Sony | BDP-S1500 | Sony BDP-S1500 Prehrávač diskov Blu-ray Disc™ Simple Manual

4-549-793-11(2) (SK)
Blu-ray Disc™/
DVD prehrávač
Jednoduchá príručka
Ak si chcete pozrieť pokyny týkajúce sa rozšírených
funkcií, prevezmite si návod na použitie z tejto
webovej lokality:
www.sony.eu/support
2
VAROVANIE
Začíname
6
8
9
9
Diaľkový ovládač
Krok č. 1: Pripojenie prehrávača
Krok č. 2: Príprava pripojenia k sieti
Krok č. 3: Jednoduché nastavenie
Prehrávanie
11 Prehrávanie disku
11 Prehrávanie obsahu zariadenia USB
12 Prehrávanie cez sieť
Internet
13 Prehľadávanie webových lokalít
13 Aktualizácia softvéru
Ďalšie informácie
14 Prehrateľné disky
14 Prehrateľné typy súborov
16 Technické parametre
BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S3500/BDP-S1500
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
VAROVANIE
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a neklaďte
naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte kryt zariadenia, aby ste predišli úrazu
elektrickým prúdom. Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému personálu.
Výmenu sieťového kábla musí vykonať len autorizovaný
servis.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte
nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku. Keďže laserový lúč
používaný v tomto prehrávači diskov Blu-ray Disc/DVD
môže poškodiť zrak, nepokúšajte sa rozobrať kryt.
Opravy prenechajte výlučne kvalifikovanému personálu.
Toto označenie sa nachádza na ochrannom kryte lasera
vo vnútri zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie LASEROVÝ
PRODUKT 1. TRIEDY sa nachádza na zadnej
vonkajšej časti.
Poznámka pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve
a v Írskej republike
Na zariadení je pre vašu bezpečnosť a pohodlie
namontovaný lisovaný konektor vyhovujúci požiadavkám
normy BS1363.
Ak je potrebné vymeniť poistku dodaného konektora,
musí sa použiť poistka, ktorá je rovnakého typu s rovnakou
menovitou hodnotou ako poistka dodaná so zariadením
a ktorá vyhovuje požiadavkám noriem ASTA alebo BSI
až BS1362 (t. j. poistka označená symbolom
alebo ).
Ak konektor dodaný s týmto zariadením obsahuje
odoberateľný kryt poistky, po výmene poistky nezabudnite
kryt znova nasadiť. Konektor nikdy nepoužívajte bez krytu
poistky. V prípade uvoľnenia krytu poistky sa obráťte na
najbližšie servisné miesto spoločnosti Sony.
2
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že s výrobkom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za
odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom
ste produkt kúpili.
Iba pre
Európu
Likvidácia odpadových batérií
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení
znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať
spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto
batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov
alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný
servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili
správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom
pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na
základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Preventívne opatrenia
• Táto jednotka funguje pri striedavom napätí
220 V - 240 V, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie jednotky zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
• Jednotku nainštalujte tak, aby v prípade problému
bolo možné okamžite odpojiť sieťový kábel od
zásuvky v stene.
• Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
• Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami ani inými materiálmi, aby ste
predišli požiaru.
• Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
• Prehrávač neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad do regálu na knihy alebo podobných
kusov nábytku.
• Ak prehrávač prinesiete priamo z chladného na teplé
miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti,
na šošovkách vo vnútri prehrávača sa môže
skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, prehrávač
nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte
disk a nechajte prehrávač zapnutý približne pol
hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
• Hoci je prehrávač vypnutý, nie je odpojený od zdroja
napájania (elektrickej siete), kým je pripojený
k elektrickej zásuvke v stene.
Upozornenie pre zákazníkov v Európe
(iba modely BDP-S5500/S3500)
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie dôležité
ustanovenia smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete
na tejto adrese URL: http://www.compliance.sony.de/
Sieťový adaptér
• S prehrávačom používajte dodaný sieťový adaptér,
pretože iné adaptéry môžu spôsobiť poruchu.
• Zariadenie nerozkladajte ani spätne neanalyzujte.
• Sieťový adaptér nezatvárajte do uzavretých priestorov,
napríklad do regálu na knihy alebo skrinky na
audiovizuálne systémy.
• Sieťový adaptér nezapájajte do cestovného
elektrického transformátora, ktorý môže produkovať
teplo a spôsobiť poruchu.
• Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte
otrasom.
Autorské práva a ochranné známky
• Java je ochrannou známkou spoločnosti Oracle alebo
jej sesterských spoločností.
• Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na
lokalite http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS,
príslušný symbol a spojenie DTS a príslušného
symbolu sú registrovanými ochrannými známkami
a DTS 2.0+Digital Out je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
• Výrazy HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™
a ich logá sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray 3D™ a logo Blu-ray 3D™ sú ochrannými
známkami asociácie Blu-ray Disc Association.*1
• DVD Logo je ochrannou známkou spoločnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Logá DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO a CD sú ochranné známky.
• BRAVIA je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
• Tento produkt zahŕňa na základe licencie od
spoločnosti Verance Corporation technológiu, ktorá
je chránená podľa patentu USA č. 7 369 677 a iných
patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách, rovnako ako aj autorskými
právami a ochranou výrobného tajomstva pre určité
prvky takejto technológie. Cinavia je ochrannou
známkou spoločnosti Verance Corporation.
Copyright 2004 – 2010 Verance Corporation.
Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance.
Spätná analýza a rozkladanie sú zakázané.
• Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
3
Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná
bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti
Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje duševné vlastníctvo
vrátane obsahu, na ktorý sa vzťahujú autorské práva,
pomocou technológie prístupu k obsahu Microsoft
PlayReady™. Toto zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
pomocou technológie PlayReady alebo WMDRM.
Ak zariadenie nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať,
aby zrušila funkcie zariadenia na prehrávanie obsahu
chráneného pomocou technológie PlayReady. Toto
zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený obsah ani
obsah chránený pomocou inej technológie na prístup
k obsahu. Vlastníci obsahu môžu od vás požadovať
inováciu technológie PlayReady, aby ste ich obsah
mohli používať. Ak inováciu odmietnete, nebudete
mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.
• Gracenote, logo a ligatúra Gracenote, Powered by
Gracenote, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID
a Gracenote Video Explore sú registrovanými
ochrannými známkami alebo ochrannými známkami
spoločnosti Gracenote, Inc. v Spojených štátoch alebo
iných krajinách.*1
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi Alliance® sú
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™, Miracast™ a Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ sú ochrannými známkami spoločnosti
Wi-Fi Alliance.*2
• Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie o známke
spoločnosti Wi-Fi Alliance.*2
• Identifikačné označenie Wi-Fi Protected Setup je
osvedčenie o známke spoločnosti Wi-Fi Alliance.*2
• DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochrannými známkami, servisnými známkami alebo
osvedčeniami o známke spoločnosti Digital Living
Network Alliance.*1
• Platforma Opera® Devices SDK od spoločnosti
Opera Software ASA. Copyright 1995 – 2014 Opera
Software ASA. Všetky práva vyhradené.
4
• Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými
známkami príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov a produktov sú vo
všeobecnosti ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami príslušných
výrobcov. Označenia ™ a ® sa v tomto dokumente
neuvádzajú.
*1
*2
Iba modely BDP-S5500/S4500
Iba modely BDP-S5500/S3500
Licenčná zmluva koncového používateľa spoločnosti
Gracenote®
Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér od
spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom v Emeryville,
Kalifornia (ďalej len Gracenote). Softvér od spoločnosti
Gracenote (softvér Gracenote) umožňuje tejto aplikácii
alebo zariadeniu rozpoznať disk alebo súbor a získať
údaje súvisiace s hudbou alebo videom vrátane údajov
o názve, interpretovi, skladbe a titule (údaje Gracenote)
z online serverov alebo zabudovaných databáz
(servery Gracenote) a vykonávať ďalšie funkcie.
Údaje Gracenote môžete používať iba prostredníctvom
funkcií tejto aplikácie alebo zariadenia, ktoré sú určené
pre koncového používateľa. Príjem alebo zobrazenie
údajov Gracenote v tejto aplikácii alebo zariadení
neposkytuje spoločnosť Gracenote, ale patrí výlučne
do zodpovednosti príslušného výrobcu.
Táto aplikácia alebo zariadenie môže zahŕňať obsah
patriaci poskytovateľom spoločnosti Gracenote.
V takom prípade sa na takýto obsah vzťahujú aj všetky
obmedzenia v tomto dokumente týkajúce sa údajov
Gracenote a uvedení poskytovatelia obsahu majú nárok
na všetky výhody a prostriedky ochrany, ktoré má
podľa tejto zmluvy k dispozícii spoločnosť Gracenote.
Súhlasíte s tým, že údaje Gracenote, softvér Gracenote
a servery Gracenote budete používať výlučne na svoje
osobné, nekomerčné účely. Súhlasíte s tým, že softvér
Gracenote ani akékoľvek údaje Gracenote nepostúpite,
neskopírujete ani neprenesiete žiadnej tretej strane.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE GRACENOTE,
SOFTVÉR GRACENOTE ALEBO SERVERY
GRACENOTE BUDETE POUŽÍVAŤ VÝLUČNE
SPÔSOBOM TU UVEDENÝM.
Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia týchto
obmedzení bude vaša nevýlučná licencia na používanie
údajov Gracenote, softvéru Gracenote a serverov
Gracenote vypovedaná. Ak bude vaša licencia
vypovedaná, súhlasíte s ukončením akéhokoľvek
používania údajov Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote. Spoločnosť Gracenote si
v prípade údajov Gracenote, softvéru Gracenote
a serverov Gracenote vyhradzuje všetky práva vrátane
vlastníckych práv. Od spoločnosti Gracenote nebude
za žiadnych okolností možné vyžadovať platbu
za informácie, ktoré poskytujete. Súhlasíte s tým,
že spoločnosť Gracenote môže na základe tejto zmluvy
uplatniť svoje právo priamo proti vašej osobe vo svojom
mene. Spoločnosť Gracenote môže pozmeniť alebo
odstrániť údaje Gracenote na základe predchádzajúceho
upozornenia alebo bez neho a môže zablokovať alebo
upraviť prístup k údajom Gracenote. V prípade takejto
zmeny, odstránenia, zablokovania alebo úpravy si voči
spoločnosti Gracenote nemôžete uplatniť žiadny nárok.
UPOZORŇUJEME, že na používanie údajov Gracenote
sú zvyčajne potrebné nevyhnutné špecifické technické
prostriedky, napríklad táto aplikácia alebo zariadenie,
softvérové programy, prenosové systémy,
telekomunikačné služby a ďalšie služby tretích strán,
za ktoré sa môžu účtovať dodatočné poplatky,
konkrétne poplatky za pripojenie, ktoré budete musieť
uhrádzať osobitne. Spoločnosť Gracenote neposkytuje
takéto aplikácie ani zariadenia, softvérové programy,
prenosové systémy, telekomunikačné ani iné služby
a za služby tretích strán nenesie žiadnu zodpovednosť.
Spoločnosť Gracenote nenesie zodpovednosť za riadne
nastavenie, pripojenie ani (v príslušných prípadoch)
vybavenie takejto aplikácie alebo zariadenia
nevyhnutné na prijímanie údajov Gracenote.
Za toto nesiete výhradnú zodpovednosť vy.
Služba spoločnosti Gracenote používa na účely
vytvárania štatistík unikátny identifikátor na sledovanie
požiadaviek. Náhodne priradený číselný identifikátor
umožňuje službe Gracenote spočítavať požiadavky
bez toho, aby sa zhromažďovali vaše osobné údaje.
Viac informácií možno získať na webovej stránke
so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti
Gracenote pre službu Gracenote.
Softvér Gracenote a každá položka údajov Gracenote
sú pre vás licencované „TAK, AKO SÚ“. Spoločnosť
Gracenote neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné
vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa presnosti údajov
Gracenote zo serverov Gracenote. Preberanie alebo
akýkoľvek iný spôsob prijímania obsahu, konkrétne
preberanie údajov Gracenote, je tiež na vaše vlastné
riziko a nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek
poškodenie tejto aplikácie alebo zariadenia, prípadne
za akékoľvek iné poškodenia vrátane straty dát
v dôsledku takéhoto konania. Spoločnosť Gracenote
si vyhradzuje právo na odstránenie údajov zo serverov
Gracenote alebo zmenu kategórií údajov z akéhokoľvek
dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote považuje za
postačujúci. V súvislosti s bezchybným a nepretržitým
fungovaním softvéru Gracenote alebo serverov
Gracenote sa neposkytujú žiadne záruky.
Spoločnosť Gracenote nie je povinná poskytovať vám
nové, zlepšené ani iné typy údajov alebo kategórií, ktoré
môže poskytovať v budúcnosti, a poskytovanie svojich
služieb môže kedykoľvek ukončiť.
SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA VŠETKY
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV
A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ
GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU
NA VÝSLEDKY, KTORÉ DOSIAHNETE
POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU GRACENOTE, ÚDAJOV
GRACENOTE ALEBO KTORÉHOKOĽVEK
SERVERA GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ
GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ
ANI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK ČI
STRATENÉ VÝNOSY.
© 2000 – súčasnosť. Gracenote, Inc. Všetky práva
vyhradené.
Informácie o licenciách na softvér
Informácie o ZMLUVE (Licenčná zmluva koncového
používateľa) nájdete v časti [License agreement]
(Licenčná zmluva) v ponuke možností na ikonách
jednotlivých služieb siete.
Ak chcete získať podrobné informácie o softvérových
licenciách, vyberte [Setup] (Nastavenia) a pozrite si
[Software License Information] (Informácie
o softvérových licenciách) v časti [System Settings]
(Nastavenia systému).
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa vzťahuje
licencia GNU General Public License (GPL) alebo
licencia GNU Lesser General Public License (LGPL).
Tieto licencie ustanovujú právo zákazníka na získanie,
úpravu a ďalšie šírenie zdrojového kódu uvedeného
softvéru v súlade s podmienkami uvedenými v licencii
GPL alebo LGPL.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý v tomto
produkte, sa vzťahujú licencie GPL a LGPL a je
k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať
z nasledujúcej webovej lokality:
http://www.sony.net/Products/Linux
Spoločnosť Sony nemôže reagovať na žiadne otázky
týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie
strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony
v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.
5
Začíname
Diaľkový ovládač
Dostupné funkcie diaľkového ovládača sa líšia
v závislosti od disku alebo situácie.
A Tlačidlo Z (otvoriť/zavrieť)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
Tlačidlo -TV- t (výber televízneho
vstupu)
Slúži na prepínanie medzi televíznym
signálom a inými vstupnými zdrojmi.
Tlačidlo -TV- [/1 (zapnúť televízor/
pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie televízora alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
Tlačidlo [/1 (zapnúť/pohotovostný
režim)
Slúži na zapnutie prehrávača alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
B Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté,
modré)
Tlačidlá skratiek na ovládanie interaktívnych
funkcií.
C TOP MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej
ponuky disku BD alebo DVD.
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM alebo
ponuky disku DVD.
OPTIONS
Slúži na zobrazenie dostupných možností na
obrazovke.
RETURN
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
Tlačidlá </M/m/,
Slúžia na zvýraznenie a výber zobrazenej
položky.
b
z
Na tlačidlách N, 2 + a AUDIO sa nachádza
hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača môžete tento bod
použiť na orientáciu.
Tlačidlá M/m slúžia na rýchle vyhľadávanie
skladby počas prehrávania hudobných diskov CD.
Stredné tlačidlo (ENTER)
Prechod na vybratú položku.
HOME
Prechod na domovskú obrazovku
prehrávača.
(obľúbené)
Prístup k aplikácii registrovanej ako
obľúbenej.
6
Tlačidlo NETFLIX
Slúži na prístup do online služby NETFLIX.
Ďalšie informácie o online službe NETFLIX
nájdete v časti Najčastejšie otázky na tejto
webovej lokalite: www.sony.eu/support
Tlačidlo N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie
prehrávania.
Tlačidlá ./> (predchádzajúce
alebo nasledujúce)
Slúžia na presun na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor.
Tlačidlo X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
Tlačidlo x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia).
Bod obnovenia titulu alebo stopy je
posledný prehrávaný bod a v prípade
priečinka s fotografiami je to posledná
zobrazená fotografia.
SUBTITLE
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že sú
na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
Zamknutie zásobníka diskov (detská zámka)
Zamknutím zásobníka diskov môžete predísť
jeho náhodnému otvoreniu.
Ak chcete zamknúť alebo odomknúť zásobník,
stlačte tlačidlo x (zastavenie), HOME a potom
TOP MENU na diaľkovom ovládači. Prehrávač
pritom musí byť zapnutý.
Začíname
D Tlačidlá m/M (rýchly posun dozadu
alebo dopredu)
• Slúži na rýchly posun disku dozadu alebo
dopredu pri stlačení tohto tlačidla počas
prehrávania. Každým stlačením tlačidla
počas prehrávania videozáznamov sa
zmení rýchlosť vyhľadávania.
• Ak v režime pozastavenia stlačíte
a podržíte tieto tlačidlá dlhšie než
jednu sekundu, obraz sa prehrá
so spomaleným pohybom.
• Po krátkom stlačení v režime
pozastavenia sa obraz prehráva
po jednotlivých snímkach.
DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
a prehľadávaní webu (iba modely
BDP­S5500/S4500/S3500) na obrazovke.
Čísla kódov televízorov, ktoré možno
ovládať
Dve sekundy podržte stlačené tlačidlo -TV- [/1
a kód výrobcu televízora pomocou tlačidiel na
diaľkovom ovládači.
Ak je uvedených viacero tlačidiel na diaľkovom
ovládači, skúste ich postupne zadávať, dokým
nenájdete kód, ktorý funguje s televízorom.
Výrobca
Tlačidlo na diaľkovom
ovládači
Sony (predvolený)
Farebné tlačidlo
(červené)
Philips
Farebné tlačidlo
(zelené)/farebné tlačidlo
(žlté)/RETURN
Panasonic
Farebné tlačidlo
(modré)/stredné tlačidlo
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Tlačidlo 2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.
AUDIO
Slúži na výber jazyka stopy v prípade, že sú
na diskoch BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané stopy vo viacerých jazykoch.
Slúži na výber zvukovej stopy na diskoch CD.
Tlačidlo
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
7
Krok č. 1: Pripojenie prehrávača
Sieťovú šnúru zapojte až po pripojení všetkých zariadení.
Pripojenie televízora
Prepojte prehrávač a televízor pomocou kábla High Speed HDMI.
Kábel High Speed HDMI (nedodáva sa)
Pripojenie zosilňovača AV (prijímača)
V závislosti od vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte jeden z nasledujúcich
spôsobov pripojenia. Po výbere možnosti A alebo B vyberte príslušné nastavenia v ponuke [Audio
Settings] (Nastavenia zvuku).
A
B
8
Kábel High Speed HDMI
(nedodáva sa)
Koaxiálny digitálny kábel
(nedodáva sa)
Kábel High Speed HDMI
(nedodáva sa)
Krok č. 2: Príprava pripojenia
k sieti
Nastavenie káblového pripojenia
Na pripojenie ku konektoru LAN (100) na
prehrávači použite kábel LAN.
Krok č. 3: Jednoduché
nastavenie
Pri prvom zapnutí
Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač zapne
a kým sa zobrazí obrazovka [Easy Initial
Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia).
1
Širokopásmový
smerovač
Modem ADSL
alebo káblový
modem
Začíname
Kábel LAN
(nedodáva sa)
Vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA) tak,
aby póly 3 a # na batériách zodpovedali
značkám vnútri priestoru pre batérie
diaľkového ovládača.
Internet
z
Odporúča sa používať tienený a priamy kábel rozhrania
(kábel LAN).
Wireless Setup (iba modely BDP-S5500/
S3500)
Použite bezdrôtovú sieť LAN, ktorá je súčasťou
prehrávača.
2
Sieťový adaptér a sieťovú šnúru (napájací
kábel) pripojte podľa číselného poradia
zobrazeného nižšie. Pri ich odpájaní
postupujte v opačnom poradí.
1 do vstupu jednosmerného prúdu 12 V
Kábel LAN (nedodáva sa)
Sieťový adaptér (dodáva sa)
2
Smerovač
bezdrôtovej
siete LAN
Modem ADSL
alebo káblový
modem
Internet
Sieťová šnúra (napájací kábel)
(dodáva sa)
3
Do elektrickej
siete
9
3
Stlačením tlačidla [/1 zapnite prehrávač.
*
Displej domovskej obrazovky
Domovská obrazovka sa zobrazí po stlačení
tlačidla HOME. Pomocou tlačidiel </M/m/,
vyberte aplikáciu a stlačte ENTER.
Nástroje
Aplikácia
* Slúži na zapnutie prehrávača alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
4
5
Update Services
Zapnite televízor a nastavte výber vstupu
na televízore. Na televíznej obrazovke sa
zobrazí signál z prehrávača.
Vykonajte nastavenia [Easy Initial Settings]
(Jednoduché úvodné nastavenia).
Podľa pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel </M/m/, a ENTER na
diaľkovom ovládači vyberte základné
nastavenia.
Tlačidlá </M/m/,
ENTER
b
• Ak chcete používať sieťové funkcie prehrávača,
po dokončení nastavení [Easy Initial Settings]
(Jednoduché úvodné nastavenia) vyberte
položku [Easy Network Settings] (Jednoduché
nastavenia siete).
• Ak chcete povoliť bezdrôtové pripojenie, nastavte
položku [Internet Settings] (Internetové nastavenia)
v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete) na
možnosť [Wireless Setup(built-in)] (Nastavenie
vstavaného bezdrôtového pripojenia) (iba modely
BDP-S5500/S3500).
• Ak chcete bezdrôtové pripojenie zakázať, nastavte
položku [Internet Settings] (Internetové nastavenia)
v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete)
na možnosť [Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia) (iba modely BDP-S5500/S3500).
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
[My Apps] (Moje aplikácie): Slúži na správu
obľúbenej aplikácie. Môžete pridať skratku na
aplikáciu z časti [All Apps] (Všetky aplikácie).
[Featured Apps] (Odporúčané aplikácie):
Zobrazuje odporúčanú aplikáciu.
[Update Services] (Aktualizovať služby):
Aktualizuje zoznam sieťových aplikácií.
Zobrazuje sa, keď je k dispozícii aktualizácia
sieťovej aplikácie.
[All Apps] (Všetky aplikácie): Zobrazuje všetky
dostupné aplikácie. Do časti [My Apps] (Moje
aplikácie) môžete aplikácie pridávať stlačením
tlačidla OPTIONS a výberom možnosti
[Add to My Apps] (Pridať k mojim aplikáciám).
[Setup] (Nastavenie): Slúži na úpravu
nastavení prehrávača.
b
Funkcia zrkadlenia obrazovky Screen mirroring je
dostupná iba pre modely BDP-S5500/S3500.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám prehrávania.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
[Move Application] (Presunúť aplikáciu):
Zoradí aplikácie v ponuke [My Apps]
(Moje aplikácie).
[Remove Application] (Odstrániť aplikáciu):
Odstraňuje aplikácie v ponuke [My Apps]
(Moje aplikácie).
[Register as Favourite] (Registrovať ako
obľúbené): Tlačidlo na diaľkovom ovládači na
registráciu jednej aplikácie do časti (obľúbené).
10
Prehrávanie
Prehrávanie disku
z
Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäti USB,
vyberte možnosť [Delete BD Data] (Odstrániť údaje
disku BD) v ponuke [BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov BD alebo DVD)
a stlačte ENTER. Vymažú sa všetky údaje uložené
v priečinku buda.
Zoznam prehrateľných diskov nájdete na s. 14.
1
Stlačte tlačidlo Z a položte disk do zásobníka
diskov.
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
(iba modely BDP-S5500/S4500)
1
Stlačením tlačidla Z zatvorte zásobník diskov.
Spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
vyberte kategóriu
[Video],
[Music]
(Hudba) alebo
[Photo] (Fotografia)
v časti
[Disc] (Disk) a stlačte ENTER.
2
Prehrávanie
• Prepojte prehrávač a zariadenia
kompatibilné s funkciou 3D zobrazenia
pomocou kábla High Speed HDMI.
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavenie 3D výstupu) a [TV Screen Size
Setting for 3D] (Nastavenie veľkosti
televíznej obrazovky na 3D zobrazenie)
v ponuke v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky).
Strana na prehratie otočená nadol
2
Pripravte sa na prehratie disku Blu-ray 3D Disc.
Vložte disk Blu-ray 3D Disc.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku.
Pozrite si používateľskú príručku dodanú
s diskom.
z
Pozrite si aj používateľské príručky dodané
s televízorom a pripojeným zariadením.
Používanie funkcie BONUSVIEW/BD-LIVE
1
Ku konektoru USB na prehrávači pripojte
pamäťové zariadenie USB.
Na lokálne ukladanie údajov používajte
pamäťové zariadenie USB s kapacitou
minimálne 1 GB.
2
Pripravte sa na používanie diskov s funkciou
BD-LIVE (iba pre disky BD-LIVE).
• Pripojte prehrávač k sieti (s. 9).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové pripojenie
k službe BD) v časti [BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD) na možnosť [Allow] (Povoliť).
3
Vložte disk BD-ROM s funkciou BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
Zoznam “Prehrateľné typy súborov” nájdete
na s. 14.
1
Pripojte zariadenie USB ku konektoru USB na
prehrávači.
2
Vyberte položku
[USB device] (Zariadenie
USB) pomocou tlačidiel </M/m/, a stlačte
ENTER.
3
Vyberte kategóriu
[Video], [Music]
(Hudba) alebo [Photo] (Fotografia) pomocou
tlačidiel M/m a stlačte ENTER.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku.
Pozrite si používateľskú príručku dodanú
s diskom.
11
Prehrávanie cez sieť
Používanie aplikácie TV SideView
(iba modely BDP-S5500/S4500/S3500)
TV SideView je mobilná aplikácia pre vzdialené
zariadenia (napríklad smartfóny), ktorá sa
poskytuje zdarma. S aplikáciou TV SideView
na tomto prehrávači môžete prehrávač používať
pomocou funkcií na vzdialenom zariadení.
Služby alebo aplikácie môžete spúšťať priamo
zo vzdialeného zariadenia a zobrazovať
informácie o disku počas jeho prehrávania.
Aplikáciu TV SideView možno použiť aj ako
diaľkový ovládač a softvérovú klávesnicu.
Skôr ako zariadenie TV SideView prvýkrát
použijete s týmto prehrávačom, nezabudnite
zariadenie TV SideView zaregistrovať.
Pri registrácii postupujte podľa pokynov
na obrazovke zariadenia TV SideView.
b
Registráciu možno vykonať len z domovskej obrazovky.
12
Používanie funkcie Screen mirroring
(iba modely BDP-S5500/S3500)
Screen mirroring je funkcia, ktorá slúži na
zobrazovanie obrazovky mobilného zariadenia
v televízore prostredníctvom technológie
Miracast.
Prehrávač možno pripojiť priamo k zariadeniu
kompatibilnému s funkciou Screen mirroring
(napr. smartfónu alebo tabletu). Zobrazenie
obrazovky príslušného zariadenia môžete
sledovať na veľkej televíznej obrazovke.
Táto funkcia nevyžaduje žiadny bezdrôtový
smerovač (ani prístupový bod).
b
• Pri používaní funkcie Screen mirroring môže byť
kvalita obrazu a zvuku niekedy znížená z dôvodu
rušenia inou sieťou.
• Pri používaní funkcie Screen mirroring nemusia
byť dostupné niektoré sieťové funkcie.
• Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné
s technológiou Miracast. Možnosti pripojenia
ku všetkým zariadeniam kompatibilným
s technológiou Miracast nie sú zaručené.
1
Na domovskej obrazovke vyberte [Screen
mirroring] (Zrkadlenie obrazovky) pomocou
tlačidiel </M/m/, a stlačte ENTER.
2
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Internet
Aktualizácia softvéru
1
Na domovskej obrazovke vyberte položku
[Setup] (Nastavenie) pomocou
tlačidiel </M/m/,.
2
Pomocou tlačidiel M/m vyberte položku
[Software Update] (Aktualizácia softvéru)
a stlačte tlačidlo ENTER.
Prehľadávanie webových lokalít
(iba modely BDP-S5500/S4500/S3500)
Môžete sa pripojiť na internet a prehľadávať
rôzne webové lokality.
1
2
3
Pripojte prehrávač k sieti (s. 9).
Na domovskej obrazovke vyberte ikonu
[All Apps] (Všetky aplikácie) pomocou
tlačidiel </M/m/,.
Vyberte položku
[Internet Browser]
(Internetový prehľadávač) pomocou tlačidiel
</M/m/, a stlačte ENTER.
Slúži na aktualizáciu softvéru prehrávača
pomocou dostupnej siete. Presvedčte sa,
či je sieť pripojená k internetu. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 2:
Príprava pripojenia k sieti“ (s. 9).
x [Update via USB Memory] (Aktualizácia
pomocou pamäťového zariadenia USB)
Slúži na aktualizáciu softvéru prehrávača
pomocou pamäťového zariadenia USB.
Presvedčte sa, či má priečinok na aktualizáciu
softvéru správny názov UPDATE. Všetky
súbory aktualizácií musia byť uložené v tomto
priečinku. Prehrávač dokáže rozpoznať
až 500 súborov/priečinkov v jednej vrstve
vrátane súborov/priečinkov aktualizácií.
Internet
z
Tento prehľadávač nepodporuje niektoré funkcie
webových lokalít a niektoré webové lokality sa
nemusia zobrazovať správne.
x [Update via Internet] (Aktualizácia cez
internet)
z
• Aktualizáciu softvéru odporúčame vykonať každé
dva mesiace.
• Ak máte slabé sieťové pripojenie, prejdite na stránku
www.sony.eu/support, prevezmite si najnovšiu verziu
softvéru a vykonajte aktualizáciu cez pamäťové
zariadenie USB.
Na tejto webovej lokalite nájdete aj informácie
o funkciách aktualizácie.
13
Ďalšie informácie
Prehrateľné disky
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW
CD*3
CD-DA (hudobné disky CD),
CD-ROM, CD-R/CD­RW
*1
*2
Keďže technické parametre diskov Blu-ray Disc sú
nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať
prehrať v závislosti od ich typu a verzie. Zvukový
výstup sa líši v závislosti od zdroja, pripojeného
výstupného konektora a vybratých nastavení zvuku.
BD-RE: ver. 2.1, BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu
disku BD-R s organickým pigmentom (typ LTH).
*3
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno prehrávať,
ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol
správne finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete
v používateľskej príručke dodanej s nahrávacím
zariadením.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM a DVD VIDEO)
Kód oblasti prehrávača je vytlačený na zadnej
strane jednotky a systém bude prehrávať iba
disky BD-ROM a DVD VIDEO označené
rovnakými kódmi oblasti alebo značkou ALL .
Kód oblasti
Prehrateľné typy súborov
Kodek
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC
VC1*1
WMV9*1*7
14
*5
Kontajner
Prípona
So zvukom
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Kodek
Motion JPEG*6
Kontajner
Prípona
So zvukom
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Formát
AVCHD (ver. 2.0)*1*8*9*10
*10
*11
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11 .mp3
*12
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
*13
Štandard WMA9*1
.wma
WMA 10 Pro*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio*6
.ape
Formát
Prípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Prehrávač nemusí prehrávať tento formát súboru
na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/
S3500).
Prehrávač dokáže prehrávať na serveri DLNA
iba obraz so štandardným rozlíšením (iba modely
BDP­S5500/S4500/S3500).
Prehrávač neprehráva súbory vo formáte DTS
na serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/
S3500).
Prehrávač dokáže prehrávať iba súbory
vo formáte Dolby Digital na serveri DLNA
(iba modely BDP­S5500/S4500/S3500).
Prehrávač podporuje formát AVC do úrovne
max. 4.1.
Prehrávač neprehráva tento formát súboru na
serveri DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/
S3500).
Prehrávač podporuje formát WMV9 až na úroveň
Advanced Profile.
Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu až
do 60 snímok/s.
Prehrávač prehráva súbory vo formáte AVCHD,
ktoré sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej
b
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od
ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania alebo
stavu servera DLNA (iba modely BDP-S5500/S4500/
S3500).
• Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia
prehrať.
• Pri niektorých súboroch sa možno nebude dať použiť
funkcia rýchleho posunu dopredu alebo dozadu.
• Prehrávač neprehráva šifrované súbory, napríklad
pomocou technológie DRM a Lossless.
• Prehrávač dokáže rozpoznať nasledujúce súbory
alebo priečinky na diskoch BD, DVD, CD
a v zariadeniach USB:
– priečinky až v 9. vrstve vrátane koreňového
priečinka,
– až 500 súborov alebo priečinkov v jednej vrstve.
• Prehrávač dokáže rozpoznať tieto súbory alebo
priečinky uložené na serveri DLNA (iba modely
BDP­S5500/S4500/S3500):
– priečinky až v 19. vrstve,
– až 999 súborov alebo priečinkov v jednej vrstve.
• Prehrávač podporuje snímkovú frekvenciu:
– až do 60 snímok/s len pre formát AVCHD
(MPEG4/AVC),
– až do 30 snímok/s pre videokodeky.
• Prehrávač podporuje bitovú rýchlosť videa až
do 40 Mb/s.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
• Prehrávač dokáže rozpoznať veľkokapacitné
zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash alebo
pevný disk), zariadenia na zachytávanie statických
snímok (SICD) a klávesnice so 101 klávesmi.
• Pred pripojením alebo odpojením pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite
prehrávač, aby ste predišli poškodeniu údajov,
pamäťového zariadenia USB alebo iných zariadení.
• Prehrávač nemusí prehrávať videosúbory s vysokou
bitovou rýchlosťou z diskov DATA CD plynulo.
Takéto súbory sa odporúča prehrávať z diskov
DATA DVD alebo DATA BD.
Ďalšie informácie
*1
videokamery alebo podobných zariadení. Disk
vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne
finalizovaný.
Prehrávač dokáže prehrávať formát AVCHD 3D
(iba modely BDP-S5500/S4500).
Prehrávač dokáže prehrávať súbory s príponou .mka.
(Tento súbor sa nedá prehrať na serveri DLNA
(iba modely BDP-S5500/S4500/S3500).)
Prehrávač neprehráva animované súbory PNG
ani GIF.
V prípade súborov MPO iných ako 3D sa zobrazí
iba kľúčový obrázok alebo prvý obrázok (iba modely
BDP-S5500/S4500).
15
Technické parametre
Systém
Laser
Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(názov konektora)
Fonokonektor/0,5 Vš-š/75 ohmov (typ konektora/výstupná úroveň/
impedancia pri zaťažení)
HDMI OUT
19-kolíkový štandardný konektor HDMI
LAN (100)
Konektor 100BASE-TX
USB
Konektor USB typu A (na pripojenie pamäťového zariadenia USB,
čítacieho zariadenia pamäťových kariet, digitálnych fotoaparátov
a digitálnych videokamier)
DC IN
BDP-S5500: jednosmerný prúd 12 V, 750 mA
BDP-S4500/S3500: jednosmerný prúd 12 V, 650 mA
BDP-S1500: jednosmerný prúd 12 V, 600 mA
Bezdrôtové pripojenie (iba modely BDP-S5500/S3500)
Štandard bezdrôtovej siete LAN
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčný rozsah
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1 – 13
Modulácia
DSSS a OFDM
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
12 V jednosmerný prúd so sieťovým adaptérom
Hodnoty: vstup 220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
(pri použití sieťového adaptéra)
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500/S3500: 9,5 W
BDP-S1500: 8,8 W
Pohotovostný režim siete*
4,5 W (všetky porty drôtovej/bezdrôtovej siete ZAPNUTÉ)
Rozmery (približne)
230 mm x 194 mm x 39 mm
(šírka/hĺbka/výška) vrátane vystupujúcich častí
Hmotnosť (približne)
0,8 kg
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť
25 % až 80 %
Dodané príslušenstvo
•
•
•
•
Sieťový adaptér (AC-M1208WW) (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
* Nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) v ponuke [Network Settings] (Nastavenia siete) na možnosť
[On] (Zapnuté) a vypnutím prehrávača aktivujte pohotovostný režim siete.
Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez upozornenia.
16
Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Informácie o dostupných
aktualizáciách a najnovší návod na použitie nájdete na tejto webovej lokalite:
www.sony.eu/support
z
Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony nájdete
na stránke: www.sony.eu/myproducts/
4-549-793-11(2) (SK)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising