Sony | ICD-P330F | Sony ICD-P330F Návod na použitie

Digitálny záznamník
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) je umiestnené na zadnej strane zariadenia a výrobné číslo (Serial No.) je
umiestnené vo vnútri priestoru pre batérie. Výrobné číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených
číslach/označeniach.
Model No. ICD-P330F
ICD-P330F
©2006 Sony Corporation
Serial No. _____________________________________
Informácia
PREDAJCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ
ZA PRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ POŠKODENIA
AKEJKOĽVEK POVAHY, ANI ZA STRATY A UJMY,
KTORÉ VZNIKLI CHYBOU ZARIADENIA, ALEBO
POUŽÍVANÍM AKÉHOKOĽVEK INÉHO ZARIADENIA.
Informácia pre spotrebiteľov
INFORMÁCIA
Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal
Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B,
v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Splnenie týchto
podmienok zaručuje ochranu proti rušivým interferenciám
pri bežnej inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje,
používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu
a v prípade, že nie je inštalované a používané v súlade
s pokynmi, môže zapríčiniť prenikanie rušivých interferencií
do rádiokomunikačnej siete.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rozhlasového
alebo televízneho signálu, napr. pri zapnutí alebo vypnutí
zariadenia, spotrebiteľovi sa odporúča pokúsiť sa potlačiť
interferencie jedným z nasledovných spôsobov:
– Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením
a prijímačom.
– Pripojiť zariadenie do elektrickej zásuvky zapojenej na
inú fázu než je pripojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou
so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto
návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
výrobku.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto zariadenia,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony alebo pozri
http://www.sony.com/
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov:
Model:
Zodp. spoločnosť:
Adresa:
Sony
ICD-P330F
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov
FCC. Prevádzka je podmienená splneniu dvoch
podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé
interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať všetky
prijaté interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu
spôsobiť neželanú prevádzku.
2
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej Únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Riešenie problémov
Skôr ako pristúpite k žiadosti o opravu, prezrite si tento
prehľad. Ak problémy naďalej pretrvávajú, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Zariadenie nepracuje.
• Batérie nie sú vložené podľa správnej polarity.
• Batérie sú vybité.
• Tlačidlá sú blokované prepínačom HOLD. (Pri stlačení
akéhokoľvek tlačidla trikrát zabliká “HOLD”.)
Z reproduktora nepočuť zvuk.
• Sú pripojené slúchadlá.
• Hlasitosť je na minimálnej úrovni.
Záznamy nie je možné nahrávať až
do maximálneho času pre záznam.
• Ak nahrávate záznamy v zmiešaných režimoch HQ, SP
aj LP, maximálny čas pre záznam sa pohybuje
v rozmedzí od maximálneho času pre záznam v režime
HQ po maximálny čas pre záznam v režime LP.
• Ak je v každom z priečinkov nahraných už 99 záznamov,
nie je možné nahrávať ďalšie záznamy.
• Z dôvodu systémových obmedzení digitálneho
záznamového systému nahrá toto zariadenie vždy
minimálnu časovú jednotku. Keď celková dĺžka
jednotlivého záznamu nie je deliteľná minimálnou
časovou jednotkou, zostávajúci čas pre záznam môže
poklesnúť o viac, než je súčet skutočných dĺžok
všetkých už vykonaných záznamov.
Nie je možné spustiť nahrávanie a zobrazí
sa hlásenie “FULL”.
Zostávajúci čas pre nahrávanie zobrazený na
displeji je kratší ako čas zobrazený
v dodávanom softvéri “Digital Voice Editor“.
• Pamäť je plná. Odstráňte nepotrebné záznamy.
• Vo zvolenom priečinku je uložených už 99 záznamov.
Zvoľte iný priečinok, alebo odstráňte nepotrebné
záznamy.
• Zariadenie potrebuje určitú kapacitu pamäte na
systémovú operáciu. Táto kapacita sa odráta
od zostávajúcej voľnej kapacity (času) a toto je príčinou
rozdielu.
Počuť šum.
Pri počúvaní rádia je zvuk nekvalitný.
• Počas záznamu ste šuchli prstom alebo iným
predmetom po zariadení, z tohto dôvodu sa
do záznamu nahral šum.
• Počas prehrávania alebo nahrávania bolo zariadenie
umiestnené blízko zdroja striedavého prúdu, žiarivky
alebo mobilného telefónu.
• Konektor pripojeného mikrofónu bol počas nahrávania
znečistený. Vyčistite ho.
• Konektor pre slúchadlo/slúchadlá je znečistený.
Vyčistite ho.
• Batérie sú vybité. Vymeňte všetky batérie za nové.
• Premiestnite zariadenie ďalej od TVP.
Úroveň záznamu je nízka.
Nezabudnite, že počas servisných činností môže dôjsť
k odstráneniu nahraných záznamov.
• V menu nastavte citlivosť mikrofónu na “H (vysoká)”.
Obraz na TVP je rušený.
• Ak počúvate FM vysielanie v blízkosti TVP
s interiérovou anténou, premiestnite zariadenie ďalej
od TVP.
Zariadenie nepracuje správne.
• Vyberte batérie a opäť ich vložte.
Nahrávanie sa prerušilo.
• Je aktivovaná funkcia Advanced VOR. Nastavte VOR
na “OFF”.
Úroveň záznamu je nestála (pri nahrávaní
hudby atď.).
• Toto zariadenie má automatické nastavenie úrovne
záznamu pre nahrávanie prednášok, hlasových
záznamov atď. Nie je určené pre nahrávanie hudby.
Zobrazilo sa “--Y--M--D” alebo “--:--”.
• Nenastavili ste hodiny.
V zobrazení REC DATE sa zobrazilo “--Y--M--D”
alebo “--:--”.
• Dátum a čas záznamu sa nezobrazí, ak ste v čase
nahrávania nemali nastavený dátum a čas.
Záznam nie je možné rozdeliť.
• Záznam nie je možné rozdeliť v priečinku, v ktorom je
už 99 záznamov.
• Ak príliš často delíte záznamy, zariadenie neskôr
nemusí dokázať záznamy rozdeliť.
• Záznam nie je možné rozdeliť v prvej alebo poslednej
sekunde záznamu.
3
BZačíname
Krok 1: Vloženie batérií
1
Výmena batérií
Posuňte a odklopte kryt
priestoru pre batérie.
Stav batérií je na displeji
zobrazovaný indikátorom.
Keď bliká
, vymeňte batérie za
nové.
Keď bliká
, batérie sú vybité.
Zariadenie nebude funkčné.
Výdrž batérií*
(Pri nepretržitom používaní)
V režime HQ
2
Nahrávanie:
Cca 11 h.
Prehrávanie: Cca 7,5 h.
Nahrávanie FM vysielania: Cca 5 h.
Príjem FM vysielania: Cca13 h.
Vložte dve alkalické batérie
LR03 (veľkosť AAA) a založte
kryt. Dodržte správnu
polaritu.
Batérie vkladajte najskôr
stranou –.
V režimoch SP a LP
Nahrávanie:
Cca 22 h.
Prehrávanie: Cca 11 h.
Nahrávanie FM vysielania: Cca 7 h.
Príjem FM vysielania: Cca 13 h.
(h.: hodiny)
* Pri použití alkalických batérií Sony
LR03 (veľkosť AAA).
* Pri prehrávaní cez vstavaný
reproduktor a nastavení hlasitosti
na strednú hodnotu.
Výdrž batérií môže byť v závislosti od
spôsobu používania zariadenia kratšia.
Poznámky
Ak sa kryt batérií náhodou uvoľní,
upevnite ho podľa obrázka.
Zobrazenie pre nastavenie hodín sa na displeji zobrazí pri prvom vložení
batérií, prípadne ak meníte batérie za nové. Vykonaním krokov 2 až 3 z časti
“Krok 2: Nastavenie hodín” nastavte dátum a čas.
4
• Nepoužívajte mangánové batérie.
• Pri výmene batérií sa na displeji
zobrazí zobrazenie pre nastavenie
hodín. Ak k tomu dôjde, opätovne
nastavte dátum a čas. Nahrané
záznamy a nastavenie
upozorňujúceho signálu však zostanú
uchované.
• Pri výmene batérií vždy vymeňte
obidve batérie za nové.
• Nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas
používať, vyberte batérie. Predídete
tak prípadnému poškodeniu
zariadenia vytečením batérií
a následnou koróziou.
• Ak zariadenie spracúva údaje, na
displeji sa zobrazí “ACCESS“, alebo
indikátor OPR bliká naoranžovo.
Počas spracúvania údajov nevyberajte
batérie. V opačnom prípade sa môžu
údaje poškodiť.
Krok 2: Nastavenie hodín
Pri prvom vložení batérií, prípadne pri výmene batérií, sa na displeji zobrazí zobrazenie pre nastavenie hodín. V takomto
prípade postupujte od kroku 2.
1
Zobrazte ponuku pre nastavenie hodín.
1 Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu,
kým sa na displeji nezobrazí
“MODE”.
Zariadenie sa prepne do režimu
Menu.
2 Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “SET DATE”.
3 Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre rok.
2
Nastavte dátum.
1 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte rok.
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre mesiac.
3 Postupne nastavte mesiac
a deň, potom stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre hodinu.
1 Rada
Pre zvolenie roku 2006 zobrazte “06Y”.
3
Nastavte čas.
1 Stláčaním – . alebo
>+ nastavte hodinu.
3 Nastavte minúty.
4 Pri zaznení časového signálu
(napr. z rozhlasu) stlačte
NxPLAY/STOP.
Obnoví sa zobrazenie
“SET DATE”.
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre minútu.
5 Stlačením xSTOP vypnete
režim Menu.
Ak ponecháte zariadenie
v režime zastavenia a viac ako
3 sekundy ho nepoužijete, na
displeji sa zobrazí aktuálny čas.
1 Rada
Zariadenie nemá prepínač zapnutie/vypnutie. Displej je stále zapnutý.
5
BZákladné operácie
Nahrávanie záznamov
Do každého zo štyroch priečinkov (A, B, C a D) môžete nahrať až 99 záznamov.
Keďže sa novo nahraný záznam automaticky pridáva za posledný záznam,
nahrávanie môžete spustiť veľmi rýchlo bez toho, aby ste vyhľadávali koniec
posledného záznamu.
Napr.
Záznam 1
Záznam 2
Nový záznam
Voľný priestor
Poznámka
Pred vytvorením dlhého záznamu vymeňte batérie za nové a skontrolujte ich stav
pomocou indikátora stavu batérií.
1
2
3
Maximálny čas záznamu vo všetkých
priečinkoch je nasledovný. Záznamy
môžete nahrávať až do vyčerpania
maximálnej dĺžky záznamov
v jednom priečinku.
7 h. 20 min.
SP**
19 h. 35 min.
Pozri časť “Zmena režimu záznamu” ďalej v texte.
LP***
32 h. 10 min.
Zvoľte priečinok.
(h.: hodiny/min.: minúty)
* HQ: Režim vysokokvalitného
záznamu (monofonický zvuk)
** SP: Režim štandardného záznamu
(monofonický zvuk)
***LP: Režim dlhšieho záznamu
(monofonický zvuk)
Pozri časť “Výber priečinka” ďalej v texte.
Poznámky
Spustite nahrávanie.
1 Stlačte zXREC/PAUSE.
2 Hovorte do
vstavaného
mikrofónu.
Indikátor OPR
(Počas nahrávania
svieti načerveno.)
* Na displeji je
zobrazenie zvolené
tlačidlom
DISPLAY/MENU.
Indikátor voľnej
kapacity pamäte
Počas nahrávania nie je potrebné držať zatlačené tlačidlo zXREC/PAUSE.
Zastavte nahrávanie.
zXREC/PAUSE
NxPLAY/STOP
– . (Vyhľadávanie
vzad - Review)
Stlačte xSTOP.
Zariadenie sa nastaví
na začiatok aktuálneho
záznamu.
Ak po ukončení záznamu nezmeníte priečinok, pri ďalšom nahrávaní sa
záznam uloží do toho istého priečinka.
6
Maximálny čas záznamu
HQ*
Zvoľte režim záznamu.
Režim záznamu
Číslo aktuálneho
záznamu
Počítadlo*
4
Poznámka k nahrávaniu
Ak počas nahrávania šuchnete prstom
alebo iným predmetom po zariadení,
môže sa do záznamu nahrať šum.
• Ak chcete nahrávať vo vyššej kvalite
zvuku, zvoľte režim HQ. Informácie
o prepínaní režimu záznamu pozri
v časti “Zmena režimu záznamu”.
• Pred vytváraním dlhého záznamu
skontrolujte stav batérií pomocou
indikátora batérií.
• Maximálny čas záznamu a počet
záznamov, ktoré môžete vytvoriť,
závisí od podmienok používania.
• Ak nahrávate záznamy v zmiešaných
režimoch HQ, SP aj LP, maximálny čas
pre záznam sa pohybuje v rozmedzí
od maximálneho času pre záznam
v režime HQ po maximálny čas pre
záznam v režime LP.
• Z dôvodu systémových obmedzení
digitálneho záznamového systému je
najkratšia časová jednotka záznamu
v tomto zariadení cca 2 sekundy. Môžu
sa preto vyskytnúť nasledovné situácie:
– Ak je záznam kratší než 2 sekundy,
bude napriek tomu identifikovaný,
ako keby mal 2 sekundy, takže
zostávajúci čas pre záznam môže
poklesnúť o viac, než je skutočná
dĺžka takéhoto záznamu.
– Keď je celková dĺžka jednotlivého
záznamu dlhšia než 2 sekundy, ale
nie je deliteľná číslom 2,
zostávajúci čas pre záznam môže
poklesnúť o viac, než je skutočná
dĺžka takéhoto záznamu.
– Súčet hodnoty na počítadle
(uplynutý čas záznamu)
a zostávajúceho času pre záznam
môže byť nižší, než je celkový
dostupný čas pre záznam.
Pre
Vykonajte
Pozastavenie nahrávania* Stlačte zXREC/PAUSE.
Počas pozastavenia nahrávania bliká indikátor OPR
načerveno a na displeji bliká “PAUSE”.
Ukončenie pozastavenia
a obnovenie nahrávania
Stlačte zXREC/PAUSE.
Nahrávanie sa obnoví z toho istého bodu.
(Pre ukončenie nahrávania po jeho pozastavení
stlačte xSTOP.)
Počúvanie aktuálneho
záznamu
Stlačením xSTOP zastavte nahrávanie a stlačte
NxPLAY/STOP.
Okamžité prehranie
nahraného záznamu
Stlačte NxPLAY/STOP počas nahrávania.
Prehľadávanie vzad
počas nahrávania
(Vyhľadávanie vzad)
Držte zatlačené – . počas nahrávania alebo
pozastavenia nahrávania. Režim záznamu sa
ukončí a začne sa prehľadávanie aktuálneho
záznamu. Prehrávanie sa spustí od bodu, kde
uvoľníte tlačidlo.
Nastavenie citlivosti
mikrofónu
Citlivosť mikrofónu je možné nastaviť pomocou
Menu. Pozri “Nastavenie citlivosti mikrofónu”.
H (vysoká): Nahrávanie stretnutí, alebo nahrávanie
v tichom a/alebo rozľahlom prostredí.
L (nízka): Nahrávanie pri diktovaní, alebo
nahrávanie na hlučných miestach.
* Cca hodinu po pozastavení nahrávania sa pozastavenie automaticky ukončí
a zariadenie sa prepne do režimu zastavenia.
Indikátor voľnej kapacity
pamäte
Indikátor voľnej kapacity pamäte sa
počas záznamu znižuje po jednom
políčku.
Pamäť je takmer plná.
Bliká
Ak zostávajúci čas pre záznam
klesne pod 5 minút, posledné políčko
indikácie voľnej kapacity pamäte
bude blikať.
Ak zobrazíte zostávajúci čas pre
záznam, v prípade že bude
zostávajúci čas už len 1 minútu, bude
tiež zostávajúci čas pre záznam
blikať.
Ak je pamäť plná, záznam sa
automaticky ukončí a na displeji
bude blikať hlásenie “FULL”
sprevádzané výstražným signálom.
Pokračovanie je možné až po
odstránení ľubovoľného
nepotrebného záznamu.
Poznámky
Výber priečinka
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako
sekundu, kým sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2
Stláčaním – . alebo >+ zobrazte “FOLDER”
a stlačte NxPLAY/STOP.
3
Stláčaním – . alebo >+ zvoľte želaný
priečinok a stlačte NxPLAY/STOP.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
• Ak je pamäť plná a stlačíte tlačidlo
zXREC/PAUSE, na displeji bude blikať
hlásenie “FULL” sprevádzané
výstražným signálom. Pokračovanie je
možné až po odstránení ľubovoľného
nepotrebného záznamu.
• Ak stlačíte zXREC/PAUSE, keď už je
vo zvolenom priečinku 99 záznamov, na
displeji bude blikať hlásenie “FULL”
sprevádzané výstražným signálom.
Zvoľte iný priečinok, alebo odstráňte
nepotrebné záznamy.
Automatické spustenie
záznamu pri zaregistrovaní
zvuku
— Funkcia Advanced VOR
Ak je v ponuke Menu nastavená
funkcia VOR (voice operated
recording – zvukom ovládaný
záznam) na “ON” (zapnutá),
nahrávanie sa spustí automaticky, keď
záznamník zaregistruje nejaký zvuk.
(Na displeji je zobrazené “VOR”.)
Aktuálny priečinok
Nahrávanie sa ukončí vtedy, keď
záznamník neregistruje žiadny zvuk.
(Na displeji bude blikať
“VOR PAUSE”.)
7
Nahrávanie záznamov
(pokračovanie)
Poznámka
Nastavenie citlivosti mikrofónu
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako
sekundu, kým sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2
Stláčaním – . alebo >+ zvoľte “SENS”
a stlačte NxPLAY/STOP.
3
Stláčaním – . alebo >+ zvoľte “H (vysoká
citlivosť)” alebo “L (nízka citlivosť)” a stlačte
NxPLAY/STOP.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
Funkcia VOR reaguje na okolité zvuky.
V menu nastavte citlivosť mikrofónu
na “H (vysoká)” alebo “L (nízka)”.
Ak po zmene nastavenia citlivosti nie
ste spokojní s výsledným záznamom,
prípadne ak sa chystáte vykonať
dôležitý záznam, nastavte VOR na
“OFF”.
Prehrávanie záznamov
Opakované prehrávanie
záznamu
— Repeat Play
Pre prehranie staršieho záznamu začnite krokom 1.
Pre prehranie práve vykonaného záznamu začnite od kroku 3.
1
2
Počas prehrávania zatlačte
NxPLAY/STOP na viac než
1 sekundu.
Zobrazí sa “ “ a zvolený záznam sa
prehráva opakovane.
Štandardné prehrávanie obnovíte
opätovným stlačením NxPLAY/
STOP. Prehrávanie zastavíte
stlačením xSTOP.
Zvoľte priečinok.
Pozri časť “Výber priečinka” ďalej v texte.
Zvoľte číslo záznamu.
Stláčaním – . alebo
>+ zobrazte číslo
požadovaného záznamu.
Číslo zvoleného záznamu
– .: nižšie čísla
záznamov
Počet
záznamov
v priečinku
>+: vyššie čísla
záznamov
Počítadlo*
* Na displeji je zobrazenie zvolené tlačidlom DISPLAY/MENU (pozri ďalej).
8
Súvislé prehranie všetkých
záznamov v priečinku
— Continuous Play
Pomocou funkcie CONT v ponuke
Menu môžete aktivovať funkciu
súvislého prehrania všetkých
záznamov v priečinku. Keď nastavíte
CONT na “ON”, môžete prehrať
všetky záznamy v priečinku
postupne za sebou.
3
Spustite prehrávanie.
1 Stlačte NxPLAY/STOP.
Konektor i (slúchadlá)
Indikátor OPR
(Počas prehrávania
svieti nazeleno.)
2 Pomocou VOL
nastavte hlasitosť.
Počítadlo (alebo zvolený
režim zobrazenia)
xSTOP
Po prehraní jedného záznamu sa zariadenie zastaví na začiatku nasledujúceho
záznamu. Keď je funkcia Continuous play (Súvislé prehrávanie) nastavená
na “ON” (pozri opačnú stranu), zariadenie sa zastaví po prehraní všetkých
záznamov v priečinku.
Ak bol prehraný posledný záznam v priečinku, zariadenie sa zastaví
na začiatku posledného záznamu.
Diskrétne počúvanie
Do konektora i (slúchadlá) zapojte slúchadlo/slúchadlá. Vstavaný
reproduktor sa automaticky deaktivuje. Ak počujete šum (hluk), vyčistite
konektor slúchadiel.
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Zastavenie na aktuálnej pozícii
Stlačte NxPLAY/STOP alebo xSTOP.
Pre obnovenie prehrávania z toho istého
bodu, znova stlačte NxPLAY/STOP.
Posuv na začiatok
aktuálneho záznamu
Stlačte jedenkrát – ..*
Posuv na nasledujúci záznam
Stlačte jedenkrát >+.*
Posuv na predchádzajúce
záznamy/nasledujúce
záznamy
Stláčajte – . alebo >+.
(V režime zastavenia držaním
zatlačeného tlačidla preskakujete
záznamy súvislo.)
* Tieto operácie je možné vykonať, ak je v Menu nastavené EASY-S (funkcia Easy
Search) na “OFF”.
Vyhľadávanie vpred/vzad
počas prehrávania
(Cue/Review)
Pre vyhľadávanie vpred držte počas
prehrávania zatlačené tlačidlo >+
a uvoľnite ho v bode, kde si želáte
obnoviť prehrávanie.
Pre vyhľadávanie vzad držte počas
prehrávania zatlačené tlačidlo – .
a uvoľnite ho v bode, kde si želáte
obnoviť prehrávanie.
Ak držíte tlačidlo >+ alebo – .
zatlačené dlhšie než 10 sekúnd,
zariadenie spustí vyhľadávanie vyššou
rýchlosťou.
Počas prvých 7 sekúnd vyhľadávania
vpred/vzad bude počuť zvuk.
Pri vyhľadávaní vyššou rýchlosťou
nebude počuť zvuk.
Počas vyhľadávania vpred/vzad bude
bez ohľadu na nastavenie režimu
zobrazenia zobrazené počítadlo.
1 Rada
Ak sa vyhľadávanie ukončí na konci
posledného záznamu, na displeji 5-krát
zabliká “END”. (Nebudete počuť zvuk.)
Ak počas blikania “END” držíte tlačidlo
– . zatlačené, záznam bude
prehrávaný vzad zvýšenou rýchlosťou
a štandardné prehrávanie sa obnoví
v bode, v ktorom tlačidlo uvoľníte.
Keď prestane blikať “END” a zhasne
indikátor OPR, zariadenie sa nastaví
na začiatok posledného záznamu.
Ak je posledný záznam dlhý
a prehrávanie chcete spustiť v jeho
neskoršej časti, zatlačením a pridržaním
tlačidla >+ prehrajte záznam
zrýchlene až na jeho koniec a potom
počas blikania “END” držte zatlačené
tlačidlo – . a vyhľadajte požadovaný
bod.
(Pri zázname, ktorý nie je posledný,
sa nastavte na začiatok nasledujúceho
záznamu a prehrávaním vzad
vyhľadajte požadovaný bod.)
Rýchle vyhľadanie bodu,
z ktorého chcete spustiť
prehrávanie (Easy Search)
Ak je v ponuke Menu nastavené EASY-S
na “ON”, je možné posunúť sa stlačením
>+ v zázname o cca 10 sekúnd vpred.
Funkciu oceníte pri vyhľadávaní
želaného bodu v dlhých záznamoch.
(Na displeji je zobrazené “EASY-S”.)
9
Odstránenie záznamov
Odstraňovanie záznamov po jednom
Keď odstránite nejaký záznam, ostatné záznamy sa posunú vpred a prečíslujú
sa tak, aby medzi nimi nevzniklo prázdne miesto bez záznamu.
Pred
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Záznam 5
odstránením
Odstránenie
záznamu č. 3
Po odstránení
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Nahrané záznamy môžete
odstraňovať postupne po jednom,
alebo môžete odstrániť všetky
záznamy v priečinku naraz.
Odstránený záznam však už nie je
možné obnoviť.
Záznam 4
Záznamy za odstráneným záznamom sa prečíslujú.
Zrušenie odstraňovania
1 Zvoľte záznam, ktorý chcete odstrániť.
Pred krokom 4 stlačte xSTOP.
2 Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU
na viac ako sekundu, kým sa na displeji
nezobrazí “MODE”.
Odstránenie ostatných
záznamov
Opakujte kroky 1 - 4.
3 Stláčaním – . alebo >+ zobrazte
“ERASE” a stlačte NxPLAY/STOP.
Bude sa prehrávať celý záznam 10-krát
za sebou a v tomto čase bude blikať číslo
záznamu a “ERASE”.
Odstránenie časti záznamu
Najskôr záznam rozdeľte a potom
postupujte podľa krokov pre
odstraňovanie záznamov.
4 Stlačte NxPLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
Záznam sa odstráni a zostávajúce záznamy
sa prečíslujú. (Napríklad ak odstránite
záznam č. 3, záznam č. 4 sa prečísluje
na záznam č. 3. Po odstránení sa zariadenie
nastaví na začiatok nasledujúceho záznamu.)
Odstránenie všetkých záznamov v priečinku
Napr.
Priečinok A
Záznam 1 Záznam 2 Záznam 3 Voľný priestor
Voľný priestor
Priečinok B
Záznam 1 Záznam 2
Záznam 3
Záznam 1 Záznam 2
Záznam 3
1 Zvoľte priečinok, ktorý chcete odstrániť.
Zrušenie odstraňovania
Pred krokom 4 stlačte xSTOP.
2 Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU
na viac ako sekundu, kým sa na displeji
nezobrazí “MODE”.
3 Stláčaním – . alebo >+ zobrazte
“ALL ERASE” a stlačte NxPLAY/STOP.
10-krát bude blikať číslo záznamu a “ALL
ERASE”.
4 Kým zobrazenie bliká, stlačte NxPLAY/
STOP.
Nastavenie je dokončené.
5 Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
10
Index častí a ovládacích prvkov
Zariadenie
MIC (vstavaný mikrofón)
Konektor
Konektor i (slúchadlá)
(mikrofón)
Indikátor OPR (prevádzka)
Displej
DIVIDE
DISPLAY/MENU
Prepínač FM•i(slúchadlá)/5(reproduktor)
xSTOP
zXREC (nahrávanie)/PAUSE
Ovládač VOL (hlasitosť)*
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
– .(Review/rýchly posuv vzad)/
>+ (Cue/rýchly posuv vpred) (SELECT)
Reproduktor
* Vedľa ovládača sa nachádza orientačný hmatový
bod, ktorý ukazuje smer zvyšovania hlasitosti.
** Tlačidlo má orientačný hmatový bod.
Displej
Indikátor stavu batérií
Indikátor priečinka
Indikátor režimu záznamu
Citlivosť mikrofónu
Indikátor REC (nahrávanie)
Indikátor upozorňujúceho
zvukového signálu
Číslo zvoleného záznamu
Indikátor REC DATE
(dátum záznamu)
Indikátor REMAIN
Citlivosť v pásme FM
Indikátor FM
Indikátor Repeat Play
Indikátor EASY-S (Easy Search - jednoduché
vyhľadávanie)
Počet záznamov v priečinku/Indikácia
Menu/Počítadlo/Indikátor zostávajúceho
času/Indikátor dátumu záznamu/Indikátor
aktuálneho času/Záznamy
Indikátor voľnej kapacity pamäte
Zadná časť
USB konektor
Priestor pre batérie
Háčik pre popruh na zápästie
(nedodávaný)
11
Počúvanie rozhlasových FM staníc
V niektorých regiónoch sa môže zobrazenie na displeji v návode odlišovať
od skutočnosti.
1
2
Stlačením FM zapnite
režim FM rádia.
Nalaďte stanicu.
Stláčaním – . alebo >+ nalaďte
stanicu, alebo zatlačte a pridržte – .
alebo >+, kým sa na displeji nezačne
meniť číslo frekvencie.
Záznamník automaticky ladí rozhlasové
stanice a ladenie sa zastaví po naladení
nejakej stanice.
Ak nie je možné naladiť stanicu, stláčaním
– . alebo >+ postupne meňte
frekvenciu v krokoch.
Ak je naladená stanica už uložená v pamäti,
zobrazí sa číslo predvoľby. Ak nie je, zobrazí
sa “- -”.
Poznámka
Kábel slúchadiel slúži ako anténa pre
FM rádio. Pri počúvaní rádia preto
musia byť pripojené slúchadlá.
Prepínanie reprodukcie
zvuku FM rádia
z reproduktora alebo
slúchadiel
Keď sú pri počúvaní FM rádia alebo
nahrávaní z FM rádia pripojené
slúchadlá, môžete zatlačením
a pridržaním FM na viac než
1 sekundu prepínať medzi
reprodukciou zvuku z reproduktora
alebo zo slúchadiel.
Reprodukcia zvuku sa bude prepínať
z reproduktora alebo slúchadiel.
Nahrávanie FM vysielania
1 Stlačením FM zapnite režim FM
rádia.
2 Nalaďte stanicu, ktorej vysielanie
chcete nahrávať.
3 Stlačením zXREC/STOP spustite
nahrávanie.
4 Stlačením xSTOP zastavte
nahrávanie.
Uloženie rozhlasových FM staníc
V niektorých regiónoch sa môže zobrazenie na displeji v návode odlišovať od skutočnosti.
Do pamäte záznamníka môžete uložiť až 25 FM staníc.
1
Stlačením FM zapnite
režim FM rádia.
2
Nalaďte stanicu, ktorú
chcete uložiť a uložte
ju pod želané číslo
predvoľby.
12
Zatlačte a pridržte
NxPLAY/STOP,
kým na displeji bliká
číslo predvoľby.
Stanica sa do pamäte uloží
v priebehu 3 sekúnd.
Automatické uloženie rozhlasových
FM staníc
V niektorých regiónoch sa môže zobrazenie na displeji v návode odlišovať od skutočnosti.
Cez Menu predvolieb môžete automaticky uložiť až 25 FM staníc.
1
Stlačením FM zapnite režim FM rádia.
2
Automaticky uložte stanice cez Menu.
1 Zatlačte a pridržte
DISPLAY/MENU na viac ako
1 sekundu, kým sa na displeji
nezobrazí “AUTO-P”.
3 Stláčaním – . alebo >+ zvoľte
“YES” a stlačte NxPLAY/STOP.
Záznamník automaticky ladí
rozhlasové stanice a ukladá ich
do pamäte od najnižšej po
najvyššiu frekvenciu.
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
4 Stlačením xSTOP vypnete
režim Menu.
Ak ponecháte zariadenie
v režime zastavenia a viac ako
3 sekundy ho nepoužijete, na
displeji sa zobrazí aktuálny čas.
13
Počúvanie uložených rozhlasových
staníc
V niektorých regiónoch sa môže zobrazenie na displeji v návode odlišovať od skutočnosti.
1
Stláčajte FM, kým sa nezobrazí “[P]”.
1 Rada
Stláčaním FM na rádiu prepínate medzi režimom manuálneho ladenia (zobrazí sa “P”)
a režimom prepínania uložených staníc (zobrazí sa “[P]”).
2
Nalaďte stanicu.
1 Stláčaním – . alebo >+ zvoľte
číslo požadovanej predvoľby.
Keď zatlačíte a pridržíte – . alebo >+,
čísla predvolieb sa prepínajú rýchlo.
2 Stlačením xSTOP vypnete FM rádio.
Vymazanie uložených FM staníc
V niektorých regiónoch sa môže zobrazenie na displeji v návode odlišovať
od skutočnosti.
1
Stláčajte FM, kým sa
nezobrazí “[P]”.
2
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte číslo predvoľby, ktorú
chcete vymazať.
14
Zrušenie vymazávania
Stlačte xSTOP ešte pred stlačením
NxPLAY/STOP v kroku 3.
3
Vymažte predvoľbu.
1 Zatlačte a pridržte NxPLAY/STOP na
viac než 1 sekundu.
Na displeji bliká číslo predvoľby
a “ERASE”.
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
Číslo predvoľby sa zmení na “- -”.
Prepínanie citlivosti príjmu v pásme FM
1
Stlačením FM zapnite režim FM rádia.
2
Zatlačte a pridržte DISPLAY/MENU na viac ako
1 sekundu, kým sa na displeji nezobrazí “AUTO-P”.
3
Stláčaním – . alebo >+ zvoľte “SENS”
a stlačte NxPLAY/STOP.
4
Stláčaním – . alebo >+ zvoľte “LOCAL”
alebo “DX” a stlačte NxPLAY/STOP.
5
Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
15
BRôzne spôsoby nahrávania
Pridanie dodatočného záznamu
Ak ste v ponuke Menu zvolili “OVER”
Po zvolení bodu v zázname je možné pridať nový záznam
prepísaním. Časť záznamu od zvoleného bodu sa odstráni.
Využívanie pridania dodatočného
záznamu
Počiatočný bod prepisovaného záznamu
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “REC-OP” a stlačte
NxPLAY/STOP.
2
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ON” a stlačte
NxPLAY/STOP.
3
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ADD” alebo “OVER”
a stlačte NxPLAY/STOP.
V kroku 3 zvoľte “OFF” a potom stlačte
NxPLAY/STOP.
Pridanie ďalšieho záznamu
k staršiemu záznamu
Záznam môžete pridať k práve prehrávanému záznamu.
Ak ste v ponuke Menu zvolili “ADD”
Pridaný záznam sa umiestni za aktuálny záznam a bude
považovaný za jeho súčasť.
Záznam 3
Stlačením xSTOP nahrávanie zastavíte.
Poznámky
Zakázanie pridávania záznamu
Záznam 3
Kým bliká “ADD” alebo “OVER”,
stlačte zXREC/PAUSE znova.
• Ak je voľná kapacita pamäte nedostatočná, nemôžete pridať
alebo prepísať záznam.
• Pridaná alebo prepísaná časť záznamu sa nahrá v rovnakom
režime záznamu (HQ, SP alebo LP).
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Počas
prehrávania
záznamu č. 3
Po pridaní
dodatočného
záznamu
Počas prehrávania zatlačte
a pridržte zXREC/PAUSE.
Indikátor OPR bude svietiť načerveno. Spustí sa
pridávanie alebo prepisovanie záznamu.
•ADD: pridanie záznamu
k už nahranému záznamu
•OVER: Pridanie záznamu
prepísaním.
16
Záznam 4
Na displeji sa zobrazí indikácia
“REC”.
Bude blikať “ADD” alebo “OVER”
a zariadenie sa prepne do režimu
pozastavenia nahrávania.
Nastavenie sa zmení.
5
Záznam 3
1
Zobrazí sa okno pre pridávanie
dodatočného záznamu.
4
Odstránená časť
záznamu 3
Záznam pridaný prepísaním časti záznamu č. 3
1
3
Záznam 4
Záznam 3
Pri výrobnom nastavení nemôžete pripojiť ďalší záznam,
aby nedošlo k neželanému odstráneniu iného záznamu.
Ak chcete pridať záznam k už existujúcemu záznamu,
alebo prepísať pôvodný záznam, zmeňte nastavenie
REC-OP podľa nasledovného postupu.
Záznam 4
Záznam 4
Pridaný záznam
BĎalšie funkcie
Nahrávanie cez externý mikrofón
alebo z iného zariadenia
1
Do konektora (mikrofón) zapojte mikrofón
s napájaním alebo iné zariadenie.
Pri nahrávaní cez externý mikrofón
(mikrofón)
minikonektor (mono)
Externý mikrofón
(nedodávaný)
Po pripojení externého mikrofónu sa vstavaný mikrofón
automaticky vypne. Po pripojení mikrofónu s napájaním
bude mikrofón automaticky napájaný zo záznamníka.
Pri nahrávaní z iného zariadenia
(mikrofón)
minikonektor (mono)
Audio
prepojovací
kábel s tlmičom
(nedodávaný)
Minikonektor
EAR,
EARPHONE, v
alebo REC OUT
(stereo alebo
monofonický)
Kazetový magnetofón, TVP,
rádio atď.
Rozdelenie záznamu
Počas nahrávania alebo prehrávania môžete záznam rozdeliť
na dve časti a rozdelenému záznamu sa priradí nové číslo
záznamu. Rozdelením záznamu môžete jednoducho
vyhľadať želaný bod, od ktorého chcete záznam prehrať,
najmä ak ide o dlhé záznamy napr. prednášok.
Záznamy môžete deliť, kým celkový počet záznamov
v priečinku nebude 99.
Počas nahrávania alebo prehrávania záznamu
stlačte DIVIDE v bode, kde chcete záznam rozdeliť.
• Ak stlačíte DIVIDE počas nahrávania:
Nové číslo záznamu sa pridá v mieste,
kde stlačíte tlačidlo a na displeji trikrát
zabliká nové číslo záznamu a “DIVIDE“.
Záznam sa rozdelí na dva; záznamy
však budú nahrané bez medzery
(prázdneho miesta).
Záznam 1 Záznam 2
Záznam je rozdelený.
Nahrávanie pokračuje
1 Rada
Záznamy môžete rozdeliť aj počas pozastavenia nahrávania.
• Ak stlačíte DIVIDE počas prehrávania:
Záznam sa rozdelí v mieste, kde stlačíte
tlačidlo a na displeji trikrát zabliká nové
číslo záznamu a “DIVIDE“. Čísla
ďalších záznamov sa zvýšia o jedno.
Záznam 1
2
Nahrávanie vykonajte podľa postupu v časti
“Nahrávanie záznamov”.
Záznam 2
Záznam 3
Záznam je rozdelený.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Počet záznamov vzrastie.
Poznámky
• Prepojenia vykonajte správne a pevne.
• Za účelom kontroly správnosti prepojení a nastavenia
hlasitosti odporúčame vykonať skúšobný záznam.
• Pri pripojení iného zariadenia než Sony pozri návod
na použitie príslušného zariadenia.
Záznam 3
Prehrávanie rozdeleného záznamu
Stláčaním –. alebo >+ zobrazte požadované číslo
záznamu, keďže každá rozdelená časť záznamu má svoje
vlastné číslo.
1 Súvislé prehranie rozdelených záznamov
Podľa popisu v časti “Súvislé prehranie všetkých záznamov
v priečinku - Continuous Play” nastavte v ponuke Menu
položku CONT na “ON”.
Poznámky
• Ak už zvolený priečinok obsahuje 99 záznamov, nie je
možné záznamy deliť. V takomto prípade odstránením
nepotrebných záznamov alebo presunutím záznamov do
iného priečinka znížte počet záznamov na 98 alebo menej
ešte pred samotným delením.
• Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené nastavenie
upozorňujúceho signálu, signál zostane priradený len
pôvodnému číslu rozdeleného záznamu.
• Záznam nie je možné rozdeliť v prvej a poslednej sekunde
záznamu.
• Ak záznam delíte príliš často, zariadenie neskôr nemusí
záznam dokázať rozdeliť.
• Po rozdelení záznamu zariadenie nedokáže rozdelené
záznamy spojiť. Ak chcete spojiť rozdelené záznamy, použite
dodávaný aplikačný softvér.
17
Prehrávanie záznamov
v stanovenom čase
s upozorňujúcim signálom
3
Prehranie v nastavenom dátume
(Záznam sa bude prehrávať v ten istý deň, v tú istú
hodinu každý rok, kým záznam neodstránite.)
1 Počas blikania “DATE” stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre rok.
Vo zvolenom čase sa môže prehrať zvolený záznam, pred
ktorým zaznie upozorňujúci signál. Ak v kroku 6 zvolíte
“B-ONLY”, spustí sa iba upozorňujúci signál
a prehrávanie sa nespustí.
1
2
Nastavte dátum pre
upozorňujúci signál.
Zvoľte priečinok (pozri časť
“Výber priečinka”)
a zobrazte záznam, ktorý
chcete prehrať
s upozorňujúcim signálom.
2 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte rok a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre mesiac.
Zvoľte režim nastavovania
upozorňujúceho signálu.
1 Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu,
kým sa na displeji nezobrazí
“MODE”.
3 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte mesiac a stlačte
NxPLAY/STOP.
Indikátor pre deň začne blikať.
2 Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “ALARM OFF”.
(Ak už má zvolený záznam
nastavený upozorňujúci signál,
zobrazí sa “ALARM ON”.
Ak nechcete meniť vykonané
nastavenie, stlačením xSTOP
vypnite režim Menu.)
4 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte deň.
Prehranie jedenkrát týždenne
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte deň v týždni.
Poznámka
Ak nie sú nastavené hodiny, alebo vo zvolenom
priečinku nie je žiadny záznam, hlásenie “ALARM
OFF (alebo ON)” sa nezobrazí a upozorňujúci signál
nie je možné nastaviť.
Prehranie každý deň v ten istý čas
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “DAILY”.
3 Stlačte NxPLAY/STOP.
Začne blikať “OFF”.
4
Stlačte NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre hodinu.
4 Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “ON”.
Začne blikať “ON”.
5 Stlačte NxPLAY/STOP.
Na displeji začne blikať “DATE”.
5
Nastavte čas pre upozorňujúci
signál.
1 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte hodinu a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká číslica pre minútu.
2 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte minútu a stlačte
NxPLAY/STOP.
Zobrazí sa “B-PLAY“.
18
6
Nastavte zvuk upozorňujúceho
signálu.
1 Stláčaním – . alebo >+
zvoľte zvuk upozorňujúceho
signálu z “B-PLAY”
(prehrávanie záznamu po
upozorňujúcom signále)
alebo “B-ONLY” (len
upozorňujúci signál).
2 Stlačte NxPLAY/STOP.
Zobrazí sa hlásenie “ALARM ON”.
7
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Ak zvolíte číslo záznamu, ktorý má priradený
upozorňujúci signál, zobrazí sa indikátor “,”.
V nastavenom čase bude cca 10 sekúnd zaznievať
upozorňujúci signál a spustí sa prehrávanie zvoleného
záznamu. (Ak ste nastavili “B-ONLY”, zaznie len zvuk
upozorňujúceho signálu.)
Počas prehrávania bude na displeji blikať hlásenie “ALARM”.
Po prehraní záznamu sa zariadenie zastaví na konci
prehraného záznamu.
Opätovné vypočutie záznamu
Stlačte NxPLAY/STOP. Ten istý záznam sa prehrá od
začiatku.
Zrušenie nastavenia upozorňujúceho
signálu pred spustením prehrávania
Stlačte xSTOP, keď zaznieva upozorňujúci signál.
Vypnutie je možné vykonať, aj keď je aktivovaná funkcia
HOLD.
Poznámky
• Ak nie sú nastavené hodiny alebo vo zvolenom priečinku nie
je žiadny záznam, upozorňujúci signál nie je možné nastaviť
(po stlačení DISPLAY/MENU v kroku 2 sa zariadenie
neprepne do režimu nastavenia pre upozorňujúci signál).
• Ak sa pokúšate nastaviť prehrávanie s upozorňujúcim
signálom, pričom ste už jedno nastavenie vykonali, z dôvodu
ochrany pred novým nastavením sa zobrazí hlásenie “PRE
SET”.
• Ak náhodou v stanovenom čase prehrávate nejaký iný
záznam, v nastavenom čase sa prehrávanie konkrétneho
záznamu ukončí a spustí sa prehrávanie nastaveného
záznamu.
• Ak nastavený čas nastane počas vykonávania záznamu,
upozorňujúci signál v dĺžke 10 sekúnd zaznie až po
dokončení nahrávania záznamu. V nastavenom čase pre
upozorňujúci signál bude na displeji blikať indikátor “,”.
• Ak by sa počas nahrávania mal spustiť upozorňujúci signál pre
viac než jeden záznam, prehrá sa len prvý takýto záznam.
• Ak nastane nastavený čas, keď je aktívny režim Menu,
upozorňujúci signál zaznie a režim Menu sa vypne.
• Ak odstránite záznam, ktorému bolo priradené nastavenie
upozorňujúceho signálu, toto nastavenie sa tiež zruší.
• Ak rozdelíte záznam, ktorému bolo priradené nastavenie
prehrávania s upozorňujúcim signálom, prehrávanie
sa zastaví v bode rozdelenia záznamu.
• Hlasitosť prehrávania môžete nastaviť ovládačom VOL.
• Ak nastavený čas nastane počas odstraňovania,
upozorňujúci signál zaznie na 10 sekúnd a prehrávanie
sa spustí až po dokončení odstraňovania.
• Nastavenie upozorňujúceho signálu sa po prehraní záznamu
nezruší. Pre zrušenie nastavenia vykonajte nižšie uvedený
postup.
Zrušenie alebo zmena nastavenia
upozorňujúceho signálu
1 Zvoľte záznam, pre ktorý ste nastavili spustenie
upozorňujúceho signálu a zatlačením A pridržaním
DISPLEJ/MENU na viac ako 1 sekundu zapnite režim
MENU.
2 Stláčaním – . alebo >+ zvoľte “ALARM ON”.
3 Stláčaním NxPLAY/STOP rozblikajte “ON”.
4 Zrušenie nastavenia upozorňujúceho signálu:
Stláčaním – . alebo >+ rozblikajte “OFF” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Zmena nastavenia upozorňujúceho signálu: Stlačte
NxPLAY/STOP.
Keď sa zobrazí nastavenie pre upozorňujúci signál,
vykonaním vyššie krokov 3 až 6 z časti “Prehrávanie
záznamov v stanovenom čase s upozorňujúcim
signálom” zmeňte nastavenie upozorňujúceho signálu.
5 Stlačením xSTOP vypnete režim Menu.
19
Presúvanie záznamov do iného
priečinka — Funkcia Move
Nahrané záznamy môžete presunúť do iného priečinka.
Príklad: Presunutie záznamu č. 3 z priečinka A
do priečinka C
1
Kým je zariadenie zastavené,
zvoľte záznam, ktorý chcete
presunúť.
Voľba režimu zobrazenia
Režim zobrazenia môžete meniť pre režimy zastavenia,
záznamu a prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla DISPLAY/MENU sa bude
režim meniť nasledovne:
1 Zobrazenie aktuálneho času
Ak ponecháte zariadenie v režime zastavenia
a viac ako 3 sekundy ho nepoužijete, na
displeji sa zobrazí aktuálny čas bez ohľadu
na zvolený režim zobrazenia.
Počítadlo:
B Uplynutý čas prehrávania/
2
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
3
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “MOVE” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bliká určený cieľový priečinok.
4
5
6
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte priečinok, do ktorého
chcete premiestniť záznam
(v tomto prípade C).
m
Zostávajúci čas (REMAIN):
V režime prehrávania:
Zostávajúci čas prehrávania
jedného záznamu. V režime
zastavenia a nahrávania:
Zostávajúci čas pre nahrávanie.
m
Stlačte NxPLAY/STOP.
Dátum záznamu (REC DATE)*:
Dátum nahrávania aktuálneho
záznamu.
Záznam sa presunie do cieľového
priečinka.
m
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Zrušenie presunutia záznamu(ov)
Stlačte xSTOP pred krokom 5.
Poznámka
Funkcia presúvania nevytvorí kópiu záznamu v druhom
priečinku. Ak presuniete záznam do iného priečinka,
z pôvodného priečinka sa tento záznam odstráni.
20
Dĺžka jedného záznamu
Čas záznamu (REC DATE)**:
Čas nahrávania aktuálneho
záznamu.
* Ak ešte nebol nastavený dátum, zobrazí sa “--Y--M--D”.
**Ak ešte neboli nastavené hodiny, zobrazí sa “--:--”.
Vypnutie zvukového signálu
(pípania)
Zmena režimu záznamu
Ako potvrdenie vykonania operácie zaznie
zvukový signál (pípnutie).
BEEP OFF: S výnimkou upozorňujúceho signálu žiadny
iný zvukový signál nezaznieva.
HQ: Môžete nahrávať vo vysokej (najvyššej) kvalite
zvuku (monofonický zvuk).
SP: Môžete nahrávať vo vyššej kvalite zvuku
(monofonický zvuk).
LP: Môžete nahrávať dlhší záznam (monofonický zvuk).
1
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2
Skontrolujte, či je zobrazené
“MODE” a stlačte NxPLAY/
STOP.
BEEP ON:
2
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “BEEP ON (alebo OFF)”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Bude blikať “ON (alebo OFF)”.
3
3
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ON” alebo “OFF”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
4
Bude blikať “HQ (alebo SP, LP)”.
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “HQ”, “SP” alebo “LP”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví
sa štandardné zobrazenie.
Ak ponecháte zariadenie v režime
zastavenia a viac ako 3 sekundy ho
nepoužijete, na displeji sa zobrazí
aktuálny čas a zvolený režim
záznamu.
Ochrana pred náhodnou
aktiváciou — Funkcia HOLD
Posuňte prepínač HOLD do polohy “ON”. Trikrát zabliká
hlásenie “HOLD”, čo indikuje, že všetky funkcie tlačidiel
sú zablokované.
Ak aktivujete funkciu HOLD počas zastavenia, na displeji
zabliká “HOLD” a následne sa vypnú všetky zobrazenia.
HOLD
Zrušenie funkcie HOLD
Posuňte prepínač HOLD do polohy “OFF”.
Poznámka
Ak je funkcia HOLD aktivovaná počas nahrávania, musíte ju
zrušiť ešte pred ukončením nahrávania.
1 Rada
Aj keď je funkcia HOLD aktivovaná, môžete ukončiť
prehrávanie záznamu s upozorňujúcim signálom. Takéto
prehrávanie zastavíte stlačením xSTOP.
21
Súvislé prehranie všetkých
záznamov v priečinku
CONT ON: Súvislé prehranie všetkých záznamov
v priečinku.
CONT OFF: Prehrávanie sa zastaví na konci každého
záznamu.
1
2
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
Vypnutie indikátora OPR (LED)
Počas nahrávania alebo prehrávania indikátor OPR
(prevádzka) svieti alebo bliká. Indikátor OPR môžete
vypnúť, aj keď je záznamník v prevádzke.
1
Zatlačte a pridržte DISPLAY/
MENU na viac ako sekundu, kým
sa na displeji nezobrazí “MODE”.
2
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “LED” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Stláčaním – . alebo >+
zobrazte “CONT” a stlačte
NxPLAY/STOP.
Bude blikať “ON (alebo OFF)”.
Bude blikať “ON (alebo OFF)”.
3
3
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “ON” alebo “OFF”
a stlačte NxPLAY/STOP.
Stláčaním – . alebo >+
zvoľte “OFF” a stlačte NxPLAY/
STOP.
Nastavenie je dokončené.
Nastavenie je dokončené.
4
4
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Stlačením xSTOP vypnete režim
Menu.
Poznámka
Využitie softvéru “Digital Voice
Editor”
Pripojením záznamníka k PC pomocou dodávaného USB
kábla môžete softvér “Digital Voice Editor” využívať
nasledovne:
• Uložiť záznamy zo záznamníka na pevný disk PC.
• Prenášať záznamy z PC späť do záznamníka.
• Prehrávať a upravovať záznamy vo vašom PC.
• Pomocou softvéru MAPI e-mail posielať zvukové
záznamy e-mailom.
Podrobnosti pozri v návode na použitie programu
“Digital Voice Editor 2”.
Prepojenie
Do USB
konektora
na záznamníku
Prepojovací kábel
(dodávaný)
22
Do USB
konektora
na PC
Keď je záznamník pripojený do USB konektora PC, indikátor
OPR vždy bliká, bez ohľadu na nastavenie Menu.
Bezpečnostné upozornenia
Technické údaje
Napájanie
• Zariadenie je určené len pre prevádzku pri
jednosmernom napätí 3 V. Použite dve alkalické batérie
LR03 (veľkosť AAA).
Záznamník
Záznamové médium
Vstavaná pamäť Flash s kapacitou 64 MB,
monofonický záznam
Čas záznamu
HQ: 7 hodín 20 minút
SP: 19 hodín 35 minút
LP: 32 hodín 10 minút
Frekvenčný rozsah
HQ:
260 Hz - 6 800 Hz
SP/LP: 220 Hz - 3 400 Hz
Bezpečnosť
• Zariadenie nepoužívajte počas riadenia akéhokoľvek
motorového vozidla ani počas bicyklovania.
Manipulácia
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla,
nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému pôsobeniu prachu alebo mechanickým
otrasom.
• Ak by došlo k vniknutiu akéhokoľvek pevného objektu
alebo kvapaliny do zariadenia, vyberte batérie a pred
opätovným použitím nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
Rušenie
• V prípade, že zariadenie umiestnite do blízkosti zdroja
striedavého prúdu, žiarivky alebo mobilného telefónu,
môže byť pri nahrávaní alebo pri prehrávaní počuť
šum.
• Rušenie (šum) sa môže nahrať aj v prípade, že náhodou
šuchnete prstom alebo iným predmetom po zariadení
počas nahrávania.
Údržba
• Na čistenie povrchu zariadenia použite jemnú
handričku, mierne navlhčenú vo vode. Nepoužívajte
lieh, benzín alebo riedidlá.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
vášho zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty údajov z dôvodu
náhodnej aktivácie zariadenia alebo jeho poruchy,
odporúčame vám zálohovať vaše záznamy vytvorením
kópií v kazetovom záznamníku alebo v PC atď.
Rádio v pásme FM
Ladiaci rozsah
87,5 – 108 MHz
IF
225 kHz
Antény Anténa v kábli slúchadiel
Všeobecne
Reproduktor
Priemer cca 2,8 cm
Výkon
250 mW
Vstup/Výstup
•Konektor pre slúchadlá (minikonektor) pre
slúchadlo/slúchadlá s impedanciou 8 – 300 Ohm
•Konektor pre mikrofón (minikonektor,
monofonický)
Napájanie
Minimálna vstupná úroveň 0,6 mV
Impedancia mikrofónu 3 kOhm alebo nižšia
•USB konektor
Napájanie Dve alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA): 3 V
DC
Rozmery (š/v/h) (bez prečnievajúcich častí a ovládacích
prvkov) 34,6 x 109,5 x 18,0 mm
Hmotnosť (vrátane batérií)
68 g
Dodávané príslušenstvo
Návod na použitie (Pre záznamník (1)/
Pre aplikačný softvér (1))
Alkalické batérie LR03 (veľkosť AAA) (2)
(Len modely pre USA)
Slúchadlá (1)
Puzdro (1) (okrem modelov pre USA a Európu)
USB prepojovací kábel (1)
Aplikačný softvér (CD-ROM) (1)
Voliteľné príslušenstvo
Elektretový kondenzátorový mikrofón
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
(pre telefónny záznam)
Audio prepojovací kábel RK-G64HG/
RK-G69HG (Okrem modelov pre Európu)
Aktívny reproduktor SRS-T88, SRS-T80
Váš predajca nemusí poskytovať kompletný sortiment
uvedeného voliteľného príslušenstva. Podrobné
informácie vám poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
23
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising