Sony | BDP-S560 | Sony BDP-S560 Návod na použitie

BDP-S560_SK.book Page 1 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
4-145-644-11(1)
Návod na použitie
Blu-ray Disc / DVD prehrávač
BDP-S560
© 2009 Sony Corporation
4-141-864-12(1)
Slovensky
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI OUT
Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu
konektora HDMI OUT.
 Dôkladne podľa tvaru zarovnajte HDMI konektor s konektorom HDMI OUT na
zadnej strane prehrávača. Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo (pozri obr. ).
 Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel (pozri obr. ).
 Ak je prehrávač umiestnený v polici a je pripojený HDMI kábel, nepritláčajte
prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie konektora HDMI OUT alebo
HDMI kábla.
Poznámka pre konektor LAN (100)
Do konektora LAN (100) nepripájajte telefónnu linku. Môže dôjsť k poškodeniu.
HDMI OUT
HDMI OUT
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_02-07_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 2 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Batérie ani batérie v zariadení
nevystavujte nadmerným teplotám
(napr. slnečnému žiareniu, ohňu
a pod.).
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok
spolu s týmto zariadením zvyšuje
riziko poškodenia zraku. Laserový
lúč použitý v tomto Blu-ray Disc/
DVD prehrávači môže poškodiť
zrak, preto sa nepokúšajte
rozoberať zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Tento štítok upozorňujúci na
výskyt laserového žiarenia je
umiestnený vo vnútri puzdra
ochranného krytu lasera.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK
1. TRIEDY).
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT je umiestnené
na ochrannom kryte lasera vo
vnútri zariadenia.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho
je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
značne napomáha pri ochrane
a zachovaní prírodných zdrojov.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Upozornenie pre zákazníkov
Tento symbol platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii
alebo na jeho obale upozorňuje,
že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/
batériách sa môže tento symbol
používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické
symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo
(Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/
batérie obsahujúce viac než
0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný
pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba
životnosti do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
2
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_02-07_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 3 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Upozornenie pre zákazníkov
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite
adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné
upozornenia
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri striedavom
napätí 220 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz. Skontrolujte,
či sa prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Zariadenie umiestnite tak, aby
ste v prípade problému mohli
okamžite odpojiť sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
Poznámky k diskom
• Disk chytajte len na okrajoch,
aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku.
Odtlačky prstov, nečistoty
alebo škrabance na povrchu
disku môžu zapríčiniť jeho
nepoužiteľnosť.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani
pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie ani
nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku,
pretože sa môže teplota
v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania
odložte disk späť do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite
smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, bežne dostupné
čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových
LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku,
pred prehrávaním vysušte
tlačiarenskú farbu.
• Nepoužívajte nasledovné
typy diskov.
– Čistiace disky.
– Disky neštandardných
tvarov (napr. v tvare
štvorca, srdca).
– Disky s nalepeným štítkom
alebo etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou
páskou alebo zvyškami
lepidla.
• Prehrávaciu stranu disku
neupravujte za účelom
odstránenia škrabancov na
povrchu.
Bezpečnostné
upozornenia
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že spĺňa limity
stanovené smernicou EMC
pre používanie prepojovacích
káblov kratších než 3 metre.
Bezpečnosť
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, neklaďte
na zariadenie predmety
naplnené kvapalinou
(napr. vázy), ani zariadenie
neumiestňujte do blízkosti
vody (vaňa alebo kúpeľňa).
V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo
tekutiny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho
nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry
mokrými rukami. V opačnom
prípade hrozí riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na
miesto s dostatočnou
ventiláciou, aby sa predišlo
jeho prehriatiu.
• Zariadenie neumiestňujte na
mäkký povrch, akým je napr.
koberec, pretože by mohlo
dôjsť k zablokovaniu
ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte
do uzavretých priestorov, ako sú
knižnice alebo vstavané skrinky.
• Zariadenie neumiestňujte do
blízkosti tepelných zdrojov alebo
na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné
miesta alebo miesta vystavené
mechanickým otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte
v exteriéri, vo vozidlách,
na lodiach ani jachtách.
• Ak zariadenie prenesiete
priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo
veľmi vlhkej miestnosti,
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
3
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_02-07_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 4 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nemusí pracovať
správne. V takomto prípade
vyberte disk a ponechajte
zariadenie zapnuté bez
obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
Zariadenie neumiestňujte na
naklonený povrch. Zariadenie
je určené len na prevádzku vo
vodorovnej polohe.
Zariadenie ani disky
neumiestňujte vedľa zariadení
so silným magnetom, akými sú
mikrovlnné rúry alebo veľké
reproduktory.
Pred predný panel neklaďte
žiadne kovové predmety.
Môže dôjsť k obmedzeniu
príjmu rádiových vĺn.
Zariadenie neumiestňujete do
blízkosti medicínskych
zariadení. Môže dôjsť k poruche
medicínskych zariadení.
Ak používate kardiostimulátor
alebo iné medicínske
zariadenie, pred používaním
bezdrôtovej LAN funkcie sa
obráťte na vášho lekára alebo
na výrobcu medicínskeho
zariadenia ohľadom
podmienok používania.
Toto zariadenie musí byť
inštalované a používané vo
vzdialenosti minimálne 20 cm
a viac medzi zariadením
a ľudským telom (nevzťahuje
sa na koncové časti tela: ruky,
zápästia, chodidlá a členky).
Na zariadenie neklaďte ťažké
ani nestabilné predmety.
Na nosič disku neklaďte iné
predmety než disky. Môže
dôjsť k poškodeniu zariadenia
alebo daného predmetu.
Pred prenášaním zariadenia
vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže
disk poškodiť.
Pred premiestňovaním
zariadenia odpojte od neho
sieťovú šnúru aj ostatné káble.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie
používať dlhší čas, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej
siete. Pri odpájaní sieťovej
šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Aby nedošlo k poškodeniu
sieťovej šnúry, dodržujte
nasledovné. Nepoužívajte
poškodenú sieťovú šnúru, inak
hrozí riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým
prúdom.
– Sieťovú šnúru nepricviknite
medzi zariadenie a stenu,
policu atď.
– Na sieťovú šnúru neklaďte
ťažké predmety, ani sieťovú
šnúru neťahajte.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas
reprodukcie časti s veľmi nízkou
úrovňou zvuku alebo so
žiadnym zvukovým signálom.
V opačnom prípade môže dôjsť
počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov
a vášho sluchu.
Čistenie
Skrinku, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky
alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo
benzín.
Čistiace disky, čističe
diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky,
čističe diskov/šošoviek (vrátane
typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť
poruchu zariadenia.
Výmena častí
V prípade opravy zariadenia si
môže servisné stredisko
ponechať vymenené časti za
účelom opätovného použitia
alebo recyklácie.
Ochrana autorských práv
a obchodné značky
• Toto zariadenie je vybavené
technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka
softvéru podľa príslušných
patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve.
Použitie tejto technológie je
možné len so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je
určené len pre domáce alebo
iné obmedzené využívanie,
kým spoločnosť Macrovision
neuvedie inak.
Spätné upravovanie
a disasemblovanie sú
zakázané.
• “AVCHD” a logo “AVCHD” sú
obchodné značky spoločnosti
Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• Java a všetky obchodné
značky a logá vzťahujúce sa na
Java sú obchodné značky
alebo ochranné známky
spoločnosti Sun
Microsystems, Inc.
•
, “XMB” a “xross media
bar” sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tento produkt disponuje
rozhraním High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo
HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú
obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC.
• “Blu-ray Disc” je obchodná
značka.
• Logá “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO” a “CD” sú
obchodné značky.
• “BD-LIVE”, logo “BD-LIVE”
a “BONUSVIEW” sú
obchodné značky asociácie
Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” a logo
“x.v.Colour” sú obchodné
značky spoločnosti
Sony Corporation.
• “BRAVIA” je obchodná
značka spoločnosti
Sony Corporation.
4
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_02-07_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 5 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
• “PhotoTV HD” a logo
“PhotoTV HD” sú obchodné
značky spoločnosti Sony
Corporation.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je
identifikačná značka aliancie
Wi-Fi Alliance.
• Značka Wi-Fi Protected
Setup™ je značkou aliancie
Wi-Fi Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIED™”
a “Wi-Fi Protected Setup™”
sú obchodné značky aliancie
Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logo DLNA
a DLNA CERTIFIED™ sú
obchodné značky, servisné
značky a identifikačné značky
aliancie Digital Living
Network Alliance.
• Microsoft a Windows sú
ochranné známky alebo
obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
a/alebo ostatných krajinách.
• Ostatné názvy systémov
a produktov sú všeobecne
obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami
príslušných výrobcov.
V tomto návode sa označenia
™ a ® nepoužívajú.
Upozornenie
pre spotrebiteľov v Európe
Tento produkt je určený pre
používanie v nasledovných
krajinách:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie:
Toto zariadenie je schopné
zobrazovať statické video
zábery na vašej TV
obrazovke aj dlhší čas. Ak na
TV obrazovke ponecháte
dlhší čas pozastavený obraz
alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP
riziku trvalého poškodenia
obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť
citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
5
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_02-07_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 6 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Upozornenie
pre spotrebiteľov
vo Francúzsku
WLAN funkciu zariadenia
BDP-S560 je možné používať
výhradne vnútri budov.
Akékoľvek používanie WLAN
funkcie zariadenia BDP-S560
mimo budov je na území
Francúzska zakázané.
Pred akýmkoľvek používaním
zariadenia BDP-S560 mimo
budov vypnite WLAN funkciu.
(Zákon ART Decision
2002-1009 a dodatok ART
Decision 03-908 týkajúce sa
obmedzení používania
rádiových frekvencií).
Slovensky
Týmto Sony Corporation
vyhlasuje, že BDP-S560 je
v zhode so základnými
požiadavkami a ostatnými
nariadeniami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti získate
na nasledovnej web adrese:
http://www.compliance.sony.de/
6
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_02-07_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 7 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Upozornenie pre
spotrebiteľov v Taliansku
Používanie siete RLAN sa riadi:
– s ohľadom na používanie na
súkromné účely spravuje
legislatívne nariadenie zo dňa
1. 8. 2003, č. 259
(“Zákon o elektronických
komunikáciách”). Najmä
článok 104 stanovuje, kedy sa
vyžaduje predošlé získanie
všeobecného schválenia
a článok 105 stanovuje, kedy
je povolené bezplatné
používanie,
– s ohľadom na poskytovanie
verejného RLAN prístupu
k telekomunikačným sieťam
a službám spravuje nariadenie
ministerstva zo dňa
28. 5. 2003, ktoré upravuje
článok 25 (všeobecné
povolenie pre elektronické
komunikačné siete a služby)
Zákona o elektronických
komunikáciách.
– s ohľadom na používanie na
súkromné účely podľa
nariadenia ministerstva zo dňa
12. 07. 2007.
Upozornenie pre
spotrebiteľov na Cypre
Koncový užívateľ musí RLAN
(WAS alebo WiFi) zariadenia
zaregistrovať na Ministerstve
elektronických komunikácií
(Department of Electronic
Communications)
(P.I. 6/2006 a P.I. 6A/2006).
Zákon P.I. 6/2006 zastrešuje
rádiokomunikáciu (kategórie
staníc, na ktoré sa vzťahuje
všeobecné povolenie a registrácia)
s platnosťou od roku 2006.
Zákon P.I. 6A/2006 stanovuje
všeobecné povolenie pre
používanie rádiofrekvencií,
ktoré sú využívané RLAN
(Radio Local area Networks)
a WAS (Wireless Access
Systems) zariadeniami.
O tomto návode
• V tomto návode sa výraz
“disk” používa ako obecné
označenie pre BD, DVD alebo
CD disky, ak v texte alebo
obrázkoch nie je uvedené inak.
• Ikony ako napr. BD
uvedené vo vrchnej časti
jednotlivých vysvetliviek
indikujú druh disku, ktorý
je možné používať pri
popisovanej funkcii.
Podrobnosti pozri “Disky,
ktoré je možné prehrávať”
(str. 69).
• Informácie v tomto návode
popisujú ovládacie prvky na
diaľkovom ovládaní (ďalej aj
DO). Na ovládanie prehrávača
môžete použiť aj ovládacie
prvky na prehrávači, ak majú
podobné označenie ako
tlačidlá na DO.
• Obrázky OSD zobrazení
používané v tomto návode
nemusia presne zodpovedať
skutočným zobrazeniam na
TV obrazovke.
• POTREBNÉ (dôležité)
informácie (aby sa zabránilo
nesprávnej prevádzke)
sú uvedené s ikonou b.
POMOCNÉ informácie
(rady a iné užitočné
informácie) sú uvedené
s ikonou z.
Upozornenie pre
spotrebiteľov v Nórsku
Tento rádiové zariadenie sa
nesmie používať v okruhu 20 km
od stredu oblasti Ny-Alesund,
Svalbard v Nórsku.
7
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_08-09_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 8 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zapojenia a nastavenia
Zapojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krok 1: Pripojenie k TVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pripojenie do HDMI konektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Funkcie BRAVIA Sync (len pre HDMI prepojenia) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pripojenie do zložkových video konektorov (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . 19
Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektorov . . . . . . . . . . . . . 20
Krok 2: Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pripojenie do HDMI konektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . 23
Pripojenie k audio konektorom L/R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Krok 3: Vloženie externej pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Krok 4: Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Krok 6: Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Krok 7: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Krok 8: Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN
(Automatická registrácia (WPS)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN
(Vyhľadávanie prístupového bodu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prehrávanie
Prehrávanie BD/DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Používanie Menu BD alebo DVD diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Používanie funkcie BONUSVIEW/BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vyhľadávanie titulu/kapitoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zobrazenie prehrávacieho času a informácií o prehrávaní . . . . . . . . . . 39
Nastavenie obrazu a zvuku pri obrazovom zázname . . . . . . . . . . . . . . 39
Prehrávanie audio CD diskov a audio súborov MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Prehrávanie obrazových súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Prehrávanie obrazových súborov prostredníctvom siete . . . . . . . . . . . . . . . 44
Príprava pre server/prehrávač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Prehrávanie obrazových súborov na DLNA serveri . . . . . . . . . . . . . . . 44
8
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_08-09_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 9 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Network Update (Aktualizácia cez sieť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Video Settings (Video nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Audio Settings (Audio nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) . . 53
Photo Settings (Nastavenia obrazových súborov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
System Settings (Systémové nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Network Settings (Sieťové nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Resetting (Resetovanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ďalšie informácie
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Samodiagnostická funkcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Disky, ktoré je možné prehrávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rozlíšenie výstupného video signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Výstupné audio signály a nastavenia prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Bezpečnosť bezdrôtovej LAN siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tabuľka kódov jazykov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kódy oblastí Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Podmienky používania a licenčná zmluva koncového užívateľa . . . . . . . . . . 76
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Pred používaním zariadenia si prečítajte časť “Podmienky používania a licenčná zmluva
koncového užívateľa” (str. 76).
9
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_10-14_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 10 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
A THEATRE (str. 18)
Prehľad častí
a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Diaľkové ovládanie (DO)
Automatické prepnutie do optimálneho
video režimu pre sledovanie filmov.
Pri pripojení k AV zosilňovaču
(receiveru) pomocou HDMI kábla sa tiež
automaticky prepne výstupný signál
pre reproduktory. Pri pripojení k TVP
kompatibilnému s režimom Theatre Mode
pomocou HDMI kábla sa video režim
TVP prepne do režimu Theatre Mode.
b
Tlačidlo THEATRE je funkčné len pri
pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) Sony
alebo TVP Sony, ktoré sú kompatibilné
s režimom Theatre Mode.
TV t (Výber zdroja vstupného
signálu na TVP) (str. 29)
Prepínanie medzi TV signálom a inými
zdrojmi vstupného signálu.
TV [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (str. 29)
Zapnutie TVP alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
[/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) (str. 30)
Zapnutie prehrávača/prepnutie
do pohotovostného režimu.
B Číselné tlačidlá (str. 38, 59)
Výber čísla titulu/kapitoly atď.
2 (hlasitosť) +/– (str. 29)
Nastavenie hlasitosti TVP.
TIME (str. 13)
Zobrazenie uplynutého/zostávajúceho
prehrávacieho času na displeji.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
prepína medzi zobrazením uplynutého
a zostávajúceho prehrávacieho času.
AUDIO (str. 53)
Výber jazyka zvuku, ak sú na BD-ROM/
DVD VIDEO diskoch dostupné
viacjazyčné zvukové stopy.
Výber zvukovej stopy na CD diskoch.
Tlačidlá 5, AUDIO, 2 + a N majú orientačné
hmatové body. Pri ovládaní prehrávača využívajte
hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.
SUBTITLE (str. 53)
b
Výber jazyka titulkov, ak sú na
BD-ROM/DVD VIDEO diskoch
dostupné viacjazyčné titulky.
Dostupné funkcie na DO sa líšia v závislosti
od disku alebo stavu zariadenia.
ANGLE
Výber zorného uhla, ak sú na BD-ROM/
DVD VIDEO diskoch dostupné viaceré
zorné uhly.
10
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_10-14_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 11 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
C Farebné tlačidlá
(červené/zelené/žlté/modré)
Tlačidlá skráteného výberu pri
niektorých ponukách Menu BD diskov
(môžu sa používať aj na interaktívne
operácie pri Java aplikáciách BD
diskov).
D TOP MENU (str. 37)
Zapnutie alebo vypnutie Top Menu BD
alebo DVD diskov.
POP UP/MENU (str. 37)
Zapnutie alebo vypnutie vyskakovacieho
Menu BD-ROM diskov alebo Menu
DVD diskov.
OPTIONS (str. 37, 42)
Zobrazenie Menu s dostupnými voľbami
na obrazovke.
HOME (str. 35, 45)
Zobrazenie hlavného Menu (Home)
prehrávača.
Ak je vložený CD disk, hlavné Menu sa
vypne.
RETURN
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia.
</M/m/,
Zvýraznenie (výber) zobrazených
položiek.
Stredové tlačidlo (ENTER)
Potvrdenie zvolenej položky.
E ./>
(predchádzajúce/nasledujúce)
Prepnutie na predchádzajúcu/
nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo
súbor.
Ak chcete prepnúť na začiatok
predchádzajúcej skladby,
stlačte . dvakrát.
m/M
(zrýchlený posuv vzad/vpred)
Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku
po stlačení počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť
vyhľadávania mení nasledovne*:
Prehrávanie vpred
M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120)
Prehrávanie vzad
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo,
zrýchlený posuv vpred/vzad bude
pokračovať zvolenou rýchlosťou,
kým tlačidlo neuvoľníte.
* Pri prehrávaní CD diskov a audio súborov
MP3 sa rýchlosť prehrávania (vyhľadávania)
nemení.
Viacnásobné hodnoty rýchlosti sú len
orientačné.
– Štandardné prehrávanie obnovíte
stlačením N.
Spomalené prehrávanie,
prehrávanie po jednotlivých snímkach
(len prehrávanie vpred)
Po zatlačení M v režime pozastavenia
na viac než jednu sekundu sa BD/DVD
disky prehrávajú spomalene.
Po krátkom stlačení M v režime
pozastavenia sa obraz prehráva po
jednotlivých snímkach.
– Štandardné prehrávanie obnovíte
stlačením N.
N (prehrávanie) (str. 35)
Spustenie/obnovenie prehrávania.
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania po stlačení
x (Resume Play).
Prehrávanie prezentácie Slideshow,
ak vložený disk obsahuje obrazové
súbory JPEG.
DISPLAY (str. 39)
/
(rýchle zopakovanie/
rýchly posuv)
Zobrazenie informácií o prehrávaní na
obrazovke.
Zopakovanie scény/rýchly posuv vpred
v scéne.
Po každom stlačení
sa vykoná
rýchly posuv vpred v aktuálnych scénach
o 15 sekúnd.
Po každom stlačení
sa zopakuje
10 sekúnd v aktuálnych scénach.
X (pozastavenie)
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
x (zastavenie)
Zastavenie prehrávania a uloženie miesta
zastavenia prehrávania do pamäte (str. 36,
41). Miesto obnovenia prehrávania pre titul/
stopu (skladbu) je naposledy prehrávané
miesto alebo posledne prehrávaný obrázok
pre priečinok obrazových súborov.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
11
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_10-14_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 12 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Predný panel
Tlačidlo N má orientačný hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu
medzi tlačidlami.
A [/1 (zapnutie/
pohotovostný režim) (str. 30)
Zapnutie prehrávača/prepnutie do
pohotovostného režimu.
B Nosič disku (str. 35)
C Indikátor Blu-ray Disc
Svieti nabielo, keď je zariadenie zapnuté.
Svieti namodro počas prehrávania
BD diskov.
D Displej (str. 13)
E Indikátor WLAN
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu.
Keď je prehrávač zapnutý, zatlačte a pridržte
N na prehrávači na viac než 10 sekúnd, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
“LOCKED” (Blokované). Nosič disku je
zablokovaný.
Ak chcete nosič disku odblokovať,
zatlačte a pridržte N na prehrávači,
kým sa na displeji predného panela nezobrazí
“UNLOCK” (Odblokované).
Rozsvieti sa, keď je v ponuke
“Network Settings” (Sieťové nastavenia)
nastavená položka “Internet Settings”
(Internetové nastavenia) na “Wireless”
(Bezdrôtový) (str. 57).
F Senzor signálov DO (str. 28)
G N (prehrávanie), x (zastavenie)
(str. 35)
Spustenie alebo zastavenie prehrávania.
H Z (otvorenie/zatvorenie) (str. 35)
Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.
I
USB konektor (str. 43)
Konektor na pripojenie USB zariadenia.
12
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_10-14_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 13 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Displej
A N, X
Svieti počas prehrávania alebo
pozastavenia.
B HD (str. 48)
Svieti počas výstupu video signálu 720p/
1080i/1080p z konektora HDMI OUT alebo
video signálu 720p/1080i z konektorov
COMPONENT VIDEO OUT.
C HDMI (str. 17)
F Indikátor sieťového pripojenia
Svieti počas sprístupňovania siete
a sťahovania softvéru prehrávača.
Podrobnosti o sťahovaní softvéru
prehrávača pozri str. 46.
b
Indikátor sieťového pripojenia za nemusí
rozsvietiť počas diagnostiky siete alebo počas
ďalších operácií aj pri prístupňovaní siete.
Svieti, ak sa zistí pripojené HDMI
zariadenie.
D EXT (str. 25)
Svieti, keď sa sprístupňuje externá
pamäť.
E Informácie o prehrávaní
Môžete zobraziť informácie o čase.
Počas prehrávania stláčajte TIME.
Zobrazenie sa prepína nasledovne.
Pri prehrávaní
BD-ROM/DVD VIDEO diskov
Uplynutý čas aktuálneho titulu
r
Zostávajúci čas aktuálneho titulu
Pri prehrávaní CD disku
Uplynutý čas aktuálnej skladby
r
Zostávajúci čas aktuálnej skladby
r
Uplynutý čas aktuálneho disku*
r
Zostávajúci čas aktuálneho disku*
* Okrem audio súborov MP3
z
V závislosti od disku sa môže zobraziť “T”
(Titul alebo stopa/skladba), “C” (Kapitola)
alebo “D” (Disk).
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
13
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_10-14_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 14 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Zadný panel
A Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (str. 23)
F Slot EXT (str. 25)
B Konektory LINE OUT
(R-AUDIO-L) (str. 19, 20, 24)
H Konektor LINE OUT (S VIDEO)
(str. 20)
C Konektor LINE OUT (VIDEO)
(str. 20)
I COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (str. 19)
D Konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL) (str. 23)
J Konektor HDMI OUT (str. 17, 22)
E Ventilačné otvory
G Konektor AC IN (str. 28)
K Konektor LAN (100) (str. 26)
V prehrávači sa nachádza ventilátor.
14
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 15 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Zapojenie prehrávača
Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu
v krokoch 1 až 8. Sieťovú šnúru nezapájajte
pred dokončením postupu z časti
“Krok 5: Pripojenie sieťovej šnúry” (str. 28).
Zapojenia a nastavenia
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením
dostali nasledovné príslušenstvo.
• Audio/video kábel (RCA konektor × 3) (1)
(len modely pre Austráliu)
• Sieťová šnúra (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Zapojenia
a nastavenia
15
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 16 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Krok 1: Pripojenie k TVP
Konektory Video/HDMI OUT
Prehrávač disponuje nasledovnými video konektormi. Pripojte prehrávač k TVP podľa
vstupných konektorov na TVP.
Pri pripojení prehrávača k TVP pomocou HDMI kábla získate vysokokvalitný digitálny
obrazový a zvukový signál cez konektor HDMI OUT.
Typ konektora
Rozlíšenie video
signálu
Zapojenie
Vysoká
kvalita
Digitálne
Vysoké rozlíšenie:
1080/24p, 1080p,
1080i, 720p
Štandardné
rozlíšenie: 576p/
480p, 576i/480i
Pozri “Pripojenie do
HDMI konektora” na
str. 17.
Analógové
Vysoké rozlíšenie:
1080i, 720p
Štandardné
rozlíšenie: 576p/
480p, 576i/480i
Pozri “Pripojenie do
zložkových video
konektorov (Y, Pb/Cb,
Pr/Cr)” na str. 19.
Štandardné
Pozri “Pripojenie do
rozlíšenie: 576i/480i audio/video alebo
S VIDEO konektorov”
na str. 20.
Štandardné
Pozri “Pripojenie do
rozlíšenie: 576i/480i audio/video alebo
S VIDEO konektorov”
na str. 20.
Štandardná
kvalita
b
• Pevným a správnym zapojením káblov sa
vyhnete nežiaducemu šumu.
• Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri
v ich návodoch na použitie.
• Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie
je vybavený vstupným video konektorom.
• Na prepojovacie káble príliš netlačte. Pri ich
pritlačení k stene, skrinke a pod. sa môžu káble
alebo konektory poškodiť.
Pripojenie k TVP vybavenému vstupným
konektorom DVI
Použite redukčný kábel HDMI-DVI
(nedodávaný). DVI konektor nedokáže
spracovať žiadne audio signály, takže s týmto
prepojením je nutné použiť iné audio
prepojenie (str. 21).
Konektor HDMI OUT nie je navyše možné
prepojiť s konektormi DVI, ktoré
nezodpovedajú štandardu HDCP
(napr. DVI konektor na PC monitoroch).
16
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 17 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Pripojenie do HDMI konektora
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Zapojenia a nastavenia
Prehrávač s TVP prepojte pomocou HDMI kábla. Získate vysokokvalitný digitálny obrazový
a zvukový signál cez konektor HDMI OUT.
Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciou “Control for HDMI” (str. 18), pozri návod na
použitie daného TVP.
Ak pripojíte 1080/24p- alebo 1080p-kompatibilný TVP, použite vysokorýchlostný HDMI kábel.
HDMI kábel (nedodávaný)
TVP
Poznámky k pripojeniu
do konektora HDMI OUT
Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou
manipuláciou nedošlo k poškodeniu
konektorov HDMI OUT.
• Pozorne zarovnajte konektor HDMI OUT
na zadnej strane prehrávača s HDMI
konektorom kábla presne podľa ich tvaru.
Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.
• Ak je prehrávač umiestnený na polici
a je pripojený HDMI kábel, nepritláčajte
prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť
poškodenie konektora HDMI OUT
a HDMI kábla.
• HDMI konektor pri pripájaní/odpájaní
neskrúcajte.
Indikátory pre HDMI prepojenie
Ak sa zistí pripojené HDMI-kompatibilné
zariadenie, na displeji svieti indikátor HDMI.
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte
HDMI kábel.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
17
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 18 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
b
• Nie všetky TVP sú plne kompatibilné s týmto
zariadením a môže dochádzať k rušeniu obrazu
pri jeho zobrazení. V prípade problémov
s obrazom vo formáte 480i/576i/480p/576p/
720p/1080i/1080p, odporúčame zmeniť
prepojenie na LINE OUT VIDEO alebo
S VIDEO. V prípade akýchkoľvek otázok
ohľadom kompatibility TVP s týmto modelom
Blu-ray Disc/DVD prehrávača s výstupným
signálom 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p, kontaktujte naše centrum služieb
zákazníkom (alebo predajcu).
• Ak je obraz neostrý, neprirodzený alebo vás
neuspokojuje, zmeňte rozlíšenie výstupného video
signálu v kroku 3 v časti “Output Video Format”
(Formát výstupného video signálu) v ponuke
“Video Settings” (Video nastavenia) (str. 48).
• Používajte len HDMI kábel označený logom HDMI.
Funkcie BRAVIA Sync
(len pre HDMI prepojenia)
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou ovládania cez
HDMI (“Control for HDMI”) pomocou
HDMI kábla (nedodávaný) sa nasledovným
spôsobom zjednoduší ovládanie funkcií:
• One-Touch Play
(Prehrávanie jediným stlačením)
Jediným stlačením nasledovných tlačidiel sa
automaticky zapne TVP a nastaví sa zdroj
vstupného signálu TVP na tento prehrávač.
– [/1
– HOME: Menu Home (Hlavné Menu) sa
zobrazí automaticky (str. 11, 35, 45).
– N: Prehrávanie sa spustí automaticky
(str. 36).
• System Power-Off (Vypnutie systému)
Keď vypnete TVP tlačidlom TV [/1 alebo
tlačidlom vypnutia na DO pre TVP,
prehrávač a HDMI-kompatibilné zariadenia
sa automaticky vypnú tiež.
• Theatre (Kinosála)
Keď stlačíte THEATRE, prehrávač sa
automaticky nastaví na optimálny video
režim pre sledovanie filmov. Pri pripojení
k AV zosilňovaču (receiveru) Sony
pomocou HDMI kábla sa tiež automaticky
prepne výstupný signál pre reproduktory.
Pri pripojení k TVP kompatibilnému
s režimom Theatre Mode pomocou HDMI
kábla sa video režim TVP prepne do režimu
Theatre Mode. Opätovným stlačením
tlačidla obnovíte pôvodné nastavenie.
• Language Follow (Podľa jazyka)
Keď zmeníte jazyk pre OSD zobrazenia na
TVP, jazyk pre OSD zobrazenia na
prehrávači sa po vypnutí a zapnutí
prehrávača zmení tiež.
Príprava na funkcie BRAVIA Sync
Nastavte “Control for HDMI” na “On” (Zap.)
v ponuke “System Settings” (Systémové
nastavenia) (str. 55).
Podrobnosti o nastaveniach TVP alebo iných
pripojených zariadení pozri v ich návodoch
na použitie.
z
• Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciou
“Control for HDMI” Easy Setting pomocou
HDMI kábla, nastavenie “Control for HDMI”
na prehrávači sa automaticky nastaví na “On”
(Zap.), ak je “Control for HDMI” na pripojenom
TVP nastavené na “On” (Zap.). Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
• Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciami
BRAVIA Sync pomocou HDMI kábla, môžete
ovládať základné funkcie prehrávača DO od TVP,
ak je “Control for HDMI” na pripojenom TVP
nastavené na “On” (Zap.). Podrobnosti pozri
v návode na použitie TVP.
b
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia “Control for HDMI” fungovať. Podrobnosti
pozri v návode na použitie príslušného zariadenia.
18
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 19 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Pripojenie do zložkových video konektorov (Y, PB/CB, PR/CR)
TVP pripojte do konektorov COMPONENT VIDEO OUT na prehrávači pomocou zložkového
video kábla. Zapojenie poskytuje vysokú kvalitu obrazu.
Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L) prepojte pomocou audio/video kábla.
(zelený)
(modrý)
(červený
)
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
(zelený)
(modrý)
(červený)
(červený)
Zapojenia a nastavenia
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
(biely)
Audio/video kábel*
(červený)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
(biely)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
TVP
: Smer toku signálu
* Pozri “Zapojenie prehrávača” na str. 15.
b
Ak prepojíte prehrávač s TVP pomocou
zložkového video kábla, odpojte video koncovku
(žltá) audio/video kábla.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
19
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 20 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Pripojenie do audio/video alebo S VIDEO konektorov
TVP pripojte do konektorov LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) na prehrávači pomocou audio/
video kábla. Prepojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu a zvuku.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
(červený)
(biely)
(žltý)
alebo
S-video kábel
(nedodávaný)
Audio/video kábel*
(červený)
(biely)
(žltý)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
TVP
: Smer toku signálu
* Pozri “Zapojenie prehrávača” na str. 15.
b
Ak prepojíte prehrávač s TVP pomocou S-video
kábla, odpojte video koncovku (žltá) audio/video
kábla.
20
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 21 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Krok 2: Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
Konektory Audio/HDMI OUT
Prehrávač disponuje nasledovnými audio konektormi. Prehrávač pripojte k AV zosilňovaču
(receiveru) podľa vstupných konektorov na AV zosilňovači (receiveri).
Zapojenie
Digitálne
Pozri “Pripojenie do HDMI konektora” na str. 22.
Pozri “Pripojenie k digitálnym konektorom
(OPTICAL/COAXIAL)” na str. 23.
Analógové
Zapojenia a nastavenia
Typ konektora
Pozri “Pripojenie k audio konektorom L/R” na
str. 24.
z
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri
v návode na použitie pripojených zariadení.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
21
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 22 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Pripojenie do HDMI konektora
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupným HDMI konektorom, použite toto
zapojenie. Z pripojeného AV zosilňovača (receivera) tak získate reprodukciu zvuku vo vyššej
kvalite.
Ak chcete reprodukovať 7.1-kanálový zvuk, používajte vysokorýchlostný HDMI kábel.
Ak pripojíte AV zosilňovač (receiver) Sony kompatibilný s funkciou “Control for HDMI”
(str. 18), pozri návod na použitie AV zosilňovača (receivera).
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
HDMI kábel (nedodávaný)
AV zosilňovač (receiver)
HDMI kábel (nedodávaný)
TVP
1
2
Prepojte konektor HDMI OUT
na prehrávači a príslušný konektor
na AV zosilňovači (receiveri).
Nastavte “BD Audio Setting”
(BD audio nastavenie) na “Direct”
(Priamy) v ponuke “Audio Settings”
(Audio nastavenia) (str. 51).
Ak chcete reprodukovať doplnkový
(sekundárny) zvuk (komentár), nastavte
“BD Audio Setting” (BD audio
nastavenie) na “Mix”.
22
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 23 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
z
Skontrolujte nasledovné nastavenia:
– Nastavenie “Audio Output Priority” (Priorita
výstupného audio signálu) na “HDMI” v ponuke
“Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 50).
– Nastavenie “Audio (HDMI)” na “Auto” v ponuke
“Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 50).
b
Nie všetky HDMI-kompatibilné AV zosilňovače
(receivery) akceptujú 8-kanálový signál
Linear PCM. Pozri tiež návod na použitie
pripojeného AV zosilňovača (receivera).
Ak AV zosilňovač (receiver) disponuje dekodérom Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic alebo
DTS*2 a vstupným digitálnym konektorom, môžete reprodukovať surround zvuk vo formáte
Dolby Digital (5.1-kanálový), Dolby Pro Logic (4.0-kanálový) alebo DTS (5.1-kanálový).
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Zapojenia a nastavenia
Pripojenie k digitálnym konektorom (OPTICAL/COAXIAL)
alebo
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
AV zosilňovač
(receiver)
: Smer toku signálu
1
Prepojte digitálny konektor na
prehrávači a na AV zosilňovači
(receiveri).
2
Nastavte “Audio Output Priority”
(Priorita výstupného audio signálu)
na “Coaxial/Optical” (Koaxiálny/
Optický) v ponuke “Audio Settings”
(Audio nastavenia) (str. 50).
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
23
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 24 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
3
Vykonajte vhodné nastavenia v položke
“Dolby Digital” a “DTS” v ponuke
“Audio Settings” (Audio nastavenia)
(str. 51).
*2
V opačnom prípade nebude
z reproduktorov počuť žiadny zvuk.
*1
Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité D sú
obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobené v licencii podľa patentov USA č.:
5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 392 195, 7 272 567,
7 333 929, 7 212 872 a iných svetových
udelených a registrovaných patentov. DTS je
ochranná známka a logá, symboly DTS,
DTS-HD a DTS-HD Master Audio | Essential sú
obchodné značky spoločnosti DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Pripojenie k audio konektorom L/R
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi L a R, použite
toto zapojenie.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
(červený)
(biely)
Audio/video kábel*
(červený)
(biely)
Dodržte farebné rozlíšenie
koncoviek a konektorov.
AV zosilňovač
(receiver)
: Smer toku signálu
* Pozri “Zapojenie prehrávača” na str. 15.
24
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 25 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
b
Krok 3: Vloženie externej
pamäte
b
Funkcia BD-LIVE nebude dostupná po pripojení
externej pamäte do USB konektora na prednom
paneli.
Externú pamäťovú jednotku zasuňte do
slotu EXT na doraz.
Po zapnutí prehrávača overte, či na displeji
svieti indikátor EXT.
Zadná strana prehrávača
Sony USM2GL
(nedodávaná)
Zapojenia a nastavenia
Ak chcete sledovať doplnkové obsahy (napr.
bonusové obsahy BONUSVIEW/BD-LIVE)
pri určitých Blu-ray Disc tituloch, je nutné
použiť externú pamäťovú jednotku
(nedodávaná).
Externú pamäťovú jednotku (USB pamäťová
jednotka Flash s kapacitou 1 GB alebo viac,
napr. Sony USM2GL, USM4GL alebo
USM1GH) zasuňte do slotu EXT
ako lokálnu pamäť.
• Externú pamäť zasúvajte rovno. Ak externú
pamäť zasúvate do slotu nasilu, poškodíte externú
pamäť aj prehrávač.
• Externú pamäť držte mimo dosahu detí, aby ju
náhodne neprehltli.
• Na externú pamäť v slote príliš netlačte.
Môže sa poškodiť.
• Odporúčame používať Sony USM2GH
(v predaji od apríla 2009).
• Túto funkciu môžu podporovať aj iné USB
pamäťové jednotky Flash. Nezaručujeme však
kompatibilitu so všetkými USB pamäťovými
jednotkami Flash.
• Pri zasúvaní inej USB pamäťovej jednotky Flash
si pred zasunutím overte smer zasúvania.
• V závislosti od USB pamäťovej jednotky Flash
môže pamäť zo slotu EXT vyčnievať. Nevtláčajte
ju do slotu nasilu, ani netlačte na vyčnievajúcu
časť USB pamäťovej jednotky Flash.
• Do slotu EXT pripájajte výhradne USB pamäťovú
jednotku Flash.
• Aby nedošlo k poškodeniu dát alebo externej
pamäte, pred vyberaním alebo vkladaním
externej pamäte vypnite prehrávač.
• Ak indikátor EXT nesvieti, vypnite prehrávač,
vyberte a znova zasuňte externú pamäť a znova
zapnite prehrávač.
• Nepoužívajte externú pamäť obsahujúcu
množstvo obrazových alebo audio súborov, aby
nedošlo k poškodeniu dát na externej pamäti.
• Ak nanovo formátujete USB pamäťovú jednotku
Flash, používajte formát FAT16 alebo FAT32.
Logom smerom nahor
Vybratie externej pamäte
1
2
Stlačením [/1 vypnite prehrávač.
Vyberte externú pamäť zo slotu EXT.
25
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 26 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Krok 4: Pripojenie k sieti
Zariadenie pripojte na Internet. Zvoľte spôsob pripojenia cez bezdrôtový LAN router
(prístupový bod) (uvedené ďalej) alebo priamo cez širokopásmový router (str. 27). Môžete
využívať funkciu BD-LIVE (str. 37), prehrávať obrazové súbory prostredníctvom siete (str. 44)
alebo aktualizovať softvér prehrávača (str. 46).
1
Pripojte prehrávač na Internet prostredníctvom LAN routera.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Bezdrôtový LAN router
(prístupový bod)
PC
ADSL
modem/
Káblový
modem
Internet
LAN kábel (nedodávaný)
Podrobnosti o bezdrôtovom LAN routeri pozri v tiež v jeho návode na použitie.
2
Skontrolujte spôsob pripojenia na vašom PC a vykonajte príslušné nastavenia.
Bezdrôtový LAN router (prístupový bod)
Nastavenia
Nastavenie zabezpečenia
Typ
Zabezpečenie je nastavené.
Skontrolujte nastavenie zabezpečenia
prepojenej siete vo vašom PC.
Príklad: Windows XP*1
Kompatibilné so
zabezpečením
Wi-Fi Protected
Setup*2
Pozri “Nastavenie
bezdrôtového rozhrania
LAN (Automatická
registrácia (WPS))” na
str. 32.
Nekompatibilné so
zabezpečením
Wi-Fi Protected
Setup
Pozri “Nastavenie
bezdrôtového rozhrania
LAN (Vyhľadávanie
prístupového bodu)” na
str. 33.
Akýkoľvek typ
Pozri “Nastavenie
bezdrôtového rozhrania
LAN (Vyhľadávanie
prístupového bodu)” na
str. 33.
Hlásenie s ikonou uzamknutia indikuje,
že zabezpečenie je aktívne.
Zabezpečenie nie je nastavené.*3
Skontrolujte nastavenie zabezpečenia
prepojenej siete vo vašom PC.
Príklad: Windows XP*1
Hlásenie indikuje, že zabezpečenie nie je
nastavené.
*1
*2
Ak používate iné operačné systémy, pozri pomocníka (Help) vo vašom PC.
Sieť môžete jednoducho nastaviť stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom LAN routeri (prístupový
bod). Bezdrôtové LAN routere (prístupové body) kompatibilné so zabezpečením Wi-Fi Protected
Setup môžu byť označené logom (“
”).
*3
Podrobnosti pozri v časti “Bez zabezpečenia” na str. 73.
26
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 27 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Priame pripojenie k širokopásmovému
routeru
Aktualizácia softvéru
prehrávača pomocou siete
1
Pozri “Network Update (Aktualizácia cez
sieť)” (str. 46) a “Software Update
Notification (Upozornenie na dostupnosť
aktualizácie softvéru)” (str. 56).
Pripojte konektor LAN (100) na
prehrávači k širokopásmovému routeru.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
Do konektora LAN (100) nepripájajte telefónnu
linku. Môže dôjsť k poškodeniu.
Používanie funkcie BD-LIVE
Pozri “Používanie funkcie BONUSVIEW/
BD-LIVE” na str. 37.
Zapojenia a nastavenia
b
b
LAN kábel
(nedodávaný)
Ak chcete využívať funkciu BD-LIVE, odporúčame
v závislosti od podmienok pripojenia a stavu siete
používať pripojenie na Internet s efektívnou
rýchlosťou 1 Mb/s alebo viac.
Širokopásmový
router
K PC
LAN kábel
(nedodávaný)
ADSL modem/
Káblový modem
Internet
2
Vykonajte vhodné nastavenia v položke
“Internet Settings” (Internetové
nastavenia) v ponuke “Network
Settings” (Sieťové nastavenia) (str. 57).
b
• V závislosti od modemu alebo routera sa typ
sieťového LAN kábla (priamy alebo krížený) líši.
Podrobnosti o sieťových LAN kábloch pozri
v návode na použitie modemu alebo routera.
• Neprepájajte konektor LAN na prehrávači
s konektorom LAN na PC.
z
Odporúčame používať priamy alebo krížený
tienený kábel rozhrania (LAN kábel).
27
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 28 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Krok 5: Pripojenie
sieťovej šnúry
Krok 6: Príprava
diaľkového ovládania
Po dokončení všetkých zapojení pripojte
sieťovú šnúru do konektora AC IN na
prehrávači. Potom pripojte sieťové šnúry
prehrávača a TVP do elektrickej zásuvky.
Prehrávač je možné ovládať pomocou
dodávaného diaľkového ovládania. Do
diaľkového ovládania vložte dve batérie R6
(veľkosti AA) podľa správnej polarity 3 a #.
Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte
ho na senzor
na prehrávači (str. 12).
1
Do AC IN
2
Do elektrickej siete
b
• Batérie používajte správne, aby nedochádzalo
k ich vytečeniu a následnej korózii. V prípade
vytečenia elektrolytu sa ho nedotýkajte rukami.
Dbajte na nasledovné:
– Nepoužívajte novú batériu spolu so starou ani
nepoužívajte batérie rôznych výrobcov.
– Nenabíjajte batérie.
– Ak neplánujete DO používať dlhší čas, vyberte
z neho batérie.
– V prípade vytečenia elektrolytu dôkladne
vyčistite priestor pre batérie a vložte nové
batérie.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor
diaľkového ovládania (označenie
na prednom
paneli) vystavený priamemu slnečnému žiareniu
alebo silnému svetlu zo svietidiel. Môže
dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní
prehrávača pomocou DO.
28
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 29 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Ovládanie TVP pomocou
diaľkového ovládania
1
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu na vašom TVP Sony a zapínať/
vypínať TVP.
Číselné kódy TVP, ktoré je
možné ovládať
Ak v diaľkovom ovládaní vymeníte batérie, môže
sa obnoviť predvolené nastavenie číselného kódu.
Zadajte príslušný číselný kód nanovo.
TV [/1
Číselné
tlačidlá
2 +/–
2
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné
nastavenie)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Zapojenia a nastavenia
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
b
TV t
Pri zatlačení [/1 zadajte číselnými
tlačidlami kód výrobcu TVP.
Napríklad pre zadanie “09” stlačte “0”
a potom “9”.
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
Funkčné tlačidlá
V závislosti od pripojeného zariadenia
nemusí byť možné ovládať TVP niektorými
alebo vôbec žiadnymi tlačidlami (TV [/1,
TV t alebo 2 +/–).
Tlačidlá
Operácie
TV [/1
Zapnutie alebo vypnutie
TVP.
TV t
(Výber zdroja
vstupného
signálu na TVP)
Prepínanie vstupného
signálu TVP medzi TV
signálom a inými zdrojmi
vstupného signálu.
2 (hlasitosť)
+/–
Nastavenie hlasitosti
vášho TVP.
Ovládanie TVP iných výrobcov dodávaným
diaľkovým ovládaním
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete
ovládať hlasitosť, prepínať zdroj vstupného
signálu a vypnúť/zapnúť TVP iného výrobcu
než Sony. Ak je váš TVP uvedený v tabuľke,
zadajte príslušný kód výrobcu.
b
Ak zadáte nový číselný kód, predtým nastavený
číselný kód sa zruší.
29
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 30 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Krok 7: Easy Setup
(Jednoduché
nastavenie)
Vykonaním nižšie uvedených krokov
pripravíte prehrávač na prevádzku
minimálnym počtom základných nastavení.
Ak nedokončíte postup Easy Setup, ponuka
sa zobrazí pri každom zapnutí prehrávača.
Uvedené nastavenia vykonajte
v nasledovnom poradí.
4
Stláčaním M/m zvoľte jazyk pre
OSD zobrazenia a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie pre počiatočné
nastavenia.
5
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
6
Zvoľte typ kábla používaného
pre pripojenie prehrávača k TVP
a stlačte ENTER.
Pri prvom zapnutí
Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne
a spustí nastavenie Easy Setup.
TV [/1
[/1
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
b
Zapnite TVP.
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, zvoľte
“Component Video”.
Prehrávač sa po chvíli zapne.
3
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber jazyka
pre OSD zobrazenia.
• Ak sa zobrazenie pre výber jazyka pre
OSD zobrazenia nezobrazí
Stlačte HOME a zvoľte “Easy Setup”
(Jednoduché nastavenie) v ponuke
“Setup” (Nastavenie) (str. 61).
Potom zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
30
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 31 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
7
b
Podľa káblov pripojených k TVP
vykonajte vhodné nastavenia.
Ak sa nezobrazí žiadny obraz, stlačením
RETURN obnovte predošlé zobrazenie
a zmeňte nastavenie rozlíšenia.
Ak v kroku 6 zvolíte “HDMI”
3 Zvoľte “OK” alebo “Cancel” (Zrušiť)
a stlačte ENTER.
Ak v kroku 6 zvolíte “Video or S Video”
Zvoľte vhodný pomer strán pre váš TVP
a stlačte ENTER.
Zapojenia a nastavenia
2 Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou
na potvrdenie.
1 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Na cca 30 sekúnd sa zobrazí
testovacie zobrazenie.
Príklad: Keď je rozlíšenie výstupného
video signálu nastavené na 1080i
Aktuálne nastavenie rozlíšenia
výstupného video signálu
b
Ak sa nezobrazí žiadny obraz, stlačením
RETURN sa vráťte na krok 6 a zvoľte
“Component Video”.
Vyberte “16:9”, ak pripájate širokouhlý
TVP alebo TVP s funkciou širokouhlého
režimu.
Vyberte “4:3”, ak pripájate TVP
s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez
funkcie širokouhlého režimu.
2 Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
3 Zvoľte “OK” alebo “Cancel” (Zrušiť)
a stlačte ENTER.
Ak v kroku 6 zvolíte “Component Video”
8
Zvoľte “Allow” (Sprístupniť) pre
sprístupnenie internetového prepojenia
z BD obsahov a stlačte ENTER.
1 Zvoľte rozlíšenie výstupného video
signálu pre pripojený TVP
a stlačte ENTER.
Podrobnosti o rozlíšení výstupného
video signálu pozri str. 49.
Pre zakázanie prístupu pre internetové
prepojenie z BD obsahov zvoľte
“Do not allow” (Nesprístupniť).
Na cca 30 sekúnd sa zobrazí
testovacie zobrazenie. Testovacie
zobrazenie pozri “Ak v kroku 6
zvolíte “HDMI”” (v predošlom texte).
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
31
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 32 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
9
Nastavte “Quick Start Mode”
(Režim rýchleho spustenia) na “On”
(Zap.) alebo “Off” (Vyp.) a stlačte ENTER.
Krok 8: Nastavenie
bezdrôtového
rozhrania LAN
Sieťové nastavenia sa líšia v závislosti od
spôsobu prepojenia alebo od bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod).
Pozri “Krok 4: Pripojenie k sieti” na str. 26
a skontrolujte príslušné nastavenia.
Podrobnosti o režime
“Quick Start Mode” (Režim rýchleho
spustenia) pozri str. 55.
10 Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
a stlačte ENTER.
Nastavenie bezdrôtového
rozhrania LAN (Automatická
registrácia (WPS))
Ak prehrávač pripojíte k bezdrôtovému LAN
routeru (prístupový bod) kompatibilnému
so zabezpečením Wi-Fi Protected Setup
s nastavením zabezpečenia, vykonajte
nasledovný postup.
b
z
• Môžete obnoviť výrobné nastavenia (str. 62).
• Postup “Easy Setup” môžete spustiť nanovo cez
položku “Easy Setup” (Jednoduché nastavenie)
v ponuke “Setup” (Nastavenie) (str. 61).
Nastavenia bezdrôtového LAN routera
(prístupový bod) sa môžu automaticky zmeniť ak
použijete funkciu zabezpečenia Wi-Fi Protected
Setup pred vykonaním nastavení bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod). V takom prípade
budete musieť podľa toho zmeniť bezdrôtové
nastavenia vo vašom PC. Podrobnosti pozri
v návode na použitie dodávanom s bezdrôtovým
LAN routerom (prístupový bod).
1
Vykonajte kroky 1 a 2 z časti “Krok 4:
Pripojenie k sieti” na str. 26.
2
3
4
Stlačte HOME.
5
6
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
7
Zvoľte “Automatic registration (WPS)”
(Automatická registrácia (WPS))
a stlačte ENTER.
Stláčaním </, zvoľte
(Setup).
V ponuke “Network Settings”
(Sieťové nastavenia) zvoľte
“Internet Settings” (Internetové
nastavenia) a stlačte ENTER.
Zvoľte “Wireless” (Bezdrôtový)
a stlačte ENTER.
32
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 33 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
8
Vyhľadajte umiestnenie tlačidla WPS
a overte si spôsob jeho stlačenia na
bezdrôtovom LAN routeri (prístupový bod).
9 Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
10 Zatlačte a pridržte tlačidlo WPS na
13 Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
a stlačte ENTER.
14 Skontrolujte nastavenia, zvoľte
“Finish” (Dokončiť) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie “Settings are
complete.” (Nastavenia sú dokončené.).
Ak sa v správe o diagnostike siete
zobrazí chybové hlásenie, tak
skontrolujte príčinu hlásenia.
Potom vykonajte znova nastavenia siete
alebo zopakujte diagnostiku siete.
bezdrôtovom LAN routeri (prístupový
bod) dovtedy, kým na ňom nezačne
blikať príslušný indikátor.
Po vykonaní kroku 9 stlačte tlačidlo
WPS do 2 minút.
Zobrazí sa hlásenie “Access point
registration is complete.” (Registrácia
prístupového bodu je dokončená.).
Príklad: keď bezdrôtový LAN router
(prístupový bod) má tlačidlo WPS
Zapojenia a nastavenia
Umiestnenie a spôsob stlačenia tlačidla
WPS sa v závislosti od bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod) môže líšiť.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
dodávanom s bezdrôtovým LAN
routerom (prístupový bod).
Ak sa zobrazí chybové hlásenie,
vykonávajte zobrazované inštrukcie.
Ďalšie podrobnosti a odpovede na často
kladené otázky sa dozviete na
nasledovnej web-stránke:
http://support.sony-europe.com/
Nastavenie bezdrôtového
rozhrania LAN (Vyhľadávanie
prístupového bodu)
Ak prehrávač pripojíte k bezdrôtovému LAN
routeru (prístupový bod) kompatibilnému so
zabezpečením Wi-Fi Protected Setup bez
nastavenia zabezpečenia alebo routeru
nekompatibilnému so zabezpečením Wi-Fi
Protected Setup, vykonajte nasledovný
postup.
b
• Ak prehrávač nedetekuje bezdrôtový
LAN router (prístupový bod), po chvíli
zopakujte postup od kroku 9.
• V závislosti od zabezpečenia bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod), nemusí byť
v niektorých prípadoch možné použiť
funkciu Wi-Fi Protected Setup. V takom
prípade postupujte podľa zobrazovaných
inštrukcií a zmeňte nastavenia bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod).
11 Zvoľte “Do not use” (Nepoužiť)
a stlačte ENTER.
Ak poskytovateľ Internetu využíva
nastavenie proxy servera, zvoľte “Use”
(Použiť). Podrobnosti pozri “Network
Settings (Sieťové nastavenia)” na str. 57.
12 Stláčaním M/m zvoľte “Perform”
(Vykonať) a stlačte ENTER.
Spustí sa diagnostika siete.
Po dokončení diagnostiky siete
prehrávačom sa zobrazí výsledok.
1
Vykonajte kroky 1 a 2 z časti “Krok 4:
Pripojenie k sieti” na str. 26.
2
V zobrazení nastavenia vášho
bezdrôtového LAN routera
(prístupový bod) skontrolujte
identifikátor SSID a bezpečnostné heslo.
Bližšie informácie o používaní
zobrazenia nastavenia bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod) sa
dozviete na nasledovnej web-stránke
alebo kontaktujte výrobcu bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod):
http://support.sony-europe.com/
– Typ zabezpečenia: Podrobnosti
o typoch zabezpečenia pre tento
prehrávač pozri “Bezpečnosť
bezdrôtovej LAN siete” na str. 73.
– Bezpečnostné heslo: Bezdrôtový LAN
router (prístupový bod) používa
v závislosti od typu zvoleného
zabezpečenia WEP alebo WPA heslo.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
33
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_15-34_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 34 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
z
V závislosti od bezdrôtového LAN routera
(prístupový bod) sa WEP alebo WPA heslo
môže zobraziť ako “passphrase” alebo
“network key”.
3
4
5
Stlačte HOME.
6
7
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
8
Zvoľte “Access point scan”
(Vyhľadávanie prístupového bodu)
a stlačte ENTER.
Stláčaním </, zvoľte
(Setup).
V ponuke “Network Settings”
(Sieťové nastavenia) zvoľte
“Internet Settings” (Internetové
nastavenia) a stlačte ENTER.
Zvoľte “Wireless” (Bezdrôtový)
a stlačte ENTER.
Prehrávač vyhľadá okolité prístupové
body a zobrazí identifikátor SSID
(Service Set Identifier) a bezpečnostné
nastavenia.
9
Zvoľte prístupový bod s identifikátorom
SSID, ktorý ste skontrolovali
v kroku 2 a stlačte ENTER.
Ak sa váš bezdrôtový LAN router
(prístupový bod) nedetekuje, stlačte
RETURN a po chvíli zopakujte postup
od kroku 8. Ak sa router aj potom
nedetekuje, stlačte RETURN a v kroku 8
zvoľte “Manual registration” (Manuálna
registrácia). Podrobnosti pozri “Internet
Settings (Internetové nastavenia)”
na str. 57.
10 Skontrolujte zabezpečenie
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
WEP alebo WPA hesla.
• Ak zvolíte “None” (Žiadne), pokračujte
krokom 13.
z
Automaticky sa zvolí vhodné zabezpečenie.
V bežných situáciách nie je potrebné
zabezpečenie meniť.
11 Stlačte ENTER pre zadanie WEP alebo
WPA hesla.
12 Stlačte ,.
b
WEP alebo WPA heslo sa zobrazí ako 8
hviezdičiek bez ohľadu na to koľko znakov ste
zadali.
13 Zvoľte “Auto Acquisition” (Automatické
získavanie) a stlačte ENTER.
Ak používate statickú IP adresu, zvoľte
“Manual” (Manuálne). Podrobnosti pozri
“Network Settings (Sieťové nastavenia)”
na str. 57.
14 Zvoľte “Auto” (Automaticky)
a stlačte ENTER.
Ak špecifikujete DNS server, zvoľte
“Manual” (Manuálne). Podrobnosti pozri
“Network Settings (Sieťové nastavenia)”
na str. 57.
15 Zvoľte “Do not use” (Nepoužiť)
a stlačte ENTER.
Ak poskytovateľ Internetu využíva
nastavenie proxy servera, zvoľte “Use”
(Použiť). Podrobnosti pozri “Network
Settings (Sieťové nastavenia)” na str. 57.
16 Stláčaním M/m zvoľte “Perform”
(Vykonať) a stlačte ENTER.
Spustí sa diagnostika siete.
Po dokončení diagnostiky siete
prehrávačom sa zobrazí výsledok.
Ak sa zobrazí chybové hlásenie,
vykonávajte zobrazované inštrukcie.
Ďalšie podrobnosti a odpovede na často
kladené otázky sa dozviete na
nasledovnej web-stránke:
http://support.sony-europe.com/
17 Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
a stlačte ENTER.
18 Skontrolujte nastavenia, zvoľte “Finish”
(Dokončiť) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie “Settings are
complete.” (Nastavenia sú dokončené.).
Ak sa v správe o diagnostike siete
zobrazí chybové hlásenie, tak
skontrolujte príčinu hlásenia a vykonajte
znova nastavenia siete.
Zadávanie znakov pozri str. 59.
b
Pred vykonaním kroku 12 zadajte WEP alebo
WPA heslo správne. Po stlačení , v kroku 12
už nebudete môcť skontrolovať zadané znaky.
34
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 35 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Prehrávanie BD/DVD
diskov
BD
DVD
Prehrávanie
Číselné
tlačidlá
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
x
X
Prehrávanie
1
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
2
Stlačte Z na prehrávači a umiestnite
disk na nosič.
Prehrávanou stranou nadol
3
Stlačením Z na prehrávači zatvorte
nosič disku.
• Ak vložíte komerčne dostupný
BD-ROM alebo DVD VIDEO disk,
prehrávanie sa v závislosti od disku
spustí automaticky.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
35
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 36 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
4
5
6
b
Stlačte HOME.
Stláčaním </, zvoľte “Video”.
Stláčaním M/m zvoľte
alebo ENTER.
a stlačte N
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili, sa
neuchová v prípade, že:
– Otvoríte nosič disku.
– Prehráte iný titul.
– Zmeníte nastavenia prehrávača.
– Vyberiete externú pamäť (pri BD-ROM
diskoch).
• V závislosti od daného disku alebo miesta
zastavenia prehrávač nemusí obnoviť prehrávanie
z miesta zastavenia.
Prehrávanie BD alebo DVD diskov, pre ktoré
je nastavené obmedzenie prehrávania
(Parental Control)
Stlačte x.
Ak prehrávate BD disk, ktorý má nastavené
obmedzenie prehrávania, zmeňte nastavenie
“BD Parental Control” v ponuke “BD/DVD
Viewing Settings” (Nastavenia pre
prehrávanie DB/DVD diskov) (str. 53).
Ak prehrávate DVD disk, ktorý má nastavené
obmedzenie prehrávania, na obrazovke sa
zobrazí výzva na zadanie hesla.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
štvorciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Pozastavenie prehrávania
Registrovanie alebo zmenu hesla pozri
“Password (Heslo)” (str. 54).
Pri komerčne dostupných BD-ROM
alebo DVD VIDEO diskoch sa spustí
prehrávanie. Pri BD alebo DVD diskoch
nahraných na iných zariadeniach sa
zobrazí ponuka titulov. Stláčaním M/m
zvoľte titul a stlačte N alebo ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
Zastavenie prehrávania
Stlačte X.
z
V ponuke titulov sa vedľa názvov titulov
vytvorených a editovaných z pôvodných titulov
zobrazí označenie “PL” (Playlist).
b
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií prehrávania.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného disku.
• Pri niektorých BD alebo DVD diskoch nahraných
na iných zariadeniach sa ponuka alebo názvy
titulov nemusia zobraziť.
Obnovenie prehrávania z pozície zastavenia
prehrávania (Resume Play)
Po zastavení prehrávania stláčaním M/m
zvoľte
a stlačte N alebo ENTER.
Prehrávač obnoví prehrávanie z pozície
zastavenia prehrávania, kde ste stlačili x.
Za účelom prehrávania od začiatku zvoľte
“Play from start” (Prehrať od začiatku)
stláčaním OPTIONS. Potom stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie od začiatku titulu.
Prehrávanie BD-RE alebo BD-R diskov
s obmedzeniami prehrávania (Disc Lock)
Ak prehrávate BD-RE alebo BD-R disk,
ktorý má nastavené obmedzenie prehrávania
funkciou Disc Lock, na obrazovke sa zobrazí
výzva na zadanie hesla.
1 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
štvorciferné heslo zaregistrované pri
vytváraní disku a stlačte ENTER.
2 Zvoľte titul a stlačte N alebo ENTER.
Prehrávanie sa spustí.
One-Touch Play (len pre prepojenie HDMI)
Stlačte N.
Prehrávač aj pripojený TVP sa automaticky
zapnú, nastaví sa zdroj vstupného signálu
TVP na tento prehrávač a automaticky sa
spustí prehrávanie.
b
• Ak používate HDMI prepojenie, môže určitý čas
trvať zobrazenie prehrávaného obrazu na TV
obrazovke a začiatok prehrávaného obrazu sa
nemusí stihnúť zobraziť.
• Ak chcete používať funkciu One-Touch Play,
nastavte “Control for HDMI” na “On” (Zap.)
(výrobné nastavenie) v ponuke “System Settings”
(Systémové nastavenia) (str. 55).
36
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 37 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Dostupné voľby OPTIONS
1
Stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Dostupné položky sa líšia v závislosti
od typu disku alebo stavu prehrávača.
Položky
Detaily
Audio Settings Nastavenia zvuku
(Audio
(str. 40).
nastavenia)
Title List
(Ponuka
titulov)
Zobrazenie ponuky
Title List.
Play
(Prehrávanie)
Prehrávanie titulu
z pozície zastavenia
prehrávania, kde ste
stlačili x.
BD
Zobrazenie Top Menu
Počas prehrávania BD alebo DVD disku
môžete zobraziť ponuku Top Menu.
1
Počas prehrávania stlačte TOP MENU.
Zobrazí sa Top Menu.
2
Pomocou </M/m/, zvoľte položku.
Zobrazenie vyskakovacích ponúk Menu
Niektoré BD-ROM disky majú vyskakovacie
ponuky Menu, ktoré sa zobrazia pri prerušení
prehrávania.
1
Počas prehrávania
stlačte POP UP/MENU.
Zobrazí sa vyskakovacie Menu.
2
Stláčaním </M/m/,, farebných alebo
číselných tlačidiel zvoľte položku
a postupujte podľa zobrazovaných
pokynov.
Play from start Prehrávanie daného
(Prehrať od
titulu od začiatku.
začiatku)
Top Menu
Zobrazenie Top Menu
disku (str. 37).
Menu/
Popup Menu
(Vyskakovacie
Menu)
Zobrazenie
vyskakovacieho Menu
BD-ROM diskov alebo
Menu DVD diskov
(str. 37).
Stop
(Zastavenie)
Zastavenie prehrávania.
Title Search
Vyhľadanie titulu
(Vyhľadávanie a spustenie prehrávania
titulu)
od začiatku (str. 38).
Vyhľadanie kapitoly
Chapter
a spustenie prehrávania
Search
(Vyhľadávanie od začiatku (str. 38).
kapitoly)
DVD
Prehrávanie
Video Settings Nastavenia obrazu
(Video
(str. 39).
nastavenia)
Používanie Menu BD
alebo DVD diskov
Používanie funkcie
BONUSVIEW/BD-LIVE
BD
Niektoré BD-ROM disky s logom
“BD-LIVE Logo*” obsahujú bonusový
materiál a iné dáta, ktoré je možné za účelom
sledovania stiahnuť na externú pamäť
(lokálna pamäť).
*
1
Ak je vložený disk, vyberte ho
z prehrávača.
2
3
Vypnite prehrávač.
Zasuňte externú pamäť (nedodávaná)
do slotu EXT na zadnej strane
prehrávača.
Externá pamäť sa používa ako lokálna
pamäť.
Externá pamäť musí byť správne vložená
v prehrávači (str. 25).
4
5
Prehrávač pripojte k sieti (str. 26).
Zapnite prehrávač.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
37
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 38 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
6
7
Nastavte “BD Internet Connection”
(Internetové pripojenie pre BD)
na “Allow” (Sprístupniť) v ponuke
“BD/DVD Viewing Settings”
(Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD
diskov) (str. 54).
Vložte BD-ROM disk s obsahom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Podrobnosti pozri v návode na
použitie príslušného disku.
Vyhľadávanie titulu/kapitoly
BD
V titule obsahujúcom značky kapitol môžete
vyhľadávať kapitolu.
1
2
2
3
4
Stlačte HOME.
5
6
Zvoľte názov disku a stlačte OPTIONS.
7
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Dáta na zvolenom disku sa vymažú.
Pomocou M/m zvoľte spôsob
vyhľadávania a stlačte ENTER.
“Title Search” (Vyhľadávanie titulu)
(pri BD-ROM/DVD VIDEO diskoch)
“Chapter Search” (Vyhľadávanie
kapitoly)
Neželané dáta môžete vymazať.
Ak je vložený disk, vyberte ho
z prehrávača.
Počas prehrávania alebo pozastavenia
stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
Odstránenie dát z externej pamäte
1
DVD
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
čísla.
Príklad: Chapter Search
Stláčaním </, zvoľte “Video”.
Stláčaním M/m zvoľte “BD Data”
a stlačte ENTER.
Zvoľte “Erase” (Vymazať)
a stlačte ENTER.
z
• Ak chcete všetky dáta na externej pamäti vymazať
naraz, v kroku 6 zvoľte “Erase All”
(Vymazať všetky).
• V kroku 5 stlačte ENTER namiesto OPTIONS
a preskočte na krok 6.
b
• V závislosti od disku sa stiahnutý obsah nemusí
zobraziť, ak odstránite zdieľané dáta Shared
Cache Data.
• V závislosti od BD-ROM disku sa názov disku
nemusí zobraziť.
3
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
číslo titulu alebo kapitoly.
Ak sa pomýlite, stláčaním “0” zmažte
zadané číslo a potom znova zadajte iné
číslo.
4
Stlačte ENTER.
Po chvíli prehrávač spustí prehrávanie
od zvoleného čísla.
38
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 39 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Zobrazenie prehrávacieho
času a informácií o prehrávaní
BD
Nastavenie obrazu a zvuku
pri obrazovom zázname
DVD
Môžete zobraziť informácie o titule vrátane
dátového toku video signálu atď.
Stlačte DISPLAY.
Nastavenie obrazu
1
2
Príklad: Pri prehrávaní BD-ROM disku
3
A Aktuálne zvolený zorný uhol
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne nastavený zvuk
D Dostupné funkcie (
uhol/
zvuk/
titulky)
E Informácie o prehrávaní
Typ disku/Režim prehrávania/
Video kodek/Dátový tok/Lišta stavu
prehrávania/Prehrávací čas
(Zostávajúci čas*)
F Rozlíšenie výstupného video signálu/
Frekvencia video signálu
* Zobrazí sa po stláčaní TIME.
z
• Informácie o prehrávaní môžete zobraziť aj na
displeji (str. 13).
• Stlačte SUBTITLE, AUDIO alebo ANGLE
pre prepínanie nastavení.
DVD
4
Počas prehrávania stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
Stláčaním M/m zvoľte “Video Settings”
(Video nastavenia) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Video Settings”
(Video nastavenia).
Prehrávanie
Zobrazené informácie sa líšia podľa typu
disku a stavu prehrávača.
BD
Stláčaním M/m zvoľte položku,
potom stlačte ENTER.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Položky
Detaily
Picture Quality
Mode (Režim
kvality obrazu)
(Standard
(Štandardná)/
Brighter Room
(Svetlá
miestnosť)/
Theatre Room
(Kinosála))
Nastavenie obrazu
pre rôzne osvetlenie
miestnosti.
FNR
(Off (Vyp.)/Auto)
Redukcia náhodného
šumu v obraze.
BNR
(Off (Vyp.)/Auto)
Redukcia
“blokového šumu”
alebo mozaikovitého
vzoru v obraze.
MNR
(Off (Vyp.)/Auto)
Redukcia
minoritného šumu
okolo obrysov obrazu
(moskytový šum).
Stláčaním </M/m/, zvoľte alebo
vykonajte požadované nastavenie
a stlačte ENTER.
Opakovaním krokov 3 a 4 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
b
• Pred zmenou nastavení “Picture Quality Mode”
(Režim kvality obrazu) nastavte nastavenie obrazu
na TVP na štandardné hodnoty (‘Standard’).
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
39
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 40 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
• Položka “Video Settings” (Video nastavenia)
nie je dostupná, ak je pripojený TVP v režime
Theatre Mode (str. 18).
• V závislosti od disku alebo práve prehrávanej
scény nemusí byť účinok uvedeného nastavenia
“FNR”, “BNR” alebo “MNR” rozpoznateľný.
Prehrávanie audio
CD diskov a audio
súborov MP3
Nastavenie zvukových charakteristík
1
2
Počas prehrávania stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
Stláčaním M/m zvoľte “Audio Settings”
(Audio nastavenia) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Audio Settings”
(Audio nastavenia).
DATA BD
*1
*2
*3
1
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
*3
BD-RE/BD-R disky obsahujúce audio
súbory MP3
DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R disky obsahujúce audio súbory MP3
CD-ROM a CD-RW/CD-R disky obsahujúce
audio súbory MP3
Vložte audio CD disk.
Zobrazí sa zobrazenie audio prehrávača
(Music Player).
2
Stlačte N.
Prehrávanie sa spustí.
3
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Položky
Detaily
AV SYNC
(kratšie)
0 ~ 120 msec
(dlhšie)
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom oneskorením
výstupného audio
signálu oproti
obrazovému signálu
(0 až 120 milisekúnd).
Audio Filter
(len pre
analógový
audio signál)
4
• Sharp (Vitálny):
Poskytuje
širokofrekvenčný
rozsah a priestorový
pocit. Štandardne
nastavte práve toto
nastavenie.
• Slow (Uhladený):
Poskytuje uhladený
a svieži zvuk.
Stláčaním </, zvoľte alebo vykonajte
požadované nastavenie a stlačte ENTER.
Opakovaním krokov 3 a 4 upravíte
nastavenia ostatných položiek.
b
• Funkcia “Audio Filter” nefunguje pre digitálny
audio signál vyvedený na konektory HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
• V závislosti od disku alebo prostredia
prehrávania môže spôsobiť nastavenie
“Audio Filter” len nepatrnú zmenu.
Výber audio CD skladby
1
2
3
4
Stlačte HOME.
Stláčaním </, zvoľte
(Music).
Zvoľte
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka audio súborov.
Stláčaním M/m zvoľte skladbu
a stlačte N alebo ENTER.
Výber MP3 albumu alebo skladby
1
2
3
4
Vložte disk obsahujúci audio
súbory MP3.
Stláčaním </, zvoľte
(Music).
Zvoľte
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam albumov a skladieb.
Pre prehratie celého disku stlačte N
namiesto ENTER.
Stláčaním M/m zvoľte album alebo
skladbu a stlačte ENTER.
Ak zvolíte album, stláčaním M/m zvoľte
v albume skladbu a stlačte N alebo
ENTER. Ak chcete prehrať celý album,
zvoľte album a stlačte N.
40
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 41 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Dostupné voľby OPTIONS
1
Stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Dostupné položky sa líšia podľa danej
situácie.
Detaily
Play
(Prehrávanie)
Prehrávanie zvolenej
skladby.
Play from start Prehrávanie aktuálnej
(Prehrať od
skladby od začiatku
začiatku)
(len audio CD disky).
Stop
(Zastavenie)
Zastavenie prehrávania
skladby.
Rôzne operácie pri prehrávaní hudby
Tlačidlá
Operácie
N
Spustenie/obnovenie
prehrávania. Obnovenie
prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania
po stlačení x (okrem audio
súborov MP3).
x
Zastavenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
./>
Prepnutie na začiatok
aktuálnej alebo ďalšej
skladby. Pre prepnutie na
predchádzajúcu skladbu
stlačte . dvakrát.
m/M
Zrýchlený posuv vzad/vpred
na disku po stlačení počas
prehrávania.
TIME
Zobrazenie informácií
o čase na obrazovke
a displeji (str. 13).
AUDIO
Výber stereo alebo
monofonickej zvukovej
stopy (okrem audio
súborov MP3).
• Miesto, kde ste prehrávanie zastavili (miesto
obnovenia prehrávania), sa neuchová v prípade, že:
– Otvoríte nosič disku.
– Vypnete prehrávač.
• Prehrávač dokáže prehrávať nasledovné audio
súbory MP3.
– Formát: MPEG-1 Audio Layer 3
– Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
– Počet kanálov: 2 kanály
– Dátový tok: 64 kb/s až 320 kb/s
– Veľkosť súboru: Maximálne 1 GB
– Prehrávací čas: 1 až 9 000 sekúnd
– Prípona: .mp3/.MP3
– Počet skladieb: Až 500 skladieb
(vrátane albumov, ak sú nejaké dostupné)
• Prehrávač nerozpozná nasledovné albumy/
skladby MP3.
– Albumy/skladby MP3 s extrémne dlhými
názvami
– Albumy MP3 obsahujúce audio súbory MP3
s extrémne dlhými názvami
– MP3 albumy v 5. vetve a MP3 albumy/
skladby v 6. alebo ďalšej vetve.
• Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné
albumy/skladby MP3.
– Monofonické audio súbory MP3
– Albumy/skladby MP3 na BD-R diskoch v iných
formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.6
– Albumy/skladby MP3 na BD-RE diskoch
v iných formátoch než UDF (Universal Disk
Format) 2.5
• Uplynutý prehrávací čas niektorých audio
súborov MP3 nemusí byť zobrazený správne.
Prehrávanie
Položky
b
41
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 42 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Prehrávanie obrazových
súborov
DATA BD
*1
*2
*3
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
Dostupné voľby OPTIONS počas
prehrávania
1
Počas prehrávania stlačte OPTIONS.
Zobrazí sa Menu volieb.
2
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Dostupné položky sa líšia podľa danej
situácie.
BD-RE/BD-R disky obsahujúce obrazové
súbory JPEG
DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R disky obsahujúce obrazové súbory
JPEG
CD-ROM a CD-RW/CD-R disky obsahujúce
obrazové súbory JPEG
Z disku môžete prehrávať obrazové súbory.
Pre prehrávanie obrazových súborov na
pripojenom USB zariadení pozri str. 43.
Pre prehrávanie obrazových súborov na
DLNA serveri pozri str. 44.
1
2
Stlačte HOME.
Stláčaním </, zvoľte
(Photo).
Položky
Detaily
Slideshow
Speed
(Rýchlosť
prezentácie)
Zmena rýchlosti
prezentácie.
• Fast (Rýchlo)
• Normal (Bežne)
• Slow (Pomaly)
Stop
(Zastavenie)
Zastavenie prezentácie
Slideshow.
Rotate Left
(Otočiť vľavo)
Otáčanie obrázka
o 90 stupňov doľava.
Rotate Right
(Otočiť
vpravo)
Otáčanie obrázka
o 90 stupňov doprava.
Rôzne operácie pri prehrávaní obrazových
súborov
3
Zvoľte
Operácie
x
RETURN
Zastavenie prezentácie
Slideshow.
X
Pozastavenie prezentácie
Slideshow.
./>
</,
Zobrazenie
predchádzajúceho alebo
nasledujúceho obrázka.
DISPLAY
Zobrazenie informácií
o súbore.
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov alebo
priečinkov.
4
Tlačidlá
Stláčaním M/m zvoľte súbor alebo
priečinok a stlačte ENTER.
Ak zvolíte priečinok, stláčaním M/m
zvoľte v priečinku súbor a stlačte
ENTER.
Zvolený obrazový súbor sa zobrazí.
• Stlačením N spustíte prezentáciu
Slideshow.
42
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 43 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
b
Prehrávanie z USB zariadenia
Môžete prehrávať obrazové súbory na
pripojenom USB zariadení.
1
Pripojte USB pamäťovú jednotku
do USB konektora na prehrávači.
Pred pripojením USB zariadenia pozri
jeho návod na použitie.
Blu-ray Disc/DVD prehrávač
do USB konektora
Prehrávanie
• Ak sa pokúsite prehrať nasledovné obrazové
súbory, na obrazovke sa zobrazí značka
a ich prehrávanie nebude možné.
– Väčšie obrazové súbory než 8 192 pixlov
(šírka alebo výška)
– Menšie obrazové súbory než 15 pixlov
(šírka alebo výška)
– Väčšie obrazové súbory než 32 MB
– Obrazové súbory s extrémnym pomerom strán
(viac než 50:1 alebo 1:50)
– Obrazové súbory v progresívnom JPEG formáte
– Obrazové súbory s príponou “.jpeg” alebo
“.jpg”, ktoré však nie sú vo formáte JPEG.
– Obrazové súbory s extrémne dlhým názvom.
• Nasledovné obrazové súbory nie je možné prehrávať.
– Obrazové súbory na BD-R diskoch v iných
formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.6.
– Obrazové súbory na BD-RE diskoch v iných
formátoch než UDF (Universal Disk Format) 2.5.
• Nasledovné obrazové súbory alebo priečinky
nie je možné zobraziť v zozname súborov alebo
priečinkov.
– Obrazové súbory s inou príponou než “.jpeg”
alebo “.jpg”.
– Obrazové súbory s extrémne dlhým názvom.
– Priečinky s obrazovými súbormi v 5. vetve
a obrazové súbory/priečinky v 6. alebo ďalšej
vetve.
– 501. alebo ďalšie priečinky, keď celkový
počet priečinkov a súborov v jednej vetve
presiahne 500.
• Obrazové súbory upravované v PC sa nemusia
dať prehrávať.
• Miniatúry niektorých obrazových súborov sa
nemusia zobraziť.
• Pri veľkých obrazových súboroch môže ich
zobrazenie alebo spustenie prezentácie
Slideshow trvať dlhší čas.
USB zariadenie
b
• Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
• Prehrávač dokáže rozpoznať:
– Veľkokapacitné pamäťové zariadenia
Mass Storage Class (MSC) kompatibilné
so súborovým formátom FAT nerozdelené
do partícií a
– zariadenia triedy Still Image Capture
Device (SICD).
Ak sú MSC zariadenia rozdelené do partícií,
prehrávač nemusí zariadenia rozpoznať.
2
3
Stlačte HOME.
4
Stláčaním m zvoľte
a stlačte ENTER.
Stláčaním </, zvoľte
(Photo).
Zobrazenie obrázkov v najvyššej kvalite
Ak vlastníte TVP Sony kompatibilný
s režimom “PhotoTV HD”, pri nasledovnom
zapojení a nastavení môžete sledovať obraz
v najvyššej kvalite.
1 Pripojte prehrávač k TVP pomocou
HDMI kábla (nedodávaný).
2 Nastavenie video signálu na TVP
nastavte do režimu [VIDEO-A].
Podrobnosti o režime [VIDEO-A]
pozri v návode na použitie TVP.
b
Režim “PhotoTV HD” je dostupný, len ak je
“HDMI Resolution” (Rozlíšenie pre HDMI) na
prehrávači nastavené na “Auto”, “1080i” alebo
“1080p” v položke “Output Video Format” (Formát
výstupného video signálu) ponuky
“Video Settings” (Video nastavenia) (str. 49).
(USB Device)
Zobrazí sa zoznam súborov alebo
priečinkov.
5
Stláčaním M/m zvoľte súbor alebo
priečinok a stlačte ENTER.
Ak zvolíte priečinok, stláčaním M/m zvoľte
v priečinku súbor a stlačte ENTER.
Zvolený obrazový súbor sa zobrazí.
• Stlačením N spustíte prezentáciu
Slideshow.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
43
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_35-44_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 44 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
b
• Počas používania USB zariadenia ho neodpájajte.
Pre odpájaním zastavte prehrávanie, vypnite
zoznam súborov a priečinkov.
• Prehrávač nedokáže prehrávať obrazové súbory
z USB zariadenia ak je pripojené do USB
konektora na zadnom paneli prehrávača.
Prehrávanie obrazových
súborov prostredníctvom
siete
Na vašom domácom serveri, ako napríklad
PC s certifikáciou DLNA, môžete prehrávať
obrazové súbory po pripojení prehrávača
k sieti servera.
Príprava pre server/prehrávač
Pozri “Nastavenia pripojenia servera” na
str. 60.
Prehrávanie obrazových
súborov na DLNA serveri
1
Vykonajte kroky 1 až 8 z časti
“Nastavenia pripojenia servera”
na str. 60.
2
3
4
Stlačte HOME.
Stláčaním </, zvoľte
(Photo).
Pomocou M/m zvoľte DLNA server
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov alebo
priečinkov.
5
Stláčaním M/m zvoľte súbor alebo
priečinok a stlačte ENTER.
Ak zvolíte priečinok, stláčaním M/m
zvoľte v priečinku súbor
a stlačte ENTER.
Zvolený obrazový súbor sa zobrazí.
• Stlačením N spustíte prezentáciu
Slideshow.
b
• Nasledovné obrazové súbory alebo priečinky
nie je možné zobraziť v zozname súborov alebo
priečinkov.
– Priečinky s obrazovými súbormi v 10. vetve
a obrazové súbory/priečinky v 11. alebo ďalšej
vetve.
– 1 000. alebo ďalšie priečinky, keď celkový
počet priečinkov a súborov v jednej vetve
presiahne 999.
• Niektoré názvy servera sa nemusia zobraziť
správne.
44
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 45 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Ponuka nastavení
Ak chcete meniť nastavenia prehrávača,
v hlavnom Menu zvoľte
(Setup).
1
2
Stlačte HOME.
3
Stláčaním M/m zvoľte ikonu
nastaviteľnej kategórie, ktorú chcete
meniť a stlačte ENTER.
Stláčaním </, zvoľte
(Setup).
Nastavenia a úpravy
Podrobnosti o možnostiach nastavení
a ikonách nastaviteľných kategórií
pozri “Prehľad nastavení” (str. 46).
Príklad: Video Settings
(Video nastavenia)
Nastavenia a úpravy
4
Nastavte voľby.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
45
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 46 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Prehľad nastavení
Môžete nastaviť nasledovné voľby.
Ikona
Popis
Network Update
(Aktualizácia cez sieť)
(str. 46)
Aktualizácia softvéru
prehrávača.
Video Settings
(Video nastavenia) (str. 47)
Vykonávanie video nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
Audio Settings
(Audio nastavenia) (str. 50)
Vykonávanie audio nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre
prehrávanie DB/DVD
diskov) (str. 53)
Vykonávanie podrobných
nastavení pre prehrávanie
BD/DVD disku.
Photo Settings
(Nastavenia obrazových
súborov) (str. 55)
Vykonávanie nastavení pre
obrazové súbory.
System Settings
(Systémové nastavenia)
(str. 55)
Vykonávanie nastavení pre
prehrávač.
Network Settings
(Sieťové nastavenia)
(str. 57)
Vykonávanie nastavení pre
Internet a sieť.
Easy Setup
(Jednoduché nastavenie)
(str. 61)
Opätovné spustenie procesu
Easy Setup na vykonanie
základných nastavení.
Resetting
(Resetovanie) (str. 62)
Obnovenie výrobných nastavení
prehrávača.
Network Update
(Aktualizácia cez sieť)
Môžete aktualizovať a zdokonaliť funkcie
prehrávača. Aktualizáciu cez sieť
odporúčame vykonávať minimálne každé
2 mesiace.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na nasledovnej web-stránke:
Pre spotrebiteľov v Európe
http://support.sony-europe.com/
Pre spotrebiteľov v Austrálii
http://www.sony-asia.com/support/
1
2
Stláčaním M/m zvoľte “Network Update”
(Aktualizácia cez sieť) a stlačte ENTER.
Prehrávač sa pripojí do siete a zobrazenie
vás vyzve na potvrdenie.
Stláčaním </, zvoľte “OK”
a stlačte ENTER.
Prehrávač spustí sťahovanie a následne
automaticky aktualizuje softvér.
Po dokončení aktualizácie sa na displeji
zobrazí na 5 sekúnd “FINISH” (Hotovo)
a prehrávač sa automaticky vypne.
3
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Prehrávač sa zapne s aktualizovaným
softvérom.
z
• Počítadlo “VUP */9” (“*” indikuje krok
aktualizácie) na displeji zobrazuje priebeh
aktualizácie.
• Aktuálnu verziu softvéru môžete zobraziť zvolením
“System Information” (Informácie o systéme)
v ponuke “System Settings” (Systémové
nastavenia) (str. 56).
• Po aktualizácii sa nastavenia “Setup” nezmenia.
• Prehrávač vás informuje o dostupnosti novšej
verzie softvéru, ak je “Software Update
Notification” (Upozornenie na dostupnosť
aktualizácie softvéru) nastavené na “On” (Zap.)
(výrobné nastavenie) (str. 56).
b
• Počas sťahovania alebo aktualizácie softvéru
neodpájajte sieťovú šnúru ani LAN kábel.
• Počas aktualizácie nie sú dostupné žiadne
operácie (vrátane otvorenia nosiča disku).
• Čas sťahovania sa líši podľa daného servera alebo
stavu pripojenia.
• Po zobrazení chybových hlásení o sieťových
pripojeniach, skontrolujte nastavenia siete
(pozri “Internet Settings
(Internetové nastavenia)” na str. 57).
46
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 47 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Aktualizácia softvéru pomocou
aktualizačného disku
Funkcie prehrávača môžete aktualizovať
a vylepšovať pomocou aktualizačného disku
poskytovaného predajcom Sony alebo
miestnym autorizovaným servisným
strediskom Sony.
Vložte aktualizačný disk.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
2
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Spustí sa aktualizácia softvéru.
Po dokončení aktualizácie sa na displeji
zobrazí na 5 sekúnd “FINISH” (Hotovo)
a nosič disku sa automaticky otvorí.
3
Vyberte disk.
Prehrávač sa automaticky vypne.
4
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Prehrávač sa zapne s aktualizovaným
softvérom.
z
• Počítadlo “VUP */9” (“*” indikuje krok
aktualizácie) na displeji zobrazuje priebeh
aktualizácie.
• Aktuálnu verziu softvéru môžete zobraziť
zvolením “System Information” (Informácie
o systéme) v ponuke “System Settings”
(Systémové nastavenia) (str. 56).
• Po aktualizácii sa nastavenia “Setup” nezmenia.
• Informácie o spôsobe aktualizácie softvéru
nájdete na nasledovnej web-stránke, prípadne
kontaktujte predajcu Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko Sony:
Pre spotrebiteľov v Európe
http://support.sony-europe.com/
Pre spotrebiteľov v Austrálii
http://www.sony-asia.com/support/
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
TV Type (Typ TVP)
Výber typu TVP.
16:9
Vyberte túto voľbu,
ak pripájate širokouhlý TVP
alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
4:3
Vyberte túto voľbu,
ak pripájate TVP s pomerom
strán 4:3 alebo TVP bez
funkcie širokouhlého
režimu.
Nastavenia a úpravy
1
Video Settings
(Video nastavenia)
Screen Format
(Formát zobrazenia)
Nastavenie zobrazovania obrazu s pomerom
strán 4:3 na širokouhlých TVP s pomerom
strán 16:9.
Original
(Pôvodný)
Vyberte túto voľbu,
ak pripájate TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
Zobrazovanie obrazu
s pomerom strán 4:3 ako
obrazu s pomerom strán 16:9
aj na širokouhlých TVP.
Fixed Aspect
Ratio
(Nemenný
pomer strán)
Zmena rozmerov obrazu tak,
aby zodpovedal rozmeru
obrazovke s pôvodným
pomerom strán.
b
• Neodpájajte sieťovú šnúru počas aktualizácie.
• Počas aktualizácie nie sú dostupné žiadne
operácie (vrátane otvorenia nosiča disku).
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
47
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 48 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
DVD Aspect Ratio
(Pomer strán DVD)
Výber konfigurácie zobrazovania pre
prehrávanie obrazu s pomerom strán 16:9
na TV obrazovke s pomerom strán 4:3
(dostupné, ak je “TV Type” nastavené na “4:3”
a “Screen Format” je nastavené na
“Fixed Aspect Ratio” (Nemenný pomer strán)).
Letter Box
Pan & Scan
Zobrazenie širokouhlého
obrazu s čiernymi pruhmi
v hornej a spodnej časti
obrazu.
Output Video Format (Formát
výstupného video signálu)
Výber typu konektorov pre výstupný video signál
(“TV Connection Method” (Spôsob pripojenia
k TVP)) a rozlíšenia výstupného signálu
(“HDMI Resolution”/“Component Resolution”).
1
V ponuke “Video Settings”
(Video nastavenia) zvoľte “Output Video
Format” (Formát výstupného video
signálu) a stlačte ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte typ konektora
pre výstupný video signál a stlačte ENTER.
Zobrazenie obrazu s reálnou
výškou na celú plochu
obrazovky s orezanými
bokmi.
b
Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, zvoľte
“Component Video”.
Letter Box
TV Connection Method
(Spôsob pripojenia k TVP)
HDMI
Výstup signálu
z konektora
HDMI OUT podľa
nastavenia “HDMI
Resolution” (Rozlíšenie
pre HDMI) (str. 49).
Component
Video
(Zložkový
video signál)
Výstup signálu
z konektora
COMPONENT VIDEO
OUT podľa nastavenia
“Component
Resolution” (Rozlíšenie
pre zložkové konektory)
(str. 49).
Video or
S Video
(Video alebo
S-video)
Výstup signálu
z konektora LINE OUT
VIDEO alebo
S VIDEO.
Pan & Scan
b
V závislosti od DVD disku sa namiesto
“Pan & Scan” môže automaticky nastaviť
“Letter Box” a naopak.
Cinema Conversion Mode
(Režim filmovej konverzie)
Nastavenie spôsobu konverzie video signálu
pre video signál 480p/576p, 720p, 1080i
alebo 1080p* z konektora HDMI OUT alebo
z konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
* Len HDMI
Auto
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie. Prehrávač
automaticky zisťuje, či ide
o záznam snímaný video
alebo filmovou technikou
a zvolí vhodnú metódu
konverzie.
Video
Bez ohľadu na typ záznamu
prehrávač vždy zvolí metódu
konverzie vhodnú pre záznam
snímaný video technikou.
3
(Len ak zvolíte “HDMI” alebo
“Component Video”.)
1 Stláčaním M/m zvoľte typ signálu pre
konektor HDMI OUT alebo
konektory COMPONENT VIDEO
OUT a stlačte ENTER.
Keď zmeníte rozlíšenie výstupného
video signálu, na cca 30 sekúnd sa
zobrazí testovacie zobrazenie.
b
Ak sa nezobrazí žiadny obraz, stlačením
RETURN obnovte predošlé zobrazenie
a zmeňte nastavenie rozlíšenia.
48
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 49 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
2 Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
3 Zvoľte “OK” alebo “Cancel” (Zrušiť)
a stlačte ENTER.
Postupujte podľa zobrazovaných
pokynov.
Indikátor HD svieti, ak je na výstup
vyvedený video signál 720p/1080i/
1080p.
b
HDMI Resolution/Component Resolution
(Rozlíšenie pre HDMI/Rozlíšenie pre
zložkové konektory)
Auto
(len HDMI)
Štandardne nastavte
práve toto nastavenie.
Výstupný signál sa
začína od najvyššieho
rozlíšenia vhodného pre
pripojený TVP:
1080p > 1080i > 720p >
480p/576p > 480i/576i
Ak obraz nie je
uspokojivý, skúste
ďalšie nastavenie, ktoré
je vhodné pre pripojený
TVP.
480i/576i
Výstup video signálov
s rozlíšením 480i/576i.
480p/576p
Výstup video signálov
s rozlíšením 480p/576p.
720p
Výstup video signálov
s rozlíšením 720p.
1080i
Výstup video signálov
s rozlíšením 1080i.
1080p
(len HDMI)
Výstup video signálov
s rozlíšením 1080p.
Nastavenie výstupu video signálu
s rozlíšením 1920 × 1080p/24 Hz
pri prehrávaní obsahov snímaných filmovou
technikou z BD-ROM diskov (720p/24 Hz
alebo 1080p/24 Hz).
Video signál s rozlíšením 1920 × 1080p/
24 Hz je možné vyviesť na výstup, ak sú
splnené všetky nasledovné podmienky.
– Pripojíte 1080/24p-kompatibilný TVP cez
konektor HDMI OUT.
– “Output Video Format” (Formát výstupného
video signálu) je nastavené na “HDMI”.
– “HDMI Resolution” (Rozlíšenie pre
HDMI) je nastavené na “Auto” alebo
“1080p”.
Auto
Výstup video signálu
s rozlíšením 1920 × 1080p/
24 Hz, len ak je pripojený 1080/
24p-kompatibilný TVP cez
konektor HDMI OUT.
On (Zap.)
Výstup video signálu
s rozlíšením 1920 × 1080p/24 Hz
bez ohľadu na pripojený TVP.
Off (Vyp.)
Zvoľte, ak TVP nie je
kompatibilný s video signálom
s rozlíšením 1080/24p.
Nastavenia a úpravy
• Ak sa po zmene nastavenia “Output Video
Format” (Formát výstupného video signálu)
nezobrazí žiadny obraz, zatlačte a pridržte x
na prehrávači na viac ako 10 sekúnd.
Rozlíšenie výstupného video signálu sa
resetuje na najnižšiu úroveň.
• Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, video
signál nemusí byť vyvedený na výstup
z iných konektorov než HDMI OUT,
ak zvolíte “Auto” alebo “1080p” (str. 71).
Ak súčasne pripájate iné zariadenie,
stlačením RETURN sa vráťte na krok 2
a zmeňte nastavenie “TV Connection
Method” (Spôsob pripojenia k TVP).
BD-ROM 1080/24p Output
(Výstup pre BD-ROM 1080/24p)
b
Ak pripojený TVP nie je kompatibilný s formátom
1080/24p a “BD-ROM 1080/24p Output” je
nastavené na “On” (Zap.), nezobrazí sa žiadny
obraz z BD-ROM disku. V takomto prípade
stlačením HOME zobrazte hlavné Menu a zmeňte
nastavenie “BD-ROM 1080/24p Output”.
YCbCr/RGB (HDMI)
Nastavenie farieb pre video signál, ktorý je na
výstupe z konektora HDMI OUT. Zvoľte
vhodné nastavenie pre typ pripojeného TVP.
Auto
Automatické zisťovanie typu
pripojeného TVP a prepnutie na
vhodné nastavenie farieb.
YCbCr (4:2:2) Výstup YCbCr 4:2:2 video signálu.
YCbCr (4:4:4) Výstup YCbCr 4:4:4 video signálu.
RGB (16-235) Zvoľte pri pripojení zariadenia,
ktoré podporuje len obmedzený
RGB rozsah.
RGB (0-255) Vyberte túto voľbu, ak pripájate
RGB (0-255) zariadenie.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
49
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 50 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
HDMI Deep Colour Output
(Farebná hĺbka výstupného
HDMI signálu)
Nastavenie farebnej hĺbky (Deep Colour) pre
video signál, ktorý je na výstupe z konektora
HDMI OUT. Farebnú hĺbku indikuje počet
bitov. Čím väčšia hodnota, tým viac farieb je
možné reprodukovať. Prehrávač podporuje
farebnú hĺbku až 12 bit. Pripojenie
prehrávača k TVP s podporou režimu
farebnej hĺbky (Deep Colour) umožní
presnejšiu reprodukciu farieb než pripojenie
k TVP bez podpory takéhoto režimu.
Auto
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
12bit
Výstup video signálov
s farebnou hĺbkou 12 bit.
10bit
Výstup video signálov
s farebnou hĺbkou 10 bit.
Off (Vyp.)
Zvoľte, ak je obraz
nestabilný, alebo sú farby
neprirodzené.
x.v.Colour Output
(Výstup x.v.Colour)
Nastavenie, či sa bude odosielať informácia
xvYCC do pripojeného TVP.
Kombinácia xvYCC-kompatibilného video
signálu s TVP, ktorý podporuje systém
x.v.Colour umožní presnejšiu reprodukciu
farieb objektu zodpovedajúcu realite.
Auto
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
Off (Vyp.)
Zvoľte, ak je obraz
nestabilný, alebo sú farby
neprirodzené.
Pause Mode (Režim pozastavenia)
Nastavenie režimu obrazu pre pozastavenie
prehrávania DVD disku. Pri BD-ROM alebo
diskoch obsahujúcich AVCHD súbory sa
“Pause Mode” automaticky nastaví na “Auto”.
Auto
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie. Dynamické
scény sa zobrazujú bez
rozmazania.
Frame
(Snímka)
Statický obraz sa zobrazuje
vo vysokom rozlíšení.
Audio Settings
(Audio nastavenia)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Audio Output Priority
(Priorita výstupného audio
signálu)
Výber typu konektora pre výstupný audio
signál.
Na výstup z iných než prioritných
konektorov je vyvedený 2-kanálový
Linear PCM signál s maximálnou
frekvenciou 48 kHz.
HDMI
Audio signál je vyvedený
na konektor HDMI OUT.
Coaxial/
Optical
(Koaxiálny/
Optický)
Audio signál je vyvedený
na konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Stereo
Analogue
(Stereo
analógový)
Audio signál je vyvedený
na konektory LINE OUT
(R-AUDIO-L).
Audio (HDMI)
Výber typu výstupného signálu z konektora
HDMI OUT.
Auto
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie. Výstup
audio signálu podľa stavu
pripojeného HDMI
zariadenia.
2ch PCM
(2-kanálový
PCM)
Zmixovanie do
2-kanálového Linear PCM
signálu pred vyvedením na
výstup z konektora
HDMI OUT.
b
Pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču
(receiveru) bez podpory formátu Dolby Digital
alebo DTS zvoľte “2ch PCM”. Inak sa bude
reprodukovať šum alebo žiadny zvuk.
50
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 51 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
BD Audio Setting
(BD Audio nastavenie)
Zvoľte, či sa má alebo nemá mixovať
interaktívny a sekundárny (komentár) audio
signál pri prehrávaní BD diskov, ktoré takýto
audio signál obsahujú.
Mix
Výber výstupného audio signálu pri
prehrávaní diskov DTS. Toto nastavenie
ovplyvňuje výstupný signál z konektora
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL).
Downmix
PCM
(Zmixovaný
PCM)
Konverzia výstupného
signálu Linear PCM. Zvoľte
pri pripojení audio
zariadenia bez vstavaného
dekodéra DTS.
DTS
Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia so vstavaným
dekodérom DTS.
Výstup len primárneho
audio signálu.
48kHz/96kHz PCM
b
Keď je položka “BD Audio Setting” (BD Audio
nastavenie) nastavená na “Mix”, PCM 96 kHz
a PCM 192 kHz audio signály budú spracované ako
PCM 48 kHz signály.
Výber maximálnej vzorkovacej frekvencie
pre výstupný PCM signál z konektora
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL).
48kHz/16bit
Výstup audio signálu so
vzorkovaním 96 kHz vo
formáte 48 kHz/16 bit.
96kHz/24bit
Výstup audio signálu so
vzorkovaním 96 kHz vo
formáte 96 kHz/24 bit.
Ak však záznam obsahuje
signály pre ochranu
autorských práv, audio
signály sa vyvedú na výstup
so vzorkovacou frekvenciou
48 kHz/16 bit.
Audio ATT
Utlmenie úrovne výstupného audio signálu,
aby sa predišlo rušeniu.
On (Zap.)
Zapnutie utlmenia zvuku.
Off (Vyp.)
Vypnutie utlmenia zvuku.
b
Funkcia “Audio ATT” nemá vplyv na výstupný
signál z konektora HDMI OUT a DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL).
Dolby Digital
Výber výstupného audio signálu pri
prehrávaní diskov Dolby Digital.
Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál
z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL).
Downmix
PCM
(Zmixovaný
PCM)
Konverzia výstupného
signálu Linear PCM. Zvoľte
pri pripojení audio
zariadenia bez vstavaného
dekodéra Dolby Digital.
Dolby Digital
Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia so vstavaným
dekodérom Dolby Digital.
Nastavenia a úpravy
Direct
(Priamy)
Výstup audio signálu
získaného zmixovaním
interaktívneho
a sekundárneho audio
signálu do primárneho audio
signálu.
DTS
b
• Ak pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču
(receiveru) bez podpory vzorkovania 96 kHz
zvolíte “96kHz/24bit”, bude reprodukovať silný
hluk alebo žiadny zvuk.
• Nastavenie “48kHz/96kHz PCM” nie je účinné,
ak je “Audio Output Priority” (Priorita
výstupného audio signálu) nastavené na “HDMI”
alebo “Stereo Analogue”.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
51
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 52 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Audio DRC
Downmix (Zmixovanie)
Nastavenie dynamického rozsahu
(kompresia úrovne zvuku) pri prehrávaní BD
alebo DVD diskov, ktoré podporujú funkciu
“Audio DRC”.
Auto
Prehrávanie s dynamickým
rozsahom špecifikovaným
podľa disku (len BD-ROM).
Iné disky sa prehrajú
s úrovňou “Standard”.
Standard
(Štandard)
Prehrávanie s kompresiou
úrovne v rozmedzí nastavení
“TV Mode” a “Wide Range”.
TV Mode
(TV režim)
Výrazná kompresia. Hlboké
zvuky sú lepšie počuteľné.
Wide Range
(Široký
rozsah)
Bez kompresie.
Reprodukcia
dynamickejšieho zvuku.
b
Nastavenie spôsobu zmixovania
multikanálového zvuku do dvojkanálového.
Dolby
Surround
Reprodukcia signálov
Dolby Surround (Pro Logic)
cez 2 kanály. Zvoľte pri
pripojení audio zariadenia
s podporou Dolby Surround
(Pro Logic).
Normal
(Bežne)
Reprodukcia audio signálov
bez efektu Dolby Surround
(Pro Logic). Zvoľte pri
pripojení audio zariadenia
bez podpory Dolby
Surround (Pro Logic).
b
Nastavenie “Downmix” nemá vplyv na tok
výstupného audio signálu z konektora
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT.
• Nastavenie “Audio DRC” je účinné len pri
prehrávaní audio signálov Dolby Digital,
Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
• Ak je “Dolby Digital” nastavené na
“Dolby Digital” v ponuke “Audio Settings”
(Audio nastavenia) (str. 51), nastavenie
“Audio DRC” nemá vplyv na výstupný audio
signál z konektora DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL). Výnimkou sú nasledovné prípady.
– Pri prehrávaní BD disku je “BD Audio Setting”
(BD Audio nastavenie) nastavené na “Mix”.
– “Audio Output Priority” (Priorita výstupného
audio signálu) je nastavené na “HDMI”
alebo “Stereo Analogue”.
52
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 53 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavenia
pre prehrávanie DB/DVD
diskov)
3
4
BD/DVD Menu
Výber predvolenej zvukovej stopy pre
BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak zvolíte “Original”, zvolí sa jazyk, ktorému
je na disku prednastavená priorita.
Ak ste zvolili “Select Language Code”
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov” (str. 75).
Subtitle (Titulky)
Výber predvoleného jazyka pre titulky pre
BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak ste zvolili “Select Language Code” (Zvoliť
kód jazyka), zobrazí sa okno pre zadanie kódu
jazyka. Zadajte kód jazyka podľa časti
“Tabuľka kódov jazykov” (str. 75).
z
Heslo môžete zmeniť
(pozri “Password (Heslo)” na str. 54).
b
• Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 62)
a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)”
na str. 54).
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto
prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte
heslo a zmeňte úroveň.
• Ak pre “Select Age Restriction” (Zvoliť vekové
obmedzenie) zvolíte “255”, nastavenie
Parental Control sa zruší.
DVD Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami.
1
Zvoľte “DVD Parental Control” v ponuke
“BD/DVD Viewing Settings”
(Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD
diskov) a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
3
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
BD Parental Control
Prehrávanie niektorých BD-ROM diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami.
1
Zvoľte “BD Parental Control” v ponuke
“BD/DVD Viewing Settings”
(Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD
diskov) a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
Nastavenia a úpravy
Audio (Zvuk)
Zvoľte vekové obmedzenie
a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Ak zvolíte “Select Age Restriction”
(Zvoliť vekové obmedzenie), môžete
pomocou </M/m/, alebo číselných
tlačidiel zadať “0” až “255”.
• Nastavenie Parental Control zrušíte
zvolením “No Restriction”
(Bez obmedzenia).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Výber predvoleného jazyka pre Menu
BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov.
Ak ste zvolili “Select Language Code”
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov” (str. 75).
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvoľte úroveň a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
• Nastavenie Parental Control zrušíte
zvolením “No Restriction”
(Bez obmedzenia).
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
53
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 54 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
z
Heslo môžete zmeniť
(pozri “Password (Heslo)” na str. 54).
b
• Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 62)
a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)”
na str. 54).
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto
prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte
heslo a zmeňte úroveň.
Parental Control Region Code
(Kódy oblastí Parental Control)
Prehrávanie niektorých BD-ROM alebo
DVD VIDEO diskov môže byť obmedzené
zemepisnou oblasťou. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
1
Zvoľte “Parental Control Region Code”
v ponuke “BD/DVD Viewing Settings”
(Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD
diskov) a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
3
4
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvoľte zemepisné obmedzenie
a stlačte ENTER.
Ak ste zvolili “Select Region
Code”(Zvoliť kód zemepisnej oblasti),
zobrazí sa okno pre zadanie kódu
zemepisnej oblasti. Zadajte kód oblasti
podľa časti “Kódy oblastí Parental
Control” (str. 75).
z
Heslo môžete zmeniť
(pozri “Password (Heslo)” na str. 54).
b
• Ak heslo zabudnete, resetujte prehrávač (str. 62)
a zadajte nové heslo (pozri “Password (Heslo)”
na str. 54).
• Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu
Parental Control nie je možné na tomto
prehrávači nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých diskoch môžete byť počas
prehrávania vyzvaný na zmenu úrovne
Parental Control. V takomto prípade zadajte
heslo a zmeňte úroveň.
Password (Heslo)
Nastavenie alebo zmena hesla pre funkciu
Parental Control. Heslo umožní nastaviť
obmedzenie prehrávania BD-ROM alebo
DVD VIDEO diskov. V prípade potreby
môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre
BD-ROM a DVD VIDEO disky.
1
Zvoľte “Password” v ponuke “BD/DVD
Viewing Settings” (Nastavenia pre
prehrávanie DB/DVD diskov)
a stlačte ENTER.
2
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
vaše 4-ciferné heslo.
3
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zmena hesla
1
Po kroku 3 pomocou číselných tlačidiel
zadajte nové heslo.
2
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Hybrid Disc Playback Layer
(Prehrávanie vrstvy
hybridného disku)
Výber priority vrstvy pri prehrávaní
hybridného disku. Ak chcete nastavenie
zmeniť, vypnite prehrávač a znova ho
zapnite.
BD
Prehrávanie BD vrstvy.
DVD/CD
Prehrávanie DVD
alebo CD vrstvy.
BD Internet Connection
(Internetové pripojenie pre BD)
Nastavte pre sprístupnenie Internetu pre
obsahy prehrávané na BD disku (v režime
BDMV). Pri používaní tejto funkcie je
potrebné sieťové pripojenie a nastavenia
(str. 57).
Allow
(Sprístupniť)
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
Do not allow
Zamedzenie prístupu na
(Nesprístupniť) Internet.
54
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 55 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Photo Settings
(Nastavenia obrazových
súborov)
System Settings
(Systémové nastavenia)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
OSD
Slideshow Speed
(Rýchlosť prezentácie)
Fast (Rýchlo)
Obrázky sa prepínajú rýchlo.
Normal
(Bežne)
Obrázky sa prepínajú
bežnou rýchlosťou.
Slow (Pomaly) Obrázky sa prepínajú
pomaly.
Dimmer (Osvetlenie displeja)
Nastavenie osvetlenia displeja predného
panela.
Bright
(Jasnejší)
Intenzívnejšie osvetlenie
displeja.
Nastavenia a úpravy
Zmena rýchlosti prezentácie.
Výber jazyka pre OSD zobrazenia.
Dark (Tmavší) Slabšie osvetlenie displeja.
Off (Vyp.)
Vypnutie osvetlenia počas
prehrávania. V inom režime
má osvetlenie nízku
intenzitu.
Control for HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
On (Zap.)
Využívanie funkcie
“Control for HDMI”
(str. 18).
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
Quick Start Mode
(Režim rýchleho spustenia)
On (Zap.)
Skrátenie aktivačného času
po zapnutí prehrávača.
Off (Vyp.)
Výrobné nastavenie.
b
Ak je “Quick Start Mode” nastavené na “On”,
– príkon je vyšší v porovnaní s nastavením
“Quick Start Mode” na “Off”
– a v závislosti od okolitej teploty sa môže zapnúť
ventilátor.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
55
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 56 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Auto Power Off
(Automatické vypnutie)
Prehrávač sa automaticky vypne,
ak nestlačíte žiadne tlačidlo na prehrávači
alebo DO viac než 30 minút, ak však
neprehrávate BD/DVD/CD disky/obrazové
súbory, prípadne sa neaktualizuje softvér.
On (Zap.)
Zapnutie funkcie
“Auto Power Off”.
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
Auto Display
(Automatické zobrazenie)
On (Zap.)
Automatické zobrazovanie
informácií na obrazovke pri
zmene zobrazovaných
titulov, režimu obrazu, audio
signálov atď.
Off (Vyp.)
Zobrazenie informácií až po
stlačení DISPLAY.
Software Update Notification
(Upozornenie na dostupnosť
aktualizácie softvéru)
Informácia o dostupnosti novšej verzie
softvéru. Pri používaní tejto funkcie je
potrebné sieťové pripojenie a nastavenia
(str. 57).
On (Zap.)
Prehrávač bude informovať
o dostupnosti novšej verzie
softvéru (str. 46).
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
System Information
(Informácie o systéme)
Zobrazenie informácií o verzii softvéru
prehrávača a MAC adrese.
Screen Saver
(Šetrič obrazovky)
Obraz šetriča sa zobrazí, ak od zobrazenia
OSD ponuky na TV obrazovke (napr. hlavné
Menu) prehrávač nepoužívate 15 minút.
Šetrič obrazovky je vhodný na ochranu
obrazovky pred poškodením.
On (Zap.)
Zapnutie šetriča obrazovky.
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
56
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 57 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Network Settings
(Sieťové nastavenia)
4
Internet Settings
(Internetové nastavenia)
1
V ponuke “Network Settings”
(Sieťové nastavenia) zvoľte
“Internet Settings” a stlačte ENTER.
2
3
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Zvoľte typ pripojeného routera
a stlačte ENTER.
Wireless
(Bezdrôtový)
Wired
(Drôtový)
Zvoľte pri pripojení
prostredníctvom
bezdrôtového
LAN routera
(prístupový bod).
Zvoľte pri priamom
pripojení
prostredníctvom
širokopásmového
routera a pokračujte
krokom 10.
5
Automatic
registration
(WPS)
((Automatická
registrácia)
(WPS))
Ak prehrávač pripojíte
k bezdrôtovému LAN
routeru (prístupový
bod) kompatibilnému
so zabezpečením Wi-Fi
Protected Setup, zvoľte
toto nastavenie
a pokračujte krokom 7
v časti “Nastavenie
bezdrôtového
rozhrania LAN
(Automatická
registrácia (WPS))”
na strane 32.
Access point
scan
(Vyhľadávanie
prístupového
bodu)
Ak prehrávač pripojíte
k bezdrôtovému
LAN routeru
(prístupový bod)
kompatibilnému so
zabezpečením Wi-Fi
Protected Setup bez
nastavenia zabezpečenia
alebo routeru
nekompatibilnému so
zabezpečením Wi-Fi
Protected Setup, zvoľte
toto nastavenie.
Manual
registration
(Manuálna
registrácia)
Pre vykonanie
všetkých nastavení
manuálne zvoľte toto
nastavenie.
Nastavenia a úpravy
Tieto položky sú nutné pri pripojení
prehrávača na Internet. Zadajte príslušné
(alfanumerické) hodnoty pre váš
širokopásmový router alebo bezdrôtový
LAN router.
Položky potrebné pre nastavenie sa môžu
v závislosti od poskytovateľa pripojenia na
Internet alebo routera líšiť. Podrobnosti pozri
v návode na použitie poskytnutom
poskytovateľom pripojenia na Internet alebo
routera.
Zvoľte spôsob konfigurácie
bezdrôtového LAN routera
a stlačte ENTER.
Pre bezdrôtový LAN router
(prístupový bod) skontrolujte
nasledovné nastavenia
– SSID (Service Set Identifier)
– Security type (Typ zabezpečenia):
Podrobnosti o zabezpečení pre tento
prehrávač pozri “Bezpečnosť
bezdrôtovej LAN siete” na str. 73.
– Security key (Bezpečnostné heslo):
Bezdrôtový LAN router (prístupový
bod) používa v závislosti od typu
zvoleného zabezpečenia WEP alebo
WPA heslo.
• Ak v kroku 4 zvolíte “Access point
scan”(Vyhľadávanie prístupového
bodu), pokračujte krokom 9 v časti
“Nastavenie bezdrôtového rozhrania
LAN (Vyhľadávanie prístupového
bodu)” na strane 33.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
57
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 58 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
z
• V závislosti od bezdrôtového LAN routera
(prístupový bod) sa WEP alebo WPA heslo
môže zobraziť ako “passphrase” alebo
“network key”.
• Identifikátor SSID bezdrôtového LAN
routera (prístupový bod) je zobrazený
v zozname pre bezdrôtovú sieť vo vašom PC.
Skontrolujte identifikátor SSID siete podľa
postupu na str. 26.
6
Manual
registration
(Manuálna
registrácia)
Pre vykonanie
všetkých nastavení
manuálne zvoľte toto
nastavenie a zadajte
identifikátor SSID.
Zadávanie znakov
pozri str. 59.
(WPS) PIN
method
((WPS)
spôsob so
zadaním PIN
kódu)
Zvoľte toto nastavenie
ak prehrávač pripojíte
k bezdrôtovému LAN
routeru (prístupový
bod) kompatibilnému
so zabezpečením Wi-Fi
Protected Setup
a zadajte PIN kód.
Zvoľte zabezpečenie a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie
WEP alebo WPA hesla.
• Ak zvolíte “None” (Žiadne),
pokračujte krokom 10.
8
a stlačte ENTER.
Auto
Acquisition
(Automatické
získanie)
Zvoľte ak poskytovateľ
pripojenia na Internet
poskytuje nastavenia
DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
servera. Sieťové
nastavenia potrebné pre
prehrávač sa priradia
automaticky.
Manual
(Manuálne)
IP adresu nastavte
manuálne podľa
sieťového prostredia.
Zvoľte spôsob manuálnej registrácie
a stlačte ENTER.
• Ak zvolíte “(WPS) PIN method”
((WPS) spôsob so zadaním PIN kódu),
zobrazí sa PIN kód prehrávača.
Do 2 minút po stlačení “Start”
zaregistrujte kód bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod)
a pokračujte krokom 12. Podrobnosti
o registrácii pozri v návode na použitie
dodávanom s bezdrôtovým
LAN routerom (prístupový bod).
7
10 Zvoľte spôsob nastavenia IP adresy
• Ak zvolíte “Manual” (Manuálne),
nastavte nasledovné položky:
– IP Address (IP adresa)
– Subnet Mask (Maska podsiete)
– Default Gateway (Predvolená brána)
Po nastavení položiek sa zobrazí
zobrazenie nastavenia DNS servera.
Nastavte adresu DNS servera manuálne
a pokračujte krokom 12.
11 Zvoľte spôsob nastavenia DNS servera
a stlačte ENTER.
Auto
Automatické získanie
(Automaticky) adresy DNS servera.
Manual
(Manuálne)
Zadajte adresu DNS
servera manuálne.
• Keď zvolíte “Manual” (Manuálne),
zadajte adresu v riadku “Primary DNS”.
12 Zvoľte “Do not use” (Nepoužiť)
a stlačte ENTER.
Ak váš poskytovateľ Internetu používa
špecifický proxy server, zvoľte “Use”
(Použiť) a vyplňte riadky “Proxy Server”
a “Port Number”. Zadávanie znakov
pozri str. 59.
Stlačte ENTER pre zadanie WEP alebo
WPA hesla.
Zadávanie znakov pozri str. 59.
b
9
Pred vykonaním kroku 9 zadajte WEP alebo
WPA heslo správne. Po stlačení , v kroku 9
už nebudete môcť skontrolovať zadané znaky.
Stlačte ,.
b
WEP alebo WPA heslo sa zobrazí ako 8
hviezdičiek bez ohľadu na to koľko znakov
ste zadali.
58
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 59 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
13 Stláčaním M/m zvoľte “Perform”
2 Pomocou </, presuňte kurzov
naľavo od znaku, ktorý chcete
vymazať.
Príklad: ak chcete vymazať “H”
(zobrazenie “SSID Entry”)
(Vykonať) a stlačte ENTER.
Spustí sa diagnostika siete.
Po dokončení diagnostiky siete
prehrávačom sa zobrazí výsledok.
Ak sa zobrazí chybové hlásenie,
vykonávajte zobrazované inštrukcie.
Ďalšie podrobnosti a odpovede na často
kladené otázky sa dozviete na
nasledovnej web-stránke:
http://support.sony-europe.com/
Kurzor
14 Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
15 Skontrolujte nastavenia, zvoľte “Finish”
3 Zvoľte “Clear” (Vymazať)
a stlačte ENTER.
(Dokončiť) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie “Settings are
complete.” (Nastavenia sú dokončené.).
Ak sa v správe o diagnostike siete
zobrazí chybové hlásenie, tak
skontrolujte príčinu hlásenia a vykonajte
znova nastavenia siete.
b
Pred vykonaním kroku 3 skontrolujte, či ste
zadali správne heslo zabezpečenia. Akonáhle
v kroku 3 stlačíte modré tlačidlo (“Finish”
(Dokončiť)) a prejdete na nasledujúci krok,
nebudete môcť skontrolovať zadané znaky.
3
Zadávanie znakov
Pre zadanie identifikátora SSID, WEP/WPA
hesla alebo “Proxy Server” postupujte
nasledovne.
Pole pre zadávanie
Nastavenia a úpravy
a stlačte ENTER.
Pre dokončenie stlačte modré tlačidlo
(“Finish”).
Po zadaní identifikátora SSID, stlačením
, zobrazíte nasledovné zobrazenie.
Po zadaní “Proxy Server” stlačením
RETURN ukončite zadávanie.
Funkčné tlačidlá
Tlačidlá
Detaily
Červené tlačidlo Prepínanie abecednej/
(Letter Type
numerickej klávesnice.
(Typ znakov))
1
2
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
znak.
Príklad:
Pre zadanie “D” stlačte číselné tlačidlo 3
len raz.
Pre zadanie “F” stlačte číselné tlačidlo 3
trikrát.
Stlačte , a zadajte ďalší znak.
Ak ste spravili chybu, vykonajte
nasledovné kroky.
Zelené tlačidlo
(A/a)
Prepínanie medzi
klávesnicou s veľkými
a malými písmenami.
Žlté tlačidlo
(Symbol)
Zobrazenie klávesnice
so symbolmi.
Modré tlačidlo
(Finish
(Dokončiť))
Potvrdenie zadaných
položiek. Prehrávač
obnoví predošlé
zobrazenie.
RETURN
(Cancel
(Zrušiť))
Obnovenie predošlého
zobrazenia, zrušenie
zadanej položky.
1 Pomocou M/m zvýraznite pole pre
zadávanie.
Farba kurzora sa zmení na žltú.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
59
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 60 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
4
Tlačidlá
Detaily
</M/m/,,
ENTER
• Stláčaním </M/m/,
zvoľte funkciu zadávania
a stlačte ENTER.
• Znaky zadávajte
nasledovne: 1Pomocou
</M/m/, zvoľte
zadávací panel
(klávesnicu) a stlačte
ENTER. 2Stláčaním
</, zvoľte znak
a stlačte ENTER.
V ponuke “Network Settings”
(Sieťové nastavenia) zvoľte
“Connection Server Settings”
(Nastavenia pripojenia servera)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam pripojených serverov.
Diagnostika pripojenia na sieť
Ak sa v zozname nezobrazí žiadny
server, stlačením OPTIONS zvoľte
“Update Server List” (Aktualizovať
zoznam serverov) a stlačte ENTER.
Môžete spustiť diagnostiku siete.
1
2
V ponuke “Network Settings”
(Sieťové nastavenia) zvoľte
“Network Connection Diagnostics”
(Diagnostika pripojenia na sieť)
a stlačte ENTER.
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
5
Stlačením OPTIONS zvoľte
“Network Diagnostic”
(Diagnostika siete) a stlačte ENTER.
6
Zvoľte “Start” a stlačte ENTER.
Spustí sa diagnostika siete.
Po dokončení diagnostiky siete
prehrávačom sa zobrazí výsledok.
• Pre zobrazenie podrobných informácií
o serveri, zvoľte stláčaním M/m server
a stlačte ENTER. Pre obnovenie
zobrazenia výsledkov zvoľte “Close”
(Zatvoriť) a stlačte ENTER.
Spustí sa diagnostika siete.
Po dokončení diagnostiky siete
prehrávačom sa zobrazí výsledok.
Ak sa zobrazí chybové hlásenie,
postupujte podľa zobrazovaných
inštrukcií a vykonajte znova diagnostiku
“Network Connection Diagnostics”.
3
Zvoľte “Finish” (Dokončiť)
a stlačte ENTER.
Nastavenia pripojenia servera
1
Pripojte zariadenie s certifikáciou DLNA
do siete nastavenej v časti
“Krok 4: Pripojenie k sieti” na str. 26
a nastavte zariadenie s certifikáciou
DLNA ako domáci server.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
zariadenia s certifikáciou DLNA.
b
Ak je brána firewall nastavená na zariadenie
s certifikáciou DLNA, deaktivujte funkciu.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
zariadenia s certifikáciou DLNA.
2
3
Stlačte HOME.
Stláčaním </, zvoľte
7
Stlačením RETURN obnovte zobrazenie
zoznamu serverov.
8
Stlačením RETURN zatvorte zoznam.
Zobrazenie/nezobrazovanie servera
1
Počas zobrazenia zoznamu serverov
zvoľte stláčaním M/m server
a stlačte ENTER.
2
Stláčaním M/m zvoľte “Shown”
(Zobraziť) alebo “Hidden” (Skryť)
a stlačte ENTER.
Ak zvolíte “Hidden” (Skryť), server sa
nebude zobrazovať v kategórii obrázkov.
z
Server môžete skryť v kategórii obrázkov.
Stláčaním M/m zvoľte server, stlačením OPTIONS
zvoľte “Hidden” (Skryť) a potom stlačte ENTER.
(Setup).
60
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 61 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Vymazanie servera zo zoznamu serverov
1
Počas zobrazenia zoznamu serverov
zvoľte stláčaním M/m server a stlačte
OPTIONS.
2
Zvoľte “Erase” (Vymazať)
a stlačte ENTER.
Pre vymazanie všetkých serverov zvoľte
“Erase All” (Vymazať všetky).
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
3
Opätovné spustenie procesu Easy Setup na
vykonanie základných nastavení.
1
Zvoľte “Easy Setup” (Jednoduché
nastavenie) a stlačte ENTER.
2
Stláčaním </, zvoľte “Start”
a stlačte ENTER.
3
Vykonajte postup z časti
“Krok 7: Easy Setup (Jednoduché
nastavenie)” (str. 30) od kroku 4.
Nastavenia a úpravy
Zvoľte “OK” a stlačte ENTER.
Zvolený server sa vymaže.
Easy Setup
(Jednoduché
nastavenie)
61
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_45-62_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 62 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Resetting
(Resetovanie)
Po zvolení skupiny nastavení môžete obnoviť
výrobné nastavenia prehrávača. Obnovia sa
všetky nastavenia v rámci zvolenej skupiny.
1
2
Zvoľte “Resetting” a stlačte ENTER.
3
Zvoľte nastavenia, pre ktoré chcete
obnoviť výrobné hodnoty
a stlačte ENTER.
Zvoľte “Reset to Factory Default
Settings” (Obnoviť výrobné nastavenia)
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa hlásenie s výzvou na
potvrdenie.
Obnoviť môžete nasledovné nastavenia:
– Video Settings (Video nastavenia)
– Audio Settings (Audio nastavenia)
– BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre prehrávanie
DB/DVD diskov)
– Photo Settings
(Nastavenia obrazových súborov)
– System Settings
(Systémové nastavenia)
– Network Settings (Sieťové nastavenia)
– All Settings (Všetky nastavenia)
4
Stláčaním </, zvoľte “Start”
a stlačte ENTER.
b
Ak v kroku 3 zvolíte “All Settings”
(Všetky nastavenia),
– všetky nastavenia v ponuke
(Setup) sa
resetujú.
– Nastavenia “Video Settings” (Video nastavenia)
a “Audio Settings” (Audio nastavenia), ktoré je
možné počas prehrávania vykonať stláčaním
OPTIONS (str. 39) sa neresetujú.
62
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 63 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou
nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpite
k žiadosti o opravu. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Napájanie
Napájanie sa nezapne.
Keď zapnete prehrávač, zobrazí sa hlásenie
“A new software version has been found on
the network. Perform update under
"Network Update."” (Na sieti sa vyhľadala
nová verzia softvéru. Vykonajte aktualizáciu
pomocou nastavenia "Network Update"
(Aktualizácia cez sieť)).
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
, Zapnutie prehrávača chvíľu trvá.
, Pre aktualizáciu softvéru prehrávača na
novšiu verziu pozri “Network Update
(Aktualizácia cez sieť)” (str. 46).
Disk
Disk sa neprehráva.
, Disk je znečistený.
, Disk je vložený naopak. Disk vkladajte
správne, prehrávanou stranou smerom
nadol.
, Disk je zdeformovaný.
, Chcete prehrávať disk, ktorý prehrávač
nedokáže prehrávať (str. 70).
, Regionálny kód BD alebo DVD disku
nesúhlasí s kódom prehrávača.
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené (str. 70).
Obraz
Pri pripájaní zariadenia pomocou HDMI
kábla pozri tiež “Pripojenie do HDMI
konektora” (str. 17).
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble pripojené správne a spoľahlivo.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
63
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 64 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
, Skontrolujte, či nie sú prepojovacie káble
poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 16)
a prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby bolo možné sledovať obraz
z tohto prehrávača.
, Pri prehrávaní dvojvrstvového BD/DVD
disku sa môže obraz a zvuk na krátko
prerušiť v mieste striedania vrstiev.
Zvuk
Pri pripájaní zariadenia pomocou HDMI
kábla pozri tiež “Pripojenie do HDMI
konektora” (str. 22).
Nie je počuť zvuk.
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď
v ponuke “Video Settings” (Video
nastavenia) nastavíte pomer strán v položke
“DVD Aspect Ratio” (Pomer strán DVD).
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble pripojené správne a spoľahlivo.
, Skontrolujte, či nie sú prepojovacie káble
poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k AV zosilňovaču
(receiveru) (str. 21) a prepnite prepínač
zdroja vstupného signálu na AV
zosilňovači (receiveri) tak, aby sa audio
signál z prehrávača reprodukoval cez AV
zosilňovač (receiver).
, Prehrávač je v režime vyhľadávania.
, Ak nie sú audio signály vyvedené na
konektor DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT, skontrolujte
nastavenia zvuku (str. 50).
, Formát zobrazovania (pomer strán) je nemenne
zadaný na vašom DVD disku (str. 48).
Výstupný zvukový signál nie je správny.
Ak je rozlíšenie výstupného video signálu
zvolené v “Output Video Format”
(Formát výstupného video signálu)
nesprávne, nezobrazí sa žiadny obraz.
, Zatlačením x na prehrávači na viac
než 10 sekúnd obnovte najnižšie rozlíšenie
pre výstupný video signál.
Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, video
signál nie je vyvedený na výstup z iných
konektorov než HDMI OUT.
, Nastavte “Output Video Format”
(Formát výstupného video signálu)
na “Component Video” v ponuke
“Video Settings” (Video nastavenia) (str. 48).
Tmavé časti obrazu sú príliš tmavé/svetlé časti
obrazu sú príliš svetlé alebo neprirodzené.
, Nastavte “Picture Quality Mode”
(Režim kvality obrazu) na “Standard” (výrobné
nastavenie) (pozri “Nastavenie obrazu a zvuku
pri obrazovom zázname” na str. 39).
Výstupný obrazový signál nie je správny.
, Overte nastavenia “Output Video
Format”(Formát výstupného video signálu)
v ponuke “Video Settings” (Video
nastavenia) (str. 48).
Z BD-ROM disku sa nezobrazuje
žiadny obraz.
, Overte nastavenie “BD-ROM 1080/24p
Output” v ponuke “Video Settings” (Video
nastavenia) (str. 49).
, Overte nastavenie “Audio Output Priority”
(Priorita výstupného audio signálu)
v ponuke “Audio Settings” (Audio
nastavenia) (str. 50).
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých BD alebo DVD diskoch je
hlasitosť zvuku znížená.
, Skúste nastaviť “Audio DRC” na “TV
Mode” v ponuke “Audio Settings” (Audio
nastavenia) (str. 52).
, V ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia)
nastavte “Audio ATT” na “Off” (Vyp.) (str. 51).
Signál HD Audio (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio a DTS-HD Master Audio) nie je
vyvedený podľa dátového toku.
, Nastavte “BD Audio Setting” (BD Audio
nastavenie) na “Direct” (Priamy) v ponuke
“Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 51).
, Overte, či je pripojený AV zosilňovač
(receiver) kompatibilný s jednotlivými
HD Audio formátmi.
Nereprodukuje sa interaktívny audio signál.
, Nastavte “BD Audio Setting” (BD Audio
nastavenie) na “Mix” v ponuke “Audio
Settings” (Audio nastavenia) (str. 51).
64
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 65 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
HDMI
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo nepočuť
zvuk.
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Konektor HDMI OUT je prepojený s DVI
zariadením, ktoré nepodporuje technológiu
ochrany autorských práv.
, Ak sa na výstup obrazového signálu
používa konektor HDMI OUT, zmena
rozlíšenia môže problém vyriešiť (str. 48).
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje
žiadny zvuk.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (DVI konektory neprijímajú
audio signál).
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
zvuk nereprodukuje správne.
, Zariadenie zapojené do konektora
HDMI OUT nepodporuje daný formát
audio signálu prehrávača. Skontrolujte
nastavenia audio signálu (str. 50).
Po pripojení do konektora HDMI OUT sa
automaticky prepína jazyk zobrazení na
obrazovke.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného
zariadenia správne pripojená do elektrickej
zásuvky.
, Ak indikátor HDMI na displeji predného
panela nesvieti, skontrolujte HDMI
prepojenie (str. 17, 22).
, Overte, či je “Control for HDMI” nastavené
na “On” (Zap.) (str. 55).
, Zistite, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou
“Control for HDMI”. Podrobnosti pozri
v návode na použitie daného zariadenia.
, Skontrolujte nastavenie funkcie
“Control for HDMI” na pripojenom
zariadení. Podrobnosti pozri v návode na
použitie daného zariadenia.
, Ak zmeníte HDMI zapojenie, vypnite
prehrávač a znova ho zapnite.
, Ak sa preruší napájanie, nastavte
“Control for HDMI” na “Off” (Vyp.),
potom nastavte “Control for HDMI” na
“On” (Zap.) (str. 55).
, Podrobnosti o funkcii “Control for HDMI”
pozri “Funkcie BRAVIA Sync (len pre
HDMI prepojenia)” (str. 18).
, Ak pripojíte prehrávač k TVP cez AV
zosilňovač (receiver), ktorý nie je
kompatibilný s funkciou “Control for
HDMI”, nemusí byť možné ovládať TVP
cez prehrávač.
, Ak pripojíte prehrávač k TVP cez AV
zosilňovač (receiver), ak zmeníte HDMI
prepojenie, odpojíte a znova zapojíte
sieťovú šnúru, alebo nastane výpadok
napájania, vyskúšajte nasledovné:
1Nastavte prepínač zdroja vstupného
signálu na AV zosilňovači (receiveri) tak,
aby sa na TV obrazovke zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
2Nastavte “Control for HDMI” na “Off”
(Vyp.) a potom “Control for HDMI” na
“On” (Zap.) (str. 55). Pozri návod na
použitie AV zosilňovača (receivera).
Ďalšie informácie
, Vyskúšajte nasledovné:
1Vypnite a znova zapnite prehrávač.
2Vypnite a znova zapnite pripojené
zariadenie.
3Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
, Ak je prehrávač pripojený k TVP cez AV
zosilňovač (receiver), skúste ho pripojiť
k TVP priamo pomocou HDMI kábla. Ak
sa problém nevyrieši, pozri tiež návod na
použitie pripojeného AV zosilňovača
(receivera).
Funkcia “Control for HDMI” nefunguje
(BRAVIA Sync).
, Ak je “Control for HDMI” nastavené na
“On” (Zap.) (str. 55), jazyk zobrazenia na
obrazovke sa automaticky prepne podľa
nastavenia jazyka na pripojenom TVP
(ak zmeníte nastavenia jazyka na TVP atď.).
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
65
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 66 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Externá pamäť (lokálna pamäť)
Externá pamäť sa nesprístupní.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite
prehrávač. 2(len USM1GH) Zarovnajte
značku V na slote EXT so značkou V
na externej pamäti a zasuňte externú pamäť.
3Zapnite prehrávač. 4Overte, či indikátor
EXT na displeji predného panela svieti.
Bonusové obsahy alebo iné dáta na
BD-ROM disku sa nedajú prehrávať.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vyberte disk.
2Vypnite prehrávač. 3Vyberte a znova
zasuňte externú pamäť (str. 25). 4Zapnite
prehrávač. 5Overte, či indikátor EXT na
displeji predného panela svieti. 6Vložte
BD-ROM disk s obsahom BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Na obrazovke sa zobrazí hlásenie
o nedostatku voľného miesta v lokálnej
pamäti.
, Odstráňte nepotrebné dáta z externej
pamäte (str. 38).
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité
(str. 28).
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním
a prehrávačom je príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na
senzor diaľkového ovládania na prehrávači.
Prehrávač nedetekuje USB zariadenie
pripojené k prehrávaču.
, Skontrolujte, či je USB zariadenie správne
pripojené k USB konektoru na prednom
paneli (str. 43).
, Skontrolujte, či USB zariadenie alebo kábel
nie sú poškodené.
, Skontrolujte, či je USB zariadenie zapnuté.
, Skontrolujte, či USB zariadenie nie je
pripojené cez USB hub (rozbočovač).
USB zariadenie pripojte priamo
k prehrávaču.
Názov súboru nie je zobrazený správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len znaky
v ISO 8859-1-kompatibilných formátoch.
Znaky v iných formátoch sa môžu zobraziť
odlišne.
, V závislosti od zapisovacieho softvéru
používaného pri zadávaní znakov sa môžu
zadané znaky zobraziť nesprávne.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva
disk od začiatku.
, Je zapnutý režim Resume Play (str. 36).
Niektoré funkcie ako zastavenie alebo
vyhľadávanie nie je možné vykonať.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
príslušného disku.
Jazyk pre zvukovú stopu/titulky alebo zorné
uhly sa nedajú zmeniť.
, Skúste vykonať zmenu cez Menu BD alebo
DVD disku, namiesto priameho výberu
tlačidlom na diaľkovom ovládaní (str. 37).
, Na prehrávanom BD alebo DVD disku nie
sú zaznamenané viacjazyčné zvukové
stopy/titulky alebo rôzne zorné uhly.
, Zmena jazykov/titulkov alebo zorných
uhlov nie je na BD alebo DVD disku
dostupná.
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji je zobrazené “LOCKED”
(Blokované) alebo “TLK ON”.
, Ak je zobrazené “LOCKED” (Blokované),
prehrávač je zablokovaný. Ak chcete
odblokovať funkciu Child Lock, zatlačte
a pridržte N na prehrávači, kým sa na
displeji predného panela nezobrazí
“UNLOCK” (Odblokované) (str. 12).
, Ak sa zobrazí “TLK ON”, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
66
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 67 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Nosič disku nie je možné otvoriť a nedá sa
vybrať disk, ani keď stlačíte Z.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite
prehrávač a odpojte sieťovú šnúru.
2Zapojte sieťovú šnúru a súčasne držte
zatlačené tlačidlo Z na prehrávači. 3Držte
zatlačené tlačidlo Z na prehrávači, kým sa
nosič disku neotvorí. 4Vyberte disk.
5Keď sa na displeji predného panela
zobrazí “WAIT”, zatlačte a pridržte [/1 na
prehrávači na viac než 10 sekúnd, kým sa
prehrávač znova nezapne.
, V závislosti od prostredia, ako napríklad
stavebný materiál steny, podmienky pre
príjem rádiových vĺn alebo prekážky medzi
prehrávačom a bezdrôtovým
LAN routerom, (prístupový bod) sa môže
komunikačný dosah skrátiť. Prehrávač
a bezdrôtový LAN router (prístupový bod)
premiestnite bližšie k sebe.
, Zariadenia pracujúce s frekvenciou
2,4 GHz, ako napr. mikrovlnná rúra,
Bluetooth alebo digitálne bezdrôtové
zariadenie môžu rušiť komunikáciu.
Premiestnite prehrávač ďalej od takýchto
zariadení alebo tieto zariadenia vypnite.
Žiadne tlačidlo na prehrávači nefunguje.
Bezdrôtový LAN router
Bezdrôtový LAN router (prístupový bod) sa
nezobrazí v zozname “Access point scan”
(Vyhľadávanie prístupového bodu).
, Bezdrôtový LAN router (prístupový bod) sa
nezobrazí, ak nastavíte aby sa identifikátor
SSID nezobrazoval s bezdrôtovým LAN
routerom (prístupový bod). Skontrolujte
a manuálne resetujte identifikátor SSID
bezdrôtového LAN routera (prístupový
bod) (str. 57).
Ďalšie informácie
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Zatlačte a pridržte [/1 na prehrávači na
viac než 10 sekúnd, kým sa indikátory na
displeji nevypnú.
Ak stále na prehrávači nefunguje žiadne
tlačidlo, odpojte a znova zapojte sieťovú
šnúru.
Po vykonaní nastavení podľa postupu
“Nastavenie bezdrôtového rozhrania LAN
(Automatická registrácia (WPS))” nie je
možné pripojiť váš PC k Internetu.
, Nastavenia bezdrôtového LAN routera
(prístupový bod) sa môžu automaticky
zmeniť ak použijete funkciu zabezpečenia
Wi-Fi Protected Setup pred vykonaním
nastavení bezdrôtového LAN routera
(prístupový bod). V takom prípade
skontrolujte nastavenia bezdrôtového
LAN routera (prístupový bod) a podľa toho
zmeňte bezdrôtové nastavenia vo vašom
PC. Podrobnosti pozri v návode na použitie
dodávanom s bezdrôtovým LAN routerom
(prístupový bod).
Prehrávač nie je možné pripojiť
k bezdrôtovému LAN routeru
(prístupový bod).
, Skontrolujte, či je bezdrôtový LAN router
(prístupový bod) zapnutý.
67
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 68 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Samodiagnostická
funkcia
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie
(aby sa zabránilo poškodeniu prehrávača) sa
na displeji za účelom upozornenia na
vzniknutý problém a jeho príčinu zobrazí
chybový kód, prípadne sa na celej obrazovke
zobrazí len
bez akéhokoľvek iného
hlásenia.
V takomto prípade skontrolujte nasledovné.
Ak sa na displeji zobrazí chybový kód
Kód
chybového
hlásenia
Opatrenie
Exxxx
SYS ERR
(Systémová
chyba)
VUP NG
Kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko
Sony a informujte ich
o zobrazenom chybovom kóde.
FAN ERR
(Chyba
ventilácie)
• Skontrolujte, či nie sú
blokované ventilačné otvory
v zadnej časti zariadenia.
• Zariadenie umiestnite na
miesto s dostatočnou
ventiláciou, aby sa predišlo
jeho prehriatiu.
Ak sa na celej obrazovke zobrazí len
bez akéhokoľvek iného hlásenia
Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
68
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 69 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Disky, ktoré je možné prehrávať
Typ
Logo
disku
Ikona
používaná
v tomto
návode
Charakteristika
BD
BD-ROM a BD-RE/BD-R disky
v režime BDMV a BDAV, vrátane 8 cm
diskov (jednovrstvové) a DL diskov
DATA BD
BD-RE/BD-R disky s audio súbormi
MP3* alebo obrazovými súbormi JPEG
DVD
Disky s filmom, ktoré je možné zakúpiť
alebo požičať.
DVD
DVD+RW/DVD+R disky v režime +VR
alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime
Video a VR, vrátane 8 cm diskov
(jednovrstvové) a DVD+R DL/
DVD-R DL diskov
Blu-ray Disc
DVD
DATA DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
CD
—
DATA CD
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) je štandardný
formát pre kompresiu audio dát definovaný
normou ISO (International Standard
Organization)/IEC (International
Electrotechnical Commission) MPEG.
Technológia kódovania audio signálu MPEG
Layer-3 a patenty sa používajú v licencii
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Ďalšie informácie
DVD VIDEO
DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R disky s audio
súbormi MP3* alebo obrazovými
súbormi JPEG
Audio CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte Audio CD.
CD-ROM a CD-R/CD-RW disky
s audio súbormi MP3* alebo
obrazovými súbormi JPEG
Poznámky k BD-ROM kompatibilite
Keďže sú špecifikácie médií Blu-ray Disc
novinkou a neustále sa vyvíjajú, niektoré
disky sa nemusia v závislosti od typu a verzie
disku prehrať. Výstupný audio signál závisí
od zdroja signálu, použitého výstupného
konektora a zvoleného zvukového
nastavenia. Podrobnosti pozri str. 72.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
69
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 70 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Nevhodné disky na prehrávanie
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Poznámky k BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R alebo
CD-R/CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť v závislosti od
kvality záznamu a stavu samotného disku alebo
vlastností zariadenia, na ktorom bol záznam
vykonávaný, prípadne záznamového softvéru
možné prehrávať niektoré BD-RE/BD-R,
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R alebo
CD-R/CD-RW disky. BD-R disky vytvorené
v PC sa nemusia dať prehrať, ak je na nich
umožnený ďalší zápis.
CD alebo DVD disk sa tiež neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania,
aj keď sú tieto disky správne uzatvorené.
V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania.
• Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD).
V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež
disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho
dôvodu ich nemusí byť možné v tomto zariadení
prehrávať.
• Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk (DualDisc) je obojstranný disk, ktorý
má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom
nezodpovedá štandardu CD, nie je ich
prehrávanie v tomto zariadení zaručené.
• Poznámka k dvojvrstvovým
BD/DVD diskom
Pri prepnutí vrstvy môže dôjsť k dočasnému
prerušeniu obrazu a zvuku.
• Poznámky k 8 cm BD-RE/
8 cm BD-R diskom
Na tomto prehrávači nemusí byť možné prehrávať
niektoré 8 cm BD-RE/8 cm BD-R disky.
• Poznámka k BD-RE/BD-R diskom
Tento prehrávač podporuje Ver. 2.1 BD-RE
a Ver. 1.1, 1.2 a 1.3 BD-R diskov vrátane
organického pigmentového typu BD-R (typ LTH)
diskov.
• Poznámky k DTS 5.1 audio diskom
Prehrávač dokáže prehrávať audio disky vo
formáte DTS 5.1.
BD disky v ochrannom puzdre
DVD-RAM disky
HD DVD disky
DivX disky
DVD Audio disky
PHOTO CD disky
Dátové úseky CD-Extra diskov
VCD/Super VCD disky
HD vrstva Super Audio CD (SACD) diskov
Strana disku DualDisc s audio záznamom
BD-ROM/DVD VIDEO disky s odlišným
regionálnym kódom (str. 70).
Poznámka k funkciám prehrávania
BD/DVD diskov
Niektoré funkcie prehrávania BD/DVD
diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento
prehrávač prehráva BD/DVD disky podľa
samotného obsahu disku vytvoreného
výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Podrobnosti pozri
v návode na použitie príslušných BD/DVD
diskov.
Regionálny kód
(len BD-ROM/DVD VIDEO disky)
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať
iba BD-ROM/DVD VIDEO disky, ktoré
majú ten istý regionálny kód. Tento systém je
využívaný na ochranu autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať aj DVD VIDEO
disky označené symbolom ALL .
Niektoré BD-ROM/DVD VIDEO disky
nemusia mať vyznačený regionálny kód, aj
napriek tomu, že je ich prehrávanie
obmedzené pre určitý región.
Regionálny kód
70
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 71 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
*1
Prehrávanie diskov so záznamom
vo formáte AVCHD
Prehrávač dokáže prehrávať disky
vo formáte AVCHD.
*2
TM
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie s 1080 efektívnymi
riadkami a prekladaný formát.
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie so 720 efektívnymi
riadkami a progresívny formát.
b
• V závislosti od podmienok záznamu sa niektoré
disky vo formáte AVCHD nemusia dať prehrať.
• Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený.
Formát AVCHD
Ďalšie informácie
Formát AVCHD je formát pre digitálne
kamkordéry s vysokým rozlíšením používaný na
snímanie SD (štandardné rozlíšenie) alebo HD
(vysoké rozlíšenie) signálu podľa špecifikácií
1080i*1 alebo 720p*2 na DVD disky pomocou
kódovacej technológie na účinnú kompresiu dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa využíva na
kompresiu video dát a systém Dolby Digital alebo
Linear PCM sa používa na kompresiu audio dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať
záznam účinnejšie než bežný kompresný obrazový
formát. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
snímať HD video signál pomocou digitálneho
kamkordéra na DVD disky rovnakým spôsobom,
ako keby to bol SD TV signál.
Rozlíšenie výstupného video signálu
Rozlíšenie výstupného video signálu sa líši podľa nastavenia “Output Video Format”
(Formát výstupného video signálu) v ponuke “Video Settings” (Video nastavenia) (str. 48).
Ak je “Output Video Format” nastavené
na “HDMI”
Ak je “Output Video Format” nastavené
na “Component Video”
Nastavenie
rozlíšenia
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
Konektory
COMPONENT
VIDEO
Konektor
HDMI OUT
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
Konektory
COMPONENT
VIDEO
Konektor
HDMI OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
Žiadny
obraz
Žiadny
obraz
1080p
Nemožné
zvoliť
Nemožné
zvoliť
Nemožné
zvoliť
* Chránený obsah na DVD diskoch je vyvedený na
výstup v rozlíšení 480p/576p. Chránený obsah na
BD diskoch je vyvedený na výstup v rozlíšení 576p.
Ak je “Output Video Format” (Formát
výstupného video signálu) nastavené na
“Video or S Video”
Na výstup z konektora LINE OUT VIDEO/
S VIDEO alebo COMPONENT VIDEO je
vyvedený výstupný video signál s rozlíšením
480i/576i a na výstup z konektora
HDMI OUT je vyvedený výstupný video
signál s rozlíšením 480p/576p.
71
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 72 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Výstupné audio signály a nastavenia prehrávača
Výstupné audio signály nasledovne závisia od zdroja signálu, výstupného konektora
a používaného AV zosilňovača (receivera). Ak chcete počúvať želaný zvuk, overte podporu
audio formátu AV zosilňovača (receivera), pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru) a šablónu
nastavenia “Audio Settings” (Audio nastavenia) podľa ďalej uvedených tabuliek.
Želaný zvuk
Pripojenia a nastavenia
Disk/Zdroj
HD Audio*2
BD
Výstupný audio
signál
Audio formát
podporovaný
AV zosilňovačom
(receiverom)
HD Audio*3
HD Audio*2
Až 7.1-kanálový
LPCM*3
Multikanálový LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/ Dolby Digital/DTS
DTS
Až 7.1-kanálový LPCM Multikanálový LPCM
7.1ch LPCM/
5.1ch LPCM
7.1-kanálový LPCM/
5.1-kanálový LPCM
Multikanálový LPCM
2-kanálový LPCM
2-kanálový LPCM
DVD Dolby Digital/ Dolby Digital/DTS
DTS
Dolby Digital/DTS
Audio
konektory na
prehrávači*1
Šablóna
nastavenia
“Audio
Settings”
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
Tabuľka nastavenia “Audio Settings”
Audio Output
Šablóna Priority (Priorita
Audio (HDMI)*6
nastave- výstupného
(str. 50)
*5
audio signálu)
nia
(str. 50)
*1
*2
*3
AB
HDMI
Auto
C
Coaxial/Optical
(Koaxiálny/
Optický)
—
Pri pripojení do konektorov LINE OUT
(R-AUDIO-L) je na výstup vyvedený
2-kanálový signál.
Signál HD Audio sú formáty Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
a DTS-HD High Resolution Audio.
Pri formátoch Dolby TrueHD a DTS-HD Master
Audio nastavte “HDMI Resolution” vo voľbe
“Output Video Format” (Formát výstupného
video signálu) v ponuke “Video Settings”
(Video nastavenia) na iné nastavenie než
“480i/576i” alebo “480p/576p” (str. 48).
BD Audio
Setting
(BD Audio
nastavenie)
(str. 51)
A Direct
(Priamy)
B Mix alebo
Direct (Priamy)
—
*4
*5
*6
DTS*6 (str. 51)
Dolby Digital*6
(str. 51)
—
—
DTS
Dolby Digital
2- alebo menejkanálový primárny/sekundárny
audio signál sa vyvedie na výstup ako
2-kanálový LPCM signál.
2-kanálový LPCM signál je vyvedený na výstup
z iných než prioritných konektorov.
2-kanálový LPCM signál je vyvedený na výstup
v nasledovných prípadoch:
– Ak je “Audio (HDMI)” v ponuke
“Audio Settings” nastavené na “2ch PCM”.
– Ak je “Dolby Digital”/“DTS” v ponuke
“Audio Settings” nastavené na
“Downmix PCM”.
– Ak prehrávate DVD disk obsahujúci zvukovú
stopu MPEG Audio.
72
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 73 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Bezpečnosť bezdrôtovej
LAN siete
Keďže je bezdrôtová LAN funkcia založená
na princípe rádiových vĺn, bezdrôtový signál
môže byť prijatý ďalšími zariadeniami.
Za účelom ochrany bezdrôtovej komunikácie
podporuje tento prehrávač rôzne
zabezpečovacie funkcie. Dbajte na to, aby ste
vykonali správne nastavenie zabezpečenia
v súlade s vašou sieťou.
WEP
Technológia WEP zabezpečuje, aby vašu
komunikáciu neprijímali cudzie osoby alebo
zabraňuje nedovolenému prístupu
k bezdrôtovej sieti. WEP je pôvodná
zabezpečovacia technológia, ktorá umožňuje
pripojenie starších zariadení, ktoré
nepodporujú technológie TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP)
TKIP je zabezpečovacia technológia
vyvinutá pre vylepšenie WEP technológie.
TKIP umožňuje vyšší stupeň ochrany ako
technológia WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je zabezpečovacia technológia, ktorá
používa pokročilejší spôsob zabezpečenia
ako technológie WEP a TKIP.
AES umožňuje vyšší stupeň ochrany ako
technológia WEP alebo TKIP.
Systém
Laser: Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
(Názov konektora:
Typ konektora/Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optický výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
HDMI OUT:
19-pinový štandardný konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT VIDEO:
RCA konektor/1,0 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT S VIDEO:
4-pinový mini DIN/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š/75 Ohm
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
EXT:
Slot pre externú pamäť
(pre pripojenie externej pamäte)
DC výstup: 5 V, max. 500 mA
USB:
USB konektor typ A (Pre pripojenie
digitálnych fotoaparátov a USB
pamäťových jednotiek)
Ďalšie informácie
Bez zabezpečenia
Hoci môžete jednoducho vykonať nastavenia,
hocikto môže prijímať vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo sa môže napojiť na vašu
bezdrôtovú sieť bez akýchkoľvek
sofistikovaných nástrojov. Pamätajte potom,
že tu existuje riziko neautorizovaného
prístupu alebo príjmu dát.
Technické údaje
Bezdrôtová komunikácia
Štandard bezdrôtovej LAN komunikácie
IEEE802.11a/b/g
IEEE802.11n draft 2.0
Frekvenčný rozsah:
Modely pre Európu:
Pásmo 2,4 GHz: Kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: Kanály 36-64, 100-140
Modely pre Austráliu/Nový Zéland:
Len pre Austráliu
Pásmo 2,4 GHz: Kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: Kanály 36-64, 100-116,
132-140, 149-165
Len pre Nový Zéland
Pásmo 2,4 GHz: Kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: Kanály 36-64, 100-140,
149-165
Modulácia:
Modem DS-SS a OFDM
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
73
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 74 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Všeobecne
Napájanie:
Striedavé napätie 220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon:
28 W
Rozmery (cca):
430 mm × 216 mm × 70 mm
(šírka/hĺbka/výška)
vrátane prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca):
2,4 kg
Prevádzková teplota:
5oC až 35oC
Prevádzková vlhkosť:
25% až 80%
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 15.
Právo na zmeny vyhradené.
74
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 75 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri str. 53.
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Ďalšie informácie
Bez uvedenia
Kódy oblastí Parental Control
Podrobnosti pozri str. 54.
Číslo, Oblasť (Kód)
2044, Argentína (ar)
2047, Austrália (au)
2046, Rakúsko (at)
2057, Belgicko (be)
2070, Brazília (br)
2079, Kanada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Čína (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Dánsko (dk)
2165, Fínsko (fi)
2174, Francúzsko (fr)
2109, Nemecko (de)
2200, Grécko (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonézia (id)
2239, Írsko (ie)
2254, Taliansko (it)
2276, Japonsko (jp)
2304, Kórea (kr)
2333, Luxembursko (lu)
2363, Malajzia (my)
2362, Mexiko (mx)
2376, Holandsko (nl)
2390, Nový Zéland (nz)
2379, Nórsko (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipíny (ph)
2428, Poľsko (pl)
2436, Portugalsko (pt)
2489, Rusko (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španielsko (es)
2499, Švédsko (se)
2086, Švajčiarsko (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thajsko (th)
2184, Veľká Británia (gb)
75
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 76 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
3. Automatické aktualizácie
Podmienky používania
a licenčná zmluva
koncového užívateľa
Prehrávač kompaktných diskov Sony Blu-ray Disc (ďalej ako
„Výrobok“) a súvisiaci softvér (ďalej ako „Softvér“) poskytuje
a spravuje spoločnosť Sony Corporation a jej pridružení členovia
(ďalej ako „Sony“). Spoločnosť Sony ďalej poskytuje a spravuje
aj súvisiace služby (ďalej ako „Služba“), a to vrátane všetkých
podstránok prístupných cez domovskú internetové stránku
Služby (ďalej ako „Stránka“). Softvér zahŕňa aj softvér Výrobku,
softvér uložený na akomkoľvek médiu, dodávaný k Výrobku
alebo inak poskytovaný spoločnosťou Sony, stiahnutý zo
Stránky alebo inak sprístupnený alebo poskytnutý spoločnosťou
Sony; všetky také médiá a tlačenú alebo on-line alebo
elektronickú dokumentáciu súvisiacu s Výrobkom a všetky
aktualizácie a vylepšenia takého Softvéru.
PRISTÚPENÍM NA SLUŽBU, VÝROBOK, SOFTVÉR
ALEBO STRÁNKU, ČI ICH PREHLIADANÍM ALEBO
POUŽÍVANÍM BEZVÝHRADNE PRIJÍMATE PODMIENKY
TU UVEDENÉ, ZÁSADY SPOLOČNOSTI SONY
VZŤAHUJÚCE SA NA SÚKROMIE, KTORÉ SA
UVÁDZAJÚ NA STRÁNKE, A VŠETKY DODATOČNÉ
PODMIENKY POUŽÍVANIA UVEDENÉ
V KTOREJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY A STRÁNKY
(ĎALEJ SPOLU AKO „ZMLUVA“). AK S PODMIENKAMI
TEJTO ZMLUVY NESÚHLASÍTE, SPOLOČNOSŤ SONY
VÁM NEUDEĽUJE OBMEDZENÉ PRÁVA VYPLÝVAJÚCE
Z TEJTO ZMLUVY; Z TOHO DÔVODU PROSÍM
NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBU, VÝROBOK, SOFTVÉR ANI
STRÁNKU.
1. Vlastnícke práva
Softvér a všetky materiály Služby alebo materiály na Stránke,
vrátane obrázkov, softvéru a textu (ďalej ako „Obsah“), sú
chránené autorským právom v zmysle zákona o autorských
právach a medzinárodných dohovorov. Nie ste oprávnený
používať Softvér, Výrobok, Obsah alebo Stránku inak, než ako
sa uvádza v tejto Zmluve. V rámci Služby alebo Stránky sa môžu
vyskytovať logá, ochranné známky a obchodné značky.
Sprístupňovaním svojich log, obchodných značiek a ochranných
známok v rámci Služby alebo Stránky vám spoločnosť Sony
neudeľuje žiadnu licenciu na ich používanie. Neoprávnené
používanie Služby, Stránky, Obsahu alebo Softvéru môže mať za
následok porušenie zákonov o autorských právach, obchodných
známkach a súkromí a zverejňovaní, ako aj platných právnych
predpisov. Všetky vlastnícke práva a autorské práva vzťahujúce
sa priamo či nepriamo na Softvér alebo materiály v rámci Služby
či Stránky a kópie Softvéru vlastní spoločnosť Sony, držitelia jej
licencií alebo jej dodávatelia. Práva, ktoré sa neudeľujú touto
Zmluvou, si vyhradzuje spoločnosť Sony, držitelia jej licencií
a jej dodávatelia.
2. Vaše práva a obmedzená licencia
Táto Služba a Stránka a tento Softvér, Obsah a Výrobok je vám
určený len na osobné použitie. Ste zodpovedný za všetky svoje
činnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, vrátane právnej
zodpovednosti vyplývajúcej z používania Služby vami alebo
inými osobami, ktoré Službu používajú prostredníctvom vášho
Výrobku. Službu, Stránku, Softvér, Obsah alebo Výrobok
môžete používať len za zákonnými účelmi. Za obchodným alebo
verejným účelom nie ste oprávnený šíriť, vymieňať, upravovať,
predávať ani prenášať nič, čo skopírujete zo Služby alebo
Stránky, vrátane žiadneho textu, obrázkov, audio ani video
súborov. Ak dodržiavate podmienky tejto Zmluvy, spoločnosť
Sony vám udeľuje nevýhradné, neprenosné a obmedzené právo
pristúpiť na Službu, Stránku alebo Softvér, alebo ich zobrazovať
či používať, a to tak, ako sa uvádza v tejto Zmluve. Súhlasíte
s tým, že nijakým spôsobom neprerušíte ani nenarušíte
prevádzku tejto Služby, Stránky alebo Softvéru a ani sa o to
nepokúsite.
Súčasťou Softvéru je aj funkcia, vďaka ktorej sa Softvér
automaticky aktualizuje, pokiaľ je Výrobok pripojený na server
patriaci spoločnosti Sony alebo tretej osobe, ktorú spoločnosť
Sony môže určiť. Ak si zvolíte, že si neželáte používať funkciu
automatických aktualizácií, alebo ak sa aktivuje nastavenie
pýtajúce sa vás, či si želáte aktualizovať automaticky, a vy
odmietnete aktualizácie zrealizovať, predpokladá sa, že súhlasíte
s tým, že vylepšenia bezpečnostných funkcií, opravy chýb a iné
funkčné aktualizácie alebo zmeny, ktoré spoločnosť Sony
poskytuje prostredníctvom takých aktualizácií, sa v rámci
Softvéru nezrealizujú, a že to môže ovplyvniť súčasné a budúce
používanie Softvéru z vašej strany.
Keď sa funkcia automatických aktualizácií uvedená
v predchádzajúcom odseku aktivuje, predpokladá sa, že
súhlasíte s tým, že (a) Softvér sa automaticky aktualizuje podľa
potreby za účelom zlepšenia bezpečnosti, opravy chýb,
zlepšenia aktualizačných funkcií, či za iným účelom, a (b) túto
aktualizáciu Softvéru môže sprevádzať zlepšenie, upravenie
alebo odstránenie funkcií Softvéru.
4. Ďalšie podmienky upravujúce Výrobky a Softvér
Softvér môžete používať jedine v kombinácii s Výrobkom, ku
ktorému je Softvér priložený. Na Softvér sa udeľuje licencia;
nepredáva sa. Na Softvér sa okrem podmienok uvedených v iných
častiach tejto Zmluvy vzťahujú aj nasledovné podmienky:
Používanie Softvéru. Softvér ste oprávnený používať jedine
v kombinácií s Výrobkom za osobným účelom.
Obmedzenie spätného inžinierstva, dekompilácie
a disasemblovania. Nie ste oprávnený meniť, spätne analyzovať,
dekompilovať ani disasemblovať Softvér a ani žiadnu jeho časť.
Oddelenie komponentov. Softvér má licenciu ako jeden produkt.
Jeho komponenty sa nesmú oddeľovať za účelom použitia na
viac než jednom zariadení, pokiaľ to spoločnosť Sony výslovne
nepovolí.
Súbory údajov. Softvér môže vytvárať súbory údajov
automaticky za účelom použitia so Softvérom. Všetky také
súbory údajov sa považujú za súčasť Softvéru.
Požičiavanie. Nie ste oprávnený tento Softvér požičiavať ani
prenajímať.
Prenos Softvéru. Svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy ste
oprávnený trvale preniesť len v rámci predaja alebo prenosu
Softvéru spolu s predajom alebo prenosom vámho Výrobku,
a to pod podmienkou, že si neponecháte žiadne kópie, že
prenesiete celý Softvér (vrátane všetkých jeho kópií, súčastí,
komponentov, médií a tlačených materiálov, verzií a vylepšení
Softvéru a tejto Zmluvy) a že príjemca sa zaviaže dodržiavať
podmienky tejto Zmluvy.
Závislý Softvér. Poskytovanie softvéru, sieťových služieb
a ostatných produktov iných ako Softvér, na ktorých závisí
fungovanie Softvéru, môžu dodávatelia (dodávatelia softvéru,
poskytovatelia služieb alebo spoločnosť Sony) podľa vlastného
uváženia prerušiť alebo zastaviť.
Rizikové činnosti. Softvér nie je odolný voči zlyhaniu a nie je
navrhnutý, vyrobený ani určený na ďalší predaj ako on-line
ovládacie vybavenie v nebezpečnom prostredí, ktoré si vyžaduje
bezchybný výkon, ako je napríklad prevádzka jadrových zariadení,
vzdušná navigácia, komunikačné systémy, riadenie leteckej
dopravy, prístroje na udržiavanie životných funkcií, zbrane a pod.,
pri ktorých by zlyhanie Softvéru mohlo viesť k úmrtiu, zraneniu
alebo vážnemu poškodeniu životného prostredia. Spoločnosť Sony
a jej dodávatelia odmietajú akúkoľvek jednoznačnú alebo
implikovanú záruku vhodnosti pre Rizikové činnosti.
Licencie GNU General Public, Lesser General Public a ostatné
licencie. Bez ohľadu na podmienky tejto Zmluvy upravujú
niektoré časti Softvéru licencie GNU Lesser General Public
License, verzia 2.1 (LGPL), GNU Public License verzia 2 (GPL)
a iné licencie s otvoreným zdrojovým kódom (ďalej ako
„Licencie s otvoreným zdrojovým kódom“), ktorých kópie sú
zapracované a priložené k tejto Zmluve. V prípade takých častí
Softvéru sú Licencie s otvoreným zdrojovým kódom nadradené
vtedy, ak vznikne rozpor medzi touto Zmluvou a Licenciami
s otvoreným zdrojovým kódom.
Dostupnosť zdrojového kódu niektorých častí. Spoločnosť Sony
sprístupňuje zdrojový kód niektorých častí SOFTVÉRU, na
ktoré sa vzťahujú LICENCIE GPL/LGPL. Prístup k takému
zdrojovému kódu a pokyny na jeho získanie nájdete na
http://www.sony.com/linux.
76
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 77 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
5. Zmena Služby
Spoločnosť Sony si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa
vlastného uváženia pozastaviť poskytovanie jednej, niektorých
alebo všetkých prvkov Služby, ktoré používate. Spoločnosť
Sony môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, pridať
alebo odstrániť prvky alebo funkcie Služby, či zlepšiť alebo
upraviť Službu, Stránku alebo Softvér, a to bez
predchádzajúceho upozornenia. Podľa vlastného uváženia vám
spoločnosť Sony môže zaslať správy o takýchto zmenách
a nových prvkoch či funkciách. Na každý nový text, obsah,
súbor, údaj, výrobok, službu, informáciu, softvér, softvérový
nástroj alebo iný prvok, ktorý spoločnosť Sony poskytuje
(prostredníctvom siete alebo CD-ROM alebo inými
prostriedkami) (vrátane všetkých aktualizácií Softvéru, ktoré sa
vám poskytujú podľa článku 3 tejto Zmluvy), sa vzťahujú
podmienky tejto Zmluvy, avšak ak sa vám poskytnú samostatné
podmienky, ktoré upravujú používanie takého prvku, budú
sa naň vzťahovať prednostne pred touto Zmluvou.
6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
7. Kontrola vývozu
Zaväzujete sa, že Softvér, ktorý vám bol poskytnutý, nikam
nevyveziete, s výnimkou prípadov, kedy je taký úkon v súlade
so všetkými licenciami a súhlasmi, príslušnými zákonmi
o vývoze, pravidlami a predpismi.
8. Právo spoločnosti Sony na zrušenie Zmluvy
či upravenie jej podmienok
Spoločnosť Sony je oprávnená doplniť, upraviť alebo odstrániť
akúkoľvek časť Zmluvy, a to kedykoľvek a bez
predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny tejto Zmluvy
alebo jej podmienok, zverejnené v rámci Služby alebo Stránky,
nadobúdajú platnosť v momente svojho zverejnenia. Používaním
Služby, Výrobku, Softvéru či Stránky po zverejnení akejkoľvek
takej zmeny potvrdzujete, že s ňou súhlasíte. SPOLOČNOSŤ
SONY JE OPRÁVNENÁ DOPLNIŤ, UPRAVIŤ, PRERUŠIŤ,
ODSTRÁNIŤ ČI POZASTAVIŤ POSKYTOVANIE
AKÉHOKOĽVEK INÉHO OBSAHU ZVEREJNENÉHO
V RÁMCI SLUŽBY ČI STRÁNKY, VRÁTANE VŠETKÝCH
PRVKOV A ŠPECIFIKÁCIÍ VÝROBKOV, KTORÉ SA
V RÁMCI SLUŽBY ČI STRÁNKY OPISUJÚ ALEBO
ZOBRAZUJÚ, A TO KEDYKOĽVEK, BEZ
PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA, NATRVALO ČI
DOČASNE A BEZ AKÉHOKOĽVEK RUČENIA.
V PRÍPADE, ŽE NEBUDETE DODRŽIAVAŤ PODMIENKY
TEJTO ZMLUVY, JE SPOLOČNOSŤ SONY BEZ TOHO,
ABY BOLI DOTKNUTÉ OSTATNÉ PRÁVA, OPRÁVNENÁ
POZASTAVIŤ PLATNOSŤ ALEBO ZRUŠIŤ TÚTO
ZMLUVU, A TO S OKAMŽITOU ÚČINNOSŤOU PO
ODOSLANÍ OZNÁMENIA. Pri zrušení Zmluvy ste povinný
softvér zničiť do štrnástich (14) dní odo dňa zrušenia Zmluvy,
pričom na žiadosť spoločnosti Sony ste povinný jej predložiť
o tom potvrdenie. Spoločnosť Sony je oprávnená zrealizovať
právne a technické nápravné prostriedky, aby zabránila
porušeniu tejto Zmluvy, alebo aby vymohla jej plnenie, pričom
je oprávnená aj zrušiť vám prístup k Službe s okamžitou
účinnosťou, pokiaľ má za to, že porušujete podmienky tejto
Zmluvy.
9. Odškodnenie
Zaväzujete sa, že spoločnosť Sony, všetkých jej zástupcov,
riaditeľov, zamestnancov, poskytovateľov informačných
technológií, držiteľov licencií a nadobúdateľov licencií,
pridružených členov, poskytovateľov obsahu, vedúcich
pracovníkov a materskú spoločnosť (ďalej ako „Odškodňované
osoby“) odškodníte za všetky záväzky a náklady (vrátane
palmárov), ktoré Odškodňovaným osobám vzniknú v súvislosti
s akýmkoľvek nárokom, ktorý vznikol na základe
(i) akéhokoľvek porušenia alebo údajného porušenia tejto
Zmluvy z vašej strany, (ii) informácie, ktorú ste poskytli
spoločnosti Sony v zmysle tejto Zmluvy, (iii) akéhokoľvek
porušenia alebo údajného porušenia práv tretích osôb z vašej
strany, alebo (iv) poškodenia alebo údajného poškodenia Služby
10. VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI,
ZÁRUK A ODŠKODNÉHO, OBMEDZENÉ RUČENIE
BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANIE VÝROBKU
A SLUŽBY SI VYŽADUJE PRIPOJENIE NA INTERNET,
KTORÉ SI ZABEZPEČUJETE SÁM A ZA KTORÉ STE
VÝHRADNE ZODPOVEDNÝ. PREVÁDZKA VÝROBKU ČI
SLUŽBY MÔŽE BYŤ OBMEDZENÁ V ZÁVISLOSTI NA
VLASTNOSTIACH ČI TECHNICKÝCH OBMEDZENIACH
VÁŠHO PRIPOJENIA NA INTERNET.
SOFTVÉR, SLUŽBU, VÝROBOK, OBSAH A STRÁNKU
POUŽÍVATE NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO. SOFTVÉR,
SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKA SA POSKYTUJÚ „TAKÉ
AKÉ SÚ“ A DO ROZSAHU, DO AKÉHO TO UMOŽŇUJÚ
PRÁVNE PREDPISY, NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ
SONY ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI UBEZPEČENIA (1)
OHĽADNE PRESNOSTI, OBCHODOVATEĽNOSTI,
VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL ČI NEPORUŠENIA
USTANOVENÍ SÚVISIACICH SO SLUŽBOU, STRÁNKOU
ČI SOFTVÉROM, (2) ŽE SERVER, NA KTOROM SA
SLUŽBA, SOFTVÉR ALEBO STRÁNKA SPRÍSTUPŇUJE,
NEOBSAHUJE ŽIADNE VÍRUSY ALEBO PODOBNÉ
KOMPONENTY, KTORÉ BY MOHLI INFIKOVAŤ ALEBO
POŠKODIŤ VÁŠ POČÍTAČ, TELEVÍZNY PRIJÍMAČ
A OSTATNÉ ZARIADENIA ČI INÝ MAJETOK.
SPOLOČNOSŤ SONY ĎALEJ NEZARUČUJE A ANI
NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA OHĽADNE
POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA
SOFTVÉRU, SLUŽBY ČI STRÁNKY Z HĽADISKA
SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO
Z INÉHO HĽADISKA. ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ
INFORMÁCIE ČI ODPORÚČANIA OD SPOLOČNOSTI
SONY ALEBO OD JEJ OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU SA
NEPOVAŽUJÚ ZA UBEZPEČENIE A ANI INAK
NEROZŠIRUJÚ RÁMEC TEJTO ZÁRUKY. AK SA
PREUKÁŽE, ŽE SOFTVÉR, SLUŽBA ČI STRÁNKA JE
CHYBNÁ, BUDETE (NIE SPOLOČNOSŤ SONY A ANI JEJ
OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA) ZNÁŠAŤ VŠETKY NÁKLADY
POTREBNÉ NA SERVIS ALEBO OPRAVU.
Ďalšie informácie
O informáciách o Výrobku a Dokumentácii, ktoré sa poskytujú
v rámci tejto Zmluvy a nie sú známe verejnosti, ste povinný
zachovávať mlčanlivosť. Súhlasíte s tým, že také informácie
neposkytnete tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu.
z vašej strany. Ste povinný plne spolupracovať, ak si to
Odškodňovaná osoba odôvodnene vyžiada pri uplatňovaní
svojho nároku. Spoločnosť Sony a aj Odškodňované osoby si
vyhradzujú právo na vlastné náklady prevziať výhradnú kontrolu
nad akoukoľvek vecou, na ktorú by sa inak vzťahovalo
odškodnenie z vašej strany, a v žiadnom prípade nie ste
oprávnený vyriešiť žiadnu záležitosť bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Sony či Odškodňovaných osôb.
ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, ANI V PRÍPADE
NEDBANLIVOSTI ZO STRANY SPOLOČNOSTI SONY
ALEBO V PRÍPADOCH SÚVISIACICH
S POSKYTOVATEĽMI OBSAHU ČOBY TRETÍMI
OSOBAMI, NIE JE SPOLOČNOSŤ SONY ZODPOVEDNÁ
ZA NÁSLEDNÉ, PRIAME, NÁHODNÉ, NEPRIAME,
REPRESÍVNE ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY, KTORÉ SA
VZŤAHUJÚ NA (A) POUŽÍVANIE, (B) NESCHOPNOSŤ
POUŽÍVAŤ, ALEBO (C) CHYBY ALEBO OPOMENUTÉ
VECI V RÁMCI SOFTVÉRU, SLUŽBY, VÝROBKU ČI
STRÁNKY, A TO ANI POKIAĽ BOLA SPOLOČNOSŤ
SONY ALEBO JEJ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA
UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCH ŠKÔD.
V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH SA NEPOVOĽUJE
VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, Z TOHO
DÔVODU SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ
NA VÁS VZŤAHOVAŤ. V ŽIADNOM PRÍPADE
NEPREVÝŠI CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
SPOLOČNOSTI SONY VOČI VÁM ZA ŠKODY, STRATY
A DÔVODY ŽALOBY (ČI UŽ ZMLUVNÁ ALEBO
Z DÔVODU PREČINU, NEDBANLIVOSTI ALEBO
Z INÉHO DÔVODU) SUMU UHRADENÚ ZA VÝROBOK.
V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH, KRAJINÁCH, ČI NA
NIEKTORÝCH ÚZEMIACH SA DO ISTEJ MIERY
NEPOVOĽUJE OBMEDZENÉ RUČENIE, Z TOHO
DÔVODU SA VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE
O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENOM
RUČENÍ NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
77
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 78 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
PODMIENKY TOHTO VYHLÁSENIA O VYLÚČENÍ
ZODPOVEDNOSTI NEOVPLYVŇUJÚ VAŠE ZÁKONNÉ
PRÁVA AKO SPOTREBITEĽA, ANI NEOBMEDZUJÚ
A ANI NEVYLUČUJÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚMRTIE ČI
ZRANENIE OSOBY SPÔSOBENÉ NEDBANLIVOSŤOU ZO
STRANY SPOLOČNOSTI SONY A ANI INÚ
ZODPOVEDNOSŤ, POKIAĽ JEJ VYLÚČENIE ČI
OBMEDZENIE NEPOVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.
11. Všeobecné ustanovenia
Táto Zmluva, vyhlásenie o obmedzenom ručení priložené
k Výrobku a všetky ďalšie podmienky zverejnené v rámci
Služby alebo Stránky spolu tvoria ohľadne používania Výrobku,
Služby, Stránky, Obsahu a Softvéru celú dohodu medzi
spoločnosťou Sony a vami. Spoločnosť Sony je oprávnená
doručiť vám akékoľvek oznámenie vyplývajúce z tejto Zmluvy
poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom zverejnenia
v rámci Služby alebo Stránky. Realizácia dôvodu žaloby, ktorá
môže z vašej strany vzniknúť s ohľadom na používanie tejto
Stránky, sa musí začať do jedného (1) roka odo dňa vzniku
nároku alebo dôvodu žaloby. Ak príslušný súd určí, že
ustanovenie tejto Zmluvy alebo jeho časť nie je vymáhateľná,
také ustanovenie alebo jeho časť, ktorá má význam pre účel
Zmluvy, sa bude vymáhať v povolenom rozsahu, pričom ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy zostanú plne platné a účinné. Táto
Zmluva sa riadi japonským právnym poriadkom a v súlade s ním
sa aj vykladá.
Slovník
AACS
“Advanced Access Content System” je
norma pre správu digitálnych programov
uložených na originálnych alebo
nahrávateľných optických médiách novej
generácie. Norma umožňuje spotrebiteľom
využívať digitálne programy vrátane
programov s vysokým rozlíšením.
AVCHD (str. 71)
Formát AVCHD je formát pre digitálne
kamkordéry s vysokým rozlíšením
používaný na snímanie SD (štandardné
rozlíšenie) alebo HD (vysoké rozlíšenie)
signálu podľa špecifikácií 1080i*1 alebo
720p*2 na DVD disky pomocou kódovacej
technológie na účinnú kompresiu dát. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 sa využíva na
kompresiu video dát a systém Dolby Digital
alebo Linear PCM sa používa na kompresiu
audio dát. Formát MPEG-4 AVC/H.264
dokáže komprimovať záznam účinnejšie než
bežný kompresný obrazový formát. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje snímať HD
video signál pomocou digitálneho
kamkordéra na DVD disky rovnakým
spôsobom, ako keby to bol SD TV signál.
*1
*2
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie s 1080 efektívnymi
riadkami a prekladaný formát.
Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie so 720 efektívnymi
riadkami a progresívny formát.
Aplikácia BD-J
Formát BD-ROM podporuje Java aplikácie
pre interaktívne funkcie.
Aplikácia “BD-J” ponúka poskytovateľom
obsahu takmer neobmedzenú funkčnosť
pri tvorbe interaktívnych BD-ROM titulov.
BD-R (str. 69)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je
jednorazovo nahrávateľné Blu-ray Disc
médium dostupné v rovnakých kapacitách
ako BD disky, ktoré sú uvedené ďalej. Keďže
je možné záznam nahrať len raz a nie je ho
možné prepísať, BD-R disky je možné
používať na archiváciu dôležitých dát alebo
zálohovanie a distribúciu video materiálu.
78
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 79 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
BD-RE (str. 69)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je
nahrávateľné a prepisovateľné Blu-ray Disc
médium dostupné v rovnakých kapacitách
ako BD disky, ktoré sú uvedené ďalej.
Možnosť prepisovania umožňuje rozšírené
editovanie a iné úpravy posunutia času
záznamu.
BD-ROM (str. 69)
Dolby Digital Plus (str. 72)
Technológia kódovania zvuku postavená na
základoch systému Dolby Digital podporuje
až 7.1-kanálový surround zvuk.
Dolby TrueHD (str. 72)
Dolby TrueHD je bezstratová kódovacia
technológia, ktorá podporuje až 8-kanálový
surround zvuk pri optických diskoch novej
generácie. Reprodukovaný zvuk je verný
originálu každým jedným bitom.
DTS-HD High Resolution Audio (str. 72)
Audio signál vyvinutý ako rozšírenie formátu
DTS Digital Surround. Podporuje maximálnu
vzorkovaciu frekvenciu 96 kHz
a 7.1-kanálový surround zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio disponuje
maximálnou rýchlosťou prenosu 6 Mb/s so
stratovou kompresiou (Lossy).
Ďalšie informácie
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) sú komerčne produkované
originálne disky a sú dostupné v rovnakých
kapacitách ako BD disky, ktoré sú uvedené
ďalej. Tieto disky okrem bežného filmového
a video obsahu disponujú užitočnými
funkciami, ako je interaktívne ovládanie,
ovládanie pomocou vyskakovacích ponúk
Menu (pozri ďalej), výber zobrazovaných
titulkov a prezentácie Slideshow. Aj napriek
tomu, že BD-ROM disk môže obsahovať
rôzne formy údajov, väčšina diskov
BD-ROM obsahuje filmy vo formáte High
Definition ktoré je možné prehrať na Blu-ray
Disc/DVD prehrávačoch.
smernice komunikácie DLNA pre zdieľanie
digitálnych obsahov prostredníctvom siete.
Viac podrobností získate na nasledovnej
web-stránke:
http://www.dlna.org/
Blu-ray Disc (BD) (str. 69)
Diskový formát vyvinutý na účely
nahrávania/prehrávania HD video záznamu
(pre HDTV atď.) a ukladanie veľkých
objemov dát. Jednovrstvové Blu-ray Disc
médium absorbuje až 25 GB a dvojvrstvové
Blu-ray Disc médium až 50 GB dát.
DTS-HD Master Audio (str. 72)
DTS-HD Master Audio disponuje
maximálnou rýchlosťou prenosu 24,5 Mb/s
a využíva bezstratovú kompresiu (Lossless).
DTS-HD Master Audio disponuje
maximálnou vzorkovacou frekvenciou
192 kHz a maximálne 7.1 kanálmi.
Deep Colour (str. 50)
Ide o video signály, pri ktorých sa
zdokonaľuje farebná hĺbka signálov počas
prechodu cez HDMI konektor.
Pri Deep Colour-nekompatibilnom
prehrávači môžu byť farby 1 pixla vyjadrené
8 bitmi na zložkový video signál (Y, PB/CB,
PR/CR) (24 bitov/16 777 216 farieb).
Pri Deep Colour-kompatibilnom prehrávači
môžu byť farby 1 pixla vyjadrené viacerými
bitmi, napríklad 12 bitmi na zložkový video
signál (Y, PB/CB, PR/CR) (36 bitov).
S väčším počtom bitov je možné
odstupňovanie farebnej hĺbky vyjadriť
precíznejšie a sústavné zmeny farieb sa
zobrazujú plynulejšie.
DLNA (str. 44, 60)
“Digital Living Network Alliance” je
nezisková organizácia, ktorá vytvorila
HDMI (High-Definition Multimedia Interface Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením) (str. 17)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové
a zvukové signály pri jednom digitálnom
prepojení. Pri HDMI prepojení sa video
signály vo vysokom rozlíšení
a multikanálové audio signály prenášajú
medzi AV zariadeniami (napr. TVP
vybavený konektormi HDMI) v digitálnom
formáte bez strát na kvalite.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu digitálnych záznamov cez
HDMI rozhranie.
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
79
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_63-80_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 80 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
LTH (Low to High - Z nízkeho na vysoké)
(str. 70)
LTH je záznamový systém s podporou
organických pigmentových typov
BD-R diskov.
PhotoTV HD (str. 43)
Režim “PhotoTV HD” umožní zobrazovať
obrázky s vynikajúcim detailom
a fotorealistickým podaním detailných textúr
a farieb. Po pripojení “PhotoTV HD”kompatibilných zariadení Sony pomocou
HDMI kábla odhalíte úplne nový svet
fotografií v ohurujúcej Full HD kvalite.
Na rozmernej obrazovke môžete zobraziť
napríklad detailnú textúru ľudskej pokožky,
kvetín, piesku a vĺn v nádhernej
fotorealistickej kvalite.
24p True Cinema (str. 49)
Filmy snímané filmovou technikou
pozostávajú z 24 snímok za sekundu.
Keďže bežné TVP (CRT aj s plochými
panelmi) zobrazujú snímky v 1/60- alebo
1/50-sekundových intervaloch, 24 snímok sa
nezobrazí v žiadnom párnom kroku.
Pri pripojení TVP s možnosťou zobrazovať
24 snímok za sekundu prehrávač zobrazuje
každú snímku v 1/24-sekundových
intervaloch — čo je rovnaký interval, v akom
je záznam pôvodne snímaný filmovou
kamerou, takže sa verne reprodukuje
pôvodný filmový obraz.
Vyskakovacie Menu (str. 37)
Dokonalejší systém ovládania cez ponuky
Menu dostupný na BD-ROM diskoch.
Vyskakovacie Menu sa zobrazí po stlačení
POP UP/MENU počas prehrávania a je ho
možné používať v priebehu prehrávania.
Wi-Fi Protected Setup (str. 26, 32)
Zabezpečenie Wi-Fi Protected Setup
umožňuje jednoduché nastavenie
zabezpečenia domácich bezdrôtových sietí.
Existujú 2 spôsoby používania funkcie
Wi-Fi Protected Setup:
– Konfigurácia pomocou zatlačenia tlačidla
WPS na bezdrôtovom LAN routeri
(prístupový bod).
– Konfigurácia prostredníctvom zadania
PIN kódu
x.v.Colour (str. 50)
Technológia x.v.Colour vyvinutá
spoločnosťou Sony je zlučiteľná so
štandardom xvYCC.
xvYCC je medzinárodný štandard pre
farebnú škálu vo video záznamoch.
Tento štandard môže reprodukovať širší
farebný priestor než v súčasnosti používané
štandardy pri vysielaní.
80
BDP-S560
4-145-644-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_81-83_BDP-S560.fm
master page=right
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 81 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Index
Výrazy v úvodzovkách sa
zobrazujú v OSD
zobrazeniach na obrazovke.
Číslice
24p True Cinema 80
A
AACS 78
ANGLE 10
AUDIO 10
“Audio Output Priority” 50
“Audio Settings” 40, 50
Audio súbory MP3 40, 69
Aktualizácia 27, 46
Aktualizácia softvéru
27, 46, 56
“Auto Power Off” 56
AVCHD 71, 78
B
Batérie 28
“BD Data” 38
“BD/DVD Viewing
Settings” 53
BD-LIVE 25, 37
BD-R 69, 78
BD-RE 69, 79
Blu-ray Disc 69, 79
BONUSVIEW 37
BRAVIA Sync 18, 65
C
CD 69
“Control for HDMI” 18,
36, 55, 65
D
Dátový tok 64
Deep Colour 50, 79
“Dimmer” 55
Disc Lock 36
Disky, ktoré je možné
prehrávať 69
DISPLAY 11
Displej 13
DLNA 44, 60, 79
Dolby Digital 23, 51
Dolby Digital Plus 72, 79
Dolby TrueHD 72, 79
DTS 23, 51
DTS-HD 72, 79
DVD 69
Diaľkové ovládanie
10, 28, 29
O
Obnovenie prehrávania
11, 36, 41
One-Touch Play 18, 36
OPTIONS 11, 37, 41, 42
“OSD” 55
P
Farebné tlačidlá 11
Freeze frame 11
Parental Control 36, 53
“Photo” 42
“Photo Settings” 55
PhotoTV HD 43, 80
Pripojenie
AV zosilňovač
(receiver) 21
TVP 16
POP UP/MENU 11, 37
H
Q
HD Audio 72
HDMI 17, 22, 30, 48, 49,
50, 65, 79
HOME 11, 35, 45
“Quick Start Mode” 55
E
Easy Setup 30, 61
Externá pamäť 25, 37, 66
F
CH
“Chapter Search” 38
Child Lock 12, 66
R
Regionálny kód 70
“Resetting” 62
Resetovanie prehrávača 62
Riešenie problémov 63
Rozlíšenie výstupného
video signálu 71
I
Informácie o prehrávaní 39
L
Language Follow 18
Lokálna pamäť 25, 37, 66
LTH 79
M
MAC adresa 56
Menu Home
(Hlavné Menu) 45
“Music” 40
N
“Network Settings” 57
“Network Update” 27, 46
S
Samodiagnostická
funkcia 68
“Setup” 45
Slideshow 42, 43, 44
Spomalené prehrávanie 11
SUBTITLE 10
System Power-Off 18
“System Settings” 55
T
THEATRE 10, 18
“Title Search” 38
Tlačidlo WPS 26, 32
TOP MENU 11, 37
“TV Type” 47
U
USB 43
,Pokračovanie
BDP-S560
4-145-644-11(1)
81
O:\Navody\A_Preklad\BDPS560_SK\Fm\Sk_81-83_BDP-S560.fm
master page=left
specdef20090316
BDP-S560_SK.book Page 82 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
V
“Video” 35
“Video Settings” 39, 47
Výstupné audio signály 72
W
WEP 33, 57, 73
WEP heslo 33, 57
Wi-Fi Protected Setup 26,
32, 57, 80
WPA heslo 33, 57
WPA2-PSK (AES) 73
WPA-PSK (AES) 73
WPA-PSK (TKIP) 73
X
x.v.Colour 50, 80
Z
Zadávanie znakov 59
82
BDP-S560
4-145-644-11(1)
master page=left
BDP-S560_SK.book Page 85 Wednesday, July 8, 2009 2:24 PM
Softvér tohto prehrávača môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získať podrobné
informácie o všetkých dostupných aktualizáciách, navštívte: http://support.sony-europe.com/
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách
spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising