Sony | ICD-P520 | Sony ICD-P520 Návod na použitie

3-097-346-12 (1)
Začíname
Digitálny
záznamník
Základné operácie
Rôzne režimy nahrávania
Prehrávanie/Odstraňovanie
Editovanie záznamov
Návod na použitie
Používanie funkčného Menu
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) je umiestnené na zadnej strane
zariadenia a výrobné číslo (Serial No.) je umiestnené vo vnútri priestoru
pre batérie. Výrobné číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej
nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto
zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. ICD-P520
Serial No.
ICD-P520
© 2007 Sony Corporation
Používanie digitálneho
záznamníka s počítačom
Riešenie problémov
Ďalšie informácie
Informácie pre spotrebiteľov
Nižšie uvedené predpisy FCC platia len pre verzie
modelov, ktoré boli vyrobené pre trh v USA. Ostatné
verzie modelov sa neriadia technickými predpismi
FCC.
INFORMÁCIA
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu
pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach.
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
 Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej
antény.
 Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
 Pripojiť zariadenie do elektrickej zásuvky
zapojenej na inú fázu než je pripojený prijímač.
 Obrátiť sa na predajcu alebo požiadať o radu
rádio/TV špecialistu.
2
SK
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené
v tomto návode na použitie sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto zariadenia,
kontaktujte: Zákaznícke informačné centrum Sony
alebo pozri web-stránku http://www.sony.com/
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov
: Sony
Model
: ICD-P520
Zodp. spoločnosť
: Sony Electronics Inc.
Adresa
: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 USA
Tel. číslo
: 858-942-2230
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu
dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže
spôsobovať rušivé interferencie a (2) zariadenie
musí absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť
neželanú prevádzku.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Upozornenie
pre užívateľov
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 Sony Corporation
Dokumentácia ©2007 Sony Corporation
Všetky práva vyhradené. Tento návod na použitie
alebo softvér, ktorý je v návode opísaný ani žiadne ich
časti nesmú byť bez predchádzajúceho písomného
povolenia od spoločnosti Sony Corporation
kopírované, prekladané ani transformované do inej
formy.
SPOLOČNOSŤ SONY CORPORATION NENESIE ŽIADNU
ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO
ZVLÁŠTNE POŠKODENIA, PRÍPADNE POŠKODENIA
ÚMYSELNÉ, KTORÉ VZNIKLI NEDODRŽANÍM POKYNOV
A INFORMÁCIÍ V TOMTO NÁVODE, SOFTVÉRI ALEBO
CHYBNÝM POUŽÍVANÍM.
Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo
na akékoľvek zmeny tohto návodu alebo informácií
v ňom obsiahnutých.
Používanie softvéru popísaného v tomto návode
môžu tiež upravovať podmienky samostatnej
licenčnej zmluvy s koncovým užívateľom.
 Tento softvér je určený pre prostredie Windows
a jeho používanie nie je možné v prostredí
Macintosh.
 Dodávaný prepojovací kábel je určený len pre
záznamník ICD-P520. Pomocou tohto kábla nie je
možné pripájať iné záznamníky.
Informácia
PREDAJCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ
ZA PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO UJMY,
KTORÉ VZNIKLI AKOUKOĽVEK CHYBOU ZARIADENIA
ALEBO AKÝMKOĽVEK POUŽÍVANÍM ZARIADENIA.
3
SK
Obsah
Index častí a ovládacích prvkov............6
Začíname
Krok 1: Vloženie batérií ...............................9
Výmena batérií .......................................10
Krok 2: Nastavenie hodín ..........................11
Základné operácie
Nahrávanie záznamov ................................13
Výber priečinka ...............................................17
Automatické spustenie záznamu pri
zaregistrovaní zvuku
— Funkcia Advanced VOR ......................17
Nastavenie citlivosti mikrofónu ............18
Rôzne režimy nahrávania
Pridanie dodatočného záznamu..........19
Pridanie záznamu .................................19
Pridanie ďalšieho záznamu
k staršiemu záznamu ..........................20
Nahrávanie cez externý mikrofón alebo
z iného zariadenia .........................................21
4
SK
Prehrávanie/Odstraňovanie
Prehrávanie záznamov ...............................23
Opakované prehrávanie záznamu
— Repeat Play ........................................25
Súvislé prehranie všetkých
záznamov v priečinku
— Continuous Play .............................25
Vyhľadávanie vpred/vzad počas
prehrávania (Cue/Review)...............25
Rýchle vyhľadanie miesta,
z ktorého chcete spustiť
prehrávanie (Easy Search) ...............26
Prehrávanie záznamov v stanovenom
čase s upozorňujúcim signálom
(Alarm) ..................................................................26
Odstránenie záznamov ..............................30
Postupné odstraňovanie
záznamov ..................................................30
Odstránenie všetkých záznamov
v priečinku ................................................31
Editovanie záznamov
Riešenie problémov
Rozdelenie záznamu ...................................32
Presúvanie záznamov do iného
priečinka — Funkcia Move ......................33
Riešenie problémov .....................................45
Používanie funkčného Menu
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ....................51
Technické údaje..............................................52
Voľba režimu zobrazenia...........................35
Vypnutie zvukového signálu
(pípania) ..............................................................36
Zmena režimu záznamu ...........................36
Súvislé prehranie všetkých záznamov
v priečinku .........................................................37
Vypnutie indikátora OPR (LED dióda) ....37
Používanie digitálneho
záznamníka s počítačom
Používanie dodávaného softvéru
Digital Voice Editor........................................38
Možnosti používania softvéru
Digital Voice Editor...............................38
Systémové požiadavky......................39
Inštalácia softvéru ................................40
Pripojenie digitálneho záznamníka
k vášmu počítaču .................................43
Odkaz na súbory Help
(Pomocník)................................................44
5
SK
Index častí a ovládacích prvkov
Zariadenie
MIC (vstavaný mikrofón)
Konektor i (slúchadlá)
Konektor (mikrofón)
Indikátor OPR (prevádzka)
Displej
MENU/DISPLAY
DIVIDE
xSTOP
zXREC (nahrávanie)/PAUSE
– .(prehľadávanie vzad/
rýchly posuv vzad)/
>+ (prehľadávanie vpred/
rýchly posuv vpred) (SELECT)
Reproduktor
ERASE
Ovládač VOL (hlasitosť)*
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
* Vedľa ovládača sa nachádza orientačný hmatový
bod, ktorý ukazuje smer zvyšovania hlasitosti.
** Tlačidlo má orientačný hmatový bod.
6
SK
Ochrana pred náhodnou aktiváciou
— Funkcia HOLD
Posuňte prepínač HOLD do polohy “ON”.
Trikrát zabliká “HOLD”, čím sa indikuje
zablokovanie všetkých funkcií tlačidiel.
Ak aktivujete funkciu HOLD počas zastavenia,
na displeji zabliká “HOLD” a následne sa vypnú
všetky zobrazenia.
Zadná časť
USB konektor
HOLD
Priestor pre batérie
Zrušenie funkcie HOLD
Posuňte prepínač HOLD do polohy "OFF”.
Úchytka pre upevnenie
popruhu na ruku
(nedodávaný)
 Poznámka
Ak je funkcia HOLD aktivovaná počas
nahrávania a chcete zastaviť nahrávanie,
musíte funkciu HOLD zrušiť.
 Rada
Aj keď je funkcia HOLD aktivovaná, môžete
ukončiť prehrávanie záznamu s upozorňujúcim
signálom. Upozorňujúci signál alebo
prehrávanie ukončíte stlačením tlačidla STOP.
7
SK
Displej
Indikátor stavu batérií
Indikátor priečinka
Citlivosť mikrofónu
Indikátor upozorňujúceho
zvukového signálu
Číslo zvoleného záznamu
Indikátor REC DATE
(dátum záznamu)
Indikátor REMAIN
Indikátor voľnej kapacity
pamäte
8
SK
Indikátor režimu
záznamu
Indikátor REC
(nahrávanie)
Indikátor Repeat Play
Indikátor EASY-S
(Easy Search)
Počet záznamov
v priečinku/Indikácia
Menu/Počítadlo/
Indikátor zostávajúceho
času/Indikátor dátumu
záznamu/Indikátor
aktuálneho času/
Záznamy
Začíname
Začíname
Krok 1: Vloženie
batérií
Ak sa kryt priestoru pre batériu
náhodou uvoľní, upevnite ho podľa
obrázka.
1 Posuňte a odklopte kryt priestoru
pre batérie.
2 Vložte dve alkalické batérie LR03
Pri prvom vložení batérií, prípadne
pri výmene batérií, sa na displeji zobrazí
zobrazenie pre nastavenie hodín. Vykonajte
kroky 2 až 3 v časti “Krok 2: Nastavenie
hodín”, aby ste nastavili dátum a čas.
(veľkosť AAA) a založte kryt.
Dodržte správnu polaritu.
Batérie vkladajte najskôr stranou –.
9
SK
Výmena batérií
Stav batérií je na displeji zobrazovaný
indikátorom.
, vymeňte batérie za nové.
Keď bliká
, batérie sú vybité.
Keď bliká
Zariadenie nebude funkčné.
Životnosť batérií*
(Nepretržité používanie)
Nahrávanie:
Cca 11 h
Prehrávanie:
Cca 7,5 h
V režimoch SP a LP
Nahrávanie:
Cca 22 h
Prehrávanie:
Cca 11 h
(h: hodina)
* Pri použití alkalických batérií Sony LR03
(veľkosť AAA).
* Pri prehrávaní cez vstavaný reproduktor
a nastavení hlasitosti na strednú hodnotu.
Výdrž batérií môže byť v závislosti od spôsobu
používania zariadenia kratšia.
SK





V režime HQ
10
 Poznámky

Nepoužívajte mangánové batérie.
Po výmene batérií sa na displeji zobrazí
zobrazenie pre nastavenie hodín. Ak k tomu
dôjde, opätovne nastavte dátum a čas.
Záznamy a nastavenie upozorňujúceho
signálu však zostanú uchované.
Pri výmene batérií vždy vymeňte obidve
batérie za nové.
Nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
vyberte batérie. Predídete tak prípadnému
poškodeniu zariadenia vytečením batérií.
Ak zariadenie sprístupňuje údaje, na displeji
sa zobrazí “ACCESS“, alebo indikátor OPR bliká
naoranžovo. Počas sprístupňovania údajov
nevyberajte batérie. V opačnom prípade
sa môžu údaje poškodiť.
Krok 2: Nastavenie
hodín
PLAY/STOP
STOP
– /+
hodín.
 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY na
Začíname
MENU/DISPLAY
1 Zobrazte ponuku pre nastavenie
viac ako sekundu dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí “MODE”.
Zariadenie sa prepne do režimu
Menu.
 Stláčaním –  alebo +
zobrazte "SET DATE".
 Stlačte PLAY/STOP.
Bliká číslica pre rok.
2 Nastavte dátum.
 Stláčaním –  alebo + zvoľte
rok.
 Stlačte PLAY/STOP.
Bliká číslica pre mesiac.
 Postupne nastavte mesiac a deň,
potom stlačte PLAY/STOP.
Bliká číslica pre hodinu.
Pri prvom vložení batérií, prípadne
pri výmene batérií, sa na displeji zobrazí
zobrazenie pre nastavenie hodín.
V takomto prípade postupujte od kroku 2.
 Rada
Pre zvolenie roku 2007 zobrazte “07Y”.
11
SK
3 Nastavte čas.
 Stláčaním –  alebo + nastavte
hodinu.
 Stlačte PLAY/STOP.
Bliká číslica pre minúty.
 Nastavte minútu.
 Pri zaznení časového signálu (napr.
z rozhlasu) stlačte PLAY/STOP.
Obnoví sa zobrazenie “SET DATE”.
 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
Ak ponecháte zariadenie v režime
zastavenia a viac ako 3 sekundy ho
nepoužijete, na displeji sa zobrazí
aktuálny čas.
 Rada
Zariadenie nemá prepínač zapnutia/vypnutia.
Displej je stále zapnutý.
12
SK
Základné operácie
Nahrávanie záznamov
Vstavaný mikrofón
Základné operácie
Displej
Režim nahrávania
Číslo aktuálneho
záznamu
Počítadlo*
Indikátor voľnej
kapacity pamäte
Indikátor OPR
(Počas nahrávania
svieti načerveno.)
REC/PAUSE
STOP
* Na displeji je zobrazenie zvolené
tlačidlom MENU/DISPLAY.
Do každého zo štyroch priečinkov
(A, B, C a D) môžete nahrať až 99 záznamov.
Keďže sa novo nahraný záznam
automaticky pridáva za posledný záznam,
nahrávanie môžete spustiť veľmi rýchlo
bez toho, aby ste vyhľadávali koniec
posledného záznamu.
1 Zvoľte režim záznamu.
Pozri časť “Zmena režimu záznamu”
ďalej na str. 36.
2 Zvoľte priečinok.
Pozri časť “Výber priečinka” na str. 17.
 Poznámka
Pred vytvorením dlhého záznamu vymeňte
batérie a skontrolujte ich stav pomocou
indikátora stavu batérií.
13
SK
3 Spustite nahrávanie.
1 Stlačte zXREC/PAUSE.
Počas nahrávania nie je potrebné
držať zatlačené tlačidlo REC/
PAUSE.
2 Hovorte do vstavaného mikrofónu.
4 Zastavte nahrávanie.
Stlačte STOP.
Zariadenie sa zastaví na začiatku
aktuálneho záznamu.
Ak po ukončení nahrávania nezmeníte
priečinok, pri ďalšom nahrávaní sa
záznam uloží do toho istého priečinka.
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
pozastavenie Stlačte REC/PAUSE.
nahrávania* Počas pozastavenia
nahrávania bliká indikátor
OPR načerveno a na displeji
bliká “PAUSE”.
zrušenie
pozastavenia
a obnovenie
nahrávania
14
SK
Stlačte REC/PAUSE.
Nahrávanie sa obnoví z toho
istého miesta.
(Pre ukončenie nahrávania po
pozastavení stlačte STOP.)
Pre
počúvanie
aktuálneho
záznamu
Vykonajte
Stlačte STOP pre zastavenie
nahrávania a stlačte
PLAY/STOP.
okamžité
prehranie
aktuálneho
záznamu
Stlačte PLAY/STOP
počas nahrávania.
prehľadávanie Počas nahrávania alebo
vzad počas pozastavenia nahrávania
záznamu
stlačte a pridržte .
Nahrávanie sa ukončí
(Review)
a spustí sa prehľadávanie
vzad v aktuálnom zázname.
Po uvoľnení tlačidla
sa prehrávanie spustí
od daného miesta.
nastavenie
citlivosti
mikrofónu
Citlivosť mikrofónu je možné
nastaviť pomocou Menu.
Pozri “Nastavenie citlivosti
mikrofónu”.
H (vysoká): Nahrávanie
mítingov v tichých a/alebo
rozľahlých priestoroch.
L (nízka): Nahrávanie pri
diktovaní alebo nahrávanie
na hlučných miestach.
* Cca hodinu po pozastavení nahrávania
sa pozastavenie automaticky ukončí
a zariadenie sa prepne do režimu zastavenia.
Poznámka k nahrávaniu

Ak počas nahrávania šuchnete prstom alebo
iným predmetom po zariadení, môže sa do
záznamu nahrať šum.
Maximálny čas záznamu
HQ*
29 h 45 min.
SP**
79 h 20 min.
LP***
130 h 25 min.
(h: hodiny/min.: minúty)
* HQ: Režim vysokokvalitného záznamu
(monofonický zvuk)
** SP: Režim štandardného záznamu
(monofonický zvuk)
*** LP: Režim dlhšieho záznamu
(monofonický zvuk)
 Poznámky




Základné operácie
Maximálny čas záznamu vo všetkých
priečinkoch je nasledovný. Záznamy
môžete nahrávať až do vyčerpania
maximálnej dĺžky záznamov v jednom
priečinku.
Ak nahrávate záznamy v zmiešaných
režimoch HQ, SP aj LP, maximálny čas
pre záznam sa pohybuje v rozmedzí od
maximálneho času pre záznam v režime HQ
po maximálny čas pre záznam v režime LP.
Z dôvodu systémových obmedzení
digitálneho záznamového systému je
najkratšia časová jednotka záznamu v tomto
zariadení cca 2 sekundy. Môžu sa preto
vyskytnúť nasledovné situácie:
 Ak je záznam kratší než 2 sekundy, bude
napriek tomu identifikovaný, ako keby
mal 2 sekundy, takže zostávajúci čas pre
záznam môže poklesnúť o viac, než je
skutočná dĺžka takéhoto záznamu.
 Keď je celková dĺžka jednotlivého
záznamu dlhšia než najkratšia časová
jednotka záznamu, ale nie je deliteľná
číslom zodpovedajúcim najkratšej časovej
jednotke záznamu, zostávajúci čas pre
záznam môže poklesnúť o viac, než je
skutočná dĺžka takéhoto záznamu.
 Súčet hodnoty na počítadle (uplynutý
čas záznamu) a zostávajúceho času pre
záznam môže byť nižší, než je celkový
dostupný čas pre záznam.
Ak chcete nahrávať vo vyššej kvalite zvuku,
zvoľte režim HQ. Informácie o prepínaní
režimu záznamu pozri v časti “Zmena režimu
záznamu” na str. 36.
Pred vytváraním dlhého záznamu skontrolujte
stav batérií pomocou indikátora batérií.
Maximálny čas záznamu a počet záznamov,
ktoré môžete vytvoriť, závisí od podmienok
používania.
15
SK
Indikátor voľnej pamäte
 Poznámky
Indikácia voľnej pamäte sa počas
nahrávania znižuje po jednom políčku.

Pamäť je
takmer zaplnená.

Bliká
Ak zostávajúci čas záznamu klesne pod
5 minút, posledné políčko indikácie
voľnej pamäte bude blikať.
Ak je zobrazený zostávajúci čas
pre záznam, tak v prípade že bude
zostávajúci čas už len 1 minútu, bude tiež
blikať zobrazenie zostávajúceho času pre
záznam.
Ak je pamäť plná, nahrávanie sa
automaticky zastaví a na displeji bude
blikať hlásenie “FULL” sprevádzané
výstražným signálom. Ak chcete
pokračovať v zázname, odstráňte nejaký
záznam.
16
SK
Ak je pamäť plná a stlačíte tlačidlo REC/
PAUSE, na displeji bude blikať hlásenie
“FULL” sprevádzané výstražným signálom.
Pokračovanie je možné až po odstránení
ľubovoľného nepotrebného záznamu.
Ak stlačíte REC/PAUSE, keď už je vo
zvolenom priečinku 99 záznamov, na displeji
bude blikať hlásenie “FULL” sprevádzané
výstražným signálom. Zvoľte iný priečinok,
alebo odstráňte nepotrebné záznamy.
Výber priečinka
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
2 Stláčaním –  alebo +
zobrazte “FOLDER” a stlačte
PLAY/STOP.
3 Stláčaním –  alebo +
vyberte želaný priečinok a stlačte
PLAY/STOP.
Aktuálny
priečinok
Základné operácie
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
Automatické
spustenie záznamu
pri zaregistrovaní
zvuku — Funkcia
Advanced VOR
Ak je v ponuke Menu nastavená funkcia
VOR (Voice Operated Recording
- zvukom ovládaný záznam) na
“ON” (zapnutá), nahrávanie sa začne
automaticky, keď záznamník zaregistruje
nejaký zvuk. (Na displeji je zobrazené
“VOR”.)
Nahrávanie sa ukončí, keď záznamník
neregistruje žiadny zvuk. (Na displeji
bude blikať “VOR PAUSE”.)
 Poznámka
4 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
Funkcia VOR reaguje na okolité zvuky. V Menu
nastavte citlivosť mikrofónu na “H (vysoká)”
alebo “L (nízka)”. Ak po zmene nastavenia
citlivosti nie ste spokojní s výsledným
záznamom, alebo ak sa chystáte vykonať
dôležitý záznam, nastavte VOR na “OFF”.
17
SK
Nastavenie citlivosti
mikrofónu
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2 Stláčaním –  alebo + zvoľte
“SENS” a stlačte PLAY/STOP.
3 Stláčaním –  alebo + zvoľte
"H (vysoká citlivosť)" alebo "L (nízka
citlivosť)" a stlačte PLAY/STOP.
4 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
18
SK
Rôzne režimy nahrávania
Pridanie dodatočného
záznamu
Pridanie záznamu
zvoľte “ADD” alebo “OVER” a stlačte
PLAY/STOP.
• ADD: pridanie ďalšieho záznamu
k staršiemu záznamu
• OVER: pridanie záznamu prepísaním
pôvodného záznamu.
5 Stlačením STOP vypnete režim
Rôzne režimy nahrávania
Od výroby je záznamník nastavený
tak, že nemôžete náhodne vymazať
záznam pridaním záznamu. Ak chcete
ku staršiemu záznamu pridať záznam
alebo pridať záznam prepísaním časti
už nahraného záznamu, podľa nižšie
uvedeného postupu zmeňte nastavenie
REC-OP.
4 Stláčaním –  alebo +
Menu.
Zamedzenie pridávania záznamu
V kroku 3 zvoľte “OFF” a stlačte
NxPLAY/STOP.
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2 Stláčaním –  alebo +
zobrazte “REC-OP” a stlačte
PLAY/STOP.
Na displeji sa zobrazí zobrazenie pre
pridávanie záznamu.
3 Stláčaním –  alebo + zvoľte
“ON” a stlačte PLAY/STOP.
Nastavenie je zmenené.
19
SK
Pridanie ďalšieho záznamu
k staršiemu záznamu
Záznam môžete pridať k práve
prehrávanému záznamu.
Keď je v Menu nastavené “ADD”
Pridaný záznam sa umiestni za aktuálny
záznam a bude považovaný za jeho
súčasť.
Keď je v Menu nastavené “OVER”
Od zvoleného miesta môžete pridať
záznam prepísaním časti už nahraného
záznamu. Časť záznamu od zvoleného
bodu sa vymaže.
Počiatočné miesto
prepisovaného záznamu
Záznam 2
Záznam 3 Záznam 4
Počas prehrávania záznamu č. 3
Záznam 3
Záznam 4
Vymazaná časť
záznamu 2
Záznam 2
Po pridaní záznamu
Záznam 3
Záznam 4
Záznam 3
Záznam 4
Pridaný záznam prepíše časť záznamu č. 2
Pridaný záznam
1 Počas prehrávania zatlačte
a pridržte REC/PAUSE.
Zobrazí sa indikátor “REC”.
Na displeji začne blikať “ADD” alebo
“OVER” a zariadenie sa prepne do
režimu pozastavenia prehrávania.
20
SK
2 Počas blikania “ADD” alebo “OVER”
stlačte opäť REC/PAUSE.
Indikátor OPR začne svietiť načerveno.
Spustí sa pridávanie záznamu alebo
prepisovanie záznamom.
3 Stlačením STOP zastavte
nahrávanie.


Záznam sa nedá pridať alebo prepísať, ak je
voľná kapacita nedostatočná.
Pridaná alebo prepísaná časť záznamu
sa nahrá v rovnakom režime záznamu
(HQ, SP alebo LP).
Konektor
(mikrofón)
Rôzne režimy nahrávania
 Poznámky
Nahrávanie cez
externý mikrofón
alebo z iného
zariadenia
Externý
mikrofón
(nedodávaný)
Kazetový
magnetofón,
TVP, rádio atď.
1 Do konektora
(mikrofón) zapojte
mikrofón s napájaním (Plug in
power) alebo iné zariadenie.
21
SK
Po pripojení externého mikrofónu
sa vstavaný mikrofón automaticky
vypne. Ak zapojíte mikrofón typu Plug
in power, bude sa takýto mikrofón
automaticky napájať zo záznamníka.
2 Nahrávanie vykonajte podľa
postupu v časti “Nahrávanie
záznamov” na str. 13.
 Poznámky



22
SK
Prepojenia vykonajte správne a pevne.
Za účelom kontroly správnosti prepojení
a nastavenia hlasitosti odporúčame vykonať
skúšobný záznam.
Pri pripojení iného zariadenia než Sony pozri
návod na použitie príslušného zariadenia.
Prehrávanie/Odstraňovanie
Prehrávanie
záznamov
Prehrávanie/Odstraňovanie
PLAY/STOP
Konektor i (slúchadlá)
Indikátor OPR
(počas prehrávania svieti
nazeleno)
VOL
STOP
– ./>+
Pri prehrávaní staršieho záznamu začnite
od kroku 1.
Pri prehrávaní práve vykonaného
záznamu začnite od kroku 3.
1 Zvoľte priečinok.
Pozri časť “Výber priečinka” na str. 17.
2 Zvoľte číslo záznamu.
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte číslo požadovaného
záznamu.
– .: nižšie čísla záznamov
>+: vyššie čísla záznamov
23
SK
3 Spustite prehrávanie.
 Stlačte PLAY/STOP.
 Ovládačom VOL nastavte hlasitosť.
Po prehraní jedného záznamu
sa zariadenie zastaví na začiatku
nasledujúceho záznamu. Keď je
funkcia Continuous Play (Súvislé
prehrávanie) nastavená na “CONT ON”
(str. 37), zariadenie sa zastaví po prehraní
všetkých záznamov v priečinku.
Ak bol prehraný posledný záznam
v priečinku, zariadenie sa zastaví
na začiatku posledného záznamu.
Diskrétne počúvanie
Do konektora i (slúchadlá) zapojte
slúchadlá do uší alebo štandardné
slúchadlá. Vstavaný reproduktor
sa automaticky vypne. Ak počujete šum
(hluk), vyčistite konektor slúchadiel.
Ďalšie operácie
Pre
zastavenie na
aktuálnej pozícii
Vykonajte
Stlačte PLAY/STOP
alebo STOP.
Pre obnovenie
prehrávania z toho
istého bodu stlačte opäť
PLAY/STOP.
posuv na začiatok Jedenkrát stlačte
aktuálneho
– .*
záznamu
posuv na
nasledujúci
záznam
Jedenkrát stlačte +.*
prepínanie na
predchádzajúce/
nasledujúce
záznamy
Stláčajte –  alebo
+.
(V režime zastavenia
pridržte tlačidlo
zatlačené pre súvislé
prepínanie záznamov.)
* Tieto funkcie sú dostupné len keď je v Menu
nastavené EASY-S (funkcia Easy Search)
na “OFF”.
24
SK
Opakované prehrávanie
záznamu — Repeat Play
Počas prehrávania zatlačte PLAY/
STOP na viac než sekundu.
Zobrazí sa “ “ a zvolený záznam sa
prehráva opakovane.
Štandardné prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením PLAY/STOP.
Prehrávanie zastavíte stlačením STOP.
Pomocou funkcie CONT v ponuke Menu
môžete aktivovať funkciu súvislého
prehrania všetkých záznamov v priečinku.
Keď nastavíte CONT na “ON”, môžete
prehrať všetky záznamy v priečinku
postupne za sebou.
Pre vyhľadávanie vpred držte počas
prehrávania zatlačené tlačidlo +
a uvoľnite ho v bode, kde si želáte
obnoviť prehrávanie.
Pre vyhľadávanie vzad držte počas
prehrávania zatlačené tlačidlo – 
a uvoľnite ho v bode, kde si želáte
obnoviť prehrávanie.
Prehrávanie/Odstraňovanie
Súvislé prehranie všetkých
záznamov v priečinku
— Continuous Play
Vyhľadávanie vpred/vzad
počas prehrávania
(Cue/Review)
Ak držíte zatlačené + alebo – ,
zariadenie spustí vyhľadávanie vyššou
rýchlosťou.
Počas prvých 7 sekúnd vyhľadávania
vpred/vzad bude počuť zvuk.
Pri vyhľadávaní vyššou rýchlosťou
nebude počuť zvuk.
Počas vyhľadávania vpred/vzad bude
bez ohľadu na nastavenie režimu
zobrazenia zobrazené počítadlo.
25
SK
 Rada
Ak sa vyhľadávanie ukončí na konci posledného
záznamu, na displeji 5-krát zabliká “END”.
(Zvuk nie je počuť.) Ak počas blikania “END”
držíte tlačidlo –  zatlačené, záznam
bude prehrávaný vzad zvýšenou rýchlosťou
a štandardné prehrávanie sa obnoví v bode,
v ktorom tlačidlo uvoľníte.
Keď prestane blikať “END” a zhasne indikátor
OPR, zariadenie sa nastaví na začiatok
posledného záznamu.
Ak je posledný záznam dlhý a prehrávanie
chcete spustiť v jeho neskoršej časti,
zatlačením a pridržaním tlačidla +
prehrajte záznam zrýchlene až na jeho koniec
a potom počas blikania “END” držte zatlačené
tlačidlo –  a vyhľadajte požadovaný bod.
(Pri zázname, ktorý nie je posledný, sa
nastavte na začiatok nasledujúceho záznamu
a prehrávaním vzad vyhľadajte požadovaný
bod.)
Prehrávanie
záznamov
v stanovenom čase
s upozorňujúcim
signálom (Alarm)
Vo zvolenom čase sa môže prehrať
zvolený záznam, pred ktorým zaznie
upozorňujúci signál. Ak v kroku 6 zvolíte
“B-ONLY”, spustí sa iba upozorňujúci
signál a prehrávanie sa nespustí.
1 Vyberte priečinok (pozri časť “Výber
priečinka” na str. 17) a zobrazte
záznam, ktorý si želáte prehrať
s upozorňujúcim signálom.
2 Zvoľte režim nastavovania
Rýchle vyhľadanie miesta,
z ktorého chcete spustiť
prehrávanie (Easy Search)
Ak je v Menu funkcia EASY-S nastavená
na “ON”, môžete sa stáčaním + posúvať
v záznamne v cca 10-sekundových krokoch.
Funkciu využijete pri vyhľadávaní želaného
miesta v dlhých záznamoch. (Na displeji je
zobrazené “EASY-S”.)
26
SK
upozorňujúceho signálu.
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY na
viac ako sekundu dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí “MODE”.
2 Stláčaním –  alebo + zvoľte
“ALARM OFF”.
(Ak už má zvolený záznam nastavený
upozorňujúci signál, zobrazí sa
“ALARM ON”. Ak nechcete meniť
vykonané nastavenie, stlačením
STOP vypnite režim Menu.)
 Poznámka
Ak nie sú nastavené hodiny, alebo
vo zvolenom priečinku nie je žiadny
záznam, hlásenie “ALARM OFF (alebo
ON)” sa nezobrazí a upozorňujúci signál
nie je možné nastaviť.
3 Stlačte PLAY/STOP.
3 Nastavte dátum pre upozorňujúci
signál.
Prehranie v nastavenom dátume
(Záznam sa bude prehrávať v ten
istý deň, v tú istú hodinu každý rok
dovtedy, kým záznam neodstránite.)
1 Počas blikania ”DATE“ stlačte
PLAY/STOP.
Bliká číslica pre rok.
2 Stláčaním –  alebo  + vyberte
rok a stlačte PLAY/STOP.
Bliká číslica pre mesiac.
Prehranie jedenkrát týždenne
Stláčaním –  alebo + zvoľte
deň v týždni.
Prehranie každý deň v ten istý čas
Stláčaním –  alebo + zvoľte
“DAILY”.
Prehrávanie/Odstraňovanie
Začne blikať “OFF”.
4 Stláčaním –  alebo +
zobrazte “ON”.
Začne blikať “ON”.
5 Stlačte PLAY/STOP.
Na displeji bude blikať “DATE”.
3 Stláčaním –  alebo + zvoľte
mesiac a stlačte PLAY/STOP.
Indikátor pre deň začne blikať.
4 Stláčaním –  alebo + zvoľte
deň.
4 Stlačte PLAY/STOP.
Bliká číslica pre hodinu.
5 Nastavte čas pre upozorňujúci
signál.
1 Stláčaním –  alebo + zvoľte
hodinu a stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre minúty.
2 Stláčaním –  alebo + zvoľte
minúty a stlačte PLAY/STOP.
Zobrazí sa “B-PLAY“.
27
SK
6 Nastavte zvuk upozorňujúceho
signálu.
1 Stláčaním –  alebo +
vyberte zvuk upozorňujúceho
signálu “B-PLAY” (prehrávanie
záznamu po signáli) alebo "B-ONLY"
(iba upozorňujúci signál).
2 Stlačte PLAY/STOP.
Zobrazí sa hlásenie “ALARM ON”.
7 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
Ak zvolíte číslo záznamu, ktorý má
priradený upozorňujúci signál, zobrazí
sa indikátor “”.
V nastavenom čase bude cca 10 sekúnd
zaznievať upozorňujúci signál a spustí
sa prehrávanie zvoleného záznamu.
(Ak ste zvolili “B-ONLY”, zaznie len
upozorňujúci signál.)
Počas prehrávania bude na displeji blikať
hlásenie “ALARM”.
Po prehraní záznamu sa zariadenie
zastaví na začiatku daného záznamu.
Opätovné vypočutie toho istého
záznamu
Stlačte PLAY/STOP. Ten istý záznam
sa prehrá od začiatku.
Vypnutie upozorňujúceho
signálu pred spustením
prehrávania
Stlačte STOP, keď zaznieva
upozorňujúci signál. Vypnutie je možné,
aj keď je aktivovaná funkcia HOLD.
 Poznámky




28
SK
Ak nie sú nastavené hodiny alebo vo
zvolenom priečinku nie je žiadny záznam,
upozorňujúci signál nie je možné nastaviť
(po stlačení MENU/DISPLAY v kroku 2 sa
zariadenie neprepne do režimu nastavenia
pre upozorňujúci signál).
Ak sa pokúšate nastaviť prehrávanie
s upozorňujúcim signálom, pričom ste
už jedno nastavenie vykonali, z dôvodu
upozornenia pred novým nastavením
sa zobrazí hlásenie ”PRE SET“.
Ak náhodou v stanovenom čase prehrávate
nejaký iný záznam, v nastavenom čase
sa prehrávanie záznamu ukončí a spustí
sa prehrávanie zvoleného záznamu.
Ak nastavený čas nastane počas nahrávania
záznamu, upozorňujúci signál v dĺžke
10 sekúnd zaznie až po ukončení nahrávania
záznamu. V nastavenom čase pre
upozorňujúci signál bude na displeji blikať
indikátor “”.






Zrušenie alebo zmena nastavenia
upozorňujúceho signálu
2 Stláčaním –  alebo  + zvoľte
“ALARM ON”.
3 Stlačením PLAY/STOP
rozblikajte “ON”.
4 Zrušenie nastavenia
upozorňujúceho signálu: Stláčaním
–  alebo + rozblikajte “OFF”
a stlačte PLAY/STOP.
Zmena nastavenia upozorňujúceho
signálu: Stlačte PLAY/STOP.
Keď sa zobrazí nastavenie dátumu
pre upozorňujúci signál, vykonaním
krokov 3 až 6 z časti “Prehrávanie
záznamov v stanovenom čase
s upozorňujúcim signálom (Alarm)”
zmeňte nastavenie upozorňujúceho
signálu.
Prehrávanie/Odstraňovanie

Ak by sa počas nahrávania mal spustiť
upozorňujúci signál pre viac než jeden
záznam, prehrá sa len prvý takýto záznam.
Ak nastane nastavený čas, keď je aktívny
režim Menu, upozorňujúci signál zaznie
a režim Menu sa vypne.
Ak odstránite záznam, ktorému bolo
priradené nastavenie upozorňujúceho
signálu, takéto nastavenie sa tiež zruší.
Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené
nastavenie prehrávania s upozorňujúcim
signálom, prehrávanie sa zastaví v bode
rozdelenia záznamu.
Hlasitosť prehrávania môžete nastaviť
ovládačom VOL.
Ak nastavený čas nastane počas
odstraňovania, po dokončení odstraňovania
zaznie upozorňujúci signál na 10 sekúnd
a spustí sa prehrávanie.
Nastavenie upozorňujúceho signálu sa
nezruší po prehraní záznamu. Pre zrušenie
nastavenia vykonajte nižšie uvedený postup.
5 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
1 Zvoľte záznam, pre ktorý ste
nastavili spustenie upozorňujúceho
signálu a zatlačením a pridržaním
MENU/DISPLAY na viac ako
sekundu zapnite režim MENU.
29
SK
Odstránenie
záznamov
Postupné odstraňovanie
záznamov
Keď odstránite nejaký záznam, ostatné
záznamy sa posunú vpred a prečíslujú
sa tak, aby medzi nimi nevzniklo prázdne
miesto bez záznamu.
1 Počas prehrávania záznamu, ktorý
MENU/DISPLAY
STOP
Nahrané záznamy môžete odstraňovať
postupne po jednom, alebo môžete
odstrániť všetky záznamy v priečinku
naraz.
Odstránený záznam však už nie je možné
obnoviť.
30
SK
chcete odstrániť, stlačte ERASE,
alebo v režime zastavenia zatlačte
a pridržte ERASE na dlhšie než
sekundu.
Zaznie pípnutie a 10-krát sa
opakovane prehrá celý záznam,
pričom bliká číslo záznamu a hlásenie
“ERASE”.
2 Počas opakovaného prehrávania
záznamu stlačte ERASE.
Záznam sa odstráni a zostávajúce
záznamy sa prečíslujú. (Napríklad
ak odstránite záznam č. 3, záznam
č. 4 sa prečísluje na záznam č. 3.
Po odstránení sa zariadenie nastaví
na začiatok nasledujúceho záznamu.)
Zrušenie odstraňovania
1 Pomocou MENU/DISPLAY zvoľte
priečinok, ktorý chcete odstrániť.
(Pozri časť “Výber priečinka”
na str. 17.)
2 Súčasne zatlačte STOP a ERASE
na viac než sekundu.
Prehrávanie/Odstraňovanie
Pred krokom 2 stlačte STOP.
Odstránenie všetkých
záznamov v priečinku
Na 10 sekúnd bude blikať “ALL ERASE”.
Odstránenie ostatných záznamov
3 Keď zobrazenie bliká, stlačte ERASE.
Opakujte kroky 1 a 2.
Zrušenie odstraňovania
Vymazanie časti záznamu
Pred krokom 3 stlačte STOP.
Najskôr záznam rozdeľte a potom
postupujte podľa krokov pre
odstraňovanie záznamov.
31
SK
Editovanie záznamov
Rozdelenie záznamu
Počas nahrávania alebo prehrávania
môžete záznam rozdeliť na dve časti
a rozdelenému záznamu sa priradí nové
číslo záznamu. Rozdelením záznamu
môžete jednoducho vyhľadať želaný
bod, od ktorého chcete záznam prehrať,
najmä ak sa jedná o dlhé záznamy,
napr. záznam prednášok.
Záznamy môžete deliť dovtedy, kým
celkový počet záznamov v priečinku
nebude 99.
Počas nahrávania alebo prehrávania
záznamu stlačte DIVIDE v bode, kde
chcete záznam rozdeliť.
 Ak stlačíte DIVIDE počas nahrávania:
Nové číslo záznamu sa pridá v mieste,
kde stlačíte tlačidlo a trikrát zabliká
nové číslo záznamu a “DIVIDE“. Záznam
sa rozdelí na dva. Medzi záznamami
však nebude prázdne miesto.
32
SK
 Rada
Záznamy môžete rozdeliť aj počas
pozastavenia nahrávania.

Ak stlačíte DIVIDE počas
prehrávania: Záznam sa rozdelí na dve
časti v mieste, kde stlačíte tlačidlo
a trikrát zabliká nové číslo záznamu
a “DIVIDE“. Čísla ďalších záznamov
sa zvýšia o jedno.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam je rozdelený.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Počet záznamov sa zvýši.
Prehrávanie rozdeleného
záznamu
Stláčaním – alebo + zobrazte
požadované číslo záznamu, keďže každá
rozdelená časť záznamu má svoje vlastné
číslo.
 Súvislé prehranie rozdelených
záznamov
Podľa popisu v časti “Súvislé prehranie
všetkých záznamov v priečinku” nastavte
CONT v ponuke Menu na “ON”.





Ak už zvolený priečinok obsahuje
99 záznamov, nie je možné záznamy
deliť. V takomto prípade odstránením
nepotrebných záznamov alebo presunutím
záznamov do iného priečinka znížte počet
záznamov na 98 alebo menej ešte pred
samotným delením.
Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené
nastavenie upozorňujúceho signálu, signál
zostane priradený len pôvodnému číslu
rozdeleného záznamu.
Záznam nie je možné rozdeliť v prvej
a poslednej sekunde záznamu.
Ak záznam delíte príliš často, zariadenie
neskôr nemusí záznam dokázať rozdeliť.
Po rozdelení záznamu zariadenie nedokáže
rozdelené záznamy spojiť. Na spájanie
rozdelených záznamov použite dodávaný
softvér.
Nahrané záznamy môžete presunúť do
iného priečinka.
1 Kým je zariadenie zastavené,
vyberte záznam, ktorý chcete
presunúť.
2 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
Editovanie záznamov
 Poznámky
Presúvanie záznamov
do iného priečinka
— Funkcia Move
3 Stláčaním –  alebo +
zobrazte “MOVE” a stlačte
PLAY/STOP.
Bliká určený cieľový priečinok.
33
SK
4 Stláčaním –  alebo +
vyberte priečinok, do ktorého
chcete premiestniť záznam.
5 Stlačte PLAY/STOP.
Záznam sa presunie do určeného
priečinka.
6 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
Zrušenie presunutia
záznamu(ov)
Pred krokom 5 stlačte STOP.
 Poznámka
Funkcia presúvania nevytvorí kópiu záznamu
v druhom priečinku. Ak presuniete záznam
do iného priečinka, z pôvodného priečinka
sa tento záznam odstráni.
34
SK
Používanie funkčného Menu
Voľba režimu
zobrazenia
Režim zobrazenia môžete meniť
pre režimy zastavenia, nahrávania
a prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla MENU/
DISPLAY sa bude režim meniť
nasledovne:
Počítadlo:
Uplynutý čas prehrávania/nahrávania
jedného záznamu.

Zostávajúci čas (REMAIN):
V režime prehrávania: Zostávajúci
čas záznamu. V režime zastavenia
a nahrávania: Zobrazenie zostávajúceho
nahrávacieho času.

Dátum záznamu (REC DATE)*:
Dátum nahrania aktuálneho záznamu.

Čas záznamu (REC DATE)**:
Čas nahrania aktuálneho záznamu.
Používanie funkčného Menu
 Zobrazenie aktuálneho času
Ak ponecháte zariadenie v režime zastavenia
a viac ako 3 sekundy ho nepoužijete,
na displeji sa zobrazí aktuálny čas bez ohľadu
na zvolený režim zobrazenia.

* Ak ešte neboli nastavené hodiny, zobrazí
sa “--Y--M--D”.
** Ak ešte neboli nastavené hodiny, zobrazí
sa “--:--”.
35
SK
Vypnutie zvukového
signálu (pípania)
Zmena režimu
záznamu
BEEP ON: Ako potvrdenie vykonania
operácie zaznie zvukový
signál (pípnutie).
BEEP OFF: S výnimkou upozorňujúceho
signálu žiadny iný zvukový
signál nezaznieva.
HQ: Môžete nahrávať vo vysokej
(najvyššej) kvalite zvuku
(monofonický zvuk).
SP: Záznam môžete nahrávať vo vyššej
kvalite zvuku (monofonický zvuk).
LP: Môžete nahrávať dlhší záznam
(monofonický zvuk).
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2 Stláčaním –  alebo +
zobrazte “BEEP ON (alebo OFF)”
a stlačte PLAY/STOP.
Bude blikať “ON (alebo OFF)”.
3 Stláčaním –  alebo +
zvoľte “ON” alebo “OFF” a stlačte
PLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
4 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
36
SK
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2 Skontrolujte, či je zobrazené
“MODE” a stlačte PLAY/STOP.
Bude blikať “HQ (alebo SP, LP)”.
3 Stláčaním –  alebo + zvoľte
“HQ”, “SP” alebo “LP” a stlačte
PLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
4 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví
sa štandardné zobrazenie.
Ak ponecháte zariadenie v režime
zastavenia a viac ako 3 sekundy
ho nepoužijete, na displeji sa zobrazí
aktuálny čas a zvolený režim záznamu.
Súvislé prehranie
všetkých záznamov
v priečinku
CONT ON: Súvislé prehranie všetkých
záznamov v priečinku.
CONT OFF: Prehrávanie sa zastaví
na konci každého záznamu.
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2 Stláčaním –  alebo +
Bude blikať “OFF (alebo ON)”.
3 Stláčaním –  alebo +
Počas nahrávania a prehrávania indikátor
OPR (stav záznamníka) svieti alebo bliká.
Indikátor OPR môžete vypnúť aj počas
používania.
1 Zatlačte a pridržte MENU/DISPLAY
na viac ako sekundu dovtedy, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2 Stláčaním –  alebo +
zobrazte “LED” a stlačte PLAY/
STOP.
Bude blikať “ON (alebo OFF)”.
3 Stláčaním –  alebo + zvoľte
zvoľte “ON” alebo “OFF” a stlačte
“OFF” a stlačte PLAY/STOP.
PLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
Nastavenie je dokončené.
4 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
Používanie funkčného Menu
zobrazte “CONT” a stlačte
PLAY/STOP.
Vypnutie indikátora
OPR (LED dióda)
4 Stlačením STOP vypnete režim
Menu.
 Poznámka
Keď je záznamník pripojený do USB konektora
PC, indikátor OPR vždy bliká, bez ohľadu
na nastavenie Menu.
37
SK
Používanie digitálneho záznamníka
s počítačom

Používanie
dodávaného softvéru
Digital Voice Editor
Možnosti používania
softvéru Digital Voice Editor
Softvér Digital Voice Editor umožňuje
zobrazenie záznamov na monitore, ich
uloženie na pevný disk počítača a ich
prehrávanie a editovanie.
 Preniesť záznamy nahrané
na záznamníku do vášho počítača.
 Uložiť záznamy na pevný disk vášho
počítača.
 Prehliadať, prehrávať alebo editovať
záznamy vo vašom počítači.
 Preniesť záznamy späť do záznamníka.
Pridať neupravené súbory MP3.
 S využitím softvéru MAPI e-mail
posielať zvukové e-mail správy.
 Pomocou transkripčného tlačidla
prehrať záznam a umožniť jeho prepis
vhodným textovým editorom.
38
SK

Skonvertovať do textu záznamy
zo záznamníka pomocou softvéru
na rozpoznávanie hlasu Dragon
NaturallySpeaking® (Len ak je
nainštalovaný softvér Dragon
NaturallySpeaking verzia 5.0 (alebo
vyššia) Preferred alebo Professional
Edition).
Pomocou podpornej aplikácie CD
Recording Tool umožňujúcej záznam
na CD disky pre softvér Digital Voice
Editor (DVE) môžete prehrávať
skladby na CD diskoch vložených do
CD mechaniky v PC a ukladať tieto
skladby na pevný disk PC vo formáte,
ktorý podporuje softvér DVE. Uložené
súbory môžete pomocou softvéru DVE
preniesť do digitálneho záznamníka.
Používanie podpornej aplikácie CD
Recording Tool pre softvér DVE je
výhradne určené len pre osobné účely.
Service Pack 2 alebo novšia verzia/
Windows® XP Home Edition Service
Pack 2 alebo novšia verzia/Windows®
2000 Professional Service Pack 4 alebo
novšia verzia
(Tento softvér nepracuje pod OS
Windows® 95/Windows® 98/Windows®
98 Second Edition/ Windows®
Millennium Edition/ Windows® NT.)
Systémové požiadavky
 Poznámky


Tento softvér nie je možné použiť
na počítačoch Macintosh.
Nie je podporovaný počítač vlastnej výroby,
ani počítač, ktorého operačný systém si
nainštaloval alebo aktualizoval sám užívateľ,
ani počítač s niekoľkými operačnými
systémami (Multi-boot).
Poznámka k fonetickej
transkripcii záznamov
Používanie digitálneho záznamníka s počítačom
Váš počítač a operačný systém musí spĺňať
nasledovné minimálne požiadavky.
 IBM PC/AT alebo kompatibilný
– CPU: Pentium® II 266 MHz alebo
výkonnejší
– RAM: Minimálne 128 MB alebo viac
– Voľné miesto na pevnom disku: 70 MB
alebo viac v závislosti od veľkosti
a počtu ukladaných audio súborov.
– CD-ROM mechanika
– Port: USB port (Podpora USB rozhrania
(Predchádzajúcej verzie USB 1.1))
– Zvuková karta: Kompatibilita s OS
Windows® XP Media Center Edition
2005, Windows® XP Media Center
Edition 2004, Windows® XP Media
Center Edition, Windows® XP
Professional, Windows® XP Home
Edition, Windows® 2000 Professional
– Zobrazovacia jednotka: High color
(16 bit) alebo viac a rozlíšenie
800  480 bodov alebo viac
 OS: Microsoft® Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 alebo
novšia verzia 2005/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 alebo
novšia verzia 2004/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 alebo
novšia verzia/Windows® XP Professional
Ak na fonetickú transkripciu záznamov
používate softvér na rozpoznávanie hlasu
Dragon NaturallySpeaking®, váš počítač
musí spĺňať systémové požiadavky
softvéru Dragon NaturallySpeaking.
Poznámka k posielaniu hlasového
e-mailu
Ak na posielanie hlasového e-mailu
používate Microsoft® Outlook Express
5.0/5.5/6.0, váš počítač musí spĺňať
systémové požiadavky softvéru Outlook
Express.
39
SK
Inštalácia softvéru

Nainštalujte softvér Digital Voice Editor
na pevný disk vášho počítača.
 Poznámky




Po nainštalovaní softvéru Digital Voice
Editor môžete vytvoriť všetky kompatibilné
formáty súborov okrem súborov DVF (TRC).
(Súbory DVF (TRC) však môžete prehrávať.)
Po nainštalovaní oboch typov softvéru
Digital Voice Editor skontrolujte, či ste
zvolili nastavenie, ktoré umožní pracovať
so všetkými kompatibilnými formátmi
súborov.
Pred inštaláciou softvéru nepripájajte
záznamník k počítaču. Počas inštalácie
softvéru neodpájajte ani nepripájajte
záznamník k počítaču. Digitálny záznamník
nemusí byť rozpoznaný alebo sa softvér
nemusí nainštalovať správne.
Pred inštaláciou softvéru Digital Voice Editor
zatvorte všetky aktívne aplikácie.
Pri inštalácii alebo odinštalovaní softvéru
v prostredí Windows® 2000 Professional
skontrolujte, či ste sa do systému prihlásili
ako “Administrator” (Správca).




40
SK
Pri inštalácii alebo odinštalovaní softvéru
v prostredí Windows® XP Media Center
Edition 2005/Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/ Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition sa prihláste
do systému ako “Computer administrator”
(Správca PC). (Ak chcete zistiť, či ste sa
prihlásili ako “Computer administrator”
(Správca PC), v “Control Panel” (Ovládací
panel) otvorte “User Accounts” (Používateľské
kontá) a prezrite si spodnú časť, kde je
zobrazené meno užívateľa.)
Ak ste mali nainštalovaný softvér “Memory
Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”, po
nainštalovaní dodávaného softvéru sa
aplikácia “Memory Stick Voice Editor”
automaticky odstráni. (Záznamy sa
neodstránia.)
V závislosti od operačného systému vášho
počítača sa po inštalácii nainštaluje aj
Microsoft DirectX. Po odinštalovaní softvéru
sa DirectX neodstráni.
Po nainštalovaní softvéru Digital Voice Editor
sa nepokúšajte inštalovať softvér “Memory
Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”. Inak
nebude softvér Digital Voice Editor pracovať
správne.
Pomocou dodávaného softvéru môžete
záznam uložiť alebo editovať na karte
“Memory Stick”.
1 Uistite sa, že digitálny záznamník
nie je pripojený, zapnite váš PC
a spustite OS Windows.
2 Vložte dodávaný CD-ROM disk
do CD-ROM mechaniky PC.
Inštalátor sa spustí automaticky
a zobrazí sa úvodné okno.
Ak sa inštalátor nespustí, v priečinku
[English] dvakrát kliknite na
[DVE Setup.exe].
pokynov.
Ak sa zobrazí dialógové okno [Restart]
(Reštartovať), kliknite na [OK] a počítač
sa reštartuje.
Inštalácia je ukončená.
Ak sa zobrazí dialógové okno pre
výber jazyka pre Pomocníka (Help)
Kliknite na požadovaný jazyk
pre Pomocníka (Help).
Ak sa zobrazí dialógové okno pre
zadanie mena vlastníka
Zadajte meno vlastníka pre práva
a obmedzenia pri používaní softvéru
Digital Voice Editor.
Používanie digitálneho záznamníka s počítačom
Ak už máte nainštalovanú
predchádzajúcu verziu softvéru
Digital Voice Editor alebo akúkoľvek
verziu softvéru “Memory Stick Voice
Editor”
Môže sa zobraziť dialógové okno pre
odinštalovanie predchádzajúcej verzie.
(Záznamy sa neodstránia.)
Podľa zobrazovaných pokynov
softvér odinštalujte a potom sa spustí
inštalácia aktuálnej verzie.
3 Postupujte podľa zobrazovaných
41
SK
 Poznámky


Ak ste už raz zadali meno vlastníka, nie je
možné ho zmeniť. Pre prípad budúceho
odvolávania sa na vlastníka si toto meno
poznačte.
Súbory z CD diskov môžete upravovať len
v PC, v ktorých boli súbory stiahnuté.
Zaobchádzanie so súbormi v PC je
podmienené rovnakým menom vlastníka
ako pri inštalácii softvéru Digital Voice
Editor. Pri pokuse o akékoľvek nelegálne
upravovanie údajov alebo ak ste súbor
použili na iné ako osobné účely, môže dôjsť
k zablokovaniu prehrávania súboru alebo
k zablokovaniu softvéru Digital Voice Editor.
Odinštalovanie softvéru
Ak chcete softvér odinštalovať, vykonajte
nasledovné kroky.
1 Kliknite sa [Start] (Štart) a zvoľte
[Programs] (Programy), [Sony Digital
Voice Editor 3] a potom [Uninstall].
Spustí sa aplikácia pre odinštalovanie.
2 Postupujte podľa zobrazovaných
pokynov.
 Poznámka
Ak chcete presunúť už nainštalovaný
softvér na iný disk alebo do iného
priečinka, je nutné softvér odinštalovať
a potom opäť nainštalovať. Ak by ste
jeho súbory len presunuli, softvér by
nepracoval správne.
 Rady
 Softvér môžete taktiež odinštalovať kliknutím
na [Start] (Štart) a potom vybrať [Settings]
(Nastavenia), [Control Panel] (Ovládací panel)
a [Add/Remove Programs] (Pridanie alebo
odstránenie programov).
 Odinštalovanie neodstráni súbory záznamov.
42
SK
Pripojenie digitálneho
záznamníka k vášmu
počítaču
Po pripojení digitálneho záznamníka
k vášmu PC môžete do PC preniesť údaje
zo záznamníka.
Na prepojenie USB konektorov
záznamníka a vášho PC použite
prepojovací USB kábel, dodávaný
s digitálnym záznamníkom.
Počítač rozpozná záznamník okamžite
po pripojení kábla. Prepojovací kábel
môžete pripájať a odpájať, či už sú
digitálny záznamník a PC zapnuté, alebo
vypnuté.







Prepojovací kábel
(dodávaný)
Do USB
konektora
na počítači
Skontrolujte, či ste pred pripojením
záznamníka k počítaču nainštalovali softvér
Digital Voice Editor. Inak sa po pripojení
záznamníka k počítaču môže zobraziť
hlásenie [Found New Hardware Wizard]
(Sprievodca pridaním nového hardvéru).
V takomto prípade kliknite na [Cancel]
(Zrušiť).
K počítaču nepripájajte viac ako dve USB
zariadenia. V opačnom prípade nie je
zaručené správne fungovanie zariadenia.
Nie je zaručené používanie záznamníka
s USB rozbočovačom alebo s predlžovacím
USB káblom.
Občas sa môžu vyskytnúť poruchy
v závislosti od pripojených USB zariadení.
Pred pripojením digitálneho záznamníka
k vášmu PC skontrolujte, či sú v záznamníku
vložené batérie.
Pred pripojením záznamníka k počítaču
skontrolujte, či je záznamník v režime
zastavenia.
Ak nepoužívate softvér Digital Voice Editor,
odporúčame vám odpojiť kábel od počítača.
Používanie digitálneho záznamníka s počítačom
Do USB
konektora na
záznamníku
 Poznámky
43
SK
Odkaz na súbory Help
(Pomocník)
Podrobnosti o všetkých spôsoboch
ovládania nájdete v súboroch Help
(Pomocník).
Help (Pomocník)
44
SK
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Skôr ako pristúpite k žiadosti o opravu, prezrite si tento prehľad. Ak problémy naďalej
pretrvávajú, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Záznamník
Problém
Riešenie
Zariadenie nepracuje.




Nie je možné spustiť
nahrávanie a zobrazí
sa hlásenie “FULL”.

Počuť šum.






Sú pripojené slúchadlá.
Úroveň hlasitosti je minimálna.
Pamäť je plná. Odstráňte nepotrebné záznamy (str. 30).
Vo zvolenom priečinku je uložených už 99 záznamov. Zvoľte
iný priečinok, alebo odstráňte nepotrebné záznamy (str. 30).
Počas nahrávania ste šuchli prstom alebo iným predmetom
po zariadení, z tohto dôvodu sa do záznamu nahral šum.
Počas prehrávania alebo nahrávania bolo zariadenie
umiestnené blízko zdroja striedavého prúdu, žiarivky alebo
mobilného telefónu.
Konektor pripojeného mikrofónu bol počas nahrávania
znečistený. Vyčistite konektor.
Konektor pre slúchadlo/slúchadlá je znečistený. Vyčistite
konektor.
Úroveň záznamu je nízka.

V Menu nastavte citlivosť mikrofónu na “H (vysoká)” (str. 18).
Nahrávanie je rušené.

Je aktivovaná funkcia Advanced VOR. Nastavte funkciu VOR
na “OFF” (str. 17).
Riešenie problémov
Z reproduktora nepočuť
zvuk.
Batérie nie sú vložené podľa správnej polarity (str. 9).
Batérie sú vybité.
Tlačidlá sú blokované prepínačom HOLD (str. 7).
(Pri stlačení akéhokoľvek tlačidla trikrát zabliká “HOLD”.)
45
SK
Problém
Riešenie
Úroveň záznamu je
nestabilná (pri nahrávaní
hudby atď.).

Toto zariadenie má automatické nastavenie úrovne záznamu
pre nahrávanie prednášok, hlasových záznamov atď. Nie je
určené pre nahrávanie hudby.
Zobrazuje sa “--Y--M--D”
alebo “--:--” .

Nenastavili ste hodiny (str. 11).
Zobrazuje sa “--Y--M--D”
alebo “--:--” v zobrazení
REC DATE.

Dátum a čas záznamu sa nezobrazí, ak ste v čase nahrávania
nemali nastavený dátum a čas.
Záznam nie je možné
rozdeliť.

Záznam nie je možné rozdeliť v priečinku, v ktorom je
99 záznamov (str. 32).
Ak príliš často delíte záznamy, zariadenie neskôr nemusí
dokázať záznamy rozdeliť.
Záznam nie je možné rozdeliť v prvej alebo poslednej sekunde
záznamu.


Nie je možné vykonať
záznam, aj keď ešte nie je
vyčerpaný maximálny čas
pre záznam.



46
SK
Ak nahrávate záznamy v zmiešaných režimoch HQ, SP aj
LP, maximálny čas pre záznam sa pohybuje v rozmedzí od
maximálneho času pre záznam v režime HQ po maximálny
čas pre záznam v režime LP (str. 15).
Ak je v každom z priečinkov nahraných 99 záznamov, už nie je
možné nahrávať ďalšie záznamy.
Z dôvodu systémových obmedzení digitálneho záznamového
systému nahrá toto zariadenie vždy minimálnu časovú
jednotku. Keď celková dĺžka jednotlivého záznamu nie je
deliteľná minimálnou časovou jednotkou, zostávajúci čas pre
záznam môže poklesnúť o viac, než je súčet skutočných dĺžok
všetkých už vykonaných záznamov.
Problém
Riešenie
Zostávajúci čas záznamu
je na displeji kratší ako je
zobrazený v dodávanom
softvéri Digital Voice
Editor.

Záznamník potrebuje určitú kapacitu pamäte na systémové
operácie. Zostávajúci čas záznamu je rozdielny, pretože sa táto
kapacita odráta od zostávajúcej voľnej kapacity (času).
Zariadenie nepracuje
správne.

Vyberte batérie a opäť ich vložte (str. 9).
Nezabudnite, že počas servisných činností môže dôjsť k odstráneniu nahraných záznamov.
Riešenie problémov
47
SK
Softvér Digital Voice Editor
Prečítajte si tiež súbory Help (Pomocník) pre softvér Digital Voice Editor.
Problém
Riešenie
Nie je možné nainštalovať
softvér Digital Voice Editor.




Nie je možné správne
pripojiť záznamník alebo
zariadenie s kartou
“Memory Stick”.
Záznamník nefunguje.
48
SK

Voľné miesto na disku alebo pamäť počítača je príliš malá.
Skontrolujte voľné miesto na disku a v pamäti.
Pokúšate sa nainštalovať softvér v operačnom systéme, ktorý
Digital Voice Editor nepodporuje.
Pod OS Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows®
XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition
ste sa prihlásili ako užívateľ, ktorý má obmedzený prístup.
Skontrolujte, či sa prihlasujete ako “Computer administrator”
(Správca PC).
Pri Windows® 2000 Professional skontrolujte, či ste sa prihlásili
ako “Administrator” (Správca).
Skontrolujte, či inštalácia softvéru bola úspešná. Taktiež
skontrolujte tieto pripojenia:
Ak používate externý USB rozbočovač, záznamník pripojte priamo
k počítaču.
 Kábel zo záznamníka odpojte a opäť zapojte.
 Pripojte záznamník k inému USB konektoru.


Počítač môže byť v režime standby/hibernate (pohotovostný
režim/režim dlhodobého spánku). Ak je k počítaču pripojený
záznamník, dbajte na to, aby sa počítač neprepol do režimu
standby/hibernate.

Môžete formátovať pamäť záznamníka. Na formátovanie
pamäte použite funkciu formátovania záznamníka.
Problém
Riešenie
Nie je možné prehrať
záznam./Hlasitosť
prehrávania je príliš nízka.





Nie je nainštalovaná zvuková karta.
V počítači nie je vstavaný reproduktor alebo reproduktor nie je
k počítaču pripojený.
Hlasitosť je znížená.
Zvýšte hlasitosť na počítači. (Podrobnosti pozri tiež v návode
na použitie počítača.)
Hlasitosť súborov WAV sa môže meniť a uložiť pomocou
vlastnosti “Increase Volume” (Zvýšenie hlasitosti) v aplikácii
Microsoft Sound Recorder.

Nie je možné prehrávať súbor, ktorého formát softvér “Digital
Voice Editor” nepodporuje. V závislosti od formátu súboru
nemôžete používať niektoré z editačných funkcií softvéru.
Počítadlo alebo bežec
sa korektne nehýbu.
Je počuť hluk.

Môže sa to stať pri záznamoch, ktoré ste rozdelili, spojili,
prepísali alebo k nim pridali nahrávku. Záznam najskôr uložte
na pevný disk a potom ho pridajte do záznamníka. Súbor
uložte do formátu, ktorý používaný záznamník podporuje.
Ovládanie je pomalé,
ak je v záznamníku veľa
záznamov.

Ak celkový počet záznamov vzrastie, ovládanie sa spomalí bez
ohľadu na dĺžku času nahrávania.
Počas ukladania,
pridávania alebo
odstraňovania záznamov
nefunguje displej.

Kopírovanie alebo odstraňovanie dlhých záznamov trvá dlhšie.
Po ukončení operácií displej pracuje normálne.
Konvertovanie formátu
súboru trvá príliš dlho.

Ak má súbor väčšiu veľkosť, potrebný čas na konvertovanie
sa predĺži.
Riešenie problémov
Uložené záznamy nie
je možné prehrať alebo
editovať.
49
SK
Problém
Riešenie
Pri spustení softvéru
Digital Voice Editor systém
'zamrzne'.



50
SK
Počas komunikácie záznamníka s počítačom neodpájajte kábel
od záznamníka. V opačnom prípade sa destabilizuje činnosť
počítača alebo sa môžu poškodiť dáta v záznamníku.
Môžu nastať konflikty medzi softvérom a iným ovládačom
alebo aplikáciou.
Po nainštalovaní softvéru Digital Voice Editor neinštalujte
softvér “Memory Stick Voice Editor” a ani Digital Voice Editor
Ver. 2x. Softvér Digital Voice Editor nemusí pracovať správne.
Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
Rušenie

Napájanie

Zariadenie je určené len pre prevádzku
pri jednosmernom napätí 3 V (DC).
Použite dve alkalické batérie LR03
(veľkosť AAA).
Bezpečnosť

Zariadenie nepoužívajte počas vedenia
akéhokoľvek motorového vozidla,
ani počas bicyklovania.

V prípade, že zariadenie umiestnite
do blízkosti zdroja striedavého prúdu,
žiarivky alebo mobilného telefónu,
môže byť pri zázname alebo pri
prehrávaní počuť rušenie.
Rušenie (šum) sa môže nahrať aj
v prípade, že náhodou šuchnete
prstom alebo iným predmetom
po zariadení počas nahrávania.
Údržba

Na čistenie povrchu zariadenia použite
jemnú handričku mierne navlhčenú
vo vode. Nepoužívajte lieh, benzín
alebo riedidlá.
Manipulácia

Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa vášho zariadenia,
kontaktujte predajcu Sony.
Ďalšie informácie

Nenechávajte zariadenie v blízkosti
zdrojov tepla, nevystavujte ho
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému pôsobeniu prachu alebo
mechanickým otrasom.
Ak by došlo k vniknutiu akéhokoľvek
pevného objektu, alebo kvapaliny
do zariadenia, vyberte batérie
a pred opätovným použitím
nechajte zariadenie prekontrolovať
v autorizovanom servise.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
údajov z dôvodu náhodnej aktivácie
zariadenia alebo jeho poruchy,
odporúčame vám zálohovať vaše
záznamy vytvorením kópií v kazetovom
záznamníku alebo v PC atď.
51
SK
Technické údaje
Digitálny záznamník
Záznamové médium
Vstavaná pamäť Flash s kapacitou 256 MB,
monofonický záznam
Skutočná kapacita pamäte môže byť nižšia.
Rozmery (š/v/h) (bez prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Hmotnosť (vrátane batérií)
68 g
HQ: 29 hodín 45 minút
SP: 79 hodín 20 minút
LP: 130 hodín 25 minút
Dodávané príslušenstvo
Všeobecne
Reproduktor
Návod na použitie (1)
Alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA) (2)
Slúchadlá (1) (okrem modelov pre USA,
Kanadu a Európu)
Puzdro (1) (okrem modelov pre USA, Kanadu
a Európu)
USB prepojovací kábel (1)
Softvér (CD-ROM) (1)
Priemer cca 2,8 cm
Voliteľné príslušenstvo
Výstupný výkon
Elektretový kondenzátorový mikrofón
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
(pre telefónny záznam)
Audio prepojovací kábel RK-G64HG/RK-G69HG
(okrem modelov pre Európu)
Aktívny reproduktor SRS-T88, SRS-T80
HQ: 260 Hz - 6 800 Hz
SP/LP: 220 Hz - 3 400 Hz
250 mW
Vstup/Výstup



SK
Dve alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA):
3 V jednosmerné
Čas záznamu
Frekvenčný rozsah
52
Napájanie
Konektor pre slúchadlá (minikonektor)
s impedanciou 8 - 300 Ohm
Konektor pre mikrofón
(minikonektor, monofonický)
Plug in power (s napájaním)
Minimálna vstupná úroveň 0,6 mV
Mikrofón s impedanciou 3 kOhm alebo
nižšou
USB konektor
Váš predajca nemusí poskytovať kompletný
sortiment uvedeného voliteľného
príslušenstva. Podrobné informácie
vám poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
Obchodné značky











Technológiu na identifikáciu hudby (Music
Identification Technology) a pomocné údaje
zabezpečuje spoločnosť Gracenote®. Gracenote
MusicID je priemyselný štandard pre identifikáciu
digitálnej hudby pre CD disky a jednotlivé hudobné
súbory. Podrobnosti pozri na web-stránke:
www.gracenote.com
Gracenote® je ochranná známka. Logo a logotyp
Gracenote a logo “Powered by Gracenote” sú
obchodné značky spoločnosti Gracenote, Inc.
Viac podrobností o službách spoločnosti Gracenote
nájdete na nasledovnej web-stránke:
www.gracenote.com/corporate
Všetky ostatné obchodné značky a ochranné
známky sú obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov. Označenia “ ™ ”
a “ ® ” nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
Softvér “Digital Voice Editor” využíva moduly
nasledovných programov:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.
Ďalšie informácie

Microsoft, Windows, Outlook, DirectX sú obchodné
značky alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
Apple a Macintosh sú obchodné značky spoločnosti
Apple Computer Inc. registrované v USA
a ostatných krajinách.
Pentium je ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation.
Intel Core je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Dragon Speech, Dragon NaturallySpeaking
sú obchodné značky spoločnosti Nuance
Communications, Inc. a sú registrované v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
sú obchodné značky
“Memory Stick” a
spoločnosti Sony Corporation.
“Memory Stick Duo” a
sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
“Memory Stick PRO Duo” a
sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
“MagicGate Memory Stick“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
sú ochranné známky spoločnosti
“LPEC” a
Sony Corporation.
US a zahraničné patenty sú používané v licencii
spoločnosti Dolby Laboratories.
53
SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising