Sony | ICD-PX333 | Sony ICD-PX333 Digitálny hlasový záznamník Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

SK
SI
Základné operácie so záznamníkom IC
Používanie počítača
1. Zapnutie.
Inštalácia príručky pomoci v počítači
 Posuňte a nadvihnite kryt priestoru pre batérie a potom
vložte batérie so správnou polaritou.
IC Recorder

Stručná príručka
 Zapnite zariadenie.
VAROVANIE
Nevystavujte batérie (batérie alebo nainštalované batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu,
ohňu a podobne.
Po nainštalovaní príručky pomoci zo zabudovanej pamäte záznamníka IC do počítača môžete
vyhľadávať podrobné informácie o ovládaní a možných riešeniach, keď sa vyskytne problém.
 Pripojte
(USB) konektor záznamníka k USB portu spusteného počítača pomocou
dodaného pripojovacieho kábla USB tak, aby sa konektor pevne a úplne zasunul do portu.
kliknite na položku [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
V počítači Mac: Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na položku [IC RECORDER].
 Nainštalujte príručku pomoci.
V systéme Windows: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer] (alebo na súbor
[Help_Guide_Installer.exe]).
V počítači Mac: Dvakrát kliknite na položku [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 alebo novšia)
Podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke, pokračujte v inštalácii.
2. Nastavenie dátumu a času.
 Stláčaním tlačidla – alebo + nastavte rok
(posledné dve číslice roku) a potom stlačte tlačidlo
PLAY/STOP•ENTER. Postupne zopakujte tento postup
na nastavenie mesiaca, dňa, hodiny a minút.
ICD-PX333
3. Nastavenie jazyka ponuky.
 Stlačte tlačidlo DISP/MENU.
 Stlačte tlačidlo – alebo + na výber položky
4-449-566-51(1)
„Detail Menu“ a potom stlačte tlačidlo  PLAY/
STOP•ENTER.
© 2013 Sony Corporation Printed in China
 Stlačte tlačidlo – alebo + na výber položky
„Language“ a potom stlačte tlačidlo  PLAY/
STOP•ENTER.
Blahoželáme k nákupu nového záznamníka IC Sony!
 Stláčaním tlačidla – alebo + vyberte požadovaný
Toto je stručná príručka, ktorá obsahuje informácie o základných operáciách so záznamníkom IC.
Dôkladne si ju prečítajte. Veríme, že so svojím novým záznamníkom IC Sony budete spokojní.
 Po dokončení inštalácie dvakrát kliknite na ikonu [icdp33_ce_HelpGuide] na pracovnej
ploche systému Windows (alebo v programe Finder v systéme Mac).
Zobrazí sa príručka pomoci.
Príručku pomoci môžete zobraziť aj na tejto domovskej stránke technickej podpory zákazníkov
záznamníka IC Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Na výber máte z nasledujúcich jazykov:
angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, holandčina, taliančina, portugalčina, švédčina,
maďarčina, čeština, turečtina, poľština, gréčtina, ruština, ukrajinčina.
Kopírovanie súborov zo záznamníka IC do počítača
Zo záznamníka IC môžete skopírovať súbory a priečinky do počítača a uložiť ich tam.
 Pripojte záznamník IC k počítaču.
 Skopírujte do počítača súbory alebo priečinky, ktoré chcete preniesť.
Súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte myšou z umiestnenia „IC RECORDER“
alebo „MEMORY CARD“ na lokálny disk počítača.
Kopírovanie súboru alebo priečinka (presunutie myšou)
jazyk, ktorý chcete používať na obrazovke a potom
stlačte tlačidlo PLAY/STOP•ENTER.
 Kliknite a podržte,
 presuňte
 a potom uvoľnite
tlačidlo myši.
 Stlačte tlačidlo  (stop) na návrat do zobrazenia režimu
stop.
Kontrola obsahu balenia.
ˎˎSoftvérová aplikácia, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎStručná príručka
ˎˎSoftvérová aplikácia, Sound
Organizer (Inštalačný súbor, ktorý
sa nachádza v zabudovanej pamäti,
aby ste ho mohli nainštalovať do
počítača.)
ˎˎPríručka pomoci (Súbor HTML
uložený v zabudovanej pamäti,
aby ste ho mohli jednoducho
skopírovať do počítača.)
ˎˎNabíjateľná batéria
NH‑AAA‑B2EN, NH‑AAA‑B2KN
ˎˎAC adaptér s USB, AC‑U50AG
Poznámka
IC RECORDER
alebo MEMORY
CARD
4. Nahrávanie.
¼¼ Pred používaním záznamníka IC ukončite stav HOLD posunutím
prepínača HOLD•POWER ON/OFF do stredu.
* k dispozícii k niektorým modelom
vo vybraných regiónoch.
 Stlačte tlačidlo REC/PAUSE.
Voliteľné príslušenstvo
ˎˎElektretový kondenzátorový
mikrofón ECM‑CS10, ECM-CZ10,
ECM‑DS30P, ECM‑CS3
Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí explózia.
Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
Nepočúvajte zvuk pri vysokých úrovniach hlasitosti príliš dlho, aby ste si nepoškodili sluch.
 V systéme Windows: Kliknite na položku [Počítač] (alebo [Tento počítač]), potom dvakrát
Zabránenie neúmyselným operáciám (HOLD)
ˎˎZáznamník IC (1)
ˎˎPripojovací kábel USB (1)
ˎˎStereo mikrofón so sponou na
odev (1)*
ˎˎAlkalické batérie LR03 (veľkosti
AAA) (2)
UPOZORNENIE
ˎˎKompaktná nabíjačka a
2 × viacúčelové prémiové batérie
veľkosti AAA BCG‑34HS2KAN,
BCG‑34HW2KAN
¼¼ Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla REC/PAUSE.
Opätovným stlačením tlačidla REC/PAUSE sa nahrávanie
obnoví.
Aplikáciu Sound Organizer nainštalujte do počítača.
 Stlačením tlačidla  (stop) zastavíte nahrávanie.
Zobrazí sa animácia „Accessing...“ a nahrávanie sa zastaví.
V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusia byť niektoré modely alebo voliteľné príslušenstvo k dispozícii.
5. Počúvanie.
Bezpečnostné opatrenia
Napájanie
Na napájanie záznamníka IC používajte len 3,0 V
alebo 2,4 V.
Používajte dve alkalické batérie LR03 (veľkosti AAA)
alebo nabíjateľné batérie NH‑AAA.
Bezpečnosť
Záznamník IC nepoužívajte pri riadení auta, bicykla
alebo iného dopravného prostriedku.
Manipulácia
ˎˎZáznamník IC nenechávajte v blízkosti zdrojov
tepla, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému
Aktivuje sa prehrávanie a indikátor prevádzky (-A) sa
rozsvieti na zeleno.
žiareniu, nadmernému množstvu prachu alebo
mechanickým nárazom.
ˎˎV prípade, že sa do záznamníku IC dostane
pevný predmet alebo tekutina, vyberte batériu
a pred ďalším použitím nechajte záznamník IC
skontrolovať odborníkovi.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
so záznamníkom IC, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Kapacita (dostupná pre používateľa *1*2)
4 GB (približne 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtov)
*1 Malá časť zabudovanej pamäte sa používa na správu súborov, a preto nie je k dispozícii ako ukladací priestor pre
používateľa.
*2Keď je zabudovaná pamäť naformátovaná pomocou záznamníka IC.
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov) (JEITA)*3
Približne 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm
Hmotnosť (JEITA)*3
Približne 74 g vrátane dvoch alkalických batérií LR03
*3Namerané hodnoty podľa normy asociácie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
 Upravte hlasitosť stláčaním tlačidla VOL –/+.
 Stlačením tlačidla  (stop) zastavíte prehrávanie.
(USB) konektor záznamníka k USB portu spusteného počítača pomocou
dodaného pripojovacieho kábla USB tak, aby sa konektor pevne a úplne zasunul do
portu.
Po pripojení IC záznamníka k počítaču sa na displeji záznamníka IC zobrazí hlásenie „Connecting“.
 Otvorte ponuku [Štart], kliknite na [Počítač] (alebo [Tento počítač]) a dvakrát kliknite na
položku [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Dvakrát kliknite na [SoundOrganizerInstaller_V140]
(alebo [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
license agreement] a stlačte [Next].
[Next].
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a v prípade výberu položky [Custom] nastavte
parametre inštalácie.
Zobrazí sa hlásenie „Erase?“ a súbor, ktorý sa má vymazať,
sa začne prehrávať, aby ste sa mohli uistiť, či idete vymazať
správny súbor.
 Zvoľte položku „YES“ pomocou – alebo + a
stlačte tlačidlo  PLAY/STOP•ENTER.
Zobrazí sa animácia „Erasing...“ a zvolený súbor sa vymaže.
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného zberu)
¼¼ Pri inštalácii aplikácie Sound Organizer sa prihláste do účtu s administrátorskými právomocami.
 Pripojte
 Po zobrazení okna [Setup Type] zvoľte položku [Standard] alebo [Custom] a stlačte
Vymazaný súbor sa nedá obnoviť.
 Stlačte tlačidlo ERASE.
Pozor
Batéria
Aplikácia Sound Organizer je kompatibilná len so systémom Windows. Nie je kompatibilná so systémom
Mac.
 Akceptujte podmienky licenčnej zmluvy výberom možnosti [I accept the terms in the
6. Vymazanie.
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute
(Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál..
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu
na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Poznámka
 Presvedčte sa, či bol záznamník IC správne identifikovaný v počítači.
 Stlačte tlačidlo PLAY/STOP•ENTER.
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
 Odpojte záznamník IC od počítača.
Inštalácia aplikácie Sound Organizer
mikrofón nasmerovaný k zdroju, ktorý sa má nahrávať.
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
Váš počítač
Aktivuje sa nahrávanie a indikátor prevádzky (-A) začne
blikať na oranžovo, pričom následne sa rozsvieti na červeno.
 Dajte záznamník IC do takej polohy, aby bol zabudovaný
Oznam pre zákazníkov: nasledujúceinformácie sa týkajú iba zariadenípredávaných v krajinách, v
ktorýchplatia smernice EÚ
 Po zobrazení okna [Ready to Install the Program] stlačte [Install].
Spustí sa inštalácia.
 Po zobrazení okna [Sound Organizer has been installed successfully.] zvoľte možnosť
[Launch Sound Organizer Now] a stlačte [Finish].
Poznámka
Po nainštalovaní aplikácie Sound Organizer môže byť potrebné reštartovať počítač.
Poznámka
Pri formátovaní zabudovanej pamäte sa vymažú všetky dáta, ktoré sú v nej uložené. (Vymaže sa aj Pomocník a
aplikácia Sound Organizer.)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Dostupné príslušenstvo: Stereo mikrofón so sponou na odev
ˎˎZaznamenaná hudba sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudby nad rámec tohto obmedzenia si
vyžaduje súhlas vlastníka autorských práv.
ˎˎSpoločnosť Sony nezodpovedá za neúplný záznam ani za prevzatie alebo poškodenie údajov v dôsledku
problémov so záznamníkom IC alebo počítačom.
ˎˎV závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný na záznamníku IC nemusí na zariadení správne zobrazovať.
Príčinou je:
ˋˋ Kapacita pripojeného záznamníka IC.
ˋˋ Nesprávne fungovanie záznamníka IC.
ˋˋ Zápis informácií o obsahu v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré záznamník IC nepodporuje.
Ochranné známky
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
ˎˎMac OS je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
ˎˎNa technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vlastníkov. V niektorých častiach tejto príručky sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Tento produkt je chránený určitými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo oprávnenej pobočky spoločnosti Microsoft.
SI
SK
Preizkusite svoj novi digitalni diktafon
Uporaba računalnika
1. Vklopite.
Namestitev priročnika za pomoč v računalnik
 Pomaknite in dvignite pokrov prostora za baterijo in nato
vstavite pravilno usmerjene baterije.
IC Recorder

Kratka navodila
 Vklopite napravo.
Če namestite priročnik za pomoč v vaš računalnik iz vgrajenega pomnilnika digitalnega diktafona,
lahko poiščete podrobne postopke in možne rešitve, če naletite na težavo.
 Povežite priključek
(USB) digitalnega diktafona z USB-vrati vklopljenega računalnika.
Uporabite priloženi USB-kabel, ki ga pravilno priključite, tako da bosta oba vtiča kabla
vstavljena do konca.
 V operacijskem sistemu Windows: Kliknite [Računalnik] (ali [Moj računalnik]), nato pa
dvokliknite [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite [IC RECORDER] na namizju.
Za preprečevanje neželenega delovanja (HOLD)
 Namestite priročnik za pomoč.
V operacijskem sistemu Windows: Dvokliknite [Help_Guide_Installer]
(ali [Help_Guide_Installer.exe]).
V operacijskem sistemu Mac: Dvokliknite [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ali novejši)
Za nadaljevanje z namestitvijo sledite navodilom na zaslonu.
2. Nastavite datum in čas.
 Po koncu namestitve dvokliknite ikono [icdp33_ce_HelpGuide] na namizju, če imate OS
Prikaže se priročnik za pomoč.
Priročnik za pomoč si lahko ogledate tudi na naslednji domači strani za podporo strankam z
digitalnim diktafonom Sony:
http://rd1.sony.net/help/icd/p33/ce/
Na voljo so naslednji jeziki:
angleščina, francoščina, nemščina, španščina, nizozemščina, italijanščina, portugalščina,
švedščina, madžarščina, češčina, turščina, poljščina, grščina, ruščina in ukrajinščina.
števki leta), in nato pritisnite  PLAY/STOP•ENTER. Ta
postopek ponovite, da po vrsti nastavite mesec, dan, uro
in minuto.
ICD-PX333
 Pritisnite DISP/MENU.
 Pritisnite – ali +, da izberete »Detail Menu«, nato
Spoznajte novi Sonyjev digitalni diktafon!
pa pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
To so kratka navodila, ki vas podučijo o osnovnem delovanju digitalnega diktafona.
Natančno jih preberite. Želimo vam čim več užitkov z novim Sonyjevim digitalnim diktafonom.
 Pritisnite – or + , da izberete »Language«, nato
pa pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
ˎˎProgramska oprema Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎKratka navodila
ˎˎProgramska oprema Sound
Organizer (namestitvena
datoteka je shranjena v
vgrajenem pomnilniku, da jo
lahko namestite v računalnik.)
ˎˎPriročnik za pomoč (datoteka
HTML, shranjena v vgrajenem
pomnilniku, da jo je mogoče
enostavno prekopirati v vaš
računalnik.)
Opomba
ˎˎBaterija za ponovno polnjenje
NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
ˎˎPretvornik z USB-priključkom
AC‑U50AG
* na voljo z nekaterimi modeli v
nekaterih regijah.
Povlecite datoteke ali mape, ki jih želite kopirati, iz okna »IC RECORDER« ali »MEMORY CARD« in
jih spustite v okno lokalnega diska računalnika.
Kopiranje datoteke ali mape (povleci in spusti)
4. Posnemite.
¼¼ Preden začnete uporabljati digitalni diktafon, pomaknite stikalo
HOLD•POWER ON/OFF proti sredini, da preklopite iz stanja HOLD.
Snemanje se začne in indikator delovanja (-A) utripa
oranžno, nato pa neprekinjeno zasveti v rdeči barvi.
ˎˎKompaktni polnilnik in
2 večnamenski bateriji
premium BCG‑34HS2KAN,
BCG‑34HW2KAN
¼¼ Snemanje začasno zaustavite tako, da pritisnete REC/PAUSE.
Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite REC/PAUSE.
 Namestite digitalni diktafon tako, da bo vgrajeni
mikrofon usmerjen proti viru, ki ga želite snemati.
 Za zaustavitev snemanja pritisnite  (zaustavi).
Prikaže se animiran zaslon »Accessing...« in snemanje se
zaustavi.
ˎˎČe v digitalni diktafon zaidejo trdni delci ali
tekočina, odstranite baterijo in ga odnesite na
pregled k usposobljenemu serviserju, preden ga
znova uporabite.
5. Poslušajte.
IC RECORDER ali
MEMORY CARD
Ravnanje z napravo
ˎˎDigitalnega diktafona ne puščajte v bližini virov
toplote, na neposredni sončni svetlobi ali v
zaprašenih prostorih in ga ne izpostavljajte udarcem.
Zmogljivost (uporabniku razpoložljiva zmogljivost*1*2)
4 GB (pribl. 3,60 GB = 3.865.470.566 bajtov)
*1 Za upravljanje datotek se uporablja majhen del vgrajenega pomnilnika, ki zato ni na voljo za uporabniško
shranjevanje.
*2Če je vgrajeni pomnilnik formatiran z digitalnim diktafonom.
Mere (š/v/g) (ne vključujejo štrlečih delov in gumbov) (JEITA)*3
Pribl. 37,5 mm × 114,0 mm × 20,9 mm
Teža (JEITA)*
3
Pribl. 74 g, vključno z dvema alkalnima baterijama LR03.
*3Izmerjeno v skladu s standardi združenja JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
Če baterije zamenjate z novimi baterijami, ki niso pravega tipa, obstaja nevarnost eksplozije.
Z odrabljenimi baterijami ravnajte v skladu z navodili o odlaganju.
Ne poslušajte dlje časa pri visoki ravni glasnosti, da preprečite morebitno okvaro sluha.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo
smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni
točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Pozor
Baterija
Računalnik
 Odklopite digitalni diktafon iz računalnika.
Program Sound Organizer namestite v računalnik.
Opomba
Program Sound Organizer je združljiv samo s sistemom Windows. S sistemom Mac OS ni združljiv.
¼¼ Za namestitev programa Sound Organizer se v računalnik prijavite z računom, ki ima skrbniška
dovoljenja.
 Povežite priključek
Predvajanje se začne in indikator delovanja (-A) zasveti
zeleno.
 Glasnost prilagodite tako, da pritiskate VOL –/+.
 Za zaustavitev predvajanja pritisnite  (zaustavi).
(USB) digitalnega diktafona z USB-vrati vklopljenega računalnika.
Uporabite priloženi USB-kabel, ki ga pravilno priključite, tako da bosta oba vtiča kabla
vstavljena do konca.
 Poskrbite, da bo računalnik pravilno zaznal digitalni diktafon.
Kadar je digitalni diktafon povezan z računalnikom, je na zaslonu digitalnega diktafona prikazano
»Connecting«.
 Odprite meni [Start], kliknite [Računalnik] (ali [Moj računalnik]), nato pa dvokliknite
[IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Dvokliknite [SoundOrganizerInstaller_V140] (ali [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Namestitev nadaljujte po navodilih na zaslonu.
 Sprejmite pogoje licenčne pogodbe tako, da izberete [I accept the terms in the license
agreement], nato pa kliknete [Next].
6. Izbrišite.
 Ko se prikaže okno [Setup Type], izberite [Standard] ali [Custom], nato pa kliknite [Next].
Ko posnetek izbrišete, ga ne morete več obnoviti.
 Pritisnite ERASE.
Na zaslonu se prikaže »Erase?«, naprava pa predvaja posnetek,
katerega brisanje morate potrditi.
Če izberete [Custom], sledite navodilom na zaslonu in določite nastavitve namestitve.
 Ko se prikaže okno [Ready to Install the Program], kliknite [Install].
Namestitev se začne.
 Ko se prikaže okno [Sound Organizer has been installed successfully.], označite polje
[Launch Sound Organizer Now], nato pa kliknite [Finish].
 S tipkama – ali + izberite »YES«, nato pa pritisnite
Opomba
 PLAY/STOP•ENTER.
Prikaže se animiran zaslon »Erasing...« in izbrana datoteka se
izbriše.
Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Namestitev programa Sound Organizer
Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi
z digitalnim diktafonom, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
POZOR
 Kliknite in držite,
 povlecite
 in nato spustite.
Pritisnite REC/PAUSE.
Opozorila
Varnost
Digitalnega diktafona ne uporabljajte med vožnjo,
kolesarjenjem ali upravljanjem katerega koli drugega
motoriziranega vozila.
 Povežite digitalni diktafon z računalnikom.
 Kopirajte datoteke ali mape, ki jih želite prenesti v računalnik.
Pritisnite  (zaustavi), da prikažete osnovni zaslon.
Glede na državo ali regijo nekateri modeli ali izbirni dodatki niso na voljo.
Napetost
Digitalni diktafon uporabljajte le pri enosmerni
napetosti 3,0 V ali 2,4 V.
Uporabljajte samo dve alkalni bateriji LR03 (velikost
AAA) ali dve bateriji za polnjenje NH-AAA.
Datoteke in mape lahko kopirate iz digitalnega diktafona v računalnik, če jih želite shraniti.
zaslonskega prikaza, nato pa pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Izbirni dodatki
ˎˎMikrofon s permanentnim
električnim dipolom ECM‑CS10,
ECM-CZ10, ECM‑DS30P, ECM‑CS3
Kopiranje datotek iz digitalnega diktafona v računalnik
 Pritisnite – ali +, da izberete želeni jezik
Preverite priloženo vsebino.
ˎˎDigitalni diktafon (1)
ˎˎUSB-kabel za povezavo (1)
ˎˎStereo mikrofon s sponko za
pripenjanje (1)*
ˎˎAlkalne baterije LR03 (velikost
AAA) (2)
Baterij (kompleta baterij ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte dlje časa pretirani toploti, npr. neposredni sončni
svetlobi, ognju ali podobno.
Windows (ali v Iskalniku, če imate OS Mac).
 Pritisnite – ali +, da nastavite leto (zadnji dve
3. Izberite jezik menija.
OPOZORILO
Po namestitvi programa Sound Organizer, boste morda morali znova zagnati računalnik.
Opomba
Če formatirate vgrajeni pomnilnik, bodo izbrisani vsi shranjeni podatki. (Vključno s priročnikom za pomoč in
programom Sound Organizer.)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga
oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja
ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije
o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob
dobavi električne oz. elektronske opreme.
Priključljiv dodatek: Stereo mikrofon s sponko za pripenjanje
ˎˎPredvajanje posnete glasbe je omejeno na zasebno uporabo. V nasprotnem primeru potrebujete dovoljenje
imetnika avtorskih pravic.
ˎˎDružba Sony ne odgovarja za nepopolne posnetke/prenose ali okvarjene podatke zaradi težav digitalnega
diktafona ali računalnika.
ˎˎBesedilo na digitalnem diktafonu morda ne bo pravilno prikazano. To je odvisno od vrste besedila in uporabljenih
znakov. Do tega pride:
ˋˋ zaradi zmogljivosti povezanega digitalnega diktafona;
ˋˋ če digitalni diktafon ne deluje pravilno;
ˋˋ če je vsebina napisana v jeziku ali z znaki, ki jih digitalni diktafon ne podpira.
Blagovne znamke
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
ˎˎMac OS je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
ˎˎZvočna kodirna tehnologija MPEG Layer-3 in patenti so uporabljeni z licenco družb Fraunhofer IIS in Thomson.
Vse ostale blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke in registrirane blagovne znamke
njihovih lastnikov. Poleg tega znaka “™” in “®” v tem priročniku nista uporabljena pri vsaki blagovni znamki.
Izdelek je zaščiten z določenimi intelektualnimi pravicami družbe Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija te
tehnologije z drugimi izdelki je prepovedana brez licence družbe Microsoft ali njene hčerinske družbe.
Download PDF

advertising