Sony | ICD-SX2000 | Sony ICD-SX2000 Digitálny hlasový záznamník SX2000 radu SX Návod na použitie

SK
Záznamník
 Z nasledujúcich možností vyberte požadovanú funkciu:
Vyskúšajme si váš nový záznamník
Nabíjanie
Môžete si vybrať a prehrať jeden zo súborov, ktoré
ste importovali z počítača.
Ak chcete vyhľadať hudobný súbor, vyberte možnosť
„All Songs“, „Albums“, „Artists“ alebo „Folders“.
Music
Počúvanie nahrávok
Recorded Files
Návod na používanie
Tlačidlo
BACK/HOME
Vybrať
(///)
VOL + (hlasitosť +)
VOL - (hlasitosť -)
Potvrdiť
Record
Môžete zobraziť obrazovku pohotovostného režimu
nahrávania a potom spustiť nahrávanie.
REC Remote
Môžete zobraziť obrazovku ponuky aplikácie REC
Remote, ktorá používa funkciu Bluetooth.
Settings
Môžete zobraziť obrazovku ponuky Settings a podľa
potreby zmeniť nastavenia záznamníka.
Return to XX*
 V ponuke HOME vyberte možnosť „ Recorded Files“.
 Vyberte položku „Latest Recording“, „Search by REC Date“,
Páčku na otvorenie USB zásuvky posuňte v smere šípky a konektor
USB zasuňte do portu USB na spustenom počítači.
Po úplnom nabití batérie indikátor batérie
zobrazí hlásenie.
Spustí sa prehrávanie.
Zapnutie
 Stlačením tlačidla STOP zastavíte prehrávanie.
ICD-SX2000
4-579-962-12(1)
Odstránenie nahrávky
Posuňte prepínač POWER•HOLD v smere označenia POWER a podržte
ho, kým sa nezapne displej.
Ak chcete záznamník vypnúť, posuňte prepínač POWER•HOLD do polohy
POWER a podržte ho, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie „Power Off“.
tlačidlo OPTION.
Tlačidlo
OPTION
Vybrať
(/)
Zabránenie neúmyselnému použitiu (stav HOLD)
Posuňte prepínač POWER•HOLD v smere označenia „HOLD.“
 Vyberte položku ponuky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.
 Vyberte požadovanú možnosť nastavenia.
Potvrdiť
nastavení.
•Elektretový kondenzátorový mikrofón ECM‑CS3, ECM-TL3
•Sieťový adaptér USB AC‑UD20
95 hodín 25 minút
Odstránený súbor sa už nedá obnoviť.
MP3 192 kb/s*³
159 hodín
 Súbor, ktorý chcete odstrániť, vyberte zo zoznamu nahraných
 Podľa pokynov v časti „Nabíjanie“ pripojte záznamník k počítaču.
MP3 128 kb/s
238 hodín
 Súbory alebo priečinky, ktoré chcete skopírovať, presuňte
MP3 48 kb/s (MONO)
636 hodín
z priečinka „IC RECORDER“ alebo „MEMORY CARD“ na lokálny disk
v počítači.
Zobrazí sa hlásenie „Please Wait“, ktoré zostane zobrazené, kým sa
vybraný súbor neodstráni.
Ak plánujete nahrávať nepretržite po dlhú dobu, môžete potrebovať sieťový
adaptér USB (nie je súčasťou dodávky). Podrobnosti o výdrži batérie nájdete
v časti Výdrž batérie.
Maximálny čas nahrávania uvedený v tejto časti slúži iba na referenčné účely.
Inštalácia softvéru Sound Organizer 2
Výdrž batérie (zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria) (JEITA)*⁴*⁵
Nainštalujte softvér Sound Organizer do počítača.
Softvér Sound Organizer umožňuje výmenu súborov medzi záznamníkom a
počítačom.
Môžete prehrávať skladby importované z hudobných diskov CD a iných
médií, súbory MP3 a iné zvukové súbory importované do počítača a tiež ich
prenášať do záznamníka.
•Softvér Sound Organizer je kompatibilný iba s počítačmi so systémom Windows.
Nie je kompatibilný so systémom Mac.
•Tento záznamník je kompatibilný iba so softvérom Sound Organizer 2.
•Ak naformátujete zabudovanú pamäť, všetky údaje v nej uložené sa odstránia.
(Odstráni sa aj softvér Sound Organizer.)
¼¼ Pri inštalácii softvéru Sound Organizer sa prihláste pomocou správcovského
konta.
 Podľa pokynov v časti „Nabíjanie“ pripojte záznamník k počítaču.
 Uistite sa, že počítač úspešne rozpoznal záznamník.
Počas pripojenia záznamníka k počítaču sa na displeji záznamníka
zobrazí a zostane zobrazené hlásenie „Connecting“.
Môžete si vybrať z týchto jazykov:
Deutsch (nemčina), English* (angličtina*), Español (španielčina),
Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština),
Türkçe (turečtina).
 Prejdite do ponuky [Start], kliknite na položku [Computer]
a potom dvakrát kliknite na položku [IC RECORDER] – [FOR
WINDOWS].
Vybrať
(///)
* Predvolené nastavenie
 Nastavte aktuálny rok, mesiac, deň, hodinu a minútu.
 Dvakrát kliknite na súbor [SoundOrganizer_V2001] (alebo
[SoundOrganizer_V2001.exe]).
Potvrdiť
Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.
 Vyjadrite súhlas s licenčnými podmienkami začiarknutím políčka
Pomocou funkcie Bluetooth môžete záznamník ovládať prostredníctvom
smartfónu (nahrávanie, zmena nastavení nahrávania atď.).
 Vyberte položku „Next.“
Ovládanie záznamníka prostredníctvom smartfónu
Do smartfónu si musíte nainštalovať aplikáciu REC Remote a pomocou
funkcie Bluetooth ho spárovať so záznamníkom.
[I accept the terms in the license agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
 Keď sa zobrazí okno [Setup Type], vyberte možnosť [Standard]
alebo [Custom] a potom kliknite na tlačidlo [Next].
Ak zvolíte možnosť [Custom], postupujte podľa pokynov na obrazovke
a vykonajte nastavenie inštalácie.
 Keď sa zobrazí okno [Ready to Install the Program], kliknite na
tlačidlo [Install].
Spustí sa inštalácia.
 Po zobrazení okna [Sound Organizer has been installed
successfully.] začiarknite políčko [Launch Sound Organizer Now]
a kliknite na tlačidlo [Finish].
 Výberom položky „ON“ alebo „OFF“ zapnite alebo vypnite pípanie.
Po dokončení počiatočných nastavení sa zobrazí hlásenie o
dokončení a potom obrazovka ponuky HOME.
*¹ Na tlačidlách  (prehrať/potvrdiť) a VOL + (hlasitosť +) sa nachádza hmatový bod. Pri
používaní záznamníka môžete tento hmatový bod využívať na rozpoznávanie tlačidiel.
*² Posunutím prepínača POWER•HOLD do polohy POWER a jeho podržaním aspoň 8 sekúnd
reštartujete záznamník. Podrobné pokyny nájdete v príručke Pomocníka.
 Vyhľadajte aplikáciu REC Remote v obchode Google Play™
alebo App Store a nainštalujte ju do smartfónu.
 Na záznamníku vyberte v ponuke HOME možnosť „REC
Remote“ – „Add Device (Pairing)“ a podľa pokynov na
obrazovke zapnite funkciu Bluetooth.
 Na smartfóne spustite aplikáciu REC Remote a zo zoznamu
dostupných zariadení vyberte možnosť „ICD-SX2000“
(váš záznamník). Podrobné pokyny nájdete v pomocníkovi
aplikácie REC Remote a v príručke dodávanej k smartfónu.
Poznámka
Všetky počiatočné nastavenia môžete neskôr kedykoľvek zmeniť.
Podrobné pokyny nájdete v príručke Pomocníka.
Teraz môžete prostredníctvom smartfónu ovládať funkcie
záznamníka.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth záznamníka
 V ponuke HOME vyberte možnosť „REC Remote“ – „Bluetooth
Record
ON/OFF“.
 Ak chcete funkciu Bluetooth zapnúť, vyberte možnosť „ON.”
Ak ju chcete vypnúť, vyberte možnosť „OFF.”
Zabudované mikrofóny
Používanie ponuky HOME
Tlačidlo STOP
Tlačidlo
REC/PAUSE
Ponuku HOME môžete používať na rôzne operácie vrátane vyhľadávania a
prehrávania nahratých súborov či zmenu nastavení záznamníka.
Tlačidlo
BACK/HOME
¼¼
•Skôr ako začnete používať záznamník, skontrolujte, či je prepínač
POWER•HOLD v strednej polohe s bodkou.
•Cez položku „Scene Select“ v ponuke OPTION môžete pre každú situáciu
vybrať príslušnú nahrávaciu scénu.
 Upravte uhol zabudovaných mikrofónov záznamníka špičkami
prstov tak, aby smerovali k zdroju nahrávania.
 Stlačte tlačidlo REC/PAUSE.
Vybrať
(/)
Potvrdiť
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.
Zobrazí sa obrazovka ponuky HOME.
Spustí sa nahrávanie a indikátor nahrávania svieti načerveno.
Položky v ponuke HOME sú zoradené v tomto poradí:
Počas nahrávania sa zobrazia indikátory úrovne, pomocou ktorých
môžete nastaviť úroveň nahrávania ().
Nastavte orientáciu zabudovaných mikrofónov, vzdialenosť od
zdroja zvuku alebo nastavenie citlivosti mikrofónov tak, aby
úroveň nahrávania zostala na úrovni okolo -12 dB, ktorá je v rámci
optimálneho rozsahu, ako je znázornené vyššie.
 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP.
Najskôr sa zobrazí hlásenie „Please Wait“ a potom obrazovka
pohotovostného režimu nahrávania.
Po zastavení nahrávania môžete stlačením tlačidla  prehrať
súbor, ktorý ste práve nahrali.
Hudba
Recorded
Files
Record
REC Remote
Settings
Return to
XX*
*„XX“ označuje aktuálne používanú funkciu.
Poznámka
 Odpojte záznamník od počítača.
Poznámky
 Vyberte jazyk zobrazenia.
¼¼ Stlačením tlačidla BACK/HOME sa vrátite na predchádzajúce
nastavenie hodín.
Maximálny čas nahrávania vo všetkých priečinkoch:
21 hodín 35 minút
Používanie so smartfónom
(REC Remote)
Voliteľné príslušenstvo
16 GB (približne 12,80 GB = 13,743,895,347 bajtov)
MP3 320 kb/s
Skontrolujte obsah balenia
 Výberom položky „Yes“ spustíte konfiguráciu počiatočných
Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa*¹*²)
Súbory a priečinky môžete skopírovať zo záznamníka do počítača, kde ich
môžete uložiť.
Poznámka
 Vyberte „Yes“.
Po prvom zapnutí záznamníka sa na displeji zobrazí obrazovka
„Configure Initial Settings“. Potom môžete vybrať jazyk zobrazenia,
nastaviť hodiny a zapnúť alebo vypnúť pípanie.
Technické parametre
6 hodín 35 minút
Zobrazí sa otázka „Delete?“ a vybraný súbor sa kvôli potvrdeniu
začne prehrávať.
Potvrdiť
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti
batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty
odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie
o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kúpili.
LPCM 44,1 kHz/16 bitov
 Z ponuky OPTION vyberte položku „Delete a File“.
Vybrať
(/)
Likvidácia odpadových batérií, elektrického
a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)
LPCM 96 kHz/24 bitov
súborov alebo ho prehrajte.
Počiatočné nastavenia
Zabudované mikrofóny
Indikátor úrovne
Okno displeja
Tlačidlo OPTION
Tlačidlo T-MARK (značka)
Tlačidlo BACK/HOME
Tlačidlo STOP
Tlačidlo REC/PAUSE (nahrať/pozastaviť), indikátor nahrávania
Tlačidlo *¹ (prehrať/zadať)
Ovládacie tlačidlo ( DPC (digitálna regulácia výšky tónov),

A-B (opakovať úsek A-B),  (vyhľadávať dozadu/rýchlo posunúť
dozadu),  (vyhľadávať dopredu/rýchlo posunúť dopredu))
Konektor  (slúchadlá)
Kryt konektora USB (Konektor USB sa nachádza za krytom.)
Prepínač POWER•HOLD*²
Tlačidlo VOL + (hlasitosť +)*¹
Tlačidlo VOL - (hlasitosť -)
Páčka na otvorenie USB zásuvky
Otvor na remienok (Záznamník sa dodáva bez remienka.)
 (značka N) (Ak chcete vykonať párovanie NFC, priložte smartfón
s podporou funkcie NFC na túto značku.)
Otvor na pripojenie statívu (Záznamník sa dodáva bez statívu.)
Konektor  (mikrofón)
Zásuvka pre kartu microSD (Zásuvka pre kartu je pod krytom.)
Kryt zásuvky
Zabudovaný reproduktor
Vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti, aby ste predišli
poškodeniu sluchu.
Maximálny čas nahrávania (zabudovaná pamäť)
Kopírovanie súborov zo záznamníka do
počítača
¼¼ Ak chcete stav HOLD v záznamníku zrušiť, posuňte prepínač POWER•HOLD
smerom do stredu.
Časti a ovládacie prvky
Potvrdiť
 V ponuke HOME vyberte požadovanú funkciu a potom stlačte
http://rd1.sony.net/help/icd/s20/h_ce/
Dostupnosť niektorých modelov alebo voliteľného príslušenstva závisí od
príslušnej krajiny alebo oblasti.
Tlačidlo
OPTION
Vybrať
(/)
 Stlačením tlačidla VOL + alebo VOL - môžete upraviť hlasitosť.
Pridanie značky
Do bodu, v ktorom chcete neskôr rozdeliť súbor alebo ktorý chcete
vyhľadať počas prehrávania, môžete pridať značku. Do každého súboru
môžete pridať maximálne 98 značiek.
Značky skladby môžete pridávať aj počas nahrávania.
Poznámka
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so
základnými požiadavkami a ďalšími súvisiacimi ustanoveniami smernice
1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na webovej stránke:
http://www.compliance.sony.de/
¼¼ Stlačením tlačidla STOP sa vrátite na obrazovku zobrazenú pred otvorením
ponuky HOME.
Ponuku OPTION môžete používať na vykonávanie rôznych funkcií vrátane
zmeny nastavení záznamníka.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
Uistite sa, že sa už na displeji nezobrazuje hlásenie „Accessing“. Potom
v súlade s pokynmi v príručke Pomocníka IC rekordér opatrne odpojte.
•Záznamník (1)
•Puzdro na prenášanie (1)
•Chránič proti vetru (1)
•Podporný pripájací kábel USB (1)
•Návod na použitie (tento hárok)
•Záručný list
•Aplikačný softvér Sound Organizer 2 (Inštalačný súbor je uložený
v zabudovanej pamäti, aby ste si ho mohli nainštalovať do počítača.)
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na
zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075, Japonsko
Zástupca pre zhodu produktu s normami EÚ: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Používanie ponuky OPTION
 Vyberte požadovaný súbor.
 Odpojte záznamník.
V tomto návode na použitie nájdete pokyny pre základné operácie
záznamníka.
Príručka Pomocníka je online príručkou.
Nájdete v nej ďalšie podrobnosti, prevádzkové pokyny a možné riešenia
prípadných problémov.
Môžete sa vrátiť späť na obrazovku, ktorá bola
zobrazená pred obrazovkou ponuky HOME.
* „XX“ označuje funkciu, ktorú práve používate.
Batérie (akumulátor ani inštalované batérie) nevystavujte dlhodobo
nadmernej teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a podobne.
„Search by REC Scene“ alebo „Folders“.
 Nabite záznamník.
Pozrite si príručku Pomocníka
Môžete si vybrať a prehrať jeden zo súborov, ktoré
ste nahrali pomocou záznamníka.
Ak chcete vyhľadať nahratý súbor, vyberte možnosť
„Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by
REC Scene“ alebo „Folders“.
UPOZORNENIE
Poznámka
Nahrávanie
Prehrávanie cez
zabudovaný
reproduktor*6
Prehrávanie cez
slúchadlá
LPCM
96 kHz/24 bitov
Približne 15 hodín Približne 20 hodín Približne 24 hodín
MP3 192 kb/s
Približne 30 hodín Približne 24 hodín Približne 30 hodín
Rozmery (š/v/h) (bez prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov) (JEITA)*⁴
Približne 44,0 mm × 120,0 mm × 14,5 mm
Hmotnosť (JEITA)*⁴
Približne 98 g
Teplota/vlhkosť
Prevádzková teplota
5 °C – 35 °C
Prevádzková vlhkosť
25 % – 75 %
Skladovacia teplota
-10 °C až +45 °C
Skladovacia vlhkosť
25 % – 75 %
Kompatibilné pamäťové karty
•Karty microSDHC s kapacitou od 4 GB do 32 GB
•Karty microSDXC s kapacitou 64 GB alebo viac
Poznámka
Zvukový záznam LPCM 96 kHz/24 bitov nie je možné nahrávať priamo na kartu
microSD/SDHC/SDXC.
*¹ Určité malé množstvo vnútornej pamäte sa používa na spravovanie súborov a používateľ ho
nemôže využívať ako úložisko.
*² Pri naformátovaní zabudovanej pamäte pomocou záznamníka.
*³ Predvolené nastavenia nahrávacích scén.
*⁴ Hodnota nameraná podľa normy asociácie JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
*⁵ Výdrž batérie môže byť v závislosti od spôsobu používania záznamníka kratšia.
*⁶ Pri prehrávaní hudby cez zabudovaný reproduktor s nastavením úrovne hlasitosti na
hodnotu 25.
Ochranné známky
•Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
•Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
•Logá microSD, microSDHC a microSDXC sú ochrannými známkami
spoločnosti SD-3C, LLC.
Po nainštalovaní softvéru Sound Organizer možno budete musieť reštartovať
počítač.
Bezpečnostné upozornenia
Napájanie
Jednotka sa napája výhradne jednosmerným prúdom s napätím 3,7 V zo
zabudovanej nabíjateľnej lítium-iónovej batérie.
Bezpečnosť
Zariadenie nepoužívajte počas šoférovania, bicyklovania ani počas riadenia
motorového vozidla.
Manipulácia
•Zariadenie nedávajte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým
otrasom.
•V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
nechajte zariadenie pred ďalším použitím skontrolovať kvalifikovanému
odborníkovi.
•Pri používaní záznamníka vždy dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné
opatrenia, aby sa zabránilo jeho funkčnému zlyhaniu alebo deformácii
krytu.
––Skôr ako si sadnete, uistite sa, že záznamník nemáte v zadnom vrecku.
––Nedávajte záznamník do tašky omotaný káblom slúchadiel a zabráňte
silným nárazom do tašky.
•Dbajte na to, aby na zariadenie nešpliechala voda. Zariadenie nie je
vodotesné. Dávajte pozor najmä v nasledujúcich situáciách:
––Ak máte zariadenie vo vrecku a vstúpite do kúpeľne a podobne.
Ak sa zohnete, zariadenie môže spadnúť do vody a namočiť sa.
––Ak zariadenie používate v prostredí, kde je vystavené dažďu, snehu alebo
vlhkosti.
––V situáciách, keď sa potíte. Ak sa dotýkate zariadenia mokrými rukami
alebo ak ho vložíte do vrecka prepoteného odevu, zariadenie môže
navlhnúť.
•Počúvanie zariadenia pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Z dôvodu
bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte zariadenie počas šoférovania
ani bicyklovania.
•Ak je okolitý vzduch veľmi suchý, môžete pri používaní slúchadiel pociťovať
bolesť v ušiach.
Nejde o poruchu slúchadiel, ale spôsobuje to statická elektrina
akumulovaná vo vašom tele. Statickú elektrinu môžete redukovať nosením
nesyntetických odevov, ktoré bránia jej vytváraniu.
Rušenie
•V prípade, že zariadenie umiestnite do blízkosti zdroja striedavého prúdu,
žiarivky alebo mobilného telefónu, môže byť pri nahrávaní alebo pri
prehrávaní počuť rušenie.
•Ak sa počas nahrávania otrie alebo šúcha o zariadenie nejaký objekt,
napríklad váš prst a podobne, môže sa nahrať rušivý zvuk.
Údržba
Na čistenie povrchu zariadenia používajte mäkkú handričku mierne
navlhčenú vo vode. Potom povrch utrite mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia,
poraďte sa s najbližším predajcom spoločnosti Sony.
•Google Play je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.
•Logo Apple, iPhone, iTunes, Mac a OS X sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
App Store je servisnou známkou spoločnosti Apple Inc.
•„Made for iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu iPhone a vývojová
spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými normami. Používanie tohto príslušenstva
so zariadením iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
•Kompatibilné modely iPhone
Technológia BLUETOOTH funguje so zariadeniami iPhone 6s Plus, iPhone
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 a iPhone 4s.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú
ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vlastníkov. V tejto príručke zároveň nie sú vždy uvedené
značky „™” a „®”.
Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribuovanie
takejto technológie oddelene od produktu zakázané.
Softvér Sound Organizer 2 využíva nasledujúce softvérové moduly:
Režim runtime vo formáte Windows Media
Licencia
Poznámky k licencii
Tento záznamník sa dodáva so softvérom, ktorý sa používa na základe licenčných
zmlúv s vlastníkmi daného softvéru.
Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto softvérové aplikácie
máme povinnosť vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si
nasledujúce časti.
Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti záznamníka.
Nadviažte veľkokapacitné pripojenie medzi záznamníkom a počítačom, aby ste si
mohli prečítať licencie v priečinku „LICENSE“.
Informácie o softvéri podliehajúcom licencii GNU GPL/LGPL
V tomto záznamníku sa nachádza softvér, na používanie ktorého sa vzťahuje
licencia GNU General Public License (ďalej len „GPL“) alebo licencia GNU Lesser
General Public License (ďalej len „LGPL“).
Táto licencia informuje o práve zákazníka na prístup k zdrojovému kódu pre
tieto softvérové programy, jeho úpravu a ďalšie šírenie v súlade s podmienkami
dodanej licencie GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať z tejto webovej adresy:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Očakávame, že v súvislosti s obsahom zdrojového kódu sa na nás nebudete
obracať.
Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti záznamníka.
Nadviažte veľkokapacitné pripojenie medzi záznamníkom a počítačom, aby ste si
mohli prečítať licencie v priečinku „LICENSE“.
Download PDF

advertising