Sony | PS-LX300USB | Sony PS-LX300USB Gramofón USB Návod na použitie

3-198-123-13 (1)
USB stereo
gramofón
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené v zadnej
časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete
kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených
číslach/označeniach.
Model No. PS-LX300USB
Serial No.________________
Návod na použitie
PS-LX300USB
© 2008 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, záclonami atď.
Na zariadenia neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou
(napr. vázy).
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
Systém nainštalujte tak, aby v prípade
akéhokoľvek problému alebo poruchy ho bolo
možné okamžite odpojiť od elektrickej siete.
Informácia pre spotrebiteľov
Tento symbol upozorňuje na výskyt
nebezpečného napätia na odizolovaných častiach
vo vnútri zariadenia, ktoré môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto
návode.
Upozorňujúci štítok je umiestnený na spodnej
časti skrinky.
2SK
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1) Prečítajte si návod na použitie.
2) Dodržiavajte inštrukcie uvedené v návode
na použitie.
3) Dbajte na dodržiavanie všetkých upozornení.
4) Postupujte podľa inštrukcií.
5) Zariadenie nepoužívajte na miestach kde
môže prísť do kontaktu s vodou.
6) Zariadenie čistite len suchou handričkou.
7) Neblokujte ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov
tepla ako napríklad radiátory, teplovzdušné
otvory, sporáky a ďalšie zariadenia (vrátane
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Dbajte na bezpečnostný význam
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, ktoré
sú tvarovo odlíšené. Zástrčka s uzemnením
má dva kolíky a uzemňovací kontakt.
Širší kolík alebo tretí kontakt majú
bezpečnostný význam. Ak zástrčka tvarovo
nepasuje do elektrickej zásuvky, obráťte sa
na kompetentného elektrikára, aby vám
zásuvku vymenil.
10) Dbajte na to, aby ste po sieťovej šnúre
nestúpali, alebo aby ste nepoškodili
koncovku šnúry, elektrickú zásuvku
alebo samotnú šnúru v mieste kde
vychádza zo zariadenia.
11) Používajte len príslušenstvo/doplnky
špecifikované výrobcom.
12) Zariadenie používajte len
s dopravným vozíkom,
podstavcom, stojanom,
konzolou alebo stolom, ktoré sú
špecifikované výrobcom alebo
dodávané spolu so zariadením.
Keď používate dopravný
vozík buďte pri manipulácií
vozíka/zariadenia opatrní, aby
sa neprevrátil a nedošlo tým
k poraneniu.
13) Počas búrky alebo ak zariadenie dlhší čas
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
14) Všetky prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis. Servisnú
obhliadku je nevyhnutné vykonať ak došlo
k poškodeniu zariadenia, napríklad ak sa
poškodila sieťová šnúra alebo zástrčka,
do zariadenia vnikla kvapalina alebo
akýkoľvek predmet, zariadenie bolo
vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie
nefunguje správne alebo spadlo.
INFORMÁCIA
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám stanoveným
pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou
15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené
kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení
v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje,
používa a môže vyžarovať výkon v oblasti
rádiových frekvencií a ak nie je inštalované
v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje
rušenie príjmu rozhlasového a televízneho
vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
 Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie
prijímacej antény.
 Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
 Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
 Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou
alebo zásahom do zariadenia, ktoré nie sú
výslovne uvedené v tomto návode na použitie,
sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
tohto zariadenia.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto
výrobku:
Kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo
Zákaznícke informačné centrum Sony,
prípadne http://www.sony.com/
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov: Sony
Typové označenie : PS-LX300USB
(USB stereo gramofón)
Zodp. spoločnosť : Sony Electronics Inc.
Adresa : 16450 W. Bernardo Dr, San Diego,
CA92127 USA
Tel. č. : 858-942-2230
Informácie pre spotrebiteľov
Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade
s kanadskou normou ICES-003.
Informácia pre spotrebiteľov v krajinách
s platnými smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov značne napomáha
pri ochrane a zachovaní prírodných zdrojov.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Toto zariadenie bolo testované a vyrobený
v súlade s kritériami stanovenými smernicou
EMC pre používanie prepojovacích káblov
kratších než 3 metre.
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená
splneniu dvoch podmienok. (1) Zariadenie
nemôže spôsobovať rušivé interferencie
a (2) zariadenie musí absorbovať všetky
prijaté interferencie, vrátane interferencií,
ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
3SK
Obsah
O tomto návode .........................................................4
Začíname
Vybalenie.........................................................................5
Zostavenie gramofónu ...........................................5
Zapojenie gramofónu .............................................7
Prevádzka
Prehrávanie vinylových platní ............................8
Nahrávanie audio skladieb do PC....................9
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ............................. 13
Údržba ........................................................................... 14
Riešenie problémov .............................................. 15
Technické údaje ....................................................... 18
Časti a ovládacie prvky ........................................ 19
4SK
O tomto návode
Blahoželáme k zakúpeniu USB stereo
gramofónu Sony. Skôr než zariadenie použijete,
prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si
ho pre prípadné budúce použitie.
 IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti
International Business Machines Corporation.
 Microsoft, Windows a Windows Vista sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a/alebo ostatných krajinách.
 V tomto návode je OS Microsoft® Windows®
XP Home Edition a Microsoft® Windows® XP
Professional označovaný ako Windows XP.
 V tomto návode je OS Microsoft® Windows
Vista® Home Basic, Windows Vista® Home
Premium, Windows Vista® Business
a Windows Vista® Ultimate označovaný
ako Windows Vista.
 Sound Forge je obchodná značka alebo
ochranná známka spoločnosti Sony Creative
Software Inc. v USA a ďalších krajinách.
 Všetky ostatné názvy systémov a produktov sú
obchodné značky alebo ochranné známky ich
príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú
označenia TM a ® uvádzané.
Začíname
Zostavenie gramofónu
Vybalenie
Začíname
Skontrolujte, či ste s gramofónom dostali
nasledovné príslušenstvo:
 Disk (s hnacím remeňom) (1)
 Gumová podložka (1)
 Adaptér 45 ot./min (1)
 USB kábel (1)
 CD-ROM disk so softvérom
“Sound Forge Audio Studio LE” (1)
 Návod na použitie (tento návod)
 Návod na inštaláciu softvéru
“Sound Forge Audio Studio LE”
1
Kovové časti vnútri väčšieho
ozubeného kolesa posuňte v smere
šípky.
Pokračovanie

5SK
2
Opatrne nasaďte disk na hriadeľ.
Zloženie protiprachového krytu
Keď je protiprachový kryt úplne otvorený,
uchopte obidva boky krytu a opatrne ho zložte.
Puzdrá pántov
Pánty
Rada
3
Pomocou pásky oviňte hnací remeň
okolo remenice motora.
Po ovinutí remeňa nezabudnite pásku
odstrániť.
4
Na disk nasaďte gumovú podložku.
Poznámka
Ak je po zmontovaní alebo posunutí gramofónu zapojená
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, gramofón sa niekedy
začne otáčať a rameno s prenoskou klesá k disku, aj keď
nestlačíte START.
V takomto prípade stlačte STOP, aby sa rameno
s prenoskou vrátilo na stojan.
6SK
Gramofón môžete používať aj so zloženým
protiprachovým krytom. V takomto prípade kryt
správne uskladnite.
Nasadenie protiprachového krytu
Puzdrá pántov na protiprachovom kryte
nasuňte na pánty na zadnej strane skrinky
zariadenia.
Zapojenie gramofónu
RCA kábel je upevnený v zadnej časti skrinky
od výroby.
1
Pripojte sieťovú šnúru.
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky až po vykonaní všetkých ostatných
zapojení z krokov 1 a 2.
 do elektrickej zásuvky
Začíname
Nastavte prepínač PHONO/LINE
(na zadnom paneli gramofónu)
podľa typu konektorov na vašom
stereo systéme (zosilňovači).
3
• Ak váš stereo systém (zosilňovač)
disponuje vstupnými konektormi
PHONO (použite vstupné konektory
PHONO)
nastavte polohu PHONO.
Funkcia ekvalizéra je vypnutá.
• Ak váš stereo systém (zosilňovač)
nedisponuje vstupnými konektormi
PHONO (použite vstupné konektory
AUX, VIDEO atď.)
nastavte polohu LINE. Funkcia
ekvalizéra je zapnutá.
2
Kábel s bielou koncovkou pripojte
do bieleho konektora (L) a kábel
s červenou koncovkou pripojte
do červeného konektora (R).
Koncovky zasuňte do konektorov správne
a pevne. Inak môže vznikať šum.
7SK
Prevádzka
Prehrávanie vinylových
platní
3
Prepínač rozmeru SIZE SELECTOR
nastavte na 17 alebo 30.
4
Otočením ochranného krytu
odkryte ihlu.
5
6
Zatvorte protiprachový kryt.
Stlačte START.
Disk sa začne otáčať.
Poznámka
Adaptér
45 ot./min
STOP
1
Na zosilňovači stlmte hlasitosť, aby sa nepoškodil.
Keď rameno s prenoskou klesne a ihla sa dotkne
vinylovej platne, môže vzniknúť hlasné prasknutie,
ktoré môže poškodiť zosilňovač alebo reproduktory.
Hlasitosť na zosilňovači nastavte až po úplnom
klesnutí ihly.
UP/DOWN
Vinylovú platňu položte na disk.
7
Nastavte hlasitosť na zosilňovači.
Po dokončení prehrávania
Rameno s prenoskou sa vráti na stojan
automaticky, potom sa disk prestane otáčať.
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo STOP.
Rameno s prenoskou sa vráti na stojan.
Disk sa prestane otáčať.
Poznámka
Na disk položte len jednu vinylovú platňu. Ak sú na
disku položené dve alebo viac vinylových platní, ihla
nezíska správny kontakt s drážkami, čo má vplyv na
kvalitu reprodukcie.
2
8SK
Stláčaním tlačidla výberu rýchlosti
zvoľte želanú rýchlosť otáčania.
Pozastavenie prehrávania
Stlačením tlačidla UP/DOWN zdvihnete ihlu
nad vinylovú platňu.
Prehrávanie inej časti vinylovej platne
1 Po vykonaní kroku 4 stlačte tlačidlo
UP/DOWN a zdvihnite rameno s prenoskou.
2 Posuňte rameno s prenoskou do želanej
pozície.
Rameno s prenoskou klesne na platňu a spustí sa
prehrávanie.
Prehrávanie vinylovej platne
s priemerom 17 cm
Na hriadeľ nasaďte dodávaný adaptér 45 ot./min.
Po skončení používania adaptéra ho vráťte späť
do priestoru pre adaptér.
Audio skladby z vinylovej platne môžete do PC
nahrávať nasledovne:
• Pripojením gramofónu k PC dodávaným
USB káblom
• Pomocou dodávaného softvéru
“Sound Forge Audio Studio LE”
Systémové požiadavky na PC pripájaný
k gramofónu*
• Kompatibilný PC:
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC
• Operačné systémy (OS):
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Business
Windows Vista® Ultimate
Windows® XP Home Edition Service Pack 2
alebo novšia verzia
Windows® XP Professional Service Pack 2
alebo novšia verzia
Štandardná inštalácia (originálna inštalácia
predajcom PC)
Prevádzka
3 Stlačte tlačidlo UP/DOWN.
Nahrávanie audio skladieb
do PC
– Iné než uvedené OS nie sú podporované.
– 64-bitové verzie OS nie sú podporované.
• Hardvérové prostredie:
– Port: USB port**
* Potrebné pre nahrávanie audio skladieb z vinylovej
platne do PC cez USB prepojenie.
**USB konektor na gramofóne podporuje USB
(plná rýchlosť).
Poznámky
• Ani pri dodržaní všetkých uvedených podmienok na
operačné prostredie nie je fungovanie gramofónu so
všetkými PC zaručené.
• Fungovanie gramofónu s PC domácej výroby,
s vlastnoručne aktualizovanými OS ani s viacerými
OS nie je zaručené.
• Fungovanie gramofónu nie je zaručené pri všetkých
PC s funkciami, ako sú prerušený režim, režim spánku
(pohotovostný režim) a režim dlhodobého spánku.
Pokračovanie

9SK
Inštalácia dodávaného softvéru
Pred nahrávaním nainštalujte dodávaný softvér
“Sound Forge Audio Studio LE”.
Po nainštalovaní softvéru do PC už nie je
nutná jeho opätovná inštalácia, s výnimkou
preinštalovania.
1
2
Vložte dodávaný CD-ROM disk
do CD mechaniky PC.
Nainštalujte softvér podľa pokynov
zobrazovaných na monitore.
Poznámky
 Fungovanie gramofónu pri prepojení cez USB hub
alebo predlžovací USB kábel nie je zaručené. Používajte
len dodávaný USB kábel.
 USB kábel pripojte do USB konektora/USB portu
správne, inak môže dôjsť k poruche.
 Ak USB kábel nepoužívate, odpojte ho.
 Keď sú gramofón a PC prepojené USB káblom, pri
prehrávaní z gramofónu za účelom nahrávania audio
skladieb do PC je na vstupe do USB portu na PC audio
signál upravený ekvalizérom gramofónu.
Rada
Ak používate Windows XP alebo Windows Vista,
USB ovládače sú súčasťou OS. USB ovládače sa
nainštalujú automaticky pri prvom pripojení zariadenia
k PC. Podrobnosti pozri v návode na použitie PC.
Rada
Podrobnosti o inštalácii softvéru pozri v návode na
inštaláciu softvéru “Sound Forge Audio Studio LE”.
Pripojenie USB kábla
Pripojte gramofón k PC dodávaným
USB káblom.
Nastavenie PC
Pred nahrávaním nastavte nahrávaciu audio
jednotku podľa používaného OS nasledovne:

1
Zvoľte [Control Panel] (Ovládací
panel) v Menu [Start] (Štart).
2
Kliknite na [Sounds, Speech, and
Audio Devices] (Zvuk, reč a zvukové
zariadenia).
3
Kliknite na [Sounds and Audio
Devices] (Zvuk a zvukové zariadenia).
4
5
Kliknite na záložku [Audio] (Zvuk).
6
Kliknite na [OK].
Do USB konektora
USB kábel (dodávaný)
Do USB portu
PC (nedodávaný)
10SK
Pri OS Windows XP
([Control Panel] (Ovládací panel) je v [Category View]
(Prehľad kategórií))
Zvoľte [USB Audio CODEC] pre
[Default device:] (Predvolené
zariadenie:) v položke
[Sound recording] (Nahrávanie
zvuku).

Pri OS Windows Vista
([Control Panel] (Ovládací panel) je v prehľade [Control
Panel Home] (Ovládací panel - Domov))
1
Zvoľte [Settings] (Nastavenia)
v Menu [Start] (Štart).
Zvoľte [Control Panel]
(Ovládací panel).
3
Kliknite na [Hardware and Sound]
(Hardvér a zvuk).
4
5
Kliknite na [Sound] (Zvuk).
1
Automaticky sa zobrazí hlavné okno.
2
Kliknite na záložku [Recording]
(Nahrávanie).
6
Zvoľte [USB Audio CODEC]
pre [Microphone] (Mikrofón).
7
Kliknite na [Set default]
(Nastaviť predvolené).
8
Zvoľte [USB Audio CODEC]
a kliknite na [Properties] (Vlastnosti).
9
Kliknite na záložku [Advanced]
(Podrobné nastavenia).
10 Zvoľte [2 channel, ...] (napr.: [2 channel,
16 bit, 44100 Hz (CD Quality)]
(2 kanály, 16 bit, 44100 Hz (CD kvalita))
z rozbaľovacieho Menu [Default
Format] (Predvolený formát).
Spustite “Sound Forge Audio Studio LE”
nainštalovaný z dodávaného CD-ROM
disku.
V hlavnom okne kliknite podľa obrázka
nižšie na tlačidlo nahrávania
.
Prevádzka
2
Nahrávanie audio skladieb
z gramofónu do PC
Kliknite sem
Zobrazí sa nové dialógové okno
[Recording] (Nahrávanie) a dátové okno.
Podľa predvoleného nastavenia sa aktivuje
nové dátové okno. Ak chcete zmeniť
dátové okno, otvorte a aktivujte dátové
okno, do ktorého chcete nahrávať.
3
Kliknite na tlačidlo [Record]
(Nahrávať) v dialógovom okne
[Recording] (Nahrávanie).
4
Spustite prehrávanie audio skladby
z vinylovej platne na gramofóne.
Pred prehrávaním vinylovej platne overte,
či je softvér v nahrávacom režime.
Počas nahrávania indikátor nahrávania
v dialógovom okne [Recording]
(Nahrávanie) svieti načerveno a bliká.
11 Kliknite na [OK].
Poznámka
Aby do PC vstupoval stereo signál z gramofónu, je nutné
vykonať kroky 8 až 11.
Pokračovanie

11SK
5
Keď sa prehrávanie audio skladby
dokončí, kliknite na [STOP]
v dialógovom okne [Recording]
(Nahrávanie).
Nahrané dáta sa zobrazia v dátovom okne
vo formáte wav.
6
Kliknutím na [Close] (Zatvoriť)
zatvorte dialógové okno [Recording]
(Nahrávanie).
7
Ak chcete uložiť nahranú audio
skladbu v PC, aktivujte dátové okno,
ktoré chcete uložiť a zvoľte [Save]
(Uložiť) v Menu [File] (Súbor).
8
Zadajte názov súboru
a z rozbaľovacieho Menu zvoľte
formát súboru.
9
Zvoľte umiestnenie pre uloženie
a kliknite na [Save] (Uložiť).
10 Ak chcete ukončiť aplikáciu, zvoľte
[Exit] (Koniec) v Menu [File] (Súbor).
11 Po skončení nahrávania odpojte
USB kábel od PC aj gramofónu.
Rada
Podrobnosti o používaní softvéru pozri v návode na rýchle
uvedenie softvéru “Sound Forge Audio Studio LE”
do prevádzky (na dodávanom CD-ROM disku), prípadne
v on-line pomocníkovi Help softvéru.
12SK
Referenčné návody pre dodávaný softvér
Pozri nasledovné pokyny:
 Návod na inštaláciu softvéru
“Sound Forge Audio Studio LE”:
Podľa tohto dodávaného návodu nainštalujete
softvér “Sound Forge Audio Studio LE”.
 Príručka pre softvér “Sound Forge Audio
Studio LE”:
Táto príručka (Tutorial) poskytuje
jednoduché pokyny pre používanie softvéru.
Po nainštalovaní softvéru sa príručka zobrazí
pri prvom spustení softvéru.
 Návod na rýchle uvedenie softvéru
“Sound Forge Audio Studio LE” do
prevádzky (na dodávanom CD-ROM disku):
Tento návod poskytuje pokyny k základnému
používaniu softvéru.
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie
 Zariadenie položte na rovný povrch.
 Zariadenie neumiestňujte do blízkosti iných
elektrických zariadení (napr. TVP, fén alebo
žiarivky). Môžu spôsobovať rušenie alebo šum.
 Zariadenie neumiestňujte na miesta vystavené
otrasom ((ďalej od reproduktorov, dverí atď.).
 Zariadenie neumiestňujte na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym
teplotám alebo nadmernej prašnosti a vlhkosti.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa tohto zariadenia, ktoré nie sú
popísané v tomto návode, konzultujte ich
s najbližším predajcom Sony.
Poznámka k nahrávaniu
Zaznamenané skladby je možné používať len
pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia
je podmienená súhlasom vlastníkov
autorských práv skladieb.
Ďalšie informácie
Bezpečnosť
 Pred používaním zariadenia skontrolujte,
či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia, odpojte
zariadenie od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte prekontrolovať
v autorizovanom servise.
 Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte ho od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za šnúru samotnú.
Použitie obalového materiálu
Obalový materiál si uchovajte. Poskytuje ideálnu
ochranu pri prípadnej preprave a premiestňovaní
zariadenia.
13SK
Údržba
Starostlivosť o ihlu a platne
Aby ste predišli predčasnému opotrebeniu
ihly a platní, pred prehrávaním je potrebné
ihlu aj platňu očistiť.
Ihlu čistite kvalitnou čistiacou kefkou na ihly
smerom z vnútra smerom von. Ihlu nečistite
koncom prsta. Ak používate tekutý čistič ihiel,
príliš ihlu nenamočte.
Výmena ihly
Približná životnosť ihly je 500 hodín.
Aby bol zvuk kvalitný a nedošlo k poškodeniu
platní, odporúčame po tejto dobe ihlu vymeniť.
Výmenu ihly konzultujte s najbližším
predajcom Sony.
Vybratie ihly
1 Vypnite gramofón aj zosilňovač a odpojte
ich sieťové šnúry od napájania.
2 Prekryte ihlu ochranným krytom.
Ochranný kryt ihly
3 Uchopte držiak ihly a potiahnite ho nadol
Platne dôkladne čistite kvalitným čističom
na platne.
smerom od tela hlavy podľa obrázka.
Hlava
Držiak ihly
Čistenie skrinky a protiprachového
krytu
Skrinku a protiprachový kryt pravidelne čistite
jemnou suchou handričkou. Ak sa nečistoty
nedajú odstrániť, použite handričku navlhčenú
v miernom roztoku saponátu. Nepoužívajte
žiadne rozpúšťadlá ako lieh, benzín alebo
riedidlo. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu
zariadenia.
14SK
Vloženie ihly
Tento postup realizujte s ihlou chránenou
ochranným krytom.
1 Uchopte obidve strany držiaka ihly
a nasuňte úchytku ihly do puzdra hlavy.
Riešenie problémov
Najskôr skontrolujte nasledovné:
 Správne zapojenie sieťovej šnúry.
 Správne zapojenie reproduktorových káblov.
Ak problém pretrváva aj po preverení
uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.
Držiak ihly
Ochranný kryt ihly
Úchytka ihly
2 Držiak ihly zasuňte tak, aby správne a úplne
zacvakol.
Poznámka
Na ochranný kryt ihly príliš netlačte. Nechránená ihla
môže spôsobiť úraz, prípadne sa môže poškodiť.
Rameno s prenoskou preskakuje,
kĺže sa alebo sa neposúva.
 Gramofón nie je na rovnej ploche.
Zariadenie položte na rovný povrch.
 Platňa je znečistená alebo poškriabaná.
Platňu vyčistite komerčne dostupnou
čistiacou sadou na platne, alebo vymeňte
platňu.
Zlá kvalita zvuku, nadmerný šum,
prerušovaný zvuk atď…
 Ihla je znečistená alebo opotrebovaná.
Prach z ihly očistite čistiacou kefkou na
ihly, alebo vymeňte opotrebovanú ihlu
(pozri str. 14).
 Na platni sa usadil prach alebo nečistoty.
Vyčistite platňu kvalitným čističom platní.
Pokračovanie

Ďalšie informácie
Nenechávajte
žiadny priestor.
Prehrávanie vinylových platní
15SK
Hluk alebo nízkofrekvenčné pískanie*.
 Gramofón je blízko reproduktorov.
Umiestnite reproduktory ďalej od gramofónu.
* Tento jav sa označuje ako “akustická spätná väzba”
a vyskytuje sa, keď sa vibrácie z reproduktorov prenesú
vzduchom alebo pevnými predmetmi (poličky,
skriňa alebo podlaha) ku gramofónu, ktorého ihla
tieto vibrácie zachytí, zosilnia sa a reprodukujú sa
reproduktormi.
Nesprávna rýchlosť.
 Nesprávne nastavenie ot./min. Nastavte
ot./min tak, aby nastavenie zodpovedalo
indikácii na vinylovej platni. (Pri platniach
33 1/3 ot./min zvoľte “33” a pri platniach
45 ot./min zvoľte “45”.)
Hnací remeň je opotrebovaný.
 Vymeňte hnací remeň. Podrobnosti
konzultujte s najbližším predajcom Sony.
Disk sa neotáča.
 Sieťová šnúra musí byť správne zapojená
v elektrickej zásuvke.
 Hnací remeň musí byť úplne a správne
ovinutý na remenici motora.
Hnací remeň je roztrhnutý.
 Vymeňte hnací remeň. Podrobnosti
konzultujte s najbližším predajcom Sony.
Zvuk je slabý alebo skreslený.
 Gramofón nie je pripojený do vstupných
konektorov PHONO IN na zosilňovači
(pozri str. 7).
USB zapojenie/nahrávanie
PC nesprístupnil gramofón.
 Odpojte a znova zapojte dodávaný USB kábel.
 Pripojte gramofón k PC a reštartujte PC.
 Odpojte dodávaný USB kábel a reštartujte
PC. Po reštarte prepojte gramofón a PC
dodávaným USB káblom.
 V PC zrejme nie je správne nastavenie
daného zariadenia.
– Ak gramofón pripojíte k PC USB káblom prvýkrát,
automaticky sa nainštalujú jednotky USB Composite
Device, HID-compliant consumer control device,
USB Human Interface Device a USB Audio Device
(Windows XP)/USB Audio CODEC (Windows Vista).
Správne nainštalovanie ovládača overte nasledovne:

Pri OS Windows XP
([Control Panel] (Ovládací panel) je v [Category View]
(Prehľad kategórií))
1 Zvoľte [Control Panel] (Ovládací panel)
v Menu [Start] (Štart).
2 Kliknite na [Performance and
Maintenance] (Výkon a údržba).
3 Kliknite na [System] (Systém).
4 Kliknite na záložku [Hardware]
(Hardvér) a potom na [Device manager]
(Správca zariadení).
5 Skontrolujte okno [Device manager]
(Správca zariadení).
Overte, či sú zariadenia (jednotky) nainštalované
správne.
– [USB Human Interface Devices] a [HID-compliant
consumer control device] pod položkou
[Human Interface Devices]
– [USB Audio Device] pod položkou [Sound, video
and game controllers]
– [USB Composite Device] pod položkou [Universal
Serial Bus controllers]
16SK

Pri OS Windows Vista
([Control Panel] (Ovládací panel) je v prehľade
[Control Panel Home] (Ovládací panel - Domov))
1 Zvoľte [Settings] (Nastavenia)
v Menu [Start] (Štart).
Poznámky
 Podrobnosti o používaní PC pozri v návode
na použitie PC.
 Môžu sa vyskytnúť aj problémy nepopísané v prehľade
o riešení problémov. V takomto prípade kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
2 Zvoľte [Control Panel] (Ovládací panel).
3 Zvoľte [System and Maintenance]
(Systém a údržba).
4 Zvoľte [Device Manager]
(Správca zariadení).
5 Skontrolujte okno [Device manager]
(Správca zariadení).
Poznámky
Ďalšie informácie
Overte, či sú zariadenia (jednotky) nainštalované
správne.
– [USB Human Interface Devices] a [HID-compliant
consumer control device] pod položkou [Human
Interface Devices]
– [USB Audio CODEC] pod položkou [Sound, video
and game controllers]
– [USB Composite Device] pod položkou [Universal
Serial Bus controllers]
 Ak používate rôzne USB porty, môže byť nutné
nainštalovať USB ovládače.
 Ak používate rôzne USB porty, PC automaticky
nainštaluje ovládač znova. V takomto prípade
podľa už uvedeného postupu overte, či je ovládač
nainštalovaný správne.
Nahraný zvuk vypadáva.
 Procesor PC je preťažený. Ukončite iné
aplikácie.
 K PC sú pripojené a zároveň sa používajú
iné USB zariadenia. Prestaňte používať iné
USB zariadenia.
Nedá sa nahrávať zvuk z gramofónu.
 V PC nie je správne nastavené nahrávacie
audio zariadenie. Overte nastavenia podľa
str. 10 a 11.
Nahraný zvuk obsahuje šum.
 V blízkosti gramofónu sú elektrické káble,
žiarivky alebo mobilné telefóny. Možné
zdroje elektromagnetického rušenia
premiestnite ďalej.
17SK
Technické údaje
Motor a disk
Hnací systém:
Hnací remeň
Motor:
Motor na jednosmerné napätie
Disk: Priemer 295 mm
(tlakový hliníkový odliatok)
Rýchlosti:
33 1/3 a 45 ot./min, 2 rýchlosti
Skreslenie:
Menej než 0,25% (WRMS)
Odstup signál - šum:
Viac než 50 dB (DIN-B)
Rameno s prenoskou
Typ:
Dynamicky vyvážené, rovné, s riadením
s mäkkým tlmením
Účinná dĺžka ramena:
195 mm
USB konektor
Napájanie:
Kompatibilita s napájaním cez USB
rozhranie (5 V, 100 mA)
(Napájanie z PC pri pripojení USB káblom)
Výstupný konektor:
Systém s napájaním
(špeciálny USB konektor)
USB konektor typ B
USB (plná rýchlosť)
18SK
Všeobecne
Napájanie:
Modely pre Severnú Ameriku:
120 V striedavé (AC), 60 Hz
Ostatné modely:
230 – 240 V striedavé (AC), 50/60 Hz
Príkon:
2W
Rozmery:
Cca 420 × 95 × 360 mm (š/v/h)
Hmotnosť:
3,3 kg
Dodávané príslušenstvo:
Adaptér 45 ot./min (1)
Disk (s hnacím remeňom) (1)
Gumová podložka (1)
USB kábel (1)
CD-ROM disk (1)
Návod na použitie (tento návod)
Návod na inštaláciu softvéru “Sound Forge
Audio Studio LE”
Právo na zmeny vyhradené.
Časti a ovládacie prvky
 Pánt
 Adaptér 45 ot./min
 Rameno s prenoskou
 Tlačidlo pre výber rýchlosti
 Stojan ramena
 Gumová podložka
 Držadlo na ručné dvíhanie
 Disk
 Prepínač rozmeru SIZE SELECTOR
 Hlava
 Tlačidlo STOP
 Tlačidlo START
 Tlačidlo UP/DOWN
 Izolant
 Prepínač PHONO/LINE
 Protiprachový kryt
 USB konektor
Ďalšie informácie
 Hriadeľ
Predná časť
Zadná časť
19SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising