Sony | BDP-S550 | Sony BDP-S550 Návod na použitie

BDP-S550_SK.book Page 1 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
3-452-779-11(1)
Návod na použitie
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
BDP-S550
© 2008 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_02-05_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 2 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Batérie ani batérie v zariadení
nevystavujte nadmerným teplotám
(napr. slnečnému žiareniu,
ohňu a pod.).
Externú pamäť skladujte mimo
dosahu dedí. V prípade jej
prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok
spolu s týmto zariadením zvyšuje
riziko poškodenia zraku. Laserový
lúč použitý v tomto Blu-ray Disc/
DVD prehrávači môže poškodiť
zrak, preto sa nepokúšajte
rozoberať zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Tento štítok upozorňujúci na
výskyt laserového žiarenia je
umiestnený vo vnútri puzdra
ochranného krytu lasera.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK 1.
TRIEDY). Označenie o klasifikácii
CLASS 1 LASER PRODUCT je
umiestnené na ochrannom kryte
lasera vo vnútri zariadenia.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie pre zákazníkov
Tento symbol platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/
batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom
odpade. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo
kvôli zachovaniu dát neustále
napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný
pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania
s akumulátorom/batériou
odovzdajte zariadenie, ktorému
uplynula doba životnosti do
zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
2
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_02-05_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 3 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Upozornenie pre zákazníkov
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb
alebo záručných záležitostí použite
adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné
upozornenia
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri striedavom
napätí 220 V – 240 V AC,
50 HZ/60 Hz. Skontrolujte,
či sa prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Zariadenie umiestnite tak,
aby ste v prípade problému
mohli okamžite odpojiť sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Poznámky k diskom
• Disk chytajte len na okrajoch,
aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku. Nedotýkajte
sa povrchu disku.
Odtlačky prstov, nečistoty
alebo škrabance na povrchu
disku môžu zapríčiniť jeho
nepoužiteľnosť.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani
pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie ani
nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku,
pretože sa môže teplota
v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania
odložte disk späť do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite
smerom od stredu k okrajom.
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Na čistenie nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, bežne dostupné
čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových
LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku,
pred prehrávaním vysušte
tlačiarenskú farbu.
• Nepoužívajte nasledovné
typy diskov.
– Disky neštandardných
tvarov (napr. v tvare štvorca,
srdca).
– Disky s nalepeným štítkom
alebo etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou
páskou alebo zvyškami
lepidla.
• Prehrávaciu stranu disku
neupravujte za účelom
odstránenia škrabancov na
povrchu.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom,
neklaďte na zariadenie
predmety naplnené kvapalinou
(napr. vázy), ani zariadenie
neumiestňujte do blízkosti
vody (vaňa alebo kúpeľňa).
V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo
tekutiny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho
nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry
mokrými rukami. V opačnom
prípade hrozí riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na
miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby ste
predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na
mäkký povrch, akým je napr.
koberec, pretože by mohlo
dôjsť k zablokovaniu
ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov, ako sú
knižnice alebo vstavané skrinky.
• Zariadenie neumiestňujte do
blízkosti tepelných zdrojov alebo
na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné
miesta alebo miesta vystavené
mechanickým otrasom.
• Ak zariadenie prenesiete
priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo
veľmi vlhkej miestnosti,
na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nemusí pracovať
správne. V takomto prípade
vyberte disk a ponechajte
zariadenie zapnuté bez
obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
3
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_02-05_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 4 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
• Zariadenie neumiestňujte na
naklonený povrch. Zariadenie
je určené len na prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky
neumiestňujte vedľa zariadení
so silným magnetom, akými sú
mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké
ani nestabilné predmety.
• Na nosič disku neklaďte iné
predmety než disky. Môže
dôjsť k poškodeniu zariadenia
alebo daného predmetu.
• Pri prenášaní zariadenia
vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže
disk poškodiť.
• Pred premiestňovaním
zariadenia odpojte od neho
sieťovú šnúru aj ostatné káble.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete prehrávač používať
dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za
koncovku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
• Aby nedošlo k poškodeniu
sieťovej šnúry, dodržujte
nasledovné. Nepoužívajte
poškodenú sieťovú šnúru, inak
hrozí riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým
prúdom.
– Sieťovú šnúru nepricviknite
medzi zariadenie a stenu,
policu atď.
– Na sieťovú šnúru neklaďte
ťažké predmety, ani sieťovú
šnúru neťahajte.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas
reprodukcie časti s veľmi nízkou
úrovňou zvuku alebo so
žiadnym zvukovým signálom.
V opačnom prípade môže dôjsť
počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel
a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte
žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo
benzín.
Čistiace disky, čističe
diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky,
čističe diskov/šošoviek
(vrátane typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť
poruchu zariadenia.
Výmena častí
V prípade opravy zariadenia
si môže servisné stredisko
ponechať vymenené časti za
účelom opätovného použitia
alebo recyklácie.
Ochrana autorských práv
a obchodné značky
• Toto zariadenie je vybavené
technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka
softvéru podľa príslušných
patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve.
Použitie tejto technológie je
možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je
určené len pre domáce alebo iné
obmedzené využívanie, kým
spoločnosť Macrovision
neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie
sú zakázané.
• “AVCHD” a logo “AVCHD”
sú obchodné značky
spoločnosti Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd.
a Sony Corporation.
• Java a všetky obchodné
značky a logá vzťahujúce
sa na Java sú obchodné značky
alebo ochranné známky
spoločnosti Sun
Microsystems, Inc.
•
, “XMB” a “xross media
bar” sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tento produkt disponuje
rozhraním High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo
HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú
obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC.
• “Blu-ray Disc” je obchodná
značka.
• Logá “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO” a “CD” sú
obchodné značky.
• “BD-Live” a “BonusView”
sú obchodné značky asociácie
Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” a logo
“x.v.Colour” sú obchodné
značky spoločnosti Sony
Corporation.
• “BRAVIA Sync” je obchodná
značka spoločnosti Sony
Corporation.
• “PhotoTV HD” a logo
“PhotoTV HD” sú obchodné
značky spoločnosti Sony
Corporation.
• Ostatné názvy systémov
a produktov sú všeobecne
obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami
príslušných výrobcov.
V tomto návode sa označenia
™ a ® nepoužívajú.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Toto
zariadenie je schopné
zobrazovať statické video
zábery na vašej TV
obrazovke aj dlhší čas.
Ak na TV obrazovke
ponecháte dlhší čas
pozastavený obraz alebo
zobrazenú ponuku Menu,
vystavujete váš TVP riziku
trvalého poškodenia
obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť
citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony.
4
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_02-05_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 5 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
O tomto návode
• V tomto návode sa výraz
“disk” používa ako obecné
označenie pre BD, DVD alebo
CD disky, ak v texte alebo
obrázkoch nie je uvedené inak.
• Ikony ako napr. BD
uvedené vo vrchnej časti
jednotlivých vysvetliviek
indikujú druh média, ktoré
je možné používať pri
popisovanej funkcii.
Podrobnosti pozri “Disky,
ktoré je možné prehrávať”
(str. 61).
• Informácie v tomto návode
popisujú ovládacie prvky na
diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Na ovládanie prehrávača
môžete použiť aj ovládacie
prvky na prehrávači, ak majú
podobné označenie ako
tlačidlá na DO.
• Obrázky OSD zobrazení
používané v tomto návode
nemusia presne zodpovedať
skutočným zobrazeniam na
TV obrazovke.
• POTREBNÉ (dôležité)
informácie (aby sa zabránilo
nesprávnej prevádzke) sú
uvedené s ikonou b.
POMOCNÉ informácie
(rady a iné užitočné
informácie) sú uvedené
s ikonou z.
5
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_06-07_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 6 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zapojenia a nastavenia
Zapojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 1: Pripojenie k TVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pripojenie do HDMI konektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Funkcie BRAVIA Sync (len pre HDMI prepojenia) . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pripojenie do zložkových video konektorov (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . 17
Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektora . . . . . . . . . . . . . . 18
Krok 2: Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pripojenie do HDMI konektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . 21
Pripojenie k 7.1-kanálovým konektorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pripojenie k audio konektorom L/R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Krok 3: Vloženie externej pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Krok 4: Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Priame pripojenie k širokopásmovému routeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pripojenie cez bezdrôtový LAN router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krok 6: Príprava DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ovládanie TVP pomocou DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Krok 7: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Prehrávanie
Prehrávanie BD/DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Používanie Menu BD/DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Používanie funkcie BonusView/BD-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rýchle vyhľadanie scény (Scene Search) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vyhľadávanie titulu/kapitoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zobrazenie prehrávacieho času a informácií o prehrávaní . . . . . . . . . . 35
Nastavenie obrazu a zvuku pri obrazovom zázname . . . . . . . . . . . . . . 36
Prehrávanie CD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Prehrávanie obrazových súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Network Update (Aktualizácia cez sieť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Video Settings (Video nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Audio Settings (Audio nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) . . 50
Photo Settings (Nastavenia obrazových súborov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
System Settings (Systémové nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Network Settings (Sieťové nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Resetting (Resetovanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_06-07_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 7 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Ďalšie informácie
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Samodiagnostická funkcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Disky, ktoré je možné prehrávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Rozlíšenie výstupného video signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Výstupné audio signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kódy oblastí Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Podmienky používania a licenčná zmluva koncového užívateľa . . . . . . . . . . 68
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Pred používaním zariadenia si prečítajte časť “Podmienky používania a licenčná zmluva
koncového užívateľa” (str. 68).
7
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_08-12_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 8 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
A Z (otvorenie/zatvorenie) (str. 31)
Prehľad častí
a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Diaľkové ovládanie (DO)
Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.
THEATRE (str. 16)
Automatické prepnutie do optimálneho
video režimu pre sledovanie filmov.
Pri pripojení k AV zosilňovaču
(receiveru) pomocou HDMI kábla sa tiež
automaticky prepne výstupný signál pre
reproduktory. Opätovným stlačením
tlačidla obnovíte pôvodné nastavenie.
Pri pripojení k Theatre Mode
-kompatibilnému TVP pomocou HDMI
kábla sa video režim TVP prepne do
režimu Theatre Mode.
b
Tlačidlo THEATRE funguje len pri pripojení
k Theatre Mode-kompatibilnému TVP.
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (str. 27)
Zapnutie TVP alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
[/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (str. 28)
Zapnutie prehrávača/prepnutie
do pohotovostného režimu.
B Číselné tlačidlá (str. 35, 54)
Výber čísla titulu/kapitoly atď.
CLEAR
Vymazanie poľa pre zadávanie.
C TIME (str. 11)
Zobrazenie uplynutého/zostávajúceho
prehrávacieho času na displeji.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
prepína medzi zobrazením uplynutého
a zostávajúceho prehrávacieho času.
AUDIO (str. 50)
Výber jazyka zvuku, ak sú na BD-ROM/
DVD VIDEO diskoch dostupné
viacjazyčné zvukové stopy.
Výber zvukovej stopy na CD diskoch.
SUBTITLE (str. 50)
Výber jazyka titulkov, ak sú na
BD-ROM/DVD VIDEO diskoch
dostupné viacjazyčné titulky.
ANGLE
Tlačidlá 5, AUDIO, PROG+ a N majú orientačné
hmatové body. Pri ovládaní prehrávača využívajte
hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.
Výber zorného uhla, ak sú na BD-ROM/
DVD VIDEO diskoch dostupné viaceré
zorné uhly.
DISPLAY (str. 35)
Zobrazenie informácií o prehrávaní na
obrazovke.
8
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_08-12_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 9 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
D Farebné tlačidlá (red/green/
yellow/blue - červené/zelené/
žlté/modré)
Tlačidlá skráteného výberu pri niektorých
ponukách Menu BD diskov (môžu sa
používať aj na interaktívne operácie pri
Java aplikáciách BD diskov).
E TOP MENU (str. 33)
Zapnutie alebo vypnutie Top Menu BD
alebo DVD diskov.
POP UP/MENU (str. 33)
Zapnutie alebo vypnutie vyskakovacieho
Menu BD-ROM diskov alebo Menu
DVD diskov.
OPTIONS (str. 33, 39)
Zobrazenie Menu s dostupnými voľbami
na obrazovke.
HOME (str. 40)
Zobrazenie hlavného Menu (Home)
prehrávača.
Ak je vložený CD disk, hlavné Menu sa
vypne.
RETURN
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia.
</M/m/,
Zvýraznenie (výber) zobrazených
položiek.
Stredové tlačidlo (ENTER)
Potvrdenie zvolenej položky.
F ./> (predchádzajúce/
nasledujúce)
Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu
kapitolu, skladbu alebo súbor. Ak chcete
prepnúť na začiatok predchádzajúcej
skladby, stlačte . dvakrát.
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo,
zrýchlený posuv vpred/vzad bude
pokračovať zvolenou rýchlosťou, kým
tlačidlo neuvoľníte.
* Rýchlosť vyhľadávania sa nemení
pri prehrávaní CD diskov.
Viacnásobné hodnoty rýchlosti sú len
orientačné.
– Štandardné prehrávanie obnovíte
stlačením N.
N (prehrávanie) (str. 31)
Spustenie/obnovenie prehrávania.
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania po stlačení x
(Resume Play). Prehrávanie prezentácie
Slideshow, ak vložený disk obsahuje
obrazové súbory JPEG.
SCENE SEARCH (str. 34)
Prepnutie do režimu Scene Search, ktorý
umožňuje rýchly prechod medzi scénami
v rámci práve prehrávaného titulu.
X (pozastavenie)
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
x (zastavenie)
Zastavenie prehrávania a uloženie miesta
zastavenia prehrávania do pamäte
(str. 32, 38). Miesto obnovenia
prehrávania pre titul/stopu (skladbu)
je naposledy prehrávané miesto alebo
posledne prehrávaný obrázok pre
priečinok obrazových súborov.
G Ovládanie TVP nasledovnými
tlačidlami pozri str. 27.
% (vypnutie zvuku)
Vypnutie zvuku na TVP.
2 (hlasitosť) +/–
/
(rýchle zopakovanie/
rýchly posuv)
Nastavenie hlasitosti TVP.
Zopakovanie scény/rýchly posuv vpred
v scéne.
Prepínanie TV predvolieb nahor/nadol.
m/M
(zrýchlený posuv vzad/vpred)
Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku po
stlačení počas prehrávania. Po každom
stlačení tlačidla sa rýchlosť vyhľadávania
mení nasledovne*:
Prehrávanie vpred
M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120)
Opačný smer
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t
m3 (×120)
PROG (predvoľba) +/–
t (výber zdroja vstupného
signálu)
Prepínanie medzi TV signálom a inými
zdrojmi vstupného signálu.
(podsvietenie)
Podsvietenie tlačidiel 5 a 6
(okrem </M/m/, a ENTER) vám
uľahčí ovládanie v tmavom prostredí.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
9
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_08-12_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 10 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Predný panel
A [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (str. 28)
Zapnutie prehrávača/prepnutie
do pohotovostného režimu.
B Nosič disku (str. 31)
C Indikátor Blu-ray Disc
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu.
Keď je prehrávač zapnutý, zatlačte a pridržte
X na prehrávači na viac než 10 sekúnd, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
“LOCKED”. Nosič disku je zablokovaný.
Rozsvieti sa, ak sa zistí BD disk.
z
Pri prvom zapnutí prehrávača sa indikátor
Blu-ray Disc rozsvieti a po dokončení
rýchleho nastavenia Easy Setup zhasne.
Ak chcete nosič disku odblokovať, zatlačte
a pridržte X na prehrávači, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí “UNLOCK”.
D Displej (str. 11)
E Senzor signálov DO (str. 27)
F Indikátor 24P (str. 44)
Svieti, ak je na výstup vyvedený video
signál 1080p/24 Hz z BD-ROM diskov.
G N (prehrávanie),
X (pozastavenie), x (zastavenie)
(str. 31)
Spustenie, pozastavenie alebo zastavenie
prehrávania.
H A (otvorenie/zatvorenie) (str. 31)
Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.
10
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_08-12_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 11 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Displej
A N, X
Svieti počas prehrávania alebo
pozastavenia.
B HD (str. 43)
Svieti počas výstupu video signálu
720p/1080i/1080p z konektora
HDMI OUT alebo video signálu 720p/
1080i z konektorov COMPONENT
VIDEO OUT.
F Indikátor sieťového pripojenia
Svieti počas sťahovania softvéru
prehrávača.
Podrobnosti o sťahovaní softvéru
prehrávača pozri str. 41.
C HDMI (str. 15)
Rozsvieti sa, ak je pripojené HDMI
zariadenie.
D EXT (str. 24)
Svieti, keď sa sprístupňuje externá
pamäť.
E Informácie o prehrávaní
Môžete zobraziť informácie o čase.
Počas prehrávania stláčajte TIME.
Zobrazenie sa prepína nasledovne.
Pri prehrávaní BD-ROM/DVD VIDEO diskov
Uplynutý čas aktuálneho titulu
r
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
Pri prehrávaní CD disku
Uplynutý čas aktuálnej skladby
r
Zostávajúci čas aktuálnej skladby
r
Uplynutý čas aktuálneho disku
r
Zostávajúci čas aktuálneho disku
z
V závislosti od disku sa môže zobraziť “T”
(Titul alebo stopa/skladba), “C” (Kapitola)
alebo “D” (Disk).
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
11
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_08-12_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 12 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Zadný panel
A Konektory
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (str. 17)
F Ventilačné otvory
B Konektor LINE OUT (S VIDEO)
(str. 18)
H Konektory DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (str. 21)
C Konektory LINE OUT (AUDIO L/R)
(str. 18, 23)
I Konektor LINE OUT (VIDEO)
(str. 18)
D Konektory MULTI CHANNEL
OUTPUT (FRONT L/R,
SURROUND L/R, SUR BACK L/R,
CENTER, SUB WOOFER)
(str. 22)
J Konektor HDMI OUT (str. 15, 20)
V prehrávači sa nachádza ventilátor.
G Slot EXT (str. 24)
K Konektor LAN (100) (str. 25)
E Konektor AC IN (str. 26)
12
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 13 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Zapojenie prehrávača
Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu
v krokoch 1 až 7. Sieťovú šnúru nezapájajte
pred dokončením postupu pred časťou
“Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry” (str. 26).
Zapojenia a nastavenia
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením
dostali nasledovné príslušenstvo.
• Audio/video kábel (RCA konektor × 3) (1)
• Sieťová šnúra (1)
• Externá pamäť (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Zapojenia
a nastavenia
13
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 14 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Krok 1: Pripojenie k TVP
Konektory Video/HDMI OUT
Prehrávač disponuje nasledovnými video konektormi. Pripojte prehrávač k TVP podľa
vstupného konektora na TVP.
Pri pripojení prehrávača k TVP pomocou HDMI kábla získate vysokokvalitný digitálny
obrazový a zvukový signál cez konektor HDMI OUT.
Typ konektora
Rozlíšenie video
signálu
Zapojenie
Vysoká
kvalita
Digitálne
Vysoké rozlíšenie:
1080/24p, 1080p,
1080i, 720p
Štandardné rozlíšenie:
576p/480p, 576i/480i
Pozri “Pripojenie do
HDMI konektora”
(str. 15).
Analógové
Vysoké rozlíšenie:
1080i, 720p
Štandardné rozlíšenie:
576p/480p, 576i/480i
Pozri “Pripojenie do
zložkových video
konektorov (Y, Pb/Cb,
Pr/Cr)” (str. 17).
Štandardné rozlíšenie:
576i/480i
Pozri “Pripojenie do audio/
video alebo S VIDEO
konektora” (str. 18).
Štandardné rozlíšenie:
576i/480i
Pozri “Pripojenie do audio/
video alebo S VIDEO
konektora” (str. 18).
Štandardná
kvalita
b
• Pevným a správnym zapojením káblov sa
vyhnete nežiaducemu šumu.
• Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri
v ich návodoch na použitie.
• Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP,
ktorý nie je vybavený vstupným video
konektorom.
• Na prepojovacie káble príliš netlačte.
Pri ich pritlačení k stene, skrinke a pod. sa môžu
poškodiť.
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným
konektorom DVI
Použite redukčný kábel HDMI-DVI
(nedodávaný). DVI konektor nedokáže
spracovať žiadne audio signály, takže
s týmto prepojením je nutné použiť iné audio
prepojenie (str. 19). Konektor HDMI OUT
nie je navyše možné prepojiť s konektormi
DVI, ktoré nezodpovedajú štandardu HDCP
(napr. DVI konektor na PC monitoroch).
14
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 15 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie do HDMI konektora
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Zapojenia a nastavenia
Prehrávač s TVP prepojte pomocou HDMI kábla. Získate vysokokvalitný digitálny obrazový
a zvukový signál cez konektor HDMI OUT.
Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciou “Control for HDMI” (str. 16), pozri návod na
použitie daného TVP. Ak pripojíte 1080/24p- alebo 1080p-kompatibilný TVP, použite
vysokorýchlostný HDMI kábel.
HDMI kábel (nedodávaný)
TVP
Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI OUT
Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou
manipuláciou nedošlo k poškodeniu
konektorov HDMI OUT.
• Pozorne zarovnajte konektor HDMI OUT
na zadnej strane prehrávača s HDMI
konektorom kábla presne podľa ich tvaru.
Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte
HDMI kábel.
• Ak je prehrávač umiestnený na polici a je
pripojený HDMI kábel, nepritláčajte
prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť
poškodenie konektora HDMI OUT a HDMI
kábla.
• HDMI konektor pri pripájaní/odpájaní do/z
HDMI konektora neskrúcajte.
Indikátory pre HDMI prepojenie
Ak pripojíte HDMI-kompatibilné zariadenie,
na displeji svieti indikátor HDMI.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
15
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 16 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
b
• Uvedomte si, že nie všetky TVP sú plne
kompatibilné s týmto zariadením a môže
dochádzať k rušeniu obrazu pri jeho zobrazení.
V prípade problémov s obrazom vo formáte 480i/
576i/480p/576p/720p/1080i/1080p, odporúčame
zmeniť prepojenie na LINE OUT VIDEO alebo
S VIDEO. V prípade akýchkoľvek otázok
ohľadom kompatibility TVP s týmto modelom
Blu-ray Disc/DVD prehrávača s progresívnym
výstupným signálom 480i/576i/480p/576p/720p/
1080i/1080p, kontaktujte naše centrum služieb
zákazníkom (alebo predajcu).
• Ak je obraz neostrý, neprirodzený alebo vás
neuspokojuje, zmeňte rozlíšenie výstupného
video signálu v kroku 3 v časti “Output Video
Format (Formát výstupného video signálu)”
v ponuke “Video Settings” (str. 43).
• Používajte len HDMI kábel označený logom HDMI.
Funkcie BRAVIA Sync
(len pre HDMI prepojenia)
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou ovládania cez
HDMI (“Control for HDMI”) pomocou
HDMI kábla (nedodávaný) sa nasledovným
spôsobom zjednoduší ovládanie funkcií:
• One-Touch Play
Jediným stlačením nasledovných tlačidiel
sa automaticky zapne TVP a nastaví sa
zdroj vstupného signálu TVP na tento
prehrávač.
– [/1
– HOME: Hlavné Menu (Home) sa zobrazí
automaticky (str. 40).
– N: Prehrávanie sa spustí automaticky
(str. 32).
• System Power-Off
Keď vypnete TVP tlačidlom vypnutia na
DO pre TVP, prehrávač a HDMI
-kompatibilné zariadenia sa automaticky
vypnú tiež.
• Theatre
Keď stlačíte THEATRE, prehrávač sa
automaticky nastaví na optimálny video
režim pre sledovanie filmov. Pri pripojení
k AV zosilňovaču (receiveru) pomocou
HDMI kábla sa tiež automaticky prepne
výstupný signál pre reproduktory.
Pri pripojení k Theatre Mode
-kompatibilnému TVP pomocou HDMI kábla
sa video režim TVP prepne do režimu Theatre
Mode. Opätovným stlačením tlačidla
obnovíte pôvodné nastavenie.
• Language Follow
Keď zmeníte jazyk pre OSD zobrazenia na
TVP, jazyk pre OSD zobrazenia na
prehrávači sa po vypnutí a zapnutí
prehrávača zmení tiež.
Príprava na funkcie BRAVIA Sync
Nastavte “Control for HDMI” na “On”
v ponuke “System Settings” (str. 52).
Podrobnosti o nastaveniach TVP alebo iných
pripojených zariadení pozri v ich návodoch
na použitie.
z
• Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciou
“Control for HDMI” Easy Setting pomocou
HDMI kábla, nastavenie “Control for HDMI” na
prehrávači sa automaticky nastaví na “On”, ak je
“Control for HDMI” na pripojenom TVP
nastavené na “On”. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného TVP.
• Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciami
BRAVIA Sync pomocou HDMI kábla, môžete
ovládať základné funkcie prehrávača DO od TVP,
ak je “Control for HDMI” na pripojenom TVP
nastavené na “On”. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného TVP.
b
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia “Control for HDMI” fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
16
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 17 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie do zložkových video konektorov (Y, PB/CB, PR/CR)
TVP pripojte do konektorov COMPONENT VIDEO OUT na prehrávači pomocou zložkového
video kábla alebo troch video káblov (nedodávané) rovnakej dĺžky a typu. Zapojenie poskytuje
vysokú kvalitu obrazu.
Konektory LINE OUT (AUDIO L/L) prepojte pomocou audio/video kábla.
(zelený)
(modrý)
(červený)
(červený)
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
(zelený)
(modrý)
(červený)
(biely)
Audio/video kábel
(dodávaný)
(červený)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
Zapojenia a nastavenia
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
(biely)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
TVP
: Smer toku signálu
b
Ak prepojíte prehrávač s TVP pomocou
zložkového video kábla, odpojte video koncovku
(žltá) audio/video kábla.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
17
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 18 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektora
TVP pripojte do konektorov LINE OUT (VIDEO, AUDIO L/R) na prehrávači pomocou audio/
video kábla. Prepojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu a zvuku.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
alebo
(žltý)
S-video kábel
(nedodávaný)
(červený)
(biely)
Audio/video kábel
(dodávaný)
(žltý)
(červený)
(biely)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
TVP
: Smer toku signálu
b
Ak prepojíte prehrávač s TVP pomocou S-video
kábla, odpojte video koncovku (žltá) audio/video
kábla.
18
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 19 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Krok 2: Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
Konektory Audio/HDMI OUT
Prehrávač disponuje nasledovnými audio konektormi. Prehrávač pripojte k AV zosilňovaču
(receiveru) podľa vstupného konektora na AV zosilňovači (receiveri).
Zapojenie
Digitálne
Pozri “Pripojenie do HDMI konektora” (str. 20).
Pozri “Pripojenie k digitálnym konektorom
(OPTICAL/COAXIAL)” (str. 21).
Analógové
Zapojenia a nastavenia
Typ konektora
Pozri “Pripojenie k 7.1-kanálovým konektorom”
(str. 22).
Pozri “Pripojenie k audio konektorom L/R”
(str. 23).
z
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojených zariadení.
b
• Ak pripojíte prehrávač k AV zosilňovaču
(receiveru) pomocou HDMI kábla, vykonajte
jeden z nasledujúcich postupov:
– Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP
pomocou HDMI kábla, alebo
– Pripojte prehrávač k TVP pomocou iného video
kábla než HDMI kábla (zložkový video kábel,
S-video kábel alebo audio/video kábel).
• Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje
zvolený audio signál, reproduktory budú
reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny zvuk),
čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše
reproduktory.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
19
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 20 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie do HDMI konektora
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupným HDMI konektorom, môžete
reprodukovať surround zvuk. Ak pripojíte AV zosilňovač (receiver) Sony kompatibilný
s funkciou “Control for HDMI” (str. 16), pozri návod na použitie AV zosilňovača (receivera).
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
HDMI kábel (nedodávaný)
AV zosilňovač (receiver)
HDMI kábel (nedodávaný)
TVP
z
Za účelom reprodukcie zvuku z pripojeného AV
zosilňovača (receivera) vo vyššej kvalite, vykonajte
nasledovné nastavenia.
– Nastavte “Audio Output Priority” na “HDMI”
v ponuke “Audio Settings” (str. 45).
– Nastavte “Audio (HDMI)” na “Auto” v ponuke
“Audio Settings” (str. 48).
– Nastavte “BD Audio Setting” na “Direct”
v ponuke “Audio Settings” (str. 48).
b
Nie všetky HDMI-kompatibilné AV zosilňovače
(receivery) akceptujú 8-kanálový signál Linear
PCM. Pozri tiež návod na použitie pripojeného
AV zosilňovača (receivera).
20
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 21 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL)
Ak AV zosilňovač (receiver) disponuje dekodérom Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic alebo
DTS*2 a vstupným digitálnym konektorom, môžete reprodukovať surround zvuk vo formáte
Dolby Digital (5.1-kanálový), Dolby Pro Logic (4.0-kanálový) alebo DTS (5.1-kanálový).
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Zapojenia a nastavenia
alebo
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
AV zosilňovač
(receiver)
: Smer toku signálu
1
Prepojte digitálny konektor
na prehrávači a na AV zosilňovači
(receiveri).
2
Nastavte “Audio Output Priority”
na “Coaxial/Optical” v ponuke
“Audio Settings” (str. 45).
3
Vykonajte vhodné nastavenia v položke
“Dolby Digital” a “DTS” v ponuke
“Audio Settings” (str. 48).
V opačnom prípade nebude
z reproduktorov počuť žiadny zvuk.
*1
*2
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D
sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobené v licencii na základe patentov USA
č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380,
5 978 762, 6 226 616, 6 487 535 a ďalších
udelených a registrovaných patentov v USA
a v iných krajinách. DTS je ochranná známka
a logá DTS, symbol, DTS-HD a DTS-HD
Master Audio sú obchodné značky
spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
21
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 22 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie k 7.1-kanálovým konektorom
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený 7.1-kanálovými vstupmi, môžete reprodukovať
multikanálový surround zvuk.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Stereo audio kábel
(nedodávaný)
Stereo audio kábel
(nedodávaný)
Stereo audio kábel
(nedodávaný)
Monofonický audio
kábel (nedodávaný)
Monofonický
audio kábel
(nedodávaný)
AV zosilňovač (receiver)
: Smer toku signálu
1
Prepojte 7.1-kanálové konektory
na prehrávači a na AV zosilňovači
(receiveri).
2
Nastavte “Audio Output Priority”
na “Multi Channel Analogue” v ponuke
“Audio Settings” (str. 45).
3
Vykonajte vhodné nastavenia v položke
“Speaker Settings” v ponuke
“Audio Settings” (str. 45).
22
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 23 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie k audio konektorom L/R
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi L a R, použite
toto zapojenie.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Zapojenia a nastavenia
(červený)
(biely)
Audio/video kábel (dodávaný)
(červený)
(biely)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
AV zosilňovač (receiver)
: Smer toku signálu
23
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 24 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
b
Krok 3: Vloženie externej
pamäte
Ak chcete sledovať doplnkové obsahy
(napr. bonusové obsahy BonusView/
BD-Live) pri určitých Blu-ray Disc tituloch,
je nutné použiť dodávanú externú pamäť.
Externú pamäťovú jednotku (USB pamäťová
jednotka Flash s kapacitou 1 GB alebo viac,
napr. Sony USM1GH) zasuňte do slotu EXT
ako lokálnu pamäť.
Externú pamäťovú jednotku zasuňte
smerom V do slotu EXT na doraz.
Po zapnutí prehrávača overte, či na displeji
svieti indikátor EXT.
Zadná strana prehrávača
Externá pamäť
(dodávaná)
• Do slotu EXT nepripájajte nič iné (napr. HDD
atď.) okrem USB pamäťovej jednotky Flash.
• Externú pamäť zasúvajte rovno.
Ak externú pamäť zasúvate do slotu nasilu,
poškodíte externú pamäť aj prehrávač.
• Externú pamäť držte mimo dosahu detí, aby ju
náhodne neprehltli.
• Na externú pamäť v slote príliš netlačte.
Môže sa poškodiť.
• Odporúčame používať Sony USM1GH
(v predaji od apríla 2008).
• Túto funkciu môžu podporovať aj iné USB
pamäťové jednotky Flash. Nezaručujeme však
kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými
jednotkami Flash.
• Aby nedošlo k poškodeniu dát alebo externej
pamäte, pred vyberaním alebo vkladaním
externej pamäte vypnite prehrávač.
• Ak indikátor EXT nesvieti, vypnite prehrávač,
vyberte a znova zasuňte externú pamäť a znova
zapnite prehrávač.
• Nepoužívajte externú pamäť obsahujúcu
množstvo obrazových alebo audio súborov, aby
nedošlo k poškodeniu dát na externej pamäti.
Kontaktmi smerom nahor
Vybratie externej pamäte
1
2
Stlačením [/1 vypnite prehrávač.
Vyberte externú pamäť zo slotu EXT.
24
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 25 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Krok 4: Pripojenie k sieti
1
Pripojte konektor LAN (100) na
prehrávači k Internetu.
Spôsoby pripojenia k Internetu sú
nasledovné:
• Priame pripojenie k širokopásmovému
routeru
• Pripojenie cez bezdrôtový LAN router
Pozri tiež návod na použitie
širokopásmového routera alebo
bezdrôtového LAN routera.
2
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Zapojenia a nastavenia
Pripojte konektor LAN (100) na prehrávači
k Internetu pomocou sieťového kábla.
Môžete tak aktualizovať softvér prehrávača.
Môžete tiež používať funkciu BD-Live
(str. 34).
Priame pripojenie
k širokopásmovému routeru
Sieťový kábel
(nedodávaný)
Širokopásmový router
Vykonajte vhodné nastavenia v položke
“Internet Settings” v ponuke
“Network Settings” (str. 53).
K PC
Sieťový kábel
(nedodávaný)
Aktualizácia softvéru prehrávača pomocou
siete
Pozri “Network Update (Aktualizácia cez
sieť)” (str. 41) a “Software Update
Notification (Upozornenie na dostupnosť
aktualizácie softvéru)” (str. 53).
ADSL modem/
Káblový modem
b
Do konektora LAN (100) nepripájajte telefónnu
linku. Môže dôjsť k poškodeniu.
Používanie funkcie BD-Live
Pozri “Používanie funkcie BonusView/BD-Live”
(str. 34).
Internet
Sieťové (LAN) káble
V závislosti od modemu alebo routera sa typ
sieťového (LAN) kábla (priamy alebo
krížený) líši. Podobnosti o sieťových (LAN)
kábloch pozri v návode na použitie modemu
alebo routera.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
25
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 26 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Pripojenie cez bezdrôtový
LAN router
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Sieťový kábel
(nedodávaný)
Krok 5: Pripojenie
sieťovej šnúry
Po dokončení všetkých zapojení pripojte
sieťovú šnúru do konektora AC IN na
prehrávači. Potom pripojte sieťové šnúry
prehrávača a TVP do elektrickej zásuvky.
1
Do AC IN
2
Do elektrickej siete
Ethernet/bezdrôtový
LAN media konvertor
K PC
Bezdrôtový LAN
router (prístupový
bod)
Sieťový kábel
(nedodávaný)
ADSL modem/
Káblový modem
Internet
b
Neprepájajte konektor LAN na prehrávači
s konektorom LAN na PC.
26
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 27 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Krok 6: Príprava DO
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu a predvoľby na vašom TVP Sony
a zapínať/vypínať TVP.
b
Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť predvolené nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
TV [/1
Zapojenia a nastavenia
Prehrávač je možné ovládať pomocou
dodávaného diaľkového ovládania.
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie
R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3
a #. Keď používate diaľkové ovládanie,
smerujte ho na senzor
na prehrávači
(str. 10).
Ovládanie TVP pomocou DO
Číselné
tlačidlá
b
• Batérie používajte správne, aby nedochádzalo
k ich vytečeniu a následnej korózii. V prípade
vytečenia elektrolytu sa ho nedotýkajte rukami.
Dbajte na nasledovné:
– Nepoužívajte novú batériu spolu so starou ani
nepoužívajte batérie rôznych výrobcov.
– Nenabíjajte batérie.
– Ak neplánujete DO používať dlhší čas,
vyberte z neho batérie.
– V prípade vytečenia elektrolytu dôkladne
vyčistite priestor pre batérie a vložte nové
batérie.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania (označenie
na prednom
paneli) vystavený priamemu slnečnému žiareniu
alebo silnému svetlu zo svietidiel. Môže
dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní
prehrávača pomocou DO.
t
%
2 +/–
PROG +/–
Funkčné tlačidlá
V závislosti od pripojeného zariadenia
nemusí byť možné ovládať TVP pomocou
niektorých alebo žiadnych tlačidiel (TV [/1,
PROG +/–, 2 +/–, % alebo číselné tlačidlá).
Tlačidlá
Operácie
TV [/1
Zapnutie alebo
vypnutie TVP.
2 (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti
vášho TVP.
PROG (predvoľba) Prepínanie predvolieb
+/–
na vašom TVP.
t (výber zdroja
Prepínanie vstupného
vstupného signálu) signálu TVP medzi TV
signálom a inými
zdrojmi vstupného
signálu.
% (vypnutie zvuku) Vypnutie zvuku.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
27
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 28 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Ovládanie TVP iných výrobcov dodávaným
diaľkovým ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu a predvoľby a vypnúť/zapnúť TVP
iného výrobcu než Sony.
Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie,
zadajte príslušný kód výrobcu.
b
Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený
číselný kód sa zruší.
1
Pri zatlačení [/1 zadajte číselnými
tlačidlami kód výrobcu TVP.
Napríklad pre zadanie “09” stlačte “0”
a potom “9”.
Číselné kódy TVP, ktoré je možné
ovládať
Krok 7: Easy Setup
(Jednoduché
nastavenie)
Vykonaním nižšie uvedených krokov
pripravíte prehrávač na prevádzku
minimálnym počtom základných nastavení.
Ak nedokončíte postup Easy Setup, ponuka
sa zobrazí pri každom zapnutí prehrávača.
Uvedené nastavenia vykonajte
v nasledovnom poradí.
Pri prvom zapnutí
Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne
a spustí nastavenie Easy Setup.
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
2
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné
nastavenie)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomsom
43, 75
Toshiba
38
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
[/1
TV [/1
</M/m/,,
ENTER
RETURN
HOME
1
2
Zapnite TVP.
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Prehrávač sa po chvíli zapne.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber jazyka
pre OSD zobrazenia.
• Ak sa zobrazenie pre výber jazyka pre
OSD zobrazenia nezobrazí
Stlačte HOME a zvoľte “Easy Setup”
v ponuke “Setup” (str. 55). Potom
zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
28
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 29 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
4
Stláčaním M/m zvoľte jazyk pre OSD
zobrazenia a stlačte ENTER.
7
Zvoľte rozlíšenie výstupného video
signálu pre pripojený TVP a stlačte
ENTER.
Podrobnosti o rozlíšení výstupného
video signálu pozri str. 44.
Ak v kroku 6 zvolíte “HDMI”
Zapojenia a nastavenia
Zobrazí sa hlásenie pre počiatočné
nastavenia.
5
6
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Zvoľte typ kábla používaného pre
pripojenie prehrávača k TVP a stlačte
ENTER.
Zvoľte “Auto”, “480i/576i”, “480p/
576p”, “720p”, “1080i” alebo “1080p”.
Ak používate konektor HDMI OUT aj
iné výstupné video konektory súčasne,
video signál nemusí byť vyvedený na
výstup z iných konektorov než
HDMI OUT, ak zvolíte “Auto” alebo
“1080p”. Ak súčasne pripájate iné
zariadenie, stlačením RETURN sa vráťte
na krok 6 a zmeňte nastavenie
“TV Connection Method”.
Ak v kroku 6 zvolíte “Component Video”
Zvoľte “HDMI”, ak pripojíte TVP
pomocou HDMI kábla a pokračujte
krokom 7.
b
Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, zvoľte
“Component Video”.
Zvoľte “Component Video”, ak pripojíte
TVP pomocou zložkového kábla
a pokračujte krokom 7.
Zvoľte “Video or S Video”, ak pripojíte
TVP pomocou video alebo S-video kábla
a pokračujte krokom 8.
Zvoľte “480i/576i”, “480p/576p”,
“720p” alebo “1080i”.
Ak zmeníte rozlíšenie výstupného video
signálu, obraz sa vo zvolenom rozlíšení
zobrazí na cca 30 sekúnd a následne sa
zobrazí výzva na potvrdenie.
Vykonávajte pokyny na obrazovke
(zobrazenie OSD) a pokračujte ďalším
krokom.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
29
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_13-30_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 30 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
b
Ak je obraz nekvalitný, alebo sa vôbec
nezobrazí, vyčkajte cca 30 sekúnd a nestláčajte
žiadne tlačidlá. Obnoví sa pôvodné rozlíšenie
obrazu. Ak zvolené rozlíšenie výstupného
video signálu nie je správne, ak do 30 sekúnd
stlačíte nejaké tlačidlo, nezobrazí sa žiadny
obraz. V takomto prípade zatlačením x
na prehrávači na viac než 10 sekúnd obnovte
najnižšie rozlíšenie pre výstupný video signál.
Ak chcete zmeniť rozlíšenie výstupného video
signálu, nastavte “Output Video Format”
v ponuke “Video Settings” (str. 43).
8
Zvoľte vhodný pomer strán pre váš TVP
a stlačte ENTER.
10 Zvoľte “Allow” pre sprístupnenie
internetového prepojenia z BD obsahov
a stlačte ENTER.
Pre zakázanie prístupu pre internetové
prepojenie z BD obsahov zvoľte
“Do not allow”.
11 Pre skrátenie času spúšťania zariadenia
z pohotovostného režimu zvoľte
“Quick Start” a stlačte ENTER.
Vyberte “16:9”, ak pripájate širokouhlý
TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého
režimu. Vyberte “4:3”, ak pripájate TVP
s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez
funkcie širokouhlého režimu.
9
(Len pri pripojení TVP pomocou HDMI
kábla) Nastavte funkciu “Control for
HDMI” na “On” alebo “Off” a stlačte
ENTER.
Zvoľte “On”, ak chcete používať funkciu
“Control for HDMI” pri pripojení
zariadení Sony kompatibilných
s funkciou “Control for HDMI” (str. 16).
Ak nechcete používať funkciu “Control
for HDMI”, zvoľte “Off”.
Podrobnosti o pohotovostnom režime
“Standby Mode” pozri str. 52.
12 Zvoľte “Finish” a stlačte ENTER.
z
• Môžete obnoviť výrobné nastavenia (str. 55).
• Postup “Easy Setup” môžete spustiť nanovo cez
položku “Easy Setup” v ponuke “Setup” (str. 55).
30
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 31 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Prehrávanie BD/DVD
diskov
BD
DVD
Z
Prehrávanie
Číselné
tlačidlá
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
X
Prehrávanie
x
1
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
2
Stlačte Z na prehrávači a umiestnite
disk na nosič.
Prehrávanou stranou nadol
3
Stlačením Z zatvorte nosič disku.
• Ak vložíte komerčne dostupný
BD-ROM alebo DVD VIDEO disk,
prehrávanie sa v závislosti od disku
spustí automaticky.
b
Prehrávanie sa stlačením N nespustí, ak je
otvorený nosič disku.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
31
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 32 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
4
5
6
b
Stlačte HOME.
Stláčaním </, zvoľte “Video”.
Stláčaním M/m zvoľte
alebo ENTER.
a stlačte N
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa
neuchová v prípade, že:
– Otvoríte nosič disku.
– Prehráte iný titul.
– Zmeníte nastavenia prehrávača.
– Vyberiete externú pamäť
(pri BD-ROM diskoch).
• V závislosti od daného disku alebo miesta
zastavenia prehrávač nemusí obnoviť prehrávanie
z miesta zastavenia.
Prehrávanie BD alebo DVD diskov, pre ktoré
je nastavené obmedzenie prehrávania
(Parental Control)
Pri komerčne dostupných BD-ROM
alebo DVD VIDEO diskoch sa spustí
prehrávanie.
Pri BD alebo DVD diskoch nahraných
na iných zariadeniach sa zobrazí ponuka
titulov. Stláčaním M/m zvoľte titul
a stlačte N alebo ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Zastavenie prehrávania
Stlačte x.
Pozastavenie prehrávania
Stlačte X.
z
V ponuke titulov sa vedľa názvov titulov
vytvorených a editovaných z pôvodných titulov
zobrazí označenie “PL” (Playlist).
b
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií prehrávania.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného disku.
• Pri niektorých BD alebo DVD diskoch nahraných
na iných zariadeniach sa ponuka alebo názvy
titulov nemusia zobraziť.
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia
prehrávania (Resume Play)
Po zastavení prehrávania stláčaním M/m
zvoľte
a stlačte N alebo ENTER.
Prehrávač obnoví prehrávanie z pozície
zastavenia prehrávania, kde ste stlačili x.
Za účelom prehrávania od začiatku zvoľte
“Play from start” stláčaním OPTIONS.
Potom stlačte ENTER. Spustí sa prehrávanie
od začiatku titulu.
Ak prehrávate BD disk, ktorý má nastavené
obmedzenie prehrávania, zmeňte nastavenie
“BD Parental Control” v ponuke “BD/DVD
Viewing Settings” (str. 50).
Ak prehrávate DVD disk, ktorý má nastavené
obmedzenie prehrávania, na obrazovke sa
zobrazí výzva na zadanie hesla.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
štvorciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Registrovanie alebo zmenu hesla pozri
“Password (Heslo)” (str. 51).
Prehrávanie BD-RE alebo BD-R diskov
s obmedzeniami prehrávania (Disc Lock)
Ak prehrávate BD-RE alebo BD-R disk,
ktorý má nastavené obmedzenie prehrávania
funkciou Disc Lock, na obrazovke sa zobrazí
výzva na zadanie hesla.
1
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
štvorciferné heslo zaregistrované pri
vytváraní disku a stlačte ENTER.
2
Zvoľte titul a stlačte N alebo ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
One-Touch Play (len pre prepojenie HDMI)
Stlačte N.
Prehrávač aj pripojený TVP sa automaticky
zapnú, nastaví sa zdroj vstupného signálu
TVP na tento prehrávač a automaticky sa
spustí prehrávanie.
b
• Ak používate HDMI prepojenie, môže určitý čas
trvať zobrazenie prehrávaného obrazu na TV
obrazovke a začiatok prehrávaného obrazu sa
nemusí stihnúť zobraziť.
32
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 33 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
• Ak chcete používať funkciu One-Touch Play,
nastavte “Control for HDMI” na “On” v ponuke
“System Settings” (str. 52).
Používanie Menu BD alebo DVD
diskov
Dostupné voľby OPTIONS
Stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Dostupné položky sa líšia v závislosti
od typu disku alebo stavu prehrávača.
Položky
Detaily
A/V Settings
(A/V
nastavenia)
Nastavenia pre obraz
a zvuk.
• Video Settings (Video
nastavenia) (str. 36)
• Audio Settings (Audio
nastavenia) (str. 37)
Title List
(Ponuka
titulov)
Zobrazenie ponuky
Title List.
Play
(Prehrávanie)
Prehrávanie titulu
z pozície zastavenia
prehrávania, kde ste
stlačili x.
BD
DVD
Zobrazenie Top Menu
Počas prehrávania BD alebo DVD disku
môžete zobraziť ponuku Top Menu.
1
Počas prehrávania stlačte TOP MENU.
Zobrazí sa Top Menu.
2
Pomocou </M/m/, zvoľte položku.
Zobrazenie vyskakovacích ponúk Menu
Prehrávanie
1
Niektoré BD-ROM disky majú vyskakovacie
ponuky Menu, ktoré sa zobrazia pri prerušení
prehrávania.
1
Počas prehrávania stlačte POP UP/MENU.
Zobrazí sa vyskakovacie Menu.
2
Stláčaním </M/m/,, farebných alebo
číselných tlačidiel zvoľte položku
a postupujte podľa zobrazovaných
pokynov.
Play from start Prehrávanie daného
(Prehrať od
titulu od začiatku.
začiatku)
Top Menu
Zobrazenie Top Menu
disku (str. 33).
Menu/Popup
Menu
Zobrazenie
vyskakovacieho Menu
BD-ROM diskov alebo
Menu DVD diskov
(str. 33).
Stop
(Zastavenie)
Zastavenie prehrávania.
Title Search
Vyhľadanie titulu
(Vyhľadávanie a spustenie prehrávania
titulu)
od začiatku (str. 35).
Chapter
Vyhľadanie kapitoly
Search
a spustenie prehrávania
(Vyhľadávanie od začiatku (str. 35).
kapitoly)
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
33
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 34 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Používanie funkcie
BonusView/BD-Live
BD
Niektoré BD-ROM disky obsahujú bonusový
materiál a iné dáta, ktoré je možné za účelom
sledovania stiahnuť na externú pamäť
(lokálna pamäť).
1
2
Rýchle vyhľadanie scény
(Scene Search)
BD
V práve prehrávanom titule môžete rýchlo
vyhľadávať scény.
1
Vypnite prehrávač.
3
4
5
Prehrávač pripojte k sieti (str. 25).
6
Vložte BD-ROM disk s obsahom
BonusView/BD-Live.
2
Zapnite prehrávač.
Nastavte “BD Internet Connection”
na “Allow” v ponuke “BD/DVD Viewing
Settings” (str. 51).
Odstránenie dát z externej pamäte
Aktuálne miesto
Indikátor scény na lište sa zobrazuje
okolo miesta prehrávania.
3
Stlačte HOME.
Stláčaním </, zvoľte “Video”.
Stláčaním M/m zvoľte “BD Data”
a stlačte ENTER.
Zvoľte názov disku a stlačte OPTIONS.
V želanom mieste uvoľnite tlačidlo.
Scéna, pri ktorej ste uvoľnili tlačidlo sa
zobrazí v režime pozastavenia.
Ak chcete pokračovať vo vyhľadávaní
scény, posúvajte indikátor scény
pomocou </, alebo m/M.
Neželané dáta môžete vymazať.
4
5
6
Pomocou </, alebo m/M posúvajte
indikátor scény na scénu, ktorú hľadáte.
Indikátor scény
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného disku.
1
2
3
Počas prehrávania alebo pozastavenia
stlačte SCENE SEARCH.
Prehrávanie sa pozastaví a v spodnej
časti obrazovky sa zobrazí lišta
s indikátorom scény (štvorček – indikuje
aktuálne miesto).
Zasuňte externú pamäť (dodávaná) do
slotu EXT na zadnej strane prehrávača.
Externá pamäť sa používa ako lokálna
pamäť. Externá pamäť musí byť správne
vložená v prehrávači (str. 24).
DVD
4
Stlačte SCENE SEARCH, ENTER, N
alebo X.
Prehrávanie sa spustí.
Zvoľte “Erase” a stlačte ENTER.
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Dáta na zvolenom disku sa vymažú.
z
• Ak chcete všetky dáta na externej pamäti vymazať
naraz, v kroku 5 zvoľte “Erase All”.
• V kroku 4 stlačte ENTER namiesto OPTIONS
a preskočte na krok 5.
b
V závislosti od BD-ROM disku sa názov disku
nemusí zobraziť.
34
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 35 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Zrušenie režimu Scene Search
Stlačte SCENE SEARCH, ENTER, N
alebo X.
Prehrávanie sa spustí z miesta, kde ste stlačili
dané tlačidlo.
b
Vyhľadávanie titulu/kapitoly
BD
BD
DVD
Môžete zobraziť informácie o titule vrátane
dátového toku video signálu atď.
Stlačte DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia podľa typu
disku a stavu prehrávača.
Príklad: Pri prehrávaní BD-ROM disku
Prehrávanie
• Vyhľadávanie Scene Search je dostupné pri
tituloch dlhších než 100 sekúnd a kratších než
100 hodín.
• V závislosti od disku nemusí byť vyhľadávanie
Scene Search dostupné.
Zobrazenie prehrávacieho
času a informácií o prehrávaní
DVD
V titule obsahujúcom značky kapitol môžete
vyhľadávať kapitolu.
1
Počas prehrávania alebo pozastavenia
stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Pomocou M/m zvoľte spôsob
vyhľadávania a stlačte ENTER.
“Title Search” (pri BD-ROM/DVD
VIDEO diskoch)
“Chapter Search”
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
čísla.
Príklad: Chapter Search
A Aktuálne zvolený zorný uhol
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne nastavený zvuk alebo titulky
D Dostupné funkcie (
uhol/
zvuk/
titulky)
E Informácie o prehrávaní
Typ disku/Režim prehrávania/
Video kodek/Dátový tok/Lišta stavu
prehrávania/Prehrávací čas
(Zostávajúci čas*)
F Rozlíšenie výstupného video signálu/
Frekvencia video signálu
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
číslo titulu alebo kapitoly.
Ak sa pomýlite, stlačte CLEAR a znovu
zadajte iné číslo.
4
Stlačte ENTER.
Po chvíli prehrávač spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
* Zobrazí sa po stláčaní TIME.
z
• Informácie o prehrávaní môžete zobraziť
aj na displeji (str. 11).
• Stlačte SUBTITLE, AUDIO alebo ANGLE
a môžete skontrolovať typ jednotlivých
informácií.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
35
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 36 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
b
Nastavenie obrazu a zvuku pri
obrazovom zázname
BD
DVD
Nastavenie obrazu
1
Počas prehrávania stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte “A/V Settings”
a stlačte ENTER.
3
Stláčaním M/m zvoľte “Video Settings”
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Video Settings”.
• Pred zmenou nastavení “Picture Quality Mode”
nastavte nastavenie obrazu na TVP na štandardné
hodnoty (‘Standard’).
• Položka “Video Settings” nie je dostupná, ak je
pripojený TVP v režime Theatre Mode (str. 16).
• V závislosti od disku alebo práve prehrávanej
scény nemusí byť účinok uvedeného nastavenia
“FNR”, “BNR” alebo “MNR” rozpoznateľný.
Položky voľby “Video Equaliser”
1
V uvedenom kroku 4 zvoľte
“Video Equaliser” a stlačte ENTER.
2
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
Položky
Detaily
Contrast
Zmena kontrastu.
(Kontrast)
((malý) –3 ~ 0
~ 3 (veľký))
Brightness
(Jas) ((slabý)
–3 ~ 0 ~ 3
(silný))
4
Chroma
Zvýraznenie alebo
(Farebnosť)
zoslabenie sýtosti
((slabá) –3 ~ 0 farieb.
~ 3 (sýta))
Stláčaním M/m zvoľte položku,
potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Položky
Detaily
Picture Quality Nastavenie obrazu pre
Mode (Režim rôzne osvetlenie
kvality obrazu) miestnosti.
(Standard/
Brighter Room/
Theatre Room/
Memory)
Video
Equaliser
(Video
ekvalizér)
NR (redukcia
šumu)
5
Toto nastavenie je
prístupné keď je
“Picture Quality Mode”
nastavené na “Memory”
(pozri “Položky voľby
“Video Equaliser””
na strane 36).
Redukcia šumu obrazu
(pozri “Položky voľby
“NR”” na strane 36).
Stláčaním </M/m/, zvoľte alebo
vykonajte požadované nastavenie
a stlačte ENTER.
Opakovaním krokov 4 a 5 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
Zmena celkového jasu.
Hue (Odtieň)
((červený) –3
~0~3
(zelený))
Zmena celkového
vyváženia farieb
(odtieňov).
Sharpness
(Ostrosť)
(0 ~ 3)
Zaostrenie alebo
rozostrenie obrysov
obrazu.
Gamma
Nastavenie vyváženia
svetlých a tmavých
oblastí v obraze.
Položky voľby “NR”
1
V uvedenom kroku 4 zvoľte “NR”
a stlačte ENTER.
2
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
Položky
Detaily
FNR
(Off/Auto)
Redukcia náhodného šumu
v obraze.
BNR
(Off/Auto)
Redukcia “blokového
šumu” alebo mozaikovitého
vzoru v obraze.
MNR
(Off/Auto)
Redukcia minoritného
šumu okolo obrysov obrazu
(moskytový šum).
36
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 37 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Nastavenie zvukových charakteristík
1
Počas prehrávania stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte “A/V Settings”
a stlačte ENTER.
3
Stláčaním M/m zvoľte “Audio Settings”
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Audio Settings”.
Prehrávanie CD diskov
CD
1
Vložte CD disk.
Zobrazí sa zobrazenie audio prehrávača
(Music Player).
2
Stlačte N.
4
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Položky
Detaily
AV SYNC
(kratšie) 0 ~
120 msec
(dlhšie)
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom oneskorením
výstupného audio
signálu oproti
obrazovému signálu
(0 až 120 milisekúnd).
Audio Filter
(len pre
analógový
audio signál)
5
Prehrávanie
Prehrávanie sa spustí.
• Sharp: Poskytuje
širokofrekvenčný
rozsah a priestorový
pocit. Štandardne
nastavte práve toto
nastavenie.
• Slow: Poskytuje
uhladený a svieži
zvuk.
Stláčaním </M/m/, zvoľte alebo
vykonajte požadované nastavenie
a stlačte ENTER.
Opakovaním krokov 4 a 5 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
b
• Funkcia “Audio Filter” nefunguje pre digitálny
audio signál vyvedený na konektory HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
• V závislosti od disku alebo prostredia
prehrávania môže spôsobiť nastavenie
“Audio Filter” len nepatrnú zmenu.
Výber skladby
1
2
3
Stlačte HOME.
4
Stláčaním M/m zvoľte skladbu.
Stlačením N alebo ENTER prehráte
zvolenú skladbu.
Stláčaním </, zvoľte
(Music).
Zvoľte
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka audio súborov.
Dostupné voľby OPTIONS
1
Stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Dostupné položky sa líšia podľa danej
situácie.
Položky
Detaily
Play
(Prehrávanie)
Prehrávanie zvolenej
skladby.
Play from start Prehrávanie zvolenej
(Prehrať od
skladby od začiatku.
začiatku)
Stop
(Zastavenie)
Zastavenie prehrávania
skladby.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
37
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 38 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Rôzne operácie pri prehrávaní hudby
Tlačidlá
Operácie
N
Prehrávanie sa spustí
z miesta, kde ste stlačili x.
x
Zastavenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
./>
Prepnutie na začiatok
aktuálnej alebo ďalšej
skladby. Pre prepnutie na
predchádzajúcu skladbu
stlačte . dvakrát.
m/M
Zrýchlený posuv vzad/vpred
na disku po stlačení počas
prehrávania.
TIME
Zobrazenie informácií
o čase na obrazovke
a displeji (str. 11).
Prehrávanie obrazových
súborov
BD
*1
*2
*3
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
BD-RE/BD-R disky obsahujúce obrazové
súbory JPEG
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R disky
obsahujúce obrazové súbory JPEG
CD-RW/CD-R disky obsahujúce obrazové
súbory JPEG
1
2
Stlačte HOME.
3
Zvoľte
Stláčaním </, zvoľte
(Photo).
b
Miesto, kde ste prehrávanie zastavili (miesto
obnovenia prehrávania), sa neuchová v prípade, že:
– Otvoríte nosič disku.
– Vypnete prehrávač.
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov alebo
priečinkov.
4
Stláčaním M/m zvoľte súbor alebo
priečinok a stlačte ENTER.
Ak zvolíte priečinok, stláčaním M/m
zvoľte v priečinku súbor a stlačte
ENTER.
Zvolený obrazový súbor sa zobrazí.
• Stlačením N spustíte prezentáciu
Slideshow.
38
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_31-39_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 39 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Dostupné voľby OPTIONS počas
prehrávania
1
Počas prehrávania stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Dostupné položky sa líšia podľa danej
situácie.
Detaily
Slideshow
Speed
(Rýchlosť
prezentácie)
Zmena rýchlosti
prezentácie.
• Fast (Rýchlo)
• Normal (Bežne)
• Slow (Pomaly)
Stop
(Zastavenie)
Zastavenie prezentácie
Slideshow.
Rotate Left
(Otočiť vľavo)
Otáčanie obrázka o 90
stupňov doľava.
Rotate Right
(Otočiť
vpravo)
Otáčanie obrázka o 90
stupňov doprava.
Rôzne operácie pri prehrávaní obrazových
súborov
Tlačidlá
Operácie
x
RETURN
Zastavenie prezentácie
Slideshow.
X
Pozastavenie prezentácie
Slideshow.
./>
</,
Zobrazenie
predchádzajúceho alebo
nasledujúceho obrázka.
DISPLAY
Zobrazenie informácií
o súbore.
Prehrávanie
Položky
b
• Ak sa pokúsite prehrať nasledovné obrazové
súbory, na obrazovke sa zobrazí značka
a ich
prehrávanie nebude možné.
– Väčšie obrazové súbory než 8 192 pixlov
(šírka alebo výška)
– Menšie obrazové súbory než 15 pixlov
(šírka alebo výška)
– Väčšie obrazové súbory než 32 MB
– Obrazové súbory s extrémnym pomerom strán
(viac než 50:1 alebo 1:50)
– Obrazové súbory v progresívnom JPEG formáte
– Obrazové súbory s príponou “.jpeg” alebo
“.jpg”, ktoré však nie sú vo formáte JPEG.
– Obrazové súbory s extrémne dlhým názvom.
• Nasledovné obrazové súbory nie je možné
prehrávať.
– Obrazové súbory na BD-R diskoch v iných
formátoch než UDF (Universal Disk Format)
2.6.
– Obrazové súbory na BD-RE diskoch v iných
formátoch než UDF (Universal Disk Format)
2.5.
• Nasledovné obrazové súbory alebo priečinky nie
je možné zobraziť v zozname súborov alebo
priečinkov.
– Obrazové súbory s inou príponou než “.jpeg”
alebo “.jpg”.
– Obrazové súbory s extrémne dlhým názvom.
– Obrazové súbory v 5. alebo nižšej úrovni
štruktúry.
– 501. alebo ďalšie priečinky, keď celkový počet
priečinkov a súborov v jednej vetve presiahne
500.
• Obrazové súbory upravované v PC sa nemusia
dať prehrávať.
• Miniatúry niektorých obrazových súborov sa
nemusia zobraziť.
• Pri veľkých obrazových súboroch môže ich
zobrazenie alebo spustenie prezentácie
Slideshow trvať dlhší čas.
Zobrazenie obrázkov v najvyššej kvalite
Ak vlastníte TVP Sony kompatibilný
s režimom “PhotoTV HD”, pri nasledovnom
zapojení a nastavení môžete sledovať obraz
v najvyššej kvalite.
1
Pripojte prehrávač k TVP pomocou
HDMI kábla (nedodávaný).
2
V položke “Output Video Format”
nastavte “HDMI Resolution” na “Auto”,
“1080i” alebo “1080p” v nastavení
“Video Settings” (str. 44).
3
Nastavenie video signálu na TVP
nastavte do režimu [VIDEO-A].
Podrobnosti o režime [VIDEO-A]
pozri v návode na použitie TVP.
39
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 40 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Ponuka nastavení
Ak chcete meniť nastavenia prehrávača,
v hlavnom Menu zvoľte
(Setup).
1
2
Stlačte HOME.
3
Stláčaním M/m zvoľte ikonu
nastaviteľnej kategórie, ktorú chcete
meniť a stlačte ENTER.
Stláčaním </, zvoľte
(Setup).
Podrobnosti o možnostiach nastavení
a ikonách nastaviteľných kategórií
pozri “Prehľad nastavení” (str. 41).
Príklad: Video Settings
(Video nastavenia)
Nastavenia a úpravy
4
Nastavte voľby.
40
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 41 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Prehľad nastavení
Môžete nastaviť nasledovné voľby.
Ikona
Popis
Network Update
(Aktualizácia cez sieť)
(str. 41)
Aktualizácia softvéru
prehrávača.
Audio Settings
(Audio nastavenia) (str. 45)
Vykonávanie audio nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre
prehrávanie DB/DVD
diskov) (str. 50)
Vykonávanie podrobných
nastavení pre prehrávanie BD/
DVD disku.
Photo Settings
(Nastavenia obrazových
súborov) (str. 52)
Vykonávanie nastavení pre
obrazové súbory.
System Settings
(Systémové nastavenia)
(str. 52)
Vykonávanie nastavení pre
prehrávač.
Network Settings
(Sieťové nastavenia)
(str. 53)
Vykonávanie nastavení pre
Internet a sieť.
Easy Setup
(Jednoduché nastavenie)
(str. 55)
Opätovné spustenie procesu
Easy Setup na vykonanie
základných nastavení.
Resetting (Resetovanie)
(str. 55)
Obnovenie výrobných nastavení
prehrávača.
Môžete aktualizovať a zdokonaliť funkcie
prehrávača.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na nasledovnej web-stránke:
http://support.sony-europe.com/
1
Stláčaním M/m zvoľte
“Network Update” a stlačte ENTER.
Prehrávač sa pripojí do siete
a zobrazenie vás vyzve na potvrdenie.
2
Stláčaním </, zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
Prehrávač spustí sťahovanie a následne
automaticky aktualizuje softvér.
Po dokončení aktualizácie sa na displeji
zobrazí na 5 sekúnd “FINISH”
a prehrávač sa automaticky vypne.
3
Nastavenia a úpravy
Video Settings
(Video nastavenia) (str. 42)
Vykonávanie video nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
Network Update
(Aktualizácia cez sieť)
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Prehrávač sa zapne s aktualizovaným
softvérom.
z
• Počítadlo “VUP */9” (“*” indikuje krok
aktualizácie) na displeji zobrazuje priebeh
aktualizácie.
• Aktuálnu verziu softvéru môžete zobraziť
zvolením “System Information” v ponuke
“System Settings” (str. 53).
• Po aktualizácii sa nastavenia “Setup” nezmenia.
• Prehrávač vás informuje o dostupnosti novšej
verzie softvéru, ak je “Software Update
Notification” nastavené na “On”
(výrobné nastavenie) (str. 53).
b
• Počas sťahovania alebo aktualizácie softvéru
neodpájajte sieťovú šnúru.
• Počas aktualizácie nie sú dostupné žiadne
operácie (vrátane otvorenia nosiča disku).
• Čas sťahovania sa líši podľa daného servera alebo
stavu pripojenia.
• Po zobrazení chybových hlásení o sieťových
pripojeniach, skontrolujte nastavenia siete
(pozri “Internet Settings
(Internetové nastavenia)” na str. 53).
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
41
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 42 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Aktualizácia softvéru pomocou
aktualizačného disku
Funkcie prehrávača môžete aktualizovať
a vylepšovať pomocou aktualizačného disku
poskytovaného predajcom Sony alebo
miestnym autorizovaným servisným
strediskom Sony.
1
Vložte aktualizačný disk.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
2
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Spustí sa aktualizácia softvéru.
Po dokončení aktualizácie sa na displeji
zobrazí na 5 sekúnd “FINISH” a nosič
disku sa automaticky otvorí.
3
Vyberte disk.
Prehrávač sa automaticky vypne.
4
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Prehrávač sa zapne s aktualizovaným
softvérom.
z
• Počítadlo “VUP */9” (“*” indikuje krok
aktualizácie) na displeji zobrazuje priebeh
aktualizácie.
• Aktuálnu verziu softvéru môžete zobraziť
zvolením “System Information” v ponuke
“System Settings” (str. 53).
• Po aktualizácii sa nastavenia “Setup” nezmenia.
• Informácie o spôsobe aktualizácie softvéru
nájdete na nasledovnej web-stránke, prípadne
kontaktujte predajcu Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko Sony:
http://support.sony-europe.com/
Video Settings
(Video nastavenia)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
TV Type (Typ TVP)
Výber typu TVP.
16:9
Vyberte túto voľbu,
ak pripájate širokouhlý TVP
alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
4:3
Vyberte túto voľbu,
ak pripájate TVP s pomerom
strán 4:3 alebo TVP bez
funkcie širokouhlého
režimu.
Screen Format
(Formát zobrazenia)
Nastavenie zobrazovania obrazu s pomerom
strán 4:3 na širokouhlých TVP s pomerom
strán 16:9.
Original
(Pôvodný)
Vyberte túto voľbu,
ak pripájate TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
Zobrazovanie obrazu
s pomerom strán 4:3 ako
obrazu s pomerom strán 16:9
aj na širokouhlých TVP.
Fixed Aspect
Ratio
(Nemenný
pomer strán)
Zmena rozmerov obrazu tak,
aby zodpovedal rozmeru
obrazovke s pôvodným
pomerom strán.
b
• Neodpájajte sieťovú šnúru počas aktualizácie.
• Počas aktualizácie nie sú dostupné žiadne
operácie (vrátane otvorenia nosiča disku).
42
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 43 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
DVD Aspect Ratio
(Pomer strán DVD)
Výber konfigurácie zobrazovania pre
prehrávanie obrazu s pomerom strán 16:9
na TV obrazovke s pomerom strán 4:3
(dostupné, ak je “TV Type” nastavené na
“4:3” a “Screen Format” je nastavené na
“Fixed Aspect Ratio”).
Letter Box
Výber typu konektorov pre výstupný
video signál (“TV Connection Method”)
a rozlíšenia výstupného signálu (“HDMI
Resolution”/“Component Resolution”).
1
V ponuke “Video Settings” zvoľte
“Output Video Format” a stlačte
ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte typ konektora pre
výstupný video signál a stlačte ENTER.
b
Zobrazenie obrazu s reálnou
výškou na celú plochu
obrazovky s orezanými
bokmi.
Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, zvoľte
“Component Video”.
TV Connection Method
(Spôsob pripojenia k TVP)
Letter Box
HDMI
Výstup signálu
z konektora HDMI OUT
podľa nastavenia
“HDMI Resolution”
nižšie.
Component
Video
(Zložkový
video signál)
Výstup signálu
z konektora
COMPONENT VIDEO
OUT podľa nastavenia
“Component
Resolution” nižšie.
Video or
S Video
(Video alebo
S-video)
Výstup signálu
z konektora LINE OUT
VIDEO alebo
S VIDEO.
Pan & Scan
b
V závislosti od DVD disku sa namiesto
“Pan & Scan” môže automaticky nastaviť
“Letter Box” a naopak.
Cinema Conversion Mode
(Režim filmovej konverzie)
Nastavenie spôsobu konverzie video signálu
pre video signál 480p/576p, 720p, 1080i
alebo 1080p* z konektora HDMI OUT alebo
z konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
* Len HDMI
Auto
Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Prehrávač
automaticky zisťuje, či ide
o záznam snímaný video alebo
filmovou technikou a zvolí
vhodnú metódu konverzie.
Video
Bez ohľadu na typ záznamu
prehrávač vždy zvolí metódu
konverzie vhodnú pre záznam
snímaný video technikou.
3
Nastavenia a úpravy
Pan & Scan
Zobrazenie širokouhlého
obrazu s čiernymi pruhmi
v hornej a spodnej časti
obrazu.
Output Video Format (Formát
výstupného video signálu)
(Len ak zvolíte “HDMI” alebo
“Component Video”.)
Stláčaním M/m zvoľte typ signálu pre
konektor HDMI OUT alebo konektory
COMPONENT VIDEO OUT a stlačte
ENTER.
Ak zmeníte rozlíšenie výstupného video
signálu, obraz sa vo zvolenom rozlíšení
zobrazí na cca 30 sekúnd a následne sa
zobrazí výzva na potvrdenie.
Postupujte podľa zobrazovaných
pokynov.
Indikátor HD svieti, ak je na výstup
vyvedený video signál 720p/1080i/
1080p.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
43
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 44 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
b
• Ak je obraz nekvalitný, alebo sa vôbec
nezobrazí, vyčkajte cca 30 sekúnd
a nestláčajte žiadne tlačidlá. Obnoví sa
pôvodné rozlíšenie obrazu.
Ak zvolené rozlíšenie výstupného video
signálu nie je správne, ak do 30 sekúnd
stlačíte nejaké tlačidlo, nezobrazí sa žiadny
obraz. V takomto prípade zatlačením x na
prehrávači na viac než 10 sekúnd obnovte
najnižšie rozlíšenie pre výstupný video
signál.
• Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, video
signál nemusí byť vyvedený na výstup
z iných konektorov než HDMI OUT,
ak zvolíte “Auto” alebo “1080p”.
Ak súčasne pripájate iné zariadenie,
stlačením RETURN sa vráťte na krok
2 a zmeňte nastavenie “TV Connection
Method”.
HDMI Resolution/Component Resolution
(Rozlíšenie pre HDMI/Rozlíšenie pre
zložkové konektory)
Auto
(len HDMI)
Štandardne nastavte
práve toto nastavenie.
Výstupný signál sa
začína od najvyššieho
rozlíšenia vhodného pre
pripojený TVP:
1080p > 1080i > 720p >
480p > 480i
Ak obraz nie je
uspokojivý, skúste
ďalšie nastavenie, ktoré
je vhodné pre pripojený
TVP.
480i/576i
Výstup video signálov
s rozlíšením 480i/576i.
480p/576p
Výstup video signálov
s rozlíšením 480p/576p.
720p
Výstup video signálov
s rozlíšením 720p.
1080i
Výstup video signálov
s rozlíšením 1080i.
1080p
(len HDMI)
Výstup video signálov
s rozlíšením 1080p.
BD-ROM 1080/24p Output
(Výstup pre BD-ROM 1080/24p)
Nastavenie výstupu video signálu
s rozlíšením 1920 × 1080p/24 Hz pri
prehrávaní obsahov snímaných filmovou
technikou z BD-ROM diskov (720p/24 Hz
alebo 1080p/24 Hz).
Video signál s rozlíšením 1920 × 1080p/24 Hz
je možné vyviesť na výstup, ak sú splnené
všetky nasledovné podmienky.
– Pripojíte 1080/24p-kompatibilný TVP
cez konektor HDMI OUT.
– “Output Video Format” je nastavené na
“HDMI”.
– “HDMI Resolution” je nastavené na “Auto”
alebo “1080p”.
Indikátor 24P svieti, ak je na výstup
vyvedený video signál s rozlíšením
1920 × 1080p/24 Hz.
Auto
Výstup video signálu
s rozlíšením 1920 × 1080p/
24 Hz, len ak je pripojený
1080/24p-kompatibilný
TVP cez konektor
HDMI OUT.
On (Zap.)
Výstup video signálu
s rozlíšením 1920 × 1080p/
24 Hz bez ohľadu na
pripojený TVP.
Off (Vyp.)
Zvoľte, ak TVP nie je
kompatibilný s video
signálom s rozlíšením
1080/24p.
b
Ak pripojený TVP nie je kompatibilný s formátom
1080/24p a “BD-ROM 1080/24p Output” je
nastavené na “On”, nezobrazí sa žiadny obraz
z BD-ROM disku. V takomto prípade stlačením
HOME zobrazte hlavné Menu a zmeňte nastavenie
“BD-ROM 1080/24p Output”.
44
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 45 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
YCbCr/RGB (HDMI)
Nastavenie farieb pre video signál, ktorý je na
výstupe z konektora HDMI OUT. Zvoľte
vhodné nastavenie pre typ pripojeného TVP.
Auto
Automatické zisťovanie typu
pripojeného TVP a prepnutie
na vhodné nastavenie farieb.
YCbCr (4:2:2) Výstup YCbCr 4:2:2 video
signálu.
RGB (16-235) Zvoľte pri pripojení
zariadenia, ktoré podporuje
len obmedzený RGB rozsah.
RGB (0-255)
Vyberte túto voľbu, ak
pripájate RGB (0-255)
zariadenie.
x.v.Colour Output
(Výstup x.v.Colour)
Nastavenie, či sa bude odosielať informácia
xvYCC do pripojeného TVP.
Kombinácia xvYCC-kompatibilného video
signálu s TVP, ktorý podporuje systém
x.v.Colour umožní presnejšiu reprodukciu
farieb objektu zodpovedajúcu realite.
Auto
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
Off (Vyp.)
Zvoľte, ak je obraz
nestabilný, alebo sú farby
neprirodzené.
Pause Mode
(Režim pozastavenia)
Nastavenie režimu obrazu pre pozastavenie
prehrávania DVD disku. Pri BD-ROM alebo
diskoch obsahujúcich AVCHD súbory sa
“Pause Mode” automaticky nastaví na
“Auto”.
Auto
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie. Dynamické
scény sa zobrazujú bez
rozmazania.
Frame
(Snímka)
Statický obraz sa zobrazuje
vo vysokom rozlíšení.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Audio Output Priority (Priorita
výstupného audio signálu)
Výber typu konektora pre výstupný audio
signál. Na výstup z iných než prioritných
konektorov je vyvedený 2-kanálový Linear
PCM signál s maximálnou frekvenciou 48 kHz.
HDMI
Audio signál je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
Coaxial/
Optical
(Koaxiálny/
Optický)
Audio signál je vyvedený
na konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Multi Channel
Analogue
(Multikanálový
analógový)
Zvoľte pri pripojení AV
zosilňovača (receivera)
prostredníctvom konektorov
MULTI CHANNEL OUTPUT.
Stereo
Analogue
(Stereo
analógový)
Audio signál je vyvedený
na konektory LINE OUT
(AUDIO L/R).
Nastavenia a úpravy
YCbCr (4:4:4) Výstup YCbCr 4:4:4 video
signálu.
Audio Settings
(Audio nastavenia)
Speaker Settings
(Nastavenia reproduktorov)
Pre dosiahnutie čo najlepšieho surround
zvuku, nastavte vlastnosti pripojených
reproduktorov a ich vzdialenosti od pozície
počúvania. Pre nastavenie hlasitosti
a vyváženie reproduktorov na rovnakú
úroveň použite testovací tón. Toto nastavenie
je prístupné keď je “Audio Output Priority”
nastavené na “Multi Channel Analogue”.
Nastavenie reproduktorov
1
V ponuke “Audio Settings” zvoľte
“Speaker Settings” a stlačte ENTER.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
45
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 46 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
2
Zvoľte “Size” alebo “Distance”
a stlačte ENTER.
3
Stláčaním M/m zvoľte nastavenie
položky a stlačte ENTER.
4
Stláčaním M/m vykonajte
nastavenie a stlačte ENTER.
Size (Veľkosť)
Voľba veľkosti reproduktorov.
• Front (Predné reproduktory)
• Subwoofer
Yes (Áno)
Zvoľte túto voľbu, ak chcete
aby subwoofer reprodukoval
LFE signály
(nízkofrekvenčný efekt).
None
(Žiadny)
Zvoľte túto voľbu,
ak subwoofer nie je pripojený.
b
Large
(Veľké)
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Small
(Malé)
Zvoľte túto voľbu,
ak reproduktory nedokážu
reprodukovať nízke frekvencie.
• Centre (Stredový reproduktor)
Large
(Veľký)
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Small
(Malý)
Zvoľte túto voľbu,
ak reproduktor nedokáže
reprodukovať nízke frekvencie.
None
(Žiadny)
Zvoľte túto voľbu, ak stredový
reproduktor nie je pripojený.
• Surround (Surround reproduktory)
Large
(Veľké)
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Small
(Malé)
Zvoľte túto voľbu,
ak reproduktory nedokážu
reprodukovať nízke frekvencie.
None
(Žiadne)
Zvoľte túto voľbu, ak surround
reproduktory nie sú pripojené.
• V závislosti od nastavení ostatných
reproduktorov môže subwoofer reprodukovať
nadmerný hluk.
• Ak prehrávané BD alebo DVD disky neobsahujú
signál pre subwoofer, subwoofer nebude
reprodukovať žiadny zvuk, aj keď “Subwoofer”
nastavíte na “Yes”.
• Keďže subwoofer je v prehrávači prednastavený,
voľbu “Subwoofer” nie je možné ho nastaviť
na “None”, ak je položka “Front” nastavená
na “Small.”
• Ak pripojíte predné reproduktory, ktoré nedokážu
reprodukovať nízke frekvencie a subwoofer nie je
pripojený, nastavte položku “Front” na “Large”
a “Subwoofer” na “None”.
Distance (Vzdialenosť)
Nastavenie vzdialenosti reproduktorov
od miesta počúvania.
Najskôr je potrebné nastaviť vzdialenosť
predných reproduktorov v položke “Front”
(A = 1.0 m až 15.0 m). Potom nastavte
hodnoty pre položky “Centre” (stredový
reproduktor B), “Surround” (surround
reproduktory C), “Surround Back”
(surround zadné reproduktory D)
a “Subwoofer” (E) podľa aktuálnych
vzdialeností stredového, surround, surround
zadných reproduktorov a subwoofera.
• Surround Back
(Surround zadné reproduktory)
Large
(Veľké)
Štandardne zvoľte túto voľbu.
Small
(Malé)
Zvoľte túto voľbu,
ak reproduktory nedokážu
reprodukovať nízke frekvencie.
None
(Žiadne)
Zvoľte túto voľbu,
ak surround zadné
reproduktory nie sú pripojené.
46
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 47 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Vždy keď premiestnite reproduktory
vykonajte nastavenie vzdialeností
“Distance”. Nastavenie vykonávajte
od predných reproduktorov.
Front
Nastavenie vzdialenosti od
(Predné
1.0 do 15.0 metrov s krokom
reproduktory) 0.2 metra.
(1.0 ~ 3.0 ~ 15.0 [m])
Surround
Nastavenie vzdialenosti
(Surround
od –5.0 do +0.6 metra
reproduktory) s krokom 0.2 metra
od nastavenia vzdialenosti
v položke “Front”. Napríklad
ak je položka “Front”
nastavená na 5.0 metra, tak
položku “Surround” môžete
nastaviť na vzdialenosť 0 až
5.6 metra. (0 ~ 3.0 ~ 15.6 [m])
Surround
Back
(Surround
zadné
reproduktory)
Subwoofer
Nastavenie vzdialenosti
od –5.0 do +0.6 metra
s krokom 0.2 metra od
nastavenia vzdialenosti
v položke “Front”.
Napríklad ak je položka
“Front” nastavená na
5.0 metra, tak položku
“Surround Back” môžete
nastaviť na vzdialenosť 0 až
5.6 metra. (0 ~ 3.0 ~ 15.6 [m])
Nastavenie vzdialenosti
od –1.6 do +0.6 metra
s krokom 0.2 metra
od nastavenia vzdialenosti
v položke “Front”. Napríklad
ak je položka “Front”
nastavená na 1.6 metra, tak
položku “Subwoofer” môžete
nastaviť na vzdialenosť 0 až
2.2 metra. (0 ~ 3.0 ~ 15.6 [m])
Nastavenie úrovne reproduktorov
1
V ponuke “Audio Settings” zvoľte
“Speaker Settings” a stlačte ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte “Test Tone”,
potom stlačte ENTER.
Stláčaním M/m zvoľte “On” a stlačte
ENTER.
Postupne bude z každého reproduktora
zaznievať testovací tón.
4
Z miesta počúvania nastavte pomocou
</M/m/, hodnoty pre položku
“Level”.
Zo zvoleného reproduktora sa bude
reprodukovať testovací tón.
5
6
Po dokončení nastavení stlačte ENTER.
7
Stláčaním M/m zvoľte “Test Tone”,
potom stlačte ENTER.
Stláčaním M/m zvoľte “Off”
a stlačte ENTER.
z
Ak chcete úroveň reproduktorov nastaviť bez
reprodukcie testovacieho tónu, v kroku 2 zvoľte
“Level”, pomocou M/m nastavte úroveň a potom
stlačte ENTER.
Nastavenia a úpravy
Nastavenie vzdialenosti
Centre
od –1.6 do +0.6 metra
(Stredový
reproduktor) s krokom 0.2 metra
od nastavenia vzdialenosti
v položke “Front”.
Napríklad ak je položka
“Front” nastavená na
1.6 metra, tak položku
“Centre” môžete nastaviť na
vzdialenosť 0 až 2.2 metra.
(0 ~ 3.0 ~ 15.6 [m])
3
Level (Úroveň)
Pre každý reproduktor môžete osobitne
nastaviť úroveň. Pre jednoduchšie nastavenia
úrovne nastavte “Test Tone” na “On”.
Front Left
(Predný ľavý)
Front Right
(Predný pravý)
Nastavenie úrovne
predných reproduktorov
(–12 dB až 0 dB, krok
0.5 dB). (0 [dB])
Centre
(Stredový)
Nastavenie úrovne
stredového reproduktora
(–12 dB až 0 dB, krok
0.5 dB). (0 [dB])
Surround Left
(Surround
ľavý)
Surround Right
(Surround
pravý)
Nastavenie úrovne
surround reproduktorov
(–12 dB až 0 dB, krok
0.5 dB). (0 [dB])
Surround
Back Left
(Surround
zadný ľavý)
Surround
Back Right
(Surround
zadný pravý)
Nastavenie úrovne
surround zadných
reproduktorov
(–12 dB až 0 dB, krok
0.5 dB). (0 [dB])
Subwoofer
Nastavenie úrovne
subwoofera
(–12 dB až 0 dB, krok
0.5 dB). (0 [dB])
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
47
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 48 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Test Tone (Testovací tón)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Prehrávač na výstup
z konektorov MULTI
CHANNEL OUTPUT postupne
privádza testovací tón, pomocou
ktorého môžete nastaviť úroveň
hlasitosti pre každý reproduktor.
Keď zvolíte jednu voľbu
z ponuky “Speaker Settings”,
zo zvoleného reproduktora sa
bude reprodukovať testovací tón.
Z reproduktorov sa nebude
reprodukovať testovací tón.
Audio (HDMI)
Výber typu výstupného signálu z konektora
HDMI OUT.
Auto
2ch PCM
(2-kanálový
PCM)
Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Výstup audio
signálu podľa stavu
pripojeného HDMI zariadenia.
Zmixovanie do
2-kanálového Linear PCM
signálu pred vyvedením
na výstup z konektora
HDMI OUT.
b
Pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču
(receiveru) bez podpory formátu Dolby Digital
alebo DTS zvoľte “2ch PCM”. Inak sa bude
reprodukovať šum alebo žiadny zvuk.
BD Audio Setting
(BD Audio nastavenie)
Zvoľte, či sa má alebo nemá mixovať
interaktívny a sekundárny (komentár) audio
signál pri prehrávaní BD diskov, ktoré takýto
audio signál obsahujú.
Mix
Výstup audio signálu získaného
zmixovaním interaktívneho
a sekundárneho audio signálu
do primárneho audio signálu.
Direct
(Priamy)
Výstup len primárneho audio
signálu.
Audio ATT
Utlmenie úrovne výstupného audio signálu,
aby sa predišlo rušeniu.
On (Zap.)
Zapnutie utlmenia zvuku.
Off (Vyp.)
Vypnutie utlmenia zvuku.
b
Funkcia “Audio ATT” nemá vplyv na výstupný
signál z konektora HDMI OUT a DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Dolby Digital
Výber výstupného audio signálu pri
prehrávaní diskov Dolby Digital.
Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál
z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL).
Downmix
PCM
(Zmixovaný
PCM)
Konverzia výstupného signálu
Linear PCM. Zvoľte pri
pripojení audio zariadenia bez
vstavaného dekodéra Dolby
Digital.
Dolby Digital Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia so vstavaným
dekodérom Dolby Digital.
DTS
Výber výstupného audio signálu pri
prehrávaní diskov DTS. Toto nastavenie
ovplyvňuje výstupný signál z konektora
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).
Downmix
PCM
(Zmixovaný
PCM)
Konverzia výstupného signálu
Linear PCM. Zvoľte pri
pripojení audio zariadenia bez
vstavaného dekodéra DTS.
DTS
Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia so vstavaným
dekodérom DTS.
b
Keď je položka “BD Audio Setting” nastavená na
“Mix”, PCM 96 kHz a PCM 192 kHz audio signály
budú spracované ako PCM 48 kHz signály.
48
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 49 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
b
48kHz/96kHz PCM
Výber maximálnej vzorkovacej frekvencie
pre výstupný PCM signál z konektora
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
Výstup audio signálu so
vzorkovaním 96 kHz vo
formáte 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Výstup audio signálu so
vzorkovaním 96 kHz vo
formáte 96 kHz/24 bit.
Ak však záznam obsahuje
signály pre ochranu
autorských práv, audio
signály sa vyvedú na výstup
so vzorkovacou frekvenciou
48 kHz/16 bit.
b
• Ak pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču
(receiveru) bez podpory vzorkovania 96 kHz
zvolíte “96kHz/24bit”, bude reprodukovať silný
hluk alebo žiadny zvuk.
• Nastavenie “48kHz/96kHz PCM” nie je účinné,
ak je “Audio Output Priority” nastavené na
“HDMI”, “Multi Channel Analogue” alebo
“Stereo Analogue”.
Downmix (Zmixovanie)
Nastavenie spôsobu zmixovania
multikanálového zvuku do dvojkanálového.
Dolby
Surround
Reprodukcia signálov Dolby
Surround (Pro Logic) cez
2 kanály. Zvoľte pri pripojení
audio zariadenia s podporou
Dolby Surround (Pro Logic).
Normal
(Bežné)
Reprodukcia audio signálov
bez efektu Dolby Surround
(Pro Logic). Zvoľte pri
pripojení audio zariadenia
bez podpory Dolby
Surround (Pro Logic).
Audio DRC
Nastavenie dynamického rozsahu (kompresia
úrovne zvuku) pri prehrávaní BD alebo DVD
diskov, ktoré podporujú funkciu
“Audio DRC”.
Auto
Prehrávanie s dynamickým
rozsahom špecifikovaným
podľa disku (len BD-ROM).
Iné disky sa prehrajú
s úrovňou “Standard”.
Standard
(Štandard)
Prehrávanie s kompresiou
úrovne v rozmedzí nastavení
“TV Mode” a “Wide Range”.
TV Mode
(TV režim)
Výrazná kompresia. Hlboké
zvuky sú lepšie počuteľné.
Nastavenia a úpravy
48kHz/16bit
• Nastavenie “Audio DRC” je účinné len pri
prehrávaní audio signálov Dolby Digital,
Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
• Ak je “Dolby Digital” nastavené na
“Dolby Digital” v ponuke “Audio Settings”
(str. 48), nastavenie “Audio DRC” nemá vplyv
na výstupný audio signál z konektora
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
Výnimkou sú nasledovné prípady.
– Pri prehrávaní BD disku je “BD Audio Setting”
nastavené na “Mix”.
– Keď je “Audio Output Priority” nastavené na
“HDMI”, “Multi Channel Analogue”, alebo
“Stereo Analogue”.
b
Nastavenie “Downmix” nemá vplyv na tok
výstupného audio signál z konektora DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT.
Wide Range
Bez kompresie.
(Široký rozsah) Reprodukcia
dynamickejšieho zvuku.
49
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 50 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavenia pre
prehrávanie DB/DVD
diskov)
3
4
BD/DVD Menu
Audio (Zvuk)
Výber predvolenej zvukovej stopy pre
BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk,
ktorému je na disku prednastavená priorita.
Ak ste zvolili “Select Language Code”,
zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka.
Zadajte kód jazyka podľa časti “Tabuľka
kódov jazykov” (str. 67).
Subtitle (Titulky)
Výber predvoleného jazyka pre titulky pre
BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak ste zvolili “Select Language Code”,
zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka.
Zadajte kód jazyka podľa časti “Tabuľka
kódov jazykov” (str. 67).
BD Parental Control
Prehrávanie niektorých BD-ROM diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami.
1
Zvoľte “BD Parental Control”
v ponuke “BD/DVD Viewing Settings”
a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
Zvoľte vekové obmedzenie
a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Ak zvolíte “Select Age Restriction”,
môžete pomocou </M/m/, alebo
číselných tlačidiel zadať “0” až “255”.
• Nastavenie Parental Control zrušíte
zvolením “No Restriction”.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Výber predvoleného jazyka pre Menu
BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov.
Ak ste zvolili “Select Language Code”,
zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka.
Zadajte kód jazyka podľa časti “Tabuľka
kódov jazykov” (str. 67).
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
z
Heslo môžete zmeniť (pozri “Password (Heslo)” na
str. 51).
b
• Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 55)
a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)”
na str. 51).
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto
prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte
heslo a zmeňte úroveň.
• Ak pre “Select Age Restriction” zvolíte “255”,
nastavenie Parental Control sa zruší.
DVD Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami.
1
Zvoľte “DVD Parental Control”
v ponuke “BD/DVD Viewing Settings”
a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
3
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvoľte úroveň a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
• Nastavenie Parental Control zrušíte
zvolením “No Restriction”.
50
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 51 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
z
Heslo môžete zmeniť (pozri “Password (Heslo)” na
str. 51).
b
Parental Control Region Code
(Kódy oblastí Parental Control)
Prehrávanie niektorých BD-ROM alebo
DVD VIDEO diskov môže byť obmedzené
zemepisnou oblasťou. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
1
Zvoľte “Parental Control Region Code”
v ponuke “BD/DVD Viewing Settings”
a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
3
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvoľte zemepisné obmedzenie
a stlačte ENTER.
Ak ste zvolili “Select Region Code”,
zobrazí sa okno pre zadanie kódu
zemepisnej oblasti. Zadajte kód oblasti
podľa časti “Kódy oblastí Parental
Control” (str. 67).
z
Heslo môžete zmeniť (pozri “Password (Heslo)” na
str. 51).
b
• Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 55)
a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)”
na str. 51).
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto
prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte
heslo a zmeňte úroveň.
Nastavenie alebo zmena hesla pre funkciu
Parental Control. Heslo umožní nastaviť
obmedzenie prehrávania BD-ROM alebo
DVD VIDEO diskov. V prípade potreby
môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre
BD-ROM a DVD VIDEO disky.
1
Zvoľte “Password” v ponuke
“BD/DVD Viewing Settings”
a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zmena hesla
1
Po kroku 3 pomocou číselných tlačidiel
zadajte nové heslo.
2
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Nastavenia a úpravy
• Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 55)
a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)”
na str. 51).
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto
prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte
heslo a zmeňte úroveň.
Password (Heslo)
Hybrid Disc Playback Layer
(Prehrávanie vrstvy
hybridného disku)
Výber priority vrstvy pri prehrávaní
hybridného disku. Ak chcete nastavenie
zmeniť, vypnite prehrávač a znova ho
zapnite.
BD
Prehrávanie BD vrstvy.
DVD/CD
Prehrávanie DVD alebo
CD vrstvy.
BD Internet Connection
(Internetové pripojenie pre BD)
Nastavte pre sprístupnenie Internetu pre
obsahy prehrávané na BD disku (v režime
BDMV). Pri používaní tejto funkcie je
potrebné sieťové pripojenie a nastavenia
(str. 53).
Allow
(Sprístupniť)
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
Do not allow
Zamedzenenie prístupu na
(Nesprístupniť) Internet.
51
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 52 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Photo Settings
(Nastavenia obrazových
súborov)
System Settings
(Systémové nastavenia)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
OSD
Slideshow Speed
(Rýchlosť prezentácie)
Zmena rýchlosti prezentácie.
Fast (Rýchlo)
Obrázky sa prepínajú rýchlo.
Normal
(Bežne)
Obrázky sa prepínajú
bežnou rýchlosťou.
Slow (Pomaly) Obrázky sa prepínajú
pomaly.
Výber jazyka pre OSD zobrazenia.
Dimmer (Osvetlenie displeja)
Nastavenie osvetlenia displeja predného
panela.
Bright
(Jasnejší)
Intenzívnejšie osvetlenie
displeja.
Dark (Tmavší) Slabšie osvetlenie displeja.
Off (Vyp.)
Vypnutie osvetlenia počas
prehrávania. V inom režime
má osvetlenie nízku
intenzitu.
Control for HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
On (Zap.)
Využívanie funkcie
“Control for HDMI”
(str. 16).
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
Standby Mode
(Pohotovostný režim)
Quick Start
(Rýchle
spustenie)
Skrátenie času zapnutia sa
z pohotovostného režimu.
Prehrávač môžete ovládať
takmer ihneď po zapnutí.
Normal
(Bežné)
Výrobné nastavenie.
b
Ak je “Standby Mode” nastavený na “Quick Start”,
– príkon je vyšší v porovnaní s nastavením
“Standby Mode” na “Normal”
– a v závislosti od okolitej teploty sa môže zapnúť
ventilátor.
52
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 53 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Auto Display
(Automatické zobrazenie)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Automatické zobrazovanie
informácií na obrazovke pri
zmene zobrazovaných
titulov, režimu obrazu, audio
signálov atď.
Zobrazenie informácií až po
stlačení DISPLAY.
Obraz šetriča sa zobrazí, ak od zobrazenia
OSD ponuky na TV obrazovke (napr. hlavné
Menu) prehrávač nepoužívate 15 minút.
Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu
obrazovky pred poškodením.
On (Zap.)
Zapnutie šetriča obrazovky.
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
Software Update Notification
(Upozornenie na dostupnosť
aktualizácie softvéru)
Informácia o dostupnosti novšej verzie
softvéru. Pri používaní tejto funkcie je
potrebné sieťové pripojenie a nastavenia
(str. 53).
On (Zap.)
Prehrávač bude informovať
o dostupnosti novšej verzie
softvéru (str. 41).
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
System Information
(Informácie o systéme)
Zobrazenie informácií o verzii softvéru
prehrávača a MAC adrese.
Internet Settings
(Internetové nastavenia)
Tieto položky sú nutné pri pripojení na
Internet cez sieťový kábel. Zadajte príslušné
(alfanumerické) hodnoty pre váš
širokopásmový router alebo bezdrôtový
LAN router. Položky potrebné pre nastavenie
sa môžu v závislosti od poskytovateľa
pripojenia na Internet alebo routera líšiť.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
poskytnutom poskytovateľom pripojenia
na Internet alebo routera.
1
V ponuke “Network Settings” zvoľte
“Internet Settings” a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “IP Address Acquisition”
a stlačte ENTER.
3
Zvoľte položku a stlačte ENTER.
Use DHCP
(Použiť
DHCP)
Zvoľte ak poskytovateľ
pripojenia na Internet
poskytuje nastavenia
DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
servera. Sieťové nastavenia
potrebné pre prehrávač sa
priradia automaticky.
Use Static
IP Address
(Použiť
statickú IP
adresu)
IP adresu nastavte
manuálne podľa sieťového
prostredia.
Nastavenia a úpravy
Screen Saver
(Šetrič obrazovky)
Network Settings
(Sieťové nastavenia)
• Keď zvolíte “Use DHCP”
Ak nastavíte “DNS Server Auto
Acquisition” na “Off”, nastavte
nasledovnú položku:
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary) (Primárny/sekundárny
DNS server)
• Keď zvolíte “Use Static IP Address”
Nastavte nasledovné položky:
– IP Address (IP adresa)
– Subnet Mask (Maska podsiete)
– Default Gateway (Predvolená brána)
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary) (Primárny/sekundárny
DNS server)
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
53
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 54 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
b
Keď nastavujete adresu “DNS Server
(Primary)”/“DNS Server (Secondary)”
manuálne, zadajte adresu “DNS Server
(Primary)”. Inak nastavenia “Internet Settings”
nebudú správne.
4
5
6
Prepínanie medzi
klávesnicou s veľkými
a malými písmenami.
Zobrazí sa zobrazenie “Proxy Settings”.
Ak Proxy server nemá špecifické
nastavenie, pokračujte krokom 8.
Žlté tlačidlo
(Symbol)
Zobrazenie klávesnice so
symbolmi.
Modré tlačidlo
(Finish
(Dokončiť))
Potvrdenie zadaných
položiek. Prehrávač
obnoví predošlé
zobrazenie.
CLEAR
(Clear/Clear All
(Zrušiť/Zrušiť
všetko))
Zrušenie zvoleného znaku.
Všetky znaky zrušíte
zatlačením a pridržaním
CLEAR na 2 alebo viac
sekúnd.
RETURN
(Cancel
(Zrušiť))
Obnovenie predošlého
zobrazenia, zrušenie
zadanej položky.
</M/m/,,
ENTER
• Stláčaním </M/m/,
zvoľte funkciu zadávania
a stlačte ENTER.
• Znaky zadávajte
nasledovne: 1Pomocou
</M/m/, zvoľte
zadávací panel
(klávesnicu) a stlačte
ENTER. 2Stláčaním
</, zvoľte znak
a stlačte ENTER.
Nastavte “Use of Proxy Server” na “On”.
Zvoľte “Proxy Server” a “Port” a zadajte
nastavenia.
Stlačte RETURN.
Stláčaním M/m zvoľte “Network
Diagnostic” a stlačte ENTER.
“Network connections are correct.”.
Nastavenie je dokončené. Ak sa hlásenie
nezobrazí, vykonávajte zobrazované
pokyny.
Zadávanie znakov
Zobrazenie pre zadávanie znakov sa zobrazí
po zvolení “Proxy Server” v ponuke
“Proxy Settings”.
2
3
Detaily
Červené tlačidlo Prepínanie abecednej/
(Letter Type
numerickej klávesnice.
(Typ znakov))
Zelené tlačidlo
(A/a)
9 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
10 Overte, či sa zobrazí hlásenie
1
Tlačidlá
Ak má váš ISP špecifické nastavenie
Proxy servera, zvoľte “Proxy Settings”
pomocou M/m a stlačte ENTER.
Zadanie Proxy servera pozri “Zadávanie
znakov” (str. 54).
7
8
Funkčné tlačidlá
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
znak.
Príklad:
Pre zadanie “D” stlačte číselné tlačidlo 3
len raz.
Pre zadanie “F” stlačte číselné tlačidlo 3
trikrát.
Stlačte , a zadajte ďalší znak.
Pre dokončenie stlačte modré tlačidlo
(“Finish”).
54
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_40-55_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 55 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Easy Setup
(Jednoduché
nastavenie)
Opätovné spustenie procesu Easy Setup
na vykonanie základných nastavení.
Zvoľte “Easy Setup” a stlačte ENTER.
3
Vykonajte postup z časti “Krok 7: Easy
Setup (Jednoduché nastavenie)”
(str. 28) od kroku 4.
Stláčaním </, zvoľte “Start”
a stlačte ENTER.
Po zvolení skupiny nastavení môžete obnoviť
výrobné nastavenia prehrávača. Obnovia sa
všetky nastavenia v rámci zvolenej skupiny.
1
2
Zvoľte “Resetting” a stlačte ENTER.
3
Zvoľte nastavenia, pre ktoré chcete
obnoviť výrobné hodnoty a stlačte
ENTER.
Zvoľte “Reset to Factory Default
Settings” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
Obnoviť môžete nasledovné nastavenia:
– Video Settings (Video nastavenia)
– Audio Settings (Audio nastavenia)
– BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD
diskov)
– Photo Settings
(Nastavenia obrazových súborov)
– System Settings
(Systémové nastavenia)
– Network Settings (Sieťové nastavenia)
– All Settings (Všetky nastavenia)
4
Nastavenia a úpravy
1
2
Resetting
(Resetovanie)
Stláčaním </, zvoľte “Start”
a stlačte ENTER.
b
Ak v kroku 3 zvolíte “All Settings”,
– rozsvieti sa indikátor Blu-ray Disc a po dokončení
rýchleho nastavenia Easy Setup zhasne.
– všetky nastavenia v ponuke
(Setup) sa
resetujú.
– Nastavenia “A/V Settings”, ktoré je možné počas
prehrávania vykonať stláčaním OPTIONS
(str. 36) sa neresetujú.
55
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 56 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
Sony.
Napájanie
Napájanie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
, Zapnutie prehrávača chvíľu trvá.
Po zapnutí prehrávača sa na obrazovke
zobrazí hlásenie “A new software version
has been found on the network.
Perform update under "Network Update."”.
Ďalšie informácie
, Vykonajte aktualizáciu softvéru
v prehrávači podľa postupu “Network
Update (Aktualizácia cez sieť)” (str. 41).
Disk
Disk sa neprehráva.
, Disk je znečistený.
, Disk je vložený naopak. Disk vkladajte
správne, prehrávanou stranou smerom
nadol.
, Disk je zdeformovaný.
, Chcete prehrávať disk, ktorý prehrávač
nedokáže prehrávať (str. 62).
, Regionálny kód BD alebo DVD disku
nesúhlasí s kódom prehrávača.
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky,
ktoré nie sú správne uzatvorené (str. 62).
56
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 57 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Obraz
Pri pripájaní zariadenia pomocou HDMI
kábla pozri tiež “Pripojenie do HDMI
konektora” (str. 15).
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
Ak je rozlíšenie výstupného video signálu
zvolené v “Output Video Format”
nesprávne, nezobrazí sa žiadny obraz.
, Zatlačením x na prehrávači na viac než
10 sekúnd obnovte najnižšie rozlíšenie pre
výstupný video signál.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke “Video Setup” nastavíte pomer
strán v položke “DVD Aspect Ratio”.
, Formát zobrazovania (pomer strán) je
nemenne zadaný na vašom DVD disku
(str. 43).
Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne,
video signál nie je vyvedený na výstup
z iných konektorov než HDMI OUT.
, Nastavte “Output Video Format”
na “Component Video” v ponuke
“Video Settings” (str. 43).
Tmavé časti obrazu sú príliš tmavé/svetlé časti
obrazu sú príliš svetlé alebo neprirodzené.
, Nastavte “Picture Quality Mode”
na “Standard” (výrobné nastavenie) (pozri
“Nastavenie obrazu a zvuku pri obrazovom
zázname” na str. 36).
Výstupný obrazový signál nie je správny.
, Overte nastavenia “Output Video Format”
v ponuke “Video Settings” (str. 43).
, Overte nastavenie “BD-ROM 1080/24p
Output” v ponuke “Video Settings” (str. 44).
Zvuk
Pri pripájaní zariadenia pomocou HDMI
kábla pozri tiež “Pripojenie do HDMI
konektora” (str. 20).
Nie je počuť zvuk.
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble pripojené správne a spoľahlivo.
, Skontrolujte, či nie sú prepojovacie káble
poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k AV zosilňovaču
(receiveru) (str. 19) a prepnite prepínač
zdroja vstupného signálu na AV
zosilňovači (receiveri) tak, aby sa audio
signál z prehrávača reprodukoval cez AV
zosilňovač (receiver).
, Prehrávač je v režime vyhľadávania.
, Ak nie sú audio signály vyvedené na
konektor DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT, skontrolujte
nastavenia zvuku (str. 45).
Ďalšie informácie
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble pripojené správne a spoľahlivo.
, Skontrolujte, či nie sú prepojovacie káble
poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 14)
a prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby bolo možné sledovať obraz
z tohto prehrávača.
, Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku
sa môže obraz a zvuk na krátko prerušiť
v mieste striedania vrstiev.
Z BD-ROM disku sa nezobrazuje žiadny obraz.
Výstupný zvukový signál nie je správny.
, Overte nastavenie “Audio Output Priority”
v ponuke “Audio Settings” (str. 45).
, Skontrolujte nastavenia reproduktorov
(str. 45).
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých BD alebo DVD diskoch je
hlasitosť zvuku znížená.
, Skúste nastaviť “Audio DRC” na “TV
Mode” v ponuke “Audio Settings” (str. 49).
, V ponuke “Audio Settings” nastavte
“Audio ATT” na “Off” (str. 48).
Signál HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
a DTS-HD Master Audio) nie je vyvedený
podľa dátového toku.
, Nastavte “BD Audio Setting” na “Direct”
v ponuke “Audio Settings” (str. 48).
, Overte, či je pripojený AV zosilňovač
(receiver) kompatibilný s jednotlivými
HD Audio formátmi.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
57
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 58 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Nereprodukuje sa interaktívny audio signál.
, Nastavte “BD Audio Setting” na “Mix”
v ponuke “Audio Settings” (str. 48).
HDMI
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo nepočuť
zvuk.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova
zapnite prehrávač. 2Vypnite a znova
zapnite pripojené zariadenie. 3Odpojte
a znova zapojte HDMI kábel.
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Konektor HDMI OUT je prepojený s DVI
zariadením, ktoré nepodporuje technológiu
ochrany autorských práv.
, Ak sa na výstup obrazového signálu
používa konektor HDMI OUT, zmena
rozlíšenia môže problém vyriešiť (str. 43).
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (DVI konektory neprijímajú
audio signál).
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
zvuk nereprodukuje správne.
, Zariadenie zapojené do konektora
HDMI OUT nepodporuje daný formát
audio signálu prehrávača. Skontrolujte
nastavenia audio signálu (str. 45).
Po pripojení do konektora HDMI OUT sa
automaticky prepína jazyk zobrazení na
obrazovke.
, Ak je “Control for HDMI” nastavené na
“On” (str. 52), jazyk zobrazenia na
obrazovke sa automaticky prepne podľa
nastavenia jazyka na pripojenom TVP
(ak zmeníte nastavenia jazyka na TVP atď.).
Funkcia “Control for HDMI” nefunguje
(BRAVIA Sync).
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného
zariadenia správne pripojená do elektrickej
zásuvky.
, Ak indikátor HDMI na displeji predného
panela nesvieti, skontrolujte HDMI
prepojenie (str. 15, 20).
, Nastavte “Control for HDMI” na “On”
(str. 52).
, Zistite, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou
“Control for HDMI”. Podrobnosti pozri
v návode na použitie daného zariadenia.
, Skontrolujte nastavenie funkcie
“Control for HDMI” na pripojenom
zariadení. Podrobnosti pozri v návode
na použitie daného zariadenia.
, Ak zmeníte HDMI zapojenie, vypnite
prehrávač a znova ho zapnite.
, Ak sa preruší napájanie, nastavte
“Control for HDMI” na “Off”, potom
nastavte “Control for HDMI” na “On”
(str. 52).
, Podrobnosti o funkcii “Control for HDMI”
pozri “Funkcie BRAVIA Sync
(len pre HDMI prepojenia)” (str. 16).
, Ak pripojíte prehrávač k TVP cez AV
zosilňovač (receiver), ktorý nie je
kompatibilný s funkciou “Control for
HDMI”, nemusí byť možné ovládať TVP
cez prehrávač.
Externá pamäť (lokálna pamäť)
Externá pamäť sa nesprístupní.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite
prehrávač. 2Zarovnajte značku V na slote
EXT so značkou V na externej pamäti
a zasuňte externú pamäť (str. 24). 3Zapnite
prehrávač. 4Overte, či indikátor EXT
na displeji predného panela svieti.
Bonusové obsahy alebo iné dáta na
BD-ROM disku sa nedajú prehrávať.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vyberte disk.
2Vypnite prehrávač. 3Vyberte a znova
zasuňte externú pamäť (str. 24). 4Zapnite
prehrávač. 5Overte, či indikátor EXT
na displeji predného panela svieti. 6Vložte
BD-ROM disk s obsahom BonusView/
BD-Live.
58
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 59 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie
o nedostatku voľného miesta v lokálnej
pamäti.
Nosič disku nie je možné otvoriť a na
displeji je zobrazené “LOCKED” alebo
“TLK ON”.
, Odstráňte nepotrebné dáta z externej
pamäte (str. 34).
, Ak je zobrazené “LOCKED”, prehrávač je
zablokovaný. Ak chcete odblokovať
funkciu Child Lock, zatlačte a pridržte X na
prehrávači, kým sa na displeji predného
panela nezobrazí “UNLOCK” (str. 10).
, Ak sa zobrazí “TLK ON”, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Názov súboru nie je zobrazený správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len znaky
v ISO 8859-1-kompatibilných formátoch.
Znaky v iných formátoch sa môžu zobraziť
odlišne.
, V závislosti od zapisovacieho softvéru
používaného pri zadávaní znakov sa môžu
zadané znaky zobraziť nesprávne.
Nosič disku nie je možné otvoriť a nedá sa
vybrať disk, ani keď stlačíte A.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite
prehrávač a odpojte sieťovú šnúru.
2Zapojte sieťovú šnúru a súčasne držte
zatlačené tlačidlo A na prehrávači. 3Držte
zatlačené tlačidlo A na prehrávači, kým sa
nosič disku neotvorí. 4Vyberte disk.
5Keď sa na displeji predného panela
zobrazí “WAIT”, zatlačte a pridržte [/1 na
prehrávači na viac než 10 sekúnd, kým sa
prehrávač znova nezapne.
Ďalšie informácie
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité
(str. 27).
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
Žiadne tlačidlo na prehrávači nefunguje.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva
disk od začiatku.
, Je zapnutý režim Resume Play (str. 32).
Niektoré funkcie ako zastavenie alebo
vyhľadávanie nie je možné vykonať.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného disku.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Zatlačte a pridržte [/1 na prehrávači na
viac než 10 sekúnd, kým sa indikátory na
displeji nevypnú.
Ak stále na prehrávači nefunguje žiadne
tlačidlo, odpojte a znova zapojte sieťovú
šnúru.
Jazyk pre zvukovú stopu/titulky alebo zorné
uhly sa nedajú zmeniť.
, Skúste vykonať zmenu cez Menu BD alebo
DVD disku, namiesto priameho výberu
tlačidlom na diaľkovom ovládaní (str. 33).
, Na prehrávanom BD alebo DVD disku nie
sú zaznamenané viacjazyčné zvukové
stopy/titulky alebo rôzne zorné uhly.
, Zmena jazykov/titulkov alebo zorných
uhlov nie je na BD alebo DVD disku
dostupná.
59
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 60 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Samodiagnostická
funkcia
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača) sa
na displeji za účelom upozornenia na
vzniknutý problém a jeho príčinu zobrazí
chybový kód, prípadne sa na celej obrazovke
zobrazí len
bez akéhokoľvek iného
hlásenia.
V takomto prípade skontrolujte nasledovné.
Ak sa na displeji zobrazí chybový kód
Chybový kód Opatrenie
Exxxx
SYS ERR
Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom chybovom kóde.
FAN ERR
• Skontrolujte, či nie sú
blokované ventilačné otvory
v zadnej časti zariadenia.
• Prehrávač umiestnite na
miesto s dostatočnou
ventiláciou, aby sa predišlo
jeho prehriatiu.
Ak sa na celej obrazovke zobrazí len
bez akéhokoľvek iného hlásenia
Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
60
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 61 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo
disku
Ikona
používaná
v tomto
návode
Charakteristika
BD
BD-ROM a BD-RE/BD-R disky
v režime BDMV a BDAV, vrátane 8 cm
diskov (jednovrstvové) a DL diskov
DVD VIDEO
DVD
Disky s filmom, ktoré je možné zakúpiť
alebo požičať.
DVD
DVD+RW/DVD+R disky v režime +VR
alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime
Video a VR, vrátane 8 cm diskov
(jednovrstvové) a DVD+R DL/DVD-R
DL diskov
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
disky obsahujúce obrazové súbory
JPEG*
DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
CD
—
DATA CD
* Formát JPEG kompatibilný s UDF (Universal
Disk Format).
Ďalšie informácie
Blu-ray Disc
Audio CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte Audio CD.
CD-R/CD-RW disky obsahujúce
obrazové súbory JPEG*
Poznámky k BD-ROM kompatibilite
Keďže sú špecifikácie médií Blu-ray Disc
novinkou a neustále sa vyvíjajú, niektoré
disky sa nemusia v závislosti od typu a verzie
disku prehrať.
Výstupný audio signál závisí od zdroja
signálu, použitého výstupného konektora
a zvoleného zvukového nastavenia.
Podrobnosti pozri str. 65.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
61
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 62 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Nevhodné disky na prehrávanie
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Poznámky k BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R alebo CD-R/
CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť v závislosti od
kvality záznamu a stavu samotného disku alebo
vlastností zariadenia, na ktorom bol záznam
vykonávaný, prípadne záznamového softvéru
možné prehrávať niektoré BD-RE/BD-R,
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R alebo
CD-R/CD-RW disky.
CD alebo DVD disk sa tiež neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania.
• Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež
disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho
dôvodu ich nemusí byť možné v tomto zariadení
prehrávať.
• Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk (DualDisc) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom
nezodpovedá štandardu CD, nie je ich
prehrávanie v tomto zariadení zaručené.
• Poznámka k dvojvrstvovým DVD diskom
Pri prepnutí vrstvy môže dôjsť k dočasnému
prerušeniu obrazu a zvuku.
• Poznámky k 8 cm BD-RE/8 cm BD-R
diskom
Na tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať
niektoré 8 cm BD-RE/8 cm BD-R disky.
• Poznámka k BD-RE/BD-R diskom
Tento prehrávač podporuje Ver. 2.1 BD-RE
a Ver. 1.1 a 1.2 BD-R diskov vrátane
organického pigmentového typu BD-R (typ LTH)
diskov.
• Poznámky k DTS 5.1 audio diskom
Prehrávač dokáže prehrávať audio disky vo
formáte DTS 5.1. Audio signály sú vyvedené
na výstup vo formátoch špecifikovaných podľa
tabuľky “Výstupné audio signály” na str. 65.
BD disky v ochrannom puzdre
DVD-RAM disky
HD DVD disky
DivX disky
DVD Audio disky
PHOTO CD disky
Dátové úseky CD-Extra diskov
VCD/Super VCD disky
HD vrstva Super Audio CD (SACD) diskov
Strana disku DualDisc s audio záznamom
BD-ROM/DVD VIDEO disky s odlišným
regionálnym kódom (str. 62).
Poznámka o funkciách prehrávania
BD/DVD diskov
Niektoré funkcie prehrávania BD/DVD
diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento
prehrávač prehráva BD/DVD disky podľa
samotného obsahu disku vytvoreného
výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie
sa dozviete z pokynov uvedených
pri BD/DVD diskoch.
Regionálny kód
(len BD-ROM/DVD VIDEO disky)
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať
iba BD-ROM/DVD VIDEO disky, ktoré
majú ten istý regionálny kód. Tento systém
je využívaný na ochranu autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať
aj DVD VIDEO disky označené
symbolom ALL .
Niektoré BD-ROM/DVD VIDEO disky
nemusia mať vyznačený regionálny kód,
aj napriek tomu, že je ich prehrávanie
obmedzené pre určitý región.
Regionálny kód
62
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 63 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Prehrávanie diskov so záznamom
vo formáte AVCHD
Prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte
AVCHD.
TM
Formát AVCHD
*1
*2
Ďalšie informácie
Formát AVCHD je formát pre digitálne
kamkordéry s vysokým rozlíšením používaný na
snímanie SD (štandardné rozlíšenie) alebo HD
(vysoké rozlíšenie) signálu podľa špecifikácií
1080i*1 alebo 720p*2 na DVD disky pomocou
kódovacej technológie na účinnú kompresiu dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa využíva na
kompresiu video dát a systém Dolby Digital alebo
Linear PCM sa používa na kompresiu audio dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať
záznam účinnejšie než bežný kompresný obrazový
formát. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
snímať HD video signál pomocou digitálneho
kamkordéra na DVD disky rovnakým spôsobom,
ako keby to bol SD TV signál.
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie s 1080 efektívnymi
riadkami a prekladaný formát.
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie so 720 efektívnymi
riadkami a progresívny formát.
b
• V závislosti od podmienok záznamu sa niektoré
disky vo formáte AVCHD nemusia dať prehrať.
• Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený.
63
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 64 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Rozlíšenie výstupného video signálu
Rozlíšenie výstupného video signálu sa líši podľa nastavenia “Output Video Format” v ponuke
“Video Settings” (str. 42).
Ak je “Output Video Format” nastavené
na “HDMI”
Ak je “Output Video Format” nastavené
na “Component Video”
Nastavenie
rozlíšenia
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
Konektor
COMPONENT
VIDEO
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
Žiadny
obraz
Žiadny
obraz
1080p
Nemožné
zvoliť
Nemožné
zvoliť
Nemožné
zvoliť
Konektor
HDMI OUT
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
Konektor
COMPONENT
VIDEO
Konektor
HDMI OUT
* Chránený obsah na DVD diskoch je vyvedený
na výstup v rozlíšení 480p/576p. Chránený obsah
na BD diskoch je vyvedený na výstup v rozlíšení
576p.
Ak je “Output Video Format” nastavené
na “Video or S Video”
Na výstup z konektora LINE OUT VIDEO/S
VIDEO alebo COMPONENT VIDEO je
vyvedený výstupný video signál s rozlíšením
480i/576i a na výstup z konektora
HDMI OUT je vyvedený výstupný video
signál s rozlíšením 480p/576p.
64
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 65 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Výstupné audio signály
Výstupný audio signál nasledovne závisí od zdroja signálu, výstupného konektora a zvolených
nastavení.
Digitálne
Konektory/
Nastavenia*1 Konektor HDMI OUT*2
Analógové
Konektory DIGITAL OUT Konektory Konektory
(OPTICAL/COAXIAL)*2 MULTI
LINE OUT
CHANNEL (AUDIO L/
*2
2ch PCM*3 Bitstream*4 PCM
OUTPUT R)
Auto*3
BD
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k
2k
5.1k LPCM
5.1k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
5.1k
2k
7.1k LPCM
7.1k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
7.1k
2k
Dolby Digital
5.1k LPCM*5 2k LPCM
Dolby Digital/ 2k LPCM
2k LPCM*6
5.1k
2k
Dolby Digital
Plus
7.1k LPCM*5 2k LPCM
Dolby Digital/ 2k LPCM
2k LPCM*6
7.1k
2k
*5
Dolby Digital/
2k LPCM
2k LPCM*6
7.1k
2k
Dolby TrueHD 7.1k LPCM
DVD
CD
DTS
5.1k LPCM*5 2k LPCM
DTS/
2k LPCM*6
2k LPCM
5.1k
2k
DTS-HD High
Resolution
Audio
7.1k LPCM*5 2k LPCM
DTS/
2k LPCM*6
2k LPCM
7.1k
2k
DTS-HD
7.1k LPCM*5 2k LPCM
Master Audio
DTS/
2k LPCM*6
2k LPCM
7.1k
2k
LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k
2k
Dolby Digital
Dolby Digital 2k LPCM
Dolby Digital 2k LPCM
5.1k
2k
DTS
DTS
2k LPCM
DTS
2k LPCM
5.1k
2k
MPEG
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k
2k
LPCM
LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k
2k
DTS
2k LPCM
DTS
2k LPCM
5.1k
2k
Audio disk DTS 5.1
*1
*2
*3
*4
*5
2k LPCM
2k LPCM
Ak je “Audio Output Priority” nastavené na
“Stereo Analogue”, na výstup z každého konektora
je vyvedený 2-kanálový (2k) LPCM signál.
Ak je “Audio Output Priority” nastavené na
“HDMI”, “Coaxial/Optical” alebo
“Multi Channel Analogue”, na výstup z iných
než zvoleného konektora je vyvedený
2-kanálový (2k) LPCM signál.
Auto: Ak je “Audio (HDMI)” nastavené na
“Auto” v ponuke “Audio Settings” (str. 48).
2ch PCM (2-kanálový PCM): Ak je
“Audio (HDMI)” nastavené na “2ch PCM”
v ponuke “Audio Settings” (str. 48).
Bitový tok: Ak je “Dolby Digital” nastavené
na “Dolby Digital” alebo “DTS” nastavené na
“DTS” v ponuke “Audio Settings” (str. 45).
Ak je “BD Audio Setting” nastavené na
“Direct”, audio signál zaznamenaný podľa
zdroja je vyvedený na výstup podľa dátového
toku. Takýto audio signál však v závislosti od
formátov audio signálu podporovaných AV
zosilňovačom (receiverom) nemusí byť
vyvedený na výstup nasledovne.
*6
Ďalšie informácie
Disk/Zdroj
– Ak AV zosilňovač (receiver) nepodporuje
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD
Master Audio) signál, ale podporuje
multikanálový LPCM signál, na výstup sa
vyvedie až 7.1-kanálový LPCM signál.
– Ak AV zosilňovač (receiver) nepodporuje
HD Audio ani multikanálový LPCM signál,
ale podporuje Dolby Digital/DTS signál,
na výstup sa vyvedie dátový tok signálu Dolby
Digital alebo DTS.
– Ak AV zosilňovač (receiver) nepodporuje
HD Audio, multikanálový LPCM ani
Dolby Digital/DTS signál, na výstup sa
vyvedie 2-kanálový LPCM signál.
2- alebo menej-kanálový primárny/sekundárny
audio signál sa vyvedie na výstup ako
2-kanálový LPCM signál.
b
Ak je na výstup z konektora HDMI OUT vyvedený
video signál s rozlíšením 480i/576i alebo 480p/
576p, na výstup sa signál Dolby TrueHD
a DTS-HD Master Audio vyvedie ako dátový tok
signálu LPCM, Dolby Digital alebo DTS, aj keď je
“BD Audio Setting” nastavené na “Direct”
v ponuke “Audio Settings” (str. 48).
BDP-S550
3-452-779-11(1)
65
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 66 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
(Názov konektora:
Typ konektora/Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT AUDIO L/R:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optický výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
MULTI CHANNEL OUTPUT:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
HDMI OUT:
19-pinový štandardný konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT VIDEO:
RCA konektor/1,0 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT S VIDEO:
4-pinový mini DIN/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š/75 Ohm
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
EXT:
Slot pre externú pamäť (pre pripojenie
externej pamäte)
DC výstup: 5 V, max. 500 mA
Všeobecne
Napájanie:
Striedavé napätie 220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon:
28 W
Rozmery (cca):
430 mm × 220 mm × 70 mm
(šírka/hĺbka/výška) vrátane prečnievajúcich
častí
Hmotnosť (cca):
3,3 kg
Prevádzková teplota:
5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť:
25 % až 80 %
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 13.
Právo na zmeny vyhradené.
66
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 67 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri str. 50.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Číselný kód, Jazyk (Kód jazyka pre BD disk/Kód jazyka pre DVD disk)
Ďalšie informácie
Bez uvedenia
Kódy oblastí Parental Control
Podrobnosti pozri str. 50.
Číslo, Oblasť (Kód)
2044, Argentína (ar)
2047, Austrália (au)
2046, Rakúsko (at)
2057, Belgicko (be)
2070, Brazília (br)
2079, Kanada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Čína (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Dánsko (dk)
2165, Fínsko (fi)
2174, Francúzsko (fr)
2109, Nemecko (de)
2200, Grécko (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonézia (id)
2239, Írsko (ie)
2254, Taliansko (it)
2276, Japonsko (jp)
2304, Kórea (kr)
2333, Luxembursko (lu)
2363, Malajzia (my)
2362, Mexiko (mx)
2376, Holandsko (nl)
2390, Nový Zéland (nz)
2379, Nórsko (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipíny (ph)
2428, Poľsko (pl)
2436, Portugalsko (pt)
2489, Rusko (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španielsko (es)
2499, Švédsko (se)
2086, Švajčiarsko (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thajsko (th)
2184, Veľká Británia (gb)
67
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 68 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
3. Automatické aktualizácie
Podmienky používania
a licenčná zmluva
koncového užívateľa
Prehrávač kompaktných diskov Sony Blu-ray Disc (ďalej ako
„Výrobok“) a súvisiaci softvér (ďalej ako „Softvér“) poskytuje
a spravuje spoločnosť Sony Corporation a jej pridružení členovia
(ďalej ako „Sony“). Spoločnosť Sony ďalej poskytuje a spravuje
aj súvisiace služby (ďalej ako „Služba“), a to vrátane všetkých
podstránok prístupných cez domovskú stránku Služby.
Softvér zahŕňa aj softvér Výrobku, softvér uložený na
akomkoľvek médiu, dodávaný k Výrobku alebo inak
poskytovaný spoločnosťou Sony, stiahnutý zo Stránky alebo
inak sprístupnený alebo poskytnutý spoločnosťou Sony; všetky
také médiá a tlačenú alebo on-line alebo elektronickú
dokumentáciu súvisiacu s Výrobkom a všetky aktualizácie
a vylepšenia takého Softvéru.
PRISTÚPENÍM NA SLUŽBU, VÝROBOK, SOFTVÉR
ALEBO STRÁNKU, ČI ICH PREHLIADANÍM ALEBO
POUŽÍVANÍM BEZVÝHRADNE PRIJÍMATE PODMIENKY
TU UVEDENÉ, ZÁSADY SPOLOČNOSTI SONY
VZŤAHUJÚCE SA NA SÚKROMIE, KTORÉ SA
UVÁDZAJÚ NA STRÁNKE, A VŠETKY DODATOČNÉ
PODMIENKY POUŽÍVANIA UVEDENÉ
V KTOREJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY A STRÁNKY
(ĎALEJ SPOLU AKO „ZMLUVA“). AK S PODMIENKAMI
TEJTO ZMLUVY NESÚHLASÍTE, SPOLOČNOSŤ SONY
VÁM NEUDEĽUJE OBMEDZENÉ PRÁVA VYPLÝVAJÚCE
Z TEJTO ZMLUVY; Z TOHO DÔVODU PROSÍM
NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBU, VÝROBOK, SOFTVÉR ANI
STRÁNKU.
1. Vlastnícke práva
Softvér a všetky materiály Služby alebo materiály na Stránke,
vrátane obrázkov, softvéru a textu (ďalej ako „Obsah“), sú
chránené autorským právom v zmysle zákona o autorských
právach a medzinárodných dohovorov. Nie ste oprávnený
používať Softvér, Výrobok, Obsah alebo Stránku inak, než ako sa
uvádza v tejto Zmluve. V rámci Služby alebo Stránky sa môžu
vyskytovať logá, registračné obchodné známky a obchodné
značky. Sprístupňovaním svojich log, obchodných značiek
a obchodných známok v rámci Služby alebo Stránky vám
spoločnosť Sony neudeľuje žiadnu licenciu na ich používanie.
Neoprávnené používanie Služby, Stránky, Obsahu alebo Softvéru
môže mať za následok porušenie zákonov o autorských právach,
obchodných známkach a súkromí a verejnosti, ako aj platných
právnych predpisov. Všetky vlastnícke práva a autorské práva
vzťahujúce sa priamo či nepriamo na Softvér alebo materiály
v rámci Služby či Stránky a kópie Softvéru vlastní spoločnosť
Sony, držitelia jej licencií alebo jej dodávatelia. Práva, ktoré sa
neudeľujú touto Zmluvou, si vyhradzuje spoločnosť Sony,
držitelia jej licencií a jej dodávatelia.
2. Vaše práva a obmedzená licencia
Táto Služba a Stránka a tento Softvér, Obsah a Výrobok je vám
určený len na osobné použitie. Ste zodpovedný za všetky svoje
činnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane právnej
zodpovednosti vyplývajúcej z používania Služby vami alebo
inými osobami, ktoré Službu používajú prostredníctvom vášho
Výrobku. Službu, Stránku, Softvér, Obsah alebo Výrobok
môžete používať len za zákonnými účelmi. Za obchodným alebo
verejným účelom nie ste oprávnený šíriť, vymieňať, upravovať,
predávať ani prenášať nič, čo skopírujete zo Služby alebo
Stránky, žiadne texty, obrázky, audio ani video. Ak dodržiavate
podmienky tejto Zmluvy, spoločnosť Sony vám udeľuje
nevýhradné, neprenosné a obmedzené právo pristúpiť na Službu,
Stránku alebo Softvér, alebo ich zobrazovať či používať, a to tak,
ako sa uvádza v tejto Zmluve. Súhlasíte s tým, že nijakým
spôsobom neprerušíte ani nenarušíte prevádzku tejto Služby,
Stránky alebo Softvéru a ani sa o to nepokúsite.
Súčasťou Softvéru je aj funkcia, vďaka ktorej sa Softvér
automaticky aktualizuje, pokiaľ je Výrobok pripojený na server
patriaci spoločnosti Sony alebo tretej osobe, ktorú spoločnosť
Sony môže určiť. Ak si zvolíte, že si neželáte používať funkciu
automatických aktualizácií, alebo ak sa aktivuje nastavenie
pýtajúce sa vás, či si želáte aktualizovať automaticky, a vy
odmietnete aktualizácie zrealizovať, predpokladá sa, že súhlasíte
s tým, že vylepšenia bezpečnostných funkcií, opravy chýb a iné
funkčné aktualizácie alebo zmeny, ktoré spoločnosť Sony
poskytuje prostredníctvom takých aktualizácií, sa v rámci
Softvéru nezrealizujú, a že to môže ovplyvniť súčasné a budúce
používanie Softvéru z vašej strany.
Keď sa funkcia automatických aktualizácií uvedená
v predchádzajúcom odseku aktivuje, predpokladá sa,
že súhlasíte s tým, že (a) Softvér sa automaticky aktualizuje
podľa potreby za účelom zlepšenia bezpečnosti, opravy chýb,
zlepšenia aktualizačných funkcií či za iným účelom, a (b) túto
aktualizáciu Softvéru môže sprevádzať zlepšenie, upravenie
alebo odstránenie funkcií Softvéru.
4. Ďalšie podmienky upravujúce Výrobky a Softvér
Softvér môžete používať jedine v kombinácii s Výrobkom, ku
ktorému je Softvér priložený. Na Softvér sa udeľuje licencia;
nepredáva sa. Na Softvér sa okrem podmienok uvedených v iných
častiach tejto Zmluvy vzťahujú aj nasledovné podmienky:
Používanie Softvéru. Softvér ste oprávnený používať jedine
v kombinácií s Výrobkom za osobným účelom.
Obmedzenie spätného inžinierstva, dekompilácie
a disasemblovania. Nie ste oprávnený meniť, spätne analyzovať,
dekompilovať ani disasemblovať Softvér a ani žiadnu jeho časť.
Oddelenie komponentov. Na Softvér sa udeľuje licencia ako
na jediný výrobok. Jeho komponenty sa nesmú oddeľovať za
účelom použitia na viac než jednom zariadení, pokiaľ to
spoločnosť Sony výslovne nepovolí.
Súbory údajov. Softvér môže vytvárať súbory údajov
automaticky za účelom použitia so Softvérom. Všetky také
súbory údajov sa považujú za súčasť Softvéru.
Požičiavanie. Nie ste oprávnený tento Softvér požičiavať ani
prenajímať.
Prenos Softvéru. Svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy ste
oprávnený trvale preniesť len v rámci predaja alebo prenosu
Softvéru v rámci predaja alebo prenosu vášho Výrobku, a to pod
podmienkou, že si neponecháte žiadne kópie, že prenesiete celý
Softvér (vrátane všetkých jeho kópií, súčastí, komponentov, médií
a tlačených materiálov, verzií a vylepšení Softvéru a tejto Zmluvy)
a že príjemca sa zaviaže dodržiavať podmienky tejto Zmluvy.
Závislý Softvér. Poskytovanie softvéru, sieťových služieb
a ostatných produktov iných ako Softvér, na ktorých závisí
fungovanie Softvéru, môžu dodávatelia (dodávatelia softvéru,
poskytovatelia služieb alebo spoločnosť Sony) podľa vlastného
uváženia prerušiť alebo zastaviť.
Rizikové činnosti. Softvér nie je odolný voči zlyhaniu a nie je
navrhnutý, vyrobený ani určený na ďalší predaj ako on-line
ovládacie vybavenie v nebezpečnom prostredí, ktoré si vyžaduje
bezchybný výkon, ako je napríklad prevádzka jadrových zariadení,
vzdušná navigácia, komunikačné systémy, riadenie leteckej
dopravy, prístroje na udržiavanie životných funkcií, zbrane a pod.,
pri ktorých by zlyhanie Softvéru mohlo viesť k úmrtiu, zraneniu
alebo vážnemu poškodeniu životného prostredia. Spoločnosť Sony
a jej dodávatelia odmietajú akúkoľvek jednoznačnú alebo
implikovanú záruku vhodnosti pre Rizikové činnosti.
Licencie GNU General Public, Lesser General Public a ostatné
licencie. Bez ohľadu na podmienky tejto Zmluvy upravujú
niektoré časti Softvéru licencie GNU Lesser General Public
License, verzia 2.1 (LGPL), GNU Public License Version 2
(GPL) a iné licencie s otvoreným zdrojovým kódom (ďalej ako
„Licencie s otvoreným zdrojovým kódom“), ktorých kópie sú
zapracované a priložené k tejto Zmluve. V prípade takých častí
Softvéru sú Licencie s otvoreným zdrojovým kódom nadradené
vtedy, ak vznikne rozpor medzi touto Zmluvou a Licenciami
s otvoreným zdrojovým kódom.
Dostupnosť zdrojového kódu niektorých častí. Spoločnosť Sony
sprístupňuje zdrojový kód niektorých častí SOFTVÉRU,
na ktoré sa vzťahujú LICENCIE GPL/LGPL. Prístup k takému
zdrojovému kódu a pokyny na jeho získanie nájdete na
http://www.sony.com/linux.
68
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 69 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
5. Zmena Služby
Spoločnosť Sony si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného
uváženia pozastaviť poskytovanie jednej, niektorých alebo
všetkých prvkov Služby, ktoré používate. Spoločnosť Sony môže
podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, pridať alebo
odstrániť prvky alebo funkcie Služby, či zlepšiť alebo upraviť
Službu, Stránku alebo Softvér, a to bez predchádzajúceho
upozornenia. Podľa vlastného uváženia vám spoločnosť Sony môže
zaslať správy o takýchto zmenách a nových prvkoch či funkciách.
Na každý nový text, obsah, súbor, údaj, výrobok, službu,
informáciu, softvér, softvérový nástroj alebo iný prvok, ktorý
spoločnosť Sony poskytuje (prostredníctvom siete alebo CD-ROM
alebo inými prostriedkami) (vrátane všetkých aktualizácií
Softvéru, ktoré sa vám poskytujú podľa článku 3 tejto Zmluvy), sa
vzťahujú podmienky tejto Zmluvy, avšak, ak sa vám poskytnú
samostatné podmienky, ktoré upravujú používanie takého prvku,
budú sa naň vzťahovať prednostne pred touto Zmluvou.
6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
O informáciách o Výrobku a Dokumentácii, ktorá sa poskytuje
v rámci tejto Zmluvy a nie je známa verejnosti, ste povinný
zachovávať mlčanlivosť. Súhlasíte s tým, že také informácie
neposkytnete tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Zaväzujete sa, že Softvér, ktorý vám bol poskytnutý, nikam
nevyveziete, s výnimkou prípadov, kedy je taký úkon v súlade
so všetkými licenciami a súhlasmi, príslušnými zákonmi
o vývoze, pravidlami a predpismi.
8. Právo spoločnosti Sony na zrušenie Zmluvy či
upravenie jej podmienok
Spoločnosť Sony je oprávnená doplniť, upraviť alebo odstrániť
akúkoľvek časť Zmluvy, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho
upozornenia. Všetky zmeny tejto Zmluvy alebo jej podmienok,
zverejnené v rámci Služby alebo Stránky, nadobúdajú platnosť
v momente svojho zverejnenia. Používaním Služby, Výrobku,
Softvéru či Stránky po zverejnení akejkoľvek takej zmeny
dokazujete, že s ňou súhlasíte. SPOLOČNOSŤ SONY JE
OPRÁVNENÁ DOPLNIŤ, UPRAVIŤ, PRERUŠIŤ,
ODSTRÁNIŤ ČI POZASTAVIŤ POSKYTOVANIE
AKÉHOKOĽVEK INÉHO OBSAHU ZVEREJNENÉHO
V RÁMCI SLUŽBY ČI STRÁNKY, VRÁTANE VŠETKÝCH
PRVKOV A ŠPECIFIKÁCIÍ VÝROBKOV, KTORÉ SA
V RÁMCI SLUŽBY ČI STRÁNKY OPISUJÚ ALEBO
ZOBRAZUJÚ, A TO KEDYKOĽVEK, BEZ
PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA, NATRVALO ČI
DOČASNE A BEZ AKÉHOKOĽVEK RUČENIA. V PRÍPADE,
ŽE NEBUDETE DODRŽIAVAŤ PODMIENKY TEJTO
ZMLUVY, JE SPOLOČNOSŤ SONY BEZ TOHO, ABY BOLI
DOTKNUTÉ OSTATNÉ PRÁVA, OPRÁVNENÁ
POZASTAVIŤ PLATNOSŤ ALEBO ZRUŠIŤ TÚTO ZMLUVU,
A TO S OKAMŽITOU ÚČINNOSŤOU PO ODOSLANÍ
OZNÁMENIA. Pri zrušení Zmluvy ste povinný softvér zničiť do
štrnástich (14) dní odo dňa zrušenia Zmluvy, pričom na žiadosť
spoločnosti Sony ste povinný jej predložiť o tom potvrdenie.
Spoločnosť Sony je oprávnená zrealizovať právne a technické
nápravné prostriedky, aby zabránila porušeniu tejto Zmluvy, alebo
aby vymohla jej plnenie, pričom je oprávnená aj zrušiť váš prístup
k Službe s okamžitou účinnosťou, pokiaľ má za to, že porušujete
podmienky tejto Zmluvy.
9. Odškodnenie
Zaväzujete sa, že spoločnosť Sony, všetkých jej zástupcov,
riaditeľov, zamestnancov, poskytovateľov informačných
technológií, držiteľov licencií a nadobúdateľov licencií,
pridružených členov, poskytovateľov obsahu, vedúcich
pracovníkov a materskú spoločnosť (ďalej ako „Odškodňované
osoby“) odškodníte za všetky záväzky a náklady (vrátane
palmárov), ktoré Odškodňovaným osobám vzniknú v súvislosti
s akýmkoľvek nárokom, ktorý vznikol na základe (i) akéhokoľvek
porušenia alebo údajného porušenia tejto Zmluvy z vašej strany,
(ii) informácie, ktorú ste poskytli spoločnosti Sony v zmysle tejto
Zmluvy, (iii) akéhokoľvek porušenia alebo údajného porušenia
práv tretích osôb z vašej strany, alebo (iv) poškodenia alebo
údajného poškodenia Služby z vašej strany. Ste povinný plne
spolupracovať, ak si to Odškodňovaná osoba odôvodnene vyžiada
pri uplatňovaní svojho nároku. Spoločnosť Sony a aj
Odškodňované osoby si vyhradzujú právo na vlastné náklady
10. VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI,
ZÁRUK A ODŠKODNÉHO, OBMEDZENÉ RUČENIE
BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANIE VÝROBKU
A SLUŽBY SI VYŽADUJE PRIPOJENIE NA INTERNET,
KTORÉ SI ZABEZPEČUJETE SÁM A ZA KTORÉ STE
VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ. PREVÁDZKA VÝROBKU
ČI SLUŽBY MÔŽE BYŤ OBMEDZENÁ V ZÁVISLOSTI NA
VLASTNOSTIACH ČI TECHNICKÝCH OBMEDZENIACH
VÁŠHO PRIPOJENIA NA INTERNET.
SOFTVÉR, SLUŽBU, VÝROBOK, OBSAH A STRÁNKU
POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. SOFTVÉR,
SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKA SA POSKYTUJÚ „TAKÉ AKÉ
SÚ“ A DO ROZSAHU, DO AKÉHO TO UMOŽŇUJÚ PRÁVNE
PREDPISY, NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ SONY ŽIADNE
VYHLÁSENIA ANI UBEZPEČENIA (1) OHĽADNE
PRESNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA
URČITÝ ÚČEL ČI NEPORUŠENIA USTANOVENÍ
SÚVISIACICH SO SLUŽBOU, STRÁNKOU ČI SOFTVÉROM,
(2) ŽE SERVER, NA KTOROM SA SLUŽBA, SOFTVÉR
ALEBO STRÁNKA SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJE ŽIADNE
VÍRUSY ALEBO PODOBNÉ KOMPONENTY, KTORÉ BY
MOHLI INFIKOVAŤ ALEBO POŠKODIŤ VÁŠ POČÍTAČ,
TELEVÍZNY PRIJÍMAČ A OSTATNÉ ZARIADENIA ČI INÝ
MAJETOK. SPOLOČNOSŤ SONY ĎALEJ NEZARUČUJE
A ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA OHĽADNE
POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA
SOFTVÉRU, SLUŽBY ČI STRÁNKY Z HĽADISKA
SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO
Z INÉHO HĽADISKA. ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE
ČI ODPORÚČANIA OD SPOLOČNOSTI SONY ALEBO OD
JEJ OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU SA NEPOVAŽUJÚ ZA
UBEZPEČENIE A ANI INAK NEROZŠIRUJÚ RÁMEC TEJTO
ZÁRUKY. AK SA PREUKÁŽE, ŽE SOFTVÉR, SLUŽBA ČI
STRÁNKA JE CHYBNÁ, BUDETE (NIE SPOLOČNOSŤ SONY
A ANI JEJ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA) ZNÁŠAŤ VŠETKY
NÁKLADY POTREBNÉ NA SERVIS ALEBO OPRAVU.
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, ANI V PRÍPADE
NEDBANLIVOSTI ZO STRANY SPOLOČNOSTI SONY
ALEBO V PRÍPADOCH SÚVISIACICH S POSKYTOVATEĽMI
OBSAHU ČOBY TRETÍMI OSOBAMI, NIE JE SPOLOČNOSŤ
SONY ZODPOVEDNÁ ZA NÁSLEDNÉ, PRIAME, NÁHODNÉ,
NEPRIAME, REPRESÍVNE ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY,
KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA (A) POUŽÍVANIE, (B)
NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ, ALEBO (C) CHYBY ALEBO
OPOMENUTÉ VECI V RÁMCI SOFTVÉRU, SLUŽBY,
VÝROBKU ČI STRÁNKY, A TO ANI POKIAĽ BOLA
SPOLOČNOSŤ SONY ALEBO JEJ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA
UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCH ŠKÔD.
V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH SA NEPOVOĽUJE VYLÚČENIE
ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ
ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, Z TOHO DÔVODU SA VYŠŠIE
UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREVÝŠI CELKOVÁ
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SONY VOČI VÁM ZA
ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ ZMLUVNÁ
ALEBO Z DÔVODU PREČINU, NEDBANLIVOSTI ALEBO
Z INÉHO DÔVODU) SUMU UHRADENÚ ZA VÝROBOK.
V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH, KRAJINÁCH, ČI NA
NIEKTORÝCH ÚZEMIACH SA DO ISTEJ MIERY
NEPOVOĽUJE OBMEDZENÉ RUČENIE, Z TOHO
DÔVODU SA VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE
O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENOM
RUČENÍ NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
Ďalšie informácie
7. Kontrola vývozu
prevziať výhradnú kontrolu nad akoukoľvek vecou, na ktorú by sa
inak vzťahovalo odškodnenie z vašej strany, a v žiadnom prípade
nie ste oprávnený vyriešiť žiadnu záležitosť bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Sony či Odškodňovaných osôb.
PODMIENKY TOHTO VYHLÁSENIA O VYLÚČENÍ
ZODPOVEDNOSTI NEOVPLYVŇUJÚ VAŠE ZÁKONNÉ
PRÁVA AKO SPOTREBITEĽA, ANI NEOBMEDZUJÚ
A ANI NEVYLUČUJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚMRTIE ČI
ZRANENIE OSOBY SPÔSOBENÉ NEDBANLIVOSŤOU ZO
STRANY SPOLOČNOSTI SONY A ANI INÚ
ZODPOVEDNOSŤ, POKIAĽ JEJ VYLÚČENIE ČI
OBMEDZENIE NEPOVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
69
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 70 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
11. Všeobecné ustanovenia
Táto Zmluva, vyhlásenie o obmedzenom ručení priložené
k Výrobku a všetky ďalšie podmienky zverejnené v rámci
Služby alebo Stránky spolu tvoria ohľadne používania Výrobku,
Služby, Stránky, Obsahu a Softvéru celú dohodu medzi
spoločnosťou Sony a vami. Spoločnosť Sony je oprávnená
doručiť vám akékoľvek oznámenie vyplývajúce z tejto Zmluvy
poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom zverejnenia
v rámci Služby alebo Stránky. Realizácia dôvodu žaloby, ktorá
môže z vašej strany vzniknúť s ohľadom na používanie tejto
Stránky, sa musí začať do jedného (1) roka odo dňa vzniku
nároku alebo dôvodu žaloby. Ak príslušný súd určí, že
ustanovenie tejto Zmluvy alebo jeho časť nie je vymáhateľná,
také ustanovenie alebo jeho časť, ktorá má význam pre účel
Zmluvy, sa bude vymáhať v povolenom rozsahu, pričom ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy zostanú plne platné a účinné.
Táto Zmluva sa riadi japonským právnym poriadkom a v súlade
s ním sa aj vykladá.
Slovník
AACS
“Advanced Access Content System” je
norma pre správu digitálnych programov
uložených na originálnych alebo
nahrávateľných optických médiách novej
generácie. Norma umožňuje spotrebiteľom
využívať digitálne programy vrátane
programov s vysokým rozlíšením.
AVCHD (str. 63)
Formát AVCHD je formát pre digitálne
kamkordéry s vysokým rozlíšením
používaný na snímanie SD (štandardné
rozlíšenie) alebo HD (vysoké rozlíšenie)
signálu podľa špecifikácií 1080i*1 alebo
720p*2 na DVD disky pomocou kódovacej
technológie na účinnú kompresiu dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa využíva na
kompresiu video dát a systém Dolby Digital
alebo Linear PCM sa používa na kompresiu
audio dát. Formát MPEG-4 AVC/H.264
dokáže komprimovať záznam účinnejšie
než bežný kompresný obrazový formát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
snímať HD video signál pomocou digitálneho
kamkordéra na DVD disky rovnakým
spôsobom, ako keby to bol SD TV signál.
*1
*2
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie s 1080 efektívnymi
riadkami a prekladaný formát.
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie so 720 efektívnymi
riadkami a progresívny formát.
Aplikácia BD-J
Formát BD-ROM podporuje Java aplikácie
pre interaktívne funkcie.
Aplikácia “BD-J” ponúka poskytovateľom
obsahu takmer neobmedzenú funkčnosť pri
tvorbe interaktívnych BD-ROM titulov.
BD-R (str. 61)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je
jednorazovo nahrávateľné Blu-ray Disc
médium dostupné v rovnakých kapacitách
ako BD disky, ktoré sú uvedené ďalej. Keďže
je možné záznam nahrať len raz a nie je ho
možné prepísať, BD-R disky je možné
používať na archiváciu dôležitých dát alebo
zálohovanie a distribúciu video materiálu.
70
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 71 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
BD-RE (str. 61)
DTS-HD Master Audio (str. 65)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je
nahrávateľné a prepisovateľné Blu-ray Disc
médium dostupné v rovnakých kapacitách
ako BD disky, ktoré sú uvedené ďalej.
Možnosť prepisovania umožňuje rozšírené
editovanie a iné úpravy posunutia času
záznamu.
DTS-HD Master Audio disponuje
maximálnou rýchlosťou prenosu 24,5 Mb/s
a využíva bezstratovú kompresiu (Lossless).
DTS-HD Master Audio disponuje
maximálnou vzorkovacou frekvenciou
192 kHz a maximálne 7.1 kanálmi.
BD-ROM (str. 61)
Blu-ray Disc (BD) (str. 61)
Diskový formát vyvinutý na účely
nahrávania/prehrávania HD video záznamu
(pre HDTV atď.) a ukladanie veľkých
objemov dát. Jednovrstvové Blu-ray Disc
médium absorbuje až 25 GB a dvojvrstvové
Blu-ray Disc médium až 50 GB dát.
Dolby Digital Plus (str. 65)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
prepojení. Pri HDMI prepojení sa video
signály vo vysokom rozlíšení
a multikanálové audio signály prenášajú
medzi AV zariadeniami (napr. TVP
vybavený konektormi HDMI) v digitálnom
formáte bez strát na kvalite.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu digitálnych záznamov cez
HDMI rozhranie.
LTH (Low to High - Z nízkeho na vysoké)
(str. 62)
LTH je záznamový systém s podporou
organických pigmentových typov BD-R
diskov.
PhotoTV HD (str. 39)
Dolby TrueHD je bezstratová kódovacia
technológia, ktorá podporuje až 8-kanálový
surround zvuk pri optických diskoch novej
generácie. Reprodukovaný zvuk je verný
originálu každým jedným bitom.
Režim “PhotoTV HD” umožní zobrazovať
obrázky s vynikajúcim detailom
a fotorealistickým podaním detailných textúr
a farieb. Po pripojení “PhotoTV HD”
-kompatibilných zariadení Sony pomocou
HDMI kábla odhalíte úplne nový svet
fotografií v ohurujúcej Full HD kvalite.
Na rozmernej obrazovke môžete zobraziť
napríklad detailnú textúru ľudskej pokožky,
kvetín, piesku a vĺn v nádhernej
fotorealistickej kvalite.
DTS-HD High Resolution Audio (str. 65)
Vyskakovacie Menu (str. 33)
Technológia kódovania zvuku postavená na
základoch systému Dolby Digital podporuje
až 7.1-kanálový surround zvuk.
Dolby TrueHD (str. 65)
Audio signál vyvinutý ako rozšírenie formátu
DTS Digital Surround. Podporuje maximálnu
vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz
a 7.1-kanálový surround zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio disponuje
maximálnou rýchlosťou prenosu 6 Mb/s so
stratovou kompresiou (Lossy).
Ďalšie informácie
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) sú komerčne produkované
originálne disky a sú dostupné v rovnakých
kapacitách ako BD disky, ktoré sú uvedené
ďalej. Tieto disky okrem bežného filmového
a video obsahu disponujú užitočnými
funkciami, ako je interaktívne ovládanie,
ovládanie pomocou vyskakovacích ponúk
Menu (pozri ďalej), výber zobrazovaných
titulkov a prezentácie Slideshow. Aj napriek
tomu, že BD-ROM disk môže obsahovať
rôzne formy údajov, väčšina diskov
BD-ROM obsahuje filmy vo formáte High
Definition ktoré je možné prehrať na Blu-ray
Disc/DVD prehrávačoch.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface
- Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) (str. 15)
Dokonalejší systém ovládania cez ponuky
Menu dostupný na BD-ROM diskoch.
Vyskakovacie Menu sa zobrazí po stlačení
POP UP/MENU počas prehrávania a je ho
možné používať v priebehu prehrávania.
,Pokračovanie
BDP-S550
3-452-779-11(1)
71
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_56-72_BDP-S550.fm
master page=left
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 72 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
x.v.Colour (str. 45)
Technológia x.v.Colour vyvinutá
spoločnosťou Sony je zlučiteľná so
štandardom xvYCC.
xvYCC je medzinárodný štandard pre
farebnú škálu vo video záznamoch.
Tento štandard môže reprodukovať širší
farebný priestor než v súčasnosti používané
štandardy pri vysielaní.
24p True Cinema (str. 44)
Filmy snímané filmovou technikou
pozostávajú z 24 snímok za sekundu.
Keďže bežné TVP (CRT aj s plochými
panelmi) zobrazujú snímky v 1/60- alebo
1/50-sekundových intervaloch, 24 snímok sa
nezobrazí v žiadnom párnom kroku.
Pri pripojení TVP s možnosťou zobrazovať
24 snímok/sek. prehrávač zobrazuje každú
snímku v 1/24-sekundových intervaloch —
čo je rovnaký interval, v akom je záznam
pôvodne snímaný filmovou kamerou, takže
sa verne reprodukuje pôvodný filmový obraz.
72
BDP-S550
3-452-779-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS550_SK\Fm\Sk_73-75_BDP-S550.fm
master page=right
specdef20080411
BDP-S550_SK.book Page 73 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
Index
Výrazy v úvodzovkách sa
zobrazujú v OSD
zobrazeniach na obrazovke.
Číslice
24p True Cinema 72
A
“A/V Settings” 36
AACS 70
Aktualizácia 25, 41
Aktualizácia softvéru 25,
41, 53
ANGLE 8
AUDIO 8
“Audio Output Priority” 45
“Audio Settings” 37, 45
AVCHD 63, 70
B
Batérie 27
“BD Data” 34, 59
“BD/DVD Viewing
Settings” 50
BD-Live 24, 34
BD-R 61, 70
BD-RE 61, 71
Bitový tok 65
Blu-ray Disc 61, 71
BonusView 34
BRAVIA Sync 16, 58
C
CD 61
Chapter (Kapitola) 35
Child Lock 10, 59
“Control for HDMI” 16,
32, 52, 58
D
Diaľkové ovládanie 8, 27,
28
“Dimmer” 52
Disc Lock 32
Disky, ktoré je možné
prehrávať 61
Displej 11
DISPLAY 8
Dolby Digital 21, 48
Dolby Digital Plus 65, 71
Dolby TrueHD 65, 71
DTS 21, 48
DTS-HD 65, 71
DVD 61
E
Easy Setup 28, 55
Externá pamäť 24, 34, 58
F
Farebné tlačidlá 9
H
HDMI 15, 20, 29, 43, 45,
48, 58, 71
HOME 9
Hlavné Menu (Home) 37,
38, 40
I
Informácie o disku 35
L
Language Follow 16
Lokálna pamäť 24, 34, 58
LTH 71
M
MULTI CHANNEL
OUTPUT 22, 45
“Music” 37
N
“Network Diagnostic” 54
“Network Settings” 53
“Network Update” 25, 41
O
Obnovenie prehrávania 9,
32, 38
One-Touch Play 16, 32
OPTIONS 9, 33, 37, 39
“OSD” 52
P
Parental Control 32, 50
“Photo” 38
“Photo Settings” 52
PhotoTV HD 39, 71
POP UP/MENU 9, 33
Pripojenie
AV zosilňovač
(receiver) 19
TVP 14
Q
“Quick Start” 52
R
Regionálny kód 62
“Resetting” 55
Resetovanie prehrávača 55
Riešenie problémov 56
Rozlíšenie výstupného
video signálu 64
S
SCENE SEARCH 9
Samodiagnostická funkcia 60
“Setup” 40
Slideshow 38
“Speaker Settings” 45
“Standby Mode” 52
SUBTITLE 8
System Power-Off 16
“System Settings” 52
T
THEATRE 8, 16
Title (Titul) 35
TOP MENU 9
“TV Type” 42
V
“Video” 31
“Video Settings” 36, 42
Vyhľadávanie 34, 35
Výstupné audio signály 65
X
x.v.Colour 45, 71
Z
Zadávanie kapitol 54
73
BDP-S550
3-452-779-11(1)
BDP-S550_SK.book Page 74 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
BDP-S550_SK.book Page 75 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
O:\Navody\A_Preklad\BDP-S550_SK\Fm\Sk_76-76_BDPS550.fm
master page=left
BDP-S550_SK.book Page 78 Friday, September 12, 2008 8:54 AM
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách
spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising