Sony | HTP-36SS | Sony HTP-36SS Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_01-01_HTP-36SS.fm]
masterpage:Right
HTP-36SS_SK.book Page 1 Friday, May 5, 2006 2:35 PM
2-681-273-12 (1)
DVD systém
domáceho kina
Návod na použitie
HTP-36SS
© 2006 Sony Corporation
model name1[HTP-36SS]
[2-681-273-12 (1)]
2-681-278-01(1)
DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA
HTP-36SS
Pripojenie reproduktorov
Táto schéma pripojenia reproduktorov zobrazuje pripojenie DVD prehrávača, TVP, reproduktorov
a subwoofera, aby ste mohli reprodukovať multikanálový priestorový (surround) zvuk z DVD prehrávača.
Podrobnosti pozri v návode na použitie receivera.
Pred pripojením reproduktorov skontrolujte typové označenie na ich typových štítkoch umiestnených na
zadnom paneli reproduktorov. Konektor a farebná násadka* na reproduktorovom kábli zodpovedajú
farebnému označeniu reproduktorového konektora na receiveri, do ktorého sa majú pripojiť. Reproduktory
pripojte podľa obrázka vpravo.
Predné, stredový reproduktor a subwoofer sú z dôvodu eliminácie šírenia magnetického poľa magneticky
tienené, takže môžu byť umiestnené v blízkosti TVP. Keďže surround reproduktory nie sú magneticky
tienené, odporúčame ich umiestniť ďalej od TVP.
* Reproduktorový kábel subwoofera nemá farebnú násadku.
Poznámky
• Aby bolo možné sledovať obrazový signál z DVD zariadenia na TV obrazovke, pripojte výstupné video
konektory DVD zariadenia k TVP.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP a DVD zariadenia.
• Pre maximálny efekt surround zvuku pri sledovaní TV programov odporúčame:
– prepojiť výstupné audio konektory TVP s konektorom VIDEO 2 AUDIO IN na receiveri. Potom zvoľte ako
zdroj vstupného signálu VIDEO 2.
– vypnúť alebo stlmiť hlasitosť na TVP.
Podrobnosti o nastavení surround zvuku pozri v časti “Priestorový zvuk” v návode na použitie receivera.
• Aby bolo možné prehrávanie multikanálového surround zvuku prostredníctvom tohto receivera, môže byť
nutné nastaviť výstupný digitálny signál DVD prehrávača. Podrobnosti pozri v návode na použitie DVD
prehrávača.
• Ak pripájate kábel SCART, podrobnosti pozri v návode na použitie DVD prehrávača a TVP.
Sony Corporation © 2006
Printed in Czech Republic (EU)
Surround
reproduktor
(ľavý)
SS-SRP1000 SL
DVD prehrávač
L
Typový štítok
reproduktora
CENTER
Stredový
reproduktor
TVP
INPUT
INPUT
OUTPUT
VIDEO
AUDIO
OUT
SS-CNP1000
L
R
Kábel SCART
A
C
D
D
Farebná
násadka
B
Konektor
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
D
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
FRONT R
D
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER SUBWOOFER
D
SS-MSP1000 R
SS-MSP1000 L
SS-SRP1000 SR
SS-WP1000
Predný reproduktor
(pravý)
Predný reproduktor
(ľavý)
Surround reproduktor
(pravý)
Subwoofer
A Koaxiálny
digitálny kábel
B Video
kábel
C Audio
kábel
D Reproduktorový
kábel
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_02-02_HTP-36SS.fm2-681-273-12 (1)
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 2 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory na zariadení novinami, obrusmi,
záclonou atď. Na zariadenie neklaďte horiace
sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých
priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané
skrinky.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
O tomto návode
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na model
HTP-36SS. Ak nie je uvedené inak, ako príklad
na obrázkoch sa v tomto návode používa model
s regionálnym kódom CEL. Akékoľvek rozdiely
v ovládaní sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom CEL”.
Model HTP-36SS pozostáva z:
• Receiver
• DVD prehrávač
• Sada reproduktorova)
– Predné reproduktory
– Stredový reproduktor
– Surround reproduktory
– Subwoofer
a) Používajte
STR-KS1000P
DVP-NS36
SS-MSP1000
SS-CNP1000
SS-SRP1000
SS-WP1000
len dodávané reproduktory.
• Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na ovládacie
prvky na dodávanom diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Zariadenie je tiež možné ovládať ovládacími
prvkami na receiveri, ak majú ovládacie prvky
totožné alebo podobné označenie ako ovládacie
prvky na DO. Podrobnosti o používaní DVD
prehrávača sú uvedené v dodávanom návode
na použitie DVD prehrávača.
Regionálne kódy
Regionálny kód krajiny zakúpenia je vyznačený
v spodnej časti zadného panela zariadenia
(pozri obrázok nižšie).
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
Regionálny kód
Akékoľvek rozdiely v ovládaní podľa regionálneho
kódu sú zreteľne vyznačené v texte, napríklad:
“Len modely s regionálnym kódom AA”.
Toto zariadenie je vybavené systémom Dolby*
Digital a Pro Logic Surround a tiež systémom
DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
**“DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné
známky spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
2SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_03-03_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 3 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Obsah
Začíname
Priestorový zvuk
Popis a umiestnenie častí a ovládacích
prvkov ...................................................... 4
1: Rozmiestnenie reproduktorov................. 11
2: Pripojenie reproduktorov ........................ 13
3: Pripojenie audio/video zariadení............. 15
4: Pripojenie antén ...................................... 18
5: Príprava receivera a diaľkového
ovládania ................................................ 19
6: Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)...................... 20
7: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)................ 23
Dolby Digital a DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT) .................36
Výber predprogramovaného zvukového
poľa.........................................................38
Počúvanie len cez predné reproduktory
a subwoofer (2CH STEREO) .................40
Obnovenie výrobných nastavení zvukových
polí..........................................................41
Prehrávanie
Výber zariadenia ......................................... 24
Počúvanie/sledovanie signálu
zo zariadenia .......................................... 26
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách Menu....................... 28
Nastavenie úrovne hlasitosti
(Menu LEVEL) ...................................... 31
Nastavenie zvukových charakteristík
(Menu TONE)........................................ 32
Nastavenia surround zvuku
(Menu SUR)........................................... 32
Nastavenia tunera (Menu TUNER)............. 33
Nastavenia zvuku (Menu AUDIO) ............. 33
Nastavenia systému (Menu SYSTEM) ....... 34
Automatická kalibrácia vhodných nastavení
(Menu A. CAL)...................................... 36
Ovládanie tunera
Príjem FM/AM rozhlasového vysielania........ 41
Automatické uloženie FM staníc
(AUTOBETICAL) .................................43
Uloženie rozhlasových staníc......................44
Radio Data System (RDS)...........................45
Ďalšie operácie
Vypínací časovač.........................................47
Používanie diaľkového
ovládania
Zmena priradení funkcií tlačidlu .................47
Ďalšie informácie
Slovník.........................................................48
Bezpečnostné upozornenia ..........................49
Riešenie problémov.....................................51
Technické údaje...........................................53
Index............................................................55
3SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 4 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Začíname
Popis a umiestnenie častí a ovládacích prvkov
Receiver
Predný panel
1
2
3
4
5
6
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
q;
9
8
7
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
A ?/1
Stláčaním zapnete/
vypnete receiver
(str. 19, 26, 27, 41, 43).
G MASTER
VOLUME
Nastavenie hlasitosti vo
všetkých reproduktoroch
súčasne (str. 24, 25, 26, 27).
B Displej
Zobrazuje aktuálny stav
zvoleného zariadenia
alebo zoznam voliteľných
položiek (str. 5).
H Konektor AUTO
CAL MIC
C Indikátory
zdrojov
vstupného
signálu
Rozsvieti sa indikátor pre
zvolený zdroj vstupného
signálu (str. 24).
Pripojenie dodávaného
kalibračného mikrofónu
ECM-AC2 za účelom
vykonania funkcie
automatickej kalibrácie
(str. 20).
I SOUND FIELD
+/–
Výber zvukového poľa
(str. 36, 38, 40, 41).
D Senzor signálov
DO
Príjem signálov
z diaľkového ovládania.
E INPUT
SELECTOR
Výber zdroja vstupného
signálu pre prehrávanie
(str. 24, 26, 27, 42, 43, 44,
45, 51).
F MUTING
Stlačením vypnete zvuk
(str. 25).
J PRESET TUNING Výber predvoľby (str. 45).
+/–
4SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 5 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Indikátory na displeji
3
SLEEP L
LFE
SW
SL
C
S
4
5
DIGITAL
DTS
PL
SR
OPT COAX
6
D.RANGE
MEMORY RDS
ST MONO
R
qa q; 9
qs
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
A LFE
Rozsvieti sa pri prehrávaní
disku, ktorý obsahuje kanál LFE
(nízkofrekvenčný efekt) a zvuk
kanála LFE sa práve
reprodukuje.
E Indikátory
uloženej
stanice
(predvoľby)
Rozsvecujú sa, keď receiver
naladí uložené rozhlasové
stanice. Podrobnosti o ukladaní
staníc pozri na str. 44.
F D.RANGE
B SLEEP
Rozsvieti sa, ak je aktivovaný
vypínací časovač (str. 47).
Rozsvieti sa, keď je aktivovaná
kompresia dynamického rozsahu
(str. 29).
G Indikátory
pre tuner
Rozsvecujú sa, keď receiver ladí
rozhlasové stanice (str. 41) atď.
H MEMORY
Svieti, ak je aktivovaná nejaká
pamäťová funkcia, napr. Preset
Memory (str. 44) atď.
I COAX
Rozsvieti sa, ak je zvolený zdroj
vstupného signálu DVD.
J OPT
Rozsvieti sa, ak:
– je vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu VIDEO 2
nastavený na “V2 AUTO”
a zdrojovým signálom je
digitálny signál vstupujúci cez
konektor VIDEO 2 OPT IN
(str. 34).
– je vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu SA-CD/CD
nastavený na “CD AUTO”
a zdrojovým signálom je
digitálny signál vstupujúci cez
konektor SA-CD/CD OPT IN
(str. 34).
– je vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu VIDEO 2 alebo
SA-CD/CD nastavený na “V2
OPT” alebo “CD OPT” (str. 34).
C Indikátory Písmená (L, C, R, atď.) indikujú
prehrávaný práve prehrávaný kanál. Políčka
ch kanálov okolo písmen znázorňujú spôsob
reprodukcie po zmixovaní zdroja
signálu receiverom.
Predný ľavý
L
Predný pravý
R
Stredový (mono)
C
Surround ľavý
SL
Surround pravý
SR
Surround (monofonická alebo
S
surround zložky dosiahnuté
spracovaním Pro Logic)
Príklad:
Formát záznamu (Predný/
Surround): 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L
SW
D ;DIGITAL
SL
C
R
SR
Svieti, keď sú na vstupe signály
Dolby Digital.
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte
Dolby Digital musíte vykonať
digitálne prepojenia a vstupný
zvukový režim pre zdroj signálu
VIDEO 2 alebo SA-CD/CD
nenastavujte na “V2 ANLG” ani
na “CD ANLG” (str. 34).
8
7
qd
pokračovanie
5SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Začíname
12
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 6 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Názov
Funkcia
K ;PL(II)
Indikátor sa rozsvieti pri
aplikovaní spracovania Pro
Logic na dva kanály pre získanie
oddeleného výstupu stredového
a surround kanálov. “; PLII”
svieti, keď je aktívny dekodér
Pro Logic II Movie/Music.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic
a Dolby Pro Logic II nefunguje
pri signáloch vo formáte DTS.
L DTS
Rozsvieti sa, ak sú na vstupe
DTS signály.
Poznámka
Pri prehrávaní DTS diskov
vykonajte digitálne prepojenia
a vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu VIDEO 2 alebo
SA-CD/CD nenastavujte na “V2
ANLG” ani na “CD ANLG”
(str. 34).
M SW
Rozsvieti sa, ak je audio signál
vyvedený na konektor
SUBWOOFER.
6SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 7 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Zadný panel
2
Začíname
1
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
R
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
4
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
3
A Časť ANTENNA
D Časť DIGITAL INPUT
FM
ANTENNA
Pripojenie
dodávanej FM
drôtovej antény
(str. 18).
AM
ANTENNA
Pripojenie
dodávanej AM
rámovej antény
(str. 18).
Konektor
OPTICAL
IN
Pripojenie DVD
prehrávača atď.
Konektor COAX IN
poskytuje vyššiu kvalitu
Konektor
mocnejšieho zvuku
COAXIAL (str. 17).
IN
B Časť AUDIO INPUT
Biely (L)
Konektor
AUDIO IN
Červený
(R)
Pripojenie
satelitného
prijímača, CD
prehrávača atď.
(str. 16, 17).
C Časť SPEAKER
Prepojenie reproduktorov (str. 13).
V nasledovnej tabuľke je uvedené
farebné rozlíšenie jednotlivých
reproduktorových konektorov.
Reproduktorový konektor Farba
FRONT R
(Predný pravý reproduktor)
Červený
FRONT L
(Predný ľavý reproduktor)
Biely
SUR R
Šedý
(Surround pravý reproduktor)
SUR L
(Surround ľavý reproduktor)
Modrý
CENTER
(Stredový reproduktor)
Zelený
SUBWOOFER
(Subwoofer)
Fialový
7SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 8 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Diaľkové ovládanie
Receiver je možné ovládať dodávaným
diaľkovým ovládaním (DO). DO môžete
naprogramovať aj tak, aby ovládalo iné audio/
video zariadenia Sony (str. 47).
Názov
Funkcia
A AV ?/1
Stlačením zapnete/vypnete
audio/video zariadenia Sony,
na ovládanie ktorých je DO
naprogramované (str. 47).
Ak súčasne stlačíte aj tlačidlo
?/1 (B), vypnete receiver
spolu s ostatnými
zariadeniami (SYSTEM
STANDBY).
Poznámka
Funkcia tlačidla AV ?/1 sa
automaticky zmení vždy, keď
zvolíte zdroj vstupného
signálu pomocou tlačidiel pre
voľbu vstupného signálu
(C).
B TV ?/1
Súčasným stlačením TV ?/1
a TV (P) zapnete/vypnete
TVP.
RM-AAU006
TV/VIDEO
SLEEP
wg
wf
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
AV ?/1
1 Prepínač
(zapnutie/pohotovostný režim)
2 Prepínač TV ?/1, ?/1
(zapnutie/pohotovostný režim)
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
3
TUNER AMP MENU
wd
4
2CH
MOVIE
A.F.D.
MUSIC
ws
DUAL MONO
wa
1
2
3
4
5
6
7
w;
8
>10/
-
0/10
9
FM MODE
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
ql
qk
F
TV VOL
MASTER VOL
G
5
6
7
?/1
8
9
q;
qa
qs
g
qd
f
qj
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
qf
C Tlačidlá pre
výber zdroja
vstupného
signálu
TUNING +
H
M
X
x
qg
TV
qh
Zapnutie alebo vypnutie
receivera.
Aby sa vypli všetky
zariadenia, stlačte súčasne
?/1 a AV ?/1 (A)
(SYSTEM STANDBY).
Stlačením jedného z tlačidiel
zvoľte požadované zariadenie.
Po stlačení ľubovoľného
z týchto tlačidiel sa zapne
receiver. Tlačidlá sú od
výroby priradené pre
ovládanie nasledovných
zariadení Sony. Priradenie
môžete zmeniť podľa časti
“Zmena priradení funkcií
tlačidlu” na str. 47.
Tlačidlo
Priradené
zariadenie Sony
VIDEO 1
VCR (VTR režim 3)
VIDEO 2
VCR (VTR režim 2)
DVD
DVD prehrávač
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD prehrávač
TUNER
Vstavaný tuner
D AMP MENU
Stlačením zobrazíte Menu
receivera. Potom ovládacími
tlačidlami vykonávajte
operácie v Menu.
E MOVIE,
MUSIC
Výber zvukových polí pre
film alebo hudbu.
8SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 9 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Názov
Funkcia
G FM MODE
H D.TUNING
Stláčaním prepínate mono/
stereo režim FM príjmu.
Stlačením potvrdíte výber
režimu priameho ladenia.
D.SKIP
Prepínanie diskov v CD/DVD
prehrávači (len menič
diskov).
I ENTER
Po výbere predvoľby, disku
alebo skladby číselnými
tlačidlami potvrdíte stlačením
zadanú hodnotu.
MEMORY
J DVD MENU
K TOOLS
Stlačením uložíte stanicu.
Stlačením zobrazíte Menu
DVD prehrávača na TV
obrazovke. Potom ovládacími
tlačidlami vykonávajte
operácie v Menu.
Zobrazenie volieb
aplikovaných na celý disk
(napr. ochrana disku),
rekordér (napr. nastavenia
zvuku pri nahrávaní) alebo
viacero položiek v zozname
Menu (napr. vymazanie
viacerých titulov).
Funkcia
O ./>
Prepínanie skladieb v CD,
DVD, MD prehrávači alebo
kazetovom magnetofóne.
REPLAY < / Zopakovanie predošlej scény
ADVANCE < alebo zrýchlený posuv
v aktuálnej scéne vpred pri
VCR alebo DVD prehrávači.
m/M
Stlačením
– vyhľadávate skladby vpred/
vzad pri DVD prehrávači.
– vykonávate zrýchlený
posuv vpred/vzad pri VCR,
CD prehrávači, MD alebo
kazetovom decku.
Ha)
Stlačením spustíte
prehrávanie pri VCR, CD,
DVD prehrávači, MD alebo
kazetovom decku.
X
Stlačením pozastavíte
prehrávanie alebo nahrávanie
pri VCR, CD, DVD
prehrávači, MD alebo
kazetovom decku. (Tiež
spustenie nahrávania zo
zariadenia v režime
pozastavenia nahrávania.)
x
Stlačením zastavíte
prehrávanie pri VCR, CD,
DVD prehrávači, MD alebo
kazetovom decku.
L MUTING
Stlačením vypnete zvuk.
M TV VOL +a)/–
Súčasným stlačením TV VOL
+/– a TV (P) nastavíte
hlasitosť na TVP.
TV CH +/–
Súčasným stlačením TV CH
+/– a TV (P) zvolíte
predvoľbu na TVP.
Stlačte pre nastavovanie
úrovne hlasitosti všetkých
reproduktorov súčasne.
PRESET +/–
Stláčaním volíte
– uložené stanice (predvoľby).
– uložené stanice (predvoľby)
na VCR alebo satelitnom
prijímači.
TUNING +/–
Ladenie staníc.
MASTER
VOL +a)/–
N MENU
Stlačte pre zobrazenie Menu
pre VCR, DVD prehrávača
alebo satelitného prijímača
na TV obrazovke. Potom
ovládacími tlačidlami
vykonávajte operácie v Menu.
P TV
Pre aktiváciu tlačidiel
s oranžovou potlačou stlačte
TV a súčasne stlačte
konkrétne tlačidlo
s oranžovou potlačou.
Q RETURN/
EXIT O
Stlačením
– obnovíte zobrazenie
predošlého Menu.
– vypnete Menu alebo OSD
zobrazenie VCR, DVD
prehrávača, satelitného
prijímača zobrazených
na TV obrazovke.
pokračovanie
9SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Začíname
F DUAL MONO Stláčaním zvolíte jazyk zvuku
pri digitálnom vysielaní.
Názov
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 10 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Názov
Funkcia
Názov
Funkcia
R Ovládacie
tlačidlá
Po stlačení AMP MENU
(D), DVD MENU (J)
alebo MENU (N) stláčaním
ovládacích tlačidiel V, v, B
alebo b volíte nastavenia.
Ak stlačíte DVD MENU
alebo MENU, stlačením
ovládacieho tlačidla potvrdíte
výber.
Y TV/VIDEO
Súčasným stlačením tlačidla
TV/VIDEO a TV (P) zvolíte
zdroj vstupného signálu (TV
signál alebo video signál).
Stlačením
– zvolíte informácie
zobrazované na displeji
receivera (len zdroj
vstupného signálu TUNER).
– volíte informácie
zobrazované na TVP
obrazovke pri VCR,
satelitnom prijímači, CD,
DVD prehrávači alebo MD
decku.
a) Tlačidlá
S DISPLAY
T -/--
>10/
Súčasným stlačením tlačidla
-/-- a TV (P) zvolíte režim
zadávania kanálov pri TVP,
jedno- alebo dvojciferne.
x
CLEAR
SLEEP
Aktivácia vypínacieho
časovača a nastavenie času,
po ktorom sa receiver
automaticky vypne.
5, MASTER VOL +, TV VOL + a H
majú orientačné hmatové body. Orientačné
hmatové body používajte pri ovládaní receivera
na orientáciu medzi tlačidlami.
Poznámky
• Niektoré funkcie popísané v tejto časti nemusia
v závislosti od modelu zariadenia pracovať.
• Vysvetlenia slúžia len ako príklad. V závislosti
od zariadenia nemusia byť popísané operácie
dostupné, alebo môžu pracovať odlišne, než je
uvedené.
Stláčaním volíte
– čísla skladieb nad 10 pri
VCR, satelitnom prijímači,
CD prehrávači alebo MD
decku.
– čísla kanálov pri terminále
digitálnej káblovej TV.
Stlačením
– zrušíte chybu pri stlačení
nesprávneho číselného
tlačidla.
– obnovíte režim
nepretržitého prehrávania
atď. pri satelitnom prijímači
alebo DVD prehrávači.
U Číselné
tlačidlá
(číslo 5a))
Stlačením
– uložíte/vyvoláte uložené
stanice.
– volíte čísla skladieb pri CD,
DVD prehrávači alebo MD
decku. Stlačením 0/10
zvolíte skladbu č. 10.
– volíte čísla kanálov pri VCR
alebo satelitnom prijímači.
Súčasným stlačením
číselných tlačidiel a TV (P)
zvolíte TV predvoľby.
V 2CH
Výber režimu 2CH STEREO.
W A.F.D.
Výber režimu A.F.D.
X AUTO CAL
Aktivácia funkcie
automatickej kalibrácie.
10SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 11 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
1: Rozmiestnenie reproduktorov
Začíname
Receiver umožňuje používanie
5.1-kanálového systému reproduktorov.
Pre maximálny efekt multikanálového
priestorového zvuku je potrebných
5 reproduktorov (dva predné, stredový
a dva surround reproduktory) a subwoofer
(5.1-kanálový zvuk).
Umiestnenie reproduktorov
na vodorovný povrch
Pred umiestnením reproduktorov
a subwoofera upevnite podľa obrázka na ich
spodnú časť dodávané podložky, aby
sa zamedzilo vibráciám alebo pohybom.
Príklad pre predný reproduktor
Montáž reproduktorov
na podstavec
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
FSubwoofer
Z dôvodu vyššej flexibility pri umiestňovaní
reproduktorov použite voliteľný podstavec pre
reproduktor WS-FV11 alebo WS-FV10D
(v predaji len v určitých krajinách).
Podrobnosti pozri v návode na použitie
podstavcov pre reproduktory.
Rada
Keďže zvuk zo subwoofera nemá presnú smerovosť,
môžete ho umiestniť kdekoľvek.
11SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 12 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Montáž reproduktorov na stenu
Predné a surround reproduktory môžete
namontovať na stenu.
1
3
Zaveste reproduktory
na skrutky.
Otvor na zadnej strane reproduktora
4,6 mm
Pripravte si bežne dostupné
skrutky (nedodávané), ktoré
budú vyhovovať otvorom na
zadnej strane každého
reproduktora. Pozri obrázok
ďalej.
10 mm
Viac než 4 mm
Viac než 25 mm
4,6 mm
10 mm
Otvor na zadnej strane reproduktora
2
Skrutky naskrutkujte do steny.
Skrutky by mali vyčnievať cca
5 až 7 mm.
Poznámky
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál
a pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť
krehké. Pri takýchto stenách naskrutkujte skrutky
do nosníkov. Reproduktory inštalujte na zvislé
a ploché steny v miestach, kde je v stenách
výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia
vám poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za akékoľvek poškodenia ani úrazy zapríčinené
nesprávnou inštaláciou (t.j. nedostatočná pevnosť
steny, nesprávna montáž tohto produktu alebo
živelné pohromy).
5 až 7 mm
12SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 13 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
2: Pripojenie reproduktorov
Začíname
C
F
A
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
R
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
Konektor
A
A
Farebná
násadka
B
A
E
D
A Reproduktorový kábel (dodávaný)
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DSurround reproduktor (ľavý)
ESurround reproduktor (pravý)
FSubwoofer
pokračovanie
13SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 14 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Poznámky k reproduktorovým
káblom
• Konektor a farebná násadka*
na reproduktorovom kábli zodpovedajú
farebnému označeniu konektorov
na zariadení, do ktorých sa majú pripojiť.
Pri pripájaní reproduktorového kábla
dodržte farebné rozlíšenie konektorov kábla
s príslušnými konektormi na receiveri:
Konektor
Reproduktorový
konektor
Červený
FRONT R
Biely
FRONT L
Šedý
SUR R
Modrý
SUR L
Zelený
CENTER
Fialový
SUBWOOFER
• Farebná násadka* na reproduktorovom kábli
je na kábli s polaritou plus (+). Takýto kábel
pripojte do konektora plus (+)
na reproduktore.
* Reproduktorový kábel subwoofera nemá farebnú
násadku.
Poznámky k reproduktorom
Pre správne pripojenie reproduktorov
skontrolujte typ reproduktorov na ich
typových štítkoch* na zadnom paneli
reproduktorov.
Písmeno na štítku
Typ reproduktora
L
Predný ľavý
R
Predný pravý
SL
Surround ľavý
SR
Surround pravý
* Stredový reproduktor a subwoofer nemajú
na štítku písmeno. Podrobnosti o type
reproduktorov pozri na str. 2.
14SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 15 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
3: Pripojenie audio/video zariadení
Táto časť popisuje spôsob pripojenia zariadení
k receiveru. Pred pripájaním si prečítajte časť
“Pripájané zariadenie” nižšie, v ktorej sú
uvedené čísla príslušných strán s pokynmi pre
pripájanie jednotlivých audio/video zariadení.
Po pripojení všetkých zariadení pokračujte
časťou “4: Pripojenie antén” (str. 18).
Začíname
Pripojenie zariadení
Prepájané vstupné audio
konektory
Kvalita zvuku závisí od konektorov
používaných na prepojenie. Pozri nasledovný
obrázok. Prepojenie zvoľte podľa typu
konektorov na pripájanom zariadení.
Pripájané zariadenie
Pripojenie
Pozri
Audio zariadenia
• Super Audio CD prehrávač/
CD prehrávač
str. 16
Video zariadenia
• DVD prehrávač
• DVD rekordér
• Satelitný prijímač
• VCR
str. 17
Digitál
Analóg
Vysoká kvalita zvuku
15SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 16 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Pripojenie audio zariadení
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
audio zariadení ako Super Audio CD alebo CD
prehrávač.
Super Audio
CD prehrávač/
CD prehrávač
A
B
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
Poznámka
Ak prehrávate Super Audio CD disk v Super Audio
CD prehrávači, zvuk sa reprodukuje, len
ak prehrávač pripojíte do konektorov SA-CD/
CD AUDIO IN (vstupný analógový konektor)
na receiveri. Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD prehrávača.
16SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 17 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Ak pripojíte DVD rekordér
Pripojenie video zariadení
Aby ste mohli používať tlačidlo na ovládanie
DVD rekordéra, musíte zmeniť výrobné
nastavenie tlačidla pre výber zdroja vstupného
signálu DVD. Podrobnosti pozri v časti
“Zmena priradení funkcií tlačidlu” (str. 47).
Satelitný prijímač
A
B
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
C
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
B
DVD prehrávač/
DVD rekordér
VCR
A Optický digitálny kábel (nedodávaný)
B Audio kábel (nedodávaný)
C Koaxiálny digitálny kábel (oranžový) (dodávaný)
Poznámky
• Na DVD rekordér alebo VCR nie je možné
nahrávať cez tento receiver. Podrobnosti pozri
v návode na použitie DVD rekordéra alebo VCR.
• Aby sa reprodukoval multikanálový digitálny
zvuk, vykonajte nastavenie výstupného
digitálneho audio signálu na DVD prehrávači.
Podrobnosti pozri v návode na použitie DVD
prehrávača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo, až kým
nezacvaknú.
• Optický digitálny kábel neskrúcajte ani príliš
neohýnajte, aby sa “nezlomil”.
Rada
Všetky digitálne audio konektory sú kompatibilné
so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz a 96 kHz.
17SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Začíname
Nasledovný obrázok zobrazuje pripojenie
video zariadení ako DVD prehrávač, DVD
rekordér, satelitný prijímač alebo VCR.
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 18 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
4: Pripojenie antén
Pripojte dodávanú AM rámovú a FM drôtovú
anténu.
FM drôtová anténa (dodávaná)
AM rámová anténa (dodávaná)
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
* Tvar konektora závisí od regionálneho kódu
receivera.
Poznámky
• Aby ste predišli šumu, umiestnite AM anténu ďalej
od receivera a ostatných zariadení.
• FM anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM antény ju čo najviac horizontálne
narovnajte.
18SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 19 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Pripojenie sieťovej šnúry
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra
Počiatočné nastavenia
Pred prvým použitím receivera inicializujte
receiver nasledovným postupom. Tento
postup platí aj pri resetovaní zariadenia
(obnovenie všetkých vykonaných nastavení
na výrobné hodnoty).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1,2
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
1
2
Do elektrickej zásuvky
Poznámka
Systém umiestnite tak, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť
od elektrickej siete.
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Na 5 sekúnd držte zatlačené
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa zobrazí “INITIAL”.
Pri nasledovných položkách sa obnovia
výrobné nastavenia.
• Všetky nastavenia v Menu LEVEL,
TONE, SUR, TUNER, AUDIO
a SYSTEM.
• Zvukové pole uložené pre jednotlivé
zdroje signálu a uložené stanice.
• Všetky parametre zvukových polí.
• Všetky uložené stanice.
• Ovládač MASTER VOLUME
sa nastaví na “VOL MIN”.
• Zdroj vstupného signálu sa nastaví
na “DVD”.
19SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Začíname
5: Príprava receivera
a diaľkového ovládania
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 20 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Vloženie batérií do diaľkového
ovládania (ďalej aj DO)
Vložte dve batérie R6 (veľkosť AA)
do diaľkového ovládania RM-AAU006.
Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých
alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Nemiešajte alkalické batérie s inými.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania vystavený priamemu
slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať
k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou DO.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší
čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému
vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
6: Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(AUTO CALIBRATION)
Receiver je vybavený technológiou D.C.A.C.
(Digital Cinema Auto Calibration), ktorá
nasledovne umožní vykonať automatickú
kalibráciu:
• Skontrolujte prepojenie receivera a všetkých
reproduktorov.
• Nastavte úroveň hlasitosti reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.
Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
jednotlivých reproduktorov môžete vykonať
aj manuálne. Podrobnosti pozri v časti
“7: Nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)” (str. 23).
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
Rada
Pri normálnom používaní by mali batérie vydržať
cca 3 mesiace. Ak už pomocou diaľkového
ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte
všetky batérie za nové.
1
1
Pripojte dodávaný kalibračný
mikrofón ECM-AC2 do
konektora AUTO CAL MIC.
2
Nastavte kalibračný mikrofón
do miesta počúvania.
3
Čelná strana každého
reproduktora musí smerovať
na kalibračný mikrofón.
20SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 21 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Rady
V tabuľke sú zobrazenia pri spustení merania.
Automatická kalibrácia
AUTO
CAL
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
NOISE.CHK
Pripojenie reproduktorov
Striedavo
sa zobrazuje
MEASURE
a SP DET.*
Úroveň hlasitosti
reproduktora
Striedavo zobrazuje
MEASURE
a GAIN*
Vzdialenosť reproduktorov
Striedavo
sa zobrazuje
MEASURE
a DISTANCE*
Prepínač
?/1
DVD
2CH
Displej
Úroveň hluku v prostredí
TV ?/1
?/1
AV
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
Meranie
MUSIC
Tlačidlá
pre
výber
zdroja
signálu
Začíname
• Kalibračný mikrofón môžete postaviť na miesto
počúvania pomocou statívu (nedodávaný).
• Medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom
nesmú byť žiadne prekážky.
• Ak čelnú stranu každého reproduktora nasmerujete
na kalibračný mikrofón, získate presnejšie
merania.
* Počas merania na displeji svieti indikátor
príslušného reproduktora.
Po dokončení merania sa zobrazí
“COMPLETE” a nastavenia sa zaregistrujú.
DUAL MONO
Poznámky
• Automatická kalibrácia nedokáže identifikovať
subwoofer. Všetky nastavenia subwoofera sa preto
uchovajú.
• Meranie trvá niekoľko minút.
FM MODE
4
7
5
8
>10/
-
0/10
6
D.TUNING
9
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
MUTING
F
Ovládacie
tlačidlo
G
TV VOL
MASTER VOL
g
MASTER
VOL +/–
f
RETURN/EXIT
Rady
TOOLS MUTING
DISPLAY
MENU
Stlačte AUTO CAL.
Na displeji sa zobrazí nasledovné.
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t
A.CAL [2] t A.CAL [1]
• Keď sa automatická kalibrácia spustí:
– Radšej meranú zónu opustite. Môžete narušiť
meranie. Počas merania reproduktory
reprodukujú testovacie signály.
– Počas merania nerobte hluk (meranie bude
presnejšie).
• Ak počas merania vykonáte nasledovné,
automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte ?/1 alebo MUTING.
– Stlačíte tlačidlá pre výber zdroja vstupného
signálu na DO alebo INPUT SELECTOR
na receiveri.
– Zmeníte úroveň hlasitosti.
– Znova stlačíte AUTO CAL.
21SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 22 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Chybové a výstražné hlásenia
Chybové hlásenia
Ak sa počas automatickej kalibrácie zistí
chyba, na displeji sa cyklicky zobrazuje
chybové hlásenie. Potom pri každom meraní
pokračuje nasledovne:
Chybové hlásenie t Žiadne zobrazenie t
(Chybové hlásenie t Žiadne zobrazenie)a)
t PUSH t Žiadne zobrazenie t ENTER
a) Zobrazí sa, ak sa registruje viac než jedno chybové
hlásenie.
Odstránenie chyby
1 Poznačte si chybové hlásenie.
2 Stlačte ovládacie tlačidlo.
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Odstráňte chybu.
Podrobnosti pozri v časti “Chybové hlásenia
a odstránenie chyby” nižšie.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 21).
Výstražné hlásenia
Počas automatickej kalibrácie poskytujú
výstražné hlásenia informácie o výsledkoch
merania. Výstražné hlásenia sa na displeji
cyklicky zobrazujú nasledovne:
Výstražné hlásenie t Žiadne zobrazenie t
(Výstražné hlásenie t Žiadne zobrazenie)b)
t PUSH t Žiadne zobrazenie t ENTER
b)
Zobrazí sa, ak sa registruje viac než jedno
výstražné hlásenie.
Môžete zvoliť, aby sa výstražné hlásenie
ignorovalo, keď bude funkcia automatickej
kalibrácie automaticky vykonávať nastavenia.
Nastavenia je možné zmeniť aj manuálne.
Manuálna zmena nastavení
1 Poznačte si výstražné hlásenie.
2 Stlačte ovládacie tlačidlo.
3 Stlačením ?/1 vypnite receiver.
4 Podrobnosti pozri v časti “Výstražné
hlásenia a riešenie” nižšie.
5 Zapnite receiver a vykonajte automatickú
kalibráciu znova (str. 21).
Chybové hlásenia a odstránenie
chyby
Chybové
hlásenie
Popis
Odstránenie
ERROR 10 Prostredie je
príliš hlučné.
Počas automatickej
kalibrácie musí byť
ticho.
ERROR 11 Reproduktory sú
príliš blízko
kalibračného
mikrofónu.
Premiestnite
reproduktory ďalej
od kalibračného
mikrofónu.
Skontrolujte
ERROR 20 Nezistili
zapojenie predných
sa predné
reproduktorov.
reproduktory,
alebo sa zistil len
jeden predný
reproduktor.
ERROR 21 Zistil sa len jeden Skontrolujte
surround
zapojenie surround
reproduktor.
reproduktorov.
22SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 23 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Výstražné hlásenia a riešenie
Riešenie
WARN. 40 Prostredie je príliš Počas
hlučné.
automatickej
kalibrácie musí
byť ticho.
7: Nastavenie úrovne
hlasitosti a vyváženia
reproduktorov (TEST TONE)
WARN. 50 Stredový
Pripojte stredový
reproduktor nie je reproduktor.
pripojený.
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
použite testovací tón.
WARN. 51 Surround
reproduktory nie
sú pripojené.
Pripojte surround
reproduktory.
Rada
WARN. 60 Nie sú správne
vyvážené predné
reproduktory.
Zmeňte pozíciu
pre predné
reproduktory.c)
Toto zariadenie používa testovací tón s frekvenciou
oscilujúcou okolo 800 Hz.
TV/VIDEO
SLEEP
WARN. 62 Nie je správne
Zmeňte pozíciu
nastavená úroveň stredového
stredového
reproduktora.d)
reproduktora.
WARN. 72 Nie je správne
nastavená
vzdialenosť
stredového
reproduktora.
Zmeňte pozíciu
stredového
reproduktora.d)
WARN. 73 Nie je správne
nastavená
vzdialenosť
surround ľavého
reproduktora.
Zmeňte pozíciu
surround ľavého
reproduktora.e)
SA-CD/CD
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
F
2-5
G
TV VOL
MASTER VOL
g
MASTER
VOL +/–
f
RETURN/EXIT
Podrobnosti pozri v časti “Vzdialenosť predných
reproduktorov” (str. 34).
d)
Podrobnosti pozri v časti “Vzdialenosť stredového
reproduktora” (str. 34).
e)
Podrobnosti pozri v časti “Vzdialenosť surround
ľavého reproduktora” (str. 35).
f)
Podrobnosti pozri v časti “Vzdialenosť surround
pravého reproduktora” (str. 35).
1
MUSIC
DUAL MONO
DISPLAY
WARN. 74 Nie je správne
Zmeňte pozíciu
nastavená
surround pravého
vzdialenosť
reproduktora.f)
surround pravého
reproduktora.
c)
DVD
TUNER AMP MENU
WARN. 64 Nie je správne
Zmeňte pozíciu
nastavená úroveň surround pravého
surround pravého reproduktora.f)
reproduktora.
Zmeňte pozíciu
pre predné
reproduktory.c)
TV ?/1
?/1
AV
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
WARN. 63 Nie je správne
Zmeňte pozíciu
nastavená úroveň surround ľavého
surround ľavého reproduktora.e)
reproduktora.
WARN. 70 Nie je správne
nastavená
vzdialenosť pre
predné
reproduktory.
AUTO
CAL
1
MENU
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stláčaním ovládacieho tlačidla
alebo ovládacieho tlačidla b
sprístupnite Menu.
3
Stláčaním ovládacieho tlačidla
V/v zvoľte “T. TONE”.
4
Stláčaním ovládacieho tlačidla
alebo ovládacieho tlačidla b
zadajte parameter.
pokračovanie
23SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Začíname
Výstražné Popis
hlásenie
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 24 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
5
Stláčaním ovládacieho tlačidla
V/v zvoľte “T. TONE Y”.
Postupne v slede bude z jednotlivých
reproduktorov zaznievať testovací tón:
Predný ľavý t Stredový t Predný
pravý t Surround pravý t Surround
ľavý t Subwoofer
6
Prehrávanie
Výber zariadenia
SYSTEM STANDBY
1
Nastavte úroveň hlasitosti
a vyváženie jednotlivých
reproduktorov v Menu LEVEL
tak, aby v mieste počúvania
zaznel testovací tón z každého
reproduktora rovnako.
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
DUAL MONO
FM MODE
Podrobnosti pozri v časti “Nastavenie
úrovne hlasitosti (Menu LEVEL)” (str. 31).
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
Rady
• Hlasitosť všetkých reproduktorov môžete
nastaviť súčasne. Stláčajte MASTER VOL +/–.
Môžete tiež používať MASTER VOLUME
na receiveri.
• Počas nastavovania je nastavovaná hodnota
zobrazená na displeji.
Vypnutie reprodukcie
testovacieho tónu
Opakujte kroky 1 až 5 vyššie. Potom v kroku
5 zvoľte “T. TONE N”.
TOOLS MUTING
DISPLAY
MUTING
F
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
3
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačením príslušného tlačidla
pre výber zdroja signálu zvoľte
požadovaný zdroj signálu.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
Indikácia pre zvolený zdroj vstupného
signálu sa zobrazí na displeji.
24SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 25 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Zariadenia, ktorých
zvuk je možné
prehrávať
VIDEO 1 alebo
VIDEO 2
[VIDEO 1 alebo
VIDEO 2]
VCR atď. pripojený do
konektora VIDEO 1 alebo
VIDEO 2
DVD
[DVD]
DVD prehrávač atď.
pripojený do konektora
DVD
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
prehrávač atď. pripojený
do konektora SA-CD/CD
TUNER
[FM alebo AM]
Vstavaný tuner
2
Zapnite pripojené zariadenie
a spustite prehrávanie.
3
Stláčaním MASTER VOL +/–
nastavte hlasitosť.
Prehrávanie
Zvolený zdroj
signálu
[Displej]
Môžete tiež používať MASTER
VOLUME na receiveri.
Vypnutie zvuku
Stlačte MUTING.
Funkcia vypnutia zvuku sa zruší, ak vykonáte
nasledovné.
• Znova stlačíte MUTING.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete receiver.
Ochrana pred poškodením
reproduktorov
Pred vypnutím receivera znížte úroveň
hlasitosti.
25SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: L-2
HTP-36SS_SK.book Page 26 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Počúvanie/sledovanie signálu zo zariadenia
Reprodukcia zvuku zo Super Audio CD/CD prehrávača
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
2CH
MUSIC
2
3
3
5
DUAL MONO
INPUT SELECTOR
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
PRESET TUNING
VIDEO 1
7
8
>10/
-
0/10
9
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
AUTO CAL MIC
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Pokyny sa vzťahujú na Super
Audio CD prehrávač Sony.
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie Super Audio CD
alebo CD prehrávača.
1
Zapnite Super Audio CD/CD prehrávač
a na nosič položte disk.
2
3
Zapnite receiver.
Rady
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre danú hudbu.
Podrobnosti pozri na str. 38.
Odporúčané zvukové polia:
Vážna hudba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert naživo: CONCERT
• Záznam s dvojkanálovým
zvukom je možné reprodukovať
zo všetkých reproduktorov
(multikanálovo). Podrobnosti
pozri na str. 36.
Stlačte SA-CD/CD.
Pre výber SA-CD/CD môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
4
5
6
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania Super Audio CD/
CD disku vyberte disk a vypnite receiver
aj Super Audio CD/CD prehrávač.
26SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_04-27_HTP-36SS.fm
masterpage: R-2
HTP-36SS_SK.book Page 27 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Sledovanie DVD diskov
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
DUAL MONO
2
3
3
7
INPUT SELECTOR
?/1
Prehrávanie
A.F.D.
2CH
MASTER VOLUME
FM MODE
PRESET TUNING
VIDEO 1
>10/
-
0/10
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
AUTO CAL MIC
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
7
TUNING +
H
M
X
x
TV
Poznámky
• Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP a DVD
prehrávača.
• Ak sa nereprodukuje
multikanálový zvuk,
skontrolujte nasledovné.
– Receiver je nutné pripojiť
k DVD prehrávaču cez
digitálne prepojenie.
– Výstupný digitálny audio
signál z DVD prehrávača
musí byť správne nastavený.
1
2
3
Zapnite receiver.
Stlačte DVD.
Pre výber DVD môžete tiež používať INPUT SELECTOR
na receiveri.
4
Na TVP nastavte zdroj vstupného signálu
tak, aby sa zobrazil obraz z DVD prehrávača.
Ak na TV obrazovke nie je zobrazený žiadny obraz,
skontrolujte, či je výstupný video konektor DVD
prehrávača pripojený k TVP.
Rady
• Ak je to potrebné, nastavte
zvukový formát prehrávaného
disku.
• Môžete zvoliť zvukové pole
vhodné pre daný film/hudbu.
Podrobnosti pozri na str. 38.
Odporúčané zvukové polia:
Filmy: C.ST.EX
Hudba: CONCERT
Zapnite TVP a DVD prehrávač.
5
6
7
8
Nastavte DVD prehrávač.
Prehrávajte disk.
Nastavte požadovanú hlasitosť.
Po skončení prehrávania DVD disku vyberte
disk a vypnite receiver, TVP aj DVD
prehrávač.
27SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 28 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Ovládanie zosilňovača
Navigácia v ponukách
Menu
Cez ponuky Menu môžete rôzne upravovať
nastavenia položiek, aby ste si prispôsobili
nastavenia receivera.
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
MUSIC
DUAL MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
5
Stláčaním ovládacieho tlačidla
alebo ovládacieho tlačidla b
zadajte parameter.
6
Stláčaním ovládacieho tlačidla
V/v zvoľte požadované
nastavenie.
Nastavenie sa potvrdí automaticky.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte ovládacie tlačidlo B.
Vypnutie Menu
Stlačte AMP MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia môžu byť na
displeji zobrazené nevýrazne. Znamená to, že sú
nedostupné, alebo sa nedajú meniť.
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Stlačte AMP MENU.
Na displeji sa zobrazí “1-LEVEL”.
2
Stláčaním ovládacieho tlačidla
V/v zvoľte požadované Menu.
3
Stláčaním ovládacieho tlačidla
alebo ovládacieho tlačidla b
sprístupnite Menu.
4
Stláčaním ovládacieho tlačidla
V/v zvoľte požadovaný
parameter, ktorý chcete
nastaviť.
28SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 29 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Prehľad ponúk Menu
V jednotlivých ponukách Menu sú dostupné
nasledovné voľby. Podrobnosti o navigácii
v ponukách Menu pozri na str. 28.
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Počiatočné
nastavenie
LEVEL (31)
[1-LEVEL]
Testovací tóna) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Vyváženie predných
reproduktorova) [FRT BAL]
BAL. L +1 až BAL. L +8,
BALANCE, BAL. R +1
až BAL. R +8
BALANCE
Úroveň stredového
reproduktora [CNT LVL]
CNT –10 dB až CNT +10 dB
(1 dB kroky)
CNT 0 dB
Úroveň surround ľavého
reproduktora [SL LVL]
SUR L –10 dB až SUR L +10 dB
(1 dB kroky)
SUR L 0 dB
Úroveň surround pravého
reproduktora [SR LVL]
SUR R –10 dB až SUR R +10 dB
(1 dB kroky)
SUR R 0 dB
Úroveň subwoofera [SW LVL] SW –10 dB až SW +10 dB
(1 dB kroky)
TONE (32)
[2-TONE]
SUR (32)
[3-SUR]
TUNER (33)
[4-TUNER]
SW 0 dB
Kompresor dynamického
rozsahua) [D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Nastavenie hlbokých tónov
predných reproduktorov
[BASS LVL]
BASS –6 dB až BASS +6 dB
(1 dB kroky)
BASS 0 dB
Nastavenie vysokých tónov
predných reproduktorov
[TRE LVL]
TRE –6 dB až TRE +6 dB
(1 dB kroky)
TRE 0 dB
Výber zvukového poľaa)
[S.F. SELCT]
A.F.D. AUTO
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY
PL, PLII MV, PLII MS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
HALL, JAZZ, CONCERT
Úroveň efektua)
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Režim príjmu v pásme FMa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
pokračovanie
29SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Ovládanie zosilňovača
Menu
[Displej]
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 30 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Menu
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Počiatočné
nastavenie
AUDIO (33)
[5-AUDIO]
Priorita pri dekódovaní
vstupných digitálnych audio
signálova) [DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
pre:
VIDEO 2;
DEC. PCM pre:
DVD, SA-CD/
CD
Výber jazyka pri digitálnom
vysielanía) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V synchr.a) [A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu VIDEO 2a)
[V2 INPUT]
V2 AUTO, V2 OPT, V2 ANLG
V2 AUTO
Vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu SA-CD/CDa)
[CD INPUT]
CD AUTO, CD OPT, CD ANLG
CD AUTO
Vzdialenosť predných
reproduktorova) [FRT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0,1 m kroky)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa) [CNT DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0,1 m kroky)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround ľavého
reproduktoraa) [SL DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0,1 m kroky)
DIST. 3.0 m
Vzdialenosť surround pravého
reproduktoraa) [SR DIST.]
DIST. 1.0 m až DIST. 7.0 m
(0,1 m kroky)
DIST. 3.0 m
Umiestnenie surround
reproduktoraa) [SUR PL.]
PL. LOW, PL. HIGH
PL. LOW
Automatická kalibráciaa)
[AUTO CAL.]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
SYSTEM (34)
[6-SYSTEM]
A. CAL (36)
[7-A. CAL]
a) Podrobnosti
pozri na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
30SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 31 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Nastavenie úrovne
hlasitosti (Menu LEVEL)
Parametre Menu LEVEL
x T. TONE (Testovací tón)
Pre nastavenie úrovne hlasitosti a vyváženia
každého reproduktora z pozície počúvania
môžete použiť testovací tón. Podrobnosti pozri
v časti “7: Nastavenie úrovne hlasitosti
a vyváženia reproduktorov (TEST TONE)”
(str. 23).
x FRT BAL (Vyváženie predných
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vyváženie medzi predným
pravým a ľavým reproduktorom.
x CNT LVL (Úroveň hlasitosti
stredového reproduktora)
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Funkcia môže byť užitočná pri
sledovaní filmov neskoro v noci pri nízkych
hlasitostiach. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch signálu
kódovaných systémom Dolby Digital.
• COMP. OFF
Reprodukcia zvukovej stopy bez kompresie.
• COMP. STD
Reprodukcia zvukovej stopy s dynamickým
rozsahom stanoveným technikom
nahrávania.
• COMP. MAX
Reprodukcia pri maximálnej kompresii
dynamického rozsahu.
Rada
Kompresor dynamického rozsahu umožňuje
komprimovať dynamický rozsah zvukovej stopy
na základe informácie o dynamickom rozsahu
obsiahnutej v signáloch Dolby Digital.
“COMP. STD” je štandardné nastavenie, ale
používa iba malú kompresiu. Odporúčame preto
nastavenie “COMP. MAX”. Toto nastavenie
výborne komprimuje dynamický rozsah a umožňuje
sledovanie filmov neskoro v noci pri nízkej úrovni
hlasitosti. Na rozdiel od analógových
obmedzovačov sú úrovne predvolené a poskytujú
veľmi prirodzenú kompresiu.
x SL LVL (Úroveň hlasitosti
surround ľavého reproduktora)
x SR LVL (Úroveň hlasitosti
surround pravého reproduktora)
x SW LVL (Úroveň hlasitosti
subwoofera)
31SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Ovládanie zosilňovača
Menu LEVEL umožňuje nastaviť vyváženie
a úroveň hlasitosti jednotlivých
reproduktorov. Nastavenia dostupné v tomto
Menu sa aplikujú pre všetky zvukové polia.
V ponukách Menu zvoľte “1-LEVEL”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 28)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 29).
x D. RANGE (Kompresor
dynamického rozsahu)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 32 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Nastavenie zvukových
charakteristík (Menu TONE)
Nastavenia surround
zvuku (Menu SUR)
Menu TONE umožňuje nastaviť zvukovú
charakteristiku (úroveň hlbokých/vysokých
tónov) predných reproduktorov.
V ponukách Menu zvoľte “2-TONE”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 28)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 29).
Menu SUR umožňuje zvoliť požadované
zvukové pole.
V ponukách Menu zvoľte “3-SUR”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 28)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 29).
Parametre Menu SUR
Parametre Menu TONE
x BASS LVL (Nastavenie hlbokých
tónov predných reproduktorov)
x TRE LVL (Nastavenie vysokých
tónov predných reproduktorov)
x S.F. SELCT
(Výber zvukového poľa)
Môžete zvoliť požadované zvukové pole.
Podrobnosti pozri v časti “Priestorový zvuk”
(str. 36).
Poznámka
Pri každom zvolení zdroja vstupného signálu
receiver pre takýto zdroj vstupného signálu
automaticky aplikuje zvukové pole, ktoré bolo pri
tomto zdroji vstupného signálu použité naposledy
(Sound Field Link). Napríklad pri počúvaní zdroja
vstupného signálu SA-CD/CD s aplikáciou
zvukového poľa HALL zmeníte zdroj vstupného
signálu a potom obnovíte počúvanie zdroja
vstupného signálu SA-CD/CD, opäť sa automaticky
pre zdroj vstupného signálu SA-CD/CD aplikuje
zvukové pole HALL.
x EFFECT (Úroveň efektu)
Umožňuje nastaviť “úroveň prítomnosti”
aktuálneho priestorového (surround) efektu
pre zvukové polia zvolené tlačidlom MOVIE
alebo MUSIC.
• EFCT. MIN
Priestorový efekt je minimálny.
• EFCT. STD
Priestorový efekt je štandardný.
• EFCT. MAX
Priestorový efekt je maximálny.
32SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 33 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Parametre Menu AUDIO
Nastavenia tunera
(Menu TUNER)
Parametre Menu TUNER
x FM MODE
(Režim príjmu v pásme FM)
• FM AUTO
Pri stereo vysielaní stanice bude receiver
dekódovať signál ako stereo signál.
• FM MONO
Bez ohľadu sa signál pri vysielaní stanice
bude receiver dekódovať signál ako mono
signál.
Nastavenia zvuku
(Menu AUDIO)
Menu AUDIO umožňuje nastaviť zvuk podľa
preferencií.
V ponukách Menu zvoľte “5-AUDIO”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 28)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 29).
Umožňuje nastavenie vstupného režimu pre
digitálny vstupný signál do konektorov
DIGITAL IN.
• DEC. AUTO
Automatické prepínanie vstupného režimu
medzi DTS, Dolby Digital alebo PCM.
• DEC. PCM
Prioritu majú PCM signály (aby sa predišlo
výpadkom zvuku pri spustení prehrávania).
Aj keď sú na vstupe iné signály, v závislosti
od formátu sa zvuk nemusí reprodukovať.
V takomto prípade nastavte “DEC. AUTO”.
Poznámka
Ak nastavíte “DEC. AUTO” a pri spustení
prehrávania dochádza k výpadkom zvuku
pri používaní digitálnych audio konektorov
(napr. CD prehrávač), nastavte “DEC. PCM”.
x DUAL (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Môžete zvoliť jazyk zvuku pri digitálnom
vysielaní. Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
zvuku Dolby Digital.
• DUAL M/S (Hlavný/Vedľajší)
Ľavý predný reproduktor bude reprodukovať
hlavný zvuk a súčasne bude pravý predný
reproduktor reprodukovať vedľajší zvuk.
• DUAL M (Hlavný)
Reproduktory budú reprodukovať hlavný
zvuk.
• DUAL S (Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať vedľajší
zvuk.
• DUAL M+S (Hlavný + Vedľajší)
Reproduktory budú reprodukovať
zmixovaný hlavný aj vedľajší zvuk.
pokračovanie
33SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Ovládanie zosilňovača
Menu TUNER umožňuje špecifikovať režim
príjmu v pásme FM.
V ponukách Menu zvoľte “4-TUNER”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 28)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 29).
x DEC. PRI. (Priorita pri
dekódovaní vstupných
digitálnych audio signálov)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 34 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
x A.V. SYNC. (A/V synchr.)
• A.V.SYNC. Y (Áno) (Oneskorenie: 68 ms)
Výstupný zvukový signál je oneskorený tak,
aby bolo oneskorenie medzi zvukom
a obrazom minimálne.
• A.V.SYNC. N (Nie) (Oneskorenie: 0 ms)
Výstupný zvukový signál nie je oneskorený.
Poznámky
• Tento parameter je užitočný, ak používate
rozmerné LCD alebo plazmové monitory alebo
projektory.
• Tento parameter je dostupný, len ak používate
zvukové pole zvolené tlačidlami 2CH alebo A.F.D.
• Tento parameter nie je dostupný, ak je na vstupe
signál PCM 96 kHz alebo DTS 2048.
Nastavenia systému
(Menu SYSTEM)
Menu SYSTEM umožňuje nastaviť veľkosť
a vzdialenosť reproduktorov pripojených
k tomuto zariadeniu.
V ponukách Menu zvoľte “6-SYSTEM”.
Podrobnosti o nastavení parametrov pozri
v časti “Navigácia v ponukách Menu” (str. 28)
a “Prehľad ponúk Menu” (str. 29).
Parametre Menu SYSTEM
x V2 INPUT (Vstupný zvukový
režim pre zdroj signálu VIDEO 2)
x FRT DIST. (Vzdialenosť
predných reproduktorov)
Umožňuje zvoliť vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu VIDEO 2.
• V2 AUTO
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály. Ak nie sú na vstupe digitálne audio
signály, zvolia sa analógové audio signály.
• V2 OPT
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL VIDEO 2 IN.
• V2 ANLG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
VIDEO 2 AUDIO IN (L/R).
Umožňuje nastaviť vzdialenosť predných
reproduktorov od pozície počúvania (A).
Ak nie sú obidva predné reproduktory
v rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania,
nastavte vzdialenosť ako priemernú
vzdialenosť od predných reproduktorov.
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
D
x CD INPUT Vstupný zvukový režim
pre zdroj signálu SA-CD/CD)
Umožňuje zvoliť vstupný zvukový režim pre
zdroj signálu SA-CD/CD.
• CD AUTO
Ak sú vykonané digitálne aj analógové
prepojenia, prioritu majú digitálne audio
signály. Ak nie sú na vstupe digitálne audio
signály, zvolia sa analógové audio signály.
• CD OPT
Aktivovanie digitálnych audio signálov
vstupujúcich do vstupného konektora
DIGITAL SA-CD/CD OPT IN.
• CD ANLG
Aktivovanie analógových audio signálov
vstupujúcich do vstupných konektorov
SA-CD/CD AUDIO IN (L/R).
x CNT DIST. (Vzdialenosť
stredového reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť stredového
reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť stredového reproduktora je
možné nastaviť na totožnú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A),
alebo priblížiť reproduktor k pozícii počúvania
o 1,5 metra (B).
34SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 35 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
x SL DIST. (Vzdialenosť surround
ľavého reproduktora)
x SUR PL. (Umiestnenie surround
reproduktorov)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
ľavého reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť surround ľavého reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A na
str. 34) alebo priblížiť reproduktor k pozícii
počúvania o 4,5 metra (C na str. 34).
Tento parameter umožňuje špecifikovať výšku
pozície surround reproduktorov pre vhodné
implementovanie surround (priestorových)
režimov Cinema Studio EX (str. 39).
Ovládanie zosilňovača
x SR DIST. (Vzdialenosť surround
pravého reproduktora)
Umožňuje nastaviť vzdialenosť surround
pravého reproduktora od pozície počúvania.
Vzdialenosť surround pravého reproduktora je
možné nastaviť na rovnakú vzdialenosť, ako je
vzdialenosť predných reproduktorov (A na
str. 34) alebo priblížiť reproduktor k pozícii
počúvania o 4,5 metra (D na str. 34).
Rada
Toto zariadenie umožňuje nastaviť pozíciu
reproduktorov podľa podmienok vzdialenosti. Nie je
však možné nastaviť stredový reproduktor do
vzdialenosti väčšej, než je vzdialenosť predných
reproduktorov. Nie je tiež možné nastaviť stredový
reproduktor do vzdialenosti o viac než 1,5 metra
bližšie, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Surround reproduktory nie je možné nastaviť do
väčšej vzdialenosti od pozície počúvania, než je
vzdialenosť predných reproduktorov. Nie je tiež
možné nastaviť ich vzdialenosť o viac než 4,5 metra
bližšie, než je vzdialenosť predných reproduktorov.
Toto obmedzenie zabraňuje nesprávnemu
rozmiestneniu, pretože vtedy nie je možné dosiahnuť
maximálny efekt priestorového zvuku.
Uvedomte si, že bližšie nastavenie vzdialenosti
reproduktora, než je jeho skutočná poloha, bude mať
za následok oneskorenie vo výstupe zvuku
z takéhoto reproduktora. Inak povedané,
reproduktor bude znieť, ako by bol veľmi vzdialený.
Napríklad nastavenie stredového reproduktora do
vzdialenosti o 1 - 2 metre bližšie, než je jeho
skutočná vzdialenosť, vytvorí realistický pocit, ako
keby ste boli vtiahnutý do deja “vo vnútri” TV
obrazovky. Ak nie je možné nastaviť uspokojujúci
priestorový efekt, pretože sú surround reproduktory
príliš blízko, nastavenie ich vzdialenosti bližšie
(kratšie), ako je ich skutočná poloha, vytvorí široké
zvukové pôsobenie. Najlepšie výsledky dosiahnete
pri skúšobných nastavovaniach za súčasného
počúvania zvuku. Takže smelo do toho!
• PL. LOW
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti A.
• PL. HIGH
Nastavte, ak je umiestnenie surround
reproduktorov v oblasti B.
35SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 36 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Automatická kalibrácia
vhodných nastavení
(Menu A. CAL)
Podrobnosti pozri v časti “6: Automatická
kalibrácia vhodných nastavení (AUTO
CALIBRATION)” (str. 20).
Priestorový zvuk
Dolby Digital a DTS
Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožní
reprodukciu zvuku vo vysokej kvalite a zvolí
príslušný režim dekódovania pre počúvanie
2-kanálového zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
A.F.D.
MUSIC
DUAL MONO
Stláčaním A.F.D. zvoľte
požadované zvukové pole.
Môžete tiež používať SOUND FIELD +/–
na receiveri.
Podrobnosti pozri v časti “Typ režimu A.F.D.”
(str. 37).
36SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 37 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Typ režimu A.F.D.
Režim
Režim A.F.D.
dekódovania [Displej]
Multikanálový
zvuk po
dekódovaní
Efekt
(Automatická
detekcia)
(Automatická
detekcia)
Reprodukcia zvuku presne podľa záznamu/
kódovania bez úprav efektmi (napr.
ozvena). Ak však záznam neobsahuje
nízkofrekvenčné signály (LFE), bude
receiver generovať nízkofrekvenčný signál
pre výstup do subwoofera.
4 kanály
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic.
Zdroj signálu s 2 kanálmi sa rozkóduje do
4.1 kanálov.
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
Dolby Pro Logic PRO LOGIC
[DOLBY PL]
(Multi Stereo)
PRO LOGIC II MOVIE 5 kanálov
[PLII MV]
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic
II pre režim filmu. Nastavenie je ideálne
pre filmy kódované systémom Dolby
Surround. Okrem toho je možné v tomto
režime reprodukovať 5.1-kanálový zvuk,
pri sledovaní videokaziet so starými
filmami alebo s dabingom.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanálov
Vykoná sa dekódovanie Dolby Pro Logic
II pre režim hudby. Nastavenie je ideálne
pre štandardné stereo zdroje zvuku,
napríklad CD disky.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcia 2-kanálových signálov
(ľavý/pravý) zo všetkých reproduktorov.
Poznámka
Dekódovanie Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II nefunguje pri signáloch vo formáte DTS.
37SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Priestorový zvuk
Dolby Pro
Logic II
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 38 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Výber
predprogramovaného
zvukového poľa
Jednoduchým výberom predprogramovaných
režimov zvukových polí na receiveri môžete
získať priestorový zvuk. Tieto režimy vám
v pohodlí vášho domova umožnia zážitok
z nádherných a výkonných zvukov, aké
poznáte z prostredia kinosál a koncertných
miestností.
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
2CH
MUSIC
DUAL MONO
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
FM MODE
MOVIE
Stláčaním MOVIE zvoľte
požadované zvukové pole pre
filmy, alebo stláčaním MUSIC
zvoľte požadované zvukové pole
pre hudbu.
Môžete tiež používať SOUND FIELD +/–
na receiveri.
Podrobnosti pozri v časti “Dostupné zvukové
polia” (str. 39).
38SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 39 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Dostupné zvukové polia
Efekt
Filmy
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Reprodukcia zvukových charakteristík klasického “Cary
Grant Theater” produkčného filmového štúdia Sony Pictures
Entertainment. Štandardný režim, vhodný pre sledovanie
väčšiny filmov.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Reprodukcia zvukových charakteristík produkčného štúdia
“Kim Novak Theater” Sony Pictures Entertainment. Režim je
ideálny pre sledovanie sci-fi a akčných filmov, ktoré obsahujú
množstvo zvukových efektov.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Reprodukcia zvukových charakteristík filmovacieho štúdia
Sony Pictures Entertainment. Režim je ideálny pre sledovanie
muzikálov alebo klasických filmov, ktoré v zvukovej stope
obsahujú množstvo hudby.
HALL [HALL]
Reprodukcia s akustikou typickou pre obdĺžnikovú koncertnú
sálu.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reprodukcia akustiky jazz klubu.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reprodukcia akustiky 300-miestnej sály.
Hudbu
DCS (Digital Cinema Sound)
Zvukové polia označené značkou DCS
využívajú technológiu DCS.
DCS je unikátna technológia reprodukcie
zvuku pre domáce kiná vytvorená
spoločnosťou Sony v spolupráci so
spoločnosťou Sony Pictures Entertainment,
aby sa umožnila reprodukcia nádherných
a mocných zvukov filmov typických len pre
kinosály v pohodlí domova. Technológia
“Digital Cinema Sound” spolu s procesorom
DSP (Digital signal processor) a zmeranými
údajmi prináša do vašich domov zvukové
polia presne podľa zámerov tvorcov filmu.
Zvukové polia CINEMA
STUDIO EX
Režimy CINEMA STUDIO EX sú ideálne pre
sledovanie filmového záznamu so zvukom
kódovaným v multikanálovom formáte
(napr. DVD disky). Môžete reprodukovať
zvukové charakteristiky dabingového štúdia
Sony Pictures Entertainment v domácom
prostredí.
Zvukové polia CINEMA STUDIO EX
pozostávajú z nasledovných 3 prvkov.
• Virtual Multi Dimension
Vytvorenie 5 sád virtuálnych reproduktorov
obklopujúcich poslucháča z jedného páru
skutočných surround reproduktorov.
• Screen Depth Matching
Vytvorenie dojmu, že vo filme je zvuk
reprodukovaný priamo z vnútra TV
obrazovky (podobne ako v kinosále).
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukcia dozvukov typických pre
kinosálu.
V zvukových poliach CINEMA STUDIO EX
sú všetky tieto prvky využívané súčasne.
pokračovanie
39SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Priestorový zvuk
Zvukové pole Zvukové pole
pre
[Displej]
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 40 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Poznámky
• Efekty vytvárané virtuálnymi reproduktormi môžu
zapríčiniť zvýšenie šumu v prehrávanom signáli.
• Pri počúvaní so zvukovými poliami, ktoré
vytvárajú virtuálne reproduktory nebudete
schopný zachytiť zvuk vychádzajúci priamo
zo skutočných surround reproduktorov.
• Táto funkcia nepracuje pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
Rada
Formát kódovania prehrávaného DVD záznamu
je označený na jeho obale.
•
: Disky Dolby Digital.
•
: Záznam
kódovaný vo formáte Dolby Surround.
•
: Záznam kódovaný vo formáte DTS.
Vypnutie surround efektu pre
film/hudbu
Stlačením 2CH zvoľte “2CH ST.”, alebo
stláčaním A.F.D. zvoľte “A.F.D. AUTO”.
Počúvanie len cez predné
reproduktory a subwoofer
(2CH STEREO)
V tomto režime je zvuk reprodukovaný len
ľavým a pravým predným reproduktorom
a subwooferom.
Pri zdrojoch zvuku so vstupným signálom
v multikanálovom surround formáte sa signály
zmixujú do 2 kanálov a nízke frekvencie sa
presmerujú do výstupného signálu pre
subwoofer.
Pri štandardných dvojkanálových zdrojoch
zvuku so vstupným signálom v stereo formáte
sa aktivuje obvod receivera pre presmerovanie
nízkych frekvencií. Nízke frekvencie
predných kanálov budú reprodukované
subwooferom.
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
2CH
DUAL MONO
Stlačte 2CH.
Môžete tiež používať SOUND FIELD +/–
na receiveri.
40SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 41 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Zrušenie užívateľského
nastavenia zvukových polí
a obnovenie výrobných
nastavení
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1,2
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
Príjem FM/AM
rozhlasového vysielania
Vstavaný tuner umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Pred príjmom rozhlasového vysielania
pripojte k receiveru antény pre pásma FM
a AM (str. 18).
Rada
TUNER
AUTO CAL MIC
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Krok ladenia sa líši podľa regionálneho kódu, pozri
tabuľku nižšie. Podrobnosti o regionálnych kódoch
pozri na str. 2.
Regionálny kód
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Ovládanie tunera
1
2
Ovládanie tunera
Držte zatlačené tlačidlo SOUND
FIELD + a súčasne stlačte ?/1.
Na displeji sa zobrazí “S.F CLR” a všetky
nastavenia všetkých zvukových polí sa
súčasne obnovia na výrobné nastavenia.
41SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 42 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Stereo režim obnovíte:
– Stláčaním FM MODE vypnite na displeji
indikátor “MONO”.
– Nastavte “FM MODE” v Menu TUNER
na “FM AUTO” (str. 33).
Automatické ladenie
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
1
DUAL MONO
1
2
3
FM MODE
4
7
8
>10/
-
6
5
0/10
9
FM MODE
Priame ladenie
Číselnými tlačidlami môžete priamo zadať
frekvenciu požadovanej stanice.
VIDEO 1 VIDEO 2
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
g
3
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
TUNING +
H
M
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
1
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
2
1
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
A.F.D.
DUAL MONO
TV VOL
MASTER VOL
G
2CH
Stlačte TUNING + alebo
TUNING –.
Ak je FM stereo príjem nekvalitný a na displeji
bliká “ST”, zvolením monofonickej
reprodukcie sa zvuk skvalitní.
Monofonický režim môžete aktivovať:
– Stláčaním FM MODE zobrazte na displeji
indikátor “MONO”.
– Nastavte “FM MODE” v Menu TUNER na
“FM MONO” (str. 33).
4
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
3
Stlačte D.TUNING.
Číselnými tlačidlami zadajte
frekvenciu stanice.
Príklad 1: FM 102,50 MHz
Zvoľte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Príklad 2: AM 1 350 kHz
Zvoľte 1 b 3 b 5 b 0
Po naladení AM stanice nasmerujte AM
rámovú anténu tak, aby bol príjem
optimálny.
Stlačením TUNING + sa ladí smerom
nahor; stlačením TUNING – sa ladí
smerom nadol.
Ladenie sa zastaví vždy po naladení
nejakej stanice.
Ak je FM stereo príjem
nekvalitný
2
4
Stlačte ENTER.
Ak nie je možné stanicu naladiť
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, opakujte kroky 2 až 4. Ak stále nie je
možné stanicu naladiť, frekvencia sa vo vašej
oblasti nepoužíva.
42SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 43 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Poznámky
Automatické uloženie FM
staníc (AUTOBETICAL)
Pomocou tejto funkcie môžete automaticky
uložiť až 30 FM a FM RDS staníc
v abecednom poradí bez opakovania staníc.
Navyše sa do pamäte ukladajú len stanice
s najkvalitnejším signálom.
Ak chcete FM alebo AM stanice ukladať do
pamäte jednotlivo, pozri časť “Uloženie
rozhlasových staníc” (str. 44).
Na túto operáciu používajte ovládacie prvky
na receiveri.
1,2
• Počas tejto operácie nestláčajte okrem tlačidla ?/1
žiadne iné tlačidlá na receiveri ani na diaľkovom
ovládaní.
• Ak sa presťahujete do inej oblasti, zopakujte postup
uloženia staníc znova.
• Podrobnosti o vyvolaní uložených staníc pozri
v časti “Vyvolanie uložených staníc” (str. 45).
• Ak po uložení staníc premiestnite anténu, uložené
nastavenia už nemusia byť aktuálne. Ak k tomu
dôjde, zopakovaním postupu uložte stanice
nanovo.
2
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
Ovládanie tunera
INPUT SELECTOR
?/1
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
1
2
Stlačením ?/1 vypnite receiver.
Zatlačte a pridržte INPUT
SELECTOR a súčasným
stlačením ?/1 znova zapnite
receiver.
Na displeji sa zobrazí “AUTO-BETICAL
SELECT” a receiver vyhľadá a uloží
všetky dostupné FM a FM RDS stanice
v pásme FM.
Pri staniciach RDS receiver najprv
vyhľadá vysielače, vysielajúce tú istú
stanicu a potom uloží ten vysielač, ktorý
má najlepší signál. Zvolené RDS stanice
sú abecedne usporiadané podľa názvu ich
programovej služby. Potom každej
receiver priradí dvojmiestny kód, pod
ktorým budú uložené. Podrobnosti
o funkcii RDS pozri na str. 45.
Bežným FM staniciam je taktiež
priradený 2-miestny kód a uložia
sa za RDS stanice.
Po ukončení sa na displeji krátko zobrazí
“FINISH” a receiver sa prepne do
štandardného režimu.
43SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 44 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
3
Uloženie rozhlasových
staníc
Uložiť môžete až 30 staníc v pásme FM
a 30 staníc v pásme AM. Potom si môžete
jednoducho vyvolať stanice, ktoré najčastejšie
počúvate.
Na pár sekúnd sa rozsvieti indikátor
“MEMORY”. Skôr ako indikátor
“MEMORY” zhasne, vykonajte
kroky 4 a 5.
4
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
1
5
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
Stlačte ENTER.
Stanica sa uloží pod zvolené číslo
predvoľby.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako stlačíte MEMORY, zopakujte postup
znova od kroku 3.
DUAL MONO
4
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte číslo požadovanej
predvoľby.
Číslo predvoľby môžete zvoliť aj
stláčaním TUNING + alebo TUNING –.
Ak indikátor “MEMORY” zhasne skôr,
ako zvolíte číslo predvoľby pre uloženie
stanice, zopakujte postup znova
od kroku 3.
Uloženie rozhlasových staníc
VIDEO 1 VIDEO 2
Stlačte MEMORY.
3,5
6
Ďalšie stanice uložíte
opakovaním krokov 1 až 5.
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
TUNING +
H
M
TUNING
+/–
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Môžete tiež používať INPUT
SELECTOR na receiveri.
2
Pomocou automatického
ladenia (str. 42) alebo priameho
ladenia (str. 42) nalaďte
stanicu, ktorú chcete uložiť.
Prepnite pásmo FM, ak je to potrebné
(str. 42).
44SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 45 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Vyvolanie uložených staníc
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
Radio Data System (RDS)
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
MOVIE
A.F.D.
MUSIC
1
DUAL MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Poznámky
FM MODE
Číselné
tlačidlá
-
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
>10/
0/10
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
g
Príjem RDS vysielania
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
2
Stláčaním TUNER prepnite
pásmo FM alebo AM.
Stláčaním PRESET + alebo
PRESET – vyvolajte
požadovanú predvoľbu
s uloženou stanicou.
Po každom stlačení tlačidla sa aktivuje
jedna stanica v príslušnom poradí a smere
nasledovne:
01
02
03
30
04
29
05
...
Pomocou priameho ladenia
(str. 42), automatického ladenia
(str. 42) alebo vyvolania uložených
staníc (str. 45) jednoducho zvoľte
stanicu z FM pásma.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
na displeji sa zobrazí indikátor “RDS” a názov
stanice.
Poznámka
RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný
signál slabý alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
27
28
Uloženú stanicu môžete zvoliť aj
stláčaním číselných tlačidiel. Potom
stlačením ENTER voľbu potvrdíte.
Pomocou ovládacích prvkov
na receiveri
1 Stláčaním INPUT SELECTOR zvoľte
pásmo FM alebo AM.
2 Stláčaním PRESET TUNING + alebo
PRESET TUNING – zvoľte požadované
číslo predvoľby s uloženou stanicou.
45SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Ovládanie tunera
f
2
• Funkcie RDS sú dostupné len pre FM stanice.
• Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
TV VOL
MASTER VOL
G
1
Receiver dokáže využívať systém RDS (Radio
Data System), ktorý umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie informácie.
Informáciu RDS môžete zobraziť.
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_28-46_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 46 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Zobrazenie RDS informácií
Počas príjmu RDS stanice stláčajte
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa bude zobrazená
RDS informácia na displeji cyklicky meniť
nasledovne:
Názov stanice t Frekvencia t Indikácia
PTY (Program Type - typ programu)a) t
Indikácia Radio Textb) t Indikácia
aktuálneho času (24-hodinový cyklus) t
Aktuálne aplikované zvukové pole t Úroveň
hlasitosti
a) Typ
b)
prijímaného programu (str. 46).
Textové správy vysielané RDS stanicou.
Poznámky
• Ak dôjde k vysielaniu núdzových hlásení,
na displeji bude blikať “ALARM”.
• Ak hlásenie obsahuje 9 a viac znakov, bude
na displeji rolovať.
• Ak stanica neposkytuje príslušnú RDS službu,
na displeji sa zobrazí “NO XXXX”
(napr. “NO TEXT”).
Popis typov programov
Indikácia PTY Popis
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuálne udalosti nepatriace do
správ
INFO
Programy poskytujúce
širokospektrálne informácie,
vrátane spotrebiteľských
a lekárskych rád
SPORT
Športové programy
EDUCATE
Vzdelávacie programy
a programy typu “urob si sám”
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národnej alebo
miestnej kultúre, ako aj pre
národnostné menšiny
SCIENCE
Programy o prírodných vedách
a technológiách
VARIED
Ďalšie typy programov, napr.
rozhovory s osobnosťami,
panelové hry a komédie
Indikácia PTY Popis
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
EASY M
Nenáročná hudba (stredný prúd)
LIGHT M
Vážna hudba, inštrumentálna,
vokálna a zborová
CLASSICS
Vystúpenia veľkých orchestrov,
komorná hudba, opera atď.
OTHER M
Hudba, ktorá nepatrí do žiadnej
kategórie, napr. Rhythm & Blues
a Reggae
WEATHER
Počasie
FINANCE
Informácie o burzách
a obchodovaní atď.
CHILDREN
Programy pre deti
SOCIAL
Programy o ľuďoch
a spoločenských udalostiach
RELIGION
Náboženské programy
PHONE IN
Programy s telefonickými
rozhovormi poslucháčov
TRAVEL
Programy o cestovaní. Nie však
dopravné hlásenia TP/TA.
LEISURE
Programy o aktivitách vo voľnom
čase, napr. o záhradkárstve,
rybárstve, varení atď.
JAZZ
Jazzová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Programy s populárnou hudbou
krajiny alebo regiónu
OLDIES
Staré hity
FOLK M
Ľudová hudba
DOCUMENT
Dokumentárne programy
NONE
Ostatné programy nedefinované
vyššie
46SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 47 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Ďalšie operácie
Vypínací časovač
Receiver je možné nastaviť tak, aby sa
po určitom čase sám vypol.
Keď je receiver zapnutý, stláčajte
SLEEP.
Každým stlačením tlačidla sa zobrazenie
na displeji cyklicky mení nasledovne:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Používanie diaľkového ovládania
Zmena priradení funkcií
tlačidlu
Môžete zmeniť výrobné nastavenia tlačidiel
pre výber zdroja vstupného signálu tak, aby
vyhovovali vaším zariadeniam. Napríklad ak
je do konektorov DVD na receiveri pripojený
DVD rekordér, tlačidlo DVD na tomto DO
môžete nastaviť na ovládanie DVD rekordéra.
1
Keď je vypínací časovač (Sleep Timer)
aktívny, na displeji je zobrazené “SLEEP”.
Rada
Príklad: Pridržte zatlačené DVD.
2
Podľa uvedenej tabuľky stlačte
tlačidlo pre výber zdroja
vstupného signálu pre
požadovanú kategóriu.
Príklad: Stlačte 4.
Teraz je možné prostredníctvom tlačidla
DVD aktivovať DVD rekordér.
pokračovanie
47SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Ďalšie operácie/Používanie diaľkového ovládania
Zostávajúci čas skontrolujete stlačením SLEEP pred
vypnutím receivera. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas do vypnutia zariadenia. Ak znova
stlačíte SLEEP, vypínací časovač sa deaktivuje.
Držte zatlačené tlačidlo pre
výber zdroja vstupného
signálu, ktorého nastavenie
chcete zmeniť.
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 48 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Kategórie a príslušné tlačidlá
Kategórie
Stlačte
VCR (príkazový režim VTR 3)a) 1
VCR (príkazový režim VTR 2)a) 2
DVD prehrávač/DVD rekordér
(príkazový režim DVD1)b)
3
DVD rekordér
(príkazový režim DVD3)b)
4
CD prehrávač
5
MD deck
6
Kazetový deck B
7
Tuner (v tomto receiveri)
8
DVR (Terminál digitálnej
káblovej TV)
9
DSS (Digitálny satelitný prijímač) 0/10
Ďalšie informácie
Slovník
x Dolby Digital
Technológia kódovania/dekódovania zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby Laboratories,
Inc. Pozostáva z predných (ľavý/pravý),
stredového, surround (ľavý/pravý) kanálov
a kanála pre subwoofer. Ide o zvukový
štandard pri DVD video zázname známeho
tiež pod názvom 5.1ch surround. Keďže je
surround kanál stereofonický, reprodukcia
zvuku je realistickejšia než pri systéme Dolby
surround.
x Dolby Pro Logic II
Sony sú ovládané cez nastavenia VTR 2
alebo VTR 3. Zodpovedajú systémom 8 mm
a VHS.
b) DVD rekordéry Sony sú ovládané cez nastavenia
DVD1 alebo DVD3. Podrobnosti pozri v návode
na použitie DVD rekordérov.
Táto technológia vytvorí 5.1 kanálov
z dvojkanálových zdrojov stereo zvuku.
Dostupný je režim pre film (MOVIE) a hudbu
(MUSIC) (pre stereo zvuk). Staré filmy
kódované v tradičnom stereo formáte je
možné reprodukovať cez 5.1-kanálový
surround zvuk.
Vymazanie priradení všetkých
tlačidiel na DO
x Dolby Surround
(Dolby Pro Logic)
Stlačte súčasne ?/1, AUTO CAL a MASTER
VOL –.
Obnovia sa výrobné nastavenia diaľkového
ovládania.
Technológia spracovania zvuku vyvinutá
spoločnosťou Dolby Laboratories, Inc.
Stredový a mono surround kanál je maticou
rozdelený na dva stereo kanály. Zvuk sa
reprodukuje ako štvorkanálový surround zvuk.
Je to najvšeobecnejšia metóda spracovania
zvuku pri DVD video zázname.
a) VCR
x DTS Digital Surround
Technológia kódovania/dekódovania
digitálneho zvuku pre kinosály vyvinutá
spoločnosťou Dolby Theater Systems, Inc.
Komprimuje zvuk v menšej miere než Dolby
Digital. Reprodukcia zvuku je potom
vo vyššej kvalite.
48SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 49 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
x Vzorkovacia frekvencia
Aby bola možná konverzia analógového
zvuku na digitálny, musia sa analógové dáta
kvantifikovať. Tento proces sa nazýva
vzorkovanie a počet, koľkokrát za sekundu
sa analógové dáta kvantifikujú, sa nazýva
vzorkovacia frekvencia. Štandardné audio
CD disky obsahujú dáta kvantifikované
44 100-krát za sekundu, čiže ich vzorkovacia
frekvencia je 44,1 kHz. Vo všeobecnosti
znamená vyššia vzorkovacia frekvencia
vyššiu kvalitu zvuku.
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či
sa prevádzkové napätie zariadenia zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na zadnej strane zariadenia.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky. Pri
odpájaní ťahajte za koncovku, nikdy nie
za šnúru samotnú.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len
oprávnená osoba v autorizovanom servise.
Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva.
Nejde o poruchu. Ak používate zariadenie pri
zvýšenej hlasitosti dlhší čas, spodná, vrchná
a bočné steny zariadenia sa postupne
zahrievajú. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
pokračovanie
49SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Ďalšie informácie
Zahrievanie
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 50 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby
sa predišlo jeho zahrievaniu, čím predĺžite
životnosť jednotlivých častí zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí
zdrojov tepla, alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch zariadenia neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a následne
tak spôsobiť poruchu zariadenia.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkostí iných
zariadení (napr. TVP, VCR alebo kazetový
deck). (Ak je receiver v blízkosti TVP, VCR
alebo kazetového decku, môže vznikať šum
a zhoršiť sa kvalita obrazu. Platí to obzvlášť
ak používate internú anténu. Z tohto dôvodu
odporúčame používať externú anténu.).
• Pri umiestňovaní zariadenia alebo
reproduktorov na povrchy, ktoré boli
špeciálne ošetrované (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k poškodeniu povrchu.
Ak sa farby stále zobrazujú
nesprávne...
Premiestnite reproduktory ďalej od TVP.
Ak je počuť kvílivý zvuk
Premiestnite reproduktory alebo znížte
hlasitosť na receiveri.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá
ako lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení
zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej
siete.
Ak sa na obrazovke TVP
zobrazujú nesprávne farby
Predné, stredový reproduktor a subwoofer sú
z dôvodu eliminácie šírenia magnetického
poľa magneticky tienené, takže môžu byť
umiestnené v blízkosti TVP. Aj napriek tomu
môže na niektorých typoch TVP vzniknúť jav
nesprávneho zobrazovania (ovplyvňovania)
farieb. Keďže surround reproduktory nie sú
magneticky tienené, odporúčame ich
umiestniť ďalej od TVP (str. 11).
Ak spozorujete zobrazenie
nesprávnych farieb...
Vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho znova
zapnite.
50SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 51 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Nie je počuť zvuk, bez ohľadu na
zvolené zariadenie, alebo počuť len
slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú receiver a všetky
ostatné zariadenia zapnuté.
• Skontrolujte, či nie je ovládač MASTER
VOLUME nastavený na “VOL MIN”.
• Stlačením MUTING zrušte funkciu
vypnutia zvuku.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu na DO alebo
pomocou INPUT SELECTOR na
receiveri zvolili správny zdroj signálu.
• Aktivoval sa ochranný systém receivera.
Vypnite receiver, odstráňte skrat a znova
receiver zapnite.
Z jedného z predných reproduktorov
nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste nepripojili len jeden
konektor L alebo R, ale obidva. Použite
audio kábel (nedodávaný).
Je počuť šum alebo brum.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďaleko od transformátora
alebo motora a vo vzdialenosti najmenej
3 metre od TVP alebo žiarivky.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej od
TVP.
• Konektory a koncovky sú znečistené.
Vyčistite ich jemnou handričkou, mierne
navlhčenou v liehu.
Zo stredového/surround
reproduktorov nepočuť zvuk alebo
počuť len slabý zvuk.
• Zvoľte režim CINEMA STUDIO EX
(str. 39).
• Nastavte hlasitosť reproduktora (str. 23).
Zo subwoofera nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte, či je subwoofer správne
pripojený.
Nedarí sa navodiť priestorový efekt.
• Musíte zvoliť zvukové pole tlačidlom
MOVIE alebo MUSIC.
• Zvukové polia nepracujú pri signáloch
so vzorkovacou frekvenciou vyššou než
48 kHz.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo
DTS sa nereprodukuje.
• Skontrolujte, či je prehrávaný DVD disk
atď. vo formáte Dolby Digital alebo DTS.
• Po pripojení DVD prehrávača atď.
do vstupných digitálnych konektorov
receivera skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
pokračovanie
51SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
Ďalšie informácie
Zo zvoleného zariadenia nie je počuť
zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené do príslušných vstupných audio
konektorov.
• Skontrolujte, či sú koncovky káblov
používaných na prepojenie úplne zasunuté
v konektoroch zariadenia aj receivera.
• Skontrolujte, či ste tlačidlami pre výber
zdroja vstupného signálu na DO alebo
pomocou INPUT SELECTOR na
receiveri zvolili správny zdroj signálu.
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené,
alebo sú zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia zapojené správne.
• Nastavte parametre vyváženia v Menu
LEVEL (str. 31).
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 52 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
FM príjem je nekvalitný.
• Na prepojenie externej FM antény
s receiverom použite 75 Ohm koaxiálny
kábel (nedodávaný) (pozri obrázok
nižšie). Ak k receiveru pripojíte externú
anténu, uzemnite ho, aby bol chránený
pred poškodením bleskom. Uzemňovací
kábel nepripájajte na potrubie s rozvodom
plynu.
Externá FM anténa
Na TV obrazovke/monitore sa
nezobrazil žiadny obraz alebo obraz
nie je kvalitný.
• Skontrolujte, či ste pripojili výstupné
video konektory video zariadenia k TVP.
• Premiestnite audio zariadenia ďalej
od TVP.
Diaľkové ovládanie
Receiver
ANTENNA
U
AM
Uzemňovací kábel
(nedodávaný)
Uzemnenie
Stanice nie je možné naladiť.
• Skontrolujte správnosť zapojenia antén.
Nastavte antény a podľa potreby zapojte
externú anténu.
• Signál stanice je príliš slabý
(pri automatickom ladení). Použite priame
ladenie (str. 42).
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení v pásme AM).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice,
alebo sa z pamäte vymazali
(keď vyvolávate uložené stanice). Uložte
stanice (str. 44).
RDS nepracuje.
• Nalaďte FM RDS stanicu.
• Zvoľte stanicu s kvalitnejším signálom.
Požadovaná RDS informácia sa
nezobrazí.
• Kontaktujte rozhlasovú stanicu a zistite,
či práve poskytujú požadovanú službu.
Ak áno, služba môže byť dočasne mimo
prevádzky.
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Ak je zvolený zdroj signálu TUNER,
na ovládanie receivera môžete používať
len tlačidlo DISPLAY.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na receiveri.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a receiverom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich
za nové.
• Skontrolujte, či ste na DO zvolili správny
zdroj vstupného signálu.
Chybové hlásenia
Ak dôjde k poruche, zobrazí sa hlásenie.
Hlásenie informuje o stave zariadenia.
Nasledovný prehľad môže pomôcť vyriešiť
problém. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak sa zobrazí chybové hlásenie počas
automatickej kalibrácie, pozri časť “Chybové
a výstražné hlásenia” (str. 22) a skúste
problém vyriešiť.
PROTECT
Výstupný signál z receivera nemá správne
zaťaženie. Receiver sa po pár sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte zapojenie
reproduktorov a znova zapnite receiver.
52SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 53 Friday, May 5, 2006 7:33 PM
Ak sa vám nepodarilo odstrániť
problém
Vymazanie pamäte receivera môže problém
vyriešiť (str. 19). Nezabudnite však, že všetky
uložené nastavenia budú nastavené na výrobné
hodnoty a budete ich musieť znova nastaviť.
Ak problém pretrváva
Kontaktujte autorizovaný servis alebo
predajcu Sony.
Vymazanie pamäte receivera
Vymazanie
Pozri
Všetkých uchovaných nastavení
str. 19
Upravených zvukových polí
str. 41
Technické údaje
Zosilňovač
Výstupný výkon1)
Režim Stereo (menovitý)
70 W + 70 W
(4 Ohm pri 1 kHz, 0,7 %)
Výstupný hudobný výkon (referenčný)
FRONT2): 143 W/kanál
(s SS-MSP1000)
CENTER2): 143 W
(s SS-CNP1000)
SUR2): 143 W/kanál
(s SS-SRP1000)
SUBWOOFER2): 285 W
(s SS-WP1000)
1) Merané
v nasledovných podmienkach:
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
2)
V závislosti od nastavenia zvukových polí
a zdrojov signálu nemusí byť na výstupe žiadny
zvukový signál.
Vstupy (Analógové)
Citlivosť: 1 V
Impedancia: 50 kOhm
Ďalšie informácie
SA-CD/CD,
VIDEO 1, 2
Vstupy (Digitálne)
DVD (Koaxiálny)
Citlivosť: –
Impedancia: 75 Ohm
VIDEO 2, SA-CD/
CD (Optický)
Citlivosť: –
Impedancia: –
Reprodukčný frekvenčný rozsah:
28 – 20 000 Hz
Tónová charakteristika
Úrovne zisku
±6 dB, 1 dB krok
Tuner v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
87,5 - 108,0 MHz
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
pokračovanie
53SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_47-54_HTP-36SS.fm
masterpage: Left
HTP-36SS_SK.book Page 54 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Tuner v pásme AM
Ladiaci rozsah
Modely s regionálnymi kódmi CEL, CEK
Krok ladenia 9 kHz:
531 – 1 602 kHz
Anténa
Rámová anténa
Medzifrekvencia
450 kHz
Všeobecne
Napájanie
Regionálny kód
Napájanie
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Príkon
Regionálny kód
Príkon
CEL, CEK
110 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W
Rozmery (š/v/h) (cca) 430 × 64 × 338 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť (cca)
3,5 kg
Časť SPEAKER
• Predné reproduktory (SS-MSP1000)
• Stredový reproduktor (SS-CNP1000)
• Surround reproduktory (SS-SRP1000)
Predné/stredový reproduktor
Širokopásmový,
magneticky tienený
Surround reproduktory
Širokopásmový
Osadenie reproduktora
57 mm, kónusový typ
Typ ozvučnice
Bass reflex
Menovitá impedancia
2,7 Ohm
Rozmery (š/v/h) (cca)
Predné/surround reproduktory
83 × 180 × 98 mm
Stredový reproduktor 250 × 85 × 98 mm
Hmotnosť (cca)
Predné reproduktory 0,6 kg
Stredový reproduktor 0,7 kg
Surround reproduktory
0,5 kg
• Subwoofer (SS-WP1000)
Sada reproduktorov Magneticky tienený
Osadenie reproduktora
160 mm, kónusový typ
Typ ozvučnice
Bass reflex
Menovitá impedancia
1,3 Ohm
Rozmery (š/v/h) (cca) 200 × 379 × 335 mm
vrátane predného panela
Hmotnosť (cca)
6 kg
Dodávané príslušenstvo
FM drôtová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Diaľkové ovládanie RM-AAU006 (1)
Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Kalibračný mikrofón ECM-AC2 (1)
Reproduktorové káble (5)
Koaxiálny digitálny kábel (1)
Podložky
• Pre reproduktory (20)
• Pre subwoofer (4)
Reproduktory
• Predné reproduktory (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Surround reproduktory (2)
• Subwoofer (1)
Podrobnosti o regionálnom kóde
používaného zariadenia pozri na str. 2.
Právo na zmeny vyhradené.
54SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
C:\Temp\Temp05\HTP-36SS_SK\Fm\Sk_55-55_HTP-36SS.fm
masterpage: Right
HTP-36SS_SK.book Page 55 Friday, May 5, 2006 2:32 PM
Index
Číslice
M
V
2 kanály 40
2CH STEREO 40
5.1 kanálov 11
Menu
A. CAL 36
AUDIO 33
LEVEL 31
SUR 32
SYSTEM 34
TONE 32
TUNER 33
VCR
Zapojenie 17
Vypínací časovač 47
Vypnutie zvuku 25
Výber
Zariadenie 24
Zvukové pole 38
A
AUTO CALIBRATION 20
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 36
AUTOBETICAL 43
P
C
Počiatočné nastavenie 19
CD prehrávač
Prehrávanie 26
Zapojenie 16
R
D
Zvukové polia
Resetovanie 41
Výber 38
RDS 45
Reproduktory
Umiestnenie 11
Zapojenie 13
Digital Cinema Sound
(DCS) 39
Dolby Digital 48
DVD prehrávač
Prehrávanie 27
Zapojenie 17
DVD rekordér
Zapojenie 17
Satelitný prijímač
Zapojenie 17
Super Audio CD prehrávač
Prehrávanie 26
Zapojenie 16
CH
T
Chybové hlásenia 52
TEST TONE 23
Tuner
Zapojenie 18
S
Ďalšie informácie
L
Z
Ladenie
Automatické 42
Priame 42
Uložených staníc 45
55SK
model name1[HTP-36SS]
2-681-273-12 (1)
HTP-36SS_SK.book Page 56 Friday, May 5, 2006 2:32 PM
HTP-36SS_SK.book Page 57 Friday, May 5, 2006 2:32 PM
HTP-36SS_SK.book Page 122 Friday, May 5, 2006 12:53 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising