Sony | BDP-S1E | Sony BDP-S1E Návod na použitie

3-197-093-11(1)
Blu-ray Disc prehrávač
Návod na použitie
© 2007 Sony Corporation
BDP-S1E
3-214-826-11(1)
Slovensky
Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI
Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu konektorov HDMI.
• Dôkladne podľa tvaru zarovnajte HDMI konektor s konektorom HDMI na zadnej strane prehrávača. Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo
(pozri obr. A ).
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel (pozri obr. B ).
• Ak je prehrávač umiestnený v polici a je pripojený HDMI kábel, nepritláčajte prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť poškodenie
HDMI konektora a HDMI kábla.
B
A
MI
HDUT
O
MI
HDUT
O
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_02-03_BDP-S1E.fmmaster:Left
BDP-S1E_SK.book Page 2 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je možné
vykonať len v autorizovanom servise.
Batérie v zariadení nevystavujte
nadmerným teplotám (napr. slnečnému
žiareniu, ohňu a pod.).
UPOZORNENIE
Použitie optických nástrojov pri tomto
zariadení zvyšuje riziko poškodenia
zraku. Laserový lúč použitý v tomto
Blu-ray Disc prehrávači môže poškodiť
zrak, preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Poznámky
k diskom
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani tepelným
zdrojom, ako sú klimatizačné potrubia,
ani nenechávajte disk v zaparkovanom
aute na slnku. Teplota v interiéri
sa môže značne zvýšiť.
• Po dokončení prehrávania umiestnite
disk do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky.
Disk čistite smerom od stredu
k okrajom.
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
Tento štítok upozorňujúci na výskyt
laserového žiarenia je umiestnený vo
vnútri puzdra ochranného krytu lasera.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER.
Označenie o klasifikácii CLASS 1
LASER PRODUCT MARKING je
umiestnené v ochrannom puzdre lasera
vnútri zariadenia.
• Toto zariadenie je možné prevádzkovať
pri napätí 220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, bežne dostupné
čistiace prostriedky ani antistatické
spreje určené na čistenie vinylových
LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku, pred
prehrávaním vysušte tlačiarenskú
farbu.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený
povrch. Zariadenie je určené len na
prevádzku vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie ani disky neumiestňujte
do blízkosti zariadení so silnými
magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry
alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov ako sú knižnice
alebo vstavané skrinky.
• Zariadenie umiestnite tak, aby bolo
možné v prípade problémov sieťovú
šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete.
• Batériu nevystavujte nadmernému
teplu ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu a pod.
2
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 3 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo tekutiny do zariadenia,
odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Prehrávač je pod stálym napätím, kým
je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke,
aj keď je samotný prehrávač vypnutý.
• Ak nebudete prehrávač používať dlhší
čas, odpojte sieťovú šnúru od
elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej
šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy
neťahajte za samotnú šnúru.
Umiestnenie
• Prehrávač umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou vzduchu,
aby ste predišli jeho prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký
povrch ako je koberec.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
tepelných zdrojov alebo na miesta
vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, prašné miesta alebo miesta
vystavené mechanickým otrasom.
• Priehľadná časť na povrchu predného
panela je vyrobená zo skla. Pri
manipulácii buďte opatrní.
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_02-03_BDP-S1E.fmmaster:Right
Čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek
Nepoužívajte komerčne dostupné
čistiace disky alebo čističe diskov/
šošoviek (typy na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu
zariadenia.
Výmena častí
V prípade opravy zariadenia si môže
servisné stredisko ponechať vymenené
časti za účelom opätovného použitia
alebo recyklácie.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento prehrávač je
schopný zobrazovať statické video zábery
na vašej TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na
TV obrazovke ponecháte dlhší čas
pozastavený obraz alebo zobrazenú
ponuku Menu, vystavujete váš TVP
riziku trvalého poškodenia obrazovky.
Plazmové a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Prevádzka
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo
studeného prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo veľmi
vlhkej miestnosti, na optickom
mechanizme zariadenia môže
kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nemusí pracovať správne.
V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez
obsluhy približne pol hodiny, kým
sa vlhkosť neodparí.
• Pri prenášaní prehrávača vyberte
z prehrávača disk. V opačnom prípade
sa môže disk poškodiť.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie
časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku
alebo so žiadnym zvukovým signálom.
V opačnom prípade môže dôjsť počas
prehrávania pasáže s vysokou úrovňou
zvuku k poškodeniu reproduktorov.
Čistenie
Povrch zariadenia, panel a ovládacie
prvky čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky alebo
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.
3
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 4 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_04-08_BDP-S1E.fmmaster:Left
Obsah
VÝSTRAHA ............................................................2
Poznámky k diskom ............................................2
Bezpečnostné upozornenia ..............................3
Obsah ......................................................................4
O tomto návode ...................................................5
Disky a súbory vhodné na prehrávanie .........5
Príklady nevhodných diskov ................................6
Prehrávanie diskov so záznamom vo formáte
AVCHD ...........................................................6
Regionálny kód BD/DVD diskov ..........................7
Poznámka o funkciách prehrávania BD/DVD
diskov .............................................................7
Autorské práva .....................................................7
Hlavné charakteristické vlastnosti ..................7
Nastavenie obrazu .............................................28
Jemné korekcie obrazu ......................................28
Uzamykanie disku ..............................................29
Nastavenie/zmena hesla ...................................29
Nastavenie funkcie Parental Control pre DVD
VIDEO disky .................................................30
Nastavenie funkcie Parental Control pre BD-ROM
disky .............................................................30
Sledovanie video súborov
Zobrazenie všetkých titulov ............................32
Prehrávanie titulu ...............................................33
Prehľadávanie ponúk Genre, Quicklist alebo
Folder ..............................................................34
Vyhľadávanie titulu ............................................34
Prehrávanie programu (Quicklist) .................35
Prehrávanie audio súborov
Zobrazenie všetkých interpretov ...................36
Prehrávanie skladby ..........................................37
Začíname
Krok 1: Obsah balenia ........................................9
Krok 2: Pripojenie video káblov/
HDMI kábla ..........................................................10
A Pripojenie do vstupného video konektora .....10
B Pripojenie do vstupného S VIDEO konektora ....10
C Pripojenie do vstupných zložkových video
konektorov (Y, PB/CB, PR/CR) .......................10
D Pripojenie do vstupného HDMI konektora ....11
Funkcie ‘BRAVIA’ Theatre Sync
(len pre HDMI prepojenia) ............................11
Krok 3: Pripojenie audio káblov .....................12
A Pripojenie k TVP .......................................13
B Pripojenie k stereo zosilňovaču (receiveru)
s 2 reproduktormi .........................................13
C Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
vybavenému dekodérom Dolby Surround
(Pro Logic) a 3 až 6 reproduktormi ...............14
D-1 Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
vybavenému vstupnými konektormi pre
5.1-kanálový vstup a 6 reproduktormi ..........14
D-2 Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
vybavenému vstupným digitálnym konektorom
a 6 reproduktormi .........................................15
D-3 Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
vybavenému vstupným HDMI konektorom
a 8 reproduktormi .........................................15
Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry ..................16
Krok 5: Príprava DO ..........................................16
Ovládanie TVP dodávaným DO .........................17
Krok 6: Easy Setup
(Jednoduché nastavenie) ............................18
Krok 7: Ďalšie nastavenia ................................19
Základné operácie
Prehrávanie disku ..............................................20
Prehľad zobrazení ..............................................22
Zadávanie znakov ..............................................23
Popis DO ..............................................................24
Prehrávanie v rôznych režimoch prehrávania .......25
Vyhľadávanie pomocou DO ...............................26
Zobrazenie informácií o disku ........................26
Prehľadávanie ponúk Artist, Album, Genre,
Quicklist alebo Folder .................................38
Vyhľadávanie skladby .......................................38
Prehrávanie programu (Quicklist) .................39
Zobrazenie obrázkov
Zobrazenie všetkých priečinkov ....................40
Prezentácia Slideshow ......................................41
Prehľadávanie ponúk Date, Quicklist alebo
Folder ..............................................................42
Vyhľadávanie obrázka ......................................42
Prehrávanie naprogramovanej prezentácie
Slideshow (Quicklist) ..................................43
Zmena výrobných nastavení
Ponuka nastavení Setup ..................................44
Video Setup (Nastavenie obrazu) ...................45
Audio Setup (Nastavenie zvuku).....................47
Language (Jazyk) ................................................49
Parental Control (Rodičovský zámok)...........50
Speakers (Reproduktory) ..................................51
Options (Voľby)....................................................52
Resetovanie prehrávača ..................................53
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ..........................................54
Samodiagnostická funkcia ..............................57
Index častí a ovládacích prvkov ....................58
Predný panel ......................................................58
Displej ................................................................59
Zadný panel .......................................................59
Slovník ..................................................................60
Technické údaje .................................................61
Tabuľka kódov jazykov .....................................62
Prehľad kódov krajín pre funkciu
Parental Control ............................................63
Index ......................................................................63
Zvýraznenie tichých zvukov
(Audio DRC) ...................................................27
4
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 5 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_04-08_BDP-S1E.fmmaster:Right
O tomto návode
Informácie v tomto návode popisujú ovládacie prvky na
diaľkovom ovládaní. Na ovládanie prehrávača môžete použiť aj
ovládacie prvky na prehrávači, ak majú podobné alebo rovnaké
označenie ako tlačidlá na DO.
V tomto návode sú použité ikony zobrazené nižšie
(spolu s popisom ich významu):
Ikona
Význam
BD
Funkcie sú dostupné pre BD-ROM disky,
vrátane DL diskov.
DVD
Funkcie sú dostupné pre DVD VIDEO
a DVD+RW/DVD+R disky v režime +VR
alebo DVD-RW/DVD-R disky v režime
Video, vrátane 8 cm diskov.
DATA DVD
CD
Funkcie sú dostupné pre DATA DVD
disky (DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R disky s video súbormi MPEG-2
PS, audio súbormi MP3* a obrazovými
súbormi JPEG).
Funkcie sú dostupné pre audio CD alebo
CD-R/CD-RW disky vo formáte audio CD.
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je štandardný formát pre kompresiu
audio dát definovaný normou ISO (International Standard
Organization)/IEC (International Electrotechnical Commission)
MPEG.
Poznámka
Obrázky OSD zobrazení používané v tomto návode nemusia presne
zodpovedať skutočným zobrazeniam na TV obrazovke.
Disky a súbory vhodné
na prehrávanie
Formát disku
Blu-ray Disc
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
CD
“Blu-ray Disc” je obchodná značka.
Logá “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.
Podporované formáty súborov
(len DATA DVD disky)
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R sa v tomto návode
označujú ako “DATA DVD”, ak disky obsahujú prehrávateľné
súbory. Podporované sú nasledovné formáty súborov:
• Video súbory MPEG-2 PS.
• Audio súbory MP3.
• Obrazové súbory JPEG*.
* Formát JPEG kompatibilný s UDF (Universal Disk Format).
Poznámky k BD-ROM kompatibilite
Prehrávač podporuje len profil BD-ROM Profile 1. Prehrávanie
novších verzií a iných BD diskov než BD-ROM nie je zaručené.
Keďže sú špecifikácie médií Blu-ray Disc novinkou a neustále
sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia v závislosti od typu
a verzie disku prehrať.
Výstupný audio signál závisí od zdroja signálu, použitého
výstupného konektora a zvoleného zvukového nastavenia.
Podrobnosti pozri str. 48.
,Pokračovanie
5
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 6 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_04-08_BDP-S1E.fmmaster:Left
Príklady nevhodných diskov
Prehrávač nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• BD-RE/BD-R disky.
• BD disky v ochrannom puzdre.
• DVD-RW/DVD-R disky v režime VR.
• DVD-RAM disky.
• HD DVD disky.
• DVD audio disky.
• DATA CD disky (CD-R/CD-RW disky v inom než audio CD
formáte).
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov.
• VCD/Super VCD disky.
• HD vrstvu Super Audio CD (SACD) diskov.
Prehrávač tiež nedokáže prehrávať nasledovné disky:
• BD-ROM/DVD VIDEO disky s odlišným regionálnym
kódom.
• Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare obdĺžnika, srdca).
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou na povrchu.
• Disky so znečisteným povrchom od zvyšku lepidla
po povrchovej nálepke, lepiacej páske a pod.
Poznámky
• Poznámky k DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R alebo CD-R/
CD-RW diskom
V tomto prehrávači nemusí byť v závislosti od kvality záznamu
a stavu samotného disku alebo vlastností zariadenia, na ktorom
bol záznam vykonávaný, prípadne záznamového softvéru
možné prehrávať niektoré DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R alebo CD-R/CD-RW disky.
DVD disk sa neprehrá, ak nebol správne uzatvorený.
Podrobnosti pozri v návode na použitie záznamového
zariadenia. Pri niektorých DVD+RW/DVD+R diskoch
nemusia fungovať niektoré funkcie prehrávania, aj keď sú tieto
disky správne uzatvorené. V takomto prípade disk prehrávajte
v štandardnom režime prehrávania.
Prehrávanie diskov so záznamom
vo formáte AVCHD
Prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD.
TM
Formát AVCHD
Formát AVCHD je formát pre digitálne kamkordéry s vysokým
rozlíšením používaným na snímanie SD (štandardné rozlíšenie)
alebo HD (vysoké rozlíšenie) signálu podľa špecifikácií 1080i*1
alebo 720p*2 na DVD disky pomocou kódovacej technológie
na účinnú kompresiu dát. Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa využíva
na kompresiu video dát a systém Dolby Digital alebo Linear PCM
sa používa na kompresiu audio dát. Formát MPEG-4 AVC/H.264
dokáže komprimovať záznam účinnejšie než bežný kompresný
obrazový formát. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje snímať
HD video signál pomocou digitálneho kamkordéra na DVD disky
rovnakým spôsobom, ako keby to bol SD TV signál.
“AVCHD” a logo AVCHD sú obchodné značky spoločnosti Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
*1 Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré využívajú riadkovanie
s 1080 efektívnymi riadkami a prekladaný formát.
*2 Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré využívajú riadkovanie
so 720 efektívnymi riadkami a progresívny formát.
Poznámky
• V závislosti od podmienok záznamu sa niektoré disky vo formáte
AVCHD nemusia dať prehrať.
• Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne uzatvorený.
• Audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných
so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase
niektoré hudobné vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takýmito
diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné so štandardom CD
a nemusia sa dať prehrávať v tomto zariadení.
• Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk, ktorý má DVD
záznam nahraný na jednej strane a digitálny zvuk na druhej
strane.
Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto produkte nie je
zaručené.
• Poznámka k dvojvrstvovým DVD diskom
Pri prepnutí vrstvy môže dôjsť k dočasnému prerušeniu obrazu
a zvuku.
6
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 7 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_04-08_BDP-S1E.fmmaster:Right
Regionálny kód BD/DVD diskov
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený na zadnej strane
a môžete v ňom prehrávať iba BD-ROM/DVD VIDEO disky, ktoré
majú ten istý regionálny kód. Tento systém sa využíva na ochranu
autorských práv.
Prehrávač dokáže prehrávať aj DVD VIDEO disky označené
symbolom ALL .
Niektoré BD-ROM/DVD VIDEO disky nemusia mať vyznačený
regionálny kód, aj napriek tomu, že je ich prehrávanie obmedzené
pre určitý región.
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO OUT
AC IN
HDMI
OUT
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
L
R
R
WOOFER
Poznámka o funkciách prehrávania
BD/DVD diskov
Niektoré funkcie prehrávania BD/DVD diskov môžu byť
úmyselne zablokované výrobcom softvéru. Vzhľadom na to,
že tento prehrávač prehráva BD/DVD disky podľa samotného
obsahu disku vytvoreného výrobcom, niektoré funkcie
prehrávania nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie
sa dozviete z pokynov uvedených pri BD/DVD disku.
Autorské práva
Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu
autorských práv vlastníka softvéru podľa príslušných patentov
USA a iných práv o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné len so súhlasom spoločnosti Macrovision
a je určené len pre domáce alebo iné obmedzené využívanie,
kým spoločnosť Macrovision neuvedie inak. Spätné upravovanie
a disasemblovanie sú zakázané.
Hlavné charakteristické
vlastnosti
Vychutnajte si kvalitný výstupný audio/video signál
vo vysokom rozlíšení (HD) a funkciu knižnice (Library) tohto
Blu-ray Disc prehrávača.
Prehrávanie BD-ROM diskov
BD-ROM je formát optického disku novej generácie v HD epoche.
Formát disponujúci gigantickou úložnou kapacitou 25 až 50 GB
(5x viac než bežný DVD disk) a vysokou prenosovou rýchlosťou až
54 Mb/s neponúka len nekompromisnú HD kvalitu video*1*2
signálu, ale sprístupňuje tiež bohatý doplnkový obsah na jednom
disku, zvuk v HD kvalite s až 8 kanálmi a umožňuje jednoduché
interaktívne používanie.
*1 Aby nedošlo k degradácii kvality, vyžaduje sa kompatibilné
HD zobrazovacie zariadenie.
*2 Niektoré disky je možné sledovať len cez HDMI prepojenie.
24p True Cinema
Filmy snímané filmovou technikou pozostávajú z 24 snímok
za sekundu. Keďže bežné TVP (CRT aj s plochými panelmi)
zobrazujú snímky v 1/60- alebo 1/50-sekundových intervaloch,
24 snímok sa nezobrazí v žiadnom párnom kroku.
Pri pripojení TVP s možnosťou zobrazovať 24 snímok/sek.
prehrávač zobrazuje každú snímku v 1/24-sekundových
intervaloch — čo je rovnaký interval, v akom je záznam
pôvodne snímaný filmovou kamerou, takže sa verne
reprodukuje pôvodný filmový obraz.
HDMI Control (‘BRAVIA’ Theatre Sync)
Po prepojení zariadení Sony (ktoré sú kompatibilné s funkciou
HDMI CONTROL) HDMI káblom (nedodávaný) funkcia
‘BRAVIA’ Theatre Sync značne zjednoduší ovládanie.
BD-J aplikácia
Formát BD-ROM podporuje Java aplikácie pre interaktívne funkcie.
Aplikácia “BD-J” ponúka poskytovateľom obsahu takmer
neobmedzenú funkčnosť pri tvorbe interaktívnych BD-ROM titulov*.
Java a všetky logá a obchodné značky odvodené od značky Java
sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Sun
Microsystems, Inc. v USA a ostatných krajinách.
Esmertec a Jbed sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Esmertec AG.
© 2000-2007 Esmertec AG
* Tento prehrávač nepodporuje stiahnuteľný BD-J obsah.
Podpora nekomprimovaného multikanálového
Linear PCM signálu
V kombinácii s kompatibilným AV zosilňovačom dokáže
prehrávač produkovať až 8-kanálový Linear PCM surround
zvuk*. S nekompatibilným zosilňovačom bude prehrávač
produkovať 5.1-kanálový výstupný analógový signál cez
výstupný konektor 5.1CH OUTPUT na účely reprodukcie
vysokokvalitného zvuku.
* Na konektor DIGITAL OUT (COAXIAL alebo OPTICAL) nie je
vyvedený 8-kanálový výstupný signál. Je potrebný HDMI kábel
a HDMI-kompatibilné zariadenie s podporou 8-kanálového signálu.
Prehrávanie diskov vo formáte AVCHD
Prehrávač podporuje súbory vo formáte AVCHD – záznamy
s vysokým rozlíšením nasnímané AVCHD-kompatibilnými
kamkordérmi. Váš osobný archív s vysokým rozlíšením je
možné prehrávať v HD kvalite.
,Pokračovanie
7
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 8 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_04-08_BDP-S1E.fmmaster:Left
Digitálne rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
Po pripojení k HDMI zobrazovaciemu zariadeniu pomocou
jediného HDMI kábla dokáže prehrávač produkovať výstupný
SD aj HD video signál a multikanálový audio signál v digitálnej
forme bez degradácie kvality.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné s technológiou HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho záznamu), ktorá slúži na
ochranu proti kopírovaniu a obsahuje kódovaciu technológiu pre
digitálne video signály.
Funkcia knižnice (Library) pre nahrané súbory
(len pre súbory JPEG, MP3, MPEG-2 PS)
Pri DATA DVD diskoch vytvorených na iných DVD
zariadeniach umožnia tri samostatné prehliadače - Movie/
Music/Photo Title List - jednoduché triedenie, vyhľadávanie
a prehrávanie vrátane prezentácie Slideshow.
8
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 9 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Right
Krok 1: Obsah balenia
Začíname
Začíname
Prehrávač zapojte a nastavte podľa postupu
v krokoch 1 až 7.
Názvy konektorov a tlačidiel pozri “Index
častí a ovládacích prvkov” (str. 58).
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením dostali nasledovné
príslušenstvo:
• Video kábel (RCA konektor × 1) (1)
• Stereo audio kábel (RCA konektor × 2) (1)
• Sieťová šnúra (1)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Licenčné informácie GNU (len angličtina) (1)
Poznámky
• Pevným a správnym zapojením koncoviek káblov
sa vyhnete nežiaducemu šumu.
• Podrobnosti o pripájaných zariadeniach pozri v ich
návodoch na použitie.
• Prehrávač nie je možné pripojiť k TVP, ktorý nie je
vybavený vstupným video konektorom.
• Pred zapájaním odpojte sieťové šnúry všetkých
prepájaných zariadení od elektrickej siete.
• Na prepojovacie káble príliš netlačte. Pri ich pritlačení
k stene, skrinke a pod. sa môžu poškodiť.
• Krok 1: Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Krok 2: Pripojenie video káblov/HDMI kábla. . . . . .10
• Krok 3: Pripojenie audio káblov . . . . . . . . . . . . . . .12
• Krok 4: Pripojenie sieťovej šnúry . . . . . . . . . . . . . .16
• Krok 5: Príprava DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
• Krok 6: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . .18
• Krok 7: Ďalšie nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
9
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 10 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Left
Krok 2: Pripojenie video
káblov/HDMI kábla
Pomocou video kábla pripojte tento prehrávač k TVP, projektoru
alebo AV zosilňovaču (receiveru). Vyberte si jedno
z nasledovných prepojení A až D, podľa vstupného konektora
na TVP, projektore alebo AV zosilňovači (receiveri).
Aby bolo možné sledovať obraz s progresívnymi signálmi 1080p
na kompatibilnom TVP, projektore alebo monitore so vstupným
HDMI konektorom, je nutné vykonať prepojenie D. Prepojenie
C môžete použiť, ak chcete sledovať progresívny signál 480p/
576p/720p alebo prekladaný signál 1080i na kompatibilnom
zariadení so vstupnými zložkovými video konektormi.
B Pripojenie do vstupného S VIDEO
konektora
Pripojte S VIDEO kábel (nedodávaný). Zapojenie poskytuje
vysokú kvalitu obrazu.
Blu-ray Disc prehrávač
COMPONENT
VIDEO OUT
5.1CH OUTPUT
Y
HDMI
OUT
AC IN
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
FRONT
DIGITAL OUT
VIDEO OUT
VIDEO
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
REAR
AUDIO
OUT
CENTER
L
L
R
R
WOOFER
VIDEO OUT
Do S VIDEO
S VIDEO kábel (nedodávaný)
VIDEO
S VIDEO
INPUT
S VIDEO
A Pripojenie do vstupného video
konektora
Pripojte dodávaný video kábel (žltý) do žltého (video)
konektora. Zapojenie poskytuje štandardnú kvalitu obrazu.
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
: Smer toku signálu
Blu-ray Disc prehrávač
C Pripojenie do vstupných
zložkových video konektorov
(Y, PB/CB, PR/CR)
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO OUT
HDMI
OUT
AC IN
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
AUDIO
OUT
L
L
R
R
WOOFER
Do VIDEO OUT
VIDEO OUT
VIDEO
(Žltý)
S VIDEO
(Žltý)
INPUT
VIDEO
Video kábel (dodávaný)
Zariadenie pripojte do konektorov COMPONENT VIDEO OUT
pomocou zložkového video kábla (nedodávaný) alebo troch video
káblov (nedodávané) rovnakej dĺžky a typu. Umožní vám to
výbornú reprodukciu farieb a obrazu vo vysokej kvalite.
Ak vlastníte kompatibilný TVP, projektor alebo AV zosilňovač
(receiver), získate vyššiu kvalitu obrazu z progresívnych signálov
480p/576p/720p alebo prekladaného signálu 1080i.
L
AUDIO
Blu-ray Disc prehrávač
R
COMPONENT
VIDEO OUT
TVP, projektor alebo AV
zosilňovač (receiver)
: Smer toku signálu
Y
VIDEO OUT
HDMI
OUT
AC IN
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
L
R
R
WOOFER
Pripojenie k štandardnému TVP s pomerom
strán 4:3
V závislosti od disku nemusí obraz správne vyplniť obrazovku.
Zmenu pomeru strán pozri str. 45.
COMPONENT
VIDEO OUT
Do COMPONENT
VIDEO OUT
(Zelený)
(Zelený)
Y
Y
(Modrý)
(Modrý)
PB/CB
PB/CB
PR/CR
(Červený)
(Červený)
Poznámka
Medzi tento prehrávač a TVP nezapájajte VCR atď. Ak budú prechádzať
signály z prehrávača cez VCR, na TV obrazovke môže byť obraz
nekvalitný. Ak má váš TVP len jeden vstupný audio/video konektor,
pripojte prehrávač do tohto konektora.
COMPONENT
VIDEO IN
Zložkový
video kábel
(nedodávaný)
: Smer toku signálu
PR/CR
TVP, projektor
alebo AV
zosilňovač
(receiver)
VCR
Blu-ray Disc
prehrávač
TVP
Prepojte
priamo
10
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 11 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Right
D Pripojenie do vstupného HDMI
konektora
Ak chcete získať vysokokvalitný digitálny obraz a zvuk cez
konektor HDMI OUT, použite certifikovaný HDMI kábel Sony
(nedodávaný). Ak vlastníte kompatibilný TVP, projektor alebo
AV zosilňovač (receiver), získate vyššiu kvalitu obrazu
zo signálov 480p/576p/1080i alebo 1080p (najvyššie dostupné
rozlíšenie medzi prehrávačmi).
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO OUT
AC IN
HDMI
OUT
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
L
R
R
WOOFER
HDMI
OUT
Do HDMI OUT
Po zapnutí prehrávača sa na prednom paneli rozsvieti indikátor
HD, ak je na výstup vyvedený video signál 720p/1080i/1080p.
Ak je pripojené HDMI zariadenie, rozsvieti sa indikátor HDMI.
Poznámky
• Uvedomte si, že nie všetky TVP sú plne kompatibilné s týmto
zariadením a môže dochádzať k rušeniu obrazu pri jeho zobrazení.
V prípade problémov s obrazom v progresívnom formáte 480/576/720/
1080 odporúčame zmeniť prepojenie na štandardné (štandardné
rozlíšenie). V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom kompatibility
TVP s týmto modelom Blu-ray Disc prehrávača s progresívnym
výstupným signálom 480p/576p/720p/1080p, kontaktujte naše
centrum služieb zákazníkom (alebo predajcu).
• Ak obraz nie je ostrý, prirodzený alebo uspokojivý, zmeňte rozlíšenie
výstupného video signálu stláčaním VIDEO FORMAT (str. 46).
• Používajte len HDMI kábel označený logom HDMI.
Začíname
Blu-ray Disc prehrávač
Indikátory pre HDMI prepojenie
Funkcie ‘BRAVIA’ Theatre Sync
(len pre HDMI prepojenia)
HDMI kábel (nedodávaný)
HDMI IN
TVP, projektor
alebo AV
zosilňovač
(receiver)
Tento Blu-ray Disc prehrávač disponuje rozhraním
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo
HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné
značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI OUT
Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo
k poškodeniu konektorov HDMI OUT.
• Dôkladne podľa tvaru zarovnajte HDMI konektor
s konektorom HDMI OUT na zadnej strane prehrávača.
Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.
Po prepojení zariadení Sony (ktoré sú kompatibilné s funkciou
HDMI CONTROL) HDMI káblom (nedodávaný) sa nasledovne
zjednoduší ovládanie:
• One-Touch Play (str. 21)
Jediným stlačením tlačidla H môžete automaticky zapnúť
prehrávač aj TVP/AV receiver, nastaviť zdroj vstupného
signálu TVP/AV receivera na tento prehrávač a spustiť
prehrávanie.
• System Power-Off
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO pre TVP,
HDMI-kompatibilné zariadenia sa automaticky vypnú tiež.
Príprava na funkcie ‘BRAVIA’ Theatre Sync
Nastavte “HDMI Control” v ponuke “Options” na “On”
(str. 52).
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia HDMI
CONTROL fungovať. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného
zariadenia.
MI
HDUT
O
MI
HDUT
O
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel.
• Ak je prehrávač umiestnený v polici a je pripojený HDMI
kábel, nepritláčajte prehrávač k stene police. Môže to zapríčiniť
poškodenie HDMI konektora a HDMI kábla.
• HDMI konektor pri pripájaní/odpájaní do/z HDMI konektora
neskrúcajte.
11
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 12 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Left
Krok 3: Pripojenie audio
káblov
Zvoľte zapojenie, ktoré je najvhodnejšie pre váš systém.
Pozri tiež návody na použitie pripájaných zariadení.
Zapojenie
Rozmiestnenie
A
TVP
B
Stereo zosilňovač (receiver) a dva
reproduktory
Poznámky ku konektoru HDMI OUT
• Ak pripojíte prehrávač k AV zosilňovaču (receiveru) pomocou
HDMI kábla, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich
postupov:
– Pripojte AV zosilňovač (receiver) k TVP pomocou HDMI
kábla.
– Pripojte prehrávač k TVP iným video káblom než HDMI
(zložkovým video káblom, S-VIDEO alebo video káblom).
• Pri prepájaní konektora HDMI OUT dôkladne zarovnajte
HDMI konektory. HDMI kábel neohýnajte, ani naň ničím
netlačte.
• Ak zmeníte zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT,
zmeňte nastavenie “Audio (HDMI)” v ponuke “Audio Setup”,
aby zodpovedalo novému zariadeniu (str. 47). Prehrávač si
zapamätá HDMI nastavenia až pre 5 zariadení.
• Okrem bitového toku Dolby Digital a DTS (5.1-kanálové
signály až 96 kHz, 16/20/24 bit) je HDMI prepojenie
kompatibilné s 2-kanálovými signálmi Linear PCM
(48 až 192 kHz, 16/20/24 bit) a 6- až 8-kanálovými signálmi
Linear PCM (48 až 96 kHz, 16/20/24 bit).
Poznámka
Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje zvolený audio signál,
reproduktory budú reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny zvuk),
čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše reproduktory.
C
AV zosilňovač (receiver)
vybavený dekodérom Dolby*1
Surround (Pro Logic) a 3 až
6 reproduktormi
• Surround efekty: Dolby Surround
(Pro Logic)
D-1
AV zosilňovač (receiver)
vybavený konektormi pre
5.1-kanálový vstup
a 6 reproduktormi
• Surround efekty: Dolby Digital
(5.1-kanálový), DTS
(5.1-kanálový)
D-2
AV zosilňovač (receiver)
vybavený vstupným digitálnym
konektorom a dekodérom Dolby
Digital alebo DTS*2
a 6 reproduktormi
• Surround efekty: Dolby Digital
(5.1-kanálový), DTS
(5.1-kanálový)
D-3
AV zosilňovač (receiver)
vybavený vstupným HDMI
konektorom a 8 reproduktormi
• Surround efekty: 8-kanálový
Linear PCM
*1
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojité D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
*2
“DTS” a “DTS Digital Surround” sú ochranné známky spoločnosti
DTS, Inc.
12
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 13 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Right
Pripojenie k TVP
A
Pripojenie k stereo zosilňovaču
(receiveru) s 2 reproduktormi
B
Takéto prepojenie slúži na reprodukciu zvuku z reproduktorov
TVP.
Ak je váš stereo zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými
audio konektormi L a R, použite zapojenie B-1 . Ak je váš
zosilňovač (receiver) vybavený vstupným digitálnym
konektorom, použite zapojenie B-2 .
Blu-ray Disc prehrávač
COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO OUT
VIDEO
HDMI
OUT
AC IN
S VIDEO
PB/CB
PR/CR
Začíname
Blu-ray Disc prehrávač
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
FRONT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
Y
VIDEO OUT
L
R
HDMI
OUT
AC IN
R
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
FRONT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
REAR
(Biely)
L
R
R
WOOFER
WOOFER
Do AUDIO OUT L/R
AUDIO
OUT
CENTER
L
AUDIO
OUT
L
B-2
DIGITAL OUT
B-1
AUDIO
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
L
R
R
(Červený)
TVP
INPUT
Stereo audio kábel
(dodávaný)
VIDEO
(Biely)
Do DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo
OPTICAL)
Do AUDIO
OUT L/R
L
AUDIO
(Červený)
R
: Smer toku signálu
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
(Biely)
alebo
Stereo audio
kábel
(dodávaný)
(Biely)
Do koaxiálneho
alebo optického
digitálneho vstupu
[Reproduktory]
(Červený)
(Červený)
Do audio
vstupu
Stereo zosilňovač (receiver)
Predný (L)
Predný (R)
: Smer toku signálu
,Pokračovanie
13
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 14 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Left
Pripojenie k AV zosilňovaču
(receiveru) vybavenému dekodérom
Dolby Surround (Pro Logic) a 3 až
6 reproduktormi
C
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými
audio konektormi L a R, použite zapojenie C-1 . Ak je váš
zosilňovač (receiver) vybavený vstupným digitálnym
konektorom, použite zapojenie C-2 .
Surround efekty sa reprodukujú, len ak prehrávate disky s Dolby
Surround alebo multikanálovým zvukom (Dolby Digital alebo
DTS).
Pripojenie k AV zosilňovaču
(receiveru) vybavenému vstupnými
konektormi pre 5.1-kanálový vstup
a 6 reproduktormi
D-1
Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený vstupnými
5.1-kanálovými konektormi, použite zapojenie D-1 .
Blu-ray Disc prehrávač
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO OUT
Blu-ray Disc prehrávač
HDMI
OUT
AC IN
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
FRONT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
L
R
R
WOOFER
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO OUT
HDMI
OUT
AC IN
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
FRONT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
REAR
CENTER
AUDIO
OUT
L
L
R
D-1
R
WOOFER
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR
CENTER
L
C-2
C-1
DIGITAL OUT
AUDIO
OUT
R
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
L
R
Do DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo
OPTICAL)
Do 5.1CH
OUTPUT
Do AUDIO
OUT L/R
(Biely)
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
(Červený)
alebo
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
Stereo audio
kábel
(1 dodávaný)
Monofonický
audio kábel
(nedodávaný)
Stereo audio
kábel
(dodávaný)
(Biely)
Do audio vstupu
(Červený)
Do koaxiálneho alebo
optického digitálneho
vstupu
[Reproduktory]
WOOFER
Do audio
vstupu
[Reproduktory]
[Reproduktory]
[Reproduktory]
AV zosilňovač
(receiver)
s dekodérom
Zadný (L)
Stredový
Zadný (R)
Predný (R)
Zadný (L) Zadný (R)
Stredový
AV zosilňovač (receiver)
s 5.1-kanálovým
vstupom
Subwoofer
Predný (L)
Predný (R)
Predný (L)
: Smer toku signálu
Subwoofer
Zadný (mono)
z Rada
: Smer toku signálu
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
z Rada
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
Poznámka
Ak pripájate 6 reproduktorov, nie je potrebný “zadný (mono)”
reproduktor uvedený vyššie.
14
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 15 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Right
Pripojenie k AV zosilňovaču
(receiveru) vybavenému vstupným
digitálnym konektorom
a 6 reproduktormi
D-2
Ak chcete využívať funkciu dekodéra Dolby Digital alebo DTS
na AV zosilňovači (receiveri), prepojte jeho digitálny konektor
podľa prepojenia D-2 . Získate realistickejšiu prítomnosť zvuku.
Pripojenie k AV zosilňovaču
(receiveru) vybavenému vstupným
HDMI konektorom a 8 reproduktormi
D-3
Ak váš AV zosilňovač (receiver) akceptuje vstupný 8-kanálový
signál Linear PCM cez HDMI prepojenie, môžete reprodukovať
surround zvuk pomocou prepojenia D-3 .
Blu-ray Disc prehrávač
COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
5.1CH OUTPUT
Y
DIGITAL OUT
VIDEO OUT
VIDEO
HDMI
OUT
AC IN
S VIDEO
PB/CB
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
FRONT
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
Y
VIDEO OUT
L
R
HDMI
OUT
AC IN
R
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
AUDIO
OUT
L
R
WOOFER
D-2
CENTER
L
Začíname
Blu-ray Disc prehrávač
R
WOOFER
D-3
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
HDMI
OUT
HDMI
OUT
Do HDMI OUT
HDMI kábel
(nedodávaný)
Do DIGITAL
OUT (COAXIAL
alebo OPTICAL)
alebo
alebo
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
HDMI kábel
(nedodávaný)
Optický digitálny
kábel (nedodávaný)
Do koaxiálneho
alebo optického
digitálneho vstupu
Do HDMI vstupu
[Reproduktory]
Do HDMI OUT
AV zosilňovač
(receiver)
s dekodérom
[Reproduktory]
Stredový
Subwoofer
[Reproduktory]
[Reproduktory]
AV zosilňovač (receiver)
s 8-kanálovým výstupom
Zadný (L)
Zadný (R)
Do HDMI vstupu
Predný (R)
Zadný1 (L)
Zadný1 (R) Zadný2 (R)
Zadný2 (L)
Predný (L)
Stredový
Subwoofer
Predný (R)
Predný (L)
: Smer toku signálu
z Rada
z Rada
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
Správne rozmiestnenie reproduktorov pozri v návode na použitie
pripojených zariadení.
Poznámka
Nie všetky HDMI-kompatibilné AV zosilňovače (receivery) akceptujú
8-kanálový signál Linear PCM. Pozri tiež návod na použitie pripojeného
AV zosilňovača (receivera).
15
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 16 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Left
Krok 4: Pripojenie sieťovej
šnúry
Po dokončení všetkých zapojení pripojte sieťovú šnúru do
konektora AC IN na zariadení. Potom sieťové šnúry prehrávača
a TVP zapojte do elektrickej zásuvky.
Krok 5: Príprava DO
Prehrávač je možné ovládať pomocou dodávaného diaľkového
ovládania. Do priestoru pre batérie diaľkového ovládania vložte
dve batérie R6 (veľkosť AA) podľa správnej polarity 3 a #.
Keď používate diaľkové ovládanie, smerujte ho na senzor DO
na prehrávači (str. 58).
AC IN
Do AC IN
Do elektrickej siete
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých
miestach.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu
do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania
vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu
zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným
poruchám pri ovládaní pomocou diaľkového ovládania.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie,
aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
16
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 17 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Right
Ovládanie TVP dodávaným DO
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť,
prepínať zdroj vstupného signálu na vašom TVP Sony a zapínať/
vypínať TVP.
TV
TV \/1
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dodávaným diaľkovým ovládaním môžete ovládať hlasitosť,
prepínať zdroj vstupného signálu a vypnúť/zapnúť TVP iného
výrobcu než Sony.
Ak je váš TVP uvedený v tabuľke nižšie, zadajte príslušný kód
výrobcu.
1
Kód výrobcu TVP (pozri tabuľka nižšie) zadajte
tak, že zatlačíte tlačidlo TV [/1 a súčasne stlačíte
príslušné číselné tlačidlá.
2
Uvoľnite tlačidlo TV [/1.
VIDEO
FORMAT
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
◆Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať
Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte postupne
zadávať všetky, kým nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
Začíname
Číselné
tlačidlá
t
DIMMER
Ovládanie TVP iných výrobcov dodávaným
diaľkovým ovládaním
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE
PROG
PROG +/–
%
2 +/–
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné nastavenie)
Aiwa
01
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Stlačením
Vykonáte
TV [/1
Vypnete/zapnete TVP.
2 +/–
Nastavíte hlasitosť TVP.
◆Obnovenie výrobných nastavení DO
t
Prepínate vstupný signál TVP medzi TV
signálom a iným zdrojom signálu.
Z DO vyberte batérie.
PROG +/–
Prepínate predvoľby nahor/nadol.
1
2
%
Vypnete zvuk (len TVP Sony).
3
Vyčkajte niekoľko sekúnd.
Znova vložte batérie a súčasne zatlačte a pridržte
číselné tlačidlá 1, 2 a 3.
Poznámka
V závislosti od niektorých pripojených zariadení sa nemusí dať ovládať
váš TVP pomocou niektorých alebo všetkých tlačidiel na dodávanom
DO.
17
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 18 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Left
Krok 6: Easy Setup
(Jednoduché nastavenie)
e Zvoľte “Start” a stlačením ENTER spustíte
“Easy Setup”.
Easy Setup
Before using, make some simple
settings for the BD player.
Start
Cancel
Please use the Initial Setup if you
want to make more detailed settings.
Vykonaním nižšie uvedených krokov pripravíte prehrávač
na prevádzku minimálnym počtom základných nastavení.
Ak nedokončíte postup Easy Setup, ponuka sa zobrazí pri
každom zapnutí prehrávača.
Uvedené nastavenia vykonajte v nasledovnom poradí.
Pri prvom zapnutí
Vyčkajte cca 90 sekúnd, kým sa prehrávač zapne a spustí
nastavenia Easy Setup. Akonáhle bude postup Easy Setup
dokončený, aktivačný čas už bude kratší.
Use
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
◆Ak sa uvedená ponuka nezobrazí
Pokračujte krokom 6. Táto ponuka sa zobrazí len pri prvom
zapnutí prehrávača.
f Zvoľte formát výstupného video signálu
pre pripojený TVP a stlačte ENTER.
Podrobnosti o výstupnom video signáli pozri str. 46.
◆ Ak používate konektor HDMI OUT
TV
"/1
DIMMER
Easy Setup
DISPLAY
Output Video Format
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
Auto
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
1080p
Source Direct
9
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SUBTITLE
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
Confirm SYSTEM MENU Exit
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
</M/m/,,
ENTER
RETURN
POP UP/
MENU
Zvoľte “Auto”, “576i/480i”, “576p/480p”,
“720p”, “1080i”, “1080p” alebo “Source Direct”
a pokračujte krokom 8. “TV Type” v kroku 7
sa nastaví na “16:9” (širokouhlý obraz).
◆ Ak používate iné konektory než HDMI OUT
Easy Setup
a Zapnite TVP.
Output Video Format
b Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Prehrávač sa po chvíli zapne.
c Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite
S-Video/Video only
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
Don't Know
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača.
Ak sa ponuka pre výber jazyka pre OSD zobrazenia
nezobrazí, v podponuke “Easy Setup” z ponuky
“Options” zvoľte “Start” (str. 52).
d Zvoľte želaný jazyk pre OSD zobrazenia
Zvoľte “S-Video/Video only”, “576i/480i”,
“576p/480p”, “720p”, “1080i” alebo
“Don’t Know”. Ak zvolíte “720p” alebo “1080i”,
pokračujte krokom 8. V kroku 7 sa “TV Type”
nastaví na “16:9” (širokouhlý obraz).
a stlačte ENTER.
Easy Setup
Language
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Select the on-screen display language. Audio, subtitle and BD/DVD menu
language options will be set to the same language as this.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Týmto sa tiež určí jazyk pre zvuk, titulky a Menu
BD/DVD disku.
18
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 19 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_09-19_BDP-S1E.fmmaster:Right
g Zvoľte vhodný pomer strán pre váš TVP
a stlačte ENTER.
Krok 7: Ďalšie nastavenia
Easy Setup
TV Type
16:9
4:3
Po aplikovaní prepojenia sú potrebné nasledovné nastavenia.
Pre video zapojenie
Confirm SYSTEM MENU Exit
◆ Ak vlastníte širokouhlý TVP alebo štandardný TVP
s pomerom strán 4:3 so širokouhlým režimom
Zvoľte “16:9” (str. 45).
◆ Ak vlastníte štandardný TVP s pomerom strán 4:3
Zvoľte “4:3” (str. 45).
h Zvoľte “Finish Setup” a stlačte ENTER.
◆Ak používate konektor HDMI OUT
(Schéma D –str. 11)
• Zvoľte rozlíšenie výstupného video signálu pre TVP stláčaním
VIDEO FORMAT (str. 46).
• Zvoľte typ výstupného video signálu z konektora HDMI OUT
v položke “YCbCr/RGBPC (HDMI)” v ponuke “Video Setup”
(str. 45).
Pre audio zapojenie
Easy Setup
◆Ak používate konektor DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL)
(Zapojenie B-2 , C-2 , D-2 –str. 13 až 15)
• Nastavte “Dolby Digital Output” a “DTS Output” v ponuke
“Audio Setup” (str. 47) podľa dekodéra AV zosilňovača
(receivera).
Settings are complete.
Enjoy using your BD player!
Finish Setup
Go Back
Use
◆Ak používate konektory COMPONENT VIDEO OUT
(Schéma C –str. 10)
• Zvoľte rozlíšenie výstupného video signálu pre TVP stláčaním
VIDEO FORMAT (str. 46).
Začíname
Select the screen aspect ratio to match
your TV.
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
z Rady
• Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia týchto nastavení, pozri
“Resetovanie prehrávača” (str. 53).
• Postup “Easy Setup” môžete spustiť z ponuky “Options” (str. 52).
◆Ak používate konektor HDMI OUT
(HDMI zapojenie D-2 , D-3 –str. 15)
• Nastavte “Dolby Digital Output” a “DTS Output” v ponuke
“Audio Setup” (str. 47) podľa dekodéra AV zosilňovača
(receivera).
• Zvoľte metódu pre výstupný audio signál z konektora HDMI
OUT v položke “Audio (HDMI)” z ponuky “Audio Setup”
(str. 47).
◆Ak používate konektory AUDIO OUT (L/R)
(Zapojenie C-1 –str. 14)
• Nastavte “DTS Downmix” na “Lt/Rt” v ponuke “Audio Setup”
(str. 47).
◆Ak používate konektory 5.1CH OUTPUT
(Zapojenie D-1 –str. 14)
• Nastavte “Audio Output Mode” na “5.1 Channel” v ponuke
“Speakers” (str. 51) a vykonajte nastavenie “Speaker Setup”
pre váš systém.
Poznámky
• Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje zvolený audio signál,
reproduktory budú reprodukovať hlasný hluk (alebo žiadny zvuk),
čo môže poškodiť váš sluch alebo vaše reproduktory.
• Ak používate prepojenie cez konektor HDMI OUT alebo konektory
COMPONENT VIDEO OUT a obraz nie je kvalitný, pripojené
zobrazovacie zariadenie nemusí byť kompatibilné s progresívnymi
signálmi. V takomto prípade pripojte zobrazovacie zariadenie do
konektora S VIDEO alebo VIDEO (schéma A alebo B – pozri
str. 10), znova spustite postup “Easy Setup” z ponuky “Options”
(str. 52) a v kroku 6 zvoľte “S-Video/Video only” (str. 18). Znova tiež
skontrolujte vyššie uvedené položky, či nie je potrebné ďalšie
nastavenie.
19
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 20 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Left
Prehrávanie disku
Základné
operácie
Väčšina prehrávacích operácií pri BD
diskoch je rovnaká ako pri DVD diskoch.
Táto časť popisuje všeobecné prehrávanie
BD/DVD/CD diskov pomocou základných
operácií na prehrávači.
Pre prehliadanie súborov uložených na
DATA DVD diskoch* je dostupná
špeciálna funkcia knižnice (Library). Pozri
tiež str. 32 pre video súbory, 36 pre audio
súbory, 40 pre obrazové súbory.
Na str. 24 je uvedený kompletný prehľad
funkcií pre ovládanie pomocou DO.
* DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R disky s video súbormi
MPEG-2 PS, audio súbormi MP3 alebo obrazovými súbormi
JPEG.
BD
DVD
CD
TV
Z
Číselné tlačidlá
\/1
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
9
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SUBTITLE
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
Farebné tlačidlá
TOP
MENU
SYSTEM MENU
TOP MENU
</M/m/,, ENTER
RETURN
POP UP/MENU
POP UP/
MENU
RETURN
H
PLAY MODE
X
PROG
x
a Stlačte \/1.
Prehrávač sa po chvíli zapne.
b Prepínač vstupného signálu na TVP prepnite
tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača.
c Stlačením Z otvorte nosič disku.
d Disk položte na nosič disku správne,
prehrávanou stranou smerom nadol.
• Prehrávanie disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Prehľad zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Popis DO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
• Zobrazenie informácií o disku . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Prehrávanou stranou nadol
• Zvýraznenie tichých zvukov (Audio DRC) . . . . . . . 27
• Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
• Uzamykanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
20
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 21 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Right
e Stlačením Z zatvorte nosič disku.
Chvíľu vyčkajte, kým sa na displeji nezobrazí typ
disku.
f Stlačením H spustíte prehrávanie.
Bližšie informácie o ovládaní pomocou DO pozri
str. 24.
Detaily
X
Pozastavenie/obnovenie prehrávania z rovnakého
miesta.
x
Zastavenie prehrávania/zrušenie obnovenia
prehrávania z miesta zastavenia, ak stlačíte tlačidlo
dvakrát.
H
Spustenie/obnovenie prehrávania z miesta
zastavenia.
g Po dokončení prehrávania stlačením Z
otvorte nosič disku.
Aby sa predišlo poškodeniu obrazovky (pamäťový efekt), ak je
prehrávač 15 minút zapnutý bez akejkoľvek operácie, nie je
v ňom vložený žiadny disk, alebo sa neprehráva žiadny titul/
Slideshow, zobrazí sa obrázok šetriča obrazovky. Pre zrušenie
stlačte akékoľvek tlačidlo na DO alebo prehrávači.
Funkcia One-Touch Play
(len pre prepojenia HDMI)
Jediným stlačením tlačidla H môžete automaticky zapnúť
prehrávač aj TVP/AV receiver a nastaviť zdroj vstupného
signálu TVP/AV receivera na tento prehrávač. Prehrávanie
sa spustí automaticky. Funkciu aktivujete nastavením
“HDMI Control” v ponuke “Options” na “On” (str. 52).
Zdroj vstupného signálu na TVP/AV receiveri sa automaticky
prepne na signál z prehrávača aj v nasledovných prípadoch:
– Stlačíte H, SYSTEM MENU, TOP MENU alebo POP UP/
MENU na DO.
– Je vložený disk s funkciou automatického prehrávania.
Základné operácie
Tlačidlá
Funkcia šetriča obrazovky
h Vyberte disk a ďalším stlačením Z zatvorte
nosič disku.
i Stlačením \/1 vypnite prehrávač.
Používanie Menu BD/DVD diskov
Počas prehrávania BD-ROM, DVD VIDEO, alebo uzatvoreného
DVD+RW, DVD-RW (režim Video), DVD+R alebo DVD-R
(režim Video) disku, môžete zobraziť ponuku disku stlačením
tlačidla TOP MENU alebo POP UP/MENU. Pri niektorých
BD/DVD diskoch sa Menu zobrazí automaticky. V Menu sa
pohybujete pomocou </M/m/,, ENTER alebo číselných
a farebných tlačidiel podľa indikácií v OSD pokynoch pre disk.
Menu BD disku sa ovláda bez prerušenia prehrávania.
Prehrávanie BD diskov s obmedzeniami
Ak sa pri BD-ROM disku na displeji zobrazí “CAN’T PLAY”,
zmeňte nastavenie “BD Parental Control” (str. 30).
Prehrávanie DVD diskov s obmedzeniami
Pri DVD diskoch s obmedzeniami sa zobrazí výzva na zadanie
hesla. Nastavenie “DVD Parental Control” pozri str. 30.
1
Pomocou číselných tlačidiel zadajte vaše 4-ciferné
heslo.
2
Stlačením ENTER heslo potvrďte.
Registrovanie alebo zmenu hesla pozri str. 29.
Poznámky k obnoveniu prehrávania
(Resume Play)
• Prehrávanie sa spustí od začiatku, ak sa titul neprehrával, alebo
ak sa zrušilo miesto zastavenia (obnovenia prehrávania)
z pamäte.
• Miesto obnovenia prehrávania sa zruší, ak:
– Zmeníte nastavenia prehrávača.
– Vypnete prehrávač (len BD-ROM a CD disky).
– Dvakrát stlačíte x.
– Otvoríte nosič disku.
– Ukončíte vyhľadávanie.
• Prehrávač si zapamätá miesto obnovenia prehrávania len pre
jeden titul/skladbu/súbor. Pri audio CD disku sa prehrávanie
obnoví od začiatku danej skladby.
21
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 22 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Left
Litle List
Prehľad zobrazení
Pri DATA DVD diskoch umožní toto zobrazenie zobraziť
prehľad titulov - Title List. Zobrazia sa tri obdobné ponuky Title
List a pracuje sa s nimi obdobným spôsobom.
Title List
BD
DVD
DATA DVD
CD
Movies
Photos
Ak bude v návode uvedené ‘Zvoľte položku a stlačte ENTER’,
znamená to, že máte zvoliť danú položku stláčaním </M/m/,
na DO a potom výber potvrdiť stlačením ENTER v strede medzi
smerovými tlačidlami. Prehrávač je možné ovládať tiež
pomocou zobrazení.
Music
Access the BD-R/RE titles.
Select SYSTEM MENU Exit
Zvoľte si typ ponuky Title List, ktorú chcete zobraziť. Dostupné
voľby sú “Movies”, “Photos” alebo “Music”, potom stlačte
ENTER.
System Menu
Title List
◆Movies
Zobrazenie len video titulov (str. 32).
A/V Control
Setup
◆Photos
Zobrazenie len obrazových súborov (str. 40).
Search for the part you want to play from a list of the disc's content.
Select SYSTEM MENU Exit
a Stlačením SYSTEM MENU zobrazte
“System Menu”.
Zobrazí sa úvodné Menu s prístupom ku všetkým
funkciám.
◆Music
Zobrazenie len audio súborov (str. 36).
A/V Control (str. 27)
Audio/video nastavenia. Zvoľte “Video Control” alebo “Audio
Control” a stlačte ENTER.
b Zvoľte položku a stlačte ENTER.
A/V Control
Každá položka sprístupní nasledovné funkčné
zobrazenia. Podrobnosti o ovládaní pozri na
príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách. Predchádzajúce zobrazenie obnovíte
stlačením RETURN.
Video Control
Audio Control
Set the playback picture quality.
Select SYSTEM MENU Exit
Setup (str. 44)
Zobrazenie ponuky Setup, ktorá umožňuje meniť nastavenia
prehrávača. Zvoľte želanú položku ponuky Setup a stlačte
ENTER.
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
22
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 23 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Right
Zadávanie znakov
DATA DVD
Ak sa zobrazí klávesnica (napr. pri vyhľadávaní titulu),
nasledovným spôsobom zadávajte znaky.
s_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
I
S
:
9
J
T
;
0
Základné operácie
A
K
U
1
_
CLR
CANCEL
a Zvoľte znak, ktorý chcete zadať a stlačte
ENTER.
Znak sa zobrazí v poli pre zadávanie. V prípade
potreby zvoľte nasledovné položky a stlačte ENTER.
Položky
Detaily
SHFT
Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami.
Zvoľte ešte pred zadaním znaku.
SPC
Vloženie medzery.
DEL
Vymazanie posledného znaku.
CLR
Vymazanie všetkých zadaných znakov.
b Opakovaním kroku 1 dokončite text.
c Zvolením “DONE” a stlačením ENTER
vypnete klávesnicu.
Poznámka
Nie je možné používať rozšírenú znakovú sadu.
23
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 24 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Left
A Z (otvorenie/zatvorenie) (str. 20)
– Otvorenie/zatvorenie nosiča disku.
Popis DO
TV &/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (str. 17)
– Zapnutie TVP/prepnutie do pohotovostného
režimu.
V tejto časti sú popísané všetky funkcie DO. V prípade potreby
pozri tento prehľad.
B DIMMER (str. 59)
– Zmena jasu displeja na prehrávači (ak je úplne
vypnutý, indikátory na prednom paneli sú tiež
vypnuté a svieti indikátor FL OFF).
TV
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
DISPLAY (str. 26)
– Zobrazenie informácií o disku na obrazovke.
9
VIDEO
FORMAT
t (TV/video) (str. 17)
– Prepínanie medzi TV signálom a inými zdrojmi
vstupného signálu.
C Číselné tlačidlá (str. 26)
– Výber čísla titulu/kapitoly atď.
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
&/1 (zapnutie/pohotovostný režim) (str. 18)
– Zapnutie prehrávača/prepnutie do
pohotovostného režimu.
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
CLEAR
– Vymazanie poľa pre zadávanie.
D VIDEO FORMAT (str. 45)
– Zmena rozlíšenia výstupného video signálu
z konektora HDMI OUT a konektorov
COMPONENT VIDEO OUT. Tlačidlo stláčajte,
keď nie je zobrazený žiadny obraz.
E AUDIO*1 (str. 49)
– Výber zvukovej stopy alebo jazyka pre zvuk
pri BD/DVD diskoch.
*1 Pri prehrávaní súborov MPEG-2 alebo MP3 na DATA DVD
disku alebo audio CD disku nie je možné zvoliť len ľavý alebo
pravý kanál.
SUBTITLE (str. 49)
– Výber jazyka pre titulky pri BD/DVD disku.
PLAY MODE
PROG
ANGLE
– Prepínanie zorných uhlov, ak sú dostupné.
F Farebné tlačidlá (RED/GREEN/YELLOW/BLUE ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ)
– Tlačidlá skráteného výberu pri niektorých
ponukách Menu BD diskov (môžu sa používať aj
na interaktívne operácie pri Java aplikáciách BD
diskov).
Tlačidlá 5, AUDIO, PROG+ a H majú orientačné hmatové body.
Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi
tlačidlami.
24
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 25 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Right
G SYSTEM MENU (str. 22)
– Zapnutie/vypnutie úvodného Menu prehrávača
(“System Menu”).
TOP MENU (str. 20)
– Zapnutie/vypnutie Top Menu BD alebo DVD
diskov.
POP UP/MENU (str. 20)
– Zapnutie/vypnutie vyskakovacieho Menu BD
diskov alebo Menu DVD diskov.
</M/m/, (str. 20, 22)
– Zvýraznenie (výber) zobrazených položiek.
Stredové tlačidlo (ENTER) (str. 20, 22)
– Potvrdenie zvolenej položky.
H ./> (predchádzajúce/nasledujúce)
– Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu
kapitolu, skladbu alebo súbor.
c/ C (spomalené prehrávanie/krokovanie)*2
– Spomalené prehrávanie alebo krokovanie.
Stlačením H obnovíte štandardné prehrávanie.
• Spomalené prehrávanie
Počas prehrávania stlačte
C. Po spustení
spomaleného prehrávania stláčaním
C meníte
rýchlosť: 1/16 t 1/8 t 1/4 t 1/2 štandardnej
rýchlosti prehrávania.
• Krokovanie
Stlačte X počas prehrávania a potom stláčajte c
C.
alebo
m/M (vyhľadávanie)*2
– Vyhľadávanie vzad/vpred. Rýchlosť sa stláčaním
mení.
*2 V závislosti od typu disku alebo súboru nemusí funkcia
pracovať, alebo sa môžu rýchlosti vyhľadávania líšiť.
H (prehrávanie)
– Spustenie/obnovenie prehrávania.
% (vypnutie zvuku) (str. 17)
– Vypnutie zvuku na TVP.
2 (hlasitosť) +/– (str. 17)
– Nastavenie hlasitosti TVP.
PROG (program) +/– (str. 17)
– Prepínanie TV predvolieb nahor/nadol.
Prehrávanie v rôznych režimoch
prehrávania
BD
DVD
DATA DVD
CD
a Počas prehrávania stláčajte PLAY MODE.
Základné operácie
RETURN (str. 20, 22)
– Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
I Ovládanie TVP nasledovnými tlačidlami pozri
str. 17.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od aktuálneho
titulu/skladby/súboru alebo typu disku. Daný režim
prehrávania zrušíte opätovným stlačením tlačidla
PLAY MODE. Funkciu “Time Search” pozri
“Vyhľadávanie pomocou DO” (str. 26).
◆Pri prehrávaní video/filmového titulu
Položky
Detaily
Repeat Chapter
(len BD-ROM/
DVD VIDEO/
CD disky)
Opakované prehrávanie aktuálnej
kapitoly.
Repeat Title
Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
◆Pri prehrávaní audio skladby
Položky
Detaily
Repeat Track
Opakované prehrávanie aktuálnej
skladby.
Repeat All
Opakované prehrávanie všetkých skladieb
na disku alebo v ponuke “Music” Title
List.
Random
Prehrávanie všetkých skladieb na disku
alebo v ponuke “Music” Title List
v náhodnom poradí.
◆Pri prehrávaní obrazového súboru
PLAY MODE
– Prepínanie režimov prehrávania (Repeat Play
atď.) stláčaním počas prehrávania.
– Vyhľadávanie konkrétneho miesta (str. 26).
Položky
Detaily
Repeat All
X (pozastavenie)
– Pozastavenie/obnovenie prehrávania.
Opakované prehrávanie všetkých súborov
na disku alebo v ponuke “Photos” Title
List.
Random
Prehrávanie všetkých súborov na disku
alebo v ponuke “Photos” Title List
v náhodnom poradí.
x (zastavenie)
– Zastavenie prehrávania.
– Po dvojnásobnom stlačení sa zruší miesto
obnovenia prehrávania. Miesto obnovenia
prehrávania pre titul je naposledy prehrávané
miesto, posledne prehrávaná skladba pre audio
súbor, alebo posledne prehrávaný obrázok pre
obrazový súbor.
,Pokračovanie
25
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 26 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Left
Vyhľadávanie pomocou DO
BD
DVD
DATA DVD
Zobrazenie informácií
o disku
Môžete vyhľadávať zadaním čísla titulu/kapitoly alebo časového
kódu (uplynutý čas od začiatku disku).
BD
DVD
DATA DVD
CD
TV
Číselné tlačidlá
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
Stláčaním DISPLAY môžete zobraziť informácie o titule/
kapitole/skladbe vrátane dátového toku atď. Informácie
sa líšia podľa typu disku a stavu prehrávača.
9
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SUBTITLE
ANGLE
Príklad: Pri prehrávaní DVD VIDEO disku.
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
Play
DVD-VIDEO
ENTER
1-1 2.01.23
Chapters 12
Title Total
Repeat Title
2h15m34s
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE
a Stlačte DISPLAY.
PLAY MODE
PROG
Zobrazia sa nasledovné informácie:
1 Stav prehrávania
2 Typ disku
3 Informácie o titule
• Číslo práve prehrávaného titulu/kapitoly.
• Celkový počet kapitol v titule.
• Celkový prehrávací čas titulu.
Vyhľadávanie titulu alebo kapitoly
(len BD-ROM, DVD VIDEO disky)
1
2
V režime zastavenia zadajte číslo titulu číselnými
tlačidlami.
Pre vyhľadávanie kapitoly zadajte číslo kapitoly
počas prehrávania. Ak sa pomýlite, jedenkrát stlačte
CLEAR a zadajte číslo znova.
4 Uplynutý čas aktuálneho titulu
5 Režim prehrávania
b Znova stlačte DISPLAY.
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapter Time
Chapter Total
Pre spustenie prehrávania stlačte ENTER.
Repeat Title
01.11.56
2h15m34s
10.03 Mbps
Vyhľadávanie konkrétneho miesta
1
Počas prehrávania stláčajte PLAY MODE,
kým sa nezobrazí “Time Search”.
2
Číselnými tlačidlami zadajte časový kód.
Čas zadajte v minútach a sekundách (napr. ‘12030’
pre 1 hodinu, 20 minút a 30 sekúnd). Ak sa pomýlite,
jedenkrát stlačte CLEAR a zadajte číslo znova.
3
Pre spustenie prehrávania stlačte ENTER.
Poznámka
V závislosti od DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD disku nemusia
tieto vyhľadávacie funkcie fungovať.
Zobrazia sa nasledovné informácie:
1 Informácie o kapitole
• Uplynutý čas aktuálnej kapitoly.
• Celkový prehrávací čas aktuálnej kapitoly.
2 Dátový tok video súboru a informácie o toku
údajov
26
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 27 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Right
z Rady
• Informácie o disku môžete skontrolovať aj na displeji (str. 59) alebo
v ponuke Title List (str. 22).
• Stláčaním AUDIO môžete zobraziť informácie o zvuku.
Zvýraznenie tichých
zvukov (Audio DRC)
BD
DVD
DATA DVD
Aj pri nízkej hlasitosti môžete zvýrazniť tiché zvuky
(napr. dialógy), aby boli lepšie počuteľné.
Základné operácie
Audio Control
Audio DRC
Off
Max
Adjusting sound accentual width (dynamic range).
This is effective when playback sound is Dolby Digital.
Je to výhodné, keď nie je vhodné zvyšovať hlasitosť
(napr. v noci)
a Počas prehrávania stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “A/V Control” a stlačte ENTER.
c Zvolením “Audio Control” a stlačením
ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
d Keď je zvýraznené “Audio DRC”, nastavte
úroveň od “Max” do “Off” stláčaním </,.
e Stlačte ENTER.
Poznámka
“Audio DRC” je účinné, len ak je disk typu Dolby Digital Blu-ray Disc
alebo DVD a:
– “Dolby Digital Output” v ponuke “Audio Setup” je nastavené na
“Downmix PCM” (str. 47) a audio signál je na výstupe z konektora
DIGITAL OUT (OPTICAL alebo COAXIAL) alebo HDMI OUT.
– “Audio (HDMI)” v ponuke “Audio Setup” je nastavené na “PCM”
(str. 47) a audio signál je na výstupe z konektora HDMI OUT.
– Audio signál je na výstupe z konektorov AUDIO OUT (L/R) alebo
5.1CH OUTPUT.
27
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 28 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Left
Nastavenie obrazu
Jemné korekcie obrazu
Memory1
BD
DVD
White Enhancer
Min
Black Enhancer
Min
Max
Green
Red
Min
Max
Hue
DATA DVD
Chroma Level
Predvoľba nastavenia obrazu “verná kinosálovému plátnu”
umožní maximalizovať vizuálny zážitok zo sledovania BD alebo
DVD diskov optimalizáciou nastavení obrazu podľa rôznych
svetelných podmienok. Položka “Memory” umožňuje vykonať
vlastné detailné nastavenia.
Max
Use [LL][RR] to set the behavior of film source
input. Press ENTER to preview.
a Zvoľte predvoľbu “Memory 1” až
“Memory 3” v kroku 4 v časti “Nastavenie
obrazu” (str. 28).
b Zvolením “Detailed Settings” a stlačením
ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
Na inú predvoľbu “Memory” prepnete stlačením
RETURN.
Standard
Detailed Settings
a Počas prehrávania stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “A/V Control” a stlačte ENTER.
c Zvolením “Video Control” a stlačením
ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
d Stláčaním </, zvoľte nastavenie.
c Zvoľte jednotlivé zložky nastavenia obrazu
a vykonajte nastavenie stláčaním </,.
◆ Nastavovanie pri sledovaní zmien
Zvolením nastavenia a stlačením ENTER
prepnite zobrazenie pre nastavenie. Stláčaním
</, vykonávajte nastavenie a sledujte zmeny
v prehrávanom obraze. Potom stlačením ENTER
nastavenie uložte.
Výrobné nastavenia predvolieb “Memory”
sú podčiarknuté.
Položky
Detaily
Detaily
White Enhancer
(Min~(mid)~Max)
Nastavenie jasu bielych farieb.
Položky
Brighter Room
Miestnosti s vyšším než
štandardným osvetlením.
Black Enhancer
(Min~(mid)~Max)
Nastavenie bohatosti tmavých
farieb.
Theatre Room
Tmavé miestnosti pre domáce kino.
Hue
(Green~(mid)~Red)
Vyváženie medzi zelenými
a červenými odtieňmi.
Standard (výrobné
nastavenie)
Štandardne vyberte túto voľbu.
Chroma Level
(Min~(mid)~Max)
Nastavenie sýtosti farieb.
Memory (1-3)
Aplikácia skôr vykonaných
detailných nastavení obrazu, alebo
možnosť vytvorenia nových
nastavení. Prehrávač si pamätá až
tri nastavenia (pozri str. 28).
d Stlačte RETURN.
e Stlačte ENTER.
z Rada
Uvedené nastavenia sa aplikujú, ak je obraz na TVP nastavený
na ‘Standard’.
Poznámka
Nastavenia “Memory” nemajú vplyv na výstupný signál z konektorov
S VIDEO OUT alebo VIDEO OUT.
28
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 29 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Right
Uzamykanie disku
Nastavenie/zmena hesla
BD
DVD
Setup
BD
DVD
Nastavením hesla a obmedzenia v ponuke “Parental Control”
môžete regulovať prehrávanie nevhodných diskov.
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Change Password
DVD Parental Control
BD Parental Control
Next Screen
Next Screen
Next Screen
Confirm SYSTEM MENU Exit
Parental Control
BD PLAYER
Use the number buttons to
enter the password to turn
off parental control.
Current Level
Disc Level
3
5
Ak DVD disk prekročí nastavenú úroveň, vyžaduje sa
pre jeho prehranie heslo.
Poznámky
• Prehrávanie nie je možné obmedziť, ak DVD VIDEO/BD-ROM disk
nedisponuje funkciou “Parental Control”.
• Ak zabudnete heslo, bude nutné obnoviť všetky výrobné nastavenia
prehrávača (str. 53).
• Vyššie uvedené zobrazenie sa nezobrazí pri BD-ROM diskoch. Ak nie
je možné prehrávať BD-ROM disk z dôvodu funkcie Parental Control,
zmeňte nastavenie “Change Age Restriction” v ponuke “BD Parental
Control” (str. 30).
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Setup” a stlačte ENTER.
c Zvolením “Parental Control” a stlačením
ENTER zapnete vyššie uvedenú ponuku
“Parental Control”.
Základné operácie
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
d Zvoľte “Change Password (Set Password)”
a stlačte ENTER.
e Zvolením “Next Screen” a stlačením ENTER
zapnete zobrazenie pre heslo.
◆ Ak ste ešte heslo nezadali
Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné
heslo, potom stlačte m. Heslo potvrďte a stlačte
ENTER.
◆ Ak ste heslo zadali už predtým
Pomocou číselných tlačidiel zadajte 4-ciferné
heslo, potom stlačte ENTER. Zadajte nové heslo
a stlačte m, potom ho potvrďte a stlačte ENTER.
z Rada
Ak chcete pokračovať v nastavovaní “DVD Parental Control”,
pokračujte krokom 4 v časti “Nastavenie funkcie Parental Control pre
DVD VIDEO disky” (str. 30).
,Pokračovanie
29
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 30 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Left
Nastavenie funkcie Parental Control
pre DVD VIDEO disky
Nastavenie funkcie Parental Control
pre BD-ROM disky
DVD
BD
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Setup
Change Level
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Password
Level
Off
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Change Age Restriction
Password
Age Restriction
255
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Confirm SYSTEM MENU Exit
a Stlačte SYSTEM MENU.
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Setup” a stlačte ENTER.
b Zvoľte “Setup” a stlačte ENTER.
c Zvolením “Parental Control” a stlačením
ENTER zapnete ponuku “Parental Control”.
c Zvolením “Parental Control” a stlačením
ENTER zapnete ponuku “Parental Control”.
d Zvoľte “DVD Parental Control” a stlačte
ENTER.
d Zvoľte “BD Parental Control” a stlačte
ENTER.
e Zvolením “Change Level” a stlačením
ENTER zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
e Zvolením “Change Age Restriction”
a stlačením ENTER zapnete vyššie uvedené
zobrazenie.
Umožní to nastaviť úroveň obmedzenia prehrávania.
f Číselnými tlačidlami zadajte heslo a stlačte
ENTER.
g Stláčaním </, zvoľte úroveň pre
obmedzenie prehrávania od “Off” do
“Level 8”, potom stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je obmedzenie.
h Po obnovení zobrazenia ponuky “Parental
Control” zvoľte “DVD Parental Control”
a stlačte ENTER.
i Zvoľte “DVD Country Code” a stlačte
ENTER.
Týmto sa zabezpečí, že sa prehrajú scény vhodné
pre vašu krajinu.
Pri BD-ROM diskoch sa obmedzenie nastavuje
podľa veku, nie podľa úrovne.
f Číselnými tlačidlami zadajte heslo a stlačte
ENTER.
g Stláčaním </, zvoľte vek pre obmedzenie
prehrávania od “0” do “255”, potom stlačte
ENTER.
h Po obnovení zobrazenia ponuky “Parental
Control” zvoľte “BD Parental Control”
a stlačte ENTER.
i Zvoľte “BD Country Code” a stlačte ENTER.
Týmto sa zabezpečí, že sa prehrajú scény vhodné pre
vašu krajinu.
j V zobrazení “DVD Country Code” zadajte
číselnými tlačidlami heslo a stlačte ENTER.
j V zobrazení “BD Country Code” zadajte
číselnými tlačidlami heslo a stlačte ENTER.
k Stláčaním </, zvoľte kód krajiny
(pozri str. 63) alebo stlačte m a číselnými
tlačidlami zadajte kód vašej krajiny.
k Stláčaním </, zvoľte kód krajiny
(pozri str. 63) alebo stlačte m a číselnými
tlačidlami zadajte kód vašej krajiny.
l Stlačte ENTER.
l Stlačte ENTER.
z Rada
Ak chcete pokračovať v nastavovaní “BD Parental Control”, pokračujte
krokom 4 v časti “Nastavenie funkcie Parental Control pre BD-ROM
disky” (str. 30).
30
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 31 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_20-31_BDP-S1E.fmmaster:Right
Základné operácie
31
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 32 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_32-35_BDP-S1E.fmmaster:Left
Zobrazenie všetkých
titulov
Sledovanie
video súborov
DATA DVD
V ponuke “Movies” Title List sa najskôr zobrazia všetky tituly
na disku.
Pomocou ponuky “Movies” Title List
môžete prehliadať a triediť video súbory
MPEG-2 PS na DATA DVD diskoch.
All Movies
All Movies
Browse
Search
Sort
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
Menu Browse sa zobrazí po stlačení <
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Movies” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa vyššie uvedené zobrazenie “All Movies”,
v ktorom sú všetky tituly (stláčaním m je možné
rolovať). V ponuke “All Movies” môžete aplikovať
položky na všetky tituly pomocou Menu Browse
(pozri ďalej).
Používanie Menu Browse
Po kroku 3 stlačením < zobrazíte položky pre ponuku
“Movies” Title List. Podrobnosti o ovládaní pozri na príslušných
stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Dostupné
položky sa líšia podľa daného zobrazenia.
Položky
Detaily
All Movies
Prehľad všetkých titulov (uvedené vyššie).
Browse
Zobrazenie prehľadu žánrov, Quicklistov
alebo priečinkov (str. 34).
Search
Vyhľadávanie titulu pomocou zobrazenej
klávesnice (str. 34).
Sort
Zmena poradia titulov podľa dátumu alebo
abecedy (pozri ďalej).
◆Príklad: Aplikácia položky “Sort” pre všetky tituly
A Zvoľte “Sort” a stlačte ENTER.
B Zvoľte nastavenie kritéria pre triedenie; “Recent first”,
“Oldest first”, “By title (AtZ)”, “By title (ZtA)”
a stlačte ENTER.
• Zobrazenie všetkých titulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Prehľadávanie ponúk Genre, Quicklist
alebo Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Vyhľadávanie titulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Prehrávanie programu (Quicklist). . . . . . . . . . . . . . 35
32
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 33 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_32-35_BDP-S1E.fmmaster:Right
Ponuka “Movies” (All Movies) Title List
Prehrávanie titulu
a Po kroku 3 v časti “Zobrazenie všetkých
titulov” v predošlom texte zvoľte titul, ktorý
chcete prehrať a stlačte ENTER alebo H.
Spustí sa prehrávanie titulu. V ponuke “Options”
môžete aplikovať ďalšie nastavenia prehrávania pre
zvolený titul (pozri ďalej).
All Movies
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
All Movies
1214 items
Options
Spider
Smoother
1:31
1:02
Play from Beginning
1:31
Add to Quicklist
1:25
Sideway
Home
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
Ponuka “Options” sa zobrazí po zvolení titulu a stlačení ,
1 Podrobné informácie
Zobrazenie podrobných informácií o zvolenom
titule.
• Date: Zobrazenie roku záznamu.
• Genre: Zobrazenie žánra.
• Format: Zobrazenie formátu kódovania.
2 Prehľad (ponuka)
Zobrazenie názvov titulov z celého obsahu.
Používanie ponuky “Options”
Aby sa zobrazili nastavenia z ponuky “Options” aplikovateľné
na titul v danej situácii, vo vyššie uvedenom kroku stlačte ,
namiesto ENTER. Pre vyššie uvedený príklad sú dostupné
nasledovné položky.
Položky
Detaily
Play from Beginning
Prehrávanie zvoleného titulu od začiatku.
Add to Quicklist
Pridanie zvoleného titulu do Quicklistu.
Sledovanie video súborov
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
Select SYSTEM MENU Exit
◆Príklad: Aplikovanie položky “Play from Beginning” pre zvolený
titul
A Zvoľte “Play from Beginning” a stlačte ENTER.
Prehrávanie v inom režime prehrávania
Počas prehrávania stláčajte PLAY MODE. Každým stlačením
sa zvolená položka mení: “Time Search” (str. 26) —
“Repeat Title” — “Repeat Off”
Podrobnosti pozri str. 25.
z Rada
Ovládanie pomocou DO pozri str. 24.
33
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 34 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_32-35_BDP-S1E.fmmaster:Left
Prehľadávanie ponúk
Genre, Quicklist alebo
Folder
Vyhľadávanie titulu
DATA DVD
DATA DVD
Ak zvolíte typ kategórie (napr. “Folders”) a potom kategóriu,
prehľad titulov sa zúži.
Môžete vyhľadať presný titul, alebo tituly s podobným názvom.
Folders
Search Results
2 items
5 items
Winter games 2006
Say No
1:31
Interviews
Sea
1:02
Sideway
1:31
Spider
1:25
Stay Alive
1:33
s_
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
Confirm SYSTEM MENU Exit
E
O
Y
5
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Výsledky vyhľadávania sa zužujú s dopĺňaním ďalších
znakov.
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Movies” a stlačte ENTER.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
e Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER.
f Zvoľte ponuku, ktorú chcete zobraziť “Genres”, “Quicklist” alebo “Folders” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa vyššie uvedený prehľad žánrov/
Quicklistov/priečinkov.
Podrobnosti o ponuke Quicklist pozri “Prehrávanie
programu (Quicklist)” (str. 35).
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Movies” a stlačte ENTER.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
e Zvolením “Search” a stlačením ENTER
zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
f Pomocou zobrazenej klávesnice zadávajte
názov titulu (pozri str. 23).
z Rada
Môžete zvoliť titul a stlačením H alebo ENTER, alebo pomocou
ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť prehrávanie.
g Zvoľte žáner/Quicklist/priečinok, ktorý
chcete zobraziť a stlačte ENTER.
z Rada
Môžete zvoliť titul a stlačením H alebo ENTER, alebo pomocou
ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť prehrávanie.
34
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 35 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_32-35_BDP-S1E.fmmaster:Right
Prehrávanie programu
(Quicklist)
Odstránenie titulu z ponuky “Quicklist”
1
Zvoľte titul, ktorý chcete odstrániť zo zobrazenej
ponuky “Quicklist” a stlačte ,.
2
Zvoľte “Remove” a stlačte ENTER.
z Rada
“Quicklist” môžete prehrávať v iných režimoch prehrávania, ak stláčate
PLAY MODE (str. 25).
DATA DVD
Ak vytvoríte vlastný “Quicklist” (zoznam položiek pre
prehrávanie), môžete si prehrať len obľúbené tituly v želanom
poradí.
Quicklist
14 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
Sledovanie video súborov
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
Poznámka
“Quicklist” sa môže vymazať po niektorých operáciách (napr. vysunutie
nosiča disku, vypnutie prehrávača atď.).
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
“Quicklist” nemá vplyv na originálne záznamy na disku.
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Movies” a stlačte ENTER.
d Po zobrazení ponuky “All Movies” Title List
zvoľte titul, ktorý chcete pridať do programu
“Quicklist” a stlačte ,.
e Zvoľte “Add to Quicklist” v ponuke
“Options” a stlačte ENTER.
f Opakovaním krokov 4 a 5 zvoľte ďalšie
želané tituly.
Položky zadávajte v želanom poradí. Rovnaký titul
môžete zadať viackrát.
“Quicklist” môže obsahovať až 25 titulov.
g Stlačením < zobrazte Menu Browse.
h Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER.
i Zvolením “Quicklist” a stlačením ENTER
zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
Zobrazí sa ponuka “Quicklist” Title List
s naprogramovaným obsahom.
j Zvoľte titul, od ktorého chcete spustiť
prehrávanie a stlačte ENTER.
35
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 36 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_36-39_BDP-S1E.fmmaster:Left
Zobrazenie všetkých
interpretov
Prehrávanie
audio súborov
DATA DVD
V ponuke “Music” Title List sa najskôr zobrazuje prehľad
všetkých interpretov na disku.
Pomocou ponuky “Music” Title List môžete
prehrávať audio súbory MP3 na DATA
DVD diskoch. Môžete zostaviť “Quicklist”
z obľúbených skladieb a prehrávať ho
v rôznych režimoch.
Artists
7 items
All Artists
Angela Simpson
6 Albums
Blue Glass
5 Albums
Bohemian Beat
6 Albums
Cela
4 Albums
Classic Remix
5 Albums
Commotion
2 Albums
Count Dra"Q"la
2 Albums
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Menu Browse sa zobrazí po stlačení <
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Music” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa vyššie uvedené zobrazenie “Artists”,
v ktorom sú všetci interpreti (stláčaním m je možné
rolovať). V ponuke “Artists” môžete aplikovať
položky na všetky skladby pomocou Menu Browse
(pozri ďalej).
Používanie Menu Browse
Po kroku 3 stlačením < zobrazíte položky pre ponuku “Music”
Title List. Podrobnosti o ovládaní pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Dostupné položky sa líšia
podľa daného zobrazenia.
Položky
Detaily
All Songs
Prehľad všetkých skladieb (str. 37).
Browse
Zobrazenie prehľadu interpretov,
albumov, žánrov, Quicklistov alebo
priečinkov (str. 38).
Search
Vyhľadávanie skladby pomocou
zobrazenej klávesnice (str. 38).
Sort
Zmena poradia skladieb podľa abecedy,
roka atď. (pozri ďalej).
Now Playing
Zobrazenie informácií o skladbe
a prehrávaní počas prehrávania.
◆Príklad: Aplikácia položky “Sort” pre všetky skladby
A Prehľad skladieb zobrazíte zvolením “All Songs” z Menu
Browse a stlačením ENTER.
• Zobrazenie všetkých interpretov . . . . . . . . . . . . . . 36
B Stlačením < zobrazte Menu Browse.
• Prehľadávanie ponúk Artist, Album, Genre, Quicklist
alebo Folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
C Zvoľte “Sort” a stlačte ENTER.
• Vyhľadávanie skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Prehrávanie programu (Quicklist). . . . . . . . . . . . . . 39
D Zvoľte nastavenie kritéria pre triedenie; “Recent first”,
“Oldest first”, “By title (AtZ)”, “By title (ZtA)”,
“By artist (AtZ)”, “By artist (ZtA)” a stlačte
ENTER.
36
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 37 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_36-39_BDP-S1E.fmmaster:Right
Ponuka “Music” (All Songs) Title List
Prehrávanie skladby
a Po kroku 3 v časti “Zobrazenie všetkých
interpretov” v predošlom texte zúžite prehľad
skladieb zvolením interpreta a následne
albumu.
Prehľad všetkých skladieb zobrazíte stlačením <
a zvolením “All Songs” z Menu Browse.
b Zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrávať
a stlačte ENTER alebo H.
Spustí sa prehrávanie skladby. V ponuke “Options”
môžete aplikovať ďalšie nastavenia prehrávania pre
zvolenú skladbu (pozri ďalej).
1214 items
Never Let Me Down (Split Mix)
Options
Policies of Truth
Shout in Rio
Artist
Album
Genre
Format
:
:
:
:
Deep Green
Splash!
Alternative
MP3
Home
9:31
Play Song 8:00
7:31
Add to Quicklist
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Ponuka “Options” sa zobrazí po zvolení skladby
a stlačení ,
Používanie ponuky “Options”
Aby sa zobrazili nastavenia z ponuky “Options” aplikovateľné
na skladbu v danej situácii, vo vyššie uvedenom kroku stlačte
, namiesto ENTER. Pre vyššie uvedený príklad sú dostupné
nasledovné položky.
Položky
Detaily
Play Song
Prehrávanie zvolenej skladby od začiatku.
Add to Quicklist
Pridanie zvolenej skladby do Quicklistu.
Artist : DeepGreen
Artist:Deep
Green
Album:Remixes
Album
: Splash!
81-04
Genre:Alternative
Genre
: Alternative
Format:MP3
Format
: MP3
1214 items
Never Let Me Down (Split Mix)
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Home
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
1 Podrobné informácie
Zobrazenie podrobných informácií o zvolenej
skladbe.
• Artist: Zobrazenie mena interpreta.
• Album: Zobrazenie názvu albumu.
• Genre: Zobrazenie žánra.
• Format: Zobrazenie formátu kódovania.
2 Prehľad (ponuka)
Zobrazenie celého obsahu.
• Hlavná časť: Zobrazenie názvov skladieb.
• Vedľajšia časť: Zobrazenie celkového prehrávacieho
času každej skladby.
Neprehrávateľné audio súbory
Prehrávanie audio súborov
All Songs
All Songs
Prehrávač súbor neprehrá, ak:
– DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3
vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk
Format).
– Audio súbor nemá príponu “.MP3”.
– Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”, jeho formát
nie je správny.
– Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
– Dáta sú uložené vo formáte mp3PRO.
– Názov súboru obsahuje iné znaky než číslice a anglické
abecedné znaky.
◆Príklad: Aplikovanie položky “Play Song” pre zvolenú skladbu
A Zvoľte “Play Song” a stlačte ENTER.
Prehrávanie v inom režime prehrávania
Počas prehrávania stláčajte PLAY MODE. Každým stlačením
sa zvolená položka mení: “Repeat Track” — “Repeat All” —
“Random” — “Repeat Off”
Podrobnosti pozri str. 25.
z Rady
• Ovládanie pomocou DO pozri str. 24.
• Po zastavení prehrávania prehrávač obnoví prehrávanie od naposledy
prehrávanej skladby.
• V závislosti od používaného zapisovacieho softvéru sa môžu
zobrazené názvy skladieb alebo albumov odlišovať od zadaného textu.
Poznámky
• Prehrávací čas audio súborov MP3 nemusí byť zobrazený správne.
• Ak pridáte príponu “.MP3” k inému súboru než MP3, prehrávač sa
môže pokúsiť daný súbor náhodne prehrať. Môže sa tým však poškodiť
pripojené zariadenie.
• Po prepnutí na iný album sa nemusí prehrávanie spustiť okamžite.
• Ak používate funkciu Resume Play pre audio súbory MP3, prehrávanie
sa spustí od začiatku skladby.
37
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 38 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_36-39_BDP-S1E.fmmaster:Left
Prehľadávanie ponúk
Artist, Album, Genre,
Quicklist alebo Folder
Vyhľadávanie skladby
DATA DVD
DATA DVD
Ak zvolíte typ kategórie (napr. “Genres”) a potom kategóriu,
prehľad skladieb sa zúži.
Môžete vyhľadať presnú skladbu, alebo skladby s podobným
názvom.
Genres
20 items
Search Results
All Genres
Alternative
2876 Songs
Blues
195 Songs
Books And Spoken
16 Songs
Celtic
304 Songs
Classical
841 Songs
Comedy
32 Songs
Country
2 Songs
Dance
460 Songs
Dark
60 Songs
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
R
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
V ponuke sa nezobrazia žánre, v ktorých nie je žiadna
skladba.
E
O
Y
5
I
S
:
9
J
T
;
0
7 items
Raga
9:31
Raging Plants
8:00
Ragamufin
7:31
Ree
7:32
Rise
6:33
Rose Bed
6:34
Rule the World
6:35
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Výsledky vyhľadávania sa zužujú s dopĺňaním ďalších
znakov.
a Stlačte SYSTEM MENU.
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Music” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Music” a stlačte ENTER.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
e Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER.
e Zvoľte “All Songs” a stlačte ENTER.
f Zvoľte ponuku, ktorú chcete zobraziť -
f Stlačením < zobrazte Menu Browse.
“Artists”, “Albums”, “Genres”, “Quicklist”
alebo “Folders” - a stlačte ENTER.
Zobrazí sa vyššie uvedený prehľad interpretov/
albumov/žánrov/Quicklistov/priečinkov.
Podrobnosti o ponuke Quicklist pozri “Prehrávanie
programu (Quicklist)” (str. 39).
g Zvoľte interpreta/album/žáner/Quicklist/
priečinok, ktorý chcete zobraziť a stlačte
ENTER.
z Rada
Môžete zvoliť skladbu z prehľadu skladieb a stlačením H alebo
ENTER, alebo pomocou ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť
prehrávanie.
g Zvolením “Search” a stlačením ENTER
zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
h Pomocou zobrazenej klávesnice zadávajte
názov skladby (pozri str. 23).
z Rady
• Môžete zvoliť skladbu z výsledkov vyhľadávania a stlačením H alebo
ENTER, alebo pomocou ponuky “Options” (stlačte ,) spustiť
prehrávanie.
• Názov žánra, interpreta, albumu alebo priečinka môžete vyhľadať
z každej ponuky Title List (napr. “Genres”).
38
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 39 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_36-39_BDP-S1E.fmmaster:Right
Prehrávanie programu
(Quicklist)
Odstránenie skladby z ponuky “Quicklist”
1
Zvoľte skladbu, ktorú chcete odstrániť
zo zobrazenej ponuky “Quicklist” a stlačte ,.
2
Zvoľte “Remove” a stlačte ENTER.
z Rada
“Quicklist” môžete prehrávať v iných režimoch prehrávania, ak stláčate
PLAY MODE (str. 25).
DATA DVD
Ak vytvoríte vlastný “Quicklist”, môžete si prehrať len obľúbené
skladby v želanom poradí.
Poznámka
“Quicklist” sa môže vymazať po niektorých operáciách (napr. vysunutie
nosiča disku, vypnutie prehrávača atď.).
Quicklist
:
:
:
:
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Deep Green
Splash!
Alternative
MP3
Main Menu
Options
Prehrávanie audio súborov
Artist
Album
Genre
Format
3 items
Never Let Me Down (Split Mix)
Play SYSTEM MENU Exit
“Quicklist” nemá vplyv na originálne záznamy na disku.
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Music” a stlačte ENTER.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
e Zvoľte “All Songs” a stlačte ENTER.
f Po zobrazení ponuky “All Songs” Title List
zvoľte skladbu, ktorú chcete pridať do
programu “Quicklist” a stlačte ,.
g Zvoľte “Add to Quicklist” v ponuke
“Options” a stlačte ENTER.
h Opakovaním krokov 6 a 7 zvoľte ďalšie
želané skladby.
Položky zadávajte v želanom poradí. Rovnakú
skladbu môžete zadať viackrát.
“Quicklist” môže obsahovať až 25 skladieb.
i Stlačením < zobrazte Menu Browse.
j Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER.
k Zvolením “Quicklist” a stlačením ENTER
zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
Zobrazí sa ponuka “Quicklist” Title List
s naprogramovaným obsahom.
l Zvoľte skladbu, od ktorej chcete spustiť
prehrávanie a stlačte ENTER.
39
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 40 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_40-43_BDP-S1E.fmmaster:Left
Zobrazenie všetkých
priečinkov
Zobrazenie
obrázkov
DATA DVD
V ponuke “Photos” Title List sa najskôr zobrazia všetky
priečinky na disku.
Pomocou ponuky “Photos” Title List
zobrazíte obrazové súbory JPEG na DATA
DVD diskoch. Môžete zmeniť poradie
súborov a spustiť prezentáciu Slideshow.
Folders
2 items
Kurobe-dam 2005
Jungfraujoch 2006
Confirm SYSTEM MENU Exit
Menu Browse zobrazíte stlačením <, keď je v ľavej
časti zvýrazneného riadku zobrazený znak.
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Photos” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa vyššie uvedené zobrazenie “Folders”,
v ktorom sú všetky priečinky (stláčaním m je možné
rolovať). V ponuke “Folders” môžete aplikovať
položky na všetky súbory pomocou Menu Browse
(pozri ďalej).
Používanie Menu Browse
Po kroku 3 stlačením < zobrazíte položky pre ponuku “Photos”
Title List. Podrobnosti o ovládaní pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Dostupné položky sa líšia
podľa daného zobrazenia.
Položky
Detaily
All Photos
Zobrazenie všetkých súborov
v abecednom poradí (str. 41).
Browse
Zobrazenie prehľadu dátumov,
Quicklistov alebo priečinkov (str. 42).
Search
Vyhľadávanie súboru pomocou
zobrazenej klávesnice (str. 42).
Sort
Zmena poradia súborov podľa dátumu
alebo abecedy (pozri ďalej).
◆Príklad: Aplikácia položky “Sort” pre všetky súbory
A Prehľad všetkých súborov zobrazíte zvolením
“All Photos” z Menu Browse a stlačením ENTER.
• Zobrazenie všetkých priečinkov . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Prehľadávanie ponúk Date, Quicklist
alebo Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Vyhľadávanie obrázka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Prehrávanie naprogramovanej prezentácie
Slideshow (Quicklist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B Menu Browse zobrazíte stlačením <, keď je v ľavej časti
zvýrazneného riadku zobrazený znak.
C Zvoľte “Sort” a stlačte ENTER.
D Zvoľte nastavenie kritéria pre triedenie; “Recent first”,
“Oldest first”, “By title (AtZ)”, “By title (ZtA)”
a stlačte ENTER.
40
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 41 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_40-43_BDP-S1E.fmmaster:Right
Ponuka “Photos” (All Photos) Title List
Prezentácia Slideshow
a Po kroku 3 v časti “Zobrazenie všetkých
priečinkov” v predošlom texte stlačte <
a zvoľte “All Photos” z Menu Browse.
b Zvoľte súbor, od ktorého chcete začať
a stlačením ENTER zapnite ponuku
“Options”.
All Photos
1214 items
File : DSC00434.jpg
File:Summer
of '06.jpg
Date:July/23/2006
Date
: 12/10/2007
Resolution:196x298
Resolution:
293 x 196
pixels
Format:JPEG
Format:
JPEG
Confirm SYSTEM MENU Exit
c Zvoľte “Slideshow” a stlačte ENTER.
Spustí sa prezentácia Slideshow.
V ponuke “Options” môžete aplikovať ďalšie
nastavenia prehrávania pre zvolený súbor
(pozri ďalej).
All Photos
1214 items
Slideshow
Add to Quicklist
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
• File: Zobrazenie názvu súboru.
• Date: Zobrazenie dátumu snímania.
• Resolution: Zobrazenie rozlíšenia vo formáte
šírka × výška.
• Format: Zobrazenie formátu záznamu.
2 Prehľad (ponuka)
Zobrazenie miniatúr obrázkov.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Ponuka “Options” sa zobrazí po zvolení súboru
a stlačení ENTER.
Používanie ponuky “Options”
Dostupné nastavenia v ponuke “Options” sa líšia podľa danej
situácie. Vo vyššie uvedenom príklade použitia ponuky
“Options” sú dostupné nasledovné položky.
Položky
Detaily
Slideshow
Spustenie prezentácie Slideshow podľa
popisu vyššie.
Add to Quicklist
Pridanie zvoleného súboru do Quicklistu
za účelom ďalšieho prehrania v prezentácii
Slideshow.
Prehrávanie v inom režime prehrávania
Počas prehrávania stláčajte PLAY MODE. Každým stlačením
sa zvolená položka mení:
“Repeat All” — “Random” — “Repeat Off”
Podrobnosti pozri str. 25.
Neprehrávateľné obrazové súbory
Prehrávač súbor neprehrá, ak:
– DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG
vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk
Format).
– Obrazový súbor nie je vo formáte vyhovujúcom štandardu
DCF*.
– Súbor má inú príponu než “.JPEG”.
– Rozmer obrázka je väčší než 4 096 (šírka) × 4 096 (výška)
v štandardnom režime alebo pri progresívnom súbore JPEG.
– Obraz nevyplní celú obrazovku (je redukovaný).
– Názov súboru obsahuje iné znaky než číslice a anglické
abecedné znaky.
• Aj keď je súbor v kompatibilnom formáte, nemusia sa niektoré
súbory v závislosti od podmienok alebo spôsobu záznamu
(napr. zapisovací softvér) prehrať.
• Súbory sa nemusia prehrať, ak boli upravované v PC.
Zobrazenie obrázkov
Options
1 Podrobné informácie
Zobrazenie podrobných informácií o zvolenom
súbore.
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá pre tvorbu systému
súborov snímacích zariadení): Štandardy pre obrazové súbory
nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries Development
Association).
z Rady
• Ovládanie pomocou DO pozri str. 24.
• Po zastavení prehrávania prehrávač obnoví prehrávanie od naposledy
prehrávaného súboru.
Poznámka
V závislosti od veľkosti a počtu súborov sa môže obrázok zobrazovať
pomaly.
41
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 42 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_40-43_BDP-S1E.fmmaster:Left
Prehľadávanie ponúk Date,
Quicklist alebo Folder
Vyhľadávanie obrázka
DATA DVD
DATA DVD
Ak zvolíte typ kategórie (napr. “Date”) a potom kategóriu,
prehľad súborov sa zúži.
Môžete vyhľadať presný súbor, alebo súbory s podobným
názvom.
Year
10 items
Search Results
2007
7 items
2006
2005
File:Summer of '06.jpg
Date:July/23/2006
Resolution:196x298 pixels
Format:JPEG
2004
2003
2002
2001
R_
2000
1999
1998
Confirm SYSTEM MENU Exit
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
a Stlačte SYSTEM MENU.
E
O
Y
5
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Výsledky vyhľadávania sa zužujú s dopĺňaním ďalších
znakov.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
a Stlačte SYSTEM MENU.
c Zvoľte “Photos” a stlačte ENTER.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
c Zvoľte “Photos” a stlačte ENTER.
e Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
f Zvoľte ponuku, ktorú chcete zobraziť -
e Zvoľte “All Photos” a stlačte ENTER.
“Date”, “Quicklist” alebo “Folders” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa uvedený prehľad dátumov/Quicklistov/
priečinkov.
Podrobnosti o ponuke Quicklist pozri “Prehrávanie
naprogramovanej prezentácie Slideshow (Quicklist)”
(str. 43).
f Menu Browse zobrazíte stlačením <, keď je
v ľavej časti zvýrazneného riadku zobrazený
znak.
g Zvolením “Search” a stlačením ENTER
zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
g Zvoľte dátum/Quicklist/priečinok, ktorý
chcete zobraziť a stlačte ENTER.
h Pomocou zobrazenej klávesnice zadávajte
názov súboru (pozri str. 23).
z Rada
Pomocou Menu “Options” (stlačte ,) môžete zvoliť súbor a spustiť
prezentáciu Slideshow.
z Rada
Pomocou Menu “Options” (stlačte ,) môžete zvoliť súbor a spustiť
prezentáciu Slideshow.
42
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 43 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_40-43_BDP-S1E.fmmaster:Right
Prehrávanie
naprogramovanej prezentácie
Slideshow (Quicklist)
DATA DVD
Ak vytvoríte vlastný “Quicklist”, môžete si prehrať prezentáciu
Slideshow v želanom poradí.
m Zvoľte “Slideshow” v ponuke “Options”
a stlačte ENTER.
Odstránenie súboru z ponuky “Quicklist”
1
Zvoľte súbor, ktorý chcete odstrániť zo
zobrazenej ponuky “Quicklist” a stlačte ENTER.
2
Zvoľte “Remove” a stlačte ENTER.
z Rada
“Quicklist” môžete prehrávať v iných režimoch prehrávania, ak stláčate
PLAY MODE (str. 25).
Quicklist
22 items
Poznámka
“Quicklist” sa môže vymazať po niektorých operáciách (napr. vysunutie
nosiča disku, vypnutie prehrávača atď.).
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
Zobrazenie obrázkov
Confirm SYSTEM MENU Exit
“Quicklist” nemá vplyv na originálne záznamy na disku.
a Stlačte SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Title List” a stlačte ENTER.
c Zvoľte “Photos” a stlačte ENTER.
d Stlačením < zobrazte Menu Browse.
e Zvoľte “All Photos” a stlačte ENTER.
f Po zobrazení ponuky “All Photos” Title List
zvoľte súbor, ktorý chcete pridať do
programu “Quicklist” a stlačte ENTER.
g Zvoľte “Add to Quicklist” v ponuke
“Options” a stlačte ENTER.
h Opakovaním krokov 6 a 7 zvoľte ďalšie
želané súbory.
Položky zadávajte v želanom poradí. Rovnaký súbor
môžete zadať viackrát.
“Quicklist” môže obsahovať až 25 súborov.
i Menu Browse zobrazíte stlačením <, keď je
v ľavej časti zvýrazneného riadku zobrazený
znak.
j Zvoľte “Browse” a stlačte ENTER.
k Zvolením “Quicklist” a stlačením ENTER
zapnete vyššie uvedené zobrazenie.
Zobrazí sa ponuka “Quicklist” Title List
s naprogramovaným obsahom.
l Zvoľte súbor, od ktorého chcete spustiť
prehrávanie a stlačte ENTER.
43
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 44 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Left
Ponuka nastavení Setup
Zmena
výrobných
nastavení
Ak potrebujete zmeniť nastavenia
prehrávača (napr. po zmene pripojeného
zariadenia alebo výstupného audio/video
signálu atď.), zvoľte “Setup” z ponuky
“System Menu”.
Posledná kapitola tejto časti popisuje
spôsob obnovenia výrobných nastavení.
Poznámka
Nastavenia prehrávania popísané v tejto časti nemusia byť
funkčné, ak je na disku akékoľvek predvolené nastavenie
prehrávania. Nastavenia prehrávania na disku majú prioritu
pred nastaveniami prehrávania na prehrávači.
BD
DVD
DATA DVD
CD
Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača, z ponuky
“System Menu” aktivujte ponuku “Setup”.
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
a V režime zastavenia stlačte
SYSTEM MENU.
b Zvoľte “Setup” a stlačte ENTER.
c V ponuke “Setup” zvoľte želanú podponuku
“Video Setup”, “Audio Setup”, “Language”,
“Parental Control”, “Speakers” alebo
“Options” a stlačte ENTER.
Zobrazí sa ponuka “Setup” s príslušnými položkami.
Ak 15 minút nič nevykonáte, aktivuje sa šetrič
obrazovky.
d Zvoľte položku, ktorú chcete zmeniť a stlačte
ENTER.
Pozri vysvetlenia v nasledovných častiach.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte RETURN.
• Ponuka nastavení Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
• Video Setup (Nastavenie obrazu) . . . . . . . . . . . . . 45
• Audio Setup (Nastavenie zvuku) . . . . . . . . . . . . . . 47
• Language (Jazyk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
• Parental Control (Rodičovský zámok) . . . . . . . . . . 50
• Speakers (Reproduktory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
• Options (Voľby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
• Resetovanie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
44
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 45 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Right
Video Setup
(Nastavenie obrazu)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
TV Type
– Výber typu TVP.
4:3
– TVP s pomerom strán 4:3.
16:9
– Širokouhlé TVP alebo štandardné TVP s režimom širokouhlého obrazu.
4:3 Video Output
Full
– Nastavenie zobrazovania obrazu s pomerom – Zobrazenie obrazu s pomerom strán 4:3 na obrazovke s pomerom strán 16:9.
strán 4:3 na širokouhlých TVP s pomerom Normal
strán 16:9.
– Zobrazenie obrazu s pomerom strán 4:3 s čiernymi pruhmi na bokoch. Zvoľte,
ak TVP nemá režim zobrazenia 4:3.
DVD Aspect Ratio
Zmena výrobných nastavení
Letter Box
–
– Nastavenie zobrazovania obrazu s pomerom Zobrazenie širokouhlého obrazu s čiernymi pruhmi
strán 16:9 z DVD disku na TVP s pomerom v hornej a spodnej časti obrazu.
strán 4:3 (dostupné, ak je “TV Type”
Pan Scan
nastavené na “4:3”).
– Zobrazenie obrazu s reálnou výškou na celú plochu
Pri niektorých diskoch je pomer strán
obrazovky s orezanými bokmi.
nemenný. Napríklad sa môže zobrazovať
obraz vo formáte 4:3 Letterbox, aj keď je
nastavené “Pan Scan”.
YCbCr / RGBPC (HDMI)
– Nastavenie typu výstupného signálu
z konektora HDMI OUT.
Y, Cb, Cr
– Vyberte túto voľbu, ak pripájate HDMI zariadenie.
RGB (16-235)
– Vyberte túto voľbu, ak pripájate zariadenie s HDCP-kompatibilným
DVI konektorom.
RGB (0-255)
– Vyberte túto voľbu, ak pripájate RGB (0-255) zariadenie.
24p Output
On
–
Výstup video signálu s rozlíšením 1920 × 1080p/24 Hz pri prehrávaní materiálov
– Pre pripojenie k 1080/24p-kompatibilnému
snímaných filmovou technikou z BD-ROM diskov (720p/24 Hz alebo 1080p/24 Hz).
TVP cez konektor HDMI OUT.
Zvoľte po vykonaní prepojenia.
Off
– Zvoľte pri akomkoľvek inom prepojení.
Poznámka
“TV Type” a “DVD Aspect Ratio” je možné nastaviť, ak je rozlíšenie výstupného video signálu 480i/576i alebo 480p/576p.
,Pokračovanie
45
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 46 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Left
Nastavenie rozlíšenia výstupného video signálu
Stláčaním VIDEO FORMAT zvoľte požadované rozlíšenie. Rozlíšenie závisí od zobrazovacieho zariadenia, prepojovacieho konektora
a zdrojového materiálu nasledovne.
Nastavenia
Auto
Prepojovací
konektor
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO/S VIDEO
Automatický výber odporúčaného
rozlíšenia vhodného pre váš TVP.
480i/576i
480i/576i
576i/480i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
576p/480p
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
720p
BD:720p/576i*1, DVD:480p/576i
480i/576i
1080i
1080i
BD:1080i/576i*1, DVD:480p/576i
480i/576i
1080p
1080p
480i/576i
480i/576i
Source Direct
Výstupný signál sa líši podľa
zdrojového materiálu*2
Výstupný signál sa líši podľa
zdrojového materiálu*3
480i/576i
*1 576i pri 50 Hz za účelom súladu s medzinárodnými štandardmi.
*2 Výstupný signál má rovnaké rozlíšenie a frekvenciu ako záznam na disku.
*3 Video signál 1080/24p nie je vyvedený na výstup z konektorov COMPONENT VIDEO OUT.
Poznámky
• Ak je obraz nekvalitný, alebo nespĺňa vaše predstavy, skúste iné rozlíšenie, ktoré vyhovuje disku a TVP/projektoru atď. Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie TVP/projektora atď.
• Video signál 480i/576i alebo 480p/576p sa nemusí vyviesť na výstup pri používaní konektorov COMPONENT VIDEO OUT a prehrávaní niektorých
BD/DVD diskov s ochranou proti kopírovaniu. Aby ste si v tomto prípade mohli vychutnať rozlíšenie v HD kvalite, pripojte zobrazovacie zariadenie
do konektora HDMI OUT pomocou HDMI kábla.
• Aj keď zvolíte iné nastavenie než “Auto”, prehrávač automaticky nastaví video signál, ak TVP nedokáže spracovať nastavené rozlíšenie.
Výstup video signálu 1080/24p
Pre toto nastavenie je potrebný 1080/24p-kompatibilný TVP.
1
2
Nastavte “24p Output” v ponuke “Video Setup” na “On” (str. 45).
Stláčaním VIDEO FORMAT zvoľte “Auto” alebo “Source Direct”.
Poznámka
Ak nevidno obraz, stláčajte VIDEO FORMAT, kým sa obraz nezobrazí správne.
46
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 47 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Right
Audio Setup
(Nastavenie zvuku)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté. Keďže na výstupný audio
signál vplýva viacero faktorov, pozri tiež “Výstupné audio
signály” na str. 48.
Dolby Digital Output
– Výber výstupného audio signálu pri
prehrávaní diskov Dolby Digital. Toto
nastavenie ovplyvňuje výstupný signál
z konektora DIGITAL OUT
(COAXIAL alebo OPTICAL).
Dolby Digital
– Zvoľte pri pripojení zariadenia so vstavaným dekodérom Dolby Digital.
Downmix PCM
– Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení zariadenia
bez vstavaného dekodéra Dolby Digital.
DTS Output
DTS Downmix
Stereo
– Zmixovanie multikanálového audio signálu do dvoch stereo kanálov.
– Výber typu 2-kanálového signálu pri
zmixovaní z multikanálových DTS zdrojov Lt/Rt
(účinné pri audio prepojeniach, keď je
– Možnosť reprodukcie surround zvuku, keď je pripojené zariadenie vybavené
“DTS Output” nastavené na “Downmix
dekodérom Dolby Pro Logic.
PCM”).
Audio (HDMI)
– Nastavenie spôsobu vyvedenia výstupného
signálu z konektora HDMI OUT.
Auto
– Štandardne vyberte túto voľbu. Výstup audio signálu podľa stavu pripojeného HDMI
zariadenia.
Zmena výrobných nastavení
DTS
– Výber výstupného audio signálu pri prehrávaní – Zvoľte pri pripojení zariadenia so vstavaným dekodérom DTS.
diskov DTS. Toto nastavenie ovplyvňuje
Downmix PCM
výstupný signál z konektora DIGITAL OUT – Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení zariadenia bez
(COAXIAL alebo OPTICAL).
vstavaného dekodéra DTS.
PCM
– Konverzia všetkých audio signálov do formátu Linear PCM.
,Pokračovanie
47
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 48 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Left
Výstupné audio signály
Výstupný audio signál nasledovne závisí od zdroja signálu, výstupného konektora a zvolených nastavení.
Disk/Zdroj
Konektory/
1 Konektory DIGITAL OUT
Nastavenia Konektory AUDIO OUT L/R* (OPTICAL/COAXIAL)*2
2k
5.1k
PCM
Bitový tok
BDLinear PCM 2k
ROM
DVD
CD
2k
2k
5.1k*5
2k zmixovanie 5.1k
7.1k
2k zmixovanie
5.1k
zmixovanie
Dolby Digital
2k zmixovanie 5.1k
Dolby Digital Plus
2k zmixovanie 5.1k
Dolby TrueHD
2k zmixovanie 5.1k
DTS
2k zmixovanie 5.1k
DTS-HD
2k zmixovanie 5.1k
Linear PCM
2k
Dolby Digital
2k zmixovanie 5.1k
DTS
2k LPCM
2k LPCM
Konektor HDMI OUT*3
PCM*4
Auto*4
2k LPCM
2k LPCM
2k zmixovanie 2k zmixovanie
5.1k LPCM
LPCM
LPCM
5.1k LPCM
2k zmixovanie 2k zmixovanie
7.1k LPCM
LPCM
LPCM
7.1k LPCM
2k zmixovanie
Dolby Digital
LPCM
2k zmixovanie
Dolby Digital
LPCM
5.1k LPCM
Dolby Digital
7.1k LPCM*6
Dolby Digital
7.1k LPCM*7
Dolby Digital
5.1k LPCM
DTS
5.1k LPCM
DTS
2k LPCM
2k LPCM
2k zmixovanie
Dolby Digital
LPCM
5.1k LPCM
Dolby Digital
2k zmixovanie 5.1k
2k zmixovanie
DTS
LPCM
5.1k LPCM
DTS
MPEG
2k
2k
2k LPCM
—
2k LPCM
2k LPCM
Linear PCM 2k
2k
2k
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k LPCM
DTS
2k zmixovanie 5.1k
5.1k LPCM
DTS
2k
2k zmixovanie
Dolby Digital
LPCM
2k zmixovanie
DTS
LPCM
2k zmixovanie
DTS
LPCM
2k LPCM
2k LPCM
2k zmixovanie
DTS
LPCM
*1 Nastavenia “2 Channel” a “5.1 Channel” je možné zvoliť v podponuke “Audio Output Mode” z ponuky “Speakers” (str. 51).
*2 PCM: ak je “Dolby Digital Output” alebo “DTS Output” v ponuke “Audio Setup” nastavené na “Downmix PCM” (str. 47).
Bitstream: ak je “Dolby Digital Output” alebo “DTS Output” v ponuke “Audio Setup” nastavené na “Dolby Digital” alebo “DTS” (str. 47).
*3 Možnosť zvoliť v podponuke “Audio (HDMI)” z ponuky “Audio Setup” (str. 47).
*4 Možnosť zvoliť v podponuke “Audio (HDMI)” z ponuky “Audio Setup” (str. 47). Výsledný výstupný signál sa môže líšiť v závislosti od pripojeného
HDMI zariadenia.
*5 Ak je vzorkovacia frekvencia 192 kHz, prehrávač zmixuje signál na 2-kanálový signál, aj keď je disk alebo zdrojový signál 5.1-kanálový.
*6 Výstup 7.1-kanálového LPCM signálu dekódovaného z audio toku Dolby Digital Plus.
*7 Výstup 7.1-kanálového LPCM signálu dekódovaného z audio toku Dolby True HD.
Na výstup z prehrávača je vyvedený až 7.1-kanálový LPCM signál, ak je zdrojová vzorkovacia frekvencia 48 kHz; až 5.1-kanálový pri 96 kHz;
až 2-kanálový pri 192 kHz.
48
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 49 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Right
Language (Jazyk)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámky
• Ak pre ponuky “Audio”, “Subtitles”, “BD/DVD Menu” zvolíte jazyk,
ktorý nie je na disku zaznamenaný, automaticky sa zvolí jeden
zo zaznamenaných jazykov.
• Nastavenia prehrávania na disku majú prioritu pred týmito
nastaveniami.
OSD
– Výber jazyka pre OSD zobrazenia.
Audio
– Výber predvoleného jazyka pre zvukovú
stopu BD-ROM/DVD VIDEO diskov.
– Výber predvoleného jazyka pre titulky
BD-ROM/DVD VIDEO diskov.
BD/DVD Menu
– Výber predvoleného jazyka pre Menu
BD-ROM/DVD VIDEO diskov.
English / French / German / Italian / Spanish
– Prehrávanie zvuku vo zvolenom jazyku.
Other
– Pozri “Tabuľka kódov jazykov” na str. 62 a zadajte kód pre príslušný jazyk.
English / French / German / Italian / Spanish
– Zobrazovanie titulkov vo zvolenom jazyku.
Other
– Pozri “Tabuľka kódov jazykov” na str. 62 a zadajte kód pre príslušný jazyk.
w/Subtitle Language
– Zobrazovanie ponúk Menu BD/DVD diskov v rovnakom jazyku, ako je jazyk
titulkov.
English / French / German / Italian / Spanish
– Zobrazovanie ponúk Menu BD/DVD diskov vo zvolenom jazyku.
Other
– Pozri “Tabuľka kódov jazykov” na str. 62 a zadajte kód pre príslušný jazyk.
Subtitle Display
Zmena výrobných nastavení
Subtitles
English / Français / Deutsch / Italiano / Espańol
– Zobrazovanie ponúk Menu a hlásení v angličtine/francúzštine/nemčine/taliančine/
španielčine.
On
– Zapnutie zobrazovania titulkov.
Off
– Vypnutie zobrazovania titulkov.
49
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 50 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Left
Parental Control
(Rodičovský zámok)
Funkcia obmedzuje prehrávanie DVD VIDEO a BD-ROM
diskov.
Spôsob aktivácie pozri “Uzamykanie disku” (str. 29).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámky
• Prehrávanie nie je možné obmedziť, ak disk nedisponuje funkciou
Parental Control.
• Ak zabudnete heslo pre funkciu “Parental Control”, bude nutné resetovať
prehrávač (str. 53). Obnovia sa však všetky výrobné nastavenia.
Change Password (Set Password)
Next Screen
– Nastavenie/zmena hesla pre funkciu “Parental Control”. Pri prehrávaní diskov
s obmedzeným prehrávaním, alebo pri zmene úrovne obmedzení sa zobrazí výzva
na zadanie hesla.
DVD Parental Control
Change Level
– Nastavenie úrovne obmedzení pre prehrávanie. Ak disk presahuje vami povolenú
úroveň obmedzení, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Výrobné nastavenie je “Off”.
DVD Country Code
– Týmto sa zabezpečí, že sa prehrajú scény vhodné pre vašu krajinu. Výrobné
nastavenie je “us” (2119).
BD Parental Control
Change Age Restriction
– Nastavenie úrovne obmedzení pre prehrávanie. Ak disk presahuje vami povolenú
vekovú úroveň obmedzení, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Výrobné nastavenie
je “255”.
BD Country Code
– Týmto sa zabezpečí, že sa pri prehrávaní BD-ROM diskov prehrajú scény vhodné
pre vašu krajinu. Výrobné nastavenie je “us” (2119).
50
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 51 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Right
Speakers (Reproduktory)
Nastavenia nasledovných položiek sú potrebné pri používaní
konektorov 5.1CH OUTPUT.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Audio Output Mode
– Pre analógové prepojenia.
2 Channel
– Zvoľte pri pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) cez konektory AUDIO OUT (L/R).
5.1 Channel
– Zvoľte pri pripojení k AV zosilňovaču (receiveru) cez konektory 5.1CH OUTPUT.
Speaker Setup
– Nastavenie ovplyvňuje výstupný signál
z konektorov 5.1CH OUTPUT.
Zmena výrobných nastavení
Next Screen
1 Výber nastavenia reproduktorov, ktoré je treba vykonať stláčaním M/m.
• “C” (stredový reproduktor): “Yes” alebo “No”
• “Ls/Rs” (ľavý surround reproduktor/pravý surround reproduktor): “Yes” alebo
“No”
• “L/R” (ľavý predný reproduktor/pravý predný reproduktor): “Large” alebo
“Small”
2 Nastavenie vykonajte stláčaním </,.
• Pri položkách “C” a “Ls/Rs” zvoľte, či váš systém obsahuje dané reproduktory
alebo nie.
• Pri položke “L/R” zvoľte veľkosť. Toto nastavenie nie je dostupné, ak je niektorá
z položiek “C” alebo “Ls/Rs” nastavená na “No”.
3 Stlačením ENTER nastavenia uložte.
51
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 52 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Left
Options (Voľby)
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
On Screen Display
On
–
Zobrazovanie stavu prehrávania.
– Nastavenie zobrazovania stavu prehrávania
na obrazovke (Stop, Play atď.).
Off
– Stav prehrávania sa nezobrazuje.
Auto Power Off
On
– Vypnutie/zapnutie funkcie “Auto Power Off”. – Vypínanie prehrávača, ak sa v režime zastavenia alebo pozastavenia prehrávač
nepoužije 30 minút.
Off
– Prehrávač sa sám nevypína.
Easy Setup
– Opätovné spustenie procesu Easy Setup
na vykonanie základných nastavení.
HDMI Control
– Vypnutie/zapnutie funkcie HDMI Control
prehrávača (str. 11).
Hybrid Disc Playback Layer
– Výber priority vrstvy pri prehrávaní
hybridného disku. Keď meníte nastavenie,
z prehrávača vyberte disk.
Start
– Stlačte ENTER. Pozri str. 18.
On
– Aktivácia funkcie.
Off
– Vypnutie tejto funkcie.
BD
– Prehrávanie BD vrstvy.
DVD
– Prehrávanie DVD vrstvy.
CD
– Prehrávanie CD vrstvy.
52
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 53 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_44-53_BDP-S1E.fmmaster:Right
Resetovanie prehrávača
Môžete obnoviť všetky výrobné nastavenia prehrávača.
@/1
x
HDMI
HD
FL OFF
a Keď je zariadenie zapnuté, zatlačte
a pridržte x na prednom paneli a súčasne
stlačte @/1.
Zmena výrobných nastavení
Prehrávač sa vypne a obnovia sa všetky jeho výrobné
nastavenia.
53
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 54 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Left
Riešenie problémov
Ďalšie
informácie
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr
než pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Napájanie
Zariadenie sa nezapne.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne pripojená
do elektrickej zásuvky.
, Zapnutie prehrávača chvíľu trvá.
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovacie káble sú poškodené.
, Skontrolujte pripojenie k TVP (str. 10) a prepínač vstupného
signálu na TVP prepnite tak, aby bolo možné sledovať obraz
z tohto prehrávača.
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Ak video signál z vášho prehrávača prechádza cez VCR
a následne vstupuje do TVP, alebo ak je pripojený TVP
vybavený VCR, kvalita obrazu môže byť pri niektorých BD/
DVD programoch ovplyvnená ochranou pred kopírovaním.
Ak nedôjde k zlepšeniu kvality ani po prepojení prehrávača
priamo k TVP, skúste zapojiť prehrávač k vstupnému
S VIDEO konektoru vášho TVP (str. 10).
, Prehrávač je pripojený k vstupnému konektoru
HDCP-nekompatibilného zariadenia (indikátor HDMI
na prednom paneli nesvieti). Pozri str. 11.
, Ak sa na výstup obrazového signálu používa konektor
HDMI OUT alebo konektory COMPONENT VIDEO OUT,
zmena rozlíšenia môže problém vyriešiť (str. 46). Stláčajte
VIDEO FORMAT, kým sa obraz nezobrazí správne.
, V závislosti od disku nemusí byť obrazová kvalita uspokojivá,
ak je nastavenie VIDEO FORMAT iné než “480i”, aj keď je
prehrávač pripojený k progresívnemu alebo HD TVP pomocou
zložkového alebo HDMI kábla. V takomto prípade stláčaním
VIDEO FORMAT zvoľte “480i”.
, Pri prehrávaní dvojvrstvového DVD disku sa môže obraz
a zvuk na krátko prerušiť v mieste striedania vrstiev.
• Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Samodiagnostická funkcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
• Index častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . 58
• Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Tabuľka kódov jazykov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Prehľad kódov krajín pre funkciu
Parental Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Pri prepojení do konektora HDMI OUT sa
nezobrazil žiadny obraz, alebo obraz nie je
kvalitný.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova zapnite toto
zariadenie. 2Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie.
3Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
, Ak sa na výstup obrazového signálu používa konektor
HDMI OUT, zmena rozlíšenia môže problém vyriešiť
(str. 46). Stláčajte VIDEO FORMAT, kým sa obraz
nezobrazí správne.
• Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
54
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 55 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Right
Obraz nevyplní celú obrazovku, aj keď v ponuke
“Video Setup” nastavíte položku “TV Type”.
, Formát zobrazovania (pomer strán) je pevne zadaný
na vašom BD/DVD disku. Pozri str. 45.
Tmavé časti obrazu sú príliš tmavé/svetlé časti
obrazu sú príliš svetlé alebo neprirodzené.
, Nastavte “Video Control” v ponuke “A/V Control”
na “Standard” (výrobné nastavenie) (str. 28).
, Nastavte jednotlivé zložky obrazu v predvoľbách “Memory”
v ponuke “Video Control” do stredovej pozície (výrobné
nastavenie) (str. 28).
Disk sa neprehráva.
, Disk je naopak. Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou
smerom nadol.
, Disk je zdeformovaný.
, Prehrávač nedokáže prehrávať niektoré disky (str. 6).
, Regionálny kód BD/DVD disku nesúhlasí s kódom
prehrávača.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala vlhkosť (str. 3).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré nie sú správne
uzatvorené (str. 6).
, Video súbor je väčší než 2 GB.
, Názov súboru na DATA DVD disku obsahuje iné znaky než
číslice a anglické abecedné znaky.
Nie je možné prehrávať audio súbory MP3
(str. 36).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
Výstupný zvukový signál nie je správny.
, Skontrolujte nastavenie “Audio Output Mode” v ponuke
“Speakers” (str. 51), ak na audio prepojenie používate
konektory AUDIO OUT (L/R) alebo 5.1CH OUTPUT.
Cez konektor HDMI OUT sa nereprodukuje žiadny
zvuk.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite a znova zapnite toto
zariadenie. 2Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie.
3Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu
(DVI konektory neprijímajú audio signál).
Hlasitosť zvuku je nízka.
, Na niektorých BD/DVD diskoch je hlasitosť zvuku znížená.
Ak nastavíte “Audio Control” v ponuke “A/V Control”
(str. 27), môže sa hlasitosť zvýšiť.
Nie je možné prehrávať obrazové súbory
(str. 40).
, Disk je znečistený alebo chybný.
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi JPEG
vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk
Format).
, Súbor má inú príponu než “.JPEG” alebo “.JPG”.
, Obrazový súbor má väčší rozmer obrazu než 4 096 (šírka)
x 4 096 (výška) v štandardnom režime. (Niektoré súbory
JPEG v progresívnom formáte nie je možné zobraziť, aj keď
zodpovedajú uvedeným parametrom.)
, Obraz nevyplní celú obrazovku (je redukovaný).
, Formát obrazového súboru nie je kompatibilný
so štandardom DCF* (str. 41).
, Názov súboru obsahuje iné znaky než číslice a anglické
abecedné znaky.
Ďalšie informácie
, Disk je znečistený alebo chybný.
, Prepojte prepojovacie káble správne.
, Prepojovací kábel je poškodený.
, Prehrávač nie je pripojený k správnemu vstupnému
konektoru na zosilňovači (receiveri) (str. 12).
, Na zosilňovači (receiveri) nie je správne zvolený vstupný
signál.
, Prehrávač je prepnutý do režimu pozastavenia alebo
do režimu spomaleného prehrávania (Slow-motion Play).
, Prehrávač je v režime vyhľadávania.
, Ak nie sú audio signály vyvedené na konektor DIGITAL
OUT (OPTICAL alebo COAXIAL)/HDMI OUT,
skontrolujte nastavenia zvuku (str. 47).
, Zariadenie pripojené do konektora HDMI OUT nepodporuje
formát audio signálu. V takomto prípade nastavte “Audio
(HDMI)” v ponuke “Audio Setup” na “PCM” (str. 47).
, DATA DVD disk neobsahuje záznam so súbormi MP3
vo formáte vyhovujúcom štandardu UDF (Universal Disk
Format).
, Audio súbor nemá príponu “.MP3”.
, Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.MP3”, jeho formát
nie je správny.
, Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
, Prehrávač nedokáže prehrávať audio stopy vo formáte
mp3PRO.
, Názov súboru obsahuje iné znaky než číslice a anglické
abecedné znaky.
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá pre tvorbu systému
súborov snímacích zariadení): Štandardy pre obrazové súbory nasnímané
digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené asociáciou JEIDA
(Japan Electronic Industries Development Association).
Názov súboru nie je zobrazený správne.
, Prehrávač dokáže zobraziť len číslice a písmená abecedy. Iné
znaky nemusia byť zobrazené správne.
, V závislosti od zapisovacieho softvéru používaného pri
zadávaní znakov sa môžu zadané znaky zobraziť nesprávne.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk
od začiatku.
, Je zvolený režim Random Play alebo Repeat Play (str. 25).
, Je zapnutý režim Resume Play (str. 20).
Prevádzka
Diaľkové ovládanie nefunguje.
, Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité (str. 16).
, Medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom sú prekážky.
, Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom je
príliš veľká.
, Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na senzor
diaľkového ovládania na prehrávači.
Prehrávač automaticky prehráva disk.
, Disk je vybavený funkciou automatického prehrávania.
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
, Pri prehrávaní disku obsahujúceho signál automatického
pozastavenia prehrávač zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu.
,Pokračovanie
55
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 56 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Left
Niektoré funkcie ako zastavenie, vyhľadávanie,
Slow-motion Play, Repeat Play alebo Random
Play nie je možné vykonať.
, Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých vyššie
uvedených funkcií. Pozri návod na použitie dodávaný
s diskom.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
, Skúste vykonať zmenu cez Menu BD alebo DVD disku,
namiesto priameho výberu tlačidlom na diaľkovom ovládaní
(str. 21).
, Na prehrávanom BD/DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
, Zmena jazykov nie je na BD/DVD disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť, alebo sa titulky
nedajú vypnúť.
, Skúste vykonať zmenu cez Menu BD alebo DVD disku,
namiesto priameho výberu tlačidlom na diaľkovom ovládaní
(str. 21).
, Na prehrávanom BD/DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné titulky.
, Zmena titulkov nie je na BD/DVD disku dostupná.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
, Skúste vykonať zmenu cez Menu BD alebo DVD disku,
namiesto priameho výberu tlačidlom na diaľkovom ovládaní
(str. 21).
, Scény nie sú na BD/DVD disku nahrané z viacerých zorných
uhlov.
, Zmena zorných uhlov nie je na BD/DVD disku dostupná.
Nosič disku nie je možné otvoriť a na displeji je
zobrazené “LOCK”.
, Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo
na autorizované servisné stredisko Sony.
Nosič disku nie je možné otvoriť a nedá sa vybrať
disk, ani keď stlačíte Z.
, Zapnite prehrávač.
Ihneď po zobrazení “POWER ON” na displeji stláčajte x na
prehrávači (nie na DO), kým sa nosič disku neotvorí. Ak sa
na prvý pokus nosič neotvorí, celý postup opakujte.
Pri prehrávaní DATA DVD disku sa zobrazí
“UNPLAYABLE”.
, Pozri tiež “Nie je možné prehrávať obrazové súbory” alebo
“Nie je možné prehrávať audio súbory MP3” (str. 55).
, Súbor MP3/JPEG, ktorý chcete prehrávať, je poškodený.
, Údaje nie sú dátami MPEG-1 Audio Layer III.
, Formát obrazového súboru JPEG nie je kompatibilný
so štandardom DCF* (str. 41).
, Súbor má príponu “.JPG” alebo “.JPEG”, ale nie je
vo formáte JPEG.
* “Design rule for Camera File system” (Pravidlá pre tvorbu systému
súborov snímacích zariadení): Štandardy pre obrazové súbory
nasnímané digitálnymi fotoaparátmi/kamkordérmi stanovené
asociáciou JEIDA (Japan Electronic Industries Development
Association).
Žiadne tlačidlo nefunguje.
, Zatlačte a pridržte \/1 na prehrávači na viac než 5 sekúnd,
kým sa indikátory na displeji nevypnú.
Funkcia HDMI CONTROL nefunguje.
, Ak indikátor HDMI na prednom paneli nesvieti, skontrolujte
HDMI prepojenie (str. 11, 15).
, Nastavte “HDMI Control” na “On” (str. 52).
, Zistite, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou
HDMI CONTROL. Podrobnosti pozri v návode na použitie
daného zariadenia.
, Skontrolujte, či je sieťová šnúra pripojeného zariadenia
správne pripojená do elektrickej zásuvky.
, Skontrolujte nastavenie funkcie HDMI CONTROL
na pripojenom zariadení. Podrobnosti pozri v návode
na použitie daného zariadenia.
, Ak zmeníte HDMI prepojenie, pripojíte a odpojíte sieťovú
šnúru, alebo ak dôjde k výpadku napájania, nastavte “HDMI
Control” na “Off”, potom nastavte “HDMI Control” na “On”
(str. 52).
, Podrobnosti o funkcii HDMI Control pozri “Funkcie
‘BRAVIA’ Theatre Sync (len pre HDMI prepojenia)”
(str. 11).
Jazyk zobrazení na obrazovke sa automaticky
prepína.
, Ak je “HDMI Control” nastavené na “On” (str. 52), jazyk
zobrazenia na obrazovke sa automaticky prepne podľa
nastavenia jazyka na pripojenom TVP, ak zmeníte
nastavenia jazyka na TVP atď.
Zariadenie nepracuje správne.
, Statická elektrina atď. môže mať vplyv na správnosť
prevádzky prehrávača. Odpojte prehrávač od elektrickej
siete.
56
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 57 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Right
Samodiagnostická funkcia
Po aktivovaní samodiagnostickej funkcie (aby sa zabránilo
poškodeniu prehrávača) sa na displeji za účelom upozornenia na
vzniknutý problém a jeho príčinu zobrazí chybový kód “ERR”.
Chybový kód
Príčina a/alebo riešenie
AACS ERR
Zlyhalo čítanie AACS.
tVyberte chránený disk.
LSI1 ERR
LSI2 ERR
LSI3 ERR
MEM ERR
FLASH ERR
ROM ERR
tKontaktujte najbližšieho
predajcu Sony alebo autorizované
servisné stredisko Sony
a informujte ich o zobrazenom
chybovom kóde.
Ďalšie informácie
57
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 58 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Left
Index častí a ovládacích prvkov
Ovládacie prvky na DO a na prehrávači majú rovnaké funkcie, ak majú podobné alebo rovnaké označenie.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predný panel
HDMI
A @/1 (20)
– Zapnutie prehrávača/prepnutie do
pohotovostného režimu.
– Svieti nabielo, keď je zariadenie zapnuté.
B Nosič disku (20)
C H, X, x (20)
– Spustenie, pozastavenie alebo zastavenie
prehrávania.
D ./> (24)
– Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu
kapitolu alebo skladbu.
– Zrýchlený posuv (vyhľadávanie) vpred/vzad pri
zatlačení a pridržaní.
E A (20)
– Otvorenie/zatvorenie nosiča disku.
– Svieti nabielo, keď je zariadenie zapnuté.
HD
FL OFF
F Indikátor HDMI (11)
– Rozsvieti sa, ak je pripojené HDMI zariadenie.
Indikátor HD (11)
– Svieti, ak je na výstup vyvedený video signál
720p/1080i/1080p.
Indikátor FL OFF (24)
– Svieti, ak sú displej a ostatné indikátory
na displeji vypnuté.
G Senzor signálov diaľkového ovládania (16)
H Indikátor Blu-ray Disc
– Rozsvieti sa, ak sa zistí BD disk.
– Svieti niekoľko sekúnd, keď sa prehrávač zapne.
I Displej (59)
Poznámka
Priehľadná časť na povrchu predného panela je vyrobená zo skla.
Pri manipulácii buďte opatrní.
58
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 59 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Right
Displej
Informácie o prehrávaní sa zobrazujú nasledovne.
A H
– Svieti počas prehrávania.
Príklad: Pri prehrávaní DVD VIDEO alebo BD-ROM diskov
B Informácie o prehrávaní
z Rada
Jas displeja je možné meniť stláčaním DIMMER (str. 24).
A Číslo aktuálneho titulu
C Uplynutý čas titulu
Ďalšie informácie
B Číslo aktuálnej kapitoly
Číslo kapitoly sa nezobrazí, ak uplynutý čas titulu
presiahne 10 hodín.
Zadný panel
Zapojenia pozri str. 10 až 16.
COMPONENT
VIDEO OUT
5.1CH OUTPUT
Y
DIGITAL OUT
VIDEO OUT
AC IN
HDMI
OUT
VIDEO
PB/CB
S VIDEO
PR/CR
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
REAR
CENTER
L
AUDIO
OUT
L
R
R
WOOFER
A Konektor AC IN (16)
B Konektor HDMI OUT (11, 12, 15)
F Konektory 5.1CH OUTPUT
(FRONT L/R, REAR L/R, CENTER, WOOFER) (14)
C Konektory VIDEO OUT (VIDEO/S VIDEO) (10)
G Konektory AUDIO OUT (L/R) (13, 14)
D Konektory COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR)
(10)
E Konektory DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (13, 14)
59
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 60 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
Slovník
AACS
“Advanced Access Content System” je
norma pre správu digitálnych programov
uložených na originálnych alebo
nahrávateľných optických médiách novej
generácie. Norma umožňuje spotrebiteľom
využívať digitálne programy vrátane
programov s vysokým rozlíšením.
Aplikácia BD-J
Formát BD-ROM podporuje Java
aplikácie pre interaktívne funkcie.
Aplikácia “BD-J” ponúka
poskytovateľom obsahu takmer
neobmedzenú funkčnosť pri tvorbe
interaktívnych BD-ROM titulov.
AVCHD (str. 6)
Formát AVCHD je formát pre digitálne
kamkordéry s vysokým rozlíšením
používaným na snímanie SD (štandardné
rozlíšenie) alebo HD (vysoké rozlíšenie)
signálu podľa špecifikácií 1080i*1 alebo
720p*2 na DVD disky pomocou kódovacej
technológie na účinnú kompresiu dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 sa využíva
na kompresiu video dát a systém Dolby
Digital alebo Linear PCM sa používa na
kompresiu audio dát. Formát MPEG-4
AVC/H.264 dokáže komprimovať záznam
účinnejšie než bežný kompresný obrazový
formát. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje snímať HD video signál
pomocou digitálneho kamkordéra na DVD
disky rovnakým spôsobom, ako keby to bol
SD TV signál.
*1 Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie s 1080 efektívnymi
riadkami a prekladaný formát.
*2 Špecifikácie vysokého rozlíšenia, ktoré
využívajú riadkovanie so 720 efektívnymi
riadkami a progresívny formát.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je
jednorazovo nahrávateľné Blu-ray Disc
médium dostupné v rovnakých kapacitách
ako BD disky, ktoré sú uvedené ďalej.
Keďže je možné záznam nahrať len raz
a nie je ho možné prepísať, BD-R disky je
možné používať na archiváciu dôležitých
dát alebo zálohovanie a distribúciu video
materiálu.
BD-RE
BD-R (Blu-ray Disc Rewritable) je
nahrávateľné a prepisovateľné Blu-ray
Disc médium dostupné v rovnakých
kapacitách ako BD disky, ktoré sú
uvedené ďalej. Možnosť prepisovania
umožňuje rozšírené editovanie a iné
úpravy záznamu aj po nahratí .
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Left
BD-ROM (str. 5)
Dolby TrueHD (str. 48)
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) sú komerčne produkované
originálne disky a sú dostupné
v rovnakých kapacitách ako BD disky,
ktoré sú uvedené ďalej. Tieto disky
okrem bežného filmového a video
obsahu disponujú užitočnými funkciami,
ako je interaktívne ovládanie, ovládanie
pomocou vyskakovacích ponúk Menu
(pozri ďalej), výber zobrazovaných
titulkov a prezentácie Slideshow. Aj
napriek tomu, že BD-ROM disk môže
obsahovať rôzne formy údajov, väčšina
diskov BD-ROM obsahuje filmy vo
formáte High Definition ktoré je možné
prehrať na Blu-ray Disc prehrávačoch.
Dolby TrueHD je bezstratová kódovacia
technológia, ktorá podporuje až
8-kanálový surround zvuk pri optických
diskoch novej generácie.
Reprodukovaný zvuk je verný originálu
každým jedným bitom.
Blu-ray Disc (BD) (str. 5)
Diskový formát vyvinutý na účely
nahrávania/prehrávania HD video
záznamu (pre HDTV atď.) a ukladanie
veľkých objemov dát. Jednovrstvové
Blu-ray Disc médium absorbuje až
25 GB a dvojvrstvové Blu-ray Disc
médium až 50 GB dát.
Chapter (Kapitola) (str. 25)
Úseky obrazu alebo zvuku, ktoré sú
menšie než tituly. Titul sa skladá
z niekoľkých kapitol. Na niektorých
diskoch nemusia byť zaznamenané
žiadne kapitoly.
Dolby Digital (str. 47)
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Dolby
Laboratories. Táto technológia
podporuje multikanálový priestorový
zvuk. Zadný kanál je stereofonický
a v tomto formáte je aj jeden oddelený
kanál pre subwoofer. Dolby Digital
poskytuje rovnaký 5.1-kanálový
digitálny zvuk vysokej kvality, aký
môžeme nájsť pri systémoch surround
zvuku “Dolby Digital” pre kinosály.
Precízne oddelenie všetkých kanálov je
zabezpečené samostatným uložením
kanálov na disk a ich digitálnym
spracovaním.
Dolby Digital Plus (str. 48)
Technológia kódovania zvuku postavená
na základoch systému Dolby Digital
podporuje až 7.1-kanálový surround
zvuk.
Dolby Surround (Pro Logic) (str. 47)
Technológia spracovania audio signálu
vyvinutá spoločnosťou Dolby
Laboratories pre surround zvuk.
Ak vstupný signál obsahuje surround
zložku, systém Pro Logic spracováva
signály do predných, stredového
a zadných kanálov. Zadný kanál je
monofonický.
DTS (str. 47)
Technológia kompresie zvuku vyvinutá
spoločnosťou DTS, Inc. Táto
technológia podporuje multikanálový
priestorový zvuk. Zadný kanál je
stereofonický a v tomto formáte je aj
jeden oddelený kanál pre subwoofer.
DTS poskytuje tiež digitálny zvuk
vo vysokej kvalite s oddelenými
zvukovými kanálmi.
Precízne oddelenie všetkých kanálov
je zabezpečené samostatným uložením
kanálov na disk a ich digitálnym
spracovaním.
DTS-HD (str. 48)
DTS-HD je rozšírený formát zvukového
kódovacieho systému Coherent
Acoustics, ktorý tiež zahŕňa formáty
DTS Digital Surround, DTS-ES a DTS
96/24. DTS-HD je vysokoflexibilný
formát z hľadiska podpory počtu
oddelených surround zvukových
kanálov. Kým pri Blu-ray Disc médiách
sa uvažuje so 7.1-kanálovým surround
zvukom, audio signál je možné zmixovať
do 5.1 alebo 2 kanálov za účelom spätnej
kompatibility a kvalita reprodukovaného
zvuku môže byť dosiahnutá pri dátovom
toku DTS Digital Surround alebo
v bezstratovom režime.
DVD VIDEO (str. 5)
Diskový formát, na ktorý je možné uložiť
až 8 hodín filmových záznamov, pričom
priemer tohto disku je rovnaký ako
priemer bežného CD disku. Na
jednovrstvový jednostranný DVD disk je
možné uložiť až 4,7 GB; na dvojvrstvový
jednostranný DVD disk je možné uložiť až
8,5 GB; na jednovrstvový obojstranný
DVD disk je možné uložiť až 9,4 GB; na
dvojvrstvový obojstranný DVD disk je
možné uložiť až 17 GB. Na účinnú
kompresiu video dát sa využíva formát
MPEG 2. Na účely reprodukcie
vysokokvalitného obrazu sa využíva
technológia kódovania s rôznym dátovým
tokom, ktorá mení charakter dát podľa
aktuálneho stavu reprodukovaného
obrazu. Audio informácie sú zaznamenané
v multikanálovom formáte, napr. Dolby
Digital, čím sa poskytuje omnoho
pôsobivejší zážitok z reprodukovaného
zvuku.
60
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 61 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Right
DVD-R (str. 5)
Prekladaný formát
DVD-R disk je nahrávateľný disk
rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO
disk. Na DVD-R disk je možné nahrávať
len raz, pričom bude formát disku rovnaký
ako formát DVD VIDEO disku.
Na DVD-R disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku, kým pri
diskoch nahraných v režime VR je možné
obsah disku programovať alebo editovať.
Prekladaný formát zobrazuje každý
druhý riadok obrazu ako samostatné
“pole” a je štandardnou metódou
používanou pre zobrazovanie
v televíziách. Pole s párnym číslom
zobrazuje párne čísla riadkov obrazu
a pole s nepárnym číslom zobrazuje
nepárne čísla riadkov obrazu.
DVD-RW (str. 5)
DVD-RW disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk rovnakých
rozmerov ako DVD VIDEO disk.
Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a v režime Video. Režim Video vyhovuje
formátu DVD VIDEO disku, kým pri
diskoch nahraných v režime VR je možné
obsah disku programovať alebo editovať.
DVD+R (str. 5)
DVD+RW (str. 5)
V porovnaní s prekladaným formátom,
ktorý na vytvorenie jednej snímky
využíva v danom okamihu párne
a nepárne riadky obrazu (pole),
zobrazuje progresívny formát v danom
okamihu celý obraz naraz ako jednu
snímku. Znamená to, že kým prekladaný
formát dokáže zobraziť 25 alebo
30 snímok (50-60 polí) za sekundu,
progresívny formát dokáže zobraziť až
50-60 snímok za sekundu. Celková
kvalita obrazu sa zvýši a statický obraz,
text a horizontálne riadky sa zobrazujú
ostrejšie.
Title (Titul) (str. 26)
Najdlhší úsek obrazu alebo hudobného
diela pri DVD disku, film atď. na video
disku alebo celý album na audio disku.
Vyskakovacie Menu
DVD+RW (čítaj “plus RW”) disk je
nahrávateľný a prepisovateľný disk.
DVD+RW disky využívajú formát
záznamu, ktorý je porovnateľný s DVD
VIDEO formátom.
Dokonalejší systém ovládania cez
ponuky Menu dostupný na BD-ROM
diskoch. Vyskakovacie Menu sa zobrazí
po stlačení MENU počas prehrávania
a je ho možné používať v priebehu
prehrávania.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface - Multimediálne rozhranie
s vysokým rozlíšením)
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou
HDMI je rozhranie podporujúce
obrazové a zvukové signály pri jednom
digitálnom prepojení. Pri HDMI
prepojení sa video signály vo vysokom
rozlíšení a multikanálové audio signály
prenášajú medzi AV zariadeniami (napr.
TVP vybavený konektormi HDMI)
v digitálnom formáte bez strát na kvalite.
HDMI špecifikácie sú kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection - Ochrana
širokopásmových prenosov digitálneho
záznamu), ktorá slúži na ochranu proti
kopírovaniu digitálnych záznamov cez
HDMI rozhranie.
DVD disky sú klasifikované ako disky
s filmovým alebo video záznamom.
Filmové DVD disky obsahujú záznam
snímaný filmovou technikou
a používaný v kinách (24 snímok
za sekundu). Video DVD disky, napr.
TV inscenácie alebo situačné komédie
obsahujú záznam 25 snímok/50 políčok
(30 snímok/60 políčok) za sekundu.
Systém
Laser: Polovodičový laser
Výstupy
(Názov konektora: Typ konektora/
Výstupná úroveň/Zaťažovacia
impedancia)
AUDIO OUT L/R:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optický výstupný konektor/
–18 dBm (vlnová dĺžka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
5.1CH OUTPUT:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
HDMI OUT:
19-pinový štandardný konektor
HDMI
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š, PB/CB,
PR/CR: progresívny alebo
prekladaný = 0,7 Vš-š/75 Ohm
VIDEO: RCA konektor/1,0 Vš-š/75 Ohm
S VIDEO: 4-pinový, mini DIN/Y:
1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š (PAL)/75 Ohm
Ďalšie informácie
DVD+R (čítaj “plus R”) disk je
nahrávateľný disk rovnakých rozmerov
ako DVD VIDEO disk. Na DVD+R disk
je možné nahrávať len raz, pričom bude
formát disku rovnaký ako formát DVD
VIDEO disku.
Progresívny formát
Technické údaje
Všeobecne
Napájanie:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Príkon: 33 W
Rozmery (cca):
430 × 106 × 355 mm
(šírka/výška/hĺbka)
vrátane prečnievajúcich častí
Hmotnosť (cca): 7,5 kg
Prevádzková teplota:
5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť:
25% až 80%
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 9.
Právo na zmeny vyhradené.
MPEG-2
Jeden zo systémov kompresie video dát
zavedený skupinou Moving Picture
Experts Group (MPEG), ktorý sa používa
pri DVD VIDEO diskoch a digitálnom
vysielaní na celom svete. Systém
špecifikuje MPEG-2 PS (Program
Stream) pre záznamové médiá ako napr.
DVD VIDEO disk a MPEG-2 TS
(Transport Stream) pre digitálne
vysielanie a iné komunikačné prostriedky.
61
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 62 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
Tabuľka kódov
jazykov
Podrobnosti pozri str. 49.
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_54-62_BDP-S1E.fmmaster:Left
Jazyk (skr.)
Kód
Jazyk (skr.)
Hindi (hi)
0809
Sinhalese (si)
1909
Croatian (hr)
0818
Slovak (sk)
1911
Hungarian (hu)
0821
Slovenian (sl)
1912
Armenian (hy)
0825
Samoan (sm)
1913
Interlingua (ia)
0901
Shona (sn)
1914
Interlingue (ie)
0905
Somali (so)
1915
Kód
Jazyk (skr.)
Kód
Inupiak (ik)
0911
Albanian (sq)
1917
Japanese (ja)
1001
Indonesian (in)
0914
Serbian (sr)
1918
English (en)
0514
Icelandic (is)
0919
Siswati (ss)
1919
French (fr)
0618
Hebrew (iw)
0923
Sesotho (st)
1920
German (de)
0405
Yiddish (ji)
1009
Sundanese (su)
1921
Italian (it)
0920
Javanese (jw)
1023
Swedish (sv)
1922
Spanish (es)
0519
Georgian (ka)
1101
Swahili (sw)
1923
Dutch (nl)
1412
Kazakh (kk)
1111
Tamil (ta)
2001
Russian (ru)
1821
Greenlandic (kl)
1112
Telugu (te)
2005
Chinese (zh)
2608
Cambodian (km)
1113
Tajik (tg)
2007
Korean (ko)
1115
Kannada (kn)
1114
Thai (th)
2008
Greek (el)
0512
Kashmiri (ks)
1119
Tigrinya (ti)
2009
Afar (aa)
0101
Kurdish (ku)
1121
Turkmen (tk)
2011
Abkhazian (ab)
0102
Kirghiz (ky)
1125
Tagalog (tl)
2012
Afrikaans (af)
0106
Latin (la)
1201
Setswana (tn)
2014
Amharic (am)
0113
Lingala (ln)
1214
Tonga (to)
2015
Arabic (ar)
0118
Laothian (lo)
1215
Turkish (tr)
2018
Assamese (as)
0119
Lithuanian (lt)
1220
Tsonga (ts)
2019
Aymara (ay)
0125
Latvian (lv)
1222
Tatar (tt)
2020
Azerbaijani (az)
0126
Malagasy (mg)
1307
Twi (tw)
2023
Bashkir (ba)
0201
Maori (mi)
1309
Ukrainian (uk)
2111
Byelorussian (be)
0205
Macedonian (mk)
1311
Urdu (ur)
2118
Bulgarian (bg)
0207
Malayalam (ml)
1312
Uzbek (uz)
2126
Bihari (bh)
0208
Mongolian (mn)
1314
Vietnamese (vi)
2209
Bislama (bi)
0209
Moldavian (mo)
1315
Volapük (vo)
2215
Bengali (bn)
0214
Marathi (mr)
1318
Wolof (wo)
2315
Tibetan (bo)
0215
Malay (ms)
1319
Xhosa (xh)
2408
Breton (br)
0218
Maltese (mt)
1320
Yoruba (yo)
2515
Catalan (ca)
0301
Burmese (my)
1325
Zulu (zu)
2621
Corsican (co)
0315
Nauru (na)
1401
Czech (cs)
0319
Nepali (ne)
1405
Welsh (cy)
0325
Norwegian (no)
1415
Danish (da)
0401
Occitan (oc)
1503
Bhutani (dz)
0426
Oromo (om)
1513
Esperanto (eo)
0515
Oriya (or)
1518
Estonian (et)
0520
Panjabi (pa)
1601
Basque (eu)
0521
Polish (pl)
1612
Persian (fa)
0601
Pashto, Pushto (ps)
1619
Finnish (fi)
0609
Portuguese (pt)
1620
Fiji (fj)
0610
Quechua (qu)
1721
Faroese (fo)
0615
Rhaeto-Romance (rm)
1813
Frisian (fy)
0625
Kirundi (rn)
1814
Irish (ga)
0701
Romanian (ro)
1815
Scots-Gaelic (gd)
0704
Kinyarwanda (rw)
1823
Galician (gl)
0712
Sanskrit (sa)
1901
Guarani (gn)
0714
Sindhi (sd)
1904
Gujarati (gu)
0721
Sangho (sg)
1907
Hausa (ha)
0801
Serbo-Croatian (sh)
1908
62
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
BDP-S1E_SK.book Page 63 Thursday, June 7, 2007 11:30 AM
Prehľad kódov
krajín pre funkciu
Parental Control
Podrobnosti pozri str. 50 a 52.
O:\Sony\A_Preklad\BDP-S1E_SK\Fm\Sk_63-63_BDP-S1E.fmmaster:Right
Index
Kód
Argentína (ar)
0118
Číslice
Austrália (au)
0121
5.1CH OUTPUT 14, 51
Rakúsko (at)
0120
Belgicko (be)
0205
Brazília (br)
0218
Kanada (ca)
0301
Chile (cl)
0312
Čína (cn)
0314
Dánsko (dk)
0411
Fínsko (fi)
0609
0405
Hong Kong (hk)
0811
India (in)
0914
A
“A/V Control” 22
AACS 60
ANGLE 24
AUDIO 24
“Audio Control” 27
“Audio Output Mode” 51
“Audio Setup” 47
AVCHD 6, 60
B
Batérie 16
Blu-ray Disc 5, 60
‘BRAVIA’ Theatre Sync 11
“Options” 52
P
“Parental Control” 50
“Photos” 40
Ponuka nastavení Setup 44
POP UP/MENU 25
Predný displej 59
Prekladaný formát 61
Pro Logic 14, 47, 60
Progresívny formát 61
R
Regionálny kód 7
Resetovanie prehrávača 53
Riešenie problémov 54
S
CD 5
“Setup” 22
“Slideshow” 41
“Speaker Setup” 51
“Speakers” 12, 51
SUBTITLE 24
1118
D
T
Malajzia (my)
1325
Mexiko (mx)
1324
DIMMER 24
DISPLAY 24
Diaľkové ovládanie 16, 17, 24
Displej 59
Dolby Digital 14, 60
“Dolby Digital Output” 47
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
“DTS Downmix” 47
“DTS Output” 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 60
DVD+R 61
DVD+RW 61
DVD-R 61
DVD-RW 61
Title (Titul) 61
Title List 22
TOP MENU 25
“TV Type” 45
Indonézia (id)
0904
Taliansko (it)
0920
Japonsko (jp)
1016
Kórejská republika (kr)
Holandsko (nl)
1412
Nový Zéland (nz)
1426
Nórsko (no)
1415
Pakistan (pk)
1611
C
Filipíny (ph)
1608
Portugalsko (pt)
1620
Ruská federácia (ru)
1821
Singapur (sg)
1907
Španielsko (es)
0519
Švajčiarsko (ch)
0308
Švédsko (se)
1905
Taiwan (tw)
2023
Thajsko (th)
2008
E
Veľká Británia (gb)
0702
Easy Setup 18
USA (us)
2119
Ďalšie informácie
0618
Nemecko (de)
“Memory” 28
“Movies” 32
MPEG 32
“Music” 36
O
Výrazy v úvodzovkách sa zobrazujú
v OSD zobrazeniach na obrazovke.
Krajina (skr.)
Francúzsko (fr)
M
V
Vhodné disky 5
“Video Control” 28
“Video Setup” 45
Vyhľadávanie 26, 34, 38, 42
Z
Zapojenie
Audio káble 12
Video káble 10
Záznam snímaný filmovou technikou 61
Záznam snímaný video technikou 61
F
Farebné tlačidlá 24
H
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61
HDMI Control 11, 21, 52
CH
Chapter (Kapitola) 60
I
Informácie o disku 26
L
“Language” 49
63
BDP-S1E (SK)
3-197-093-11(1)
TM
Užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a servisných strediskách spoločnosti Sony nájdete na web-stránke:
 www.sony-europe.com/myproduct
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising