Sony | BDP-S1500 | Sony BDP-S1500 Prehrávač diskov Blu-ray Disc™ Návod na použitie

4-549-800-11(2) (SK)
Blu-ray Disc™/
DVD prehrávač
Návod na použitie
Začíname
Prehrávanie
Internet
Nastavenia a úpravy
Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt.
Skôr ako začnete tento prehrávač používať,
dôkladne si prečítajte túto príručku.
BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S1500
Ďalšie informácie
VAROVANIE
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou,
napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom. Opravy prenechajte
výlučne kvalifikovanému personálu.
Výmenu sieťového kábla musí vykonať len
autorizovaný servis.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu a ohňu.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši nebezpečenstvo poškodenia
zraku. Keďže laserový lúč používaný v tomto
prehrávači diskov Blu-ray Disc/DVD môže
poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému
personálu.
Toto označenie sa nachádza na ochrannom
kryte lasera vo vnútri zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
2
Poznámka pre zákazníkov v Spojenom
kráľovstve a v Írskej republike
Na zariadení je pre vašu bezpečnosť a pohodlie
namontovaný lisovaný konektor vyhovujúci
požiadavkám normy BS1363.
Ak je potrebné vymeniť poistku dodaného
konektora, musí sa použiť poistka, ktorá je
rovnakého typu s rovnakou menovitou hodnotou
ako poistka dodaná so zariadením a ktorá
vyhovuje požiadavkám noriem ASTA alebo
BSI až BS1362 (t. j. poistka označená symbolom
alebo
). Ak konektor dodaný s týmto
zariadením obsahuje odoberateľný kryt poistky,
po výmene poistky nezabudnite kryt znova
nasadiť. Konektor nikdy nepoužívajte bez krytu
poistky. V prípade uvoľnenia krytu poistky
sa obráťte na najbližšie servisné miesto
spoločnosti Sony.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho
ho treba odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou
produktu zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Likvidácia odpadových
batérií (predpisy
platné v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto batérií zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste
ho mali odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Preventívne opatrenia
• Táto jednotka funguje pri striedavom napätí
220 V – 240 V, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie jednotky zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
• Jednotku nainštalujte tak, aby v prípade
problému bolo možné okamžite odpojiť
sieťový kábel od zásuvky v stene.
Upozornenie pre zákazníkov v Európe
(iba model BDP-S5500)
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a ďalšie dôležité ustanovenia
smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete
na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation,
1­7­1 Konan Minato-ku Tokyo,
108­0075 Japonsko. Splnomocneným
zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu
produktu s normami na základe právnych
predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
3
Preventívne opatrenia
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že vyhovuje obmedzeniam stanoveným
v smernici o elektromagnetickej kompatibilite
pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako
3 metre.
Umiestnenie
• Prehrávač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
• Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami ani inými
materiálmi, aby ste predišli požiaru.
• Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
• Prehrávač neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad do regálu na knihy
alebo podobných kusov nábytku.
• Prehrávač nepoužívajte v exteriéri, vo
vozidlách, na lodiach ani iných plavidlách.
• Ak prehrávač prinesiete priamo z chladného
na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovkách vo vnútri
prehrávača sa môže skondenzovať vlhkosť.
Ak by sa to stalo, prehrávač nemusí fungovať
správne. V takom prípade vyberte disk
a nechajte prehrávač zapnutý približne
pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Prehrávač neinštalujte na šikmú plochu.
Prehrávač je navrhnutý na fungovanie
iba vo vodorovnej polohe.
• Pred predný panel neukladajte kovové
predmety. Môže sa tým obmedziť príjem
rádiových vĺn.
• Prehrávač neumiestňujte v priestoroch,
v ktorých sa používajú lekárske prístroje.
Mohol by spôsobiť poruchu lekárskych
prístrojov.
• Ak používate kardiostimulátor alebo inú
zdravotnú pomôcku, poraďte sa s lekárom
alebo výrobcom zdravotnej pomôcky,
skôr než použijete funkciu bezdrôtovej
siete LAN.
4
• Prehrávač by sa mal inštalovať a používať
vo vzdialenosti minimálne 20 cm od
ľudského tela (okrem končatín: rúk,
zápästí, nôh a členkov).
• Na prehrávač neumiestňujte ťažké ani
nestabilné predmety.
• Do zásobníka diskov nevkladajte žiadne iné
predmety než disky. Mohli by ste poškodiť
prehrávač alebo príslušný predmet.
• Pred premiestňovaním prehrávača vyberte
zo zásobníka všetky disky. V opačnom
prípade sa disk môže poškodiť.
• Pred premiestňovaním vytiahnite
z prehrávača sieťovú šnúru (napájací kábel)
a všetky ostatné káble.
Zdroje napájania
• Hoci je prehrávač vypnutý, nie je odpojený
od zdroja napájania (elektrickej siete), kým
je pripojený k elektrickej zásuvke v stene.
• Ak nebudete prehrávač dlhší čas používať,
odpojte ho od elektrickej zásuvky v stene.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby
ste zabránili poškodeniu sieťovej šnúry
(napájacieho kábla). Sieťovú šnúru
(napájací kábel) nepoužívajte, ak je
poškodená, pretože by to mohlo viesť
k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
– Dbajte na to, aby ste sieťovú šnúru
(napájací kábel) nepricvikli medzi
prehrávač a stenu, policu a pod.
– Na sieťovú šnúru (napájací kábel)
neklaďte ťažké predmety ani neťahajte
za samotnú šnúru.
Sieťový adaptér
• S prehrávačom používajte dodaný sieťový
adaptér, pretože iné adaptéry môžu spôsobiť
poruchu.
• Zariadenie nerozkladajte ani spätne
neanalyzujte.
• Sieťový adaptér nezatvárajte do uzavretých
priestorov, napríklad do regálu na knihy
alebo skrinky na audiovizuálne systémy.
• Sieťový adaptér nezapájajte do cestovného
elektrického transformátora, ktorý môže
produkovať teplo a spôsobiť poruchu.
• Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho
nevystavujte otrasom.
Nastavenie hlasitosti
Počas počúvania časti s veľmi nízkymi
vstupnými signálmi alebo bez zvukových
signálov nenastavujte maximálnu hlasitosť.
Pri maximálnej úrovni hlasitosti môže dôjsť
k poškodeniu sluchu a reproduktorov.
Čistenie
Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani
rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Čistiace disky a čističe diskov alebo šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov
alebo šošoviek (vrátane kvapalných alebo
typov v spreji). Môže to spôsobiť poruchu
zariadenia.
Výmena súčastí
V prípade opravy tohto prehrávača sa
opravované súčasti môžu zozbierať na účely
opätovného použitia alebo recyklácie.
Pripojenie k zásuvke HDMI OUT
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, pretože
nesprávna manipulácia môže poškodiť
zásuvku HDMI OUT.
• Dôkladne skontrolujte, či príslušný
konektor HDMI zodpovedá svojím tvarom
zásuvke HDMI OUT na zadnej strane
prehrávača. Uistite sa, že konektor nie je
otočený naopak.
• Pri pripájaní alebo odpájaní kábla HDMI
držte konektor HDMI rovno. Konektor
HDMI nenakláňajte ani nezapájajte do
zásuvky HDMI OUT nasilu.
Sledovanie 3D obrazu
(iba modely BDP-S5500/S4500)
Niektoré osoby môžu mať počas sledovania
3D obrazu nepríjemné pocity (ako sú
presilenie očí, únava alebo nevoľnosť).
Spoločnosť Sony odporúča, aby si všetky
osoby sledujúce trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia
potrebných prestávok sa u jednotlivých osôb
líši. Musíte sa rozhodnúť, aká prestávka je pre
vás najlepšia. Ak máte akékoľvek nepríjemné
pocity, mali by ste trojrozmerný obraz prestať
sledovať, kým tieto pocity nezmiznú.
V prípade potreby sa poraďte s lekárom.
Takisto by ste si mali pozrieť (i) používateľskú
príručku alebo výstražné hlásenia iného
zariadenia používaného s týmto produktom,
prípadne obsah disku Blu-ray Disc
prehrávaného pomocou tohto produktu
a (ii) našu webovú stránku
(http://www.sony-europe.com/myproduct/),
kde nájdete najnovšie informácie. Zrak
malých detí (najmä do veku šiestich rokov)
sa neustále vyvíja. Skôr než malým deťom
dovolíte sledovať trojrozmerný obraz, poraďte
sa s lekárom (napríklad s detským alebo
očným lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť, aby malé
deti dodržiavali odporúčania uvedené vyššie.
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte
kábel HDMI.
5
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento prehrávač dokáže
natrvalo udržať zastavený videoobraz
alebo obraz displeja na televíznej
obrazovke. Ak zastavený videoobraz alebo
obraz ponuky na obrazovke necháte na
televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé
poškodenie televíznej obrazovky. Tento
problém sa môže objaviť najmä v prípade
televízorov s plazmovým zobrazovacím
panelom a projekčných televízorov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace s vaším prehrávačom, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Ochrana pred kopírovaním
Na médiách Blu-ray Disc™ aj DVD sa
nachádzajú pokročilé systémy na ochranu
obsahu. Tieto systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System) a CSS
(Content Scramble System), môžu obsahovať
funkcie obmedzujúce prehrávanie, analógový
výstup a ďalšie podobné funkcie. Prevádzka
tohto produktu a príslušné obmedzenia sa
môžu líšiť v závislosti od dátumu zakúpenia,
pretože riadiaci orgán pre systém AACS môže
po zakúpení produktu prijať nové pravidlá
týkajúce sa obmedzení alebo ich zmeniť.
Upozornenie týkajúce sa technológie Cinavia
Tento produkt používa technológiu Cinavia,
ktorá slúži na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčných
filmov a videí a ich zvukových stôp. Ak sa
odhalí zakázané použitie neoprávnenej kópie,
zobrazí sa správa a prehrávanie alebo
kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológii Cinavia môžete
zistiť v zákazníckom informačnom centre
online pre technológiu Cinavia na stránke
http://www.cinavia.com. Ak sa chcete
dozvedieť ďalšie informácie o technológii
Cinavia prostredníctvom pošty, pošlite
korešpondenčný lístok so svojou adresou
6
na nasledujúcu adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Informácie o tejto príručke
Na obale je vyobrazený model BDP-S5500.
Autorské práva a ochranné známky
• Java je ochrannou známkou spoločnosti
Oracle alebo jej sesterských spoločností.
• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Informácie o patentoch spoločnosti DTS
nájdete na lokalite http://patents.dts.com.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
DTS Licensing Limited. DTS, príslušný
symbol a spojenie DTS a príslušného
symbolu sú registrovanými ochrannými
známkami a DTS 2.0+Digital Out je
ochrannou známkou spoločnosti DTS, Inc.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Výrazy HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA
a iných krajinách.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ a ich logá sú ochrannými
známkami asociácie Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ a logo Blu-ray 3D™ sú
ochrannými známkami asociácie Blu-ray
Disc Association.*1
• DVD Logo je ochrannou známkou
spoločnosti DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO a CD sú ochranné
známky.
• BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt zahŕňa na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation
technológiu, ktorá je chránená podľa
patentu USA č. 7 369 677 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách, rovnako ako aj
autorskými právami a ochranou výrobného
tajomstva pre určité prvky takejto
technológie. Cinavia je ochrannou známkou
spoločnosti Verance Corporation.
Copyright 2004 – 2010 Verance
Corporation. Všetky práva vyhradené
spoločnosťou Verance. Spätná analýza
a rozkladanie sú zakázané.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje technológiu,
ktorá podlieha určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft.
Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto produktu
je zakázaná bez príslušnej licencie alebo
licencií od spoločnosti Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné
vlastníctvo vrátane obsahu, na ktorý
sa vzťahujú autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu Microsoft
PlayReady™. Toto zariadenie používa
technológiu PlayReady na prístup
k obsahu chránenému pomocou
technológie PlayReady alebo WMDRM.
Ak zariadenie nedokáže správne
presadzovať obmedzenia týkajúce sa
používania obsahu, vlastníci obsahu
môžu od spoločnosti Microsoft požadovať,
aby zrušila funkcie zariadenia na
prehrávanie obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto zrušenie by
nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani
obsah chránený pomocou inej technológie
na prístup k obsahu. Vlastníci obsahu
môžu od vás požadovať inováciu
technológie PlayReady, aby ste ich obsah
mohli používať. Ak inováciu odmietnete,
nebudete mať prístup k obsahu, ktorý
vyžaduje inováciu.
• Gracenote, logo a ligatúra Gracenote,
Powered by Gracenote, Gracenote MusicID,
Gracenote VideoID a Gracenote Video
Explore sú registrovanými ochrannými
známkami alebo ochrannými známkami
spoločnosti Gracenote, Inc. v Spojených
štátoch alebo iných krajinách.*1
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ a Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.*2
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie
o známke spoločnosti Wi-Fi Alliance.*2
• Identifikačné označenie Wi-Fi Protected
Setup je osvedčenie o známke spoločnosti
Wi-Fi Alliance.*2
• DLNA™, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ sú ochrannými známkami,
servisnými známkami alebo osvedčeniami
o známke spoločnosti Digital Living
Network Alliance.*1
• Platforma Opera® Devices SDK od
spoločnosti Opera Software ASA. Copyright
1995 – 2014 Opera Software ASA. Všetky
práva vyhradené.
7
• Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných
vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov a produktov sú
vo všeobecnosti ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov.
Označenia ™ a ® sa v tomto dokumente
neuvádzajú.
*1
*2
Iba modely BDP-S5500/S4500
Iba model BDP-S5500
Licenčná zmluva koncového používateľa
spoločnosti Gracenote®
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje
softvér od spoločnosti Gracenote, Inc.
so sídlom v Emeryville, Kalifornia (ďalej len
Gracenote). Softvér od spoločnosti Gracenote
(softvér Gracenote) umožňuje tejto aplikácii
alebo zariadeniu rozpoznať disk alebo súbor
a získať údaje súvisiace s hudbou alebo
videom vrátane údajov o názve, interpretovi,
skladbe a titule (údaje Gracenote) z online
serverov alebo zabudovaných databáz
(servery Gracenote) a vykonávať ďalšie
funkcie. Údaje Gracenote môžete používať
iba prostredníctvom funkcií tejto aplikácie
alebo zariadenia, ktoré sú určené pre
koncového používateľa. Príjem alebo
zobrazenie údajov Gracenote v tejto
aplikácii alebo zariadení neposkytuje
spoločnosť Gracenote, ale patrí výlučne
do zodpovednosti príslušného výrobcu.
Táto aplikácia alebo zariadenie môže zahŕňať
obsah patriaci poskytovateľom spoločnosti
Gracenote. V takom prípade sa na takýto
obsah vzťahujú aj všetky obmedzenia v tomto
dokumente týkajúce sa údajov Gracenote
a uvedení poskytovatelia obsahu majú nárok
na všetky výhody a prostriedky ochrany,
ktoré má podľa tejto zmluvy k dispozícii
8
spoločnosť Gracenote. Súhlasíte s tým,
že údaje Gracenote, softvér Gracenote
a servery Gracenote budete používať výlučne
na svoje osobné, nekomerčné účely. Súhlasíte
s tým, že softvér Gracenote ani akékoľvek
údaje Gracenote nepostúpite, neskopírujete
ani neprenesiete žiadnej tretej strane.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE
GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE
ALEBO SERVERY GRACENOTE BUDETE
POUŽÍVAŤ VÝLUČNE SPÔSOBOM TU
UVEDENÝM.
Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto
obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na
používanie údajov Gracenote, softvéru
Gracenote a serverov Gracenote vypovedaná.
Ak bude vaša licencia vypovedaná, súhlasíte
s ukončením akéhokoľvek používania údajov
Gracenote, softvéru Gracenote a serverov
Gracenote. Spoločnosť Gracenote si v prípade
údajov Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote vyhradzuje všetky práva
vrátane vlastníckych práv. Od spoločnosti
Gracenote nebude za žiadnych okolností
možné vyžadovať platbu za informácie, ktoré
poskytujete. Súhlasíte s tým, že spoločnosť
Gracenote môže na základe tejto zmluvy
uplatniť svoje právo priamo proti vašej osobe
vo svojom mene. Spoločnosť Gracenote môže
pozmeniť alebo odstrániť údaje Gracenote na
základe predchádzajúceho upozornenia alebo
bez neho a môže zablokovať alebo upraviť
prístup k údajom Gracenote. V prípade
takejto zmeny, odstránenia, zablokovania
alebo úpravy si voči spoločnosti Gracenote
nemôžete uplatniť žiadny nárok.
UPOZORŇUJEME, že na používanie údajov
Gracenote sú zvyčajne potrebné nevyhnutné
špecifické technické prostriedky, napríklad
táto aplikácia alebo zariadenie, softvérové
programy, prenosové systémy,
telekomunikačné služby a ďalšie služby tretích
strán, za ktoré sa môžu účtovať dodatočné
poplatky, konkrétne poplatky za pripojenie,
ktoré budete musieť uhrádzať osobitne.
Spoločnosť Gracenote neposkytuje takéto
aplikácie ani zariadenia, softvérové programy,
prenosové systémy, telekomunikačné ani iné
služby a za služby tretích strán nenesie žiadnu
zodpovednosť. Spoločnosť Gracenote nenesie
zodpovednosť za riadne nastavenie, pripojenie
ani (v príslušných prípadoch) vybavenie
takejto aplikácie alebo zariadenia nevyhnutné
na prijímanie údajov Gracenote. Za toto
nesiete výhradnú zodpovednosť vy.
Služba spoločnosti Gracenote používa
na účely vytvárania štatistík unikátny
identifikátor na sledovanie požiadaviek.
Náhodne priradený číselný identifikátor
umožňuje službe Gracenote spočítavať
požiadavky bez toho, aby sa zhromažďovali
vaše osobné údaje. Viac informácií možno
získať na webovej stránke so zásadami
ochrany osobných údajov spoločnosti
Gracenote pre službu Gracenote.
,pokračovanie na s. 11
9
Obsah
2
4
VAROVANIE
Preventívne opatrenia
Začíname
12
17
19
19
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Krok č. 1: Pripojenie prehrávača
Krok č. 2: Príprava pripojenia k sieti
Krok č. 3: Jednoduché nastavenie
Prehrávanie
21
23
23
25
Prehrávanie disku
Prehrávanie obsahu zariadenia USB
Prehrávanie cez sieť
Dostupné možnosti
Internet (iba modely BDP-S5500/S4500)
28
Prehľadávanie webových lokalít
Nastavenia a úpravy
30
30
30
33
34
34
35
36
37
38
Používanie obrazoviek nastavení
[Software Update] (Aktualizácia softvéru)
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD)
[Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej ochrany)
[System Settings] (Nastavenia systému)
[Network Settings] (Nastavenia siete)
[Easy Network Settings] (Jednoduché nastavenia siete)
[Resetting] (Obnovenie nastavení)
Ďalšie informácie
39
44
10
Riešenie problémov
Technické parametre
Softvér Gracenote a každá položka údajov
Gracenote sú pre vás licencované „TAK,
AKO SÚ“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje
žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia
alebo záruky týkajúce sa presnosti údajov
Gracenote zo serverov Gracenote. Preberanie
alebo akýkoľvek iný spôsob prijímania
obsahu, konkrétne preberanie údajov
Gracenote, je tiež na vaše vlastné riziko
a nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek
poškodenie tejto aplikácie alebo zariadenia,
prípadne za akékoľvek iné poškodenia vrátane
straty dát v dôsledku takéhoto konania.
Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo
na odstránenie údajov zo serverov Gracenote
alebo zmenu kategórií údajov z akéhokoľvek
dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote považuje
za postačujúci. V súvislosti s bezchybným
a nepretržitým fungovaním softvéru
Gracenote alebo serverov Gracenote sa
neposkytujú žiadne záruky. Spoločnosť
Gracenote nie je povinná poskytovať vám
nové, zlepšené ani iné typy údajov alebo
kategórií, ktoré môže poskytovať
v budúcnosti, a poskytovanie svojich
služieb môže kedykoľvek ukončiť.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA
VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ
ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH
NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH
PRÁV. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE
NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU
NA VÝSLEDKY, KTORÉ DOSIAHNETE
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE,
ÚDAJOV GRACENOTE ALEBO
KTORÉHOKOĽVEK SERVERA
GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ
GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM
PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ
ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ ANI NÁHODNÉ
ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK ČI STRATENÉ
VÝNOSY.
© 2000 – súčasnosť. Gracenote, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Informácie o licenciách na softvér
Informácie o ZMLUVE (Licenčná zmluva
koncového používateľa) nájdete v časti
[License agreement] (Licenčná zmluva)
v ponuke možností na ikonách jednotlivých
služieb siete.
Ak chcete získať podrobné informácie
o softvérových licenciách, vyberte [Setup]
(Nastavenia) a pozrite si [Software License
Information] (Informácie o softvérových
licenciách) v časti [System Settings]
(Nastavenia systému).
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa
vzťahuje licencia GNU General Public License
(GPL) alebo licencia GNU Lesser General
Public License (LGPL). Tieto licencie
ustanovujú právo zákazníka na získanie,
úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu
uvedeného softvéru v súlade s podmienkami
uvedenými v licencii GPL alebo LGPL.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý
v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL
a LGPL a je k dispozícii na webe. Môžete si
ho prevziať z nasledujúcej webovej lokality:
http://www.sony.net/Products/Linux
Spoločnosť Sony nemôže reagovať na
žiadne otázky týkajúce sa obsahu tohto
zdrojového kódu.
11
Začíname
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Predný panel
1
2
6
5
A Zásobník diskov
Zamknutie zásobníka diskov (detská zámka)
B Tlačidlo Z (otvoriť/zavrieť)
Zamknutím zásobníka diskov môžete
predísť jeho náhodnému otvoreniu.
Ak chcete zamknúť alebo odomknúť
zásobník, stlačte tlačidlo x (zastavenie),
HOME a potom TOP MENU na
diaľkovom ovládači. Prehrávač pritom
musí byť zapnutý.
C Tlačidlo [/1 (zapnúť/
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prehrávača
alebo na jeho prepnutie do
pohotovostného režimu.
D Indikátor napájania
Svieti, keď je prehrávač zapnutý.
E Konektor (USB)
Konektor na pripojenia
zariadenia USB.
F Snímač diaľkového ovládača
12
34
Zadný panel
Začíname
A Ventilačné otvory
B Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)
C Konektor HDMI OUT
D Konektor LAN (100)
E Konektor DC IN 12 V (vstup sieťového adaptéra)
13
Diaľkový ovládač
Dostupné funkcie diaľkového ovládača
sa líšia v závislosti od disku alebo
situácie.
A Tlačidlo Z (otvoriť/zavrieť)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
Tlačidlo -TV- t (výber
televízneho vstupu)
Slúži na prepínanie medzi
televíznym signálom a inými
vstupnými zdrojmi.
Tlačidlo -TV- [/1 (zapnúť
televízor/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie televízora alebo na
jeho prepnutie do pohotovostného
režimu.
Tlačidlo [/1 (zapnúť/
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prehrávača
alebo na jeho prepnutie do
pohotovostného režimu.
B Farebné tlačidlá (červené,
zelené, žlté, modré)
Tlačidlá skratiek na ovládanie
interaktívnych funkcií.
C TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo
zatvorenie hlavnej ponuky
disku BD alebo DVD.
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM
alebo ponuky disku DVD.
OPTIONS (s. 25)
Slúži na zobrazenie dostupných
možností na obrazovke.
z
Na tlačidlách N, 2 + a AUDIO sa
nachádza hmatový bod. Pri ovládaní
prehrávača môžete tento bod použiť
na orientáciu.
14
Tlačidlo RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
Tlačidlá </M/m/,
Slúžia na zvýraznenie a výber
zobrazenej položky.
b
Tlačidlá M/m slúžia na rýchle
vyhľadávanie skladby počas
prehrávania hudobných diskov CD.
Stredné tlačidlo (ENTER)
Prechod na vybratú položku.
Tlačidlo HOME
Prechod na domovskú obrazovku
prehrávača.
Tlačidlo NETFLIX
Slúži na prístup do online služby
NETFLIX. Ďalšie informácie
o online službe NETFLIX nájdete
v časti Najčastejšie otázky na tejto
webovej lokalite:
www.sony.eu/support
D Tlačidlá m/M (rýchly posun
dozadu alebo dopredu)
• Slúži na rýchly posun disku
dozadu alebo dopredu pri stlačení
tohto tlačidla počas prehrávania.
Každým stlačením tlačidla počas
prehrávania videozáznamov sa
zmení rýchlosť vyhľadávania.
• Ak v režime pozastavenia stlačíte
a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než
jednu sekundu, obraz sa prehrá
so spomaleným pohybom.
• Po krátkom stlačení v režime
pozastavenia sa obraz prehráva
po jednotlivých snímkach.
Tlačidlo N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
Tlačidlo x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia).
Bod obnovenia titulu alebo stopy
je posledný prehrávaný bod
a v prípade priečinka s fotografiami
je to posledná zobrazená fotografia.
SUBTITLE (s. 34)
Slúži na výber jazyka titulkov
v prípade, že sú na diskoch
BD­ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch.
Začíname
(obľúbené) (s. 16)
Prístup k aplikácii registrovanej
ako obľúbenej.
Tlačidlo X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo
opätovné spustenie prehrávania.
Tlačidlo 2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti
televízora.
AUDIO (s. 34)
Slúži na výber jazyka stopy
v prípade, že sú na diskoch
BD­ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané stopy vo viacerých
jazykoch.
Slúži na výber zvukovej stopy
na diskoch CD.
Tlačidlo
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
DISPLAY (s. 22)
Slúži na zobrazenie informácií
o prehrávaní a prehľadávaní webu
(iba modely BDP-S5500/S4500)
na obrazovke.
Tlačidlá ./>
(predchádzajúce alebo
nasledujúce)
Slúžia na presun na predchádzajúcu
alebo nasledujúcu kapitolu, skladbu
alebo súbor.
15
Displej domovskej obrazovky
Domovská obrazovka sa zobrazí
po stlačení tlačidla HOME. Pomocou
tlačidiel </M/m/, vyberte aplikáciu
a stlačte ENTER.
Nástroje
Aplikácia
Update Services
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps] (Moje aplikácie): Slúži na
správu obľúbenej aplikácie. Môžete
pridať skratku na aplikáciu z časti
[All Apps] (Všetky aplikácie).
[Featured Apps] (Odporúčané
aplikácie): Zobrazuje odporúčanú
aplikáciu.
[Update Services] (Aktualizovať
služby): Aktualizuje zoznam
sieťových aplikácií. Zobrazuje sa,
keď je k dispozícii aktualizácia
sieťovej aplikácie.
[All Apps] (Všetky aplikácie):
Zobrazuje všetky dostupné aplikácie.
Do časti [My Apps] (Moje aplikácie)
môžete aplikácie pridávať stlačením
tlačidla OPTIONS a výberom možnosti
[Add to My Apps] (Pridať k mojim
aplikáciám).
[Setup] (Nastavenie): Slúži na úpravu
nastavení prehrávača.
b
Funkcia zrkadlenia obrazovky Screen
mirroring je dostupná iba pre model
BDP­S5500.
16
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam
a operáciám prehrávania. Dostupné
položky sa líšia v závislosti od situácie.
[Move Application] (Presunúť
aplikáciu): Zoradí aplikácie v ponuke
[My Apps] (Moje aplikácie).
[Remove Application] (Odstrániť
aplikáciu): Odstraňuje aplikácie
v ponuke [My Apps] (Moje aplikácie).
[Register as Favourite] (Registrovať
ako obľúbené): Tlačidlo na diaľkovom
ovládači na registráciu jednej aplikácie
do časti (obľúbené).
Krok č. 1: Pripojenie prehrávača
Sieťovú šnúru zapojte až po pripojení všetkých zariadení.
Pripojenie televízora
Prepojte prehrávač a televízor pomocou kábla High Speed HDMI.
Začíname
Kábel High Speed HDMI
(nedodáva sa)
Vysoká kvalita
17
Pripojenie zosilňovača AV (prijímača)
V závislosti od vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte jeden
z nasledujúcich spôsobov pripojenia. Po výbere možnosti A alebo B vyberte
príslušné nastavenia v ponuke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (s. 33).
Kábel High Speed HDMI
(nedodáva sa)
Kábel High Speed HDMI
(nedodáva sa)
t Nastavte položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie zmiešavania zvukov na disku BD) (s. 33).
Koaxiálny digitálny kábel
(nedodáva sa)
18
Wireless Setup
(iba model BDP­S5500)
Krok č. 2: Príprava
pripojenia k sieti
Ak prehrávač nechcete pripojiť k sieti,
prejdite na časť „Krok č. 3: Jednoduché
nastavenie“ (s. 19).
Použite bezdrôtovú sieť LAN, ktorá je
súčasťou prehrávača.
Kábel LAN (nedodáva sa)
Na pripojenie ku konektoru LAN (100)
na prehrávači použite kábel LAN.
Modem ADSL
alebo káblový
modem
Modem ADSL
alebo káblový
modem
Internet
Krok č. 3: Jednoduché
nastavenie
Kábel LAN
(nedodáva sa)
Širokopásmový
smerovač
Smerovač
bezdrôtovej
siete LAN
Začíname
Nastavenie káblového
pripojenia
Internet
z
Odporúča sa používať tienený a priamy kábel
rozhrania (kábel LAN).
Pri prvom zapnutí
Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač
zapne a kým sa zobrazí obrazovka
[Easy Initial Settings] (Jednoduché
úvodné nastavenia).
1
Vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA)
tak, aby póly 3 a # na batériách
zodpovedali značkám vnútri priestoru
pre batérie diaľkového ovládača.
19
2
Sieťový adaptér a sieťovú šnúru
(napájací kábel) pripojte podľa
číselného poradia zobrazeného
nižšie. Pri ich odpájaní postupujte
v opačnom poradí.
5
Vykonajte nastavenie [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia).
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pomocou tlačidiel
</M/m/, a ENTER na
diaľkovom ovládači vyberte
základné nastavenia.
do vstupu jednosmerného
1 prúdu 12 V
Sieťový adaptér (dodáva sa)
Tlačidlá </M/m/,
Tlačidlo ENTER
2
b
Sieťová šnúra (napájací kábel)
(dodáva sa)
20
3
Do elektrickej
siete
3
Stlačením tlačidla [/1 zapnite
prehrávač.
4
Zapnite televízor a nastavte výber
vstupu na televízore. Na televíznej
obrazovke sa zobrazí signál
z prehrávača.
• Ak chcete používať sieťové funkcie
prehrávača, po dokončení nastavení
[Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné
nastavenia) vyberte položku [Easy Network
Settings] (Jednoduché nastavenia siete).
• Ak chcete povoliť bezdrôtové pripojenie,
nastavte položku [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) v ponuke
[Network Settings] (Nastavenia siete)
na možnosť [Wireless Setup(built-in)]
(Nastavenie vstavaného bezdrôtového
pripojenia) (iba model BDP-S5500).
• Ak chcete bezdrôtové pripojenie vypnúť,
nastavte položku [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) v ponuke
[Network Settings] (Nastavenia siete)
na možnosť [Wired Setup] (Nastavenie
káblového pripojenia) (iba model
BDP­S5500).
Prehrávanie
Prehrávanie disku
Zoznam prehrateľných diskov nájdete
na s. 45.
1
Na niektorých diskoch BD-ROM
s logom BD-LIVE je uložený bonusový
obsah a ďalšie údaje, ktoré vás určite
potešia.
1
Stlačte tlačidlo Z a položte disk
do zásobníka diskov.
Na lokálne ukladanie údajov
používajte pamäťové zariadenie USB
s kapacitou minimálne 1 GB.
2
Stlačením tlačidla Z zatvorte
zásobník diskov.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí
automaticky, vyberte kategóriu
[Video],
[Music] (Hudba)
alebo
[Photo] (Fotografia)
v časti
[Disc] (Disk) a stlačte
ENTER.
Pripravte sa na používanie diskov
s funkciou BD-LIVE (iba pre disky
BD-LIVE).
• Pripojte prehrávač k sieti (s. 19).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové
pripojenie k službe BD) v časti
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD) na hodnotu [Allow]
(Povoliť) (s. 34).
Strana na prehratie otočená nadol
3
Ku konektoru USB na prehrávači
pripojte pamäťové zariadenie USB
(s. 12).
Prehrávanie
2
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál z prehrávača zobrazil na
televíznej obrazovke.
Používanie funkcie BONUSVIEW/
BD-LIVE
3
Vložte disk BD-ROM s funkciou
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si používateľskú
príručku dodanú s diskom.
z
Ak chcete odstrániť údaje z pamäťového
zariadenia USB, v časti [BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD) vyberte položku [Delete BD
Data] (Odstrániť údaje disku BD) a stlačte
ENTER. Všetky údaje uložené v priečinku
buda sa vymažú.
21
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
(iba modely BDP-S5500/S4500)
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D Disc
s logom Blu-ray 3D.
1
Pripravte sa na prehratie disku
Blu-ray 3D Disc.
• Prepojte prehrávač a zariadenia
kompatibilné s funkciou 3D
zobrazenia pomocou kábla
High Speed HDMI.
• Nastavte položky [3D Output
Setting] (Nastavenie 3D výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na 3D zobrazenie)
v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky) (s. 30).
2
Vložte disk Blu-ray 3D Disc.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si používateľskú
príručku dodanú s diskom.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Informácie o prehrávaní a ďalšie
informácie môžete zobraziť stlačením
tlačidla DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu prehrávača.
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
A Výstupné rozlíšenie/obrazová
frekvencia
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne vybratý uhol
z
Pozrite si aj používateľské príručky dodané
s televízorom a pripojeným zariadením.
D Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
E Dostupné funkcie (
uhol,
zvuk,
titulky)
F Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania,
stavový riadok prehrávania, typ
disku, videokodek, bitová rýchlosť,
typ opakovania, uplynulý čas
a celkový čas prehrávania.
G Číslo kapitoly
22
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
Zoznam „Prehrateľné typy súborov“
nájdete na s. 47.
1
Pripojte zariadenie USB ku konektoru
USB na prehrávači (s. 12).
2
3
Vyberte položku
[USB device]
(Zariadenie USB) pomocou tlačidiel
</M/m/, a stlačte ENTER.
Vyberte kategóriu
[Video],
[Music] (Hudba) alebo [Photo]
(Fotografia) pomocou tlačidiel M/m
a stlačte ENTER.
Prehrávanie cez sieť
Prehrávanie súborov v domácej
sieti (DLNA) (iba modely
BDP­S5500/S4500)
Produkt kompatibilný so štandardom
DLNA dokáže cez sieť prehrávať
videosúbory a súbory s hudbou
a fotografiami uložené v inom produkte
kompatibilnom so štandardom DLNA.
Pripravte sa na používanie
funkcie DLNA.
• Pripojte prehrávač k sieti (s. 19).
• Pripravte iné produkty
kompatibilné so štandardom
DLNA. Pozrite si používateľskú
príručku dodanú s produktom.
Prehrávanie súborov uložených na serveri
DLNA cez túto jednotku (prehrávač DLNA)
Prehrávanie
Pred pripojením si preštudujte
používateľskú príručku dodanú
so zariadením USB.
1
Server
Prehrávač
Vyberte kategóriu
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografia) v časti
[Media Server]
(Server médií) v ponuke [All Apps]
(Všetky aplikácie) a vyberte súbor,
ktorý chcete prehrať.
Prehrávanie súborov uložených na serveri
DLNA prostredníctvom iného produktu
(vykresľovacieho zariadenia)
Pri prehrávaní súborov uložených na
serveri DLNA na tejto jednotke môžete
prehrávanie ovládať pomocou produktu
kompatibilného s ovládačom DLNA
(napríklad telefónu).
Server
Vykresľovacie
zariadenie
Ovládač
23
Túto jednotku ovládajte pomocou
ovládača DLNA. Pozrite si používateľskú
príručku dodanú s ovládačom DLNA.
Používanie aplikácie TV SideView
(iba modely BDP-S5500/S4500)
TV SideView je mobilná aplikácia
pre vzdialené zariadenia (napríklad
smartfóny), ktorá sa poskytuje zdarma.
S aplikáciou TV SideView na tomto
prehrávači môžete prehrávač používať
pomocou funkcií na vzdialenom
zariadení. Služby alebo aplikácie
môžete spúšťať priamo zo vzdialeného
zariadenia a zobrazovať informácie
o disku počas jeho prehrávania.
Aplikáciu TV SideView možno použiť
aj ako diaľkový ovládač a softvérovú
klávesnicu.
Skôr ako zariadenie TV SideView
prvýkrát použijete s týmto prehrávačom,
nezabudnite zariadenie TV SideView
zaregistrovať. Pri registrácii postupujte
podľa pokynov na obrazovke zariadenia
TV SideView.
24
Používanie funkcie Screen
mirroring (iba model BDP-S5500)
Screen mirroring je funkcia, ktorá slúži
na zobrazovanie obrazovky mobilného
zariadenia v televízore prostredníctvom
technológie Miracast.
Prehrávač možno pripojiť priamo
k zariadeniu kompatibilnému
s funkciou Screen mirroring (napr.
smartfónu alebo tabletu). Zobrazenie
obrazovky príslušného zariadenia
môžete sledovať na veľkej televíznej
obrazovke. Táto funkcia nevyžaduje
žiadny bezdrôtový smerovač
(ani prístupový bod).
b
b
• Pri používaní funkcie Screen mirroring
môže byť kvalita obrazu a zvuku niekedy
znížená z dôvodu rušenia inou sieťou.
• Pri používaní funkcie Screen mirroring
nemusia byť dostupné niektoré sieťové
funkcie.
• Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné
s technológiou Miracast. Možnosti
pripojenia ku všetkým zariadeniam
kompatibilným s technológiou Miracast
nie sú zaručené.
Registráciu možno vykonať len z domovskej
obrazovky.
1
Na domovskej obrazovke vyberte
[Screen mirroring] (Zrkadlenie
obrazovky) pomocou tlačidiel
</M/m/, a stlačte ENTER.
2
Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
x
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate
prístup k rôznym nastaveniam
a operáciám prehrávania. Dostupné
položky sa líšia v závislosti od situácie.
oneskorenia zvukového výstupu
vo vzťahu k obrazovému výstupu
(o 0 až 120 milisekúnd).
x
Spoločné možnosti
[Repeat Setting] (Nastavenie
opakovania): Slúži na nastavenie
x
[3D Menu] (Ponuka pre 3D)
(iba modely BDP-S5500/S4500):
režimu opakovania.
x
– [Simulated 3D] (Simulované 3D
zobrazenie): Slúži na nastavenie
simulovaného 3D efektu.
– [3D Depth Adjustment] (Nastavenie
hĺbky 3D obrazu): Slúži na
nastavenie hĺbky 3D obrazu.
– [2D Playback] (Dvojrozmerné
prehrávanie): Slúži na nastavenie
dvojrozmerného prehrávania.
x
[Play] (Prehrať)/[Stop] (Zastaviť):
x
x
[Play from start] (Prehrať od
začiatku): Slúži na prehratie položky
x
x
[Video],
[Music]
[Photo] (Fotografia).
Iba kategória
x
[Chapter Search] (Vyhľadávanie
kapitol): Slúži na vyhľadávanie kapitol
x
[Audio] (Zvuk): Slúži na výber jazyka
a spustenie prehrávania od začiatku.
[Video]
[3D Output Setting] (Nastavenie 3D
výstupu) (iba modely BDP-S5500/
S4500): Slúži na nastavenie, či sa bude
3D obraz reprodukovať automaticky.
[Title Search] (Vyhľadávanie titulov):
x
[Data Contents] (Obsah údajov):
Slúži na prehratie obsahu zmiešaného
disku.
[Menu] (Ponuka)/[Popup Menu]
(Kontextová ponuka): Slúži na
Slúži na vyhľadávanie titulov na
diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
a spustenie prehrávania od začiatku.
[Change Category] (Zmeniť
kategóriu): Slúži na prepínanie medzi
kategóriami
(Hudba) a [Top Menu] (Hlavná ponuka):
zobrazenie kontextovej ponuky disku
BD-ROM alebo ponuky disku DVD.
od začiatku.
x
– [Picture Quality Mode] (Režim
kvality obrazu): Slúži na výber
nastavení obrazu pre rôzne
podmienky osvetlenia.
– [BNR] (Redukcia blokového šumu):
Slúži na obmedzenie mozaikového
blokového šumu na obraze.
– [MNR] (Redukcia mierneho šumu):
Slúži na obmedzenie mierneho
šumu (kompresných artefaktov)
okolo obrysov obrazu.
[Pause] (Pozastaviť): Slúži na
pozastavenie prehrávania.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky
disku BD alebo DVD.
Slúži na spustenie alebo zastavenie
prehrávania.
x
[Video Settings] (Nastavenia
obrazu):
Prehrávanie
x
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu): Slúži na nastavenie
x
stopy v prípade, že sú na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané stopy vo viacerých
jazykoch. Slúži na výber zvukovej
stopy na diskoch CD.
[Subtitle] (Titulky): Slúži na výber
jazyka titulkov v prípade, že sú na
diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých
jazykoch.
25
x
[Angle] (Uhol): Slúži na prepínanie
ďalších uhlov pohľadu, keď sú na
diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
nahrané viaceré uhly.
x
[Number Entry] (Zadanie čísel):
x
informácií o zvukovom disku CD
(CD-DA) na základe technológie
spoločnosti Gracenote.
Slúži na vyhľadávanie súvisiacich
informácií pomocou kľúčových slov
zo služby Gracenote pri výbere
položky [Track] (Skladba), [Artist]
(Interpret) alebo [Related]
(Súvisiace).
Pri výbere položky [Playback History]
(História prehrávania) alebo [Search
History] (História vyhľadávania)
zobrazí zoznam titulov.
Slúži na výber čísla pomocou tlačidiel
</M/m/, na diaľkovom ovládači.
x
[IP Content Noise Reduction]
(Redukcia šumu v internetovom
obsahu): Slúži na upravenie kvality
x
[Video Search] (Vyhľadávanie videí)
(iba modely BDP-S5500/S4500):
obrazu internetového obsahu.
Slúži na zobrazenie informácií
o disku BD-ROM alebo DVD-ROM
na základe technológie spoločnosti
Gracenote.
Slúži na vyhľadávanie súvisiacich
informácií pomocou kľúčových slov
zo služby Gracenote pri výbere
položky [Cast] (Obsadenie) alebo
[Related] (Súvisiace).
Pri výbere položky [Playback History]
(História prehrávania) alebo [Search
History] (História vyhľadávania)
zobrazí zoznam titulov.
Iba kategória
x
[Music] (Hudba)
[Track Search] (Vyhľadávanie
skladby): Slúži na vyhľadávanie
čísla skladby počas prehrávania
hudobných diskov CD.
x
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na pozadí): Slúži na
uloženie hudobných súborov
v pamäťovom zariadení USB.
Tieto súbory sa použijú ako hudba
na pozadí v prezentácii (BGM).
26
[Music Search] (Vyhľadávanie
hudby) (iba modely BDP-S5500/
S4500): Slúži na zobrazenie
Iba kategória
(Fotografie)
x
[Photo]
[Slideshow Speed] (Rýchlosť
prezentácie): Slúži na zmenu
rýchlosti prezentácie.
x
[Slideshow Effect] (Efekt
prezentácie): Slúži na nastavenie
efektu pre prezentácie.
x
[Slideshow BGM] (Hudba
prezentácie na pozadí):
– [Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
– [My Music from USB] (Moja hudba
zo zariadenia USB): Slúži na
nastavenie hudobných súborov
uložených v ponuke [Add Slideshow
BGM] (Pridať hudbu prezentácie
na pozadí).
– [Play from Music CD] (Prehrať
z hudobného disku CD): Slúži na
nastavenie skladieb na diskoch
CD-DA.
x
[Change Display] (Zmeniť
zobrazenie): Slúži na prepnutie medzi
zobrazením [Grid View] (Zobrazenie
mriežky) a [List View] (Zobrazenie
zoznamu).
x
x
x
Slúži na zobrazenie vybratej
fotografie.
[Slideshow] (Prezentácia): Slúži na
prehratie prezentácie.
[Rotate Left] (Otočiť doľava): Slúži
na otočenie fotografie o 90 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek.
[Rotate Right] (Otočiť doprava):
Slúži na otočenie fotografie
o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek.
Prehrávanie
x
[View Image] (Zobraziť snímku):
27
Internet
(iba modely BDP-S5500/S4500)
Prehľadávanie webových
lokalít
Môžete sa pripojiť na internet
a prehľadávať rôzne webové lokality.
Obrazovka internetového
prehľadávača
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od webovej lokality a stavu stránky.
History
Tabs
New Tab
1
Bookmarks
Close Tab
Pripravte internetový prehľadávač.
Pripojte prehrávač k sieti (s. 19).
2
3
Na domovskej obrazovke vyberte
ikonu
[All Apps] (Všetky aplikácie)
pomocou tlačidiel </M/m/,.
Vyberte ikonu
[Internet Browser]
(Internetový prehľadávač) pomocou
tlačidiel </M/m/, a stlačte ENTER.
z
Tento prehľadávač nepodporuje niektoré
funkcie webových lokalít a niektoré webové
lokality sa nemusia zobrazovať správne.
A Virtuálny kurzor
Stláčaním tlačidiel </M/m/,
zobrazíte virtuálny kurzor.
Má tri rôzne vizuálne podoby:
(šípka) pre normálny text,
(ukazovateľ) pre textové
a obrázkové prepojenia a (kurzor
v tvare l) v poliach na zadávanie
textu na webových lokalitách.
B Skratky
Skratky zobrazíte presunutím
virtuálneho kurzora do vrchnej
časti webovej lokality.
C Panel prehľadávača
Panel prehľadávača zobrazíte
stlačením tlačidla DISPLAY alebo
presunutím virtuálneho kurzora
do vrchnej časti webovej lokality.
D Posúvač
Presuňte kurzor k najbližšiemu
okraju stlačením tlačidiel
</M/m/,. Zároveň sa bude
posúvať aj text na webovej lokalite.
28
E Pole na zadanie textu
Presunutím virtuálneho kurzora do
poľa na zadávanie textu a stlačením
tlačidla ENTER zobrazíte softvérovú
klávesnicu.
F Ikona zabezpečeného pripojenia
Zobrazí sa, keď je webová lokalita
chránená a bezpečne pripojená.
G Indikátor priebehu
Zobrazuje sa pri načítavaní webovej
lokality.
Internet (iba modely BDP-S5500/S4500)
29
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazoviek
nastavení
Výberom položky
[Setup]
(Nastavenie) na domovskej obrazovke
môžete zmeniť nastavenia prehrávača.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
1
Na domovskej obrazovke vyberte ikonu
[Setup] (Nastavenie) pomocou
tlačidiel </M/m/,.
2
Pomocou tlačidiel M/m vyberte ikonu
kategórie nastavenia a stlačte ENTER.
[Software Update]
(Aktualizácia softvéru)
x [Update via Internet]
(Aktualizácia cez internet)
Slúži na aktualizáciu softvéru prehrávača
pomocou dostupnej siete. Presvedčte sa,
či je sieť pripojená k internetu. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 2:
Príprava pripojenia k sieti“ (s. 19).
30
x [Update via USB Memory]
(Aktualizácia pomocou
pamäťového zariadenia USB)
Slúži na aktualizáciu softvéru prehrávača
pomocou pamäťového zariadenia USB.
Presvedčte sa, či má priečinok na
aktualizáciu softvéru správny názov
UPDATE. Všetky súbory aktualizácií
musia byť uložené v tomto priečinku.
Prehrávač dokáže rozpoznať až
500 súborov/priečinkov v jednej vrstve
vrátane súborov/priečinkov aktualizácií.
z
• Aktualizáciu softvéru odporúčame
vykonať približne každé dva mesiace.
• Ak máte slabé sieťové pripojenie,
prejdite na stránku
www.sony.eu/support, prevezmite si
najnovšiu verziu softvéru a vykonajte
aktualizáciu cez pamäťové zariadenie USB.
Na tejto webovej lokalite nájdete aj
informácie o funkciách aktualizácie.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
x [3D Output Setting]
(Nastavenie 3D výstupu)
(iba modely BDP-S5500/S4500)
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie
vyberte, ak chcete všetok obsah
zobrazovať dvojrozmerne.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na 3D zobrazenie)
(iba moduly BDP-S5500/S4500)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky
televízora kompatibilného s funkciou
3D zobrazenia.
x [DVD Aspect Ratio]
(Pomer strán pre disky DVD)
[Letter Box] (Orámované): Slúži na
zobrazenie obrazu s čiernymi okrajmi
v hornej a dolnej časti.
x [TV Type] (Typ televízora)
[Pan & Scan] (Orezané): Slúži na
zobrazenie celej výšky obrazu na
celej obrazovke s orezanými bočnými
stranami.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Celá obrazovka): Túto možnosť
vyberte, keď pripojíte televízor
s funkciou širokouhlého režimu.
Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa bude
zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na
širokouhlom televízore.
[Normal] (Normálny): Slúži na zmenu
veľkosti obrazu, aby sa zmestil na
obrazovku s pôvodným pomerom
strán obrazu.
x [Cinema Conversion Mode]
(Režim filmovej konverzie)
Nastavenia a úpravy
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte širokouhlý televízor alebo
televízor s funkciou širokouhlého
režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď
pripojíte televízor s pomerom strán
4 : 3 bez funkcie širokouhlého režimu.
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie. Prehrávač automaticky zistí,
či ide o video alebo film, a prepne na
vhodný spôsob konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa
vždy vyberie spôsob konverzie vhodný
pre videá.
x [Output Video Resolution]
(Výstupné rozlíšenie obrazu)
V bežných prípadoch vyberte nastavenie
[Auto] (Automaticky). Ak chcete obraz
reprodukovať s rozlíšením
zaznamenaným na disku, vyberte
položku [Original Resolution] (Pôvodné
rozlíšenie). Ak je toto rozlíšenie nižšie
než štandardné rozlíšenie (SD), upraví
sa na rozlíšenie SD.
31
x [24p Output] (Výstup 24p)
Videosignály 24p sa reprodukujú iba
v prípade, že pomocou konektora
HDMI pripojíte televízor kompatibilný
s videosignálom 1080/24p a položka
[Output Video Resolution] (Výstupné
rozlíšenie obrazu) je nastavená na
možnosť [Auto] (Automaticky)
alebo [1080p].
[Auto] (Automaticky): Videosignály
1920 × 1080p/24 Hz sa reprodukujú
iba v prípade, že pomocou konektora
HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 1080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť
vyberte v prípade, ak televízor nie je
kompatibilný s videosignálmi 1 080/24p.
[BD-ROM 24p Output]
(Výstup BD-ROM 24p)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Videosignály
1920 × 1080p/24 Hz sa reprodukujú
iba v prípade, že pomocou konektora
HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 1080/24p.
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie tejto
funkcie.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť
vyberte v prípade, ak televízor nie je
kompatibilný s videosignálmi 1080/24p.
[DVD-ROM 24p Output]
(Výstup DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa
zistí typ pripojeného televízora a prepne
sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
videosignálov YCbCr 4 : 4 : 4.
[RGB]: Slúži na reprodukciu
videosignálov RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Výstup HDMI Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Videosignály
1920 × 1080p/24 Hz sa reprodukujú
iba v prípade, že pomocou konektora
HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 1080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť
vyberte v prípade, ak televízor nie je
kompatibilný s videosignálmi 1 080/24p.
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Ak je pripojený
televízor kompatibilný s režimom Deep
Colour, reprodukujú sa 16-bitové,
12­bitové alebo 10-bitové videosignály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte,
ak je obraz nestabilný alebo ak sa
zobrazujú neprirodzené farby.
[Data content 24p Output]
(Výstup dátový obsah 24p)
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
[Auto] (Automaticky): Videosignály
1920 × 1080p/24 Hz sa reprodukujú
iba v prípade, že pomocou konektora
HDMI OUT pripojíte televízor
kompatibilný s videosignálmi 1080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť
vyberte v prípade, ak televízor nie je
kompatibilný s videosignálmi 1 080/24p.
32
[Network content 24p Output]
(Výstup sieťový obsah 24p)
[Auto] (Automaticky): Bežne používané
nastavenie. Obraz s dynamickým
pohybom sa zobrazí bez rozmazania.
[Frame] (Snímka): Slúži na zobrazenie
statických snímok s vysokým
rozlíšením.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [Digital Audio Output]
(Digitálny zvukový výstup)
[Auto] (Automaticky): Bežne
používané nastavenie. Zvukové
signály sa reprodukujú podľa stavu
pripojených zariadení.
[PCM] (Pulzná kódová modulácia):
Slúži na prenos signálov PCM
z konektora DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu
zvuku získaného zmiešaním
interaktívneho a sekundárneho
zvuku s primárnym zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu
iba primárneho zvuku. Túto možnosť
vyberte, ak chcete prenášať zvukové
signály s vysokým rozlíšením do
zosilňovača AV (prijímača).
x [Dolby D Compatible Output]
(Výstup kompatibilný s formátom
Dolby D)
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa
bude uskutočňovať podľa dynamického
rozsahu určeného diskom (iba disky
BD-ROM). Ostatné disky sa prehrajú
na úrovni [On] (Zapnuté).
[On] (Zapnuté): Prehrávanie sa
uskutoční so štandardnou úrovňou
kompresie.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza
ku kompresii. Vytvára sa
dynamickejší zvuk.
x [Downmix] (Zmiešanie
a zredukovanie)
[Surround] (Priestorový zvuk): Slúži
na reprodukciu zvukových signálov
s priestorovými efektmi. Túto možnosť
vyberte po pripojení zvukového
zariadenia, ktoré podporuje režim Dolby
Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereofónne): Slúži na
reprodukciu zvukových signálov bez
priestorových efektov. Túto možnosť
vyberte po pripojení zvukového
zariadenia, ktoré nepodporuje režim
Dolby Surround (Pro Logic) alebo
DTS Neo:6.
Nastavenia a úpravy
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
x [Audio DRC] (Kompresia
dynamického rozsahu zvukov)
[On] (Zapnuté): Slúži na konverziu
zdroja zvuku vo formáte DTS na zvuk
vo formáte Dolby Digital pomocou
informácií EDID (Extended Display
Identification Data – Rozšírené
zobrazenie identifikačných údajov).
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
33
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD
alebo DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Jazyk ponuky disku BD alebo DVD)
Umožňuje vybrať predvolený jazyk
ponuky diskov BD-ROM alebo DVD
VIDEO.
Vyberte položku [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) a zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov
jazykov“ (s. 51).
x [Audio Language] (Jazyk zvuku)
Umožňuje vybrať predvolený jazyk
stôp na diskoch BD-ROM alebo DVD
VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné)
sa zvolí jazyk, ktorý je na disku
nastavený ako primárny.
Vyberte položku [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) a zadajte kód
jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov
jazykov“ (s. 51).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulkov)
Umožňuje vybrať predvolený jazyk
titulkov na diskoch BD-ROM alebo
DVD VIDEO.
Vyberte položku [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) a zadajte kód
jazyka uvedený v časti „Zoznam kódov
jazykov“ (s. 51).
34
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD
alebo CD.
x [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
[Allow] (Povoliť): Bežne používané
nastavenie.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
x [Delete BD Data]
(Odstrániť údaje disku BD)
Slúži na odstránenie údajov
v pamäťovom zariadení USB.
Vymažú sa všetky údaje uložené
v priečinku buda.
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
x [Password] (Heslo)
Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo
funkcie rodičovskej ochrany. Heslo
umožňuje nastaviť obmedzenia týkajúce
sa prehrávania diskov BD-ROM alebo
DVD VIDEO a videí na internete.
V prípade potreby môžete odlíšiť
úrovne obmedzení pre disky BD-ROM,
DVD VIDEO a videá na internete.
x [Parental Control Area Code]
(Kód oblasti na rodičovskú ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov
BD-ROM, DVD VIDEO alebo videí
na internete môže byť obmedzené na
určitú geografickú oblasť. Scény môžu
byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
Nastavením rodičovskej ochrany
možno zablokovať scény, prípadne
ich nahradiť inými scénami. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a zadajte
štvorciferné heslo.
x [Internet Video Unrated]
(Videá na internete bez hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú
hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje
sa prehrávanie videí na internete,
ktoré nemajú hodnotenie.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
x [OSD Language]
(Jazyk ponuky na obrazovke)
Umožňuje vybrať jazyk ponúk na
obrazovke prehrávača.
Ak pomocou kábla High Speed HDMI
pripojíte zariadenia značky Sony
kompatibilné s funkciou HDMI,
ovládanie sa zjednoduší.
[Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
[On] (Zapnuté): K dispozícii sú tieto
funkcie BRAVIA Sync:
– Prehrávanie jedným dotykom
– Vypnutie systému
– Sledovanie jazyka
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
z
Podrobné informácie nájdete
v používateľskej príručke dodanej
s televízorom alebo komponentmi.
[Linked to TV-off]
(Prepojenie s televízorom – vypnuté)
Nastavenia a úpravy
x [BD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky BD)/
[DVD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky DVD)/
[Internet Video Parental Control]
(Rodičovská ochrana pre videá
na internete)
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
[Valid] (Platné): Automaticky vypne
prehrávač, keď pripojený televízor
prejde do pohotovostného režimu
(BRAVIA Sync).
[Invalid] (Neplatné): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
x [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia)
[On] (Zapnuté): Skráti čas spustenia pri
zapínaní prehrávača.
[Off] (Vypnuté): Zníži spotrebu energie
v pohotovostnom režime.
x [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na automatický
návrat do pohotovostného režimu,
ak viac ako 20 minút nestlačíte žiadne
tlačidlo.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
35
x [Auto Display]
(Automatické zobrazenie)
x [Device Name] (Názov zariadenia)
(iba moduly BDP-S5500/S4500)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných
titulov, režimov obrazu, zvukových
signálov a pod. sa na obrazovke
automaticky zobrazia príslušné
informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia
až po stlačení tlačidla DISPLAY.
Zobrazí názov prehrávača. Názov
prehrávača možno zmeniť.
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
x [Software License Information]
(Informácie o licenciách na softvér)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie
funkcie šetriča obrazovky. Keď počas
zobrazenia ponúk na obrazovke
nebudete prehrávač používať viac
ako 10 minút, zobrazí sa obraz šetriča
displeja.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie
softvéru)
[On] (Zapnuté): Prehrávač sa nastaví
tak, aby vás informoval o dostupnosti
novšej verzie softvéru (s. 30).
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
x [Gracenote Settings]
(Nastavenia služby Gracenote)
(iba modely BDP-S5500/S4500)
[Auto] (Automaticky): Po zastavení
prehrávania disku sa automaticky
prevezmú informácie o disku. Ak chcete
preberať informácie, pripojte sa k sieti.
[Manual] (Manuálne): Informácie
o disku sa prevezmú, keď vyberiete
možnosť [Video Search] (Vyhľadávanie
videí) alebo [Music Search]
(Vyhľadávanie hudby).
36
x [System Information]
(Informácie o systéme)
Zobrazia sa informácie o verzii softvéru
tohto prehrávača a jeho adresa MAC.
Zobrazia sa informácie o licenciách na
softvér.
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
x [Internet Settings]
(Internetové nastavenia)
Najprv pripojte prehrávač k sieti.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Krok č. 2: Príprava pripojenia k sieti“
(s. 19).
[Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia) (iba model BDP-S5500):
Túto možnosť vyberte, ak sa pripájate
k širokopásmovému smerovaču
pomocou kábla LAN.
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
vstavaného bezdrôtového pripojenia)
(iba model BDP-S5500): Túto možnosť
vyberte, ak sa pripájate k bezdrôtovej
sieti pomocou adaptéra bezdrôtovej siete
LAN, ktorý je vstavaný v prehrávači.
z
Ďalšie informácie nájdete v časti
Najčastejšie otázky na webovej lokalite:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
(Stav pripojenia k sieti)
Zobrazuje aktuálny stav siete.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete skontroluje,
či je pripojenie k sieti správne vytvorené.
x [Screen mirroring RF Setting]
(Nastavenie rozhlasovej frekvencie
pre zrkadlenie obrazovky)
(iba model BDP-S5500)
x [Connection Server Settings]
(Nastavenia servera pripojenia)
(iba moduly BDP-S5500/S4500)
Slúži na nastavenie, či sa má zobrazovať
pripojený server.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Automatické povolenie prístupu
vykresľovacieho zariadenia)
(iba moduly BDP-S5500/S4500)
[On] (Zapnuté): Umožňuje automatický
prístup z novozisteného produktu
kompatibilného s ovládačom DLNA.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto
funkcie.
Slúži na zobrazenie zoznamu produktov
kompatibilných s ovládačom DLNA
a nastavenie, či majú byť jednotlivé
produkty prístupné prostredníctvom
tohto prehrávača.
x [Registered Remote Devices]
(Registrované vzdialené zariadenia)
(iba moduly BDP-S5500/S4500)
Slúži na zobrazenie zoznamu
registrovaných vzdialených zariadení.
x [Remote Start]
(Vzdialené zapínanie)
[On] (Zapnuté): Pri pripojení k sieti
zapne alebo vypne prehrávač pomocou
vzdialeného zariadenia.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie
tejto funkcie.
Nastavenia a úpravy
[Auto] (Automaticky): Automaticky
nastaví vysielacie pásmo rozhlasovej
frekvencie (RF) na pripojenie kvôli
zrkadleniu obrazovky.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Nastaví
CH 1/CH 6/CH 11 ako prioritné.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola prístupu
k vykresľovaciemu zariadeniu)
(iba modely BDP-S5500/S4500)
b
Nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené
zapínanie) na možnosť [On] (Zapnuté)
a vypnutím prehrávača aktivujte
pohotovostný režim siete (s. 45).
[Easy Network
Settings] (Jednoduché
nastavenia siete)
Na zadanie nastavení siete vyberte
položku [Easy Network Settings]
(Jednoduché nastavenia siete).
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
37
[Resetting]
(Obnovenie nastavení)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnoviť výrobné predvolené
nastavenia)
Výberom príslušnej skupiny nastavení
obnovíte výrobné predvolené nastavenia
prehrávača. Obnovia sa všetky
nastavenia v rámci tejto skupiny.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Vymaže osobné informácie uložené
v prehrávači.
b
Ak jednotku likvidujete, prenášate alebo
opätovne predávate, z bezpečnostných
dôvodov odstráňte všetky osobné údaje.
Prijmite príslušné opatrenia, ako napríklad
odhlásenie po použití sieťovej služby.
38
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak by akýkoľvek problém pretrval,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Obraz
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble riadne pripojené (s. 17).
, Prepnite výber vstupu na televízore
tak, aby sa zobrazil signál z prehrávača.
, Stlačením tlačidiel x (zastavenie),
HOME a potom POP UP/MENU na
diaľkovom ovládači nastavte položku
[Output Video Resolution] (Výstupné
rozlíšenie obrazu) na najnižšie
rozlíšenie.
, Vyskúšajte tento postup: 1Vypnite
a znova zapnite prehrávač. 2Vypnite
a znova zapnite pripojené zariadenie.
3Odpojte a znova pripojte kábel
HDMI.
, Konektor HDMI OUT je pripojený
k zariadeniu DVI, ktoré nepodporuje
technológiu na ochranu autorských
práv.
, Skontrolujte nastavenia položky
[Output Video Resolution] (Výstupné
rozlíšenie obrazu) v ponuke [Screen
Settings] (Nastavenia obrazovky)
(s. 31).
Po pripojení ku konektoru HDMI OUT
sa jazyk zobrazenia na obrazovke
automaticky prepne.
, Ak je položka [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavená na
hodnotu [On] (Zapnuté) (s. 35),
jazyk zobrazenia na obrazovke sa
automaticky prepne podľa nastavenia
jazyka pripojeného televízora
(ak zmeníte nastavenie v televízore
a pod.).
Zvuk
Ďalšie informácie
Obraz sa nezobrazuje alebo nereprodukuje
správne.
, V prípade diskov BD-ROM/
DVD­ROM skontrolujte položku
[24p Output] (Výstup 24p) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (s. 32).
Zvuk sa neprehráva alebo nereprodukuje
správne.
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble riadne pripojené (s. 17).
, Prepnite výber vstupu v zosilňovači
AV (prijímači) tak, aby sa zvukové
signály z prehrávača reprodukovali
zo zosilňovača AV (prijímača).
, Ak sa zvukový signál nereprodukuje
cez konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT,
skontrolujte nastavenia zvuku (s. 33).
, V prípade pripojenia HDMI
vyskúšajte tento postup: 1Vypnite
a znova zapnite prehrávač. 2Vypnite
a znova zapnite pripojené zariadenie.
3Odpojte a znova pripojte kábel
HDMI.
39
, Ak je pri pripojení HDMI
prehrávač pripojený k televízoru
prostredníctvom zosilňovača AV
(prijímača), skúste kábel HDMI
pripojiť priamo k televízoru. Pozrite
si aj používateľskú príručku dodanú
so zosilňovačom AV (prijímačom).
, Konektor HDMI OUT je pripojený
k zariadeniu DVI (konektory DVI
neprijímajú zvukové signály).
, Zariadenie pripojené ku konektoru
HDMI OUT nepodporuje zvukový
formát prehrávača. Skontrolujte
nastavenia zvuku (s. 33).
Zvuk s vysokým rozlíšením (Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio a DTS-HD Master Audio) sa
nereprodukuje ako tok bitov.
, Položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie zmiešavania zvukov na
disku BD) v ponuke [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) nastavte na
hodnotu [Off] (Zapnuté) (s. 33).
, Skontrolujte, či je pripojený zosilňovač
AV (prijímač) kompatibilný
s jednotlivými formátmi zvuku
s vysokým rozlíšením.
Nereprodukuje sa interaktívny zvuk.
, Položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie zmiešavania zvukov na
disku BD) v ponuke [Audio Settings]
(Nastavenia zvuku) nastavte na
hodnotu [On] (Zapnuté) (s. 33).
40
Pri prehrávaní disku sa na obrazovke zobrazí
kód hlásenia 3 [Audio outputs temporarily
muted. Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3]
(Zvukové výstupy sú dočasne stlmené.
Neupravujte hlasitosť prehrávania.
Aktuálne prehrávaný obsah je chránený
technológiou Cinavia a nie je povolené
prehrávať ho v tomto zariadení.
Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.cinavia.com. Message Code 3
(Kód hlásenia 3)).
, Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate,
obsahuje kód Cinavia, ktorý
signalizuje, že ide o neautorizovanú
kópiu profesionálne
vyprodukovaného obsahu (s. 6).
Disk
Disk sa neprehráva.
, Disk je znečistený alebo
zdeformovaný.
, Disk je otočený naopak. Vložte disk
tak, aby bola strana na prehrávanie
otočená nadol.
, Disk je vo formáte, ktorý tento
prehrávač nedokáže prehrať (s. 45).
, Prehrávač nedokáže prehrať nahratý
disk, ktorý nie je správne finalizovaný.
, Kód oblasti disku BD alebo DVD sa
nezhoduje s prehrávačom.
Zariadenie USB
Prehrávač nezistí zariadenie USB, ktoré je
k nemu pripojené.
, Skontrolujte, či je zariadenie USB
pripojené na doraz ku konektoru USB.
, Skontrolujte, či nie je poškodené
zariadenie USB alebo kábel.
, Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
, Ak je zariadenie USB pripojené cez
rozbočovač USB, pripojte zariadenie
USB priamo k prehrávaču.
Prehrávanie z internetu
, Kvalitu obrazu alebo zvuku možno
zlepšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
Na prehrávanie videa so štandardným
rozlíšením sa odporúča pripojenie
s rýchlosťou aspoň 2,5 Mb/s (10 Mb/s
na prehrávanie videa s vysokým
rozlíšením).
Pripojenie k sieti
Prehrávač sa nemôže pripojiť k sieti.
, Skontrolujte pripojenie k sieti (s. 19)
a nastavenia siete (s. 36).
, Ak pred úpravou nastavení smerovača
použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového
pripojenia smerovača sa môžu
automaticky zmeniť. V takom prípade
adekvátne zmeňte aj nastavenia
bezdrôtového pripojenia počítača.
Prehrávač sa nedá pripojiť
k smerovaču bezdrôtovej siete LAN
(iba model BDP-S5500).
, Skontrolujte, či je smerovač
bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
, V závislosti od okolitého prostredia,
napríklad materiálu stien, podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo
prekážok medzi prehrávačom
a smerovačom bezdrôtovej siete
LAN sa môže skrátiť komunikačná
vzdialenosť. Premiestnite prehrávač
a smerovač bezdrôtovej siete LAN
bližšie k sebe.
, Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo
2,4 GHz, napríklad mikrovlnné
zariadenie, zariadenie s rozhraním
Bluetooth alebo digitálne bezšnúrové
zariadenie. Premiestnite prehrávač
ďalej od takýchto zariadení alebo
ich vypnite.
Ďalšie informácie
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. Určité
programy sa zobrazujú s chýbajúcimi
detailmi, a to najmä počas rýchlych
alebo tmavých scén.
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] (Chránené nastavenie Wi-Fi)
sa počítač nedá pripojiť na internet
(iba model BDP-S5500).
41
Požadovaný bezdrôtový smerovač sa
nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí
(iba model BDP-S5500).
, Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte
na predchádzajúcu obrazovku a znova
skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie.
Ak sa požadovaný bezdrôtový
smerovač napriek tomu nezistí,
výberom položky [New connection
registration] (Registrácia nového
pripojenia) spustite funkciu [Manual
registration] (Manuálna registrácia).
Po zapnutí prehrávača sa na televíznej
obrazovke zobrazí hlásenie [A new software
version is available. Please go to the “Setup”
section of the menu and select “Software
Update” to perform the update.] (Dostupná
je nová verzia softvéru. V ponuke prejdite do
časti Setup (Nastavenie) a výberom položky
Network Update (Sieťová aktualizácia)
vykonajte aktualizáciu.).
, Informácie o aktualizácii prehrávača
na novšiu verziu softvéru nájdete
v časti [Software Update]
(Aktualizácia softvéru) (s. 30).
42
Ovládanie pripojenia HDMI
(BRAVIA Sync)
Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).
, Skontrolujte, či je položka [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavená na
hodnotu [On] (Zapnuté) (s. 35).
, Ak zmeníte pripojenie HDMI,
vypnite a znova zapnite prehrávač.
, Po výpadku napájania nastavte
položku [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) na hodnotu [Off]
(Vypnuté) a potom položku [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavte na
hodnotu [On] (Zapnuté) (s. 35).
, Skontrolujte nasledujúce skutočnosti
a pozrite si aj používateľskú príručku
dodanú so zariadením.
– Skontrolujte, či je pripojené
zariadenie kompatibilné
s funkciou [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI).
– Skontrolujte, či je nastavenie
pripojeného zariadenia pre funkciu
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) správne.
, V prípade, že prehrávač pripojíte
k televízoru prostredníctvom
zosilňovača AV (prijímača):
– Ak zosilňovač AV (prijímač) nie je
kompatibilný s funkciou [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI), televízor pravdepodobne
nebudete môcť ovládať pomocou
prehrávača.
Nefunguje funkcia vypnutia systému
(BRAVIA Sync).
, Skontrolujte, či sú položky [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) a [Linked to TV-off]
(Prepojenie s televízorom – vypnuté)
v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavené na
hodnotu [On] (Zapnuté) a [Valid]
(Platné) (s. 35).
Iné
Prehrávanie sa nespúšťa od začiatku.
, Stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte
položku [Play from start] (Prehrať
od začiatku).
Prehrávanie sa nespustí od bodu obnovenia,
kde ste ho naposledy zastavili.
, V závislosti od disku sa bod obnovenia
môže vymazať z pamäte v prípade, že:
– otvoríte zásobník diskov,
– odpojíte zariadenie USB,
– prehráte iný obsah,
– vypnete prehrávač.
Pri prehrávaní disku sa na obrazovke
zobrazí kód hlásenia 1 [Playback stopped.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 1.]
(Prehrávanie sa zastavilo. Prehrávaný obsah
je chránený technológiou Cinavia a jeho
prehrávanie v tomto zariadení nie je
povolené. Viac informácií získate na
webovej lokalite http://www.cinavia.com.
Message Code 1 (Kód hlásenia 1)).
Ďalšie informácie
– Ak zmeníte pripojenie HDMI,
pripojíte a odpojíte sieťovú šnúru
alebo dôjde k výpadku elektrickej
energie, skúste nasledujúci postup:
1Prepnite výber vstupu
zosilňovača AV (prijímača) tak,
aby sa na televíznej obrazovke
zobrazil obraz z prehrávača.
2Nastavte položku [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) na hodnotu
[Off] (Vypnuté) a potom položku
[Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v ponuke
[HDMI Settings] (Nastavenia
HDMI) nastavte na hodnotu
[On] (Zapnuté) (s. 35). Pozrite
si používateľskú príručku dodanú
so zosilňovačom AV (prijímačom).
, Zvuková stopa videa, ktoré prehrávate,
obsahuje kód Cinavia, ktorý
signalizuje, že stopa bola určená
na prezentáciu len prostredníctvom
profesionálneho vybavenia
a nebola schválená na prehrávanie
zákazníkmi (s. 6).
43
Zásobník diskov sa neotvára a disk nemožno
vybrať stlačením tlačidla Z.
, Vyskúšajte tento postup: 1Vypnite
prehrávač a odpojte napájací kábel.
2Znova pripojte napájací kábel
a zároveň držte stlačené tlačidlo Z na
prehrávači. 3Podržte tlačidlo Z na
prehrávači stlačené, kým sa zásobník
neotvorí. 4Vyberte disk.
5Reštartujte prehrávač odpojením
a opätovným zapojením napájacieho
kábla.
Po stlačení tlačidla Z (otvoriť/zavrieť) sa na
obrazovke zobrazí hlásenie [[EJECT] Key is
currently unavailable.] (Tlačidlo [EJECT] je
momentálne nedostupné.).
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony alebo
miestny autorizovaný servis
spoločnosti Sony.
Prehrávač nereaguje na stlačenie žiadneho
tlačidla.
, Vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (s. 4).
Technické parametre
Systém
Laser: Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
(Názov konektora:
typ konektora/výstupná úroveň/
impedancia pri zaťažení)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Fonokonektor/0,5 Vš-š/75 ohmov
HDMI OUT:
19-kolíkový štandardný
konektor HDMI
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
USB:
Konektor USB typu A (na pripojenie
pamäťového zariadenia USB, čítacieho
zariadenia pamäťových kariet,
digitálnych fotoaparátov a digitálnych
videokamier)
DC IN:
BDP-S5500:
jednosmerný prúd 12 V, 750 mA
BDP-S4500:
jednosmerný prúd 12 V, 650 mA
BDP-S1500:
jednosmerný prúd 12 V, 600 mA
Bezdrôtové pripojenie
(iba model BDP-S5500)
Štandard bezdrôtovej siete LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčný rozsah:
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 13
Modulácia:
DSSS a OFDM
Všeobecné
Požiadavky na napájanie:
12 V jednosmerný prúd so sieťovým
adaptérom
Hodnoty: vstup 220 V – 240 V,
striedavý prúd, 50/60 Hz
44
Spotreba energie (pri použití
sieťového adaptéra):
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500: 9,5 W
BDP-S1500: 8,8 W
Pohotovostný režim siete:
4,5 W (všetky porty drôtovej/
bezdrôtovej siete ZAPNUTÉ)
Rozmery (približne):
230 mm × 194 mm × 39 mm
(šírka/hĺbka/výška)
vrátane vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne): 0,8 kg
Prevádzková teplota:
5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť:
25 % až 80 %
Prehrateľné disky
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (hudobné disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
Dodané príslušenstvo
*2
Technické parametre a dizajn sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
*3
Ďalšie informácie
Sieťový adaptér (AC-M1208WW) (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Keďže technické parametre diskov Blu-ray
Disc sú nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré
disky sa nemusia dať prehrať v závislosti
od ich typu a verzie.
Zvukový výstup sa líši v závislosti
od zdroja, pripojeného výstupného
konektora a vybratých nastavení zvuku.
BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku
BD-R s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno
prehrávať, ak ich dodatky umožňujú
nahrávanie.
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Ďalšie informácie
nájdete v používateľskej príručke dodanej
s nahrávacím zariadením.
Disky, ktoré nemožno prehrávať
• BD s kazetou,
• BDXL,
• DVD-RAM,
• HD DVD,
• disky DVD Audio,
• disky PHOTO CD,
• údajovú časť zvláštnych stôp
diskov CD,
• disky Super VCD,
• stranu so zvukovým materiálom
na diskoch DualDisc.
45
Poznámka o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú normu
pre kompaktné disky (CD). Disky
DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na
ochranu autorských práv nespĺňajú
štandard pre kompaktné disky (CD),
a preto ich tento produkt nemusí
dokázať prehrať.
Poznámka o ovládaní prehrávania
diskov BD a DVD
Niektoré možnosti ovládania
prehrávania diskov BD a DVD môžu
byť zámerne nastavené výrobcami
softvéru. Keďže tento prehrávač
prehráva disky BD a DVD podľa
ich obsahu, ktorý navrhli výrobcovia
softvéru, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii.
Poznámka o dvojvrstvových diskoch
BD a DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri
prepínaní vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM a DVD VIDEO)
Kód oblasti prehrávača je vytlačený na
zadnej strane jednotky a systém bude
prehrávať iba disky BD-ROM a DVD
VIDEO označené rovnakými kódmi
oblasti alebo značkou ALL .
Kód oblasti
46
Prehrateľné typy súborov
Video
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
Kontajner
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7
Motion JPEG*6
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.avi
Ďalšie informácie
VC1*1
So zvukom
PS
MP4
MPEG4/AVC*5
Prípona
Formát
AVCHD (ver. 2.0)*1*8*9*10
47
*9
Music
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
Štandard WMA9*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
*12
Dolby Digital*6*11
.ac3
*13
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio*6
.ape
*10
Photo
Formát
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
48
Prípona
JPEG
Prehrávač nemusí prehrávať tento
formát súboru na serveri DLNA
(iba modely BDP-S5500/S4500).
Prehrávač dokáže prehrávať na serveri
DLNA iba video so štandardným
rozlíšením.
(iba modely BDP-S5500/S4500).
Prehrávač neprehráva súbory
vo formáte DTS na serveri DLNA
(iba modely BDP­S5500/S4500).
Prehrávač dokáže prehrávať iba súbory
vo formáte Dolby Digital na serveri DLNA
(iba modely BDP-S5500/S4500).
Prehrávač podporuje formát AVC
do úrovne max. 4.1.
Prehrávač neprehráva tento formát
súboru na serveri DLNA (iba modely
BDP-S5500/S4500).
Prehrávač podporuje formát WMV9
až na úroveň Advanced Profile.
Prehrávač podporuje snímkovú
frekvenciu až do 60 snímok/s.
*11
Prehrávač prehráva súbory vo formáte
AVCHD nahraté pomocou digitálnej
videokamery a podobných zariadení.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá,
ak nebol správne finalizovaný.
Prehrávač dokáže prehrávať formát
AVCHD 3D (iba modely BDP-S5500/
S4500).
Prehrávač dokáže prehrávať súbory
s príponou .mka.
(Tento súbor sa nedá prehrať na serveri
DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500).)
Prehrávač neprehráva animované súbory
PNG ani GIF.
V prípade súborov MPO iných ako 3D
sa zobrazí iba kľúčový obrázok alebo prvý
obrázok (iba modely BDP-S5500/S4500).
b
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania,
podmienok nahrávania alebo stavu servera
DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500).
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Pri niektorých súboroch sa možno nebude
dať použiť funkcia rýchleho posunu
dopredu alebo dozadu.
• Prehrávač neprehráva šifrované súbory,
napríklad pomocou technológie DRM
a Lossless.
• Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky na diskoch BD,
DVD, CD a v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve vrátane
koreňového priečinka,
– až 500 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
• Prehrávač dokáže rozpoznať tieto súbory
alebo priečinky na serveri DLNA
(iba modely BDP-S5500/S4500):
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov alebo priečinkov v jednej
vrstve.
• Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu:
– až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD
(MPEG4/AVC),
– až do 30 snímok/s pre videokodeky.
• Prehrávač podporuje bitovú rýchlosť videa
až do 40 Mb/s.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
• Prehrávač dokáže rozpoznať veľkokapacitné
zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash
alebo pevný disk), zariadenia na
zachytávanie statických snímok (SICD)
a klávesnice so 101 klávesmi.
• Pred pripojením alebo odpojením
pamäťového zariadenia USB alebo iných
zariadení vypnite prehrávač, aby ste predišli
poškodeniu údajov, pamäťového zariadenia
USB alebo iných zariadení.
• Prehrávač nemusí prehrávať videosúbory
s vysokou bitovou rýchlosťou z diskov
DATA CD plynulo. Takéto súbory sa
odporúča prehrávať z diskov DATA DVD
alebo DATA BD.
Keďže komunikácia v bezdrôtovej
sieti LAN prebieha prostredníctvom
rádiových vĺn, hrozí zachytenie
bezdrôtového signálu. Tento prehrávač
podporuje rôzne funkcie zabezpečenia
na ochranu bezdrôtovej komunikácie.
Nastavenia zabezpečenia správne
nakonfigurujte podľa sieťového
prostredia.
Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu
bezdrôtovú komunikáciu alebo
preniknúť do bezdrôtovej siete aj bez
dômyselných nástrojov. Pamätajte,
že pri tomto nastavení hrozí riziko
neoprávneného prístupu alebo
zachytenia údajov.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia
vyvinutá s cieľom odstrániť nedostatky
technológie WEP. Technológia TKIP
zaručuje vyššiu úroveň zabezpečenia
než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá
používa pokročilú metódu zabezpečenia
odlišnú od technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než technológia WEP
alebo TKIP.
Ďalšie informácie
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
(iba model BDP-S5500)
WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli
zachytiť vašu komunikáciu ani
preniknúť do bezdrôtovej siete. WEP
je staršia technológia zabezpečenia
umožňujúca pripojenie staršieho
zariadenia, ktoré nepodporuje
technológiu TKIP/AES.
Poznámky o diskoch
• Disk chytajte za
okraje, aby zostal
čistý. Nedotýkajte
sa povrchu. Prach,
odtlačky prstov
alebo škrabance na disku môžu
spôsobiť jeho poruchu.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani zdrojom tepla,
napríklad prieduchom horúceho
vzduchu, ani ho nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom
svetle, pretože teplota môže vo vnútri
auta výrazne stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
49
• Disk čistite pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od
stredu smerom von.
• Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčné čistiace
prostriedky diskov alebo šošoviek
ani antistatické spreje určené pre
vinylové LP platne.
• Ak ste tlačili na etiketu disku,
pred prehrávaním disku ju
nechajte uschnúť.
• Nepoužívajte nasledujúce disky.
– Disk na čistenie šošoviek.
– Disk, ktorý má neštandardný tvar
(napríklad karta, srdce).
– Disk, na ktorom je štítok alebo
nálepka.
– Disk, na ktorom je lepidlo z lepiacej
pásky alebo nálepky.
• Škrabance na strane disku určenej na
prehrávanie neodstraňujte nanesením
novej vrstvy.
50
Čísla kódov televízorov,
ktoré možno ovládať
Dve sekundy podržte stlačené tlačidlo
-TV- [/1 a kód výrobcu televízora
pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači.
Ak je uvedených viacero tlačidiel na
diaľkovom ovládači, skúste ich postupne
zadávať, dokým nenájdete kód, ktorý
funguje s televízorom.
Výrobca
Tlačidlo
na diaľkovom
ovládači
Sony (predvolený)
Farebné tlačidlo
(červené)
Philips
Farebné tlačidlo
(zelené)/farebné
tlačidlo (žlté)/
RETURN
Panasonic
Farebné tlačidlo
(modré)/stredné
tlačidlo (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Zoznam kódov jazykov
Podrobné informácie nájdete
v časti [BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD) (s. 34).
Názvy jazykov sú v súlade s normou
ISO 639: 1988 (E/F).
Jazyk
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
Jazyk
1350
1353
1357
Malayalam
Moldavian
Malay
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Nezadaný
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Ďalšie informácie
Kód
Kód
51
Rodičovská ochrana a kód oblasti
Podrobné informácie nájdete v časti
[Parental Control Area Code]
(Kód oblasti na rodičovskú ochranu)
(s. 35).
52
Kód
Oblasť
2044
2057
2090
2115
2165
2200
2219
2238
2276
2304
2363
2109
2390
2428
2046
2501
Argentína
Belgicko
Čile
Dánsko
Fínsko
Grécko
Hongkong
Indonézia
Japonsko
Kórea
Malajzia
Nemecko
Nový Zéland
Poľsko
Rakúsko
Singapur
2047
2070
2092
2424
2174
2376
2248
2239
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2489
2184
2149
2499
2254
2586
Španielsko
Švédsko
Taliansko
Vietnam
2086
2543
2528
Austrália
Brazília
Čína
Filipíny
Francúzsko
Holandsko
India
Írsko
Kolumbia
Luxembursko
Mexiko
Nórsko
Pakistan
Portugalsko
Rusko
Spojené
kráľovstvo
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Informácie o dostupných
aktualizáciách a najnovší návod na použitie nájdete na tejto webovej lokalite:
www.sony.eu/support
z
Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony
nájdete na stránke: www.sony-europe.com/myproduct/
4-549-800-11(2) (SK)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF