Sony | ICD-B500 | Sony ICD-B500 Návod na použitie

Digitálny záznamník
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) je umiestnené na zadnej strane zariadenia a výrobné číslo
(Serial No.) je umiestnené vo vnútri priestoru pre batérie. Výrobné číslo si poznamenajte
do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto
zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. ICD-B500
Serial No. _____________________________________
ICD-B500
© 2007 Sony Corporation
Informácia pre spotrebiteľov
Nižšie uvedené predpisy FCC platia len pre verzie
modelov, ktoré boli vyrobené pre trh v USA. Ostatné
verzie modelov sa neriadia technickými predpismi FCC.
INFORMÁCIA
Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal
Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy
B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení
v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií
a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými
inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce
interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Pripojiť zariadenie do elektrickej zásuvky zapojenej
na inú fázu než je pripojený prijímač.
– Obrátiť sa na predajcu alebo požiadať o radu rádio/
TV špecialistu.
Upozorňujeme Vás, že akoukoľvek zmenou alebo
zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené
v tomto návode na použitie sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie,
(2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté
interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť
neželanú prevádzku.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto zariadenia,
kontaktujte: Zákaznícke informačné centrum Sony alebo
pozri web-stránku http://www.sony.com/
Informácia
PREDAJCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ
ZA PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO UJMY,
KTORÉ VZNIKLI AKOUKOĽVEK CHYBOU ZARIADENIA
ALEBO AKÝMKOĽVEK POUŽÍVANÍM ZARIADENIA.
2SK
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Bezpečnostné upozornenia
Napájanie
• Zariadenie je určené len pre prevádzku pri
jednosmernom napätí 3 V (DC). Použite dve alkalické
batérie LR03 (veľkosť AAA).
Bezpečnosť
• Zariadenie nepoužívajte počas vedenia akéhokoľvek
motorového vozidla, ani počas bicyklovania.
Manipulácia
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla,
nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému pôsobeniu prachu alebo mechanickým
otrasom.
• Ak by došlo k vniknutiu akéhokoľvek pevného
objektu, alebo kvapaliny do zariadenia, vyberte batérie
a pred opätovným použitím nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Rušenie
• V prípade, že zariadenie umiestnite do blízkosti zdroja
striedavého prúdu, žiarivky alebo mobilného telefónu,
môže byť pri zázname alebo pri prehrávaní počuť
rušenie.
• Rušenie (šum) sa môže nahrať aj v prípade, že náhodou
šuchnete prstom alebo iným predmetom po zariadení
počas nahrávania.
Údržba
• Na čistenie povrchu zariadenia použite jemnú
handričku mierne namočenú vo vode. Nepoužívajte
lieh, benzín alebo riedidlá.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
vášho zariadenia, kontaktujte predajcu Sony.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty údajov z dôvodu
náhodnej aktivácie zariadenia alebo jeho poruchy,
odporúčame vám zálohovať vaše záznamy vytvorením
kópií v kazetovom záznamníku alebo v PC atď.
3SK
BZačíname
Krok 1: Vloženie batérií
1
Výmena batérií
Posuňte a odklopte kryt
priestoru pre batérie.
Stav batérií je na displeji
zobrazovaný indikátorom.
Keď bliká
, vymeňte batérie
za nové.
, batérie sú vybité.
Keď bliká
Zariadenie nebude funkčné.
Výdrž batérií*
2
Vložte dve alkalické batérie
LR03 (veľkosť AAA) a založte
kryt. Dodržte správnu
polaritu.
Batérie vkladajte najskôr
stranou –.
Ak sa kryt priestoru pre batériu
náhodou uvoľní, upevnite ho podľa
obrázka.
Pri prvom vložení batérií, prípadne pri výmene batérií, sa na displeji zobrazí
zobrazenie pre nastavenie hodín. Vykonajte kroky 2 až 3 v “Krok 2: Nastavenie
hodín”, aby ste nastavili dátum a čas.
4SK
Pri nepretržitom používaní je dostupný
čas v režime HQ cca 11 hodín pre
nahrávanie/7,5 hodiny pre prehrávanie
a v režime SP a LP cca 22 hodín pre
nahrávanie/11 hodín pre prehrávanie.
* Pri použití alkalických batérií Sony
LR03 (veľkosť AAA).
* Pri prehrávaní cez vstavaný
reproduktor a nastavení hlasitosti
na strednú hodnotu.
Výdrž batérií môže byť v závislosti
od spôsobu používania zariadenia
kratšia.
Poznámky
• Nepoužívajte mangánové batérie.
• Po výmene batérií sa na displeji
zobrazí zobrazenie pre nastavenie
hodín. Ak k tomu dôjde, opätovne
nastavte dátum a čas. Záznamy
a nastavenie upozorňujúceho signálu
však zostanú uchované.
• Pri výmene batérií vždy vymeňte
obidve batérie za nové.
• Nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas
používať, vyberte batérie. Predídete
tak prípadnému poškodeniu
zariadenia vytečením batérií.
• Ak zariadenie sprístupňuje údaje,
na displeji sa zobrazí “ACCESS“.
Počas sprístupňovania údajov
nevyberajte batérie. V opačnom
prípade sa môžu údaje poškodiť.
Krok 2: Nastavenie hodín
Pri prvom vložení batérií, prípadne pri výmene batérií, sa na displeji zobrazí zobrazenie pre nastavenie hodín.
V takomto prípade postupujte od kroku 2.
1
Zobrazte ponuku pre nastavenie hodín.
1 Zatlačte a pridržte
DISPLAY/MENU na viac ako
sekundu, kým sa na displeji
nezobrazí "MODE".
Zariadenie sa prepne
do režimu Menu.
2 Stláčaním – . alebo >+
zobrazte "SET DATE".
3 Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre rok.
2
Nastavte dátum.
1 Stláčaním – . alebo
>+ zvoľte rok.
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre mesiac.
3 Postupne nastavte mesiac
a deň, potom stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre hodinu.
Rada
Pre zvolenie roku 2007 zobrazte “07Y”.
3
Nastavte čas.
1 Stláčaním – . alebo
>+ nastavte hodinu.
3 Nastavte minútu.
4 Pri zaznení časového signálu
(napr. z rozhlasu) stlačte
NxPLAY/STOP.
Obnoví sa zobrazenie “SET DATE”.
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre minúty.
5 Stlačením xSTOP vypnete
režim Menu.
Ak ponecháte zariadenie
v režime zastavenia a viac ako
3 sekundy ho nepoužijete,
na displeji sa zobrazí aktuálny
čas.
Rada
Zariadenie nemá prepínač zapnutia/vypnutia. Displej je stále zapnutý.
5SK
BZákladné operácie
Nahrávanie záznamov
Do každého zo štyroch priečinkov (A, B, C a D) môžete nahrať až 99 záznamov.
Keďže sa novo nahraný záznam automaticky pridáva za posledný záznam,
nahrávanie môžete spustiť veľmi rýchlo bez toho, aby ste vyhľadávali koniec
posledného záznamu.
Poznámka k nahrávaniu
Ak počas nahrávania šuchnete prstom
alebo iným predmetom po zariadení,
môže sa do záznamu nahrať šum.
Maximálny čas záznamu
Napr.
Záznam 1
Záznam 2
Nový záznam
Voľný priestor
Poznámka
Pred vytvorením dlhého záznamu vymeňte batérie a skontrolujte ich stav pomocou
indikátora stavu batérií.
1
2
3
Zvoľte režim záznamu.
Pozri časť “Zmena režimu záznamu” ďalej v texte.
Zvoľte priečinok.
Pozri časť “Výber priečinka”.
Spustite nahrávanie.
Režim nahrávania
Číslo aktuálneho
záznamu
Počítadlo*
Indikátor voľnej
kapacity pamäte
2 Hovorte do
vstavaného
mikrofónu.
Indikátor OPR
(Počas nahrávania
svieti načerveno.)
* Na displeji je
zobrazenie zvolené
tlačidlom DISPLAY/
MENU.
Počas nahrávania nie je potrebné držať zatlačené tlačidlo zXREC/PAUSE.
Zastavte nahrávanie.
zXREC/PAUSE
–.
(Vyhľadávanie
vzad - Review)
NxPLAY/STOP
Stlačte xSTOP.
Zariadenie sa zastaví na
začiatku aktuálneho
záznamu.
Ak po ukončení nahrávania nezmeníte priečinok, pri ďalšom nahrávaní
sa záznam uloží do toho istého priečinka.
6SK
HQ*
30 h. 25 min.
SP**
81 h. 15 min.
LP***
150 h. 15 min.
(h.: hodiny/min.: minúty)
* HQ: Režim vysokokvalitného
záznamu (monofonický zvuk)
** SP: Režim štandardného záznamu
(monofonický zvuk)
***LP: Režim dlhšieho záznamu
(monofonický zvuk)
Poznámky
1 Stlačte zXREC/PAUSE.
4
Maximálny čas záznamu vo všetkých
priečinkoch je nasledovný. Záznamy
môžete nahrávať až do vyčerpania
maximálnej dĺžky záznamov
v jednom priečinku.
• Ak chcete nahrávať vo vyššej kvalite
zvuku, zvoľte režim HQ. Informácie
o prepínaní režimu záznamu pozri
v časti “Zmena režimu záznamu”.
• Pred vytváraním dlhého záznamu
skontrolujte stav batérií pomocou
indikátora batérií.
• Maximálny čas záznamu a počet
záznamov, ktoré môžete vytvoriť,
závisí od podmienok používania.
• Ak nahrávate záznamy v zmiešaných
režimoch HQ, SP aj LP, maximálny čas
pre záznam sa pohybuje v rozmedzí
od maximálneho času pre záznam
v režime HQ po maximálny čas
pre záznam v režime LP.
• Z dôvodu systémových obmedzení
digitálneho záznamového systému je
najkratšia časová jednotka záznamu
v tomto zariadení cca 2 sekundy. Môžu
sa preto vyskytnúť nasledovné situácie:
– Ak je záznam kratší než
2 sekundy, bude napriek tomu
identifikovaný, ako keby mal
2 sekundy, takže zostávajúci čas
pre záznam môže poklesnúť
o viac, než je skutočná dĺžka
takéhoto záznamu.
– Keď je celková dĺžka jednotlivého
záznamu dlhšia než najkratšia časová
jednotka záznamu, ale nie je deliteľná
číslom zodpovedajúcim najkratšej
časovej jednotky záznamu,
zostávajúci čas pre záznam môže
poklesnúť o viac, než je skutočná
dĺžka takéhoto záznamu.
– Súčet hodnoty na počítadle
(uplynutý čas záznamu)
a zostávajúceho času pre záznam
môže byť nižší, než je celkový
dostupný čas pre záznam.
Indikátor voľnej pamäte
Pre
Postup
Pozastavenie nahrávania*
Stlačte zXREC/PAUSE.
Počas pozastavenia nahrávania bliká indikátor OPR
načerveno a na displeji bude blikať “PAUSE”.
Ukončenie pozastavenia
a obnovenie nahrávania
Stlačte zXREC/PAUSE.
Nahrávanie sa obnoví z toho istého miesta.
(Pre ukončenie nahrávania po jeho pozastavení
stlačte xSTOP.)
Počúvanie aktuálneho
záznamu
Stlačením xSTOP zastavte nahrávanie a stlačte
NxPLAY/STOP.
Okamžité prehranie
aktuálneho záznamu
Stlačte NxPLAY/STOP počas nahrávania.
Prehľadávanie vzad počas Zatlačte a pridržte – .počas nahrávania alebo
nahrávania
pozastavenia nahrávania. Režim záznamu sa
(Vyhľadávanie vzad)
ukončí a začne sa prehľadávanie aktuálneho
záznamu. Ak uvoľníte tlačidlo, prehrávanie sa
spustí od daného miesta.
Nastavenie citlivosti
mikrofónu
Citlivosť mikrofónu je možné nastaviť pomocou
Menu. Pozri “Nastavenie citlivosti mikrofónu”.
H (vysoká): Nahrávanie mítingov v tichých a/alebo
rozľahlých priestoroch.
L (nízka): Nahrávanie pri diktovaní alebo
nahrávanie na hlučných miestach.
* Cca hodinu po pozastavení nahrávania sa pozastavenie automaticky ukončí
a zariadenie sa prepne do režimu zastavenia.
Výber priečinka
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako
sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".
2
Stláčaním – . alebo >+ zobrazte “FOLDER”
a stlačte NxPLAY/STOP.
3
Stláčaním – . alebo >+ vyberte želaný
priečinok a stlačte NxPLAY/STOP.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
Aktuálny priečinok
Indikácia voľnej pamäte sa počas
nahrávania znižuje po jednom
políčku.
Pamäť je
takmer zaplnená.
Bliká
Ak zostávajúci čas záznamu klesne
pod 5 minút, posledné políčko
indikácie voľnej pamäte bude blikať.
Ak je zobrazený zostávajúci čas pre
záznam, tak v prípade že bude
zostávajúci čas už len 1 minútu, bude
tiež blikať hlásenie “REMAIN”.
Ak chcete pokračovať v zázname,
odstráňte nejaký záznam.
Poznámky
• Ak je pamäť plná a stlačíte tlačidlo
zXREC/PAUSE, na displeji bude
blikať hlásenie “FULL” sprevádzané
výstražným signálom. Pokračovanie je
možné až po odstránení ľubovoľného
nepotrebného záznamu.
• Ak stlačíte zXREC/PAUSE, keď už je
vo zvolenom priečinku 99 záznamov,
na displeji bude blikať hlásenie
“FULL” sprevádzané výstražným
signálom. Zvoľte iný priečinok, alebo
odstráňte nepotrebné záznamy.
Automatické spustenie
záznamu pri zaregistrovaní
zvuku — Funkcia Advanced
VOR
Ak je v ponuke Menu nastavená
funkcia VOR (voice operated
recording - zvukom ovládaný
záznam) na ON (zapnutá),
nahrávanie sa začne automaticky,
keď záznamník detekuje nejaký
zvuk. (Na displeji je zobrazené
“VOR”.)
Nahrávanie sa ukončí, keď záznamník
nedetekuje žiadny zvuk. (Na displeji
bude blikať “VOR PAUSE”.)
Poznámka
Funkcia VOR reaguje na okolité zvuky.
V Menu nastavte citlivosť mikrofónu na
“H (vysoká)” alebo “L (nízka)”. Ak po
zmene nastavenia citlivosti nie ste
spokojní s výsledným záznamom, alebo
ak sa chystáte vykonať dôležitý záznam,
nastavte VOR na OFF.
7SK
Nahrávanie záznamov
(pokračovanie)
Nastavenie citlivosti mikrofónu
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako
sekundu, kým sa na displeji nezobrazí "MODE".
2
Stláčaním – . alebo >+ zvoľte “SENS”
a stlačte NxPLAY/STOP.
3
Stláčaním – . alebo >+ zvoľte "H (vysoká
citlivosť)" alebo "L (nízka citlivosť)" a stlačte
NxPLAY/STOP.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
Prehrávanie záznamov
Opakované prehrávanie
záznamu — Repeat Play
Pri prehrávaní staršieho záznamu začnite od kroku 1.
Pri prehrávaní práve vykonaného záznamu začnite od kroku 3.
1
Počas prehrávania zatlačte
NxPLAY/STOP na viac než
1 sekundu.
Zobrazí sa “ “ a zvolený záznam
sa prehráva opakovane.
Štandardné prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením NxPLAY/
STOP. Prehrávanie zastavíte
stlačením xSTOP.
Zvoľte priečinok.
Pozri časť “Výber priečinka”.
2
Zvoľte číslo záznamu.
Stláčaním – . alebo
>+ zobrazte číslo
požadovaného záznamu.
– .: nižšie čísla
záznamov
>+: vyššie čísla
záznamov
Súvislé prehranie všetkých
záznamov v priečinku
— Continuous Play
Číslo zvoleného záznamu
Počet
záznamov
v priečinku
Počítadlo*
* Na displeji je zobrazenie zvolené tlačidlom DISPLAY/MENU (pozri ďalej v texte).
8SK
Pomocou funkcie CONT v ponuke
Menu môžete aktivovať funkciu
súvislého prehrania všetkých
záznamov v priečinku. Keď nastavíte
CONT na ON, môžete prehrať všetky
záznamy v priečinku postupne
za sebou.
3
Spustite prehrávanie.
Konektor i (slúchadlá)
1 Stlačte NxPLAY/STOP.
Indikátor OPR
(Počas prehrávania svieti
nazeleno.)
2 Ovládačom VOL
nastavte hlasitosť.
Počítadlo (alebo zvolený
režim zobrazenia)
xSTOP
Po prehraní jedného záznamu sa zariadenie zastaví na začiatku nasledujúceho
záznamu. Keď je funkcia Continuous play (Súvislé prehrávanie) nastavená
na “ON” (pozri ďalej v texte), zariadenie sa zastaví po prehraní všetkých
záznamov v priečinku.
Ak bol prehraný posledný záznam v priečinku, zariadenie sa zastaví
na začiatku posledného záznamu.
Diskrétne počúvanie
Do konektora i (slúchadlá) pripojte slúchadlá (nedodávané). Vstavaný
reproduktor sa automaticky vypne. Ak počujete šum (hluk), vyčistite konektor
slúchadiel.
Ďalšie operácie
Pre
Postup
Zastavenie v aktuálnom bode
Stlačte NxPLAY/STOP alebo xSTOP.
Pre obnovenie prehrávania z toho istého
bodu stlačte NxPLAY/STOP znova.
Posuv na začiatok
aktuálneho záznamu
Stlačte jedenkrát – ..
Posuv na nasledujúci záznam
Stlačte jedenkrát >+.
Posuv na predchádzajúce
záznamy/nasledujúce
záznamy
Stláčajte – . alebo >+.
(V režime zastavenia držaním
zatlačeného tlačidla prepínate
záznamy súvislo.)
Vyhľadávanie vpred/vzad
počas prehrávania
(Cue/Review)
Pre vyhľadávanie vpred držte počas
prehrávania zatlačené tlačidlo >+
a uvoľnite ho v bode, kde si želáte
obnoviť prehrávanie.
Pre vyhľadávanie vzad držte počas
prehrávania zatlačené tlačidlo – .
a uvoľnite ho v bode, kde si želáte
obnoviť prehrávanie.
Ak držíte tlačidlo >+ alebo – .
zatlačené dlhšie než 10 sekúnd,
zariadenie spustí vyhľadávanie vyššou
rýchlosťou.
Počas prvých 10 sekúnd vyhľadávania
vpred/vzad bude počuť zvuk.
Pri vyhľadávaní vyššou rýchlosťou
nebude počuť zvuk.
Počas vyhľadávania vpred/vzad bude
bez ohľadu na nastavenie režimu
zobrazenia zobrazené počítadlo.
1 Rada
Ak sa vyhľadávanie ukončí na konci
posledného záznamu, na displeji na
5 sekúnd bliká “END”. (Zvuk nie je
počuť.) Ak počas blikania “END” držíte
tlačidlo – . zatlačené, záznam bude
prehrávaný vzad zvýšenou rýchlosťou
a štandardné prehrávanie sa obnoví
v bode, v ktorom tlačidlo uvoľníte.
Keď prestane blikať “END” a zhasne
indikátor OPR, zariadenie sa nastaví
na začiatok posledného záznamu.
Ak je posledný záznam dlhý
a prehrávanie chcete spustiť v jeho
neskoršej časti, zatlačením a pridržaním
tlačidla >+ prehrajte záznam zrýchlene
až na jeho koniec a potom počas blikania
“END” držte zatlačené tlačidlo – .
a vyhľadajte požadovaný bod.
(Pri zázname, ktorý nie je posledný,
sa nastavte na začiatok nasledujúceho
záznamu a prehrávaním vzad
vyhľadajte požadovaný bod.)
9SK
Odstránenie záznamov
Postupné odstraňovanie záznamov
Keď odstránite nejaký záznam, ostatné záznamy sa posunú vpred a prečíslujú
sa tak, aby medzi nimi nevzniklo prázdne miesto bez záznamu.
Pred odstránením
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Nahrané záznamy môžete
odstraňovať postupne po jednom,
alebo môžete odstrániť všetky
záznamy v priečinku naraz.
Odstránený záznam však už nie je
možné obnoviť.
Záznam 5
Odstránenie záznamu č. 3
Po odstránení
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Záznamy za odstráneným záznamom sa prečíslujú.
1 Počas prehrávania záznamu, ktorý
chcete odstrániť, stlačte ERASE, alebo
v režime zastavenia zatlačte a pridržte
ERASE na dlhšie než 1 sekundu.
Zaznie pípnutie a 10-krát sa opakovane
prehráva celý záznam, pričom bliká
číslo záznamu a hlásenie “ERASE”.
Zrušenie odstraňovania
Pred krokom 2 stlačte xSTOP.
Odstránenie ostatných
záznamov
2 Počas opakovaného prehrávania
záznamu stlačte ERASE.
Záznam sa odstráni a zostávajúce
záznamy sa prečíslujú. (Napríklad
ak odstránite záznam č. 3, záznam
č. 4 sa prečísluje na záznam č. 3.
Po odstránení sa zariadenie nastaví
na začiatok nasledujúceho záznamu.)
Opakujte kroky 1 a 2.
Vymazanie časti záznamu
Najskôr záznam rozdeľte a potom
postupujte podľa krokov pre
odstraňovanie záznamov.
Odstránenie všetkých záznamov
v priečinku
Napr.
Priečinok A
Záznam 1 Záznam 2 Záznam 3 Voľný priestor
Voľný priestor
1 Pomocou
DISPLAY/MENU
zvoľte
priečinok, ktorý
chcete
odstrániť.
(Pozri "Výber
priečinka"
v predošlom
texte.)
10SK
Priečinok B
Záznam 1 Záznam 2
Záznam 3
Záznam 1 Záznam 2
Záznam 3
2 Súčasne zatlačte xSTOP
a ERASE na viac než
1 sekundu.
Na 10 sekúnd bude blikať
“ALL ERASE”.
3 Keď zobrazenie
bliká, stlačte
ERASE.
Zrušenie odstraňovania
Pred krokom 3 stlačte xSTOP.
Index častí a ovládacích prvkov
Zariadenie
MIC (vstavaný mikrofón)
Konektor
Konektor i (slúchadlá)
(mikrofón)
Indikátor OPR (prevádzka)
Displej
ERASE
DISPLAY/MENU
DIVIDE
xSTOP
zXREC (nahrávanie)/PAUSE
– .(vyhľadávanie vzad - review/zrýchlený
posuv vzad)/>+ (vyhľadávanie vpred - cue/
zrýchlený posuv vpred) (SELECT)
Reproduktor
Ovládač VOL (hlasitosť)*
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
* Vedľa ovládača sa nachádza orientačný hmatový
bod, ktorý ukazuje smer zvyšovania hlasitosti.
** Tlačidlo má orientačný hmatový bod.
Displej
Indikátor priečinka
Indikátor stavu batérií
Citlivosť mikrofónu
Indikátor režimu
záznamu
Indikátor REC
(nahrávanie)
Indikátor Repeat Play
Indikátor upozorňujúceho zvukového
signálu
Číslo zvoleného záznamu
Indikátor REC DATE
(dátum záznamu)
Indikátor REMAIN
Počet záznamov v priečinku/Indikácia
Menu/Počítadlo/Indikátor zostávajúceho
času/Indikátor dátumu záznamu/Indikátor
aktuálneho času/Záznamy
Indikátor voľnej kapacity
pamäte
Zadná časť
Priestor pre batérie
Háčik pre popruh na zápästie
(nedodávaný)
11SK
BRôzne spôsoby nahrávania
Pridanie ďalšieho záznamu
k staršiemu záznamu
Záznam môžete pridať k práve prehrávanému záznamu.
Pridaný záznam sa umiestni za aktuálny záznam a bude
považovaný za jeho súčasť.
Počas
prehrávania
záznamu č. 3
Záznam 3
Po pridaní
záznamu
Záznam 3
Záznam 4
Nahrávanie cez externý
mikrofón alebo z iného
zariadenia
1
Do konektora (mikrofón) zapojte mikrofón
s napájaním (Plug in power) alebo iné zariadenie.
Pri nahrávaní cez externý mikrofón
minikonektor (monofonický)
Záznam 4
(mikrofón)
Pridaný záznam
Stretnutie 1.
decembra o 14:00
1
Počas prehrávania zatlačte
zXREC/PAUSE na viac než
1 sekundu.
Na displeji sa zobrazí indikácia
“REC” a 3 sekundy bliká “ADD”.
Indikátor OPR svieti načerveno.
Nový záznam sa pridá za koniec
aktuálneho záznamu.
2
Externý mikrofón
(nedodávaný)
v rokovacej sále A
Po pripojení externého mikrofónu sa vstavaný mikrofón
automaticky vypne. Ak zapojíte mikrofón typu
Plug in power, bude sa takýto mikrofón automaticky
napájať zo záznamníka.
Pri nahrávaní z iného zariadenia
minikonektor
(mikrofón) (monofonický)
Stlačením xSTOP zastavte nahrávanie.
Audio
prepojovací
kábel s tlmičom
(nedodávaný)
Poznámky
• Záznam sa nedá pridať, ak je voľná kapacita nedostatočná.
• Pridaná časť záznamu sa nahrá v rovnakom režime záznamu
(HQ, SP alebo LP).
Minikonektor
EAR, EARPHONE,
v alebo
REC OUT
(stereo alebo
monofonický)
Kazetový magnetofón, TVP,
rádio atď.
2
Nahrávanie vykonajte podľa postupu v časti
“Nahrávanie záznamov”.
Poznámky
• Prepojenia vykonajte správne a pevne.
• Za účelom kontroly správnosti prepojení a nastavenia
hlasitosti odporúčame vykonať skúšobný záznam.
• Pri pripojení iného zariadenia než Sony pozri návod
na použitie príslušného zariadenia.
12SK
BĎalšie funkcie
Automatické spustenie záznamu
pri detekovaní zvuku
— Funkcia Advanced VOR
VOR ON:
VOR OFF:
Funkcia VOR (Voice Operated Recording) je
zapnutá. Nahrávanie sa spustí vtedy, keď
zariadenie detekuje nejaký zvuk a ukončí sa
vtedy, keď nebude detekovaný žiadny zvuk.
Miesto bez zvuku sa teda nenahrá.
Funkcia VOR je vypnutá. Je zvolený režim
štandardného nahrávania.
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí "MODE".
2
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “VOR” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Rozdelenie záznamu
Počas nahrávania alebo prehrávania môžete záznam rozdeliť
na dve časti a rozdelenému záznamu sa priradí nové číslo
záznamu. Rozdelením záznamu môžete jednoducho vyhľadať
želaný bod, od ktorého chcete záznam prehrať, najmä ak sa
jedná o dlhé záznamy, napr. záznam prednášok.
Záznamy môžete deliť, kým celkový počet záznamov
v priečinku nebude 99.
Počas nahrávania alebo prehrávania záznamu
stlačte DIVIDE v bode, kde chcete záznam rozdeliť.
• Ak stlačíte DIVIDE počas nahrávania:
Nové číslo záznamu sa pridá v mieste, kde
stlačíte tlačidlo a na displeji bude 3 sekundy
blikať nové číslo záznamu a “DIVIDE“.
Záznam sa rozdelí na dva. Medzi
záznamami však nebude prázdne miesto.
Záznam 1 Záznam 2
Záznam 3
Záznam je rozdelený.
Nahrávanie pokračuje.
Bude blikať “OFF (alebo ON)”.
1 Rada
3
Záznamy môžete rozdeliť aj počas pozastavenia nahrávania.
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ON” alebo “OFF”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
• Ak stlačíte DIVIDE počas prehrávania:
Nové číslo záznamu sa pridá v mieste,
kde stlačíte tlačidlo a na displeji bude
3 sekundy blikať nové číslo záznamu
a “DIVIDE“. Čísla ďalších záznamov
sa zvýšia o jedno.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam je rozdelený.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Počet záznamov vzrastie.
Prehrávanie rozdeleného záznamu
Stláčaním –. alebo >+ zobrazte požadované číslo
záznamu, keďže každá rozdelená časť záznamu má svoje
vlastné číslo.
1 Súvislé prehranie rozdelených záznamov
Podľa popisu v časti “Súvislé prehranie všetkých záznamov
v priečinku” nastavte CONT v ponuke Menu na ON.
Poznámky
• Ak už zvolený priečinok obsahuje 99 záznamov, nie je možné
záznamy deliť. V takomto prípade odstránením nepotrebných
záznamov alebo presunutím záznamov do iného priečinka znížte
počet záznamov na 98 alebo menej ešte pred samotným delením.
• Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené nastavenie
upozorňujúceho signálu, signál zostane priradený len
pôvodnému číslu rozdeleného záznamu.
• Záznam nie je možné rozdeliť v prvej a poslednej sekunde záznamu.
• Ak záznam delíte príliš často, zariadenie neskôr nemusí
záznam dokázať rozdeliť.
• Po rozdelení záznamu zariadenie nedokáže rozdelené
záznamy spojiť.
• Ak počas nahrávania záznamy rozdeľujete príliš často, môže
sa vyskytnúť nasledovný jav: Indikátor OPR bude stále blikať
a určitý čas nebude možné zariadenie ovládať. Nejde o poruchu
zariadenia. Počkajte, kým indikátor OPR nezhasne.
13SK
Presúvanie záznamov do iného
priečinka — Funkcia Move
Nahrané záznamy môžete presunúť do iného priečinka.
Príklad: Presunutie záznamu č. 3 z priečinka A
do priečinka C
1
2
3
Kým je zariadenie zastavené,
vyberte záznam, ktorý chcete
presunúť.
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí "MODE".
Prehrávanie záznamov
v stanovenom čase
s upozorňujúcim signálom (Alarm)
Vo zvolenom čase sa môže prehrať zvolený záznam, pred
ktorým zaznie upozorňujúci signál. Ak v kroku 6 zvolíte
“B-ONLY”, spustí sa iba upozorňujúci signál
a prehrávanie sa nespustí.
1
Vyberte priečinok (pozri
"Výber priečinka") a zobrazte
záznam, ktorý si želáte prehrať
s upozorňujúcim signálom.
2
Zvoľte režim nastavovania
upozorňujúceho signálu.
1 Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí "MODE".
2 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ALARM OFF”.
(Ak už má zvolený záznam nastavený
upozorňujúci signál, zobrazí sa
“ALARM ON”. Ak nechcete meniť
vykonané nastavenie, stlačením
xSTOP vypnite režim Menu.)
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “MOVE” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká určený cieľový priečinok.
4
5
Stláčaním – . alebo >+
vyberte priečinok, do ktorého
chcete premiestniť záznam
(v tomto prípade C).
Poznámka
Ak nie sú nastavené hodiny, alebo vo zvolenom
priečinku nie je žiadny záznam, hlásenie
“ALARM OFF (alebo ON)” sa nezobrazí
a upozorňujúci signál nie je možné nastaviť.
Stlačte NxPLAY/STOP.
Záznam sa presunie do určeného
priečinka.
6
3 Stlačte NxPLAY/STOP.
Začne blikať “OFF”.
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
4 Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “ON”.
Začne blikať “ON”.
Zrušenie presunutia záznamu(ov)
Pred krokom 5 stlačte xSTOP.
5 Stlačte NxPLAY/STOP.
Na displeji bude blikať “DATE”.
Poznámka
Funkcia presúvania nevytvorí kópiu záznamu v druhom
priečinku. Ak presuniete záznam do iného priečinka,
z pôvodného priečinka sa tento záznam odstráni.
3
Nastavte dátum pre
upozorňujúci signál.
Prehranie v nastavenom dátume
(Záznam sa bude prehrávať v ten istý deň, v tú istú
hodinu každý rok, kým záznam neodstránite.)
1 Počas blikania ”DATE“ stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre rok.
14SK
2 Stláčaním – . alebo >+
vyberte rok a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre mesiac.
3 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte mesiac a stlačte
NxPLAY/STOP.
Indikátor pre deň začne blikať.
4 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte deň.
Prehranie jedenkrát týždenne
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte deň v týždni.
Prehranie každý deň v ten istý
čas
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “DAILY”.
4
Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre hodinu.
5
Nastavte čas pre upozorňujúci
signál.
1 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte hodinu a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre minúty.
2 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte minúty a stlačte
NxPLAY/STOP.
Zobrazí sa “B-PLAY“.
6
Nastavte zvuk upozorňujúceho
signálu.
1 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte zvuk signálu “B-PLAY”
(prehrávanie záznamu po signáli)
alebo "B-ONLY" (iba upozorňujúci
signál)
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
Zobrazí sa hlásenie “ALARM ON”.
7
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Ak zvolíte číslo záznamu, ktorý má priradený upozorňujúci
signál, zobrazí sa indikátor “,”.
V nastavenom čase bude cca 10 sekúnd zaznievať upozorňujúci
signál a spustí sa prehrávanie zvoleného záznamu.
Počas prehrávania bude na displeji blikať hlásenie “ALARM”.
Po prehraní záznamu sa zariadenie zastaví na začiatku
daného záznamu.
Opätovné vypočutie záznamu
Stlačte NxPLAY/STOP. Ten istý záznam sa prehrá
od začiatku.
Vypnutie upozorňujúceho signálu
pred spustením prehrávania
Stlačte xSTOP, keď zaznieva upozorňujúci signál.
Vypnutie je možné, aj keď je aktivovaná funkcia HOLD.
Poznámky
• Ak nie sú nastavené hodiny alebo vo zvolenom priečinku nie
je žiadny záznam, upozorňujúci signál nie je možné nastaviť
(po stlačení DISPLAY/MENU v kroku 2 sa zariadenie
neprepne do režimu nastavenia pre upozorňujúci signál).
• Ak sa pokúšate nastaviť prehrávanie s upozorňujúcim signálom,
pričom ste už jedno nastavenie vykonali, z dôvodu upozornenia
pred novým nastavením sa zobrazí hlásenie ”PRE SET“.
• Ak sa pokúšate nastaviť čas alarmu na čas ktorý už bol
nastavený, na displeji sa zobrazí "BACK-D" a nie je možné
nastaviť alarm.
• Ak náhodou v stanovenom čase prehrávate nejaký iný
záznam, v nastavenom čase sa prehrávanie záznamu ukončí
a spustí sa prehrávanie zvoleného záznamu.
• Ak nastavený čas nastane počas nahrávania záznamu,
upozorňujúci signál v dĺžke 10 sekúnd zaznie až po
ukončení nahrávania záznamu. V nastavenom čase pre
upozorňujúci signál bude na displeji blikať indikátor “,”.
• Ak by sa počas nahrávania mal spustiť upozorňujúci signál
pre viac než jeden záznam, prehrá sa len prvý takýto záznam.
• Ak nastane nastavený čas, keď je aktívny režim Menu,
upozorňujúci signál zaznie a režim Menu sa vypne.
• Ak odstránite záznam, ktorému bolo priradené nastavenie
upozorňujúceho signálu, takéto nastavenie sa tiež zruší.
• Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené nastavenie
prehrávania s upozorňujúcim signálom, prehrávanie
sa zastaví v bode rozdelenia záznamu.
• Hlasitosť prehrávania môžete nastaviť ovládačom VOL.
• Ak nastavený čas nastane počas odstraňovania,
po dokončení odstraňovania zaznie upozorňujúci signál na
10 sekúnd a spustí sa prehrávanie.
• Nastavenie upozorňujúceho signálu sa nezruší po prehraní
záznamu. Pre zrušenie nastavenia vykonajte nižšie uvedený
postup.
Zrušenie alebo zmena nastavenia
upozorňujúceho signálu
1 Zvoľte záznam, pre ktorý ste nastavili spustenie
upozorňujúceho signálu a zatlačením a pridržaním
DISPLAY/MENU na viac ako 1 sekundu zapnite režim
MENU.
2 Stláčaním – . alebo > + zvoľte “ALARM ON”.
3 Stlačením NxPLAY/STOP rozblikajte “ON”.
4 Zrušenie nastavenia upozorňujúceho signálu:
Stláčaním – . alebo >+ rozblikajte “OFF” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Zmena nastavenia upozorňujúceho signálu:
Stlačte NxPLAY/STOP. Keď sa zobrazí nastavenie
dátumu pre upozorňujúci signál, vykonaním krokov 3
až 6 z časti “Prehrávanie záznamov v stanovenom čase
s upozorňujúcim signálom (Alarm)” zmeňte nastavenie
upozorňujúceho signálu.
5 Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
15SK
Ochrana pred náhodnou
aktiváciou — Funkcia HOLD
Posuňte prepínač HOLD do polohy “ON”. Na tri sekundy
sa zobrazí “HOLD”, čím sa indikuje zablokovanie všetkých
funkcií tlačidiel.
Ak aktivujete funkciu HOLD počas zastavenia, na displeji
sa zobrazí “HOLD” a následne sa vypnú všetky zobrazenia.
HOLD
Voľba režimu zobrazenia
Režim zobrazenia môžete meniť pre režimy zastavenia,
nahrávania a prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY/MENU sa bude
režim meniť nasledovne:
1 Zobrazenie aktuálneho času
Ak ponecháte zariadenie v režime zastavenia
a viac ako 3 sekundy ho nepoužijete,
na displeji sa zobrazí aktuálny čas bez
ohľadu na zvolený režim zobrazenia.
Počítadlo:
B Uplynutý prehrávací/nahrávací
čas záznamu
Zrušenie funkcie HOLD
Posuňte prepínač HOLD do polohy “OFF”.
Poznámka
Ak je funkcia HOLD aktivovaná počas nahrávania a chcete
zastaviť nahrávanie, musíte funkciu HOLD zrušiť.
1 Rada
Aj keď je funkcia HOLD aktivovaná, môžete ukončiť
prehrávanie záznamu s upozorňujúcim signálom.
Upozorňujúci signál alebo prehrávanie ukončíte stlačením
tlačidla xSTOP.
m
Zostávajúci čas (REMAIN):
V režime prehrávania:
Zostávajúci čas záznamu.
V režime zastavenia
a nahrávania Zobrazenie
zostávajúceho nahrávacieho
času.
m
Vypnutie zvukového signálu
(pípania)
Dátum záznamu (REC DATE)*:
Dátum nahrania aktuálneho
záznamu.
BEEP ON:
m
Ako potvrdenie vykonania operácie zaznie
zvukový signál (pípnutie).
BEEP OFF: S výnimkou upozorňujúceho signálu žiadny
iný zvukový signál nezaznieva.
1
Čas záznamu (REC DATE)**:
Čas nahrania aktuálneho
záznamu.
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí "MODE".
* Ak ešte neboli nastavené hodiny, zobrazí sa “--Y--M--D”.
**Ak ešte neboli nastavené hodiny, zobrazí sa “--:--”.
2
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “BEEP ON (alebo OFF)”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Bude blikať “ON (alebo OFF)”.
3
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ON” alebo “OFF”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
16SK
Zmena režimu záznamu
HQ: Môžete nahrávať vo vysokej (najvyššej) kvalite zvuku
(monofonický zvuk).
SP: Záznam môžete nahrávať vo vyššej kvalite zvuku
(monofonický zvuk).
LP: Môžete nahrávať dlhší záznam (monofonický zvuk).
Súvislé prehranie všetkých
záznamov v priečinku
CONT ON: Súvislé prehranie všetkých záznamov
v priečinku.
CONT OFF: Prehrávanie sa zastaví na konci každého
záznamu.
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí "MODE".
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí "MODE".
2
Skontrolujte, či je zobrazené
“MODE” a stlačte
NxPLAY/STOP.
2
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “CONT” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bude blikať “HQ (alebo SP, LP)”.
3
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “HQ”, “SP” alebo “LP”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Bude blikať “OFF (alebo ON)”.
3
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví
sa štandardné zobrazenie.
Ak ponecháte zariadenie v režime
zastavenia a viac ako 3 sekundy ho
nepoužijete, na displeji sa zobrazí
aktuálny čas a zvolený režim
záznamu.
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ON” alebo “OFF”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
17SK
Trvá dlhšie, kým zariadenie začne fungovať.
Riešenie problémov
Skôr ako pristúpite k žiadosti o opravu, prezrite si tento
prehľad. Ak problémy naďalej pretrvávajú, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Zariadenie nepracuje.
• Batérie nie sú vložené podľa správnej polarity.
• Batérie sú vybité.
• Tlačidlá sú blokované prepínačom HOLD. (Pri stlačení
akéhokoľvek tlačidla na 3 sekundy zabliká “HOLD”.)
Z reproduktora nepočuť zvuk.
• Sú pripojené slúchadlá.
• Úroveň hlasitosti je minimálna.
Nie je možné spustiť nahrávanie a zobrazí
sa hlásenie “FULL”.
• Pamäť je plná. Odstráňte nepotrebné záznamy.
• Vo zvolenom priečinku je uložených už 99 záznamov.
Zvoľte iný priečinok, alebo odstráňte nepotrebné
záznamy.
Počuť šum.
• Počas nahrávania ste šuchli prstom alebo iným
predmetom po zariadení, z tohto dôvodu sa do
záznamu nahral šum.
• Počas prehrávania alebo nahrávania bolo zariadenie
umiestnené blízko zdroja striedavého prúdu, žiarivky
alebo mobilného telefónu.
• Konektor pripojeného mikrofónu bol počas nahrávania
znečistený. Vyčistite konektor.
• Konektor pre slúchadlo/slúchadlá je znečistený.
Vyčistite konektor.
Úroveň záznamu je nízka.
• V Menu nastavte citlivosť mikrofónu na "H (vysoká)".
Nahrávanie je rušené.
• Je aktivovaná funkcia Advanced VOR. Nastavte VOR
na “OFF”.
Úroveň záznamu je nestabilná (pri nahrávaní
hudby atď.).
• Toto zariadenie má automatické nastavenie úrovne
záznamu pre nahrávanie prednášok, hlasových
záznamov atď. Nie je určené pre nahrávanie hudby.
Zobrazuje sa “--Y--M--D” alebo “--:--”.
• Nenastavili ste hodiny.
Zobrazuje sa “--Y--M--D” alebo “--:--”
v zobrazení REC DATE.
• Dátum a čas záznamu sa nezobrazí, ak ste v čase
nahrávania nemali nastavený dátum a čas.
Záznam nie je možné rozdeliť.
• Záznam nie je možné rozdeliť v priečinku, v ktorom je
99 záznamov.
• Ak príliš často delíte záznamy, zariadenie neskôr
nemusí dokázať záznamy rozdeliť.
• Záznam nie je možné rozdeliť v prvej alebo poslednej
sekunde záznamu.
18SK
• Ak počas nahrávania záznamy rozdeľujete príliš často,
môže sa vyskytnúť nasledovný jav: Indikátor OPR
bude stále blikať a určitý čas nebude možné zariadenie
ovládať. Nejde o poruchu zariadenia. Počkajte, kým
indikátor OPR nezhasne.
Nie je možné vykonať záznam, aj keď ešte nie je
vyčerpaný maximálny čas pre záznam.
• Ak nahrávate záznamy v zmiešaných režimoch HQ, SP
aj LP, maximálny čas pre záznam sa pohybuje
v rozmedzí od maximálneho času pre záznam v režime
HQ po maximálny čas pre záznam v režime LP.
• Ak je v každom z priečinkov nahraných 99 záznamov,
už nie je možné nahrávať ďalšie záznamy.
• Z dôvodu systémových obmedzení digitálneho
záznamového systému nahrá toto zariadenie vždy
minimálnu časovú jednotku. Keď celková dĺžka
jednotlivého záznamu nie je deliteľná minimálnou
časovou jednotkou, zostávajúci čas pre záznam môže
poklesnúť o viac, než je súčet skutočných dĺžok
všetkých už vykonaných záznamov.
Zariadenie nepracuje správne.
• Vyberte batérie a opäť ich vložte.
Nezabudnite, že počas servisných činností môže dôjsť
k odstráneniu nahraných záznamov.
Technické údaje
Záznamové médium
Vstavaná pamäť Flash s kapacitou 256 MB,
monofonický záznam
Skutočná kapacita pamäte môže byť nižšia.
Čas záznamu
HQ: 30 hodín 25 minút
SP: 81 hodín 15 minút
LP: 150 hodín 15 minút
Frekvenčný rozsah
HQ:
260 Hz - 6 800 Hz
SP:
220 Hz - 3 400 Hz
LP:
220 Hz - 3 100 Hz
Reproduktor
Priemer cca 2,8 cm
Výstupný výkon
250 mW
Vstup/Výstup
•Konektor pre slúchadlá (minikonektor, stereo)
pre slúchadlá s impedanciou 8 - 300 Ohm
•Konektor pre mikrofón
(minikonektor, monofonický)
Plug in power (s napájaním)
Minimálna vstupná úroveň 0,6 mV
Napájanie
Dve alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA):
3 V jednosmerné
Rozmery (š/v/h) (bez prečnievajúcich častí a ovládacích
prvkov)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Hmotnosť (vrátane batérií)
65 g
Dodávané príslušenstvo
Návod na použitie (1)
Alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA) (2)
Slúchadlá (1) (okrem modelov pre USA,
Kanadu, Európu a modelu Tourist)
Puzdro (1) (okrem modelov pre USA, Kanadu,
Európu a modelu Tourist)
Voliteľné príslušenstvo
Elektretový kondenzátorový mikrofón
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
(pre telefónny záznam)
Audio prepojovací kábel RK-G64HG/
RK-G69HG (okrem modelov pre Európu)
Aktívny reproduktor SRS-T88, SRS-T80
Váš predajca nemusí poskytovať kompletný sortiment
uvedeného voliteľného príslušenstva. Podrobné
informácie vám poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
19SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising