Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 Zariadenie typu tri v jednom – hlasový záznamník, hudobný prehrávač a pamäť USB Návod na použitie

4-275-850-11(1)
IC Recorder
Návod na používanie
Začíname
Základné funkcie
Ďalšie funkcie nahrávania
Ďalšie postupy pri
prehrávaní
Úpravy súborov
Počúvanie rádia FM
Informácie o funkcii ponuky
Používanie počítača
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
ICD-UX512/UX513F
Ak chcete predísť možnému
poškodeniu sluchu, nepočúvajte
prehrávač dlhší čas s nastavenou
vysokou úrovňou hlasitosti.
UPOZORNENIE
Nevystavujte batérie (batérie alebo nainštalované
batérie) dlhší čas nadmernému teplu, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
SPOTREBA MENOVITÉHO PRÚDU: 800 mA
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku úniu
a európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na
jeho obale znamená, že výrobok
nesmie byť spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí sa odovzdat’
do príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej
ste si tento výrobok zakúpili.
Dodávané príslušenstvo: slúchadlá, podporný
prípojný kábel USB
2
SK
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť
tento symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické značky ortute
(Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Oznam pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa týkajú
iba zariadení predávaných
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných
alebo záručných dokumentoch.
• Nahratá hudba sa môže používať len na súkromné
účely. Na používanie hudby nad rámec tohto
obmedzenia je potrebné povolenie od vlastníkov
autorských práv.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné
nahratie alebo prevzatie údajov ani za ich
poškodenie v dôsledku problémov so
záznamníkom IC alebo s počítačom.
• V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazený v záznamníku IC nemusí v zariadení
zobraziť správne. Príčiny môžu byť nasledujúce:
– kapacita pripojeného záznamníka IC,
– porucha záznamníka IC,
– informácie o obsahu sú napísané v jazyku
alebo pomocou znakov, ktoré záznamník IC
nepodporuje.
Upozornenie pre
používateľov
Všetky práva vyhradené. Táto príručka a softvér,
ktorý popisuje, sa nesmú úplne ani čiastočne
reprodukovať, prekladať ani transformovať do strojom
čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Sony Corporation.
SPOLOČNOSŤ SONY CORPORATION
V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE
ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHRADU VEDĽAJŠEJ,
NEPRIAMEJ ALEBO OSOBITNEJ ŠKODY
SPÔSOBENEJ PORUŠENÍM PRÁVA, ZMLUVY
ALEBO INÝM SPÔSOBOM, KU KTOREJ DOŠLO
V SÚVISLOSTI S TOUTO PRÍRUČKOU,
SOFTVÉROM A ĎALŠÍMI INFORMÁCIAMI,
KTORÉ SA V NEJ NACHÁDZAJÚ, ALEBO ICH
POUŽÍVANÍM.
Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo
kedykoľvek bez upozornenia upraviť túto príručku
alebo informácie, ktoré sa v nej nachádzajú.
Na softvér popísaný v tejto príručke sa môžu
vzťahovať aj podmienky osobitnej používateľskej
licenčnej zmluvy.
• Tento softvér je určený pre systém Windows, a nie
je možné používať ho v systéme Macintosh.
• Dodávaný podporný prípojný kábel je určený pre
záznamník IC ICD-UX512/UX513F. Pripojenie
ďalších záznamníkov IC nie je možné.
3
SK
Nahrávky sú určené len na osobnú zábavu
a použitie. Právne predpisy vzťahujúce sa
na autorské práva zakazujú iné formy
používania bez povolenia vlastníkov
autorských práv.
Používanie pamäťovej karty Memory
Stick™ na nahrávanie grafických prvkov
alebo ďalších údajov chránených
autorskými právami je obmedzené
zákazmi ustanovenými v príslušných
právnych predpisoch vzťahujúcich sa na
autorské práva. Používanie nad rámec
týchto obmedzení je zakázané.
Tento výrobok podporuje pamäťové karty
„Memory Stick Micro™ (M2™) “. „M2™“
je skrátené označenie pamäťovej karty
„Memory Stick Micro™“. Ďalej sa v tomto
dokumente používa označenie „M2™“.
Ochranné známky
• Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows
Media sú registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a iných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.
4
SK
• Pentium je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Intel Corporation.
• Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer-3
a súvisiace patenty sa vzťahujú licencie od
spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.
• Logá microSD a microSDHC sú ochrannými
známkami spoločnosti SD-3C, LLC.
• „Memory Stick Micro“, „M2“ a
sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „MagicGate“ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
• Na patenty prihlásené v USA a ďalších krajinách sa
vzťahuje licencia od spoločnosti Dolby
Laboratories.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky sú ochranné známky a registrované
ochranné známky príslušných vlastníkov. Symboly
„ ™ “ a „®“ sa v tejto príručke neuvádzajú v každom
prípade.
Funkcia „Sound Organizer“ používa nižšie uvedené
softvérové moduly:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain
intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this
product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Obsah
Začíname
Ďalšie funkcie nahrávania
Krok 1: Kontrola obsahu balenia............... 8
Register súčastí a ovládačov.................. 9
Zabránenie neúmyselným operáciám
(HOLD) ...............................................10
Zachovanie primeranej úrovne
hlasitosti (AVLS).................................11
Krok 2: Nabíjanie batérie.........................12
Nabíjanie batérie pomocou
počítača................................................12
Nabíjanie batérie pomocou sieťového
adaptéra USB.......................................14
Kedy nabiť alebo vymeniť batériu .......14
Krok 3: Zapnutie záznamníka IC.............15
Zapnutie zariadenia .............................15
Vypnutie zariadenia.............................15
Krok 4: Nastavenie hodín ........................16
Nastavenie hodín po nabití batérie ......16
Nastavenie hodín pomocou ponuky ....16
Krok 5: Nastavenie jazyka, ktorý sa bude
používať v okne displeja ..........................19
Zmena nastavenia nahrávania ..................33
Výber scény nahrávania pre každú
situáciu .................................................33
Spustenie automatického nahrávania
v reakcii na zvuk – funkcia VOR ........38
Nahrávanie na pamäťovú kartu ................40
Nahrávanie cez ďalšie zariadenia.............44
Nahrávanie pomocou externého
mikrofónu ............................................44
Nahrávanie z ďalšieho zariadenia ........45
Funkcie počas nahrávania ........................48
Monitorovanie nahrávania ...................48
Základné funkcie
Nahrávanie.......................................20
Počúvanie ........................................24
Vymazanie.......................................31
Ďalšie postupy pri prehrávaní
Zmena nastavení prehrávania...................49
Praktické spôsoby prehrávania ............49
Potlačenie hluku v prehrávanom
zvuku a zreteľnejšia reprodukcia
ľudského hlasu – funkcia obmedzenia
rušivých zvukov...................................50
Nastavenie rýchlosti prehrávania –
funkcia DPC (Digital Pitch
Control)................................................51
Výber zvukového efektu......................52
Výber režimu prehrávania ...................54
Prehrávanie súboru v požadovanom čase
pomocou budíka.......................................56
5
SK
Prehrávanie cez iné zariadenia.................59
Nahrávanie pomocou iného
zariadenia.............................................59
Úpravy súborov
Usporiadanie súborov v priečinku ...........60
Presunutie súboru do iného
priečinka ..............................................60
Kopírovanie súborov na inú
pamäťovú kartu ....................................61
Vymazanie všetkých súborov
v priečinku ...........................................62
Používanie značky stopy..........................64
Pridanie značky stopy..........................64
Vymazanie značky stopy.....................65
Vymazanie všetkých značiek stopy
vo vybratom súbore naraz ...................66
Rozdelenie súboru ...................................67
Rozdelenie súboru na aktuálnej
pozícii ..................................................67
Rozdelenie súboru na všetkých
pozíciách značiek stopy.......................68
Ochrana súboru........................................70
Počúvanie rádia FM
(len model ICD-UX513F)
Naladenie stanice rádia FM .....................71
Naladenie stanice rádia FM
prehľadávaním frekvencií....................71
Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice ..................................................72
6
SK
Nahrávanie vysielania rádia FM ..........73
Nastavenie staníc rádia FM......................74
Automatické uloženie rozhlasových
staníc v pásme FM ...............................74
Ručné nastavenie staníc rádia FM .......75
Vymazanie predvolených staníc
rádia FM...............................................75
Zmena nastavenia príjmu rádia FM .........77
Prepnutie citlivosti prijímača
rádia FM...............................................77
Prepnutie citlivosti vyhľadávania.........78
Prepnutie výstupu rádia FM medzi
reproduktorom a slúchadlami ..............79
Informácie o funkcii ponuky
Vykonanie nastavení ponuky ...................80
Nastavenia ponuky...................................82
Používanie počítača
Používanie záznamníka IC s
počítačom ...............................................100
Pripojenie záznamníka IC
k počítaču...........................................100
Štruktúra priečinkov a súborov..........102
Odpojenie záznamníka IC od
počítača ..............................................106
Kopírovanie súborov zo záznamníka
IC do počítača ........................................107
Kopírovanie hudobných súborov
z počítača do záznamníka IC a ich
prehrávanie ............................................108
Kopírovanie hudobného súboru z
počítača do záznamníka IC
(presunutie myšou) ............................108
Prehrávanie hudobných súborov
skopírovaných z počítača pomocou
záznamníka IC ...................................109
Používanie záznamníka IC ako
pamäte USB ...........................................111
Používanie dodaného softvéru Sound
Organizer ...............................................112
Čo môžete robiť pomocou softvéru
Sound Organizer................................112
Systémové požiadavky týkajúce sa
počítača..............................................114
Inštalácia softvéru Sound
Organizer ...........................................115
Okno softvéru Sound Organizer........116
Riešenie problémov
Riešenie problémov................................130
Zoznam hlásení ......................................140
Systémové obmedzenia..........................145
Popis okna displeja.................................147
Register ..................................................153
Ďalšie informácie
Používanie sieťového adaptéra USB......118
Odpojenie záznamníka IC zo
sieťovej zásuvky ................................119
Bezpečnostné odporúčania ....................120
Technické parametre..............................123
Systémové požiadavky ......................123
Dizajn a technické parametre ............124
Životnosť batérie................................128
7
SK
Začíname
Krok 1: Kontrola obsahu balenia
Záznamník IC (1)
Aplikačný softvér Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Puzdro na prenášanie (1)
Návod na používanie
Pred použitím záznamníka IC odstráňte
fóliu z okna displeja.
Stereoslúchadlá (1)
Podporný prípojný kábel USB (1)
Ak záznamník IC nemožno k počítaču
pripojiť priamo, použite dodávaný
podporný prípojný kábel USB.
Nabíjateľná batéria NH-AAA
(veľkosť AAA) (1)
Puzdro na batériu (1)
8
SK
Návod na používanie je uložený v podobe
súborov PDF v zabudovanej pamäti
záznamníka IC.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú
výslovne schválené v tejto príručke, môžu
viesť k tomu, že vám bude zakázané
prevádzkovať toto zariadenie.
Register súčastí a ovládačov
Predná strana
L
M
N
O
Tlačidlo ERASE
Tlačidlo VOL (Hlasitosť) –/+*
Tlačidlo
(Opakovať)/ A-B
Tlačidlo T-MARK (Značka stopy)
Zadná strana
Začíname
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Indikátor prevádzky
Vstavané mikrofóny (stereo)
Okno displeja
Tlačidlo x STOP
Tlačidlo z REC (Nahrávať)/PAUSE
Ovládacie tlačidlo (v, V/. (Prehrať
znova/rýchle prevíjanie dozadu), >
(Posunúť vpred/rýchle prevíjanie dopredu))
Tlačidlo N (Prehrať)/ENT (Enter)*
Tlačidlo
(Priečinok)
Tlačidlo MENU/NOISE CUT
Konektor m (mikrofón)*
Konektor i (slúchadlá)
P
Q
R
S
T
U
V
Otvor na remienok (remienok sa nedodáva)
Reproduktor
Páčka rozhrania USB
Prepínač HOLD/POWER
Prepínač DPC(SPEED CTRL)
Otvor na pamäťové karty M2™/microSD
Priestor na batériu
* Tieto tlačidlá a konektor majú dotykový bod.
Môžete ich používať ako referenčný bod
prevádzky alebo na identifikáciu
jednotlivých vodivých kontaktov.
9
SK
Zabránenie neúmyselným
operáciám (HOLD)
Zrušenie stavu HOLD
záznamníka IC
Ak chcete zabrániť neúmyselným
operáciám, napríklad pri prenášaní
záznamníka IC, môžete deaktivovať všetky
tlačidlá (HOLD).
Uvedenie záznamníka IC do
stavu HOLD
Posuňte prepínač HOLD/POWER do
stredu.
P Poznámka
Keď je počas nahrávania zapnutá funkcia
HOLD, používanie všetkých tlačidiel je
deaktivované. Ak chcete zastaviť nahrávanie,
najprv zrušte funkciu HOLD.
Posuňte prepínač HOLD/POWER do
polohy „HOLD“.
Približne na 3 sekundy sa zobrazí nápis
„HOLD“, ktorý znamená, že používanie
všetkých tlačidiel je deaktivované.
10
SK
z Tip
Aj pri zapnutej funkcii HOLD je možné
stlačením ľubovoľného tlačidla zastaviť
prehrávanie budíka. (Nie je možné zastaviť
normálne prehrávanie.)
Zachovanie primeranej
úrovne hlasitosti (AVLS)
Keď je funkcia „AVLS“ nastavená na
možnosť „ON“ v ponuke (strana 92)
a pokúšate sa upraviť hlasitosť na úroveň
presahujúcu úroveň zadanú vo funkcii
AVLS, rozsvieti sa indikátor „AVLS“. Nie
je možné upraviť hlasitosť na úroveň, ktorá
presahuje obmedzenie.
Začíname
Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter
System) umožňuje pri používaní slúchadiel
počúvať zvuk s primeranou úrovňou
hlasitosti. Funkcia AVLS obmedzuje
maximálnu úroveň hlasitosti, aby sa
predišlo problémom so sluchom
a znižovaniu pozornosti a aby sa zachovala
primeraná úroveň hlasitosti.
signálom. Stlačením tlačidla x STOP sa
vrátite do zobrazenia režimu ponuky.
Ak určitý čas prehrávate súbory s
hlasitosťou, ktorá presahuje úroveň zadanú
vo funkcii AVLS, zobrazí sa nasledujúca
animácia a funkcia „AVLS“ v ponuke sa
automaticky nastaví na možnosť „ON“.
P Poznámka
Pri kúpe záznamníka IC je funkcia „AVLS“
nastavená na možnosť „ON“. Ak chcete
funkciu vypnúť a súbory prehrávať s pôvodnou
hlasitosťou, nastavte v ponuke funkciu
„AVLS“ na možnosť „OFF“ (strana 92).
Keď je funkcia „AVLS“ nastavená
v ponuke na možnosť „OFF“, zobrazí sa
animácia s nápisom „Advise to not listen at
high VOL for long periods“ s pípajúcim
11
SK
Krok 2: Nabíjanie batérie
Nabíjanie batérie pomocou
počítača
portu USB zapnutého počítača vložte
konektor USB DIRECT.*2
Pred použitím záznamníka IC odstráňte
fóliu z okna displeja.
Záznamník IC pripojte k zapnutému
počítaču a batériu nabíjajte, kým indikátor
batérie nebude uvádzať hodnotu „
“.
Úplné nabitie vybitej batérie trvá približne
3 hodiny a 30 minút.*1
1 Vložte nabíjateľnú batériu.
Posuňte a nadvihnite kryt priestoru na
batériu, vložte nabíjateľnú batériu
NH-AAA so správnou polaritou
a zatvorte kryt.
Počítač
Záznamník IC
Do portu USB
počítača
Kým sa batéria nabíja, v animácii sa
zobrazí nápis „Connecting“ a indikátor
batérie.
2 Pripojte záznamník IC k počítaču.
Posuňte páčku rozhrania USB na zadnej
strane záznamníka IC v smere šípky a do
12
SK
Indikátor batérie
Keď je batéria úplne nabitá, indikátor
batérie uvádza hodnotu „
“.
Na obrazovke systému Macintosh
presuňte myšou položku „IC
RECORDER“ na pracovnej ploche do
umiestnenia „Trash“ a tam ju pustite.
Podrobnosti o odpojení záznamníka IC od
počítača nájdete v návode na používanie
dodanom s počítačom.
3 Odpojte záznamník IC od portu USB
3 Odpojte záznamník IC od počítača.
počítača a posunutím páčky rozhrania
USB v smere šípky zasuňte konektor
USB DIRECT.
Začíname
Indikátor úplného
nabitia
Dodržiavajte nasledujúci postup.
V opačnom prípade, ak záznamník IC
obsahuje súbory s údajmi, súbory sa
môžu poškodiť alebo nebude možné ich
prehrávanie.
1 Indikátor prevádzky nesmie byť
rozsvietený.
2 V počítači vykonajte nasledujúci
postup.
Na obrazovke systému Windows
kliknite ľavým tlačidlom myši na
ikonu v dolnej časti pracovnej plochy
počítača.
*1 Toto je približný odhad času úplného
nabitia úplne vybitej batérie pri izbovej
teplote. Líši sa v závislosti od zostávajúcej
energie a stavu batérie. Nabíjanie trvá
dlhšie, ak je teplota batérie nízka alebo ak
sa batéria nabíja počas prenosu údajov do
záznamníka IC.
*2 Ak nie je možné priame pripojenie
záznamníka IC k počítaču, použite
priložený podporný prípojný kábel USB.
t Kliknite ľavým tlačidlom myši na
položku „Vysunúť IC RECORDER“.
Zobrazená ikona a ponuka sa môžu
v rôznych operačných systémoch líšiť.
13
SK
P Poznámka
Ak nie je v animácii zobrazený indikátor
batérie, nabíjanie neprebehlo správne. Pozri
kapitolu „Riešenie problémov“ na strane 130.
Používanie úplne nabitej batérie
alebo alkalickej batérie LR03
(veľkosť AAA)
Kedy nabiť alebo vymeniť
batériu
Indikátor batérie na displeji zobrazuje
v animácii stav batérie.
Indikátor zostávajúceho času
batérie
Postupujte podľa kroku 1.
: Zobrazí sa nápis „Low Battery
Level“. Nabite nabíjateľnú batériu
alebo vymeňte starú batériu za
novú.
P Poznámka
Alkalickú batériu LR03 (veľkosť AAA)
(nedodáva sa) nemožno nabíjať.
z Tipy
• V záznamníku IC nepoužívajte mangánovú
batériu.
• Pri výmene batérie sa nevymažú nahraté
súbory ani nastavenie budíka, hoci batériu
vyberiete.
• Pri výmene batérie idú hodiny ďalej asi 1
minútu po vybratí batérie.
Nabíjanie batérie pomocou
sieťového adaptéra USB
Batériu je možné nabiť aj pomocou
sieťového adaptéra AC-U50AG USB
(nedodáva sa) (strana 118).
14
SK
m
: Zobrazí sa nápis „Low Battery“
a záznamník IC prestane fungovať.
Krok 3: Zapnutie záznamníka IC
Zapnutie zariadenia
Začíname
• Keď je záznamník IC v režime zastavenia
a istý čas sa nepokúsite o jeho prevádzku,
spustí sa funkcia automatického vypnutia.
(Pri kúpe záznamníka IC je čas, po ktorom
sa spustí funkcia automatického vypnutia,
nastavený na hodnotu 10min.) Čas, po
ktorom sa spustí funkcia automatického
vypnutia, môžete vybrať v ponuke
(strana 97).
Posuňte prepínač HOLD/POWER do
polohy „POWER“ na viac než 1 sekundu.
Záznamník IC je zapnutý a zobrazí sa
animácia s nápisom „Accessing...“.
Vypnutie zariadenia
Posuňte prepínač HOLD/POWER do
polohy „POWER“ na viac než 2 sekundy.
Zobrazí sa animácia „Power Off“.
z Tipy
• Ak sa záznamník IC nechystáte dlhší čas
používať, odporúča sa jeho vypnutie.
15
SK
Krok 4: Nastavenie hodín
x STOP
.
ovládacom tlačidle možnosť v alebo V.
Potom stlačte tlačidlo N/ENT.
Pri nastavovaní roka vyberte posledné
dve číslice roka.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Ak chcete používať funkciu budíka alebo
nahrať dátum a čas, je potrebné nastaviť
hodiny.
Keď vkladáte batériu prvýkrát alebo po
uplynutí viac než jednej minúty od jej
vybratia zo záznamníka IC, zobrazí sa
animácia „Set Date&Time“ a potom začne
v okne displeja na nastavenie času blikať
časť udávajúca rok.
Nastavenie hodín po nabití
batérie
1 Ak chcete postupne nastaviť rok, mesiac,
deň, hodinu a minútu, stlačte vždy na
16
SK
2 Ak chcete obnoviť displej režimu
zastavenia, stlačte tlačidlo x STOP.
Nastavenie hodín pomocou
ponuky
Keď je záznamník IC v režime zastavenia,
môžete nastaviť hodiny pomocou ponuky.
1 V ponuke vyberte položku
„Date&Time“.
1 Stlačením tlačidla MENU/NOISE
CUT prejdite do režimu ponuky.
Zobrazí sa okno režimu ponuky.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
vyberte kartu
(Nastavenie
záznamníka IC) a stlačte tlačidlo N/
ENT.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Date&Time“ a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
Ak vyberiete možnosť „Auto“, hodiny sa
automaticky prispôsobia hodinám
v počítači, ktorý je pripojený
k záznamníku IC a v ktorom je spustený
dodávaný softvér Sound Organizer.
Ak vyberiete možnosť „Manual“,
postupujte nasledovne.
Začíname
2 Stlačte možnosť . na ovládacom
tlačidle. Potom stlačením možnosti v
alebo V na ovládacom tlačidle
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„10y1m1d“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
2 Stlačením možnosti v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku Auto
alebo Manual a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
4 Ak chcete postupne nastaviť rok, mesiac,
deň, hodinu a minútu, stlačte vždy na
ovládacom tlačidle možnosť v alebo V.
Potom stlačte tlačidlo N/ENT.
17
SK
Pri nastavovaní roka vyberte posledné
dve číslice roka.
5 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
P Poznámka
Ak nestlačíte tlačidlo N/ENT v priebehu
jednej minúty od zadania údajov na nastavenie
hodín, režim nastavovania hodín bude zrušený
a v okne sa obnoví displej režimu zastavenia.
Zobrazenie aktuálneho dátumu
a času
Keď je záznamník IC v režime zastavenia,
stlačením tlačidla x STOP približne na 3
sekundy môžete zobraziť aktuálny dátum
a čas.
18
SK
Krok 5: Nastavenie jazyka, ktorý sa bude
používať v okne displeja
2 Stlačením možnosti v alebo V na
x STOP
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
jazyk a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
Začíname
N/ENT
v, V
Spomedzi 6 jazykov môžete vybrať jazyk,
ktorý sa bude používať v správach,
ponukách, názvoch priečinkov, názvoch
súborov atď.
1 V ponuke vyberte kartu
(Nastavenie
záznamníka IC) t „Language“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
Môžete vybrať nasledujúce jazyky.
Deutsch (nemčina), English, Español
(španielčina), Français (francúzština),
Italiano (taliančina), Русский (ruština)
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
19
SK
Základné funkcie
Nahrávanie
P Poznámky
• Pred nahrávaním je potrebné skontrolovať indikátor batérie (strana 14).
• Ak sa počas nahrávania náhodou nejaký predmet, napríklad prst atď., obtrie o záznamník IC alebo
oň škrabne, môže dôjsť k nahratiu hluku.
z Tip
Pred začatím nahrávania sa najprv odporúča urobiť skúšobnú nahrávku alebo monitorovať
nahrávanie (strana 48).
Výber priečinka
1 Ak chcete ukončiť stav HOLD záznamníka IC, posuňte
prepínač HOLD/POWER do stredu (strana 10).
2 Ak chcete zobraziť okienko výberu priečinka, stlačte
tlačidlo
20
SK
.
3 Stlačte možnosť . na ovládacom tlačidle. Potom
stlačením možnosti v alebo V na ovládacom tlačidle
vyberte kartu
(Hlas) a stlačte možnosť > na
ovládacom tlačidle.
v, V
., >
Základné funkcie
P Poznámka
Pri kúpe záznamníka IC sa zobrazuje len karta
(Hlas).
Karty
(Hudba) a
(Podcast) sa zobrazia po prenesení
súborov z počítača (strany 108, 113). Karta
(Zabudovaná pamäť) sa zobrazí po vložení pamäťovej
karty do záznamníka IC (strana 41).
4 Stlačením možnosti v alebo V na ovládacom tlačidle
vyberte priečinok, do ktorého chcete nahrať súbory.
V záznamníku IC je už pri zakúpení k dispozícii 5
priečinkov (
FOLDER01 – 05).
v
V
5 Stlačte tlačidlo N/ENT.
N/ENT
21
SK
Spustenie nahrávania (automatické nahrávanie (AGC))
1 Umiestnite záznamník IC tak, aby boli zabudované
mikrofóny oproti nasmerovaniu nahrávaného zdroja.
2 V režime zastavenia stlačte tlačidlo z REC/PAUSE.
Indikátor prevádzky svieti načerveno.
Počas nahrávania nie je potrebné držať stlačené tlačidlo
z REC/PAUSE.
Nový súbor sa automaticky nahrá za posledný nahratý
súbor.
Indikátor
prevádzky
z REC/
PAUSE
Zastavenie nahrávania
1 Stlačte tlačidlo x STOP.
Zobrazí sa animácia „Accessing...“ a záznamník IC sa
zastaví na začiatku súboru aktuálnej nahrávky.
22
SK
x STOP
Poznámka súvisiaca s prístupom
Keď je na displeji zobrazená animácia „Accessing...“, v záznamníku IC sa nahrávajú údaje
a ukladajú sa do pamäťového média. Kým záznamník IC získava prístup k údajom, nevyberajte
batériu a nezapájajte ani neodpájajte sieťový adaptér USB (nedodáva sa). V opačnom prípade by sa
údaje mohli poškodiť.
Ďalšie funkcie
Stlačte tlačidlo z REC/PAUSE. Keď je nahrávanie pozastavené, indikátor
prevádzky bliká načerveno a v okienku displeja začne blikať symbol
.
Zrušenie
pozastavenia
a pokračovanie
v nahrávaní
Znova stlačte tlačidlo z REC/PAUSE. Nahrávanie bude pokračovať od
daného bodu. (Ak chcete po pozastavení nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo
x STOP.)
Okamžité prehratie
aktuálnej nahrávky
Stlačte tlačidlo N/ENT. Nahrávanie sa zastaví a začne sa prehrávanie od
začiatku práve nahratého súboru.
Prehratie počas
nahrávania
Počas nahrávania alebo pozastavenia nahrávania stlačte a podržte tlačidlo
. na ovládacom tlačidle. Nahrávanie sa zastaví a môžete prehľadávať
smerom dozadu a zároveň počúvať zvuk rýchleho prehrávania. Po uvoľnení
tlačidla . na ovládacom tlačidle sa od daného bodu začne prehrávanie.
Základné funkcie
Pozastavenie
nahrávania*
* Po uplynutí 1 hodiny od pozastavenia nahrávania sa pozastavenie nahrávania automaticky zruší
a záznamník IC prejde do režimu zastavenia.
z Tipy
• Do každého priečinka môžete nahrať až 199 súborov.
• Pomocou dodávaného softvéru Sound Organizer je možné vytvárať nové priečinky a odstraňovať
nechcené priečinky (strana 112).
23
SK
Počúvanie
Spustenie prehrávania
1 Ak chcete ukončiť stav HOLD záznamníka IC, posuňte
prepínač HOLD/POWER do stredu (strana 10).
2 Stlačte tlačidlo
.
3 Stlačte možnosť . na ovládacom tlačidle. Potom
stlačením možnosti v alebo V na ovládacom tlačidle
vyberte kartu
(Hlas), kartu (Hudba) alebo kartu
(Podcast) a stlačte možnosť > na ovládacom
tlačidle.
24
SK
v, V
., >
4 Stlačením možnosti v alebo V na ovládacom tlačidle
v
vyberte priečinok.
V
5 Stlačte možnosť > na ovládacom tlačidle.
>
6 Stlačením možnosti v alebo V na ovládacom tlačidle
v
Základné funkcie
vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.
V
7 Stlačte tlačidlo N/ENT.
Čoskoro sa začne prehrávanie a indikátor prevádzky sa
rozsvieti nazeleno. (Keď je funkcia „LED“ nastavená
v ponuke na možnosť „OFF“ (strana 94), indikátor
prevádzky sa nerozsvieti.)
Indikátor
prevádzky
N/ENT
25
SK
8 Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo VOL –/+.
P Poznámka
VOL –/+
Keď je funkcia „AVLS“ v ponuke nastavená na možnosť
„ON“ (strana 92) a je zobrazený indikátor „AVLS“, nie je
možné nastaviť hlasitosť na úroveň presahujúcu úroveň
zadanú vo funkcii „AVLS“. Ak chcete funkciu vypnúť
a súbory prehrávať s pôvodnou hlasitosťou, nastavte
v ponuke funkciu „AVLS“ na možnosť „OFF“.
Zastavenie prehrávania
1 Stlačte tlačidlo x STOP.
x STOP
26
SK
Ďalšie funkcie
Zastavenie v momentálnej Stlačte tlačidlo N/ENT. Ak chcete z daného bodu pokračovať
polohe (funkcia
v prehrávaní, znova stlačte tlačidlo N/ENT.
pozastavenia prehrávania)
Návrat na začiatok
aktuálneho súboru
Jedenkrát stlačte možnosť . na ovládacom tlačidle.*1*2
Návrat k predchádzajúcim Opakovane stláčajte možnosť . na ovládacom tlačidle. (Ak sa
súborom
chcete v režime zastavenia postupne vracať k súborom, podržte
tlačidlo stlačené.*3)
Jedenkrát stlačte možnosť > na ovládacom tlačidle.*1*2
Preskočenie do za sebou
nasledujúcich súborov
Opakovane stláčajte možnosť > na ovládacom tlačidle. (Ak chcete
v režime zastavenia postupne preskakovať súbory, podržte tlačidlo
stlačené.*3)
Základné funkcie
Preskočenie do
nasledujúceho súboru
*1 Ak je nastavená značka stopy, záznamník IC prejde dozadu alebo dopredu k značke stopy
nachádzajúcej sa pred aktuálnym bodom alebo za ním (strana 64).
*2 Tieto funkcie sa používajú, keď je funkcia „Easy Search“ nastavená na možnosť „OFF“ (strana 49).
3
* V režime postupného prehľadávania záznamník IC nedokáže určiť polohu značiek stôp.
27
SK
Informácie o zobrazení kariet
Oblasť priečinkov určených na nahrávanie a oblasť priečinkov určených len na prehrávanie sa
v záznamníku IC spravujú oddelene a zobrazujú pomocou kariet. Po výbere priečinka môžete
prepnutím karty prejsť do jednej z týchto oblastí.
Karty
(Hlas): Oblasť určená na nahrávanie. Táto oblasť sa používa na spravovanie súborov
nahratých záznamníkom IC.
(Hudba): Oblasť určená len na prehrávanie. Táto oblasť sa používa na spravovanie
súborov s hudbou prenesených z počítača.
(Podcast): Oblasť určená len na prehrávanie. Táto oblasť sa používa na spravovanie
súborov podcast prenesených z počítača.
(Zabudovaná pamäť) alebo
(Externá pamäť): Zabudovanú pamäť a externú pamäť
(pamäťovú kartu) záznamníka IC je možné prepínať (strana 42).
Pri kúpe záznamníka IC sa zobrazuje len karta
(Hlas).
Karty
(Hudba) a
(Podcast) sa zobrazia po prenesení súborov z počítača (strany 108,
113). Karta
(Zabudovaná pamäť) sa zobrazí po vložení pamäťovej karty do záznamníka
IC (strana 41).
28
SK
Zobrazenie počas prehrávania súboru
Základné funkcie
A Informácie o súbore
Stlačením možnosti v alebo V na ovládacom tlačidle môžete počas prehrávania zobraziť
informácie o súbore.
Súbor nahratý pomocou záznamníka IC sa zobrazí takto:
: Názov priečinka: FOLDER01 – FOLDER05
: Názov súboru: Dátum_číslo súboru (napr. 100101_001)
: Meno interpreta (napr. My Recording)
: Názov: Dátum_číslo súboru (napr. 100101_001)
B Informácie o nahrávke
Režim zobrazenia môžete vybrať v ponuke (strana 94).
Uplynutý čas: uplynutý čas prehrávania súboru
Zostávajúci čas: zostávajúci čas prehrávania súboru
Dátum nahrávania: dátum nahratia
Čas nahrávania: čas nahratia
29
SK
C Zostávajúci čas nahrávania
Zobrazuje zostávajúci čas nahrávania v hodinách, minútach a sekundách.
Ak zostáva viac než 10 hodín nahrávania, čas je zobrazený v hodinách.
Ak zostáva viac než 10 minút a zároveň menej než 10 hodín nahrávania, čas je zobrazený
v hodinách a minútach.
Ak zostáva menej než 10 minút nahrávania, čas je zobrazený v minútach a sekundách.
30
SK
Vymazanie
P Poznámka
Po vymazaní nie je možné nahrávku získať späť.
Výber a vymazanie súboru
1 Ak chcete ukončiť stav HOLD záznamníka IC, posuňte
prepínač HOLD/POWER do stredu (strana 10).
Základné funkcie
2 Keď je záznamník IC v režime zastavenia alebo
prehrávania, vyberte súbor, ktorý chcete vymazať.
3 Stlačte tlačidlo ERASE.
Zobrazí sa otázka „Erase?“ a určený súbor sa prehrá,
aby bolo možné vymazanie potvrdiť.
ERASE
31
SK
4 Stlačením možnosti v alebo V na ovládacom tlačidle
vyberte príkaz „Execute“.
v
V
5 Stlačte tlačidlo N/ENT.
V okne displeja sa zobrazí animácia „Erasing...“
a vybratý súbor sa vymaže.
Po vymazaní súboru sa zostávajúce súbory posunú
dopredu, takže medzi nimi nebude medzera.
N/ENT
Zrušenie vymazania
1 Vyberte možnosť „Cancel“ v kroku 4 postupu „Výber
a vymazanie súboru“ a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
N/ENT
Vymazanie ďalšieho súboru
Vykonajte kroky 2 až 5 postupu „Výber a vymazanie súboru“.
Vymazanie časti súboru
Najprv súbor rozdeľte na dva súbory (strana 67) a potom vykonajte kroky 2 až 5 postupu
„Výber a vymazanie súboru“.
32
SK
Ďalšie funkcie nahrávania
Zmena nastavenia nahrávania
Výber scény nahrávania pre
každú situáciu
x STOP
N/ENT
V závislosti od jednotlivých scén
nahrávania môžete zmeniť položky
nahrávania, napríklad REC Mode
(strana 85), Mic Sensitivity (strana 86) atď.,
na odporúčané nastavenie ako celok.
Môžete zmeniť nastavenie každej položky.
1 V ponuke vyberte kartu
(Nahrávanie)
t „Scene Select“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
Zobrazí sa okno Scene Select.
2 Stlačením možnosti v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte požadovanú
scénu a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
Ďalšie funkcie nahrávania
v, V
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len
v zariadení
ICD-UX513F.)
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Save Scene Setting“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
33
SK
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Nahrávanie v rôznych
situáciách, napríklad
v priestrannej konferenčnej
sále.
Tipy na zlepšenie nahrávania
Nahrávanie diktovania s
mikrofónom pred ústami.
Nahrávanie na schôdzi
(Voice Notes)
(Interview)
Nahrávanie ľudského hlasu
na vzdialenosť 1 až 2 metre.
(Meeting)
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
Nahrávanie širokého spektra
zvukov, napríklad prednášky
v triede alebo hodiny spevu.
Používa sa na uloženie
obľúbených nastavení.
P Poznámky
SK
Nahrávanie sa dá zlepšiť aj inak než
pomocou výberu scény.
Ak záznamník IC umiestnite na podstavec
alebo na vreckovku namiesto podstavca,
môžete nahrávať čistý zvuk s nízkou
hladinou hluku bez rušivých vibrácií stola.
Nahrávanie z externého
zariadenia, napríklad z
prenosného prehrávača CD/
MD alebo páskového
záznamníka, pripojeného
k záznamníku IC
prostredníctvom výstupného
zvukového konektora (typu
stereofónny minijack).
Používa sa aj na dabovanie.
• Počas nahrávania nie je možné nastaviť
scénu.
34
• Po uplynutí 60 sekúnd bez operácie od
zobrazenia displeja Scene Select v krokoch 1
až 3 sa zobrazí displej režimu zastavenia.
Nahrávanie hlasovej poznámky
Ak záznamník IC umiestnite blízko jednej
strany úst, zabránite dýchaniu do
zabudovaných mikrofónov a budete
nahrávať čistý zvuk.
Zabudované
mikrofóny
Ak nahrávate napríklad predstavenie
speváckeho zboru alebo klavírny koncert,
umiestnite záznamník IC do vzdialenosti
približne 2 až 3 metre od interpretov.
Nastavte záznamník IC tak, aby bolo
okienko displeja otočené smerom nahor
a zabudované mikrofóny nasmerované proti
zdroju zvuku.
Nahrávanie rozhovoru
Umiestnite záznamník IC tak, aby boli
zabudované mikrofóny otočené oproti
osobe, s ktorou robíte rozhovor.
Ďalšie funkcie nahrávania
Nahrávanie hudobného
predstavenia
Ak záznamník pripevníte na statív
(nedodáva sa) alebo ho umiestnite na
podstavec alebo na stôl, môžete presnejšie
nastaviť uhol záznamníka IC
a zabudovaných mikrofónov.
35
SK
Zmena nastavenia pri
nastavovaní scény
1 V kroku 2 postupu „Výber scény
nahrávania pre každú situáciu“ vyberte
scénu, ktorú chcete upraviť. Stlačením
možnosti v alebo V na ovládacom
tlačidle vyberte príkaz „Edit from
Current Setting“ alebo „Edit“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
2 Stlačením možnosti v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
ponuky, ktorú chcete zmeniť, a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
nastavenia a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Podrobnosti o položkách ponuky a
nastaveniach nájdete na stranách 85 až 87.
4 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Edit Complete“ a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
5 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
P Poznámka
Výber scény bude napriek zmene nastavenia
pokračovať.
Nastavenie položky ponuky
Scene Select na predvolené
hodnoty
1 V kroku 2 postupu „Výber scény
3 Stlačením možnosti v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
36
SK
nahrávania pre každú situáciu“ vyberte
scénu, ktorú chcete nastaviť na
predvolenú hodnotu. Stlačením možnosti
v alebo V na ovládacom tlačidle vyberte
(Voice
(Meeting) Notes)
(Interview)
príkaz „Set Default Value“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
Zobrazí sa otázka „Default Value?“.
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Predvolené nastavenia
Podrobnosti o položkách ponuky
a nastaveniach nájdete na stranách 85 až 87.
MP3
128kbps
MP3
192kbps
Mic
High
Sensitivity
Low
Medium
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
(Audio
(Lecture) IN)
Ďalšie funkcie nahrávania
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Položka ponuky sa nastaví na predvolené
hodnoty.
REC Mode MP3
192kbps
(My
Scene)
REC Mode MP3
MP3
MP3
192kbps 192kbps 192kbps
Mic
Sensitivity
Medium Low
Medium
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
VOR
OFF
OFF
OFF
OFF
SYNC REC OFF
ON
OFF
Select Input MIC IN
Audio IN MIC IN
37
SK
Spustenie automatického
nahrávania v reakcii na zvuk
– funkcia VOR
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
Ak nastavíte funkciu VOR (Voice Operated
Recording) na možnosť „ON“, záznamník
IC začne nahrávať, keď rozpozná zvuk,
a pozastaví nahrávanie, keď nie je počuť
žiadny zvuk. V čase bez zvuku sa teda
nenahráva.
1 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia alebo nahrávania, vyberte
v ponuke kartu
(Nahrávanie) t
„VOR“ a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len
v zariadení
ICD-UX513F.)
38
SK
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„ON“ a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„VOR“ nastavená na možnosť „OFF“.
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
4 Stlačte tlačidlo z REC/PAUSE.
V okne displeja sa zobrazí možnosť
„
“.
Keď nie je rozpoznaný žiadny zvuk,
nahrávanie sa pozastaví a bliká nápis
„
“. Keď záznamník IC znovu
rozpozná zvuk, nahrávanie sa opäť začne.
Zrušenie funkcie VOR
V kroku 2 nastavte funkciu „VOR“ na
možnosť „OFF“.
P Poznámky
• Funkciu VOR ovplyvňujú okolité zvuky.
Položku „Mic Sensitivity“ v ponuke nastavte
v závislosti od podmienok nahrávania. Ak
po zmene nastavenia „Mic Sensitivity“ alebo
iného dôležitého nastavenia nahrávka nie je
uspokojivá, nastavte funkciu „VOR“ na
možnosť „OFF“.
• Ak chcete pozastaviť nahrávanie so zapnutou
funkciou VOR stlačením tlačidla z REC/
PAUSE, bude blikať len nápis „
“.
• Počas synchronizovaného nahrávania
(strana 46) a nahrávania v pásme FM
(strana 73) (len model ICD-UX513F)
funkcia VOR nefunguje.
Ďalšie funkcie nahrávania
39
SK
Nahrávanie na pamäťovú kartu
x STOP
z REC/PAUSE
.
N/ENT
v, V
Vložte kartu M2™ tak, aby ste
mali stranu s vodivými kontaktmi
otočenú smerom k sebe.*
* Keď vkladáte
pamäťovú kartu,
musíte mať záznamník
IC otočený zadnou
stranou k sebe.
Vložte kartu microSD tak, aby ste
mali stranu s etiketou otočenú
smerom k sebe.*
Okrem zabudovanej pamäte je možné
nahrávať súbory aj na pamäťovú kartu.
Informácie o kompatibilných
pamäťových kartách
V záznamníku IC môžete používať
nasledujúce pamäťové karty:
40
SK
• Memory Stick Micro™ (Pamäťová karta
(M2™): záznamník podporuje až 16 GB.
• Karta microSD: záznamník podporuje
karty microSD (FAT16) s kapacitou
nižšou než 2 GB a karty microSDHC
(FAT32) s kapacitou od 4 GB do 32 GB.
Pamäťové karty s kapacitou nižšou než 64
MB záznamník nepodporuje.
Podľa svojich noriem sme otestovali
nasledujúce karty microSD/microSDHC.
microSD/microSDHC Karty
Dodávateľ 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Prevádzka testovaná
–: Prevádzka netestovaná
September 2010
Čo sa týka zariadenia ICD-UX512/UX513F,
v testoch prevádzky boli použité pamäťové
karty dostupné v septembri 2010.
Najnovšie informácie o testovaných
pamäťových kartách môžete nájsť na
domovskej stránke podpory záznamníka IC:
http://support.sony-europe.com/DNA
V tejto príručke sa karty M2™ a microSD
označujú všeobecne ako „pamäťové karty“.
Otvor na pamäťovú kartu M2™/microSD sa
označuje ako „otvor na pamäťovú kartu“.
v smere zobrazenom na obrázku na
strane 40 úplne až po dno otvoru, aby
zapadla na svoje miesto. Potom zatvorte
kryt.
Vybratie pamäťovej karty
Vtlačte pamäťovú kartu do otvoru. Keď
vyskočí von, vyberte ju z otvoru na
pamäťovú kartu.
Štruktúra priečinkov a súborov
Okrem priečinkov zabudovanej pamäte sa
na pamäťovej karte vytvorí 5 priečinkov.
Štruktúra priečinkov a súborov sa trocha
líši od štruktúry zabudovanej pamäte
(strana 104).
Ďalšie funkcie nahrávania
Vzhľadom na systémové špecifikácie
súboru záznamníka IC je možné pomocou
pamäťovej karty nahrať a prehrať súbor
LPCM menší než 2 GB a súbor MP3/
WMA/AAC-LC menší než 1 GB.
Na každú pamäťovú kartu M2™ môžete
nahrať až 4 074 súborov.
2 Vložte kartu M2™ alebo microSD
P Poznámka
Nie je zaručené, že budú fungovať všetky
druhy kompatibilných pamäťových kariet.
Vloženie pamäťovej karty
Pred nahrávaním je potrebné uložiť všetky
údaje z pamäťovej karty do počítača
a naformátovať pamäťovú kartu
v záznamníku IC (strana 98), aby
neobsahovala žiadne údaje.
1 V režime zastavenia otvorte kryt otvoru
na pamäťovú kartu.
P Poznámky
• Počas nahrávania, prehrávania
a formátovania nevkladajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu. Mohli by ste tým narušiť
fungovanie záznamníka IC.
• Keď je v okne displeja zobrazená animácia
„Accessing...“, nevyberajte pamäťovú kartu.
V opačnom prípade by sa údaje mohli
poškodiť.
• Ak záznamník IC nerozpozná pamäťovú
kartu, vyberte ju a potom znova vložte.
• Pevne zatvorte kryt otvoru na pamäťovú
kartu. Do otvoru na pamäťovú kartu
nevkladajte ani žiadne tekuté, kovové,
horľavé a iné predmety. V opačnom prípade
41
SK
by mohlo dôjsť k vznieteniu, elektrickému
šoku alebo narušeniu fungovania
záznamníka.
Prepnutie miesta určenia v
záznamníku IC na pamäťovú
kartu (v okne výberu priečinka)
1 Stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa okno výberu priečinka.
2 Stlačte možnosť . na ovládacom
tlačidle. Potom stlačením možnosti v
alebo V na ovládacom tlačidle vyberte
kartu
(Zabudovaná pamäť) a stlačte
tlačidlo N/ENT.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Memory Card“ a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
4 Ak chcete obnoviť displej režimu
zastavenia, stlačte tlačidlo x STOP.
Používanie zabudovanej pamäte
V kroku 3 vyberte možnosť „Built-In
Memory“.
Prepnutie miesta určenia v
záznamníku IC na pamäťovú
kartu (v ponuke)
1 V ponuke vyberte kartu
(Nastavenie
záznamníka IC) t „Select Memory“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len
v zariadení
ICD-UX513F.)
Karta
(Zabudovaná pamäť) sa zmení
na kartu
(Externá pamäť) a potom sa
zobrazí okno výberu priečinka.
42
SK
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Memory Card“ a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
Používanie zabudovanej pamäte
V kroku 2 vyberte možnosť „Built-In
Memory“.
Spustenie nahrávania
Vyberte priečinok a stlačte tlačidlo z REC/
PAUSE. Podrobné informácie o nahrávaní
nájdete na strane 20.
Ďalšie funkcie nahrávania
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„Select Memory“ nastavená na možnosť
„Built-In Memory“.
Ak už je pamäťová karta naformátovaná,
prejdite na krok 5.
3 Ak pamäťová karta nie je naformátovaná,
vyberte v ponuke kartu
(Nastavenie
záznamníka IC) t „Format“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
Zobrazí sa otázka „Erase All Data?“.
4 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
5 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
43
SK
Nahrávanie cez ďalšie zariadenia
Nahrávanie pomocou
externého mikrofónu
Ak sa možnosť „Select Input“ nezobrazí,
nastavte ju v ponuke (strana 87).
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
Stereofónny
mikrofón
ovládacom tlačidle vyberte položku
„MIC IN“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Konektor m (mikrofón)
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„Select Input“ nastavená na možnosť
„MIC IN“.
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
v, V
4 Stlačením tlačidla z REC/PAUSE
1 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, pripojte externý mikrofón ku
konektoru m (mikrofón).
V okne displeja sa zobrazí možnosť
„Select Input“.
44
SK
spustíte nahrávanie.
Zabudované mikrofóny sa automaticky
vypnú.
Ak nie je vstupná úroveň dostatočne
silná, upravte nastavenie „Mic
Sensitivity“ záznamníka IC.
Prípadný pripojený prídavný mikrofón
napájacieho typu je automaticky
napájaný zo záznamníka IC.
z Odporúčané mikrofóny
Môžete použiť elektretový kondenzátorový
mikrofón Sony ECM-CS10, ECM-CZ10
(nedodáva sa).
Nahrávanie zvuku z telefónu
alebo mobilného telefónu
Prehrávač diskov
CD atď.
Konektor m (mikrofón)
Ďalšie funkcie nahrávania
Ak chcete nahrávať zvuk z telefónu alebo
mobilného telefónu, môžete použiť
elektretový kondenzátorový mikrofón
slúchadlového typu ECM-TL1 (nedodáva sa).
Podrobnosti o pripojení nájdete v návode na
používanie, ktorý bol dodaný s mikrofónom
ECM-TL1.
Nahrávanie z ďalšieho
zariadenia
x STOP
z REC/PAUSE
v, V
N/ENT
P Poznámky
• Po pripojení skontrolujte kvalitu zvuku
konverzácie a úroveň nahrávania, skôr než
začnete nahrávať.
• Ak sa nahrá pípnutie telefónu alebo volací
tón, konverzácia sa môže nahrať s nižšou
kvalitou zvuku. V takom prípade začnite
nahrávať, až keď sa konverzácia začne.
• V závislosti od typu telefónu a stavu linky
funkcia VOR (strana 38) nemusí fungovať.
• Nenesieme zodpovednosť za žiadne
problémy ani v prípade, že pomocou
záznamníka IC nebude možné nahrať
konverzáciu.
Ak nahráte zvuk z ďalšieho zariadenia
pripojeného k záznamníku IC, môžete
vytvárať súbory s hudbou bez použitia
počítača.
Ak v ponuke „Scene Select“ vyberiete
možnosť „Audio IN“, nastavíte záznamník
na nahrávanie z ďalšieho zariadenia.
Podrobné informácie o nastavení nájdete na
strane 33.
45
SK
z Tipy
• Pred začiatkom nahrávania odporúčame
najskôr uskutočniť skúšobnú nahrávku.
• Ak nie je vstupná úroveň dostatočne silná,
pripojte slúchadlový konektor (typu
stereofónny minijack) ďalšieho zariadenia ku
konektoru m (mikrofón) záznamníka IC
a nastavte úroveň hlasitosti v zariadení
pripojenom k záznamníku IC.
Nahrávanie pomocou funkcie
synchronizovaného nahrávania
Ak záznamník IC nerozpozná žiadny zvuk
dlhšie než 2 sekundy, pozastaví sa. Keď
záznamník IC rozpozná zvuk, znovu začne
nahrávať do nového súboru.
Ak v ponuke „Scene Select“ vyberiete
možnosť „Audio IN“, funkcia „SYNC
REC“ bude nastavená na možnosť „ON“.
1 V ponuke vyberte kartu
(Nahrávanie)
t „SYNC REC“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len
v zariadení
ICD-UX513F.)
46
SK
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„ON“ a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„SYNC REC“ nastavená na možnosť
„OFF“.
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
4 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, môžete k nemu pripojiť
ďalšie zariadenie.
Pripojte výstupný zvukový konektor
(typu stereofónny miniplug) ďalšieho
zariadenia ku konektoru m (mikrofón)
záznamníka IC pomocou prípojného
zvukového kábla, ktorý sa dá kúpiť
v obchode.
V okne displeja sa zobrazí možnosť
„Select Input“.
Ak sa možnosť „Select Input“ nezobrazí,
nastavte ju v ponuke (strana 87).
5 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Audio IN“ a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
P Poznámky
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„Select Input“ nastavená na možnosť
„MIC IN“.
6 Stlačením tlačidla z REC/PAUSE
7 Spustite prehrávanie na zariadení
pripojenom k záznamníku IC.
Na displeji sa zobrazí nápis „
“
a spustí sa synchronizované nahrávanie.
Nahrávanie bez funkcie
synchronizovaného nahrávania
Ďalšie funkcie nahrávania
spustíte nahrávanie.
Bliká nápis „
“ a záznamník IC
prejde do režimu pozastavenia
nahrávania.
• Počas synchronizovaného nahrávania nie je
možné pozastaviť nahrávanie (strana 23),
nahrávať pomocou funkcie VOR (strana 38),
ani pridať značku stopy (strana 64).
• V závislosti od konkrétneho zariadenia
pripojeného k záznamníku IC sa môže stať,
že funkcia synchronizovaného nahrávania
nebude správne fungovať v dôsledku
rozdielnej úrovne zvukového vstupu.
• Pri nahrávaní z ďalšieho zariadenia nie je
možné meniť nastavenie „Mic Sensitivity“.
Vyberte možnosť „OFF“ v kroku 2 postupu
„Nahrávanie pomocou funkcie
synchronizovaného nahrávania” na
strane 46 a potom uskutočnite kroky 3 až 7.
Ak v kroku 6 stlačíte tlačidlo z REC/
PAUSE, zabudované mikrofóny sa
automaticky vypnú a nahrá sa zvuk z
pripojeného zariadenia.
Ak záznamník nerozpozná žiadny zvuk
dlhšie než 2 sekundy, synchronizované
nahrávanie sa pozastaví a začne blikať nápis
„
“.
Keď záznamník IC rozpozná zvuk, znovu
začne nahrávať do nového súboru.
47
SK
Funkcie počas nahrávania
Monitorovanie nahrávania
Konektor i (slúchadlá)
VOL –/+
Ak ku konektoru i (slúchadlá) pripojíte
dodané stereofónne slúchadlá, môžete
monitorovať nahrávanie. Hlasitosť
monitorovania je možné nastaviť stlačením
tlačidla
VOL –/+, ale úroveň nahrávania je pevne
stanovená.
P Poznámka
Ak sa počas monitorovania nahrávania kábel
slúchadiel dotýka záznamníka IC, na
záznamník sa môže nahrať šum. Šum je možné
znížiť, ak sa kábel nebude dotýkať
záznamníka IC.
48
SK
Ďalšie postupy pri prehrávaní
Zmena nastavení prehrávania
Praktické spôsoby
prehrávania
Počúvanie s lepšou kvalitou
zvuku
Rýchle vyhľadanie miesta, od
ktorého chcete spustiť
prehrávanie (jednoduché
vyhľadávanie)
Keď je v ponuke položka „Easy Search“
nastavená na možnosť „ON“ (strana 90),
miesto, od ktorého chcete spustiť
prehrávanie, môžete rýchlo vyhľadať
opakovaným stláčaním tlačidla > alebo
. na ovládacom tlačidle počas
prehrávania.
Jedným stlačením tlačidla . na
ovládacom tlačidle sa vrátite späť približne
o 3 sekundy alebo jedným stlačením
Vyhľadávanie smerom dopredu/
dozadu počas prehrávania
(pretáčanie dopredu/dozadu)
• Vyhľadávanie smerom dopredu
(pretáčanie dopredu):
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo > na ovládacom tlačidle
a uvoľnite ho na mieste, kde chcete
obnoviť prehrávanie.
• Vyhľadávanie smerom dozadu (pretáčanie
dozadu):
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo . na ovládacom tlačidle
a uvoľnite ho na mieste, kde chcete
obnoviť prehrávanie.
Ďalšie postupy pri prehrávaní
• Počúvanie so slúchadlami:
Pripojte dodávané stereofónne slúchadlá
do konektora i (slúchadlá). Zabudovaný
reproduktor sa automaticky odpojí.
• Počúvanie z externého reproduktora:
Pripojte aktívny alebo pasívny
reproduktor (nedodáva sa) ku konektoru
i (slúchadlá).
tlačidla > na ovládacom tlačidle sa
posuniete dopredu približne o 10 sekúnd.
Táto funkcia je praktická pri vyhľadávaní
požadovaného miesta v dlhej nahrávke.
Záznamník IC vyhľadáva nízkou rýchlosťou
s prehrávaním zvuku. Táto funkcia je
praktická, ak si chcete overiť jedno slovo
smerom dozadu alebo dopredu. Ak potom
stlačíte a podržíte tlačidlo, záznamník IC
začne vyhľadávať vyššou rýchlosťou.
49
SK
z Keď sa súbory prehrajú až po
koniec posledného súboru
• Keď prehrávanie alebo rýchle prehrávanie
dosiahne koniec posledného súboru,
približne na 5 sekúnd sa rozsvieti položka
„FILE END“.
• Keď zhasne položka „FILE END“
a indikátor prevádzky, záznamník IC sa
zastaví na začiatku posledného súboru.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo . na
ovládacom tlačidle, kým svieti položka
„FILE END“, súbory sa budú rýchlo
prehrávať a normálne prehrávanie sa spustí
na mieste, kde uvoľníte tlačidlo.
• Ak je posledný súbor dlhý a prehrávanie
chcete spustiť v neskoršej časti súboru,
stlačením a podržaním tlačidla > na
ovládacom tlačidle prejdite na koniec súboru
a potom prejdite na požadované miesto
v súbore stlačením tlačidla . na
ovládacom tlačidle, kým je rozsvietená
položka „FILE END“.
• Pri inom než poslednom súbore prejdite na
začiatok nasledujúceho súboru a prehrávajte
smerom dozadu až k požadovanému miestu.
Potlačenie hluku v
prehrávanom zvuku
a zreteľnejšia reprodukcia
ľudského hlasu – funkcia
obmedzenia rušivých
zvukov
x STOP
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Keď sa v režime prehrávania používa
funkcia obmedzenia rušivých zvukov,
obmedzia sa okolité rušivé zvuky s
výnimkou ľudského hlasu. Súbor sa prehrá
s vysokou kvalitou zvuku vďaka
obmedzeniu rušivých zvukov vo všetkých
frekvenčných pásmach vrátane pásma
ľudského hlasu.
P Poznámky
• Efekt funkcie obmedzenia rušivých zvukov
sa môže líšiť v závislosti od podmienok
zaznamenaného hlasu.
50
SK
• Funkcia obmedzenia rušivých zvukov nie je
aktívna pri použití zabudovaného
reproduktora.
• Keď sa používa funkcia obmedzenia
rušivých zvukov, funkcia zvukových efektov
nie je aktívna.
• Funkcia obmedzenia rušivých zvukov nie je
aktívna pri počúvaní rádia v pásme FM (len
model ICD-UX513F).
• Funkcia obmedzenia rušivých zvukov nie je
aktívna pri počúvaní súboru AAC-LC
a WMA.
1 Keď je záznamník IC v režime
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Maximum“ alebo „Medium“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Zrušenie funkcie obmedzenia
rušivých zvukov
V kroku 2 vyberte možnosť „OFF“.
Nastavenie funkcie obmedzenia
rušivých zvukov v ponuke
Na karte
(Prehrávanie) v ponuke
vyberte a nastavte funkciu „Noise Cut“.
Ďalšie postupy pri prehrávaní
zastavenia alebo prehrávania, stlačte
a približne 2 sekundy alebo dlhšie
podržte tlačidlo MENU/NOISE CUT.
Zobrazí sa okno nastavenia funkcie
„Noise Cut“.
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„Noise Cut“ nastavená na možnosť
„OFF“.
Nastavenie rýchlosti
prehrávania – funkcia DPC
(Digital Pitch Control)
Zadná strana
51
SK
Obnovenie normálnej rýchlosti
prehrávania
Predná strana
v, V
Prepínač DPC(SPEED CTRL) posuňte do
polohy „OFF“.
P Poznámka
Rýchlosť prehrávania môžete nastaviť
v rozsahu 0,50-krát až 2,00-krát. Pomocou
funkcie digitálneho spracovania zvuku sa
súbor prehrá s prirodzenou výškou zvuku.
1 Prepínač DPC(SPEED CTRL) posuňte
Ak sú súbory nahraté vo formáte LPCM/
WMA/AAC-LC, rýchlosť prehrávania možno
nastaviť len v rozsahu 0,50-krát až 1,00-krát.
Ak sa pokúsite nastaviť rýchlosť prehrávania
mimo tohto rozsahu, na displeji sa zobrazí text
„NO FAST“.
Výber zvukového efektu
x STOP
do polohy „ON“.
2 Počas prehrávania nastavte rýchlosť
prehrávania stlačením tlačidla v alebo V
na ovládacom tlačidle.
V: Každým stlačením tlačidla sa rýchlosť
zníži 0,05-krát (od 0,50-krát do 1,00-krát).
v: Každým stlačením tlačidla sa rýchlosť
zvýši 0,10-krát (od 1,00-krát do 2,00-krát).
Stlačením a podržaním tlačidla možno
rýchlosť meniť plynule.
Pri zakúpení záznamníka IC je
rýchlosť prehrávania nastavená na
hodnotu „0,70-krát“.
52
SK
v, V
N/ENT
., >
V ponuke môžete nastaviť požadovaný
efekt pre prehrávanie.
1 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia alebo prehrávania, v ponuke
vyberte kartu
(Prehrávanie) t
„Effect“ a stlačte tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len
v zariadení
ICD-UX513F.)
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
efekt pre prehrávanie a stlačte tlačidlo
N/ENT.
Zvýraznenie stredných
frekvenčných rozsahov zvuku, čo je
ideálne pre hlas.
Rock
Zvýraznenie vysokých a nízkych
frekvenčných rozsahov na
dosiahnutie výrazného zvuku.
Jazz
Zvýraznenie vysokých
frekvenčných rozsahov na
dosiahnutie živého zvuku.
Bass1
Zvýraznenie basového zvuku.
Bass2
Ešte väčšie zvýraznenie basového
zvuku.
Custom
Môžete vytvoriť vlastnú úroveň
zvuku v 5 pásmach.
OFF
Vypnutie funkcie zvukových
efektov.
Ďalšie postupy pri prehrávaní
Pop
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„Effect“ nastavená na možnosť „OFF“.
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Nastavenie obľúbenej úrovne
zvuku
1 V kroku 2 nastavte položku „Effect“ na
možnosť „Custom“ a stlačte tlačidlo N/
ENT.
Zobrazí sa okno vlastného nastavenia.
53
SK
2 Keď nastavujete úroveň zvuku
v pásmach 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz,
3 kHz a 10 kHz, stlačením tlačidla .
alebo > na ovládacom tlačidle sa
presuňte na pásmo vľavo alebo vpravo
a potom stlačte tlačidlo v alebo V na
ovládacom tlačidle.
Nastavenie možno upraviť v 7 krokoch
v rozsahu –3 až +3.
Výber režimu prehrávania
x STOP
A-B
N/ENT
v, V
V ponuke môžete vybrať režim prehrávania.
1 Keď je záznamník IC v režime
3 Stlačte tlačidlo N/ENT.
zastavenia alebo prehrávania, v ponuke
vyberte kartu
(Prehrávanie) t „Play
Mode“ a stlačte tlačidlo N/ENT.
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
P Poznámky
• Keď používate zabudovaný reproduktor
alebo počúvate rádio v pásme FM (len
model ICD-UX513F), toto nastavenie
nebude platné.
• Keď sa používa funkcia obmedzenia
rušivých zvukov, funkcia zvukových efektov
nie je aktívna.
54
SK
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len
v zariadení
ICD-UX513F.)
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte možnosť „1“,
„
“, „ALL“, „
1“, „
“ alebo
„
ALL“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Zobrazí sa položka „A-B B?“.
2 Opätovným stlačením tlačidla
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
(Opakovanie) A-B zadajte koncový
bod B.
Zobrazí sa položka „
A-B“ a určená
časť sa bude prehrávať opakovane.
režim ponuky.
1
Prehrávanie jedného súboru.
Súvislé prehrávanie súborov v jednom
priečinku.
ALL
Zastavenie prehrávania s opakovaním A-B:
Stlačte tlačidlo x STOP.
Súvislé prehrávanie všetkých súborov.
Opakované prehrávanie jedného súboru.
Opakované prehrávanie súborov
v jednom priečinku.
ALL Opakované prehrávanie všetkých
súborov.
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„Play Mode“ nastavená na možnosť „
“.
Opakované prehrávanie vybratej
časti nahrávky – opakovanie A-B
Zmena segmentu určeného na prehrávanie s
opakovaním A-B:
Počas prehrávania s opakovaním A-B
opätovným stlačením tlačidla
(Opakovanie) A-B zadajte nový
začiatočný bod A. Potom zadajte nový
koncový bod B ako v kroku 2.
Ďalšie postupy pri prehrávaní
1
Obnovenie normálneho prehrávania:
Stlačte tlačidlo N/ENT.
P Poznámka
Body A a B nemožno nastaviť v blízkosti
začiatku alebo konca súboru ani v blízkosti
značky stopy.
1 Počas prehrávania stlačením tlačidla
(Opakovanie) A-B zadajte
začiatočný bod A.
55
SK
Prehrávanie súboru v požadovanom čase
pomocou budíka
x STOP
N/ENT
v, V
Môžete nastaviť, aby v požadovanom čase
zaznel budík a spustilo sa prehrávanie
vybratého súboru. Súbor možno prehrať
v konkrétny deň, raz za týždeň alebo každý
deň v rovnakom čase. Pre súbor možno
nastaviť budík.
1 Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať s
budíkom.
2 Vstúpte do režimu nastavenia budíka.
1 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, v ponuke vyberte kartu
(Prehrávanie) t „Alarm“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
ovládacom tlačidle nastavte minúty
56
SK
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len
v zariadení
ICD-UX513F.)
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„ON“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
3 Nastavte dátum a čas budíka.
1 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Date“, deň v týždni alebo položku
„Daily“ a stlačte tlačidlo N/ENT.
2 Keď vyberiete položku „Date“:
Postupne nastavte rok, mesiac, deň,
hodiny a minúty podľa opisu v časti
„Krok 4: Nastavenie hodín“ na
strane 16.
Keď vyberiete deň v týždni alebo
položku „Daily“:
Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle nastavte hodiny
a potom stlačte tlačidlo N/ENT,
stlačením tlačidla v alebo V na
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
4 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte obľúbený štýl
budíka a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
Zobrazí sa správa „Executing...“.
Keď nastane nastavený dátum
a čas
V nastavenom čase sa na displeji zobrazí
text „ALARM“ a budík a vybratý súbor sa
prehrá pomocou vybratého štýlu budíka.
Keď prehrávanie skončí, záznamník IC sa
automaticky zastaví. (Keď je štýl budíka
nastavený na možnosť „Beep&Play“ alebo
„Play“, záznamník IC sa zastaví na začiatku
vybratého súboru.)
Zastavenie prehrávania budíka
režim ponuky.
Postup nastavenia je dokončený a na
displeji sa zobrazí symbol „,“
(indikátor budíka).
Kým znie zvuk budíka, stlačte ľubovoľné
tlačidlo okrem tlačidla VOL –/+. Ak je
aktivovaná funkcia HOLD, prehrávanie
budíka môžete zastaviť stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Zmena nastavenia budíka
Vyberte súbor, pre ktorý chcete zmeniť
nastavenie budíka, a vykonajte kroky 2 až 5
na strane 56 a na tejto strane.
Zrušenie nastavenia budíka
Vykonajte kroky 1 a 2 na strane 56.
V kroku 2-2 vyberte možnosť „OFF“
a stlačte tlačidlo N/ENT. Budík sa zruší
a na displeji sa prestane zobrazovať
indikátor budíka.
Ďalšie postupy pri prehrávaní
5 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
P Poznámky
• Pre každý súbor môžete nastaviť len jeden
budík.
• Ak neboli nastavené hodiny alebo nie sú
zaznamenané žiadne súbory, budík nemožno
nastaviť.
• Budík sa spustí, aj keď je v ponuke položka
„Beep“ nastavená na možnosť „OFF“
(strana 96).
• Ak čas budíka nastane počas aktualizácie
údajov, budík sa automaticky zruší.
• Ak nastane čas pre viac ako jeden budík, s
budíkom sa prehrá len prvý súbor.
57
SK
• Ak rozdelíte súbor, pre ktorý bol nastavený
budík, nastavenie budíka zostane platné len
pre prvú časť rozdeleného súboru.
• Ak vymažete súbor, v ktorom bol nastavený
budík, budík sa zruší.
• Budík nemožno nastaviť v súboroch podcast.
• Budík nemožno nastaviť v súboroch
uložených na pamäťovej karte.
58
SK
Prehrávanie cez iné zariadenia
Nahrávanie pomocou iného
zariadenia
vstupu iného zariadenia pomocou
komerčne dostupného zvukového kábla.
2 Stlačením tlačidla N/ENT spustite
Páskový záznamník,
záznamník Mini Disc
a pod.
prehrávanie a zároveň nastavte pripojené
zariadenie do režimu nahrávania.
Súbor zo záznamníka IC sa zaznamená
na pripojenom zariadení.
3 Stlačením tlačidla x STOP na
Konektor i
(slúchadlá)
Ďalšie postupy pri prehrávaní
x STOP
záznamníku IC a na pripojenom
zariadení súčasne zastavte nahrávanie.
z Tip
Ak hlasitosť nahrávaného zvuku nie je
dostatočná, nastavte zvuk prehrávania na
záznamníku IC (strana 26)
N/ENT
Zvuk zo záznamníka IC môžete nahrávať
pomocou iného zariadenia.
Pred začiatkom nahrávania odporúčame
najskôr uskutočniť skúšobnú nahrávku.
1 Pripojte konektor i (slúchadlá)
záznamníka IC ku konektoru externého
59
SK
Úpravy súborov
Usporiadanie súborov v priečinku
Presunutie súboru do iného
priečinka
x STOP
3 Stlačte tlačidlo . na ovládacom
tlačidle, stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte kartu
(Hlas) alebo
(Hudba) a potom
stlačte tlačidlo >.
v, V
N/ENT
., >
4 Stlačením tlačidla v alebo V na
1 Vyberte súbor, ktorý chcete presunúť.
ovládacom tlačidle vyberte priečinok, do
ktoré chcete súbor presunúť, a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
2 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, v ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t „Move File“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
60
SK
Zobrazí sa animácia „Moving File...“
a súbor sa presunie na poslednú pozíciu
v cieľovom priečinku.
Keď presuniete súbor do iného priečinka,
pôvodný súbor v predchádzajúcom
priečinku sa vymaže.
5 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Zrušenie presúvania súboru
Tlačidlo x STOP stlačte pred krokom 4.
P Poznámky
• Súbory podcast nemožno presunúť.
• Chránené súbory nemožno presunúť
(strana 70).
• Súbory nemožno presunúť na iné pamäťové
médium.
Kopírovanie súborov na inú
pamäťovú kartu
x STOP
., >
N/ENT
v, V
Súbory môžete kopírovať medzi
zabudovanou pamäťou a pamäťovou kartou,
čo je praktické, ak chcete uložiť zálohu
údajov. Pred začiatkom postupu do otvoru
1 Vyberte súbor, ktorý chcete skopírovať.
Ak chcete kopírovať súbor z pamäťového
média do zabudovanej pamäte, nastavte
ako zdrojové pamäťové médium kartu
„Memory Card“ (strana 42).
2 V ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t
„File Copy“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazí len v
zariadení
ICD-UX513F.)
Úpravy súborov
Otvor na pamäťovú
kartu
na pamäťovú kartu vložte pamäťovú kartu,
ktorá sa použije na kopírovanie.
Zobrazí sa animácia „Copy to Memory
Card Select Folder“ alebo „Copy to
Built-In Memory Select Folder“ a potom
sa zobrazí okno na výber priečinka.
3 Stlačte tlačidlo . na ovládacom
tlačidle, stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte kartu
(Hlas) alebo
(Hudba) a potom
stlačte tlačidlo >.
61
SK
Zrušenie operácie kopírovania
počas kopírovania
Kým sa zobrazuje animácia „Copying...“
v kroku 4, stlačte tlačidlo x STOP.
P Poznámky
4 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte priečinok, do
ktorého chcete súbor skopírovať, a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
Zobrazí sa animácia „Copying...“ a súbor
sa skopíruje ako posledný súbor
v cieľovom priečinku. Súbor sa skopíruje
s rovnakým názvom súboru.
5 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
• Pred spustením kopírovania cieľového
súboru skontrolujte indikátor batérie. Ak má
batéria nízku kapacitu, kopírovanie súborov
sa nemusí dať uskutočniť.
• Ak je zostávajúca kapacita pamäte cieľového
pamäťového média nedostatočná,
kopírovanie súborov sa nemusí dať
uskutočniť.
• Súbory podcast nemožno kopírovať.
• Počas kopírovania nevyberajte ani
nevkladajte pamäťovú kartu ani nevypínajte
záznamník IC. Súbory by sa mohli poškodiť.
Vymazanie všetkých
súborov v priečinku
x STOP
režim ponuky.
Zrušenie operácie kopírovania
Tlačidlo x STOP stlačte pred krokom 4.
N/ENT
v, V
62
SK
P Poznámka
Zrušenie vymazania
Ak vybratý priečinok obsahuje chránený súbor
(strana 70), chránený súbor v danom priečinku
nemožno vymazať.
V kroku 3 vyberte položku „Cancel“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
1 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, vyberte priečinok obsahujúci
súbory, ktoré chcete vymazať.
2 V ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t
„Erase All“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
Úpravy súborov
Zobrazí sa text „Erase All Files in the
Folder?“.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Na displeji sa zobrazí animácia
„Erasing...“ a všetky súbory vo vybratom
priečinku sa vymažú.
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
63
SK
Používanie značky stopy
Pridanie značky stopy
T-MARK
N/ENT
P Poznámky
., >
Značku stopy môžete pridať na mieste, kde
by ste neskôr chceli súbor rozdeliť, alebo
ktoré by ste chceli vyhľadať počas
prehrávania. Do každého súboru môžete
pridať najviac 98 značiek stopy.
Počas nahrávania, prehrávania alebo
pozastavenia stlačte tlačidlo T-MARK na
mieste, na ktorom chcete pridať značku
stopy.
Indikátor
(značka stopy) trikrát zabliká
a pridá sa značka stopy.
64
SK
• Značku stopy môžete pridať len k súborom
zaznamenaným pomocou záznamníka IC.
Pri úpravách súborov pomocou dodávaného
softvéru Sound Organizer však nemusí byť
možné pridať značku stopy k súborom.
• Značku stopy nemožno pridať na miesto,
ktoré sa nachádza v rozsahu 0,5 sekundy od
inej značky stopy.
• Značku stopy nemožno pridať na úplný
začiatok alebo koniec súboru.
• Ak sa v súbore už nachádza 98 značiek
stopy, ďalšie značky stopy nemožno pridať.
• Keď pridáte značku stopy počas prehrávania,
prehrávanie sa zastaví.
Vyhľadanie značky stopy
a spustenie prehrávania od
značky stopy
V režime zastavenia stlačte tlačidlo .
alebo > na ovládacom tlačidle. Keď
indikátor
(značka stopy) raz blikne,
stlačte tlačidlo N/ENT.
Vymazanie značky stopy
x STOP
Na displeji sa zobrazí animácia
„Erasing...“ a vybratá značka stopy sa
vymaže.
Pozícia zastavenia
N/ENT
Vymazanie
značky stopy
v, V
1 Zastavte na pozícii za značkou stopy,
ktorú chcete vymazať.
2 V ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t
„Erase Track Mark“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
Vymaže sa značka stopy pred pozíciou
zastavenia.
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Zrušenie vymazania
Úpravy súborov
V kroku 3 vyberte položku „Cancel“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
Zobrazí sa text „Erase Track Mark?“.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
65
SK
Vymazanie všetkých
značiek stopy vo vybratom
súbore naraz
x STOP
N/ENT
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Na displeji sa zobrazí animácia
„Erasing...“ a všetky značky stopy sa
vymažú naraz.
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
v, V
Zrušenie vymazania
V kroku 3 vyberte položku „Cancel“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
1 Vyberte súbor, z ktorého chcete vymazať
značky stopy.
2 V ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t
„Erase All Track Marks“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
Zobrazí sa text „Erase All Track
Marks?“.
66
SK
Rozdelenie súboru
Rozdelenie súboru na
aktuálnej pozícii
2 V ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t
„Divide Current Position“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
x STOP
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
Zobrazí sa text „Divide?“.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
1 Zastavte súbor na mieste, na ktorom ho
chcete rozdeliť.
Súbor 1
Súbor 2
Úpravy súborov
V režime zastavenia môžete rozdeliť súbor
tak, že sa súbor rozdelí na dve časti a novšej
časti rozdeleného súboru sa pridá nové číslo
súboru. Rozdelením súboru môžete ľahko
nájsť miesto, od ktorého chcete začať
prehrávať, pri dlhej nahrávke, napríklad na
porade. Súbor môžete rozdeľovať, až kým
celkový počet súborov v priečinku
nedosiahne maximálny povolený počet.
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Zobrazí sa animácia „Dividing...“ a k
rozdeleným súborom sa pridá poradové
číslo („_1“ pre pôvodný súbor a „_2“ pre
nový súbor).
Súbor 3
Súbor sa rozdelí.
Súbor 1
Súbor 2_1 Súbor 2_2
Súbor 3
Prípona tvorená poradovým číslom sa pridá
ku každému z rozdelených súborov.
67
SK
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
P Poznámky
• Na rozdelenie súboru je potrebné určité
množstvo voľného miesta na pamäťovom
médiu.
• Pri rozdelení súboru s názvom a menom
interpreta bude mať novšia časť rovnaký
názov a meno interpreta.
• Nemožno rozdeliť iné súbory než tie, ktoré
boli zaznamenané pomocou záznamníka IC
(napríklad súbor prenesený z počítača).
Rozdelenie súborov nemusí byť možné ani
pri úprave súborov pomocou dodaného
softvéru Sound Organizer.
• Po rozdelení súboru nemožno obnoviť jeho
pôvodný stav.
• Ak rozdelíte súbor na mieste, ktoré je
v rozsahu 0,5 sekundy od značky stopy, táto
značka stopy sa vymaže.
• Vzhľadom na obmedzenia systému nemožno
rozdeliť súbor na úplnom začiatku alebo
konci súboru.
Rozdelenie súboru na
všetkých pozíciách značiek
stopy
x STOP
N/ENT
v, V
1 Vyberte súbor, ktorý chcete rozdeliť.
2 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, v ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t „Divide All Track Marks“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
Zrušenie rozdelenia
V kroku 3 vyberte položku „Cancel“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
Zobrazí sa text „Divide All Track
Marks?“.
68
SK
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Zobrazí sa animácia „Dividing...“
a súbor sa rozdelí na všetkých pozíciách
značiek stopy. Všetky existujúce značky
stopy v súboroch sa vymažú.
Súbor 1
Súbor sa rozdelí.
Súbor 1_01 Súbor 1_02
Súbor 1_03
P Poznámky
• Na rozdelenie súboru je potrebné určité
množstvo voľného miesta na pamäťovom
médiu.
• Pri rozdelení súboru s názvom a menom
interpreta bude mať novšia časť rovnaký
názov a meno interpreta.
• Nemožno rozdeliť iné súbory než tie, ktoré
boli zaznamenané pomocou záznamníka IC
(napríklad súbor prenesený z počítača).
Rozdelenie súborov nemusí byť možné ani
pri úprave súborov pomocou dodaného
softvéru Sound Organizer.
• Po rozdelení súboru nemožno obnoviť jeho
pôvodný stav.
Prípona tvorená poradovým číslom sa pridá ku
každému z rozdelených súborov.
Úpravy súborov
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Zrušenie rozdelenia
V kroku 3 vyberte položku „Cancel“
a potom stlačte tlačidlo N/ENT.
z Tip
Ak chcete zrušiť rozdelenie počas
prebiehajúcej operácie na všetkých
zostávajúcich značkách stopy, stlačte tlačidlo
x STOP. Súbory, ktoré boli rozdelené pred
zrušením, zostanú rozdelené.
69
SK
Ochrana súboru
x STOP
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
Zobrazí sa text „Set Protection?“.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
Ak chcete zabrániť neúmyselnému
zmazaniu alebo úprave súboru, pri
dôležitých súboroch môžete nastaviť ich
ochranu. Chránený súbor je označený
indikátorom (ochrana) a predstavuje
súbor len na čítanie, ktorý nemožno zmazať
ani upravovať.
4 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Zrušenie ochrany
1 Na karte
Vyberte chránený súbor a pokračujte
krokmi 2 až 4. V tomto prípade sa v kroku 2
zobrazí text „Erase Protection?“.
2 Keď je záznamník IC v režime
P Poznámka
(Hlas) alebo
(Hudba)
zobrazte súbor, pre ktorý chcete nastaviť
ochranu.
zastavenia, v ponuke vyberte kartu
(Úpravy) t „Protect“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
70
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Súbor je chránený. Chránený súbor je
označený indikátorom (ochrana).
SK
Ochranu nemožno nastaviť pre súbory na karte
(Podcast).
Počúvanie rádia FM
(len model ICD-UX513F)
(len model ICD-UX513F)
Naladenie stanice rádia FM
Naladenie stanice rádia FM
prehľadávaním frekvencií
1 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, vyberte v ponuke kartu
(Rádio FM) t „FM Radio“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
x STOP
N/ENT
., >
P Poznámka
Počas príjmu signálu FM nie je možné nabíjať
batériu.
Počúvanie rádia FM
Kábel dodávaných stereofónnych
slúchadiel je zároveň anténa FM, preto pri
počúvaní rádia FM pripojte stereofónne
slúchadlá ku konektoru i (slúchadlá).
Záznamník IC prejde do režimu
rádia FM.
2 Ak chcete naladiť stanicu, opakovane
stláčajte možnosť . alebo > na
ovládacom tlačidle.
3 Stlačením tlačidla x STOP vypnete
rádio FM.
71
SK
Automatické prehľadávanie
rozhlasových frekvencií
V kroku 2 podržte stlačenú možnosť .
alebo > na ovládacom tlačidle, kým sa
na displeji nezačnú meniť číslice
označujúce frekvencie.
Záznamník IC automaticky prehľadáva
frekvencie rozhlasových staníc a zastaví sa
vtedy, keď nájde stanicu s čistým príjmom.
Ak nemôžete naladiť rozhlasovú stanicu,
opakovaným stláčaním možnosti .
alebo > na ovládacom tlačidle postupne
meňte frekvenciu.
Zobrazenie pri počúvaní rádia
FM
Označenie FM
Frekvencia rozhlasovej stanice
Predvolené číslo
Citlivosť prijímača
72
SK
Naladenie predvolenej
rozhlasovej stanice
x STOP
N/ENT
v, V
Po predvolení rozhlasových staníc FM
(strana 74) môžete naladiť danú stanicu
výberom predvoleného čísla.
1 Keď je záznamník IC v režime
zastavenia, vyberte v ponuke kartu
(Rádio FM) t „FM Radio“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
Nahrávanie vysielania
rádia FM
z REC/PAUSE
x STOP
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete nahrávať.
2 Stlačením tlačidla z REC/PAUSE
Záznamník IC prejde do režimu
rádia FM.
2 Opakovane stáčajte možnosť v alebo V
na ovládacom tlačidle, kým sa nezobrazí
požadované predvolené číslo (P).
rádio FM.
3 Stlačením tlačidla x STOP zastavíte
nahrávanie.
P Poznámky
• Keď je zapnuté rádio FM, nie je možné
zmeniť pamäťové médium ani vybrať
priečinok. Najprv vyberte pamäťové médium
a priečinok, ktoré chcete použiť na
nahrávanie vysielania rádia FM, a až potom
spustite nahrávanie.
• V režime LPCM nie je možné nahrávať
vysielanie rádia FM. Keď je funkcia „REC
Mode“ nastavená na možnosť „LPCM
44.1kHz/16bit“, vysielanie rádia FM sa
nahráva vo formáte „MP3 192kbps“.
• Počas nahrávania rádia FM sú vypnuté
funkcie Mic Sensitivity, VOR a LCF (Low
Cut Filter).
Počúvanie rádia FM
3 Stlačením tlačidla x STOP vypnete
spustíte nahrávanie.
73
SK
Nastavenie staníc rádia FM
Automatické uloženie
rozhlasových staníc v
pásme FM
„Auto Preset“ a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
Rozhlasové stanice môžete naladiť
automaticky a potom ich uložiť pod
predvolené čísla. Pomocou ponuky
predvolených čísel je možné automaticky
nastaviť až 30 staníc rádia FM.
1 Počas počúvania rádia FM vyberte
v ponuke kartu
(Rádio FM) t
Zobrazí sa otázka „Auto Preset?“.
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Záznamník IC automaticky prehľadá
dostupné rozhlasové frekvencie a stanice
uloží do pamäte od nižších frekvencií po
vyššie.
Pri automatickom nastavovaní staníc
rádia FM bliká predvolené číslo, ktoré
môže byť priradené.
Zastavenie automatického
nastavovania
Stlačte tlačidlo x STOP. Predvolené čísla
uložené do stlačenia tlačidla x STOP
zostávajú v pamäti.
74
SK
Ručné nastavenie staníc
rádia FM
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
N/ENT
v, V
Stanica bude uložená do pamäte pod
predvoleným číslom.
Pod predvolené číslo môžete uložiť
nenastavenú stanicu rádia FM. Do pamäte
záznamníka IC je možné nastaviť až 30
staníc rádia FM.
Vymazanie predvolených
staníc rádia FM
1 Vykonajte kroky 1 a 2 postupu
2 Stlačte tlačidlo N/ENT.
Na displeji sa zobrazí predvolené číslo,
frekvencia a otázka „Set?“.
Počúvanie rádia FM
„Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice“ a nalaďte stanicu, ktorú chcete
nastaviť a uložiť pod predvoleným
číslom.
Ak stanica, ktorú chcete naladiť, nie je
predvolená, zobrazí sa nápis „P - -“. V
takom prípade ju môžete uložiť pod nové
predvolené číslo.
N/ENT
v, V
1 Vykonajte kroky 1 a 2 postupu
„Naladenie predvolenej rozhlasovej
stanice“ a nalaďte stanicu. Zobrazí sa
predvolené číslo, ktoré chcete vymazať.
75
SK
2 Stlačte tlačidlo N/ENT.
Na displeji sa zobrazí predvolené číslo,
frekvencia a otázka „Erase?“.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Execute“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Predvolené číslo sa zmení na údaj „P - -“.
76
SK
Zmena nastavenia príjmu rádia FM
Prepnutie citlivosti
prijímača rádia FM
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„DX“ alebo „LOCAL“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Počas počúvania rádia FM môžete prepínať
citlivosť prijímača.
v ponuke kartu
(Rádio FM) t „DX/
LOCAL“ a potom stlačte tlačidlo N/
ENT.
Toto nastavenie používajte pri
bežnej prevádzke.
LOCAL Toto nastavenie vyberte v prípade
výskytu rušenia alebo zahltenia
pásma spôsobeného intenzívnym
elektromagnetickým poľom
v blízkosti silného vysielača.
Počúvanie rádia FM
1 Počas počúvania rádia FM vyberte
DX
Pri zakúpení záznamníka IC je funkcia
„DX/LOCAL“ nastavená na možnosť „DX“.
P Poznámka
Ak stav príjmu záznamníka IC nie je dobrý
v dôsledku slabého signálu, vyberte možnosť
„DX“.
77
SK
Prepnutie citlivosti
vyhľadávania
x STOP
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„High(SCAN H)“ alebo
„Low(SCAN L)“ a potom stlačte tlačidlo
N/ENT.
N/ENT
v, V
Pri kúpe záznamníka IC je citlivosť
prehľadávania nastavená na možnosť
„High(SCAN H)“.
Pri nastavovaní staníc rádia FM je možné
nastaviť citlivosť prehľadávania.
1 Počas počúvania rádia FM vyberte
v ponuke kartu
(Rádio FM) t
„Scan Sensitivity“ a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
78
SK
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
Prepnutie výstupu rádia FM
medzi reproduktorom
a slúchadlami
2 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
„Headphones“ alebo „Speaker“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
Pri kúpe záznamníka IC je výstup rádia
FM nastavený na možnosť
„Headphones“.
3 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
Počas príjmu rádia FM alebo nahrávania
rádia FM je pomocou ponuky možné
prepínať medzi zvukom z reproduktora
a zvukom zo slúchadiel.
režim ponuky.
Počúvanie rádia FM
1 Počas príjmu rádia FM alebo nahrávania
rádia FM vyberte v ponuke kartu
(Rádio FM) t „Audio Output“ a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
79
SK
Informácie o funkcii ponuky
Vykonanie nastavení ponuky
(Rádio FM) a potom stlačte tlačidlo
x STOP
.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
N/ENT.
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte položku
ponuky, ktorú chcete nastaviť, a potom
stlačte tlačidlo N/ENT.
v, V
(Karta
(Rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
1 Stlačením tlačidla MENU/NOISE CUT
prejdite do režimu ponuky.
Zobrazí sa okno režimu ponuky.
(Karta
(rádio FM)
sa zobrazuje len na
modeli ICD-UX513F.)
4 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte nastavenie,
ktoré chcete nastaviť, a potom stlačte
tlačidlo N/ENT.
5 Stlačením tlačidla x STOP ukončite
režim ponuky.
2 Stlačte tlačidlo . na ovládacom
tlačidle, stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte kartu
(Nahrávanie),
(Prehrávanie),
(Úpravy),
(Displej),
(Nastavenie záznamníka IC) alebo
80
SK
P Poznámka
Ak počas 60 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo,
režim ponuky sa automaticky zruší a obnoví sa
normálne zobrazenie.
Návrat do predchádzajúceho
okna
V režime ponuky stlačte tlačidlo . na
ovládacom tlačidle.
Ukončenie režimu ponuky
Stlačte tlačidlo x STOP alebo MENU/
NOISE CUT.
Informácie o funkcii ponuky
81
SK
Nastavenia ponuky
Karty
Položky ponuky
Prevádzkový režim
(a: nastavenie možno vykonať/—: nastavenie sa nedá vykonať)
Režim
zastavenia
Režim
nahrávania
z rádia FM*
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
VOR
a
—
a
—
—
SYNC REC
a
—
—
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Noise Cut
a
a
—
—
—
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Play Mode
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
(Úpravy) Protect
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
(Prehrávanie) Effect
* len model ICD-UX513F
SK
Režim
príjmu
rádia FM*
a
Scene Select
(Nahrávanie) REC Mode
82
Režim
Režim
prehrávania nahrávania
Karty
Položky ponuky
Prevádzkový režim
(a: nastavenie možno vykonať/—: nastavenie sa nedá vykonať)
Režim
zastavenia
Režim
príjmu
rádia FM*
Režim
nahrávania
z rádia FM*
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
a
a
a
—
a
LED
a
—
—
—
—
(Úpravy) Erase All Track Marks
(Displej) Display
Backlight
a
—
—
—
—
Select Memory
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
(Rádio FM)* Auto Preset*
Informácie o funkcii ponuky
(Nastavenie
záznamníka
IC)
Režim
Režim
prehrávania nahrávania
* len model ICD-UX513F
83
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Scene Select
(Nahrávanie)
Umožňuje vybrať položku scény nahrávania pre
príslušnú situáciu:
(Meeting),
(Voice Notes),
(Interview),
(Lecture),
(Audio IN),
(My
Scene). Môžete tiež upraviť nastavenia rozličných
položiek ponuky nahrávania, ktoré sú vopred nastavené
v ponuke „Scene Select“.
Save Scene Setting
Uloženie zmenených nastavení a ukončenie ponuky.
Edit from Current Setting:
Úprava nastavení vopred nastavených v ponuke.
Set Default Value:
Zmena na predvolené nastavenia.
Execute: Zmena na predvolené nastavenia
a dokončenie procesu.
Cancel: Dokončenie procesu bez zmeny
nastavení.
Edit:
Úprava nastavení vybratej položky scény.
z Tip
Môžete upraviť nasledujúce položky ponuky: „REC
Mode“ (s. 85), „Mic Sensitivity“ (s. 86), „LCF(Low
Cut)“ (s. 86), „VOR“ (s. 38), „SYNC REC“ (s. 46),
„Select Input“ (s. 44). Výberom položky „Edit
Complete“ sa proces ukončí.
84
SK
Pozri s.
33
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
REC Mode
(Nahrávanie)
Pozri s.
–
Informácie o funkcii ponuky
Nastavenie režimu nahrávania.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (nekomprimované) v režime nahrávania
stereo, vysoká kvalita
MP3 192kbps*:
MP3 (komprimované) v režime nahrávania stereo,
štandardná kvalita
MP3 128kbps:
MP3 (komprimované) v režime nahrávania stereo,
úsporná kvalita
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (komprimované) v režime nahrávania mono,
štandardná kvalita
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (komprimované) v režime nahrávania mono,
úsporná kvalita
P Poznámka
V režime LPCM nie je možné nahrávať z rádia FM (len
model ICD-UX513F). Ak je vybratý režim LPCM,
rozhlasové vysielanie sa automaticky nahrá v režime
MP3 192kbps.
85
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Mic Sensitivity
(Nahrávanie)
Nastavenie citlivosti mikrofónu.
High
:
Nahrávanie zvuku ďalej od záznamníka IC alebo
tichého zvuku, napríklad nahrávanie vo veľkej
miestnosti.
Medium
*:
Nahrávanie zvuku bežnej konverzácie alebo
schôdze, napríklad nahrávanie v zasadacej
miestnosti alebo počas rozhovoru.
Low
:
Nahrávanie diktovania s mikrofónom priamo pred
ústami, zvuku blízko záznamníka IC alebo hlasného
zvuku.
Pozri s.
–
P Poznámka
Počas nahrávania z rádia FM (strana 73) je nastavenie
Mic Sensitivity nedostupné (len model ICD-UX513F).
LCF(Low Cut)
Nastavenie funkcie LCF (Low Cut Filter) na
odfiltrovanie nízkych frekvencií na potlačenie hlasného
hluku vetra. Tým sa umožní zrozumiteľnejšie nahratie
súboru.
ON:
Funkcia LCF je aktivovaná.
OFF*:
Funkcia LCF je deaktivovaná.
P Poznámka
Počas nahrávania z rádia FM (strana 73) funkcia LCF
nefunguje (len model ICD-UX513F).
86
SK
–
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
VOR
(Nahrávanie)
Nastavenie funkcie VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Nahrávanie sa spustí, keď záznamník IC rozpozná
zvuk, a pozastaví sa, keď sa neozýva žiaden zvuk,
čím sa eliminuje nahrávanie počas období bez
zvuku. Funkcia VOR sa aktivuje stlačením tlačidla
z REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcia VOR nefunguje.
Pozri s.
38
P Poznámka
SYNC REC
Ak je táto funkcia nastavená na možnosť „ON“,
záznamník IC prejde do režimu pozastavenia
nahrávania, keď sa počas 2 sekúnd nerozpozná žiaden
zvuk. Po ďalšom rozpoznaní zvuku sa nahrávanie spustí
ako nový súbor.
ON:
Funkcia synchronizovaného nahrávania je
aktivovaná.
OFF*:
Funkcia synchronizovaného nahrávania je
deaktivovaná.
46
Select Input
Výber externého vstupu pripojeného ku konektoru
m (mikrofón), ktorý sa použije na nahrávanie.
MIC IN*:
Vyberte pri nahrávaní súborov pomocou externého
mikrofónu.
Audio IN:
Vyberte pri nahrávaní pomocou iného zariadenia.
44, 45
Informácie o funkcii ponuky
Počas nahrávania z rádia FM (strana 73) funkcia VOR
nefunguje (len model ICD-UX513F).
87
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Noise Cut
(Prehrávanie)
88
SK
Nastavenie funkcie potlačenia hluku a úrovne
potlačenia hluku, ktorá sa použije, keď záznamník IC
prehráva súbor nahratý s funkciou potlačenia hluku.
Maximum:
Úroveň potlačenia hluku bude intenzívnejšia.
Medium:
Úroveň potlačenia šumu bude slabšia. Vyberte, ak je
zvuk nezrozumiteľný pri nastavení funkcie „Noise
Cut“ na možnosť „Maximum“.
OFF*:
Funkcia potlačenia hluku je deaktivovaná.
Pozri s.
51
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Effect
(Prehrávanie)
Pozri s.
52
Informácie o funkcii ponuky
Nastavenie efektu počas prehrávania.
Pop:
Zvýraznenie stredných frekvenčných rozsahov
zvuku, čo je ideálne pre hlas.
Rock:
Zvýraznenie vysokých a nízkych frekvenčných
rozsahov na dosiahnutie výrazného zvuku.
Jazz:
Zvýraznenie vysokých frekvenčných rozsahov na
dosiahnutie živého zvuku.
Bass1:
Zvýraznenie basových tónov.
Bass2:
Ešte väčšie zvýraznenie basových tónov.
Custom:
Môžete nastaviť vlastné úrovne zvuku v piatich
pásmach ekvalizéra (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz
a 10 kHz) v 7 krokoch (–3 až +3).
OFF*:
Funkcia efektu nefunguje.
P Poznámka
Funkcia efektu nefunguje pri prehrávaní súborov cez
zabudovaný reproduktor, pri počúvaní rádia FM (len
model ICD-UX513F) (strana 71), alebo keď je aktívna
funkcia potlačenia hluku (strana 50).
89
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Nastavenie funkcie jednoduchého vyhľadávania.
ON:
Stlačením tlačidla > na ovládacom tlačidle
môžete preskočiť približne o 10 sekúnd dopredu
a stlačením tlačidla . približne o 3 sekundy
dozadu. Táto funkcia je užitočná pri vyhľadávaní
požadovaného miesta v dlhej nahrávke.
OFF*:
Funkcia jednoduchého vyhľadávania nefunguje.
Stlačením tlačidla > alebo . na ovládacom
tlačidle sa súbor posunie dopredu alebo dozadu.
49
Play Mode
Nastavenie režimu prehrávania.
1:
Prehrávanie jedného súboru.
*:
Súvislé prehrávanie súborov v jednom priečinku.
ALL:
Súvislé prehrávanie všetkých súborov.
1:
Opakované prehrávanie jedného súboru.
:
Opakované prehrávanie súborov v jednom priečinku.
ALL:
Opakované prehrávanie všetkých súborov.
54
(Prehrávanie)
90
SK
Pozri s.
Easy Search
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Alarm
(Prehrávanie)
Nastavenie budíka.
ON:
Funkcia budíka je aktivovaná. Nastavte dátum, čas
a dni v týždni, vyberte súbor na prehrávanie
a nastavte správanie budíka.
Beep&Play: Zaznie signál budíka a po ňom sa
prehrá vybratý súbor.
Beep: Zaznie len signál budíka.
Play: Prehrá sa len vybratý súbor.
OFF*:
Funkcia budíka je deaktivovaná.
Pozri s.
56
Informácie o funkcii ponuky
91
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
AVLS
(Prehrávanie)
Nastavenie funkcie AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Funkcia AVLS, ktorá zachováva hlasitosť na
primeranej úrovni, je aktívna pri počúvaní cez
slúchadlá.
OFF:
Funkcia AVLS nefunguje a zvuk sa prehráva s
pôvodnou hlasitosťou. Keď je funkcia nastavená na
možnosť „OFF“, zobrazuje sa animácia Advise to not
listen at high VOL for long periods spolu so
zvukovou signalizáciou. Stlačením tlačidla x STOP
sa vrátite do zobrazenia režimu ponuky.
Pozri s.
11
P Poznámky
• Keď vypnete túto funkciu, buďte opatrní
a nepočúvajte zvuk príliš nahlas.
• Ak počúvate zvuk cez slúchadlá počas určitého času,
funkcia AVLS sa automaticky zapne, aj keď v ponuke
nastavíte funkciu „AVLS“ na možnosť „OFF“.
• Ak nastavíte hlasitosť na úroveň, ktorá prekračuje
úroveň určenú funkciou AVLS, po vypnutí
záznamníka IC sa hlasitosť nastaví na primeranú
úroveň.
Protect
(Úpravy)
92
SK
Ochrana vybratého súboru na zabránenie jeho
vymazaniu, rozdeleniu alebo presunutiu.
Execute:
Vybratý súbor bude ochránený. Ak zadáte chránený
súbor, ochrana sa zruší.
Cancel:
Ochrana resp. zrušenie ochrany sa nevykoná.
70
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Rozdelenie súboru na dva súbory.
Execute:
Súbor sa rozdelí na dva súbory.
Cancel:
Rozdelenie sa nevykoná.
67
(Úpravy)
Divide Current
Position
Move File
Presunutie vybratého súboru do zadaného priečinka.
Najskôr vyberte súbor, ktorý chcete presunúť, a potom
prejdite do okna ponuky.
60
File Copy
Skopírovanie vybratého súboru zo zabudovanej pamäte
do požadovaného priečinka na pamäťovej karte alebo z
pamäťovej karty do požadovaného priečinka
v zabudovanej pamäti.
Najskôr vyberte súbor, ktorý chcete skopírovať,
a potom prejdite do okna ponuky.
61
Erase Track
Mark
Vymazanie značky stopy tesne pred aktuálnou
pozíciou.
Execute:
Značka stopy sa vymaže.
Cancel:
Značka stopy sa nevymaže.
65
Erase All Track
Marks
Vymazanie všetkých značiek stopy vo vybratom
súbore.
Execute:
Všetky značky stopy sa vymažú.
Cancel:
Všetky značky stopy sa nevymažú.
66
Divide All Track Rozdelenie súboru na všetkých pozíciách značiek stopy
Marks
Execute:
Rozdelenie na pozíciách značiek stopy sa vykoná.
Cancel:
Rozdelenie na pozíciách značiek stopy sa nevykoná.
Pozri s.
Informácie o funkcii ponuky
Karty
68
93
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Vymazanie všetkých súborov vo vybratom priečinku.
Pred vymazaním súborov sa stlačením tlačidla
vráťte do okna priečinka a vyberte priečinok, z ktorého
chcete vymazať všetky súbory. Potom prejdite do okna
ponuky.
Execute:
Všetky súbory vo vybratom priečinku sa vymažú.
Cancel:
Všetky súbory sa nevymažú.
62
Display
Zmena režimu zobrazenia.
Elapsed Time*:
Uplynutý čas prehrávania jedného súboru
Remain Time:
Zostávajúci čas jedného súboru počas zastavenia alebo
prehrávania
Dostupný zostávajúci čas počas nahrávania
REC Date:
Dátum nahratia
REC Time:
Čas nahratia
–
LED
Zapnutie alebo vypnutie indikátora prevádzky počas
prevádzky.
ON*:
Počas nahrávania alebo prehrávania indikátor
prevádzky svieti alebo bliká.
OFF:
Indikátor prevádzky nesvieti ani nebliká, ani počas
prevádzky.
–
(Úpravy)
(Displej)
P Poznámka
Keď je záznamník IC pripojený k počítaču, indikátor
prevádzky svieti alebo bliká, aj keď je funkcia „LED“
nastavená na možnosť „OFF“.
94
SK
Pozri s.
Erase All
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Pozri s.
Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia okna displeja.
ON*:
Podsvietenie okna displeja sa zapne na približne 10
sekúnd.
OFF:
Podsvietenie okna displeja sa nezapne, ani počas
prevádzky.
–
Select Memory
Výber pamäťového média, do ktorého chcete uložiť súbor,
alebo ktoré obsahuje súbory na prehrávanie.
Built-In Memory*:
Je vybratá zabudovaná pamäť záznamníka IC.
Memory Card:
Je vybratá pamäťová karta vložená do otvoru na
pamäťovú kartu.
42
(Displej)
(Nastavenie
záznamníka
IC)
Informácie o funkcii ponuky
Backlight
P Poznámka
Ak v záznamníku IC nie je vložená žiadna pamäťová
karta, automaticky sa vyberie zabudovaná pamäť.
Language
Nastavenie jazyka hlásení, ponúk, názvov priečinkov,
názvov súborov atď.
Deutsch (nemčina), English*, Español (španielčina),
Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский
(ruština)
19
Date&Time
Auto*:
Ak je záznamník IC pripojený k počítaču so
spustenou aplikáciou Sound Organizer, hodiny sa
automaticky nastavia podľa počítača.
Manual:
Nastavenie hodín postupným nastavením roka,
mesiaca, dňa, hodín a minút.
16
95
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Pozri s.
Time Display
Nastavenie zobrazenia hodín.
12-Hour:
12:00AM = polnoc, 12:00PM = poludnie
24-Hour*:
0:00 = polnoc, 12:00 = poludnie
–
Beep
Nastavenie, či bude znieť zvuková signalizácia pípaním.
ON*:
Prijatie operácie alebo výskyt chyby sa bude
signalizovať pípnutím.
OFF:
Nebudú sa ozývať žiadne zvukové signály.
–
(Nastavenie
záznamníka
IC)
P Poznámka
Budík sa spustí, aj keď je funkcia „Beep“ nastavená na
možnosť „OFF“.
USB Charge
Nastavenie, či sa pri pripojení cez rozhranie USB bude
nabíjať batéria.
ON*:
Batéria sa bude nabíjať.
OFF:
Batéria sa nebude nabíjať.
P Poznámka
Ak na pripojenie záznamníka IC k sieťovej zásuvke
použijete sieťový adaptér USB (nedodáva sa) (s. 118),
batéria sa bude nabíjať bez ohľadu na toto nastavenie.
96
SK
–
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Auto Power Off
(Nastavenie
záznamníka
IC)
Pozri s.
–
Informácie o funkcii ponuky
Ak sa záznamník IC ponechá zapnutý počas
nastaveného času, automaticky sa vypne.
5min:
Záznamník IC sa automaticky vypne po približne 5
minútach.
10min*:
Záznamník IC sa automaticky vypne po približne 10
minútach.
30min:
Záznamník IC sa automaticky vypne po približne 30
minútach.
60min:
Záznamník IC sa automaticky vypne po približne 60
minútach.
OFF:
Záznamník IC sa automaticky nevypne.
97
SK
Karty
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Format
(Nastavenie
záznamníka
IC)
Naformátovanie aktuálne vybratého pamäťového média
(zabudovaná pamäť alebo pamäťová karta), vymazanie
všetkých údajov v pamäti a obnovenie štruktúry
priečinkov na predvolený stav.
Execute:
Zobrazí sa animácia „Formatting...“ a pamäťové
médium sa naformátuje.
Cancel:
Pamäťové médium sa nenaformátuje.
P Poznámky
• Na formátovanie pamäťového média používajte
funkciu formátovania záznamníka IC.
• Pred spustením operácie formátovania prepnite
pamäťové médium na to, ktoré chcete naformátovať
(s. 42).
• Naformátovaním pamäťového média sa vymažú
všetky údaje uložené v záznamníku IC. Po vymazaní
pamäťového média sa vymazané údaje už nedajú
obnoviť.
• Naformátovaním zabudovanej pamäte sa vymaže aj
návod na používanie uložený v zabudovanej pamäti.
Ak potrebujete ďalšiu kópiu návodu na používanie,
navštívte domovskú stránku podpory spoločnosti
Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
98
SK
Pozri s.
–
Karty
(Rádio
FM)**
Položky ponuky Nastavenia (*: predvolené nastavenie)
Pozri s.
Záznamník IC prejde do režimu rádia FM.
71
Auto Preset**
Automatické vyhľadanie dostupných staníc. Stanice sa
uložia do pamäte.
Execute:
Automatické ukladanie predvolieb sa spustí.
Cancel:
Automatické ukladanie predvolieb sa zruší.
74
DX/LOCAL**
Nastavenie citlivosti prijímača pri počúvaní rádia FM.
DX*:
Toto nastavenie používajte pri bežnej prevádzke.
LOCAL:
Toto nastavenie vyberte v prípade výskytu rušenia
alebo zahltenia pásma spôsobeného intenzívnym
elektromagnetickým poľom v blízkosti silného vysielača.
77
Informácie o funkcii ponuky
FM Radio**
P Poznámka
Ak stav príjmu záznamníka IC nie je dobrý v dôsledku
slabého signálu, vyberte možnosť „DX“.
Scan
Sensitivity**
Nastavenie citlivosti vyhľadávania pri automatickom
ukladaní staníc v pásme FM do predvolieb.
High(SCAN H)*:
Vysoká citlivosť vyhľadávania.
Low(SCAN L):
Nízka citlivosť vyhľadávania.
Audio Output** Výber zvukového výstupu počas počúvania alebo
nahrávania z rádia FM medzi reproduktorom
a slúchadlami.
Headphones*:
Zvuk sa prehráva cez slúchadlá.
Speaker:
Zvuk sa prehráva cez reproduktory.
78
79
** len model ICD-UX513F
99
SK
Používanie počítača
Používanie záznamníka IC s počítačom
Pri pripojení záznamníka IC k počítaču
možno prenášať údaje medzi týmito
zariadeniami.
Kopírovanie súborov zo
záznamníka IC do počítača na
ich uloženie (strana 107)
Kopírovanie hudobných súborov
z počítača do záznamníka IC na
ich prehrávanie (strana 108)
Systémové požiadavky týkajúce
sa počítača
Podrobnosti o systémových požiadavkách
týkajúcich sa počítača nájdete na stranách
114, 123.
Pripojenie záznamníka IC
k počítaču
Používanie záznamníka IC ako
pamäte USB (strana 111)
V záznamníku IC môžete dočasne uložiť
obrazové alebo textové údaje uložené
v počítači.
Spravovanie a úprava súborov
pomocou softvéru Sound
Organizer (strana 112)
Dodávaný softvér Sound Organizer
umožňuje prenos súborov zaznamenaných
pomocou záznamníka IC do počítača, kde
ich môžete spravovať a upravovať. Môžete
aj prenášať hudobné súbory a súbory
podcast uložené v počítači do
záznamníka IC.
100
SK
Počítač
Záznamník IC
Do portu USB počítača
Ak chcete vykonávať výmenu súborov
medzi záznamníkom IC a počítačom,
pripojte záznamník IC k počítaču.
1 Prepnite páčku rozhrania USB na zadnej
strane záznamníka IC a zasuňte konektor
USB DIRECT do portu USB spusteného
počítača.
2 Skontrolujte, či bol záznamník IC
Ak záznamník IC nemožno k počítaču
pripojiť priamo, použite dodávaný
podporný prípojný kábel USB.
Podporný prípojný kábel
USB (dodáva sa)
P Poznámky
• Pri pripojení viac ako dvoch zariadení USB
k počítaču nie je zaručené ich normálne
fungovanie.
• Pri použití tohto záznamníka IC s
rozbočovačom USB alebo iným ako
dodávaným podporným prípojným káblom
USB nie je zaručené správne fungovanie
kábla USB.
• V závislosti od súčasne pripojených
zariadení USB sa môže vyskytnúť porucha.
• Pred pripojením záznamníka IC k počítaču
skontrolujte, či je v ňom vložená batéria.
• Keď nepoužívate záznamník IC pripojený
k počítaču, odporúča sa, aby ste ho od
počítača odpojili.
Používanie počítača
správne rozpoznaný.
Na obrazovke systému Windows otvorte
položku „Tento počítač“ alebo „Počítač“
a skontrolujte, či bolo rozpoznané
zariadenie „IC RECORDER“ alebo
„MEMORY CARD“.
Na obrazovke systému Macintosh
skontrolujte, či sa na pracovnej ploche
zobrazuje jednotka „IC RECORDER“
alebo „MEMORY CARD“.
Počítač rozpozná záznamník IC okamžite
po vytvorení pripojenia. Keď je záznamník
IC pripojený k počítaču, na displeji
záznamníka IC sa zobrazuje text
„Connecting“.
101
SK
Štruktúra priečinkov
a súborov
Priečniky a súbory sa zobrazujú na
obrazovke počítača podľa znázornenia na
obrázku.
Na obrazovke systému Windows pri použití
programu Explorer a na obrazovke systému
Macintosh pri použití programu Finder
možno priečinky a súbory zobraziť
otvorením položky „IC RECORDER“
alebo „MEMORY CARD“.
Zabudovaná pamäť
“IC RECORDER”
Priečinok pre súbory
zaznamenané pomocou
záznamníka IC
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Priečinok prenesený
z počítača
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
PODCASTS
AAC-LC
NEWS*2
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
MP3
MP3
WMA
Instructions*5
102
SK
*4
*3
*3
z Tipy
• Na záznamníku IC možno zobraziť údaje ako
názov alebo meno interpreta a pod., ktoré sú
zaznamenané v hudobných súboroch. Je
praktické, ak informácie o značkách ID3
zadáte pomocou softvéru, ktorý používate
pri vytváraní hudobných súborov na
počítači.
• Ak nebol zaznamenaný názov alebo meno
interpreta, na displeji záznamníka IC sa
zobrazí text „Unknown“.
Pri pripojení záznamníka IC k počítaču po
tom, ako bolo cieľové pamäťové médium
nastavené na možnosť „Memory Card“
(strana 42), bude štruktúra priečinkov iná
než v prípade, že je cieľové pamäťové
médium nastavené na možnosť „Built-In
Memory“.
Používanie počítača
*1 Aj keď sa súbor prenesie priamo do
priečinka VOICE, nezobrazí sa na karte
(Hlas) záznamníka IC. Pri prenose
súboru z počítača do záznamníka IC uložte
súbor do priečinkov v rámci priečinka
VOICE.
*2 Názov priečinka, v ktorom sú uložené
hudobné súbory, sa zobrazí v nezmenenej
podobe na záznamníku IC, je preto
praktické vopred pomenovať priečinok
jednoducho zapamätateľným názvom.
Priečinky uvedené na obrázku predstavujú
príklady názvov priečinkov.
*3 Záznamník IC rozpoznáva až 8 úrovní
priečinkov prenesených do záznamníka IC.
*4 Ak prenášate hudobné súbory samostatne,
ich umiestnenie sa označí ako „No Folder.“
*5 Prevádzkové pokyny záznamníka IC sú
uložené v priečinku „Instructions“ priamo o
úroveň nižšie pod priečinkom „IC
RECORDER“.
103
SK
Memory Stick Micro™ (M2™)
“MEMORY CARD”
Karta microSD
“MEMORY CARD”
PRIVATE
MSSONY
Priečinok pre súbory
zaznamenané pomocou
záznamníka IC
VOICE
Sony
Priečinok pre súbory
zaznamenané pomocou
záznamníka IC
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Priečinok prenesený
z počítača
MUSIC
Priečinok prenesený
z počítača
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
AAC-LC
Conversation
MP3
Conversation
LPCM
LPCM
MP3
104
SK
AAC-LC
NEWS
MP3
MP3
MP3
WMA
WMA
AAC-LC
Štruktúra priečinkov
zobrazených na displeji
záznamníka IC
Zobrazenie štruktúry priečinkov na displeji
záznamníka IC sa líši od zobrazenia
v počítači.
Označenia priečinkov na displeji
záznamníka IC sú nasledovné:
:
Priečinok pre súbory zaznamenané
pomocou záznamníka IC
:
Priečinok prenesený z počítača
(Tieto priečinky sa zobrazujú, ak
boli z počítača prenesené hudobné
súbory.)
:
Zobrazia sa priečinky pre súbory
zaznamenané pomocou záznamníka IC
(priečinky v rámci priečinka VOICE).
P Poznámka
Aj keď sa súbor prenesie priamo do priečinka
VOICE, nezobrazí sa na karte
(Hlas)
záznamníka IC.
Priečinky zobrazené na karte
(Hudba) záznamníka IC
P Poznámka
Ak sa v priečinkoch nenachádzajú žiadne
súbory, ktoré možno prehrať pomocou
záznamníka IC, tieto priečinky sa nezobrazia
na displeji záznamníka IC.
Používanie počítača
Priečinok pre súbory podcast
prenesené z počítača (Tieto
priečinky sa zobrazujú, ak boli z
počítača prenesené súbory podcast.)
Priečinky zobrazené na karte
(Hlas) záznamníka IC
Medzi priečinkami odoslanými z počítača
sa zobrazia nasledujúce priečinky.
• Priečinky v rámci priečinka MUSIC,
ktoré obsahujú súbor (ak majú niektoré
priečinky viacero úrovní, všetky
priečinky sa zobrazia súčasne).
105
SK
• Priečinky prenesené na iné miesto ako do
priečinka MUSIC alebo PODCASTS
• Priečinok s názvom „No Folder“ (Ak
prenesiete hudobné súbory samostatne,
zobrazia sa v tomto priečinku.)
Na obrazovke systému Windows kliknite
ľavým tlačidlo myši na ikonu v dolnej
časti pracovnej plochy počítača.
Priečinky zobrazené na karte
(Podcast) záznamníka IC
t Kliknite ľavým tlačidlom myši na
položku „Vysunúť IC RECORDER“.
Zobrazená ikona a ponuka sa môžu
v rôznych operačných systémoch líšiť.
Na obrazovke systému Macintosh
presuňte myšou položku „IC
RECORDER“ na pracovnej ploche do
umiestnenia „Trash“ a tam ju pustite.
Podrobnosti o odpojení záznamníka IC
od počítača nájdete v návode na
používanie dodanom s počítačom.
Zobrazia sa priečinky pre súbory podcast
prenesené z počítača.
Pri prenose súborov podcast z počítača do
záznamníka IC použite dodaný softvér
Sound Organizer.
Odpojenie záznamníka IC
od počítača
Dodržiavajte postupy uvedené nižšie,
v opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu údajov.
1 Skontrolujte, či nesvieti indikátor
prevádzky záznamníka IC.
2 V počítači vykonajte nasledujúci postup.
106
SK
3 Odpojte záznamník IC od portu USB
počítača a posunutím páčky rozhrania
USB v smere šípky zasuňte konektor
USB DIRECT.
Kopírovanie súborov zo záznamníka IC do
počítača
z Kopírovanie súboru alebo
priečinka (presunutie myšou)
Zo záznamníka IC môžete skopírovať
súbory a priečinky do počítača a uložiť ich
tam.
(strana 100).
2 Skopírujte do počítača súbory alebo
priečinky, ktoré chcete preniesť.
Súbory alebo priečinky, ktoré chcete
skopírovať, presuňte myšou z
umiestnenia „IC RECORDER“ alebo
„MEMORY CARD“ na lokálny disk
počítača.
1 kliknite a podržte,
2 presuňte
3 a potom pustite.
3 Odpojte záznamník IC od počítača
(strana 106).
Používanie počítača
1 Pripojte záznamník IC k počítaču
107
SK
Kopírovanie hudobných súborov z počítača
do záznamníka IC a ich prehrávanie
Kopírovanie hudobného
súboru z počítača do
záznamníka IC (presunutie
myšou)
1 Pripojte záznamník IC k počítaču
(strana 100).
Hudbu alebo iné zvukové súbory
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a)*) môžete skopírovať z
počítača do záznamníka IC presunutím
myšou a následne ich prehrať pomocou
záznamníka IC.
* Formáty súborov, ktoré možno prehrať
pomocou záznamníka IC, sú uvedené v časti
„Technické parametre“ (strana 123).
2 Do záznamníka IC skopírujte priečinok,
v ktorom sú uložené hudobné súbory.
Na obrazovke systému Windows
pomocou programu Explorer alebo na
obrazovke systému Macintosh pomocou
programu Finder presuňte myšou
priečinok obsahujúci hudobné súbory do
umiestnenia „IC RECORDER“ alebo
„MEMORY CARD“.
Záznamník IC umožňuje rozpoznať až
400 priečinkov. Do jedného priečinka
môžete skopírovať až 199 súborov.
Okrem toho umožňuje záznamník IC
rozpoznať spolu až 4 095 priečinkov
a súborov na jednom pamäťovom médiu.
3 Odpojte záznamník IC od počítača
(strana 106).
108
SK
Prehrávanie hudobných
súborov skopírovaných
z počítača pomocou
záznamníka IC
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Stlačte tlačidlo . na ovládacom
tlačidle, stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte kartu
(Hudba) a potom stlačte tlačidlo >.
Maximálny čas prehrávania (počet
súborov*) pri prehrávaní hudby pomocou
záznamníka IC je nasledovný.
48 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
89 hod.
25 min.
(1 341
súborov)
33 hod.
30 min.
(502
súborov)
16 hod.
45 min.
(251
súborov)
ICD178 hod.
UX513F 0 min.
(2 670
súborov)
67 hod.
5 min.
(1 006
súborov)
33 hod.
30 min.
(502
súborov)
ICDUX512
3 Stlačením tlačidla v alebo V na
4 Stlačením tlačidla v alebo V na
ovládacom tlačidle vyberte hudobný
súbor, ktorý chcete prehrať.
5 Stlačením tlačidla N/ENT spustite
prehrávanie.
6 Stlačením tlačidla x STOP zastavte
prehrávanie.
(hod.: hodiny/min.: minúty)
* Pri prenesení súborov MP3 s dĺžkou jedného
súboru 4 minúty do záznamníka IC.
P Poznámky
• Hudobný súbor skopírovaný z počítača
možno prehrať pomocou záznamníka IC.
Súbor však nemožno rozdeliť ani nastaviť
značku stopy.
• Ak ste skopírovali hudobné súbory pomocou
počítača, v dôsledku obmedzení systému sa
súbory nemuseli skopírovať v poradí
prenosu. Ak kopírujete hudobné súbory
z počítača do záznamníka IC po jednom,
môžete hudobné súbory zobraziť a prehrať
v skopírovanom poradí.
Používanie počítača
ovládacom tlačidle vyberte priečinok
( ), v ktorom sa nachádzajú hudobné
súbory, a potom stlačte tlačidlo > na
ovládacom tlačidle.
109
SK
Zobrazenie pri prehrávaní
hudobného súboru
Stlačením tlačidla v alebo V na ovládacom
tlačidle môžete skontrolovať informácie o
hudobnom súbore počas prehrávania.
: Názov priečinka
: Názov súboru
: Meno interpreta
: Názov
110
SK
Používanie záznamníka IC ako pamäte USB
Keď je záznamník IC pripojený k počítaču,
možno v ňom dočasne uložiť obrazové
alebo textové údaje z počítača, ako aj
súbory zaznamenané pomocou
záznamníka IC.
Počítač musí spĺňať určené systémové
požiadavky na používanie záznamníka IC
ako pamäte USB.
Podrobnosti o systémových požiadavkách
nájdete na strane 123.
Používanie počítača
111
SK
Používanie dodaného softvéru Sound
Organizer
Čo môžete robiť pomocou
softvéru Sound Organizer
Softvér Sound Organizer umožňuje
výmenu súborov prostredníctvom
záznamníka IC alebo pamäťovej karty.
Umožňuje aj prehrávať skladby
importované z hudobných diskov CD
a iných médií, súbory MP3 a iné zvukové
súbory importované z počítača a súbory
podcast a prenášať ich do záznamníka IC. S
importovanými súbormi možno vykonávať
rozličné operácie vrátane prehrávania,
úprav a konverzie do formátu MP3 a iných
formátov. Môžete aj napaľovať disky CD s
obľúbenou hudbou a odosielať zvukové
súbory e-mailom.
Importovanie súborov
zaznamenaných pomocou
záznamníka IC
Do programu Sound Organizer môžete
importovať súbory záznamov vytvorených
pomocou záznamníka IC.
Importované súbory sa uložia do počítača.
112
SK
Importovanie skladieb z
hudobného disku CD
Do programu Sound Organizer môžete
importovať skladby z hudobného disku CD.
Importované skladby sa uložia do počítača.
Importovanie skladieb z počítača
Do programu Sound Organizer môžete
importovať hudobné a iné súbory uložené
v počítači.
Prihlásenie na odber súborov
podcast a ich aktualizácia
V programe Sound Organizer sa môžete
prihlásiť na odber súborov podcast.
Prihlásenie na odber a aktualizovanie
súborov podcast umožňuje prevziať
(odoberaný obsah) a využívať najnovšie
údaje z internetu.
Prehrávanie súborov
Môžete prehrávať súbory importované do
programu Sound Organizer.
Zmena informácií o súboroch
Môžete zmeniť názov, meno interpreta
a ďalšie informácie o súbore zobrazené
v zozname súborov.
Rozdeľovanie súborov
Jeden súbor možno rozdeliť na viacero
súborov.
Spájanie súborov
Viacero súborov môžete spojiť do jedného
súboru.
Odstránenie súborov zo
záznamníka IC
Prenos súborov do záznamníka
IC
Spomedzi skladieb importovaných do
programu Sound Organizer môžete vybrať
obľúbené skladby a napáliť vlastný
originálny hudobný disk CD.
Ďalšie praktické možnosti
využitia
• Môžete spustiť e-mailový softvér
a odoslať súbor so záznamom ako prílohu
e-mailu.
• Pomocou softvéru na rozpoznávanie
hlasu Dragon NaturallySpeaking
(nedodáva sa), ktorý je kompatibilný
s programom Sound Organizer, môžete
vykonávať rozpoznávanie hlasu v súbore
a konvertovať hlas na text.
Používanie počítača
Súbor uložený do záznamníka IC môžete
odstrániť.
Pomocou tohto postupu môžete odstrániť
súbory zo záznamníka IC, ak chcete uvoľniť
miesto v záznamníku IC alebo ak sa v ňom
nachádzajú nepotrebné súbory.
Napaľovanie hudobného disku
CD
Z programu Sound Organizer možno
preniesť súbor do záznamníka IC alebo na
pamäťovú kartu.
Môžete prehrávať prenesenú hudbu,
súbory typu podcast a ďalší obsah
v záznamníku IC.
113
SK
Systémové požiadavky
týkajúce sa počítača
V nasledujúcej časti sú uvedené systémové
požiadavky na používanie programu Sound
Organizer.
Operačné systémy
•
•
•
•
•
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Starter (32-bitová verzia)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2
alebo novšia verzia
• Windows Vista Business Service Pack 2
alebo novšia verzia
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 alebo novšia verzia
• Windows Vista Home Basic Service Pack
2 alebo novšia verzia
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 alebo novšia verzia
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 alebo novšia verzia
• Windows XP Professional Service Pack 3
alebo novšia verzia
• Windows XP Home Edition Service Pack
3 alebo novšia verzia
Vopred nainštalované.
114
SK
P Poznámky
• Pri použití iného operačného systému, než sú
systémy uvedené vyššie, nie je zaručená
správna činnosť.
• 64-bitové verzie systému Windows XP nie
sú podporované.
Počítač IBM PC/AT alebo
kompatibilný
• CPU
Windows XP: procesor Pentium III
500 MHz alebo rýchlejší
Windows Vista: procesor Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší
Windows 7: procesor Pentium III 1 GHz
alebo rýchlejší
• Pamäť
Windows XP: minimálne 256 MB
Windows Vista: minimálne 512 MB (v
prípade systému Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium sa
odporúča minimálne 1 GB.)
Windows 7: minimálne 1 GB (32-bitová
verzia)/minimálne 2 GB (64-bitová
verzia)
• Voľné miesto na pevnom disku
Vyžaduje sa minimálne 400 MB.
V závislosti od verzie systému Windows
môže byť využitý aj priestor presahujúci
400 MB.
Inštalácia softvéru Sound
Organizer
Nainštalujte softvér Sound Organizer do
počítača.
P Poznámky
• Pri inštalácii softvéru Sound Organizer sa
prihláste do konta s oprávneniami správcu.
Ak používate systém Windows 7 a zobrazí
sa obrazovka [Kontrola používateľských kont],
potvrďte obsah obrazovky a kliknite na
•
•
•
•
•
možnosť [Áno ] ([Pokračovať] v prípade
systému Windows Vista).
Softvér Sound Organizer nemôže spustiť
používateľ s obmedzenými oprávneniami
v systéme Windows XP.
Ak chcete použiť funkciu aktualizácie
softvéru v systéme Windows XP, musíte sa
prihlásiť do konta s oprávneniami správcu
počítača.
Inštalačný program softvéru Sound
Organizer pridáva modul Windows Media
Format Runtime. Tento modul sa neodstráni
pri odinštalovaní softvéru Sound Organizer.
Ak však už bol modul vopred
nainštalovaný, nemusí sa nainštalovať.
Pri odinštalovaní softvéru Sound Organizer
sa neodstránia údaje v priečinkoch na
uloženie obsahu.
V inštalačnom prostredí, v ktorom sú
v jednom počítači nainštalované viaceré
operačné systémy, neinštalujte softvér
Sound Organizer na každý z operačných
systémov, pretože by to mohlo spôsobiť
nesúlad v údajoch.
1 Skontrolujte, či záznamník IC nie je
Používanie počítača
Potrebný je aj voľný priestor na
spracovanie hudobných údajov.
• Nastavenia zobrazenia
Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 pixlov
alebo vyššie (odporúčané rozlíšenie 1 024
× 768 pixlov)
Farby obrazovky: High Color (16-bitové)
alebo vyššie
• Zvuková karta
Odporúča sa karta kompatibilná so
štandardom SoundBlaster.
• Port USB
Na používanie zariadení a médií je
potrebný kompatibilný port USB.
Pri používaní prostredníctvom
rozbočovača USB nie je zaručená správna
funkcia s výnimkou modelov, pri ktorých
je správna funkcia špecificky zaručená.
pripojený, potom zapnite počítač
a spustite systém Windows.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD-ROM.
Automaticky sa spustí ponuka [Sound
Organizer - InstallShield Wizard]
115
SK
a zobrazí sa okno [Welcome to Sound
Organizer Installer].
Ak sa nespustí ponuka [Welcome to
Sound Organizer Installer], otvorte
program Windows Explorer, kliknite
pravým tlačidlom na jednotku CD-ROM,
dvakrát kliknite na súbor
[SoundOrganizerInstaller.exe]
a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
začiarknite možnosť [Launch Sound
Organizer Now] a kliknite na položku
[Finish].
P Poznámka
Po nainštalovaní softvéru Sound Organizer
môže byť potrebné reštartovať počítač.
Okno softvéru Sound
Organizer
3 Skontrolujte, či ste odsúhlasili
podmienky licenčnej zmluvy, vyberte
položku [I accept the terms in the license
agreement] a kliknite na položku [Next].
4 Keď sa zobrazí okno [Setup Type],
vyberte možnosť [Standard] alebo
[Custom] a potom kliknite na položku
[Next].
Ak vyberiete možnosť [Custom],
postupujte podľa pokynov na obrazovke
a nakonfigurujte nastavenia inštalácie.
5 Keď sa zobrazí okno [Ready to Install the
Program], kliknite na položku [Install].
Spustí sa inštalácia.
6 Keď sa zobrazí okno [Sound Organizer
has been installed successfully.],
116
SK
A Help
Zobrazí pomocníka softvéru Sound
Organizer. Podrobnosti o jednotlivých
operáciách nájdete v týchto súboroch
pomocníka.
F Bočný panel (Import/Transfer)
IC Recorder: Zobrazí obrazovku
prenosu. Zobrazí sa zoznam súborov na
pripojenom zariadení.
Import CD: Zobrazí obrazovku na
importovanie hudobných diskov CD.
Burn CD/DVD: Zobrazí obrazovku
na napaľovanie diskov.
G Tlačidlá prenosu
: Prenesie súbory zo softvéru
Sound Organizer do záznamníka IC
alebo na pamäťovú kartu.
: Importujte súbory zo
záznamníka IC alebo pamäťovej karty
do položky My Library softvéru Sound
Organizer.
Používanie počítača
B Zoznam súborov softvéru Sound
Organizer (My Library)
Zobrazí zoznam súborov v položke My
Library softvéru Sound Organizer na
základe jeho činnosti.
Recording Files : Zobrazí zoznam
súborov záznamov.
Súbory záznamov, ktoré boli
zaznamenané pomocou záznamníka IC,
sa po importovaní zobrazia v tejto
knižnici.
Music: Zobrazí zoznam hudobných
súborov.
Skladby importované z hudobného
disku CD sa zobrazia v tejto knižnici.
Podcast: Zobrazí zoznam súborov
typu podcast.
C Zoznam súborov záznamníka IC
Zobrazí súbory uložené v pripojenom
záznamníku IC alebo na pamäťovú
kartu.
D Tlačidlo Edit Mode
Zobrazí oblasť úprav, v ktorej môžete
súbor upravovať.
E Tlačidlo Quick Operation Guide
Zobrazí položku Quick Operation
Guide s informáciami o základných
funkciách softvéru Sound Organizer.
117
SK
Ďalšie informácie
Používanie sieťového adaptéra USB
Konektor USB záznamníka IC
Sieťový
adaptér USB
(nedodáva sa)
Nabíjateľnú batériu môžete nabíjať
pripojením záznamníka IC k sieťovej
zásuvke pomocou sieťového adaptéra USB
AC-U50AG (nedodáva sa). Batériu môžete
nabíjať počas používania záznamníka IC, čo
je praktické, ak chcete zhotovovať dlhé
nahrávky.
Ak používate záznamník IC prvýkrát alebo
ak ste ho určitý čas nepoužívali, nabíjajte
batériu trvalo, až kým sa nezobrazí symbol
„
“.
Úplné nabitie vybitej batérie trvá približne
3 hodiny 30 minút.*
1 Sieťový adaptér USB (nedodáva sa)
pripojte do sieťovej zásuvky.
2 Posuňte páčku rozhrania USB na zadnej
strane záznamníka IC a pripojte konektor
118
SK
USB DIRECT k sieťovému adaptéru
USB.
Počas nabíjania batérie sa zobrazuje
animácia indikátora batérie.
Teraz môžete používať záznamník IC
počas nabíjania batérie.
Indikátor batérie
* Toto je približný čas potrebný na nabitie z
nulovej kapacity batérie na plnú kapacitu pri
izbovej teplote. Môže sa líšiť v závislosti od
zostávajúcej kapacity a stavu batérie. Dlhší
čas je potrebný v prípade nízkej teploty
batérie alebo nabíjania batérie počas prenosu
údajov do záznamníka IC.
P Poznámky
• Batériu nemožno nabíjať počas prehrávania
súborov pomocou zabudovaného
reproduktora.
• Alkalickú batériu LR03 (veľkosť AAA)
(nedodáva sa) nemožno nabíjať.
Odpojenie záznamníka IC zo
sieťovej zásuvky
Dodržiavajte nasledujúci postup.
V opačnom prípade, ak záznamník IC
obsahuje súbory s údajmi, súbory sa môžu
poškodiť alebo nebude možné ich
prehrávanie.
V takom prípade by mohlo dôjsť
k poškodeniu údajov. Ak musí záznamník IC
spracovať veľké množstvo údajov, dlhší čas
sa môže zobrazovať okno s úvodným
zobrazením. Neznamená to poruchu
záznamníka IC. Počkajte, kým sa na displeji
prestane zobrazovať úvodné zobrazenie.
• Pri používaní sieťového adaptéra USB sa na
displeji nezobrazuje indikátor batérie.
1 Ak nahrávate alebo prehrávate súbor,
stlačením tlačidla x STOP prepnite
záznamník IC do režimu zastavenia.
2 Skontrolujte, či nesvieti indikátor
prevádzky záznamníka IC.
3 Odpojte záznamník IC od sieťového
adaptéra USB a potom odpojte sieťový
adaptér USB zo sieťovej zásuvky.
Ďalšie informácie
P Poznámky
• Počas nahrávania (indikátor prevádzky svieti
alebo bliká načerveno) alebo prístupu
k údajom (indikátor prevádzky bliká
naoranžovo)
– nepripájajte ani neodpájajte záznamník IC
od sieťového adaptéra USB pripojeného do
sieťovej zásuvky,
– nepripájajte ani neodpájajte sieťový
adaptér USB pripojený k záznamníku IC
zo sieťovej zásuvky.
119
SK
Bezpečnostné odporúčania
Napájanie
Na napájanie zariadenia používajte len
jednosmerné napätie 1,2 V alebo 1,5 V.
Používajte jednu nabíjateľnú batériu
NH-AAA alebo jednu alkalickú batériu
LR03 (veľkosť AAA).
Bezpečnosť
Zariadenie neovládajte pri riadení auta,
bicykla alebo iného dopravného
prostriedku.
Manipulácia
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov
tepla, ani ho nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernému množstvu
prachu alebo mechanickému poškodeniu.
• V prípade, že sa do zariadenia dostane
pevný predmet alebo tekutina, vyberte
batériu a pred ďalším použitím nechajte
zariadenie skontrolovať odborníkovi.
• Dávajte pozor, aby sa do zariadenia
nedostala voda. Zariadenie nie je
vodotesné. Opatrne postupujte najmä
v týchto situáciách.
120
SK
– Keď máte zariadenie vo vrecku a idete
do kúpeľne a pod.
Keď sa predkloníte, zariadenie môže
spadnúť do vody a namočiť sa.
– Keď používate zariadenie v prostredí,
kde je vystavené pôsobeniu dažďa,
snehu alebo vlhkosti.
– V situáciách, keď sa potíte. Ak sa
dotýkate zariadenia vlhkými rukami
alebo ak vložíte zariadenie do vrecka
spoteného oblečenia, môže byť
vystavené pôsobeniu vlhkosti.
• Ak používate slúchadlá a okolitý vzduch je
veľmi suchý, môžete cítiť bolesť v ušiach.
Nie je to spôsobené poruchou slúchadiel,
ale statickou elektrinou naakumulovanou
vo vašom tele. Vplyv statickej elektriny
môžete obmedziť používaním oblečenia,
ktoré nie je vyrobené zo syntetických
materiálov a bráni vzniku statickej
elektriny.
Rušivé zvuky
• Rušivé zvuky možno počuť, keď sa
zariadenie počas nahrávania alebo
prehrávania nachádza v blízkosti
sieťového napájacieho zdroja, žiarivky
alebo mobilného telefónu.
• Ak sa počas nahrávania dotýkate
zariadenia alebo po ňom pohybujete
prstom a pod., môžu sa zaznamenať rušivé
zvuky.
Údržba
Na čistenie vonkajších častí zariadenia
používajte mäkkú tkaninu mierne
navlhčenú vodou. Potom vonkajšie časti
poutierajte suchou mäkkou tkaninou.
Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so zariadením, obráťte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
Odporúčania pre zálohovanie
P Poznámky
• Pri formátovaní (inicializácii) pamäťovej
karty je potrebné kartu naformátovať
pomocou záznamníka IC. Funkčnosť
pamäťových kariet naformátovaných
pomocou systému Windows alebo iných
zariadení nie je zaručená.
• Ak naformátujete pamäťovú kartu, ktorá
obsahuje zaznamenané údaje, tieto údaje sa
odstránia. Postupujte opatrne, aby ste
neodstránili dôležité údaje.
• Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu
malých detí. Mohli by ju neúmyselne
prehltnúť.
• Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte
počas nahrávania/prehrávania/formátovania.
Môže to spôsobiť poruchu záznamníka IC.
• Nevyberajte pamäťovú kartu, keď sa na
displeji zobrazuje animácia „Accessing...“
alebo indikátor bliká naoranžovo. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu údajov.
• Nezaručujeme funkčnosť všetkých typov
kompatibilných pamäťových kariet so
záznamníkom IC.
• Informácie o kompatibilných kartách M2™
nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony
(strana 123).
• „MagicGate™“ je spoločný názov pre
technológie na ochranu obsahu vytvorené
spoločnosťou Sony. Záznamník IC
nepodporuje nahrávanie/prehrávanie údajov,
ktoré vyžadujú funkcie MagicGate™.
Ďalšie informácie
Aby ste zabránili možnej strate údajov
spôsobenej náhodnou manipuláciou so
záznamníkom IC alebo jeho poruchou,
odporúčame vám, aby ste si vždy
ukladali záložné kópie zaznamenaných
súborov do počítača a pod.
Používanie pamäťovej karty
121
SK
• Záznamník IC nepodporuje paralelný prenos
údajov.
• Nie je možné používať pamäťové karty typu
ROM (len na čítanie) alebo chránené proti
zápisu.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– keď vyberiete pamäťovú kartu alebo
vypnete záznamník IC počas čítania alebo
zapisovania údajov,
– ak používate pamäťovú kartu v blízkosti
elektrostatických polí alebo elektrického
šumu.
• Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu
alebo poškodenie zaznamenaných údajov.
• Odporúčame, aby ste si uložili záložnú kópiu
dôležitých údajov.
• Nedotýkajte sa rukou ani kovovým
predmetom konektora pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nenechajte spadnúť,
neohýbajte ju, ani ju nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu
vody.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte
v nasledujúcich podmienkach:
– na miestach, ktoré nezodpovedajú
požadovaným prevádzkovým
podmienkam, napríklad v rozhorúčenom
interiéri automobilu zaparkovaného na
slnku alebo v lete, vonku na priamom
slnku alebo v blízkosti vykurovacích
zariadení,
122
SK
– na vlhkých miestach alebo na miestach s
koróznymi látkami.
• Pri používaní pamäťovej karty skontrolujte
správny smer vkladania do otvoru na
pamäťovú kartu.
Technické parametre
Systémové požiadavky
Používanie počítača so
softvérom Sound Organizer
Ak chcete používať počítač so softvérom
Sound Organizer, pozrite si informácie
v časti „Systémové požiadavky týkajúce sa
počítača“ na strane 114.
Používanie počítača bez softvéru
Sound Organizer
Operačné systémy:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
alebo novšia verzia
– Windows Vista Business Service Pack 2
alebo novšia verzia
P Poznámky
• Pri použití iného operačného systému, než sú
systémy uvedené vľavo (Windows 98,
Windows 2000 alebo Linux a pod.), nie je
zaručená správna činnosť.
• 64-bitové verzie systému Windows XP nie
sú podporované.
• Najaktuálnejšie informácie o verziách
a kompatibilite s operačným systémom
nájdete na domovskej stránke podpory pre
záznamník IC:
http://support.sony-europe.com/DNA
Ďalšie informácie
Ak používate počítač so záznamníkom IC
bez softvéru Sound Organizer alebo
používate záznamník IC ako
veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB,
váš počítač musí spĺňať nasledujúce
požiadavky na operačný systém a porty.
– Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 alebo novšia verzia
– Windows Vista Home Basic Service Pack
2 alebo novšia verzia
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 alebo novšia verzia
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 alebo novšia verzia
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 alebo novšia verzia
– Windows XP Professional Service Pack 3
alebo novšia verzia
– Windows XP Home Edition Service Pack
3 alebo novšia verzia
– Mac OS X (v10.2.8 – v10.6)
Vopred nainštalované.
123
SK
Hardvérové prostredie:
– Zvuková karta: zvuková karta
kompatibilná s jedným z podporovaných
operačných systémov Microsoft Windows
– Port: port USB
P Poznámka
• Nasledujúce systémy nie sú podporované:
– iné operačné systémy ako systémy
uvedené na strane 123,
– osobne vytvorené počítače alebo operačné
systémy,
– inovované operačné systémy,
– prostredia umožňujúce zaviesť viac
operačných systémov,
– prostredia s viacerými monitormi.
Dizajn a technické
parametre
Záznamník IC
Kapacita (dostupná pre používateľa)
ICD-UX512: 2 GB
(približne 1,80 GB = 1 932 735 283 bajtov)
ICD-UX513F: 4 GB
(približne 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtov)
Časť kapacity pamäte slúži ako oblasť na
spravovanie obsahu.
Frekvenčný rozsah
• LPCM 44.1kHz/16bit: 50 Hz – 20 000 Hz
• MP3 192kbps: 50 Hz – 20 000 Hz
124
SK
• MP3 128kbps: 50 Hz – 16 000 Hz
• MP3 48kbps(MONO): 50 Hz – 14 000 Hz
• MP3 8kbps(MONO): 60 Hz – 3 400 Hz
Bitová rýchlosť a vzorkovacie
frekvencie pre súbory MP3*1
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 320 kb/s, VBR
Vzorkovacie frekvencie:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Prípona súboru: .mp3
*1 Podporované je aj prehrávanie súborov
MP3 zaznamenaných pomocou záznamníka
IC. Všetky kódovače nie sú podporované.
Bitová rýchlosť a vzorkovacie
frekvencie pre súbory WMA *2
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/s, VBR
Vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz
Prípona súboru: .wma
*2 Formát WMA Ver. 9 je kompatibilný, nie
sú však podporované formáty MBR (Multi
Bit Rate), Lossless, Professional a Voice.
Súbory s ochranou autorských práv
nemožno prehrať. Všetky kódovače nie sú
podporované.
Bitová rýchlosť a vzorkovacie
frekvencie pre súbory AAC-LC*3
Bitová rýchlosť: 16 kb/s – 320 kb/s, VBR
Vzorkovacie frekvencie:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Prípona súboru: .m4a
*3 Súbory s ochranou autorských práv
nemožno prehrať. Všetky kódovače AAC
nie sú podporované.
Vzorkovacie frekvencie a počet bitov
pre lineárne súbory PCM
Vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz
Počet bitov: 16 bitov
Prípona súboru: .wav
Ovládanie rýchlosti prehrávania (DPC)
2,00-krát – 0,50-krát (MP3)
1,00-krát – 0,50-krát (LPCM/WMA/AAC-LC)
Výstupný výkon
90 mW
Rádio FM (len model ICD-UX513F)
Požiadavky na napájanie
Frekvenčný rozsah
Jedna nabíjateľná batéria NH-AAA (dodáva
sa): 1,2 V DC
Jedna alkalická batéria LR03 (veľkosť AAA)
(nedodáva sa): 1,5 V DC
87,50 MHz – 108,00 MHz
IF 128 kHz
Anténa
Anténa v kábli stereofónnych slúchadiel
Všeobecné informácie
Prevádzková teplota
5 °C – 35 °C
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov) (JEITA)*4
Priemer približne 16 mm
Približne 36,6 mm × 102,0 mm × 14,6 mm
Vstup/výstup
Hmotnosť (JEITA)*4
• Konektor pre mikrofón (typ minijack,
stereofónny)
– vstup s napájaním, minimálna vstupná
úroveň
– 0,9 mV
• Konektor pre slúchadlá (typ minijack,
stereofónny)
– výstup pre slúchadlá s impedanciou
8 ohmov – 300 ohmov
• Konektor USB (typ A)
– Kompatibilné s režimom High-Speed
USB
• Otvor na pamäťovú kartu Memory Stick
Micro™ (M2™)/microSD
Približne 59 g vrátane jednej nabíjateľnej
batérie NH-AAA
*4 Nameraná hodnota podľa štandardu JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Dodávané príslušenstvo
Pozri stranu 8.
Ďalšie informácie
Reproduktor
125
SK
Voliteľné príslušenstvo
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktívny reproduktor SRS-M50
Elektretový kondenzátorový mikrofón
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1
Nabíjateľná batéria NH-AAA-B2KN
Sieťový adaptér USB AC-U50AG
Nabíjačka batérií BCG-34HSN
Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
126
SK
Maximálny čas nahrávania*5*6
Maximálny čas nahrávania pre všetky priečinky je nasledovný.
REC Mode Scéna
nahrávania*7
LPCM
44.1kHz/
16bit
MP3
192kbps
Zabudovaná
pamäť
Pamäťová karta
ICDUX512
ICD2 GB
UX513F
4 GB
8 GB
3 hod.
0 min.
6 hod.
0 min.
6 hod.
0 min.
12 hod. 24 hod. 48 hod.
5 min. 15 min. 40 min.
32 GB
357
hod.
0 min.
33 hod.
30 min.
67 hod.
5 min.
268
hod.
0 min.
536
hod.
0 min.
MP3
48kbps
(MONO)
89 hod.
25 min.
178 hod. 89 hod. 178
0 min. 25 min. hod.
0 min.
357
hod.
0 min.
715
hod.
0 min.
1 431
hod.
0 min.
MP3 8kbps
(MONO)
536 hod. 1 073
0 min.
hod.
0 min.
2 147
hod.
0 min.
4 294
hod.
0 min.
8 589
hod.
0 min.
(Voice
Notes)
33 hod. 67 hod. 134
30 min. 5 min. hod.
0 min.
536
hod.
0 min.
1 073
hod.
0 min.
(hod.: hodiny/min.: minúty)
Ďalšie informácie
44 hod. 22 hod. 44 hod. 89 hod. 178
40 min. 20 min. 40 min. 25 min. hod.
0 min.
MP3
128kbps
(Meeting) 22 hod.
(Interview) 20 min.
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
3 hod.
0 min.
16 GB
*5 Keď plánujete nahrávať dlhý čas bez prerušenia, počas nahrávania môže byť potrebné vymeniť
batériu za novú. Podrobnosti o výdrži batérie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
*6 Maximálny čas nahrávania sa líši, ak nahrávate súbory v zmiešaných režimoch nahrávania.
*7 Predvolené nastavenia
127
SK
Životnosť batérie
Pri používaní nabíjateľnej batérie Sony NH-AAA*1
REC Mode
Nahrávanie
Prehrávanie
pomocou
reproduktora*2
Prehrávanie
pomocou
slúchadiel
Nahrávanie v
pásme FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
21 hod. 0 min.
16 hod. 0 min.
34 hod. 0 min.
–
MP3 192kbps
23 hod. 0 min.
17 hod. 0 min.
41 hod. 0 min.
7 hod. 30 min.
MP3 128kbps
23 hod. 0 min.
17 hod. 0 min.
41 hod. 0 min.
7 hod. 30 min.
MP3 48kbps(MONO)
24 hod. 0 min.
17 hod. 0 min.
41 hod. 0 min.
7 hod. 30 min.
MP3 8kbps(MONO)
29 hod. 0 min.
17 hod. 0 min.
41 hod. 0 min.
8 hod. 0 min.
17 hod. 0 min.
41 hod. 0 min.
–
Hudobný súbor (128 kb/s/44,1 –
kHz)
Príjem v pásme FM*3
9 hod. 0 min.
(hod.: hodiny/min.: minúty)
128
SK
Pri používaní alkalickej batérie Sony LR03 (SG) (veľkosť AAA)*1
REC Mode
Nahrávanie
Prehrávanie
pomocou
reproduktora*2
Prehrávanie
pomocou
slúchadiel
Nahrávanie v
pásme FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
22 hod. 0 min.
21 hod. 30 min.
49 hod. 0 min.
–
MP3 192kbps
27 hod. 0 min.
23 hod. 0 min.
61 hod. 0 min.
8 hod. 30 min.
MP3 128kbps
30 hod. 30 min.
23 hod. 0 min.
61 hod. 0 min.
8 hod. 30 min.
MP3 48kbps(MONO)
32 hod. 30 min.
23 hod. 0 min.
61 hod. 0 min.
8 hod. 30 min.
MP3 8kbps(MONO)
42 hod. 0 min.
23 hod. 0 min.
61 hod. 0 min.
10 hod. 0 min.
23 hod. 0 min.
61 hod. 0 min.
–
Hudobný súbor (128 kb/s/44,1 –
kHz)
Príjem v pásme FM*3
11 hod. 0 min.
(hod.: hodiny/min.: minúty)
Ďalšie informácie
*1 Životnosť batérie sa meria pri testovaní pomocou vlastných metód spoločnosti Sony. Životnosť
batérie sa môže skrátiť v závislosti od spôsobu používania záznamníka IC.
*2 Pri prehrávaní hudby pomocou interného reproduktora s hlasitosťou nastavenou na úroveň 14
*3 len model ICD-UX513F
129
SK
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Skôr než zanesiete záznamník IC do opravy, pozrite si informácie v nasledujúcich častiach.
Ak bude problém pretrvávať aj po vykonaní nasledujúcich opatrení, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Majte na pamäti, že počas servisu alebo opravy môže dôjsť k vymazaniu nahratých súborov.
Príznak
Odstránenie
Počuť rušivé zvuky.
• Počas nahrávania ste sa náhodne dotkli záznamníka IC alebo ho
poškriabali nejakým predmetom (napr. prstom), v dôsledku čoho
sa nahrali rušivé zvuky.
• Záznamník IC sa počas nahrávania alebo prehrávania nachádzal
v blízkosti sieťového napájacieho zdroja, žiarivky alebo
mobilného telefónu.
• Konektor pripojeného mikrofónu je znečistený. Vyčistite ho.
• Konektor pripojených slúchadiel je znečistený. Vyčistite ho.
• Rušivé zvuky sa môžu ozývať počas pozastavenia nahrávania
súboru MP3, nahrávania v režime VOR alebo pri
synchronizovanom nahrávaní.
• Funkcia obmedzenia rušivých zvukov nie je aktívna pri počúvaní
súboru AAC-LC a WMA.
Po pripojení záznamníka IC • Ak pripojíte záznamník IC k vypnutému počítaču, batéria sa
k počítaču sa batéria nezačne nebude nabíjať.
nabíjať.
• Batéria sa nebude nabíjať ani v prípade, že počítač je síce zapnutý,
ale je v režime obmedzenej prevádzky (úsporný režim alebo režim
dlhodobého spánku).
• Položka „USB Charge“ je v ponuke nastavená na možnosť „OFF“.
Ak chcete nabíjať batériu pomocou počítača, nastavte ju na
možnosť „ON“ (s. 96).
• Odpojte záznamník IC od počítača a znova ho pripojte.
• Funkčnosť nie je zaručená, ak používate počítač, ktorý
nevyhovuje systémovým požiadavkám uvedeným na s. 123.
130
SK
Príznak
Odstránenie
Indikátor nabíjania sa
• V zariadení nie je vložená žiadna batéria alebo je vložená iná než
nezobrazuje alebo uprostred
nabíjateľná batéria (alkalická, mangánová atď.).
nabíjania zmizne.
• Nabíjateľná batéria je vložená s nesprávnou polaritou.
• Je vložená iná nabíjateľná batéria než NH-AAA.
• Nabíjateľná batéria je na konci životnosti. Vymeňte starú
nabíjateľnú batériu za novú.
• Konektor USB DIRECT záznamníka IC nie je správne pripojený.
• Položka „USB Charge“ je v ponuke nastavená na možnosť „OFF“.
Ak chcete nabíjať batériu pomocou počítača, nastavte ju na
možnosť „ON“ (s. 96).
• Pri prehrávaní súborov pomocou vstavaného reproduktora alebo
počúvania rádia v pásme FM (len model ICD-UX513F) nie je
možné nabíjať batériu.
• Keď je záznamník IC zastavený, posuňte prepínač HOLD/
POWER do polohy „POWER“ na viac než 2 sekundy (s. 15).
Záznamník IC sa nedá
zapnúť.
• Napájanie záznamníka IC je vypnuté. Posuňte prepínač HOLD/
POWER do polohy „POWER“ na viac než 1 sekundu (s. 15).
• Batéria je vložená s nesprávnou polaritou (s. 12).
Záznamník IC sa
automaticky vypol.
• Keď je záznamník IC v režime zastavenia a istý čas sa nepokúsite
o jeho prevádzku, spustí sa funkcia automatického vypnutia. (Pri
kúpe záznamníka IC je čas, po ktorom sa spustí funkcia
automatického vypnutia, nastavený na hodnotu „10min“.) Čas, po
ktorom sa spustí funkcia automatického vypnutia, môžete vybrať
v ponuke (strana 97).
Záznamník IC nefunguje
správne.
• Vyberte batériu a znova ju vložte.
Spustenie záznamníka IC
trvá príliš dlho.
• Ak záznamník IC musí spracovať veľké množstvo údajov, jeho
spustenie môže trvať dlhšie. Nie je to porucha záznamníka IC.
Počkajte, kým nezmizne úvodná obrazovka.
Riešenie problémov
Záznamník IC sa nedá
vypnúť.
131
SK
Príznak
Odstránenie
Záznamník IC nefunguje.
• Mohlo sa stať, že ste pamäť záznamníka IC naformátovali
pomocou počítača. Na formátovanie pamäte používajte funkciu
formátovania záznamníka IC (s. 98).
Záznamník IC nefunguje
a nereaguje na stlačenie
žiadneho tlačidla.
• Batéria je takmer vybitá (s. 14).
• Napájanie záznamníka IC je vypnuté. Posuňte prepínač HOLD/
POWER do polohy „POWER“ na viac než 1 sekundu (s. 15).
• Je aktivovaná funkcia HOLD. Posuňte prepínač HOLD/POWER
do stredu (s. 10).
Z reproduktora nepočuť
žiadny zvuk.
• Hlasitosť je znížená na minimum (s. 26).
• Sú pripojené slúchadlá (s. 49).
• Pri počúvaní rádia FM je položka „Audio Output“ nastavená na
možnosť „Headphones“. Nastavte ju na možnosť „Speaker“ (s. 79)
(len model ICD-UX513F).
Zvuk sa prehráva z
reproduktora, aj keď sú
pripojené slúchadlá.
• Ak počas prehrávania pripojíte slúchadlá nie úplne, zvuk sa môže
prehrávať z reproduktora. Odpojte slúchadlá a potom ich pripojte
tak, že konektor zasuniete až na doraz.
• Pri počúvaní rádia FM je položka „Audio Output“ nastavená na
možnosť „Speaker“. Nastavte ju na možnosť „Headphones“ (s. 79)
(len model ICD-UX513F).
Indikátor prevádzky nesvieti. • Položka „LED“ je nastavená na možnosť „OFF“. V ponuke
nastavte položku „LED“ na možnosť „ON“ (s. 94).
Zobrazuje sa animácia
„Memory Full“ a nedá sa
spustiť nahrávanie.
• Pamäť je plná. Vymažte niektoré alebo všetky súbory (s. 31),
pričom si ich predtým môžete uložiť na iné pamäťové médium
alebo do počítača.
Zobrazuje sa animácia „File • Vo vybratom priečinku ( ) je nahratých 199 súborov alebo
Full“ a záznamník IC sa nedá celkovo je nahratých 4 074 súborov (v 21 priečinkoch). Z tohto
obsluhovať.
dôvodu nie je možné nahrať ďalší súbor ani presúvať súbory.
Vymažte niektoré alebo všetky súbory (s. 31), pričom si ich
predtým môžete uložiť na iné pamäťové médium alebo do
počítača.
132
SK
Príznak
Odstránenie
Nie je možné nahrávať súbor. • Zostávajúca kapacita pamäte je nedostatočná.
• Nie je možné nahrávať súbor, ak vyberiete priečinok v oblasti len
na prehrávanie (karta
(Hudba) a karta
(Podcast)).
Hlasitosť prehrávania je
nízka.
• Hlasitosť je znížená na minimum. Upravte hlasitosť stlačením
tlačidla VOL+ alebo – (s. 26).
• Scéna nahrávania je nastavená na možnosť
(Voice Notes)
alebo
(Audio IN). Vyberte scénu nahrávania v závislosti od
aktuálnej situácie (s. 33).
• Položka „Mic Sensitivity“ je nastavená na možnosť „Low
Nastavte ju na možnosť „High
“ alebo „Medium
“
(s. 86).
“.
Hlasitosť prehrávania je
• Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter System) obmedzuje
nízka. Zobrazuje sa položka
maximálnu úroveň prehrávania cez slúchadlá. V ponuke nastavte
„AVLS“.
položku „AVLS“ na možnosť „OFF“. Keď vypnete túto funkciu
nastavíte na možnosť „OFF“, buďte opatrní a nepočúvajte zvuk
príliš nahlas.
• Je aktivovaná funkcia VOR. V ponuke nastavte položku „VOR“
na možnosť „OFF“ (s. 38).
Funkcia VOR nefunguje.
• Funkcia VOR nefunguje počas synchronizovaného nahrávania
(strana 46).
• Funkcia VOR nefunguje počas nahrávania z rádia FM (len model
ICD-UX513F).
Pri nahrávaní z iného
zariadenia je úroveň vstupu
príliš silná alebo
nedostatočne silná.
• Prepojte konektor slúchadiel iného zariadenia s konektorom
m (mikrofón) záznamníka IC a upravte hlasitosť na zariadení
pripojenom k záznamníku IC.
Riešenie problémov
Nahrávanie sa preruší.
133
SK
Príznak
Odstránenie
Rýchlosť prehrávania je
príliš vysoká alebo príliš
nízka.
• Rýchlosť prehrávania je upravená pomocou funkcie DPC. Posuňte
prepínač DPC(SPEED CTRL) do polohy „OFF“ alebo stlačením
tlačidla v alebo V na ovládacom tlačidle nanovo upravte rýchlosť
funkcie DPC (s. 51).
Súbor sa nedá rozdeliť.
• Na rozdelenie súboru je potrebné určité množstvo voľného miesta
v pamäti.
• Vo vybratom priečinku je nahratých 199 súborov ( ). Vymažte
niektoré alebo všetky súbory (s. 31), pričom si ich predtým
môžete uložiť na iné pamäťové médium alebo do počítača.
• Vzhľadom na obmedzenia systému nemusí byť možné rozdeliť
súbor na úplnom začiatku alebo konci súboru.
• Nemožno rozdeliť iné súbory než tie, ktoré boli zaznamenané
pomocou záznamníka IC (napríklad súbor prenesený z počítača).
Pamäťová karta sa
nerozpozná.
• Pamäťová karta môže obsahovať obrazové údaje alebo iné súbory
a množstvo pamäte potrebné na vytvorenie úvodných priečinkov
je nedostatočné. Pomocou programu Windows Explorer,
pracovnej plochy počítača Macintosh alebo iných nástrojov
vymažte neželané súbory alebo naformátujte pamäťovú kartu
pomocou záznamníka IC.
• Prepnite pamäťové médium záznamníka IC na možnosť „Memory
Card“ (s. 42).
• Vytiahnite pamäťovú kartu a skontrolujte jej bočnú stranu. Potom
ju vložte správnou stranou a správnym smerom.
Zobrazuje sa položka „--:--“. • Nie sú nastavené hodiny (s. 16).
Na displeji REC Date sa
• Dátum nahrávky sa nezobrazí, ak v čase nahratia súboru neboli
zobrazuje položka „--y--m-nastavené hodiny.
d“ alebo „--:--“.
V režime ponuky sa
zobrazuje menej položiek.
134
SK
• Položky zobrazené v ponuke sa líšia v závislosti od
prevádzkového režimu (režim zastavenia, režim prehrávania,
režim nahrávania resp. režim rádia FM (len model ICD-UX513F))
(s. 82).
Príznak
Odstránenie
Zostávajúci čas zobrazený na • Záznamník IC vyžaduje určité množstvo pamäte na systémovú
displeji je kratší ako čas
prevádzku. Toto množstvo sa odpočíta od zostávajúceho času, čo
zobrazený v dodávanom
je dôvodom tohto rozdielu.
softvéri Sound Organizer.
Výdrž batérie je krátka.
• Výdrž batérie uvedená na strane 128 je založená na prehrávaní s
úrovňou hlasitosti nastavenou na hodnotu 14. Výdrž batérie sa
môže znížiť v závislosti od spôsobu použitia záznamníka IC.
Batéria je úplne vybitá po
tom, čo bola v záznamníku
IC vložená dlhý čas bez
používania záznamníka.
• Batéria sa mierne spotrebúva, aj keď záznamník IC nepoužívate.
Ak neplánujete záznamník IC dlhší čas používať, odporúča sa
vypnúť napájanie (s. 15) alebo vybrať batériu. Navyše, ak
v ponuke nastavíte položku „Auto Power Off“ na krátky časový
úsek (s. 97), môžete zabrániť vybíjaniu batérie v dôsledku
zabudnutia vypnutia záznamníka IC.
Batéria je vybitá, ak
záznamník IC odpojíte od
napájacieho zdroja USB po
tom, čo bol ponechaný
pripojený a plne nabitý.
• Po úplnom nabití sa batéria automaticky nedobíja, ani ak necháte
záznamník IC pripojený k napájaciemu adaptéru USB. Záznamník
IC môžete používať, aj keď je pripojený k napájaciemu adaptéru
USB, ale ak ho chcete nabíjať, musíte ho odpojiť a znova pripojiť.
Riešenie problémov
Namiesto indikátora batérie • Teplota okolia je mimo rozsahu na nabíjanie. Batériu nabíjajte pri
bliká indikátor „
“
teplote okolia v rozsahu 5 °C až 35 °C.
alebo „
“.
Výdrž nabíjateľnej batérie je • Nabíjateľnú batériu používate pri teplote pod 5 °C. Batériu
krátka.
nabíjajte pri teplote okolia v rozsahu 5 °C až 35 °C.
• Záznamník IC sa určitý čas nepoužíval. Nabíjateľnú batériu
viackrát za sebou vybite a nabite pomocou záznamníka IC.
• Vymeňte starú nabíjateľnú batériu za novú.
• Indikátor batérie sa zobrazí len na krátky čas, no nabíjateľná
batéria sa úplne nenabije. Úplné nabitie vybitej batérie trvá
približne 3 hodiny a 30 minút.
135
SK
136
Príznak
Odstránenie
Zmenené nastavenia sa
neprejavia v ponuke.
• Ak vyberiete batériu ihneď po zmene nastavenia ponuky alebo ak
sa nastavenie ponuky zmení pomocou funkcie „Nastavenie
záznamníka IC“ softvéru Sound Organizer pri vloženej vybitej
batérii, nastavenie ponuky nemusí fungovať.
Niektoré znaky v názve
priečinka alebo súboru sa
zobrazujú ako nečitateľné.
• Záznamník IC nepodporuje a nezobrazuje niektoré špeciálne
znaky a symboly zadané pomocou programu Windows Explorer
alebo pracovnej plochy počítača Macintosh.
Zobrazenie animácie
„Accessing...“ nezmizne.
• Ak záznamník IC musí spracovať veľké množstvo údajov,
animácia sa môže zobrazovať dlhšie. Nie je to porucha
záznamníka IC. Počkajte, kým hlásenie nezmizne.
Kopírovanie súboru trvá
dlho.
• Ak je súbor veľký, dokončenie kopírovania môže trvať dlho.
Počkajte, kým sa kopírovanie nedokončí.
Prenesený súbor sa
nezobrazí.
• Záznamník IC rozpoznáva až 8 úrovní priečinkov prenesených do
záznamníka IC.
• Ak sú súbory nekompatibilné so záznamníkom IC, teda nie sú
formátu LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a),
nemusia sa zobrazovať. Pozri s. 124.
Počítač nerozpoznal
záznamník IC.
Priečinok alebo súbor sa
nedá preniesť z počítača.
• Odpojte záznamník IC od počítača a znova ho pripojte.
• Nepoužívajte rozbočovač USB ani predlžovací kábel USB iný než
dodávaný podporný prípojný kábel USB. Záznamník IC pripojte
priamo k počítaču alebo použite dodávaný podporný prípojný
kábel USB.
• Funkčnosť nie je zaručená, ak používate počítač, ktorý
nevyhovuje systémovým požiadavkám uvedeným na s. 123.
• Záznamník IC sa nemusí rozpoznať aj v závislosti od polohy portu
USB. V takom prípade skúste použiť iný port.
Súbor prenesený z počítača
na nedá prehrávať.
• Súbor je pravdepodobne vo formáte, ktorý sa nedá prehrať
pomocou záznamníka IC (podporované formáty sú LPCM(.wav)/
MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Skontrolujte názov
súboru (s. 124).
SK
Príznak
Odstránenie
Počítač sa nespustí.
• Ak reštartujete počítač, keď je k nemu pripojený záznamník IC,
počítač môže zamrznúť alebo sa nemusí správne spustiť. Odpojte
záznamník IC od počítača a reštartujte počítač znova.
Pri počúvaní rádia je zvuk
tichý alebo nekvalitný (len
model ICD-UX513F).
• Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu alebo vymeňte starú
nabíjateľnú batériu za novú (s. 12).
• Zariadenie premiestnite ďalej od televízora.
Obraz televízora je
nestabilný (len model
ICD-UX513F).
• Ak počúvate rádio v pásme FM v blízkosti televízora a používate
vnútornú anténu, premiestnite záznamník IC ďalej od televízora.
Rozhlasové stanice v pásme • Nie sú pripojené slúchadlá (kábel slúchadiel funguje ako anténa
FM sa nedajú prijímať alebo
pre pásmo FM). Pripojte slúchadlá ku konektoru i (slúchadlá)
a natiahnite kábel slúchadiel.
je počuť praskanie (len
model ICD-UX513F).
• Položka „DX/LOCAL“ je nastavená na možnosť „LOCAL“.
Nastavte ju na možnosť „DX“ (s. 77).
Stanica v pásme FM sa nedá • Už je nastavených 30 predvolieb rozhlasových staníc v pásme
uložiť do predvoľby (len
FM. Vymažte neželané predvoľby (s. 75).
model ICD-UX513F).
• Položka „Scan Sensitivity“ je nastavená na možnosť
„Low(SCAN L)“. Nastavte ju na možnosť „High(SCAN H)“
(s. 78).
Riešenie problémov
V režime nahrávania LPCM • V režime PCM sa nedá nahrávať. Ak je položka „REC Mode“
nie je možné nahrávať z rádia nastavená na možnosť „LPCM 44.1kHz/16bit“, vysielanie sa
FM (len model
nahrá v režime „MP3 192kbps“.
ICD-UX513F).
137
SK
Sound Organizer
Informácie nájdete aj v súboroch Pomocníka softvéru Sound Organizer.
138
Príznak
Príčina a odstránenie
Softvér Sound Organizer sa
nedá nainštalovať.
• V počítači je nedostatok miesta na disku alebo v pamäti.
Skontrolujte množstvo voľného miesta na pevnom disku a v
pamäti.
• Pokúšate sa inštalovať softvér v operačnom systéme, ktorý softvér
Sound Organizer nepodporuje. Nainštalujte softvér do počítača s
podporovaným operačným systémom (s. 114).
• V systéme Windows XP ste prihlásení prostredníctvom konta s
obmedzenými oprávneniami. Alebo ste v systéme Windows Vista
alebo Windows 7 prihlásení prostredníctvom používateľského
konta Guest. Prihláste sa prostredníctvom počítačového konta s
oprávneniami správcu.
Záznamník IC sa nedá
správne pripojiť.
• Skontrolujte úspešnosť inštalácie softvéru. Takisto skontrolujte
pripojenia nasledovne:
– Ak používate externý rozbočovač USB, pripojte záznamník IC
priamo k počítaču alebo použite dodávaný podporný prípojný
kábel USB.
– Odpojte záznamník IC a opätovne ho pripojte.
– Pripojte záznamník IC k inému portu USB.
• Počítač môže byť v úspornom režime alebo v režime dlhodobého
spánku. Keď je k počítaču pripojený záznamník IC, nenechajte
počítač prejsť do úsporného režimu ani režimu dlhodobého
spánku.
• Uložte si záložnú kópiu všetkých údajov uložených vo vstavanej
pamäti alebo na pamäťovej karte a potom naformátujte vstavanú
pamäť alebo pamäťovú kartu pomocou funkcie formátovania
v ponuke (strana 98).
SK
Príznak
Príčina a odstránenie
Zvuk sa v počítači prehráva • Nie je nainštalovaná žiadna zvuková karta.
potichu alebo sa neprehráva • Počítač neobsahuje vstavaný reproduktor, resp. k počítaču nie sú
vôbec.
pripojené žiadne reproduktory.
• Hlasitosť zvuku je znížená na minimum.
• Zvýšte hlasitosť v počítači. (Ďalšie informácie nájdete v návode
k počítaču.)
• Hlasitosť súborov WAV možno zmeniť a uložiť pomocou funkcie
„Increase Volume“ programu Microsoft Sound Recorder.
Uložené súbory sa nedajú
prehrať ani upraviť.
• Súbory, ktorých formát softvér Sound Organizer nepodporuje, sa
nedajú prehrávať. V závislosti od formátu súboru môžu byť
k dispozícii len niektoré editačné funkcie softvéru. Informácie
nájdete v súboroch Pomocníka softvéru Sound Organizer.
Počítadlo alebo posúvač sa • Toto sa stáva pri prehrávaní rozdelených súborov. Najskôr súbor
pohybuje nesprávne alebo je uložte v počítači* a potom ho skopírujte do záznamníka IC.
počuť rušivé zvuky.
(*Súbor uložte vo formáte, ktorý sa podporuje v používanom
záznamníku IC.)
Ak je v zariadení veľa
súborov, činnosť je pomalá.
• S rastúcim počtom súborov sa činnosť spomaľuje bez ohľadu na
celkový čas všetkých nahrávok.
Riešenie problémov
Počas ukladania, pridávania • Kopírovanie alebo odstraňovanie dlhých súborov trvá dlhšie.
alebo odstraňovania súborov Počkajte, kým sa kopírovanie nedokončí. Po dokončení operácií
nefunguje displej.
displej funguje normálne.
Softvér Sound Organizer po • Neodpájajte konektor záznamníka IC, kým počítač komunikuje so
spustení „zamrzne“.
záznamníkom IC. V opačnom prípade môžete spôsobiť nestabilitu
počítača, prípadne sa môžu poškodiť údaje v záznamníku IC.
• Môže sa vyskytnúť konflikt medzi softvérom a iným ovládačom
alebo aplikáciou.
139
SK
Zoznam hlásení
Hlásenie
Príčina a odstránenie
HOLD
• Všetky operácie tlačidiel sú zablokované, pretože záznamník IC
je v stave HOLD, aby sa zabránilo neželaným operáciám.
Posunutím prepínača HOLD/POWER do stredu zrušte stav
HOLD záznamníka IC (strana 10).
Low Battery
• Batéria je vybitá. Vymeňte starú alkalickú batériu LR03 (veľkosti
AAA) za novú. Buď nabite nabíjateľnú batériu (s. 12), alebo
vymeňte starú nabíjateľnú batériu za novú.
Memory Card Error
• Pri vkladaní pamäťovej karty do otvoru na pamäťovú kartu sa
vyskytla chyba. Vyberte ju a skúste ju vložiť znova. Ak toto
hlásenie nezmizne, použite novú pamäťovú kartu.
Memory Card Not Supported • Je vložená pamäťová karta, ktorú záznamník IC nepodporuje.
Pozri kapitolu „Informácie o kompatibilných pamäťových
kartách“ na strane 40.
Memory Card Locked
• Pamäťová karta je chránená proti zápisu. Pamäťová karta
chránená proti zápisu sa nedá používať so záznamníkom IC.
Read Only Memory Card
• Je vložená pamäťová karta určená len na čítanie. Pamäťová karta
určená len na čítanie sa nedá používať so záznamníkom IC.
Memory Card Access Denied • Keďže je vložená pamäťová karta s funkciou kontroly prístupu,
nedá sa používať.
140
Memory Full
• Zostávajúca kapacita pamäte záznamníka IC je nedostatočná.
Pred nahrávaním vymažte niekoľko súborov.
File Full
• Ak maximálny počet súborov vo vybratom priečinku alebo
celkový počet súborov uložených v záznamníku IC prekračuje
maximum, nie je možné nahrať nový súbor. Pred nahrávaním
vymažte niekoľko súborov.
SK
Príčina a odstránenie
File Damaged
• Súbory sa nedajú prehrávať alebo upravovať, pretože údaje vo
vybratom súbore sú poškodené.
Format Error
• Záznamník IC sa nedá zapnúť pomocou počítača, pretože
neobsahuje kópiu ovládacieho súboru požadovaného na
prevádzku. Naformátujte záznamník IC pomocou funkcie
formátovania v ponuke (strana 98). Záznamník IC neformátujte
pomocou počítača.
Process Error
• Záznamník IC nemohol získať prístup k pamäti. Vyberte batériu
a potom ju znova vložte.
• Uložte záložnú kópiu svojich údajov a naformátujte záznamník
IC pomocou ponuky (s. 98).
Stop and Reinsert Memory
Card
• Pamäťová karta bola vložená počas nahrávania alebo prehrávania.
Vyberte pamäťovú kartu a vložte ju, keď je záznamník IC
v režime zastavenia.
Advise to not listen at high
VOL for long periods
• Položka „AVLS“ je v ponuke nastavená na možnosť „OFF“.
Buďte opatrní a nepočúvajte zvuk príliš nahlas.
Set Date&Time
• Nastavte hodiny. V opačnom prípade nebude možné nastaviť
budík.
Track Marks are Full
• Pre jeden súbor môže byť nastavených maximálne 98 značiek
stopy. Zrušte neželané značky stopy (s. 65).
No File
• Vybratý priečinok neobsahuje žiadne súbory. Z tohto dôvodu nie
je možné presunúť súbor ani nastaviť budík.
No Track Marks
• Súbor neobsahuje žiadne značky stopy. Toto hlásenie sa zobrazí
pri pokuse o vymazanie jednej alebo všetkých značiek stopy
alebo pri pokuse o rozdelenie súboru na všetkých pozíciách
značiek stopy.
Riešenie problémov
Hlásenie
141
SK
142
Hlásenie
Príčina a odstránenie
Low Battery Level
• Nie je možné naformátovať pamäť ani vymazať všetky súbory
v priečinku z dôvodu nedostatočnej kapacity batérie. Vymeňte
starú alkalickú batériu LR03 (veľkosti AAA) za novú. Buď nabite
nabíjateľnú batériu (s. 12), alebo vymeňte starú nabíjateľnú
batériu za novú.
File Protected
• Vybratý súbor je chránený alebo je určený „Len na čítanie“
a nedá sa vymazať. Zrušte ochranu záznamníka IC alebo zrušte
stav „Len na čítanie“ v počítači, aby bolo možné upraviť súbor
pomocou záznamníka IC (s. 70).
Already Set
• Nastavili ste budík na prehratie súboru v dátum a čas, na ktorý už
bol nastavený iný súbor. Zmeňte nastavenie budíka.
Past Date/Time
• Budík ste nastavili na čas, ktorý už uplynul. Skontrolujte
a nastavte vhodný dátum a čas (s. 56).
Settings are Full
• Ak už je v pamäti záznamníka IC uložených 30 predvolieb
rozhlasových staníc v pásme FM, nie je možné uložiť ďalšiu
predvoľbu (len model ICD-UX513F).
Unknown Data
• Tieto údaje nie sú vo formáte súboru, ktorý záznamník IC
podporuje. Záznamník IC podporuje súbory formátu
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
Podrobné informácie nájdete v kapitole „Dizajn a technické
parametre“ na strane 124.
• Súbory chránené autorskými právami sa nedajú prehrávať.
SK
Príčina a odstránenie
Invalid Operation
• Nie je možné rozdeliť súbor ani nastaviť značku stopy v prípade
súborov v priečinku v oblasti len na prehrávanie (karta
(Hudba) a karta
(Podcast)).
• Ak pamäťová karta obsahuje chybný blok, nedá sa na ňu
zapisovať. Pripravte si novú pamäťovú kartu a vymeňte aktuálnu
kartu.
• Bol dosiahnutý maximálny počet znakov v názve súboru. Súbor
sa nedá rozdeliť. Skráťte názov súboru.
• Funkcia „Divide All Track Marks“ sa nedá použiť, pretože značka
stopy sa nachádza do 0,5 sekundy od pozície rozdelenia.
• Funkcia „Divide All Track Marks“ sa nedá použiť, pretože značka
stopy sa nachádza do 0,5 sekundy od začiatku alebo konca
súboru.
• Súbor je kratší ako 1 sekunda. Takýto krátky súbor sa nedá
rozdeliť.
• Funkcia „Divide Current Position“ sa nedá použiť na pozícii do 0,5
sekundy od začiatku alebo konca súboru.
New File
• Dosiahla sa maximálna veľkosť nahrávaného súboru (2 GB pre
súbor LPCM a 1 GB pre súbor MP3). Súbor sa automaticky
rozdelí a nahrávanie bude pokračovať ako nový súbor.
Invalid when Noise Cut is
ON
• Keď sa používa funkcia obmedzenia rušivých zvukov, funkcia
zvukových efektov nie je aktívna. Zrušte nastavenie funkcie
obmedzenia rušivých zvukov (s. 50).
Change Folder
• Ak sa v priečinku
alebo
nenachádzajú žiadne súbory,
v okne displeja sa nezobrazujú žiadne priečinky. Zobrazuje sa len
priečinok, v ktorom sa nachádza aspoň jeden súbor.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Ak sa vo vybratom priečinku už nachádza 199 súborov alebo
celkový počet súborov uložených v záznamníku IC prekračuje
maximum, súbor sa nedá rozdeliť. Pred rozdelením súboru
vymažte niekoľko súborov.
Riešenie problémov
Hlásenie
143
SK
Hlásenie
Príčina a odstránenie
Same File Name Exists
• Súbor s rovnakým názvom už v danom priečinku nachádza. Toto
hlásenie sa zobrazuje pri pokuse o rozdelenie, skopírovanie alebo
presunutie súboru.
No Memory Card
• V otvore na pamäťovú kartu nie je vložená pamäťová karta. Toto
hlásenie sa zobrazuje pri pokuse o nastavenie položiek „Select
Memory“ alebo „File Copy“ v ponuke.
Erased Track Marks too near • Ak je značka stopy nastavená do 0,5 sekundy od pozície
Divide Point
rozdelenia, automaticky sa vymaže.
144
No operation with Memory
Card
• Nemožno nastaviť budík so súborom uloženým na pamäťovej
karte. Prepnite pamäťové médium záznamníka IC na možnosť
„Built-In Memory“ (s. 42, 43).
AVLS
• Hlasitosť prehrávania je vyššia ako úroveň určená funkciou
AVLS. Upravte hlasitosť na primeranú úroveň.
System Error
• Vyskytla sa iná systémová chyba ako popísaná doteraz. Vyberte
batériu a potom ju znova vložte.
SK
Systémové obmedzenia
Záznamík IC má určité systémové obmedzenia. Problémy uvedené nižšie sa nepovažujú za
poruchu záznamníka IC.
Príznak
Príčina a odstránenie
Nie je možné nahrávať súbory • Ak nahráte súbory v rôznych režimoch nahrávania, celkový čas,
až po maximálny čas
ktorý je možné nahrať, sa líši od maximálneho času nahrávania
nahrávania.
najvyššieho režimu nahrávania až po maximálny čas najnižšieho
režimu nahrávania.
• Súčet čísla na počítadle (uplynutý čas nahrávania)
a zostávajúceho času nahrávania môže byť menší ako maximálny
čas nahrávania záznamníka IC.
Nie je možné zobraziť alebo
prehrávať hudobné súbory
v poradí.
• Ak ste hudobné súbory preniesli pomocou počítača, z dôvodu
systémových obmedzení sa tieto súbory nemusia preniesť
v poradí prenosu. Ak prenesiete hudobné súbory z počítača do
záznamníka IC po jednom, môžete ich zobraziť a prehrávať
v poradí, v akom boli prenesené.
Súbor sa automaticky rozdelí. • Dosiahla sa maximálna veľkosť nahrávaného súboru (2 GB pre súbor
LPCM a 1 GB pre súbor MP3). Preto sa automaticky rozdelí.
• V závislosti od kombinácie znakov použitých na názov priečinka
vytvoreného v počítači sa tieto znaky môžu zobrazovať iba ako
veľké písmená.
V názve priečinka, skladby,
interpreta alebo súboru sa
zobrazujú znaky „s“.
• Bol použitý znak, ktorý sa nedá zobraziť na záznamníku IC.
Pomocou počítača ho nahraďte znakom, ktorý sa dá zobraziť na
záznamníku IC.
Ak nastavíte opakované
prehrávanie A-B, nastavené
pozície sa trocha pohnú.
• V závislosti od súborov sa nastavené pozície môžu pohnúť.
Riešenie problémov
Nie je možné zadávať malé
písmená.
145
SK
146
Príznak
Príčina a odstránenie
Zostávajúci čas nahrávania
bude po rozdelení súboru
kratší.
• Pri rozdelení súboru sa vyžaduje určité množstvo voľného miesta
na oblasť správy súborov, preto je zostávajúci čas nahrávania
kratší.
SK
Popis okna displeja
Displej v režime zastavenia
Riešenie problémov
A Indikátor prichádzajúceho súboru
podcast
B Indikátor výberu scény
Zobrazenie aktuálne vybratej scény
použitej na nahrávanie. Zobrazuje sa,
keď je nastavená scéna.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
C Indikátor typu informácií o súbore
: Priečinok, do ktorého je možné
nahrávať
: Priečinok určený len na
prehrávanie
: Priečinok na súbory podcast
: Názov skladby
: Meno interpreta
: Názov súboru
D Indikátor citlivosti mikrofónu
: High
: Medium
: Low
E Informácie o súbore
Zobrazenie informácií o každom súbore
podľa typu informácií o súbore (názov
priečinka, názov skladby, meno
interpreta, názov súboru).
F Prepínač informácií o súbore
Môžete prepnúť zobrazenie informácií
o súbore v poradí stlačením tlačidla v
alebo V na ovládacom tlačidle.
G Indikátor režimu prevádzky
Zobrazenie nasledujúcich indikátorov
v závislosti od aktuálnej prevádzky
záznamníka IC.
147
SK
: zastavenie
: prehrávanie
: nahrávanie
: pohotovostný režim nahrávania/
pozastavenie nahrávania (bliká)
: nahrávanie s funkciou
VOR
: pozastavenie nahrávania s
funkciou VOR (bliká)
Ak stlačíte tlačidlo z REC/PAUSE na
pozastavenie nahrávania, keď je
v ponuke funkcia „VOR“ nastavená
na možnosť „ON“, bliká len indikátor
„
“.
: synchronizované
nahrávanie
: pozastavenie
synchronizovaného nahrávania
(bliká)
: rýchly posun dozadu,
rýchly posun dopredu
: nepretržitý posun dozadu/
dopredu
H Indikátor uplynutého času,
zostávajúceho času, dátumu a času
nahrávky
I Indikátor značky stopy
Zobrazenie čísla značky stopy tesne
pred aktuálnou pozíciou. Zobrazuje sa,
148
SK
keď je pre súbor nastavená značka
stopy.
J Indikátor budíka
Zobrazuje sa, keď je pre súbor
nastavený budík.
K Číslo súboru
Číslo vybratého súboru sa zobrazuje
ako čitateľ a celkový počet súborov
v priečinku sa zobrazuje ako
menovateľ.
L Indikátor režimu nahrávania
Zobrazenie režimu nahrávania
nastaveného pomocou ponuky, keď je
záznamník IC v režime zastavenia,
a zobrazenie aktuálneho režimu
nahrávania, keď je záznamník IC
v režime prehrávania alebo nahrávania.
: súbor LPCM nahratý alebo
prenesený pomocou záznamníka IC
,
,
,
: súbor MP3 nahratý alebo
prenesený pomocou záznamníka IC
Keď sú súbory prenesené z počítača,
zobrazujú sa len formáty súborov
(
/
).
: prenesené súbory WMA
M
N
O
P
: prenesené súbory AAC-LC
Zobrazuje sa nasledovne, keď
záznamník IC nedokáže rozpoznať režim
nahrávania.
: Neznáme
Indikátor ochrany
Zobrazuje sa, keď je pre súbor
nastavená ochrana.
Indikátor pamäťovej karty
Tento indikátor sa zobrazuje, keď je
položka „Select Memory“ nastavená na
možnosť „Memory Card“. Keď je
vybratá možnosť „Built-In Memory“,
nezobrazuje sa žiaden indikátor.
Indikátor funkcie LCF (Low Cut Filter)
Zobrazuje sa, keď je položka
„LCF(Low Cut)“ v ponuke nastavená
na možnosť „ON“.
Indikátor batérie
Q Zostávajúci čas nahrávania
Zobrazuje zostávajúci čas nahrávania
v hodinách, minútach a sekundách.
Ak zostáva viac než 10 hodín
nahrávania, čas je zobrazený
v hodinách.
Ak zostáva viac než 10 minút a zároveň
menej než 10 hodín nahrávania, čas je
zobrazený v hodinách a minútach.
Ak zostáva menej než 10 minút
nahrávania, čas je zobrazený
v minútach a sekundách.
Riešenie problémov
149
SK
Displej v režime nahrávania
R Zobrazenie animácie priebehu
nahrávania
Zobrazenie priebehu automatického
nahrávania (AGC), nahrávania s
funkciou VOR, synchronizovaného
nahrávania alebo nahrávania z rádia
v pásme FM (len model ICD-UX513F).
150
SK
Displej v režime prehrávania
S Indikátor režimu prehrávania
1: Zobrazuje sa počas prehrávania
súboru.
: Zobrazuje sa počas súvislého
prehrávania súborov v jednom
priečinku.
ALL: Zobrazuje sa počas súvislého
prehrávania všetkých súborov.
1: Zobrazuje sa počas opakovaného
prehrávania jedného súboru.
: Zobrazuje sa počas
opakovaného prehrávania súborov
v jednom priečinku.
ALL: Zobrazuje sa počas
opakovaného prehrávania všetkých
súborov.
T Indikátor funkcie potlačenia rušivých
zvukov a funkcie efektu
Zobrazuje sa, keď je aktívna funkcia
potlačenia rušivých zvukov alebo keď je
v ponuke nastavená funkcia „Effect“.
: Potlačenie rušivých zvukov
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
Displej pri počúvaní rádia FM
(len model ICD-UX513F)
U
V
W
X
Riešenie problémov
Indikátor rádia FM
Predvolené číslo
Frekvencia rozhlasovej stanice
Citlivosť prijímača
: LOCAL
: DX
151
SK
Displej v režime nahrávania
z rádia FM
Displej v stave HOLD
(len model ICD-UX513F)
Y Indikátor funkcie HOLD
Zobrazuje sa, keď je záznamník IC
v stave HOLD na zabránenie
neželaným operáciám.
Ak chcete zrušiť stav HOLD, posuňte
prepínač HOLD/POWER do stredu
(strana 10).
152
SK
Register
A
J
alkalická batéria ....................................129
automatické nahrávanie (AGC) ..............22
AVLS (systém automatického
obmedzovania hlasitosti) ............11, 82, 92
jednoduché vyhľadávanie ............49, 82, 90
K
bezpečnostné odporúčania ....................120
budík ...........................................56, 82, 91
kopírovanie hudobných súborov do
záznamníka IC .......................................108
kopírovanie súborov do počítača ..........107
kopírovanie súborov na iné pamäťové
médium ........................................61, 82, 93
Č
M
čas nahrávania .......................................127
E
Memory Stick Micro™ (M2™) ......40, 104
microSD/microSDHC .....................40, 104
monitorovanie nahrávania .......................48
efekt ............................................52, 82, 89
externý mikrofón ....................................44
N
B
F
funkcia DPC (digitálne ovládanie výšky
tónu) ........................................................51
H
HOLD .....................................................10
I
indikátor batérie ......................................14
nabíjanie batérie ......................................12
nabíjateľná batéria ...................12, 118, 128
nahrávanie .........................................20, 33
nahrávanie pomocou iného zariadenia ....59
nahrávanie z ďalšieho zariadenia ............45
nahrávanie z telefónu ..............................45
nastavenie hlasitosti ..........................26, 48
nastavenie hodín ..........................16, 83, 95
nastavenie jazyka ........................19, 83, 95
153
SK
O
ochrana súboru ............................70, 82, 92
opakovanie A-B ......................................55
P
pamäť USB ............................................111
pamäťová karta ................................40, 121
podcast ..................................................112
ponuka
Alarm ............................................82, 91
Audio Output ................................83, 99
Auto Power Off ............................83, 97
Auto Preset ...................................83, 99
AVLS ............................................82, 92
Backlight .......................................83, 95
Beep ..............................................83, 96
Date&Time ...................................83, 95
Display ..........................................83, 94
Divide All Track Marks ................83, 93
Divide Current Position ................82, 93
DX/LOCAL ..................................83, 99
Easy Search ..................................82, 90
Effect ............................................82, 89
Erase All .......................................83, 94
Erase All Track Marks ..................83, 93
Erase Track Mark .........................82, 93
File Copy ......................................82, 93
154
SK
FM Radio ......................................83, 99
Format ...........................................83, 98
Language .......................................83, 95
LCF(Low Cut) ..............................82, 86
LED ...............................................83, 94
Mic Sensitivity ..............................82, 86
Move File ......................................82, 93
nastavenia ponuky ..............................82
Noise Cut ......................................82, 88
Play Mode .....................................82, 90
Protect ...........................................82, 92
REC Mode ....................................82, 85
Scan Sensitivity ............................83, 99
Scene Select ..................................82, 84
Select Input ...................................82, 87
Select Memory ..............................83, 95
SYNC REC ...................................82, 87
Time Display ................................83, 96
USB Charge ..................................83, 96
VOR ..............................................82, 87
vykonanie nastavení ............................80
potlačenie hluku ..........................50, 82, 88
používanie záznamníka IC s
počítačom ..............................................100
pozastavenie nahrávania .........................23
prehrávanie ........................................24, 49
prepínač HOLD/POWER ..................10, 15
prepnutie pamäte .........................42, 83, 95
presunutie súboru ........................60, 82, 93
pretáčanie dopredu ..................................49
pretáčanie dozadu .............................23, 49
priečinok ............................. 20, 24, 60, 102
pripojenie záznamníka IC k
počítaču .................................................100
R
rádio FM
automatické uloženie rozhlasových
staníc v pásme FM ..................74, 83, 99
nahrávanie vysielania rádia FM ..........73
počúvanie rádia FM ..........71, 72, 83, 99
prepnutie citlivosti
prijímača .................................77, 83, 99
prepnutie citlivosti
vyhľadávania ...........................78, 83, 99
prepnutie výstupu rádia FM ....79, 83, 99
ručné nastavenie staníc rádia FM .......75
register súčastí a ovládačov
okno displeja .....................................147
predná strana ......................................... 9
zadná strana ..........................................9
režimy prehrávania .....................54, 82, 90
riešenie problémov ................................130
rozdelenie súboru na aktuálnej
pozícii ..........................................67, 82, 93
rozdelenie súboru na všetkých
pozíciách značiek stopy ..............68, 83, 93
rušivé zvuky ..........................................120
S
sieťový adaptér USB .............................118
Sound Organizer ...................................112
súbory AAC-LC ....................................124
súbory MP3 ...........................................124
súbory WMA .........................................124
synchronizované nahrávanie .......46, 82, 87
systémové obmedzenia .........................145
systémové požiadavky ..................114, 123
T
technické parametre ..............................123
Ú
údržba ....................................................121
úpravy súborov ........................................60
V
VOR (nahrávanie ovládané
hlasom) ........................................38, 82, 87
vymazanie ...............................................31
155
SK
vymazanie všetkých súborov
v priečinku ..................................62, 83, 94
vymazanie všetkých značiek
stopy ............................................66, 83, 93
vymazanie značky stopy .............65, 82, 93
výber priečinka .......................................20
výber scény .............................................33
výber vstupu ................................44, 82, 87
Z
zabudované mikrofóny ...........................22
zachovanie primeranej úrovne
hlasitosti ......................................11, 82, 92
zmena nastavení výberu scény ....36, 82, 84
značka stopy ............................................64
zobrazenie aktuálneho dátumu a času .....18
zobrazenie kariet .....................................28
zoznam hlásení ......................................140
Ž
životnosť batérie ....................................128
156
SK
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising