenie zoznamu registrovaných
vzdialených zariadení.
x [Remote Start] (Vzdialené zapínanie)
[On] (Zapnuté): Umožňuje zapnúť prehrávač
pomocou zariadenia prepojeného cez sieť.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
b
Nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie) na možnosť [On] (Zapnuté)
a vypnutím prehrávača aktivujte pohotovostný
režim siete (s. 40).
30
[Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie)
Pozrite si časť Krok č. 3: Jednoduché
nastavenie (s. 14).
[Resetting] (Obnovenie
nastavení)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnoviť výrobné predvolené
nastavenia)
Výberom príslušnej skupiny nastavení
obnovíte výrobné predvolené nastavenia
prehrávača. Obnovia sa všetky nastavenia
v rámci tejto skupiny.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Vymaže osobné informácie uložené
v prehrávači.
b
Ak jednotku likvidujete, prenášate alebo
opätovne predávate, z bezpečnostných
dôvodov odstráňte všetky osobné údaje.
Prijmite príslušné opatrenia, ako napríklad
odhlásenie po použití sieťovej služby.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, skôr ako budete požadovať
opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou
tohto sprievodcu riešením problémov.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Obraz
Zvuk
Zvuk sa neprehráva alebo nereprodukuje
správne.
• Skontrolujte, či sú všetky káble riadne
pripojené (s. 12).
• Prepnite výber vstupu na zosilňovači AV
(prijímači) tak, aby sa zvukové signály
z prehrávača reprodukovali zo zosilňovača
AV (prijímača).
• Ak sa zvukový signál nereprodukuje cez
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT, skontrolujte nastavenia zvuku (s. 25).
• V prípade pripojenia HDMI vyskúšajte
tento postup: 1Vypnite a znova zapnite
prehrávač. 2Vypnite a znova zapnite
pripojené zariadenie. 3Odpojte a znova
pripojte kábel HDMI.
• Ak je pri pripojení HDMI prehrávač pripojený
k televízoru prostredníctvom zosilňovača
AV (prijímača), skúste kábel HDMI pripojiť
priamo k televízoru. Pozrite si aj
používateľskú príručku dodanú so
zosilňovačom AV (prijímačom).
• Konektor HDMI OUT je pripojený
k zariadeniu DVI (konektory DVI neprijímajú
zvukové signály).
• Zariadenie pripojené ku konektoru HDMI
OUT nepodporuje formát zvuku prehrávača.
Skontrolujte nastavenia zvuku (s. 25).
• Skontrolujte nastavenia položky [HDMI
Audio Output] (Výstup zvuku HDMI)
v ponuke [System Settings] (Nastavenia
systému) (s. 28).
Ďalšie informácie
Obraz sa nezobrazuje alebo nereprodukuje
správne.
• Skontrolujte, či sú všetky káble riadne
pripojené (s. 11).
• Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa zobrazil signál z prehrávača.
• Stlačením tlačidiel x (zastaviť), HOME
a potom POP UP/MENU na diaľkovom
ovládači nastavte položku [Output Video
Resolution] (Výstupné rozlíšenie obrazu)
na najnižšie rozlíšenie.
• Vyskúšajte tento postup: 1Vypnite a znova
zapnite prehrávač. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova pripojte kábel HDMI.
• Konektor HDMI OUT je pripojený
k zariadeniu DVI, ktoré nepodporuje
technológiu na ochranu autorských práv.
• Skontrolujte nastavenie položky [Output
Video Resolution] (Výstupné rozlíšenie
obrazu) v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) (s. 23).
• V prípade diskov Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
DVD-ROM, diskov s dátovým či sieťovým
obsahom skontrolujte nastavenie položky
[24p Output] (Výstup 24p) v ponuke [Screen
Settings] (Nastavenia obrazovky) (s. 23).
• V prípade výstupu 4K sa uistite,
že prehrávač je pripojený
k zobrazovaciemu zariadeniu 4K,
ktoré podporuje vstup HDMI kompatibilný
s technológiou HDCP 2.2, pomocou kábla
Premium High Speed HDMI Cable alebo
vysokorýchlostného kábla HDMI, ktorý
podporuje šírku pásma 18 Gb/s (s. 11).
Po pripojení ku konektoru HDMI OUT
sa jazyk zobrazenia na obrazovke
automaticky prepne.
• Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu
[On] (Zapnuté) (s. 28), jazyk zobrazenia na
obrazovke sa automaticky prepne podľa
nastavenia jazyka pripojeného televízora
(ak zmeníte nastavenie v televízore a pod.).
Zvuk s vysokým rozlíšením (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High
Resolution Audio, DTS-HD Master Audio,
Dolby Atmos a DTS:X) sa nereprodukuje
ako tok bitov.
• Nastavte položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie zmiešavania zvukov na disku
BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia
zvuku) na možnosť [Off] (Vypnuté) (s. 25).
31
• Skontrolujte, či je zosilňovač AV (prijímač)
kompatibilný s jednotlivými formátmi zvuku
s vysokým rozlíšením.
Nereprodukuje sa interaktívny zvuk.
• Nastavte položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie zmiešavania zvukov na disku
BD) v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia
zvuku) na možnosť [On] (Zapnuté) (s. 25).
Pri prehrávaní disku sa na obrazovke
zobrazí kód hlásenia 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being
played is protected by Cinavia and is
not authorized for playback on this
device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message
Code 3.] (Zvukové výstupy sú dočasne
stlmené. Neupravujte hlasitosť
prehrávania. Aktuálne prehrávaný obsah
je chránený technológiou Cinavia a nie je
povolené prehrávať ho v tomto zariadení.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite
http://www.cinavia.com. Kód hlásenia 3.).
• Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate,
obsahuje kód Cinavia, ktorý signalizuje,
že ide o neautorizovanú kópiu
profesionálne vyprodukovaného
obsahu (s. 42).
Disk
Disk sa neprehráva.
• Disk je znečistený alebo zdeformovaný.
• Disk je otočený naopak. Vložte disk tak, aby
bola strana na prehrávanie otočená nadol.
• Disk je vo formáte, ktorý tento prehrávač
nedokáže prehrať (s. 35).
• Prehrávač nedokáže prehrať nahratý disk,
ktorý nie je správne finalizovaný.
• Kód oblasti disku BD alebo DVD sa
nezhoduje s prehrávačom.
Zariadenie USB
Prehrávač nezistí zariadenie USB, ktoré je
k nemu pripojené.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené
na doraz ku konektoru USB.
• Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie
USB alebo kábel.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.
32
• Ak je zariadenie USB pripojené cez
rozbočovač USB, pripojte zariadenie USB
priamo k prehrávaču.
Prehrávanie z internetu
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych
alebo tmavých scén.
• Kvalitu obrazu alebo zvuku možno
zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Na prehrávanie obrazu so štandardným
rozlíšením sa odporúča rýchlosť pripojenia
aspoň 2,5 Mb/s, na prehrávanie obrazu
s vysokým rozlíšením 10 Mb/s a na
prehrávanie obrazu s rozlíšením
Ultra HD aspoň 25 Mb/s (v závislosti
od poskytovateľa služieb).
Pri pripojení zariadenia Bluetooth
pomocou technológie LDAC je prehrávanie
z internetu cez sieť Wi-Fi nestabilné.
• Položku [Wireless Playback Quality] (Kvalita
bezdrôtového prehrávania) v ponuke
[Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth)
nastavte na hodnotu [Connection]
(Pripojenie) (s. 27).
Počas prehrávania z internetu sa
nezobrazuje žiadna ponuka možností.
• Počas prehrávania z internetu nie je ponuka
možností k dispozícii.
Pripojenie k sieti
Prehrávač sa nemôže pripojiť k sieti.
• Skontrolujte pripojenie k sieti (s. 13)
a nastavenia siete (s. 29).
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] (Chránené nastavenie
Wi-Fi) nemožno počítač pripojiť
k internetu.
• Ak pred úpravou nastavení smerovača
použijete funkciu Wi-Fi Protected Setup,
nastavenia bezdrôtového pripojenia
smerovača sa môžu automaticky zmeniť.
V takom prípade adekvátne zmeňte aj
nastavenia bezdrôtového pripojenia
počítača.
• Pred opätovným pokusom o pripojenie
raz odstráňte zo zoznamu zariadení
a pripojeného zariadenia informácie
o párovaní.
• Pripojenie nemusí byť možné, ak sa
v blízkosti prehrávača nachádzajú aj iné
zariadenia Bluetooth. V takom prípade
vypnite ostatné zariadenia Bluetooth.
• Informácie o registrácii pripojenia sa
vymazali. Znova vykonajte operáciu
pripojenia.
Požadovaný bezdrôtový smerovač
sa nezobrazuje v zozname
bezdrôtových sietí.
• Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte
na predchádzajúcu obrazovku a znova
skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie.
Ak sa požadovaný bezdrôtový smerovač
napriek tomu nezistí, vyberte položku
[New connection registration] (Registrácia
nového pripojenia) a vykonajte činnosť
[Manual registration] (Manuálna
registrácia).
Zvuk sa neprehráva, vynecháva alebo
sa mení, prípadne sa stráca pripojenie.
• Disk DVD AUDIO nie je možné prehrať
cez zariadenie Bluetooth v dôsledku
technológie DRM.
• Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie
k prehrávaču.
• Skontrolujte, či prehrávač neprijíma nejaké
rušenie zo siete Wi-Fi, iného zariadenia
Bluetooth, iného bezdrôtového zariadenia
s frekvenčným pásmom 2,4 GHz alebo
mikrovlnnej rúry.
• Skontrolujte správnosť pripojenia Bluetooth
medzi prehrávačom a zariadením
Bluetooth.
• Znova pripojte prehrávač a zariadenie
Bluetooth.
• Prehrávač uchovávajte mimo kovových
predmetov alebo povrchov.
Pri zapnutí prehrávača sa na obrazovke
zobrazí hlásenie [A new software version is
available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update”
to perform the update.] (Dostupná je nová
verzia softvéru. V ponuke prejdite do časti
Setup (Nastavenie) a výberom položky
Software Update (Aktualizácia softvéru)
vykonajte aktualizáciu.).
• Informácie o aktualizácii prehrávača na
novšiu verziu softvéru nájdete v časti
[Software Update] (Aktualizácia softvéru)
(s. 23).
Pripojenie Bluetooth
Pripojenie Bluetooth sa nedá
vykonať/dokončiť.
• Položku [Bluetooth Mode] (Režim
Bluetooth) nastavte na možnosť
[On] (Zapnuté) (s. 26).
• Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth
zapnuté a či je povolená funkcia Bluetooth.
• Presuňte zariadenie Bluetooth bližšie
k prehrávaču.
• Znova pripojte prehrávač a zariadenie
Bluetooth. Možno budete musieť najskôr
zrušiť pripojenie k prehrávaču pomocou
zariadenia Bluetooth.
Ďalšie informácie
Prehrávač nemožno pripojiť k smerovaču
bezdrôtovej siete LAN.
• Skontrolujte, či je smerovač bezdrôtovej
siete LAN zapnutý.
• Premiestnite prehrávač a smerovač
bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
• Premiestnite prehrávač ďalej od zariadení,
ktoré používajú frekvenčné pásmo 2,4 GHz,
ako je napríklad mikrovlnná rúra, zariadenie
Bluetooth alebo digitálne bezdrôtové
zariadenie, alebo vypnite tieto zariadenia.
Funkcia Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).
• Skontrolujte, či je televízor pripojený
prostredníctvom konektora HDMI OUT 1.
• Skontrolujte, či je položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté)
(s. 28).
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite
a znova zapnite prehrávač.
• Po výpadku napájania nastavte položku
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) na možnosť
[Off] (Vypnuté) a potom nastavte položku
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) na možnosť
[On] (Zapnuté) (s. 28).
33
• Skontrolujte nasledujúce skutočnosti
a pozrite si aj používateľskú príručku
dodanú so zariadením.
– Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI).
– Skontrolujte, či je nastavenie
pripojeného zariadenia pre funkciu
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) správne.
• V prípade, že prehrávač pripojíte
k televízoru prostredníctvom
zosilňovača AV (prijímača):
– Ak zosilňovač AV (prijímač) nie je
kompatibilný s funkciou [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI),
televízor pravdepodobne nebudete
môcť ovládať pomocou prehrávača.
– Ak zmeníte pripojenie HDMI, pripojíte
a odpojíte napájací kábel alebo
dôjde k výpadku napájania, skúste
nasledujúci postup: 1Prepnite výber
vstupu zosilňovača AV (prijímača) tak,
aby sa na televíznej obrazovke zobrazil
obraz z prehrávača. 2Nastavte
položku [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI
Settings] (Nastavenia HDMI) na
možnosť [Off] (Vypnuté) a potom
nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) na
možnosť [On] (Zapnuté) (s. 28). Pozrite
si používateľskú príručku dodanú so
zosilňovačom AV (prijímačom).
Nefunguje funkcia vypnutia systému
(BRAVIA Sync).
• Skontrolujte, či sú položky [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
a [Linked to TV-off] (Prepojenie s vypnutím
televízora) nastavené na možnosti [On]
(Zapnuté) a [Valid] (Platné) (s. 28).
Iné
Prehrávanie sa nespúšťa od začiatku
obsahu.
• Stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Play from start] (Prehrať od začiatku).
34
Prehrávanie sa nespustí od bodu
obnovenia, kde ste ho naposledy zastavili.
• V závislosti od disku sa bod obnovenia
môže vymazať z pamäte v prípade, že:
– otvoríte zásobník diskov,
– odpojíte zariadenie USB,
– prehráte iný obsah,
– vypnete prehrávač.
Pri prehrávaní disku sa na obrazovke
zobrazí kód hlásenia 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information,
see http://www.cinavia.com. Message
Code 1.] (Prehrávanie sa zastavilo.
Prehrávaný obsah je chránený
technológiou Cinavia a jeho prehrávanie
v tomto zariadení nie je povolené. Viac
informácií získate na webovej lokalite
http://www.cinavia.com. Kód hlásenia 1.).
• Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate,
obsahuje kód Cinavia, ktorý signalizuje,
že stopa bola určená na prezentáciu
len prostredníctvom profesionálneho
vybavenia a nebola schválená na
prehrávanie spotrebiteľmi (s. 42).
Zásobník diskov sa neotvára a disk
nemožno vybrať stlačením tlačidla
Z (otvoriť/zavrieť).
• Ak chcete odomknúť zásobník a vypnúť
detskú zámku (s. 9), stlačte tlačidlo
x (zastaviť), HOME a potom TOP MENU
na diaľkovom ovládači. Prehrávač pritom
musí byť zapnutý.
• Vyskúšajte tento postup: 1Vypnite
prehrávač a odpojte sieťovú šnúru. 2Znova
pripojte sieťovú šnúru a zároveň držte
stlačené tlačidlo Z (otvoriť/zavrieť) na
prehrávači. 3Podržte tlačidlo Z (otvoriť/
zavrieť) na prehrávači stlačené, kým sa
zásobník neotvorí. 4Vyberte disk.
Po stlačení tlačidla Z (otvoriť/zavrieť) sa na
obrazovke zobrazí hlásenie [[EJECT] Key is
currently unavailable.] (Tlačidlo [EJECT] nie
je momentálne k dispozícii).
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Prehrávač nereaguje na stlačenie
žiadneho tlačidla.
• Vnútri prehrávača skondenzovala vlhkosť
(s. 4).
Prehrateľné disky
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2 alebo BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R alebo
DVD-RW, DVD+R alebo
DVD+RW,
DVD AUDIO*4
CD*3
*1
*3
*4
Keďže technické parametre diskov Blu-ray
Disc sú nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky
sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich typu
a verzie. Zvukový výstup sa líši v závislosti od
zdroja, pripojeného výstupného konektora
a vybratých nastavení zvuku.
BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane
typu disku BD-R s organickým pigmentom
(typ LTH). Disky BD-R nahraté v počítači
nemožno prehrávať, ak ich dodatky
umožňujú nahrávanie.
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Ďalšie informácie
nájdete v používateľskej príručke dodanej
s nahrávacím zariadením.
Niektoré disky typu DVD AUDIO majú skrytú
skupinu a vyžadujú si vloženie hesla.
Heslo získate z informácií k disku.
Niektoré možnosti ovládania prehrávania
disku Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD môžu
byť zámerne nastavené výrobcami softvéru.
Keďže tento prehrávač prehráva disk Ultra HD
Blu-ray, BD alebo DVD podľa jeho obsahu,
ktorý navrhli výrobcovia softvéru, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Poznámka o dvojvrstvových diskoch Ultra HD
Blu-ray, BD alebo DVD a trojvrstvových
diskoch Ultra HD Blu-ray
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri
prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD alebo DVD VIDEO)
Kód oblasti prehrávača je vytlačený na zadnej
strane jednotky a systém bude prehrávať
iba disky BD alebo DVD VIDEO označené
rovnakými kódmi oblasti alebo značkou ALL .
Ďalšie informácie
*2
CD-DA (hudobné disky CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
Poznámka o ovládaní prehrávania diskov
Ultra HD Blu-ray, BD alebo DVD
Disky, ktoré nemožno prehrávať
• BD s kazetou,
• BDXL,
• DVD-RAM,
• HD DVD,
• PHOTO CD,
• údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
• Super VCD,
• stranu so zvukovým materiálom na diskoch
DualDisc.
Poznámka o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú normu pre kompaktné
disky (CD). Disky DualDisc a niektoré
hudobné disky kódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
nespĺňajú štandard pre kompaktné disky
(CD), a preto ich tento produkt nemusí
dokázať prehrať.
35
Prehrateľné typy súborov
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC/
H.264*5
VC1*1
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*2
Kontajner
Prípona
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Formát
AVCHD (ver. 2.0)*1*8*9*10
36
So zvukom
*9
Hudba
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
*1
*10
.wma
WMA 10 Pro*12
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
*14
AIFF*1
.aiff, .aif
*15
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Formát
Prípona
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*6*15
BMP
.bmp*6*16
WEBP
.webp
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*12
*13
*16
b
Fotografie
*1
*11
Ďalšie informácie
WMA9 Standard
Prehrávač prehráva súbory vo formáte
AVCHD, ktoré sú zaznamenané
prostredníctvom digitálnej videokamery
alebo podobných zariadení. Disk vo formáte
AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne
finalizovaný.
Prehrávač dokáže prehrávať formát
AVCHD 3D.
Prehrávač dokáže prehrávať súbory
s príponou .mka.
Tento súbor nemožno prehrať na serveri
domácej siete.
Prehrávač neprehráva šifrované súbory,
napríklad pomocou technológie Lossless.
Prehrávač neprehráva súbory kódované
pomocou technológie DST.
Prehrávač neprehráva animované súbory
PNG ani GIF.
V prípade súborov MPO, ktoré nie sú
trojrozmerné, sa zobrazí iba kľúčový
obrázok alebo prvý obrázok.
Prehrávač nepodporuje 16-bitové
súbory BMP.
Prehrávač nemusí prehrávať tento formát
súboru na serveri domácej siete.
Prehrávač dokáže prehrávať na serveri
domácej siete iba obraz so štandardným
rozlíšením.
Prehrávač neprehráva súbory vo formáte DTS
na serveri domácej siete.
Prehrávač dokáže prehrávať iba súbory
vo formáte Dolby Digital na serveri
domácej siete.
Prehrávač podporuje formát AVC do úrovne
max. 4.1.
Prehrávač neprehráva tento formát súboru
na serveri domácej siete.
Prehrávač podporuje formát WMV9 až do
úrovne Advanced Profile.
Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu
až do 60 snímok/s.
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti
od ich formátu, kódovania, podmienok
nahrávania alebo stavu servera domácej siete.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Pri niektorých súboroch sa možno nebude
dať použiť funkcia rýchleho posunu dopredu
alebo dozadu.
• Prehrávač neprehráva šifrované súbory,
napríklad pomocou technológie DRM.
• Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky na diskoch BD, DVD,
CD a v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve vrátane koreňového
priečinka,
– až 500 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
• Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky uložené na serveri
domácej siete:
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
• Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu:
– až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD
(MPEG4/AVC),
– až do 30 snímok/s pre videokodeky.
• Prehrávač podporuje bitovú rýchlosť videa
až do 40 Mb/s.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
37
• Prehrávač dokáže rozpoznať veľkokapacitné
zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash alebo
pevný disk), zariadenia na zachytávanie
statických snímok (SICD) a klávesnice so
101 klávesmi.
• Pred pripojením alebo odpojením
pamäťového zariadenia USB alebo iných
zariadení vypnite prehrávač, aby ste predišli
poškodeniu údajov, pamäťového zariadenia
USB alebo iných zariadení.
• Prehrávač nemusí prehrávať videosúbory
a zvukové súbory s vysokou bitovou
rýchlosťou z diskov DATA CD plynulo.
Takéto súbory sa odporúča prehrávať
z diskov DATA DVD alebo DATA BD.
38
Technické parametre
Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Systém
Laser
Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
Názov konektora
Typ konektora/výstupná úroveň/impedancia pri zaťažení
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Fonokonektor/0,5 Vš-š/75 ohmov
19-kolíkový štandardný konektor HDMI
HDMI OUT 1*/2
* Výstup videa podporuje iba konektor HDMI OUT 1.
Konektor 100BASE-TX
USB
Konektor USB typu A (na pripojenie pamäťového zariadenia
USB, čítacieho zariadenia pamäťových kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych videokamier)*
Ďalšie informácie
LAN (100)
* Nepoužívajte na účely nabíjania.
Bezdrôtové pripojenie
Štandard bezdrôtovej
siete LAN
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Frekvenčný rozsah
Pásmo 2,4 GHz, 5 GHz
Modulácia
DSSS a OFDM
Verzia Bluetooth
Špecifikácie Bluetooth v4.1
Bluetooth
Komunikačný systém
Špecifikácie Bluetooth v4.1
Výstup
Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1
Maximálny komunikačný
rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne 30 m
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz
Spôsob modulácie
FHSS
Kompatibilné profily
Bluetooth
A2DP v1.2, AVRCP v1.3
Podporované kodeky
SBC, AAC, LDAC
Prenosový rozsah (A2DP)
• 20 Hz – 40 000 Hz (LDAC so vzorkovacou frekvenciou
96 kHz a prenosovou rýchlosťou 990 kb/s)
• 20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou frekvenciou 44,1 kHz)
39
Všeobecné
40
Požiadavky na napájanie
Hodnoty: vstup 220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
15 W
Pohotovostný režim siete
Menej než 2 W (všetky porty káblovej/bezdrôtovej siete
ZAPNUTÉ)
Rozmery (približne)
430 mm × 265 mm × 50 mm
(šírka × hĺbka × výška) vrátane vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne)
3,8 kg
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť
25 % až 80 %
Autorské práva a ochranné známky
• Java je ochrannou známkou spoločnosti Oracle
alebo jej sesterských spoločností.
• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio
a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
• Výrazy HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI Cable a logo HDMI sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing, LLC
v USA a iných krajinách.
• Slovné značky a logá Blu-ray Disc™, Blu-ray™,
BD-LIVE™, BONUSVIEW™ a Ultra HD Blu-ray™
sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray 3D™ a logo Blu-ray 3D™ sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• DVD Logo je ochrannou známkou spoločnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD
VIDEO, DVD AUDIO, Super Audio CD a CD sú
ochrannými známkami.
• BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Ďalšie informácie
• Informácie o patentoch spoločnosti DTS
nájdete na lokalite http://patents.dts.com.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD
a príslušný symbol, ako aj DTS spolu s týmto
symbolom sú registrovanými ochrannými
známkami a DTS-HD Master Audio je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Tento produkt zahŕňa na základe licencie od
spoločnosti Verance Corporation technológiu,
ktorá je chránená podľa patentu USA
č. 7 369 677 a iných patentov vydaných alebo
čakajúcich na vydanie v USA a iných krajinách,
rovnako ako aj autorskými právami a ochranou
výrobného tajomstva pre určité prvky takejto
technológie. Cinavia je ochrannou známkou
spoločnosti Verance Corporation. Copyright
2004 – 2010 Verance Corporation. Všetky práva
vyhradené spoločnosťou Verance. Spätná
analýza a rozkladanie sú zakázané.
• Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od
spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie oddelene
od produktu zakázaná.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné
vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý sa
vzťahujú autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu
Microsoft PlayReady™. Toto zariadenie
používa technológiu PlayReady na prístup
k obsahu chránenému pomocou technológie
PlayReady alebo WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne presadzovať obmedzenia
týkajúce sa používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti Microsoft
požadovať, aby zrušila funkcie zariadenia na
prehrávanie obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto zrušenie by
nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani obsah
chránený pomocou inej technológie na prístup
k obsahu. Vlastníci obsahu môžu od vás
požadovať inováciu technológie PlayReady,
aby ste ich obsah mohli používať. Ak inováciu
odmietnete, nebudete mať prístup k obsahu,
ktorý vyžaduje inováciu.
• Gracenote, logo a ligatúra Gracenote, logo
Powered by Gracenote a Gracenote MusicID sú
registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti Gracenote,
Inc. v USA alebo iných krajinách.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® a Miracast® sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
41
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ sú ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie o známke
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Identifikačné označenie Wi-Fi Protected Setup
je osvedčenie o známke spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovaným ochrannými známkami,
ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa takéto
známky na základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
• LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• DSEE HX je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
• SongPal Link a logo SongPal Link sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• Google Play™ a logo Google Play sú
ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
• Apple a logo Apple sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA
a iných krajinách. App Store je servisná
známka spoločnosti Apple Inc.
• Tento produkt obsahuje softvér Spotify,
ktorý podlieha licenciám tretej strany,
ktoré nájdete tu*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify a logá Spotify sú ochrannými
známkami skupiny Spotify Group.*
* Táto funkcia nemusí byť v niektorých
regiónoch alebo krajinách dostupná.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995 – 2016
Opera TV AS. Všetky práva vyhradené.
• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov a produktov sú vo
všeobecnosti ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
príslušných výrobcov. V tomto dokumente
sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
42
Ochrana pred kopírovaním
Na médiách Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™
a DVD sa nachádzajú pokročilé systémy na
ochranu obsahu. Tieto systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System) a CSS
(Content Scramble System), môžu obsahovať
funkcie obmedzujúce prehrávanie, analógový
výstup a ďalšie podobné funkcie. Prevádzka
tohto produktu a príslušné obmedzenia sa môžu
líšiť v závislosti od dátumu zakúpenia, pretože
riadiaci orgán pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové pravidlá týkajúce
sa obmedzení alebo ich zmeniť.
Upozornenie týkajúce sa technológie Cinavia
Tento produkt používa technológiu Cinavia, ktorá
slúži na obmedzenie používania neoprávnených
kópií niektorých komerčných filmov a videí a ich
zvukových stôp. Ak sa odhalí zakázané použitie
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa
a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológii Cinavia môžete
zistiť v zákazníckom informačnom centre
online pre technológiu Cinavia na stránke
http://www.cinavia.com. Ak sa chcete dozvedieť
ďalšie informácie o technológii Cinavia
prostredníctvom pošty, pošlite korešpondenčný
lístok so svojou adresou na nasledujúcu adresu:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Licenčná zmluva koncového používateľa
spoločnosti Gracenote®
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér
od spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom
v Emeryville, Kalifornia (ďalej len Gracenote).
Softvér od spoločnosti Gracenote (softvér
Gracenote) umožňuje tejto aplikácii rozpoznať
disk alebo súbor a získať hudobné údaje vrátane
údajov o názve, interpretovi, skladbe a titule
(údaje Gracenote) zo serverov online alebo
zabudovaných databáz (servery Gracenote)
a vykonávať ďalšie funkcie. Údaje Gracenote
môžete používať iba prostredníctvom funkcií
tejto aplikácie alebo zariadenia, ktoré sú
určené pre koncového používateľa.
Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote, softvér
Gracenote a servery Gracenote budete používať
výlučne na svoje osobné nekomerčné účely.
Súhlasíte s tým, že softvér Gracenote ani
akékoľvek údaje Gracenote nepostúpite,
neskopírujete ani neprenesiete žiadnej
tretej strane. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE
GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE ALEBO
SERVERY GRACENOTE BUDETE POUŽÍVAŤ
VÝLUČNE SPÔSOBOM TU UVEDENÝM.
Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto
obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na
používanie údajov Gracenote, softvéru
Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná.
Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte
s ukončením akéhokoľvek používania údajov
Gracenote, softvéru Gracenote a serverov
Gracenote. Spoločnosť Gracenote si v prípade
údajov Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote vyhradzuje všetky práva
vrátane vlastníckych práv. Od spoločnosti
Gracenote nebude za žiadnych okolností
možné vyžadovať platbu za informácie, ktoré
poskytujete. Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Gracenote, Inc. môže na základe tejto zmluvy
uplatniť svoje právo proti vašej osobe vo
svojom mene.
Softvér Gracenote a každá položka údajov
Gracenote sú licencované pre vás „TAK,
AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje
žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia
a záruky týkajúce sa presnosti údajov Gracenote
v súvislosti so servermi Gracenote. Spoločnosť
Gracenote si vyhradzuje právo na odstránenie
údajov zo serverov Gracenote alebo zmenu
kategórií údajov z akéhokoľvek dôvodu, ktorý
spoločnosť Gracenote považuje za postačujúci.
V súvislosti s bezchybným a nepretržitým
fungovaním softvéru Gracenote alebo serverov
Gracenote sa neposkytujú žiadne záruky.
Spoločnosť Gracenote nie je povinná poskytovať
vám zlepšené alebo ďalšie typy údajov alebo
kategórií, ktoré môže poskytovať v budúcnosti,
a poskytovanie svojich služieb môže kedykoľvek
ukončiť.
© 2000 – súčasnosť. Gracenote, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Informácie o licenciách na softvér
Informácie o ZMLUVE (Licenčná zmluva
koncového používateľa) nájdete v časti [License
agreement] (Licenčná zmluva) v ponuke
možností na ikonách jednotlivých služieb siete.
Ak si chcete pozrieť podrobné informácie
o ostatných licenciách na softvér, vyberte
položku [Setup] (Nastavenie) a pozrite si časť
[Software License Information] (Informácie
o licenciách na softvér) v ponuke [System
Settings] (Nastavenia systému).
Ďalšie informácie
Služba spoločnosti Gracenote používa za
účelom vytvárania štatistík unikátny identifikátor
na sledovanie požiadaviek. Náhodne priradený
číselný identifikátor umožňuje službe Gracenote
spočítavať požiadavky bez toho, aby sa
zhromažďovali vaše osobné údaje. Viac
informácií možno získať na webovej stránke
so zásadami ochrany osobných údajov
spoločnosti Gracenote pre službu Gracenote.
ALEBO KTORÉHOKOĽVEK SERVERA GRACENOTE.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM
PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE
NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA
UŠLÝ ZISK ČI STRATENÉ VÝNOSY.
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa
vzťahuje licencia GNU General Public License
(GPL) alebo licencia GNU Lesser General Public
License (LGPL). Tieto licencie ustanovujú právo
zákazníka na získanie, úpravu a ďalšie šírenie
zdrojového kódu uvedeného softvéru v súlade
s podmienkami uvedenými v licencii GPL
alebo LGPL.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý
v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL
a LGPL a je k dispozícii na webe. Môžete si
ho prevziať z nasledujúcej webovej stránky:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Spoločnosť Sony nemôže reagovať na
žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto
zdrojového kódu.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA VŠETKY
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV
A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ
GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU
NA VÝSLEDKY, KTORÉ NADOBUDNETE
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE
43
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti
LAN vykonáva pomocou rádiových vĺn,
hrozí zachytenie bezdrôtového signálu.
Tento prehrávač podporuje rôzne funkcie
zabezpečenia na ochranu bezdrôtovej
komunikácie. Nastavenia zabezpečenia
správne nakonfigurujte podľa sieťového
prostredia.
Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo preniknúť do bezdrôtovej
siete aj bez dômyselných nástrojov.
Pamätajte, že pri tomto nastavení hrozí riziko
neoprávneného prístupu alebo zachytenia
údajov.
WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli
zachytiť vašu komunikáciu ani preniknúť
do bezdrôtovej siete. WEP je staršia
technológia zabezpečenia umožňujúca
pripojenie staršieho zariadenia, ktoré
nepodporuje technológiu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia vyvinutá
s cieľom odstrániť nedostatky technológie
WEP. Technológia TKIP zaručuje vyššiu
úroveň zabezpečenia než technológia WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá
používa pokročilú metódu zabezpečenia
odlišnú od technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než technológia WEP
alebo TKIP.
44
Poznámky o diskoch
• Disk chytajte za okraje,
aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
Prach, odtlačky prstov
alebo škrabance na disku
môžu spôsobiť jeho
poruchu.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ho
nenechávajte v aute zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle, pretože teplota
môže vo vnútri auta výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
• Disk čistite pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od
stredu smerom von.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo,
komerčné čistiace
prostriedky diskov alebo šošoviek ani
antistatické spreje určené pre vinylové
platne LP.
• Ak ste tlačili na etiketu disku, pred
prehrávaním disku ju nechajte uschnúť.
• Nepoužívajte nasledujúce disky:
– disk na čistenie šošoviek,
– disk, ktorý má neštandardný tvar
(napríklad karta, srdce),
– disk, na ktorom je štítok alebo nálepka,
– disk, na ktorom je lepidlo z lepiacej pásky
alebo nálepky.
• Škrabance na strane disku určenej na
prehrávanie neodstraňujte nanesením
novej vrstvy.
Zoznam kódov jazykov
Podrobné informácie nájdete v časti
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD alebo DVD) (s. 27).
Názvy jazykov sú v súlade s normou
ISO 639: 1988 (E/F).
Jazyk
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
1365
1376
1393
1408
Jazyk
1417
Punjabi;
1428
Panjabi
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nezadaný
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Ďalšie informácie
Kód
Kód
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
45
Rodičovská ochrana a kód oblasti
Podrobné informácie nájdete v časti
[Parental Control Area Code] (Kód oblasti
na rodičovskú ochranu) (s. 28).
Kód
Oblasť
2044
2057
2090
2115
2165
2200
2219
2238
2276
2304
2363
2109
2390
2428
2046
2501
2184
Argentína
Belgicko
Čile
Dánsko
Fínsko
Grécko
Hongkong
Indonézia
Japonsko
Kórea
Malajzia
Nemecko
Nový Zéland
Poľsko
Rakúsko
Singapur
Spojené
kráľovstvo
Švédsko
Taliansko
Vietnam
2499
2254
2586
46
2047
2070
2092
2424
2174
2376
2248
2239
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2489
2149
2086
Austrália
Brazília
Čína
Filipíny
Francúzsko
Holandsko
India
Írsko
Kolumbia
Luxembursko
Mexiko
Nórsko
Pakistan
Portugalsko
Rusko
Španielsko
Švajčiarsko
2543
2528
Taiwan
Thajsko
z
Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony
nájdete na stránke: www.sony.eu/myproducts/
Názov modelu: UBP-X800
Sériové číslo (S/N) si poznačte na vyhradené miesto nižšie. Toto číslo poskytnite predajcovi
produktov spoločnosti Sony vždy, keď mu zavoláte v súvislosti s týmto produktom, aby ste
získali rýchlejšiu reakciu.
Sériové číslo _____________________________
4-687-310-11(1) (SK)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation
I
-
4
6
8
7
3
1
0
1
1
%
Download PDF

advertising