Sony | ICD-PX240 | Sony ICD-PX240 Monofónny digitálny hlasový záznamník PX240 radu PX Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

IC Recorder
Īsā darba sākšanas pamācība
LV
LT
SK
SI
Izmēģiniet savu jauno integrālshēmas (IC) diktofonu
Datora izmantošana
Papildu funkcijas
1. Ieslēgšana.
Palīdzības rokasgrāmatas instalēšana datorā
ˎˎMODE (Ierakstīšanas režīms)
ˎˎSENS (Mikrofona jutīgums)
ˎˎLCF (Zemo frekvenču filtrs)
ˎˎVOR (Ierakstīšana ar balss vadību)
ˎˎREC-OP (Ieraksta pievienošana)
ˎˎDPC (Digitālā skaņas augstuma vadība)
ˎˎN-CUT (Trokšņu slāpēšana)
Atbīdiet un paceliet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet

baterijas, ievērojot pareizo polaritāti.
Ieslēdziet diktofonu.
Pabīdiet slēdzi HOLD•POWER ON/OFF virzienā “POWER ON/OFF” un
turiet to, līdz parādās loga attēlojums.
Instalējot palīdzības rokasgrāmatu datorā no integrālshēmas (integrated circuit — IC) diktofona
iebūvētās atmiņas, varēsit meklēt detalizētus norādījumus par lietošanu un atrast iespējamos
risinājumus problēmu novēršanai.
Savienojiet IC diktofona  (USB) portu ar ieslēgta datora USB portu, izmantojot komplektācijā
iekļauto USB savienojuma kabeli, kas drošā veidā līdz pašam galam ir jāievieto abos portos.
Operētājsistēmā Windows: noklikšķiniet uz [Dators] (vai [Mans dators]) un pēc tam veiciet
dubultklikšķi uz [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Operētājsistēmā Mac: darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas [IC RECORDER].
Lai izslēgtu diktofonu, pabīdiet slēdzi HOLD•POWER ON/OFF
virzienā “POWER ON/OFF” un turiet to, līdz parādās uzraksts “OFF”.
ICD-PX240

Nejaušu darbību novēršana (HOLD)
4-530-197-52(1)
izmantojat operētājsistēmu Windows (vai meklētājā, ja izmantojat operētājsistēmu Mac).
2. Datuma un laika iestatīšana.
Esiet sveicināts, jaunā Sony IC diktofona lietotāj!

Šī ir īsā darba sākšanas pamācība, kurā sniegti norādījumi par IC diktofona pamatdarbībām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet to. Mēs ceram, ka jums patiks šis jaunais Sony IC diktofons!
Pēc bateriju ievietošanas un ierīces ieslēgšanas sāk mirgot gada
sadaļa.
Nospiediet  vai , lai iestatītu gadu (gada pēdējos
divus ciparus), un pēc tam nospiediet PLAY/ENTER.
Atkārtojiet šīs darbības, lai pēc tam iestatītu mēnesi, datumu,
stundu un minūtes.

Pārbaudiet, vai ir piegādāti visi priekšmeti.
Detaļas un vadības ierīces
Operētājsistēmā Windows: veiciet dubultklikšķi uz [Help_Guide_Installer] (vai [Help_Guide_Installer.exe]).
Operētājsistēmā Mac: veiciet dubultklikšķi uz [Help_Guide_Installer_for_mac.app] (v10.5.8 vai jaunāka
versija).
Lai turpinātu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad instalēšana ir pabeigta, darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas [icdp24_ce_HelpGuide], ja
© 2016 Sony Corporation Printed in China
ˎˎIC diktofons (1)
ˎˎUSB savienojuma kabelis (1)
ˎˎLR03 (AAA izmēra) sārmu baterijas (2)
Instalējiet palīdzības rokasgrāmatu.
ˎˎPalīdzības rokasgrāmata (HTML fails, kas saglabāts
iebūvētajā atmiņā, lai to varētu ērti pārkopēt
datorā.)
ˎˎĪsā darba sākšanas pamācība
Failu kopēšana no IC diktofona datorā
Nospiediet REC/PAUSE.
Pievienojiet IC diktofonu datoram.
Kopējiet failus vai mapes, kurus vēlaties pārsūtīt uz datoru.
¼¼ Ierakstīšanu var apturēt, nospiežot REC/PAUSE. Vēlreiz
nospiediet REC/PAUSE, lai atsāktu ierakstīšanu.
 Noklikšķiniet un turiet nospiestu peles pogu,
 velciet
 un pēc tam nometiet.
Novietojiet IC diktofonu tā, lai iebūvētais mikrofons būtu
vērsts pret ieraksta avotu.

Nospiediet (pārtraukt), lai pārtrauktu ierakstīšanu.
Parādās uzraksts “ACCESS”, un ierakstīšana tiek pārtraukta.

4. Klausīšanās.
Nospiediet PLAY/ENTER.
Darbības
indikators

Tiek sākta atskaņošana, un darbības indikators deg zaļā krāsā.
Regulējiet skaļuma līmeni, spiežot pogu VOL –/+.
Nospiediet (pārtraukt), lai pārtrauktu atskaņošanu.


Iebūvētais mikrofons
Poga VOL (skaļums) –/+ (*)
 (austiņu) ligzda
Poga DIVIDE
Darbības indikators
Poga ERASE
Displeja logs
Poga  REC/PAUSE (ierakstīšana/pauze)
Poga FOLDER
Poga  (komentārs/ātrā pārtīšana uz priekšu)
Poga MENU
Skaļrunis
Poga  PLAY/ENTER (*)
Slēdzis HOLD•POWER ON/OFF
Poga  (pārskatīšana/ātrā attīšana)
 (USB) savienotājs
Kad IC diktofons darbojas pārtraukšanas režīmā, nospiediet
un turiet nospiestu pogu ERASE.
Kad IC diktofons darbojas atskaņošanas režīmā, nospiediet
ERASE.
 
Parādās uzraksts “ERASE”.
Bateriju nodalījums
 (mikrofona) ligzda (PLUG IN POWER) (*)
Vieta siksniņai (siksniņa nav iekļauta komplektācijā)
Dators
Atvienojiet IC diktofonu no datora.
Piesardzības pasākumi
Tehniskās prasības
Par strāvas padevi
Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība *1*2)
Nodrošiniet ierīcei tikai 3,0 V vai 2,4 V līdzstrāvu.
Izmantojiet divas LR03 (AAA izmēra) sārmu baterijas vai
divas NH‑AAA atkārtoti uzlādējamas baterijas.
Par drošību
4 GB (apm. 3,50 GB = 3 758 096 384 baiti)
*1 Neliels iebūvētās atmiņas apjoms tiek izmantots failu
pārvaldīšanai, tāpēc tas nav pieejams lietotāja satura
glabāšanai.
*2Kad IC diktofonā tiek formatēta iebūvētā atmiņa.
Nelietojiet ierīci, vadot automašīnu, braucot ar
velosipēdu vai vadot citu motorizētu transportlīdzekli.
Izmēri (plat./augst./biez.) (neietver izvirzīto daļu
un vadības ierīču izmērus) (JEITA)*3
LV
LT
SK
SI
ICD-PX240
Išbandykite savo naują IC įrašymo prietaisą
Prečzīmes
ˎˎMPEG Layer-3 audiokodēšanas tehnoloģiju un patentus licencējis uzņēmums Fraunhofer IIS un Thomson.
ˎˎVisas pārējās prečzīmes un reģistrētās prečzīmes ir to īpašnieku prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes. Turklāt
“™” un “®” šajā pamācībā nav minēti katrā prečzīmē.
BRĪDINĀJUMS
Ilgstoši nepakļaujiet baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) pārmērīgam siltumam, piemēram, saules stariem,
ugunij vai tamlīdzīgam avotam.
UZMANĪBU
Atbrīvošanās no izlietotām baterijām un vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama
Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta, baterijas vai uz to iesaiņojuma norāda, ka šo produktu un bateriju nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos.
Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg)
vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba
vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet novērst
potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas apsaimniekošanas
rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
šos produktus to kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču
pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā
savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.
Klientiem: tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas tiek pārdotas valstīs, kurās tiek
piemērotas ES direktīvas.
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā
Par ES produktu atbilstību: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija
Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties ilgi skaļu skaņu ierakstu ar austiņām.
ˎˎNeatstājiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai tiešos saules
staros, vietās, kas ir ļoti putekļainas vai kur ierīce tiek
pakļauta mehāniskiem triecieniem.
ˎˎJa ierīcē iekļūst kāds ciets objekts vai šķidrums,
izņemiet baterijas un pirms ierīces turpmākas
lietošanas lieciet to pārbaudīt kvalificētam personālam.
Svars (JEITA)*3
Apm. 72 g, ieskaitot divu LR03 (AAA izmēra) sārmu
bateriju svaru
*3Vērtības ir mērītas saskaņā ar JEITA standartu (Japānas
Elektronikas un informācijas tehnoloģiju nozaru
apvienība)
Uzmanību!
Akumulators
Kompiuterio naudojimas
1. Maitinimo įjungimas
Pastumkite ir pakelkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį,

po to tinkamai įdėkite maitinimo elementus pagal polius.
Įjunkite maitinimo įtampą.
Pastumkite jungtuką HOLD•POWER ON/OFF kryptimi „POWER ON/
OFF“ ir laikykite, kol pasirodys ekrano langas.

Instrukcijos įdiegimas jūsų kompiuteryje
Įdiegę šią instrukciją savo kompiuteryje iš IC įrašymo prietaiso vidinės atminties, galėsite naudotis
išsamiu naudojimo aprašymu ir patarimais, kaip išspręsti problemas.
Sujunkite IC įrašymo prietaiso  (USB) jungtį su įjungto kompiuterio USB jungtimi naudodami
pateiktą USB sujungimo kabelį; patikimai iki galo įkiškite abu kabelio kištukus.
Jeigu norite išjungti maitinimo įtampą, paslinkite ir laikykite
jungiklį HOLD•POWER ON/OFF kryptimi „POWER ON/OFF“, kol
ekrane parodys „OFF“.
Šioje trumpoje naudojimo instrukcijoje aprašyti pagrindiniai IC įrašymo prietaiso naudojimo nurodymai.
Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją. Mes tikimės, kad jums patiks naudotis naujuoju Sony IC įrašymo prietaisu.
Patikrinkite pateiktus komponentus.
ˎˎŽinyno instrukcija (HTML rinkmena, saugoma
vidinėje atmintyje; šią rinkmeną galite paprastai
nukopijuoti į kompiuterį.)
ˎˎTrumpa naudojimo instrukcija
2. Datos ir laiko nustatymas.

Įdėjus maitinimo elementus ir įjungus maitinimą, ekrane ima
mirksėti metų dalis.
Paspauskite  arba  norėdami nustatyti metus (du
paskutinius metų skaitmenis), po to paspauskite PLAY/
ENTER. Pakartokite šią procedūrą norėdami nustatyti mėnesį,
dieną, valandą ir minutes.

3. Įrašymas.

Pasirenkami priedai
Įdiekite žinyno instrukciją.
ˎˎElektretinis kondensatorinis mikrofonas ECM‑CS3
ˎˎĮkraunamas akumuliatorius NH‑AAA‑B2KN,
NH-AAA-B2EN
ˎˎUSB kintamos srovės adapteris AC‑U50AG
Jeigu naudojate „Windows“: du kartus spragtelėkite [Help_Guide_Installer] (arba [Help_Guide_Installer.exe]).
Jeigu naudojate „Mac“: du kartus spragtelėkite [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 arba
naujesnė versija)
Tęskite įdiegimą, vadovaudamiesi ekrane rodomais nurodymais.
Kai įdiegimas bus baigtas, du kartus spragtelėkite [icdp24_ce_HelpGuide] piktogramą
Tuomet bus rodoma žinyno instrukcija.
Jūs taip pat galite peržiūrėti šią instrukciją Sony IC įrašymo prietaiso klientų pagalbos tinklalapyje:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/
Failų kopijavimas iš IC įrašymo prietaiso į jūsų kompiuterį
Jūs galite kopijuoti failus ir aplankus iš IC įrašymo prietaiso į kompiuterį norėdami kaupti duomenis
kompiuteryje.
Prijunkite IC įrašymo prietaisą prie kompiuterio.
Nukopijuokite failus arba aplankus, kuriuos norite perkelti į kompiuterį.

Paspauskite (STOP) norėdami sustabdyti įrašymą.
Veikimo
indikatorius

Įtaisytas mikrofonas
Mygtukas VOL (garso stiprumas) –/+ (*)
 (ausinių) jungtis
Mygtukas DIVIDE
Veikimo indikatorius
Mygtukas ERASE
Ekranas
Mygtukas  REC/PAUSE (įrašymas / pauzė)
Mygtukas FOLDER
Mygtukas  (žymė / greitas persukimas pirmyn)
Mygtukas MENU
Garsiakalbis
Mygtukas  PLAY/ENTER (*)
Jungiklis HOLD•POWER ON/OFF
Mygtukas  (peržvalga / greitas persukimas
atgal)
Jungtis  (USB)
Mygtukas  (STOP)
Anga dirželiui (rinkinyje dirželio nėra)
Maitinimo elementų skyrelis
Jungtis  (mikrofonui) (PLUG IN POWER) (*)
* Šie mygtukai ir jungtis paženklinti apčiuopiamais taškais. Naudokite juos kaip atskaitos tašką arba atskirti valdymo elementus.
Pradedama perklausa, veikimo indikatorius užsidega žaliai.
Nustatykite pageidaujamą garso stiprumą paspausdami VOL
–/+.
Jeigu norite sustabdyti perklausą, paspauskite (STOP).


5. Įrašo ištrynimas.
Kai IC įrašymo prietaisas neveikia (STOP būsena), paspauskite
 
ir laikykite ERASE.
Kai IC įrašymo prietaisas veikia perklausos režimu,
paspauskite ERASE.
Ekrane rodoma „ERASE“.
Paspauskite ERASE.
Prekių ženklai
ˎˎ„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir patentų licencijos įsigytos iš „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
ˎˎVisi prekių ženklai ir registruoti prekių ženklai yra atitinkamų jų turėtojų prekių ženklai ar registruoti prekių
ženklai. Ženkliukai ™ ir ® šiame naudojimo vadove kiekvieną kartą nevartojami.
Įspėjimas
Ilgai nelaikykite baterijų (sudėtinių baterijų ar įmontuotų baterijų) dideliame karštyje, pavyzdžiui, saulėkaitoje ar greta
laužo.
DĖMESIO
IC įrašymo prietaisas: Pagaminta Kinijoje
 Spragtelėkite ir laikykite klavišą nuspaustą,
 vilkite,
 numeskite.
IC RECORDER
Jūsų kompiuteris
Atjunkite IC įrašymo prietaisą nuo kompiuterio.
Ekrane rodoma „ACCESS“ ir įrašymas sustabdomas.
Paspauskite PLAY/ENTER.
Priklausomai nuo šalies arba regiono, kai kurių modelių arba pasirenkamų priedų nėra.
Kilmės šalis

4. Įrašo klausymas.
Pastaba
Failo arba aplanko kopijavimas (vilkimas)
¼¼ Jūs galite sustabdyti įrašymą paspausdami REC/PAUSE. Jeigu
norite vėl įjungti įrašymą, paspauskite REC/PAUSE.
būtų nukreiptas įrašomo garso link.
ˎˎKompaktiškas kroviklis ir 2 AAA dydžio universalių
„Premium“ klasės maitinimo elementai
BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN
Pakeitus bateriją netinkamo tipo baterija, prietaisas gali sprogti.
Panaudotas baterijas išmeskite pagal instrukciją.
Pradedamas įrašymas ir veikimo indikatorius užsidega raudonai.
Padėkite IC įrašymo prietaisą taip, kad įtaisytas mikrofonas
ˎˎN-CUT (Triukšmo slopinimas)
ˎˎEASY-S (Paprasta paieška)
ˎˎCONT (Nepertraukiamas atkūrimas)
ˎˎLOCK (Failo apsaugojimas)
ˎˎALARM (Žadintuvas)
ˎˎDIVIDE (Failo padalinimas)
Vilkite failus arba aplankus, kuriuos norite nukopijuoti, iš „IC RECORDER“ į savo kompiuterio vietinį diską.
Paspauskite REC/PAUSE.
Veikimo
indikatorius
ˎˎMODE (Įrašymo režimas)
ˎˎSENS (Mikrofono jautrumas)
ˎˎLCF (Aukštų dažnių filtras)
ˎˎVOR (Balsu valdomas įrašymas)
ˎˎREC-OP (Pridėti įrašą)
ˎˎDPC (Skaitmeninis tono aukščio valdymas)
Jeigu naudojate „Windows“: Spragtelėkite [Computer] (arba [My Computer]), po to du kartus
„Windows“ darbastalyje (arba „Finder“, jeigu naudojate „Mac“).
Sveikiname įsigijus naują Sony IC įrašymo prietaisą!
Papildomos funkcijos
Duomenys apie naujas įrašymo, atkūrimo ir redagavimo galimybes aprašyti šioje žinyno instrukcijoje.
Norėdami blokuoti nenumatytą prietaiso veikimą naudokite
HOLD funkciją.
Dalys ir valdymo elementai
Atkarībā no valsts vai reģiona daži modeļi vai papildu piederumi var nebūt pieejami.
Apm. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
spragtelėkite [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Jeigu naudojate „Mac“: du kartus spragtelėkite darbalaukyje [IC RECORDER].
ˎˎIC įrašymo prietaisas (1)
ˎˎUSB sujungimo kalbelis (1)
ˎˎLR03 maitinimo elementai (AAA dydis) (2)
Piezīme
Ja jums rodas jautājumi vai ir radušās ar ierīci saistītas
problēmas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
* Šīm pogām un ligzdām ir sataustāms punkts. Izmantojiet to kā atsauces punktu, veicot dažādas darbības, vai katra
termināļa noteikšanai.
Trumpa naudojimo instrukcija
ˎˎKompaktais lādētājs un 2 AAA atkārtoti lietojamas
augstākās klases baterijas BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Nospiediet ERASE.
Poga  (pārtraukšana)
IC Recorder
IC RECORDER
Par apiešanos ar ierīci
5. Dzēšana.
Papildu piederumi
ˎˎElektreta kondensatora mikrofons ECM‑CS3
ˎˎAtkārtoti uzlādējams akumulators NH‑AAA‑B2KN,
NH-AAA-B2EN
ˎˎUSB maiņstrāvas adapters AC‑U50AG
Nomainot bateriju pret nepareiza veida bateriju, pastāv sprādziena risks.Izmetiet izlietotās baterijas atbilstoši
norādījumiem.
Faila vai mapes kopēšana (vilkšana un nomešana)
Tiek sākta ierakstīšana, un darbības indikators deg sarkanā krāsā.
Darbības
indikators
ˎˎEASY-S (Vienkāršā meklēšana)
ˎˎCONT (Nepārtraukta atskaņošana)
ˎˎLOCK (Faila aizsardzība)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (Faila dalīšana)
Failus un mapes no IC diktofona var kopēt un saglabāt datorā.
Velciet un nometiet failus vai mapes, kuras vēlaties kopēt no “IC RECORDER” datora lokālajā diskā.
3. Ierakstīšana.

Tiek parādīta palīdzības rokasgrāmata.
Palīdzības rokasgrāmatu var skatīt arī Sony IC diktofona klientu atbalsta mājaslapā:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/
Informācija par papildu funkcijām ierakstīšanai, atskaņošanai un rediģēšanai ir iekļauta palīdzības
rokasgrāmatā.
Saugaus naudojimo nurodymai
Techniniai duomenys
Maitinimo įtampa
Talpa (naudotojui skirta talpa *1*2)
Prietaiso maitinimui naudokite tik 3,0 V arba 2,4 V
nuolatinės srovės šaltinį.
Naudokite du LR03 (AAA dydžio) šarminius maitinimo
elementus arba du NH‑AAA įkraunamus akumuliatorius.
4 GB (maždaug 3,50 GB = 3 758 096 384 baitai)
*1 Nedidelis vidinės atminties kiekis naudojamas failų
valdymui, todėl šios atminties dalies naudotojas negali
panaudoti duomenų saugojimui.
2
* Kai vidinė atmintis suformatuota IC įrašymo prietaisu.
Saugus naudojimas
Nenaudokite prietaiso vairuodami automobilį,
važiuodami dviračiu arba valdydami bet kokią kitą
transporto priemonę.
Matmenys (plotis/aukštis/gylis) (be išsikišusių
dalių ir valdymo elementų) (JEITA)*3
Naudojimo nurodymai
Masė (JEITA)*3
•Nelaikykite prietaiso šalia įkaitusių šildymo įtaisų,
tiesioginiais saulės spinduliais apšviečiamose arba
labai dulkėtose vietose, saugokite prietaisą nuo smūgių
ir sutrenkimų.
•Jeigu į prietaisą pateko bet koks kietas daiktas arba
skystis, išimkite iš prietaiso maitinimo elementus; prieš
tolesnį naudojimą prietaisą turi patikrinti kvalifikuotas
specialistas.
Maždaug 72 g, įskaitant du šarminius LR03 maitinimo
elementus (AAA dydis)
*3Reikšmė išmatuota pagal JEITA standartą (Japonijos
Elektronikos ir informacinių technologijų pramonės
asociacija)
Jeigu turite klausimų arba problemų, susijusių su šio
prietaiso naudojimu, kreipkitės į artimiausią Sony
prekybos įmonę.
Maždaug 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Išnaudotų baterijų ir atitarnavusių elektrinių bei elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik
Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad gaminio ir baterijos negalima išmesti su
buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra
daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino.
Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo jų. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminių saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas
ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite šiuos gaminius į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba
jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.
Pastaba klientams: čia pateikiama informacija taikoma tik ES direktyvas taikančiose šalyse parduodamai
įrangai.
Gamintojas: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija
Dėl ES gaminių atitikties: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Kad nepažeistumėte klausos, neklausykite labai dideliu garsumu ilgą laiko tarpą.
Atsargiai
Akumuliatorius
LV
LT
SK
SI
IC Recorder
Stručná úvodná príručka
Základné operácie so záznamníkom IC
Ďalšie funkcie
Používanie počítača
Podrobné informácie o týchto ďalších funkciách nahrávania, prehrávania a úprav sú uvedené v príručke pomoci.
1. Zapnutie.
Inštalácia príručky pomoci v počítači
Posuňte a nadvihnite kryt priestoru pre batérie a potom

Po nainštalovaní príručky pomoci zo zabudovanej pamäte záznamníka IC do počítača môžete
vyhľadávať podrobné informácie o ovládaní a možných riešeniach, keď sa vyskytne problém.
vložte batérie so správnou polaritou.
Pripojte port  (USB) záznamníka k portu USB spusteného počítača pomocou dodaného
Zapnite zariadenie.
pripojovacieho kábla USB bezpečne zasunutého do portov až na doraz.
Posuňte prepínač HOLD•POWER ON/OFF a podržte ho v smere
„POWER ON/OFF“, kým sa nezobrazí príslušné okno.
V systéme Windows: Kliknite na položku [Počítač] (alebo [Tento počítač]), potom dvakrát
kliknite na položku [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
V počítači Mac: Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na položku [IC RECORDER].
ICD-PX240

Nainštalujte príručku pomoci.
Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte prepínač HOLD•POWER ON/
OFF do polohy „POWER ON/OFF“ a podržte ho, kým sa nezobrazí
text „OFF“.
V systéme Windows: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer] (alebo na súbor [Help_Guide_Installer.exe]).
V počítači Mac: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 alebo novšia)
Podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke, pokračujte v inštalácii.
Po dokončení inštalácie dvakrát kliknite na ikonu [icdp24_ce_HelpGuide] na pracovnej ploche
Zabránenie neúmyselným operáciám (HOLD)

Toto je Stručná úvodná príručka, ktorá obsahuje informácie o základných operáciách so záznamníkom IC.
Dôkladne si ju prečítajte. Veríme, že so svojím novým záznamníkom IC Sony budete spokojní.
Kontrola obsahu balenia.
Časti a ovládacie prvky
Zobrazí sa príručka pomoci.
Príručku pomoci môžete zobraziť aj na tejto domovskej stránke technickej podpory zákazníkov
záznamníka IC Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/
2. Nastavenie dátumu a času.
Blahoželáme k nákupu nového záznamníka IC Sony!
ˎˎZáznamník IC (1)
ˎˎPripojovací kábel USB (1)
ˎˎAlkalické batérie LR03 (veľkosti AAA) (2)
systému Windows (alebo v programe Finder v počítači Mac).
ˎˎPríručka pomoci (Súbor HTML uložený v zabudovanej
pamäti, aby ste ho mohli jednoducho skopírovať do
počítača.)
ˎˎStručná úvodná príručka

Kopírovanie súborov zo záznamníka IC do počítača
Keď vložíte batérie a zapnete zariadenie, začnú blikať číslice roka.
Stláčaním tlačidla  alebo  nastavte rok (posledné
Zo záznamníka IC môžete skopírovať súbory a priečinky do počítača a uložiť ich tam.
dve číslice roku) a potom stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
Postupne zopakujte tento postup na nastavenie mesiaca,
dňa, hodiny a minút.
Pripojte záznamník IC k počítaču.
Skopírujte do počítača súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť.
3. Nahrávanie.

Dajte záznamník IC do takej polohy, aby bol zabudovaný


Stlačením tlačidla (stop) zastavíte nahrávanie.
Zobrazí sa správa „ACCESS“ a nahrávanie sa zastaví.
4. Počúvanie.
Stlačte tlačidlo PLAY/ENTER.
Indikátor
prevádzky

Prehrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti nazeleno.
Upravte hlasitosť stláčaním tlačidla VOL –/+.
Stlačením tlačidla (stop) zastavíte prehrávanie.


Zabudovaný mikrofón
Tlačidlo VOL (hlasitosť) –/+ (*)
Konektor  (slúchadlá)
Tlačidlo DIVIDE
Indikátor prevádzky
Tlačidlo ERASE
Okno displeja
Tlačidlo  REC/PAUSE (nahrať/pozastaviť)
Tlačidlo FOLDER
Tlačidlo  (pretáčať dopredu/rýchly posun vpred)
Tlačidlo MENU
Reproduktor
Tlačidlo  PLAY/ENTER (*)
Prepínač HOLD•POWER ON/OFF
Tlačidlo  (pretáčať dozadu/rýchly posun vzad)
Konektor  (USB)
Tlačidlo  (stop)
Priestor pre batérie
Konektor  (mikrofón) (PLUG IN POWER) (*)
Otvor na remienok (Remienok sa nedodáva.)
Keď je záznamník IC v režime zastavenia, stlačte a podržte
tlačidlo ERASE.
Keď je záznamník IC v režime prehrávania, stlačte tlačidlo
ERASE.
Zobrazí sa text „ERASE“.
Stlačte tlačidlo ERASE.
* Tieto tlačidlá a konektor majú hmatateľné body. Môžete ich používať ako referenčný bod pre obsluhu alebo na
identifikáciu jednotlivých koncoviek.
LV
LT
SK
SI
IC Recorder
Kratka navodila
Bezpečnostné opatrenia
Technické parametre
Napájanie
Kapacita (dostupná pre používateľa *1*2)
Na napájanie zariadenia používajte len jednosmerný
prúd 3,0 V alebo 2,4 V.
Používajte dve alkalické batérie LR03 (veľkosti AAA)
alebo dve nabíjateľné batérie NH‑AAA.
Bezpečnosť
4 GB (približne 3,50 GB = 3 758 096 384 bajtov)
*1 Malá časť zabudovanej pamäte sa používa na správu
súborov, a preto nie je k dispozícii ako ukladací priestor
pre používateľa.
*2Keď je zabudovaná pamäť naformátovaná pomocou
záznamníka IC.
Zariadenie nepoužívajte pri riadení auta, bicykla alebo
iného dopravného prostriedku.
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov) (JEITA)*3
Manipulácia
5. Vymazanie.
 
Počítač
Odpojte záznamník IC od počítača.
mikrofón nasmerovaný k zdroju, ktorý sa má nahrávať.
Hmotnosť (JEITA)*3
Približne 72 g vrátane dvoch alkalických batérií LR03
(veľkosti AAA)
*3Namerané hodnoty podľa normy JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Preizkusite svoj novi digitalni diktafon
1. Vklopite.
Namestitev priročnika za pomoč na vaš računalnik
Pomaknite in dvignite pokrov prostora za baterijo in nato


Če namestite priročnik za pomoč na vaš računalnik iz vgrajenega pomnilnika digitalnega diktafona,
lahko poiščete podrobne postopke in možne rešitve, če naletite na težavo.
vstavite pravilno usmerjene baterije.
Povežite  (USB) vrata digitalnega diktafona z USB-vrati vključenega računalnika. Uporabite
Vklopite napravo.
priloženi USB-kabel, ki ga čvrsto vstavite v vrata, tako da bo vtič na vsakem koncu kabla
vstavljen do konca.
Namestite priročnik za pomoč.
V operacijskem sistemu Windows: Dvokliknite [Help_Guide_Installer] (ali [Help_Guide_Installer.exe]).
V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ali novejši)
Za nadaljevanje z namestitvijo sledite navodilom na zaslonu.
Za preprečevanje neželenega delovanja (HOLD)
Po koncu namestitve dvokliknite ikono [icdp24_ce_HelpGuide] na namizju, če imate OS
Windows (ali v Iskalniku, če imate OS Mac).
Prikaže se priročnik za pomoč.
Priročnik za pomoč si lahko ogledate tudi na naslednji domači strani za podporo strankam z digitalnim
diktafonom Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p24/ce/
2. Nastavite datum in čas.

To so kratka navodila, ki vas podučijo o osnovnem delovanju digitalnega diktafona.
Natančno jih preberite. Želimo vam čim več užitkov z novim digitalnim diktafonom Sony.

Deli in gumbi
ˎˎPriročnik za pomoč (datoteka HTML, shranjena v
vgrajenem pomnilniku, da jo je mogoče enostavno
prekopirati v vaš računalnik)
ˎˎKratka navodila
Ko vstavite baterijo in napravo vklopite, del z letom začne utripati.
Pritisnite  ali , da nastavite leto (zadnji dve števki
Kopiranje datotek iz digitalnega diktafona v računalnik
leta), in nato pritisnite PLAY/ENTER. Ta postopek ponovite,
da po vrsti nastavite mesec, dan, uro in minuto.
Datoteke in mape lahko kopirate iz digitalnega diktafona v računalnik, če jih želite shraniti.
Povežite digitalni diktafon z računalnikom.
Kopirajte datoteke ali mape, ki jih želite prenesti v računalnik.
3. Posnemite.

Povlecite in spustite datoteke ali mape, ki jih želite kopirati, iz možnosti »IC RECORDER« na lokalni disk v
računalniku.
Pritisnite REC/PAUSE.
Kopiranje datoteke ali mape (povleci in spusti)
Snemanje se začne in indikator delovanja zasveti rdeče.
Indikator
delovanja
¼¼ Snemanje začasno zaustavite tako, da pritisnete REC/PAUSE.
Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite REC/PAUSE.
usmerjen proti viru, ki ga želite snemati.

IC RECORDER
Za zaustavitev snemanja pritisnite (stop).
Prikaže se »ACCESS« in snemanje se zaustavi.
4. Poslušajte.
Pritisnite PLAY/ENTER.
Indikator
delovanja

Gumb VOL (glasnost) –/+ (*)
Gumb DIVIDE
Indikator delovanja
Gumb ERASE
Zaslon
Gumb  REC/PAUSE (snemanje/premor)
Gumb FOLDER
Gumb  (oznaka/hitro previjanje naprej)
Gumb MENU
Zvočnik
Gumb  PLAY/ENTER (*)
Stikalo HOLD•POWER ON/OFF
Gumb  (pregled/hitro previjanje nazaj)
 (USB) priključek
Gumb  (stop)
Prostor za baterijo
Priključek za  (mikrofon) (PLUG IN POWER) (*)
Luknjica za trak (Trak ni priložen.)
* Te tipke in vhod imajo reliefno površino. Zaradi tega napravo lažje upravljate in prepoznate posamezne priključke.
Predvajanje se začne in indikator delovanja zasveti zeleno.
Glasnost prilagodite tako, da pritiskate VOL –/+.
Za zaustavitev predvajanja pritisnite (stop).


5. Izbrišite.
Opozorila
Specifikacije
Napetost
Kapaciteta (uporabniku razpoložljiva kapaciteta *1*2)
Napravo uporabljajte le pri enosmerni napetosti 3,0 V ali
2,4 V.
Uporabite dve alkalni bateriji LR03 (velikost AAA) ali dve
bateriji za polnjenje NH-AAA.
Varnost
4 GB (pribl. 3,50 GB = 3.758.096.384 bajtov)
*1 Za upravljanje datotek se porabi majhna količina
vgrajenega pomnilnika in zato ni na voljo za
uporabniško shranjevanje.
2
* Če je vgrajeni pomnilnik formatiran z digitalnim
diktafonom.
Naprave ne uporabljajte med vožnjo, kolesarjenjem ali
upravljanjem katerega koli drugega motoriziranega vozila.
Mere (š/v/g) (ne vključujejo štrlečih delov in
gumbov) (JEITA)*3
Ravnanje z napravo
Ko je digitalni diktafon zaustavljen, pritisnite in zadržite
 
Računalnik
Odklopite digitalni diktafon iz računalnika.

Priključek za  (slušalke)
Zneškodňovanie použitých batérií, elektrických a elektronických prístrojov (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok a batéria nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto výrobkov a batérií, pomôžete
zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom
prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude
správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete
získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúceinformácie sa týkajú iba zariadenípredávaných v krajinách, v
ktorýchplatia smernice EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko
Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte prehrávač dlhší čas s nastavenou vysokou
úrovňou hlasitosti.
Pozor
Batéria
ERASE.
Ko je digitalni diktafon v načinu predvajanja, pritisnite ERASE.
Prikaže se »ERASE«.
Pritisnite ERASE.
ˎˎNaprave ne puščajte v bližini virov toplote, na
neposredni sončni svetlobi ali v zaprašenih prostorih in
je ne izpostavljajte mehanskim sunkom.
ˎˎČe v napravo zaidejo trdni delci ali tekočina,
odstranite baterijo in odnesite napravo na pregled k
usposobljenemu serviserju, preden jo znova uporabite.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi z
napravo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
ˎˎMODE (način snemanja)
ˎˎSENS (občutljivost mikrofona)
ˎˎLCF (nizkoprepustni filter)
ˎˎVOR (snemanje z glasovnim upravljanjem)
ˎˎREC-OP (dodajanje posnetka)
ˎˎDPC (digitalni nadzor višine)
ˎˎN-CUT (izrez šumov)
ˎˎEASY-S (enostavno iskanje)
ˎˎCONT (neprekinjeno predvajanje)
ˎˎLOCK (zaščita datoteke)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (delitev datoteke)
Izbirni dodatki
ˎˎKondenzacijski mikrofon Electret ECM‑CS3
ˎˎBaterija za ponovno polnjenje NH-AAA-B2KN,
NH-AAA-B2EN
ˎˎUSB-prilagojevalnik za izmenični tok AC‑U50AG
ˎˎKompaktni polnilnik in 2 večnamenski bateriji
premium BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN (velikost
AAA)
Opomba
Glede na državo ali regijo nekateri modeli ali izbirni dodatki niso na voljo.
Blagovne znamke
ˎˎMPEG Layer-3 tehnologija kodiranja avdia in patenti licencirani s strani podjetja Fraunhofer IIS in Thomson.
ˎˎVse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke pripadajo svojim lastnikom. Oznaki »™« in »®« v
teh navodilih za uporabo nista uporabljeni v vseh primerih.
OPOZORILO
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr. neposredni sončni
svetlobi, ognju ali podobno.
POZOR
Če baterije zamenjate z novimi baterijami, ki niso pravega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.
Z odrabljenimi baterijami ravnajte v skladu z navodili o odlaganju.
Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
 Kliknite in zadržite,
 povlecite
 in nato spustite.
Namestite digitalni diktafon tako, da bo vgrajeni mikrofon
Vgrajeni mikrofon
Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí explózia.
Podrobnosti teh dodatnih funkcij za snemanje, predvajanje in urejanje najdete v priročniku za pomoč.
Za izklop pomaknite in zadržite stikalo HOLD•POWER ON/OFF v
smeri »POWER ON/OFF«, dokler se ne prikaže »OFF«.
Preverite priloženo vsebino.
Nevystavujte batérie (batérie alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu,
ohňu a podobne.
Dodatne funkcije
Uporaba računalnika
dvokliknite na [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite na [IC RECORDER] na namizju.
ˎˎDigitalni diktafon (1)
ˎˎUSB-kabel za povezavo (1)
ˎˎAlkalne baterije LR03 (velikost AAA) (2)
VAROVANIE
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
so zariadením, obráťte sa na najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
V operacijskem sistemu Windows: Kliknite [Računalnik] (ali [Moj Računalnik]), nato pa
Spoznajte novi digitalni diktafon Sony!
Ochranné známky
ˎˎNa technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a súvisiace patenty sa vzťahujú licencie od spoločností
Fraunhofer IIS a Thomson.
ˎˎVšetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochranné známky a registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov. Symboly „™“ a „®“ sa v tejto príručke neuvádzajú v každom prípade.
Približne 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
ˎˎNenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla,
ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému množstvu prachu alebo mechanickým
nárazom.
ˎˎV prípade, že sa do zariadenia dostane pevný predmet
alebo kvapalina, vyberte batériu a pred ďalším
použitím nechajte zariadenie skontrolovať odborníkovi.
Stikalo HOLD•POWER ON/OFF pomaknite v smeri »POWER ON/
OFF« in ga zadržite, dokler se ne prikaže zaslon.
ICD-PX240
V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusia byť niektoré modely alebo voliteľné príslušenstvo k dispozícii.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
IC RECORDER
ˎˎKompaktná nabíjačka a 2 × viacúčelové
prémiové batérie veľkosti AAA BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Poznámka
Kopírovanie súboru alebo priečinka (presunutie myšou)
 Kliknite a podržte,
 presuňte
 a potom uvoľnite tlačidlo myši.
¼¼ Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla REC/PAUSE.
Opätovným stlačením tlačidla REC/PAUSE sa nahrávanie
obnoví.
ˎˎElektretový kondenzátorový mikrofón ECM‑CS3
ˎˎNabíjateľná batéria NH‑AAA‑B2KN, NH-AAA-B2EN
ˎˎSieťový USB AC adaptér AC‑U50AG
UPOZORNENIE
Stlačte tlačidlo REC/PAUSE.
ˎˎN-CUT (potlačenie šumu)
ˎˎEASY-S (jednoduché vyhľadávanie)
ˎˎCONT (súvislé prehrávanie)
ˎˎLOCK (ochrana súboru)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (rozdelenie súboru)
Voliteľné príslušenstvo
Súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte myšou z umiestnenia „IC RECORDER“ na
lokálny disk počítača.
Nahrávanie sa spustí a indikátor prevádzky svieti načerveno.
Indikátor
prevádzky
ˎˎMODE (režim nahrávania)
ˎˎSENS (citlivosť mikrofónu)
ˎˎLCF (filter nízkych frekvencií)
ˎˎVOR (hlasom ovládané nahrávanie)
ˎˎREC-OP (pridanie nahrávky)
ˎˎDPC (digitálne ovládanie výšky tónu)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski
element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot
0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in
električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo
predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo
smernice EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska
Skladnost izdelkov za EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Da ne pride do poškodb sluha, glasbe ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.
Pribl. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Teža (JEITA)*3
Pribl. 72 g vključno z dvema alkalnima baterijama LR03
(velikost AAA)
*3Izmerjeno v skladu z standardi združenja JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association)
Pozor
Baterija
Download PDF

advertising